Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial."

Transcripción

1 Procés Laboral. Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Conciliació judicial. Especialitat: Dret Laboral Tipus de cas: Cas judicial I. Supòsit de fet. Barcelona, Don Pedro va prestar els seus serveis per compte de la Companyia "X", amb antiguitat des del 5 de maig de 2005, categoria professional de peó i salari brut mensual de 1.225,34 euros, amb prorrata de pagues extres. El supòsit de fet inicia, el 22 de setembre de 2005, quan don Pedro va patir un accident de treball, en caure-li una biga a sobre del peu, resultant lesionat per l'efecte ganivet produït. La Companyia "X" va extingir el contracte de treball per acomiadament improcedent reconegut, el 26 de setembre i el senyor Pedro va iniciar un procedeixo d'it, derivada d'accident de treball fins al 14 de juliol de 2006, dia en que cursa l'alta mèdica. El senyor Pedro interposa demanda en contra de la Companyia "X" i de la Mútua "I", en reclamació de quantitat per danys i perjudicis, causats arran de l'accident de treball succeït. II.Objectiu. Qüestió plantejada. El client és la mútua "I" i el seu objectiu és que el senyor Pedro desisteixi de la demanda interposada en contra. III.L'estratègia. Solució proposada. L'estratègia de l'advocat es basa en oferir un acord conciliatori al senyor Pedro, i que en conseqüència d'aquest, ambdues parts queden saldades i liquidades. El procediment judicial Ordre jurisdiccional: laboral

2 Jutjat d'inici del procediment: Jutjat del Social de Barcelona. Tipus de procediment: Demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. Data d'inici del procediment: 30/10/2007 IV.Parts Part demandant: Senyor Pedro Parts demandades: Companyia "X" Mútua "I" V.Peticions realitzades La part demandant, en el seu escrit de demanda, sol licita: Que sigui admesa la demanda, se serveixi citar les parts per a la celebració de l'acte del judici, i previ l'acte de conciliació, cas de no avinença, seguir amb els altres tràmits processals fins dictar al seu dia sentència per la qual, estimació de la demanda es condemni a la Companyia "X" ia la Mútua "I", a abonar al treballador, de forma solidària, la quantitat de ,72 més el 10% d'interès per mora, així com altres interessos legals i costes que hagi lloc. VI.Arguments La part demandant basa les seves pretensions en els següents arguments: Que l'accident de treball es va deure a la falta de mesures de seguretat, ja que el treballador no va rebre cap formació en matèria de seguretat i higiene relativa a la manipulació de bigues. Que va existir incompliment per part de l'empresa demandada sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues, i resta de normativa legal aplicable en matèria de seguretat i higiene laboral. Que la inspecció de treball i seguretat social, ha emès informe declarant l'existència d'infracció en matèria de seguretat i salut laboral per part de

3 l'empresa, per manca de mesures de seguretat, i va proposar un recàrrec de prestacions i la imposició de sanció per a la empresa. Que és la mútua "I", la responsable en matèria de responsabilitat civil pels danys i perjudicis que ha patit el treballador. Les parts demandades, en l'acte del judici, basen les seves pretensions en els següents arguments: La Mútua "I" va oferir abonar al treballador la quantitat de , en concepte d'indemnització de danys i perjudicis, que es farà efectiu mitjançant el lliurament de xec, la part actora va acceptar aquest acord i es va aixecar acta en la qual les parts queden saldades i liquidades. VII.Normativa Per la part demandant Processal: - Reial Decret Legislatiu 2/1995, de 7 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei de procediment laboral. TRLPL (art. 63, art. 91.2). Fons: - Codi Civil. CC (art. 1101). - Llei 31/1995, de 8 novembre, de prevenció de riscos laborals LPRL. - Reial decret 487/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues. - Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades. VIII.Documentació Part demandant: - Acta de conciliació intentada sense avinença. IX.Prova La part demandant, en el seu escrit de demanda, va proposar els següents mitjans de prova: - Interrogatori, del representant legal de l'empresa.

4 - Documental, perquè l'empresa aporti el contracte de treball de l'actor, els rebuts de salari, el comunicat d'alta a la Seguretat Social, els butlletins de cotització, el llibre de matrícula, el llibre de sancions i el llibre de visites. - Més documental, perquè l'empresa aporti el comunicat d'accident de treball, el pla d'avaluació i planificació de riscos, així com els justificants de formació dels treballadors. X.Resolució Judicial Data de la resolució judicial: 31/01/2008 Decisió o part dispositiva de la resolució judicial: El Jutjat del Social de Barcelona dicta interlocutòria, mitjançant el qual té per conciliades a les parts en els termes expressats, amb totes les conseqüències legals, donant l'acte per acabat, manant redactar l'acta de conciliació, que llegida pels interessats, la consideren conformes, es ratifiquen en la mateixa i signen, de manera que també s'ordena l'arxiu del procediment. Fonaments jurídics de la resolució judicial: Que escoltades les anteriors manifestacions, el magistrat jutge accedeix al sol licitat i acorda la celebració del judici en aquest moment, a la qual cosa es constitueix la sala en audiència pública, i que donat compte de la demanda i exhortades les parts a la conciliació, aquesta s'aconsegueix en els següents termes: La mútua ofereix pagar a la part actora la quantitat de en concepte d'indemnització dels danys i perjudicis pels conceptes reclamats en la demanda, la part actora accepta l'oferiment i desisteix de l'empresa demandada. XI.Jurisprudència relacionada amb aquest cas Sentències relacionades amb el present cas: Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'extremadura (sala social), núm. 383/2009, de 23 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal Sentència del Tribunal Superior de Justícia del Principat d'astúries (sala social), núm. 2183/2009, de 3 de juliol de MitingLegal. Laboral. Marginal XII.Documents Jurídics

5 1. Escrit de demanda en matèria de reclamació de quantitat per danys i perjudicis, derivats d'accident de treball. 2. Acta de conciliació del Jutjat del Social de Barcelona. XIII.Formularis jurídics relacionats amb aquest cas - Papereta de conciliació en demanda de reclamació de quantitat (Model). - Demanda en reclamació de quantitat (Model).

6 AL JUZGADO DE LO SOCIAL mayor de edad, provisto de N.I.F. n con domicilio sito en de Barcelona, ante el Juzgado de lo Social que por turno de reparto corresponda, comparece y como mejor en derecho proceda DICE : Que por el presente escrito formula DEMANDA en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD contra S, con C.I.F. n A de Barcelona, dedicada al Mutua de Seguros y Reaseguros de Barcelona., con domicilio sito en Basa la presente demanda en los siguientes HECHOS Primero.- El actor prestó servicios por cuenta de la empresa antigüedad desde el 5 de mayo de 2005, categoría profesional de peón y salario bruto mensual de 1.225,34, con prorrata de pagas extras. En fecha 26 de septiembre de 2005 se extinguió el contrato de trabajo, por despido improcedente reconocido ante la Secció de Conciliacions Individuáis del Departamertt de Treball de la Generalitat de Catalunya. Segundo.- En fecha 22 de septiembre de 2005, mientras se encontraba retirando unas vigas en el taller del propietario de la empresa, se le cayó un viga encima del pie, resultando lesionadopor el efecto cuchillo producido.. La manipulación de las vigas, de gran peso, se hacía sin las medidas de seguridad adecuadas, tales como medios mecánicos de elevación y transporte, siendo transportadas manualmente entre varios trabajadores. El actor no recibió ninguna formación en materia de seguridad c higiene relativa a la manipulación de vigas, sino únicamente al montaje de andamios, tarea a la que se dedica la empresa.

7 Tercero.- Como consecuencia del accidente mencionado, el actor inició proceso de incapacidad temporal, derivado de accidente de trabajo, cursando alta médica en fecha 14 de julio de Cuarto.- Existe incumplimiento, por parte de la empresa demandada, de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, del R.D. 487/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas, y resto de normativa legal aplicable en materia de Seguridad e Higiene laboral. Quinto.- Por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha emitido informe declarando la existencia de infracción en materia de Seguridad y Salud laborales por parte de la empresa, por falta de medidas de seguridad, proponiendo recargo de prestaciones del 30% y la imposición de sanción de 3.000,00. Sexto.- De lo anteriormente mencionado entendemos cabe imputar un incumplimiento de las obligaciones de la empresa demandada, derivadas del contrato de trabajo suscrito, en relación a la deuda de seguridad que le compete en su condición de empleadora, respecto de sus trabajadores. Efectivamente, nos hallamos ante un daño cuya producción se imputa a un ilícito laboral por parte de la empresa, entendido como la infracción de varias disposiciones legales que integran el bloque normativo de orden público que viene a integrar el contrato de trabajo, entre las que destacan aquéllas en materia de seguridad y salud laboral en cuanto son calificadas de derecho necesario mínimo por el Ordenamiento Jurídico. La obligación de seguridad del empresario es, pues, de naturaleza contractual y, por tanto, su incumplimiento generará responsabilidad contractual al amparo del arf 1101 del Código Civil, al comprender también cualquier incumplimiento de la deuda de seguridad que compete al empleador por estar incorporada, como un elemento más, al contrato de trabajo. Séptimo.- En cuanto a la valoración de los daños sufridos por el trabajador, nos remitimos, como criterio orientativo, al baremo para accidentes de tráfico contenido en la Ley 30/95,: Cálculo días: - días estancia hospitalaria: 2 x 60,34 - días impeditivos: 294 x 49,03 120, ,82 Secuelas Rigidez articul. Interfalángicas: 3 puntos x 698,74 = 2.096,22 Indemnización Total ,72

8 Octavo.- Se demanda también a la Cía. de seguros en su condición de entidad aseguradora de la responsabilidad civil de la empresa Noveno.- El actor no ostenta representación sindical alguna, teniendo la empresa demandada menos de 25 trabajadores. Por todo lo expuesto, al Juzgado de lo Social SUPLICA: Que, admitiendo la presente demanda, se sirva citar a las partes para la celebración del acto del juicio previo el acto de conciliación caso de no avenencia, seguir con los demás trámites procesales hasta dictar en su día, tras el recibimiento a prueba, Sentencia por la f DE LA Mutua de Seguros y Reaseguros, a abonar al actor, de forma solidaria, la cantidad de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS //16.631/72 //, más el 10% de interés por mora, así como demás intereses legales y costas a que hubiere lugar. PRIMER OTROSÍ DICE: A los efectos de práctica de la prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se cite a la empresa demandada para que comparezca al acto del juicio en la persona de su legal representante, a fin de absolver posiciones en prueba de confesión en juicio, con la advertencia de que tal facultad es indelegable y que de no comparecer, se les tenga por confesos de los hechos de la demanda, a tenor de los dispuesto en el art 91.2 del Texto Refundido de la L.P.L. de 7 de abril de 1.995, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995. SEGUNDO OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el contrato de trabajo suscrito por el actor, así como los recibos de salario, parte de alta en la Seguridad Social y boletines de cotización correspondientes a la misma, así como Libro de Matrícula, Libro de sanciones y Libro de Visitas. TERCER OTROSÍ DICE: A los efectos, asimismo, de práctica de prueba, interesa a esta parte que por ese Juzgado se requiera a la empresa demandada para que aporte al acto del Juicio el parte del accidente de trabajo sufrido, Plan de evaluación y planificación de riesgos, así como justificantes de formación de los trabajadores.

9 CUARTO OTROSÍ DICE: A los efectos de lo previsto en el art 63 del Texto Refundido de la L.P.L., se acompaña el ACTA DE CONCILIACIÓN celebrado ante la Secció de Conciliacions Individuáis, con el resultado de sin avenencia. QUINTO OTROSÍ DICE: Comparecerá al acto del juicio asistido por letrado que le dirija y defienda, designando a tal efecto al del Iltre. Colegio de interesando se remitan cuantas citaciones y notificaciones se deriven de la demanda al domicilio sito en C/ n Barcelona. Por lo expuesto, al Juzgado SUPLICA: acuerde de conformidad a lo manifestado en los anteriores otrosíes. Barcelona, a 22 de octubre de 2007 Fdo. :

10 -Juzgado Social Barcelona Barcelona Barcelona! [Barcelona Procedimiento Reclamación de cantidad Parte actora Partedemandada de la ACTA DE CONCILIACIÓN En Barcelona, a 31 de Enero de Siendo las 11:30 horas, y comparecen ante SocialOBarcelona, y ante mí el secretaria judicial, comparecen: juez del Juzgado La parte actora Icón DNI or sí y asistido del letrado de otra y como empresa demandada y la representada por el letrado y apoderado cuyos poderes constan en autos. No comparece la empresa demandada Manifiestan que, habiendo posibilidad de acuerdo entre ellos, en la presente litis, solicitan el adelantamiento al día de hoy, del juicio señalado para el día 25/03/08 a las 10:45 horas. Oídas las anteriores manifestaciones, el Magistrado Juez accede a lo solicitado y acuerda la celebración del juicio en este momento, a cuyo fin se constituye la Sala en Audiencia pública; y dada cuenta de la demanda y exhortadas las partes por el limo. Sr. a la conciliación, ésta se consigue en los siguientes términos: La codemandada y a o frece abonar a la parte actora la cantidad de euros en concepto de indemnización de los daños y perjuicios por los conceptos reclamados en la demanda, mediante entrega en el presente acto de cheque n. de serie domiciliado en la Con el buen fin del referido efecto la parte actora se tendrá por saldada y finiquitada por los conceptos de la demanda. La actora acepta el ofrecimiento y desiste de la empresa demandada de la

11 El Magistrado Juez tiene por concilladas a las partes en los términos expresados, con todas sus consecuencias legales, dando el acto por terminado y mandando redactar la presente, que leída por los interesados, la hallan conforme, se ratifican en la misma y firman con magistrado juez que acuerda el archivo del procedimiento, de lo que Doy fe.

12 EXAMEN DE LAS DISTINTAS ACCIONES A FORMULAR EN ACTO DE CONCILIACION Papeleta de conciliación en demanda de reclamación de cantidad AL SERVICIO DE MEDIACION, ARBITRAJE Y CONCILIACION D./Dª..., mayor de edad, de estado civil..., provisto/a de DNI nº..., y con domicilio en..., ante este organismo conciliador comparece y como mejor en derecho proceda, DICE: Que por medio de la presente papeleta formula DEMANDA EN RECLAMACION DE CANTIDAD frente a la empresa..., con domicilio social en... La citada demanda la formulo en base a los siguientes HECHOS PRIMERO.- Comencé a prestar mis servicios por cuenta de la empresa demandada en fecha 4 de diciembre de 1992, ostentando actualmente la categoría profesional de Oficial de 1ª, y percibiendo como contraprestación la cantidad de... euros brutos mensuales con prorrateo de pagas extraordinarias. El convenio colectivo de aplicación es el de... SEGUNDO.- Hasta la presente fecha la empresa, escudándose en dificultades económicas de tipo coyuntural, me adeuda por distintos conceptos salariales y extrasalariales las siguientes cantidades:

13 A/ PERCEPCIONES SALARIALES: - Mensualidad de... de : euros. - Paga Extra de diciembre de : euros. - Incentivos de... y... de : euros. - 10% de interés por mora ( art E.T. ): euros. SUBTOTAL: euros. B/ PERCEPCIONES EXTRASALARIALES: - Dietas de... a : euros. - Kilometraje del mismo período: euros. SUBTOTAL: euros. C/ TOTAL RECLAMADO: euros. TERCERO.- A pesar de los reiterados requerimientos verbales e incluso escritos efectuados a la dirección de empresa para cobrar la cantidad adeudada, lo cierto es que hasta la fecha no han dado resultado positivo alguno, por lo que me veo en la necesidad de formular la presente reclamación. Por todo lo expuesto, SUPLICO Que teniendo por presentada esta papeleta de demanda de conciliación en reclamación de cantidad, cite en legal forma a la empresa demandada..., en la persona de su legal representante o persona autorizada en derecho, al objeto de que en la preceptiva conciliación se avenga en reconocer la procedencia de las cantidades reclamadas por los conceptos detallados y, en consecuencia,

14 proceda a abonarme el total importe reclamado con el interés legal [1] correspondiente en la total suma de... euros, y en el supuesto de incomparecencia se tenga a la empresa demandada por no comparecida a los efectos legales previstos en el Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, así como en los artículos 66.3 y 97.3 del vigente Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril. En..., a..., de... de 2.00 [1] La Disposición adicional decimoctava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento. La Disposición adicional vigésima séptima de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 establece que el tipo de interés legal del dinero queda fijado en el 4 por ciento hasta el 31 de diciembre del año Durante el mismo período, el interés de demora será del 5 por ciento.

LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES

LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES LIBRO II. DEL PROCESO ORDINARIO Y DE LAS MODALIDADES PROCESALES aproximadamente la cantidad de..., cifra que excede en más del triplo el valor de lo embargado. Por todo lo expuesto, SUPLICO al Juzgado

Más detalles

DICTAMEN JURÍDICO. Dictamen jurídico en relación a la reclamación de cantidades y sucesión de contratos.

DICTAMEN JURÍDICO. Dictamen jurídico en relación a la reclamación de cantidades y sucesión de contratos. María Isabel Ramírez Guerrero DICTAMEN JURÍDICO Doña María Isabel Ramírez Guerrero, en su condición de representante de Dª Violeta Fernández Martín, requiere a quienes suscriben Dictamen acerca de la siguiente

Más detalles

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX www.masqueabogados.com Mª D. Ortiz AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE XXXX XXXX, letrada del Ilustre Colegio de Abogados de XXXX, con número de colegiada 1712, en nombre y representación de D. XXXX, representación

Más detalles

Contracte de cessió de marca

Contracte de cessió de marca Contracte de cessió de marca Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I. Suposat de fet. Barcelona, 2004.09.25 La societat FALABELLA, S.L. és titular de marca "Mixta", inscrita al Registre de

Más detalles

Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente.

Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente. Demanda de disolución matrimonial por divorcio. Mutuo consentimiento. Los esposos ya están separados judicialmente. Especialitat: Dret Civil Tipus de cas: Cas Judicial I.Suposat de fet. Els Espòs Broke

Más detalles

Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente.

Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. ASUNTO: PERSONAL Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. STS 866/2009 Roj: STS 866/2009 Id Cendoj: 28079140012009100093 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1

Más detalles

el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio)

el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio) derecho laboral el nuevo proceso monitorio en la jurisdicción social (Incluye modelo de demanda de procedimiento monitorio) Vicente Albert Embuena. Abogado. Profesor asociado de la Universidad de Valencia.

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 9193 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 5 DE CÁCERES ANUNCIO de 3 de diciembre de 2013 sobre notificación de sentencia dictada en el procedimiento ordinario n.º 681/2012.

Más detalles

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 1. CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 2. EL DESPIDO DISCIPLINARIO 3. EL DESPIDO OBJETIVO 4. EL DESPIDO COLECTIVO 5. EL FINIQUITO 1. La extinción del contrato

Más detalles

BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES

BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES BUFETE MARFIL & RAMOS ABOGADOS CONSULTORES En la ciudad de Toledo a, veintiocho de Octubre de dos mil diez. Vistos por la Ilma. Sra. Dª ###########, en calidad de Magistrada-Juez de Refuerzo, del Juzgado

Más detalles

Texto. En Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete. RSU 0003506/2007 T.S.J. MADRID SOCIAL SECC. 5 MADRID SENTENCIA: 00698/2007

Texto. En Madrid, a cinco de noviembre de dos mil siete. RSU 0003506/2007 T.S.J. MADRID SOCIAL SECC. 5 MADRID SENTENCIA: 00698/2007 Página 1 de 6 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 5ª, Sentencia de 5 Nov. 2007, rec. 3506/2007 Ponente: Navarro Fajardo, Juan José. Nº de sentencia: 698/2007 Nº de recurso:

Más detalles

ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO

ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO ANEXO 10. DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE LO SOCIAL IMPUGNANDO EL DESPIDO DISCIPLINARIO AL JUZGADO DE LO SOCIAL D./Dª mayor de edad, provisto/a de DNI, y con domicilio en, ante esta jurisdicción social comparece

Más detalles

MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009

MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009 MONOGRÁFICO ORECLA FOGASA (FONDO DE GARANTÍA SALARIAL) Nº 5 - JULIO 2009 1. Responsabilidad subsidiaria del FOGASA tras sentencia por reclamación de cantidad.....pag.2 2. Abono del 40% aunque la indemnización

Más detalles

FORMULARIOS. 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral.

FORMULARIOS. 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral. FORMULARIOS 1. Escrito de pacto de no concurrencia para después de extinguida la relación laboral. 2. Escrito de notificación a la autoridad laboral, de la empresa que realiza trabajo nocturno. 3. Escrito

Más detalles

Reclamacion de cantidad

Reclamacion de cantidad informa Depósito Legal: M. 11.149-1998 - Reclamacion de cantidad PAGA POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA RECLAMACIÓN DE CANTIDAD EN LA PAGA POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA F S I E M A D R I D I N F O R M A Edita:

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 200/2008 Ponente: Ilmo. Sr.

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia de 2 Feb. 2009, rec. 7494/2008

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia de 2 Feb. 2009, rec. 7494/2008 Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sentencia de 2 Feb. 2009, rec. 7494/2008 Ponente: Quintana Pellicer, José de. Nº de Sentencia: 900/2009 Nº de Recurso: 7494/2008

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT D ARTÀ Caràcter: extraordinari i urgent Data: 25 de juliol de 2012 Horari: 19 hores Lloc: sala de sessions de l Ajuntament d Artà Hi assisteixen: Jaume Alzamora

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012010100680 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3754/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ Tipo

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012010100316 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3611/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA Tipo

Más detalles

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 4916/2005. Ponente: Ilmo. Sr. D. Juan José Navarro Fajardo FONDO DE GARANTIA SALARIAL: responsabilidad subsidiaria: indemnizaciones por despido o extinción

Más detalles

PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL

PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL PREVIA A LA VÍA JUDICIAL LABORAL DE RECURSOS HUMANOS () APARTADO 6: PROCEDIMIENTO LABORAL. DIAPOSITIVA Nº: 2 CUESTIONES GENERALES DEL PROCESO LABORAL EJEMPLO Nº 1: Papeleta ante el SMAC por despido. PAPELETA DE CONCILIACIÓN INDIVIDUAL

Más detalles

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social SENTENCIA: Presidente Excmo. Sr. D.: Gonzalo Moliner Tamborero Fecha Sentencia: 23/07/2008 Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 3682/2007 Fallo/Acuerdo: Sentencia

Más detalles

C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com

C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com C/ Orense 34 Planta 10-1 28020 Madrid Tel (+34) 915 569 108 Fax (+34) 915 568 621 www.munoz-arribas.com general@munoz-arribas.com 1.- Aspectos esenciales 2.- Supuestos prácticos 3.- Conclusiones 1 SOCIEDAD

Más detalles

BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA

BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA BOLETÍN FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA ACTUALIDAD LABORAL Sentencias Nº 57- ENERO 2013 SUMARIO DESPIDO TÁCITO EN EMPRESA EN CONCURSO -Pag 2.- Inactuable la figura del despido tácito

Más detalles

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA

AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA AL JUZGADO DE LO SOCIAL DE BILBAO QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA.., mayor de edad, con domicilio de notificaciones en Bilbao (C.P. 48003), Sindicato Stee-Eilas, c/ Nikolas Alkorta nº 3, D.N.I., ante

Más detalles

Es Ponente la Excma. Sra. Dª Rosa María Virolés Piñol, Magistrada de Sala.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª Rosa María Virolés Piñol, Magistrada de Sala. En la Villa de Madrid, a seis de marzo de dos mil doce. Vistos los autos pendientes ante esta Sala en virtud de recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Letrado D. Domingo

Más detalles

Indicaciones para el cálculo de la indemnización

Indicaciones para el cálculo de la indemnización Indicaciones para el cálculo de la indemnización En el supuesto práctico se solicita el cálculo de una indemnización. Se trata de ir introduciendo el cálculo de indemnizaciones, cuestión que surgirá de

Más detalles

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL

MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL MODELO GENERAL DE DEMANDA DE JUICIO VERBAL AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE Q.P.T.C. Don, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don (se consignarán los datos y circunstancias de

Más detalles

- 3 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario.

- 3 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas dentro del primer mes siguiente al vencimiento del plazo reglamentario. CIRCULAR 4B/2012: Modificaciones introducidas en Real Decreto-ley 20/2012, de 14 de Julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE de 14 de Julio

Más detalles

Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido. Secretaría Confederal de Acción Sindical

Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido. Secretaría Confederal de Acción Sindical Esquemas y datos sobre el funcionamiento del despido Secretaría Confederal de Acción Sindical Madrid, 30 de mayo de 2002 1. Esquemas del funcionamiento del despido, antes y después de la reforma incluida

Más detalles

En Vitoria- Gasteiz, a 4 de Septiembre de 2014.

En Vitoria- Gasteiz, a 4 de Septiembre de 2014. Eustial AU[OflOmia &kldcgo\(o Jllslizia Adminlslrilzioanm afizio Papera Pilpel de Oficio de la ~drninllotraciól1 de Justicia en la Comunidad Autónoma de! PallO Vasco SENTENCIA N 258/2014 258/2014 En Vitoria-

Más detalles

SENTENCIA. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. Santiago, representado y defendido por el Letrado Peralta Ortega.

SENTENCIA. Ha comparecido ante esta Sala en concepto de recurrido D. Santiago, representado y defendido por el Letrado Peralta Ortega. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 18 Abr. 2007, rec. 4781/2005 DESPIDO OBJETIVO. Por necesidad de amortización del puesto de trabajo. Nulidad del despido por no haber notificado

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 12181 IV ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE MÉRIDA EDICTO de 3 de abril de 2009 sobre notificación de sentencia dictada en el procedimiento verbal de desahucio por

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 1225/2015 - ECLI:ES:TS:2015:1225 Id Cendoj: 28079140012015100116 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 903/2014 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN

TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN TABLA DE HONORARIOS DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERACION DE ENSEÑANZA CC.OO ARAGÓN 1.- CONSULTA VERBAL 1.1.- SIMPLE 35,00 + 6,30 IVA = 41,30 EUROS cuando la consulta no requiera estudio de documentos 1.2.-

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 3087/2012 Id Cendoj: 28079140012012100280 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3677/2011 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JESUS GULLON

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 5716/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5716 Id Cendoj: 28079140012014100821 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 505/2012 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 PAMPLONA/IRUÑA. En la ciudad de Pamplona/Iruña, a 2 de diciembre de 2014 El/La Ilmo./Ilma.

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 PAMPLONA/IRUÑA. En la ciudad de Pamplona/Iruña, a 2 de diciembre de 2014 El/La Ilmo./Ilma. Procedimiento nº 452/2014 JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 PAMPLONA/IRUÑA En la ciudad de Pamplona/Iruña, a 2 de diciembre de 2014 El/La Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dª. MARIA TERESA RETA CARCAMO, Jueza de Apoyo del

Más detalles

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala.

Es Ponente la Excma. Sra. Dª. Rosa Maria Viroles Piñol, Magistrada de Sala. Jurisprudencia Fecha: 19/05/2009 Marginal: 28079140012009100392 Jurisdicción: Social Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL Origen: Tribunal Supremo Tipo Resolución: Sentencia Sala: Cuarta Cabecera: RECURSO

Más detalles

RESUMEN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL REAL DECRETO- LEY 16/2013: MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN: IMPACTO EN LA EMPRESA

RESUMEN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL REAL DECRETO- LEY 16/2013: MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN: IMPACTO EN LA EMPRESA RESUMEN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL REAL DECRETO- LEY 16/2013: MODIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN: IMPACTO EN LA EMPRESA ÍNDICE 1. PUNTO DE PARTIDA: CONCEPTO DE SALARIO (LABORAL, A EFECTOS DE COTIZACIÓN, Y A

Más detalles

Juzgado de lo Social JS de Santander (Comunidad Autónoma de Cantabria) Sentencia num. 150/2015 de 31 marzo

Juzgado de lo Social JS de Santander (Comunidad Autónoma de Cantabria) Sentencia num. 150/2015 de 31 marzo Juzgado de lo Social JS de Santander (Comunidad Autónoma de Cantabria) Sentencia num. 150/2015 de 31 marzo JUR\2015\98686 MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: supresión injustificada

Más detalles

Tribunal Supremo SENTENCIA

Tribunal Supremo SENTENCIA Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 640/2014 de 4 noviembre RJ\2014\6157 Jurisdicción: Civil Recurso de Casación 1606/2012 Ponente: Excmo. Sr. José Luis Calvo Cabello SENTENCIA

Más detalles

T.S.J.ILLES BALEARS SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA

T.S.J.ILLES BALEARS SALA SOCIAL PALMA DE MALLORCA Roj: STSJ BAL 781/2014 - ECLI:ES:TSJBAL:2014:781 Id Cendoj: 07040340012014100306 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Palma de Mallorca Sección: 1 Nº de Recurso: 96/2014 Nº de

Más detalles

Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de noviembre de 2010

Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de noviembre de 2010 RESUMEN: Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de noviembre de 2010 Recargo de prestaciones: Se declara la existencia de falta de medidas de seguridad, ante el hecho indubitado de la situación de acoso moral y

Más detalles

AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA

AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA BORRADOR este texto no sirve como consejo, ni información; tampoco es didáctico. abogado-a.com AL JUZGADO DE FAMILIA DE MÁLAGA DON, procurador de los tribunales, en nombre y representación de de Don representación

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Roj: STS 7284/2010 Id Cendoj: 28079140012010100789 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 321/2010 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: LUIS FERNANDO

Más detalles

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPREMO Sentencia de 18 de febrero de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 1099/2013 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: RETA. Pensión de jubilación. Trabajadores que

Más detalles

EL PROCESO DE DESPIDO. Autor: Cristina Aragón Gómez

EL PROCESO DE DESPIDO. Autor: Cristina Aragón Gómez Autor: Cristina Aragón Gómez 1. INTRODUCCIÓN: Regulación: Arts. 103 a 113 LPL. Objeto del proceso: El proceso de despido está concebido como un cauce a través del cual el trabajador impugna el acto extintivo

Más detalles

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPREMO Sentencia de 24 de febrero de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 1684/2013 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Jubilación anticipada. Asimilados a trabajadores

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Roj: STS 869/2010 Id Cendoj: 28079140012010100083 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 2024/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JUAN FRANCISCO

Más detalles

Repsol Petróleo devengo del complemento de antigüedad por trienios o quinquenios según se hubiera estado de alta el 30 de septiembre 1.994.

Repsol Petróleo devengo del complemento de antigüedad por trienios o quinquenios según se hubiera estado de alta el 30 de septiembre 1.994. Id. Cendoj: 28079140012000101335 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 07/02/2000 Nº de Recurso: 2364/1999 Jurisdicción: Social Ponente:

Más detalles

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO BASE DE DATOS NORMACEF SOCIO-LABORAL TRIBUNAL SUPREMO Sentencia de 4 de marzo de 2014 Sala de lo Social Rec. n.º 788/2013 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Accidente de trabajo. Alcampo, S.A. Recargo de prestaciones

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Roj: STS 7946/2009 Id Cendoj: 28079140012009100931 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 210/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JOSE MANUEL

Más detalles

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS

guía práctica del Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS guía práctica del Procedimiento JUICIO DE FALTAS Nº4 COLECCIÓN PAJ Guías DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES PARA CIUDADANOS SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1ª Qué es el juicio de faltas?

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: SAN 5074/2013 Id Cendoj: 28079230042013100417 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 4 Nº de Recurso: 61/2013 Nº de Resolución: Procedimiento: CONTENCIOSO Ponente:

Más detalles

A més demana que el Jutjat d'instància desestimi íntegrament aquesta demanda.

A més demana que el Jutjat d'instància desestimi íntegrament aquesta demanda. Pàtria Potestat. Sol licitud de privació de pàtria potestat interposada per tia paterna de menor d'edat. Guarda i custòdia. Homologació judicial d'acord assolit per les parts en l'acte de la vista. Especialitat:

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012010100580 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 3655/2009 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ Tipo

Más detalles

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO SENTENCIA En la Villa de Madrid, a cuatro de Diciembre de dos mil doce. Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala en virtud del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto

Más detalles

EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)

EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) AUTONOMÍA SUR SCA EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA) Documento de trabajo 02. Área de Asesoría Jurídica Agosto 2014 Explicación básica y disposiciones legales y artículos básicos sobre el Fondo de

Más detalles

En Pamplona/Iruña, a 22 de marzo de 2012. HECHOS

En Pamplona/Iruña, a 22 de marzo de 2012. HECHOS En Pamplona/Iruña, a 22 de marzo de 2012. HECHOS PRIMERO.- Por sentencia de este Juzgado de fecha 22-12-11 recaída en el 0000901/2011-00, se declaró la improcedencia del despido de Jacinto efectuado por

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA SALA DE LO SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA CON SEDE EN GRANADA SALA DE LO SOCIAL Roj: STSJ AND 2689/2013 - ECLI:ES:TSJAND:2013:2689 Id Cendoj: 18087340012013100428 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Granada Sección: 1 Nº de Recurso: 104/2013 Nº de Resolución:

Más detalles

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social SENTENCIA: Presidente Excmo. Sr. D. : Aurelio Desdentado Bonete, en funciones. Fecha Sentencia: 31/10/2007 Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 4181/2006 Fallo/Acuerdo:

Más detalles

NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO.

NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO. NORMATIVA > PRESTACIONES. PROCEDIMIENTO. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo del Ministerio de Trabajo e Inmigración abonará las siguientes prestaciones salariales e indemnizatorias conforme

Más detalles

JUZGADO DE LO SOCIAL - 28

JUZGADO DE LO SOCIAL - 28 Página JUZGADO DE LO SOCIAL - 28 MADRID En Madrid a tres de diciembre de dos mil trece Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.º 28, D/ña. D./Dña. BEGOÑA GARCIA ALVAREZ los presentes

Más detalles

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cuatro. SENTENCIA 4966/2002 DE LA SALA 4ª DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. ANTIGÜEDAD. NO SE COMPUTA EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL DESPIDO HASTA LA SENTENCIA QUE LO CALIFICA DE IMPROCEDENTE Y NO SE PRODUCE

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6 C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27

T.S.J.MADRID SOCIAL SEC.6 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID SALA DE LO SOCIAL SECCION: 6 C/ GENERAL MARTINEZ CAMPOS, NUM. 27 Roj: STSJ MAD 12583/2009 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 6 Nº de Recurso: 3728/2009 Nº de Resolución: 662/2009 Fecha de Resolución: 19/10/2009 Procedimiento:

Más detalles

Profesionales de Seguridad Privada. (PSP)

Profesionales de Seguridad Privada. (PSP) RJ 2002\4543 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Social), de 25 febrero 2002 Jurisdicción: Social Recurso de Casación. Ponente: Excmo. Sr. D. Aurelio Desdentado Bonete. VIGILANCIA Y SEGURIDAD: retribución

Más detalles

Unidad 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Profesor: Antonio J. Guirao Silvente

Unidad 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Profesor: Antonio J. Guirao Silvente Unidad 5: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo Causas de la modificación, suspensión y extinción: Económicas. De los resultados de la empresa se desprende una situación económica

Más detalles

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 24 Jul. 2006, rec. 1570/2005 Ponente: Gil Suárez, Luis. Nº de recurso: 1570/2005

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 24 Jul. 2006, rec. 1570/2005 Ponente: Gil Suárez, Luis. Nº de recurso: 1570/2005 Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 24 Jul. 2006, rec. 1570/2005 Ponente: Gil Suárez, Luis. Nº de recurso: 1570/2005 Retribución de horas extraordinarias y pretensión empresarial

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de Valladolid, Sala de lo Ponente: Benito López, Manuel María N.º Recurso: 1803/2005 Jurisdicción: SOCIAL LA LEY JURIS: 2136818/2005 Texto En Valladolid

Más detalles

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs. citados EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA NÚM.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Srs. citados EN NOMBRE DEL REY SENTENCIA NÚM. Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 652/2006. Ponente: Ilma. Sra. Dª. Virginia García Alarcón DESPIDO: indemnización: cantidad estipulada en contrato de trabajo: diferentes cuantías dependiendo

Más detalles

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 6847/2014 de 16 octubre AS 2014,3091 Ponente: Ilmo. Sr.

Más detalles

c.1) Reclamaciones sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

c.1) Reclamaciones sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 2. La acumulación: clases y efectos La acumulación no es más que la ampliación del objeto del proceso mediante la introducción de otras peticiones con fundamento fáctico y jurídico diferenciado producidas

Más detalles

LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23.

LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23. TEMA 20 AUXILIO 23 TRAMITACIÓN.- LOS PROCEDIMIENTOS LABORALES: PROCEDIMIENTO ORDINARIO; DESPIDOS Y SANCIONES; PROCESOS DE SEGURIDAD SOCIAL PREGUNTAS CUESTIONARIO TEMA 23.- 1.- Los órganos jurisdiccionales

Más detalles

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Social SENTENCIA: Presidente Excmo. Sr. D.: Jesús Gullón Rodríguez Fecha Sentencia: 03/10/2013 Recurso Num.: UNIFICACIÓN DOCTRINA 1678/2012 Fallo/Acuerdo: Sentencia

Más detalles

Despido por un Ayuntamiento de un trabajador con sucesivos contratos temporales

Despido por un Ayuntamiento de un trabajador con sucesivos contratos temporales Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2007 Despido por un Ayuntamiento de un trabajador con sucesivos contratos temporales La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación

Más detalles

QUÉ PUEDE OCURRIR CON MI CONTRATO DE TRABAJO?

QUÉ PUEDE OCURRIR CON MI CONTRATO DE TRABAJO? MATERIALES CURRICULARES PARA GARANTIA SOCIAL 165 QUÉ PUEDE OCURRIR CON MI CONTRATO DE TRABAJO? OBJETIVOS Analizar las distintas causas de modificación de los contratos de trabajo, así como sus repercusiones.

Más detalles

TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD GEOGRÁFICA FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO

TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD GEOGRÁFICA FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO TEMA 4. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO MOVILIDAD FUNCIONAL MOVILIDAD GEOGRÁFICA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL SUSPENSIÓN CONTRATO EXTINCIÓN CONTRATO FINIQUITO IMPUGNACIÓN DEL DESPIDO

Más detalles

EN NOMBRE DEL REY. SENTENCIA nº

EN NOMBRE DEL REY. SENTENCIA nº Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 5142/2005. Ponente: Ilmo. Sr. D. Benedicto Cea Ayala CONTRATOS TEMPORALES: por circunstancias de la producción y para obra o servicio determinado: desestimación:

Más detalles

EVALUACIÓN 9 UNIDADES 18 Y 19

EVALUACIÓN 9 UNIDADES 18 Y 19 EVALUACIÓN 9 UNIDADES 18 Y 19 Nombre. Apellidos.. Curso.. Fecha.. 1. Indica cuál de las circunstancias que se señalan no da lugar a una modificación del contrato de trabajo: a) traslado a otra ciudad.

Más detalles

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO

SENTENCIA ANTECEDENTES DE HECHO TRIBUNAL SUPREMO Sentencia de 17 de octubre de 2013 Sala de lo Social Rec. n.º 3076/2012 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Reclamación de cantidad. Teniendo en cuenta que el debate sobre cuál debe ser el salario

Más detalles

Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: 28079140012005100851 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 24 / 2005 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: GONZALO MOLINER TAMBORERO Tipo

Más detalles

SENTENCIA. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

SENTENCIA. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y Id. Cendoj: 28079240012010100059 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Resolución: 58/2010 Fecha de Resolución: 10/06/2010 Nº de Recurso: 91/2010 Jurisdicción: Social

Más detalles

CÁLCULO DE FINIQUITOS.

CÁLCULO DE FINIQUITOS. TEMA 5 CÁLCULO DE. www.escuela-esae.com 1 EESAE CONCEPTO DE FINIQUITO. El mutuo disenso entre trabajador y empresario puede expresarse de forma escrita, oral o tácita, aunque la forma más habitual es la

Más detalles

Borrador de demanda HECHOS AL JUZGADO DE LO MERCANTIL

Borrador de demanda HECHOS AL JUZGADO DE LO MERCANTIL Borrador de demanda D----------------- Colegiado numero.procurador de los Tribunales, en nombre de La entidad PINTER S.L. cuyas circunstancias y representación acredito con primera copia de escritura de

Más detalles

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 30 Mar. 2010, rec. 2660/2009

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 30 Mar. 2010, rec. 2660/2009 Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 30 Mar. 2010, rec. 2660/2009 DESPIDO «DENTRO DEL DESPIDO»: la segunda carta de despido, en la que se imputan al trabajador cargos distintos a los

Más detalles

CLÁUSULA INFORMATIVA:

CLÁUSULA INFORMATIVA: EL ARTÍCULO 11 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, TRAS

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 3077/2015 - ECLI:ES:TS:2015:3077 Id Cendoj: 28079140012015100370 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1504/2014 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 953/2012 Id Cendoj: 28079140012012100033 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 4067/2010 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL Ponente: JOSE MANUEL

Más detalles

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 10 Jun. 2009, rec. 2461/2008

Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 10 Jun. 2009, rec. 2461/2008 Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia de 10 Jun. 2009, rec. 2461/2008 Ponente: Castro Fernández, Luis Fernando de. Nº de Recurso: 2461/2008 Jurisdicción: SOCIAL Retraso continuado en el

Más detalles

LAS PRESTACIONES DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

LAS PRESTACIONES DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL LAS PRESTACIONES DEL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL. REGULACIÓN JURÍDICA, NATURALEZA Y FINES El Fondo de Garantía Salarial es una institución relativamente reciente en nuestro

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Roj: STS 5422/2014 - ECLI:ES:TS:2014:5422 Id Cendoj: 28079140012014100714 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 2977/2013 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

Más detalles

PRÁCTICA PRIMERA. NOTA PREVIA: Los alumnos deben confeccionar los escritos correspondientes a los casos prácticos planteados

PRÁCTICA PRIMERA. NOTA PREVIA: Los alumnos deben confeccionar los escritos correspondientes a los casos prácticos planteados PRÁCTICA PRIMERA NOTA PREVIA: Los alumnos deben confeccionar los escritos correspondientes a los casos prácticos planteados PAPELETA DE CONCILIACIÓN POR RECLAMACIÓN DE SALARIOS Francisco QUEVEDO VILLEGAS

Más detalles

Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de Sabadell

Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de Sabadell Juzgado Social 21 Barcelona Ronda Sant Pere, 52 Barcelona 08010 Barcelona Procedimiento Conflicto colectivo 252/2000 Parte actora: Genís Garriga Bacardí y María García García Parte demandada: Banco de

Más detalles

Portillo de San Antonio, 8, 4ª C 30005 Murcia Telf.- 968-285035 Fax.- 968-283797. NOVEDADES EN MATERIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2012 (Febrero 2012)

Portillo de San Antonio, 8, 4ª C 30005 Murcia Telf.- 968-285035 Fax.- 968-283797. NOVEDADES EN MATERIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2012 (Febrero 2012) NOVEDADES EN MATERIA LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 2012 (Febrero 2012) JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO: Contrato de Trabajo Despido por causas objetivas. Ineficacia extintiva del recibo de finiquito. No hay

Más detalles

CUESTIONES PROCESALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL

CUESTIONES PROCESALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL CUESTIONES PROCESALES EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS ÁREA PROCESAL LABORAL Despido Seguridad Social Preguntas frecuentes sobre otras materias ÍNDICE 1.- CUESTIONES

Más detalles

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA DILIGENCIARIO PAR

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA DILIGENCIARIO PAR LISTA DE ES QUE SE FIJA A LAS OCHO HORAS DEL DIA 05/02/16 EN EL JUZGADO EXP. 0674/2015 Auto De Fecha: Dos De Febrero De Dos Mil Dieciseis.- Téngase Al Funcionario Ocursante Dando Cumplimiento A Lo Ordenado

Más detalles

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2015 (*)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2015 (*) SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) de 15 de octubre de 2015 (*) «Procedimiento prejudicial Artículos 107 TFUE y 108 TFUE Crisis financiera Ayudas al sector financiero Compatibilidad de una

Más detalles