Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles formatius de Formació Professional. [2016/3721] La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, defineix, en el capítol V del títol I, els aspectes més rellevants de la Formació Professional en el sistema educatiu, i disposa que podran cursar la Formació Professional de grau mitjà i la de grau superior les persones que, respectivament, posseïsquen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o el de Batxiller. Així mateix, l article 41 en els apartats 2 i 3 d aquesta Llei preveu l accés a la formació professional d aquelles persones aspirants que, no tenint els requisits acadèmics, superen una prova d accés regulada per les administracions educatives. Les proves d accés als cicles formatius de Formació Professional constitueixen una de les mesures que faciliten a les persones la seua continuïtat en l educació i la formació, concretament a aquelles que per alguna raó van abandonar el sistema educatiu sense cap titulació o amb titulació insuficient per a continuar els seus estudis, de tal forma que possibiliten a les persones interessades cursar estudis de Formació Professional sense reunir els requisits acadèmics d accés. Així mateix la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, ha establit noves condicions d accés i admissió als cicles formatius que hauran d entrar en vigor el curs 2016/2017. Per un altre costat l apartat segon de l article 2 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior corresponents a la Formació Professional del sistema educatiu en l àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana preveu la possibilitat que es presenten a les proves d accés a cicles formatius de grau superior les persones que estiguen en possessió del títol de Tècnic de Formació Professional només als efectes d admissió. D acord amb la normativa indicada, i vistes les funcions atribuïdes en l article 15 apartat 1 del Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc: Primer. Finalitat Aquesta resolució té com a finalitat convocar la celebració de les proves d accés als cicles formatius de Formació Professional per a l any Segon. Condicions d accés Tota aquella persona que no reunisca els requisits acadèmics d accés directe a un cicle formatiu, podrà concórrer a les proves d accés sempre que complisca les condicions següents: Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d edat o complir-los durant l any Proves de grau superior: tindre 19 anys d edat o complir-los durant l any Les persones que acrediten estar en possessió d un títol de Tècnic de Formació Professional es podran presentar a les proves d accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l any de realització de la prova, i es tindrà en compte el resultat de la prova únicament als efectes d admissió a cicles formatius de grau superior quan optaren per participar en el procés d admissió per la quota corresponent a prova d accés i altres vies d accés. Tercer. Validesa i efectes La certificació que acredita haver superat la prova d accés als cicles formatius de Formació Professional té validesa a tot el territori nacional. La superació de les proves permetrà l accés als cicles formatius a les que no complisquen els requisits acadèmics d accés directe. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. [2016/3721] La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define, en el capítulo V del título I, los aspectos más relevantes de la Formación Profesional en el sistema educativo, y dispone que podrán cursar la Formación Profesional de grado medio y la de grado superior quienes, respectivamente, posean el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el de Bachiller. Asimismo, el artículo 41 en sus apartados 2 y 3 de la misma ley prevé el acceso a la formación profesional de aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las administraciones educativas. Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional constituyen una de las medidas que facilitan a las personas su continuidad en la educación y la formación, concretamente a aquellas que por alguna razón abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación o con titulación insuficiente para continuar sus estudios, de tal forma que posibilitan a los interesados cursar estudios de Formación Profesional sin reunir los requisitos académicos de acceso. Asimismo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha establecido nuevas condiciones de acceso y admisión a los ciclos formativos que deberán entrar en vigor el curso 2016/2017. Por otro lado el apartado segundo del artículo 2 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y grado superior correspondientes a la Formación Profesional del sistema educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana prevé la posibilidad de que se presenten a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior los que estén en posesión del título de Técnico de Formación Profesional a los solos efectos de admisión. De acuerdo con la normativa indicada, y vistas las funciones atribuidas en el artículo 15 apartado 1 del Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, resuelvo: Primero. Finalidad La presente resolución tiene como finalidad convocar la celebración de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional para el año Segundo. Condiciones de acceso Toda aquella persona que no reúna los requisitos académicos de acceso directo a un ciclo formativo, podrá concurrir a las pruebas de acceso siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones: Pruebas de grado medio: tener 17 años de edad o cumplirlos durante el año Pruebas de grado superior: tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año Las personas que acrediten estar en posesión de un título de Técnico de Formación Profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior cuando tengan como mínimo 18 años cumplidos en el año de realización de la prueba, teniéndose en cuenta el resultado de la prueba únicamente a efectos de admisión a ciclos formativos de grado superior cuando optaren por participar en el proceso de admisión por el cupo correspondiente a prueba de acceso y otras vías de acceso. Tercero. Validez y efectos La certificación que acredita haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional tiene validez en todo el territorio nacional. La superación de las pruebas permitirá el acceso a los ciclos formativos a quienes no cumplan los requisitos académicos de acceso directo.

2 Per a aquest alumnat, els centres reservaran una quota del 20 % de les places vacants, que es podrà ampliar cas que no haguera suficients sol licituds per part de l alumnat que concórreguen per altres quotes d accés. Estar en possessió del certificat de superació de la prova d accés no implica l admissió automàtica de la persona candidata per a cursar els ensenyaments corresponents. Aquelles persones aspirants que superen la prova d accés hauran d haver formalitzat la sol licitud d admissió en el centre educatiu on vulguen realitzar el cicle formatiu en els períodes que per a això s establisquen i, cas de ser admesos, formalitzar la matrícula en els terminis establits. Les persones que hagueren superat la prova d accés en convocatòries anteriors i no complisquen els requisits d accés per les quotes d accés directe, podran optar directament a la quota del 20 % de les places prevista per a la prova d accés i altres vies d accés, dins del termini previst per a la sol licitud de plaça per als cicles formatius. En aquest cas, les sol licituds es baremaran junt amb les presentades per les persones que hagen superat les proves en la convocatòria actual. Sense perjuí de l anterior per a l accés a cicles de grau superior, les persones que hagueren superat la prova d accés per alguna de les sis opcions que preveia l Ordre de 14 de març de 2001, únicament podran sol licitar plaça respecte dels cicles a què donava accés cada una d aquestes opcions. La referència a l accés a un determinat cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 1/1990, d Ordenació General del Sistema Educatiu, que figure en els certificats de superació de proves d accés regulades per l Ordre de 14 de març de 2001, s entendrà realitzada al cicle formatiu emparat per la Llei Orgànica 2/2006, d Educació, que ho substituïsca, d acord amb el reial decret que establisca i regule el seu títol. Quart. Calendari Tant la inscripció i la publicació de les llistes d admesos, com la realització de les proves d accés als cicles formatius i els diferents terminis d entrega de justificants o de reclamacions es realitzaran segons el calendari recollit en l annex I d aquesta resolució. Les proves per a l accés als cicles formatius de grau mitjà i superior es realitzaran els dies 20 i 21 de juny. Cinqué. Horari de les proves L horari de celebració de les proves d accés a cicles formatius serà l indicat en l annex II d aquesta resolució. Sisé. Lloc de celebració Les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà es realitzaran en tots els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles de grau mitjà. Les proves d accés a cicles formatius de grau superior es realitzaran en els centres docents públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l opció elegida. Per a realitzar les proves, les persones aspirants hauran d anar proveïdes del corresponent document identificatiu: DNI, targeta d identitat d estranger o visat d estudis (règim especial d estudiants estrangers). Seté. Sol licitud d inscripció Les sol licituds d inscripció es presentaran, en els terminis indicats en l annex I, als centres docents públics de la Comunitat Valenciana especificats en l apartat sisé d aquesta resolució. Els models de sol licitud es recullen en els annexos III i IV d aquesta resolució. Junt amb la sol licitud, les persones aspirants hauran de presentar: En el cas de ser menor de 18 anys algun dels documents següents: targeta d identitat d estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers, certificat d empadronament en un municipi, visat d estudis o targeta d estudiant estranger. En el cas de ser major de 18 anys algun dels documents següents: targeta d identitat d estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d estrangers, visat d estudis o targeta d estudiant estranger. Para estos alumnos, los centros reservarán un cupo del 20 % de las plazas vacantes, que podrá ampliarse caso de que no hubiese suficientes solicitudes por parte de los alumnos que concurran por otros cupos de acceso. Estar en posesión del certificado de superación de la prueba de acceso no implica la admisión automática del candidato para cursar las enseñanzas correspondientes. Aquellos aspirantes que superen la prueba de acceso deberán haber formalizado la solicitud de admisión en el centro educativo donde quieran realizar el ciclo formativo en los periodos que para ello se establezcan y, caso de ser admitidos, formalizar la matrícula en los plazos establecidos. Quienes hubieran superado la prueba de acceso en convocatorias anteriores y no cumplan los requisitos de acceso por los cupos de acceso directo, podrán optar directamente al cupo del 20 % de las plazas previsto para prueba de acceso y otras vías de acceso, dentro del plazo previsto para la solicitud de plaza para los ciclos formativos. En este caso, las solicitudes se baremarán junto a las presentadas por los que hayan superado las pruebas en la convocatoria actual. Sin perjuicio de lo anterior para el acceso a ciclos de grado superior, quienes hubieran superado la prueba de acceso por alguna de las seis opciones que preveía la Orden de 14 de marzo de 2001, únicamente podrán solicitar plaza respecto de los ciclos a los que daba acceso cada una de dichas opciones. La referencia al acceso a un determinado ciclo formativo amparado por la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, que figure en los certificados de superación de pruebas de acceso reguladas por la Orden de 14 de marzo de 2001 se entenderá realizada al ciclo formativo amparado por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que lo sustituya, de acuerdo con el real decreto que establezca y regule su título. Cuarto. Calendario Tanto la inscripción y la publicación de las listas de admitidos, como la realización de las pruebas de acceso a los ciclos formativos y los diferentes plazos de entrega de justificantes o de reclamaciones se realizarán según el calendario recogido en el anexo I de esta resolución. Las pruebas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior se realizarán los días 20 y 21 de junio. Quinto. Horario de las pruebas El horario de celebración de las pruebas de acceso a ciclos formativos será el indicado en el anexo II de esta resolución. Sexto. Lugar de celebración Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio se realizarán en todos los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana que imparten ciclos de grado medio. Las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior se realizarán en los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana que imparten ciclos relacionados con la opción elegida. Para realizar las pruebas, los aspirantes deberán ir provistos del correspondiente documento identificativo: DNI, tarjeta de identidad de extranjero o visado de estudios (régimen especial de estudiantes extranjeros). Séptimo. Solicitud de inscripción Las solicitudes de inscripción se presentarán, en los plazos indicados en el anexo I, en los centros docentes públicos de la Comunitat Valenciana especificados en el apartado sexto de esta resolución. Los modelos de solicitud se recogen en los anexos III y IV de esta resolución. Junto con la solicitud, los aspirantes deberán presentar: En el caso de ser menor de 18 años alguno de los siguientes documentos: tarjeta de identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, certificado de empadronamiento en un municipio, visado de estudios o tarjeta de estudiante extranjero. En el caso de ser mayor de 18 años alguno de los siguientes documentos: tarjeta de identidad de extranjero, expedida por la comisaría de policía u oficina de extranjeros, visado de estudios o tarjeta de estudiante extranjero.

3 Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d accés directe per altres quotes, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l accés per prova, encara en el cas d haver-la superat, per a optar a les places. Un model d aquesta declaració es recull en l annex V a aquesta resolució. Aquelles persones que estiguen en possessió del títol de tècnic de Formació Professional es podran presentar a les proves d accés a cicles formatius de grau superior, i es tindrà en compte el resultat de la prova, únicament als efectes d admissió i en aquest cas no presentaran la declaració responsable esmentada en el paràgraf anterior. Justificant d haver pagat la taxa corresponent. En el procés d admissió i avaluació els centres educatius utilitzaran el programa informàtic de gestió establit a aquest efecte. Huité. Entrega de documentació justificativa Tant els motius d exempció d alguna part o apartat de les proves, com la superació d un programa de qualificació professional inicial o d un cicle formatiu hauran de ser acreditades amb la documentació corresponent. Aquesta documentació s adjuntarà a la sol licitud, si l aspirant ja la posseeix, o s entregarà en el termini indicat en l annex I, segons model que s indica en els annexos VI i VII a aquesta resolució, excepte la documentació amb què es pretenga acreditar l exempció per experiència laboral que, en tot cas, s entregarà en el termini de presentació de sol licituds. Si la documentació no s entrega en el termini assenyalat a aquest efecte, no es tindrà en compte els mèrits o motius d exempció indicats. Nové. Determinació dels centres examinadors Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol licituds, els centres enviaran a l adreça electrònica de la respectiva direcció territorial d Educació, Investigació, Cultura i Esport de cada província la relació de persones aspirants i, si és el cas, sol licitud que, per problemes d espai, les últimes persones aspirants matriculades realitzen les proves en un altre centre. Les direccions territorials d Educació, Investigació, Cultura i Esport estudiaran les sol licituds rebudes i determinaran els centres on s hagen d examinar aquestes persones aspirants. Els centres que hagen rebut les sol licituds d aquestes persones les enviaran, junt amb tota la seua documentació, als centres on s hagen d examinar i publicaran la relació d aquestes, i indicaran el nom i la direcció del centre on s hagen d examinar segons el model de l annex VIII. Deu. Publicació de persones admeses a cada centre Una vegada analitzada la documentació de les persones que han de realitzar les proves en cada centre, aquests publicaran la relació de les persones aspirants admeses a aquestes, i indicaran les parts o apartats de què han sol licitat l exempció i si la documentació justificativa està presentada, d acord amb els terminis establits en l annex I segons els models previstos en el programa informàtic de gestió. Així mateix, es publicarà la relació de les persones aspirants excloses, i s indicarà el motiu de l exclusió, segons el model previst en el programa informàtic de gestió, en aquests terminis. Una vegada analitzades les reclamacions que poguera haver-hi, es publicaran les llistes definitives en els terminis indicats en l annex I. Onze. Orientació a l alumnat inscrit La direcció dels centres docents designarà al professorat dels distints departaments didàctics i/o d orientació, que haurà d orientar les persones interessades en la realització d aquestes. Aquesta orientació tindrà per objecte informar sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d avaluació i possibilitat d exempció d aquestes proves. Dotze. Prova d accés a cicles formatius de grau mitjà La prova d accés als cicles formatius de grau mitjà serà comuna per a tots ells. La prova s estructurarà en tres parts: Part lingüística: versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) i Llengua Estrangera (anglés), i constarà de dos apartats: a) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana). Declaración responsable de que no se reúnen los requisitos de acceso directo por otros cupos, y de que, si en el momento de formalizar la matrícula al ciclo reunieran tales requisitos, renunciarían al acceso por prueba, aún en el caso de haberla superado, para optar a las plazas. Un modelo de esta declaración se recoge en el anexo V a esta resolución. Aquellas personas que estén en posesión del título de Técnico de Formación Profesional podrán presentarse a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior, teniéndose en cuenta el resultado de la prueba, únicamente a efectos de admisión y en este caso no presentarán la declaración responsable mencionada en el párrafo anterior. Justificante de haber pagado la tasa correspondiente. En el proceso de admisión y evaluación los centros educativos utilizarán el programa informático de gestión establecido al efecto. Octavo. Entrega de documentación justificativa Tanto los motivos de exención de alguna parte o apartado de las pruebas, como la superación de un programa de cualificación profesional inicial o de un ciclo formativo deberán ser acreditadas con la documentación correspondiente. Dicha documentación se adjuntará a la solicitud, si el aspirante ya la posee, o se entregará en el plazo indicado en el anexo I, según modelo que se indica en los anexos VI y VII a esta resolución, excepto la documentación con la que se pretenda acreditar la exención por experiencia laboral que, en todo caso, se entregará en el plazo de presentación de solicitudes. Si la documentación no se entrega en el plazo señalado al efecto, no se tendrá en cuenta los méritos o motivos de exención indicados. Noveno. Determinación de los centros examinadores Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, los centros enviarán a la dirección de correo electrónico de la respectiva dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de cada provincia la relación de aspirantes y, en su caso, solicitud de que, por problemas de espacio, los últimos aspirantes matriculados realicen las pruebas en otro centro. Las direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte estudiarán las solicitudes recibidas y determinarán los centros donde deban examinarse estos aspirantes. Los centros que hayan recibido las solicitudes de estas personas las enviarán, junto con toda su documentación, a los centros donde deban examinarse y publicarán la relación de las mismas, indicando el nombre y la dirección del centro donde deban examinarse según el modelo del anexo VIII. Diez. Publicación de admitidos en cada centro Una vez analizada la documentación de las personas que deben realizar las pruebas en cada centro, estos publicarán la relación de los aspirantes admitidos a las mismas, indicando las partes o apartados de los que han solicitado la exención y si la documentación justificativa está presentada, de acuerdo con los plazos establecidos en el anexo I según los modelos previstos en el programa informático de gestión. Asimismo, se publicará la relación de los aspirantes excluidos, indicando el motivo de la exclusión, según el modelo previsto en el programa informático de gestión, en los mismos plazos. Una vez analizadas las reclamaciones que pudiera haber, se publicarán las listas definitivas en los plazos indicados en el anexo I. Once. Orientación al alumnado inscrito La dirección de los centros docentes designará al profesorado de los distintos departamentos didácticos y/o de orientación, que deberá orientar a las personas interesadas en la realización de las mismas. Dicha orientación tendrá por objeto informar sobre el calendario, estructura, contenidos, criterios de evaluación y posibilidad de exención de dichas pruebas. Doce. Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio será común para todos ellos. La prueba se estructurará en tres partes: Parte lingüística: versará sobre conocimientos de Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana) y Lengua Extranjera (Inglés), y constará de dos apartados: a) Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana),

4 b) Llengua Estrangera (anglés). Part social: constarà d un únic apartat que versarà sobre coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història. Part cientificomatematicotècnica: versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital; i constarà de tres apartats: a) Matemàtiques. b) Ciències Naturals. c) Tractament de la informació i competència digital. Els continguts d aquesta prova estaran adaptats al que s estableix en el currículum vigent de l ESO a la Comunitat Valenciana i concretats en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d aquestes a la Comunitat Valenciana. Tretze. Prova d accés a cicles formatius de grau superior La prova d accés als cicles formatius de grau superior constarà de dos parts: a) Part comuna, que constarà de quatre apartats: a1) Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), en la qual la persona aspirant optarà per realitzar un dels dos comentaris de text proposats de Llengua i Literatura: el de castellà o el de valencià. a2) Llengua Estrangera (anglés). a3) Matemàtiques. a4) Tractament de la informació i competència digital. b) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del Batxillerat segons siga l opció a què estiga adscrit el cicle formatiu. En l annex IX s indiquen les opcions en què s agruparan les proves, les matèries de Batxillerat en què es basaran i les famílies professionals a què donen accés. Les dos parts de la prova inclouran continguts de matèries recollides en la Resolució de 2 de novembre de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es modifica el currículum de les matèries que formen part de les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i dels cursos preparatoris d aquests a la Comunitat Valenciana. Catorze. Exempcions Estaran exempts de realitzar la prova d accés als cicles de grau mitjà: a) Les persones que hagueren superat la prova d accés a la universitat per a majors de 25 anys. b) Les persones que hagueren superat la prova d accés a la Formació Professional de grau superior en qualsevol de les opcions. c) Les persones que hagueren superat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial. En aquests casos, la preinscripció es podrà realitzar directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per al qual s aportarà la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l alumnat i podran accedir per la quota reservada a l alumnat procedent de prova d accés a cicles formatius de formació professional. La qualificació que se ls assignarà serà la que conste en el certificat corresponent, si s ha superat la prova d accés a la Universitat o la prova d accés a Formació Professional de grau superior, i un 5 en el supòsit d haver superat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial Estaran exemptes de la part lingüística o, si és el cas, de l apartat que corresponga: Les persones que hagen superat tota la prova o l apartat Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana) del qual sol licita l exempció en convocatòries anteriors. les persones que hagen superat l àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 d Educació de Persones Adultes. Les persones que hagen superat el mòdul lingüisticosocial del primer nivell en un programa de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana. b) Lengua Extranjera (Inglés). Parte social: constará de un único apartado que versará sobre conocimientos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Parte científico-matemático-técnica: versará sobre conocimientos de Matemáticas, Ciencias Naturales y Tratamiento de la Información y Competencia Digital; y constará de tres apartados: a) Matemáticas, b) Ciencias Naturales, c) Tratamiento de la Información y Competencia Digital Los contenidos de esta prueba estarán adaptados a lo que se establece en el currículo vigente de la ESO en la Comunitat Valenciana y concretados en la Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se modifica el currículo de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat Valenciana. Trece. Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior La prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior constará de dos partes: a) Parte común, que constará de cuatro apartados: a1) Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), en el que el aspirante optará por realizar uno de los dos comentarios de texto propuestos de lengua y literatura: el de castellano o el de valenciano. a2) Lengua Extranjera (Inglés). a3) Matemáticas. a4) Tratamiento de la Información y Competencia Digital. b) Parte específica, que constará de dos apartados, b1 y b2, e incluirá contenidos de determinados conocimientos básicos de materias del Bachillerato según sea la opción a la que esté adscrito el ciclo formativo. En el anexo IX se indican las opciones en que se agruparán las pruebas, las materias de Bachillerato en las que se basarán y las familias profesionales a las que dan acceso. Ambas partes de la prueba incluirán contenidos de materias recogidos en la Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se modifica el currículo de las materias que forman parte de las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional y de los cursos preparatorios de las mismas en la Comunitat Valenciana. Catorce. Exenciones Estarán exentos de realizar la prueba de acceso a los ciclos de grado medio: a) Quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. b) Quienes hubieran superado la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior en cualquiera de las opciones. c) Quienes hubieran superado el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial. En estos casos, la preinscripción podrá realizarse directamente en el ciclo formativo que se desee cursar, para lo que deberá aportarse la documentación acreditativa en el periodo que establezca la normativa sobre admisión del alumnado y podrán acceder por el cupo reservado al alumnado procedente de prueba de acceso a ciclos formativos de formación profesional. La calificación que se les asignará será la que conste en la certificación correspondiente, si se ha superado la prueba de acceso a la Universidad o la prueba de acceso a formación profesional de grado superior, y un 5 en el supuesto de haber superado el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial Estarán exentos de la parte lingüística o, en su caso, del apartado que corresponda: Quienes hayan superado toda la prueba o el apartado lengua y literatura (castellana o valenciana) del que solicita la exención en convocatorias anteriores. Quienes hayan superado el ámbito de comunicación del Ciclo 2, Nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Quienes hayan superado el módulo lingüísticosocial del primer nivel en un programa de Cualificación Profesional Inicial en la Comunitat Valenciana.

5 Les persones que hagen superat les matèries corresponents en l Educació Secundària Obligatòria. Les persones que hagen superat l àmbit lingüístic i social d un programa de diversificació curricular. Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s especifica en el punt 6.1 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta Estaran exemptes de la part social: Les persones que hagen superat tota la prova o l apartat Ciències Socials en convocatòries anteriors. Les persones que hagen superat l àmbit de Ciències Socials del cicle 2, nivell 2 d Educació de Persones Adultes. Les persones que hagen superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell en un programa de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana. Les persones que hagen superat la matèria corresponent en l Educació Secundària Obligatòria. Les persones que hagen superat l àmbit lingüístic i social d un programa de diversificació curricular. Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s especifica en el punt 6.1 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta Estaran exemptes de la part cientificomatematicotècnica o, si és el cas, de l apartat que corresponga: Les persones que hagen superat tota la prova, la part cientificomatematicotècnica o l apartat de què sol liciten l exempció en convocatòries anteriors. Les persones que hagen superat l àmbit cientificotecnològic del cicle 2, nivell 2 d Educació de Persones Adultes. Les persones hagen superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un programa de Qualificació Professional Inicial a la Comunitat Valenciana. Les persones que hagen superat les matèries corresponents, en l Educació Secundària Obligatòria. Les persones que hagen superat els àmbits científic i pràctic d un programa de diversificació curricular. Les persones que estiguen en possessió d un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior. Les persones que tinguen una experiència laboral, d almenys, l equivalent a un any a jornada completa. Les persones que hagen superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d un títol de grau mitjà. Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s especifica en el punt 6.1 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta Estaran exemptes de realitzar la prova d accés als cicles de grau superior les que hagueren superat la prova d accés a la Universitat per a majors de 25 anys. En aquest cas, la preinscripció es podrà realitzar directament en el cicle formatiu que es desitge cursar, per al qual s aportarà la documentació acreditativa en el període que establisca la normativa sobre admissió de l alumnat i podran accedir per la quota reservada a l alumnat procedent de prova d accés a cicles formatius de Formació Professional. Si l opció de la part específica escollida està vinculada a les famílies professionals relacionades amb la branca de coneixement que permet accedir a aquests estudis universitaris per als quals l aspirant va superar la prova d accés a la Universitat, la qualificació serà l obtinguda en aquesta prova; en els altres casos, la qualificació global serà de Estaran exemptes de la realització de la part comuna de la prova o, si és el cas, de l apartat que corresponga: Les persones que hagen superat tota la prova o aquesta part o l apartat de què sol liciten l exempció en convocatòries anteriors. Les persones que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part comuna o l apartat corresponent. Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s especifica en el punt 8.1 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta. Quienes hayan superado las materias correspondientes en la Educación Secundaria Obligatoria. Quienes hayan superado el ámbito lingüístico y social de un programa de diversificación curricular. Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 6.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta Estarán exentos de la parte social: Quienes hayan superado toda la prueba o el apartado ciencias sociales en convocatorias anteriores. Quienes hayan superado el ámbito de ciencias sociales del Ciclo 2, Nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Quienes hayan superado el módulo lingüísticosocial del primer nivel en un programa de Cualificación Profesional Inicial en la Comunitat Valenciana. Quienes hayan superado la materia correspondiente en la Educación Secundaria Obligatoria. Quienes hayan superado el ámbito lingüístico y social de un programa de diversificación curricular. Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 6.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta Estarán exentos de la parte científico-matemático-técnica o, en su caso, del apartado que corresponda: Quienes hayan superado toda la prueba, la parte científico-matemático-técnica o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores. Quienes hayan superado el ámbito científico-tecnológico del Ciclo 2, Nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Quienes hayan superado el módulo científico-matemático del primer nivel en un programa de Cualificación Profesional Inicial en la Comunitat Valenciana. Quienes hayan superado las materias correspondientes, en la Educación Secundaria Obligatoria. Quienes hayan superado los ámbitos científico y práctico de un programa de diversificación curricular. Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 o superior. Quienes tengan una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año a jornada completa. Quienes hayan superado dos módulos relacionados con una unidad de competencia de un título de grado medio. Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 6.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta Estarán exentos de realizar la prueba de acceso a los ciclos de grado superior quienes hubieran superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. En este caso, la preinscripción podrá realizarse directamente en el ciclo formativo que se desee cursar, para lo que deberá aportarse la documentación acreditativa en el periodo que establezca la normativa sobre admisión del alumnado y podrán acceder por el cupo reservado al alumnado procedente de prueba de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional. Si la opción de la parte específica escogida está vinculada a las familias profesionales relacionadas con la rama de conocimiento que permite acceder a los mismos estudios universitarios para los que el aspirante superó la prueba de acceso a la universidad, la calificación será la obtenida en dicha prueba, en los demás casos, la calificación global será de Estarán exentos de la realización de la parte común de la prueba o, en su caso, del apartado que corresponda: Quienes hayan superado toda la prueba o dicha parte o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores. Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte común o el apartado correspondiente. Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta.

6 14.7 Estaran exemptes de la realització de la part específica de la prova d accés a cicles de grau superior o, si és el cas, de l apartat que corresponga: Les persones que hagen superat tota la prova o les matèries corresponents a aquesta part de la prova o l apartat de què sol liciten l exempció en convocatòries anteriors. Les persones que hagen superat les matèries del Batxillerat que integren la part específica o l apartat que corresponga. Les persones que estiguen en possessió d un títol de tècnic en un cicle de la mateixa família professional o d altres famílies professionals incloses en la mateixa opció de la prova d accés. Les persones que estiguen en possessió d un certificat de professionalitat corresponent a una qualificació professional, d almenys, nivell 2 d una família professional de les establides per a l opció per la qual es presenta. Les persones que tinguen una experiència laboral, d almenys, l equivalent a un any a jornada completa en el camp professional d una família professional de les establides per a l opció per la qual es presenta. Les persones que tinguen superats dos mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d un títol de grau superior relacionat amb l opció per la qual es presenten. Per a l accés a cicles formatius de la família professional d Activitats Físiques i Esportives, els que acrediten, per mitjà de certificat de la secretaria autonòmica competent en matèria d esport, ser esportista d elit (nivells A i B) de la Comunitat Valenciana o tindre la condició d esportista d alt nivell, segons el que estableix el Reial Decret 1467/1997, de 19 de setembre (BOE ). Les persones que, estant exemptes de tota la prova, segons s especifica en el punt 8.1 de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, opten per presentar-se a aquesta Les exempcions previstes en els apartats anteriors d aquest article seran acumulables. Les persones interessades en les exempcions ho faran constar en les sol licituds d inscripció recollides en els annexos III i IV per a les proves d accés a cicles formatius de grau mitjà i superior, respectivament. Les persones que demanen alguna exempció per experiència laboral hauran d aportar la documentació següent en el termini de presentació de sol licituds de participació en les proves: Certificats de les empreses on s haja treballat en els quals conste específicament l activitat a què es dedica l empresa, la duració del contracte, l activitat laboral desenvolupada per la persona interessada i el nombre d hores dedicades a aquesta. En cas de treballadors autònoms, certificat d alta en l impost d activitats econòmiques. Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social o de la Mutualitat Laboral a què estiguera afiliat, on conste l empresa i el període de contractació o, si és el cas, el període de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. La concessió de les exempcions per experiència laboral es comunicarà mitjançant una resolució individualitzada a cada sol licitant, emesa pel president de la Comissió d Avaluació i per la publicació d un llistat annex al llistat d aspirants admesos i exclosos previst en l apartat deu d aquesta resolució. Les persones que hagen sol licitat alguna exempció es podran presentar, si així ho desitgen, a l examen de l apartat de què hagen sol licitat l exempció. En aquest cas, la nota final d aquest apartat serà la major entre les dos que pogueren correspondre-li, a saber, la nota de l examen o la nota a què li dóna dret el certificat que presente. Quinze. Elaboració de les proves Els exercicis de les proves els elaborarà el Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Setze. Coordinació Els/Les directors/ores territorials d Educació, Investigació, Cultura i Esport designaran a la província de l àmbit de la seua competència un/a inspector/a d educació encarregat/ada de la coordinació del procés de desenvolupament de les proves Estarán exentos de la realización de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos de grado superior o, en su caso, del apartado que corresponda: Quienes hayan superado toda la prueba o las materias correspondientes a esta parte de la prueba o el apartado del que solicitan la exención en convocatorias anteriores. Quienes hayan superado las materias del Bachillerato que integran la parte específica o el apartado que corresponda. Quienes estén en posesión de un Título de Técnico en un ciclo de la misma familia profesional o de otras familias profesionales incluidas en la misma opción de la prueba de acceso. Quienes estén en posesión de un certificado de profesionalidad correspondiente a una cualificación profesional de, al menos, nivel 2 de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta. Quienes tengan una experiencia laboral de, al menos, el equivalente a un año a jornada completa en el campo profesional de una familia profesional de las establecidas para la opción por la que se presenta. Quienes tengan superados dos módulos relacionados con una o varias unidades de competencia de un título de grado superior relacionado con la opción por la que se presentan. Para el acceso a ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, quienes acrediten, mediante certificación de la Secretaría Autonómica competente en materia de deporte, ser deportista de élite (niveles A y B) de la Comunitat Valenciana o tener la condición de deportista de alto nivel, según lo establecido en el Real Decreto 1467/97 de 19 de septiembre. Quienes, estando exentos de toda la prueba, según se especifica en el punto 8.1 de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, opten por presentarse a esta Las exenciones contempladas en los apartados anteriores del presente artículo serán acumulables. Los interesados en las exenciones deberán hacerlo constar en las solicitudes de inscripción recogidas en los anexos III y IV para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, respectivamente. Quienes pidan alguna exención por experiencia laboral deberán aportar la siguiente documentación en el plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas: Certificados de las empresas donde se haya trabajado en los que se haga constar específicamente la actividad a la que se dedica la empresa, la duración del contrato, la actividad laboral desarrollada por el interesado y el número de horas dedicadas a la misma. En caso de trabajadores autónomos, certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la empresa y el periodo de contratación o, en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La concesión de las exenciones por experiencia laboral se comunicará mediante resolución individualizada a cada solicitante, emitida por el presidente de la Comisión de Evaluación y por la publicación de un listado anejo al listado de aspirantes admitidos y excluidos previsto en el apartado décimo de la presente resolución. Las personas que hayan solicitado alguna exención podrán presentarse, si así lo desean, al examen del apartado del que hayan solicitado la exención. En este caso, la nota final de dicho apartado será la mayor entre las dos que pudieran corresponderle, a saber, la nota del examen o la nota a que le da derecho la certificación que presente. Quince. Elaboración de las pruebas Los ejercicios de las pruebas serán elaborados por el Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. Dieciséis. Coordinación Los directores territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte designarán en la provincia del ámbito de su competencia un inspector de educación encargado de la coordinación del proceso de desarrollo de las pruebas.

7 Les seues funcions seran: Planificar, convocar i dirigir quantes reunions siguen necessàries amb els directors/res dels centres educatius on es vagen a realitzar les proves en la seua província corresponent. Supervisar el desenvolupament d aquestes. Atendre les consultes que respecte d això realitzen els centres educatius. Recopilar dades del resultat de les proves, i emetre un informe estadístic d aquestes a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, que serà remés fins al dia 26 de setembre de Ambdós informes hauran d incloure, almenys, les dades següents: Centre educatiu. Nombre de persones inscrites en les proves d accés de grau mitjà i de grau superior. Nombre de persones presentades. Nombre de persones participants que han superat cada una de les parts que componen les proves. El Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional convocarà els inspectors/ores de coordinació designats/ades a les reunions conjuntes necessàries per a organitzar el desenvolupament de les proves. Dèsset. Comissions avaluadores En cada un dels centres educatius en què es realitzen les proves existirà una comissió avaluadora per a l accés a cicles de grau mitjà i/o per a l accés a cicles de grau superior composta per: El/La president/a, que serà el/la director/a del centre o, a falta d això, un/a professor/a de Secundària o un/a professor/a tècnic de Formació Professional. Quatre professors/ores del cos de professors de Secundària i/o del cos de professors tècnics de Formació Professional, un dels quals actuarà com a secretari/ària de la comissió. Així mateix, es podran incorporar els/les professors/ores necessaris/àries, depenent de la complexitat dels exercicis a avaluar derivada de les diferents opcions que pot triar l alumnat i del nombre d aquests. La comissió avaluadora tindrà les funcions següents: Organitzar i realitzar la prova. Resoldre les sol licituds d exempció. Corregir i qualificar els diferents exercicis. Omplir l acta i publicar les llistes provisionals i definitives dels resultats. Resoldre les reclamacions de qualificacions estimades incorrectes. Les comissions avaluadores les nomenarà el/la director/a del centre. Dihuit. Qualificacions dels exàmens de les proves i publicació d aquestes 1. Una vegada realitzats els distints exàmens de les proves, les comissions avaluadores qualificaran aquests, i puntuaran cadascú de 0 a 10 punts. 2. Per a calcular la nota de cada una de les parts, s aplicaran els criteris següents: 2.1. Prova d accés a cicles formatius de grau mitjà Els exàmens corresponents a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), Llengua Estrangera (Anglés), Ciències Socials: Geografia i Història, Matemàtiques, Ciències Naturals i Tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de la part lingüística serà la corresponent a la qualificació obtinguda en Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), que s incrementarà en 0,15 punts exclusivament si la qualificació de l apartat Llengua estrangera (Anglés) és igual o superior a 5. La nota de la part social serà la corresponent a la qualificació obtinguda en Ciències Socials: Geografia i Història. La nota de la part cientificomatematicatècnica serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de Matemàtiques i Ciències Naturals, que s incrementarà en 0,15 punts exclusivament si la qualificació de l apartat Tractament de la informació i competència digital és igual o superior a 5. Sus funciones serán: Planificar, convocar y dirigir cuantas reuniones sean necesarias con los directores de los centros educativos donde se vayan a realizar las pruebas en su provincia correspondiente. Supervisar el desarrollo de las mismas. Atender las consultas que al respecto realicen los centros educativos. Recopilar datos del resultado de las pruebas y emitir un informe estadístico de las mismas a la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que será remitido hasta el día 26 de septiembre de Ambos informes deberán incluir, al menos, los siguientes datos: Centro educativo. Número de inscritos en las pruebas de acceso de grado medio y de grado superior. Número de presentados. Número de participantes que han superado cada una de las partes que componen las pruebas. El Servicio de Gestión de la Formación y Cualificación Profesional convocará a los inspectores de coordinación designados a las reuniones conjuntas necesarias para organizar el desarrollo de las pruebas. Diecisiete. Comisiones evaluadoras En cada uno de los centros educativos en los que se realicen las pruebas existirá una comisión evaluadora para el acceso a ciclos de grado medio y/o para el acceso a ciclos de grado superior compuesta por: El presidente, que será el/la director/ a del centro o, en su defecto, un/a profesor/a de Secundaria o un/a profesor/a técnico de Formación Profesional. Cuatro profesores del cuerpo de profesores de Secundaria y/o del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, uno de los cuales actuará como secretario de la comisión. Asimismo, se podrán incorporar los profesores necesarios, dependiendo de la complejidad de los ejercicios a evaluar derivada de las diferentes opciones que puede elegir el alumnado y del número de estos. La comisión evaluadora tendrá las siguientes funciones: Organizar y realizar la prueba. Resolver las solicitudes de exención. Corregir y calificar los diferentes ejercicios. Cumplimentar el acta y publicar las listas provisionales y definitivas de los resultados. Resolver las reclamaciones de calificaciones estimadas incorrectas. Las comisiones evaluadoras serán nombradas por el director del centro. Dieciocho. Calificaciones de los exámenes de las pruebas y publicación de las mismas 1. Una vez realizados los distintos exámenes de las pruebas, las comisiones evaluadoras calificarán los mismos, puntuando cada uno de 0 a 10 puntos. 2. Para calcular la nota de cada una de las partes, se aplicarán los siguientes criterios: Prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio Los exámenes correspondientes a Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), Lengua extranjera (Inglés), Ciencias Sociales: Geografía e Historia, Matemáticas, Ciencias Naturales y Tratamiento de la Información y Competencia Digital se calificarán de 0 a 10 puntos. La nota de la parte lingüística será la correspondiente a la calificación obtenida en Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), que se incrementará en 0,15 puntos exclusivamente si la calificación del apartado Lengua extranjera (Inglés) es igual o superior a 5. La nota de la parte social será la correspondiente a la calificación obtenida en Ciencias Sociales: Geografía e Historia. La nota de la parte científico-matemática-técnica será la media aritmética de las calificaciones de Matemáticas y Ciencias Naturales, que se incrementará en 0,15 puntos exclusivamente si la calificación del apartado Tratamiento de la Información y Competencia Digital es igual o superior a 5.

8 La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les tres parts de la prova si bé la nota final només es podrà calcular quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4. No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d algun dels apartats de la prova, no es podran considerar com a apartat superat en convocatòries posteriors. Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada. En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts Prova d accés a cicles formatius de grau superior a) Part comuna. Els exàmens corresponents a Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), Matemàtiques, Llengua Estrangera (Anglés) i Tractament de la informació i competència digital es qualificaran de 0 a 10 punts. La nota de la part comuna serà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana), Matemàtiques i Llengua Estrangera (Anglés), que tindran un pes de 4,4 i 2 respectivament. La nota de la part comuna s incrementarà en 0,15 punts exclusivament si la qualificació de l apartat Tractament de la informació i competència digital és igual o superior a 5. b) Part específica. Mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les dos optatives de l opció que hagen triat. La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts de la prova, si bé la nota final només es podrà calcular quan la nota de cada una de les parts de la prova siga superior a 4. No obstant això, les qualificacions inferiors a 5 d algun dels apartats de la prova, no es podran considerar com a apartat superat en convocatòries posteriors. La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts en la prova d accés a grau superior si bé la nota final només es podrà calcular quan la nota de cada una de les parts de la prova siga igual o superior a 4. Si la nota final és igual o superior a 5, la prova es considerarà superada. En tot cas la nota de cada part, apartat i/o la nota final mai podrà ser superior a 10 punts. 3. Finalitzat el procés de qualificació, es publicaran les actes provisionals amb la nota obtinguda en els exàmens dels distints apartats per les persones que s hagen presentat a les proves, segons els models previstos en el programa informàtic de gestió. Denou. Qualificacions definitives de la convocatòria i publicació d aquestes Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació necessària per a justificar les sol licituds d exempció, les comissions avaluadores analitzaran i decidiran les qualificacions que corresponguen a les persones sol licitants d alguna exempció en els distints apartats. La qualificació definitiva de cada apartat per a les persones que hagen sol licitat algun tipus d exempció serà la major entre les dos que pogueren correspondre-li, a saber, la nota de l examen o la nota a què li dóna dret el certificat que presente. D acord amb la disposició addicional primera de l Ordre 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, l alumnat que haja superat un Programa de Qualificació Professional Inicial Experimental a la Comunitat Valenciana amb una qualificació igual o superior a 5 i complisca els requisits per a realitzar la prova d accés als cicles formatius de grau mitjà disposarà d una puntuació de partida que se sumarà a l obtinguda en la prova; aquesta puntuació s obtindrà multiplicant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les àrees de Formació Bàsica i de Formació i Orientació Laboral i en cada un dels mòduls que componen l àrea de Formació Professional, sempre que aquestes siguen iguals o superiors a 5, pel coeficient 0,1. L acta d avaluació es confeccionarà segons els models previstos en el programa informàtic de gestió. En l acta d avaluació constarà la puntuació numèrica obtinguda en cada una de les parts i apartats de la prova d accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior amb la finalitat que la persona interessada obtinga un certificat de superació d aquestes parts o dels apartats que les componen. La nota final será la media aritmética con dos decimales de las tres partes de la prueba si bien la nota final solo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las partes de la prueba sea igual o superior a 4. No obstante lo anterior, las calificaciones inferiores a 5 de alguno de los apartados de la prueba, no podrán considerarse como apartado superado en convocatorias posteriores. Si la nota final es igual o superior a 5, la prueba se considerará superada. En todo caso la nota de cada parte, apartado y/o la nota final nunca podrá ser superior a 10 puntos Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior a) Parte común. Los exámenes correspondientes a Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), Matemáticas, Lengua extranjera (Inglés) y Tratamiento de la Información y Competencia Digital se calificarán de 0 a 10 puntos. La nota de la parte común será la media aritmética ponderada con dos decimales de las notas de Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana), Matemáticas y Lengua extranjera (Inglés), que tendrán un peso de 4,4 y 2 respectivamente. La nota de la parte común se incrementará en 0,15 puntos exclusivamente si la calificación del apartado Tratamiento de la Información y Competencia Digital es igual o superior a 5. b) Parte específica. Media aritmética con dos decimales de las notas de las dos optativas de la opción que hayan elegido. La nota final será la media aritmética con dos decimales de las dos partes de la prueba, si bien la nota final solo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las partes de la prueba sea superior a 4. No obstante lo anterior, las calificaciones inferiores a 5 de alguno de los apartados de la prueba, no podrán considerarse como apartado superado en convocatorias posteriores. La nota final será la media aritmética con dos decimales de las dos partes en la prueba de acceso a grado superior si bien la nota final solo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las partes de la prueba sea igual o superior a 4. Si la nota final es igual o superior a 5, la prueba se considerará superada. En todo caso la nota de cada parte, apartado y/o la nota final nunca podrá ser superior a 10 puntos. 3. Finalizado el proceso de calificación, se publicarán las actas provisionales con la nota obtenida en los exámenes de los distintos apartados por las personas que se hayan presentado a las pruebas, según los modelos previstos en el programa informático de gestión. Diecinueve. Calificaciones definitivas de la convocatoria y publicación de las mismas Una vez finalizado el plazo de presentación de la documentación necesaria para justificar las solicitudes de exención, las comisiones evaluadoras analizarán y decidirán las calificaciones que correspondan a los solicitantes de alguna exención en los distintos apartados. La calificación definitiva de cada apartado para las personas que hayan solicitado algún tipo de exención será la mayor entre las dos que pudieran corresponderle, a saber, la nota del examen o la nota a que le da derecho la certificación que presente. Conforme a la disposición adicional primera de la Orden 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, el alumnado que haya superado un Programa de Cualificación Profesional Inicial Experimental en la Comunitat Valenciana con una calificación igual o superior a 5 y cumpla los requisitos para realizar la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio dispondrá de una puntuación de partida que se sumará a la obtenida en la prueba; dicha puntuación se obtendrá multiplicando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas de Formación Básica y de Formación y Orientación Laboral y en cada uno de los módulos que componen el área de Formación Profesional, siempre que estas sean iguales o superiores a 5, por el coeficiente 0,1. El acta de evaluación se confeccionará según los modelos previstos en el programa informático de gestión. En el acta de evaluación constará la puntuación numérica obtenida en cada una de las partes y apartados de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior con la finalidad de que el interesado obtenga un certificado de superación de dichas partes o de los apartados que las componen.

9 Quan la qualificació total siga igual o superior a 5, es farà constar en aquesta acta la puntuació numèrica, expressada amb dos xifres decimals. Les comissions avaluadores remetran una còpia de les actes d avaluació a les direccions territorials d Educació corresponents, en el termini màxim de set dies hàbils des de la publicació de les llistes definitives. Les llistes amb els resultats provisionals i definitius de les proves es publicaran en el tauler d anuncis dels centres docents on s hagen realitzat en les dates que s indiquen en l annex I. Vint. Certificats El/la secretari/ària del centre en què es realitzen les proves expedirà, fins al 8 de juliol de 2016, un certificat a les persones que les hagen superades en la seua totalitat, o en alguna de les seues parts i/o apartats segons els models previstos en el programa informàtic de gestió. En el certificat que s estenga a les persones que hagen superat la prova d accés a cicles formatius de grau mitjà, haurà de constar expressament que els permet cursar qualsevol d aquests. En el certificat que s estenga a les persones que hagen superat la prova d accés a cicles formatius de grau superior, haurà de constar el nom de cada una de les famílies professionals/cicles a què dóna accés, segons les opcions regulades per la Resolució de 17 d agost de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s estableixen els cicles a què permet l accés les opcions de la part específica de la prova d accés a cicles formatius de grau superior de les distintes famílies professionals de Formació Professional. Vint-i-u. Reclamació de qualificacions Les reclamacions a què puguen donar lloc les qualificacions, es realitzaran conforme al procediment següent: 1. Es presentaran per escrit en el termini indicat en l annex I al/a la president/a de la comissió avaluadora del centre en què es van realitzar aquestes. 2. En el termini dels dos dies hàbils següents, la comissió d avaluació ratificarà o rectificarà la qualificació objecte de reclamació, que el/ la president/a comunicarà per escrit a la persona interessada. 3. Si després de la decisió persistira la disconformitat, aquesta podrà sol licitar, en el termini de dos dies hàbils següents a la recepció de la comunicació, que s eleve la seua reclamació al/a la director/a territorial d Educació corresponent qui, després de l informe de la Inspecció Educativa, resoldrà el que procedisca. Aquesta resolució, motivada, posarà fi a la via administrativa. 4. Les persones interessades tindran dret a l accés als exercicis escrits realitzats i a conéixer les puntuacions atorgades i els criteris d avaluació utilitzats. Cuando la calificación total sea igual o superior a 5, se hará constar en dicha acta la puntuación numérica, expresada con dos cifras decimales. Las comisiones evaluadoras remitirán copia de las actas de evaluación a las direcciones territoriales de Educación correspondientes, en el plazo máximo de siete días hábiles desde la publicación de las listas definitivas. Las listas con los resultados provisionales y definitivos de las pruebas se publicarán en el tablón de anuncios de los centros docentes en donde se hayan realizado en las fechas que se indican en el anexo I. Veinte. Certificados El secretario del centro en el que se realicen las pruebas expedirá, hasta el 8 de julio de 2016, un certificado a las personas que las hayan superado en su totalidad, o en alguna de sus partes y/o apartados según los modelos previstos en el programa informático de gestión. En la certificación que se extienda a quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio, deberá constar expresamente que le permite cursar cualquiera de los mismos. En la certificación que se extienda a quienes hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, deberá constar el nombre de cada una de las familias profesionales/ciclos a los que da acceso, según las opciones reguladas por la Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se establece los ciclos a los que permite el acceso las opciones de la parte específica de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de las distintas familias profesionales de Formación Profesional. Veintiuno. Reclamación de calificaciones Las reclamaciones a que puedan dar lugar las calificaciones, se realizarán conforme al siguiente procedimiento: 1. Se presentarán por escrito en el plazo indicado en el anexo I al presidente de la comisión evaluadora del centro en el que se realizaron las mismas. 2. En el plazo de los dos días hábiles siguientes, la comisión de evaluación ratificará o rectificará la calificación objeto de reclamación, que el presidente comunicará por escrito al interesado. 3. Si tras la decisión persistiera la disconformidad, este podrá solicitar, en el plazo de dos días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación, que se eleve su reclamación al director territorial de Educación correspondiente quien, tras el informe de la Inspección educativa, resolverá lo que proceda. Dicha resolución, motivada, pondrá fin a la vía administrativa. 4. Los interesados tendrán derecho al acceso a los ejercicios escritos realizados y a conocer las puntuaciones otorgadas y los criterios de evaluación utilizados. DISPOSICIONS FINALS Primera Aquesta resolució tindrà efectes l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segona Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d alçada davant de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació en el termini d un mes a comptar de l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, 20 de maig de La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas. DISPOSICIONES FINALES Primera La presente resolución surtirá efectos al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Segunda Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Valencia, 20 de mayo de La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marina Sánchez Costas.

10 ANNEX I / ANEXO I Calendari / Calendario Inscripció Inscripción *Comunicació dels centres examinadors a la Inspecció Territorial d Educació de la Direcció Territorial del llistat de persones aspirants matriculades que per problemes d espai haurien de realitzar les proves en un altre centre *Comunicación de los centros examinadores a la Inspección Territorial de Educación de la Dirección Territorial del listado de aspirantes matriculados admitidos que por problemas de espacio deberían realizar las pruebas en otro centro Publicació llistats alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre Publicación listados alumnos que deben realizar la prueba en otro centro Publicació llistes provisionals d admesos Publicación listas provisionales de admitidos Reclamació llistes provisionals d admesos i exclosos Reclamación listas provisionales de admitidos y excluidos Publicació llistes definitives d admesos i exclosos Publicación listas definitivas de admitidos y excluidos Realització prova d accés grau mitjà Realización prueba de acceso grado medio Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado medio Reclamació llistes provisionals qualificacions prova grau mitjà Reclamación listas provisionales calificaciones prueba grado medio Realització prova grau superior Realización prueba grado superior Publicació llistes provisionals qualificacions prova grau superior Publicación listas provisionales calificaciones prueba grado superior Reclamació llistes provisionals qualificacions proves grau superior Reclamación listas provisionales calificaciones pruebas grado superior Termini d entrega documentació justificativa prova grau mitjà i prova grau superior Plazo de entrega documentación justificativa prueba grado medio y grado superior Publicació llistes definitives i entrega de certificats prova grau mitjà i superior Publicación listas definitivas calificaciones y entrega de certificados prueba grado medio y superior Des de / Del l endemà de la seua publicació / el día siguiente a su publicación 2 de juny 2 de junio 8 de juny 8 de junio 8 de juny 8 de junio 8 de juny 8 de junio 15 de juny 15 de junio 20 de juny 20 de junio 29 de juny 29 de junio 30 de juny 30 de junio 21 de juny 2 1de junio 29 de juny 29 de junio 30 de juny 30 de junio 25 de maig 25 de mayo 8 de juliol 8 de julio Fins a / Al l 1 de juny / 1 de junio 9 de juny 9 de junio 1 de juliol 1 de julio 1 de juliol 1 de julio 6 de juliol 6 de julio * Alacant/Alicante *Castelló/Castellón *València/Valencia

11 ANNEX II/ ANEXO II Horari de les proves/horario de las pruebas Examen/ Examen GRAU MITJÀ/ GRADO MEDIO Part lingüística: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)/ Parte lingüística: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana) Part social: Ciències Socials, Geografia i Història Parte social: Ciencias Sociales, Geografía e Historia Part cientificomatematicatècnica: Matemàtiques Parte científica-matemática-técnica: Matemáticas Part cientificomatematicateènica: Ciències de la Natura Parte científica-matemática-técnica: Ciencias de la Naturaleza Part lingüística: Anglès/ Parte lingüística: Inglés Part cientificomatematicatècnica: Tractament de la Informació i Competència Digital Parte científica-matemática-técnica: Tratamiento de la Información y Competencia Digital Duració/ Duración 1 hora 1 hora 1 hora 45 min 45 min 45 min GRAU SUPERIOR/ GRADO SUPERIOR Examen/ Examen Part general: Llengua i Literatura (Castellana o Valenciana)/ Parte general: Lengua y Literatura (Castellana o Valenciana) Part general: Llengua estrangera Anglés Parte general: Lengua Extranjera Inglés Part general: Matemàtiques Parte general: Matemáticas Part general: Tractament de la Informació i Competència Digital Parte general: Tratamiento de la Información y Competencia Digital Part específica: apartat B 1/ Parte específica: apartado B Part específica: apartat B 2/ Parte específica: apartado B 2 Duració/ Duración 1 h 15 min 45 min 1 h 15 min 45 min 1 h 15 min 1 h 15 min

12 ANNEX III / ANEXO III SOL LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI O DOCUM. EQUIVALENT DNI O DOCUM. EQUIVALENTE DATA DE NAIXEMEMT FECHA DE NACIMIENTO MP DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, N.º Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO QUE HA CURSAT / QUE HA CURSADO PCPI/PGS ESO FPB Altres (especifiqueu): Otros (especificar): (1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA DISCAPACITAT (Marqueu les opcions corrresponents a l'apartat C) DISCAPACIDAD (Marque las opciones correspondientes en el apartado C) B SOL LICITUD / SOLICITUD 1. Ser inscrit/a en la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà d'enguany. Ser inscrito/a en la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio del presente año. 2. L'exempció de: La exención de: a) Part lingüística: Parte lingüística: b) Part social: Parte social: c) Part cientificomatematicotècnica: Parte científico-matemático-técnica: 3. Millora de nota per superació PCPI/PGS: Mejora de nota por superación PCPI/PGS: Llengua i Literatura (castellana/valenciana) Lengua y Literatura (castellana/valenciana) Ciències Socials: Geografia i Història Ciencias Sociales: Geografía e Historia Matemàtiques Matemáticas Ciències Ciencias Documentació justificativa / Documentación justificativa Certificat d'haver realitzat la prova en convocatòries anteriors. Certificado de haber realizado la prueba en convocatorias anteriores. Certificat d'haver superat l'àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito de comunicación del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat l'àmbit de Ciències Socials del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito de Ciencias Sociales del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell en un PCPI a la Comunitat Valenciana. Certificado de haber superado el módulo lingüísticosocial del primer nivel en un PCPI en la Comunitat Valenciana. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura (castellà) de 4t d'eso. Certif. de haber superado Lengua y Literatura (castellano) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Llengua i literatura (valencià) de 4t d'eso. Certif. de haber superado Lengua y literatura (valenciano) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura estrangera (Inglés) de 4º d'eso. Certificado de haber superado Lengua y Literatura extranjera (Inglés) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Ciències Socials, Geografia i Història de 4t d'eso. Certif. de haber superado Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4º de ESO. Certificat d'haver superat els àmbits lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular. Certificado de haber superado los ámbitos lingüístico y social de un programa de diversificación curricular. Certificat d'haver superat l'àmbit científic tecnològic del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito científico tecnológico del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un PCPI a la Comunitat Valenciana. Certificado de haber superado el módulo científico-matemático del primer nivel en un PCPI en la Comunitat Valenciana. PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL CENTRE EDUCATIU PÚBLIC PRESIDENCIA DE LA COMISÍON EVALUADORA DEL CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO TICD Anglès Inglés Certificat d'haver superat Biologia-Geologia o Física-Química de 4t ESO. Certificado de haber superado Biología-Geología o Física-Química de 4º ESO. Certificat d'haver superat Matemàtiques de 4t d'eso. Certificado de haber superado Matemáticas de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Informàtica de 4t d'eso. Certificado de haber superado Informática de 4º de ESO. Certificat d'haver superat l'àmbit científic i pràctic d'un programa de diversificació curricular. Certificado de haber superado el ámbito científico y práctico de un programa de diversificación curricular. Certificat de professionalitat de nivell 1 o superior. Certificado de profesionalidad de nivel 1 o superior. Certificat de l'empresa i de la Seguretat Social de tindre l'experiència laboral requerida. Certificado de la empresa y de la Seguridad Social de tener la experiencia laboral requerida. Certificat d'haver superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà. Certificado de haber superado dos módulos relacionados con una unidad de competencia de un título de grado medio. Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Certificat d'haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Certificado de haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Certificat d'haver superat el primer nivell d'un PCPI. Certificado de haber superado el primer nivel de un PCPI. Certificat d'haver superat un PCPI experimental o un PGS. Certificado de haber superado un PCPI experimental o un PGS. 16/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

13 ANNEX III / ANEXO III SOL LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO C DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA Fotocòpia DNI, o targeta d'estranger, o visat d'estudis. Fotocopia DNI, o tarjeta de extranjero, o visado de estudios. Declaració responsable. Declaración responsable. Cerficado d'haver pagat la taxa corresponent. Cerficado de haber pagado la tasa correspondiente. Certificat oficial de minusvalidesa emés per l organisme acreditat corresponent. Certificado oficial de minusvalía emitido por el organismo acreditado correspondiente. Proposta dels recursos addicionals que es consideren oportuns. Propuesta de los recursos adicionales que se consideren oportunos. Sap que, perquè se li puga concedir l'exempció que ha sol licitat, ha de presentar la documentació justificativa d'esta en els terminis marcats en la convocatòria d'esta prova. Sabe que, para que se le pueda conceder la exención que ha solicitado, tiene que presentar la documentación justificativa de la misma en los plazos marcados en la convocatoria de esta prueba. MP030250, d de La persona sol licitant / La persona solicitante (1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA Firma: Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL CENTRE EDUCATIU PÚBLIC PRESIDENCIA DE LA COMISÍON EVALUADORA DEL CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 16/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC

14 ANNEX IV / ANEXO IV SOL LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI O DOCUM. EQUIVALENT DNI O DOCUM. EQUIVALENTE DATA DE NAIXEMEMT FECHA DE NACIMIENTO DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, N.º Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO (1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA QUE HA CURSAT / QUE HA CURSADO Batxillerat / Bachillerato CFGM Altres (especifiqueu): Otros (especificar): DISCAPACITAT (Marqueu les opcions corrresponents a l'apartat C) DISCAPACIDAD (Marque las opciones correspondientes en el apartado C) B SOL LICITUD / SOLICITUD 1. Ser inscrit/a en la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior d'enguany. Ser inscrito/a en la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior del presente año. 2. L'exempció de: La exención de: a) Part comuna: Parte común: b) Part específica: Parte específica: Llengua i Literatura (castellana/valenciana) Lengua y Literatura (castellana/valenciana) Matèria 1 Materia 1 Anglés Inglés Matèria 2 Materia 2 Matemàtiques Matemáticas Documentació justificativa / Documentación justificativa Certificat d'haver realitzat la prova en convocatòries anteriors. Certificado de haber realizado la prueba en convocatorias anteriores. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Lengua y Literatura en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Matemàtiques en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Matemáticas en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Anglés en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Inglés en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Tractament de la Informació i Competència Digital en 2º de Batxillerat. Certificado de haber superado Tratamiento de la Información y Competencia Digital en 2º de Bachillerato. Títol de Tècnic en un cicle de la mateixa família. Título de Técnico en un ciclo de la misma familia. Certificat de professionalitat de nivell 2 o superior de família professional establida per a l'opció. Certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior de familia profesional establecida para la opción. Certificat de l'empresa i de la Seguretat Social de tindre l'experiència laboral requerida. Certificado de la empresa y de la Seguridad Social de tener la experiencia laboral requerida. Certificat d'haver superat la matèria 1 en el Batxillerat. Certificado de haber superado la materia 1 en el Bachillerato. Certificat d'haver superat la matèria 2 en el Batxillerat. Certificado de haber superado la materia 2 en el Bachillerato. Certificat d'haver superat 2 mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol adequat. Certificado de haber superado 2 módulos relacionados con una o varias unidades de competencia de un título adecuado. Certificat de ser esportista d'elit. Certificado de ser deportista de élite. Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. C DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA Fotocòpia DNI, o targeta d'estranger, o visat d'estudis. Fotocopia DNI, o tarjeta de extranjero, o visado de estudios. Declaració responsable. Declaración responsable. Cerficado d'haver pagat la taxa corresponent. Cerficado de haber pagado la tasa correspondiente. PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL CENTRE EDUCATIU PÚBLIC PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO Opció (A, B, C): Opción (A, B, C): TICD Certificat oficial de minusvalidesa emés per l organisme acreditat corresponent. Certificado oficial de minusvalía emitido por el organismo acreditado correspondiente. Proposta dels recursos addicionals que es consideren oportuns. Propuesta de los recursos adicionales que se consideren oportunos. Sap que, perquè se li puga concedir l'exempció que ha sol licitat, ha de presentar la documentació justificativa d'esta en els terminis marcats en la convocatòria d'esta prova. Sabe que, para que se le pueda conceder la exención que ha solicitado, tiene que presentar la documentación justificativa de la misma en los plazos marcados en la convocatoria de esta prueba. REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA Firma:, d de La persona sol licitant / La persona solicitante Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 15/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

15 ANNEX V / ANEXO V DECLARACIÓ RESPONSABLE DECLARACIÓN RESPONSABLE MP PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI INSCRIT/A EN LES PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU: INSCRITO/A EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO: Mitjà Medio Superior B DECLARACIÓ / DECLARACIÓN Declara responsablement que: Declara responsablemente que: - No reunix cap dels requisits acadèmics que permeten l'accès directe al cicle formatiu de grau: No reune ninguno de los requisitos académicos que permiten el acceso directo al ciclo formativo de grado: - En cas de reunir-los en el moment de realitzar la prova, no concorrerà a ella. En caso de reunirlos en el momento de realizar la prueba, no concurrirá a ella. Mitjà Medio Superior - En cas de reunir-los en el moment de formalitzar la matrícula al cicle, renunciarà a l'accés per la quota corresponent a prova d'accés, en cas d'haver-la superat, per a optar a les places per les quotes d'accés directe que corresponga. En caso de reunirlos en el momento de formalizar la matrícula al ciclo, renunciará al acceso por el cupo correspondiente a prueba de acceso, en caso de haberla superado, para optar a las plazas por los cupos de acceso directo que corresponda. (**) Aquesta declaració no haurà de presentar-la la persona el requisit acadèmic de la qual siga el títol de Tècnic de Formació Professional i opte per presentar-se a la prova d'accés a cicles de grau superior únicament als efectes del procediment d'admissió. Esta declaración no deberá presentarla la persona cuyo requisito académico sea el título de Técnico de Formación Profesional y opte por presentarse a la prueba de acceso a ciclos de grado superior a los solos efectos del procedimiento de admisión. (1/2) EXEMPLAR PER AL DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO Firma: DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO, d de Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). 06/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC

16 ANNEX VI / ANEXO VI PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI O DOCUM. EQUIVALENT DNI O DOCUM. EQUIVALENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO B SOL LICITUD / SOLICITUD Inscrit/a en la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà d'enguany i que ha sol licitat: Inscrito/a en la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio del presente año y que ha solicitado: 1. L'exempció de: La exención de: a) Part lingüística: Parte lingüística: b) Part social: Parte social: c) Part cientificomatematicotècnica: Parte científico-matemático-técnica: 2. Millora de nota per superació PCPI/PGS: Mejora de nota por superación PCPI/PGS: Llengua i Literatura (castellana/valenciana) Lengua y Literatura (castellana/valenciana) Ciències Socials: Geografia i Història Ciencias Sociales: Geografía e Historia Matemàtiques Matemáticas Ciències Ciencias TICD Anglès Inglés (1/2) EXEMPLAR PER AL DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO Documentació justificativa / Documentación justificativa Certificat d'haver realitzat la prova en convocatòries anteriors. Certificado de haber realizado la prueba en convocatorias anteriores. Certificat d'haver superat l'àmbit de comunicació del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito de comunicación del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat l'àmbit de Ciències Socials del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito de Ciencias Sociales del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat el mòdul lingüísticosocial del primer nivell en un PCPI a la Comunitat Valenciana. Certificado de haber superado el módulo lingüísticosocial del primer nivel en un PCPI en la Comunitat Valenciana. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura (castellà) de 4t d'eso. Certif. de haber superado Lengua y Literatura (castellano) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Llengua i literatura (valencià) de 4t d'eso. Certif. de haber superado Lengua y literatura (valenciano) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura estrangera (Inglés) de 4º d'eso. Certificado de haber superado Lengua y Literatura extranjera (Inglés) de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Ciències Socials, Geografia i Història de 4t d'eso. Certificado de haber superado Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 4º de ESO. Certificat d'haver superat els àmbits lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular. Certificado de haber superado los ámbitos lingüístico y social de un programa de diversificación curricular. Certificat d'haver superat l'àmbit científicotecnològic del cicle 2, nivell 2 d'educació de Persones Adultes. Certificado de haber superado el ámbito científico tecnológico del ciclo 2, nivel 2 de Educación de Personas Adultas. Certificat d'haver superat el mòdul cientificomatemàtic del primer nivell en un PCPI a la Comunitat Valenciana. Certificado de haber superado el módulo científico-matemático del primer nivel en un PCPI en la Comunitat Valenciana. Firma:, d de La persona sol licitant / La persona solicitante Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L'IES PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES Certificat d'haver superat Biologia-Geologia o Física-Química de 4t ESO. Certificado de haber superado Biología-Geología o Física-Química de 4º ESO. Certificat d'haver superat Matemàtiques de 4t d'eso. Certificado de haber superado Matemáticas de 4º de ESO. Certificat d'haver superat Informàtica de 4t d'eso. Certificado de haber superado Informática de 4º de ESO. Certificat d'haver superat l'àmbit científic i pràctic d'un programa de diversificació curricular. Certificado de haber superado el ámbito científico y práctico de un programa de diversificación curricular. Certificat de professionalitat de nivell 1 o superior. Certificado de profesionalidad de nivel 1 o superior. Certificat de l'empresa i de la Seguretat Social de tindre l'experiència laboral requerida. Certificado de la empresa y de la Seguridad Social de tener la experiencia laboral requerida. Certificat d'haver superat dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà. Certificado de haber superado dos módulos relacionados con una unidad de competencia de un título de grado medio. Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Certificat d'haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior. Certificado de haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. Certificat d'haver superat el primer nivell d'un PCPI. Certificado de haber superado el primer nivel de un PCPI. Certificat d'haver superat un PCPI experimental o un PGS. Certificado de haber superado un PCPI experimental o un PGS. REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 05/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC

17 ANNEX VII / ANEXO VII PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI O DOCUM. EQUIVALENT DNI O DOCUM. EQUIVALENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO B SOL LICITUD / SOLICITUD Inscrit/a en la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior, opció Inscrito/a en la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, opción L'exempció de: La exención de: a) Part comuna: Parte común: b) Part específica: Parte específica: Llengua i Literatura (castellana/valenciana) Lengua y Literatura (castellana/valenciana) Matèria 1 Materia 1 Anglés Inglés Matèria 2 Materia 2 Matemàtiques Matemáticas d'enguany i que ha sol licitat: del presente año y que ha solicitado: TICD (1/2) EXEMPLAR PER A LA COMISSIÓ AVALUADORA / EJEMPLAR PARA LA COMISIÓN EVALUADORA C DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA Certificat d'haver realitzat la prova en convocatòries anteriors. Certificado de haber realizado la prueba en convocatorias anteriores. Certificat d'haver superat Llengua i Literatura en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Lengua y Literatura en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Matemàtiques en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Matemáticas en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Anglés en 2n de Batxillerat. Certificado de haber superado Inglés en 2º de Bachillerato. Certificat d'haver superat Tractament de la Informació i Competència Digital en 2º de Batxillerat. Certificado de haber superado Tratamiento de la Información y Competencia Digital en 2º de Bachillerato. Títol de tècnic en un cicle de la mateixa família. Título de técnico en un ciclo de la misma familia. Certificat de professionalitat de nivell 2 o superior de família professional establida per a l'opció. Certificado de profesionalidad de nivel 2 o superior de familia profesional establecida para la opción. Certificat de l'empresa i de la Seguretat Social de tindre l'experiència laboral requerida. Certificado de la empresa y de la Seguridad Social de tener la experiencia laboral requerida. Certificat d'haver superat la matèria 1 en el Batxillerat. Certificado de haber superado la materia 1 en el Bachillerato. Certificat d'haver superat la matèria 2 en el Batxillerat. Certificado de haber superado la materia 2 en el Bachillerato. Certificat d'haver superat 2 mòduls relacionats amb una o diverses unitats de competència d'un títol adequat. Certificado de haber superado 2 módulos relacionados con una o varias unidades de competencia de un título adecuado. Certificat de ser esportista d'elit. Certificado de ser deportista de élite. Certificat d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Certificado de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Firma:, d de La persona sol licitant / La persona solicitante Les dades personals que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, Investigació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE L'IES PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL IES REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 03/05/16 DIN - A4 CHAP - IAC IA E

18 ANNEX VIII / ANEXO VIII PROVA D ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS Centre... Centro... Localitat... Localidad... Relació d alumnes que hauran d examinar-se en un altre centre Relación de alumnos que deberán examinarse en otro centro Conforme a la Resolució de la Direcció Territorial de Educació de..., amb data..., es relacionan els alumnes que han d examinar-se en un altre centre: Conforme a la Resolución de la Dirección Territorial de Educación de..., de fecha..., se relacionan los alumnos que deberán examinarse en otro centro: GRAU MITJÀ GRADO MEDIO DNI, Tarjeta, Permís, visat COGNOMS I NOM CENTRE ON REALITZARÀ LA PROVA LOCALITAT DNI, Tarjeta, Permiso, Visado APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA LOCALIDAD GRAU SUPERIOR GRADO SUPERIOR DNI, Tarjeta, Permís, visat COGNOMS I NOM OPCIÓ PART ESPECÍFICA CENTRE ON REALITZARÀ LA PROVA LOCALITAT DNI, Tarjeta, Permiso, Visado APELLIDOS Y NOMBRE OPCIÓN PARTE ESPECÍFICA CENTRO DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA LOCALIDAD...,... de... de... El director/a:

19 ANNEX IX / ANEXO IX OPCIONS DE PROVA, MATÈRIES DE BATXILLERAT EN LAS QUE ES BASEN/ OPCIONES DE PRUEBA, MATERIAS DE BACHILLERATO EN LAS QUE SE BASAN OPCIÓ / OPCIÓN MATÈRIES DE BATXILLERAT / MATERIAS DE BACHILLERATO FAMÍLIES PROFESSIONALS / FAMILIAS PROFESIONALES A) Humanitats i Ciències Socials / Humanidades y Ciencias Sociales Història / Historia Economia / Economía Geografía / Geografía Administració i Gestió / Administración y Gestión Comerç i Màrketing / Comercio y Marketing Hostaleria i Turisme / Hostelería y Turismo Servicis Socioculturals i a la Comunitat / Servicios Socioculturales y a la Comunidad B) Tecnologia / Tecnología Dibuix Tècnic / Dibujo Técnico Tecnologia Industrial / Tecnología Industrial Física i Química / Física y Química Arts i Artesanies / Arte y Artesanía Arts Gràfiques / Artes Gráficas Edificació i Obra Civil / Edificación y Obra Civil Electricitat i Electrònica / Electricidad y Electrónica Energia i Aigua / Energía y Agua Fabricació Mecànica / Fabricación Mecánica Imatge i Só / Imagen y Sonido Indústries Extractives / Industrias Extractivas Informàtica i Comunicacions / Informàtica y Comunicaciones Instal lacions i Manteniment / Instalación y Mantenimento Fusta, Moble i Suro / Madera, Mueble y Corcho Marítimopesquera / Marítimo-Pesquera Tèxtil, Confecció i Pell / Textil, Confección y Piel Transport i manteniment de vehicles / Transporte y Mantenimiento de Vehículos Vidre i Ceràmica / Vidrio y Cerámica C) Ciències / Ciencias Física / Física Biologia i Ciències de la Terra / Biología y Ciencias de la Tierra Química / Química Activitats Físiques i Esportives / Actividades Físicas y Deportivas Agrària / Agraria Imatge Personal / Imagen Personal Indústries Alimentàries / Industrias Alimentarias Marítimopesquera / Marítimo-Pesquera Química / Química Sanitat / Sanitat Seguritat i Medi Ambient / Seguridad y Medio Ambiente

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 3 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 58 de 10-III-2012 1/18 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS Fascicle 47 - Sec. III. - Pàg. 9387 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 3546 Resolució del director

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015)

PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) PRUEBAS DE ACCESO CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO (2015) 1. Estas pruebas tienen una convocatoria ordinaria ( 2 de junio de 2015) y una convocatoria extraordinaria ( 7 de julio de 2015). Para poder realizarlas,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2017, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Fascicle 35 - Sec. III. - Pàg. 6922 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2618 Resolució de la directora general

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport REOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, de la Direcció eneral de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 23 de març de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 19 de marzo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a las

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194 DOGV - Núm. 4.194 20 02 2002 4495 jançant l Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d Innovació i Competitivitat (DOGV de 28.12.2001), en matèria de formació comercial en el marc del Fons Social

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 1. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO. PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1.1 Principios generales El acceso a la Universidad de Cantabria se realizará desde

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716

Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 Any XXXIX Dimecres, 10 de febrer de 2016 / Miércoles, 10 de febrero de 2016 Núm. 7716 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22193 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que se regulan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXV Núm. 87 5 de mayo de 2016 9964 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Resolución de 29/04/2016, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Jaume I, per la qual es convoquen concursos d accés a places dels cossos docents universitaris. [2008/13461]

Jaume I, per la qual es convoquen concursos d accés a places dels cossos docents universitaris. [2008/13461] Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2008, de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen concursos d accés a places dels cossos docents universitaris. [2008/13461] Universitat Jaume

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 15-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 137 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de de junio de 2009, de la Consejería de

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Servici Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2007, de la directora general del Servici Valencià d Ocupació i Formació per la qual es regula el procediment

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

La Comunidad de Madrid no pone a disposición de los candidatos la relación de notas de corte de los diferentes ciclos.

La Comunidad de Madrid no pone a disposición de los candidatos la relación de notas de corte de los diferentes ciclos. Cº de Seseña Nuevo s/n. 45224 Seseña Nuevo. Seseña. (Toledo) Teléfono: 911123498 y 635188525. Email:45010399.cea@edu.jccm.es. INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS

Más detalles

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació.

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació. Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 30 d abril de 2015, del Rectorat de la per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2015/4155] Universitat Jaume I RESOLUCIÓN de 30 de

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2011, de 21 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup

Más detalles

DISPONGO: Orden_Modificac 1 2694 acceso matriculaciónevaluación y acreditación FP.doc

DISPONGO: Orden_Modificac 1 2694 acceso matriculaciónevaluación y acreditación FP.doc Orden de de la Consejería de Educación y Empleo de modificación de la Orden 2694/2009, de 9 de junio, por la que se regula el acceso, la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 15464 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 3132 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, por la que se aprueba la convocatoria del curso y de la prueba de acceso a la Universidad

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 14444 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2396 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de mayo de 2014, por la que

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016

NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016 NORMATIVA DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE LA UNIVERSITAT JAUME I CURSO ACADÉMICO 2015/2016 (Acuerdo del Consejo de Gobierno núm. 7 de 24 de junio de 2015) INDICE Artículo

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles