672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "672 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora"

Transcripción

1 OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática Zigilua eta sinadura / Sello y Firma Erakundearen / Entidad Data / Fecha Zenbatekoa / Importe

2 Zordunketa Agiria / Talón de Cargo OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) (9) / TOTAL A INGRESAR (-) /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Administrazioarentzako Alea / Ejemplar para la Administración Zigilua eta sinadura / Sello y Firma Erakundearen / Entidad Data / Fecha Zenbatekoa / Importe

3 Ordain Gutuna / Carta de Pago OIRRI ZERGAGARRIA OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE ( ) TOTAL A INGRESAR (-) (9) / /IFK /CIF / Enpresaren izena / Razón Social Aitortzailearentzako Alea / Ejemplar oara el Interesado Zigilua eta sinadura / Sello y Firma Erakundearen / Entidad Data / Fecha Zenbatekoa / Importe

4 Ordain Gutuna / Carta de Pago Entitate Lankidearentzako Alea / Ejemplar para la Entidad Colaboradora TOTAL A INGRESAR Zigilua eta sinadura / Sello y Firma Erakundearen / Entidad Data / Fecha Zenbatekoa / Importe

5 JARRAIBIDEAK - eredua idazmakinaz edo boligrafoz bete behar da, letra larriak erabiliz. - Bete itzazu ilundurik ez dauden laukiak. - Zerga Kudeatzen duen Organoan aurkeztu behar da eredua, sei hilabeteko epean, kausatzailearen heriotza egunetik edo heriotzaren aitorpena irmo bihurtzen denetik aurrera, betiere banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatiba batean ordainketa behin egin ondoren. (1) IDENTIFIKAZIOA Subjektu pasiboaren eta kausatzailearen datuak jarri behar dituzu. Jarri zenbat diren onuradunak. Jarri subjektu pasiboak kausatzailearekin duen ahaidetasun harremana. Jarri ren zenbakia honako taularen arabera: A) 20ko urtarrilaren 1etik aurrerako zerga-gaien kasuan (edo, bestela, talde hauen aplikazioa zergapekoarentzat aldekoagoa denean, orduan 20ko maiatzaren 24tik aurrera aplikatuko delako): I. taldea: odolkidetasun bidezko bigarren eta hirugarren mailako zeharkako ahaideek, eta ezkontza bidezko aurreko eta ondorengo ahaideek, maiatzaren 7ko 2/20 Legearen arabera eratutako izatezko bikotetik eratorritakoak barne, egiten dituzten eskurapenak. II. taldea: laugarren mailako zeharkako ahaideek, ezkontza bidezko bigarren eta hirugarren mailako zeharkako ahaideek -maiatzaren 7ko 2/20 Legearen arabera eratutako izatezko bikotetik eratorritakoak barne-, maila urrunagokoek eta arrotzek egiten dituzten eskurapenak. B)Zerga-gaiak 1997ko ekainaren 3a baino lehenagokoak badira: I. taldea: bigarren eta hirugarren mailako zeharkako ahaideak, eta ezkontza bidezko aurreko eta ondorengo ahaideak. II. taldea: laugarren mailako zeharkako ahaideak, urrunagoak eta arrotzak. Jarri zenbakitan zein egunetan hil den kausatzailea edo noiz hartu duen irmotasuna ausentearen heriotz aitorpenak. Bina digituz idatzi behar dira eguna, hilabetea eta urtea, kasu honetan azken bi digituak jarrita (zifra digitu bakarrekoa bada, aurretik zeroa jarri). (6)Jarri kausatzailea Euskal Herrian bizi izandako urteak. (7) AUTOLIKIDAZIOA Autolikidazioa ordainketatik salbuetsita badago urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauak 5. artikuluan jasotakoaren arabera, laukia bete behar da bakarrik, eta gero salbuetsia laukia markatu. Jarri bizitza aseguruen kontratuen onuradunak jasotako zenbatekoa, kontratugilea eta onuraduna pertsona bera ez direnean. Hildakoaren bizitza aseguru guztiengatik onuradunak jaso dituen zenbatekoak eta lehendik likidatutako polizei dagozkien zenbatekoak metatu egingo dira. Jarri eta laukien batura. Jarri indarrean dagoen araudiaren arabera bidezkoak diren murrizpenak. Jarri eta laukien arteko diferentziaren emaitza. Sortzapen egunean Zergak indarrean duen tarifa aplikatu behar da eta lortutako emaitza adierazi. Jarri subjektu pasiboak lehendik ordaindu dituen kuotak Jarri eta laukien arteko diferentziaren emaitza. Jarri X bat Salbuetsia laukian, zenbatekoak Foru Arauaren 5. artikuluan aurreikusitako bizitza aseguruen onuradun gisa jasotakoak direnean. X hori Bigarren xedapen iragankorra laukian jarriko da, subjektu pasiboa Foru Arauaren xedapen horretara biltzen denean. (9) AURKEZLEA Autolikidazioa aurkezten duena ez bada subjektu pasiboa, apartatu honetan aurkezlearen datuak jarriko dira. GARRANTZITSUA Subjektu pasiboak edo aurkezleak sinatu behar du autolikidazioa. Aurkeztu beharreko agiriak: - Zergari lotutako egitate ezargarriak aipatzen edo jasotzen dituen dokumentuaren jatorrizko alea eta kopia sinplea. - Heriotza Agiriaren fotokopia (Erregistro Zibilak eman behar du agiria). - Kausatzaileak izenpetutako kontratuen fotokopia edo, bestela, Aseguru Etxeak emandako ziurtagiria, zeinak adieraziko baitu zenbateko kapitala jaso behar den eta zein den/diren onuraduna/k. - Onuradunen eta kausatzailearen Nortasun Agiriaren fotokopia. - ren justifikazio dokumentala (familia liburuaren fotokopia eta beste batzuk), non eta ahaidetasun taldearen zenbakia handiena bada. Aseguruaren polizak ez badu espresuki eta zehazki adierazten onuradunak zeintzuk diren eta, horren ordez, legezko oinordekoak aipatzen baditu, kausatzailearen testamentuan jasotako xedapenen fotokopia aurkeztu beharko da, halakorik bada, eta Azken Borondateko Egintzen Erregistroak luzatutako Ziurtagiria erantsi. Testamenturik ez badago, horren ordez oinordekoen aitorpenari buruzko auto judizialaren edo notario-aktaren fotokopia aurkeztuko da. Aurrekoa hala izanik ere, zerga kudeatzen duen organoak agiri horien jatorrizko aleak edo horien kopia baimendua aurkezteko eskatu ahal izango du. INSTRUCCIONES - El modelo deberá cumplimentarse a máquina o utilizando bolígrafo y con letras mayúsculas. - Cumplimentar los recuadros no sombreados. - Deberá presentarse en el Organo de Gestión Tributaria en el plazo de 6 meses, a contar desde el día del fallecimiento del causante o de aquél en que adquiera firmeza la declaración del fallecimiento, una vez efectuado, en su caso, el ingreso en Bancos, Cajas de Ahorro o Cooperativas de Crédito. (1) IDENTIFICACION Se harán constar los datos del sujeto pasivo y del causante. Se hará constar el número de beneficiarios. Se consignará el parentesco del sujeto pasivo con el causante. Consigne el número del en función del siguiente cuadro: A) Para hechos imponibles producidos a partir del 1 de enero de 20 (ó bien cuando su aplicación resulte más favorable para el obligado tributario en cuyo será de aplicación a partir del 24 de mayo de 20): I : Adquisiciones por colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad,ascendientes y descendientes por afinidad,incluidos los resultantes de la constitución de una pareja de hecho por aplicación de la Ley 2/20 de 7 de mayo II : Adquisiciones por colaterales de cuarto grado,colaterales de segundo y tercer grado por afinidad,incluidos los resultantes de la constitución de una pareja de hecho por aplicación de la Ley 2/20,de 7 de mayo,grados más distantes y extraños B) En los acontecidos con anterioridad hasta el 3 de junio de 1997: I : colaterales de segundo y tercer grado,ascendientes y descendientes por afinidad II: colaterales de cuarto grado,más distantes y extraños Consigne en expresión numérica la fecha de fallecimiento del causante, o de adquisición de firmeza de la declaración del fallecimiento del ausente, utilizando dos dígitos para el día, dos para el mes, y los dos últimos dígitos del año (si la cifra sólo tiene un dígito consígnela precedida de un cero). (6) Consigne el número de años de residencia en el País Vasco del causante. (7) AUTOLIQUIDACION Si la autoliquidación fuera exenta de pago por aplicación del artículo 5 de la Norma Foral 3/1990 de 11 de enero,se rellenará unicamente la casilla,marcando posteriormente la casilla de exento. Se consignará la cantidad percibida por el beneficiario de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contratante sea persona distinta del beneficiario. Se acumularán las cantidades percibidas por el beneficiario en razón de todos los seguros sobre la vida constituídos sobre el fallecido y correspondiente a pólizas presentadas a liquidación con anterioridad. Se consignará el resultado de sumar las casillas y. Se consignarán las reducciones procedentes en virtud de lo dispuesto en la normativa vigente. Se consignará el resultado de la diferencia entre las casillas y. Se aplicará la tarifa vigente del impuesto a la fecha del devengo, consignando el resultado obtenido. Se consignarán las cuotas ingresadas anteriormento por el sujeto pasivo. Se consignará el resultado de la diferencia entre las casillas y. Marque con una X el recuadro de exento cuando se trate de percepciones como beneficiarios de seguros de vida previstos en el artículo 5 de la Norma Foral. Marque con una X el recuadro de Disposición transitoria segunda cuando el sujeto pasivo se acoja a esta Disposición de la Norma Foral. (9) PRESENTADOR En este apartado se consignarán los datos referidos al presentador de la autoliquidación, si éste fuera persona distinta del sujeto pasivo. IMPORTANTE La autoliquidación deberá ir firmada por el sujeto pasivo o el presentador. Documentación a presentar: - Original y copia simple del documento referente o comprensivo de los hechos imponibles sujetos al impuesto. - Fotocopia del Certificado de defunción expedido por el Registro Civil - Fotocopia de los contratos concertados por el causante o certificacion expedida por la Entidad aseguradora donde conste el capital a percibir y la/s persona/s beneficiarias. - Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios y del causante. - Justificación documental del parentesco, como fotocopia del libro de familia u otros, salvo que el número del grupo sea el más alto. Para el caso en el que la póliza del seguro no hiciese mención expresa y determinada de los beneficiarios por remitirse a los herederos legales, será necesaria la presentación de la fotocopia de las disposiciones testamentarias del causante, si las hubiere, junto con el Certificado del Registro de Actos de Última Voluntad. En caso de que no hubiera testamento, se sustituirá por fotocopia del correspondiente auto judicial o acta notarial de declaración de herederos. No obstante lo transcrito,el Organo de Gestión Tributaria podrá requerir la presentación de los originales o copia autorizada de los documentos citados Inprimaki honetan adierazten diren datuak Foru Ogasunaren fitxategi informatikoetan gordeko dira zerga helburuetarako. Datu horietan sartu nahiz horiek zuzendu, deuseztatu eta haien aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango duzu Foru Ogasunaren aurrean, 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duen eran. Helbidea: Errotaburu pasealekua 2, Donostia. Los datos de este impreso se incorporarán a los ficheros informáticos de la Hacienda Foral para fines tributarios. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, ante la misma: Pº Errotaburu nº 2, Donostia-San Sebastián.

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

671 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora OIRRI ZERGAGARRIA BASE IMPONIBLE (+)... OIRRI LIKIDAGARRIA BASE LIQUIDABLE (-)... TOTAL A INGRESAR (--)... () Informatikarako Alea / Ejemplar para Informática () / /IFK /CIF () Protokolo zk. / Nro. de

Más detalles

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora

670 Likidazio Bulegoa Oficina Liquidadora *84000701005* Kausagilea Causante Sortzapen eguna Fecha de devengo (7) Euskal Herrian bizi izandako urteak Nº años residencia País Vasco (8) Jaraunsletza / Herencia (9) Legatu / Legado (10) Likidazio partziala

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

651 eredua Modelo 651

651 eredua Modelo 651 651 eredua Modelo 651 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Dohaintzak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Donaciones Jarraibideak Instrucciones 651 eredua Nahitaezko agiria a) Ondasun higiezinak

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de UN VEHÍCULO de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Modelo 651. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Instrucciones

Modelo 651. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Instrucciones Modelo 651 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Instrucciones Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Modelo 651 Quien debe presentar la autoliquidación Estarán obligados a presentar autoliquidación,

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas herederas y/o legatarias de una persona fallecida residente en Bizkaia, cuyos herederos/as son: - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA Arabako Foru Aldundia DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 826/2014, del Diputado de Hacienda,

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

Modelo 650. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Instrucciones

Modelo 650. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Instrucciones Modelo 650 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Instrucciones Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Instrucciones modelo 650 Quién debe presentar la Declaración Están obligados a presentar la declaración,

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA La documentación expresada se cumplimentará mediante la presentación

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

GUÍA SEGUROS SOBRE LA VIDA

GUÍA SEGUROS SOBRE LA VIDA GUÍA SEGUROS SOBRE LA VIDA Actualizada a 30/09/2013 www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia ÍNDICE I. NORMATIVA...3 II. HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO...3 III. BASE IMPONIBLE...3 IV. REDUCCIONES...3

Más detalles

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015 2000tik 2014ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del euskera

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 25446 EHAA - 2006ko abenduak 27, asteazkena N.º 245 ZK. BOPV - miércoles 27 de diciembre de 2006 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 6443 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten

Más detalles

Declaración parcial BORRADOR. Provincia/País

Declaración parcial BORRADOR. Provincia/País Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia de () Oficina liquidadora de IMPUESTO SOBRE Impuesto sobre SUCESIONES Y DONACIONES Sucesiones y Donaciones Adquisiciones "mortis causa" Declaración ordinaria

Más detalles

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones CUMPLIMENTACIÓN MODELOS 650 Y 651 HOJA DE PARÁMETROS APLICABLES EN LOS HECHOS IMPONIBLES DEVENGADOS DESDE EL AÑO 2013 Reducciones por parentesco con el causante.-

Más detalles

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA

II - DIPUTACION FORAL DE ALAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA II - ADMINISTRACION LOCAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 145. zk. 2000ko abenduaren 18a, astelehena - Lunes, 18 de diciembre de 2000 nº 145 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PAGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DECLARACIÓN CENSAL *8400032612008* Decreto Foral 64/2008 de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, profesionales y otros

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

I.- CONTENIDO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGICA, DINAMIZACIÓN SOCIO-CULTURAL Y APOYO A LAS FAMILIAS DE

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Administrazio Xedapenak. Disposiciones Administrativas DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6342 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Diputatuen Kontseiluaren Foru Dekretuak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 2870 18/2013

Más detalles

SUJECCIÓN AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

SUJECCIÓN AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. SUJECCIÓN AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Artículo 3 Ley 29/1987. Hecho imponible. 1. Constituye el hecho imponible: a) La adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro

Más detalles

Dena den, urte bereko martxoaren 1era bitartean pezetako billete eta txanponak euroko

Dena den, urte bereko martxoaren 1era bitartean pezetako billete eta txanponak euroko Azaroaren 27ko 1.202/2001 FORU AGIN- DUA, hainbat zerga arautan jasotako zenbatekoak pezetatik eurora aldatu eta aldaketa horri buruzko arauak ematen dituena. (G.A.O. 238 zk. Geh.; 12-13; 22.921 or.) (*)

Más detalles

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Para todas las convocatorias del año 2012 del Subsistema de Formación para el Empleo Área de Integración

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332

IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332 IVA - EXPORTADORES Y OTROS OPERADORES ECONÓMICOS AYUDA - PRESENTACIÓN 332 Instrucciones del modelo 332 Obligados a declarar en el modelo 332 Declararán por el modelo 332 los sujetos pasivos que ostenten

Más detalles

MADRID CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. SECCIÓN I. REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE.

MADRID CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. SECCIÓN I. REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE. Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por

Más detalles

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible.

1. art. - Foru Araudia. Art. 1º. Normativa Foral. 2. art.- Zergapeko egitatea. Art. 2º. Hecho imponible. ORDENANTZA FISKALA: TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK ESKAINTZEN DITUZTEN ENPRESEK EGITEN DUTEN UDAL JABARI PUBLIKOAREN APROBETXAMENDU BEREZIRAKO ETA ERABILERA PRIBATURAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA. ORDENANZA

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

ANEXO II 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO WEB DE REMISIÓN DE DATOS AL REGISTRO POR LAS ASEGURADORAS

ANEXO II 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO WEB DE REMISIÓN DE DATOS AL REGISTRO POR LAS ASEGURADORAS BOE núm. 94 Jueves 19 abril 2007 17165 ANEXO II 1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO WEB DE REMISIÓN DE DATOS AL REGISTRO POR LAS ASEGURADORAS

Más detalles

Ángeles Custodios. Felices vacaciones!

Ángeles Custodios. Felices vacaciones! Colegio Ikastetxea Ángeles Custodios Felices vacaciones! Oporraldi zoriontsua! CURSO PRÓXIMO Todos los alumnos/as que continúen en el Colegio, abonarán la cantidad de 80 euros. El recibo se pasará por

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

her Cambios Legales 2016 a3asesor doc Gestor Documental Guía de usuario

her Cambios Legales 2016 a3asesor doc Gestor Documental Guía de usuario her Cambios Legales 2016 a3asesor doc Gestor Documental Guía de usuario Sumario Cambios Legales 2016 Nuevo indicador No aplicar la reducción por parentesco... 2 Cambios Legales en las Comunidades Autónomas...

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN TRABAJADOR TRANSFRONTERIZO. MUGALDEKO LANGILEEN ESKUBIDE eta BETEBEHARRAK

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN TRABAJADOR TRANSFRONTERIZO. MUGALDEKO LANGILEEN ESKUBIDE eta BETEBEHARRAK DERECHOS Y OBLIGACIONES DE UN TRABAJADOR TRANSFRONTERIZO Desde el momento que una persona viene a vivir a Francia, debe poner su documentación en regla. Para ello hay que seguir los pasos de los siguientes

Más detalles

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras Propuesta de modificación de los artículos 10.4, 10.5, 11.7 y 11.8 de la Ordenanza Técnica del Servicio de Taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi

ARGITARATZAILEA/EDITA Euskadiko Zerga-Koordinaziorako Organoa/Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi ERREDAKZIO-BATZORDEA/CONSEJO DE REDACCIÓN Manuela Escribano Riego (Lehendakaria/Presidenta) José Luis España Guzmán (Zuzendaria/Director) Jon Martínez Alonso, José Rubí Cassinello, Miren Itziar Miner Canflanca,

Más detalles

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga.

CLAUSULAS: El objeto del presente contrato es el arrendamiento y mantenimiento de maquinas fotocopiadoras del Ayuntamiento de Arrigorriaga. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE REGIRAN LA ADJUDICACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMINTO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA (BIZKAIA).

Más detalles

VALENCIA CAPÍTULO II. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

VALENCIA CAPÍTULO II. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos.. CAPÍTULO II Impuesto

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

E 3 POTENCIA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE VENTA

E 3 POTENCIA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE VENTA Circular Gral./Zirk.orok.: 48 Circular Part./Norb.zirk.: 25 Refª./Errefer.: NE/MA Fecha/Data: 23-02-2015 E 3 POTENCIA ESTRATEGIA DEL PROCESO DE VENTA INTRODUCCIÓN Frecuentemente, las pequeñas y medianas

Más detalles

GUÍA IMPUESTO SOBRE SUCESIONES

GUÍA IMPUESTO SOBRE SUCESIONES GUÍA IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Actualizada a 30/09/2013 www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia ÍNDICE I. NORMATIVA...1 II. HECHO IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO...1 III. BASE IMPONIBLE...1 IV.

Más detalles

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Página 10768 - Número 187 Viernes, 21 de septiembre de 2012 1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 1.1. DISPOSICIONES GENERALES 1.1.3. Órdenes Forales ORDEN FORAL 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía,

Más detalles

3.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES Las subvenciones se concederán con arreglo al sistema de concurrencia competitiva.

3.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN DE LAS SUBVENCIONES Las subvenciones se concederán con arreglo al sistema de concurrencia competitiva. Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete BASES REGULADORAS DE PETICIÓN Y CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A ACTIVIDADES CULTURALES CONCRETAS ORGANIZADAS POR LAS ENTIDADES SOCIOCULTURALES Y CASAS REGIONALES

Más detalles

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Errenta Renta 14 Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Zerbitzu gida Guía de Servicios www.bizkaia.net Errenta eta Ondare Kanpaina 2014 Campaña de Renta y Patrimonio 2014 Bizkaiko

Más detalles

MODELO 655. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones AUTOLIQUIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO POR EXTINCIÓN DE USUFRUCTO INSTRUCCIONES

MODELO 655. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones AUTOLIQUIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO POR EXTINCIÓN DE USUFRUCTO INSTRUCCIONES MODELO 655 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones AUTOLIQUIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DOMINIO POR EXTINCIÓN DE USUFRUCTO INSTRUCCIONES CUESTIONES GENERALES Normativa reguladora Ley 29/1987, de 18 de diciembre,

Más detalles

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA

2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA 2013-2014 2014 HHEEOO MATRIKULA LIBREA Otsailaren 24ko 10:00etatik martxoaren 20ko 13:00ak arte: matrikula-eskabideak egin eta ordaindu. Martxoren 27ko 13:00ak arte: Dokumentazioa aurkeztu. Martxoaren

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303

IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 IVA- AUTOLIQUIDACIÓN AYUDA - PRESENTACIÓN 303 Instrucciones del modelo 303 Obligados a declarar en el modelo 303 Declararán por el modelo 303: - Los sujetos pasivos que realicen actividades a las que apliquen

Más detalles

Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas

Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas Eskaera-Txostena Informe-Solicitud 0 Europako Gizarte Fondoa Fondo Social Europeo Europar Elkarteetan espezializatzeko bekak Becas de especialización en Comunidades Europeas 1999-2000 Ikasturtea Curso

Más detalles

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo

3. Artikulua. Sortzapena eta zergaldia Artículo 3º Devengo y Período impositivo 8.- ZERGA ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEI UDAL JABARI PUBLIKOA ERA PRIBATIBOAN ERABILI ETA BEREZIKI USTIATZEAGATIKO TASAK EZARTZEA ARAUTZEN DUENA 8.- ORDENANZA FISCAL

Más detalles

"Última modificación normativa: 01/01/2010"

Última modificación normativa: 01/01/2010 "Última modificación normativa: 01/01/2010" DECRETO FORAL 129/2004, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 -

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION - PLAN RENOVE CONDENSA- CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Alda. Urquijo 36-1ª planta 48011

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

Martxoaren 23ko 5/1987 FORU ARAUA, Oinordetza eta Dohantzen gaineko Zergari buruzkoa (GAO 61 zbka.; 1-4; 1269 orri)(*).

Martxoaren 23ko 5/1987 FORU ARAUA, Oinordetza eta Dohantzen gaineko Zergari buruzkoa (GAO 61 zbka.; 1-4; 1269 orri)(*). 1 5 Martxoaren 23ko 5/1987 FORU ARAUA, Oinordetza eta Dohantzen gaineko Zergari buruzkoa (GAO 61 zbka.; 1-4; 1269 orri)(*). AINTZIN SOLASA Euskal Herriko Autonomia Estatutuak bere 41.2.1) artikuluan eta

Más detalles

Junta de Castilla y León

Junta de Castilla y León Com. 01-04 MODIFICACIONES TRIBUTARIAS PARA EL AÑO 2004 QUE AFECTAN A LOS TRIBUTOS CEDIDOS GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 (Ley 61/2003), y de

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles