PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida"

Transcripción

1 PLANTA DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ Javier Badia Clavera Ute Reciclatge Segrià Montoliu de Lleida

2 ÍNDEX INTRODUCCIÓ PROCÉS PRODUCTIU TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS CONTROL DE QUALITAT

3 INTRODUCCIÓ

4 INTRODUCCIÓ EMPRESES PARTICIPANTS: - Gestora de Runes de la Construcció - Gestora de Runes i Reciclatge del Segrià

5 INTRODUCCIÓ Tractament: tones anuals Equips: Pala carregadora Retroexcavadora Planta de classificació

6 PROCÉS PRODUCTIU

7 DIFERENCIACIÓ A L ENTRADAL - Material mixte - Material net

8 PROCÉS S DE CLASSIFICACIÓ (M. Mixte) Bàscula Zona acopi nets Zona acopi mixte Dipòsit Classificació mecànica Alimentació amb pala carregadora Tromel Separació magnètica i neumàtica Classificació manual Acopi tot-ú 0/20 Acopi grava 20/150

9 CONTROL D ENTRADA - Inspecció visual - Dades de l obra - Càlcul de la densitat - Aplicació de la tarifa - Determinació zona de descàrrega

10 CLASSIFICACIÓ MECÀNICA - Classificació amb pinça de triatge - Residus voluminosos - Deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta -Ferralla

11 ALIMENTACIÓ AMB CARREGADORA - Càrrega del material classificat per giratòria - Transport del material fins la tolva d entrada a la planta de classificació

12 PLANTA DE CLASSIFICACIÓ TROMEL SEP.MAGNÈTIC SEP.NEUMÀTIC CABINA TRIATGE

13 PRECRIBAT AMB TROMEL - Precribat de la fracció inferior a 20 mm - La fracció superior continua dins del procés

14 SEPARACIÓ MAGNÈTICA I NEUMÀTICA - Separació d elements fèrrics - Separació de residus lleugers

15 CLASSIFICACIÓ MANUAL - Classificació manual dins la cabina de triatge - Separació de residus impropis i deposició en contenidors: - Plàstics -Fusta - Metalls no fèrrics

16 MATERIALS OBTINGUTS - Tot-ú mixte 0/20 -Material ceràmic 20/250

17 PROCÉS S DE TRITURACIÓ I GARBELLAT

18 TRITURACIÓ I GARBELLAT

19 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS CLASSIFICACIÓ MECÀNICA PLANTA CLASSIFICACIÓ TRITURACIÓ

20 EVOLUCIÓ DURANT EL PROCÉS TRITURACIÓ

21 PRODUCTES OBTINGUTS FORMIGÓ Sorra formigó 0/5 Grava formigó 5/15 Grava formigó 15/40

22 PRODUCTES OBTINGUTS CERÀMICA Sorra ceràmica 0/5 Grava ceràmica 5/15 Grava ceràmica 15/40

23 TIPOLOGIES D ÀRIDS RECICLATS

24 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES SORRES DE FORMIGÓ Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc. SORRES CERÀMIQUES Granulometria: 0-5 mm. Contingut en gra < 5 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Reblert de canalitzacions d instal lacions i sanejament. - Jardineria, etc.

25 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES TOT-U DE FORMIGÓ Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,80 Tm/m³. - Granulats per a bases de vies de circulació, d aparcaments i paviments en general. - Tot-U artificial en vies de circulació T2-T4 (PG3) - Aparcaments tous, etc. - Pistes forestals, camins rurals, etc. TOT-U CERÀMIC Granulometria: 0-25 mm. Contingut en gra < 25 mm.: 100%. Densitat: 1,78 Tm/m³. - Camins rurals, pistes forestals. - Aparcaments tous.

26 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVETA DE FORMIGÓ Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1,25 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys - Aparcaments tous GRAVETA CERÀMICA Granulometria: 5-15 mm. Contingut en gra < 15 mm.: 100%. Densitat: 1 Tm/m³. - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Jardineria

27 L ÀRID RECICLAT - PRODUCTES GRAVA DE FORMIGÓ Granulometria: mm. Coef. neteja: 32 Desgast dels Àngels: 25 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys GRAVA CERÀMICA Granulometria: mm. Coef. neteja: 31 Desgast dels Àngels: 35 - Capes drenants - Estabilització en terrenys - Drenatge de murs - Rebliment i anivellació de terrenys

28 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U FORMIGÓ Subbase carretera, Alcanó Subbase carretera, Alcanó Desviaments provisionals carretera Albagés

29 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES TOT-U CERÀMIC Base camí La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí dipòsit RSU, Balaguer Acabat amb reg asfàltic, La Pubilla Montoliu de Lleida Base camí Llívia, Lleida

30 L ÀRID RECICLAT - OBRES OBRES GRAVA, FORMIGÓ - CERÀMIC Drenatge murs, Plaça Edil Saturnino Reblert canalitzacions, Albatàrrec Base per a solera de formigó, Alfés

31 EXEMPLES D APLICACIÓ D ÀRIDS RECICLATS

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ÀRID RECICLAT CAMÍ LA PUBILLA

44 EXEMPLE ANTECEDENTS Problemàtica del camí: Poca amplada Finques molt elevades respecte el camí Accessos perillosos (poca visibilitat)

45 EXEMPLE - OBJECTIUS Donar l amplada i l alçada oportunes al camí per facilitar l accés al mateix des de les finques i la circulació. Executar l obra amb àrid reciclat per tal de provar el seu comportament.

46 EXEMPLE - MATERIAL Àrid ceràmic 0-20 Provinent d un garbellat de les residus de la construcció Àrid no plàstic Bona compactació

47 EXEMPLE EXECUCIÓ DE L OBRA Sanejament del camí Rebliment amb àrid reciclat en capes de cm Anivellament amb moto anivelladora Reg amb tractor amb cuba Compactació amb rodet Reg asfàltic

48 EXEMPLE RESULTAT

49 CONTROL DE QUALITAT

50 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Granulometria - Coeficient de neteja - Equivalent de sorra - Desgast Els Àngels - Percentatge de cares de fractura - Límits d Atterberg - Índex de llenques

51 CONTROL DE QUALITAT Assaigs periòdics dels diferents productes: - Contingut en sofre - Densitat -C.B.R. - Matèria orgànica - Permeabilitat -Etc.

52 CONTROL DE QUALITAT ELS ÀRIDS RECICLATS DINS DEL PG-3 (PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES PG-3)

53 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

54 SÒLS SELECCIONATS M.O. < 0,2% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm # 0,40 <= 15% o que es compleixin totes les condicions següents # 2 < 80% # 0,40 < 75% # 0,080 < 25% Plasticitat: LL< 3 0 i IP < 10

55 SÒLS ADEQUATS M.O. < 1% Sals Solubles (S.S) inclòs el guix < 0,2 % Dmàx < 100 mm #2 < 80% # 0,080 < 3 5% Plasticitat: LL< 40 o si LL > 30 IP > 4

56 SÒLS TOLERABLES M.O. < 2% Contingut en guix < 5% Sals solubles (S.S) < 1% Plasticitat: LL< 65 o si LL > 40 IP > 0,73 (LL-20) Assentament Assaig de col lapse < 1% Inflament lliure < 3%

57 SÒLS MARGINALS M.O. < 5% Inflament lliure < 5% Si LL > 90 IP < 0,73 (LL-20)

58 La resta SÒLS INADEQUATS

59 PART 3ª EXPLANACIONS, CAPÍTOL III:REBLIMENTS ART 330 TERRAPLENS SÒLS SELECCIONATS SÒLS ADEQUATS SÒLS TOLERABLES ÀRIDS DE FORMIGÓ ÀRIDS CERÀMICS PRECRIBAT SÒLS MARGINALS SÒLS INADEQUATS

60 PART 4a DRENATGE CAPÍTOL III: DRENS SUBTERRANIS ART. 421 REBLIMENTS LOCALITZATS DE MATERIAL DRENANT Granulometría (UNE 933/1): Màxima 76 mm Retingut garbell mm UNE < 5% Plasticitat (UNE /104): serà No Plàstic Equivalent de Sorra (UNE 933-8): > 30 Desgast dels Angels (UNE EN ): <40

61 TAULA COMPARATIVA DRENANTS Valor Ref. Àrid ceràmic Àrid formigó Grandària màxima <76 mm Retingut garbell 0,080 mm <5% 1% 0,3% Plasticitat No plàstic No plàstic No plàstic Equivalent sorra > Desgast Àngels <40 35,2 24,6

62 VIDEO DEL PROCÉS

63 CONTACTE Polígon 3, parcel la 10 Montoliu de Lleida Tel Fax GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT:

Guia de Suport per al Disseny i l Explotació de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: de Plantes de Compostatge NOTA IMPORTANT: La GUIA DE SUPORT PER AL DISSENY I L EXPLOTACIÓ DE PLANTES DE COMPOSTATGE està concebuda com una eina dinàmica, de forma que sempre pot ser modificada i ampliada

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ANNEX 3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT OBRA: MILLORA DE VORAVIES DE CARRERS D ALGAIDA TÈCNIC REDACTOR: AINA CIFRE BIBILONI ÍNDEX 1 DADES DE L'OBRA 2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 3 COMPLIMENT DEL

Más detalles

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014)

ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) ESTRATÈGIA PER PROMOURE L APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA (febrer del2014) Grup de treball de biomassa de la Generalitat Dept. de la Presidència, Dept. d Economia i Coneixement,

Más detalles

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022

COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 2012-2022 per una barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient 3 Presentació 1995 l Ajuntament de Barcelona va aprovar l adhesió a la Carta d Aalborg. La decisió

Más detalles

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit -

Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Guia per a l adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment d instal lacions d edificis - model GPP toolkit - Direcció General de Qualitat Ambiental ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 1 2. CARACTERÍSTIQUES

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses

Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Estadística Econòmica Sectors econòmics Estadística i comptes del sector serveis 2007 Comerç, turisme, transport i serveis a les empreses Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Generalitat

Más detalles

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes

Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes Universitat i treball a Catalunya 2014 Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes UNIVERSITAT I TREBALL A CATALUNYA 2014 Estudi de la inserció laboral de la població

Más detalles

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS

ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ORDENANÇA SOBRE LA INCORPORACIÓ DE SISTEMES DE CAPTACIÓ D ENERGIA SOLAR PER A USOS TÈRMICS A LES EDIFICACIONS ÍNDEX Preàmbul... 2 Capítol I. Disposicions generals......3 Article 1. Objecte... 3 Article

Más detalles

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 32410 18 12 2002 DOGV - Núm. 4.401 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi

Más detalles

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES INTEGRADES II ÍNDEX 0. PRESENTACIÓ DEL CAS... 5 1. ACTIVITATS AVALUABLES... 6 2. ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CAS 2... 7 3. ESQUEMA DE L INFORME PERICIAL...

Más detalles

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 Eines de marcar Punta de marcar Regle graduat Escaire Compàs Contrapunxó Nom castellà: Punta de marcar Nom anglès: Graver Eina de marcar Operació que

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA

GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA www.inicia.gencat.cat GUIA PER A L ELABORACIÓ DEL PLA D EMPRESA Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Unió Europea Fons Social europeu L FSE inverteix en el teu futur Departament

Más detalles

MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)

MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) EL PROBLEMA DEL MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) CARLES PUBILL POCIELLO Arquitecte Coordinador Suport Tècnic i Diagnosi PRESENTACIÓ DEL CURS Jornada 1 Introducció Àmbit normatiu diferent al

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat

Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat Tramitació IIT Informe d'idoneïtat Tècnica i permisos d'obres: llicència o comunicat 1. Introducció e Projectes BCN 2.Resum tramitació IIT COAC 3. Procès tramitació IIT COAC PAS1 Consulta prèvia al web

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona

Documents. Control Sanitari dels Establiments Alimentaris. Manual per a l inspector. Agència de Salut Pública de Barcelona Documents Control Sanitari dels Establiments Alimentaris Agència de Salut Pública de Barcelona Manual per a l inspector CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS ALIMENTARIS MANUAL PER A L INSPECTOR Aquest document

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES 1. Les forces En primer lloc començarem definint que s entén per força: És una acció capaç de produir o modificar l estat de repòs o de moviment d un cos o de produir-hi deformacions.

Más detalles

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques

DIRECTRIUS DE L IFLA. per al servei de les biblioteques públiques 1 D I R E C T R I U S DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques públiques DIRECTRIUS DE L IFLA per al servei de les biblioteques

Más detalles

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM

Ideari XIP .GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM 11010101001 Ideari XIP.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM.GOV.EDU.CAT.ORG.NET.COM Sumari #1 Presentació... 7.GOV Idees força... 11 #1 Administració electrònica (egov)... 13 #2 Govern obert (ogov)... 15 #3 Obertura

Más detalles

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana

Sense lloc on amagar-nos. Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana Sense lloc on amagar-nos Guia pràctica per reduir la càrrega tòxica en la vida quotidiana CREDITS Textos: Albert Bartrolí, Jordi Bartrolí, Héctor Gravina, Núria Ribas-Fitó i Irene González (dona, reproducció

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge.

RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l atenció educativa a l alumnat amb trastorns de l aprenentatge. La

Más detalles

L objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més. Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera

L objectiu de les jornades és donar una formació pràctica, el més. Any rere any, a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera Del 10 d abril al 5 de juny de 2015 XXXII JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA XXXII JORNADES TÈCNIQUES SILVÍCOLES EMILI GAROLERA Del 10 d abril al 5 de juny de 2015 Les Jornades Tècniques Silvícoles

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles