ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm."

Transcripción

1

2 ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 Candidat/ Candidato D./Dª. CARVALHO., CRISTINA I. / 1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100 / 1) Expedient acadèmic global de la titulació/expediente académico global de la titulación (32 2) Expedient acadèmic específic de la titulació/expediente académico específico de la titulación (64 3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/estudios conducentes a la obtención del doctorado ( ) Doctorat/Doctorado ( ) Cursos universitaris oficials de postgrau/cursos universitarios oficiales de postgrado ( ) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada en el apartado 1.1 ( ) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relacionados con la formación académica no incluidos en los apartados anteriores (8 8 8 ajustat al 2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100 /

3 1) Docència en titulacions oficials universitàries/docencia en titulaciones oficiales universitarias (64 2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario ( ) Docència no universitària/docencia no universitaria (12 4) Altres cursos i seminaris impartits/otros cursos y seminarios impartidos ( ) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat docent/actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente ( ) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores/otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores ( EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA INVESTIGADORA (100 ajustat al / ) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació /Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación ( ) Contribucions a congressos i conferències científiques/contribuciones a congresos y conferencias científicas ( ) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o con la administración ( ) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis/becas de investigación y estancias en otras universidades y centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios (12 23,4 12 5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d investigació/dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros trabajos de investigación (8 3

4 6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros resultados de la investigación (8 7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los apartados anteriores ( EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA PROFESIONAL (100 ajustat al / ) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65 175,5 65 2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo ( ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS RELEVANTES (100 ajustat al / ) Coneixement del valencià/conocimiento del valenciano (50 12,5 12,5 2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores ( ajustat al 39,5 39,5 4

5 II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ / PONDERACIÓN DE LA Conceptes/Conceptos Valoració/Valoración Puntuació preliminar ponderada/puntuacion preliminar ponderada Formació acadèmica/formación académica 15% aplicable 15 docent/experiencia docente 15% aplicable 15 investigadora/experiencia investigadora 10% aplicable 5,3 professional/experiencia profesional 55% aplicable 37,95 Altres mèrits rellevants/otros méritos relevantes 5% aplicable 1,98 TOTAL 75,22 III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN CÒMPUT / CÓMPUTO PORCENTATGE / PORCENTAJE / Mèrit preferent 1 /Mérito preferente 1 Estar acreditat per a participar en els concursos d accés als cossos docents universitaris/estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. No (a) 0% Mèrit preferent 2 (Sols aplicable a places de Professor Ajudant Doctor)/Mérito preferente 2 (Sólo aplicable a plazas de Profesor Ayudante Doctor) Estància del candidat en universitats o centres d investigació de reconegut prestigi, espanyol o estranger, diferent de la Universitat que porte a terme la contractació/estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación. 0 Mesos/ meses (b) 0% Total aplicable / Total aplicable Max (a,b) 0% 0 5

6 IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL PONDERADA / PONDERADA MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES TOTAL 75, ,22 6

7 Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 Candidat/ Candidato D./Dª. ANTON BONETE, JOSEFA I. / 1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100 / 1) Expedient acadèmic global de la titulació/expediente académico global de la titulación (32 2) Expedient acadèmic específic de la titulació/expediente académico específico de la titulación (64 3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/estudios conducentes a la obtención del doctorado (28 26,56 26,56 46,4 46,4 6,4 6,4 4) Doctorat/Doctorado (42 5) Cursos universitaris oficials de postgrau/cursos universitarios oficiales de postgrado (12 6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada en el apartado 1.1 (12 7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relacionados con la formación académica no incluidos en los apartados anteriores (8 2 2 ajustat al 2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100 / 81,36 59,82 1) Docència en titulacions oficials universitàries/docencia en titulaciones oficiales universitarias (64 7

8 2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 3) Docència no universitària/docencia no universitaria ( ) Altres cursos i seminaris impartits/otros cursos y seminarios impartidos (8 5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat docent/actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente ( ) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores/otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4 3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA INVESTIGADORA (100 ajustat al / 24 19,83 1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació /Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38 2) Contribucions a congressos i conferències científiques/contribuciones a congresos y conferencias científicas ( ) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o con la administración (13 4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis/becas de investigación y estancias en otras universidades y centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios (12 5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d investigació/dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros trabajos de investigación (8 6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros resultados de la investigación (8 8

9 7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los apartados anteriores (4 4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA PROFESIONAL (100 ajustat al / 2 2 1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65 107,25 39,72 2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo ( ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS RELEVANTES (100 ajustat al / 45,72 45,72 1) Coneixement del valencià/conocimiento del valenciano ( ) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50 7,5 7,5 ajustat al 57,5 57,5 9

10 II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ / PONDERACIÓN DE LA Conceptes/Conceptos Valoració/Valoración Puntuació preliminar ponderada/puntuacion preliminar ponderada Formació acadèmica/formación académica 15% aplicable 8,97 docent/experiencia docente 15% aplicable 2,98 investigadora/experiencia investigadora 10% aplicable 0,2 professional/experiencia profesional 55% aplicable 25,15 Altres mèrits rellevants/otros méritos relevantes 5% aplicable 2,88 TOTAL 40,17 III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN CÒMPUT / CÓMPUTO PORCENTATGE / PORCENTAJE / Mèrit preferent 1 /Mérito preferente 1 Estar acreditat per a participar en els concursos d accés als cossos docents universitaris/estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. No (a) 0% Mèrit preferent 2 (Sols aplicable a places de Professor Ajudant Doctor)/Mérito preferente 2 (Sólo aplicable a plazas de Profesor Ayudante Doctor) Estància del candidat en universitats o centres d investigació de reconegut prestigi, espanyol o estranger, diferent de la Universitat que porte a terme la contractació/estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación. 0 Mesos/ meses (b) 0% Total aplicable / Total aplicable Max (a,b) 0% 0 10

11 IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL PONDERADA / PONDERADA MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES TOTAL 40, ,17 11

12 Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 Candidat/ Candidato D./Dª. FERNANDEZ COMBAZ, ELISABETH I. / 1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100 / 1) Expedient acadèmic global de la titulació/expediente académico global de la titulación (32 2) Expedient acadèmic específic de la titulació/expediente académico específico de la titulación (64 3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/estudios conducentes a la obtención del doctorado ( ) Doctorat/Doctorado ( ) Cursos universitaris oficials de postgrau/cursos universitarios oficiales de postgrado (12 6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada en el apartado 1.1 (12 7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relacionados con la formación académica no incluidos en los apartados anteriores (8 3 3 ajustat al 2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100 / 95 69,85 1) Docència en titulacions oficials universitàries/docencia en titulaciones oficiales universitarias (64 12

13 2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 3) Docència no universitària/docencia no universitaria ( ) Altres cursos i seminaris impartits/otros cursos y seminarios impartidos (8 5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat docent/actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente ( ) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores/otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4 3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA INVESTIGADORA (100 ajustat al / 20 16,53 1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació /Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación ( ) Contribucions a congressos i conferències científiques/contribuciones a congresos y conferencias científicas (17 3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o con la administración (13 4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis/becas de investigación y estancias en otras universidades y centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios (12 5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d investigació/dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros trabajos de investigación (8 6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros resultados de la investigación (8 13

14 7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los apartados anteriores (4 4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA PROFESIONAL (100 ajustat al / 2 2 1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional ( ,52 2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS RELEVANTES (100 ajustat al / 38,52 38,52 1) Coneixement del valencià/conocimiento del valenciano (50 37,5 37,5 2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores ( ajustat al 42,5 42,5 14

15 II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ / PONDERACIÓN DE LA Conceptes/Conceptos Valoració/Valoración Puntuació preliminar ponderada/puntuacion preliminar ponderada Formació acadèmica/formación académica 15% aplicable 10,48 docent/experiencia docente 15% aplicable 2,48 investigadora/experiencia investigadora 10% aplicable 0,2 professional/experiencia profesional 55% aplicable 21,19 Altres mèrits rellevants/otros méritos relevantes 5% aplicable 2,12 TOTAL 36,47 III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN CÒMPUT / CÓMPUTO PORCENTATGE / PORCENTAJE / Mèrit preferent 1 /Mérito preferente 1 Estar acreditat per a participar en els concursos d accés als cossos docents universitaris/estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. No (a) 0% Mèrit preferent 2 (Sols aplicable a places de Professor Ajudant Doctor)/Mérito preferente 2 (Sólo aplicable a plazas de Profesor Ayudante Doctor) Estància del candidat en universitats o centres d investigació de reconegut prestigi, espanyol o estranger, diferent de la Universitat que porte a terme la contractació/estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación. 0 Mesos/ meses (b) 0% Total aplicable / Total aplicable Max (a,b) 0% 0 15

16 IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL PONDERADA / PONDERADA MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES TOTAL 36, ,47 16

17 Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 Candidat/ Candidato D./Dª. MARQUES DE ALMEIDA BOUIX, ANDREA I. / 1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100 / 1) Expedient acadèmic global de la titulació/expediente académico global de la titulación (32 2) Expedient acadèmic específic de la titulació/expediente académico específico de la titulación (64 3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/estudios conducentes a la obtención del doctorado (28 20,96 20,96 38,65 38,65 21,56 21,56 4) Doctorat/Doctorado (42 5) Cursos universitaris oficials de postgrau/cursos universitarios oficiales de postgrado (12 6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada en el apartado 1.1 (12 7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relacionados con la formación académica no incluidos en los apartados anteriores (8 1 1 ajustat al 2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100 / 82,17 60,42 1) Docència en titulacions oficials universitàries/docencia en titulaciones oficiales universitarias (64 17

18 2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario ( ) Docència no universitària/docencia no universitaria ( ,5 4) Altres cursos i seminaris impartits/otros cursos y seminarios impartidos (8 5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat docent/actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente (16 6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores/otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4 3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA INVESTIGADORA (100 ajustat al / 11,5 9,5 1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació /Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38 2) Contribucions a congressos i conferències científiques/contribuciones a congresos y conferencias científicas ( ) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o con la administración (13 4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis/becas de investigación y estancias en otras universidades y centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios (12 5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d investigació/dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros trabajos de investigación (8 6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros resultados de la investigación (8 18

19 7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los apartados anteriores (4 4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA PROFESIONAL (100 ajustat al / 4 4 1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional (65 53,6 19,85 2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS RELEVANTES (100 ajustat al / 19,85 19,85 1) Coneixement del valencià/conocimiento del valenciano (50 2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores ( ajustat al

20 II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ / PONDERACIÓN DE LA Conceptes/Conceptos Valoració/Valoración Puntuació preliminar ponderada/puntuacion preliminar ponderada Formació acadèmica/formación académica 15% aplicable 9,06 docent/experiencia docente 15% aplicable 1,43 investigadora/experiencia investigadora 10% aplicable 0,4 professional/experiencia profesional 55% aplicable 10,92 Altres mèrits rellevants/otros méritos relevantes 5% aplicable 0,25 TOTAL 22,06 III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN CÒMPUT / CÓMPUTO PORCENTATGE / PORCENTAJE / Mèrit preferent 1 /Mérito preferente 1 Estar acreditat per a participar en els concursos d accés als cossos docents universitaris/estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. No (a) 0% Mèrit preferent 2 (Sols aplicable a places de Professor Ajudant Doctor)/Mérito preferente 2 (Sólo aplicable a plazas de Profesor Ayudante Doctor) Estància del candidat en universitats o centres d investigació de reconegut prestigi, espanyol o estranger, diferent de la Universitat que porte a terme la contractació/estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación. 0 Mesos/ meses (b) 0% Total aplicable / Total aplicable Max (a,b) 0% 0 20

21 IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL PONDERADA / PONDERADA MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES TOTAL 22, ,06 21

22 Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 Candidat/ Candidato D./Dª. RAPADO GARCIA, VIRGINIA I. / 1. FORMACIÓ ACADÈMICA/FORMACIÓN ACADÉMICA (100 / 1) Expedient acadèmic global de la titulació/expediente académico global de la titulación (32 2) Expedient acadèmic específic de la titulació/expediente académico específico de la titulación (64 3) Estudis conduents a obtenció del doctorat/estudios conducentes a la obtención del doctorado ( ,5 0,5 4) Doctorat/Doctorado (42 5) Cursos universitaris oficials de postgrau/cursos universitarios oficiales de postgrado (12 6) Altres titulacions universitàries afins distintes a la considerada en apartat 1.1/Otras titulaciones universitarias afines distintas a la considerada en el apartado 1.1 (12 7) Altres mèrits relacionats amb la formació acadèmica no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relacionados con la formación académica no incluidos en los apartados anteriores (8 2 2 ajustat al 2. EXPERIÈNCIA DOCENT/EXPERIENCIA DOCENTE (100 / 14,5 10,66 1) Docència en titulacions oficials universitàries/docencia en titulaciones oficiales universitarias (64 22

23 2) Cursos i seminaris impartits en àmbit universitari/cursos y seminarios impartidos en el ámbito universitario (36 3) Docència no universitària/docencia no universitaria (12 4) Altres cursos i seminaris impartits/otros cursos y seminarios impartidos (8 5) Activitats relacionades amb la innovació i millora de la qualitat docent/actividades relacionadas con la innovación y mejora de la calidad docente (16 6) Otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores/otros méritos relacionados con la experiencia docente no incluidos en los apartados anteriores (4 3. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA/EXPERIENCIA INVESTIGADORA (100 ajustat al / 0 0 1) Publicacions científiques (llibres, capítols de llibres i publicacions en revistes periòdiques) i patents internacionals en explotació /Publicaciones científicas (libros, capítulos de libros y publicaciones en revistas periódicas) y patentes internacionales en explotación (38 2) Contribucions a congressos i conferències científiques/contribuciones a congresos y conferencias científicas (17 3) Participació en projectes d investigació obtinguts en convocatòries públiques i/o contractes d investigació amb empreses o amb Administració /Participación en proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y/o contratos de investigación con empresas o con la administración (13 4) Beques d investigació i estades en altres universitats i centres d investigació realitzades amb posterioritat a la finalització dels estudis/becas de investigación y estancias en otras universidades y centros de investigación realizadas con posterioridad a la finalización de los estudios (12 0,6 0,31 5) Adreça de tesis doctorals, tesis de llicenciatura i altres treballs d investigació/dirección de tesis doctorales, tesis de licenciatura y otros trabajos de investigación (8 6) Patents nacionals en explotació, dissenys i altres resultats de la investigació /Patentes nacionales en explotación, diseños y otros resultados de la investigación (8 23

24 7) Altres mèrits rellevants d investigació no inclosos en els apartats anteriors/otros méritos relevantes de investigación no incluidos en los apartados anteriores (4 4. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/EXPERIENCIA PROFESIONAL (100 ajustat al / 0,31 0,31 1) Anys d exercici professional /Años de ejercicio profesional ( ,07 2) Categoria i grau de responsabilitat en el lloc de treball/categoría y grado de responsabilidad en el puesto de trabajo (35 5. ALTRES MÈRITS RELLEVANTS/OTROS MÉRITOS RELEVANTES (100 ajustat al / 24,07 24,07 1) Coneixement del valencià/conocimiento del valenciano (50 2) Altres aspectes no contemplats en els apartats anteriors/otros aspectos no contemplados en los apartados anteriores (50 15,5 15,5 ajustat al 15,5 15,5 24

25 II. PONDERACIÒ DE LA PUNTUACÒ / PONDERACIÓN DE LA Conceptes/Conceptos Valoració/Valoración Puntuació preliminar ponderada/puntuacion preliminar ponderada Formació acadèmica/formación académica 15% aplicable 1,6 docent/experiencia docente 15% aplicable 0 investigadora/experiencia investigadora 10% aplicable 0,03 professional/experiencia profesional 55% aplicable 13,24 Altres mèrits rellevants/otros méritos relevantes 5% aplicable 0,78 TOTAL 15,65 III. MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES DESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓN CÒMPUT / CÓMPUTO PORCENTATGE / PORCENTAJE / Mèrit preferent 1 /Mérito preferente 1 Estar acreditat per a participar en els concursos d accés als cossos docents universitaris/estar acreditado para participar en los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. No (a) 0% Mèrit preferent 2 (Sols aplicable a places de Professor Ajudant Doctor)/Mérito preferente 2 (Sólo aplicable a plazas de Profesor Ayudante Doctor) Estància del candidat en universitats o centres d investigació de reconegut prestigi, espanyol o estranger, diferent de la Universitat que porte a terme la contractació/estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la universidad que lleve a cabo la contratación. 0 Mesos/ meses (b) 0% Total aplicable / Total aplicable Max (a,b) 0% 0 25

26 IV. VALORACIÓ FINAL / VALORACIÓN FINAL PONDERADA / PONDERADA MÈRITS PREFERENTS / MÉRITOS PREFERENTES TOTAL 15, ,65 26

27 ANNEX III / ANEXO III Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A ASOCIADO/A LOU - Publicacíó de la convocatoria en DOCV - Publicación de la convocatoria en DOCV 13/10/2015 La Comissió de Selecció va establir aquesta valoració de mèrits / La Comisión de Selección estableció la siguiente valoración de méritos: NOM I COGNOMS/NOMBRE Y APELLIDOS TOTAL BAREM/TOTAL BAREMO CARVALHO., CRISTINA 75,22 ANTON BONETE, JOSEFA 40,17 FERNANDEZ COMBAZ, ELISABETH 36,47 MARQUES DE ALMEIDA BOUIX, ANDREA 22,06 RAPADO GARCIA, VIRGINIA 15,65 Aquestes puntuacions van ser obtingudes segons els criteris de valoració de mérits establits per la Comissió/Estas puntuaciones fueron obtenidas según los criterios de valoración de méritos establecidos por la Comisión. La puntuació mínima per a l'adjudicació de la plaça i formació de la relació de reserva d'ocupació corresponent és 35 punts (base 9.3 de la convocatòria) / La puntuación mínima para la adjudicación de la plaza y formación de la relación de reserva de empleo correspondiente es 35 puntos (base 9.3 de la convocatoria) 27

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc:

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc: Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, del president de l Agència Valenciana d Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la convocatòria, corresponent a l any 2008, d avaluació

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro. Universitat de València RESOLUCIÓ d 11 de gener de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es rectifica la publicació dels annexos de la Resolució de 18 de desembre de 2015, del Rectorat

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos: Mª Dolores Royo Cuenca Data /Fecha: 7-10-04 Firma L amunt signant declara que són certes

Más detalles

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005 1 En el artículo 16.3 de la Resolución de 11 de julio de 2003, de la Dirección

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 3 FACULTAD DE DERECHO Departamento: 65 Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Área: 155 Derecho Internacional Privado Plaza/s: 4082a Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación

Más detalles

BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTÍGAbOR ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES

BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTÍGAbOR ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES BAREMO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTÍGAbOR ÁREA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES APARTADO DEL BAREMO Y CONCEPTO ESPECÍFICO TOTAL RESUMEN Hasta 20 puntos FORMACIÓN

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Currículum. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Nom: Data:

Currículum. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Nom: Data: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Currículum Nom: Data: CRISTINA DE GISPERT BROSA 03/11/2015 - 1 - Número de registre: 03053 Data de

Más detalles

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM)

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM) CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM) PONDERACIÓN DE LAS NOTAS MEDIAS DE LOS EXPEDIENTES Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LOS CURRICULUM VITAE DE LAS

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PERIODISME GRADO EN PERIODISMO INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL

Más detalles

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado CRITERIOS GENERALES Y BAREMO PARA LA VALORACIÓN DEL MÉRITO Y LA CAPACIDAD EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO QUE SE CONVOQUEN EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Más detalles

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011

INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 GRAU EN PSICOLOGIA GRADO EN PSICOLOGÍA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Psicologia i Ciències de l'educació Barcelona, maig 2012 2 PRESENTACIÓ

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor junior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor junior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Multiple Quantitative Monitoring of Food Allergies at Point of Care (Positive), CPI-13-279». [2013/6132]

Multiple Quantitative Monitoring of Food Allergies at Point of Care (Positive), CPI-13-279». [2013/6132] Universitat de València RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2013, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador doctor sènior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

CGO 01/04/11 (nº 4/11)- Punto 8.1- Modificación al Baremo de contratación de Profesorado.

CGO 01/04/11 (nº 4/11)- Punto 8.1- Modificación al Baremo de contratación de Profesorado. Consejo de Gobierno - Sesión Ordinaria de 01/04/11 (nº 4/11)- Punto 8.1 ANEXO 20 BAREMO GENERAL DE MÉRITOS PARA TODAS LAS PLAZAS DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO QUE SE CONVOQUEN A CONCURSO

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA DE ARAGON 1.- Requisitos: 1. Los aspirantes a plazas de personal propio

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Universitat Jaume I Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 1 FACULTAD DE FÍSICA Departamento: 175 Física Aplicada y Electromagnetismo Área: 385 Física Aplicada Plaza/s: 6084 Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas:

Más detalles

Hacer oferta pública de dos plazas de investigador doctor junior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de dos plazas de investigador doctor junior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública de dos places d investigador doctor júnior d aquest organisme amb contracte

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 209 Martes 1 de septiembre de 2015 Sec. II.B. Pág. 77663 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos UNIVERSIDADES 9520 Resolución de 30 de julio de 2015, de la Universidad de Alicante,

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador doctor junior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació.

2. Requisits 2.1 De caràcter general Tenir complits 16 anys i no superar l edat de jubilació. Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 30 d abril de 2015, del Rectorat de la per la qual es convoca concurs de selecció de professorat contractat doctor. [2015/4155] Universitat Jaume I RESOLUCIÓN de 30 de

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2010-2011 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2010-2011 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

Convocatòria número 9

Convocatòria número 9 Universitat de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de

Más detalles

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA INFORME DE SEGUIMENT DEL CURS 2012-2013 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 Departament de Dret i Ciències

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica

Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica TAULA DE BAREMS Es podrà acreditar que un metge disposa del coneixements mínims per a obtenir el Diploma

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA. Universidad de Málaga

PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA. Universidad de Málaga PROGRAMA DE DOCTORADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA Universidad de Málaga Centro Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Impartido por las dos facultades: Facultad de Ciencias Económicas

Más detalles

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA

MOELO II CURRICULUM VITAE NORMALITZAT CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO B FORMACIÓ ACADÈMICA / FORMACIÓN ACADÉMICA A CURRICULUM VITAE NORMALITZAT DADES DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) / DATOS DEL/DE LA SOLICITAN TE (*) COGNOMS / APELLIDOS DATA NAIXEMENT FECHA NACIMIENTO NÚM. FUNCIONARI/ÀRIA Nº. FUNCIONARIO/A NOM / NOMBRE

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2012-2013 INDICADORES DEL CURSO 2012-2013 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d 11 de novembre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs per a la provisió de diverses direccions

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Amparo García Ramón Data / Fecha: 17 de noviembre de 2014 Firma / Firma: La persona

Más detalles

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives

UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS. Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives UNIVERSITAT DE BARCELONA XARXES INTERNACIONALS Reunió Universitats Xarxa Lluis Vives Universitat de Barcelona, 14 de març de 2013 2 3 AUIP Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado www.auip.org

Más detalles

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Universitat Jaume I Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

NOTAS ACLARATORIAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DEL PDI DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NOTAS ACLARATORIAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DEL PDI DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA NOTAS ACLARATORIAS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DEL PDI DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA Aprobadas por la Comisión de Selección de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor senior de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor senior de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor sènior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Convocar un concurs per a la provisió de les places mencionades en l annex IV, d acord amb les bases que es publiquen en l annex I d esta resolució.

Convocar un concurs per a la provisió de les places mencionades en l annex IV, d acord amb les bases que es publiquen en l annex I d esta resolució. Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2013, del director general de Recursos Humans de la Sanitat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de diverses direccions de servici assistencials

Más detalles

Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma

Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS POR LA UNIVERSITAT JAUME I Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: José Antonio López

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID FUNDACIÓN JUAN MARCH EN CIENCIAS SOCIALES

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID FUNDACIÓN JUAN MARCH EN CIENCIAS SOCIALES REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MIXTO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID FUNDACIÓN JUAN MARCH EN CIENCIAS SOCIALES Artículo 1 TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones Generales 1. El Instituto

Más detalles

Bases de la convocatoria

Bases de la convocatoria RESOLUCIÓN del Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 12 de mayo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria del Programa para Personal Investigador Predoctoral en Formación para el curso

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 de març de 2014, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 22 juny de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A

Titulació Tipus Curs Semestre. 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Treball de Fi de Màster 2013/2014 Codi: 42537 Crèdits: 12 Titulació Tipus Curs Semestre 4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 A Professor de contacte Nom: Marta Tafalla González Correu electrònic:

Más detalles

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348] Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs d accés a places de cossos docents universitaris. [2015/8348]

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE MERITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE MERITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE MERITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (Aprobados en Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2004 y modificados en Consejo de Gobierno

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

terrestre mediante los últimos avances en teledetección,

terrestre mediante los últimos avances en teledetección, Universitat de València RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

016». [2016/794] Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

016». [2016/794] Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 6 juny de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE CARA A LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO POR LAS UNIVERSIDADES CANARIAS

PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE CARA A LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO POR LAS UNIVERSIDADES CANARIAS PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE CARA A LA CONTRATACIÓN DE PROFESORADO POR LAS UNIVERSIDADES CANARIAS 1 PROTOCOLO PARA LA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE CARA

Más detalles

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV

GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015_2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO. Nombre: Doctora ROSA SOS PEÑA

CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO. Nombre: Doctora ROSA SOS PEÑA CURRÍCULUM VITE CTULIZDO Nombre: Doctora ROS SOS PEÑ Fecha: 13.03.2014 1 NEXO III Currículum vitae Número de hojas que contiene 7 Nombre:Rosa Sos Peña Fecha: 12-3-2014 Firma: La persona arriba firmante

Más detalles

3.- Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. Reglas específicas para cada apartado.

3.- Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. Reglas específicas para cada apartado. Baremo para la valoración de méritos en el procedimiento de ingreso Reglas generales para la aplicación del baremo 1.- Únicamente serán valorados aquellos méritos perfeccionados hasta la fecha de finalización

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

Curriculum vitae Imprès normalitzat

Curriculum vitae Imprès normalitzat MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA SECRETARÍA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES Curriculum vitae Imprès normalitzat Nombre de fulls que conté:... Nom: JOSE JAVIER

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2012, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d oficial de laboratori de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

ORIENTACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN PREVIA DEL PROFESORADO CONTRATADO Y DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR

ORIENTACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN PREVIA DEL PROFESORADO CONTRATADO Y DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR ORIENTACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN PREVIA DEL PROFESORADO CONTRATADO Y DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE DOCTOR Edición 6 Marzo 2015 INDICE I. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents:

Fer l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d acord amb les bases següents: Universitat de València RESOLUCIÓ de 30 d octubre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1313 - Grado de Administración y Dirección de Empresas Guía Docente 35804 Matemática Financiera FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35804 Nombre Matemática Financiera Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2015-2016 Titulación(es) Titulación

Más detalles

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN PROGRAMA FORMACIÓN CAPITAL HUMANO AVANZADO - CONICYT INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN BECA ASISTENCIA A EVENTOS Y CURSOS CORTOS PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO CONVOCATORIA 2014 INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN BECA ASISTENCIA

Más detalles

V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA

V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA . V SIMPOSI INTERNACIONAL SOBRE ANTROPOLOGIA VIÀRIA LA PERCEPCIÓ DE LS SEGURETAT COM A FACTOR DE RISC CURRICULA DR. JOSEP OLIVES I PUIG President de la Societat Catalana d Antropologia Viària i Degà dels

Más detalles

PROGRAMA ACADEMIA PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 2.0 BORRADOR PARA DISCUSION

PROGRAMA ACADEMIA PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 2.0 BORRADOR PARA DISCUSION PROGRAMA ACADEMIA PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES 2.0 BORRADOR PARA DISCUSION Este documento es propiedad de ANECA. Su contenido podrá ser utilizado siempre que se cite su procedencia Evaluación de Profesorado

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

BAREMO DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

BAREMO DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO PUNTOS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Anexo III. BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCEDIMIENTO DE INGRESO Reglas generales para la aplicación del baremo.- Únicamente serán valorados los méritos perfeccionados antes de la finalización

Más detalles

Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica

Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ Diploma Acreditatiu de Capacitació en Medicina Cosmètica i Estètica TAULA DE BAREMS Es podrà acreditar que un metge disposa del coneixements mínims per a obtenir el Diploma

Más detalles

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13

Màster Universitari en Educació per a la Salut. Facultat d'infermeria Universitat de Lleida. Informe de seguiment Curs 2012-13 Facultat d'infermeria Universitat de Lleida Informe de seguiment Curs 2012-13 Elaborat per la coordinació de la titulació Presentat a la Comissió d'estudis de Postgraus del centre: 10/12/13 Revisat pel

Más detalles

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM RESUM Una sola frase serveix per definir l interès d aquesta assignatura: tots som consumidors. S estudiaran els principals aspectes de la protecció dels consumidors

Más detalles