Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial."

Transcripción

1 Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial. Especialitat: Dret Laboral Tipus de cas: Cas judicial I. Supòsit de fet. Barcelona, Don Pedro va prestar els seus serveis per compte de la Companyia "X", amb antiguitat des del 5 de maig de 2005, categoria professional de peó i salari brut mensual de 1.225,34 euros, amb prorrata de pagues extres. El supòsit de fet inicia, el 22 de setembre de 2005, quan don Pedro va patir un accident de treball, en caure-li una biga a sobre del peu, resultant lesionat per l'efecte ganivet produït. La Companyia "X" va extingir el contracte de treball per acomiadament improcedent reconegut, el 26 de setembre i el senyor Pedro va iniciar un procedeixo d'it, derivada d'accident de treball fins al 14 de juliol de 2006, dia en que cursa l'alta mèdica. El senyor Pedro interposa demanda en contra de la Companyia "X" i de la Mútua "I", en reclamació de quantitat per danys i perjudicis, causats arran de l'accident de treball succeït. II.Objectiu. Qüestió plantejada. El client és la mútua "I" i el seu objectiu és que el senyor Pedro desisteixi de la demanda interposada en contra. III.L'estratègia. Solució proposada. L'estratègia de l'advocat es basa en oferir un acord conciliatori al senyor Pedro, i que en conseqüència d'aquest, ambdues parts queden saldades i liquidades. El procediment judicial Ordre jurisdiccional: laboral

2 Jutjat d'inici del procediment: Jutjat del Social de Barcelona. Tipus de procediment: Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Data d'inici del procediment: 30/10/2007 IV.Parts Part demandant: Senyor Pedro Parts demandades: Companyia "X" Mútua "I" V.Peticions realitzades La part demandant, en el seu escrit de demanda, sol licita: Que sigui admesa la demanda, se serveixi citar les parts per a la celebració de l'acte del judici, i previ l'acte de conciliació, cas de no avinença, seguir amb els altres tràmits processals fins dictar al seu dia sentència per la qual, estimació de la demanda es condemni a la Companyia "X" ia la Mútua "I", a abonar al treballador, de forma solidària, la quantitat de ,72 més el 10% d'interès per mora, així com altres interessos legals i costes que hagi lloc. VI.Arguments La part demandant basa les seves pretensions en els següents arguments: Que l'accident de treball es va deure a la falta de mesures de seguretat, ja que el treballador no va rebre cap formació en matèria de seguretat i higiene relativa a la manipulació de bigues. Que va existir incompliment per part de l'empresa demandada sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues, i resta de normativa legal aplicable en matèria de seguretat i higiene laboral. Que la inspecció de treball i seguretat social, ha emès informe declarant l'existència d'infracció en matèria de seguretat i salut laboral per part de

3 l'empresa, per manca de mesures de seguretat, i va proposar un recàrrec de prestacions i la imposició de sanció per a la empresa. Que és la mútua "I", la responsable en matèria de responsabilitat civil pels danys i perjudicis que ha patit el treballador. Les parts demandades, en l'acte del judici, basen les seves pretensions en els següents arguments: La Mútua "I" va oferir abonar al treballador la quantitat de , en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, que es farà efectiu mitjançant el lliurament de xec, la part actora va acceptar aquest acord i es va aixecar acta en la qual les parts queden saldades i liquidades. VII.Normativa Per la part demandant Processal: - Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei de procediment laboral. TRLPL (art. 63, art. 91.2). Fons: - Codi Civil. CC (art. 1101). - Llei 31/1995, de 8 novembre, de prevenció de riscos laborals LPRL. - Reial decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues. - Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. VIII.Documentació Part demandant: - Acta de conciliació intentada sense avinença. IX.Prova La part demandant, en el seu escrit de demanda, va proposar els següents mitjans de prova: - Interrogatori, del representant legal de l'empresa.

4 - Documental, perquè l'empresa aporti el contracte de treball de l'actor, els rebuts de salari, el comunicat d'alta a la Seguretat Social, els butlletins de cotització, el llibre de matrícula, el llibre de sancions i el llibre de visites. - Més documental, perquè l'empresa aporti el comunicat d'accident de treball, el pla d'avaluació i planificació de riscos, així com els justificants de formació dels treballadors. X.Resolució Judicial Data de la resolució judicial: 31/01/2008 Decisió o part dispositiva de la resolució judicial: El Jutjat del Social de Barcelona dicta interlocutòria, mitjançant el qual té per conciliades a les parts en els termes expressats, amb totes les conseqüències legals, donant l'acte per acabat, manant redactar l'acta de conciliació, que llegida pels interessats, la consideren conformes, es ratifiquen en la mateixa i signen, de manera que també s'ordena l'arxiu del procediment. Fonaments jurídics de la resolució judicial: Que escoltades les anteriors manifestacions, el magistrat jutge accedeix al sol licitat i acorda la celebració del judici en aquest moment, a la qual cosa es constitueix la sala en audiència pública, i que donat compte de la demanda i exhortades les parts a la conciliació, aquesta s'aconsegueix en els següents termes: La mútua ofereix pagar a la part actora la quantitat de en concepte d'indemnització dels danys i perjudicis pels conceptes reclamats en la demanda, la part actora accepta l'oferiment i desisteix de l'empresa demandada. XI.Jurisprudència relacionada amb aquest cas Sentències relacionades amb el present cas: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'extremadura (sala social), núm. 383/2009, de 23 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal Sentència del Tribunal Superior de Justícia del Principat d'astúries (sala social), núm. 2183/2009, de 3 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal XII.Documents Jurídics

5 1. Escrit de demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. 2. Acta de conciliació del Jutjat del Social de Barcelona. XIII.Formularis jurídics relacionats amb aquest cas - Papereta de conciliació en demanda de reclamació de quantitat (Model). - Demanda en reclamació de quantitat (Model).

6 AL JUZGADO DE LO SOCIAL mayor de edad, provisto de N.I.F. n con domicilio sito en de Barcelona, ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda, comparece y como mejor en derecho proceda DICE : Que por el presente escrito formula DEMANDA en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra S, con C.I.F. n A de Barcelona, dedicada al Mutua de Seguros y Reaseguros de Barcelona., con domicilio sito en Basa la presente demanda en los siguientes HECHOS Primero.- El actor prestó servicios por cuenta de la empresa antigüedad desde el 5 de mayo de 2005, categoría profesional de peón y salario bruto mensual de 1.225,34, con prorrata de pagas extras. En fecha 26 de septiembre de 2005 se extinguió el contrato de trabajo, por despido improcedente reconocido ante la Secció de Conciliacions Individuáis del Departamertt de Treball de la Generalitat de Catalunya. Segundo.- En fecha 22 de septiembre de 2005, mientras se encontraba retirando unas vigas en el taller del propietario de la empresa, se le cayó un viga encima del pie, resultando lesionadopor el efecto cuchillo producido.. La manipulación de las vigas, de gran peso, se hacía sin las medidas de seguridad adecuadas, tales como medios mecánicos de elevación y transporte, siendo transportadas manualmente entre varios trabajadores. El actor no recibió ninguna formación en materia de seguridad c higiene relativa a la manipulación de vigas, sino únicamente al montaje de andamios, tarea a la que se dedica la empresa.

7 Tercero.- Como consecuencia del accidente mencionado, el actor inició proceso de incapacidad temporal, derivado de accidente de trabajo, cursando alta médica en fecha 14 de julio de Cuarto.- Existe incumplimiento, por parte de la empresa demandada, de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, del R.D. 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas, y resto de normativa legal aplicable en materia de Seguridad e Higiene laboral. Quinto.- Por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha emitido informe declarando la existencia de infracción en materia de Seguridad y Salud laborales por parte de la empresa, por falta de medidas de seguridad, proponiendo recargo de prestaciones del 30% y la imposición de sanción de 3.000,00. Sexto.- De lo anteriormente mencionado entendemos cabe imputar un incumplimiento de las obligaciones de la empresa demandada, derivadas del contrato de trabajo suscrito, en relación a la deuda de seguridad que le compete en su condición de empleadora, respecto de sus trabajadores. Efectivamente, nos hallamos ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral por parte de la empresa, entendido como la infracción de varias disposiciones legales que integran el bloque normativo de orden público que viene a integrar el contrato de trabajo, entre las que destacan aquéllas en materia de seguridad y salud laboral en cuanto son calificadas de derecho necesario mínimo por el Ordenamiento Jurídico. La obligación de seguridad del empresario es, pues, de naturaleza contractual y, por tanto, su incumplimiento generará responsabilidad contractual al amparo del arf 1101 del Código Civil, al comprender también cualquier incumplimiento de la deuda de seguridad que compete al empleador por estar incorporada, como un elemento más, al contrato de trabajo. Séptimo.- En cuanto a la valoración de los daños sufridos por el trabajador, nos remitimos, como criterio orientativo, al baremo para accidentes de tráfico contenido en la Ley 30/95,: Cálculo días: - días estancia hospitalaria: 2 x 60,34 - días impeditivos: 294 x 49,03 120, ,82 Secuelas Rigidez articul. Interfalángicas: 3 puntos x 698,74 = 2.096,22 Indemnización Total ,72

8 Octavo.- Se demanda también a la Cía. de seguros en su condición de entidad aseguradora de la responsabilidad civil de la empresa Noveno.- El actor no ostenta representación sindical alguna, teniendo la empresa demandada menos de 25 trabajadores. Por todo lo expuesto, al Juzgado de lo Social SUPLICA: Que, admitiendo la presente demanda, se sirva citar a las partes para la celebración del acto del juicio previo el acto de conciliación caso de no avenencia, seguir con los demás trámites procesales hasta dictar en su día, tras el recibimiento a prueba, Sentencia por la f DE LA Mutua de Seguros y Reaseguros, a abonar al actor, de forma solidaria, la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS //16.631/72 //, más el 10% de interés por mora, así como demás intereses legales y costas a que hubiere lugar. PRIMER OTROSÍ DICE: A los efectos de práctica de la prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se cite a la empresa demandada para que comparezca al acto del juicio en la persona de su legal representante, a fin de absolver posiciones en prueba de confesión en juicio, con la advertencia de que tal facultad es indelegable y que de no comparecer, se les tenga por confesos de los hechos de la demanda, a tenor de los dispuesto en el art 91.2 del Texto Refundido de la L.P.L. de 7 de abril de 1.995, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995. SEGUNDO OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el contrato de trabajo suscrito por el actor, así como los recibos de salario, parte de alta en la Seguridad Social y boletines de cotización correspondientes a la misma, así como Libro de Matrícula, Libro de sanciones y Libro de Visitas. TERCER OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el parte del accidente de trabajo sufrido, Plan de evaluación y planificación de riesgos, así como justificantes de formación de los trabajadores.

9 CUARTO OTROSÍ DICE: A los efectos de lo previsto en el art 63 del Texto Refundido de la L.P.L., se acompaña el ACTA DE CONCILIACIÓN celebrado ante la Secció de Conciliacions Individuáis, con el resultado de sin avenencia. QUINTO OTROSÍ DICE: Comparecerá al acto del juicio asistido por letrado que le dirija y defienda, designando a tal efecto al del Iltre. Colegio de interesando se remitan cuantas citaciones y notificaciones se deriven de la demanda al domicilio sito en C/ n Barcelona. Por lo expuesto, al Juzgado SUPLICA: acuerde de conformidad a lo manifestado en los anteriores otrosíes. Barcelona, a 22 de octubre de 2007 Fdo. :

10 -Juzgado Social Barcelona Barcelona Barcelona! [Barcelona Procedimiento Reclamación de cantidad Parte actora Partedemandada de la ACTA DE CONCILIACIÓN En Barcelona, a 31 de Enero de Siendo las 11:30 horas, y comparecen ante SocialOBarcelona, y ante mí el secretaria judicial, comparecen: juez del Juzgado La parte actora Icón DNI or sí y asistido del letrado de otra y como empresa demandada y la representada por el letrado y apoderado cuyos poderes constan en autos. No comparece la empresa demandada Manifiestan que, habiendo posibilidad de acuerdo entre ellos, en la presente litis, solicitan el adelantamiento al día de hoy, del juicio señalado para el día 25/03/08 a las 10:45 horas. Oídas las anteriores manifestaciones, el Magistrado Juez accede a lo solicitado y acuerda la celebración del juicio en este momento, a cuyo fin se constituye la Sala en Audiencia pública; y dada cuenta de la demanda y exhortadas las partes por el limo. Sr. a la conciliación, ésta se consigue en los siguientes términos: La codemandada y a o frece abonar a la parte actora la cantidad de euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios por los conceptos reclamados en la demanda, mediante entrega en el presente acto de cheque n. de serie domiciliado en la Con el buen fin del referido efecto la parte actora se tendrá por saldada y finiquitada por los conceptos de la demanda. La actora acepta el ofrecimiento y desiste de la empresa demandada de la

11 El Magistrado Juez tiene por concilladas a las partes en los términos expresados, con todas sus consecuencias legales, dando el acto por terminado y mandando redactar la presente, que leída por los interesados, la hallan conforme, se ratifican en la misma y firman con magistrado juez que acuerda el archivo del procedimiento, de lo que Doy fe.

12 EXAMEN DE LAS DISTINTAS ACCIONES A FORMULAR EN ACTO DE CONCILIACION Papeleta de conciliación en demanda de reclamación de cantidad AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION D./Dª..., mayor de edad, de estado civil..., provisto/a de DNI nº..., y con domicilio en..., ante este organismo conciliador comparece y como mejor en derecho proceda, DICE: Que por medio de la presente papeleta formula DEMANDA EN RECLAMACION DE CANTIDAD frente a la empresa..., con domicilio social en... La citada demanda la formulo en base a los siguientes HECHOS PRIMERO.- Comencé a prestar mis servicios por cuenta de la empresa demandada en fecha 4 de diciembre de 1992, ostentando actualmente la categoría profesional de Oficial de 1ª, y percibiendo como contraprestación la cantidad de... euros brutos mensuales con prorrateo de pagas extraordinarias. El convenio colectivo de aplicación es el de... SEGUNDO.- Hasta la presente fecha la empresa, escudándose en dificultades económicas de tipo coyuntural, me adeuda por distintos conceptos salariales y extrasalariales las siguientes cantidades:

13 A/ PERCEPCIONES SALARIALES: - Mensualidad de... de : euros. - Paga Extra de diciembre de : euros. - Incentivos de... y... de : euros. - 10% de interés por mora ( art E.T. ): euros. SUBTOTAL: euros. B/ PERCEPCIONES EXTRASALARIALES: - Dietas de... a : euros. - Kilometraje del mismo período: euros. SUBTOTAL: euros. C/ TOTAL RECLAMADO: euros. TERCERO.- A pesar de los reiterados requerimientos verbales e incluso escritos efectuados a la dirección de empresa para cobrar la cantidad adeudada, lo cierto es que hasta la fecha no han dado resultado positivo alguno, por lo que me veo en la necesidad de formular la presente reclamación. Por todo lo expuesto, SUPLICO Que teniendo por presentada esta papeleta de demanda de conciliación en reclamación de cantidad, cite en legal forma a la empresa demandada..., en la persona de su legal representante o persona autorizada en derecho, al objeto de que en la preceptiva conciliación se avenga en reconocer la procedencia de las cantidades reclamadas por los conceptos detallados y, en consecuencia,

14 proceda a abonarme el total importe reclamado con el interés legal [1] correspondiente en la total suma de... euros, y en el supuesto de incomparecencia se tenga a la empresa demandada por no comparecida a los efectos legales previstos en el Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, así como en los artículos 66.3 y 97.3 del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. En..., a..., de... de 2.00 [1] La Disposición adicional decimoctava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento. La Disposición adicional vigésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento.

DICTAMEN JURÍDICO. Dictamen jurídico en relación a la reclamación de cantidades y sucesión de contratos.

DICTAMEN JURÍDICO. Dictamen jurídico en relación a la reclamación de cantidades y sucesión de contratos. María Isabel Ramírez Guerrero DICTAMEN JURÍDICO Doña María Isabel Ramírez Guerrero, en su condición de representante de Dª Violeta Fernández Martín, requiere a quienes suscriben Dictamen acerca de la siguiente

Más detalles

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX www.masqueabogados.com Mª D. Ortiz AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX XXXX, letrada del Ilustre Colegio de Abogados de XXXX, con número de colegiada 1712, en nombre y representación de D. XXXX, representación

Más detalles

LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES

LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES aproximadamente la cantidad de..., cifra que excede en más del triplo el valor de lo embargado. Por todo lo expuesto, SUPLICO al Juzgado

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 9193 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE CÁCERES ANUNCIO de 3 de diciembre de 2013 sobre notificación de sentencia dictada en el procedimiento ordinario n.º 681/2012.

Más detalles

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 4916/2005. Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan José Navarro Fajardo FONDO DE GARANTIA SALARIAL: responsabilidad subsidiaria: indemnizaciones por despido o extinción

Más detalles

En Vitoria- Gasteiz, a 4 de Septiembre de 2014.

En Vitoria- Gasteiz, a 4 de Septiembre de 2014. Eustial AU[OflOmia &kldcgo\(o Jllslizia Adminlslrilzioanm afizio Papera Pilpel de Oficio de la ~drninllotraciól1 de Justicia en la Comunidad Autónoma de! PallO Vasco SENTENCIA N 258/2014 258/2014 En Vitoria-

Más detalles

NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO.

NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO. NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo del Ministerio de Trabajo e Inmigración abonará las siguientes prestaciones salariales e indemnizatorias conforme

Más detalles

Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente.

Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. ASUNTO: PERSONAL Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. STS 866/2009 Roj: STS 866/2009 Id Cendoj: 28079140012009100093 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 12181 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE MÉRIDA EDICTO de 3 de abril de 2009 sobre notificación de sentencia dictada en el procedimiento verbal de desahucio por

Más detalles

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE Q.P.T.C. Don, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don (se consignarán los datos y circunstancias de

Más detalles

el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio)

el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio) derecho laboral el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio) Vicente Albert Embuena. Abogado. Profesor asociado de la Universidad de Valencia.

Más detalles

Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente.

Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente. Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente. Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I.Suposat de fet. Els Espòs Broke

Más detalles

Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido. Secretaría Confederal de Acción Sindical

Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido. Secretaría Confederal de Acción Sindical Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido Secretaría Confederal de Acción Sindical Madrid, 30 de mayo de 2002 1. Esquemas del funcionamiento del despido, antes y después de la reforma incluida

Más detalles

Indicaciones para el cálculo de la indemnización

Indicaciones para el cálculo de la indemnización Indicaciones para el cálculo de la indemnización En el supuesto práctico se solicita el cálculo de una indemnización. Se trata de ir introduciendo el cálculo de indemnizaciones, cuestión que surgirá de

Más detalles

PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL

PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL DE RECURSOS HUMANOS () APARTADO 6: PROCEDIMIENTO LABORAL. DIAPOSITIVA Nº: 2 CUESTIONES GENERALES DEL PROCESO LABORAL EJEMPLO Nº 1: Papeleta ante el SMAC por despido. PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL

Más detalles

BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES

BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES En la ciudad de Toledo a, veintiocho de Octubre de dos mil diez. Vistos por la Ilma. Sra. Dª ###########, en calidad de Magistrada-Juez de Refuerzo, del Juzgado

Más detalles

Tribunal Supremo SENTENCIA

Tribunal Supremo SENTENCIA Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 640/2014 de 4 noviembre RJ\2014\6157 Jurisdicción: Civil Recurso de Casación 1606/2012 Ponente: Excmo. Sr. José Luis Calvo Cabello SENTENCIA

Más detalles

FORMULARIOS. 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral.

FORMULARIOS. 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral. FORMULARIOS 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral. 2. Escrito de notificación a la autoridad laboral, de la empresa que realiza trabajo nocturno. 3. Escrito

Más detalles

Reclamacion de cantidad

Reclamacion de cantidad informa Depósito Legal: M. 11.149-1998 - Reclamacion de cantidad PAGA POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA RECLAMACIÓN DE CANTIDAD EN LA PAGA POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA F S I E M A D R I D I N F O R M A Edita:

Más detalles

Texto. En Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete. RSU 0003506/2007 T.S.J. MADRID SOCIAL SECC. 5 MADRID SENTENCIA: 00698/2007

Texto. En Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete. RSU 0003506/2007 T.S.J. MADRID SOCIAL SECC. 5 MADRID SENTENCIA: 00698/2007 Página 1 de 6 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5ª, Sentencia de 5 Nov. 2007, rec. 3506/2007 Ponente: Navarro Fajardo, Juan José. Nº de sentencia: 698/2007 Nº de recurso:

Más detalles

- 3 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

- 3 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. CIRCULAR 4B/2012: Modificaciones introducidas en Real Decreto-ley 20/2012, de 14 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de Julio

Más detalles

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación)

Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) Casos Prácticos Impugnación de la lista de acreedores. Exclusión de crédito reconocido a favor de ayuntamiento (Incluye Modelo de Impugnación) www.ksolucion.es info@economistjurist.es 01 EL CASO 1.1. Supuesto

Más detalles

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 1. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 2. EL DESPIDO DISCIPLINARIO 3. EL DESPIDO OBJETIVO 4. EL DESPIDO COLECTIVO 5. EL FINIQUITO 1. La extinción del contrato

Más detalles

IRPF- rentas exentas: indemnizaciones despido (Ley 35/2006):

IRPF- rentas exentas: indemnizaciones despido (Ley 35/2006): MEDIDAS FISCALES INCLUIDAS EN LA LEY 3/2012 DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA LABORAL LEY 3/2012 BOE 07-07-2012 LA LEY 3/2012 ENTRA EN VIGOR: 08-07-2012 IRPF- rentas exentas: indemnizaciones despido (Ley

Más detalles

ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO

ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO AL JUZGADO DE LO SOCIAL D./Dª mayor de edad, provisto/a de DNI, y con domicilio en, ante esta jurisdicción social comparece

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 200/2008 Ponente: Ilmo. Sr.

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ Caràcter: extraordinari i urgent Data: 25 de juliol de 2012 Horari: 19 hores Lloc: sala de sessions de l Ajuntament d Artà Hi assisteixen: Jaume Alzamora

Más detalles

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-00263 OFICIAL SEGUNDO

JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2013-00263 OFICIAL SEGUNDO En la ciudad de Guatemala, el día uno de abril de dos mil trece, siendo las trece horas con treinta minutos, comparecen ante la Infrascrita Juez Noveno de Trabajo y Previsión Social, Abogada, LISBETH XIOMARA

Más detalles

TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN

TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN 1.- CONSULTA VERBAL 1.1.- SIMPLE 35,00 + 6,30 IVA = 41,30 EUROS cuando la consulta no requiera estudio de documentos 1.2.-

Más detalles

Borrador de demanda HECHOS AL JUZGADO DE LO MERCANTIL

Borrador de demanda HECHOS AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Borrador de demanda D----------------- Colegiado numero.procurador de los Tribunales, en nombre de La entidad PINTER S.L. cuyas circunstancias y representación acredito con primera copia de escritura de

Más detalles

2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA

2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA 2.1.- DECRETO DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO DE ALGECIRAS, EN PROCEDIMIENTO SOCIAL ORDINARIO INTERPUESTO POR ARDID SAMRAA Y OTROS CONTRA ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO. Jurídicos del Excmo. Ayuntamiento

Más detalles

Cuarto.- Inició proceso de ILT en junio de 1.992 extinguiéndose la relación laboral con R.H. S.L. 18/6/92.

Cuarto.- Inició proceso de ILT en junio de 1.992 extinguiéndose la relación laboral con R.H. S.L. 18/6/92. [ Quantor ]social TSJ de Cataluña, S 5-4-2000, nº 3226/2000, rec. 4276/1999. Pte: Soler Ferrer, Felipe RESUMEN Por un lado se estima el recurso de súplica del INSS, admitiendo a trámite el recurso de suplicación

Más detalles

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA.., mayor de edad, con domicilio de notificaciones en Bilbao (C.P. 48003), Sindicato Stee-Eilas, c/ Nikolas Alkorta nº 3, D.N.I., ante

Más detalles

Novedades Jurídicas. A continuación os dejamos un resumen del contenido de la Resolución publicada:

Novedades Jurídicas. A continuación os dejamos un resumen del contenido de la Resolución publicada: ACTUACIÓN EN LOS CASOS DE EXTINCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 25 TRABAJADORES. 1 Hoy trataremos sobre la publicación

Más detalles

Tema 17 La nómina: confección, documentación y tramitación

Tema 17 La nómina: confección, documentación y tramitación Tema 17 La nómina: confección, documentación y tramitación Referencias normativas INTRODUCCIÓN Las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas representan la contrapartida económica

Más detalles

Condiciones de trabajo y relaciones laborales

Condiciones de trabajo y relaciones laborales Condiciones de trabajo y relaciones laborales Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales La información ofrecida se refiere a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos a

Más detalles

Texto. En Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil siete T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3 MADRID SENTENCIA: 00975/2007. Recurso nº.

Texto. En Madrid, a veintinueve de noviembre de dos mil siete T.S.J.MADRID CON/AD SEC.3 MADRID SENTENCIA: 00975/2007. Recurso nº. Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 29 Nov. 2007, rec. 1575/2005 Ponente: Pérez Alférez, Juan Ignacio. Nº de sentencia:

Más detalles

Repsol Petróleo devengo del complemento de antigüedad por trienios o quinquenios según se hubiera estado de alta el 30 de septiembre 1.994.

Repsol Petróleo devengo del complemento de antigüedad por trienios o quinquenios según se hubiera estado de alta el 30 de septiembre 1.994. Id. Cendoj: 28079140012000101335 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 07/02/2000 Nº de Recurso: 2364/1999 Jurisdicción: Social Ponente:

Más detalles

Impugnar acuerdos de una Junta de Propietarios

Impugnar acuerdos de una Junta de Propietarios Impugnar acuerdos de una Junta de Propietarios AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE D./DÑA, Procurador de los Tribunales, asistido del Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de, D/Doña, Colegiado número,

Más detalles

CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CONVENIO DE TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN DE TRABAJO H. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL D.F. P R E S E N T E (Nombre del Trabajador) por mi propio derecho y el Lic. en mi carácter de

Más detalles

EL PROCESO DE DESPIDO. Autor: Cristina Aragón Gómez

EL PROCESO DE DESPIDO. Autor: Cristina Aragón Gómez Autor: Cristina Aragón Gómez 1. INTRODUCCIÓN: Regulación: Arts. 103 a 113 LPL. Objeto del proceso: El proceso de despido está concebido como un cauce a través del cual el trabajador impugna el acto extintivo

Más detalles

MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009

MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009 MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009 1. Responsabilidad subsidiaria del FOGASA tras sentencia por reclamación de cantidad.....pag.2 2. Abono del 40% aunque la indemnización

Más detalles

Sentencia de la Audiencia Nacional de 25-9-2013: Sobre la suscripción de los convenios colectivos de empresa de ámbito territorial estatal.

Sentencia de la Audiencia Nacional de 25-9-2013: Sobre la suscripción de los convenios colectivos de empresa de ámbito territorial estatal. Boletín Derecho Laboral/ Noviembre 2013 INDICE Legislación Consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos de fecha 16 de julio de 2013, que resuelven las dudas existentes en materia de la fiscalidad

Más detalles

DESPIDOS OBJETIVOS PAGO A TRABAJADOR CON EFECTOS DEL DESPIDO HASTA 12/02/2012

DESPIDOS OBJETIVOS PAGO A TRABAJADOR CON EFECTOS DEL DESPIDO HASTA 12/02/2012 DESPIDOS OBJETIVOS PAGO A TRABAJADOR CON EFECTOS DEL DESPIDO HASTA 12/02/2012 MODELO DE DECLARACiÓN JURADA D./Dña. con D.N./. trabajador/a que fue de la empresa manifiesta bajo su responsabilidad: Que

Más detalles

Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Aplicación de la disposición transitoria 3ª de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 1 Hoy trataremos sobre la publicación que el BOE realizo

Más detalles

guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS

guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento monitorio en la jurisdicción social Nº2 COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1ª Qué es el

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 324/2011 Resolución nº 21/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 18 de enero de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. F.J.C.V, en representación

Más detalles

MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN. Preguntas frecuentes

MÍNIMO EXENTO DE COTIZACIÓN. Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes Qué es el mínimo exento de cotización para la contratación indefinida? El mínimo exento de cotización es un beneficio en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social por contingencias

Más detalles

DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS, POR DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN.

DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS, POR DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN. Arts. 120 a 124 de la Ley de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social CAPÍTULO IV. DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS, POR DESPIDO COLECTIVO Y OTRAS CAUSAS DE EXTINCIÓN. SECCIÓN I. EXTINCIÓN

Más detalles

BORRADOR DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

BORRADOR DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Secretariado de Política de Prevención de Riesgos Laborales Ctra.Sacramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 015 000 FAX: 950 000 000 www.ual.es Nota previa.- Este documento se

Más detalles

NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA

NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA NOTIFICADO PROCURADOR: 13-3-13 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE VALENCIA Avenida DEL SALER,14 5º-ZONA ROJA 46071 VALENCIA TELÉFONO: 961927207 FAX JUZGADO: 96 192 72 08 INC.CONC. RES. CONTR.POR INCUMPL.(62)

Más detalles

NOTA MONOGRÁFICA I ÁREA LABORAL

NOTA MONOGRÁFICA I ÁREA LABORAL NOTA MONOGRÁFICA I ÁREA LABORAL Marzo de 2013 MODIFICACIONES LEGISLATIVAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2013, DE 15 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS

Más detalles

INDICE IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS CONTRARIO A LA LEY O A LOS ESTATUTOS

INDICE IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS CONTRARIO A LA LEY O A LOS ESTATUTOS INDICE IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS CONTRARIO A LA LEY O A LOS ESTATUTOS Página 1 IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS CONTRARIO A LA LEY O A LOS ESTATUTOS Impugnación

Más detalles

NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO

NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO NUM-CONSULTA V1424-14 ORGANO SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas FECHA-SALIDA 29/05/2014 NORMATIVA LIRPF, 35/2006, Arts. 7.e) y 18. RIRPF, RD/2007, Art. 11. DESCRIPCION-HECHOS El 31

Más detalles

C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com

C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com 1.- Aspectos esenciales 2.- Supuestos prácticos 3.- Conclusiones 1 SOCIEDAD

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO FAMILIAR

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO FAMILIAR LISTA DE ES QUE SE FIJA A LAS OCHO HORAS DEL DIA 05/02/16 EN EL JUZGADO 1085/2013 Auto De Fecha: 28 De Enero 2016.- Atento A La Razón Asentada Por El Comisario Adscrito A Este Juzgado De Devolver El Oficio,

Más detalles

CONTRATOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. BONIFICACIONES A EMPRESAS. Dónde solicitar información acerca de los tipos de contratos?

CONTRATOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. BONIFICACIONES A EMPRESAS. Dónde solicitar información acerca de los tipos de contratos? CONTRATOS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. BONIFICACIONES A EMPRESAS Qué tipos de contratos existen? Contratos Indefinidos. Contratos Temporales. Contrato para la Formación. Contrato en Prácticas.

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012010100316 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3611/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA Tipo

Más detalles

Texto. En Barcelona, a veintinueve de enero de dos mil siete TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Texto. En Barcelona, a veintinueve de enero de dos mil siete TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Página 1 de 6 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 29 Ene. 2007, rec. 1360/2003 Ponente: Abelleira Rodríguez, María. Nº de sentencia:

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 1225/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1225 Id Cendoj: 28079140012015100116 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 903/2014 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de Sabadell

Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de Sabadell Juzgado Social 21 Barcelona Ronda Sant Pere, 52 Barcelona 08010 Barcelona Procedimiento Conflicto colectivo 252/2000 Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de

Más detalles

EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)

EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) AUTONOMÍA SUR SCA EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) Documento de trabajo 02. Área de Asesoría Jurídica Agosto 2014 Explicación básica y disposiciones legales y artículos básicos sobre el Fondo de

Más detalles

Procedimiento: JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO 131/2013-1 S E N T E N C I A Nº 213/2013

Procedimiento: JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO 131/2013-1 S E N T E N C I A Nº 213/2013 MONTSERRAT PALLAS GARCIA Procuradora dels Tribunals Tel.: 932073544 Fax: 934578122 E-Mail: mpallas@barcelona.cgpe.net Ldo.: JOAN TAMAYO SALA Fax.: 937339596 Mª CARMEN BURGOS MARTINEZ Vs. CAJAMAR CAJA RURAL

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 104/2012 Resolución nº 126/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de junio de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. R.R.V. en nombre y

Más detalles

ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE NÚMERO 226/2013

ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE NÚMERO 226/2013 ESPECIAL HIPOTECARIO EXPEDIENTE NÚMERO 226/2013 SENTENCIA DEFINITIVA- - - - Actopan, Estado de Hidalgo a 23 veintitrés de abril de 2013 dos mil trece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Más detalles

IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL.

IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. IMPACTO ECONOMICO EMPRESARIAL ÚLTIMAS MEDIDAS APROBADAS POR EL GOBIERNO RESPECTO A LA COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL. Los costes empresariales por cotizaciones a la Seguridad Social en 2014 sufren un

Más detalles

Demandada: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA y BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SEGUROS Y REASEGUROS SA ANTECEDENTES DE HECHO

Demandada: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA y BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SEGUROS Y REASEGUROS SA ANTECEDENTES DE HECHO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 1 IGUALADA Juez titular xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PROCEDlMIENTO: Ordinario 447/2005 Demandante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Procuradora: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Demandada: BANCO

Más detalles

ÍNDICE. Copyright Editorial Rasche, S.L. 2014. Todos los derechos reservados. expreso y escrito de la Editorial Rasche.

ÍNDICE. Copyright Editorial Rasche, S.L. 2014. Todos los derechos reservados. expreso y escrito de la Editorial Rasche. ÍNDICE I. NOTAS GENERALES DEL PROCESO LABORAL. EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO... 11 1. Introducción... 11 1.1. El proceso ordinario y las distintas modalidades procesales... 11 1.2. Los sujetos del proceso

Más detalles

Sección Sindical de Comisiones Obreras

Sección Sindical de Comisiones Obreras Sección Sindical de Comisiones Obreras Estimados Compañeros/as, una vez agotados todos los cauces tanto con la empresa como por medio de mediadores, órganos de mediación y Dirección General de Trabajo,

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social SENTENCIA: Presidente Excmo. Sr. D.: Jesús Gullón Rodríguez Fecha Sentencia: 03/10/2013 Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 1678/2012 Fallo/Acuerdo: Sentencia

Más detalles

Es parte recurrida D. Fernando, representada por el Letrado D. Eduardo Alarcón Alarcón.

Es parte recurrida D. Fernando, representada por el Letrado D. Eduardo Alarcón Alarcón. Página 1 de 6 Documento Id. Cendoj: 28079140012005100948 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 2580/2004 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 28/10/2005 Procedimiento:

Más detalles

1. La prestación del servicio de distribución y suministro de agua.

1. La prestación del servicio de distribución y suministro de agua. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO (Publicada en el B.O.P. de Las Palmas, Número 167, de fecha 30 de Diciembre de 2013) Artículo 1.- Fundamento y naturaleza Ejercitando

Más detalles

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009

EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 INSTITUTO NACIONAL DE EXPTE. NÚM.: 101.047 /2009 En la Sede de la Junta Arbitral Nacional de Consumo a 22 de marzo 2010, se reúne el Colegio Arbitral para dictar laudo en el procedimiento arbitral en el

Más detalles

Solicito se sirva reconocer personería a mi apoderado en los términos del presente mandato.

Solicito se sirva reconocer personería a mi apoderado en los términos del presente mandato. Señores INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL E. S. D., mayor de edad, domiciliado(a) en la ciudad de Bogotá, D. C., identificado(a) como aparece al pie de mi firma, actuando en mi propio nombre, manifiesto a usted

Más detalles

REFORMA LABORAL. La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de 20 días por año trabajado en caso de

REFORMA LABORAL. La indemnización por la extinción del contrato indefinido será de 20 días por año trabajado en caso de Tel.: 91 571 02 76 Fax: 91 567 04 02 REFORMA LABORAL 1) INDEMNIZACIONES POR DESPIDO La indemnización por extinción del contrato indefinido será de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente,

Más detalles

CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONTRATO INDEFINIDO PARA PERSONAS CON REQUISITOS DE LOS TRABAJADORES Ser trabajador con discapacidad con un grado igual o superior al 33% reconocido como tal por el Organismo competente, o pensionistas

Más detalles

Engloban tanto los convenios que afectan a toda la plantilla de una empresa como a parte de la misma.

Engloban tanto los convenios que afectan a toda la plantilla de una empresa como a parte de la misma. RELACIONES LABORALES La fuente de información es la Estadística de Convenios Colectivos, que elabora la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para los datos referidos

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012010100680 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3754/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ Tipo

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES En San Bernardo,,se celebra el siguiente contrato de Prestación de Servicios Educacionales, entre: el Colegio Instituto San Pablo Misionero, representado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 62 Martes 13 de marzo de 2012 Sec. IV. Pág. 11251 8410 MADRID IV. Administración de Justicia JUZGADOS DE LO SOCIAL Doña María Ángeles Charriel Ardebol, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social

Más detalles

EL PROCESO ORDINARIO. Autor: Cristina Aragón Gómez

EL PROCESO ORDINARIO. Autor: Cristina Aragón Gómez Autor: Cristina Aragón Gómez 1. LA EVITACIÓN DEL PROCESO Según el art. 63 LPL, es requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente

Más detalles

SENTENCIA. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. Santiago, representado y defendido por el Letrado Peralta Ortega.

SENTENCIA. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. Santiago, representado y defendido por el Letrado Peralta Ortega. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 18 Abr. 2007, rec. 4781/2005 DESPIDO OBJETIVO. Por necesidad de amortización del puesto de trabajo. Nulidad del despido por no haber notificado

Más detalles

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia

Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Id. Cendoj: 41091330012015100002 Organo: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Sevilla Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 02/06/2015 Nº Recurso: 496/2014

Más detalles

TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD GEOGRÁFICA FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO

TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD GEOGRÁFICA FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD FUNCIONAL MOVILIDAD GEOGRÁFICA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL SUSPENSIÓN CONTRATO EXTINCIÓN CONTRATO FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO

Más detalles

EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL

EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL EL PROCESO MONITORIO COMO VÍA DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE UN CRÉDITO EN LA VENTA DE UN AUTOMÓVIL El Proceso Monitorio se crea para conseguir una protección rápida y eficaz de los acreedores de esos Créditos

Más detalles

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012

PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012 PLAZOS PROCESALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2012 OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREAS PROCESALES ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID El artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Más detalles

LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23.

LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23. TEMA 20 AUXILIO 23 TRAMITACIÓN.- LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23.- 1.- Los órganos jurisdiccionales

Más detalles

2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera

2) El economista siempre puede intervenir como representante de cualquiera 119, de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (BOE 11 octubre 2011) INTRODUCCIÓN: Ante la nueva ley reguladora de la Jurisdicción Social, aprobada por Ley 36/2011,

Más detalles

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007 Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil ocho. VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el recurso num. 187/2007 interpuesto por D. Ramón representado

Más detalles

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO Entre los suscritos a saber, por una parte quien actúa en nombre propio, identificado con cédula de ciudadanía No. 28.868.606 de Ortega (Tol.)

Más detalles

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social SENTENCIA: Presidente Excmo. Sr. D.: Gonzalo Moliner Tamborero Fecha Sentencia: 23/07/2008 Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 3682/2007 Fallo/Acuerdo: Sentencia

Más detalles

AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA

AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA BORRADOR este texto no sirve como consejo, ni información; tampoco es didáctico. abogado-a.com AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA DON, procurador de los tribunales, en nombre y representación de de Don representación

Más detalles

ÍNDICE SISTEMÁTICO LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. Parte general

ÍNDICE SISTEMÁTICO LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL. Parte general ÍNDICE SISTEMÁTICO LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL AUTORES... 7 Abreviaturas... 29 PREÁMBULO... 33 LIBRO PRIMERO Parte general TÍTULO I Del ejercicio de la potestad

Más detalles

ÍNDICE INFORME SOBRE EL REAL DECRETO 637/2014, DE 25 DE JULIO 1. COMPARATIVA DEL ART. 23 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN:...3. 1.1. Conclusiones...

ÍNDICE INFORME SOBRE EL REAL DECRETO 637/2014, DE 25 DE JULIO 1. COMPARATIVA DEL ART. 23 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN:...3. 1.1. Conclusiones... RESUMEN Informe sobre el Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 52 Sábado 1 de marzo de 2014 Sec. I. Pág. 19339 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 2220 Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación

Más detalles

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala. Jurisprudencia Fecha: 19/05/2009 Marginal: 28079140012009100392 Jurisdicción: Social Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL Origen: Tribunal Supremo Tipo Resolución: Sentencia Sala: Cuarta Cabecera: RECURSO

Más detalles

CÁLCULO DE FINIQUITOS.

CÁLCULO DE FINIQUITOS. TEMA 5 CÁLCULO DE. www.escuela-esae.com 1 EESAE CONCEPTO DE FINIQUITO. El mutuo disenso entre trabajador y empresario puede expresarse de forma escrita, oral o tácita, aunque la forma más habitual es la

Más detalles