Boletín oficial. provincia de ourense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Boletín oficial. provincia de ourense"

Transcripción

1 Boletín oficial provincia de ourense n.º 32 xoves, 7 febreiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da primeira convocatoria do ano 2013 de concurso público para a concesión de bolsas internacionais da Deputación Provincial de no marco do Programa europeo Leonardo da Vinci... 2 ii. administración xeral do estado inspección provincial de traballo e seguridade social ourense Notificación de actas a María José Conde Freire e a outros, expediente: I confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas. ourense Resolución de concesión de aproveitamento de auga, expediente: A/32/ iv. entidades locais allariz Información pública de solicitude da devolución dos avais n.º e n.º da obra Construción de pistas deportivas e vestiarios na Cidade Deportiva do Seixo de Allariz e o aval n.º do Proxecto de urbanización da área de repartimento AR-140 Zona Casa Lomberte de Allariz Barco de valdeorras (o) Delegación temporal das funcións da Alcaldía no 1º tenente de alcalde cenlle Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio de Gomesende Exposición pública da aprobación do padrón da taxa de recollida de lixo para o exercicio leiro Notificación colectiva do padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica correspondente ao exercicio de Notificación colectiva do padrón da taxa polo servizo de recollida do lixo correspondente ao exercicio de ourense Notificación de caducidade de inscrición e baixa no padrón municipal de habitantes a Carmen Corina Al Kibsy e a outros Notificación de caducidade de inscrición e baixa no padrón municipal de habitantes a Albu Andrei Daniel e a outros Notificación de caducidade de inscrición e baixa no padrón municipal de habitantes a Eduardo Augusto Barroso da Cruz e a outros Notificación de caducidade das inscricións e baixa no padrón municipal de habitantes a Cáceres Santos, Windelby Francisco e a outros Notificación de baixa, por caducidade, de inscricións no padrón municipal de habitantes a Aquino de Braga, Dalva María e a outros Notificación de baixa, por caducidade, de inscrición no padrón municipal de habitantes a Aguirre Barrera, Eldin Samaria e a outros Notificación de iniciación de expediente de baixa de oficio no padrón municipal de habitantes a Olga Fernández Pérez e a outros Corrección de erros no prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación da xestión comercial de voluminosos recollidos no termo municipal de Formalización do contrato para o outorgamento de autorización para ocupación de dominio público con colectores para roupa e calzado, expediente i. diputación provincial de ourense Bases reguladoras de la primera convocatoria del año 2013 de concurso público para la concesión de becas internacionales de la Diputación Provincial de en el marco del Programa Europeo Leonardo da Vinci... 6 ii. administración general del estado inspección provincial de trabajo y seguridad social ourense Notificación de actas a María José Conde Freire y a otros, expediente: I confederación Hidrográfica del miño-sil comisaría de aguas. ourense Resolución de concesión de aprovechamiento de agua, expediente: A/32/ iv. entidades locales allariz Información pública de solicitud de la devolución de los avales n.º y n.º , de las obras Construcción de pistas deportivas y vestuarios en la Ciudad Deportiva de O Seixo de Allariz y el aval n.º del Proyecto de Urbanización Área de Reparto AR-140 Zona Casa Lomberte de Allariz Barco de valdeorras (o) Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía en el 1º teniente de alcalde cenlle Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio de gomesende Exposición pública de la aprobación del padrón de la tasa de recogida de basura para el ejercicio leiro Notificación colectiva del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio de Notificación colectiva del padrón de la tasa por el servicio de recogida de basuras correspondiente al ejercicio de ourense Notificación de caducidad de inscripción y baja en el padrón municipal de habitantes a Carmen Corina Al Kibsy y a otros Notificación de caducidad de inscripción y baja en el padrón municipal de habitantes a Albu Andrei Daniel y a otros Notificación de caducidad de inscripción y baja en el padrón municipal de habitantes a Eduardo Augusto Barroso da Cruz y a otros Notificación de caducidad de las inscripciones y baja en el padrón municipal de habitantes a Cáceres Santos, Windelby Francisco y a otros Notificación de baja, por caducidad, de inscriciones en el padrón municipal de habitantes a Aquino de Braga, Dalva María y a otros Notificación de baja, por caducidad, de inscripción en el padrón municipal de habitantes a Aguirre Barrera, Eldin Samaria y a otros Notificación de iniciación de expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes a Olga Fernández Pérez y a otros Corrección de errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la gestión comercial de voluminosos recogidos en el término municipal de Formalización del contrato para el otorgamiento de autorización para ocupación de dominio público con contenedores para ropa y calzado, expediente D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o petín Información pública da aprobación inicial do Regulamento do servizo de axuda no fogar Información pública da aprobación inicial da modificación dos artigos 4 e 5 da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar sandiás Exposición pública da aprobación inicial do orzamento para o exercicio económico de verín Exposición pública da aprobación do padrón das taxas polo abastecemento domiciliario de auga, recollida de lixo e sumidoiros, canon de saneamento da Xunta e taxa pola depuración de augas residuais, correspondente ó 4º trimestre de Anuncio de cobranza de varios conceptos correspondentes ó 4º trimestre do v. tribunais e xulgados xulgado do social n.º 2 de ourense Notificación de resolución a Tele Rains, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 704/ xulgado do social n.º 3 de ourense Notificación de resolución a Rodribar Yáñez, SL, e Losan 2008, SL, nos autos de procedemento ordinario 775/ Notificación de sentenza do a Tendencias y Espacios, SL, e a outros, nos autos de procedemento ordinario 660/ xulgado de instrución n.º 2 de ourense Notificación de auto con data do 14 de xaneiro de 2013 a Liliana Edit Gomes Garcés, no xuízo de faltas 1742/ Citación para xuízo a Mohamed El Ghrib, no xuízo de faltas 102/ xulgado de 1ª instancia n.º 6 de ourense Notificación de sentenza n.º 39/2013 a Javier Otero Sufuentes, no procedemento de modificación de medidas suposto contencioso 468/2012-M xulgado de instrución n.º 2 de verín Notificación de sentenza do a Sandra María da Silva Hermenegildo e a Antonio Manuel Belchor Hermenegildo, no xuízo de faltas 312/ vi. anuncios de particulares e outros comunidade de usuarios Fonte do Ferreiro Convocatoria da asemblea constitutiva da Comunidade de Usuarios Fonte do Ferreiro petín Información pública de la aprobación inicial del Reglamento del servicio de ayuda en el hogar Información pública de la aprobación inicial de la modificación de los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda en el Hogar sandiás Exposición pública de la aprobación inicial del prepsupuesto para el ejercicio económico de verín Exposición pública de la aprobación del padrón de las tasas por abastecimiento domiciliario de agua, recogida de basura y alcantarillado, canon de saneamiento de la Xunta y tasa por la depuración de aguas residuales, correspondiente al 4º trimestre de Anuncio de cobro de varios conceptos correspondientes al 4º trimestre de v. tribunales y Juzgados Juzgado de lo social n.º 2 de ourense Notificación de resolución a Tele Rains, SL, en los autos de despido/ceses en general 704/ Juzgado de lo social n.º 3 de ourense Notificación de resolución a Rodribar Yáñez, SL, e Losan 2008, SL, en los autos de procedimiento ordinario 775/ Notificación de sentencia de a Tendencias y Espacios, SL, y a otros, en los autos de procedimiento ordinario 660/ Juzgado de instrucción n.º 2 de ourense Notificación de auto de fecha de 14 de enero de 2013 a Liliana Edit Gomes Garcés, en el juicio de faltas 1742/ Citación para juicio a Mohamed El Ghrib, en el juicio de faltas 102/ Juzgado de 1ª instancia n.º 6 de ourense Notificación de sentencia n.º 39/2013 a Javier Otero Sufuentes, en el procedimiento de modificación de medidas supuesto contencioso 468/2012-M Juzgado de instrucción n.º 2 de verín Notificación de sentencia de a Sandra María da Silva Hermenegildo y a Antonio Manuel Belchor Hermenegildo, en el juicio de faltas 312/ vi. anuncios de particulares y otros comunidad de usuarios Fonte do Ferreiro Convocatoria da asemblea constitutiva da Comunidade de Usuarios Fonte do Ferreiro i. deputación provincial de ourense i. diputación provincial de ourense Anuncio A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión que tivo lugar o día 1 de febreiro de 2013, aproba-las seguintes: Bases reguladoras da primeira convocatoria do ano 2013 de concurso público para a concesión de bolsas internacionais da Deputación Provincial de no marco do Programa europeo Leonardo da Vinci Para cumpri-lo devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das mencionadas bases: Primeira.- Obxecto As bolsas e axudas á formación son un dos instrumentos que contribúen de forma máis directa á realización efectiva do principio de igualdade de oportunidades. As bolsas internacionais da Deputación de, enmarcadas no Programa europeo Leonardo da Vinci, contribúen á aplicación dunha política de formación na Comunidade Europea, representando unha axuda complementaria das accións realizadas polos estados membros nesta materia (artigo 150 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europea). O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión de 45 bolsas individuais de estancias e prácticas laborais en empresas europeas, que teñen como finalidade apoia-los participantes en actividades de formación para a adquisición de coñecementos, competencias e cualificacións que completen o desenvolvemento persoal e profesional, facilitando a mobilidade dos traballadores en Europa e promovendo o desenvolvemento de prácticas innovadoras e a súa transferencia entre os países participantes, fomentando o perfeccionamento de linguas estranxeiras. Segunda.- Beneficiarios Poderán ser beneficiarios deste programa os titulados universitarios. As prácticas poderanse desenvolver en empresas da Unión Europea, preferentemente en Reino Unido e Portugal. Será competencia desta Deputación Provincial a adxudicación de destinos para aquelas persoas seleccionadas como bolseiras, en atención ó ámbito de actividade das empresas contactadas en cada país de envío, á adecuación dos candidatos ó programa e o nivel amosado de coñecemento de idiomas estranxeiros. Terceira.- Requisitos dos beneficiarios Poderán obter bolsa os solicitantes, sempre que cumpran os seguintes requisitos: - Posuír titulación universitaria oficial de grao, licenciatura, diplomatura, Enxeñería, Enxeñería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica, acreditada por universidades españolas ou recoñecidas polo Ministerio de Educación, ou estar en condición de obte-la titulación na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes. - Que a dita titulación se obtivese nos cinco anos inmediatamente anteriores á data do ano da convocatoria deste concurso. - Posuír coñecemento dalgunha das seguintes linguas cun nivel suficiente para desenvolver unha práctica laboral axeitada ó seu grao de formación académica: portugués e/ou inglés. - Posuír coñecementos de informática a nivel de usuario.

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Non ter gozado anteriormente dunha bolsa do Programa Leonardo da Vinci do grupo obxectivo PLM: persoas no mercado laboral. Aquelas persoas que resultaran beneficiarias dunha bolsa da Deputación de en anteriores convocatorias, e renunciasen voluntariamente a ela, deberán acreditar suficientemente a existencia de motivos xustificados da renuncia, que non persistan na actualidade, para poder ser novamente beneficiarias dunha bolsa. Cuarta.- Dispoñibilidades orzamentarias Para as bolsas incluídas nesta convocatoria, o financiamento provén das achegas da Unión Europea, do Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (en adiante OAPEE) e da Deputación Provincial de, ascendendo a un importe máximo de euros. Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documentación 1. Ó abeiro do establecido no artigo 7.2.d) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico ós servizos provinciais (BOP de n.º 296, do 28 de decembro de 2009), a presentación de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electrónicos, sendo obrigatoria a presentación de solicitudes por vía telemática de conformidade co previsto nesta base. 2. O formulario de solicitude de bolsas internacionais reguladas nestas bases só se poderá obter, cubrir, validar e transmitir a través da plataforma web: O proceso de solicitude farase en dous pasos: 1) realización e xeración/validación da solicitude e 2) rexistro telemático da solicitude En primeiro lugar, deberase cubri-lo formulario da solicitude e anexar, de se-lo caso, os documentos valorables non obrigatorios ós que se fai referencia nesta base quinta punto 5.b). A realización do formulario completarase no momento de xeración/validación da solicitude no que se procederá a gravar estes datos impedindo a súa modificación posterior. 2.2 En segundo lugar, procederase ó rexistro telemático da solicitude xa xerada. Este procedemento tramitarase a través do Rexistro Electrónico Xeral da Deputación de, localizado no enderezo Para proceder ó rexistro telemático será preciso facelo, ou ben, utilizando o DNI electrónico do/a solicitante, ou ben, solicitando e autorizando ós funcionarios habilitados para rexistrar electronicamente na Deputación de que fagan no seu nome o correspondente rexistro electrónico da súa solicitude. Esta solicitude/autorización farase a través do propio formulario de solicitude de bolsa no que se prevé este opción. Unha vez completado correctamente o proceso, xerarase o documento acreditativo da solicitude rexistrada. A posibilidade de contar con apoio técnico para resolve-las posibles dúbidas que poidan presentarse na realización e tramitación da solicitude estará operativa ata as do último día do prazo. 3. Cada peticionario/a só poderá solicitar unha bolsa ó abeiro desta convocatoria, aínda que posúa máis dunha titulación. A declaración de posuír titulación universitaria oficial indicada no formulario da solicitude será suficiente para tramita-la solicitude da bolsa, sen prexuízo da necesidade de que os beneficiarios acrediten a posesión do título conforme co establecido na base 10ª. 4. O prazo improrrogable de presentación será de 15 días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia. 5. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte documentación, en formato electrónico: a) Documentación administrativa: 1.- Formulario de solicitude dirixido á Presidencia da Deputación axustada ó modelo oficial, que só se poderá obter a través da plataforma informática: Neste formulario, ademais dos datos persoais e académicos do/a solicitante, contense unha declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso/a o/a solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar ó día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. O/A solicitante deberá sinalar no espazo correspondente que se atopa nesta circunstancia. b) Documentación para a valoración da solicitude: 1.- Certificado(s) de empadroamento do solicitante ou volante de empadroamento, expedido cunha antigüidade máxima dos tres (3) meses anteriores á data desta convocatoria, acreditativos(s) da súa residencia nos últimos 2 anos. 2.- Xustificante acreditativo de ter obtido o título académico invocado no Campus de (Universidade de Vigo) ou no Centro Asociado da UNED de. Sexta.- Gastos cubertos pola bolsa a) Considéranse gastos cubertos pola bolsa os seguintes: - Custos de desprazamento de ida e volta, preferentemente en avión (ida para o comezo do programa e retorno ó final da estancia programada). - Prácticas laborais nunha empresa seleccionada en atención ó perfil profesional do/a beneficiario/a. - Titoría de prácticas laborais durante o tempo de inserción laboral en empresas situadas no país de destino. - Dotación mensual que consistirá no aboamento de axuda para custos de aloxamento e/ou de manutención. - Curso de inmersión lingüística. - Seguro de enfermidades e accidentes. O importe para os gastos de aloxamento e manutención (que se inclúe no concepto dotación mensual ) asignarase en función dos custos de mobilidade previstos pola convocatoria Leonardo da Vinci en cada país de destino e as bolsas terán unha duración media de 14 semanas. b) Do total de gastos cubertos pola bolsa, o alumno seleccionado, de se-lo caso, poderá percibir directamente o importe de axuda de manutención e/ou aloxamento. Sétima.- Procedemento de concesión O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva, mediante trámite de carácter urxente, motivado pola necesidade de axiliza-lo procedemento para posibilita-la mellor xestión dos destinos dos bolseiros en empresas da Unión Europea. A declaración de urxencia terá como efecto a tramitación preferente do expediente e a redución á metade dos prazos de tramitación previstos na lexislación aplicable, recolléndose xa nestas bases os prazos reducidos que serán de aplicación. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Servizo de Fomento do Emprego, Igualdade e Asuntos Sociais procederá á instrución do expediente de comprobación da corrección da documentación administrativa achegada. Unha vez examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder un prazo de ata cinco días hábiles para emendar deficiencias materiais na documentación administrativa presentada. O requirimento para emenda-las ditas deficiencias materiais realizarase a través da súa publicación na sede electrónica da Deputación Provincial de e na páxina web

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Para a achega desta documentación utilízase como oficio de remisión o formulario número 2. Este formulario só se poderá obter, cubrir, validar e transmitir, necesariamente, a través da aplicación informática. O procedemento para a presentación deste formulario será o descrito na base quinta para a presentación do formulario de inicio da solicitude. Simultaneamente á emenda de deficiencias materiais da documentación, os solicitantes deberán concorrer á realización dunha proba da/s lingua/s estranxeira/s indicada/s na solicitude, así como unha entrevista persoal cuxo obxecto será a comprobación de adecuación do solicitante ó programa. As probas e a entrevista serán realizadas e avaliadas por técnicos designados pola Presidencia, e deixarase constancia no expediente do resultado das probas e da valoración efectuada, mediante informe subscrito polos técnicos avaliadores, que terá carácter motivado. En todo caso, a valoración das probas e entrevistas realizadas a aqueles solicitantes que deban corrixir deficiencias na documentación quedará condicionada á efectiva realización da dita corrección en tempo e forma. As probas de lingua/s estranxeira/s (inglés e portugués) realizaranse os días 25, 26, 27 e 28 de febreiro de A comunicación do lugar e as horas para a realización das ditas probas farase o día 22 de febreiro de 2013 mediante o seu anuncio na sede electrónica da Deputación: A entrevista persoal realizarase os días 4, 5, 6, 7 e 8 de marzo de O lugar de realización, así como a hora, daranse a coñece-lo día 1 de marzo de 2013 mediante o seu anuncio na sede electrónica da Deputación Á entrevista só accederán aquelas persoas que fixeran algunha/s proba(s) de idioma(s). Esta fase de entrevista deberá ser superada con éxito polo/a solicitante da bolsa. O obxecto é determina-la adecuación do/a solicitante ó programa en atención ó seu perfil profesional, ás empresas contactadas en destino e ó idioma estranxeiro que coñeza o/a solicitante. Tendo en conta a posibilidade de que no momento en que se realice a primeira entrevista co/coa solicitante non estean concretados os posibles destinos dispoñibles e en atención á necesidade de compaxinar perfil profesional e destino potencial, a Deputación Provincial de poderá convocar a unha segunda entrevista persoal ós solicitantes, co obxecto de confirma-la idoneidade entre o perfil do/a solicitante e a oferta concreta de prácticas dispoñibles, cando o resultado da primeira entrevista non permita determinar plenamente a dita adecuación. Estas entrevistas, de se-lo caso, realizaranse en datas e horas que se lles comunicarán individualmente a cada un/unha dos/as solicitantes. Unha vez concluídas as probas, o expediente pasará á Comisión de Valoración, que procederá a formula-la proposta de resolución conforme coas regras seguintes: a) Con respecto ós solicitantes que non achegasen de modo completo e no prazo establecido a documentación administrativa, ou non concorresen á realización das probas ou da entrevista, formularase proposta de inadmisión a trámite das súas solicitudes. b) Con respecto ó resto de solicitudes, proporase a súa admisión a trámite, e procederase a formular proposta de valoración conforme cos criterios recollidos na base novena. Oitava.- Comisión de Valoración A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes membros: - Presidente: o presidente da Deputación Provincial ou deputado en quen delegue. - Vogais: - A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente a substitúa. - O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa. - Dous técnicos do Servizo de Fomento do Emprego, Igualdade e Asuntos Sociais, designados pola Presidencia. Un/unha dos/as técnicos/as actuará como secretario/a da comisión, coas funcións propias dun/dunha secretario/a de actas. Novena.- Criterios para a concesión de bolsas A comisión levará a cabo unha selección dos solicitantes en virtude da documentación presentada e dos resultados obtidos na realización das distintas probas, de acordo cos seguintes criterios: 1) Proba de lingua estranxeira e adaptación da lingua, obrigatoria, elixida ás empresas estranxeiras seleccionadas: ata 3 puntos. 2) Entrevista persoal, obrigatoria, de adecuación ó programa: ata 5 puntos. 3) Titulados do Centro Asociado da UNED en : 0,5 puntos. 4) Titulados da Universidade de Vigo-Campus de : 0,5 puntos. 5) Estar empadroado nalgún municipio da provincia de cunha antigüidade de 2 anos: 1,5 puntos. Os baremos 3) e 4) non serán acumulables. A Comisión de Valoración poderá propo-la exclusión da bolsa a aqueles aspirantes que na entrevista persoal manifesten unha clara inadecuación ós obxectivos do programa. Décima.- Resolución A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de resolución no prazo máximo de tres meses desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de se-lo caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falta de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio. A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso lle solicitará á comisión, tralos informe previos que considere oportunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial, e introducirá as modificacións precisas para garanti-lo cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente. A resolución terá o seguinte contido: - Beneficiarios da bolsa. - País destino no que cada beneficiario desenvolverá a súa bolsa. - Lista de reserva de posibles suplentes para o caso de renuncia ou baixa cos países-destinos adxudicados a estes. Ó abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a notificación da resolución realizarase exclusivamente a través da súa publicación na sede electrónica da Deputación Provincial.

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o No suposto en que os beneficiarios non presentasen coa solicitude os documentos electrónicos auténticos do título universitario ou xustificante acreditativo de ser titulado e, se é o caso, o certificado de empadroamento, disporán dun prazo de 5 días hábiles, contados a partir do día seguinte ó da súa publicación na sede electrónica da Deputación, para achegar á Deputación de (Servizo de Fomento do Emprego, Igualdade e Asuntos Sociais) os documentos orixinais ou compulsados, ben sexa en formato electrónico ou en formato papel, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral de documentos ou no Rexistro Electrónico de documentos, segundo corresponda. Para estes efectos, considérase documento electrónico auténtico aquel asinado electronicamente polo seu autor ou a copia electrónica debidamente compulsada. No mesmo prazo, os beneficiarios deberán constituír, en concepto de garantía, unha fianza por importe de 120,00 euros. A constitución da garantía sinala o momento do nacemento das obrigas mutuas entre as partes (Deputación e beneficiario), e supón a aceptación incondicional e sen reserva da bolsa concedida. A constitución desta garantía só poderá ser tramitada de forma telemática seguindo as instrucións establecidas na páxina web A dita garantía responde do cumprimento das obrigacións do bolseiro derivadas da aceptación da bolsa. En caso de incumprimento, a Deputación Provincial poderá proceder á execución da garantía mediante expediente contraditorio, que será tramitado polos servizos de Intervención, e a Deputación reservarase o dereito de documentar e cuantificar economicamente os prexuízos derivados deste incumprimento, no caso de ser imputable só ó beneficiario, e repercutilos contra o beneficiario da bolsa. A garantía devolverase de oficio unha vez concluído o programa e completadas as obrigas administrativas deste, en concreto, unha vez cuberto o leopass, entregada a documentación administrativa de cumprimento de prácticas e comprobantes do uso dos servizos facilitados ó beneficiario pola Deputación de ó Servizo de Fomento do Emprego, Igualdade e Asuntos Sociais, sempre que non existan responsabilidades que deban facerse efectivas con cargo a esta. Entenderase que os beneficiarios renuncian á bolsa en caso de non constituí-la garantía na forma e no prazo establecido. Neste caso, a Deputación Provincial, mediante resolución da Presidencia, procederá a adxudicárlle-la bolsa ós solicitantes que figuran na lista de suplentes en atención á puntuación que obtiveran nas probas de selección. A resolución comprenderá o acto de outorgamento da bolsa e a asignación dun destino xeográfico, pero non determinará a empresa concreta na que se realizarán as prácticas. Para a determinación desta empresa concreta procederase do seguinte xeito: a) A Deputación ofertaralles ós bolseiros unha empresa dispoñible no destino, seleccionada de acordo co perfil do bolseiro. b) O bolseiro será entrevistado pola empresa, que decidirá, en función desta entrevista, se aceptan ó bolseiro no programa de prácticas, e quedará deste xeito determinada a empresa de realización das ditas prácticas. c) No suposto de que o bolseiro sexa rexeitado por esta empresa, a Deputación Provincial realizará as xestións oportunas para a localización de novas empresas. No caso de que non se atopen empresas novas, ou estas rexeitasen igualmente o bolseiro, a Deputación declarará a perda do dereito á bolsa, sen que esta declaración dea lugar a ningún tipo de dereito indemnizatorio para o interesado. Undécima.- Publicidade da concesión O acordo de outorgamento será obxecto de publicación na sede electrónica da Deputación de. Duodécima.- Pago O importe de pago directo da bolsa consistente na dotación mensual descrita na base sexta será realizado na conta bancaria indicada polo bolseiro na súa solicitude. Décimo terceira.- Xustificación Consistirá na acreditación fidedigna da súa estadía de desenvolvemento da práctica no destino, mediante a presentación da documentación que indicará oportunamente esta Deputación Provincial. Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán tódalas obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións e as de aplicación ó Programa sectorial Leonardo da Vinci. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na referida lei, a cumpri-las normas e obrigas derivadas da aceptación da bolsa e/ou da firma do contrato da bolsa Leonardo no destino asignado na resolución e nas condicións no antedito contrato, tanto para a etapa de formación como para as prácticas profesionais, a cumpri-los requisitos do proxecto Leonardo da Deputación Provincial de e a cubrir tódolos formularios de seguimento e avaliación do proxecto. Así mesmo, realizaranse reunións de traballo e reunións informativas con carácter obrigatorio, tanto previas á saída, como ó regreso da estancia distribuídas en varias sesións e cunha duración total de 15 horas. A asistencia a estas reunións será obrigatoria para os beneficiarios. A falta de asistencia ás reunións de traballo ou o incumprimento das obrigas polos beneficiarios poderá ser motivo de declaración de perda do dereito á subvención e, de se-lo caso, dará lugar á execución da garantía. Décimo quinta.- Reintegro da bolsa En caso de incumprimento polo solicitante das condicións da bolsa por algunha das causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, e/ou derivadas da aceptación da bolsa e/ou da subscrición do contrato de bolsa Leonardo, procederase á tramitación dun expediente de reintegro do importe do pago directo da bolsa. Sen prexuízo do anterior, no caso de producirse un abandono inxustificado da bolsa logo da súa aceptación, e/ou en calquera fase de desenvolvemento desta, a Deputación Provincial poderá reclama-los importes consumidos da bolsa ata a data de abandono, na parte non cuberta pola garantía. Unha vez tramitado o expediente de reintegro da bolsa, concederáselle ó interesado un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propo-las probas e realiza-las alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, a Xunta de Goberno ditará a resolución que corresponda. Décimo sexta.- Normativa supletoria En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación a esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ó seu abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á Administración local, así como na lexislación vixente en materia de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, así como as normas de aplicación ó Programa sectorial Leonardo da Vinci. Contra este acordo pode interpoñerse, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ó contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ámbolos dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ó da publicación destas bases. En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de. Ademais, ó abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con carácter previo ó exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse de a partir do día seguinte ó da publicación destas bases, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente., 4 de febreiro de O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. diputación provincial de ourense Anuncio La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión que tuvo lugar el día 1 de febrero de 2013, aprobar las siguientes: Bases reguladoras de la primera convocatoria del año 2013 de concurso público para la concesión de becas internacionales de la Diputación Provincial de en el marco del Programa Europeo Leonardo da Vinci. Para cumplir dicho acuerdo, se publica a continuación el texto íntegro de las mencionadas bases: Primera.- Objeto Las becas y ayudas a la formación son uno de los instrumentos que contribuyen de forma más directa a la realización efectiva del principio de igualdad de oportunidades. Las becas internacionales de la Diputación de, enmarcadas en el Programa Europeo Leonardo da Vinci, contribuyen a la aplicación de una política de formación en la Comunidad Europea, representando una ayuda complementaria de las acciones realizadas por los estados miembros en esta materia (artículo 150 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea). El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y concesión de 45 becas individuales de estancias y prácticas laborales en empresas europeas, que tienen como finalidad apoyar a los participantes en actividades de formación para la adquisición de conocimientos, competencias y calificaciones que completen el desarrollo personal y profesional, facilitando la movilidad de los trabajadores en Europa y promoviendo el desarrollo de prácticas innovadoras y su transferencia entre los países participantes, fomentando el perfeccionamiento de lenguas extranjeras. Segunda.- Beneficiarios Podrán ser beneficiarios de este programa los titulados universitarios. Las prácticas se podrán desarrollar en empresas de la Unión Europea, preferentemente en Reino Unido y Portugal. Será competencia de esta Diputación Provincial la adjudicación de destinos para aquellas personas seleccionadas como becarias, en atención al ámbito de actividad de las empresas contactadas en cada país de envío, a la adecuación de los candidatos al programa y el nivel demostrado de conocimiento de idiomas extranjeros. Tercera.- Requisitos de los beneficiarios Podrán obtener beca los solicitantes, siempre que cumplan los siguientes requisitos: - Poseer titulación universitaria oficial de grado, licenciatura, diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura Técnica, acreditada por universidades españolas o reconocidas por el Ministerio de Educación, o estar en condición de obtener la titulación en la fecha en la que finalice el plazo de presentación de solicitudes. - Que dicha titulación se obtuviese en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del año de la convocatoria de este concurso. - Poseer conocimiento de alguna de las siguientes lenguas con un nivel suficiente para desarrollar una práctica laboral adecuada a su grado de formación académica: portugués y/o inglés. - Poseer conocimientos de informática a nivel de usuario. - No haber disfrutado anteriormente de una beca del Programa Leonardo da Vinci del grupo objetivo PLM: personas en el mercado laboral. Aquellas personas que hubieran resultado beneficiarias de una beca de la Diputación de en anteriores convocatorias, y hubieran renunciado voluntariamente a ella, deberán acreditar suficientemente la existencia de motivos justificados de la renuncia, que no persistan en la actualidad, para poder ser nuevamente beneficiarias de una beca. Cuarta.- Disponibilidades presupuestarias Para las becas incluidas en esta convocatoria, la financiación proviene de las aportaciones de la Unión Europea, del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (en adelante OAPEE) y de la Diputación Provincial de, ascendiendo a un importe máximo de euros. Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documentación 1. Al amparo de lo establecido en el artículo 7.2.d) de la Ordenanza Reguladora del Acceso Electrónico a los Servicios Provinciales (BOP de n.º 296, de 28 de diciembre de 2009), la presentación de solicitudes se tramitará exclusivamente mediante el uso de medios electrónicos, siendo obligatoria la presentación de solicitudes por vía telemática de conformidad con lo previsto en esta base. 2. El formulario de solicitud de becas internacionales reguladas en estas bases sólo se podrá obtener, cubrir, validar y transmitir a través de la plataforma web: El proceso de solicitud se hará en dos pasos: 1) realización y generación/validación de la solicitud y 2) registro telemático de la solicitud En primer lugar, se deberá cubrir el formulario de la solicitud y anexar, en su caso, los documentos valorables no obligatorios a los que se hace referencia en esta base quinta punto 5.b). La realización del formulario se completará en el momento de generación/validación de la solicitud en el que se procederá a grabar estos datos impidiendo su modificación posterior En segundo lugar, se procederá al registro telemático de la solicitud ya generada. Este procedimiento se tramitará a

7 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o través del Registro Electrónico General de la Diputación de, localizado en la dirección: Para proceder al registro telemático será preciso hacerlo, o bien, utilizando el DNI electrónico del/la solicitante, o bien, solicitando y autorizando a los funcionarios habilitados para registrar electrónicamente en la Diputación de que hagan en su nombre el correspondiente registro electrónico de su solicitud. Esta solicitud/autorización se hará a través del propio formulario de solicitud de beca en el que se prevé esta opción. Una vez completado correctamente el proceso, se generará el documento acreditativo de la solicitud registrada. La posibilidad de contar con apoyo técnico para resolver posibles dudas que puedan presentarse en la realización y tramitación de la solicitud estará operativa hasta las 14:30 del último día del plazo. 3. Cada peticionario/a sólo podrá solicitar una beca al amparo de esta convocatoria, aunque que posea más de una titulación. La declaración de poseer titulación universitaria oficial indicada en el formulario de la solicitud será suficiente para tramitar la solicitud de la beca, sin perjuicio de la necesidad de que los beneficiarios acrediten la posesión del título conforme con lo establecido en la base 10ª. 4. El plazo improrrogable de presentación será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 5. Las solicitudes deberán formularse acompañando la siguiente documentación, en formato electrónico: a) Documentación administrativa: 1.- Formulario de solicitud dirigido a la Presidencia de la Diputación ajustada al modelo oficial, que sólo se podrá obtener a través de la plataforma informática. En este formulario, además de los datos personales y académicos del/la solicitante, se contiene una declaración responsable comprensiva del hecho de no encontrarse incurso/a el/la solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. El/la solicitante deberá señalar en el espacio correspondiente que se encuentra en esta circunstancia. b) Documentación para la valoración de la solicitud: 1.- Certificado(s) de empadronamiento del solicitante o volante de empadronamiento, expedido con una antigüedad máxima de los tres (3) meses anteriores a la fecha de esta convocatoria, acreditativos(s) de su residencia en los últimos 2 años. 2.- Justificante acreditativo de haber obtenido el título académico invocado en el Campus de (Universidad de Vigo) o en el Centro Asociado de la UNED de. Sexta.- Gastos cubiertos por la beca a) Se considerarán gastos cubiertos por la beca los siguientes: - Costes de desplazamiento de ida y vuelta, preferentemente en avión (ida para el comienzo del programa y retorno al final de la estancia programada). - Prácticas laborales en una empresa seleccionada en atención al perfil profesional del/la beneficiario/a. - Tutoría de prácticas laborales durante el tiempo de inserción laboral en empresas situadas en el país de destino. - Dotación mensual que consistirá en el abono de ayuda para costes de alojamiento y/o de manutención. - Curso de inmersión lingüística. - Seguro de enfermedades y accidentes. El importe para los gastos de alojamiento y manutención (que se incluye en el concepto dotación mensual ) se asignará en función de los costes de movilidad previstos por la convocatoria Leonardo da Vinci en cada país de destino y las becas tendrán una duración media de 14 semanas. b) Del total de gastos cubiertos por la beca, el alumno seleccionado, en su caso, podrá percibir directamente el importe de ayuda de manutención y/o alojamiento. Séptima.- Procedimiento de concesión El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, mediante trámite de carácter urgente, motivado por la necesidad de agilizar el procedimiento para posibilitar la mejor gestión de los destinos de los becarios en empresas de la Unión Europea. La declaración de urgencia tendrá como efecto la tramitación preferente del expediente y la reducción a la mitad de los plazos de tramitación previstos en la legislación aplicable, recogiéndose ya en estas bases los plazos reducidos que serán de aplicación. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Fomento del Empleo, Igualdad y Asuntos Sociales procederá a la instrucción del expediente de comprobación de la corrección de la documentación administrativa acompañada. Una vez examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder un plazo de hasta cinco días hábiles para enmendar deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. El requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales se realizará a través de su publicación en la sede electrónica de la Diputación Provincial de : y en la página web Para la aportación de esta documentación se utiliza como oficio de remisión el formulario número 2. Este formulario sólo se podrá obtener, cubrir, validar y transmitir, necesariamente, a través de la aplicación informática: El procedimiento para la presentación de este formulario será el descrito en la base quinta para la presentación del formulario de inicio de la solicitud. Simultáneamente a la enmienda de deficiencias materiales de la documentación, los solicitantes deberán concurrir a la realización de una prueba de la/s lengua/s extranjera/s indicada/s en la solicitud, así como una entrevista personal, cuyo objeto será la comprobación de adecuación del solicitante al programa. Las pruebas y la entrevista serán realizadas y evaluadas por técnicos designados por la Presidencia y se dejará constancia en el expediente del resultado de las pruebas y de la valoración efectuada, mediante informe subscrito por los técnicos evaluadores, que tendrá carácter motivado. En todo caso, la valoración de las pruebas y entrevistas realizadas a aquellos solicitantes que deban corregir deficiencias en la documentación quedará condicionada a la efectiva realización de dicha corrección en tiempo y forma. Las pruebas de lengua/s extranjera/s (inglés y portugués) se realizarán los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de La comunicación del lugar y las horas para la realización de dichas pruebas se hará el día 22 de febrero de 2013, mediante su anuncio en la sede electrónica de la Diputación: La entrevista personal se realizará los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de El lugar de realización, así como la hora, se darán a conocer el día 1 de marzo de 2013, mediante su anuncio en la sede electrónica de la Diputación:

8 8 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o A la entrevista sólo accederán aquellas personas que hubieran hecho alguna/s prueba(s) de idioma(s). Esta fase de entrevista deberá ser superada con éxito por el/la solicitante de la beca. El objeto es determinar la adecuación del/la solicitante al programa en atención a su perfil profesional, a las empresas contactadas en destino y al idioma extranjero que conozca el/la solicitante. Teniendo en cuenta la posibilidad de que en el momento en que se realice la primera entrevista con el/la solicitante no estén concretados los posibles destinos disponibles y en atención a la necesidad de compaginar perfil profesional y destino potencial, la Diputación Provincial de podrá convocar a una segunda entrevista personal a los solicitantes, con el objeto de confirmar la idoneidad entre el perfil del/la solicitante y la oferta concreta de prácticas disponibles, cuando el resultado de la primera entrevista no permita determinar plenamente dicha adecuación. Estas entrevistas, en su caso, se realizarán en fechas y horas que se les comunicarán individualmente a cada uno/una de los/las solicitantes. Una vez concluidas las pruebas, el expediente pasará a la Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes: a) Con respecto a los solicitantes que no aportaron de modo completo y en el plazo establecido la documentación administrativa, o no hubiesen concurrido a la realización de las pruebas o de la entrevista, se formulará propuesta de inadmisión a trámite de sus solicitudes. b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admisión a trámite, y se procederá a formular propuesta de valoración conforme con los criterios recogidos en la base novena. Octava.- Comisión de Valoración La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros: - Presidente: el presidente de la Diputación Provincial o diputado en quien delegue. - Vocales: - La interventora de la Diputación o funcionario que legalmente la substituya. - El secretario general de la Diputación o funcionario que legalmente lo substituya. - Dos técnicos del Servicio de Fomento de Empleo, Igualdad y Asuntos Sociales, designados por la Presidencia. Un/una de los/las técnicos/as actuará como secretario/a de la comisión, con las funciones propias de un/una secretario/a de actas. Novena.- Criterios para la concesión de becas La comisión llevará a cabo una selección de los solicitantes en virtud de la documentación presentada y de los resultados obtenidos en la realización de las distintas pruebas, de acuerdo con los siguientes criterios: 1) Prueba de lengua extranjera y adaptación de la lengua, obligatoria, elegida a las empresas extranjeras seleccionadas: hasta 3 puntos. 2) Entrevista personal, obligatoria, de adecuación al programa: hasta 5 puntos. 3) Titulados del Centro Asociado de la UNED en : 0,5 puntos. 4) Titulados de la Universidad de Vigo-Campus de : 0,5 puntos. 5) Estar empadronado en algún municipio de la provincia de con una antigüedad de 2 años: 1,5 puntos. Los baremos 3) y 4) no serán acumulables. La Comisión de Valoración podrá proponer la exclusión de la beca a aquellos aspirantes que en la entrevista personal manifiesten una clara inadecuación a los objetivos del programa. Décima.- Resolución La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el acuerdo de resolución en el plazo máximo de tres meses desde el remate del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su caso, o desde la finalización del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en cuyo caso solicitará a la comisión, previos informes que considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince días. En el caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las bases y en la legislación vigente. La resolución tendrá el siguiente contenido: - Beneficiarios de la beca. - País destino en el que cada beneficiario desarrollará su beca. - Lista de reserva de posibles suplentes para el caso de renuncia o baja con los países-destinos adjudicados a estos. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de la resolución se realizará exclusivamente a través de su publicación en la sede electrónica de la Diputación Provincial. En el supuesto en que los beneficiarios no hubiesen presentado con la solicitud los documentos electrónicos auténticos del título universitario o justificante acreditativo de ser titulado y, en su caso, el certificado de empadronamiento, dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en la sede electrónica de la Diputación, para aportar a la Diputación de (Servicio de Fomento del Empleo, Igualdad y Asuntos Sociales) los documentos originales o compulsados, bien sea en formato electrónico o en formato papel, mediante su presentación en el Registro General de documentos o en el Registro Electrónico de documentos, según corresponda. A estos efectos, se considera documento electrónico auténtico aquel firmado electrónicamente por su autor o la copia electrónica debidamente compulsada. En el mismo plazo, los beneficiarios deberán constituir, en concepto de garantía, una fianza por importe de 120,00 euros. La constitución de la garantía señala el momento del nacimiento de las obligaciones mutuas entre las partes (Diputación y beneficiario), y supone la aceptación incondicional y sin reserva de la beca concedida. La constitución de esta garantía sólo podrá ser tramitada de forma telemática siguiendo las instrucciones establecidas en la página web Dicha garantía responde del cumplimiento de las obligaciones del becario derivadas de la aceptación de la beca. En caso de incumplimiento, la Diputación Provincial podrá proceder a la ejecución de la garantía mediante expediente contradictorio, que será tramitado por los servicios de Intervención, y la Diputación se reservará el derecho de documentar y cuantifi-

9 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o car económicamente los perjuicios derivados de este incumplimiento, en el caso de ser imputable sólo al beneficiario, y repercutirlos contra el beneficiario de la beca. La garantía se devolverá de oficio una vez concluido el programa y completadas las obligaciones administrativas de éste, en concreto, una vez cubierto el leopass, entregada la documentación administrativa de cumplimiento de prácticas y comprobantes del uso de los servicios facilitados al beneficiario por la Diputación de al Servicio de Fomento del Empleo, Igualdad y Asuntos Sociales, siempre que no existan responsabilidades que deban hacerse efectivas con cargo a ésta. Se entenderá que los beneficiarios renuncian a la beca en caso de no constituir la garantía en la forma y en el plazo establecido. En este caso, la Diputación Provincial, mediante resolución de la Presidencia, procederá a adjudicar la beca a los solicitantes que figuran en la lista de suplentes en atención a la puntuación que hubieran obtenido en las pruebas de selección. La resolución comprenderá el acto de otorgamiento de la beca y la asignación de un destino geográfico, pero no determinará la empresa concreta en la que se realizarán las prácticas. Para la determinación de esta empresa concreta se procederá de la siguiente forma: a) La Diputación ofertará a los becarios una empresa disponible en el destino, seleccionada de acuerdo con el perfil del becario. b) El becario será entrevistado por la empresa, que decidirá, en función de esta entrevista, si aceptan al becario en el programa de prácticas, quedando de esta forma determinada la empresa de realización de dichas prácticas. c) En el supuesto de que el becario sea rechazado por esta empresa, la Diputación Provincial realizará las gestiones oportunas para la localización de nuevas empresas. En caso de que no se encuentren empresas nuevas, o éstas rechazasen igualmente al becario, la Diputación declarará la pérdida del derecho a la beca, sin que esta declaración dé lugar a ningún tipo de derecho indemnizatorio para el interesado. Undécima.- Publicidad de la concesión El acuerdo de otorgamiento será objeto de publicación en la sede electrónica de la Diputación de. Duodécima.- Pago El importe de pago directo de la beca consistente en la dotación mensual descrita en la base sexta será realizado en la cuenta bancaria indicada por el becario en su solicitud. Decimotercera.- Justificación Consistirá en la acreditación fidedigna de su estancia de desarrollo de la práctica en el destino, mediante la presentación de la documentación que indicará oportunamente esta Diputación Provincial. Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones y las de aplicación al Programa Sectorial Leonardo da Vinci. En particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en la referida ley, a cumplir las normas y obligaciones derivadas de la aceptación de la beca y/o de la firma del contrato de la beca Leonardo en el destino asignado en la resolución y en las condiciones en dicho contrato, tanto para la etapa de formación como para las prácticas profesionales, a cumplir los requisitos del Proyecto Leonardo de la Diputación Provincial de y a cubrir todos los formularios de seguimiento y evaluación del proyecto. Asimismo, se realizarán reuniones de trabajo y reuniones informativas con carácter obligatorio, tanto previas a la salida, como al regreso de la estancia distribuidas en varias sesiones y con una duración total de 15 horas. La asistencia a estas reuniones será obligatoria para los beneficiarios. La falta de asistencia a las reuniones de trabajo o el incumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios podrá ser motivo de declaración de pérdida del derecho a la subvención y, en su caso, dará lugar a la ejecución de la garantía. Decimoquinta.- Reintegro de la beca En caso de incumplimiento por el solicitante de las condiciones de la beca por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, y/o derivadas de la aceptación de la beca y/o de la subscrición del contrato de beca Leonardo, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro del importe del pago directo de la beca. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de producirse un abandono injustificado de la beca después de su aceptación, y/o en cualquier fase de desarrollo de ésta, la Diputación Provincial podrá reclamar los importes consumidos de la beca hasta la fecha de abandono, en la parte no cubierta por la garantía. Una vez tramitado el expediente de reintegro de la beca, se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Una vez concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, la Junta de Gobierno dictará la resolución que corresponda. Decimosexta.- Normativa supletoria En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable a la Administración local, así como en la legislación vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, así como las normas de aplicación al Programa Sectorial Leonardo da Vinci. Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases. En caso de administraciones públicas, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -en el caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. No obstante lo anterior, se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente., 4 de febrero de El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. r. 483

10 10 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o ii. administración xeral do estado ii. administración general del estado inspección provincial de traballo e seguridade social Unha vez intentada a notificación no domicilio dos interesados que a continuación se relacionan, sen chegarse a practicar, contra os que se tramitan os expedientes orixinados polas actas da Inspección Provincial, mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27), de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles que poden impugna-las ditas actas no prazo de quince días hábiles a partir da publicación deste edicto no BOP, mediante escrito dirixido ó órgano administrativo que se lles indica, e para este fin encóntranse á súa disposición os expedientes respectivos nas oficinas desta Inspección Provincial, situada no Parque de San Lázaro, 12, 2º andar,. 1.- Suxeito responsable/traballador. 2.- N.º da acta. 3.- Motivo Contía. 5.- Data. 6.-Órgano competente. 1.- Suxeito responsable. 2.- Número da acta. 3.- Motivo. 4.- Contía. 5.- Fecha. 6.- Órgano competente. 1.- Conde Freire, María José. 2.- I Infracción de Seguridade Social Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de. 1.- Conde Freire, María José Liquidación de cotas á Seguridade Social , Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de. 1.- Begastu Import Export, SL. 2.- I Infracción de Seguridade Social Sr./a director/a Provincial do Instituto Nacional da Seguridade Social de. 1.- Aujumier ---, Pierre Henri. 2.- I Infracción de emprego e estranxeiros , Sr. subdelegado do Goberno de. 1.- Aujumier ---, Pierre Henri. 2.- I Infracción de Seguridade Social Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de. O secretario xeral. Asdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos. inspección provincial de trabajo y seguridad social Una vez intentada la notificación en el domicilio de los interesados que a continuación se relacionan, sin haberse podido practicar, contra los que se tramitan los expedientes originados por las actas de esta Inspección Provincial, mediante este edicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE de ), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les notifica que pueden impugnar dichas actas en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de este edicto en el BOP, mediante escrito dirigido al órgano administrativo que se les indica, a cuyo fin se encuentran a su disposición los expedientes respectivos en las oficinas de esta Inspección Provincial, situada en el Parque de San Lázaro, 12, 2ª planta,. 1.- Sujeto responsable/trabajador. 2.- N.º del acta. 3.- Motivo Cuantía. 5.- Fecha. 6.- Órgano competente. 1.- Conde Freire, María José. 2.- I Infracción de Seguridad Social Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de. 1.- Conde Freire, María José Liquidación de cuotas a la Seguridad Social , Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de. 1.- Begastu Import Export, SL. 2.- I Infracción de Seguridad Social Sr./a director/a Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de. 1.- Aujumier ---, Pierre Henri. 2.- I Infracción de empleo y extranjeros , Sr. Subdelegado del Gobierno de. 1.- Aujumier ---, Pierre Henri. 2.- I Infracción de Seguridad Social Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de. El secretario general. Fdo.: Miguel Ángel Herrero Seisdedos. r. 300 confederación Hidrográfica do miño-sil comisaría de augas Anuncio Expediente: A/32/16559 De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con data..., e como resultado do expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada a Solaina Minei, SL, a oportuna concesión para o aproveitamento de 3,9 l/s de auga procedente de dous pozos (2) nas Bouzas, no termo municipal de Castrelo de Miño (), con destino a rega. O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas. confederación Hidrográfica del miño-sil comisaría de aguas Anuncio Expediente: A/32/16559 De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica para general conocimiento que, por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha..., y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Solaina Minei, SL, la oportuna concesión para el aprovechamiento de 3,9 l/s de dos (2) pozos en As Bouzas, en el término municipal de Castrelo de Miño (), con destino a riego. El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas. r. 122

11 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o iv. entidades locais iv. entidades locales allariz Anuncio Don Felipe Rodríguez Vide, en representación da empresa Construcciones Vide Arias, SL, solicita a devolución dos avais n.º e n.º respectivamente, depositados no Concello de Allariz para responder da execución da obra denominada Construción de pistas deportivas e vestiarios na Cidade Deportiva do Seixo de Allariz e o aval n.º para responder da execución do Proxecto de urbanización área de repartimento AR-140 Zona Casa Lomberte de Allariz. Sométese o expediente a información pública polo prazo de quince días hábiles, contado dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de alegacións polos interesados, que serán resoltas pola Alcaldía. De non presentaren alegacións, acordarase a devolución solicitada sen máis trámites. Allariz, 29 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Francisco García Suárez. Anuncio Don Felipe Rodríguez Vide, en representación de la empresa Construcciones Vide Arias, SL, solicita la devolución de los avales n.º y n.º , respectivamente, depositados en el Ayuntamiento de Allariz para responder de la ejecución de la obra denominada Construcción de pistas deportivas y vestuarios en la Ciudad Deportiva de O Seixo de Allariz, y el aval n.º para responder de la ejecución del Proyecto de Urbanización Área de Reparto AR-140 Zona Casa Lomberte de Allariz. Se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días hábiles, contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, a los efectos de alegaciones por los interesados, que serán resueltas por la Alcaldía. De no presentarse alegaciones, se acordará la devolución solicitada, sin más trámites. Allariz, 29 de enero de El alcalde. Fdo.: Francisco García Suárez. r. 450 o Barco de valdeorras Resolución de delegación da Alcaldía Logo de ver que por asuntos de índole persoal, os días 22, 23 e 24 de xaneiro de 2013, se vai produci-la miña ausencia do termo municipal, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o RD 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo: 1º Delega-lo exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa do primeiro tenente de alcalde don Eduardo Ojea Arias os días 22, 23 e 24 de xaneiro de º Comuníquese esta resolución ó interesado. 3º A publicación desta delegación no Boletín Oficial de la Provincia de. O Barco de Valdeorras, 21 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez. O secretario. Asdo.: Jesús Tallón García. Resolución de delegación de la Alcaldía Una vez visto que por asuntos de índole personal, los días 22, 23 y 24 de enero de 2013, se va a producir mi ausencia del término municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el RD 2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo: 1º Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en la persona del primer teniente alcalde, don Eduardo Ojea Arias los día 22, 23 y 24 de enero de º Comuníquese el presente decreto al interesado. 3º La publicación de la presente delegación en el Boletín Oficial de la Provincia de. O Barco de Valdeorras, 21 de enero de El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez. r. 319 cenlle O Pleno deste concello aprobou definitivamente o orzamento para o exercicio de 2013, por Acordo adoptado na sesión que tivo lugar o día 14 de decembro de En cumprimento do que dispón o artigo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase que o dito orzamento ascende, tanto en gastos coma en ingresos, á contía de setecentos trinta mil seiscentos sesenta euros ( ), correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle: Estado de gastos Capítulo; denominación; euros A) Operacións correntes 1; Gastos de persoal; ,00 2; Gastos en bens correntes e servizos; ,00 3; Gastos financeiros; 00,00 4; Transferencias correntes; ,00 B) Operacións de capital 6; Investimentos reais; ,00 7; Transferencias de capital; ,00 8; Activos financeiros; 00,00 9; Pasivos financeiros; 00,00 Total gastos; ,00 Estado de ingresos Capítulo; denominación; euros A) Operacións correntes 1; Impostos directos; ,00 2; Impostos indirectos; ,00 3; Taxas e outros ingresos; ,00 4; Transferencias correntes; ; Ingresos patrimoniais; 110,00 B) Operacións de capital 6; Alleamento de investimentos reais; 0 7; Transferencias de capital; 30,00 8; Activos financeiros; 0 9; Pasivos financeiros; 0 Total ingresos; ,00 Na referida sesión, tamén se acordou aproba-lo cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que, de acordo co que preceptúa o artigo da citada lei, se reproducen a continuación: A) Funcionarios de carreira Denominación do posto; n.º; grupo; nivel CD Secretario-interventor; 1; A1; 26 Subalterno de oficinas; 1; E; 14

12 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Alguacil-porteiro; 1; E; 14 B) Persoal laboral fixo Operario de servizos varios; 1 Limpadora; 1 C) Persoal laboral temporal Auxiliar da oficina de Información Xuvenil; 1 Axente de desenvolvemento local; 1 Así mesmo, publícase, de acordo co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local, o réxime de indemnizacións ós membros da Corporación: a) Gastos de viaxe.- O alcalde e concelleiros percibirán, cando teñan que desprazarse fóra deste termo municipal para a xestión de asuntos municipais, as cantidades seguintes: - Se pasa a noite no lugar de destino: Se pasa a noite no lugar de residencia: 70, sempre que sexa un destino que estea a unha distancia superior ós 50 km, exceptuándose desta condición as viaxes a. b) Os desprazamentos efectuados no seu propio vehículo indemnizaranse coa cantidade de 0,19 por km percorrido. c) Os funcionarios públicos percibirán as cantidades que se establezan regulamentariamente e nos desprazamentos percibirán a mesma cantidade que a establecida no apartado anterior. d) Pola asistencia ás sesións do Pleno, Xunta de Goberno Local e outras comisións, os concelleiros percibirán a cantidade de 60 e a cantidade de 35 por asistencia ó concello para a xestión de asuntos municipais. Cenlle, 23 de xaneiro de O alcalde. El Pleno de este ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto para el ejercicio de 2013, por Acuerdo adoptado en la sesión que tuvo lugar el día 14 de diciembre de En cumplimento de lo que dispone el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de setecientos treinta mil seiscientos sesenta euros ( ), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según el siguiente detalle: Estado de gastos Capítulo; denominación; euros A) Operaciones corrientes 1; Gastos de personal; ,00 2; Gastos en bienes corrientes y servicios; ,00 3; Gastos financieros; 00,00 4; Transferencias corrientes; ,00 B) Operaciones de capital 6; Inversiones reales; ,00 7; Transferencias de capital; ,00 8; Activos financieros; 00,00 9; Pasivos financieros; 00,00 Total gastos; ,00 Estado de ingresos Capítulo; denominación; euros A) Operaciones corrientes 1; Impuestos directos; ,00 2; Impuestos indirectos; ,00 3; Tasas y otros ingresos; ,00 4; Transferencias corrientes; ; Ingresos patrimoniales; 110,00 B) Operaciones de capital 6; Enajenación de inversiones reales; 0 7; Transferencias de capital; 30,00 8; Activos financieros; 0 9; Pasivos financieros; 0 Total ingresos; ,00 En la referida sesión, también se acordó aprobar el cuadro de personal y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo de la citada ley, se reproducen a continuación: A) Funcionarios de carrera Denominación del puesto; n.º; grupo; nivel CD Secretario-interventor; 1; A1; 26 Subalterno de oficinas; 1; E; 14 Alguacil-portero; 1; E; 14 B) Personal laboral fijo Operario de servicios varios; 1 Limpiadora; 1 C) Personal laboral temporal Auxiliar de la oficina de Información Juvenil; 1 Agente de desarrollo local; 1 Asimismo, se hace público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 da Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el régimen de indemnizaciones a los miembros de la Corporación: a) Gastos de viaje.- El alcalde y concejales percibirán, cuando tengan que desplazarse fuera de este término municipal para la gestión de asuntos municipales, las cantidades siguientes: - Si pasa la noche en el lugar de destino: Si pasa la noche en el lugar de residencia: 70, siempre que sea un destino que esté a una distancia superior a los 50 km, exceptuándose de esta condición los viajes a. b) Los desplazamientos efectuados en su propio vehículo se indemnizarán con la cantidad de 0,19 por km recorrido. c) Los funcionarios públicos percibirán las cantidades que se establezcan reglamentariamente y en los desplazamientos percibirán la misma cantidad que la establecida en el apartado anterior. d) Por asistencia a las sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local y otras comisiones, los concejales percibirán la cantidad de 60 y la cantidad de 35 por asistencia al ayuntamiento para la gestión de asuntos municipales. Cenlle, 23 de enero de El alcalde. r. 314 Gomesende Unha vez aprobado o padrón da taxa pola recollida de lixo para exercicio 2013, exponse ó público durante o prazo dun mes no taboleiro de anuncios do concello, para o seu exame e posibles reclamacións. Contras as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns, cabe interpo-los seguintes recursos: 1.- Reposición, perante a Alcaldía deste concello, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ó da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de maneira expresa. 2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,

13 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o e no prazo de seis meses dende que deba de entenderse rexeitado presuntamente por silencio. 3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado. Gomesende, 23 de xaneiro do A alcaldesa. Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez. Una vez aprobado el padrón de la tasa por recogida de basura para el ejercicio 2013, se expone al público durante el plazo de un mes en el tablón de anuncios del ayuntamiento, para su examen y posibles reclamaciones. Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los susodichos padrones, cabe interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición, ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa. 2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses desde que deba de entenderse rechazado presuntamente por silencio. 3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen necesario. Gomesende, 23 de enero de La alcaldesa. Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez. r. 316 Notificación colectiva del padrón del impuesto sobre vehículos a tracción mecánica correspondiente al ejercicio de Mediante acuerdo del 29 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, se aprobó el padrón del impuesto sobre vehículos a tracción mecánica correspondiente al ejercicio de 2013, el cual se expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados en el ayuntamiento. Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa. 2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si no lo fuese. 3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los interesados le convenga. Leiro, 1 de febrero de El alcalde. Fdo.: Francisco José Fernández Pérez. r. 455 leiro Notificación colectiva do padrón do imposto sobre vehículos a tracción mecánica correspondente o exercicio de Mediante Acordo do 19 de xaneiro de 2013 da Xunta de Goberno Local deste concello, aprobouse o padrón do imposto sobre vehículos a tracción mecánica correspondente ao exercicio de 2013, o cal se expón ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, o devandito padrón estará ao dispor dos interesados no concello. Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interior os seguintes recursos: 1.- Reposición, perante a Xunta de Goberno Local deste concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes dende a súa presentación no se resolve de maneira expresa. 2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado Contencioso-Administrativo, con sede en, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de seis meses dende a súa interposición, se non o fose. 3.- Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados lles conveña. Leiro, 1 de febreiro de O alcalde. Asdo.: Francisco José Fernández Pérez. leiro Notificación colectiva do padrón da taxa por servizo de recollida do lixo correspondente ao exercicio de 2013 Mediante Acordo do 29 de xaneiro de 2013 da Xunta de Goberno Local deste concello, aprobouse o padrón da taxa por servizo de recollida do lixo correspondente ao exercicio de 2013, o cal se expón ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, o devandito padrón estará ao dispor dos interesados no concello. Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados, poderán interpoñer os seguintes recursos: 1.- Reposición, perante a Xunta de Goberno Local deste concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes dende a súa presentación no se resolve de maneira expresa. 2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado Contencioso-Administrativo, con sede en, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de seis meses dende a súa interposición, se non o fose. 3.- Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados lles conveña. Leiro, 1 de febreiro de O alcalde. Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

14 14 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Notificación colectiva del padrón de la tasa por el servicio de recogida de basuras correspondiente al ejercicio de 2013 Mediante acuerdo de 29 de enero de 2013 de la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, se aprobó el padrón de la tasa por servicio de recogida de basuras correspondiente al ejercicio de 2013, el cual se expone al público, para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados en el ayuntamiento. Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en general, los interesados, podrán interponer los siguientes recursos: 1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa. 2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de seis meses desde su interposición, si no lo fuese. 3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los interesados le convenga. Leiro, 1 de febrero de El alcalde. Fdo.: Francisco José Fernández Pérez. r. 454 ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na reunión do 27 de xuño de 2008 do Consello de Empadroamento, sobre a renovación padroal dos estranxeiros comunitarios ou con residencia permanente, logo de practicada a notificación infrutuosa e sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia., 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la reunión de 27 de junio de 2008 del Consejo de Empadronamiento, sobre renovación padronal de los extranjeros comunitarios o con residencia permanente, habiendo sido practicada notificación infructuosa y no habiendo acudido los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia., 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de residencia. AL KIBSY *, CARMEN CORINA; 03/07/1965; 45143; X N BOTEA *, FLORIN LEONARD; 02/12/2008; -; - DA CONCEIÇAO *VIEIRA FERREIRA, JOSE LUIS; 01/12/1951; ; X B GOMES *MARTINS VILAÇA, AURORA; 07/02/1922; ; X M POSCHEL ROELOFSEN *, ANGELIKA PAULA REGI; 19/11/1953; -; X E REYNOSO *GARCIA, BRANDON; 08/07/2010; -; - r. 313 ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na reunión do 27 de xuño de 2008 do Consello de Empadroamento, sobre a renovación padroal dos estranxeiros comunitarios ou con residencia permanente, logo de practicada a notificación infrutuosa e sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia., 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

15 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la reunión de 27 de junio de 2008 del Consejo de Empadronamiento, sobre renovación padronal de los extranjeros comunitarios o con residencia permanente, habiendo sido practicada notificación infructuosa y no habiendo acudido los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia., 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de residencia. ALBU *, ANDREI DANIEL; 30/12/2003; ; - APETRII *, COSTINA; 28/05/1967; ; X G FERNANDES *PUGA, GLORIA; 28/04/1948; X B FERNANDES VITAL *SILVA, ANDRE; 13/02/1980; ; - MACHADO *, JOANA; 06/02/1954; -; X V MACHADO *AMAVEL, AMANDIO; 10/02/1981; -; X A MACHADO *AMAVEL, MANOLO; 07/11/1984; -; X W MURAWSKI *, STANISLAW; 01/06/1962; ; X K RIEGGER *, ALEX BERTOLD; 19/05/1939; -; X A RIVERO *GALIMBERTI, GREGORIO; 30/01/1973; AA ; - SILOVSKA *, JITKA; 27/05/1976; -; X V SOSNOWSKI *, DANIEL; 09/12/1988; ; X V r. 312 ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na reunión do 27 de xuño de 2008 do Consello de Empadroamento, sobre a renovación padroal dos estranxeiros comunitarios ou con residencia permanente, logo de practicada a notificación infrutuosa e sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia., 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la reunión de 27 de junio de 2008 del Consejo de Empadronamiento, sobre renovación padronal de los extranjeros comunitarios o con residencia permanente, habiendo sido practicada notificación infructuosa y no habiendo acudido los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial de la Provincia., 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de residencia. BARROSO *DA CRUZ, EDUARDO AUGUSTO; 27/08/1953; ; X B COSTEA *, FLORINA; 21/04/1989; ; X N DA SILVA *CLARO, GERSON RAFAEL; 02/09/1994; ; X W DAS NEVES *ALMEIDA PEREIRA, MARIA FATIMA; 18/10/1960; -; X M DO REGO *LIMA, CARLOS NORBERTO; 06/08/1969; -; X Z GONÇALVES OLIVEIRA *DA MOTA, JOSE CARLOS; 01/11/1981; ; - KRIETE *, HERBERT RUDOLF HERMA; 12/02/1933; ; - LOPES *ESTEVES, SERGIO PAULO; 15/04/1975; ; X T MARIN *, CORNEL; 04/07/1973; ; -; X J MORELLO *, RAFAEL DE JESUS; 18/10/1938; ; X Q PEREIRA *MARQUES, ALFREDO; 15/05/1957; ; X Y RAMADAN *, ANDREEA RUXANDRA; 04/10/2002; ; X V RAMADAN *, MARIAN; 17/06/1999; ; X A RAMADAN *BOTEA, LORENZO KILIMBAR; 03/10/2004; ; X F RODRIGUES *MACEDO, SERGIO; 30/12/1978; ; X P STAN *STEFAN, FLORIN ROMARIO NICOL; 04/12/2008; -; - TEIXEIRA *FREITAS DE, MODESTO; 10/03/1963; ; X A VITALY *, MATHIEU GEORGES; 21/06/1983; ; X X r. 311

16 16 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na Resolución do 28 de abril de 2005 da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Local, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre o procedemento para acorda-la caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente que non sexan renovadas cada dous anos, e na Resolución do 1 de abril da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre o procedemento para acorda-la caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios de residencia permanente que non sexan renovadas cada dous anos, e a Resolución do 1 de abril da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Territorial pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre xestión e revisión do padrón municipal, logo de ser practicada notificación infrutuosa e/ou sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación na inscrición padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia., 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en la Resolución de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, siendo practicada notificación infructuosa y/o sin acudir los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia., 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte/tarjeta de residencia CACERES *SANTOS, WINDELBY FRANCISCO; 24/08/1989; SF CAMARGO *DOS SANTOS, ABIDONIA EUNICE; 25/06/1979; Y W GOMEZ *PEREZ, MARIA FERNANDA; 18/05/1999; X K HENRIGUEZ *FRANCO, AVILDA MARIA; 28/09/1947; D LEYE *, MBENE; 05/12/1984; Y F MONTEZUMA *LOPEZ, GLORIANNY SINAI; 05/08/1989; X Z PEREZ *, ANA VICTORIA; 21/01/1985; SALMUN *, ABDELLAH; 15/09/1988; Y Q XU *, PINGZHI; 29/01/1978; Y K r. 310 ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na Resolución do 28 de abril de 2005 da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Local, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre o procedemento para acorda-la caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente que non sexan renovadas cada dous anos, e na Resolución do 1 de abril da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre a xestión e revisión do padrón municipal, logo de ser practicada notificación infrutuosa e/ou sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación na inscrición padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia.

17 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Aquino De*Braga, Dalva María; 19/07/1953; CY278753; - Braga*, Leandro Adriano; 15/01/1986; -; Y K Cirlan*, Igor; 14/02/2004; -; X L Dieye*, Cheikh Tidiane; 29/09/1975; ; - Fane, Kassoum; 31/12/1977; B ; - Gallo *Valencia, Wilmar; 25/11/1979; -; Y K Garcias *Chire, Daniela Carolina; 24/06/1989; ; - Montenegro*, Diovelis; 10/12/1972; ; - Moreira *Carvalho, Tiago Henrique; 02/06/1985; -; Y S Salec *Moh Moulud, Abda; 21/03/1957; ; - Sall*, Abdou Latif; 27/01/1985; A ; - Sidki*, Mohamed; 20/11/1990; -; X E, 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández. Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en la Resolución de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, siendo practicada notificación infructuosa y/o sin acudir los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de residencia. Aquino De*Braga, Dalva María; 19/07/1953; CY278753; - Braga*, Leandro Adriano; 15/01/1986; -; Y K Cirlan*, Igor; 14/02/2004; -; X L Dieye*, Cheikh Tidiane; 29/09/1975; ; - Fane, Kassoum; 31/12/1977; B ; - Gallo *Valencia, Wilmar; 25/11/1979; -; Y K Garcias *Chire, Daniela Carolina; 24/06/1989; ; - Montenegro*, Diovelis; 10/12/1972; ; - Moreira *Carvalho, Tiago Henrique; 02/06/1985; -; Y S Salec *Moh Moulud, Abda; 21/03/1957; ; - Sall*, Abdou Latif; 27/01/1985; A ; - Sidki*, Mohamed; 20/11/1990; -; X E, 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández. ourense Negociado de Estatística r. 309 Anuncio de notificación Consonte co artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidera formalizarse, procédese ó anuncio de notificación por resolución da Alcaldía, que transcrito di: No uso das facultades que me confire o artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e a teor do disposto na Resolución do 28 de abril de 2005 da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Local, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre o procedemento para acorda-la caducidade das inscricións padroais dos estranxeiros non comunitarios sen autorización de residencia permanente que non sexan renovadas cada dous anos, e na Resolución do 1 de abril da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística e do director xeral de Cooperación Territorial, pola que se ditan instrucións técnicas ós concellos sobre a xestión e revisión do padrón municipal, logo de ser practicada notificación infrutuosa e/ou sen acudi-los interesados a formaliza-la súa renovación na inscrición padroal, resolvín: Declara-las seguintes inscricións padroais caducadas o e acorda-la súa baixa no padrón municipal de habitantes deste municipio, cuxa data de efectos será, a teor do disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a da publicación deste decreto no Boletín Oficial da Provincia. Apelidos e nome; data de nacemento; pasaporte; tarxeta de residencia. Aguirre *Barrera, Eldin Samaria; 07/08/1960; -; Y Y Ahmed *, Naima; 20/11/1978; P774073; - Alpha *Barry, Mamadou; 01/01/1992; -; X V Cisneros *Graterol De, Gladys Milenis; 06/06/1949; ; - Claudino *Silverio, Gina Marcia; 07/03/1986; -; X G Couture *, Jocelyne Kathleen; 05/08/1985; -; Y F Da Costa *Aguiar, Valeska; 08/05/1987;-; X C El Kasmi *Abbouzi, Kholod; 08/10/2010; -; - Ferreira *, Sirlene; 18/08/1981; -; X L Ferreira *Correia, Gustavo; 05/02/2000; CW819314; - Ferreira *Correia, María Eduarda; 31/08/2003; CW819034; - Hernández *Méndez, Estefani Coromoto; 22/01/2008; ; - Hernández *Méndez, Mariana del Pilar; 15/10/2004; -; López *, Julia María; 20/09/1948; -; Y K Menin *Pérez De, Gladys Maritza; 18/11/1952; D ; - Moreno *González, Gerardo; 01/05/1979; ; - Mutua*, Jacintah Lea; 29/08/1982; -; Y N Oliveira *Monteiro, Daiana; 17/10/1986; CW029424; - Portillo *Castro, Heberto José; 02/12/1932; ; - Ramdan *Brahim Jalil, Mohamed Mokhtar; 13/09/1970; ; - Suárez *Hernández, María Luisa; 21/08/1951; -; , 22 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

18 18 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Negociado de Estadística Anuncio de notificación Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que pudiera formalizarse, se procede al anuncio de notificación por resolución de la Alcaldía, que trascrito dice: En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre el procedimiento para acordar la caducidad de las inscripciones padronales de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente que no sean renovadas cada dos años, y en la Resolución de 1 de abril, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión y revisión del padrón municipal, siendo practicada notificación infructuosa y/o sin acudir los interesados a formalizar su renovación en la inscripción padronal, he resuelto: Declarar las siguientes inscripciones padronales caducadas el y acordar su baja en el padrón municipal de habitantes de este municipio, cuya fecha de efectos será, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de la Provincia. Apellidos y nombre; fecha de nacimiento; pasaporte; tarjeta de residencia. Aguirre *Barrera, Eldin Samaria; 07/08/1960; -; Y Y Ahmed *, Naima; 20/11/1978; P774073; - Alpha *Barry, Mamadou; 01/01/1992; -; X V Cisneros *Graterol De, Gladys Milenis; 06/06/1949; ; - Claudino *Silverio, Gina Marcia; 07/03/1986; -; X G Couture *, Jocelyne Kathleen; 05/08/1985; -; Y F Da Costa *Aguiar, Valeska; 08/05/1987;-; X C El Kasmi *Abbouzi, Kholod; 08/10/2010; -; - Ferreira *, Sirlene; 18/08/1981; -; X L Ferreira *Correia, Gustavo; 05/02/2000; CW819314; - Ferreira *Correia, María Eduarda; 31/08/2003; CW819034; - Hernández *Méndez, Estefani Coromoto; 22/01/2008; ; - Hernández *Méndez, Mariana del Pilar; 15/10/2004; -; López *, Julia María; 20/09/1948; -; Y K Menin *Pérez De, Gladys Maritza; 18/11/1952; D ; - Moreno *González, Gerardo; 01/05/1979; ; - Mutua*, Jacintah Lea; 29/08/1982; -; Y N Oliveira *Monteiro, Daiana; 17/10/1986; CW029424; - Portillo *Castro, Heberto José; 02/12/1932; ; - Ramdan *Brahim Jalil, Mohamed Mokhtar; 13/09/1970; ; - Suárez *Hernández, María Luisa; 21/08/1951; -; , 22 de enero de El alcalde. Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández. r. 308 ourense Negociado de Estatística Anuncio de notificación Consonte o artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, unha vez intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidese formalizarse, mediante este anuncio procédese á notificación por Resolución da Alcaldía, que transcrita di: No uso das facultades que me confire a resolución do Ministerio da Presidencia do 9 de abril de 1997 (BOE n.º 87, do 11 de abril), resolvín: Iniciar expediente de baixa por inscrición indebida no padrón municipal de habitantes do Concello de das persoas abaixo relacionadas. Contra esta baixa procede que se poñan en contacto, para alegar, co Negociado de Estatística do Concello de, situado na praza Maior, n.º 1. No caso de non contestaren no prazo de 15 días hábiles, a partir da publicación deste edicto no BOP, as inscricións causarán baixa no padrón de habitantes., 18 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Negociado de Estadística Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación en la última dirección conocida, sin que se hubiese podido formalizar, mediante este anuncio se procede a la notificación por Resolución de la Alcaldía, que transcrita dice: En el uso de las facultades que me confiere la Resolución del Ministerio de la Presidencia de 9 de abril de 1997 (BOE n.º 87, de 11de abril), he resuelto: Iniciar expediente de baja de oficio en el padrón municipal de habitantes del Ayuntamiento de de las personas abajo relacionadas. Contra esta baja procede que se pongan en contacto, para alegar, con el Negociado de Estadística del Ayuntamiento de, situado en la plaza Maior, n.º 1. En el caso de no contestar en el plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación de este edicto en el BOP, las inscripciones causarán baja en el padrón de habitantes., 18 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. Expediente; apelidos e nome/apellidos y nombre; documento 1/2013; FERNÁNDEZ PÉREZ, OLGA; A 1/2013; GÓMEZ GARCÍA, VÍCTOR MANUEL; C 2/2013; LÓPEZ DONÍZ, DOLORES; C 2/2013; SEVIVAS SOUSA, IVO; X V 3/2013; BANU, GHEORGHE-CRISTI; Y S 4/2013; THIAM, ALIOUNE; X C 5/2013; FRANZONI, ERNESTO JOSÉ; X Z 5/2013; GONZÁLEZ SILVA, PURIFICACIÓN; Q 6/2013; DANIELS, UTA MIRIAM; X K 6/2013; OKUWA, KALU JOHN; X K 7/2013; RODRÍGUEZ CARVAJALES, JOSÉ LUÍS; D 8/2013; DI SALVO, HÉCTOR NICOLÁS; X R 8/2013; DI SALVO, LUCAS EMANUEL; X F 9/2013; MILLARA SEOANE, AMPARO; K 9/2013; FERNÁNDEZ MILLARA, SARA; A 10/2013; BOTDERATA, MADALINA; Y X

19 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o /2013; TURCU, VASILE; X N 11/2013; TURCU, MARÍA; X M 11/2013; TURCU, GABRIELA GIANINA; /2013; TURCU, IONEL; /2013; DA COSTA ALVES, CARLOS ALBERTO; X W 13/2013; MATEI, ELVIRA; X W 13/2013; MATEI, IONUT SORIN; X N 13/2013; MATEI, MARIUS FÉLIX; X V 13/2013; MATEI, ROBERT VIOREL; X F 14/2013; GONZÁLEZ GARRIDO, CAMILO JOSÉ; Y 15/2013; DOMÍNGUEZ BLANCO, MARÍA BELÉN; Z 16/2013; GAGO SILVA, ELENA; L 16/2013; PEREIRA GAGO, MELANIA; D 17/2013; FERNÁNDEZ FEIJOO, MILAGROS; X 17/2013; VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL; A 17/2013; VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, MIRIAM; T 18/2013; GUERRA PRADA, CARLOS; C 19/2013; DOMÍNGUEZ ORDAX, MARGARITA; K 20/2013; VILLARROEL MÁRQUEZ, ISAAC FRANCISCO; R 20/2013; MÁRQUEZ DE VILLARROEL, ANA ROSA; X T 21/2013; CAMPO LABRADOR, RICARDO; S 22/2013; ARABIGT GILART, RETVY SALVADOR; A 22/2013; HADAD ACHKAR, OLGA EYENIE; H /2013; VILLASANTE ABELLÁS, MABEL; Y D 23/2013; PIREDDA, LUCA; X P 24/2013; GRANCIA, EUGENIA LÍA; Y Y 24/2013; HIRALDO DEL ROSARIO, ELENA; Q 24/2013; ALEMÁN, ANA MARÍA; Y V 24/2013; BOTAN, ANDREI; Y G 24/2013; GRANCIA, RAÚL FLORIN; Y B 25/2013; QUINTAS ARENAS, INDALECIO MANUEL; F 25/2013; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, BELÉN; F 26/2013; ZAFIR, SORIN; X H 26/2013; SALI, GABRIELA; X L r. 307 ourense Servizo de Contratación Anuncio de corrección de erros Referencia 2245 Unha vez advertido un erro no IVE aplicado no orzamento de licitación para a contratación da xestión comercial de voluminosos recollidos no termo municipal de, a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 31 de xaneiro de 2013, acordou: Corrixi-lo prego de cláusulas administrativas particulares para a contratación da xestión comercial de voluminosos recollidos no termo municipal de, de tal forma que: 1.- O prezo correspondente ao contrato será de ,50, máis 6.483,75 correspondentes ao IVE, é dicir, ,25 en total. 2.- O valor estimado do contrato, tendo en conta a súa duración inicial e as posibles prórrogas deste, e excluído o IVE, é de ,00. Ao abeiro do TRLCSP, o prazo de presentación de ofertas comezará a computar dende o día seguinte ao da última publicación deste anuncio de corrección de erros no perfil do contratante, no BOP ou no DOG., 31 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego. Servicio de Contratación Anuncio de corrección de errores Referencia 2245 Una vez advertido un error en el IVA aplicado en el presupuesto de licitación para la contratación de la gestión comercial de voluminosos recogidos en el término municipal de, la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 31 de enero de 2013, acordó: Corregir el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación de la gestión comercial de voluminosos recogidos en el término municipal de, de tal forma que: 1.- El precio correspondiente al contrato será de ,50, más 6.483,75 correspondientes al IVA, es decir, ,25 en total. 2.- El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta su duración inicial y las posibles prórrogas de éste, y excluido el IVA, es de ,00. Al amparo del TRLCSP, el plazo de presentación de ofertas comenzará a computar desde el día siguiente al de la última publicación de este anuncio de corrección de errores en el perfil del contratante, en el BOP o en el DOG., 31 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. r. 481 ourense Servizo de contratación Anuncio Publícase para o coñecemento xeral a formalización do outorgamento de autorización para ocupación de dominio público con colectores para roupa e calzado: 1. Entidade adxudicadora: A) Organismo: Concello de. B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación. C) Número de expediente: referencia D) Enderezo de internet do perfil do contratante: 2. Obxecto do contrato: A) Tipo: autorización de ocupación de dominio público. B) Descrición: ocupación de espazos de dominio público con colectores para roupa e calzado. C) Medio de publicación do anuncio de licitación: BOP. D) Data de publicación do anuncio de licitación: 11 de agosto de Trámite e procedemento de adxudicación. A) Trámite: ordinario. B) Procedemento: aberto. 4. Prezo da ocupación. Prezo mínimo de saída: 80 /ano/colector. 5. Formalización do contrato. A) Data do outorgamento: 13 de decembro de B) Data de formalización: 16 de xaneiro de C) Adxudicatario: Texlimca, SA. D) Importe: 172 /ano/colector, máis 36,12 en concepto de IVE, dando un total de 208,12 /ano/colector, sendo o número de colectores para instalar de 32. E) Vantaxes da oferta adxudicataria: se-la única oferta presentada cumprindo a súa oferta con tódalas prescricións do prego, de conformidade co informe do coordinador do servizo de limpeza e xestión de residuos e coas resolucións da mesa de contratación., 16 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

20 20 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 3 2 X o v e s, 7 f e b r e i r o Servicio de Contratación Anuncio Se publica para el conocimiento general la formalización del otorgamiento de autorización para ocupación de dominio público con contenedores para ropa y calzado: 1. Entidad adjudicadora: A) Organismo: Ayuntamiento de. B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. C) Número de expediente: referencia D) Dirección de internet del perfil del contratante: 2. Objeto del contrato: A) Tipo: autorización de ocupación de dominio público. B) Descripción: ocupación de espacios de dominio público con contenedores para ropa y calzado. C) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOP. D) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de agosto de Trámite y procedimiento de adjudicación. A) Trámite: ordinario. B) Procedimiento: abierto. 4. Precio de la ocupación. Precio mínimo de salida: 80 /año/contenedor. 5.-Formalización del contrato. A) Fecha del otorgamiento: 13 de diciembre de B) Fecha de formalización: 16 de enero de C) Adjudicatario: Texlimca, SA. D) Importe: 172 /año/contenedor más 36,12 en concepto de IVA, dando un total de 208,12 /año/contenedor, siendo el número de contenedores para instalar de 32. E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la única oferta presentada cumpliendo su oferta con todas las prescripciones del pliego, de conformidad con el informe del coordinador del servicio de limpieza y gestión de residuos y con las resoluciones de la mesa de contratación., 16 de enero de El alcalde. Fdo.: Agustín Fernández Gallego. r. 306 petín Anuncio O Pleno do concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 31 de xaneiro de 2013, acordou a aprobación inicial do Regulamento do servizo de axuda no fogar. En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, contados dende o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e presenta-las reclamacións que estimen oportunas. Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo. Petín, 1 de febreiro de O alcalde. Asdo.: Miguel Bautista Carballo. Anuncio El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 31 de enero de 2013, acordó la aprobación inicial del Reglamento del Servicio de Ayuda en el Hogar. En cumplimento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se presentaran alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. Petín, 1 de febrero de El alcalde. Fdo.: Miguel Bautista Carballo. r. 440 petín Anuncio O Pleno do concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 31 de xaneiro de 2013, acordou a aprobación inicial da modificación dos artigos 4 e 5 da Ordenanza reguladora do servizo de axuda no fogar. En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, contados dende o día seguinte a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e presenta-las reclamacións que estimen oportunas. Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións, considerarase aprobado definitivamente o dito acordo. Petín, 1 de febreiro de O alcalde. Asdo.: Asdo.: Miguel Bautista Carballo. Anuncio El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 31 de enero de 2013, acordó la aprobación inicial de la modificación de los artículos 4 y 5 de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Ayuda en el Hogar. En cumplimento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se presentaran alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo. Petín, 1 de febrero de El alcalde. Fdo.: Miguel Bautista Carballo. r. 439 sandiás Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación o orzamento xeral para o exercicio económico de 2013, as bases de execución, o cadro de persoal, a relación dos postos de traballo, as retribucións complementarias, Plan de investimentos para o dito exercicio e outros documentos relacionados co orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 169 do texto refundido da Lei 39/1988, do 28 de decembro, e disposicións concordantes, exponse ao público na secretaría deste concello, polo prazo de quince días hábiles, que comezará a contarse dende o seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que durante este poidan formular-

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 264 Miércoles 4 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 104487 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 11925 Resolución de 28 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Estadística,

Más detalles

Ajuntament de Xert Carrer Sant Vicent, núm 32. C.P. 12360 Xert. Castelló Telef. 964-490001; Fax. 964-490273 e-mail: mailto:benita.beltran@xert.

Ajuntament de Xert Carrer Sant Vicent, núm 32. C.P. 12360 Xert. Castelló Telef. 964-490001; Fax. 964-490273 e-mail: mailto:benita.beltran@xert. Ajuntament de Xert Carrer Sant Vicent, núm 32. C.P. 12360 Xert. Castelló Telef. 964-490001; Fax. 964-490273 e-mail: mailto:benita.beltran@xert.es Bases para la concesión de dos becas de formación de prácticas

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 218 de 19-IX-2015 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

TIPOS ENSEÑANZA PREFERENTES. Nº Beca ACTIVIDAD BECA. - Diplomatura Turismo - Ciclo Formativo Grado Superior Hostelería y Turismo

TIPOS ENSEÑANZA PREFERENTES. Nº Beca ACTIVIDAD BECA. - Diplomatura Turismo - Ciclo Formativo Grado Superior Hostelería y Turismo BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE NUEVE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL PUIG EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA PARA EL AÑO 20. (Bases Generales publicadas

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015

XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 XXXII CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PROVINCIAL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES DE LA EXCMA.

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA)

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA) BASES ESPECIFICAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EN EL AYUNTAMIENTO DE RÁFOL DE SALEM El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 266 Lunes 3 de noviembre de 2014 Sec. III. Pág. 89905 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11334 Resolución de 14 de octubre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

Pág. 14 Miércoles 12 de diciembre de 2012 Núm. 144. ayuntamiento de CuenCa ANUNCIO

Pág. 14 Miércoles 12 de diciembre de 2012 Núm. 144. ayuntamiento de CuenCa ANUNCIO Pág. 14 Miércoles 12 de diciembre de 2012 Núm. 144 administración local ayuntamiento de CuenCa NÚM. 5465 ANUNCIO (NOTA.-Por un error material este anuncio sustituye al publicado en el B.O.P. nº 143 de

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 271 de 21-XI-2015 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 30511 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 5770 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2013, por la que se hace pública la convocatoria de una beca de colaboración

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE. CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO DEL PROYECTO DE MOVILIDAD LEONARDO DA VINCI EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE. FUNDAMENTACIÓN El programa Leonardo da Vinci es un

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 24100 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 3809 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2015, por la que se efectúa convocatoria para la selección de un becario de colaboración

Más detalles

Bases Reguladoras para Becas de Movilidad Internacional en los Grados

Bases Reguladoras para Becas de Movilidad Internacional en los Grados Bases Reguladoras para Becas de Movilidad Internacional en los Grados Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de, en el que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de Becas de Movilidad

Más detalles

La retribución bruta mensual máxima correspondiente al trabajador, será de 750,00 euros, extra incluida.

La retribución bruta mensual máxima correspondiente al trabajador, será de 750,00 euros, extra incluida. BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE MONITORES DE NATACIÓN EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS. Primero.- Objeto

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan:

Las líneas objeto de ayuda son las que a continuación se relacionan: BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES QUE REALICEN ESTUDIOS FUERA DEL MUNICIPIO DE LUQUE EN EL CURSO ACADÉMICO 2015-2016 ARTÍCULO 1: Objeto y definición Las presentes bases

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE GODELLETA (Valencia) CIF: P4613800D

AYUNTAMIENTO DE GODELLETA (Valencia) CIF: P4613800D ASUNTO: APROBACION BASES CONCESIÓN BECAS FORMACIÓN PROGRAMA LA DIPU TE BECA REF. EXPTE 52/2010 A N U N C I O MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2.010, HAN SIDO APROBADAS LAS

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 20657 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 4003 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, por la que se efectúa convocatoria para la selección de un becario de colaboración

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 133 de 10-vi-2011 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Industria y Empleo Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) Resolución de 6 de junio

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 124 Viernes, 29 de junio de 2012 Pág. 43812 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN EDU/490/2012, de 28 de junio, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 48 Martes 25 de febrero de 2014 Sec. III. Pág. 18016 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2016 Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

SEVILLA, SANTANDER IBEROAMÉRICA Y FÓRMULA SANTANDER. CURSO

SEVILLA, SANTANDER IBEROAMÉRICA Y FÓRMULA SANTANDER. CURSO RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, DE FECHA 4 DE MARZO 2013, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SANTANDER IBEROAMÉRICA Y FÓRMULA SANTANDER.

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE 45 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA

BASES PARA LA CONCESIÓN DE 45 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA BASES PARA LA CONCESIÓN DE 45 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA El objetivo primordial de las presentes bases tiene

Más detalles

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles.

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles. BASES QUE HABRAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA PARA MASTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ADQUSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN INFANTIL

Más detalles

ANUNCIO. Por Decreto de Alcaldía, núm. 0649/2015, de fecha 10 de marzo de 2015, se han aprobado las siguientes:

ANUNCIO. Por Decreto de Alcaldía, núm. 0649/2015, de fecha 10 de marzo de 2015, se han aprobado las siguientes: ANUNCIO Por Decreto de Alcaldía, núm. 0649/2015, de fecha 10 de marzo de 2015, se han aprobado las siguientes: BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN DE PRACTICAS POR EL AYUNTAMIENTO VINARÒS

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS INTERNATIONAL CONSULTING PROGRAM UCO-VCU

CONVOCATORIA DE BECAS INTERNATIONAL CONSULTING PROGRAM UCO-VCU CONVOCATORIA DE BECAS INTERNATIONAL CONSULTING PROGRAM UCO-VCU La Universidad de Córdoba (UCO) y la Virginia Commonwealth University (VCU), han alcanzado un acuerdo para el intercambio de estudiantes,

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE SE ALOJAN EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAN AGUSTIN, DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2014-2015.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE SE ALOJAN EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA SAN AGUSTIN, DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2014-2015. Anuncio de publicación de las Bases Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno núm. 9 de fecha 29 de diciembre de 2014, se aprobó la CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES QUE SE ALOJAN EN LA RESIDENCIA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 282 Miércoles 25 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 111415 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 12760 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 61 Lunes 12 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 23074 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3495 Resolución de 22 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 25 Jueves 29 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 7116 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 765 Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

1.- Las becas se otorgan con una duración de un año y consistirán en una ayuda económica de ochocientos euros (800.- ) brutos mensuales.

1.- Las becas se otorgan con una duración de un año y consistirán en una ayuda económica de ochocientos euros (800.- ) brutos mensuales. BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRIMERA.- OBJETO Y NÚMERO DE BECAS 1.- Se convocan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 11 Lunes 13 de enero de 2014 Sec. III. Pág. 1667 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 350 Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 137 de 14-vi-2013 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 250 de 28-x-2015 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 66 Lunes 18 de marzo de 2013 Sec. III. Pág. 21646 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2941 Resolución de 21 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 233 Sábado 26 de septiembre de 2009 Sec. III. Pág. 81535 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO 15310 Resolución de 8 de septiembre de 2009, de la Presidencia

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

BASES PROGRAMA BECAS NEGOCIOS INTERNACIONALES EDICIÓN 2015-2016

BASES PROGRAMA BECAS NEGOCIOS INTERNACIONALES EDICIÓN 2015-2016 BASES PROGRAMA BECAS NEGOCIOS INTERNACIONALES EDICIÓN 2015-2016 PRIMERA.-OBJETO DEL PROGRAMA Este programa tiene como objeto formar a canarios en internacionalización, así como crear una red de agentes

Más detalles

1 Área de Turismo: 1 Oficina de Información y Turismo. 1 Área de Servicios municipales: 1 Técnico de mantenimiento

1 Área de Turismo: 1 Oficina de Información y Turismo. 1 Área de Servicios municipales: 1 Técnico de mantenimiento BASES PARA LA CONCESIÓN DE 4 BECAS DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL PERELLÓ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS LA DIPU TE BECA El objetivo primordial de las presentes bases

Más detalles

Las becas no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores.

Las becas no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores. Departament de Política Educativa i Cultural av. d Espanya, 49 07800 Eivissa (Illes Balears) tel. 971 19 59 00 fax 971 39 19 59 cultura@conselldeivissa.es www.conselldeivissa.es Bases que deben regir la

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 Primera. Objeto de la Convocatoria La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones

Más detalles

ANUNCIO BASE PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ANUNCIO BASE PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA ANUNCIO BASES QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE 3 BECAS DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENICASSIM COFINANCIADAS POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN. El objeto de las presentes bases tienen

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE DOS BECAS DE FORMACIÓN

BASES PARA LA CONCESIÓN DE DOS BECAS DE FORMACIÓN BASES PARA LA CONCESIÓN DOS BECAS FORMACIÓN En el marco de la convocatoria que la Excma. Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Caudiel por Resolución de Alcaldía ha aprobado las presentes bases para

Más detalles

- 1 Licenciado de ámbito científico o sociolingüístico - 1 Licenciado en Filología Inglesa

- 1 Licenciado de ámbito científico o sociolingüístico - 1 Licenciado en Filología Inglesa BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESORES/AS DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

BASE CUARTA.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

BASE CUARTA.- CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2015/2016. BASE PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA La presente

Más detalles

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN, PAGO Y DURACIÓN DE LAS BECAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE FONTANARS DELS ALFORINS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA 2013. El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 164 Viernes 10 de julio de 2015 Sec. III. Pág. 57625 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 7752 Resolución de 25 de junio de 2015, del Museo Nacional del Prado, por la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 304 Lunes 21 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 121158 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 13955 Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 234 Lunes, 5 de diciembre de 2011 Pág. 92308 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN EDU/1503/2011, de 24 de noviembre,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 79 Lunes 2 de abril de 2012 Sec. III. Pág. 27338 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4575 Resolución de 6 de marzo de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

Tienen derecho a la concesión de ayudas individuales las personas que acrediten méritos académicos destacables en su expediente académico.

Tienen derecho a la concesión de ayudas individuales las personas que acrediten méritos académicos destacables en su expediente académico. VILLA ARICO BASE 1ª: Objeto. Es objeto de estas bases la concesión por este Ilustre Ayuntamiento de Ayudas al Estudio para la adquisición de material escolar, libros de texto o ayuda al transporte para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 102 Lunes 28 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 33208 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4531 Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal Núm. 69 página 20 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 13 de abril 2015 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Universidades Resolución de 7 de abril de 2015, de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 64 Lunes 16 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 23832 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2796 Resolución de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Orden ECI/ /2008, de 4 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2008, destinadas a jóvenes de entre 18 y 30 años. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El conocimiento

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15 J.G.L. 10-07-15 AYUNTAMIENTO DE ALCOY BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS PRIVADAS EN EL CENTRO DE ALCOY Y A LAS CATALOGADAS, PARA EL EJERCICIO

Más detalles

AJUNTAMENT DEL PUIG DE SANTA MARIA

AJUNTAMENT DEL PUIG DE SANTA MARIA BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE QUINCE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL PUIG DE SANTA MARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA PARA EL AÑO 2015. (Bases

Más detalles

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE ACENTEJO BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE BECAS DE COLABORACIÓN CONVOCADAS POR EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LA MATANZA DE. Las presentes bases tienen por objeto establecer el régimen de concesión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 301 Jueves 17 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 118971 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13739 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Entidad

Más detalles

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES AJUNTAMENT D ALMUSSAFES CIF. P4603500-B Passeig del Parc, s/n 46440 Almussafes (València) 96 178 20 50 Fax: 96 179 44 62 almussafes_atc@gva.es Pàgina Web: www.almussafes.es BASES PARA LA CONCESIÓN DE 13

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato de subministración

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 130 Lunes 1 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 46808 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6085 Resolución de 20 de mayo de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte Reina

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS,

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, Con la finalidad de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones realizada por Excma Diputación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 151 Lunes 25 de junio de 2012 Sec. III. Pág. 44948 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8478 Resolución de 14 de junio de 2012, de la Presidencia del Consejo Superior

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Jueves 31 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 124405 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 14365 Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de

Más detalles

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014 BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 5 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2014 BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta

Más detalles

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada

Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada Bases para la concesión de subvenciones en materia de juventud y deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada año 2015 Exposición de Motivos En el marco de competencias que establece la Ley

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 11 Lunes 13 de enero de 2014 Sec. III. Pág. 1659 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 349 Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 288 de 14-xii-2015 1/11 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Vicerrectora de Investigación y Campus de Excelencia Internacional

Más detalles

BASES PARA LA CONCESION DE BECAS DE FORMACION POR EL AYUNTAMIENTO DE BETERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EJERCICIO 2012

BASES PARA LA CONCESION DE BECAS DE FORMACION POR EL AYUNTAMIENTO DE BETERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EJERCICIO 2012 BASES PARA LA CONCESION DE BECAS DE FORMACION POR EL AYUNTAMIENTO DE BETERA EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EJERCICIO 2012 Las presentes Bases tienen como finalidad principal la formación de los

Más detalles

XV CONVOCATORIA DE BECAS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO DE FUNDACIÓN CAJA MADRID

XV CONVOCATORIA DE BECAS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO DE FUNDACIÓN CAJA MADRID XV CONVOCATORIA DE BECAS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO DE FUNDACIÓN CAJA MADRID XV CONVOCATORIA DE BECAS DE POSTGRADO EN EL EXTRANJERO DE FUNDACIÓN CAJA MADRID POSTGRADO 2014 1. CONVOCATORIA La convoca

Más detalles

En virtud de lo expuesto, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

En virtud de lo expuesto, esta Consejería de Educación ha dispuesto: Sevilla, 17 de abril 2006 BOJA núm. 71 Página núm. 23 ORDEN de 8demarzo de 2006, por la que se convocan estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de Formación

Más detalles

Tercera: Presupuesto Cuarta: Solicitudes y documentación Asociaciones Instancia Anexo Declaración Responsable,

Tercera: Presupuesto Cuarta: Solicitudes y documentación Asociaciones Instancia Anexo Declaración Responsable, CONVOCATORIA PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CON DOMICILIO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA ACTIVIDADES E INTERCAMBIOS CON OTRAS

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 35 Viernes, 20 de febrero de 2015 Pág. 13998 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO ORDEN CYT/82/2015, de 4 de febrero,

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411 EL TANQUE ANUNCIO 2639 2462 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 02.03.2015, ha sido aprobado provisionalmente

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles