Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública"

Transcripción

1 Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament dels processos electorals autonòmics. [2015/4358] PREÀMBUL La Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en la disposició addicional primera, faculta el Consell per a dictar les disposicions precises per al compliment i l execució de la mencionada llei. Pel Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, es va regular el règim de les dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participaran en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Tenint en compte el temps transcorregut des de la seua aprovació, les modificacions normatives, l experiència acumulada en els distints processos electorals, i la introducció de noves tecnologies utilitzades actualment en estos, aconsellen abordar una revisió i actualització del Decret 54/1999 esmentat, amb el propòsit de reflectir normativament el procés d evolució experimentat, en consonància amb el procés de revisió i simplificació normativa dut a terme amb l impuls del Consell. La Comissió Interdepartamental de Coordinació, Suport i Seguiment del Procés Electoral a les Corts, a la qual correspon, entre altres funcions, proposar, per a la seua aprovació, les dietes i gratificacions que han de ser abonades als presidents i vocals de les juntes electorals, així com al personal posat al seu servici, va aprovar, en la reunió de 16 de febrer de 2015, la modificació del Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic. Com a norma general, no s aplica en el nou decret cap increment respecte als imports unitaris que es van fixar per a les eleccions dels anys 2007 i Respecte als membres de les juntes electorals provincials i de zona, fa falta la definició del període concret pel qual tenen dret a la percepció de les seues gratificacions i s introduïx el procediment de liquidació en cas de substitucions d algun dels seus membres. Referent al personal coŀlaborador de les esmentades juntes electorals provincials, i seguint el model tant de l Estat com d algunes comunitats autònomes, es limita l import que per este concepte pot abonar-se, i es fixa un import unitari per mesa electoral. D altra banda, la introducció de noves tecnologies en el procés de captura i transmissió de dades ha fet necessari el replantejament tant dels conceptes de pagament com dels seus imports, en relació amb el personal representant de l Administració. Atés que el nombre de meses assignat a cada representant varia en cada procés electoral, és necessari eliminar el concepte de pagament unitari i establir una taula que preveja les diverses situacions, tant en funció de les meses assignades com de la tecnologia utilitzada. Per raons semblants a les exposades, és evident la necessitat de suprimir la classificació dels quatre grups de perceptors, personal telefonista, ordenances, encarregats de fax, i arxivadors i la resta de personal auxiliar, a l haver desaparegut les mencionades funcions, i establir un únic grup que percebrà una quantitat fixa pels treballs que realitzen en l escrutini provisional el dia de la votació, i s hi ha inclòs també la possibilitat de l exercici de mitja jornada. Al mateix temps s actualitzen els diferents grups funcionarials i s adapten a la nomenclatura actual de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d ordenació i gestió de la funció pública valenciana; i en relació amb la justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions, es regula el procediment de certificat d hores, i Consellería de Hacienda y Administración Pública DECRETO 63/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo de los procesos electorales autonómicos. [2015/4358] PREAMBULO La Ley 1/1987, de 31 de marzo, de la Generalitat, Electoral Valenciana, en su disposición adicional primera, faculta al Consell para dictar las disposiciones precisas para el cumplimiento y ejecución de dicha ley. Por el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, se reguló el régimen de las dietas e indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participaran en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su aprobación, las modificaciones normativas, la experiencia acumulada en los distintos procesos electorales, y la introducción de nuevas tecnologías empleadas actualmente en los mismos, aconsejan abordar una revisión y actualización del indicado Decreto 54/1999, con el propósito de reflejar normativamente el proceso de evolución experimentado, en consonancia con el proceso de revisión y simplificación normativa llevado a cabo con el impulso del Consell. La Comisión Interdepartamental de Coordinación, Apoyo y Seguimiento del Proceso Electoral a Les Corts, a la que le corresponde, entre otras funciones, proponer, para su aprobación, las dietas y gratificaciones que deben de ser abonadas a los presidentes y vocales de las juntas electorales, así como al personal puesto a su servicio, aprobó, en su reunión de 16 de febrero de 2015, la modificación del Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la Administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico. Como norma general, no se aplica en el nuevo decreto incremento alguno respecto a los importes unitarios que se fijaron para las elecciones de los años 2007 y Respecto a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona, se precisa la definición del período concreto por el cual tienen derecho a la percepción de sus gratificaciones y se introduce el procedimiento de liquidación en caso de sustituciones de alguno de sus miembros. Referente al personal colaborador de las citadas juntas electorales Provinciales, y siguiendo el modelo tanto del Estado como de algunas comunidades autónomas, se limita el importe que por este concepto puede abonarse, fijando un importe unitario por mesa electoral. Por otro lado, la introducción de nuevas tecnologías en el proceso de captura y transmisión de datos ha hecho necesario el replanteamiento tanto de los conceptos de pago como de sus importes, con relación al personal representante de la Administración. Dado que el número de mesas asignado a cada representante varía en cada proceso electoral, es necesario eliminar el concepto de pago unitario y establecer una tabla que contemple las diversas situaciones, tanto en función de las mesas asignadas como de la tecnología empleada. Por similares razones a las expuestas, es evidente la necesidad de suprimir la clasificación de los cuatro grupos de perceptores, personal telefonista, ordenanzas, encargados de fax, y archivadores y demás personal auxiliar, al haber desaparecido dichas funciones, y establecer un único grupo que vendrá a percibir una cantidad fija por los trabajos que realizan en el escrutinio provisional el día de la votación, incluyendo también la posibilidad del desempeño de media jornada. Al mismo tiempo, se actualizan los diferentes grupos funcionariales adaptándolos a la nomenclatura actual de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana; y con relación a la justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones, se regula el procedimiento

2 s introduïx la necessitat que siguen prèviament autoritzades per la persona que ocupe la direcció competent en matèria de processos electorals i limitat al personal que realment realitza funcions per a les eleccions. Pel que fa a l estructura del decret, este s ordena a partir de deu articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i dos disposicions finals. Finalment, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l estructura i el procediment d elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, establix, en l article 3, apartat 2, que «es procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es proporcione tota la normativa aplicable a una certa matèria, sense perjuí del posterior desplegament reglamentari quan es tracta de disposicions legals». Així mateix, en l apartat 4 el dit precepte assenyala que «les disposicions modificatives hauran d utilitzar-se amb caràcter restrictiu, i haurà de primar l aprovació d una nova disposició sobre el manteniment de la norma originària i les seues posteriors modificacions». En virtut d això, complits els tràmits procedimentals previstos en l article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta de normes objectives que resulten d aplicació en el present cas, a proposta del conseller d Hisenda i Administració Pública, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 8 de maig de 2015, de certificación de horas, introduciendo la necesidad de que sean previamente autorizadas por la persona que ocupe la dirección competente en materia de procesos electorales y limitado al personal que realmente realiza funciones para las elecciones. Por lo que se refiere a la estructura del decreto, este se ordena a partir de diez artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Por último, el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat, establece, en su artículo 3, apartado 2, que «se procurará que el proyecto normativo tenga carácter completo, de manera que se proporcione toda la normativa aplicable a cierta materia, sin perjuicio del posterior desarrollo reglamentario cuando se trata de disposiciones legales». Asimismo, en su apartado 4 dicho precepto señala que «las disposiciones modificativas deberán utilizarse con carácter restrictivo, debiendo primar la aprobación de una nueva disposición sobre el mantenimiento de la norma originaria y sus posteriores modificaciones». En su virtud, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y demás normas objetivas que resultan de aplicación en el presente caso, a propuesta del conseller de Hacienda y administración Pública, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 8 de mayo de 2015, DECRETE Article 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Els membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percebran, per cada procés electoral en què intervinguen, en concepte d indemnització, les quantitats següents: Presidència 4.103,21 Vicepresidència 1.286,36 Vocals 1.173,68 Secretaria 2.347,36 Així mateix, tots els membres de l esmentada Junta Electoral percebran per cada una de les sessions a què efectivament assistisquen la quantitat de 46,60 euros. 2. Si com a conseqüència de la seua assistència a les sessions de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana els seus membres hagueren de desplaçar-se fora del terme municipal de València o del de la seua residència habitual, meritaran en concepte de dietes, per persona i dia, 121,28 euros. En este segon supòsit, no es meritarà esta indemnització quan el mencionat desplaçament siga inferior a 30 quilòmetres. Així mateix, percebran les quantitats corresponents als gastos de locomoció efectivament realitzats, amb la justificació prèvia corresponent, si per al desplaçament es fera ús de vehicle propi, i la quantitat a percebre per este concepte és la de 0,17 euros per quilòmetre recorregut. Article 2. Juntes electorals provincials i de zona 1. Els membres de les juntes electorals provincials i de zona percebran, durant el temps que dure el seu mandat i per la participació en el procés electoral local, les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts: Juntes electorals provincials President/a: 784,42 Secretari/ària: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 Als efectes d estes gratificacions, la persona que assumisca la delegació de l Oficina del Cens Electoral tindrà la consideració de vocal judicial. DECRETO Artículo 1. Junta Electoral de la Comunitat Valenciana 1. Los miembros de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana percibirán, por cada proceso electoral en el que intervengan, en concepto de indemnización, las siguientes cantidades: Presidencia 4.103,21 Vicepresidencia 1.286,36 Vocales 1.173,68 Secretaría 2.347,36 Asimismo, todos los miembros de la citada Junta Electoral percibirán por cada una de las sesiones a las que efectivamente asistan la cantidad de 46,60 euros. 2. Si como consecuencia de su asistencia a las sesiones de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana sus miembros tuvieran que desplazarse fuera del término municipal de Valencia o del de su residencia habitual, devengarán en concepto de dietas, por persona y día, 121,28 euros. En este segundo supuesto, no se devengará esta indemnización cuando dicho desplazamiento sea inferior a 30 kilómetros. Asimismo, percibirán las cantidades correspondientes a los gastos de locomoción efectivamente realizados, previa su correspondiente justificación, si para el desplazamiento se hiciere uso de vehículo propio, siendo la cantidad a percibir por este concepto la de 0,17 euros por kilómetro recorrido. Artículo 2. Juntas electorales provinciales y de zona 1. Los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona percibirán, durante el tiempo que dure su mandato y por la participación en el proceso electoral local, las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts: Juntas electorales provinciales Presidente/a: 784,42 Secretario/a: 719,06 Vocal judicial: 261,47 Vocal no judicial: 183,03 A los efectos de estas gratificaciones, la persona que asuma la delegación de la Oficina del Censo Electoral tendrá la consideración de vocal judicial.

3 Juntes electorals de zona President/a: 305,05 Secretari/ària: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El dret a la percepció de les gratificacions indicades als membres de les juntes electorals provincials i de zona naixerà des del moment que es prenga possessió del càrrec corresponent i s estendrà fins a la finalització del seu mandat per expiració del termini legal. En el cas que es produïsquen substitucions en algun dels seus membres, la gratificació corresponent es prorratejarà pel temps efectivament exercit. L abonament d estes gratificacions es realitzarà una vegada finalitzat el mandat de les juntes electorals. 2. Per a remunerar els servicis extraordinaris realitzats pel personal coŀlaborador de les juntes electorals provincials, s assignarà la quantitat màxima de 4 euros per cada mesa electoral efectivament constituïda en la respectiva província. El dret a la percepció d estes gratificacions es generarà per mitjà de certificat del secretari de la Junta Electoral Provincial en el qual s assignaran i es faran constar els imports que corresponen a cada un dels perceptors, sense que la quantitat total puga superar el límit màxim establit en el paràgraf anterior. Article 3. Secretaris/àries d ajuntament i representants de l Administració 1. Les persones que ocupen les secretaries d ajuntaments, quan assumixen la delegació de les juntes electorals de zona, percebran les gratificacions i dietes establides en la normativa estatal, les quals es complementaran per la Generalitat amb les quantitats que a continuació s indiquen, per la seua participació en el procés electoral a les Corts, determinades en funció del nombre total de meses electorals que efectivament es constituïsquen en el municipi o municipis en què actuen com delegats de la junta electoral de zona. Els imports a abonar seran els següents: Secretaries amb un nombre no superior a 10 meses 117,67 Secretaries d 11 a 50 meses 130,74 Secretaries de més de 50 meses 143,81 2. Els representants de l Administració en les meses electorals seran nomenats per a cada procés electoral per resolució del director/de la directora general amb competències en matèria de processos electorals. L import màxim a percebre per un representant de l Administració en les meses electorals queda fixat en 250 euros, en concepte de dietes, per tots els conceptes i per una sola vegada. L import a percebre per cada representant es fixarà en funció del mitjà de transmissió de dades per al qual haja sigut nomenat d acord amb la taula següent: Tipus representant Criteri Import Representant PDA/tauleta o semblant Per totes les meses assignades 195 Representant telèfon Per totes les meses assignades 100 Representant en meses administrades electrònicament (MAE) 1 per mesa 250 En el cas que les eleccions a les Corts se celebren de forma concurrent amb altres la competència en la gestió de les quals recaiga sobre l Administració General de l Estat i el representant d ambdós administracions siga comú, la Generalitat abonarà el 50 per cent de les quantitats anteriorment indicades per cada concepte. Article 4. Personal coŀlaborador 1. El personal al servici de l Administració de la Generalitat, així com el d altres administracions públiques, posat a disposició de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en les accions tècniques necessàries per al correcte i legal desenrotllament del procés Juntas electorales de zona Presidente/a: 305,05 Secretario/a: 283,26 Vocal judicial: 130,74 Vocal no judicial: 78,44 El derecho a la percepción de las gratificaciones indicadas a los miembros de las juntas electorales provinciales y de zona nacerá desde el momento en que se tome posesión del cargo correspondiente y se extenderá hasta la finalización de su mandato por expiración del plazo legal. En el caso de que se produzcan sustituciones en alguno de sus miembros, la gratificación correspondiente se prorrateará por el tiempo efectivamente desempeñado. El abono de estas gratificaciones se realizará una vez finalizado el mandato de las juntas electorales. 2. Para remunerar los servicios extraordinarios realizados por el personal colaborador de las juntas electorales provinciales, se asignará la cantidad máxima de 4 euros por cada mesa electoral efectivamente constituida en la respectiva provincia. El derecho a la percepción de estas gratificaciones se generará mediante certificado del secretario de la Junta Electoral Provincial en el que se asignarán y se harán constar los importes que corresponden a cada uno de los perceptores, sin que la cantidad total pueda superar el límite máximo establecido en el párrafo anterior. Artículo 3. Secretarios/as de ayuntamiento y representantes de la Administración 1. Las personas que ocupan las secretarías de ayuntamientos, en cuanto asumen la delegación de las juntas electorales de zona, percibirán las gratificaciones y dietas establecidas en la normativa estatal, las cuales se complementarán por la Generalitat con las cantidades que a continuación se indican, por su participación en el proceso electoral a Les Corts, determinadas en función del número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como delegados de la Junta Electoral de zona. Los importes a abonar serán los siguientes: Secretarías con un número no superior a 10 mesas 117,67 Secretarías de 11 a 50 mesas 130,74 Secretarías de mas de 50 mesas 143,81 2. Los representantes de la Administración en las mesas electorales serán nombrados para cada proceso electoral por resolución del/la director/a general con competencias en materia de procesos electorales. El importe máximo a percibir por un representante de la Administración en las mesas electorales queda fijado en 250 euros, en concepto de dietas, por todos los conceptos y por una sola vez. El importe a percibir por cada representante vendrá fijado en función del medio de transmisión de datos para el cual haya sido nombrado, de acuerdo con la siguiente tabla: Tipo representante Criterio Importe Representante PDA/tableta o similar Por todas las mesas asignadas 195 Representante teléfono Por todas las mesas asignadas 100 Representante en mesas administradas electrónicamente (MAE) 1 por mesa 250 En caso de que las elecciones a Les Corts se celebren de forma concurrente con otras cuya competencia en la gestión recaiga sobre la Administración General del Estado y el representante de ambas administraciones sea común, la Generalitat abonará el 50 por ciento de las cantidades anteriormente indicadas por cada concepto. Artículo 4. Personal colaborador 1. El personal al servicio de la Administración de la Generalitat, así como el de otras administraciones públicas, puesto a disposición de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana o que participe en las acciones técnicas necesarias para el correcto y legal desarrollo del proceso

4 electoral autonòmic valencià, que per a dur a terme estes funcions realitze activitats fora de la seua jornada normal de treball, percebrà per la seua participació en este i pel temps que excedisca de la seua jornada normal de treball les següents quantitats, en raó als grups de classificació a què pertanguen: electoral autonómico valenciano, que para llevar a cabo tales funciones realice actividades fuera de su jornada normal de trabajo, percibirá por su participación en el mismo y por el tiempo que exceda de su jornada normal de trabajo las siguientes cantidades, en razón de los grupos de clasificación a que pertenezcan: Grup A1 Grup A2 Grup B Grup C1 Grup C2 Grup E i AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Grupo A1 Grupo A2 Grupo B Grupo C1 Grupo C2 Grupo E y AP 21,90 /hora 18,53 /hora 17,53 /hora 15,16 /hora 14,32 /hora 12,63 /hora Estes quantitats seran incrementades quan es realitzen en dia festiu en un 50 per cent en els treballs realitzats entre les i les hores i en un cent per cent entre les i les hores. Quan els treballs es realitzen entre les i les hores d un dia laborable les quantitats més amunt assenyalades seran incrementades en un 50 per cent. 2. La percepció d estes quantitats serà, en tot cas, compatible amb les retribucions que el mencionat personal perceba. Article 5. Personal de condicionament de locals El personal que el dia de la votació realitze funcions auxiliars en les meses electorals, com ara les d obertura, condicionament, tancament, manteniment de les instaŀlacions, etc., percebrà per tots els conceptes la quantitat de 9,68 euros per mesa electoral en concepte de dieta. Article 6. Personal coŀlaborador durant la jornada electoral El personal de l Administració de la Generalitat que prèviament haja sigut nomenat per a realitzar funcions de suport durant la jornada electoral percebrà pel dia de la votació, per una sola vegada i per tots els conceptes, les indemnitzacions següents: Estas cantidades serán incrementadas cuando se realicen en día festivo en un 50 por ciento en los trabajos realizados entre las y las horas y en un cien por cien entre las y las horas. Cuando los trabajos se realicen entre las y las horas de un día laborable las cantidades arriba señaladas serán incrementadas en un 50 por ciento. 2. La percepción de tales cantidades será, en todo caso, compatible con las retribuciones que dicho personal venga percibiendo. Artículo 5. Personal de acondicionamiento de locales El personal que el día de la votación realice funciones auxiliares en las mesas electorales, tales como las de apertura, acondicionamiento, cierre, mantenimiento de las instalaciones, etc., percibirá por todos los conceptos la cantidad de 9,68 euros por mesa electoral en concepto de dieta. Artículo 6. Personal colaborador durante la jornada electoral El personal de la Administración de la Generalitat que previamente haya sido nombrado para realizar funciones de apoyo durante la jornada electoral percibirá por el día de la votación, por una sola vez y por todos los conceptos, las siguientes indemnizaciones: Jornada completa: Mitja jornada: 250 euros 125 euros Jornada completa: Media jornada: 250 euros 125 euros Esta indemnització és incompatible amb la percepció d hores indicades en l article 4 d este decret. Article 7. Forces i cossos de seguretat Els membres de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrits a la Comunitat Valenciana, que presten servici especial en la jornada electoral, percebran per una sola vegada i per tots els conceptes una indemnització en quantia idèntica a la que es determine per a la resta de forces i cossos de seguretat de l Estat que participen en la mencionada jornada. Esta indemnització serà incompatible amb qualsevol altra abonada per una altra Administració, per este mateix concepte Article 8. Abonament L abonament de les indemnitzacions previstes en este decret correspondrà a l Administració de la Generalitat i es farà a càrrec dels seus pressupostos. Article 9. Justificació de servicis La justificació dels treballs que originen el dret al cobrament de les indemnitzacions previstes en esta norma, a excepció d allò que s ha referit a les percepcions dels membres de les juntes electorals i secretaris d ajuntament, es durà a terme de la manera següent: 1. Els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats elaboraran una llista del personal que participarà en el desenrotllament del procés electoral, amb indicació del grup a què pertanga, i els dies previstos en què es realitzaran els servicis i funcions. La mencionada llista haurà de ser remesa, amb caràcter previ a l inici dels servicis a prestar, a la direcció general amb competències en matèria de processos electorals per a la preceptiva autorització. En cap cas podran abonar-se indemnitzacions previstes en la present norma sense la referida autorització prèvia. Esta indemnización es incompatible con la percepción de horas indicadas en el artículo 4 del presente decreto. Artículo 7. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Los miembros de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comunitat Valenciana, que presten servicio especial en la jornada electoral, percibirán por una sola vez y por todos los conceptos una indemnización en cuantía idéntica a la que se determine para el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participen en dicha jornada. Esta indemnización será incompatible con cualquier otra abonada por otra Administración, por este mismo concepto Artículo 8. Abono El abono de las indemnizaciones contempladas en este decreto corresponderá a la administración de la Generalitat y con cargo a sus presupuestos. Artículo 9. Justificación de servicios La justificación de los trabajos que originan el derecho al cobro de las indemnizaciones previstas en la presente norma, a excepción de lo referido a las percepciones de los miembros de las juntas electorales y secretarios de ayuntamiento, se llevará a cabo del siguiente modo: 1. Los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades elaborarán un listado del personal que participará en el desarrollo del proceso electoral, con indicación del grupo al que pertenezca, días previstos en que se realizarán los servicios y funciones. Dicho listado deberá ser remitido, con carácter previo al inicio de los servicios a prestar, a la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para su preceptiva autorización. En ningún caso podrán abonarse indemnizaciones previstas en la presente norma sin la referida autorización previa.

5 2. Finalitzat el procés electoral, els responsables dels òrgans directius de les corresponents unitats expediran el certificat d haver-se realitzat els servicis, amb indicació de les persones i grup de pertinença, dies en què es van realitzar els servicis, amb l expressió, si es tracta de dies hàbils o festius i d horari nocturn o diürn, i es remetrà a la direcció general competent en matèria de processos electorals per al seu abonament, que haurà de realitzar-se dins dels dos mesos següents al lliurament del certificat. Article 10. Actualització d imports La conselleria amb competències en matèria d hisenda actualitzarà, mitjançant una resolució, en cada procés electoral les quanties de les dietes i indemnitzacions. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Habilitació per a la subscripció d acords Es faculta la persona que ocupe la direcció general amb competències en matèria de processos electorals perquè, respectant en tot cas les quanties que pels distints conceptes o categories s establixen en el present decret, puga subscriure amb la Delegació i les subdelegacions del Govern de la Comunitat Valenciana els acords que estime convenients als efectes que es puguen efectuar acords de distribució de gastos, de manera que cada una de les administracions implicades en els processos electorals puga assumir per complet les retribucions de la totalitat o part d algun dels coŀlectius que hi intervinguen. Segona. Habilitació per a dictar instruccions Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les actes i instruccions que siguen necessaris per al compliment de les facultats atribuïdes pel present decret. Tercera. Incidència econòmica La gestió pressupostària i de gasto públic derivada de l aplicació d este decret es realitzarà a càrrec del programa de Processos Electorals i Consultes Populars dels Pressupostos de la Generalitat. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa Queda derogat expressament el Decret 54/1999, de 19 d abril, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l administració electoral, personal al seu servici i personal de les administracions públiques que participen en el desenrotllament del procés electoral autonòmic, així com qualsevol altra disposició del mateix rang o d un rang inferior que s opose al que establix el present decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Autorització per al desplegament del decret Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d hisenda i la titular de la conselleria competent en matèria de processos electorals per a dictar totes les normes que siguen necessàries per al compliment i desplegament d este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 8 de maig de 2015 El conseller d Hisenda i Administració Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART 2. Finalizado el proceso electoral, los responsables de los órganos directivos de las correspondientes unidades expedirán la certificación de haberse realizado los servicios, con indicación de las personas y grupo de pertenencia, días en que se realizaron los servicios, con expresión de si se trata de días hábiles o festivos y de horario nocturno o diurno, remitiéndose a la dirección general competente en materia de procesos electorales para su abono, que deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al libramiento de la certificación. Artículo 10. Actualización de importes La consellería con competencias en materia de hacienda actualizará, mediante resolución, en cada proceso electoral las cuantías de las dietas e indemnizaciones. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Habilitación para la suscripción de acuerdos Se faculta a la persona que ocupe la dirección general con competencias en materia de procesos electorales para que, respetando en todo caso las cuantías que por los distintos conceptos o categorías se establecen en el presente decreto, pueda suscribir con la Delegación y subdelegaciones del Gobierno de la Comunitat Valenciana los acuerdos que estime convenientes a los efectos de que se puedan efectuar acuerdos de distribución de gastos, de forma que cada una de las administraciones implicadas en los procesos electorales pueda asumir por completo las retribuciones de la totalidad o parte de alguno de los colectivos que intervengan en los mismos. Segunda. Habilitación para dictar instrucciones Se faculta a la persona titular de la dirección general competente en materia de procesos electorales para dictar cuantos actos e instrucciones sean precisos para el cumplimiento de las facultades atribuidas por el presente decreto. Tercera. Incidencia económica La gestión presupuestaria y de gasto público derivada de la aplicación de este decreto se realizará con cargo al programa de Procesos Electorales y Consultas Populares de los Presupuestos de la Generalitat. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa Queda derogado expresamente el Decreto 54/1999, de 19 de abril, del Consell, por el cual se regula el régimen de dietas e indemnizaciones que han de percibir los miembros de la administración electoral, personal a su servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo del proceso electoral autonómico, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Autorización para el desarrollo del Decreto Se faculta a la persona titular de la consellería con competencias en materia de hacienda y a la titular de la consellería competente en materia de procesos electorales para dictar cuantas normas sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo del presente decreto. Segunda. Entrada en vigor El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 8 de mayo de 2015 El conseller de Hacienda y Administración Pública, JUAN CARLOS MORAGUES FERRER El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en:

REGISTRO NORM@DOC: 33837 BOMEH: 6/2013 PUBLICADO EN: BOE n.º 32 de 6 de febrero de 2013. Disponible en: TÍTULO: Orden HAP/149/2013, de 29 de enero, por la que se regulan los servicios de automovilismo que prestan el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones y

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

SUMARIO. Serie C General. 31 de marzo de 2011 VII LEGISLATURA RÉGIMEN INTERNO

SUMARIO. Serie C General. 31 de marzo de 2011 VII LEGISLATURA RÉGIMEN INTERNO VII LEGISLATURA Serie C General N.º 296 SUMARIO D E L P A R L A M E N T O D E L A R I O J A RÉGIMEN INTERNO 7L/RI-0490-. Actualización de las retribuciones del personal al servicio del Parlamento de La

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE VIVIENDA Núm. 86 Miércoles 8 de abril de 2009 Sec. I. Pág. 33207 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE VIVIENDA 5849 Real Decreto 366/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2007, de

Más detalles

Lo indicado en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos.

Lo indicado en los dos párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los demás supuestos de jubilación voluntaria legalmente previstos. ÁREA DE (Disposición Vigente a 18/11/2008, en todo lo que no se oponga al Estatuto Básico del Empleado Público ni a la Ley Orgánica de Universidades.) Ley 27/1994, de 29 septiembre BOE 30 septiembre 1994,

Más detalles

Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León.

Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León. Proyecto de decreto por el que se regula el procedimiento de registro de facturas en el Sistema de Información Contable de Castilla y León. La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor

Más detalles

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, regula los Consejos escolares en el artículo 147.

Por su parte, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, regula los Consejos escolares en el artículo 147. 11804 ORDEN de 2 de abril de 2014 por la que se regula la composición, renovación y constitución de los Consejos Escolares en los centros públicos que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil

Más detalles

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient DECRET 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació

Más detalles

NOVEDADES LEGISLATIVAS

NOVEDADES LEGISLATIVAS Gestión y control de los procesos por IT en los primeros 365 días de su duración. Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio (en vigor el 1.12.2015). Nº 7/2015 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS POR IT EN LOS

Más detalles

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD @@@DECRETO XXX/2013 por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas.@@@ El Estatuto

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

Conselleria de Educación

Conselleria de Educación Conselleria de Educación Resolución de 10 de junio de 2011, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes sobre el servicio complementario de transporte de los centros públicos de titularidad

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

B) Disposiciones y Actos

B) Disposiciones y Actos B) Disposiciones y Actos Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 1910 Acuerdo de 11 de octubre de 2012 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se adapta la regulación sobre la prestación

Más detalles

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18

2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 2274 Miércoles, 28 de enero 2009 B.O.C. y L. - N.º 18 3. La intervención de los expertos, que actuarán con voz pero sin voto, se ajustará, en contenido, tiempo y forma, a lo que en cada supuesto les sea

Más detalles

Publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 08/04/2014, núm 7.144, págs. 5-6

Publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 08/04/2014, núm 7.144, págs. 5-6 Acuerdo del Pleno de 27 de marzo de 2014, por el que se establece el régimen retributivo del Alcalde, los Concejales y los titulares de los órganos directivos del Ayuntamiento de Madrid Publicado en el

Más detalles

Región de Murcia D I S P O N G O

Región de Murcia D I S P O N G O Región de Murcia DECRETO 24/1997 de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM nº 102 de 6 de mayo) El Decreto 119/1993,

Más detalles

(Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015)

(Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015) POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS DE GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. (Texto aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de septiembre de 2015) POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE

Más detalles

ÁMBITO DE APLICACIÓNI DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la

ÁMBITO DE APLICACIÓNI DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la DECRETO 3/2007 DE 9 DE ENERO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE ANDALUCÍA Y EL SEGURO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS. La Constitución

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 81 de 9-iv-2012 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Universidades Resolución de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, por la

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

CIRCULAR SOBRE DIETAS Y GASTOS DE VIAJES

CIRCULAR SOBRE DIETAS Y GASTOS DE VIAJES CIRCULAR SOBRE DIETAS Y GASTOS DE VIAJES Al objeto de normalizar el procedimiento, así como racionalizar y optimizar el gasto y lograr la máxima agilización de la tramitación de las solicitudes de permisos

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR DECRETO 19/2013, de 17 de enero, por el que se crea el Consejo Gallego del Trabajo Autónomo

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ORDENANZA FISCAL 3A-1, REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO

ORDENANZA FISCAL 3A-1, REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO ORDENANZA FISCAL 3A-1, REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL COMO CONSECUENCIA DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO ARTÍCULO 1º.- Fundamentación y objeto. De conformidad

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 9824 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Universidades y Empleo 3153 Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de

Más detalles

!Plaza de la Convivencia, 2! 50017 Zaragoza!

!Plaza de la Convivencia, 2! 50017 Zaragoza! DIRECCIÓN - GERENCIA Plaza de la Convivencia, 2 50017 Zaragoza Orden de fecha, del Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico

Más detalles

ANTECEDENTES. El texto de dicho Borrador de Decreto es del siguiente tenor literal:

ANTECEDENTES. El texto de dicho Borrador de Decreto es del siguiente tenor literal: ASUNTO: INFORME AL BORRADOR DE DECRETO DE LA CONSELLERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE CREACIÓN DEL SERVICIO COMÚN PROCESAL DE ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL PARA LA COMUNITAT VALENCIANA. ANTECEDENTES

Más detalles

Contrato del trabajador económicamente dependiente para la realización de la actividad económica o profesional.

Contrato del trabajador económicamente dependiente para la realización de la actividad económica o profesional. RESUMEN DEL PROYECTO DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN MATERIA DE CONTRATO DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIETE Y SU REGISTRO Y SE CREA EL REGISTRO

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por el citado Decreto, DISPONGO:

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por el citado Decreto, DISPONGO: ORDEN de 30 de marzo de 2000, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrolla el Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco, en lo que

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS

REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS REAL DECRETO 718/2005, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE EXTENSIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS La Ley 24/1999, de 6 de julio, procedió a modificar el artículo 92.2 del texto refundido

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL.

IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. Los costes empresariales por cotizaciones a la Seguridad Social en 2014 sufren un

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 1477 DECRETO 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 18 de junio de 2015, de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de

Más detalles

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España.

ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. ENSEÑANZA EN GENERAL. Régimen de Centros docentes extranjeros en España. La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (RCL 1985\1604, 2505 y ApNDL 4323), reguladora del Derecho a la Educación, establece en su

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Sábado 20 de junio de 2015 Sec. I. Pág. 51543 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 6839 Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto

Más detalles

CAPÍTULO I Normas generales

CAPÍTULO I Normas generales Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7083 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORDEN de 27 de febrero de 2015 por la que se establece el baremo de remuneraciones a percibir por la colaboración de carácter no permanente ni habitual

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 29 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 11 de febrero 2013 1. Disposiciones generales Consejería de Educación Orden de 11 de enero de 2013, por la que se regula la organización y el funcionamiento

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

ESTATUTOS DEL CONSORCIO VITORIA-GASTEIZ CAPITAL VERDE EUROPEA 2012.

ESTATUTOS DEL CONSORCIO VITORIA-GASTEIZ CAPITAL VERDE EUROPEA 2012. 15 ANEXO ESTATUTOS DEL CONSORCIO VITORIA-GASTEIZ CAPITAL VERDE EUROPEA 2012. TITULO I Disposiciones generales. Artículo 1 Denominación, personalidad y capacidad. 1. El Decreto Foral 802011 del Consejo

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXII Núm. 235 4 de diciembre de 2013 32448 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Empleo y Economía Decreto 99/2013, de 28/11/2013, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas,

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7697 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de marzo de 2014 por la que se establece el baremo de remuneraciones por colaboración en actividades de formación y perfeccionamiento

Más detalles

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 6. Construcción 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 1.1 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real

Más detalles

ANUNCIO. A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas:

ANUNCIO. A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas: ANUNCIO La Junta de Gobierno local en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre 2015, acordó aprobar las Bases que se insertan a continuación para la selección, a través de Oferta Genérica del S.A.E.,

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 726 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 43 ORDEN de 30 de diciembre de 2014, por la que se regulan los anticipos reintegrables para el personal al servicio del sector

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

El artículo 77 del mismo texto indica que el personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral. Proyecto de Decreto XX, del Consell, de XX, por el que se establecen los criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo de carácter docente para la realización de funciones específicas

Más detalles

DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre.

DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre. DECRETO 57/1998, de 16 de abril, sobre regulación de las escuelas de animación y educación infantil y juvenil en el tiempo libre. En virtud del artículo 9 del Decreto 288/1995, de 30 de noviembre, por

Más detalles

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL.

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL. El Real Decreto 575/1997, de 18 de abril, regula determinados aspectos

Más detalles

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Orden por la que se crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Consejería de Agricultura,

Más detalles

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Sumario: Artículo Único. Aprobación del Reglamento. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Subsistencia

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 309 Jueves 24 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 109229 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 20767 Real Decreto 2002/2009, de 23 de diciembre, por el que se

Más detalles

NÚMERO 222 Miércoles, 18 de noviembre de 2015

NÚMERO 222 Miércoles, 18 de noviembre de 2015 37067 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas en materia de permisos y vacaciones reguladas en el

Más detalles

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas

Valencia de Alcántara. ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas Número 223/Jueves 19 de Noviembre de 2015 Página 57 Valencia de Alcántara ANUNCIO. Reglamento regulador de registro contable de facturas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la

Más detalles

ANUNCIO. A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas:

ANUNCIO. A continuación se inserta el texto íntegro de las mismas: ANUNCIO La Junta de Gobierno local en sesión ordinaria celebrada el 14 de Agosto 2015, acordó aprobar las Bases que se insertan a continuación para la selección, a través de Oferta Genérica del S.A.E.,

Más detalles

ÍNDICE: CLÁUSULA 1ª: OBJETO DEL CONTRATO CLÁUSULA 2ª: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CLÁUSULA 3ª: DESTINATARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL SERVICIO

ÍNDICE: CLÁUSULA 1ª: OBJETO DEL CONTRATO CLÁUSULA 2ª: DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CLÁUSULA 3ª: DESTINATARIOS A LOS QUE VA DIRIGIDO EL SERVICIO Dirección General de Servicios Sociales PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DELCONTRATO DESERVICIOS,DENOMINADO SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA ATENCIÓN DE PERSONAS SORDAS, CON

Más detalles

NÚMERO 219 Martes, 13 de noviembre de 2012

NÚMERO 219 Martes, 13 de noviembre de 2012 23857 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2012, del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 76 LUNES 31 DE MARZO DE 2014 Pág. 131 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 16 ORDEN 222/2014, de 13 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se regula

Más detalles

GRUP MUNICIPAL D ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ

GRUP MUNICIPAL D ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONSEJO DE CIUDAD DE EL CAMPELLO CAPÍTULO I NATURALEZA Y FUNCIONES Artículo 1.- Creación. De conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 8 de enero 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 4 página 1. Disposiciones generales Consejería de Hacienda y Administración Pública Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 31324 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 5610 ORDEN de 10 de diciembre de 2014, por la que se establece la domiciliación bancaria como forma de pago obligatoria de

Más detalles

ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 2007, DE LA CONSELLERIA DE EDUCACION, POR LA QUE SE REGULA EL HORARIO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA.

ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 2007, DE LA CONSELLERIA DE EDUCACION, POR LA QUE SE REGULA EL HORARIO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. ORDEN DE 28 DE AGOSTO DE 2007, DE LA CONSELLERIA DE EDUCACION, POR LA QUE SE REGULA EL HORARIO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. El Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

NORMATIVA PROPIA Universidad de Castilla-La Mancha XV BOE Y DOCM. B) Boletín Oficial de Castilla-La Mancha

NORMATIVA PROPIA Universidad de Castilla-La Mancha XV BOE Y DOCM. B) Boletín Oficial de Castilla-La Mancha 3.- DECRETO 303/2003, DE 11-11-2003, SOBRE RÉGIMEN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA. (publicado en D.O.C.M. de 14 de noviembre de 2003) El Estatuto

Más detalles

REGISTRO DE MEDIADORES DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

REGISTRO DE MEDIADORES DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN REGISTRO DE MEDIADORES DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN La Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación es una institución creada al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4972 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejo de Gobierno 1473 Decreto n.º 6/2015, de 6 de febrero, que crea el Consejo Asesor Regional de Seguridad y Salud Laboral de la Región

Más detalles

PIMESA Informe sobre Retribuciones 2014

PIMESA Informe sobre Retribuciones 2014 PIMESA Informe sobre Retribuciones 2014 El Informe Anual sobre Retribuciones de los Consejeros y Altos Cargos de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche S.A. (PIMESA), correspondiente al ejercicio

Más detalles

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 2 al 27 de febrero de 2009. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE QUART DE POBLET PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA JÓVENES DURANTE EL EJERCICIO 2009 1. OBJETO Es objeto

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Acuerdo de aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Universitaria de Enfermería y sus órganos de gobierno

Acuerdo de aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Universitaria de Enfermería y sus órganos de gobierno Acuerdo de aprobación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Universitaria de Enfermería y sus órganos de gobierno En uso de las facultades que tiene conferidas, en virtud del artículo

Más detalles

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Acuerdo de la Comisión de 22 de octubre de 2004).

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Acuerdo de la Comisión de 22 de octubre de 2004). REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA COMISIÓN DE DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Acuerdo de la Comisión de 22 de octubre de 2004). El presente reglamento rige el régimen interno de la Comisión

Más detalles

Ayuntamiento de Alquerias del Niño Perdido

Ayuntamiento de Alquerias del Niño Perdido ANUNCIO WEB APROBACIÓN DEFINITIVA Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO

PREÁMBULO. Preàmbul DECRETE DECRETO Conselleria de Sanitat DECRET 33/2011, d 1 d abril, del Consell, pel qual oferix la integració en el règim estatutari a determinat personal adscrit a l Hospital General Bàsic de la Defensa de València.

Más detalles

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004)

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004) Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social Última actualización: 25 de

Más detalles

2.- REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Aprobado en Junta de Gobierno de 5 de julio de 1995)

2.- REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Aprobado en Junta de Gobierno de 5 de julio de 1995) 2.- REGLAMENTO DE ENSEÑANZAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Aprobado en Junta de Gobierno de 5 de julio de 1995) PREÁMBULO Artículo 1 Artículo 2: Modalidades Artículo 3: Características

Más detalles

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009.

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009. Decreto 2/2009, de 9 enero, Centros de Educación Infantil. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación infantil en la Comunitat Valenciana.

Más detalles