I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA"

Transcripción

1 DOGV - Núm I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Benestar Social ORDRE d 11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i s estableixen les condicions per a la seua concessió. [2001/X413] La protecció del discapacitat implica, entre altres aspectes, l adopció de les mesures necessàries perquè aquests puguen gaudir dels drets que el Títol I de la Constitució atorga a tots els ciutadans. Per a l èxit d aquest objectiu, s ha de tenir en compte, com a principi orientador i informador de tota l activitat a realitzar per part de l administració, l article 49 de la Constitució espanyola en assenyalar que: «els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals prestaran l atenció especialitzada que requerisquen i els empararan especialment per al gaudi dels drets que aquest títol atorga els ciutadans». En relació amb açò, els poders públics han d aportar i escometre les iniciatives necessàries per a l aconseguiment d aquests objectius i, conseqüentment, desenvolupar mesures concretes que permeten la realització i el lliure exercici d aquests drets a ciutadans que en cap cas poden veure s limitats o coartats pel medi físic per al gaudi dels drets que la Constitució els reconeix. La dificultat d accés als serveis públics de transport incideix negativament en l accés al món del treball i, consegüentment, dificulta la integració social i laboral de les persones de mobilitat reduïda, per la qual cosa, tenint en compte allò que s ha previst per l article 21.2 de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de Serveis Socials en l àmbit de la Comunitat Valenciana, considerant igualment de forma extensiva el mandat que conté l article 60 de la Llei 13/1982, de 7 d abril, d Integració Social del Minusvàlid, i amb l ànim de lluitar contra aquesta problemàtica es propicia a través de l esmentada Ordre, l ús dels vehicles particulars per les persones discapacitades amb mobilitat reduïda, com a mitjà alternatiu als transports públics, facilitant per a això de manera autònoma la garantia de l estacionament o aparcament en el punt de destinació, a través de l ús d una targeta que ho possibilite. Així mateix, la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació preveu específicament entre les seues disposicions les relatives a l accessibilitat en els transports i en els vehicles d ús privat que transporten a persones amb discapacitat, tot això amb l objecte, com s arreplega en el Preàmbul de la Llei que: Tots els ciutadans i les ciutadanes, sense discriminació possible, tenen dret a gaudir en condicions d igualtat, no sols dels espais urbans, sinó també de les àrees de relació social i cultural, sense oblidar per la seua importància, la incorporació al món laboral, sense que la seua impossibilitat d adaptació al marc físic li ho impedisca. Així, l article 25 d aquesta Llei estableix que la Conselleria competent en matèria d assumptes socials regularà la utilització de la targeta d estacionament, que tindrà validesa en tot el territori de la Comunitat Valenciana. No obstant això, és als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana a qui correspondrà dotar de contingut i efectivitat a aquesta targeta per mitjà de l aprovació de la normativa que establisca els drets sobre estacionament i aparcament que es reconeguen en el respectiu municipi a les persones amb discapacitat, de conformitat amb les previsions dels articles 15 i 25 de l esmentada Llei 1/1998. D altra banda s ha de tenir en compte la Recomanació 376/98, de data 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió Europea (DOCE I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Bienestar Social ORDEN de 11 de enero de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida, y se establecen las condiciones para su concesión. [2001/X413] La protección del discapacitado implica, entre otros aspectos, la adopción de las medidas necesarias para que éstos puedan disfrutar de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos. Para el logro de este objetivo, debe tenerse en cuenta, como principio orientador e informador de toda la actividad a realizar por parte de la administración, el propio artículo 49 de la Constitución española al señalar que: «los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a los ciudadanos». En relación con esto, los poderes públicos deben aportar y acometer las iniciativas necesarias para el logro de estos objetivos y, consecuentemente, desarrollar medidas concretas que permitan el desarrollo y libre ejercicio de estos derechos a ciudadanos que en ningún caso pueden verse limitados o coartados por el medio físico para el disfrute de los derechos que la propia Constitución les reconoce. La dificultad de acceso a los servicios públicos de transporte incide negativamente en el acceso al mundo del trabajo y, consiguientemente, dificulta la integración social y laboral de las personas de movilidad reducida, por lo qué, teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 21.2 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, considerando igualmente de forma extensiva el mandato que contiene el artículo 60 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, y con el ánimo de luchar contra dicha problemática. se propicia a través de la presente orden, el uso de los vehículos particulares por las personas discapacitadas con movilidad reducida, como medio alternativo a los transportes públicos, facilitando para ello de forma autónoma la garantía del estacionamiento o aparcamiento en el punto de destino, a través del uso de una tarjeta que lo posibilite. Asimismo, la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, prevé específicamente entre sus disposiciones las relativas a la accesibilidad en los transportes y en los vehículos de uso privado que transporten a personas con discapacidad, todo ello con el objeto, como se recoge en el propio Preámbulo de la Ley de que: Todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin discriminación posible, tienen derecho a disfrutar en condiciones de igualdad, no sólo de los espacios urbanos, sino también de las áreas de relación social y cultural, sin olvidar por su capital importancia, la incorporación al mundo laboral, sin que su imposibilidad de adaptación al marco físico lo impida. Así, el artículo 25 de dicha Ley establece que la Conselleria competente en materia de asuntos sociales regulará la utilización de la tarjeta de estacionamiento, que tendrá validez en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. No obstante, es a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana a los que corresponderá dotar de contenido y efectividad a dicha tarjeta mediante la aprobación de la normativa que establezca los derechos sobre estacionamiento y aparcamiento que se reconozcan en el respectivo municipio a las personas con discapacidad, de conformidad con las previsiones de los artículos 15 y 25 de la citada Ley 1/1998. Por otra parte debe tenerse en cuenta la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 1998, del Consejo de la Unión Europea

2 DOGV - Núm L167, de data ), perquè els estats membres creen una targeta d estacionament per a persones amb discapacitat, d acord amb un model comunitari uniforme reconegut recíprocament per tots els estats membres, a fi que els titulars d aquestes targetes puguen gaudir en tot Europa de les facilitats d estacionament relacionades amb les elles, d acord amb les normes nacionals vigents del país en què es troba la persona. D acord amb les consideracions anteriors, en virtut d allò que s ha disposat per l article 35 e) de la Llei 5/1983, de Govern Valencià, i pels articles 1 i 2 del Decret 138/2000, de 12 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, ORDENE Article 1. Objecte Aquesta ordre té com a objecte regular la utilització i l atorgament de la targeta d estacionament per als vehicles que transporten persones discapacitades amb, mobilitat reduïda, de conformitat amb allò previst l article 25 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, alhora que s adapta aquesta al model comunitari, establit per la Recomanació 376/98, de data 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió Europea. Article 2. Àmbit territorial La concessió de la targeta d estacionament per part dels ajuntaments de la Comunitat Autònoma, segons el procediment previst en aquesta ordre, tindrà validesa en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i acreditarà a la persona titular de la mateixa per a utilitzar els aparcaments reservats i gaudir dels drets que sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que transporten persones amb mobilitat reduïda establisquen els ajuntaments en favor d aquestes persones en les respectives ordenances, d acord amb el que preveu els articles 15 i 25 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació. Igualment tindran validesa en l esmentat territori les targetes d estacionament que expedisquen les autoritats competents de les altres comunitats autònomes i dels estats membres de la Unió Europea que s ajusten a la Recomanació 376/98, de data 4 de juny de 1998, del Consell de la Unió Europea (DOCE L167, de ). Article 3. Característiques i condicions d ús de la targeta d estacionament 1) Les característiques de la targeta d estacionament, d acord amb el model comunitari, són les següents: 1ª. Tindrà forma rectangular, amb unes dimensions de 148 mm de longitud i de 106 mm d altura, i haurà d estar plastificada. 2ª. El color serà blau clar, pantone 298 amb excepció del símbol blanc que representa una cadira de rodes sobre fons blau fosc pantone rèflex. 3ª. El revers i l anvers, estaran dividits verticalment en dues meitats. Els textos emprats utilitzaran el castellà i el valencià. En la meitat esquerra de l anvers figuraran: El símbol de la cadira de rodes en blanc sobre fons blau fosc, la data de caducitat, el nombre de la targeta d estacionament i el nom i segell de l autoritat expedidora. En la meitat dreta de l anvers figuraran: La inscripció «targeta d estacionament per a persones amb mobilitat reduïda» impresa en caràcters grans. A continuació, prou separada i amb caràcters xicotets, la inscripció «Targeta d estacionament» en les altres llengües oficials de la Unió Europea. (DOCE L167, de fecha ), para que los Estados miembros creen una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad conforme a un modelo comunitario uniforme reconocido recíprocamente por todos los estados miembros, con el fin de que los titulares de estas tarjetas puedan disfrutar en toda Europa de las facilidades de estacionamiento relacionadas con las mismas, con arreglo a las normas nacionales vigentes del país en que se encuentra la persona. De acuerdo con las consideraciones anteriores, en virtud de lo dispuesto por el artículo 35 e) de la Ley 5/1983, de Gobierno Valenciano, y por los artículos 1 y 2 del Decreto 138/2000, de 12 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, ORDENO Artículo 1. Objeto La presente orden tiene por objeto regular la utilización y el procedimiento para el otorgamiento de la tarjeta de estacionamiento para los vehículos que transportan personas discapacitadas con, movilidad reducida, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, al tiempo que se adapta la misma al modelo comunitario, establecido por la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 1998, del Consejo de la Unión Europea. Artículo 2. Ambito territorial La concesión de la tarjeta de estacionamiento por parte de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, según el procedimiento previsto en la presente orden, tendrá validez en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y acreditará a la persona titular de la misma para utilizar los aparcamientos reservados y disfrutar de los derechos que sobre estacionamiento y aparcamiento de vehículos privados que transporten personas con movilidad reducida establezcan los Ayuntamientos en favor de tales personas en sus respectivas ordenanzas, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 25 de la Ley 1/1998, de 5 de mayo de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. Igualmente tendrán validez en dicho territorio las tarjetas de estacionamiento que expidan las autoridades competentes de las demás Comunidades Autónomas y de los Estados miembros de la Unión Europea que se ajusten a la Recomendación 376/98, de fecha 4 de junio de 1998, del Consejo de la Unión Europea (DOCE L167, de ). Artículo 3. Características y condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento 1) Las características de la tarjeta de estacionamiento, con arreglo al modelo comunitario, son las siguientes: 1ª Tendrá forma rectangular, con unas dimensiones de 148 mm de longitud y de 106 mm de altura, y deberá estar plastificada. 2ª El color será azul claro, pantone 298 con excepción del símbolo blanco que representa una silla de ruedas sobre fondo azul oscuro pantone reflex. 3ª El reverso y el anverso, estarán divididos verticalmente en dos mitades. Los textos empleados utilizarán el castellano y el valenciano. En la mitad izquierda del anverso figurarán: El símbolo de la silla de ruedas en blanco sobre fondo azul oscuro, la fecha de caducidad, el número de la tarjeta de estacionamiento y el nombre y sello de la autoridad expedidora. En la mitad derecha del anverso figurarán: La inscripción tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida impresa en caracteres grandes. A continuación, suficientemente separada y con caracteres pequeños, la inscripción Tarjeta de estacionamiento en las demás lenguas oficiales de la Unión Europea.

3 DOGV - Núm La inscripció «model de les comunitats europees». De fons i dins del símbol de la Unió Europea (el cercle de dotze estrelles), l indicatiu de l Estat Espanyol.(E). En la meitat esquerra del revers figuraran: Els cognoms, nom, i fotografia del titular i la firma del titular o representant legal. En la meitat dreta del revers figuraran: La indicació: «Aquesta targeta autoritza el seu titular a fer ús de les facilitats d estacionament vigents en l estat membre en què es trobe». La indicació: «Quan s utilitze aquesta targeta, haurà de col locar-se en la part davantera del vehicle de manera que l anvers de la targeta siga clarament visible per al seu control» La Conselleria de Benestar Social proveirà els Ajuntaments de la targeta segons el model establit, per a garantir la uniformitat en tot el territori. 2) Les condicions que s han de reunir per a la seua utilització són les següents: 1ª. La targeta serà estrictament personal i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o aquest siga conduït per la persona amb mobilitat reduïda titular d aquella. 2ª. La targeta haurà de ser col locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers siga llegible des de l exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l autoritat competent així ho requerira. 3ª. El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la policia municipal en la interpretació de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi. Article 4. Cancel lació de la targeta En el supòsit d incompliment de les condicions d ús, prèviament constatat per agents municipals o de l autoritat competent podrà produir-se la cancel lació de l ús de la targeta, a través de l oportú procediment contradictori. Article 5. Requisits Podran ser titulars d aquesta targeta d estacionament aquelles persones que residisquen a la Comunitat Valenciana i reunisquen els requisits següents: Empadronament. Estar empadronat en la localitat on formulen la sol licitud. Edat. Tindre una edat superior a 3 anys. Condició de minusvalidesa. Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid, emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent. Mobilitat reduïda. La determinació d aquest extrem es fixarà a través de l aplicació del barem que, com annex 3 s inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de Procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE de 26 de gener de 2000), per mitjà de dictamen emés pel Centre de Diagnòstic i Orientació dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent. Article 6. Procediment per a la concessió de la targeta d estacionament A l Ajuntament on residisca la persona interessada li correspon la concessió de la targeta, d acord amb el procediment següent: 1) L expedient s iniciarà a sol licitud de la persona interessada per mitjà d imprés normalitzat que s acompanya com a annex 1 d aquesta ordre, que s arreplegarà i presentarà, una vegada emplenat, en l ajuntament de residència de la persona sol licitant, sense perjuí de poder presentar-la en els altres llocs previstos en l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El sol licitant pot ser el titular o el seu representant legal. La titularitat de la targeta sempre serà exercida per la persona que reunisca els requisits establits en l article 5. La inscripción modelo de las Comunidades Europeas. De fondo y dentro del símbolo de la Unión Europea (el círculo de doce estrellas), el indicativo del Estado Español.(E). En la mitad izquierda del reverso figurarán: Los apellidos, nombre, y fotografía del titular y la firma del titular o representante legal. En la mitad derecha del reverso figurarán: La indicación: Esta tarjeta autoriza a su titular a hacer uso de las facilidades de estacionamiento vigentes en el Estado miembro en que se encuentre. La indicación: Cuando se utilice esta tarjeta, deberá colocarse en la parte delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control La Conselleria de Bienestar Social proveerá a los Ayuntamientos de la tarjeta según el modelo establecido, para garantizar la uniformidad en todo el territorio. 2) Las condiciones que se han de reunir para su utilización son las siguientes: 1ª La tarjeta será estrictamente personal y sólo podrá ser utilizada cuando su titular sea transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de aquella. 2ª La tarjeta deberá ser colocada en el parabrisas delantero, de modo que su anverso sea legible desde el exterior del vehículo y exponerse para su control, si la autoridad competente así lo requiriera. 3ª El titular de la tarjeta deberá cumplir las indicaciones de la Policía Municipal en la interpretación de las condiciones discrecionales y/o específicas de cada municipio. Artículo 4. Cancelación de la tarjeta En el supuesto de incumplimiento de las condiciones de uso, previamente constatado por agentes municipales o de la autoridad competente podrá producirse la cancelación del uso de la tarjeta, a través del pertinente procedimiento contradictorio. Artículo 5. Requisitos Podrán ser titulares de la presente tarjeta de estacionamiento aquellas personas que residiendo en la Comunidad Valenciana reúnan los siguientes requisitos: Empadronamiento. Estar empadronado en la localidad donde formulan la solicitud. Edad. Tener una edad superior a 3 años. Condición de minusvalía. Disponer de la preceptiva resolución de reconocimiento de la condición de minusválido, emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente. Movilidad reducida. La determinación de este extremo se fijará a través de la aplicación del baremo que, como Anexo 3 se incluye en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE de 26 de enero del 2000), mediante dictamen emitido por el Centro de Diagnóstico y Orientación dependiente de la Dirección Territorial de Bienestar Social correspondiente. Artículo 6. Procedimiento para la concesión de la tarjeta de estacionamiento Al Ayuntamiento donde resida la persona interesada le corresponde la concesión de la tarjeta, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 1) El expediente se iniciará a solicitud de la persona interesada mediante impreso normalizado que se acompaña como Anexo I de la presente orden, que se recogerá y presentará, una vez cumplimentado, en el Ayuntamiento de residencia de la persona solicitante, sin perjuicio de poder presentarla en los demás lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El solicitante puede ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta siempre será ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 5.

4 DOGV - Núm ) L Ajuntament que haguera concedit la targeta d estacionament, una vegada firmada aquesta pel seu titular, s encarregarà del procés de la seua plastificació abans del lliurament definitiu a la persona interessada. 3) La documentació que s ha de presentar juntament amb la sol licitud és la següent: Fotocòpia del DNI del sol licitant Acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal, si és procedent. Dues fotografies del titular, de grandària tipus carnet. Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació, si és procedent, del termini de revisió. Aquest dictamen ha de ser emés pels centres de Diagnòstic i Orientació dependents de les direccions territorials de Benestar Social, d acord amb allò assenyalat en l article 5é d aquesta ordre. Fotocòpia de la resolució de reconeixement de la condició de minusvàlid. Aquests dos últims documents podran unificar-se n en un només. Article 7. Validesa La validesa de la targeta s especifica en aquesta. Depèn de dos factors: edat del titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, quant a si és permanent o temporal. Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar des de la data d expedició de la targeta, sempre que el dictamen determine l existència d una de mobilitat reduïda amb caràcter permanent. Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa de la targeta està marcada pel termini d aquella. En cas que el titular tinga una edat inferior a 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la duració de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, en aquest cas s haurà d ajustar a ell. Article 8. Renovació de la targeta La renovació de la targeta està condicionada a allò que s indica a continuació: 1) Majors de 18 anys amb dictamen permanent. Renovació als 10 anys. L ajuntament comprovarà els requisits de vida i empadronament i l interessat aportarà 2 fotografies de carnet. 2) Majors de 18 anys amb dictamen temporal. Renovació en la data en què finalitza la temporalitat. En aquest cas la renovació exigeix per part de l interessat un nou dictamen de mobilitat i 2 fotografies carnet. L ajuntament comprovarà els requisits de vida i d empadronament. 3) Menors de 18 anys. La renovació es produirà en la data assenyalada per la temporalitat i no podrà ser superior a 5 anys i exigeix que l interessat presente nou dictamen. 4) L interessat haurà de presentar la sol licitud tres mesos abans de la caducitat a fi de poder disposar de la nova targeta a data d acabament de l anterior. 5) En tots els casos, el lliurament de la nova targeta requereix que l interessat deposite a l ajuntament, l antiga. 6) La nova targeta haurà de portar el mateix nom que l anterior. 7) La renovació de la targeta pot produir-se per sostracció, deterioració o pèrdua. En el cas de sostracció, exigirà que per part de l interessat es presente justificació de la denúncia. En el cas de deterioració l interessat presentarà la targeta deteriorada. L Ajuntament emetrà la nova targeta amb la mateixa data de caducitat que l anterior. Es podrà emetre un justificant d aquesta situació, als efectes oportuns. Article 9. Obligacions dels ajuntaments 1) D acord amb allò establit en els articles 15 i 25 de la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana estan obligats, a més d emetre la targeta d estacionament regulada en 2) El Ayuntamiento que hubiera concedido la tarjeta de estacionamiento, una vez haya sido firmada ésta por su titular, se encargará del proceso de plastificación de la misma antes de su entrega definitiva a la persona interesada. 3) La documentación a presentar junto a la solicitud es la siguiente: Fotocopia del DNI del solicitante Acreditación de la representación y fotocopia del DNI del representante legal, en su caso. Dos fotos tamaño carnet del titular. Dictamen relativo a su movilidad, con especificación, en su caso, del plazo de revisión. Este dictamen debe ser emitido por los Centros de Diagnóstico y Orientación dependientes de las Direcciones Territoriales de Bienestar Social, de acuerdo con el señalado en el artículo 5º de la presente orden. Fotocopia de la resolución de reconocimiento de la condición de minusválido. Estos dos últimos documentos podrán unificarse en uno solo. Artículo 7. Validez La validez de la tarjeta viene especificada en la misma. Depende de dos factores: edad del titular y características del dictamen sobre la movilidad, en relación a si es permanente o temporal. Para mayores de 18 años, el plazo de validez se fijará en 10 años a contar desde la fecha de expedición de la tarjeta, siempre que el dictamen determine la existencia de una de movilidad reducida con carácter permanente. Cuando la movilidad reducida sea de carácter temporal, la validez de la tarjeta está marcada por el plazo de aquélla. En el caso de que el titular tenga una edad inferior a 18 años, el plazo de validez será como máximo de 5 años, salvo que la duración de la movilidad reducida fijada en el dictamen señale un plazo inferior, en cuyo caso deberá ajustarse a él. Artículo 8. Renovación de la tarjeta La renovación de la tarjeta esta condicionada a lo siguiente: 1) Mayores de 18 años con dictamen permanente. Renovación a los 10 años. El ayuntamiento comprobará los requisitos de vida y empadronamiento y el interesado aportará 2 fotografías de carnet. 2) Mayores de 18 años con dictamen temporal. Renovación en la fecha en que finaliza la temporalidad. En este caso la renovación exige por parte del interesado un nuevo dictamen de movilidad y 2 fotografías carnet. El ayuntamiento comprobará los requisitos de vida y de empadronamiento. 3) Menores de 18 años. La renovación se producirá en la fecha señalada por la temporalidad y no podrá ser superior a 5 años y exige que el interesado presente nuevo dictamen. 4) El interesado deberá presentar la solicitud tres meses antes de la caducidad a efectos de poder disponer de la nueva tarjeta a fecha de finalización de la anterior. 5) En todos los casos, la entrega de la nueva tarjeta requiere que el interesado deposite en el Ayuntamiento, la antigua. 6) La nueva tarjeta deberá llevar el mismo número que la anterior. 7) La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o perdida. En el caso de sustracción, exigirá que por parte del interesado se presente justificación de la denuncia. En el caso de deterioro el interesado presentará la tarjeta deteriorada. El Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad que la anterior. Podrá emitirse un justificante de esta situación, a los efectos oportunos. Artículo 9. Obligaciones de los ayuntamientos 1) De acuerdo con lo establecido en los artículos 15 y 25 de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana están obligados, además de emitir la tarjeta de estacionamiento

5 DOGV - Núm aquesta ordre, a facilitar als seus titulars l estacionament dels vehicles d ús privat que els transporten, per a evitar llargs desplaçaments, per a això hauran d aprovar normatives que faciliten aquestes actuacions. Les especificacions concretes que recolliran, com a mínim, les normatives municipals a l efecte, seran les següents: a) Permetre a aquestes persones aparcar més temps que l autoritzat en els llocs de temps limitat. b) Reservar-los, en els llocs on es comprove que és necessari, places d aparcament. c) Permetre als vehicles ocupats per les persones esmentades estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible i sempre que no s entorpisca la circulació de vehicles o el pas de vianants. 2) Els ajuntaments, en el moment d expedir la targeta d estacionament, lliuraran un resum de les condicions d utilització establides en el municipi. 3) Els ajuntaments, a efectes estadístics, informaran a la Conselleria de Benestar Social, a través de la Direcció General d Integració Social de Discapacitats, sobre les targetes concedides i denegades anualment. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Les targetes actuals d aparcament emeses pels diversos ajuntaments continuen vigents. Si els seus titulars desitgen gaudir del benefici de la utilització atorgada per aquesta ordre, podran canviar-les pel nou model ací establit, sempre que complisquen els requisits continguts en aquesta disposició. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Són derogades totes aquelles disposicions d igual o inferior rang que s oposen al contingut d aquesta ordre. DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta el director general d Integració Social de Discapacitats per a dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació d aquesta ordre. Segona Aquesta ordre entrarà en vigor l endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. València, 11 de gener de 2001 El conseller de Benestar Social, RAFAEL BLASCO CASTANY regulada en la presente orden, a facilitar a los titulares de la misma el estacionamiento de los vehículos de uso privado que los transporten, para evitar largos desplazamientos, para ello deberán aprobar normativas que faciliten dichas actuaciones. Las especificaciones concretas que contemplarán, como mínimo, las normativas municipales al efecto, serán las siguientes: a) Permitir a dichas personas aparcar más tiempo que el autorizado en los lugares de tiempo limitado. b) Reservarles, en los lugares donde se compruebe que es necesario, plazas de aparcamiento. c) Permitir a los vehículos ocupados por las personas mencionadas estacionar en cualquier lugar de la vía pública, durante el tiempo imprescindible y siempre que no se entorpezca la circulación de vehículos o el paso de peatones. 2) Los Ayuntamientos, en el momento de expedir la tarjeta de estacionamiento, entregarán un resumen de las condiciones de utilización establecidas en el municipio. 3) Los Ayuntamientos, a efectos estadísticos, informarán a la Conselleria de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados, sobre las tarjetas concedidas y denegadas anualmente. DISPOSICIÓN TRANSITORIA Las actuales tarjetas de aparcamiento emitidas por los diversos ayuntamientos continúan vigentes. Si sus titulares desean gozar del beneficio de la utilización otorgada por la presente orden, podrán canjearlas por el nuevo modelo aquí establecido, siempre que cumplan los requisitos contenidos en la presente disposición. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido de la presente orden. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al director general de Integración Social de Discapacitados para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente orden. Segunda La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Valencia, 11 de enero de 2001 El conseller de Bienestar Social, RAFAEL BLASCO CASTANY ANNEX I Sol licitud de targeta d estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda Dades personals del sol licitant COGNOMS I NOM... ADREÇA... TELÈFON... LOCALITAT... PROVÍNCIA... DATA DE NAIXEMENT... EN QUALITAT DE: TITULAR REPRESENTANT LEGAL DE: ANEXO I Solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida Datos personales del solicitante APELLIDOS Y NOMBRE... DIRECCION... TELEFONO... LOCALIDAD... PROVINCIA... FECHA DE NACIMIENTO... EN CALIDAD DE: TITULAR REPRESENTANTE LEGAL DE:

6 DOGV - Núm COGNOMS I NOM... ADREÇA... TELÈFON... LOCALITAT... PROVÍNCIA... DATA DE NAIXEMENT... APELLIDOS Y NOMBRE... DIRECCIÓN... TELÉFONO... LOCALIDAD... PROVINCIA... FECHA DE NACIMIENTO... SOL LICITA Que li siga concedida la targeta d estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda d acord amb el que disposa l Ordre d 11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social....,... d... de 200 Signat:... SR. ALCALDE DE L AJUNTAMENT D... SOLICITA Le sea concedida la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 de enero de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social. En... a... de... del 200 Fdo.:... SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE... II. AUTORITATS I PERSONAL a) PLANTILLES ORGÀNIQUES I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL 1. Generalitat Valenciana Conselleria de Justícia i Administracions Públiques CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 3 d octubre de 2000, del director general de Funció Pública, per la qual s aproven les relacions de llocs de treball de l administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana. [2001/M410] Advertides certes errades materials en la Resolució de 3 d octubre de 2000, del director general de Funció Pública, per la qual s aproven les relacions de llocs de treball de l administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3857, de 16 d octubre de 2000), correspon efectuar-ne la correcció, d acord amb el que disposa l article de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions i del Procediment Administratiu Comú, segons la qual les administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, les errades materials, de fet o aritmètiques, existents en els seus actes. Per això, en virtut de les competències atorgades per l article 27.c), del Decret Legislatiu de 24 d octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, i en exercici de la delegació de competències realitzada per l Ordre d 1 d agost de 1999, del conseller de Justícia i Administracions Públiques (DOGV núm. 3564, de ), resolc: Corregir la Resolució de 3 d octubre de 2000, per la qual s aproven les relacions de llocs de treball de l administració al servei del Consell de la Generalitat Valenciana, en els següents aspectes: II. AUTORIDADES Y PERSONAL a) PLANTILLAS ORGÁNICAS Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO 1. Generalitat Valenciana Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2000, del director general de Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la administración al servicio del Consell de la Generalitat Valenciana. [2001/M410] Advertidos ciertos errores materiales en la Resolución de 3 de octubre de 2000, del director general de Función Pública, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la administración al servicio del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 3.857, de 16 de octubre de 2000), corresponde efectuar su corrección, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, según la cual las administraciones públicas podrán rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Por ello, en virtud de las competencias otorgadas por el artículo 27.c) del Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Función Pública Valenciana, y en ejercicio de la delegación de competencias realizada por la Orden de 1 de agosto de 1999, del conseller de Justicia y Administraciones Públicas (dogv nº , de ), resuelvo: Corregir la Resolución de 3 de octubre de 2000 por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la administración al servicio del Consell de la Generalitat Valenciana, en los siguientes extremos:

BOLETÍN Nº 244-20 de diciembre de 2013

BOLETÍN Nº 244-20 de diciembre de 2013 Page 1 of 6 BOLETÍN Nº 244-20 de diciembre de 2013 BUÑUEL Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de tarjetas de estacionamiento a personas con discapacidad

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU ADAPTACIÓN AL MODELO COMUNITARIO

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU ADAPTACIÓN AL MODELO COMUNITARIO ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU ADAPTACIÓN AL MODELO COMUNITARIO La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORDENANZA REGULADORA DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ARTÍCULO 1º.- Objeto. (BORM NÚM. 44 DE 23/2/09) La presente Ordenanza tiene por objeto establecer

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PREAMBULO

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PREAMBULO ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PREAMBULO La Orden de 11 de enero de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, regula

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ALHAMA DE MURCIA PREÁMBULO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ALHAMA DE MURCIA PREÁMBULO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ALHAMA DE MURCIA PREÁMBULO El artículo 40 de la Constitución señala que los poderes públicos realizarán

Más detalles

ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE MOVILIDAD REDUCIDA. ORDENANZA REGULADORA. Capitulo I. Disposiciones Generales.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE MOVILIDAD REDUCIDA. ORDENANZA REGULADORA. Capitulo I. Disposiciones Generales. ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE MOVILIDAD REDUCIDA. ORDENANZA REGULADORA. Capitulo I. Disposiciones Generales. Art.1.- Los objetivos que el Ayuntamiento de Pinoso pretende alcanzar

Más detalles

ANUNCIO ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y SU ADAPTACIÓN AL MODELO COMUNITARIO

ANUNCIO ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y SU ADAPTACIÓN AL MODELO COMUNITARIO ANUNCIO Elevado a definitivo, por ausencia de reclamaciones el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en sesión celebrada el día 10-11-2005, por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza Municipal

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) Plaza Mayor, 1 28470 CERCEDILLA (Madrid) Telfs. 91-852.57.40 Fax. 91-852.22.00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CERCEDILLA (Madrid) Plaza Mayor, 1 28470 CERCEDILLA (Madrid) Telfs. 91-852.57.40 Fax. 91-852.22.00 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998,

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (BOCM de 2 de junio de 2004) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea,

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDAD REDUCIDA. PREÁMBULO

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDAD REDUCIDA. PREÁMBULO ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DE MOVILIDAD REDUCIDA. PREÁMBULO La mejora de las condiciones de movilidad de la persona discapacitada es una necesidad

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998,

Más detalles

AYUNTAMIENTO PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID)

AYUNTAMIENTO PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) AYUNTAMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID) AÑO 2007 ORDENANZA Núm. 8 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Aprobada

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICION DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICION DE MOTIVOS Concejalía de Servicios Sociales ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICION DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (BOCM 28/11/03)

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (BOCM 28/11/03) ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (BOCM 28/11/03) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha

Más detalles

O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A PARA LA E X P E D I C I Ó N DE LA

O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A PARA LA E X P E D I C I Ó N DE LA A Y U N T A M I E N T O D E SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS (MADRID) Año 2008 O R D E N A N Z A R E G U L A D O R A PARA LA E X P E D I C I Ó N DE LA TARJETA EUROPEA DE APARCAMIENTO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA A Y U N T A M I E N T O D E SEVILLA LA NUEVA. -MADRID- Año 2.008 O R D E N A N Z A GENERAL Núm.1. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Aprobada

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998,

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998,

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Octubre 2003 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de

Más detalles

Plaza de España, 1 Callosa de Segura 03360 Tfno: 96 531 05 50 - Fax 96 531 08 56 CIF P0304900D EXCMO. AYUNTAMIENTO CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE)

Plaza de España, 1 Callosa de Segura 03360 Tfno: 96 531 05 50 - Fax 96 531 08 56 CIF P0304900D EXCMO. AYUNTAMIENTO CALLOSA DE SEGURA (ALICANTE) ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO Y DE RESERVA DE ESPACIOS EN VIAS PÚBLICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA. TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA MUNICIPAL DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la creación

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORNANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Aprobación inicial: Pleno de 27 de marzo de 2008 Aprobación definitiva: Pleno

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL 1

ORDENANZA MUNICIPAL 1 MUNICIPAL 1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad a los Estados miembros

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA APROBADA EN EL PLENO MUNICIPAL DE FECHA 26/07/2005 PUBLICADA EN EL BOCM DE FECHA

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS, RESERVAS DE ESPACIOS EN VIAS PÚBLICAS Y BONO-TAXIS, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS, RESERVAS DE ESPACIOS EN VIAS PÚBLICAS Y BONO-TAXIS, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE APROBACIÓN: Texto definitivo aprobado por el Pleno de 21 de diciembre de 2007 PUBLICACIÓN: BOP: nº 22, de 30 de enero de 2008 ORDENANZA REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS, RESERVAS

Más detalles

OG 12 ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL MUNICIPIO DE MELIANA.

OG 12 ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL MUNICIPIO DE MELIANA. OG 12 ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL MUNICIPIO DE MELIANA. 2014 1 ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN EL

Más detalles

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD. El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la creación

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD. El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó la creación ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998,

Más detalles

DECRETO 180/1999 DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

DECRETO 180/1999 DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. DECRETO 180/1999 DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE CREA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Las personas con discapacidad y problemas importantes

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. AYUNTAMIENTO DE YUNCOS C.I.F : P4520600J www.yuncos.es ORDENANZAS MUNICIPALES C/ Real, 71 45.210 YUNCOS (Toledo) Tlf.: 925537990 Fax: 925537985 e-mail: info@yuncos.es ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Exposición de Motivos El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de 1998, recomendó

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESION DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en su

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, RESERVA DE ESPACIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, RESERVA DE ESPACIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, RESERVA DE ESPACIOS Y RÉGIMEN SANCIONADOR EXPOSICION DE MOTIVOS La Ley que regula la existencia de estacionamiento

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Publicada en el BON nº 184 de 16 de septiembre de 2011 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Corresponde

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (Publicado en el BOP nº 38, de 15/2/2010 y nº 111, de 12/5/2010. Aprobado en el Pleno de 28/12/2009 y 29/4/2010) CAPÍTULO I.

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

JUSTIFICACION. 000027/2002.- Secretaria General CREACION Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PER MISOS ESPECIALES PARA VEHICULOS DE MINUSVALIDOS

JUSTIFICACION. 000027/2002.- Secretaria General CREACION Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PER MISOS ESPECIALES PARA VEHICULOS DE MINUSVALIDOS CREACION Y RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y PER MISOS ESPECIALES PARA VEHICULOS DE MINUSVALIDOS JUSTIFICACION...1 ARTICULO 1.-OBJETO.-...2 ARTICULO 2º.-REGULACION DE LA CONCESION DE TARJETAS...3 ARTICULO

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ORDENANZA SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 1/21 INDICE PREAMBULO CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Recursos. CAPÍTULO II. TARJETA DE ESTACIONAMIENTO

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

El concejal delegado de Servicios Sociales, Igualdad y Atención al Ciudadano.-José Villalba Peirats.

El concejal delegado de Servicios Sociales, Igualdad y Atención al Ciudadano.-José Villalba Peirats. Aprobado por el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Vall d Uixó, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2008, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tarjeta y Estacionamiento

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001 9401

Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001 9401 Boletín Oficial de Canarias núm. 88, miércoles 18 de julio de 2001 9401 DISPOSICIÓN FINAL Única.- Entrada en vigor. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de octubre de 2001. Dado en Las Palmas

Más detalles

El concejal delegado de Servicios Sociales, Igualdad y Atención al Ciudadano.-José Villalba Peirats.

El concejal delegado de Servicios Sociales, Igualdad y Atención al Ciudadano.-José Villalba Peirats. Aprobado por el Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Vall d Uixó, en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2008, la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tarjeta y Estacionamiento

Más detalles

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. Página núm. 40 BOJA núm. 61 Sevilla, 29 de marzo 2010

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. Página núm. 40 BOJA núm. 61 Sevilla, 29 de marzo 2010 Página núm. 40 BOJA núm. 61 Sevilla, 29 de marzo 2010 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa de general y pertinente aplicación,

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA Y DE LAS RESERVAS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA Y DE LAS RESERVAS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA Y DE LAS RESERVAS ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NOTA: Este documento está realizado con fines meramente informativos. Únicamente

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Artículo 1. Objeto. La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de tarjetas

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Ayuntamiento de Pelayos de la Presa Plaza del Ayuntaniento, 1 28696 Pelayos de la Presa (Madrid) Tlf: 918 645 005/918 645 409 Fax: 918 646 102 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO

Más detalles

BOLETÍN Nº 207-19 de octubre de 2015

BOLETÍN Nº 207-19 de octubre de 2015 BOLETÍN Nº 207-19 de octubre de 2015 2. Administración Local de Navarra o 2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad VALLE DE EGÜÉS Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de concesión

Más detalles

A AJUNTAMENT DE BURJASSOT

A AJUNTAMENT DE BURJASSOT A AJUNTAMENT DE BURJASSOT ORDENANZA MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TARJETA Y LA RESERVA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ÍNDICE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-MARCO

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

BOLETÍN Nº 117-18 de junio de 2015

BOLETÍN Nº 117-18 de junio de 2015 BOLETÍN Nº 117-18 de junio de 2015 2. Administración Local de Navarra O 2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR LOCALIDAD OLITE Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la concesión

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

BOLETÍN Nº 253-22 de diciembre de 2015

BOLETÍN Nº 253-22 de diciembre de 2015 BOLETÍN Nº 253-22 de diciembre de 2015 2. Administración Local de Navarra O 2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR LOCALIDAD LEITZA Aprobación definitiva de Ordenanza reguladora de tarjetas El Ayuntamiento

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Corresponde a los poderes públicos tanto promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo

Más detalles

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Tarjetas de estacionamiento

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. Tarjetas de estacionamiento ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Tarjetas de estacionamiento Condiciones básicas de emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad: un intento de dar uniformidad a la regulación

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA. Ordenanza Municipal número: 31 Pag. 1/8

AYUNTAMIENTO DE QUIJORNA. Ordenanza Municipal número: 31 Pag. 1/8 Ordenanza Municipal número: 31 Pag. 1/8 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD. Fecha de aprobación por el pleno: 01/03/2005 Fecha y número de publicación en el B.O.C.M.: 21/06/2005 Nº

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

DECRETO XXX/2015, DE XX DE XX, POR EL QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DECRETO XXX/2015, DE XX DE XX, POR EL QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DECRETO XXX/2015, DE XX DE XX, POR EL QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

.ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BERRIOPLANO

.ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BERRIOPLANO .ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BERRIOPLANO Artículo 1. Objeto. La presente Ordenanza tiene como objeto regular la concesión de tarjetas

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad

Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad EGÜÉS Aprobación definitiva Ordenanza reguladora de la concesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés en sesión celebrada el día

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1 ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE SE REGULA LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El Consejo de la Unión Europea, con fecha 4 de junio de

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1512 DECRETO 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. La Convención

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Capítulo Primero.-Disposiciones Generales Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene como

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud

MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sol licitud. MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud MOLT IMPORTANT Llegiu les instruccions per a omplir la sollicitud MUY IMPORTANTE Leer instrucciones para cumplimentar la solicitud SOLLICITUD DEL PROGRAMA VACANCES SOCIALS PER A MAJORS DE LA COMUNITAT

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Excmo Ayuntamiento de Linares ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Excmo Ayuntamiento de Linares ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Excmo Ayuntamiento de Linares ORDENANZA REGULADORA DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE USO PRIVADO QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la intención de favorecer el

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles