Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública"

Transcripción

1 Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament dels processos electorals autonòmics. [2015/4358] PREÀMBUL La Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en la disposició addicional primera, faculta el Consell per a dictar les disposicions precises per al compliment i l execució de la mencionada llei. Pel Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, es va regular el règim de les dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participaran en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Tenint en compte el temps transcorregut des de la seua aprovació, les modificacions normatives, l experiència acumulada en els distints processos electorals, i la introducció de noves tecnologies utilitzades actualment en estos, aconsellen abordar una revisió i actualització del Decret 54/1999 esmentat, amb el propòsit de reflectir normativament el procés d evolució experimentat, en consonància amb el procés de revisió i simplificació normativa dut a terme amb l impuls del Consell. La Comissió Interdepartamental de Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts, a la qual correspon, entre altres funcions, proposar, per a la seua aprovació, les dietes i gratificacions que han de ser abonades als presidents i vocals de les juntes electorals, així com al personal posat al seu servici, va aprovar, en la reunió de 16 de febrer de 2015, la modificació del Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Com a norma general, no s aplica en el nou decret cap increment respecte als imports unitaris que es van fixar per a les eleccions dels anys 2007 i Respecte als membres de les juntes electorals provincials i de zona, fa falta la definició del període concret pel qual tenen dret a la percepció de les seues gratificacions i s introduïx el procediment de liquidació en cas de substitucions d algun dels seus membres. Referent al personal coŀlaborador de les esmentades juntes electorals provincials, i seguint el model tant de l Estat com d algunes comunitats autònomes, es limita l import que per este concepte pot abonar-se, i es fixa un import unitari per mesa electoral. D altra banda, la introducció de noves tecnologies en el procés de captura i transmissió de dades ha fet necessari el replantejament tant dels conceptes de pagament com dels seus imports, en relació amb el personal representant de l Administració. Atés que el nombre de meses assignat a cada representant varia en cada procés electoral, és necessari eliminar el concepte de pagament unitari i establir una taula que preveja les diverses situacions, tant en funció de les meses assignades com de la tecnologia utilitzada. Per raons semblants a les exposades, és evident la necessitat de suprimir la classificació dels quatre grups de perceptors, personal telefonista, ordenances, encarregats de fax, i arxivadors i la resta de personal auxiliar, a l haver desaparegut les mencionades funcions, i establir un únic grup que percebrà una quantitat fixa pels treballs que realitzen en l escrutini provisional el dia de la votació, i s hi ha inclòs també la possibilitat de l exercici de mitja jornada. Al mateix temps s actualitzen els diferents grups funcionarials i s adapten a la nomenclatura actual de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i en relació amb la justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions, es regula el procediment de certificat d hores, i Consellería de Hacienda y Administración Pública DECRETO 63/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo de los procesos electorales autonómicos. [2015/4358] PREAMBULO La Ley 1/1987, de 31 de marzo, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en su disposición adicional primera, faculta al Consell para dictar las disposiciones precisas para el cumplimiento y ejecución de dicha ley. Por el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, se reguló el régimen de las dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participaran en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su aprobación, las modificaciones normativas, la experiencia acumulada en los distintos procesos electorales, y la introducción de nuevas tecnologías empleadas actualmente en los mismos, aconsejan abordar una revisión y actualización del indicado Decreto 54/1999, con el propósito de reflejar normativamente el proceso de evolución experimentado, en consonancia con el proceso de revisión y simplificación normativa llevado a cabo con el impulso del Consell. La Comisión Interdepartamental de Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts, a la que le corresponde, entre otras funciones, proponer, para su aprobación, las dietas y gratificaciones que deben de ser abonadas a los presidentes y vocales de las juntas electorales, así como al personal puesto a su servicio, aprobó, en su reunión de 16 de febrero de 2015, la modificación del Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Como norma general, no se aplica en el nuevo decreto incremento alguno respecto a los importes unitarios que se fijaron para las elecciones de los años 2007 y Respecto a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona, se precisa la definición del período concreto por el cual tienen derecho a la percepción de sus gratificaciones y se introduce el procedimiento de liquidación en caso de sustituciones de alguno de sus miembros. Referente al personal colaborador de las citadas juntas electorales Provinciales, y siguiendo el modelo tanto del Estado como de algunas comunidades autónomas, se limita el importe que por este concepto puede abonarse, fijando un importe unitario por mesa electoral. Por otro lado, la introducción de nuevas tecnologías en el proceso de captura y transmisión de datos ha hecho necesario el replanteamiento tanto de los conceptos de pago como de sus importes, con relación al personal representante de la Administración. Dado que el número de mesas asignado a cada representante varía en cada proceso electoral, es necesario eliminar el concepto de pago unitario y establecer una tabla que contemple las diversas situaciones, tanto en función de las mesas asignadas como de la tecnología empleada. Por similares razones a las expuestas, es evidente la necesidad de suprimir la clasificación de los cuatro grupos de perceptores, personal telefonista, ordenanzas, encargados de fax, y archivadores y demás personal auxiliar, al haber desaparecido dichas funciones, y establecer un único grupo que vendrá a percibir una cantidad fija por los trabajos que realizan en el escrutinio provisional el día de la votación, incluyendo también la posibilidad del desempeño de media jornada. Al mismo tiempo, se actualizan los diferentes grupos funcionariales adaptándolos a la nomenclatura actual de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana; y con relación a la justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones, se regula el procedimiento

2 s introduïx la necessitat que siguen prèviament autoritzades per la persona que ocupe la direcció competent en matèria de processos electorals i limitat al personal que realment realitza funcions per a les eleccions. Pel que fa a l estructura del decret, este s ordena a partir de deu articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dos disposicions finals. Finalment, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l estructura i el procediment d elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, establix, en l article 3, apartat 2, que «es procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a una certa matèria, sense perjuí del posterior desplegament reglamentari quan es tracta de disposicions legals». Així mateix, en l apartat 4 el dit precepte assenyala que «les disposicions modificatives hauran d utilitzar-se amb caràcter restrictiu, i haurà de primar l aprovació d una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions». En virtut d això, complits els tràmits procedimentals previstos en l article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta de normes objectives que resulten d aplicació en el present cas, a proposta del conseller d Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de maig de 2015, de certificación de horas, introduciendo la necesidad de que sean previamente autorizadas por la persona que ocupe la dirección competente en materia de procesos electorales y limitado al personal que realmente realiza funciones para las elecciones. Por lo que se refiere a la estructura del decreto, este se ordena a partir de diez artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Por último, el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, establece, en su artículo 3, apartado 2, que «se procurará que el proyecto normativo tenga carácter completo, de manera que se proporcione toda la normativa aplicable a cierta materia, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario cuando se trata de disposiciones legales». Asimismo, en su apartado 4 dicho precepto señala que «las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restrictivo, debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento de la norma originaria y sus posteriores modificaciones». En su virtud, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y demás normas objetivas que resultan de aplicación en el presente caso, a propuesta del conseller de Hacienda y administración Pública, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 8 de mayo de 2015, DECRETE Article 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percebran, per cada procés electoral en què intervinguen, en concepte d indemnització, les quantitats següents: Presidència 4.103,21 Vicepresidència 1.286,36 Vocals 1.173,68 Secretaria 2.347,36 Així mateix, tots els membres de l esmentada Junta Electoral percebran per cada una de les sessions a què efectivament assistisquen la quantitat de 46,60 euros. 2. Si com a conseqüència de la seua assistència a les sessions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els seus membres hagueren de desplaçar-se fora del terme municipal de València o del de la seua residència habitual, meritaran en concepte de dietes, per persona i dia, 121,28 euros. En este segon supòsit, no es meritarà esta indemnització quan el mencionat desplaçament siga inferior a 30 quilòmetres. Així mateix, percebran les quantitats corresponents als gastos de locomoció efectivament realitzats, amb la justificació prèvia corresponent, si per al desplaçament es fera ús de vehicle propi, i la quantitat a percebre per este concepte és la de 0,17 euros per quilòmetre recorregut. Article 2. Juntes electorals provincials i de zona 1. Els membres de les juntes electorals provincials i de zona percebran, durant el temps que dure el seu mandat i per la participació en el procés electoral local, les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts: Juntes electorals provincials President/a: 784,42 Secretari/ària: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 Als efectes d estes gratificacions, la persona que assumisca la delegació de l Oficina del Cens Electoral tindrà la consideració de vocal judicial. DECRETO Artículo 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percibirán, por cada proceso electoral en el que intervengan, en concepto de indemnización, las siguientes cantidades: Presidencia 4.103,21 Vicepresidencia 1.286,36 Vocales 1.173,68 Secretaría 2.347,36 Asimismo, todos los miembros de la citada Junta Electoral percibirán por cada una de las sesiones a las que efectivamente asistan la cantidad de 46,60 euros. 2. Si como consecuencia de su asistencia a las sesiones de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana sus miembros tuvieran que desplazarse fuera del término municipal de Valencia o del de su residencia habitual, devengarán en concepto de dietas, por persona y día, 121,28 euros. En este segundo supuesto, no se devengará esta indemnización cuando dicho desplazamiento sea inferior a 30 kilómetros. Asimismo, percibirán las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción efectivamente realizados, previa su correspondiente justificación, si para el desplazamiento se hiciere uso de vehículo propio, siendo la cantidad a percibir por este concepto la de 0,17 euros por kilómetro recorrido. Artículo 2. Juntas electorales provinciales y de zona 1. Los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona percibirán, durante el tiempo que dure su mandato y por la participación en el proceso electoral local, las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts: Juntas electorales provinciales Presidente/a: 784,42 Secretario/a: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 A los efectos de estas gratificaciones, la persona que asuma la delegación de la Oficina del Censo Electoral tendrá la consideración de vocal judicial.

3 Juntes electorals de zona President/a: 305,05 Secretari/ària: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El dret a la percepció de les gratificacions indicades als membres de les juntes electorals provincials i de zona naixerà des del moment que es prenga possessió del càrrec corresponent i s estendrà fins a la finalització del seu mandat per expiració del termini legal. En el cas que es produïsquen substitucions en algun dels seus membres, la gratificació corresponent es prorratejarà pel temps efectivament exercit. L abonament d estes gratificacions es realitzarà una vegada finalitzat el mandat de les juntes electorals. 2. Per a remunerar els servicis extraordinaris realitzats pel personal coŀlaborador de les juntes electorals provincials, s assignarà la quantitat màxima de 4 euros per cada mesa electoral efectivament constituïda en la respectiva província. El dret a la percepció d estes gratificacions es generarà per mitjà de certificat del secretari de la Junta Electoral Provincial en el qual s assignaran i es faran constar els imports que corresponen a cada un dels perceptors, sense que la quantitat total puga superar el límit màxim establit en el paràgraf anterior. Article 3. Secretaris/àries d ajuntament i representants de l Administració 1. Les persones que ocupen les secretaries d ajuntaments, quan assumixen la delegació de les juntes electorals de zona, percebran les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts, determinades en funció del nombre total de meses electorals que efectivament es constituïsquen en el municipi o municipis en què actuen com delegats de la junta electoral de zona. Els imports a abonar seran els següents: Secretaries amb un nombre no superior a 10 meses 117,67 Secretaries d 11 a 50 meses 130,74 Secretaries de més de 50 meses 143,81 2. Els representants de l Administració en les meses electorals seran nomenats per a cada procés electoral per resolució del director/de la directora general amb competències en matèria de processos electorals. L import màxim a percebre per un representant de l Administració en les meses electorals queda fixat en 250 euros, en concepte de dietes, per tots els conceptes i per una sola vegada. L import a percebre per cada representant es fixarà en funció del mitjà de transmissió de dades per al qual haja sigut nomenat d acord amb la taula següent: Tipus representant Criteri Import Representant PDA/tauleta o semblant Per totes les meses assignades 195 Representant telèfon Per totes les meses assignades 100 Representant en meses administrades electrònicament (MAE) 1 per mesa 250 En el cas que les eleccions a les Corts se celebren de forma concurrent amb altres la competència en la gestió de les quals recaiga sobre l Administració General de l Estat i el representant d ambdós administracions siga comú, la Generalitat abonarà el 50 per cent de les quantitats anteriorment indicades per cada concepte. Article 4. Personal coŀlaborador 1. El personal al servici de l Administració de la Generalitat, així com el d altres administracions públiques, posat a disposició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en les accions tècniques necessàries per al correcte i legal desenrotllament del procés Juntas electorales de zona Presidente/a: 305,05 Secretario/a: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El derecho a la percepción de las gratificaciones indicadas a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona nacerá desde el momento en que se tome posesión del cargo correspondiente y se extenderá hasta la finalización de su mandato por expiración del plazo legal. En el caso de que se produzcan sustituciones en alguno de sus miembros, la gratificación correspondiente se prorrateará por el tiempo efectivamente desempeñado. El abono de estas gratificaciones se realizará una vez finalizado el mandato de las juntas electorales. 2. Para remunerar los servicios extraordinarios realizados por el personal colaborador de las juntas electorales provinciales, se asignará la cantidad máxima de 4 euros por cada mesa electoral efectivamente constituida en la respectiva provincia. El derecho a la percepción de estas gratificaciones se generará mediante certificado del secretario de la Junta Electoral Provincial en el que se asignarán y se harán constar los importes que corresponden a cada uno de los perceptores, sin que la cantidad total pueda superar el límite máximo establecido en el párrafo anterior. Artículo 3. Secretarios/as de ayuntamiento y representantes de la Administración 1. Las personas que ocupan las secretarías de ayuntamientos, en cuanto asumen la delegación de las juntas electorales de zona, percibirán las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts, determinadas en función del número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como delegados de la Junta Electoral de zona. Los importes a abonar serán los siguientes: Secretarías con un número no superior a 10 mesas 117,67 Secretarías de 11 a 50 mesas 130,74 Secretarías de mas de 50 mesas 143,81 2. Los representantes de la Administración en las mesas electorales serán nombrados para cada proceso electoral por resolución del/la director/a general con competencias en materia de procesos electorales. El importe máximo a percibir por un representante de la Administración en las mesas electorales queda fijado en 250 euros, en concepto de dietas, por todos los conceptos y por una sola vez. El importe a percibir por cada representante vendrá fijado en función del medio de transmisión de datos para el cual haya sido nombrado, de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo representante Criterio Importe Representante PDA/tableta o similar Por todas las mesas asignadas 195 Representante teléfono Por todas las mesas asignadas 100 Representante en mesas administradas electrónicamente (MAE) 1 por mesa 250 En caso de que las elecciones a Les Corts se celebren de forma concurrente con otras cuya competencia en la gestión recaiga sobre la Administración General del Estado y el representante de ambas administraciones sea común, la Generalitat abonará el 50 por ciento de las cantidades anteriormente indicadas por cada concepto. Artículo 4. Personal colaborador 1. El personal al servicio de la Administración de la Generalitat, así como el de otras administraciones públicas, puesto a disposición de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en las acciones técnicas necesarias para el correcto y legal desarrollo del proceso

4 electoral autonòmic valencià, que per a dur a terme estes funcions realitze activitats fora de la seua jornada normal de treball, percebrà per la seua participació en este i pel temps que excedisca de la seua jornada normal de treball les següents quantitats, en raó als grups de classificació a què pertanguen: electoral autonómico valenciano, que para llevar a cabo tales funciones realice actividades fuera de su jornada normal de trabajo, percibirá por su participación en el mismo y por el tiempo que exceda de su jornada normal de trabajo las siguientes cantidades, en razón de los grupos de clasificación a que pertenezcan: Grup A1 Grup A2 Grup B Grup C1 Grup C2 Grup E i AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E y AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Estes quantitats seran incrementades quan es realitzen en dia festiu en un 50 per cent en els treballs realitzats entre les i les hores i en un cent per cent entre les i les hores. Quan els treballs es realitzen entre les i les hores d un dia laborable les quantitats més amunt assenyalades seran incrementades en un 50 per cent. 2. La percepció d estes quantitats serà, en tot cas, compatible amb les retribucions que el mencionat personal perceba. Article 5. Personal de condicionament de locals El personal que el dia de la votació realitze funcions auxiliars en les meses electorals, com ara les d obertura, condicionament, tancament, manteniment de les instaŀlacions, etc., percebrà per tots els conceptes la quantitat de 9,68 euros per mesa electoral en concepte de dieta. Article 6. Personal coŀlaborador durant la jornada electoral El personal de l Administració de la Generalitat que prèviament haja sigut nomenat per a realitzar funcions de suport durant la jornada electoral percebrà pel dia de la votació, per una sola vegada i per tots els conceptes, les indemnitzacions següents: Estas cantidades serán incrementadas cuando se realicen en día festivo en un 50 por ciento en los trabajos realizados entre las y las horas y en un cien por cien entre las y las horas. Cuando los trabajos se realicen entre las y las horas de un día laborable las cantidades arriba señaladas serán incrementadas en un 50 por ciento. 2. La percepción de tales cantidades será, en todo caso, compatible con las retribuciones que dicho personal venga percibiendo. Artículo 5. Personal de acondicionamiento de locales El personal que el día de la votación realice funciones auxiliares en las mesas electorales, tales como las de apertura, acondicionamiento, cierre, mantenimiento de las instalaciones, etc., percibirá por todos los conceptos la cantidad de 9,68 euros por mesa electoral en concepto de dieta. Artículo 6. Personal colaborador durante la jornada electoral El personal de la Administración de la Generalitat que previamente haya sido nombrado para realizar funciones de apoyo durante la jornada electoral percibirá por el día de la votación, por una sola vez y por todos los conceptos, las siguientes indemnizaciones: Jornada completa: Mitja jornada: 250 euros 125 euros Jornada completa: Media jornada: 250 euros 125 euros Esta indemnització és incompatible amb la percepció d hores indicades en l article 4 d este decret. Article 7. Forces i cossos de seguretat Els membres de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrits a la Comunitat Valenciana, que presten servici especial en la jornada electoral, percebran per una sola vegada i per tots els conceptes una indemnització en quantia idèntica a la que es determine per a la resta de forces i cossos de seguretat de l Estat que participen en la mencionada jornada. Esta indemnització serà incompatible amb qualsevol altra abonada per una altra Administració, per este mateix concepte Article 8. Abonament L abonament de les indemnitzacions previstes en este decret correspondrà a l Administració de la Generalitat i es farà a càrrec dels seus pressupostos. Article 9. Justificació de servicis La justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions previstes en esta norma, a excepció d allò que s ha referit a les percepcions dels membres de les juntes electorals i secretaris d ajuntament, es durà a terme de la manera següent: 1. Els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats elaboraran una llista del personal que participarà en el desenrotllament del procés electoral, amb indicació del grup a què pertanga, i els dies previstos en què es realitzaran els servicis i funcions. La mencionada llista haurà de ser remesa, amb caràcter previ a l inici dels servicis a prestar, a la direcció general amb competències en matèria de processos electorals per a la preceptiva autorització. En cap cas podran abonar-se indemnitzacions previstes en la present norma sense la referida autorització prèvia. Esta indemnización es incompatible con la percepción de horas indicadas en el artículo 4 del presente decreto. Artículo 7. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Los miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunitat Valenciana, que presten servicio especial en la jornada electoral, percibirán por una sola vez y por todos los conceptos una indemnización en cuantía idéntica a la que se determine para el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en dicha jornada. Esta indemnización será incompatible con cualquier otra abonada por otra Administración, por este mismo concepto Artículo 8. Abono El abono de las indemnizaciones contempladas en este decreto corresponderá a la administración de la Generalitat y con cargo a sus presupuestos. Artículo 9. Justificación de servicios La justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones previstas en la presente norma, a excepción de lo referido a las percepciones de los miembros de las juntas electorales y secretarios de ayuntamiento, se llevará a cabo del siguiente modo: 1. Los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades elaborarán un listado del personal que participará en el desarrollo del proceso electoral, con indicación del grupo al que pertenezca, días previstos en que se realizarán los servicios y funciones. Dicho listado deberá ser remitido, con carácter previo al inicio de los servicios a prestar, a la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para su preceptiva autorización. En ningún caso podrán abonarse indemnizaciones previstas en la presente norma sin la referida autorización previa.

5 2. Finalitzat el procés electoral, els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats expediran el certificat d haver-se realitzat els servicis, amb indicació de les persones i grup de pertinença, dies en què es van realitzar els servicis, amb l expressió, si es tracta de dies hàbils o festius i d horari nocturn o diürn, i es remetrà a la direcció general competent en matèria de processos electorals per al seu abonament, que haurà de realitzar-se dins dels dos mesos següents al lliurament del certificat. Article 10. Actualització d imports La conselleria amb competències en matèria d hisenda actualitzarà, mitjançant una resolució, en cada procés electoral les quanties de les dietes i indemnitzacions. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Habilitació per a la subscripció d acords Es faculta la persona que ocupe la direcció general amb competències en matèria de processos electorals perquè, respectant en tot cas les quanties que pels distints conceptes o categories s establixen en el present decret, puga subscriure amb la Delegació i les subdelegacions del Govern de la Comunitat Valenciana els acords que estime convenients als efectes que es puguen efectuar acords de distribució de gastos, de manera que cada una de les administracions implicades en els processos electorals puga assumir per complet les retribucions de la totalitat o part d algun dels coŀlectius que hi intervinguen. Segona. Habilitació per a dictar instruccions Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les actes i instruccions que siguen necessaris per al compliment de les facultats atribuïdes pel present decret. Tercera. Incidència econòmica La gestió pressupostària i de gasto públic derivada de l aplicació d este decret es realitzarà a càrrec del programa de Processos Electorals i Consultes Populars dels Pressupostos de la Generalitat. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa Queda derogat expressament el Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic, així com qualsevol altra disposició del mateix rang o d un rang inferior que s opose al que establix el present decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Autorització per al desplegament del decret Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d hisenda i la titular de la conselleria competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les normes que siguen necessàries per al compliment i desplegament d este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 8 de maig de 2015 El conseller d Hisenda i Administració Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART 2. Finalizado el proceso electoral, los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades expedirán la certificación de haberse realizado los servicios, con indicación de las personas y grupo de pertenencia, días en que se realizaron los servicios, con expresión de si se trata de días hábiles o festivos y de horario nocturno o diurno, remitiéndose a la dirección general competente en materia de procesos electorales para su abono, que deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al libramiento de la certificación. Artículo 10. Actualización de importes La consellería con competencias en materia de hacienda actualizará, mediante resolución, en cada proceso electoral las cuantías de las dietas e indemnizaciones. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Habilitación para la suscripción de acuerdos Se faculta a la persona que ocupe la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para que, respetando en todo caso las cuantías que por los distintos conceptos o categorías se establecen en el presente decreto, pueda suscribir con la Delegación y subdelegaciones del Gobierno de la Comunitat Valenciana los acuerdos que estime convenientes a los efectos de que se puedan efectuar acuerdos de distribución de gastos, de forma que cada una de las administraciones implicadas en los procesos electorales pueda asumir por completo las retribuciones de la totalidad o parte de alguno de los colectivos que intervengan en los mismos. Segunda. Habilitación para dictar instrucciones Se faculta a la persona titular de la dirección general competente en materia de procesos electorales para dictar cuantos actos e instrucciones sean precisos para el cumplimiento de las facultades atribuidas por el presente decreto. Tercera. Incidencia económica La gestión presupuestaria y de gasto público derivada de la aplicación de este decreto se realizará con cargo al programa de Procesos Electorales y Consultas Populares de los Presupuestos de la Generalitat. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa Queda derogado expresamente el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el cual se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización para el desarrollo del Decreto Se faculta a la persona titular de la consellería con competencias en materia de hacienda y a la titular de la consellería competente en materia de procesos electorales para dictar cuantas normas sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente decreto. Segunda. Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 8 de mayo de 2015 El conseller de Hacienda y Administración Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient DECRET 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 183 VIII Legislatura València, 13 de setembre de 2013 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL. Número 183 VIII Legislatura València, 13 de setembre de 2013 II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ CORTS VALENCIANES BOLLETÍ OFICIAL BOLETÍN OFICIAL Número 183 VIII Legislatura València, 13 de setembre de 2013 SUMARI SUMARIO II. TEXTOS EN TRAMITACIÓ II. TEXTOS EN TRAMITACIÓN A. PROJECTES DE LLEI A.

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT El BOE de hoy, lunes 21 de julio de 2014, publica el Real Decreto 625/2014, sobre la gestión y control de las bajas por incapacidad temporal en los primeros

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social.

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 24/2010, de 4 de juny, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació

DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. [2011/2718] Conselleria

Más detalles

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual. i Prospectiva (AVAP). [2008/668]

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual. i Prospectiva (AVAP). [2008/668] Conselleria d Educació DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de l Agència Valenciana d Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2008/668] Conselleria de Educación DECRETO 6/2008,

Más detalles

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO Conselleria de Sanitat DECRET 33/2011, d 1 d abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

ORDENO ORDENE. Aquesta convocatòria té per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats/des supe-

ORDENO ORDENE. Aquesta convocatòria té per objecte recolzar la formació complementària, millora i especialització professional dels titulats/des supe- Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ORDRE 3/2015, de 7 d octubre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s aproven les bases i es convoquen quatre beques per a

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO

PREÀMBUL PREÁMBULO ORDENE ORDENO Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ORDE 2/2015, de 28 d agost, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s aproven les bases reguladores de l ajuda destinada a finançar

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

El artículo 8.1 de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat. Valenciana, de Policías Locales y Coordinación de Policías Locales,

El artículo 8.1 de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat. Valenciana, de Policías Locales y Coordinación de Policías Locales, ORDE de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s aprova el barem general per a la valoració dels mèrits en els concursos oposició convocats

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat.

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l escolarització

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDE 5/2015, de 23 d octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s establixen les bases

Más detalles

de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015. [2013/11766]

de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en el marc del diàleg social per al període 2014-2015. [2013/11766] Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 3 de desembre de 2013, del conseller d Hisenda i Administració Pública, pel qual es dóna publicitat a l acord de la Mesa General de Negociació

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 30/2013, de 27 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en residències de tercera edat l

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes.

la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes. Conselleria d Educació, Formació i Ocupació RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2012, del secretari autonòmic d Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 25/2013, de 23 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes dirigides a programes de prevenció, protecció i inserció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROCEDIMIENTO DE AYUDA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

UNIVERSITAT JAUME I MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROCEDIMIENTO DE AYUDA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA UNIVERSITAT JAUME I MASTER EN PREVENCIÓN PROCEDIMIENTO DE AYUDA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN SU LABOR COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS POR LAS

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació DECRET 62/2009, de 8 de maig, del Consell, sobre autorització i registre de laboratoris en l àmbit de la producció i la sanitat animal a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). ORDRE DEL DIA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). ORDRE DEL DIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 11 DE JUNIO DE 2013 EN NOVETLÈ (VALÈNCIA). SRS. ASISTENTES Alcaldesa-Presidenta Josefa Mateu Palomares Concejales José García Izquierdo

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA REGLAMENT REGULADOR DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER I DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PREÀMBUL El Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, pel qual s estableix

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. [2014/8136] PREÀMBUL

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

ORDENE ORDENO. a) Que el centre d escolarització es trobe en un municipi diferent del de la seua residència per no haver en este oferta educativa.

ORDENE ORDENO. a) Que el centre d escolarització es trobe en un municipi diferent del de la seua residència per no haver en este oferta educativa. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes individuals per

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s establixen orientacions

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

Els/les directors/es mèdics de cada hospital, respecte al personal adscrit al centre.

Els/les directors/es mèdics de cada hospital, respecte al personal adscrit al centre. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 6 d octubre de 2015, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es deleguen competències en matèria de contractació

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

ORDENO ORDENE. Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Esta orde té com a objecte establir els criteris per a la dotació de

ORDENO ORDENE. Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Esta orde té com a objecte establir els criteris per a la dotació de Conselleria d Educació ORDE 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d Educació, per la qual s establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball

Más detalles

Hechos. Fets. Tercer Amb data 1 de febrer de 2011 va tindre entrada en el registre de. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Hechos. Fets. Tercer Amb data 1 de febrer de 2011 va tindre entrada en el registre de. Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2011, del director general de Justícia i Menor de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

LLEI 7/2011, d 1 d abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

LLEI 7/2011, d 1 d abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2011, d 1 d abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. [2011/3983] Presidencia de la Generalitat

Más detalles

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l ordenació general de l Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 39/2015, de 2 d abril, del Consell, pel qual es regula la certificació de l eficiència energètica dels edificis. [2015/3025] PREÀMBUL La Directiva

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 186/2013, de 13 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides a les policies locals

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en:

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en: TÍTULO: Orden HAP/149/2013, de 29 de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició

Más detalles

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques. Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas Núm. 5.436 / 25.01.2007 4425 Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques DECRET 7/2007, de 19 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Autonòmic dels Serveis de Voluntariat

Más detalles

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ de 6 d octubre de 2015, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre l Administració General de l

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles