MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015"

Transcripción

1 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

2 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto 3 Obxectivos / Objetivos 3 Tipoloxía de visitas / Tipología de visitas 4 2. Visitas recibidas / Visitas recibidas 5 3. Valoración dos responsables de grupo / Valoración de los responsables de grupo 6 4. Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 7 4. Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 13

3 Introdución / Introducción 3 Obxecto Este documento recolle a información correspondente ao programa de visitas ás instalacións da Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), incluíndo os resultados das correspondentes enquisas de valoración deste programa. Objeto Este documento recoge a información correspondiente al programa de visitas a las instalaciones de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), incluyendo los resultados de las correspondientes encuestas de valoración de este programa. Obxectivos Contribuír a incrementar os niveis de coñecemento real de SOGAMA por parte da cidadanía. Orientar aos visitantes cara actitudes persoais máis positivas no referente á xestión dos residuos, fomentando a cultura da sostibilidade e, en concreto, dos tres erres (Redución, Reutilización e Reciclaxe). Sensibilizar e motivar á poboación para a súa participación activa na separación en orixe do lixo. Difundir boas prácticas que poden manter os cidadáns en diversos ámbitos e espazos vitais referentes ao consumo responsable, a minimización de residuos, a reutilización dos obxectos, a equidade social... Contribuír a aumentar os coñecementos técnicos dos visitantes sobre as instalacións de SOGAMA e, en especial, do Complexo Medioambiental de Cerceda. Objetivos Contribuir a incrementar los niveles de conocimiento real de SOGAMA por parte de la ciudadanía. Orientar a los visitantes cara actitudes personales más positivas en lo referente a la gestión de los residuos, fomentando la cultura de la sostenibilidad y, en concreto, de las tres erres (Reducción, Reutilización y Reciclaje). Sensibilizar y motivar a la población para su participación activa en la separación en origen de los residuos. Difundir buenas prácticas que pueden mantener los ciudadanos en diversos ámbitos y espacios vitales referentes al consumo responsable, la minimización de residuos, la reutilización de los objetos, la equidad social... Contribuir a aumentar los conocimientos técnicos de los visitantes sobre las instalaciones de SOGAMA y, en especial, del Complejo Medioambiental de Cerceda.

4 Introdución / Introducción 4 Tipoloxía de visitas Para unha maior adaptación aos participantes, identifícanse dous tipos de visitas ao Complexo medioambiental de Cerceda: Visitas educativas: destinadas a escolares de Educación Primaria e Secundaria Obrigatorias. Teñen unha duración de minutos e inclúe a visita a pé á Planta de Clasificación de Envases Lixeiros (bolsa amarela) e aos fosos de recepción de residuos xenéricos (bolsa negra). Visitas sociais e técnicas: de grupos de alumnos de Bacharel, Universitarios e Post-universitarios, así como outros colectivos de persoas maiores de idade. Teñen unha duración aproximada de 150 minutos e inclúen a realización dun recorrido a pé por distintas instalacións do Complexo. Ademais, puntualmente aténdense visitas a plantas de transferencia, que teñen unha duración aproximada de 60 minutos e inclúen un recorrido polas distintas partes desta instalación. Tipología de visitas Para una mayor adaptación a los participantes, se identifican dos tipos de visitas al Complejo medioambiental de Cerceda: Visitas educativas: destinadas a escolares de Educación Primaria y Secundaria Obligatorias. Tienen una duración de minutos e incluyen la visita a pie a la Planta de Clasificación de Envases Ligeros (bolsa amarilla) y a los fosos de recepción de residuos genéricos (bolsa negra). Visitas sociales y técnicas: de grupos de Bachillerato, Universitarios y Post-universitarios, así como otros colectivos de personas mayores de edad. Tienen una duración aproximada de 150 minutos e incluyen la realización de un recorrido a pie por distintas instalaciones del Complejo. Además, puntualmente se atiende visitas a plantas de transferencia, que tienen una duración aproximada de 60 minutos e incluyen un recorrido por distintas partes de esta instalación.

5 Visitas recibidas / Visitas recibidas 5 Durante o período que abrangue este informe, no Complexo medioambiental de Cerceda recibíronse un total de 61 visitas, coa seguinte desagregación por tipoloxía: 43 visitas educativas, nas que participaron un total de escolares. 12 visitas sociais (veciños de concellos e outros colectivos), nas que participaron un total de 430 persoas. 6 visitas técnicas (estudantes de bacharel, universitarios, técnicos...), nas que participaron un total de 132 persoas. Durante el período que abarca este informe, en el Complejo medioambiental de Cerceda se recibieron un total de 61 visitas, con la siguiente desagregación por tipología: 43 visitas educativas, en las que participaron un total de escolares. 12 visitas sociales (vecinos de ayuntamientos y otros colectivos), en las que participaron un total de 430 personas. 6 visitas técnicas (estudiantes de bachillerato, universitarios, técnicos ), en las que participaron un total de 132 personas.

6 Valoración dos responsables de grupo / Valoración de los responsables de grupo 6 A valoración media dos responsables de grupo situouse no primeiro semestre de 2015 en 4,5. A valoración flutuou entre 4,2 e 4,7 puntos. La valoración media de los responsables de grupo se situó en el primer semestre de 2015 en 4,5. La valoración fluctuó entre 4,2 y 4,7 puntos.

7 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos Separación de los residuos en casa Más de la mitad de los participantes que respondieron a las encuestas indica que separa «siempre» los residuos en casa, mientras que más de un tercio que «a veces», siendo sólo un 7,8% los que reconocen que no los separa nunca. Más de tres quintos manifiestan separar en casa los envases ligeros, el 60% los envases de vidrio, mientras que sólo la mitad hace lo propio con el papel y cartón. 7 Separación dos residuos na casa Máis da metade dos participantes que responderon ás enquisas indica que separa «sempre» os residuos na casa, mentres que máis dun terzo que «ás veces», sendo só un 7,8% os que recoñecen que non os separa nunca. Máis de tres quintos manifestan separar na casa os envases lixeiros, o 60% os envases de vidro, mentres que só a metade fai o propio co papel e cartón.

8 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 8 Coñecemento previo de SOGAMA Case tres quintos dos visitantes adultos coñecían previamente da existencia de SOGAMA. A canle de coñecemento previo maioritaria foi os medios de comunicación, seguido do centro de traballo (ou centro educativo, no seu caso) e a familia e amigos, sendo internet unha canle residual. Conocimiento previo de SOGAMA Casi tres quintos de los visitantes adultos conocían previamente de la existencia de SOGAMA. El canal de conocimiento previo mayoritario fue los medios de comunicación, seguido del centro de trabajo (o centro educativo, en su caso) y la familia y amigos, siendo internet un canal residual.

9 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 9 Valoración da visita O 96,6% dos visitantes adultos recomendan visitar as instalacións de SOGAMA. Unha ampla maioría (95,1%) de participantes sinala que as visitas son «a mellor forma de coñecer a actividade de SOGAMA ao permitir ver o proceso industrial». Máis de catro quintos dos visitantes indicou que a súa visión dos residuos cambiou coa visita ás instalacións de SOGAMA. Valoración de la visita El 96,6% de los visitantes adultos recomiendan visitar las instalaciones de SOGAMA. Una amplia mayoría (95,1%) de los participantes señala que las visitas son «la mejor forma de conocer la actividad de SOGAMA al permitir ver el proceso industrial». Más de cuatro quintos de los visitantes indicó que su visión de los residuos cambió con la visita a las instalaciones de SOGAMA.

10 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 10 Valoración da visita A duración da visita foi axeitada para o 88,2% dos visitantes. O elemento que claramente máis lles gustou foi o recorrido realizado polo complexo (77,9%), mentres quedan en segundo termo instalacións específicas. Só un 1% indicou que non lle agradou ningunha instalación. Valoración de la visita La duración de la visita fue adecuada para el 88,2% de los visitantes. El elemento que claramente más les gustó fue el recorrido realizado por el complejo (77,9%), mientras quedan en segundo termino instalaciones específicas. Solo un 1% indicó que no le agradó ninguna instalación.

11 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 11 Valoración dos monitores Un 99,5% dos visitantes que cumprimentaron as enquisas valoraron as atencións por parte dos monitores de forma positiva; as explicación recibidas foron avaliadas como moi boas polo 82,4% e boas polo 16,7%. Tan só un 1% valorou negativamente as explicacións e un 0,5% as atencións. Valoración de los monitores Un 99,5% de los visitantes que cumplimentaron las encuestas valoraron las atenciones por parte de los monitores de forma positiva; las explicaciones recibidas fueron evaluadas como muy buenas por el 82,4% y buenas por el 16,7%. Tan solo un 1% valoró negativamente las explicaciones y un 0,5% las atenciones.

12 Valoración dos visitantes adultos / Valoración de los visitantes adultos 12 Valoración de SOGAMA Este semestre, máis da metade dos visitantes manifesta que tiña unha boa ou moi boa opinión de SOGAMA antes de realizar a visita, fronte a un 4% que a tiña mala; mentres un 40,7% non tiña opinión. Despois da visita, a valoración é moi boa para o 56,3% e para o 41,7% boa, mentres un 2% a valorou de forma negativa. O 88,7% dos visitantes consideran que o cometido de SOGAMA é importante e bo para o coidado do medio ambiente en Galicia. Valoración de SOGAMA Este año, más de la mitad de los visitantes manifiesta una buena o muy buena opinión de SOGAMA antes de realizar la visita, frente a un 4% que la tenía mala; mientras un 40,7% no tenía opinión. Después de la visita, la valoración es muy buena para el 56,3% y para el 41,7% es buena, mientras un 2% la valoró de forma negativa. El 88,7% de los visitantes considera que el cometido de SOGAMA es importante y bueno para el cuidado del medio ambiente en Galicia.

13 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares Separación de los residuos en casa Más de un tercio (34,9%) de los escolares indican que ayudan a separar los residuos en casa, mientras más de la mitad (52,1%) dice que ayuda «a veces» y un 13,1% declara que nunca ayuda. Por materiales, casi dos tercios dice que en su casa separan los envases ligeros (63%), seguidos de los envases de vidrio (47%) y del papel y cartón (43%). 13 Separación dos residuos na casa Máis dun terzo (34,9%) dos escolares indican que axudan a separar os residuos na casa, mentres máis da metade (52,1%) di que axuda «a veces» e un 13,1% declara que nunca axuda. Por materiais, case dous terzos din que na súa casa separan os envases lixeiros (63%), seguidos dos envases de vidro (47%) do papel e cartón (43%).

14 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 14 Coñecemento previo de SOGAMA Case tres cuartos dos escolares (74,6%) manifestan que tiñan coñecemento da existencia de SOGAMA antes da visita. El 47,2% destes recibiron a información no ámbito escolar. A familia e amigos (17,2%), os medios de comunicación (13,6%) e internet (2,2%) foron canles tamén significativas. Conocimiento previo de SOGAMA Casi tres cuartos de los escolares (74,6%) manifiestan que tenían conocimiento de la existencia de SOGAMA antes de la visita. El 47,2% de éstos recibieron la información en el ámbito escolar. La familia y amigos (17,2%), los medios de comunicación (13,6%) e internet (2,2%) fueron canales también significativos.

15 Valoración de SOGAMA Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares O 56,2% dos escolares consideraban que SOGAMA facía unha labor positiva para Galicia previamente a visita, mentres para un 6,5% era negativa e o 37,3% non tiña opinión. Despois de realizar a visita, máis da metade (55,4%) dos visitantes califican a labor feita por SOGAMA como moi boa e o 31,2% como boa. Un 10,4% valórana como «regular» e tan só un 2,9% a valoran negativamente. El 56,2% de los escolares consideraban que SOGAMA hacía una labor positiva para Galicia previamente a la visita, mientras que para un 6,5% era negativa y el 37,3% no tenía opinión. Después de realizar la visita, más de la mitad (55,4%) de los visitantes califican la labor hecha por SOGAMA como muy buena e el 31,2% como buena. Un 10,4% la valora como «regular» y tan sólo un 2,9% la valoraron negativamente. 15

16 Valoración dos visitantes escolares / Valoración de los visitantes escolares 16 Valoración da visita A visita tivo unha duración adecuada para a metade dos escolares, sendo o recorrido xeral polo complexo, o recorrido en bus e as maquetas os elementos que máis lle gustaron. As explicacións e atencións dos monitores son boas ou moi boas para o 93,3% dos escolares. Valoración da visita La visita tuvo una duración adecuada para la mitad de los escolares, siendo el recorrido general por el complejo, el recorrido en bus y las maquetas los elementos que más le gustaron. Las explicaciones y atenciones de los monitores son buenas o muy buenas para el 93,3% de los escolares.

17 17 Servizo prestado por / Servicio prestado por: U.T.E. SOGAMA VISITAS 2013

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos.

Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. Alegaciones al Informe Provisional de Seguimiento del Master Universitario en Estudios Medievales Europeos. Imágenes, textos y contextos. USC En respuesta al informe provisional de seguimiento del Máster

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

Os efectos da declaración do concurso

Os efectos da declaración do concurso Dereito Concursal e Cambiario 3 Os efectos da declaración do concurso Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Ana Victoria Santín Sánchez Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo (Adscrita

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG

1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG ANEXO I REQUISITOS XERAIS 1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma 1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza (xustificación

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC03. Código. Proba de. Bioloxía. Páxina 1 de 9 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Bioloxía Código CSPEC03 Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 577 IX lexislatura SUMARIO 1. Procedementos parlamentarios 1.1. Procedementos de natureza normativa 1.1.1. Normas aprobadas 1.1.1.1. Leis Lei de transparencia

Más detalles

INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA

INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA INFORME SOBRE A POBREZA EN GALICIA Seguimento do indicador de risco de pobreza e exclusión social en Galicia 2009-2014 REDE GALEGA CONTRA A POBREZA (EAPN-Galicia) Outubro 2015 GALICIA TAXA AROPE (TAXA

Más detalles

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015

Nº DE REGISTROS Y COMPOSICIÓN POR SEXOS USUARIOS/AS FUNDACIÓN 2015 INFORME EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS/AS DE PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN AÑO 2015 COMPOSICIÓN Y EDAD DE LOS USUARIOS/AS Se hicieron 133 cuestionarios (un 1,53% más que

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal

Dia da Liberdade de Documentos 2014. Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal Dia da Liberdade de Documentos 2014 Estándares Abertos A situación dende o punto de vista legal José María Casanova Crespo De que vai esta charla? Que é un estándar e que é un estándar

Más detalles

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19, (2), Ano 16º-2011 ISSN: 1138-1663 LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES Francisco Javier ÁLVAREZ VÁZQUEZ Director do C.R.E Concepción

Más detalles

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

Cidade da Ciencia e a Innovación 2012 IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO MARZO 2014 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO IX CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1. Pueden participar todos los alumnos que lo deseen. 2. Se establecen

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEC02. Código. Proba de. Química. Páxina 1 de 12 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Química Código CSPEC02 Páxina 1 de 12 1. Formato da proba Formato A proba constará de nove cuestións e catro problemas, distribuídos así:

Más detalles

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE OPERARIO INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2010 1º EXERCICIO (24/09/2014) GALEGO 1. A participación

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

1. Introducción: Edificio San Bartolomé Plaza Fray Luis 1-8, 37008 - Salamanca Teléfono: 923 294500, ext. 1269 e-mail: oficinaverde@usal.

1. Introducción: Edificio San Bartolomé Plaza Fray Luis 1-8, 37008 - Salamanca Teléfono: 923 294500, ext. 1269 e-mail: oficinaverde@usal. Encuesta: Hábitos de separación y conocimientos sobre la gestión de los residuos de papel-cartón del colectivo de estudiantes de la Universidad de Salamanca. 1. Introducción: La Universidad de Salamanca,

Más detalles

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx

DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx DOG Núm. 76 Venres, 19 de abril de 2013 Páx. 12061 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS UNIVERSIDADE DE VIGO RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica a normativa de permanencia e progreso do alumnado

Más detalles

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Profesional del Profesorado

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE

DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE WORKSHOP DE HORECA AO RETAIL E TENDENCIAS CONVENIENCE MADRID 9-10 de maio de 2016 Clúster Alimentario de Galicia 0 A MISIÓN O Clúster Alimentario de Galicia CLUSAGA, en colaboración coa Asociación Española

Más detalles

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016

ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 ANEXO XI: Caracterνsticas especνficas dalgϊns programas de doutoramento ofertados no curso 2015/2016 DENOMINACIΣN DO Biotecnologνa Avanzada PROGRAMA: REQUISITOS ESPECΝFICOS DE ACCESO: Currνculum Vitae,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: ORDENANZA MUNICIPAL DE ANTENAS A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 22 de xaneiro de 2009, adoptou, entre outros o seguinte acordo: 1.- En execución da sentenza 82/08 de 29 de febreiro de 2008, secc. 2ª da Sala do contencioso

Más detalles

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos XIC 2013 8/9/2013 Gente en Santiago XIC 2013 8/9/2013 La Vanguardia Santiago y la Ruta (XIC 2013) Camiño Xacobeo e coaching: a simbiose perfecta 10/9/2013

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

INFORME CLIMATOLÓXICO

INFORME CLIMATOLÓXICO INFORME CLIMATOLÓXICO MES DE SETEMBRO 2007 1.- Resumo Mes seco, con temperaturas diúrnas por riba da media. O mes de setembro estivo caracterizado polas situacións anticiclónicas, moi estables, que soamente

Más detalles

PAU XUÑO 2013 DESEÑO

PAU XUÑO 2013 DESEÑO XUÑO 2013 OPCIÓN A Deseño do cartel Encierro : Pablo Errea Rodríguez. Ano 2001 Cartel realizado para o Concello de Pamplona coa finalidade de anunciar a feira de San Fermín. Diseño del cartel Encierro

Más detalles

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME

REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE PONTEDEUME Limiar A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos consellos escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2, que: Os municipios que

Más detalles

El tejido productivo de Galiza

El tejido productivo de Galiza El tejido productivo de Galiza O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estruturaci¾n sectorial moderna O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Produtividad industrial galega Muy alta O TECIDO PRODUTIVO DE GALIZA Estructuraci¾n

Más detalles

Por todo isto, esta consellería,

Por todo isto, esta consellería, Orde do 28 de agosto de 1996 pola que se regula o procedemento de elección dos órganos de goberno dos centros privados concertados. (DOG do 26 de setembro) A Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da

Más detalles

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12 Probas Probas de de acceso acceso a ciclos a ciclos formativos de de grao grao superior Proba de Matemáticas Código CSPC00 Páina de . Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións distribuídas

Más detalles

Educar para a cidadanía global

Educar para a cidadanía global Cadernos da Coordinadora Educar para a cidadanía global Discursos, ferramentas e experiencias para o cambio social I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento [Santiago de Compostela, 19 ao

Más detalles

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Preguntas frecuentes Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso a ciclos de grao medio Convocatoria ordinaria de 2012 Consellería de Cultura,

Más detalles

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE

CONVOCATORIA. INFORMACIÓN SOBRE LA FERIA IBC AMSTERDAM : www.ibc.org 1. CONCEPTOS OBJETO DE LA AYUDA, PLAN DE VIAJE Y COSTE II/PLB ANEXO I: CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL HOLANDA PARTICIPACIÓN CON STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM PARTICIPACIÓN SIN STAND EN FERIA IBC AMSTERDAM Del 9 al 16 de septiembre

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre 6 OB 2 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza Asignatura Código Titulacion Aprendizaje de las ciencias de la naturaleza V51G110V01403 Grado en Educación Infantil

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

ORDENANZA PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE URBANIZACIÓN, CONTROL DAS OBRAS E RECEPCIÓN DESTAS NO CONCELLO DE CARBALLO

ORDENANZA PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE URBANIZACIÓN, CONTROL DAS OBRAS E RECEPCIÓN DESTAS NO CONCELLO DE CARBALLO ORDENANZA PARA A REDACCIÓN DE PROXECTOS DE URBANIZACIÓN, CONTROL DAS OBRAS E RECEPCIÓN DESTAS NO CONCELLO DE CARBALLO CAPITULO 1.- NORMAS XERAIS Art.1.1.- Carácter e obxecto da ordenanza Art.1.2.- Alcance

Más detalles

Proxecto Abalar Escuela 2.0

Proxecto Abalar Escuela 2.0 [ 1 ] Proxecto Abalar Escuela 2.0 En Galicia el Programa Escuela 2.0 se materializa en el PROXECTO Objetivos Aumentar la competencia digital y la cultura TIC en la comunidad educativa Impulsar un cambio

Más detalles

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela)

A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación. Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) A prol dun debate verbo da reforma da LOCE Repensar a educación Xornadas 3, 4 e 5 marzo Xoves, 3 de marzo (Salón de Actos da Facultade de CC.EE. da USC en Compostela) 17:00 Recepción dos participantes

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

O Goberno fai os seus deberes en canto a administración electrónica e portal de transparencia

O Goberno fai os seus deberes en canto a administración electrónica e portal de transparencia Publicación mensual gratuita de información general local Octub-Nov 2015 Nº 38 año 4 O Goberno fai os seus deberes en canto a administración electrónica e portal de transparencia TODOS LOS DÍAS LA INFORMACIÓN

Más detalles

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA

CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. Teléfono 881813753. researchgate.net Mónica Arto-Blanco II. RESEÑA BIOGRÁFICA CURRICULUM VITAE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Apelidos Nome Arto Blanco Mónica Teléfono 881813753 Correo electrónico Paxina web; facebook; acedemia.edu, etc. monica.arto.blanco@usc.es researchgate.net Mónica

Más detalles

Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS. Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe'

Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS. Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe' Guía Materia 2015 / 2016 TABLA DE ERROS Lugar do erro Materia V51G110V01102, apartado 'Resultados Aprendizaxe' Materia V51G110V01102, apartado 'Avaliación da materia' Descrición O apartado contén algún

Más detalles

SANTA EULALIA DE BÓVEDA

SANTA EULALIA DE BÓVEDA SANTA EULALIA DE BÓVEDA Enrique Jorge MONTENEGRO RÚA Rebeca BLANCO-ROTEA Rosa BENAVIDES César PORTELA SANTA EULALIA DE BÓVEDA ı 3 Deseño grá co e maquetación Eloy Lozano Publicidad Documentación Enrique

Más detalles

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIDOS. Da outra, Don Severino Rodríguez Díaz, con DNI G, en calidade de Alcalde do Concello de Monforte de Lemos. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE O CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS E A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, PARA A ORGANIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ESTUDANTES DOS GRAOS EN CIENCIA POLÍTICA E DA ADMINISTRACIÓN,

Más detalles

Que é Tótem, xestión creativa do tempo?

Que é Tótem, xestión creativa do tempo? Que é Tótem, xestión creativa do tempo? Tótem, xestión creativa do tempo, é un equipo multidisciplinar que ofrece servizos de xestión sociocultural e organización de eventos. Os seus trazos característicos

Más detalles

Comisión Galega de Bioética

Comisión Galega de Bioética O presente documento foi aprobado pola Comisión Galega de Bioética, na sesión realizada o 17 de setembro de 2014, e formaban parte dela os seguintes membros: Presidente: Félix Rubial Bernárdez Vicepresidente:

Más detalles

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia.

El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia. Manuel Gromaz Campos María José Rodríguez Malmierca Manuel Veloso Espiñeira Miguel Bermejo Paradela Javier García Tobío Resumen: En este artículo

Más detalles

La gestión municipal de los residuos: nuevos retos

La gestión municipal de los residuos: nuevos retos La gestión municipal de los residuos: nuevos retos Situación de partida Gestión municipal de todos los residuos a través de vertederos inadecuados de pequeño tamaño, en los que su gestión no se adecuaba

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Provincia de ourense. n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial Provincia de ourense n.º 41 sábado, 20 febreiro 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario iv. entidades locais oímbra Plan estratéxico de subvencións ano 2016... 2 Bases

Más detalles

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe

ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS. Edición bilingüe ESCOLA GALEGA DE SAÚDE PARA CIDADÁNS Edición bilingüe Orientar o Sistema ao Cidadán e Educar para a saúde Subdirección Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial. Servizo de Atención ao Cidadán.

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias

Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias Ano 13 2ª época Nº 47 Novembro 2005 Noticias RGE Noticias 1313 museo pedagóxico de galicia I XORNADAS DA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-EDUCATIVO O museísmo pedagóxico en España:

Más detalles

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple

II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple REGULAMENTO XERAL Art.1) A Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (A.C.E.M.), organiza a II Carreira e Andaina Solidarias pola Esclerose Múltiple,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEB01. Código. Proba de. Debuxo técnico. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Debuxo técnico Código CSPEB01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal:

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal: RESOLUCIÓN DO CONSELLEIRO DELEGADO POLA QUE SE PRESTA APROBACIÓN Á INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL TURISMO DE PONTEVEDRA, S.A. Elaboradas as instrucións

Más detalles

Oportunidades socioeconómicas y ambientales de la economía circular aplicada a la gestión de residuos y la materia orgánica

Oportunidades socioeconómicas y ambientales de la economía circular aplicada a la gestión de residuos y la materia orgánica Oportunidades socioeconómicas y ambientales de la economía circular aplicada a la gestión de residuos y la materia orgánica Del 8 al 9 de septiembre ALTSASU Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa:

Más detalles

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR

REQUISITOS Y PRUEBAS CUIDADOR CUIDADOR Curso especialmente dirigido a todos los interesados en desarrollar su labor profesional dentro del ámbito del cuidado de niños con necesidades especiales. Las actividades a efectuar en este puesto

Más detalles

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia.

Direccion Xeral de Comercio. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Galicia. MISIÓN COMERCIAL A TORONTO (Canadá) y CHICAGO (EEUU) FOEXGA 2009 Organiza: Colaboran: Cofinancia: Cámara de Comercio de Vigo. Cámaras de Comercio de Galicia. Direccion Xeral de Comercio. Consellería de

Más detalles

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia

EMPRESA FOC. Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia EMPRESA FOC Informe indicadores Xunta de Galicia Informe indicadores Xunta de Galicia 31/08/2015 Este documento conten información reservada e confidencial dirixida exclusivamente a persoal autorizado

Más detalles

O CONTRATO DE VITALICIO

O CONTRATO DE VITALICIO unidade didáctica 4.2 O CONTRATO DE VITALICIO Belén Trigo García Departamento de Dereito Común (Área de Dereito Civil) Facultade de Dereito Universidade de Santiago de Compostela, 2008 Deseño Unidixital

Más detalles

BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL DO ENTROIDO 2017 NO CONCELLO DE VALDOVIÑO

BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL DO ENTROIDO 2017 NO CONCELLO DE VALDOVIÑO CONCELLO DE VALDOVIÑO. XVII FESTIVAL DE ENTROIDO O Concello de Valdoviño promove o XVII Festival de Entroido que se celebrará o sábado 4 de marzo no Concello de Valdoviño. BASES QUE REXERÁN NO XVII FESTIVAL

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 12. LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS LIMPIEZA VIARIA Y GESTIÓN DE RESIDUOS PRESENTACIÓN Las Charlas y la Visita al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) para escolares y colectivos

Más detalles

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR

REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL LIMIAR A Lei 3/1986, do 18 de decembro, dos Consellos Escolares de Galicia establece no seu artigo 15.2 que: Os Municipios que dispoñan polo menos dun Colexio

Más detalles

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA

CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA CURSO DE MEDIACIÓN FAMILIAR, E INTRODUCIÓN Á MEDIACIÓN PENAL E PENITENCIARIA Curso de Mediación II Presentación Despois da boa acollida do curso de Mediación impartido entre o 2013 e o 2014, o Consello

Más detalles

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN E XESTIÓN FORESTAL PARA GALICIA Alberto Rojo Alboreca UNIDADE DE XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE ESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DE LUGO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Unidade

Más detalles

Disfruta con Ternera Gallega na grella

Disfruta con Ternera Gallega na grella Disfruta con Ternera Gallega en la parrilla Disfruta con Ternera Gallega na grella LAS PRIMERAS TÉCNICAS DE COCINADO EMPLEADAS POR EL HOMBRE COLOCABAN LOS ALIMENTOS DELANTE DE UN FUEGO. ESTE FUEGO, NO

Más detalles

INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12

INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12 INSERCIÓNS PRENSA 2-6-12 EL CORREO GALLEGO SANTIAGO COMPOSTELA Prensa: Tirada: Difusión: Diaria 27.472 Ejemplares 22.735 Ejemplares Sección: REGIONAL Valor: 574,00 Área (cm2): 151,3 Ocupación: 17,09 %

Más detalles

Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial de Canarias Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Boletín Oficial del Estado Boletín Oficial de Canarias Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2 de julio Boletín Oficial del Estado RESOLUCIÓN de 02/06/2007 (Boletín Oficial del Estado de INNOVACIÓN. INTERÉS PARA GALICIA EN BOE. Resolución de 2 de junio de 2007, de la Universidad de A Coruña, por

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual

DATOS IDENTIFICATIVOS. Cr. totais Cr. teóricos Cr. prácticos Tipo Curso Período 3 2 1 Troncal Terceiro Anual DATOS IDENTIFICATIVOS Asignatura Novas Tecnoloxías Aplicadas a Educación Código 652211303 Titulación MESTRE: ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA Ciclo 1º e 2º Ciclo Créditos, tipo e calendario Idioma Departamento

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS

II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS II XORNADA DE TRABALLO PARA AVALIADORES EXTERNOS. Edita: ACSUG Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia IES Compostela, 5 a planta -

Más detalles