Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública"

Transcripción

1 Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament dels processos electorals autonòmics. [2015/4358] PREÀMBUL La Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en la disposició addicional primera, faculta el Consell per a dictar les disposicions precises per al compliment i l execució de la mencionada llei. Pel Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, es va regular el règim de les dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participaran en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Tenint en compte el temps transcorregut des de la seua aprovació, les modificacions normatives, l experiència acumulada en els distints processos electorals, i la introducció de noves tecnologies utilitzades actualment en estos, aconsellen abordar una revisió i actualització del Decret 54/1999 esmentat, amb el propòsit de reflectir normativament el procés d evolució experimentat, en consonància amb el procés de revisió i simplificació normativa dut a terme amb l impuls del Consell. La Comissió Interdepartamental de Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts, a la qual correspon, entre altres funcions, proposar, per a la seua aprovació, les dietes i gratificacions que han de ser abonades als presidents i vocals de les juntes electorals, així com al personal posat al seu servici, va aprovar, en la reunió de 16 de febrer de 2015, la modificació del Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Com a norma general, no s aplica en el nou decret cap increment respecte als imports unitaris que es van fixar per a les eleccions dels anys 2007 i Respecte als membres de les juntes electorals provincials i de zona, fa falta la definició del període concret pel qual tenen dret a la percepció de les seues gratificacions i s introduïx el procediment de liquidació en cas de substitucions d algun dels seus membres. Referent al personal coŀlaborador de les esmentades juntes electorals provincials, i seguint el model tant de l Estat com d algunes comunitats autònomes, es limita l import que per este concepte pot abonar-se, i es fixa un import unitari per mesa electoral. D altra banda, la introducció de noves tecnologies en el procés de captura i transmissió de dades ha fet necessari el replantejament tant dels conceptes de pagament com dels seus imports, en relació amb el personal representant de l Administració. Atés que el nombre de meses assignat a cada representant varia en cada procés electoral, és necessari eliminar el concepte de pagament unitari i establir una taula que preveja les diverses situacions, tant en funció de les meses assignades com de la tecnologia utilitzada. Per raons semblants a les exposades, és evident la necessitat de suprimir la classificació dels quatre grups de perceptors, personal telefonista, ordenances, encarregats de fax, i arxivadors i la resta de personal auxiliar, a l haver desaparegut les mencionades funcions, i establir un únic grup que percebrà una quantitat fixa pels treballs que realitzen en l escrutini provisional el dia de la votació, i s hi ha inclòs també la possibilitat de l exercici de mitja jornada. Al mateix temps s actualitzen els diferents grups funcionarials i s adapten a la nomenclatura actual de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i en relació amb la justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions, es regula el procediment de certificat d hores, i Consellería de Hacienda y Administración Pública DECRETO 63/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo de los procesos electorales autonómicos. [2015/4358] PREAMBULO La Ley 1/1987, de 31 de marzo, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en su disposición adicional primera, faculta al Consell para dictar las disposiciones precisas para el cumplimiento y ejecución de dicha ley. Por el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, se reguló el régimen de las dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participaran en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su aprobación, las modificaciones normativas, la experiencia acumulada en los distintos procesos electorales, y la introducción de nuevas tecnologías empleadas actualmente en los mismos, aconsejan abordar una revisión y actualización del indicado Decreto 54/1999, con el propósito de reflejar normativamente el proceso de evolución experimentado, en consonancia con el proceso de revisión y simplificación normativa llevado a cabo con el impulso del Consell. La Comisión Interdepartamental de Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts, a la que le corresponde, entre otras funciones, proponer, para su aprobación, las dietas y gratificaciones que deben de ser abonadas a los presidentes y vocales de las juntas electorales, así como al personal puesto a su servicio, aprobó, en su reunión de 16 de febrero de 2015, la modificación del Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Como norma general, no se aplica en el nuevo decreto incremento alguno respecto a los importes unitarios que se fijaron para las elecciones de los años 2007 y Respecto a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona, se precisa la definición del período concreto por el cual tienen derecho a la percepción de sus gratificaciones y se introduce el procedimiento de liquidación en caso de sustituciones de alguno de sus miembros. Referente al personal colaborador de las citadas juntas electorales Provinciales, y siguiendo el modelo tanto del Estado como de algunas comunidades autónomas, se limita el importe que por este concepto puede abonarse, fijando un importe unitario por mesa electoral. Por otro lado, la introducción de nuevas tecnologías en el proceso de captura y transmisión de datos ha hecho necesario el replanteamiento tanto de los conceptos de pago como de sus importes, con relación al personal representante de la Administración. Dado que el número de mesas asignado a cada representante varía en cada proceso electoral, es necesario eliminar el concepto de pago unitario y establecer una tabla que contemple las diversas situaciones, tanto en función de las mesas asignadas como de la tecnología empleada. Por similares razones a las expuestas, es evidente la necesidad de suprimir la clasificación de los cuatro grupos de perceptores, personal telefonista, ordenanzas, encargados de fax, y archivadores y demás personal auxiliar, al haber desaparecido dichas funciones, y establecer un único grupo que vendrá a percibir una cantidad fija por los trabajos que realizan en el escrutinio provisional el día de la votación, incluyendo también la posibilidad del desempeño de media jornada. Al mismo tiempo, se actualizan los diferentes grupos funcionariales adaptándolos a la nomenclatura actual de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana; y con relación a la justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones, se regula el procedimiento

2 s introduïx la necessitat que siguen prèviament autoritzades per la persona que ocupe la direcció competent en matèria de processos electorals i limitat al personal que realment realitza funcions per a les eleccions. Pel que fa a l estructura del decret, este s ordena a partir de deu articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dos disposicions finals. Finalment, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l estructura i el procediment d elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, establix, en l article 3, apartat 2, que «es procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a una certa matèria, sense perjuí del posterior desplegament reglamentari quan es tracta de disposicions legals». Així mateix, en l apartat 4 el dit precepte assenyala que «les disposicions modificatives hauran d utilitzar-se amb caràcter restrictiu, i haurà de primar l aprovació d una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions». En virtut d això, complits els tràmits procedimentals previstos en l article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta de normes objectives que resulten d aplicació en el present cas, a proposta del conseller d Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de maig de 2015, de certificación de horas, introduciendo la necesidad de que sean previamente autorizadas por la persona que ocupe la dirección competente en materia de procesos electorales y limitado al personal que realmente realiza funciones para las elecciones. Por lo que se refiere a la estructura del decreto, este se ordena a partir de diez artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Por último, el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, establece, en su artículo 3, apartado 2, que «se procurará que el proyecto normativo tenga carácter completo, de manera que se proporcione toda la normativa aplicable a cierta materia, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario cuando se trata de disposiciones legales». Asimismo, en su apartado 4 dicho precepto señala que «las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restrictivo, debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento de la norma originaria y sus posteriores modificaciones». En su virtud, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y demás normas objetivas que resultan de aplicación en el presente caso, a propuesta del conseller de Hacienda y administración Pública, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 8 de mayo de 2015, DECRETE Article 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percebran, per cada procés electoral en què intervinguen, en concepte d indemnització, les quantitats següents: Presidència 4.103,21 Vicepresidència 1.286,36 Vocals 1.173,68 Secretaria 2.347,36 Així mateix, tots els membres de l esmentada Junta Electoral percebran per cada una de les sessions a què efectivament assistisquen la quantitat de 46,60 euros. 2. Si com a conseqüència de la seua assistència a les sessions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els seus membres hagueren de desplaçar-se fora del terme municipal de València o del de la seua residència habitual, meritaran en concepte de dietes, per persona i dia, 121,28 euros. En este segon supòsit, no es meritarà esta indemnització quan el mencionat desplaçament siga inferior a 30 quilòmetres. Així mateix, percebran les quantitats corresponents als gastos de locomoció efectivament realitzats, amb la justificació prèvia corresponent, si per al desplaçament es fera ús de vehicle propi, i la quantitat a percebre per este concepte és la de 0,17 euros per quilòmetre recorregut. Article 2. Juntes electorals provincials i de zona 1. Els membres de les juntes electorals provincials i de zona percebran, durant el temps que dure el seu mandat i per la participació en el procés electoral local, les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts: Juntes electorals provincials President/a: 784,42 Secretari/ària: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 Als efectes d estes gratificacions, la persona que assumisca la delegació de l Oficina del Cens Electoral tindrà la consideració de vocal judicial. DECRETO Artículo 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percibirán, por cada proceso electoral en el que intervengan, en concepto de indemnización, las siguientes cantidades: Presidencia 4.103,21 Vicepresidencia 1.286,36 Vocales 1.173,68 Secretaría 2.347,36 Asimismo, todos los miembros de la citada Junta Electoral percibirán por cada una de las sesiones a las que efectivamente asistan la cantidad de 46,60 euros. 2. Si como consecuencia de su asistencia a las sesiones de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana sus miembros tuvieran que desplazarse fuera del término municipal de Valencia o del de su residencia habitual, devengarán en concepto de dietas, por persona y día, 121,28 euros. En este segundo supuesto, no se devengará esta indemnización cuando dicho desplazamiento sea inferior a 30 kilómetros. Asimismo, percibirán las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción efectivamente realizados, previa su correspondiente justificación, si para el desplazamiento se hiciere uso de vehículo propio, siendo la cantidad a percibir por este concepto la de 0,17 euros por kilómetro recorrido. Artículo 2. Juntas electorales provinciales y de zona 1. Los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona percibirán, durante el tiempo que dure su mandato y por la participación en el proceso electoral local, las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts: Juntas electorales provinciales Presidente/a: 784,42 Secretario/a: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 A los efectos de estas gratificaciones, la persona que asuma la delegación de la Oficina del Censo Electoral tendrá la consideración de vocal judicial.

3 Juntes electorals de zona President/a: 305,05 Secretari/ària: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El dret a la percepció de les gratificacions indicades als membres de les juntes electorals provincials i de zona naixerà des del moment que es prenga possessió del càrrec corresponent i s estendrà fins a la finalització del seu mandat per expiració del termini legal. En el cas que es produïsquen substitucions en algun dels seus membres, la gratificació corresponent es prorratejarà pel temps efectivament exercit. L abonament d estes gratificacions es realitzarà una vegada finalitzat el mandat de les juntes electorals. 2. Per a remunerar els servicis extraordinaris realitzats pel personal coŀlaborador de les juntes electorals provincials, s assignarà la quantitat màxima de 4 euros per cada mesa electoral efectivament constituïda en la respectiva província. El dret a la percepció d estes gratificacions es generarà per mitjà de certificat del secretari de la Junta Electoral Provincial en el qual s assignaran i es faran constar els imports que corresponen a cada un dels perceptors, sense que la quantitat total puga superar el límit màxim establit en el paràgraf anterior. Article 3. Secretaris/àries d ajuntament i representants de l Administració 1. Les persones que ocupen les secretaries d ajuntaments, quan assumixen la delegació de les juntes electorals de zona, percebran les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts, determinades en funció del nombre total de meses electorals que efectivament es constituïsquen en el municipi o municipis en què actuen com delegats de la junta electoral de zona. Els imports a abonar seran els següents: Secretaries amb un nombre no superior a 10 meses 117,67 Secretaries d 11 a 50 meses 130,74 Secretaries de més de 50 meses 143,81 2. Els representants de l Administració en les meses electorals seran nomenats per a cada procés electoral per resolució del director/de la directora general amb competències en matèria de processos electorals. L import màxim a percebre per un representant de l Administració en les meses electorals queda fixat en 250 euros, en concepte de dietes, per tots els conceptes i per una sola vegada. L import a percebre per cada representant es fixarà en funció del mitjà de transmissió de dades per al qual haja sigut nomenat d acord amb la taula següent: Tipus representant Criteri Import Representant PDA/tauleta o semblant Per totes les meses assignades 195 Representant telèfon Per totes les meses assignades 100 Representant en meses administrades electrònicament (MAE) 1 per mesa 250 En el cas que les eleccions a les Corts se celebren de forma concurrent amb altres la competència en la gestió de les quals recaiga sobre l Administració General de l Estat i el representant d ambdós administracions siga comú, la Generalitat abonarà el 50 per cent de les quantitats anteriorment indicades per cada concepte. Article 4. Personal coŀlaborador 1. El personal al servici de l Administració de la Generalitat, així com el d altres administracions públiques, posat a disposició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en les accions tècniques necessàries per al correcte i legal desenrotllament del procés Juntas electorales de zona Presidente/a: 305,05 Secretario/a: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El derecho a la percepción de las gratificaciones indicadas a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona nacerá desde el momento en que se tome posesión del cargo correspondiente y se extenderá hasta la finalización de su mandato por expiración del plazo legal. En el caso de que se produzcan sustituciones en alguno de sus miembros, la gratificación correspondiente se prorrateará por el tiempo efectivamente desempeñado. El abono de estas gratificaciones se realizará una vez finalizado el mandato de las juntas electorales. 2. Para remunerar los servicios extraordinarios realizados por el personal colaborador de las juntas electorales provinciales, se asignará la cantidad máxima de 4 euros por cada mesa electoral efectivamente constituida en la respectiva provincia. El derecho a la percepción de estas gratificaciones se generará mediante certificado del secretario de la Junta Electoral Provincial en el que se asignarán y se harán constar los importes que corresponden a cada uno de los perceptores, sin que la cantidad total pueda superar el límite máximo establecido en el párrafo anterior. Artículo 3. Secretarios/as de ayuntamiento y representantes de la Administración 1. Las personas que ocupan las secretarías de ayuntamientos, en cuanto asumen la delegación de las juntas electorales de zona, percibirán las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts, determinadas en función del número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como delegados de la Junta Electoral de zona. Los importes a abonar serán los siguientes: Secretarías con un número no superior a 10 mesas 117,67 Secretarías de 11 a 50 mesas 130,74 Secretarías de mas de 50 mesas 143,81 2. Los representantes de la Administración en las mesas electorales serán nombrados para cada proceso electoral por resolución del/la director/a general con competencias en materia de procesos electorales. El importe máximo a percibir por un representante de la Administración en las mesas electorales queda fijado en 250 euros, en concepto de dietas, por todos los conceptos y por una sola vez. El importe a percibir por cada representante vendrá fijado en función del medio de transmisión de datos para el cual haya sido nombrado, de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo representante Criterio Importe Representante PDA/tableta o similar Por todas las mesas asignadas 195 Representante teléfono Por todas las mesas asignadas 100 Representante en mesas administradas electrónicamente (MAE) 1 por mesa 250 En caso de que las elecciones a Les Corts se celebren de forma concurrente con otras cuya competencia en la gestión recaiga sobre la Administración General del Estado y el representante de ambas administraciones sea común, la Generalitat abonará el 50 por ciento de las cantidades anteriormente indicadas por cada concepto. Artículo 4. Personal colaborador 1. El personal al servicio de la Administración de la Generalitat, así como el de otras administraciones públicas, puesto a disposición de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en las acciones técnicas necesarias para el correcto y legal desarrollo del proceso

4 electoral autonòmic valencià, que per a dur a terme estes funcions realitze activitats fora de la seua jornada normal de treball, percebrà per la seua participació en este i pel temps que excedisca de la seua jornada normal de treball les següents quantitats, en raó als grups de classificació a què pertanguen: electoral autonómico valenciano, que para llevar a cabo tales funciones realice actividades fuera de su jornada normal de trabajo, percibirá por su participación en el mismo y por el tiempo que exceda de su jornada normal de trabajo las siguientes cantidades, en razón de los grupos de clasificación a que pertenezcan: Grup A1 Grup A2 Grup B Grup C1 Grup C2 Grup E i AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E y AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Estes quantitats seran incrementades quan es realitzen en dia festiu en un 50 per cent en els treballs realitzats entre les i les hores i en un cent per cent entre les i les hores. Quan els treballs es realitzen entre les i les hores d un dia laborable les quantitats més amunt assenyalades seran incrementades en un 50 per cent. 2. La percepció d estes quantitats serà, en tot cas, compatible amb les retribucions que el mencionat personal perceba. Article 5. Personal de condicionament de locals El personal que el dia de la votació realitze funcions auxiliars en les meses electorals, com ara les d obertura, condicionament, tancament, manteniment de les instaŀlacions, etc., percebrà per tots els conceptes la quantitat de 9,68 euros per mesa electoral en concepte de dieta. Article 6. Personal coŀlaborador durant la jornada electoral El personal de l Administració de la Generalitat que prèviament haja sigut nomenat per a realitzar funcions de suport durant la jornada electoral percebrà pel dia de la votació, per una sola vegada i per tots els conceptes, les indemnitzacions següents: Estas cantidades serán incrementadas cuando se realicen en día festivo en un 50 por ciento en los trabajos realizados entre las y las horas y en un cien por cien entre las y las horas. Cuando los trabajos se realicen entre las y las horas de un día laborable las cantidades arriba señaladas serán incrementadas en un 50 por ciento. 2. La percepción de tales cantidades será, en todo caso, compatible con las retribuciones que dicho personal venga percibiendo. Artículo 5. Personal de acondicionamiento de locales El personal que el día de la votación realice funciones auxiliares en las mesas electorales, tales como las de apertura, acondicionamiento, cierre, mantenimiento de las instalaciones, etc., percibirá por todos los conceptos la cantidad de 9,68 euros por mesa electoral en concepto de dieta. Artículo 6. Personal colaborador durante la jornada electoral El personal de la Administración de la Generalitat que previamente haya sido nombrado para realizar funciones de apoyo durante la jornada electoral percibirá por el día de la votación, por una sola vez y por todos los conceptos, las siguientes indemnizaciones: Jornada completa: Mitja jornada: 250 euros 125 euros Jornada completa: Media jornada: 250 euros 125 euros Esta indemnització és incompatible amb la percepció d hores indicades en l article 4 d este decret. Article 7. Forces i cossos de seguretat Els membres de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrits a la Comunitat Valenciana, que presten servici especial en la jornada electoral, percebran per una sola vegada i per tots els conceptes una indemnització en quantia idèntica a la que es determine per a la resta de forces i cossos de seguretat de l Estat que participen en la mencionada jornada. Esta indemnització serà incompatible amb qualsevol altra abonada per una altra Administració, per este mateix concepte Article 8. Abonament L abonament de les indemnitzacions previstes en este decret correspondrà a l Administració de la Generalitat i es farà a càrrec dels seus pressupostos. Article 9. Justificació de servicis La justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions previstes en esta norma, a excepció d allò que s ha referit a les percepcions dels membres de les juntes electorals i secretaris d ajuntament, es durà a terme de la manera següent: 1. Els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats elaboraran una llista del personal que participarà en el desenrotllament del procés electoral, amb indicació del grup a què pertanga, i els dies previstos en què es realitzaran els servicis i funcions. La mencionada llista haurà de ser remesa, amb caràcter previ a l inici dels servicis a prestar, a la direcció general amb competències en matèria de processos electorals per a la preceptiva autorització. En cap cas podran abonar-se indemnitzacions previstes en la present norma sense la referida autorització prèvia. Esta indemnización es incompatible con la percepción de horas indicadas en el artículo 4 del presente decreto. Artículo 7. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Los miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunitat Valenciana, que presten servicio especial en la jornada electoral, percibirán por una sola vez y por todos los conceptos una indemnización en cuantía idéntica a la que se determine para el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en dicha jornada. Esta indemnización será incompatible con cualquier otra abonada por otra Administración, por este mismo concepto Artículo 8. Abono El abono de las indemnizaciones contempladas en este decreto corresponderá a la administración de la Generalitat y con cargo a sus presupuestos. Artículo 9. Justificación de servicios La justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones previstas en la presente norma, a excepción de lo referido a las percepciones de los miembros de las juntas electorales y secretarios de ayuntamiento, se llevará a cabo del siguiente modo: 1. Los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades elaborarán un listado del personal que participará en el desarrollo del proceso electoral, con indicación del grupo al que pertenezca, días previstos en que se realizarán los servicios y funciones. Dicho listado deberá ser remitido, con carácter previo al inicio de los servicios a prestar, a la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para su preceptiva autorización. En ningún caso podrán abonarse indemnizaciones previstas en la presente norma sin la referida autorización previa.

5 2. Finalitzat el procés electoral, els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats expediran el certificat d haver-se realitzat els servicis, amb indicació de les persones i grup de pertinença, dies en què es van realitzar els servicis, amb l expressió, si es tracta de dies hàbils o festius i d horari nocturn o diürn, i es remetrà a la direcció general competent en matèria de processos electorals per al seu abonament, que haurà de realitzar-se dins dels dos mesos següents al lliurament del certificat. Article 10. Actualització d imports La conselleria amb competències en matèria d hisenda actualitzarà, mitjançant una resolució, en cada procés electoral les quanties de les dietes i indemnitzacions. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Habilitació per a la subscripció d acords Es faculta la persona que ocupe la direcció general amb competències en matèria de processos electorals perquè, respectant en tot cas les quanties que pels distints conceptes o categories s establixen en el present decret, puga subscriure amb la Delegació i les subdelegacions del Govern de la Comunitat Valenciana els acords que estime convenients als efectes que es puguen efectuar acords de distribució de gastos, de manera que cada una de les administracions implicades en els processos electorals puga assumir per complet les retribucions de la totalitat o part d algun dels coŀlectius que hi intervinguen. Segona. Habilitació per a dictar instruccions Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les actes i instruccions que siguen necessaris per al compliment de les facultats atribuïdes pel present decret. Tercera. Incidència econòmica La gestió pressupostària i de gasto públic derivada de l aplicació d este decret es realitzarà a càrrec del programa de Processos Electorals i Consultes Populars dels Pressupostos de la Generalitat. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa Queda derogat expressament el Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic, així com qualsevol altra disposició del mateix rang o d un rang inferior que s opose al que establix el present decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Autorització per al desplegament del decret Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d hisenda i la titular de la conselleria competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les normes que siguen necessàries per al compliment i desplegament d este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 8 de maig de 2015 El conseller d Hisenda i Administració Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART 2. Finalizado el proceso electoral, los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades expedirán la certificación de haberse realizado los servicios, con indicación de las personas y grupo de pertenencia, días en que se realizaron los servicios, con expresión de si se trata de días hábiles o festivos y de horario nocturno o diurno, remitiéndose a la dirección general competente en materia de procesos electorales para su abono, que deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al libramiento de la certificación. Artículo 10. Actualización de importes La consellería con competencias en materia de hacienda actualizará, mediante resolución, en cada proceso electoral las cuantías de las dietas e indemnizaciones. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Habilitación para la suscripción de acuerdos Se faculta a la persona que ocupe la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para que, respetando en todo caso las cuantías que por los distintos conceptos o categorías se establecen en el presente decreto, pueda suscribir con la Delegación y subdelegaciones del Gobierno de la Comunitat Valenciana los acuerdos que estime convenientes a los efectos de que se puedan efectuar acuerdos de distribución de gastos, de forma que cada una de las administraciones implicadas en los procesos electorales pueda asumir por completo las retribuciones de la totalidad o parte de alguno de los colectivos que intervengan en los mismos. Segunda. Habilitación para dictar instrucciones Se faculta a la persona titular de la dirección general competente en materia de procesos electorales para dictar cuantos actos e instrucciones sean precisos para el cumplimiento de las facultades atribuidas por el presente decreto. Tercera. Incidencia económica La gestión presupuestaria y de gasto público derivada de la aplicación de este decreto se realizará con cargo al programa de Procesos Electorales y Consultas Populares de los Presupuestos de la Generalitat. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa Queda derogado expresamente el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el cual se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización para el desarrollo del Decreto Se faculta a la persona titular de la consellería con competencias en materia de hacienda y a la titular de la consellería competente en materia de procesos electorales para dictar cuantas normas sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente decreto. Segunda. Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 8 de mayo de 2015 El conseller de Hacienda y Administración Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes

Más detalles

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. (Disposición Vigente) Real Decreto 951/2005, de 29 julio RCL 2005\1773 ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO-CALIDAD. Establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del

Más detalles

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 32410 18 12 2002 DOGV - Núm. 4.401 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 103148 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 13426 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

Más detalles

REGLAMENTO DE LA CARRERA

REGLAMENTO DE LA CARRERA REGLAMENTO DE LA CARRERA OFICINA REGLAMENTO DE LA CARRERA 1 REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA CARRERA La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 205 Martes 25 de agosto de 2009 Sec. I. Pág. 72704 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 13781 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada 2015-2016,

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA 39252 Viernes 26 octubre 2001 BOE núm. 257 MINISTERIO DE HACIENDA 19995 REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 7 I. COMUNIDAD DE MADRID 2529 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del profesorado. La Ley Orgánica 2/2006,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE CANET D EN BERENGUER (VALENCIA) RTP/ CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.

AYUNTAMIENTO DE CANET D EN BERENGUER (VALENCIA) RTP/ CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO. AYUNTAMIENTO DE CANET D EN BERENGUER (VALENCIA) RTP/ CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO. DESCRIPCION: FUNCIONES,TAREAS, VALORACION, DERECHOS Y OBLIGACIONES ADSCRIPCION DE FUNCIONARIOS CONSIDERACIONES GENERALES:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 306 Lunes 23 de diciembre de 2013 Sec. III. Pág. 104253 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 13503 Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo,

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 140 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de julio 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 79 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27 de abril 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 7 de abril de 2015, por la que se convoca procedimiento

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Ministerio de Trabajo e Inmigración «BOE» núm. 318, de 31 de diciembre de 2010 Referencia: BOE-A-2010-20151

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer:

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, he tenido a bien disponer: Pág. 1 de 8 2.4.2. ORDEN HAC/2318/2003, DE 31 DE JULIO, POR LA QUE SE DETERMINA LA ATRIBUCIÓN DE LAS FUNCIONES INSPECTORAS EN EL AMBITO DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO Y SE APRUEBA EL CONTENIDO Y

Más detalles

ESTATUTOS SOCIALES. Estatutos Sociales Vigentes

ESTATUTOS SOCIALES. Estatutos Sociales Vigentes Estatutos Sociales Vigentes Sumario Índice por artículos Texto de los Estatutos Sociales Índice por artículos Título I Disposiciones Generales Artículo 1º.- Artículo 2º.- Artículo 3º.- Artículo 4º.- Artículo

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 62 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de marzo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria

Más detalles

II ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID

II ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID II ACUERDO SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS FUNCIONARIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MADRID PREÁMBULO La Ley Orgánica de Universidades señala en su exposición

Más detalles