Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial."

Transcripción

1 Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial. Especialitat: Dret Laboral Tipus de cas: Cas judicial I. Supòsit de fet. Barcelona, Don Pedro va prestar els seus serveis per compte de la Companyia "X", amb antiguitat des del 5 de maig de 2005, categoria professional de peó i salari brut mensual de 1.225,34 euros, amb prorrata de pagues extres. El supòsit de fet inicia, el 22 de setembre de 2005, quan don Pedro va patir un accident de treball, en caure-li una biga a sobre del peu, resultant lesionat per l'efecte ganivet produït. La Companyia "X" va extingir el contracte de treball per acomiadament improcedent reconegut, el 26 de setembre i el senyor Pedro va iniciar un procedeixo d'it, derivada d'accident de treball fins al 14 de juliol de 2006, dia en que cursa l'alta mèdica. El senyor Pedro interposa demanda en contra de la Companyia "X" i de la Mútua "I", en reclamació de quantitat per danys i perjudicis, causats arran de l'accident de treball succeït. II.Objectiu. Qüestió plantejada. El client és la mútua "I" i el seu objectiu és que el senyor Pedro desisteixi de la demanda interposada en contra. III.L'estratègia. Solució proposada. L'estratègia de l'advocat es basa en oferir un acord conciliatori al senyor Pedro, i que en conseqüència d'aquest, ambdues parts queden saldades i liquidades. El procediment judicial Ordre jurisdiccional: laboral

2 Jutjat d'inici del procediment: Jutjat del Social de Barcelona. Tipus de procediment: Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Data d'inici del procediment: 30/10/2007 IV.Parts Part demandant: Senyor Pedro Parts demandades: Companyia "X" Mútua "I" V.Peticions realitzades La part demandant, en el seu escrit de demanda, sol licita: Que sigui admesa la demanda, se serveixi citar les parts per a la celebració de l'acte del judici, i previ l'acte de conciliació, cas de no avinença, seguir amb els altres tràmits processals fins dictar al seu dia sentència per la qual, estimació de la demanda es condemni a la Companyia "X" ia la Mútua "I", a abonar al treballador, de forma solidària, la quantitat de ,72 més el 10% d'interès per mora, així com altres interessos legals i costes que hagi lloc. VI.Arguments La part demandant basa les seves pretensions en els següents arguments: Que l'accident de treball es va deure a la falta de mesures de seguretat, ja que el treballador no va rebre cap formació en matèria de seguretat i higiene relativa a la manipulació de bigues. Que va existir incompliment per part de l'empresa demandada sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues, i resta de normativa legal aplicable en matèria de seguretat i higiene laboral. Que la inspecció de treball i seguretat social, ha emès informe declarant l'existència d'infracció en matèria de seguretat i salut laboral per part de

3 l'empresa, per manca de mesures de seguretat, i va proposar un recàrrec de prestacions i la imposició de sanció per a la empresa. Que és la mútua "I", la responsable en matèria de responsabilitat civil pels danys i perjudicis que ha patit el treballador. Les parts demandades, en l'acte del judici, basen les seves pretensions en els següents arguments: La Mútua "I" va oferir abonar al treballador la quantitat de , en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, que es farà efectiu mitjançant el lliurament de xec, la part actora va acceptar aquest acord i es va aixecar acta en la qual les parts queden saldades i liquidades. VII.Normativa Per la part demandant Processal: - Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei de procediment laboral. TRLPL (art. 63, art. 91.2). Fons: - Codi Civil. CC (art. 1101). - Llei 31/1995, de 8 novembre, de prevenció de riscos laborals LPRL. - Reial decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues. - Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. VIII.Documentació Part demandant: - Acta de conciliació intentada sense avinença. IX.Prova La part demandant, en el seu escrit de demanda, va proposar els següents mitjans de prova: - Interrogatori, del representant legal de l'empresa.

4 - Documental, perquè l'empresa aporti el contracte de treball de l'actor, els rebuts de salari, el comunicat d'alta a la Seguretat Social, els butlletins de cotització, el llibre de matrícula, el llibre de sancions i el llibre de visites. - Més documental, perquè l'empresa aporti el comunicat d'accident de treball, el pla d'avaluació i planificació de riscos, així com els justificants de formació dels treballadors. X.Resolució Judicial Data de la resolució judicial: 31/01/2008 Decisió o part dispositiva de la resolució judicial: El Jutjat del Social de Barcelona dicta interlocutòria, mitjançant el qual té per conciliades a les parts en els termes expressats, amb totes les conseqüències legals, donant l'acte per acabat, manant redactar l'acta de conciliació, que llegida pels interessats, la consideren conformes, es ratifiquen en la mateixa i signen, de manera que també s'ordena l'arxiu del procediment. Fonaments jurídics de la resolució judicial: Que escoltades les anteriors manifestacions, el magistrat jutge accedeix al sol licitat i acorda la celebració del judici en aquest moment, a la qual cosa es constitueix la sala en audiència pública, i que donat compte de la demanda i exhortades les parts a la conciliació, aquesta s'aconsegueix en els següents termes: La mútua ofereix pagar a la part actora la quantitat de en concepte d'indemnització dels danys i perjudicis pels conceptes reclamats en la demanda, la part actora accepta l'oferiment i desisteix de l'empresa demandada. XI.Jurisprudència relacionada amb aquest cas Sentències relacionades amb el present cas: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'extremadura (sala social), núm. 383/2009, de 23 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal Sentència del Tribunal Superior de Justícia del Principat d'astúries (sala social), núm. 2183/2009, de 3 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal XII.Documents Jurídics

5 1. Escrit de demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. 2. Acta de conciliació del Jutjat del Social de Barcelona. XIII.Formularis jurídics relacionats amb aquest cas - Papereta de conciliació en demanda de reclamació de quantitat (Model). - Demanda en reclamació de quantitat (Model).

6 AL JUZGADO DE LO SOCIAL mayor de edad, provisto de N.I.F. n con domicilio sito en de Barcelona, ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda, comparece y como mejor en derecho proceda DICE : Que por el presente escrito formula DEMANDA en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra S, con C.I.F. n A de Barcelona, dedicada al Mutua de Seguros y Reaseguros de Barcelona., con domicilio sito en Basa la presente demanda en los siguientes HECHOS Primero.- El actor prestó servicios por cuenta de la empresa antigüedad desde el 5 de mayo de 2005, categoría profesional de peón y salario bruto mensual de 1.225,34, con prorrata de pagas extras. En fecha 26 de septiembre de 2005 se extinguió el contrato de trabajo, por despido improcedente reconocido ante la Secció de Conciliacions Individuáis del Departamertt de Treball de la Generalitat de Catalunya. Segundo.- En fecha 22 de septiembre de 2005, mientras se encontraba retirando unas vigas en el taller del propietario de la empresa, se le cayó un viga encima del pie, resultando lesionadopor el efecto cuchillo producido.. La manipulación de las vigas, de gran peso, se hacía sin las medidas de seguridad adecuadas, tales como medios mecánicos de elevación y transporte, siendo transportadas manualmente entre varios trabajadores. El actor no recibió ninguna formación en materia de seguridad c higiene relativa a la manipulación de vigas, sino únicamente al montaje de andamios, tarea a la que se dedica la empresa.

7 Tercero.- Como consecuencia del accidente mencionado, el actor inició proceso de incapacidad temporal, derivado de accidente de trabajo, cursando alta médica en fecha 14 de julio de Cuarto.- Existe incumplimiento, por parte de la empresa demandada, de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, del R.D. 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas, y resto de normativa legal aplicable en materia de Seguridad e Higiene laboral. Quinto.- Por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha emitido informe declarando la existencia de infracción en materia de Seguridad y Salud laborales por parte de la empresa, por falta de medidas de seguridad, proponiendo recargo de prestaciones del 30% y la imposición de sanción de 3.000,00. Sexto.- De lo anteriormente mencionado entendemos cabe imputar un incumplimiento de las obligaciones de la empresa demandada, derivadas del contrato de trabajo suscrito, en relación a la deuda de seguridad que le compete en su condición de empleadora, respecto de sus trabajadores. Efectivamente, nos hallamos ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral por parte de la empresa, entendido como la infracción de varias disposiciones legales que integran el bloque normativo de orden público que viene a integrar el contrato de trabajo, entre las que destacan aquéllas en materia de seguridad y salud laboral en cuanto son calificadas de derecho necesario mínimo por el Ordenamiento Jurídico. La obligación de seguridad del empresario es, pues, de naturaleza contractual y, por tanto, su incumplimiento generará responsabilidad contractual al amparo del arf 1101 del Código Civil, al comprender también cualquier incumplimiento de la deuda de seguridad que compete al empleador por estar incorporada, como un elemento más, al contrato de trabajo. Séptimo.- En cuanto a la valoración de los daños sufridos por el trabajador, nos remitimos, como criterio orientativo, al baremo para accidentes de tráfico contenido en la Ley 30/95,: Cálculo días: - días estancia hospitalaria: 2 x 60,34 - días impeditivos: 294 x 49,03 120, ,82 Secuelas Rigidez articul. Interfalángicas: 3 puntos x 698,74 = 2.096,22 Indemnización Total ,72

8 Octavo.- Se demanda también a la Cía. de seguros en su condición de entidad aseguradora de la responsabilidad civil de la empresa Noveno.- El actor no ostenta representación sindical alguna, teniendo la empresa demandada menos de 25 trabajadores. Por todo lo expuesto, al Juzgado de lo Social SUPLICA: Que, admitiendo la presente demanda, se sirva citar a las partes para la celebración del acto del juicio previo el acto de conciliación caso de no avenencia, seguir con los demás trámites procesales hasta dictar en su día, tras el recibimiento a prueba, Sentencia por la f DE LA Mutua de Seguros y Reaseguros, a abonar al actor, de forma solidaria, la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS //16.631/72 //, más el 10% de interés por mora, así como demás intereses legales y costas a que hubiere lugar. PRIMER OTROSÍ DICE: A los efectos de práctica de la prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se cite a la empresa demandada para que comparezca al acto del juicio en la persona de su legal representante, a fin de absolver posiciones en prueba de confesión en juicio, con la advertencia de que tal facultad es indelegable y que de no comparecer, se les tenga por confesos de los hechos de la demanda, a tenor de los dispuesto en el art 91.2 del Texto Refundido de la L.P.L. de 7 de abril de 1.995, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995. SEGUNDO OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el contrato de trabajo suscrito por el actor, así como los recibos de salario, parte de alta en la Seguridad Social y boletines de cotización correspondientes a la misma, así como Libro de Matrícula, Libro de sanciones y Libro de Visitas. TERCER OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el parte del accidente de trabajo sufrido, Plan de evaluación y planificación de riesgos, así como justificantes de formación de los trabajadores.

9 CUARTO OTROSÍ DICE: A los efectos de lo previsto en el art 63 del Texto Refundido de la L.P.L., se acompaña el ACTA DE CONCILIACIÓN celebrado ante la Secció de Conciliacions Individuáis, con el resultado de sin avenencia. QUINTO OTROSÍ DICE: Comparecerá al acto del juicio asistido por letrado que le dirija y defienda, designando a tal efecto al del Iltre. Colegio de interesando se remitan cuantas citaciones y notificaciones se deriven de la demanda al domicilio sito en C/ n Barcelona. Por lo expuesto, al Juzgado SUPLICA: acuerde de conformidad a lo manifestado en los anteriores otrosíes. Barcelona, a 22 de octubre de 2007 Fdo. :

10 -Juzgado Social Barcelona Barcelona Barcelona! [Barcelona Procedimiento Reclamación de cantidad Parte actora Partedemandada de la ACTA DE CONCILIACIÓN En Barcelona, a 31 de Enero de Siendo las 11:30 horas, y comparecen ante SocialOBarcelona, y ante mí el secretaria judicial, comparecen: juez del Juzgado La parte actora Icón DNI or sí y asistido del letrado de otra y como empresa demandada y la representada por el letrado y apoderado cuyos poderes constan en autos. No comparece la empresa demandada Manifiestan que, habiendo posibilidad de acuerdo entre ellos, en la presente litis, solicitan el adelantamiento al día de hoy, del juicio señalado para el día 25/03/08 a las 10:45 horas. Oídas las anteriores manifestaciones, el Magistrado Juez accede a lo solicitado y acuerda la celebración del juicio en este momento, a cuyo fin se constituye la Sala en Audiencia pública; y dada cuenta de la demanda y exhortadas las partes por el limo. Sr. a la conciliación, ésta se consigue en los siguientes términos: La codemandada y a o frece abonar a la parte actora la cantidad de euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios por los conceptos reclamados en la demanda, mediante entrega en el presente acto de cheque n. de serie domiciliado en la Con el buen fin del referido efecto la parte actora se tendrá por saldada y finiquitada por los conceptos de la demanda. La actora acepta el ofrecimiento y desiste de la empresa demandada de la

11 El Magistrado Juez tiene por concilladas a las partes en los términos expresados, con todas sus consecuencias legales, dando el acto por terminado y mandando redactar la presente, que leída por los interesados, la hallan conforme, se ratifican en la misma y firman con magistrado juez que acuerda el archivo del procedimiento, de lo que Doy fe.

12 EXAMEN DE LAS DISTINTAS ACCIONES A FORMULAR EN ACTO DE CONCILIACION Papeleta de conciliación en demanda de reclamación de cantidad AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION D./Dª..., mayor de edad, de estado civil..., provisto/a de DNI nº..., y con domicilio en..., ante este organismo conciliador comparece y como mejor en derecho proceda, DICE: Que por medio de la presente papeleta formula DEMANDA EN RECLAMACION DE CANTIDAD frente a la empresa..., con domicilio social en... La citada demanda la formulo en base a los siguientes HECHOS PRIMERO.- Comencé a prestar mis servicios por cuenta de la empresa demandada en fecha 4 de diciembre de 1992, ostentando actualmente la categoría profesional de Oficial de 1ª, y percibiendo como contraprestación la cantidad de... euros brutos mensuales con prorrateo de pagas extraordinarias. El convenio colectivo de aplicación es el de... SEGUNDO.- Hasta la presente fecha la empresa, escudándose en dificultades económicas de tipo coyuntural, me adeuda por distintos conceptos salariales y extrasalariales las siguientes cantidades:

13 A/ PERCEPCIONES SALARIALES: - Mensualidad de... de : euros. - Paga Extra de diciembre de : euros. - Incentivos de... y... de : euros. - 10% de interés por mora ( art E.T. ): euros. SUBTOTAL: euros. B/ PERCEPCIONES EXTRASALARIALES: - Dietas de... a : euros. - Kilometraje del mismo período: euros. SUBTOTAL: euros. C/ TOTAL RECLAMADO: euros. TERCERO.- A pesar de los reiterados requerimientos verbales e incluso escritos efectuados a la dirección de empresa para cobrar la cantidad adeudada, lo cierto es que hasta la fecha no han dado resultado positivo alguno, por lo que me veo en la necesidad de formular la presente reclamación. Por todo lo expuesto, SUPLICO Que teniendo por presentada esta papeleta de demanda de conciliación en reclamación de cantidad, cite en legal forma a la empresa demandada..., en la persona de su legal representante o persona autorizada en derecho, al objeto de que en la preceptiva conciliación se avenga en reconocer la procedencia de las cantidades reclamadas por los conceptos detallados y, en consecuencia,

14 proceda a abonarme el total importe reclamado con el interés legal [1] correspondiente en la total suma de... euros, y en el supuesto de incomparecencia se tenga a la empresa demandada por no comparecida a los efectos legales previstos en el Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, así como en los artículos 66.3 y 97.3 del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. En..., a..., de... de 2.00 [1] La Disposición adicional decimoctava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento. La Disposición adicional vigésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 103148 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 13426 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 31 de diciembre de 2014

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 31 de diciembre de 2014 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social «BOE» núm. 154, de 29 de junio

Más detalles

La Incapacidad Laboral. Cuestiones Jurídicas Básicas

La Incapacidad Laboral. Cuestiones Jurídicas Básicas La Incapacidad Laboral. Cuestiones Jurídicas Básicas 1. La Incapacidad Temporal (conceptos básicos, prórrogas y recaídas, la prestación económica) 2. Grados de Incapacidad Permanente (conceptos básicos,

Más detalles

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 7ª. SENTENCIA DE 30 SEPTIEMBRE DE 2009 (Recurso de casación número 6087/2005)

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 7ª. SENTENCIA DE 30 SEPTIEMBRE DE 2009 (Recurso de casación número 6087/2005) LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO PUEDEN COMPENSAR LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO CON HORAS DE DESCANSO, NI EL DESEMPEÑO TRANSITORIO DE FUNCIONES RESERVADAS

Más detalles

PROTECCIÓN DE PAGOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES

PROTECCIÓN DE PAGOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES PROTECCIÓN DE PAGOS DE PRÉSTAMOS PERSONALES Condiciones Generales CAJA DE SEGUROS REUNIDOS Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- Domicilio Social: Avenida de Burgos, 109-28050 Madrid www.caser.es

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 5 de septiembre de 2014 Núm. 115-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000115 Proyecto de Ley del Estatuto de la víctima del delito.

Más detalles

CONGRESO DE LA REPUBLICA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY Nº 29497 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República

CONGRESO DE LA REPUBLICA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY Nº 29497 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República CONGRESO DE LA REPUBLICA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO LEY Nº 29497 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República Ha dado la Ley siguiente: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado

Más detalles

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato Documento Descriptivo: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOTO

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles

Lefebvre-El Derecho, S.A. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA BARROSO

Lefebvre-El Derecho, S.A. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA BARROSO EDL 2013/247406 Mº de Justicia Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Más detalles

ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA En los últimos años se han producido unas reformas legales de gran trascendencia que han afectado de forma especial a la ordenación de las profesiones colegiadas;

Más detalles

Servicio Público de Empleo Estatal. Guía de contratos. Actualizada Marzo 2014 GOBIERNO DE ESPAÑA DE EMPLEO ESTATAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal. Guía de contratos. Actualizada Marzo 2014 GOBIERNO DE ESPAÑA DE EMPLEO ESTATAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Servicio Público de Empleo Estatal Guía de contratos Actualizada Marzo 2014 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIOSERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ÍNDICE CONTRATO INDEFINIDO Definición...

Más detalles

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS

7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS 7 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DEUDORES HIPOTECARIOS SIN RECURSOS ÍNDICE 7.1 INTRODUCCIÓN 367 7.2 ANTECEDENTES: POLÍTICA COMERCIAL 367 7.3 REAL DECRETO LEY 6/2012, DE 9 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN

Más detalles

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.

PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. PODER ADJUDICADOR: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA. CONTRATOS OBRAS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. MODELO TIPO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS ADAPTADO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 190 Viernes 6 de agosto de 2010 Sec. I. Pág. 68526 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 12616 Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por

Más detalles

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE UNA EMPRESA AGRARIA.

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE UNA EMPRESA AGRARIA. ORGANIZACIÓN Y GESTION DE UNA EMPRESA AGRARIA. LA EMPRESA Y SU ENTORNO.- Empresa Agraria. Explotación Agraria.-(Ley 19/95 Modernización de las Explotaciones Agrarias).- Conjunto de bienes y derechos organizados

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 164 Lunes 7 de julio de 2014 Sec. III. Pág. 53040 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 7123 Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las

Más detalles

Nota previa al texto revisado del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España:

Nota previa al texto revisado del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España: Nota previa al texto revisado del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España: Documento revisado del vigente Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, aprobado mediante

Más detalles

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre)

DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) Última modificación normativa: 10/12/2014 DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) La aprobación

Más detalles

LEY DEL SEGURO SOCIAL

LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY DEL SEGURO SOCIAL Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 02-04-2014 Al margen un sello con el Escudo Nacional,

Más detalles

LEY DEL SEGURO SOCIAL

LEY DEL SEGURO SOCIAL Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 28-05-2012 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos

Más detalles

Dirección del Trabajo CÓDIGO DEL TRABAJO. Código del Trabajo

Dirección del Trabajo CÓDIGO DEL TRABAJO. Código del Trabajo Dirección del Trabajo CÓDIGO DEL TRABAJO Código del Trabajo Abril 2015 Dirección del Trabajo Código del Trabajo COMITÉ EDITORIAL Rafael Pereira Lagos Abogado Subdirector del Trabajo José Francisco Castro

Más detalles

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 09-04-2012 Nota: el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades

Más detalles

JORNADA DE TRABAJO. Referencia: Articulo 5 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR

JORNADA DE TRABAJO. Referencia: Articulo 5 del Decreto Supremo No. 007-2002-TR JORNADA DE TRABAJO Cuál es el marco normativo actual de la Jornada de Trabajo en el Perú? Las normas que reconocen y regulan la Jornada de Trabajo en el Perú son las siguientes: Artículo 24 de la Constitución

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 79 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27 de abril 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 7 de abril de 2015, por la que se convoca procedimiento

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 131 Sábado 30 de mayo de 2009 Sec. I. Pág. 45386 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8961 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 140 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de julio 2014 1. Disposiciones generales Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Ministerio de Trabajo e Inmigración «BOE» núm. 318, de 31 de diciembre de 2010 Referencia: BOE-A-2010-20151

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 306 Lunes 23 de diciembre de 2013 Sec. III. Pág. 104253 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 13503 Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo,

Más detalles