Boletín oficial. Provincia de ourense

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Boletín oficial. Provincia de ourense"

Transcripción

1 Boletín oficial Provincia de ourense n.º 106 sábado, 10 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación da resolución dos procedementos sancionadores a Juan Carmena Villegas e a outra... 2 Notificación de extracto de resolucións ditadas en procedementos sancionadores a Miguel Ángel Bello Mourelle e a outros... 3 Notificación de iniciación de procedementos sancionadores a María Lucía de Limia e a outros... 4 dirección xeral da Policía comisaría Provincial de ourense Notificación de incoación do procedemento sancionador de expulsión a Nellys Lemus Núñez, expediente: 14/ Notificación de incoación do procedemento sancionador de expulsión a Juan Carlos Arriaga Muñoz, expediente: 14/ iii. comunidade autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución do 15 de abril de 2014 da Xefatura Territorial de pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Celanova (n.º expediente: IN407A 2014/7-3)... 7 Resolución do 15 de abril de 2014 da Xefatura Territorial de pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello da Teixeira (n.º expediente: IN407A 2014/5-3)... 8 iv. entidades locais amoeiro Exposición pública da aprobación do padrón da taxa pola subministración de auga correspondente ao 4º trimestre de 2013 e canon da Xunta... 9 arnoia (a) Exposición pública do padrón cobratorio do imposto sobre bens inmobles (urbana e bens de características especiais), do ano leiro Exposición pública da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio de ourense Resolución da Alcaldía do , de nomeamento de secretaria da Alcaldía a Rosa Martínez Rodríguez... 9 Resolución da Alcaldía do , de nomeamento de auxiliar de grupo político a Antía Pousa Pérez Acordo da Xunta de Goberno Local do , de convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade no ano rúa (a) Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico de verín Notificación de sanción a Marcos José Pintos Albo vilar de Barrio Aprobación definitiva do Plan especial para a creación dun cemiterio no núcleo de Prado ii. administración general del estado subdelegación del gobierno ourense Notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores a Juan Carmena Villegas y a otra... 2 Notificación de extracto de resoluciones dictadas en procedimientos sancionadores a Miguel Ángel Bello Mourelle y a otros... 3 Notificación de iniciación de procedimientos sancionadores a María Lucía de Limia y a otros... 5 dirección general de la Policía comisaría Provincial de ourense Notificación de incoación del procedimiento sancionador de expulsión a Nellys Lemus Núñez, expediente: 14/ Notificación de incoación del procedimiento sancionador de expulsión a Juan Carlos Arriaga Muñoz, expediente: 14/ iii. comunidad autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución de 15 de abril de 2014 de la Jefatura Territorial de por la que autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el municipio de Celanova (n.º expediente: IN407A 2014/7-3)... 7 Resolución de 15 de abril de 2014 de la Jefatura Territorial de por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el municipio de A Teixeira (n.º expediente: IN407A 2014/5-3)... 8 iv. entidades locales amoeiro Exposición pública de la aprobación del padrón de la tasa por el suministro de agua correspondiente al 4º trimestre de 2013 y canon de la Xunta... 9 arnoia (a) Exposición pública del padrón cobratorio del impuesto sobre bienes inmuebles (urbana y bienes de características especiales), del año leiro Exposición pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio de ourense Resolución de la Alcaldía de , de nombramiento de secretaria de la Alcaldía a Rosa Martínez Rodríguez Resolución de la Alcaldía de , de nombramiento de auxiliar de grupo político a Antía Pousa Pérez Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de , de convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Igualdad para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de programas y/o actividades a favor de la igualdad en el año rúa (a) Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico de verín Notificación de sanción a Marcos José Pintos Albo vilar de Barrio Aprobación definitiva del Plan Especial para la Creación de un Cementerio en el núcleo de Prado D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o v. tribunais e xulgados xulgado do social n.º 1 de vigo Notificación de auto n.º 26/14, con data , a Citroen Ingeniería, SL, nos autos de execución de títulos xudiciais 64/ xulgado do social n.º 3 de ourense Notificación de sentenza n.º 242/14 a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 165/ Notificación de resolución a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 166/ Notificación de sentenza n.º 244/14 a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 168/ v. tribunales y juzgados juzgado de lo social n.º 1 de vigo Notificación de auto n.º 26/14, de fecha , a Citroen Ingeniería, SL, en los autos de ejecución de títulos judiciales 64/ juzgado de lo social n.º 3 de ourense Notificación de sentenza n.º 242/14 a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 165/ Notificación de resolución a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 166/ Notificación de sentencia n.º 244/14 a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 168/ ii. administración xeral do estado ii. administración general del estado subdelegación do Gobierno secretaría xeral De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido do interesado, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en nos procedementos sancionadores que a continuación se relacionan, podendo examinar o expediente completo e obter unha copia da resolución na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de a horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na Sede Electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción "Sancións Administrativas", sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Contra as citadas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o ministro de Fomento, que é a autoridade competente para resolvelos, ben directamente ou ante esta Subdelegación, no prazo dun mes contado a partir do día da publicación diste anuncio. Todo isto é de conformidade co establecido nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por esta Subdelegación, ou ben obténdoo a través do enderezo https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Unha vez validado pola entidade bancaria, debe remitirse o exemplar para a Administración" á Subdelegación, para dar por rematado o procedemento de recadación; de non facelo, procederase ao seu cobro pola vía executiva. Recibida a notificación entre os días 1 e 15 de cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectuar o pago voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. Expediente; fecha resolución; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida 18/2014; 28/03/2014; Juan Carmena Villegas; T; Lei 39/2003, de 17 de novembro, do sector ferroviario. 1378/2013; 27/03/2014; Blanca Ramos Fernández; W; Lei 39/2003, de 17 de novembro, dos sector ferroviario., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haber sido posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, se publica un extracto de las resoluciones dictadas por el subdelegado del Gobierno en en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo examinarse los expedientes completos y obtener una copia de la resolución en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1,, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes o bien consultar los datos en la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado Mis expedientes y seleccionando la opción "Sanciones Administrativas", siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Contra las citadas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso de alzada ante el ministro de Fomento, que es la autoridad competente para resolverlos, bien directamente o bien ante esta Subdelegación, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio. Todo de ello es de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. En el supuesto de no hacer uso de este derecho, y conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 facilitado por esta Subdelegación, o bien obteniéndolo a través de la dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Una vez validado por la entidad bancaria, deberá remitirse el ejemplar para la Administración a la Subdelegación para dar por finalizado el procedimiento de recaudación, de no hacerse así, se procederá a

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o su cobro en vía ejecutiva. Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 de mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente. Expediente; fecha resolución; interesado/a ; NIF; legislación infringida 18/2014; 28/03/2014; Juan Carmena Villegas; T; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 1378/2013; 27/03/2014; Blanca Ramos Fernández; W; Lei 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario., 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral r subdelegación do Goberno secretaría xeral De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido dos interesados, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en nos procedementos sancionadores que a continuación se relacionan, podendo examinar o expediente completo e obter unha copia da resolución na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na sede electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción Sancións Administrativas, sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Contra as citadas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o ministro do Interior, que é a autoridade competente para resolvelos, ben directamente ou ante esta Subdelegación, no prazo dun mes contado a partir do día da publicación deste anuncio. Todo isto é de conformidade co establecido nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por esta Subdelegación, ou ben obtendo a través da dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Unha vez validado pola entidade bancaria, debe remitirse ao exemplar para a Administración" á Subdelegación para dar por rematado o procedemento de recadación, de non facelo, procederase á súa cobranza pola vía executiva. Unha vez recibida a notificación entre os días 1 e 15 de cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectuar o pagamento voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. Expediente; data resolución; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida 1/2014; 25/03/2014; Miguel Ángel Bello Mourelle; F; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 19/2014; 18/03/2014; Lucar Rodríguez Iturbe; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 43/2014; 17/03/2014; Noelia Colmenero Castro; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 91/2014; 21/03/2014; Andrew Manuel Cabrera Morales; X X; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 92/2014; 18/03/2014; Jesús Ángel De José Vidal; Z; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 125/2014; 21/03/2014; Jean Maikon Carvalho Dos Santos; Y S; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 133/2014; 18/02/2014; Julián Diéguez González; L; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1113/2013; 10/03/2014; Víctor Gallego Davila; C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1152/2013; 14/03/2014; David Lamagrande Merino; C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1240/2013; 07/03/2014; Antonio Cruañes Valle; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1244/2013; 21/03/2014; Alain José Vedo Hernández; R; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1293/2013; 17/03/2014; Diego Muñoz López; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1391/2013; 25/03/2014; José Antonio Manteiga Casas; K; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1395/2013; 17/03/2014; Rubén Cid Basauri; Q; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1436/2013; 26/03/2014; Miguel Gómez García; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1437/2013; 24/03/2014; Gerardo Manuel Balburgos García; P; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 309/2012; 18/03/2014; Santiago Paz Pereira; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se publica un extracto de las resoluciones dictadas por el subdelegado del Gobierno en en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo examinarse el expediente completo y obtener una copia de la resolución en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes o bien consultar los datos en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado mis expedientes y seleccionando la opción Sanciones Administrativas, siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Contra las citadas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso de alzada ante el ministro del Interior, que es la autoridad competente para resolverlos, bien directamente o bien ante esta Subdelegación, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio. Todo de ello es de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. En el supuesto de no hacer uso de este derecho, y conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 facilitado por esta Subdelegación, o bien obteniéndolo a través de la dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Una vez validado por la entidad bancaria, deberá remitirse el ejemplar para la Administración a la Subdelegación para dar por finalizado el procedimiento de recaudación, de no hacerse así, se procederá a su cobro en vía ejecutiva. Una vez recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 de mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente. Expediente; fecha resolución; interesado/a; NIF; legislación infringida 1/2014; 25/03/2014; Miguel Ángel Bello Mourelle; F; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 19/2014; 18/03/2014; Lucar Rodríguez Iturbe; V; 43/2014; 17/03/2014; Noelia Colmenero Castro; V; 91/2014; 21/03/2014; Andrew Manuel Cabrera Morales; X X; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 92/2014; 18/03/2014; Jesús Ángel De José Vidal; Z; 125/2014; 21/03/2014; Jean Maikon Carvalho Dos Santos; Y S; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 133/2014; 18/02/2014; Julián Diéguez González; L; 1113/2013; 10/03/2014; Víctor Gallego Davila; C; 1152/2013; 14/03/2014; David Lamagrande Merino; C; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1240/2013; 07/03/2014; Antonio Cruañes Valle; N; 1244/2013; 21/03/2014; Alain José Vedo Hernández; R; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1293/2013; 17/03/2014; Diego Muñoz López; N; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1391/2013; 25/03/2014; José Antonio Manteiga Casas; K; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1395/2013; 17/03/2014; Rubén Cid Basauri; Q; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1436/2013; 26/03/2014; Miguel Gómez García; Y; 1437/2013; 24/03/2014; Gerardo Manuel Balburgos García; P; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 309/2012; 18/03/2014; Santiago Paz Pereira; Y; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la, 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral. r subdelegación do Goberno secretaría xeral De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido dos interesados, publícase que o subdelegado do Goberno en, a quen lle compete a resolución, iniciou os procedementos sancionadores que a continuación se relacionan. Os interesados poderán examinar o expediente completo e obter unha copia deste na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na sede electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo https://sede.administracionspublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción Sancións Administrativas, sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Os interesados dispoñen dun prazo de quince días laborables, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio para facer as alegacións e propoñer as probas que considere axeitadas, podendo aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto. De non efectuaren alegacións, a iniciación pode-

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o rá ser considerada proposta de resolución conforme o disposto no artigo 13.2 do citado regulamento. Expediente; data inicio; interesado/a; NIF/ pasaporte; lexislación infrinxida 153/2014; 24/02/2014; María Lucía de Limia; X J; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 188/2014; 06/03/2014; Rodolfo Núñez Jiménez; X X; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 212/2014; 11/03/2014; Carmen Magalys Rojas; ; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 239/2014; 19/03/2014; José Vicente Ballesteros; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 249/2014; 19/03/2014; Manuel Gómez Salgado; P; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 256/2014; 19/03/2014; Violeta Ramona Constantin; X C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 263/2014; 24/03/2014; Rafael Motos Fernández; G; Lei 17/1985, do 1 de xullo, sobre obxectos fabricados con metais preciosos (BOE do ). 264/2014; 24/03/2014; Roberto Cid Cid; G; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá. 267/2014; 24/03/2014; Magnolia Amasin; Y M; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 268/2014; 24/03/2014; Fernando Javier Feijoo Álvarez; E; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 277/2014; 25/03/2014; Tania Quintairos Pereira; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 283/2014; 25/03/2014; Tatiana Inés Torres García; J; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 292/2014; 26/03/2014; Juan Antonio Pérez Villa; Y G; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 294/2014; 26/03/2014; Roberto Novoa Fernández; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 295/2014; 26/03/2014; Victoria Eugenia González Domínguez; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 297/2014; 27/03/2014; Luis García Padreda; F; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003) 300/2014; 31/03/2014; Levi De Jesús Ramos; ; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 306/2014; 31/03/2014; Andrés Barbosa Suárez; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 307/2014; 31/03/2014; David Barbosa Fernández; M; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 309/2014; 31/03/2014; Milagros Álvarez Pato; L; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 317/2014; 04/04/2014; Antonio Aguilera Plaza; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se publica que el subdelegado del Gobierno en, a quien compete su resolución, ha iniciado los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan. Los interesados podrán examinar el expediente completo y obtener una copia de este en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque San Lázaro, 1,, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, o bien consultar los datos en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado mis expedientes y seleccionando la opción Sanciones Administrativas, siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estimen convenientes, pudiendo aplicarse los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado reglamento. Expediente; fecha inicio; interesado/a; NIF/ pasaporte; legislación infringida 153/2014; 24/02/2014; María Lucía de Limia; X J; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 188/2014; 06/03/2014; Rodolfo Núñez Jiménez; X X; 212/2014; 11/03/2014; Carmen Magalys Rojas; ; 239/2014; 19/03/2014; José Vicente Ballesteros; V; 249/2014; 19/03/2014; Manuel Gómez Salgado; P; 256/2014; 19/03/2014; Violeta Ramona Constantin; X C; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 263/2014; 24/03/2014; Rafael Motos Fernández; G; Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre Objetos Fabricados con Metales Preciosos (BOE de )

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o /2014; 24/03/2014; Roberto Cid Cid; G; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 267/2014; 24/03/2014; Magnolia Amasin; Y M; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 268/2014; 24/03/2014; Fernando Javier Feijoo Álvarez; E; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 277/2014; 25/03/2014; Tania Quintairos Pereira; A; 283/2014; 25/03/2014; Tatiana Inés Torres García; J; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 292/2014; 26/03/2014; Juan Antonio Pérez Villa; Y G; 294/2014; 26/03/2014; Roberto Novoa Fernández; N; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 295/2014; 26/03/2014; Victoria Eugenia González Domínguez; Y; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 297/2014; 27/03/2014; Luis García Padreda; F; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003) 300/2014; 31/03/2014; Levi De Jesús Ramos; ; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 306/2014; 31/03/2014; Andrés Barbosa Suárez; A; 307/2014; 31/03/2014; David Barbosa Fernández; M; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 309/2014; 31/03/2014; Milagros Álvarez Pato; L; 317/2014; 04/04/2014; Antonio Aguilera Plaza; A;, 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral. r dirección xeral da Policía comisaría Provincial Grupo de Estranxeiría e Fronteiras De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase a incoación do procedemento sancionador de expulsión que instrúe esta Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras con data , por infracción ao artigo 53.1.a) da Lei orgánica 4/2000, modificada pola Lei orgánica 8/2000 e reformada pola Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, e Lei orgánica 2/2009, do 11 de decembro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, ao/á cidadán/á estranxeiro/a que a continuación se relaciona, xa que intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non foi posible practicala. Os correspondentes expedientes están na Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras da Comisaría de Policía, podendo os interesados formular as alegacións e achegar as probas que estimen oportunas dentro do prazo de quince días, contados dende o día seguinte á publicación deste edicto. Unha vez transcorrido o dito prazo sen que usase tal dereito, ditaranse as oportunas resolucións. Nome e apelidos; nacionalidade; data incoación/proposta; n.º expediente; enderezo. Nellys Lemus Núñez; Venezuela; ; 14/039; rúa Do Areal, 20, 1º B, A Valenzá, Barbadás ()., 24 de abril de O xefe da Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras. Asdo.: José Fernando Rodríguez Martínez. dirección general de la Policía comisaría Provincial Grupo de Extranjería y Fronteras De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la incoación del procedimiento sancionador de expulsión que instruye esta Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras con fecha , por infracción al artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 y reformada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, al/ a la ciudadano/a extranjero/a que a continuación se relaciona, ya que intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no fue posible practicarla. Los correspondientes expedientes obran en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía, pudiendo los interesados formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen oportunas dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de tal derecho, se dictarán las oportunas resoluciones. Nombre y apellidos; nacionalidad; fecha incoación/propuesta; n.º expediente; domicilio. Nellys Lemus Núñez; Venezuela; ; 14/039; rúa Do Areal, 20, 1º B, A Valenzá, Barbadás ()., 24 de abril de El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Fdo.: José Fernando Rodríguez Martínez. r dirección xeral da Policía comisaría Provincial Grupo de Estranxeiría e Fronteiras De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións

Número 168. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificación... 12

Número 168. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificación... 12 Publicación diaria, excepto festivos Martes 22 de julio de 2014 Depósito Legal SE-1-1958 Número 168 S u m a r i o DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento:

Más detalles

Delegación para celebración boda civil

Delegación para celebración boda civil B.O.P. número 63 n Granada, martes, miércoles, 11 de 22 septiembre de julio de de 2015 2008 n Año 2015 Miércoles, 22 de julio 138 ANUNCIOS OFICIALES Pág. JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25263 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3081 Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 163 Jueves 9 de julio de 2015 Sec. II.B. Pág. 57095 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos UNIVERSIDADES 7685 Resolución de 16 de junio de 2015, de la Universidad de La Laguna, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 164 Lunes 7 de julio de 2014 Sec. III. Pág. 53040 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 7123 Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 32 Lunes, 9 de febrero de 2015 Pág. 4 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID ÁREA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Departamento de Gestión de Personal El Sr. Concejal Delegado del Área

Más detalles

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 28110 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN ORDEN de 21 de diciembre de 2012 por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de becas y ayudas a trabajadores desempleados que participen en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 113 Martes 12 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 41003 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 5257 Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal 19515 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Otras Administraciones Públicas Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3151 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2015, por la que se convocan pruebas

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 157 14 de agosto de 2013 22669 III.- OTRAS DISPOCIONES Y ACTOS Consejería de Empleo y Economía Resolución de 13/08/2013, de la Dirección General de Formación, por la que se aprueba la convocatoria

Más detalles

Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014

Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 Minuta 10/14 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2014 SEÑORES ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE Don Antonio Díaz Badillo TENIENTES DE ALCALDE Don Francisco

Más detalles

Número 227. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificaciones... 5

Número 227. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área de Fomento: Notificaciones... 5 Publicación diaria, excepto festivos Martes 30 de septiembre de 2014 Depósito Legal SE-1-1958 Número 227 S u m a r i o DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA: Subdelegación del Gobierno en Sevilla: Área

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 246 Lunes, 24 de diciembre de 2012 Pág. 77859 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO MÉDICO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO, EMPLEADOS PUBLICOS,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 307 Sábado 20 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 103940 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 13262 Real Decreto 1081/2014, de 19 de diciembre, por el

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 200 Viernes 21 de agosto de 2015 Sec. III. Pág. 75824 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 9374 Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de la Juventud,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 106 Lunes 4 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 38658 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4924 Resolución de 17 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA. ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA. PRECEPTOS GENERALES. Artículo 1º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Negociado: COMPRAS/CONTRATACION Subtipo Exp.: OBRA - PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Expediente: 000020/2014-1030-17 Asunto: FINALIZACION DEL MUSEO DE LA MURALLA (ORIGINAL: CENTRO DE INTERPRETACION

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL SUMARIO CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

BOLETÍN OFICIAL SUMARIO CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Año LXXXIX BOLETÍN OFICIAL Martes, 28 de abril de 2015 Número 5229 Edita: Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana Teléfono: 952 69 92 66 Plaza de España, n.º 1. 52001 - MELILLA Fax: 952 69

Más detalles

SESION DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2007 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, siendo las veinte horas del día

SESION DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2007 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, siendo las veinte horas del día SESION DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2007 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Puente Genil, siendo las veinte horas del día treinta de abril de dos mil siete, se reúne, previa convocatoria

Más detalles

14915 REAL DECRETO 1507/2008, de 12 de septiembre,

14915 REAL DECRETO 1507/2008, de 12 de septiembre, BOE núm. 222 Sábado 13 septiembre 2008 37487 14915 REAL DECRETO 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 1. Disposiciones generales Consejería de La Presidencia PÁGINA Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por

Más detalles

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software.

Codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV), 72267000-4 Servicios de mantenimiento y reparación de software. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 82 de 10-iv-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Bienestar Social y Vivienda Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

El Municipio Concepto y elementos: El término municipal. La población. La organización. Competencias municipales. Los municipios de gran población.

El Municipio Concepto y elementos: El término municipal. La población. La organización. Competencias municipales. Los municipios de gran población. El Municipio Concepto y elementos: El término municipal. La población. La organización. Competencias municipales. Los municipios de gran población. Tema 3 www.oposiciones-kuma.com EL MUNICIPIO en: El artículo

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 17 de enero de 2014 Núm. 75-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000075 Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles