Boletín oficial. Provincia de ourense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Boletín oficial. Provincia de ourense"

Transcripción

1 Boletín oficial Provincia de ourense n.º 106 sábado, 10 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación da resolución dos procedementos sancionadores a Juan Carmena Villegas e a outra... 2 Notificación de extracto de resolucións ditadas en procedementos sancionadores a Miguel Ángel Bello Mourelle e a outros... 3 Notificación de iniciación de procedementos sancionadores a María Lucía de Limia e a outros... 4 dirección xeral da Policía comisaría Provincial de ourense Notificación de incoación do procedemento sancionador de expulsión a Nellys Lemus Núñez, expediente: 14/ Notificación de incoación do procedemento sancionador de expulsión a Juan Carlos Arriaga Muñoz, expediente: 14/ iii. comunidade autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución do 15 de abril de 2014 da Xefatura Territorial de pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Celanova (n.º expediente: IN407A 2014/7-3)... 7 Resolución do 15 de abril de 2014 da Xefatura Territorial de pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello da Teixeira (n.º expediente: IN407A 2014/5-3)... 8 iv. entidades locais amoeiro Exposición pública da aprobación do padrón da taxa pola subministración de auga correspondente ao 4º trimestre de 2013 e canon da Xunta... 9 arnoia (a) Exposición pública do padrón cobratorio do imposto sobre bens inmobles (urbana e bens de características especiais), do ano leiro Exposición pública da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio de ourense Resolución da Alcaldía do , de nomeamento de secretaria da Alcaldía a Rosa Martínez Rodríguez... 9 Resolución da Alcaldía do , de nomeamento de auxiliar de grupo político a Antía Pousa Pérez Acordo da Xunta de Goberno Local do , de convocatoria de subvencións da Concellería de Igualdade para a concesión de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro para a realización de programas e/ou actividades a prol da igualdade no ano rúa (a) Exposición pública da aprobación inicial do orzamento xeral para o exercicio económico de verín Notificación de sanción a Marcos José Pintos Albo vilar de Barrio Aprobación definitiva do Plan especial para a creación dun cemiterio no núcleo de Prado ii. administración general del estado subdelegación del gobierno ourense Notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores a Juan Carmena Villegas y a otra... 2 Notificación de extracto de resoluciones dictadas en procedimientos sancionadores a Miguel Ángel Bello Mourelle y a otros... 3 Notificación de iniciación de procedimientos sancionadores a María Lucía de Limia y a otros... 5 dirección general de la Policía comisaría Provincial de ourense Notificación de incoación del procedimiento sancionador de expulsión a Nellys Lemus Núñez, expediente: 14/ Notificación de incoación del procedimiento sancionador de expulsión a Juan Carlos Arriaga Muñoz, expediente: 14/ iii. comunidad autónoma consellería de economía e industria departamento territorial de ourense Resolución de 15 de abril de 2014 de la Jefatura Territorial de por la que autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el municipio de Celanova (n.º expediente: IN407A 2014/7-3)... 7 Resolución de 15 de abril de 2014 de la Jefatura Territorial de por la que se autoriza y aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el municipio de A Teixeira (n.º expediente: IN407A 2014/5-3)... 8 iv. entidades locales amoeiro Exposición pública de la aprobación del padrón de la tasa por el suministro de agua correspondiente al 4º trimestre de 2013 y canon de la Xunta... 9 arnoia (a) Exposición pública del padrón cobratorio del impuesto sobre bienes inmuebles (urbana y bienes de características especiales), del año leiro Exposición pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio de ourense Resolución de la Alcaldía de , de nombramiento de secretaria de la Alcaldía a Rosa Martínez Rodríguez Resolución de la Alcaldía de , de nombramiento de auxiliar de grupo político a Antía Pousa Pérez Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de , de convocatoria de subvenciones de la Concejalía de Igualdad para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de programas y/o actividades a favor de la igualdad en el año rúa (a) Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto general para el ejercicio económico de verín Notificación de sanción a Marcos José Pintos Albo vilar de Barrio Aprobación definitiva del Plan Especial para la Creación de un Cementerio en el núcleo de Prado D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o v. tribunais e xulgados xulgado do social n.º 1 de vigo Notificación de auto n.º 26/14, con data , a Citroen Ingeniería, SL, nos autos de execución de títulos xudiciais 64/ xulgado do social n.º 3 de ourense Notificación de sentenza n.º 242/14 a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 165/ Notificación de resolución a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 166/ Notificación de sentenza n.º 244/14 a Adega do Emilio, SL, nos autos de despedimento/cesamentos en xeral 168/ v. tribunales y juzgados juzgado de lo social n.º 1 de vigo Notificación de auto n.º 26/14, de fecha , a Citroen Ingeniería, SL, en los autos de ejecución de títulos judiciales 64/ juzgado de lo social n.º 3 de ourense Notificación de sentenza n.º 242/14 a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 165/ Notificación de resolución a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 166/ Notificación de sentencia n.º 244/14 a Adega do Emilio, SL, en los autos de despido/ceses en general 168/ ii. administración xeral do estado ii. administración general del estado subdelegación do Gobierno secretaría xeral De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido do interesado, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en nos procedementos sancionadores que a continuación se relacionan, podendo examinar o expediente completo e obter unha copia da resolución na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de a horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na Sede Electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción "Sancións Administrativas", sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Contra as citadas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o ministro de Fomento, que é a autoridade competente para resolvelos, ben directamente ou ante esta Subdelegación, no prazo dun mes contado a partir do día da publicación diste anuncio. Todo isto é de conformidade co establecido nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por esta Subdelegación, ou ben obténdoo a través do enderezo https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Unha vez validado pola entidade bancaria, debe remitirse o exemplar para a Administración" á Subdelegación, para dar por rematado o procedemento de recadación; de non facelo, procederase ao seu cobro pola vía executiva. Recibida a notificación entre os días 1 e 15 de cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectuar o pago voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. Expediente; fecha resolución; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida 18/2014; 28/03/2014; Juan Carmena Villegas; T; Lei 39/2003, de 17 de novembro, do sector ferroviario. 1378/2013; 27/03/2014; Blanca Ramos Fernández; W; Lei 39/2003, de 17 de novembro, dos sector ferroviario., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no haber sido posible la notificación en el último domicilio conocido del interesado, se publica un extracto de las resoluciones dictadas por el subdelegado del Gobierno en en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo examinarse los expedientes completos y obtener una copia de la resolución en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1,, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes o bien consultar los datos en la Sede Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado Mis expedientes y seleccionando la opción "Sanciones Administrativas", siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Contra las citadas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso de alzada ante el ministro de Fomento, que es la autoridad competente para resolverlos, bien directamente o bien ante esta Subdelegación, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio. Todo de ello es de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. En el supuesto de no hacer uso de este derecho, y conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 facilitado por esta Subdelegación, o bien obteniéndolo a través de la dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Una vez validado por la entidad bancaria, deberá remitirse el ejemplar para la Administración a la Subdelegación para dar por finalizado el procedimiento de recaudación, de no hacerse así, se procederá a

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o su cobro en vía ejecutiva. Recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 de mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente. Expediente; fecha resolución; interesado/a ; NIF; legislación infringida 18/2014; 28/03/2014; Juan Carmena Villegas; T; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 1378/2013; 27/03/2014; Blanca Ramos Fernández; W; Lei 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario., 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral r subdelegación do Goberno secretaría xeral De conformidade cos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido dos interesados, publícase un extracto das resolucións ditadas polo subdelegado do Goberno en nos procedementos sancionadores que a continuación se relacionan, podendo examinar o expediente completo e obter unha copia da resolución na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na sede electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción Sancións Administrativas, sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Contra as citadas resolucións, que non son firmes na vía administrativa, os interesados poderán interpoñer un recurso de alzada ante o ministro do Interior, que é a autoridade competente para resolvelos, ben directamente ou ante esta Subdelegación, no prazo dun mes contado a partir do día da publicación deste anuncio. Todo isto é de conformidade co establecido nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992. No caso de non facer uso deste dereito, e de conformidade co disposto no artigo 62 da Lei 52/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e da Orde PRE/3662/2003, do 29 de decembro, o pagamento voluntario da multa deberá facerse efectivo ingresando o seu importe a través do modelo 069 subministrado por esta Subdelegación, ou ben obtendo a través da dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Unha vez validado pola entidade bancaria, debe remitirse ao exemplar para a Administración" á Subdelegación para dar por rematado o procedemento de recadación, de non facelo, procederase á súa cobranza pola vía executiva. Unha vez recibida a notificación entre os días 1 e 15 de cada mes, ambos inclusive, o prazo para efectuar o pagamento voluntario será ata o 20 do mes seguinte ou o inmediato hábil posterior, e se se recibe entre os días 16 e o último de cada mes, ambos inclusive, o prazo de pago será ata o 5 do segundo mes seguinte, ou o inmediato hábil seguinte. Expediente; data resolución; interesado/a; NIF; lexislación infrinxida 1/2014; 25/03/2014; Miguel Ángel Bello Mourelle; F; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 19/2014; 18/03/2014; Lucar Rodríguez Iturbe; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 43/2014; 17/03/2014; Noelia Colmenero Castro; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 91/2014; 21/03/2014; Andrew Manuel Cabrera Morales; X X; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 92/2014; 18/03/2014; Jesús Ángel De José Vidal; Z; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 125/2014; 21/03/2014; Jean Maikon Carvalho Dos Santos; Y S; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 133/2014; 18/02/2014; Julián Diéguez González; L; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1113/2013; 10/03/2014; Víctor Gallego Davila; C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1152/2013; 14/03/2014; David Lamagrande Merino; C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1240/2013; 07/03/2014; Antonio Cruañes Valle; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1244/2013; 21/03/2014; Alain José Vedo Hernández; R; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1293/2013; 17/03/2014; Diego Muñoz López; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1391/2013; 25/03/2014; José Antonio Manteiga Casas; K; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1395/2013; 17/03/2014; Rubén Cid Basauri; Q; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1436/2013; 26/03/2014; Miguel Gómez García; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 1437/2013; 24/03/2014; Gerardo Manuel Balburgos García; P; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá. 309/2012; 18/03/2014; Santiago Paz Pereira; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridad cidadá., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se publica un extracto de las resoluciones dictadas por el subdelegado del Gobierno en en los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan, pudiendo examinarse el expediente completo y obtener una copia de la resolución en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes o bien consultar los datos en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado mis expedientes y seleccionando la opción Sanciones Administrativas, siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Contra las citadas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso de alzada ante el ministro del Interior, que es la autoridad competente para resolverlos, bien directamente o bien ante esta Subdelegación, dentro del plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio. Todo de ello es de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. En el supuesto de no hacer uso de este derecho, y conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 52/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en la Orden PRE/3662/2003, de 29 de diciembre, el pago voluntario de la multa deberá hacerse efectivo ingresando su importe a través del modelo 069 facilitado por esta Subdelegación, o bien obteniéndolo a través de la dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/. Una vez validado por la entidad bancaria, deberá remitirse el ejemplar para la Administración a la Subdelegación para dar por finalizado el procedimiento de recaudación, de no hacerse así, se procederá a su cobro en vía ejecutiva. Una vez recibida la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el 20 de mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se recibe entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo de pago será hasta el 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente. Expediente; fecha resolución; interesado/a; NIF; legislación infringida 1/2014; 25/03/2014; Miguel Ángel Bello Mourelle; F; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 19/2014; 18/03/2014; Lucar Rodríguez Iturbe; V; 43/2014; 17/03/2014; Noelia Colmenero Castro; V; 91/2014; 21/03/2014; Andrew Manuel Cabrera Morales; X X; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 92/2014; 18/03/2014; Jesús Ángel De José Vidal; Z; 125/2014; 21/03/2014; Jean Maikon Carvalho Dos Santos; Y S; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 133/2014; 18/02/2014; Julián Diéguez González; L; 1113/2013; 10/03/2014; Víctor Gallego Davila; C; 1152/2013; 14/03/2014; David Lamagrande Merino; C; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1240/2013; 07/03/2014; Antonio Cruañes Valle; N; 1244/2013; 21/03/2014; Alain José Vedo Hernández; R; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1293/2013; 17/03/2014; Diego Muñoz López; N; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1391/2013; 25/03/2014; José Antonio Manteiga Casas; K; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1395/2013; 17/03/2014; Rubén Cid Basauri; Q; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 1436/2013; 26/03/2014; Miguel Gómez García; Y; 1437/2013; 24/03/2014; Gerardo Manuel Balburgos García; P; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 309/2012; 18/03/2014; Santiago Paz Pereira; Y; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la, 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral. r subdelegación do Goberno secretaría xeral De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ao non ser posible a súa notificación no último enderezo coñecido dos interesados, publícase que o subdelegado do Goberno en, a quen lle compete a resolución, iniciou os procedementos sancionadores que a continuación se relacionan. Os interesados poderán examinar o expediente completo e obter unha copia deste na Unidade de Infraccións Administrativas desta Subdelegación, rúa Parque de San Lázaro, 1,, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ou ben consultar os datos na sede electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, enderezo https://sede.administracionspublicas.gob.es/, dentro do apartado os meus expedientes e seleccionando a opción Sancións Administrativas, sempre que dispoñan de certificado dixital para identificarse. Os interesados dispoñen dun prazo de quince días laborables, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio para facer as alegacións e propoñer as probas que considere axeitadas, podendo aplicarse os efectos previstos no artigo 8 do Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto. De non efectuaren alegacións, a iniciación pode-

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o rá ser considerada proposta de resolución conforme o disposto no artigo 13.2 do citado regulamento. Expediente; data inicio; interesado/a; NIF/ pasaporte; lexislación infrinxida 153/2014; 24/02/2014; María Lucía de Limia; X J; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 188/2014; 06/03/2014; Rodolfo Núñez Jiménez; X X; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 212/2014; 11/03/2014; Carmen Magalys Rojas; ; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 239/2014; 19/03/2014; José Vicente Ballesteros; V; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 249/2014; 19/03/2014; Manuel Gómez Salgado; P; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 256/2014; 19/03/2014; Violeta Ramona Constantin; X C; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 263/2014; 24/03/2014; Rafael Motos Fernández; G; Lei 17/1985, do 1 de xullo, sobre obxectos fabricados con metais preciosos (BOE do ). 264/2014; 24/03/2014; Roberto Cid Cid; G; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febreiro, sobre protección da seguridade cidadá. 267/2014; 24/03/2014; Magnolia Amasin; Y M; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 268/2014; 24/03/2014; Fernando Javier Feijoo Álvarez; E; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 277/2014; 25/03/2014; Tania Quintairos Pereira; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 283/2014; 25/03/2014; Tatiana Inés Torres García; J; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 292/2014; 26/03/2014; Juan Antonio Pérez Villa; Y G; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 294/2014; 26/03/2014; Roberto Novoa Fernández; N; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 295/2014; 26/03/2014; Victoria Eugenia González Domínguez; Y; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 297/2014; 27/03/2014; Luis García Padreda; F; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003) 300/2014; 31/03/2014; Levi De Jesús Ramos; ; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 306/2014; 31/03/2014; Andrés Barbosa Suárez; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 307/2014; 31/03/2014; David Barbosa Fernández; M; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 309/2014; 31/03/2014; Milagros Álvarez Pato; L; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá. 317/2014; 04/04/2014; Antonio Aguilera Plaza; A; Lei orgánica 1/1992, do 21 de febrero, sobre protección da seguridade cidadá., 24 de abril de O secretario xeral. Asdo.: Manuel Arias Carral. subdelegación del gobierno secretaría general De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al no ser posible la notificación en el último domicilio conocido de los interesados, se publica que el subdelegado del Gobierno en, a quien compete su resolución, ha iniciado los procedimientos sancionadores que a continuación se relacionan. Los interesados podrán examinar el expediente completo y obtener una copia de este en la Unidad de Infracciones Administrativas de esta Subdelegación, calle Parque San Lázaro, 1,, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, o bien consultar los datos en la sede electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/, dentro del apartado mis expedientes y seleccionando la opción Sanciones Administrativas, siempre que se disponga de certificado digital para identificarse. Los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estimen convenientes, pudiendo aplicarse los efectos previstos en el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. De no efectuar alegaciones, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 del citado reglamento. Expediente; fecha inicio; interesado/a; NIF/ pasaporte; legislación infringida 153/2014; 24/02/2014; María Lucía de Limia; X J; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 188/2014; 06/03/2014; Rodolfo Núñez Jiménez; X X; 212/2014; 11/03/2014; Carmen Magalys Rojas; ; 239/2014; 19/03/2014; José Vicente Ballesteros; V; 249/2014; 19/03/2014; Manuel Gómez Salgado; P; 256/2014; 19/03/2014; Violeta Ramona Constantin; X C; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 263/2014; 24/03/2014; Rafael Motos Fernández; G; Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre Objetos Fabricados con Metales Preciosos (BOE de )

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º S á b a d o, 1 0 m a i o /2014; 24/03/2014; Roberto Cid Cid; G; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 267/2014; 24/03/2014; Magnolia Amasin; Y M; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 268/2014; 24/03/2014; Fernando Javier Feijoo Álvarez; E; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 277/2014; 25/03/2014; Tania Quintairos Pereira; A; 283/2014; 25/03/2014; Tatiana Inés Torres García; J; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 292/2014; 26/03/2014; Juan Antonio Pérez Villa; Y G; 294/2014; 26/03/2014; Roberto Novoa Fernández; N; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 295/2014; 26/03/2014; Victoria Eugenia González Domínguez; Y; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 297/2014; 27/03/2014; Luis García Padreda; F; Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE de 18 de noviembre de 2003) 300/2014; 31/03/2014; Levi De Jesús Ramos; ; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 306/2014; 31/03/2014; Andrés Barbosa Suárez; A; 307/2014; 31/03/2014; David Barbosa Fernández; M; Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 309/2014; 31/03/2014; Milagros Álvarez Pato; L; 317/2014; 04/04/2014; Antonio Aguilera Plaza; A;, 24 de abril de El secretario general. Fdo.: Manuel Arias Carral. r dirección xeral da Policía comisaría Provincial Grupo de Estranxeiría e Fronteiras De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase a incoación do procedemento sancionador de expulsión que instrúe esta Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras con data , por infracción ao artigo 53.1.a) da Lei orgánica 4/2000, modificada pola Lei orgánica 8/2000 e reformada pola Lei orgánica 14/2003, do 20 de novembro, e Lei orgánica 2/2009, do 11 de decembro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, ao/á cidadán/á estranxeiro/a que a continuación se relaciona, xa que intentada a notificación persoal no seu último domicilio coñecido, esta non foi posible practicala. Os correspondentes expedientes están na Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras da Comisaría de Policía, podendo os interesados formular as alegacións e achegar as probas que estimen oportunas dentro do prazo de quince días, contados dende o día seguinte á publicación deste edicto. Unha vez transcorrido o dito prazo sen que usase tal dereito, ditaranse as oportunas resolucións. Nome e apelidos; nacionalidade; data incoación/proposta; n.º expediente; enderezo. Nellys Lemus Núñez; Venezuela; ; 14/039; rúa Do Areal, 20, 1º B, A Valenzá, Barbadás ()., 24 de abril de O xefe da Brigada Provincial de Estranxeiría e Fronteiras. Asdo.: José Fernando Rodríguez Martínez. dirección general de la Policía comisaría Provincial Grupo de Extranjería y Fronteras De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la incoación del procedimiento sancionador de expulsión que instruye esta Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras con fecha , por infracción al artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000 y reformada por la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, y Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, al/ a la ciudadano/a extranjero/a que a continuación se relaciona, ya que intentada la notificación personal en su último domicilio conocido, ésta no fue posible practicarla. Los correspondientes expedientes obran en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía, pudiendo los interesados formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen oportunas dentro del plazo de quince días, contados desde el día siguiente a la publicación de este edicto. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de tal derecho, se dictarán las oportunas resoluciones. Nombre y apellidos; nacionalidad; fecha incoación/propuesta; n.º expediente; domicilio. Nellys Lemus Núñez; Venezuela; ; 14/039; rúa Do Areal, 20, 1º B, A Valenzá, Barbadás ()., 24 de abril de El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras. Fdo.: José Fernando Rodríguez Martínez. r dirección xeral da Policía comisaría Provincial Grupo de Estranxeiría e Fronteiras De conformidade co disposto nos artigos 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 27 martes, 3 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato de subministración

Más detalles

CONCELLOS CERVO. Anuncio

CONCELLOS CERVO. Anuncio MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2014 Nº 005 CONCELLOS CERVO Diante da imposibilidade de efectuar, nos casos que a continuación se indican, a notificación da resolución recaída no expediente de caducidade de inscricións

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Comunicación de baixa como posible beneficiario

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LA Villa de Robregordo (Madrid)

AYUNTAMIENTO DE LA Villa de Robregordo (Madrid) BORRADOR DEL ACTA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2011. En Robregordo a 29 de Diciembre de 2011. En el salón de actos de la Casa Consistorial, en sesión ordinaria

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015 Nº 148 CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO Aprobación definitiva de modificación de crédito 5/2015 por concesión de créditos extraordinario 2/CE/2015. Finalizado o período de exposición

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE D. César Aja Mariño CONCEJALES

Más detalles

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2009 - Martes, 3 de Febrero de 2009 - Núm. 027 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA E COMERCIO ANEXO I-a BT-123456-04 PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO REXISTRO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DE BAIXA TENSIÓN IN614C SOLICITUDE

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014 BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2.014 ASISTENTES: Alcalde-Presidente: Don Vidal Galicia Jaramillo Concejales: Don Ricardo-J. Ungría Martínez Doña María Sonsoles

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2

S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2 LUNS 18 DE MARZO DE 2013 u Número 54 u Páx. 1 S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Páx. MINISTERIO DE FOMENTO Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AUGAS DE GALICIA-SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AUGAS DE GALICIA-SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2011 Nº 131 INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH.W27.05823 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AUGAS DE GALICIA-SERVIZO TERRITORIAL DE LUGO Begasa,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL PONTEAREAS. Ordenanzas e Regulamentos

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL PONTEAREAS. Ordenanzas e Regulamentos ADMINISTRACIÓN LOCAL MUNICIPAL PONTEAREAS Ordenanzas e Regulamentos APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA TARXETAS DE ARMAS DE 4ª CATEGORIA Non téndose producido reclamacións contra o acordo adoptado

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. ASISTENTES: SR. ALCALDE PRESIDENTE: Don Francisco Casero Martín SRES. CONCEJALES: GRUPOS POLITICOS. P.S.O.E.

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2012 Nº 198 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DE LUGO AUGAS DE GALICIA DH.W27.06203 O Servizo de Infraestruturas Agrarias, con CIF. S-1511001H,

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Propuesta Concejalía Delegada de Bienestar Social Expte. Área de Bienestar Social Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

Más detalles

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE HACIENDA ASUNTO: CALENDARIO FISCAL 2011.

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE HACIENDA ASUNTO: CALENDARIO FISCAL 2011. PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE HACIENDA ASUNTO: CALENDARIO FISCAL 2011. Por medio de la presente vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2011,

Más detalles

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL B.O.P. de Almería - Número 31 Lunes, 16 de febrero de 2015 Pág. 62 ADMINISTRACIÓN LOCAL 1009/15 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA E D I C T O Pablo José Venzal Contreras, Vicepresidente de la

Más detalles

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles.

La Constitución en su artículo 27, garantiza el derecho a la educación de todos los españoles. BASES QUE HABRAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA PARA MASTER UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS FEMINISTAS, DE

Más detalles

Servizo de Relacións Laborais

Servizo de Relacións Laborais Núm. 124 Luns 1 de xullo de 2013 Páx. 5 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Servizo de Relacións Laborais Convenio o Acordo: CONVENIO DE BAZARES Y ARTÍCULOS DE REGALO DE LA PROVINCIA DE

Más detalles

Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria

Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA y URGENTE DEL PLENO DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL NORTE DE GRAN CANARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE SEÑORES ASISTENTES:

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTA CORPORACION EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015.

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTA CORPORACION EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015. ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR ESTA CORPORACION EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015. En el Salón de Actos de la Casa Consistorial de Albanchez de Mágina, siendo las diez horas del día 27 de abril

Más detalles

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691

DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 DOG Núm. 28 Viernes, 8 de febrero de 2013 Pág. 3691 I. DISPOSICIONES GENERALES CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR DECRETO 19/2013, de 17 de enero, por el que se crea el Consejo Gallego del Trabajo Autónomo

Más detalles

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11 Instituto Municipal de Asuntos Sociales EDICTO. Bases Becas Escolares 2015/16 Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos

Más detalles

ACTUALIDADE DO SECTOR DOS ÁRIDOS

ACTUALIDADE DO SECTOR DOS ÁRIDOS ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS ACTUALIDADE DO SECTOR DOS ÁRIDOS Buxard@ nº 39 AGOSTO 2012 Sumario : RESUMO DE PRENSA RESUMO DE PRENSA Prensa... 1 5 Atlántico Diario Diario de Ferrol El Correo Gallego El ideal

Más detalles

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DESTINADAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES

CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DESTINADAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DESTINADAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES Artículo 1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LAS BECAS 1. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda convoca la concesión

Más detalles

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES 9346 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 56, viernes 30 de abril de 2010 entenderse presuntamente desestimado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de

Más detalles

Dictamen 180/2014 I. ANTECEDENTES

Dictamen 180/2014 I. ANTECEDENTES Dictamen 180/2014 D. Alberto MUÑOZ GONZÁLEZ Presidente D. Alfonso REY LÓPEZ Vicepresidente D. Javier ÁLVAREZ ALONSO D. ª María DIEZ VIÑUELA D. Enrique FERNÁNDEZ GONZÁLEZ D. ª Maximina FERNÁNDEZ OTERO D.

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2011. El Sr. Alcalde Presidente inicia la sesión

Más detalles

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL B A S E S OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 32 xoves, 7 febreiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da primeira convocatoria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR Núm. 13 Jueves 15 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 3140 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DEL INTERIOR 341 Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.-

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015.- ASISTENTES: PRESIDENTA Dª. Mª. Dolores Marín Torres CONCEJALES. -D. Bartolomé Cruz Sánchez. -Dª. Beatriz

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE OFERTAS DE EMPLEO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE OFERTAS DE EMPLEO Pág. 299 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 87 VILLA DEL PRADO OFERTAS DE EMPLEO Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento Villa del Prado, en sesión celebrada el día 8 de julio

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo.

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. RESOLUCIÓN DE ARCHIVO Expte. RA-34/2010: Abogados de Vigo. Pleno Sres.: D. Francisco Hernández Rodríguez, Presidente D. Fernando Varela Carid, Vocal D. Alfonso Vez Pazos, Vocal En Santiago de Compostela,

Más detalles

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), ANUNCIO En relación con el proceso selectivo para la selección y contratación laboral temporal de dos profesores/as: un/a profesor/ de música (especialidad de canto) y de un/a profesor/a de danza en la

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio VIERNES, 25 DE MARZO DE 2011 Nº 068 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de marzo de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 26 de septiembre Boletín Oficial del Estado Resolución de 08/09/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Universidad de Vigo, por

Más detalles

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS. Anuncio LUNES, 14 DE MAYO DE 2012 Nº 110 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DIRECCIÓN XERAL DE INDUSTRIA, ENERXÍA E MINAS Resolución do 20 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía

Más detalles

ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES.

ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES. ACTA DE LA SESION EXTRA-ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL PASADO 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.007, EN LLANERA DE RANES. (VALENCIA) SRES. ASISTENTES: Alcalde-Presidente: Vicente Sanchis Bonete.

Más detalles

La puntuación total consistirá en la suma de las puntuaciones de las dos fases.

La puntuación total consistirá en la suma de las puntuaciones de las dos fases. CONVOCATORIA PÚBLICA Y BASES PARA LA SELECCIÓN DE MONITORES/AS DEL TALLER DE EMPLEO EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER RURAL Y SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO MONUMENTAL, EN HUETE. 1.-OBJETO. El objeto de la presente

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS Año LXXXVIII Lunes, 28 de Octubre de 2013 Número 138 SUMARIO NÚMERO REGISTRO PÁGINA I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Más detalles

BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL

BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL BASES CONVOCATORIA 2015 AYUDAS AL DESARROLLO DE UNA NUEVA IDEA EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS EMPRENDEDORAS LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN

Más detalles

Asistidos del Secretario General, Don Juan Borrego López y del Interventor General, Don Francisco de Asís Ojeda Vila.

Asistidos del Secretario General, Don Juan Borrego López y del Interventor General, Don Francisco de Asís Ojeda Vila. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL SALÓN DE COMISIONES DE LA CASA CONSISTORIAL.- En la Ciudad de Utrera,

Más detalles

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal:

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal: RESOLUCIÓN DO CONSELLEIRO DELEGADO POLA QUE SE PRESTA APROBACIÓN Á INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL TURISMO DE PONTEVEDRA, S.A. Elaboradas as instrucións

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

2.1. Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

2.1. Para tomar parte en esta oposición, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones: BASES Y CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR INTERINAMENTE 2 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 30/03/2012

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 30/03/2012 ACTA LA SESIÓN LA JUNTA GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 30/03/2012 ASISTENTES: PRESINTE D. Javier Cascante Roy TENIENTES ALCAL: D. David Mingo Pérez Dª Marta Labrador Gutiérrez Dª Isabel María de la Torre

Más detalles

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO.

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO. CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE CUATRO TALLERES DE EMPLEO. Por Resolución del Director Provincial de la Consejería de Economía, Empresas

Más detalles

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10

135357.07. Vivienda unifamiliar en elevación en Carrer Romualdo 10 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE TIRIG (CASTELLÓN) CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2008, A LAS 20.,00 HORAS. En Tirig (Castellón), a 11de Noviembre

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 DEL MORADILLO ROA ACTA LA SESIÓN ORDINARIA FECHA 20 SEPTIEMBRE 2012 L AYUNTAMIENTO MORADILLO ROA Hora de celebración: 10.45 horas Lugar: Casa Consistorial del Ayuntamiento de Moradillo de Roa Tipo de Sesión:

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 19788 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Sanidad y Política Social I.M.A.S. 5933 Resolución de 5 de mayo de 2015 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social,

Más detalles

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO. Anuncio VIERNES, 21 DE FEBRERO DE 2014 Nº 043 Disolución de Asociación XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE TRABALLO. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LUGO En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei 19/1977, do 1 de abril,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXXI Lunes, 23 de octubre de 2006 Número 149 SUMARIO I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Delegación del Gobierno en Canarias...

Más detalles

Núm. 61.790 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA

Núm. 61.790 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Núm. 61.790 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Más detalles

Lorca. Número 232 Miércoles, 7 de octubre de 2015

Lorca. Número 232 Miércoles, 7 de octubre de 2015 Página 34673 IV. Administración Local Lorca 10151 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca de fecha 18 de septiembre de 2015 sobre bases reguladoras para la concesión de ayudas

Más detalles

Granada es Provincia

Granada es Provincia ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE MARZO DE 2015 En la Sede de la Diputación, Sala de Juntas de la 5ª planta, a veintitrés de marzo de dos mil quince, siendo las nueve horas y treinta minutos se reúne

Más detalles

Ayuntamiento de El Burgo

Ayuntamiento de El Burgo ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE ENERO DE 2015 - ASISTENTES. Alcaldesa- Presidenta. Dª Mª Dolores Narváez Bandera. Concejales/as. D. Juan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1. www.diputaciondezamora.es

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA. N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1. www.diputaciondezamora.es BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 1 www.diputaciondezamora.es N.º 93 - MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO DE 2011 Pág. 2 I. Administración del Estado DELEGACIÓN DEL

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Convenio o Acordo: HOSPITALIZACION E INTERNAMIENTO

Convenio o Acordo: HOSPITALIZACION E INTERNAMIENTO Núm. 221 Venres 16 de novembro de 2012 Páx. 6 ACTA DE NEGOCIACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN Y LOS DELEGADOS DE PERSONAL DE LA EMPRESA CAR CONSULTING SPAIN S.L. PARA LA APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE UNA NUEVA CATEGORIA

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 137 de 14-vi-2013 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 7 de junio de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 232 Lunes, 6 de octubre de 2014 Pág. 1 SUMARIO BOPVA-B-2014-232 I.-ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN CASTILLA

Más detalles

ACTA SESION ORDINARIA DIA 27-3-13.

ACTA SESION ORDINARIA DIA 27-3-13. ACTA SESION ORDINARIA DIA 27-3-13. En Catí, Provincia de Castellón, a veintisiete de Marzo de dos mil trece, siendo las 20,00 horas, se reúne el Pleno, en primera convocatoria, al objeto de celebrar sesión

Más detalles

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008

IV. Anuncios. 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 12820 Boletín Oficial de Canarias núm. 134, sábado 5 de julio de 2008 de la actividad subvencionada que está supeditada en cuanto a su abono a la paralización definitiva del barco donde el beneficiario

Más detalles

C/ Sindicalista Luis Cobos, 2, Planta 2 Antiguo Edificio de Bomberos 11203 Algeciras

C/ Sindicalista Luis Cobos, 2, Planta 2 Antiguo Edificio de Bomberos 11203 Algeciras OPERACIÓN DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2015 ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES IMPORTE: 500.000,00 ANTECEDENTES DE HECHO I. El Ayuntamiento de Algeciras pretende contratar una

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 28800 III. Otras Resoluciones Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 4867 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de octubre de 2015, del Director, por la que se conceden subvenciones

Más detalles

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS

30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DEL COBRO DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS La presente ordenanza se aprueba en aplicación de lo previsto en los artículos 106.2

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE GOBIERNO DE CANARIAS BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Año LXXX Lunes, 5 de septiembre de 2005 Número 146 SUMARIO I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Subdelegación del Gobierno en Santa

Más detalles

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA.

ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA. ORDENANZA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS SOBRE COTOS PRIVADOS DE CAZA. PRECEPTOS GENERALES. Artículo 1º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986,

Más detalles