CaixaBank i el seu entorn. Declaració ambiental de les activitats en els Serveis Centrals de Barcelona. Lideratge, confiança i compromís social

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CaixaBank i el seu entorn. Declaració ambiental de les activitats en els Serveis Centrals de Barcelona. Lideratge, confiança i compromís social"

Transcripción

1 CaixaBank i el seu entorn Declaració ambiental de les activitats en els Serveis Centrals de Barcelona /26

2 Índex Introducció Presentació de l empresa Política Ambiental de CaixaBank Descripció del sistema de gestió ambiental de Serveis Centrals de CaixaBank Compromisos voluntaris de CaixaBank Aspectes i impactes ambientals dels Serveis Centrals de CaixaBank Comportament ambiental dels Serveis Centrals de CaixaBank Relació amb els proveïdors Compliment legal ambiental Aposta per la sostenibilitat social i ambiental Altres actuacions Seguiment d objectius ambientals de 2011 Segell del verificador 2/26

3 Introducció En una societat cada cop més sensibilitzada per la necessitat de protegir l entorn en el que vivim i desenvolupem les nostres activitats, i com part de la nostra política de millora contínua, CaixaBank ha concretat les seves accions de respecte i protecció al medi ambient en la implantació d un Sistema de Gestió Ambiental segons el reglament europeu EMAS 1221/2009 i la norma ISO Malgrat la nostra activitat no genera un risc significatiu per al medi ambient, creiem que ratificar el compromís amb el nostre entorn és imprescindible en una entitat amb la dimensió i les implicacions socials com les de CaixaBank. El nostre interès és col laborar per un desenvolupament sostenible en els sectors d activitat en els quals participem. 1 S ha escollit per la implantació d un sistema de gestió 9 ambiental, les activitats efectuades en el centre dels Serveis Centrals de CaixaBank a Barcelona, edifici emblemàtic 10 dintre de l arquitectura de la ciutat El nostre compromís es fa extensiu als nostres empleats i a aquelles empreses que col laboren amb nosaltres, 17 sense oblidar que ha de suposar un benefici afegit en la relació 18 amb els nostres clients /26

4 Presentació de l empresa CAIXABANK, S.A. és una societat anònima constituïda el dia 1 de juliol del 2011 amb domicili social situat a l Avinguda Diagonal núm. 621 de Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom , foli 123, full B Com a entitat bancària, es troba inscrita en el Registre Oficial d Entitats del Banc d Espanya amb el número de codificació 2.100, amb accions que s admeten a negociació a les Borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València, així com també en el Mercat d Interconnexió Borsàtil (Mercat Continu). CaixaBank resta subjecte al règim legal establert per les entitats de crèdit i per les societats espanyoles cotitzades i està supervisada, entre altres reguladors, pel Banc d Espanya i per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (la CNMV ). Domicili social: Avinguda Diagonal, Barcelona Número d identificació fiscal: A CNAE-09: Telèfon: Fax: Adreça d internet: Persona de contacte: Julian Cabanillas Moreno 4/26

5 Política Ambiental CaixaBank CaixaBank desenvolupa la seva activitat tenint en compte la protecció de l entorn i procura aconseguir la màxima eficiència en l ús dels recursos naturals que necessita, d acord amb la certificació ISO i el reglament europeu EMAS1221/2009. I, com a entitat sensibilitzada en potenciar totes aquelles iniciatives i actuacions que afavoreixin una adequada protecció i conservació del medi ambient, és signatària dels Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i està adherida als Principis d Equador. Encara que la naturalesa de la seva activitat no resulta agressiva amb l'entorn, CaixaBank es compromet a millorar contínuament les seves pràctiques ambientals fent servir, sempre que sigui possible i econòmicament viable, les tècniques més idònies, i a integrar els aspectes mediambientals en l activitat financera de l entitat. Concretament el compromís de CaixaBank es basa en el fet de: Garantir el compliment de la legislació i normativa ambiental aplicable a les seves activitats, així com d'altres compromisos que l'empresa subscrigui voluntàriament. Comptar amb un sistema de gestió ambiental i mantenir-lo al dia. Aplicar principis i bones pràctiques ambientals en totes les seves actuacions. Prevenir les actuacions contaminants, tot implantant gradualment les mesures de millora corresponents i tenint en compte tots els aspectes necessaris per garantir la protecció del medi ambient. Impulsar en la mesura del possible el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Donar suport a aquelles iniciatives dirigides a la prevenció, la mitigació, l adaptació o la resposta al canvi climàtic. Integrar criteris ambientals en la seva oferta de productes i serveis, i continuar estenent aquests criteris a altres àmbits de la seva activitat (finançament de grans inversions empresarials, operacions d inversió, etc.). Contribuir a la sensibilització ambiental dels seus grups d interès, per tal de fomentar la protecció i cura de l entorn i, en especial: Formar i sensibilitzar els empleats, fent-los partícips de la política ambiental prioritzant la comunicació i informació, de manera que la gestió ambiental incumbeixi tots els membres de l'organització en les seves activitats laborals diàries, quan sigui apropiat. A més, donar suport a les activitats de voluntariat corporatiu relacionades. Difondre la política ambiental entre els proveïdors de béns i serveis, assegurant-ne el compliment quan facin activitats al nostre centre de treball. Sensibilitzar i difondre aquests aspectes entre les empreses del Grup Posar la "política ambiental" a la disposició de totes les parts interessades. Per a la concreció i el desenvolupament d'aquest compromís, es fixaran anualment els objectius per mesurar el grau d avanç en la millora continuada de la gestió ambiental. L entitat compta amb un Comitè de Medi Ambient, encarregat de la gestió, supervisió i coordinació d aquesta política mediambiental. Edició 2012 aprovada per el Comitè de Medi Ambient celebrat el 16 de febrer de /26

6 Descripció del sistema de gestió ambiental de serveis centrals de CaixaBank El compromís de CaixaBank amb el medi ambient engloba tots els seus projectes, serveis i productes, així com els programes de l Obra Social, i compta amb la participació i implicació de tots els seus empleats, filials i empreses col laboradores. El seu compromís es concreta més enllà del marc legal mitjançant la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental documentat segons la norma ISO i el Reglament Europeu 1221/2009 de participació voluntària en el sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS) en el seu edifici de Serveis Centrals, situat a l avinguda Diagonal, 621 de Barcelona. La nova política ambiental de CaixaBank, elaborada i aprovada el febrer de 2012 arran dels processos de reestructuració de l Entitat durant el 2011, s articula al voltant del seu Comitè de Medi Ambient, que vetlla perquè tota la seva activitat sigui respectuosa amb l entorn, a la vegada que fomenta i promou la implicació dels grups d interès de l Entitat. Com a principals canvis envers la política ambiental anterior, s ha volgut destacar l adhesió de CaixaBank als Principis d Equador i als Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, el compromís d impulsar tecnologies respectuoses amb el medi ambient, la integració de criteris ambientals en l oferta de productes i serveis, i el suport a iniciatives de lluita contra el canvi climàtic. La documentació d aquest sistema és la següent: Manual de gestió ambiental És el document guia del Sistema de Gestió Ambiental, proporciona una visió general del sistema i especifica com CaixaBank dóna resposta als diferents requisits del reglament europeu EMAS. Així mateix, fa referència als procediments del Sistema de Gestió Ambiental i defineix les línies generals de l estructura de la documentació emprada. Procediments Els procediments desenvolupen les accions necessàries que ha de dur a terme l organització per acomplir els requisits del Reglament, estant el seu abast i detall adequats a la complexitat del treball, els mètodes utilitzats i al personal implicat. Instruccions de treball Detallen de forma més explícita els procediments, aquelles accions a desenvolupar que per la seva complexitat o per raons d operativitat així ho requereixin. Registres Emanen dels processos i estan formats pels resultats de revisions del sistema, anàlisis, informes d auditoria, requisits legals i reglamentaris, etcètera. El Sistema de Gestió Ambiental implantat per CaixaBank té com a base l anàlisi ambiental que es va fer abans de la seva adopció. Després de l anàlisi de les dades obtingudes, es van determinar quins eren els aspectes de l activitat que incidien sobre l entorn en què es desenvolupava, així com els requisits legals que calia aplicar-hi. Després de la valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes, se n van identificar els que resultaven significatius, i es van determinar les accions concretes que havia de desenvolupar l organització per a la conservació, el respecte i la protecció de l entorn, que queden recollides en la documentació de suport esmentada anteriorment. 6/26

7 El Sistema de Gestió Ambiental de CaixaBank es basa en el principi de millora contínua, amb l establiment periòdic d objectius ambientals, desenvolupats en un programa concret de realització i recursos necessaris. Estableix mecanismes, tant interns com externs, per detectar les desviacions en el sistema i donar-hi un tractament correcte. Existeixen, a més, revisions periòdiques per part de la direcció de l organització i auditories. Compromisos voluntaris de CaixaBank CaixaBank compta amb una missió i visió clarament definides, i la seva actuació es basa en el respecte constant dels seus valors corporatius detallats en el Codi Ètic de l Entitat i de Principis d Actuació aprovat l any 2011, disponible per la seva consulta pública en la pàgina web: Actualment CaixaBank es troba adherida a diferents instruments internacionals relatius a la responsabilitat social i mediambiental i als drets humans, complint amb els compromisos que d aquests se n deriven. Concretament CaixaBank s ha adherit a: El Pacte Mundial de les Nacions Unides i els seus deu principis. L adhesió a aquests principis constitueix un compromís integral per a la responsabilitat social i per a la sostenibilitat, amb la intenció de desenvolupar dita actitud en tota la seva cadena de valor. CaixaBank ha inclòs una clàusula per tal que els seus proveïdors respectin també aquests principis. Els Principis d Equador, conjunt de directrius, d acceptació voluntària, per a la gestió social i mediambiental de temes relacionats amb el finançament d inversions en el camp del desenvolupament. Amb l adopció d aquests principis, CaixaBank adquireix el compromís de que tots els projectes de finançament importants comptin amb una avaluació social i mediambiental positiva, conforme els estàndards establerts per la Corporació Internacional Financera (CIF), membre del Grup Banc Mundial. El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a la xarxa d oficines a Catalunya. Els criteris ambientals del distintiu per a la xarxa d oficines amb atenció al públic tenen per objectiu minimitzar l impacte sobre el medi de les oficines i fomentar la sensibilitat ecològica entre els empleats i els usuaris. Aquests criteris es centren en reduir el consum d energia i aigua i minimitzar la generació de residus així com augmentar l ús dels productes respectuosos amb el medi ambient. CaixaBank considera clau establir estratègies per lluitar contra el canvi climàtic. Per aquest motiu té previst adherir-se l any 2012 al programa del Carbon Disclosure Project (CDP), organització independent sense ànim de lucre que treballa per promoure la reducció de les emissions de gasos d efecte hivernacle i l ús sostenible de l aigua en empreses i municipis. 7/26

8 Aspectes i impactes ambientals dels Serveis Centrals de CaixaBank En aquest apartat es detallen els aspectes i els impactes ambientals derivats de la interacció de la nostra activitat de serveis corporatius generals i desenvolupament de productes i serveis financers amb l entorn. A l hora de realitzar la identificació i avaluació d aspectes i impactes es tenen en compte els aspectes directes així com també els indirectes, en funció de si són gestionats directament o no per CaixaBank. Per altra banda, a l hora d identificar i avaluar els aspectes i impactes ambientals CaixaBank considera tan les operacions de funcionament normals (incloent situacions de posada en funcionament i aturada de les activitats o processos que normalment funcionen sense interrupció, les activitats de manteniment d acord amb una especificació o formulació diferent de l habitual, així com totes aquelles que periòdicament es realitzen), com també la possibilitat d incidents i les situacions potencials d emergència o d accident (incendis, explosions, abocaments accidentals, inundacions, etc.). CaixaBank valora, a més de la incidència ambiental dels serveis que presta, els aspectes ambientals derivats dels seus productes. El risc ambiental és un dels punts que es valoren en el procés normal d avaluació de riscos en operacions de crèdit destinades a empreses que operen en sectors potencialment contaminants, en el sentit més ampli possible. Estudiem amb atenció especial si s han implantat sistemes de protecció ambiental i com poden afectar aquestes qüestions a la solidesa de l empresa, a la sostenibilitat de la zona i a la seva capacitat de desenvolupament futur. Avaluació d aspectes ambientals i seguiment Per efectuar l avaluació d aspectes ambientals (directes, indirectes i en situacions d emergència) es valoren els següents criteris: Freqüència / Probabilitat Possibilitat d implantar mesures per reduir l impacte ambiental de l aspecte Regulació existent Magnitud de l aspecte Incidència sobre el medi ambient Perjudici a la imatge pública i/o queixes o denúncies dels grups d interès La suma de valors obtinguts en cada criteri permet conèixer el nivell de significació de cada aspecte. Els aspectes ambientals de productes, serveis i sensibilització es consideren directes i significatius. A la nostra avaluació els aspectes indirectes han resultat tots no significatius. Els impactes ambientals associats als aspectes significatius són l esgotament de recursos naturals (consum d aigua, electricitat i paper), la generació i tractament final dels residus (residu de paper i cartró i tòners), la generació d emissions de CO 2 associades a viatges corporatius i l emissió de vapors infectats per legionel la. Destacar que l aparició d un brot de legionel la és considerat un aspecte ambiental directe en situacions d emergència degut a la repercussió que podria tenir per la salut pública, risc que CaixaBank manté sota control gràcies a exhaustius manteniments periòdics per part d empreses especialitzades. Per assegurar el correcte control dels aspectes ambientals, CaixaBank ha definit els indicadors de seguiment detallats tot seguit. 8/26

9 Indicadors de l impacte ambiental dels Serveis Centrals de CaixaBank INDICADORS BÀSICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS ENERGIA Energia elèctrica * Total consum (MWh) Total consum en MWh per usuari 15,4 16,3 15,7 15,7 Gasoil Total consum (l) Total consum (MWh)1 1,60 2,94 1,10 2,00 Total consum en MWh per usuari 0,001 0,001 0,001 0,001 TOTAL ENERGIA CONSUMIDA (MWh) , , , ,00 TOTAL ENERGIA CONSUMIDA EN MWh PER USUARI 15,43 16,25 15,69 15,71 INDICADORS BÀSICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS CONSUMS Paper * Total consum (t) Total consum en t per empleat 0,055 0,063 0,065 0,068 Paper reciclat sobre total (%) Aigua * Total consum (m 3 ) Total consum en m 3 per usuari 35,99 35,99 38,41 35,53 INDICADORS BÁSICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS EMISSIONS Emissions directes energia consumida CO2 1 Emissions directes electricitat (t) Emissions directes gasoil (t) Total emissions directes (t) Total emissions directes en t per empleat 3,947 4,419 3,947 4,095 Desplaçaments i viatges corporatius 2 Tones de CO nº empleats Serveis Centrals i Xarxa Territorial Total t CO2 per empleat 0,086 0,087 0,078 0,094 1 Valors de conversió de l'oficina Catalana del canvi climàtic 2 Factors d'emissió DEFRA Factors de correcció de la IPCC Aviation i Global Atmosphere * Aspecte significatiu 9/26

10 INDICADORS BÀSICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS RESIDUS Paper i cartró * Total paper i catró (t) Total paper i cartró en t per empleat 0,107 0,098 0,089 0,152 Cartutxos de tòner * Total cartutxos de tòner (unitats) Total cartutos de tòner (t) 1 0,47 0,55 0,64 0,71 Total cartutxos de tòner en t per empleat 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 Mescles de residus municipals Total mescles de residus municipals (t) 122,96 89,46 91,85 89,49 Total mescles de residus municipals en t per empleat 0,079 0,059 0,061 0,060 Plàstic Total plàstic (t) 1,75 4,15 7,19 6,48 Total plàstic en t per empleat 0,001 0,003 0,005 0,004 INDICADORS BÁSICS DE L'IMPACTE AMBIENTAL DE SERVEIS CENTRALS RESIDUS PERILLOSOS Olis industrials Total olis industrials (t) 0 0,8 0,04 0 Gas refrigerant liquat Total gas refrigerant liquat (t) 0, ,225 0 Envasos de productes químics Total envasos de productes químics (t) 0,351 0,564 0,26 0,346 Draps contaminats Total draps contaminats (t) 0,159 0,138 0,003 0,054 Aerosols Total aerosols (t) 0 0 0,005 0 Residus de laboratori Total residus de laboratori (t) 0 0,45 0,3 0 Productes químics inorgànics Total productes químics inorgànics (t) 0 0, Productes químics orgànics Total productes químics orgànics (t) 0,571 0,084 0,069 0,52 Bateries de Plom Total bateries de Plom (t) 0 0,1 0 0,46 Residus del servei mèdic Total residus del servei mèdic (t) 0,12 NA NA NA Fluorescents Total fluorescents (t) 0,996 0,751 0,462 0,459 Piles Total piles (t) 0,57 0,601 0,162 0,101 TOTAL RESIDUS PERILLOSOS Total (t) 2,80 2,70 1,52 1,94 Total t per empleat 0,002 0,002 0,001 0,001 * Aspecte significatiu 1 Es considera que cada tóner pesa 0,12 kg, d'acord dades facilitades pel gestor. NA: No aplica ja que no es disposa de servei mèdic. 10/26

11 A més dels residus detallats a les taules anteriors, CaixaBank duu a terme un control de les quantitats generades d altres residus, tals com vidre, roba, metalls, olis de cuina, ferralla electrònica, fustes i restes de jardineria. En la quantificació dels indicadors es diferencia entre els empleats de CaixaBank i els usuaris totals de l edifici, ja que permanentment hi ha una elevada població circulant corresponent a empleats d altres empreses (sobretot personal extern de manteniment i neteja, així com consultores, auditories, visites, etc.) que contribueix en l impacte final de l organització. Hi ha aspectes, però, que només afecten a personal de CaixaBank, com per exemple els viatges corporatius Usuaris Serveis Centrals Empleats Serveis Centrals Pel que fa als indicadors relatius a la ocupació del sòl destacar que durant l any 2011 s han portat a terme obres de millora a les instal lacions, concretament s ha habilitat l espai de la planta baixa Carles III per ubicar-hi l àrea d informàtica. Si bé aquestes millores no han modificat la superfície de la parcel la, s ha ampliat la superfície total construïda a ,28 m 2 (39,25 m 2 /usuari) i la superfície total ocupada a ,94 m 2 (17,03 m 2 /usuari). Comportament ambiental dels Serveis Centrals de CaixaBank CaixaBank entén el compromís amb la protecció de l entorn d una manera àmplia, que engloba els seus projectes, serveis i productes, així com els programes de l Obra Social. Per això compta amb la implicació dels empleats, filials i empreses col laboradores. Per CaixaBank segueix vigent la voluntat de reduir, any rere any, els impactes negatius que la seva activitat diària té en el medi ambient. Estalvi i eficiència energètica L estalvi i l eficiència energètica continua essent un aspecte prioritari per CaixaBank i pel sistema de gestió ambiental implantat als seus Serveis Centrals. Per aquest motiu, al llarg de l any 2011 s han posat en marxa un conjunt d iniciatives per reduir el consum d electricitat, essent-ne algunes de les més destacades: Campanya de substitució i optimització dels ordenadors de la xarxa d oficines i Serveis Centrals de CaixaBank per altres amb nivells d eficiència energètica superiors (Energy Star 5). Es preveu finalitzar la campanya de substitució l any Amb la campanya de substitució d ordinadors i la modificació de l escenari d hibernació s han estalviat kwh elèctrics 11/26

12 Increment de la freqüència d hibernació dels equips informàtics (i perifèrics associats), passant de realitzar-se només els caps de setmana a fer-se diàriament. Substitució dels tubs de neó que constituïen la il luminació del rètol de CaixaBank de la Torre II per LED. A finals d any 2009 es va substituir la il luminació del rètol de la Torre I que ha suposat un estalvi de kwh fins a desembre Retirada de equips de treball antics i ineficients de la xarxa territorial (estalvi elèctric anual de kwh). Instal lació de 30 bateries de condensadors que han comportat una reducció directa d energia al sistema global (fruit d una reducció de la intensitat requerida) a més d un estalvi econòmic gràcies a la disminució de les penalitzacions per energia reactiva. A més de les mesures anteriors, que han estat implantades per primera vegada l any 2011, s han mantingut o continuat altres accions iniciades anys anteriors i que també han contribuït en la reducció del consum d electricitat: Ampliació de la campanya iniciada l any 2009 de l interruptor únic. Al llarg del 2011 un total de 25 oficines se sumen al total d oficines telegestionades (1.925 oficines). L interruptor únic permet garantir l apagada de subministres finalitzat l horari laboral així com telegestionar aquelles oficines amb un consum superior a la mitjana. L estalvi anual total en aquestes oficines ha estat de kwh. Instal lació de plantes climatitzadores amb recuperadors entàlpics, acció realitzada en el marc de les obres d adequació de l àrea de serveis informàtics. Finalització de la campanya d instal lació de lluminàries d alta eficiència a les zones d il luminació permanent. Durant l any 2011 s han instal lat un total de ecotubs en substitució dels fluorescents tipus T8. La substitució dels fluorescents T8 per ecotubs ha suposat un estalvi elèctric de kwh Implicació dels treballadors d oficines de CaixaBank. Entre altres s ha continuat informat sobre els consums trimestrals d electricitat per oficina i s han enviat recordatoris de les condicions ambientals (temperatures de referència i confort tèrmic) via correu electrònic. A més s ha mantingut la pràctica de contactar, mitjançant visita in-situ o telefònicament, a les oficines que han presentat consums energètics superiors a la mitjana per detectar i resoldre possibles desviacions. 12/26

13 Les millores tècniques implantades durant l any han permès assolir estalvis de més de 3,5 milions de kwh, estalvis que s han vist incrementats fins els 6.5 milions de kwh gràcies a la promoció de mesures de sensibilització i implicació del personal. En global, al llarg de 2011 s ha aconseguit reduir el consum elèctric en un 3,4% a nivell de l entitat (disminució del 0.3% a Serveis Centrals i del 4,1% a la Xarxa Territorial). Si bé la reducció no ha arribat a l objectiu proposat del 5% cal tenir en compte que el percentatge de reducció del consum esperat era molt ambiciós ja que en l any 2010 ja es produí una important reducció del consum elèctric (6,41%). L any 2011, la integració de Caixa Girona ha suposat incrementar els consums i no poder assolir els objectius previstos. Estalvi d electricitat de kwh l any 2011 Pel que fa al consum de gasoil emprat, només en operacions de manteniment efectuades a les instal lacions de Serveis Centrals i/o en situacions d emergència on entren en funcionament els grups electrògens, aquest s ha incrementat un 64% vist l any El motiu d aquest creixement es relaciona amb el fet que durant l any 2011 s ha portat a terme la recàrrega dels dipòsits d aquest combustible. Paper i Residus CaixaBank impulsa accions per fer més eficient el seu consum. Per aquest motiu, aposta per l ús de paper reciclat, que suposa un 95% del consum a Serveis Centrals i un 99% a nivell de l Entitat. El 2011 s han mantingut les accions implantades durant l any 2010 dirigides a minimitzar el consum de paper i de tòners d impressió. Entre d altres s ha treballat per mantenir i promoure la facturació electrònica, fomentar l ús de les noves tecnologies informàtiques (integració del fax en el gestor de correu electrònic, compartició d arxius online) i minimitzar el nombre de fulletons publicitaris en format físic a les oficines. Complementàriament, durant l any 2011 CaixaBank ha incorporat en tots els seus caixers automàtics la opció de veure saldo i no imprimir comprovant fomentant la participació dels clients en la millora ambiental i ha instal lat caixers automàtics Punt Groc sense sobres pels ingressos gràcies a un sistema de reconeixement de bitllets. A més, s ha mantingut el servei de correspondència personalitzada online implantat l any Aquest servei ha permès l any 2011 estalviar l enviament de més de 209 milions de comunicats en paper. Durant l any 2011 s ha reduït més d un 2,5% la fracció de residus no recollits selectivament 13/26

14 Malgrat la implantació de les accions anteriors, la integració de Caixa Girona i principalment els processos de reestructuració de l Entitat, han comportat que no fos possible assolir l objectiu de reducció dels consums de paper previstos. El consum de l Entitat ha incrementat lleugerament un 0.2%, malgrat l objectiu anual pretenia reduir-ne el consum un 5%. L increment del consum a Serveis Centrals ha estat del 0,1% mentre que a la Xarxa Territorial el percentatge d augment ha estat del 0,2%. Pel que a la gestió de residus i d acord amb la normativa interna de CaixaBank que garanteix la correcta gestió dels residus segons preveu la legislació, durant el 2011 s ha incrementat el nombre d àrees implicades en el projecte Paperless. Aquesta iniciativa s ha concretat en promoure la retirada de les papereres individuals i alhora l ampliació dels contenidors per la recollida selectiva de residus. Aquest projecte que ha permès millorar l actual recollida, reduint la quantitat de residus mesclats. Aigua El consum d aigua de CaixaBank va patir, durant l any 2010, un increment com a conseqüència d una fuita accidental. Durant l any 2011 el consum d aquest recurs s ha situat a nivells inferiors als consums registrats els anys 2008 i CaixaBank duu a terme un seguiment periòdic del consum d aigua fet que li permet detectar ràpidament l existència d avaries i iniciar mesures per resoldre-les. Fruit de la seva activitat CaixaBank genera aigües residuals. Per assegurar que aquestes compleixen amb els límits d abocament detallats en la normativa de referència es porten a terme, per part d un laboratori autoritzat, analítiques semestrals per cadascun dels 11 punts d abocament existents. D acord amb els resultats de les analítiques efectuades l any 2011, CaixaBank compleix amb els llindars de referència establerts en el Reglament Metropolità d abocaments d aigües residuals de Barcelona. Els paràmetres analitzats i els valors llindar es detallen a continuació: Paràmetre analitzat Valors paramètrics Unitats ph 6-10 un. de ph Matèria en suspensió 750 mg/l DQO no decantada mg O 2 /l Clorurs mg Cl - /l Conductivitat μs/cm Matèries inhibidores 25 Equitox Nitrogen orgànic i amònic 90 mg/l Fòsfor total 50 mg/l 14/26

15 Emissions CaixaBank manté el seu compromís de reducció d emissions de CO 2 associades al funcionament de les instal lacions (il luminació, climatització...), la realització de desplaçaments i viatges corporatius, les operacions de manteniment i, en cas d emergència, la posada en marxa de turbines i grups electrògens. Si bé no es disposa d energies renovables pròpies, per tal de minimitzar l impacte ambiental vinculat al consum d electricitat, el 98,2% de l energia elèctrica consumida per CaixaBank prové de fonts d energia renovables o de cogeneració, tal i com acredita l empresa subministradora Gas Natural Fenosa mitjançant un certificat de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Per minimitzar els desplaçaments i viatges corporatius CaixaBank ha potenciat durant el 2011 l ús de sistemes de videoconferència que han permès la celebració de reunions virtuals basades en l aplicació Live Meeting de OCS, desplegada i implantada a la xarxa d oficines i Serveis Centrals. Destacar la bona acollida de la mesura que ha permès agilitzar les comunicacions i estalviar recursos econòmics en desplaçaments. Al llarg del 2011 s han celebrat una mitjana de 285 reunions virtuals al mes (3.442 reunions anuals en total), d una durada de 64 minuts i uns 14 participants de mitjana. Per altra banda, CaixaBank ha creat una eina específica per calcular el CO 2 dels actes institucionals i facilitar la seva compensació. L any 2011 es compensaren les emissions de carboni derivades de la celebració de la Convenció Anual de Directius, mitjançant la participació en un projecte de desenvolupament d energia eòlica a Gujarat (Índia). Segons es detalla en els indicadors de seguiment 2011, les emissions de CO 2 vinculades al consum d electricitat han disminuït lleugerament respecte l any anterior mentre que les emissions directes del gasoil han incrementat. Aquest fet era de preveure ja que tal i com s ha especificat en el punt Estalvi i Eficiència energètica, les dades de consum de gasoil 2011 són superiors al 2010 (emplenat dels dipòsits). Pel que fa al total d emissions directes per treballador, aquest indicador també ha patit un important creixement en comparació amb l any anterior. En aquest sentit cal destacar que el número d empleats ha disminuït vist l any /26

16 Pel que fa a les emissions de CO 2 associades als desplaçaments i viatges corporatius, aquestes s han vist incrementades a l entorn d un 19% en comparació amb dades del La reorganització de les empreses del grup, la celebració de múltiples road shows i les trobades presencials que ha comportat, juntament amb la integració amb Caixa Girona, han estat els principals motius del citat augment. A més de les emissions generades fruit de la crema de combustibles fòssils, CaixaBank manté adequadament les seves instal lacions a través d empreses acreditades per tal d evitar la proliferació de legionel la, aspecte que si bé a nivell ambiental no té un impacte ambiental destacable, sí seria un punt crític en l àmbit de la salut pública. La realització del doble de les analítiques de control - efectuades per dues empreses acreditades diferentsexigides per la normativa vigent, és una mostra del compromís de CaixaBank vers el medi ambient i la salut de les persones. Formació i sensibilització Els empleats tenen un paper fonamental en la política ambiental de la entitat, ja que són ells qui, amb la seva implicació, fan possible la implantació de millores en la gestió ambiental. Al llarg de l any s han promogut diverses sessions de formació ambiental (assistència de 76 treballadors) i accions de sensibilització mitjançant l enviament de correus electrònics i missatges a la intranet, i s ha desenvolupat una pàgina web específica per medi ambient. Aquesta s ha posat en marxa a finals del 2011 i inclou informacions diverses, des de la política i certificacions de l empresa fins a la formació ambiental. Una mostra del seu paper actiu són les 68 propostes de millora rebudes en la bústia de suggeriments ambientals al llarg del CaixaBank pretén fomentar la sostenibilitat no només a nivell d empleats sinó també a nivell de societat. Per aquest motiu compta amb l espai EcoCaixa a la seva pàgina web, des d on es fa difusió de consells de bones pràctiques ambientals i s expliquen iniciatives de l Entitat en matèria ambiental. 16/26

17 Relació amb els proveïdors La política de compres de CaixaBank es basa en el compliment rigorós del marc legal establert. L Entitat, conscient de la necessitat d efectuar una gestió responsable en relació als seus proveïdors, manté com a criteri d idoneïtat, la conjunció de qualitat i fiabilitat en el servei amb el valor i els compromisos ètics adquirits per la pròpia Entitat. És per això que, entre els seus compromisos, hi ha el de vetllar per la transparència i el rigor en la selecció de col laboradors, com en l adjudicació de contractes totes les compres realitzades passen prèvia adjudicació, per una taula de compres i, en funció del import, per subhasta pública- o el requeriment als proveïdors d una conducta respectuosa amb el medi ambient i els Drets Humans, reforçant així la cooperació mútua i la fidelització. Pacte Mundial de les Nacions Unides Principi 9: Les empreses han d impulsar el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient Tots els proveïdors de CaixaBank han d estar al corrent de les seves obligacions legals per poder col laborar amb l Entitat. Aquest control genèric és més rigorós per a sectors de major risc, com són els proveïdors que provenen de països de fora la OCDE i que s encarreguen de la fabricació de productes específics per l entitat. Destacar que a l hora de seleccionar els proveïdors, CaixaBank utilitza els qüestionaris del Manual de Compra Verda i altres qüestionaris específics. L ús d aquestes eines té l objectiu de seleccionar aquells proveïdors que estiguin compromesos i treballin per tal de minimitzar el seu impacte ambiental. Compliment legal ambiental CaixaBank identifica mitjançant alertes mensuals els requisits legals ambientals aplicables d àmbit europeu, estatal, autonòmic i local. Els requisits detectats s introdueixen en un registre de seguiment per, posteriorment, procedir a l avaluació dels mateixos. Els resultats de les avaluacions s anoten en l aplicació, identificant per cada requisit aquest es compleix, no es compleix, no aplica o bé no està avaluat. Una vegada realitzada l avaluació de la totalitat de requisits aplicables o compromisos subscrits voluntàriament, es pot concloure que no hi ha indicis d incompliment legal. A la pàgina següent es detallen els principals requeriments normatius que són d aplicació als Serveis Centrals de CaixaBank. 17/26

18 Àmbit Principal normativa de referència Resultats de l avaluació de compliment per part de CaixaBank Prevenció i control de la contaminació Ordenança Municipal d'activitats i de la Intervenció Integral de l'administració Ambiental de Barcelona (BOPB de 11/05/2001) Es disposa de Llicència ambiental (Concedida el 26 de març de Número d'expedient ) Aigües Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals de l'àrea Metropolitana de Barcelona (BOPB de 8/06/2011) Es compleixen els límits d'abocament d'aigües residuals establerts en el permís d'abocament (Atorgat per l'entitat de l'àrea Metropolitana l'octubre del 2010) Residus Soroll Instal lacions Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC de 12/04/1999) Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos, aprovat mitjançant Reial decret 833/1988 de 20 de juliol (BOE de 5/07/1997) Ordenança de medi ambient de Barcelona (BOPB de 2/05/2011) Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'instal lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE de 29/08/2007) Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a baixa tensió (BOE de 18/09/2002) Reial Decret 1314/1997 pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors (BOE de 01/08/1997) Reial Decret 1523/1999, de 1 d'octubre, pel que es modifica el Reglament de instal.lacions petrolíferes aprovat per RD 2085/1994 i les Instruccions Tècniques complementàries MI-IP03 i MI-IP04 (BOE de 22/10/1999) Inscripció en el registre de productors de residus perillosos (codi P ) Es disposa de la documentació que acredita la correcta gestió dels residus a través de gestors de residus autoritzats (fitxes d'acceptació, fulls de seguiment...) Es disposa de l'estudi de minimització de residus perillosos, presentat a l'agència de Residus de Catalunya el mes de juliol del 2009 Es compleixen els límits d'emissió establerts en l'ordenança de medi ambient de Barcelona. El mes de febrer de 2012 s'ha dut a terme, per part d'una empresa especialitzada, un estudi de soroll Es disposa de les corresponents legalitzacions de les instal lacions tèrmiques, elèctriques, petrolíferes i aparells d'elevació Es porta a terme un correcte manteniment de les instal lacions tèrmiques, elèctriques, petrolíferes i aparells d'elevació 18/26

19 Aposta per la sostenibilitat social i ambiental La Inversió Socialment Responsable (ISR) permet agrupar sostenibilitat i rendibilitat mitjançant la integració de criteris responsabilitat social, ambiental i de govern corporatiu en la preselecció de la cartera d inversió. En els últims anys, aquesta modalitat inversora ha experimentat un gran augment a Europa, amb un nombre creixent de particulars i de col lectius que aposten per aquest tipus de fons. CaixaBank considera que la ISR és una eina fonamental per impulsar el desenvolupament sostenible i treballa per incrementar la seva presència al mercat espanyol. CaixaBank considera les implicacions socials i ambientals de la seva activitat, com part del seu compromís social MicroBank Fons Ètic Creat l any 2010, MicroBank Fons Ètic és un fons d inversió ètic i solidari que inverteix en renda variable, renda fixa corporativa i pública a nivell global i que, en la selecció dels actius de la cartera, incorpora no només exigències financeres, sinó també criteris ètics, socials i ambientals. Per portar a terme dita selecció, CaixaBank compta amb una Comissió Ètica formada per experts independents que avaluen i determinen els valors que compleixin amb els citats criteris. Entre altres, s exclouen de l univers de valors aptes per la inversió a aquelles empreses l actuació de les quals vulnera els drets humans fonamentals així com aquelles companyies que exploten centrals nuclears o que fabriquen o distribueixen armament. L any 2011 s ha cedit un volum total de euros a 959 empreses partícips. MicroBank Fons Ètic té també una vessant solidària, ja que InverCaixa destina el 25% de la comissió de gestió d actius a la cooperació en projectes de ONG i entitats sense ànim de lucre designades per els partícips. L import cedit a aquests projectes l any 2011 ha ascendit a més de euros. 19/26

20 Principis d Equador CaixaBank, com a signatari dels Principis d Equador des de l any 2007, manté un compromís integral amb el finançament responsable. Per aquest motiu, l aprovació de projectes de finançament amb una inversió superior als 10 milions de dòlars requereix una avaluació prèvia positiva, que incorpora els factors socials i ambientals en l anàlisi d acord amb les directrius de la Corporació Financera Internacional (CFI). Al llarg del 2011, CaixaBank ha finançat 30 projectes, amb una inversió total de més de milions d euros. Per altra banda CaixaBank ha posat en marxa durant el 2011 un procediment intern per avaluar els riscos socials i ambientals en aquelles operacions sindicades superiors als 7 milions d euros, la finalitat dels quals sigui la inversió. En aquest sentit s ha finançat 17 operacions, amb una inversió de 756 milions d euros. Fons SAM Sustainable Climate Amb la voluntat de donar resposta a la creixent demanda per part dels clients d una oferta més àmplia de fons d inversió que combinin rendibilitat i Responsabilitat Social Corporativa, CaixaBank comercialitza des de l any 2010 el fons SAM Sustainable Climate. Aquest aposta per les energies renovables i es centra en la lluita contra el canvi climàtic, orientació que està en la línia del compromís sostenible de l Entitat. El SAM Sustainable Climate es tracta d un fons d inversió de renta variable, on intervenen empreses de tot el món que ofereixen tecnologies, productes o serveis que redueixen, frenen o contribueixen a pal liar les conseqüències del canvi climàtic. La gestora del fons és Sustainable Asset Management (SAM), una entitat especialitzada en sostenibilitat i que s encarrega de la elaboració dels Índex Dow Jones Sustainability, de referència a la indústria i en l àmbit de la sostenibilitat. El Fons SAM Sustainable Climate, destinat a energies renovables, complementa l oferta de ISR de CaixaBank Per la seva part, CaixaBank comercialitza també el BGF New Energy, fons de renta variable gestionat per BlackRock, que inverteix almenys el 70% de la seva cartera en empreses relacionades amb el món de les energies alternatives i les renovables. A finals de l any 2011, el fons compta amb un patrimoni de euros i unes aportacions de més de euros. 20/26

21 Finançament de projectes d energies renovables i ecoeficiència CaixaBank considera que una de opcions per assolir una major sostenibilitat ambiental a llarg termini és mitjançant el finançament de projectes respectuosos amb l entorn i aquells que impulsin el desenvolupament de les energies renovables. L any 2011, s ha participat en 22 operacions relacionades amb energies renovables amb un import global de milions d euros, en solitari o bé amb d altres entitats. La participació i l assegurament de CaixaBank ha superat els 553 milions d euros, el que ha suposat la generació de 2.595,4 MWh. D altra banda, i en relació a la línia de leasing de plaques fotovoltaiques, s han finançat 2 operacions, amb un volum superior als euros. Programa Emprenedor XXI Fomentar la creació d empreses innovadores i amb visió de futur, capaces de fer arribar al mercat la investigació desenvolupada en universitats i centres d investigació, continua essent una prioritat per l Entitat. Per aquest motiu CaixaBank, amb la col laboració d entitats públiques i privades, continua treballant per impulsar programes de creació d empreses en sectors específics, ajudant a investigadors i tècnics a assolir amb èxit el seu projecte empresarial. Des de l any 2010 s han creat i posat en marxa diferents programes per la promoció i consolidació d empreses innovadores en els àmbits de les ciències de la vida (BioEmprenedorXXI) i les tecnologies netes (EcoEmprenedorXXI), complementats l any 2011 per nou programa anomenat EmprenedorXXIDigital vinculat en l àmbit de les tecnologies digitals. 21/26

22 Impuls al rènting de vehicles elèctrics i híbrids CaixaRenting, constituïda l any 1994 i pertanyent a CaixaBank, impulsa des de fa anys la comercialització de vehicles de consum eficient mitjançant un programa d ajudes. El programa va dirigit a aquelles empreses i administracions que contractin flotes de vehicles ecològics o de baixes emissions, ja siguin elèctrics o híbrids. Durant l any 2011 CaixaRenting, que col labora amb el programa Estalvia Energia de l Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) ha realitzat també vàries campanyes i presentacions d aquests vehicles a clients per promoure n l ús. A finals del 2011, el 60% dels vehicles de rènting oferts emeten baixes emissions de CO 2. De cara l any 2012 es preveu mantenir la oferta de cotxes híbrids i incrementar el número de cotxes elèctrics. 22/26

23 Altres actuacions Ecotendències CosmoCaixa Impulsat per l'obra Social "la Caixa", Ecotendències CosmoCaixa és un espai de divulgació, reflexió i debat on line sobre els reptes ambientals actuals i futurs centrat en les darreres tendències ambientals i les seves implicacions socials, econòmiques i polítiques. Ecotendències CosmoCaixa és una plataforma que combina les sessions presencials, amb un format modern i innovador, amb una àmplia pàgina web resultat d una clara aposta per internet i la participació. Aquesta té l objectiu de convertir-se, amb el temps, en una gran hemeroteca on aglutinar informació ambiental de qualitat en una gran varietat de formats: notícies, enllaços i documents recomenats, vídeos, podcasts. Es pot accedir a Ecotendències CosmoCaixa mitjançant el vincle següent: CLIMADAT Projecte de Medició del Clima la Caixa s uneix a la lluita global contra el canvi climàtic a través d iniciatives dissenyades per contribuir a la disminució de l efecte hivernacle. Tot i ser una entitat financera amb un impacte ambiental reduït, la Caixa és conscient que l impacte del canvi climàtic ha de ser avaluat per anticipar-se a possibles riscos i poder desenvolupar polítiques efectives d adaptació i mitigació. Centra la seva atenció en la zona Mediterrània, al tractar-se de les àrees on es preveu una major alteració de les condicions climàtiques. Així, l Obra Social la Caixa i la Fundació del Institut Català de Ciències del Clima (IC3) han signat un acord de col laboració amb la finalitat d observar i investigar els impactes del canvi climàtic i obtenir així un balanç del gasos d efecte hivernacle a escala regional que serveixi també de referència en l àmbit internacional. Es tracta d una iniciativa pionera a Europa que facilitarà informació a través d internet i a temps real sobre el canvi climàtic mitjançant l establiment d una xarxa de medició del clima per al monitoratge de dades. 23/26

24 L acord complementa les diferents iniciatives que l Obra Social du a terme dins l àrea de la ciència, Investigació i Medi Ambient, i que té entre les seves prioritats la millora dels espais naturals de tota Espanya, la conservació de la biodiversitat marina i les iniciatives d educació i sensibilització que es desenvolupen als Museus de la Ciència CosmoCaixa a Barcelona i Madrid. Medi Ambient i integració laboral la Caixa, està fortament compromesa amb la preservació del medi ambient, utilitzant les activitats desenvolupades en aquest àmbit per afavorir la inclusió social de col lectius desfavorits. El programa de Conservació d espais naturals i reinserció social ha permès un any més conjugar les accions de defensa, preservació de l entorn i de promoció de valors ambientals amb la integració de col lectius en risc d exclusió. La reducció d emissions de gasos d efecte hivernacle (CO 2 ), la implantació de mesures/tecnologies d estalvi i la eficiència energètica i la promoció d energies renovables i alternatives als combustibles fòssils, han estat els principals eixos d actuació del programa durant el Malgrat això, s han continuat desenvolupant accions que contribueixin al foment de la biodiversitat, la conscienciació sobre bones pràctiques ambientals i la conservació d hàbitats forestals (accions de millora d espais fluvials, aiguamolls i boscos de ribera, intervencions per a recuperació d espais degradats, campanyes d informació ambiental...). El 2011 el programa d espais naturals de l Obra Social la Caixa, en col laboració amb les Consellaries de Medi Ambient i les Diputacions, ha impulsat 316 projectes de conservació i millores d àrees naturals de tot el territori espanyol que han fet possible la integració laboral de persones amb risc d exclusió social. 24/26

25 Seguiment d objectius ambientals de 2011 Per assegurar la millora continua en l àmbit ambiental anualment s estableixen objectius, tenint en compte els aspectes ambientals significatius i tots aquells que es consideren pertinents en relació al comportament ambiental. Al llarg dels darrers anys s han fixat objectius ambiciosos en relació a la minimització dels consums energètics, paper i generació d emissions de CO 2. Aquest any però, fruit de les reestructuracions del Grup la Caixa, no ha estat possible assolir tots els objectius fixats. 25/26

26

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya 27 28 octubre Anna Esteve i Traveset Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya AMBIENTALITZACIÓ DE LES COMPRES CONTRACTACIÓ PÚBLICA La contractació pública és el mecanisme pel qual

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S FEMAREC, S.C.C.L.

PLA D ACCIÓ B+S FEMAREC, S.C.C.L. PLA D ACCIÓ B+S FEMAREC, S.C.C.L. 0 1. Dades de l organització Nom: Femarec, S.C.C.L. Breu descripció: Femarec és una entitat d iniciativa social sense ànim de lucre, creada l any 1991 i de referència

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S. Gremi de Garatges

PLA D ACCIÓ B+S. Gremi de Garatges PLA D ACCIÓ B+S Gremi de Garatges 0 1. Dades de l organització Nom: GREMI DE GARATGES DE BARCELONA I PROVINCIA Breu descripció: Dades de contacte: Defensa i assessorament dels interessos propis del gremi

Más detalles

Pla per a la Inclusió Social

Pla per a la Inclusió Social Seguiment i avaluació del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 I Informe de seguiment 2013 SÍNTESI EXECUTIVA Abril 2014 Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 Síntesi executiva I Informe de seguiment

Más detalles

Procediment d auditoria interna de Qualitat

Procediment d auditoria interna de Qualitat A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1. Elaboració del pla d auditories internes. E.2. Execució de les auditories. E.3. Informes d auditoria. E.4. Règim

Más detalles

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals

La nova directiva d emissions industrials El rol dels BREF en relació als límits d emissió de les autoritzacions ambientals La nova directiva d emissions industrials El rol dels en relació als límits d emissió Col legi Oficial d Enginyers Industrials Barcelona 25.01.2010 PER QUÈ REVISAR LA DIRECTIVA IPPC? La directiva IPPC

Más detalles

La Marató de l Energia Jornada de presentació de la #setmanaenergia 2018

La Marató de l Energia Jornada de presentació de la #setmanaenergia 2018 La Marató de l Energia Jornada de presentació de la #setmanaenergia 2018 Educar per una #transicióenergètica 20 de març de 2018, Sala d actes El vagó. Diputació de Barcelona Virgínia Domingo, Ajuntament

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

Sistema de Gestió de la Qualitat

Sistema de Gestió de la Qualitat Sistema de Gestió de la Qualitat Qualificació i avaluació de proveïdors Alumne: Rubén Martín Gallardo Tutor: Jaume Beneded Navarro Treball final de Grau Grau Enginyeria Informàtica. Curs 2012-2013-03-10

Más detalles

Habitants hab. Població estacional hab. Superfície total 70,1 Km 2 Sòl urbà 9,4 Km 2 Generació de residus per hab. 1,1 kg/hab.

Habitants hab. Població estacional hab. Superfície total 70,1 Km 2 Sòl urbà 9,4 Km 2 Generació de residus per hab. 1,1 kg/hab. PLA D ACCIÓ D ENERGIA SOSTENIBLE DE: Terrassa Data d adhesió al Pacte d Alcaldes Habitants 194.947 hab. Població estacional 194.947 hab. Superfície total 70,1 Km 2 Sòl urbà 9,4 Km 2 Generació de residus

Más detalles

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció PART 0 INTRODUCCIÓ TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció ÍNDEX 1. OBJECTE DE L ESTUDI... 3 2. CRITERIS PER A L ELABORACIÓ DE L EIA... 3 2.1. Legislació vigent... 3 3. METODOLOGIA PER A L ELABORACIÓ

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Girona, 27 de juny de 2012 Regidoria d Hisenda i Règim Interior 1. Reorganització de l administració i de la gestió El nou govern ha reestructurat l'organització municipal

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

Pla de Promoció (PPR-EEBE)

Pla de Promoció (PPR-EEBE) SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT ESCOLA D ENGINYERIA DE BARCELONA EST (EEBE) Pla de Promoció (PPR-EEBE) (2017-2020) Gestió Documental i control de canvis Versió Referència de la modificació Elaborat

Más detalles

Pla d Acció per al Clima i l Energia Sostenible de Girona

Pla d Acció per al Clima i l Energia Sostenible de Girona Pla d Acció per al Clima i l Energia Sostenible de Girona Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació Regidoria de Paisatge i Hàbitat Urbà Què és el PACES? El Pla d Acció per l Energia

Más detalles

Serveis Centrals i de suport de l'àrea Metropolitana de Barcelona (oficines de la seu corporativa de la Zona Franca)

Serveis Centrals i de suport de l'àrea Metropolitana de Barcelona (oficines de la seu corporativa de la Zona Franca) Serveis Centrals i de suport de l'àrea Metropolitana de Barcelona (oficines de la seu corporativa de la Zona Franca) ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014

CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014 CONVOCATÒRIA DE CURSOS 2n QUATRIMESTRE 2014 A CONTINUACIÓ TROBARAN INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS PROGRAMATS PER A AQUEST 2n QUATRIMESTRE DE 2014 (FINS EL MES DE JULIOL) 20 de maig de 2014: NOVA EDICIÓ! CURS

Más detalles

Parc central d'urbaser a Barcelona

Parc central d'urbaser a Barcelona Parc central d'urbaser a Barcelona ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE Abast de l'adhesió: Activitats i Instal lacions de la Contracta de Recollida de Residus

Más detalles

LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA).

LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA). LA ORDENANÇA MUNICIPAL D ACTIVITATS I D INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA (OMAIIAA). Aprovada pel plenari del consell Municipal de l abril de 2001. Publicada a maig de 2001.

Más detalles

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016 Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Andorra la Vella, 28 de novembre del 2016 1992: El Conveni sobre diversitat biològica s obra a signatura a la Cimera de laterraariodejaneiro 1993:

Más detalles

Els protocols d avaluacid. avaluació d AQU Catalunya. Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat

Els protocols d avaluacid. avaluació d AQU Catalunya. Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat Taller de formació d'estudiants en l'assegurament de la qualitat a la universitat Els protocols d avaluacid avaluació d AQU Catalunya Albert Basart. Gestor de projectes. AQU Catalunya Guies d avaluacid

Más detalles

Què és l Estratègia de Seguretat i Salut Laboral?

Què és l Estratègia de Seguretat i Salut Laboral? Què és l Estratègia de Seguretat i Salut Laboral? El Govern balear, junt amb les patronals i sindicats, constata uns elevats índex de sinistralitat a les Illes Balears i, de forma consensuada decideixen

Más detalles

PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu. Direcció Executiva Sistema Municipal d Arxius

PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu. Direcció Executiva Sistema Municipal d Arxius PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu MISSIÓ Desenvolupar les polítiques arxivístiques i implantar un mètode de gestió documental per al conjunt dels documents municipals; així com recollir, conservar,

Más detalles

Inèdit Innovació SL ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE

Inèdit Innovació SL ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE Inèdit Innovació SL ORGANITZACIÓ COMPROMESA AMB LA REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE D'HIVERNACLE Abast de l'adhesió: Oficines i transport extern in itinere i viatges comercials Codi adhesió: 2013-B65095705-00

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

FIARE BANCA ETICA. El nostre interès canvia el món. Barcelona 31/01/2018. Artur de las Heras Comissió Etico-Social

FIARE BANCA ETICA. El nostre interès canvia el món. Barcelona 31/01/2018. Artur de las Heras Comissió Etico-Social El nostre interès canvia el món Barcelona 31/01/2018 Artur de las Heras Comissió Etico-Social Occupy Wall Street FIARE BANCA ETICA Occupy Wall Street Document de desembre de 2012. El Banc Ideal: Democràtica:

Más detalles

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA

PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA PLA D ACCIÓ TUTORIAL ESCOLA UNIVERSITÀRIA CETA Introducció El Pla d acció tutorial consisteix en una gestió de la formació integral de l alumnat que es du a terme mitjançant tutories. En particular, es

Más detalles

LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ

LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ UNITAT 8 LA DIRECCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECONOMIA DE L EMPRESA 1 BATXILLERAT La direcció de la producció La funció de producció és la funció transformadora o fabricadora de béns, serveis o productes dins de

Más detalles

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades Rodrigo Radovan - Global Business Development Manager Industrial Services TÜV Rheinland International Foment del Treball Nacional

Más detalles

El Balanç del Bé Comú del Districte Horta-Guinardó Desembre 2016

El Balanç del Bé Comú del Districte Horta-Guinardó Desembre 2016 El Balanç del Bé Comú del Districte Horta-Guinardó Desembre 2016 Amb la Col laboració professional de l Associació Catalana per al Foment de l Economia del Bé Comú 01 Què és el Balanç del Bé Comú? 2 Economia

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

INICIA: per la Creació d Empreses té per objectiu promoure la creació de més i millors empreses a través del suport a les persones emprenedores.

INICIA: per la Creació d Empreses té per objectiu promoure la creació de més i millors empreses a través del suport a les persones emprenedores. CARTA DE SERVEIS Introducció INICIA: per la Creació d Empreses, en col laboració amb els ens locals ajuda a aquelles persones emprenedores que vulguin crear la seva empresa, oferint informació i orientació,

Más detalles

Salvador Gabarró President

Salvador Gabarró President Salvador Gabarró President 1 Contingut Responsabilitat social corporativa i govern corporatiu Compliment dels compromisos estratègics Creació de valor per a l accionista Propostes d acords 2 Responsabilitat

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Memòria 2015 Emissions de a la URV Missió El Pla de medi ambient de la URV té com a objectiu central la reducció de les emissions pròpies de Gasos d Efecte Hivernacle () en

Más detalles

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI

DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI DINAMITZACIÓ DEL SECTOR DELS SERVEIS DE PROXIMITAT DEL PALLARS JUSSÀ COM A OPORTUNITAT PER A LES PERSONES I EL TERRITORI Resultats i oportunitats de futur Abril de 2017 PALLARS JUSSÀ Superfície: 1.343,1

Más detalles

Compri reciclat. Compres Públiques Ambientalment Correctes

Compri reciclat. Compres Públiques Ambientalment Correctes Compri reciclat Compres Públiques Ambientalment Correctes El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb l objectiu d impulsar el reciclatge de residus a Catalunya, crea el Centre Català del Reciclatge

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE)

L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE) EDIFICACIÓ I URBANISME SOSTENIBLES L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE) Juanjo Escobar Cap de la Divisió de Gestió Energètica. ICAEN 17 / juny / 2017 QUÈ ES L ECREE? El Govern

Más detalles

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21

El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 El verd i el blau de la Barcelona de l Agenda 21. Pla d acció de l Agenda 21 Què som? L Institut Municipal de Parcs i Jardins és un organisme autònom de caràcter comercial i de serveis. Depèn de la 3a

Más detalles

INFORME D ADJUDICACIÓ

INFORME D ADJUDICACIÓ INFORME D ADJUDICACIÓ SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LES ZONES COMUNES DELS EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I MERCABARNA FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT EXP. OB15103 Un cop tancat

Más detalles

TRANSICIÓ CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA

TRANSICIÓ CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA TRANSICIÓ CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA MODEL ENERGÈTIC ACTUAL Fonts: combustible fòssil, lluny la producció del lloc de consum Abastament: producció centralitzada en poques mans, dependència Econòmic:

Más detalles

Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn. 9 d octubre de 2015

Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn. 9 d octubre de 2015 Treball i aprenentatge en xarxa Escola, Família i Entorn 9 d octubre de 2015 XARXA EDUCATIVA La Societat és xarxa... i això afecta a totes les organitzacions M. Castells Escola, Família i Entorn Beneficis

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC Exemples de documents i registres del Tot seguit es desenvolupen alguns models de documents del i de registres derivats de la seva execució a títol d exemple per facilitar la comprensió del principi 7

Más detalles

L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA

L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA L ACCIÓ DEL VOLUNTARIAT A LA CREU ROJA La Missió Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador

Más detalles

El programa HOGARES VERDES

El programa HOGARES VERDES El programa HOGARES VERDES Sagunt, 2 de març de 2011 Anna Pons Frígols Cap de la secció d Activitats del CEACV Presentació del CEACV, qui som? Titularidad pública (G.V. - C.M.A.A.U.H.) Inaugurat el 5 de

Más detalles

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1. El patrimoni empresarial. L inventari OBJECTIUS Conèixer el concepte d empresa i les seves diferents classificacions.

Más detalles

apip Associació per a la Promoció i la Inserció Professional

apip Associació per a la Promoció i la Inserció Professional DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE GESTIÓ INTEGRAL PER A LA CONSERVACIÓ DELS SISTEMES NATURALS DE LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA INSERCIÓ SÒCIO LABORAL I REALITZACIÓ DE TREBALLS SILVÍCOLES

Más detalles

CLD Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions.

CLD Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions. CLD 07.11.2017 Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO 14001 i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions. CLD. Presentació - Empresa amb més de 85 anys de dedicació a la

Más detalles

GESTIO DE RESIDUS. Ernest Valls. Ajuntament de Tortosa

GESTIO DE RESIDUS. Ernest Valls. Ajuntament de Tortosa GESTIO DE RESIDUS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa COMPETÈNCIES MUNICIPALS La Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya enumera el llistat de competències

Más detalles

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 Àrea de Presidència Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 020 709 Fax 934 049 14 s.planif.avaluacio@diba.cat www.diba.cat ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS

Más detalles

VAL D ARAN BIOSPHERE DESTINATION

VAL D ARAN BIOSPHERE DESTINATION Extensió: 620km 2 El 30% per sobre dels 2000m d altitud La Val d Aran es troba al centre dels Pirineus (Vall atlàntica). La seva localització, topografia i clima afavoreix la existència d una gran biodiversitat

Más detalles

Metodologia de la intervenció social

Metodologia de la intervenció social Serveis socioculturals i a la comunitat Metodologia de la intervenció social CFGS.ISO.M02/0.14 CFGS - Integració social Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada

Más detalles

DÓNA-LI UNA OPORTUNITAT AL FUTUR

DÓNA-LI UNA OPORTUNITAT AL FUTUR DÓNA-LI UNA OPORTUNITAT AL FUTUR Foto cedida per Rocío Bermúdez La setmana dedicada a la mitigació del canvi climàtic des de les universitats tanca la campanya El clima canvia. I tu? de ZeroCO 2, iniciativa

Más detalles

UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT. carta de serveis - edició 2 - juny pàgina següent

UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT. carta de serveis - edició 2 - juny pàgina següent UNITAT TÈCNICA DE QUALITAT carta de serveis - edició 2 - juny 2014 pàgina següent SERVEIS QUE ES PRESTEN PROGRAMES DE QUALITAT Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIC) C1 Elaboració de la documentació

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

Clúster d Eficiència Energètica del Baix Llobregat

Clúster d Eficiència Energètica del Baix Llobregat Maig 2014 ÍNDEX Descripció de marca Introducció Per què neix? Com actuem? Quins són els principals valors i missió? SENSIBILITAT PROFESSIONALITAT ESTRATÈGIA RESPONSABILITAT EFICIÈNCIA RESULTATS Carta de

Más detalles

NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ

NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ NOVES MILLORES EN LA CARPETA DEL CIUTADÀ ÍNDEX 1. LA MEVA CARPETA... 3 2. DADES DEL PADRÓ... 4 2.1. Contextualització... 4 2.2. Noves Millores... 4 3. INFORMACIÓ FISCAL... 6 3.1. Contextualització... 6

Más detalles

Campanya de foment de la recollida selectiva d aparells elèctrics i electrònics a Catalunya 2016

Campanya de foment de la recollida selectiva d aparells elèctrics i electrònics a Catalunya 2016 Campanya de foment de la recollida selectiva d aparells elèctrics i electrònics a Catalunya 2016 Context El mercat dels aparells elèctrics i electrònics (AEE) està en creixement constant. A Catalunya,

Más detalles

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat El activa una campanya per reduir els accidents laborals a les empreses d alta sinistralitat La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball envia cartes requerint el compliment de les

Más detalles

PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi

PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi PLA D ACCIÓ B+S Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi 0 1. Dades de l organització Nom: Barnavasi, Associació de Comerciants de Sant Gervasi Breu descripció: Barnavasi és l associació que

Más detalles

Avaluació de tractaments innovadors i/o de tractaments consolidats optimitzats

Avaluació de tractaments innovadors i/o de tractaments consolidats optimitzats Avaluació de s innovadors i/o de s consolidats optimitzats Grup d Experts en Tractament de Dejeccions Ramaderes dimecres, 25 juliol 2018 1. Índex 1. Índex... 2 2. Avaluació dels s innovadors i/o consolidats

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXOGRAMA 21

Más detalles

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM,

Barcelona Activa Iniciativa emprenedora. Informes en profunditat. Benchmarking. Barcelona Activa SAU SPM, Informes en profunditat 53 Benchmarking Barcelona Activa SAU SPM, 1998-2011 Índex 01 Introducció 02 Concepte 03 Característiques 04 Més Informació 2 / 7 01. Introducció Amb tota certesa, encara que potser

Más detalles

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017 SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2017 Del 16 al 22 de setembre de 2017 Oferta de recursos per a actuacions d ens locals Objectius del suport Oferir suport complementari als municipis interessats

Más detalles

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT AL SECTOR HOTELER

INDICADORS DE SOSTENIBILITAT AL SECTOR HOTELER INDICADORS DE SOSTENIBILITAT AL SECTOR HOTELER Aplicació online www.indicadorsambientals.com als establiments de la Xarxa d Hotels Sostenibles de Balears 1 INTRODUCCIÓ: TURISME SOSTENIBLE Definició de

Más detalles

Mecanització Bàsica Programació d aula. Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA

Mecanització Bàsica Programació d aula. Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1 - El taller de reparació de vehicles 1 >> Objectius Conèixer els tipus de tallers i les àrees de treball de què disposen.

Más detalles

DADES GENERALS. Fitxa completa* Zona Bages i Berguedà. Any d inici Nombre d habitants Vallès Occidenal II

DADES GENERALS. Fitxa completa* Zona Bages i Berguedà. Any d inici Nombre d habitants Vallès Occidenal II NOM DE LA BONA PRÀCTICA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- CARTA DE SERVEIS A LA BIBLIOTECA Fitxa completa* DADES GENERALS Biblioteca

Más detalles

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015

Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI. 4 de maig de 2015 Creació de l AGÈNCIA CATALANA DEL MEDI AMBIENT I DEL TERRITORI 4 de maig de 2015 Índex 1. Objectiu 2. Organismes del Govern i Internacionals 3. Proposta de model d Agència a configurar 4. Relació de l

Más detalles

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP

PROCÉS 29 PROCÉS DE SERVEIS D FP A EMPRESES ENTITATS I ALTRES USUARIS PROCÉS-Q-410-T-29-FP PROCÉS 29 PROCÉS-Q-410-T-29-FP ÍNDEX ÍNDEX 2 GESTIÓ DEL PROCÉS 3 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 4 CARACTERÍSTIQUES DE QUALITAT 5 PROCEDIMENTS ASSOCIATS 5 PRINCIPALS INDICADORS I/O RESULTATS 5 ORGANIGRAMA DE SERVEIS

Más detalles

Logística d aprovisionament

Logística d aprovisionament Comerç i màrqueting Logística d aprovisionament CFGS.VEC.M05/0.16 Gestió de vendes i espais comercials Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció ha estat dissenyada i coordinada

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV

PRÀCTIQUES EXTERNES EN ELS CENTRES, ESTRUCTURES O SERVEIS DE LA URV ACORD D ASSIGNACIÓ DE L ESTUDIANT i Acord núm. Atès el RD 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'estatut de l'estudiant Universitari, el RD 592/2014, de 11 de juliol, sobre programes de cooperació

Más detalles

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017

PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC. Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC Andorra la Vella, 30 d agost de 2017 PROJECTE DE LLEI DELS SERVEIS DE PAGAMENT I EL DINER ELECTRÒNIC El projecte de Llei dels serveis de

Más detalles

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Programa municipal 2016 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ Índex 1. Introducció i prioritats del Programa 2016 2. Línies estratègiques d actuació 2.1. Girona, ciutat educadora i solidària 2.2. La dimensió transversal

Más detalles

Empresa Iniciativa Empresarial. (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3-

Empresa Iniciativa Empresarial. (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3- Empresa Iniciativa Empresarial (Responsabilitat Social de l empresa) -UNITAT 3- 1. La imatge corporativa La cultura corporativa-formada per la missió, la visió i els valors- representen l essència de l

Más detalles

Mòdul IV: Reglament EMAS

Mòdul IV: Reglament EMAS Mòdul IV: Reglament EMAS 1. Què és EMAS? El EMAS o Reglament Comunitari de Ecogestió i Ecoauditories és una Normativa europea de caràcter voluntari que poden adoptar totes aquelles empreses que ja hagin

Más detalles

Pla estratègic

Pla estratègic Pla estratègic 2018-2020 REVISIÓ DE LA MISSIÓ REVISIÓ DE LA VISIÓ Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat intel lectual o en situació de vulnerabi- litat en el desenvolupament del seu

Más detalles

ACTUACIONS REALITZADES EN ESTALVI ENERGÈTIC A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT DURANT EL PERÍODE

ACTUACIONS REALITZADES EN ESTALVI ENERGÈTIC A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT DURANT EL PERÍODE ACTUACIONS REALITZADES EN ESTALVI ENERGÈTIC A LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA DE BARCELONA I L'HOSPITALET DE LLOBREGAT DURANT EL PERÍODE 2010-2015 CONCESSIONÀRIA FINANÇAMENT CONSTRUCCIÓ 2003-2008 2008-2039 EXPLOTACIÓ

Más detalles

LA UNIÓ EUROPEA I ELS FONS FEDER

LA UNIÓ EUROPEA I ELS FONS FEDER LA UNIÓ EUROPEA I ELS FONS FEDER - El motiu original per la fundació de la Comunitat Econòmica Europea, més tard Unió Europea, va ser el desig de reconstruir Europa després dels tràgics esdeveniments de

Más detalles

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 758 - EPC - Departament d'enginyeria

Más detalles

5.1 Estratègia i gestió ambiental

5.1 Estratègia i gestió ambiental Medi ambient 5 5.1 Estratègia i gestió ambiental El compromís de VidaCaixa Grup a favor del medi ambient VidaCaixa Grup integra els principis de sostenibilitat en el focus de la seva estratègia d inversions

Más detalles

PREVENCIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS AMB LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES. Barcelona, 7 de novembre de 2014

PREVENCIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS AMB LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES. Barcelona, 7 de novembre de 2014 PREVENCIÓ I VALORITZACIÓ DE RESIDUS AMB LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES Barcelona, 7 de novembre de 2014 Concepte de MTD LA FASE MÉS EFICAÇ I AVANÇADA DE DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS I DE LES SEVES

Más detalles

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables

Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Programa d ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l eficiència energètica dels edificis i l ús de les energies renovables Balanç a desembre 2016 (tancament) Ministeri de Medi

Más detalles

#DialegsEticaFFHMacaya

#DialegsEticaFFHMacaya 3er Cicle: 2017. Compartint bones pràctiques Barcelona, 21 de març de 2017 El Context Anna Bolaños i Josean Lavado Secretaria Tècnica dels Cicles Ètica aplicada a empreses i organitzacions Tres anys de

Más detalles

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA 3r. Plenari 22 de març de 2010 Generalitat de Catalunya Departament d'acció Social i Ciutadania Procésde disseny del Pla DIAGNOSI procés Aprovació

Más detalles

TIPOLOGIA. Cooperatives. Mutualitats. Fundacions SIMILITUTS I DIFERENCIES. Llocs de treball pels socis. Serveis pels socis

TIPOLOGIA. Cooperatives. Mutualitats. Fundacions SIMILITUTS I DIFERENCIES. Llocs de treball pels socis. Serveis pels socis TIPOLOGIA Cooperatives Mutualitats INSTRUMENTS DE L ECONOMIA SOCIAL Fundacions SIMILITUTS I DIFERENCIES Llocs de treball pels socis Serveis pels socis Finalitats d interès general EL dret de fundació està

Más detalles

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Els continguts d aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-compartir 3.0 de Creative

Más detalles

ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014

ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ENQUESTES SATISFACCIÓ 2014 ÍNDEX 1.-Enquestes Satisfacció... pàg. 1 2.-Resultats de les enquestes... pàg. 1 2.1-Enquestes als usuaris... pàg. 1 2.2-Enquestes als familiars...

Más detalles

Instal lacions solars fotovoltaiques

Instal lacions solars fotovoltaiques Electricitat i electrònica Instal lacions solars fotovoltaiques CFGM.EE10.M06/0.09 CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques CFGM - Instal lacions elèctriques i automàtiques Instal lacions solars

Más detalles

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat

El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El TRAM allarga el servei de la T3 fins a Sant Feliu de Llobregat El nou tram de 600 metres porta el tramvia a Sant Feliu amb freqüències de fins a 15 minuts i ha comportat millores urbanístiques en el

Más detalles

Marc del Pla Estratègic de l Hospital Clínic

Marc del Pla Estratègic de l Hospital Clínic Marc del Pla Estratègic de l Hospital Clínic 2016-2020 1/ Introducció 2/ Pilars i Objectius del Pla 2.1 / Els Pacients 2.2 / Els Professionals 2.3 / Els Recursos 1 Introducció L Hospital Clínic de Barcelona

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010

BUTLLETÍ OFICIAL. VIII legislatura. Número 733. Vuitè període. Dilluns, 7 de juny de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUN YA VIII legislatura Vuitè període Número 733 Dilluns, 7 de juny de 2010 S U M A R I 3. 3.10. Procediments que es clouen amb l adopció de resolucions Procediments

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns%

Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns% Grafitinet C/Orient,78084planta1 08172SantCugatdelVallés Tel:935830437 Fax:935879739 Email:info@grafitinet.net Páginaweb:www.grafitinet.net Breu%guia%sobre%baixa%tensió%i%comunitats%de%veïns% Què són les

Más detalles

DOSSIER DE PREMSA FUNDACIÓ JAUME BOFILL. (Panel de les Desigualtats Socials a Catalunya)

DOSSIER DE PREMSA FUNDACIÓ JAUME BOFILL. (Panel de les Desigualtats Socials a Catalunya) DOSSIER DE PREMSA FUNDACIÓ JAUME BOFILL (Panel de les Desigualtats Socials a Catalunya) Any 2008 Aquest Dossier conté una selecció de diferents articles de premsa que han aparegut al llarg del 2008 i que

Más detalles

La col laboraciópúblico privada en els serveis socials. El cas de FASI.

La col laboraciópúblico privada en els serveis socials. El cas de FASI. La col laboraciópúblico privada en els serveis socials. El cas de FASI. Estanis Vayreda i Puigvert Director general Barcelona, 9 de febrer de 2012 Guió de la presentació 1. Fotografia dels serveis socials

Más detalles

CONTINGUTS DESTACATS DE LA LLEI DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL

CONTINGUTS DESTACATS DE LA LLEI DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Pàgina 1 de 7 Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball. (BOPA núm. 04, any 21, del 21 de gener del 2009) Objecte D acord amb l article 1 de la Llei 34/2008, del 18 de

Más detalles

Informe del registre d'activitats de tractament

Informe del registre d'activitats de tractament Informe del registre d'activitats de tractament Índex SE001 Plataformes educatives SE002 Videovigilància SE003 Gestió econòmica, contractació i col laboradors Denominació de l'activitat de tractament SE001

Más detalles