ICA. Licitación PUblica Nac.!onal, Convocatoria: 001 (OGACP,AB..1) ) C 0 N V O A ~=--"-=--'==-===*------

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ICA. Licitación PUblica Nac.!onal, Convocatoria: 001 (OGACP,AB..1)0112006) C 0 N V O A ~=--"-=--'==-===*------"

Transcripción

1 .5 ICA.'... _: GOBJERNO DEL SECRETARIA OE FINANZAS,_. ESTADO OE MÉXICO. OIR(CCIÓN GENERAL Df ADQUISICIONES Y CONTROL ra RIMONIAL Licitación PUblica Nac.!onal, Convocatoria: 00 (OGACP,AB..)02006) f:i 0-obje dei EststSo de Mé:Xq,, a través de lif 0$ecc.lón Gen.ara! M Adqulsicicnes y Con!r<:of Pi!r.ncnial <!e; la &!-e:tc!.ar'ía. efe F las,. y COfl frf.larr. O:l -'J-0- lo cti-s(lt!tc>tó.!)o(' tos rtlctjfqs S y 29 o li! CC;!i.tttti PW_tk:tt del E(<P:r. Ubq, y Scer úf",."hló rn. Y.-;O_ 3 'L u 2t. n g:, n o fracc.in. u J:'.i. n 3:; '.l 34. i. ; 3?? 'I '3.73 d!j? Uhro D_tkifrtó T-rcoro eft>i Cóo Mmlo$tr-.,o nt f!:"'."i.ioo ds Mó"{i!:o y,h.m<'!,mp ;;..y,r :ffl."'\tflla-; y plit-\lb!-; C 0 N V O A a!; Dti'rS;on.;,s fü;jq!!:s o j.tidk<o Nas, 000 al parn Pfest;fl proestas a partk'a: en la UCJT AClÓN PÚSUCÁ NACIONAL ;:.at;l 3 AOO:IStctó DE MATERtALES P CONSTRUCCfÓN EN GEN-ERAL, qua a ccntinución ite ir.cfica.: Tooela.da,()( {) Tonet:a\ln 00 roneaaa 'Ji,lPERM IUZAITT WBEIA. oe. IQ L s; ACRlLICO A 8!\SE be AGUA, EN Cóto<r 9oO ROJO TERRACOTA, RESISTl;NTE:. A la.. INTEMP!;Ri6 00% >MPRMEAf\lf., R NOJMJEN0W A.5 LT:;.lf.. \,"0 Ptel'M =--"-=--'==-===* UJ $ ljt: ta. fiel\ '{.lb!ic' ".na,,.., r.ct)iran 4i,iX"i?>te!ll p.,'\f _t nt.f '/ "ll'nt<t: dei l6 2'.? cte rt;:x"ro d. ZO(l6, lflt!j{fw;t;!'tt:f! ;:c,n--t'anq't. 9cil).JJ(, o o en; U("ª No, gl) 6, c!a t ca.fü.-.lpie.m. C.P; S0Sú, Tolvca, Est.'\00 dfl tmxk'- en el!j,iemu t0rat<: ti'} 9:CO a $:30 fl(lft'is. :e:opas Mt>l. tos!rnereia pqd:rán Jev'er las b de la llcitllóón p(lb!ica nooíon.al previai:nente a su a'qnikón: l Pl'(l<'"""<;;, d )«',.,..,., INVERSIÓN estat.ál... la forma. d6 P* de kls. l'>tte::j u: on nte: en EFECTIVO. En Cocnpi:ar.at moól"lrho IQS l'ocbos: qr.;<j fl'mll el s.tma. El id!o&m eii qve óebétán p-es$ctarqe fíls propta3 será: espáf\ol. E'I acto d4 ít:nta d& actat&oooea y de pre..sonwc..'én, BP"'Aut3- y evaluación dij pr0poosuts. dic!3f\l'if y ab. io wáo a Cllbo M la SillJ nu Co('Jcors.c.s <kf m O:ifecciOO Grlde Adquilc\ones y Conf;r:ol P-afliln uo.lal ubtc.ttd'o t,'"í'! Urwa: No. 00-6=, cok:lnui J i.m,... p::;.m, foo;ca, E.s!ado 00 MéJclco. la P:'- QO dóbod p:r,\i"ei w."' fjo: P<t-nti.kk.$\'0,.. UJQÁr do f!n, dl!,...lo$: r,; t'f;l'l\ on fde l iodtr;.;( M la'> l)a.s.es df:" la!r.t;v.ao oül>-oca t'i.'!oc..)00,.?la::zo do ntrega de-tos ; íri en et ptaw lnáicooo en!as bases M la lidlzlciqfl pi.ibfo,"i n;icf<'.na!. la conoción de p>.iga: será a b$. 6(l di'att" natw'<lles. c<mtra nt:eg{l:s. parc.i:tes -de.lo-so b!t.v)és y Pf\'$ef<ta<; d ta :ac.ll'a 0: eniera- sallsb«i6n de, oondenci.a asuajia:. No u apliai:tiln inteir. tu &0:ar-''t llf'lti'i.ij: us. Garaotías; e;sjrtciamtnl>l" coni'cntte a b lndie.atio Qf ti, béson de h l:citoo pó.dllca. Garantía de- riadad Oe, í3 pb)puqsta; f!g.constini'!<i por cl 5% <Je. ta {)ro?t.g&ta forrnu!ooa, ant_,s C'-tl l!np(.lfls.ló a! ala!:..'\getj-300 (i.va).. _ No. podr o P3rtid?4r ofei:-eotl!'s. que $6 -tt.ncuenlttjh f)(', ia.v uno 0-t i.os th;pve$!0s que wn3na arllcv\o.3.s7 de! u:irv OOCimo TC't'fO tjel Código Adt\itr'tr 'Odel_E M. "' N' - d:p ;$ C<lt'*k>OO$.l.t\$ en!.:)? ('!. ta t.k:it:ifcr'i p).;/ll(,..,"l l'l.'l<;iqn.'.! y!)' ;: pt. ).;rt,;:c.'.$ w esi:in!a J;) :';ú:'.tis Pílít,'(:i\}l:Jí'ilt!S. ptxt\n tctr lí(,l.s o mooificaas:. \M v&.z. a.do ti acto <kt µeh>ntitck.n.. ip$thra y evttluo ae orvouslas_. di(...-":"- ; fafn. uc. RAÚL MU RR IE;'Í' CUMMINGS. QfR[CrOH GENHV\t, (Riit:rr.) TO!...UCA. E:"STAOO OE r«exu:;o, 6 ce: FEBRERO OE 20.06, l,jlje,\/es, 6 FEBRERO 2006

2 ...,,; ; '.. ; : '.._,-.. '*""".,.. I'..,_..,. ",._,

3 HERALDO DE TOLUCA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXlCO Oi Compromiso SECRETARÍA DI; FINANZAS DIRECCIÓN GENERAi. DE ADQVJSICIONES Y COl'ITROl P. TRIMQNIAL G"" mo " w""* licitación Púbti'ca Nicional C.QnVotaki:i: 003 {OGACP AB } Ocl lcb de tlé:w>, a Ws 00 la Oirooclóa 00 Aó:}ulsicicrns y Corl!m?atr!m!Hi..sl 00 la S eaatajiadi3 tl'.!>4tzas. y 00n t!ne.!\i> &n lo cf.spueslo porlo.5 a.iculos 78 y!29 de la Coostl Po!IUca c!ol EslaOO lllm y Scbeor.io d& Miuloo. 3-4, 3.27, C fl'30.:ió!l t, ll32, 3.Jl. 3 Y. 'f tl.35 00! Lbo OOChrn f ert'mo Q9t C00go lh>iri'$!f'!i\k) de!,es M9:dco y dspocicflrul relaln.uri y <;)llcables; CONVOCA AlM P«Wl\aS físicas o ji.fideo OO{t)Clitas, t,,vo IOOd!Qgal pm;:i PíQlitm;)( Pfl"9JflSJJ!'i a partici;xl.r en la:: UCIT ACIUNES PUilUCAS IMClON."lE para lo AD.QUl5lCQ}l DE CAMCNfTAS ""2 y CAMIONETAS x WNOAIJAS,.,,,.,.n.. ind:;>;. AK H 7.D'"b<Jt, MOCab2':-06?i;<'\. fl?ooom!jm.s'yllí'& ()N llesn::tivaqon AJJTQW.AT et$ A 4 Cf!.INORO&j. POlEt&:Lti. RPM; S.. TORQl. RP!.I 4,000, TfW'SMIS!.t. AIJTQMATICA. S V'El,OCIOAOES, TAN(t.JE'. DE COMSUST$.E T8 LfS, lr<-cciott_ 4 X 4 A-..''lWA 06 flf:mpo {;:OtAPlETO. oim:ccot: lt.daal.ajca. ALARMA DE $.GUf'«DAO. AS!Slt:}!A DE f'rerv O 0..ffiúENlt_ Lns de tu lititacicoos Pllblitns Nacklri.sle$!:6 árcoentmn ibffls para coo.s.u:i.a y Yllf,a: f.ltl '6 nl 2 00 ma."?o e lnw.. met: tinp:/íi::cmtcb.m o 00 oti: URAWA.. No B, Colooia IZCAUJ-lPff.M.. C.P , TO!oca. E.5tacb de Mé.ico en-o! syu'.ents hcttrlc: óe l:og a 5-:lJ Oom.s-m ilias h,"tjites. Loe s pciótlo tt!\'i$m'<ts t:aso& d& lat Uciuw.:tonts PüJicss Naciondles: Pf"$\'60:WiltG a si. ;d{<jdm. t p<oc<delldb de los"""'" ' -': INl'ERSIO>I ESTATAL. FEDERAL IFOSEG). la foona dljµa pdelbstmes es: Coo!a \:0'\'0C:MlllJ oo EFECTIVQ E.n oorn :iraool rned"mtos ar.il:os QO-'IOOl.Af a.isltj>;n;, E. tdomamqj!ldebarltr:l :n:esenwsela.stassf!fá: - El acio de nta 00 actarácicrju y de pón, apertu'a y (.";a)ul)ciin 00 p. lt..iestas, 'f,, amen y!ali::>,!il) Heva:nln!'i ce!>.? en l Sa de Con-::v.sos 00 la Oi:ilcciOO Adt?..'islci yc<>nlrol P3tmnaaJ. t.titacbenvra.waoo, 00-8, Cdc.tia izcal..l!-l?l M, Tof>..;ca. Es,;oclode Méfrn.. la menda&:\ (fjg coltzat?.h sera en: PesiJ Mexicano.. l.!.p" <b. enlta de los blerm: Sora oo los.:irus lnd.cadoo en fos bll005 Jas U::i!ílcion!J!i PWlic:.$ Naeíixialm. Plalo<h OOIJ'QgaOOlos Seci en otplt20 i:ndealboola$ oo tas lidwxm c:as NaciC03'l:;. :;=:=lt::!=:;:-:s::. -m:;:;;=!;;==:::;;/ ililaqóo Pllib Nocional «OaOC-0? , $6 lx\ <>nticipo dcl 50% dentm da, too IS ;:f:&, Mtu>ales, pc.sl.gticms. A I>).sJ$Clif.. dón del OXlltillO, pn::wfa nlacion de la fach.a y fianza eroo: y Q! 5(% rosfanfu dmtro de lo!\ l5dias oi:turzlilq.s. -erfun:n a lll "tir>..líli<j<l t..al 'e los v-hciio blindados pr ovia v:-wm;>tii;o do fa.::m.l ontora sa.sfcci6n do!a dopordericia lts'.lafia.. Non aplicrin i(oorn.sc:i. G.enlntla Est:rtClamente cookm» a ki iodc:tó:t Cl'! la3 lwe3 Qa IM Nis Públicas. Gats.ntla OO. se,iqdad 40 la pn:p.asa: Se <".tmtituirá p«e! 5% de lil pn.us foo.<, aritos Gct ro:.imto o! V,;.i;..r. Aqrr.ga.±:i {LV.f,j.. Ho po<hyi parjcipm los ofe..'elltas que se enc lttm lio algi..im le& Wµ.iestot qce W>.s.!gm el &ticj.:i- t3.!í7!lo-o Oécimc len.;'\ cf C&-'.,fgo A.d$,...i!ltmtívo del Es!a-.:kJ ó:; Milxioo. ff;nguna de 3$ ror:dicfoncs cor.taf!das &ll M tases dff las litita<'i_t flqs PWlas Naciórnll;e.!o y ill'. lílt t"9u'is\3s :;."'»'lln!adas por h>s ).l\ll tc\}>."!.nll$. pcd:áfi $ neg-'jó.<i:das Q mo:ifkadt.s. una vez inid &!.acto 00 pe6'9n(o'" apcttlil y f..'\"3'ji.ición de pct'(t;ie:.sli. Qctamr.n y!af.-o. fo!c:i:, Estado d:n Mi!xlco, 6 de man.o de?000.. LIC. RAUL MURRJETA. CVMtJilNGS, DIRECTOR GNERAL. {Rl,'tor!C".iJ.). TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, JUEVES 6 DE MARZO DE 2006

4 j negbciospégine22decrónica "e Ro N.I e A" G06ERNO DEL a ESTADO DE MÉXICO RCll(TARfA D[ 'NAN"lAS syim:crctaa!a OtADMJNISTAAC\0/lj 0RCCC"JóNCi(J. faal.oco M l5v CpNTI!Ql.PMK l.'onv\l Ucltaclón.P-übllc;a N.clonI Co,..vootola: ll.0 (DGACP--A ) f.4ole -<'4 \Nolfoo..r.nl.,_.yOoonhield >t.o-fmntn:t..cop.,.o. P<o'o. 7tZDO.iilo. CO<>\P:o' - <liol El :Yd4o/Mllkn,tJ..A..l.%7,J,tt.IUCJ.lrKdtlnl ll.:n..:u.3.,;µy"d<ollalnl'*"'-t-,,, -"illlo!!lhto<ioa.mhlccyl:imw$lill>llf...,yblt'... C.O N V O C A - "... ""'-'"' ,...:."""'"'. panl<if-... UC!lAClO!<[S l!utuc...s... CIQt(AUiS "' MXll.llJil(;IOH Of! Vi!lllOJ\.05 'flataat>.cionoel SEJMQO-OEMtQ tlenjtot.io'-lllejó.q..-.. Ml«tk<tft: -;:;:,==.,.;:"':L:=.i' :!=:i = 00!llSOOl-OOl.i:o!::...,ltmo...-!a>J_QOb.:Jl'lt..,. bi">r:oúmw,_,.,;,()c).ll.,cíl:cm.u:.ipuim. C.P.ll0TokQ.<H;..-i.i-flOl*'4:,ck. $.00 S'lilt.0rllf..,<bl.... l6r>!.,..._pedtwl._wlllat. Npt.R-.. l 6-to.o--"fo'ERSetT!<T.-ll.FEOEIW.tf-OSEU)YtoM-.EST.\l.-ll. Ulo>INIO.(lol90tl...--l;Cl\lll.0-U{.CTIVO.iM!l.GOl'W"'tl*etN.. Eil!t'ql.'5M-.n:Etf*\<ll.. - ==,:':: -..,.. s-,,..c-.-<i i,..&.,,... -"'.",.... "QOfll<!.,.b'lbloxll!Íll;s.Alol."tl\las"""!Hl!"I JJ.>:múont.,,.dlttlc'! Ylo0..- _6'.s-t.,.i poun.,.wo!lnl!t.'""m.t,... l.aci.r QOl-00-0l. Gol$00.t.&tMo0MOOl.ODMfy _«9'SOO,.OOJ.ot,.-. b)lt.dilq....s.ll- IOl'fOt i.baan - -,,.ll._.,.._t"ouni"" W. fl*!lil!nbllt a -«98SOC!l-OO-Z-00..Mrt."_..ttllt tlt -l!jdl.u""""'... - *r '--""'- f t"""'nlporallo)<ht_...,.,,illrllf--"*eo.-l'""'""w.--*..,_ (;.,... ln: 'b.. i... : '. ' C, $n!i.toetlfs..j0r5'a.o.!fi 'NUtoN<JSOOlOILl'Ai Ma :.OO-' 'p.ol!:>ll'._qlo".. l'l<'l..,mlailt_-..u!m :INl- aljuj..l,iu l óau...dkm.-r.:iól!ll llw<lol!.adt.io.. - GlllMtot. u.i..,.. -.sy"'"l..,,-p-p9'b>. """".,..."'f!qoo. ro.4k:tlt.-.nr.ru. '"" padrtfl-...,.-.o l!c.::i.9a, (Rl Toluca, Mexico, 25 de abril 2006

5 martes2de Mayode2006 política u _.. SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSE<:J\ÍÚA DE Al>H!ffiSTAACIÓN.. DIRECCIÓN GENERALDE ADQUISICIONES YCONTROLPATRJMQNIAL -;'!' '.... '. e O N V O C A A fas pers0nas fís o juridico rolectivas. ron cqpacldad legal para presenlar prop<jestas a participar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES para la CONTRA TAC ION OEL $E\llC0. DE ASEGIJRAMIENT DE VEHIClfLOS OE CARGA Y PASAJE, MOTOCICLETAS, LANCHAS Y AERONAVES PROPIEDAD DEL GOIEff<I? DEL EST_IO a Las bases $las Licitaciones Públicas NaclonaieSse encuenlran dis onibles para ronsulla y venia; Para la Llcllaclón PúbVca NaclonaJ (()8-0;; del 02 al 0 de ma o _fio96 ;.ei<"pción del dlá 5 de ma.o por ser dla IJiMbil y para'l i Licitación Publica Nacional iJ9.o6 del 02 al d<. mayo de 2o00; a excepción del dla 5 de mayo íoisef dla lntiábilen lntémethttp:/loimpranelgoij.mx, o bleó en: (JRAWANo.00 B. Colonia tzcallipiem : C.P. solso, Tol; éstádo de México; en el lguiente ' h\lfllsio: de 9:00 a.5:30 horas en dlas hábiles. Los lntarosadqi! DOdnin revisar las bases da las L.icltaclones Publicas Nacionales previamente a su adqulsiclon. La proc<ldencl.a de los reeursos es: CORRIENTE ESTATAL La forta de pa9i"de las ba eo : Con.la ronvocan!e OfJ SFE<;TIVO. En i;omp anet med;aoe los rec que genera et sistema. ELi!liOl!)a en que n ixesentarse las propuestas sera: Espanol... E!aclq díi)urita díí adaracioííes y dé presentación, aoeitoia y evaluación de xopuestas. dictamen y rano, se llevarán a.cabo en la $.ala de Concursoo de la Dirección Gani!tal qa. A<qulslclon.S'y Control Patrimohlal. ubicado en URAW/\ no. too;b, COionia IZCALU IPIEl.. Toluca, Estado demé:<íco.. la <" en que deberá cotliarse sera en; Peso Mexicano. 800.S míieblei a asegurar. Seran Jos bienes Indicados én las bases de las Ucílaciones Publicas Nacionales.,. '. ;. quraqón de\!!<lrt(i:\o: Será oo el plazo Indicado en las IJasos de las Licitaciones PúbUcas Nacloria.le!;. la ;oncilclónda pa9s: Será en.forma semesia, pa j.' der a tos 3o días naturaies, contados a partir de. la entrega de la factura y póliza por el prestador del servicio, en la -. r. :. DlreccÍÓ!l Genera! de Adquisiciones y Cootrof Patrimorilal. Nó se apllcaián lnteroses. NI so otocgarán anliclpos. Gara,nttas: Es. frlct!i>ente eooforltll! a lo índteado en fas bases de las licltaciones PúblÍC<ls.. Garantf de stlfiifad dé la propue5a: Se constttuirá por el 5% de la ix6puesta formulada, antes del Impuesto al Valor Agregado (LV.A). No Xidrán paflé<'jlar los' oferootes qu. se emcuenlren en olguno da los supuestos qué consigna el articulo 3.67 del Llb<o Décimo Tercero d-0 Código Administrativo <fe! Estada de México.. Nfrguria de las Cofl<!icÍQfles contenidas en las bases de las Licitaciones Públicas Nacionales y en las propueslas xasentadas por los participantes, podrán ser negodadas móqillc:is, una vez iniciado el acto de presentaciórf, apeóllra y evaluación de propuéstas; dictarnen y f lfo_.; -.. LIC. RAUL MURRJETA CUMMINGS, DIRECTORGENERAL.. (Rúb<lca).. Tohica, Estado de Mlco, 2 de mayo d.e 2006.

6 HERALDO DE TOLUCA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA D&: FtNANZAS O!R.ECOÓN GENERALOE ADQVIOONES Y CONTROl PATRIMONIAL licitación Pública Nacional Convocatoria: 003 (DGACP-AB ) Et G!iblemo dt:>l Estado cm Mé:;:dco, a lrave.s e0ja Dirección GJneral d!! Adqutsicioncs y Controt Patrimonial de ia Secretarla de f(nm:za;s", y CO(I fundamento, en 0 dispuesto por los. antcuios 78 y 2-;_ de. la Con.s:mución. PQHUrÁJ. del. gstado Ubre y SoOOrn:r.o de México. t , 3,30 rraccl6n f,. 3._32, ; 3.34 y J.JS del W.txo odmo T!'caro dol COcliJ'O Administrativo ael Estado de Móxico y dom:á:s <tsf)9sicloncs ret.auvas y aplicables; e o N V o e A A i s personas f!sicas o juriqico colectivas. con c.áp..cid.ad lega! pera: pre:senlar propucttás a participaren tas LICITACIONES PlJSLICAS NACIONALES para la AOQVISICIONES OS CA.LU\00, UNIFORMES Y VESTUARIO EN GENE!lAL Y PRENDAS DE PR0ECCIÓN PARA SEGURIDA!). que a cor.invaclón S<! ican: ESPECJi:'ICAC!ONES: SE:!S BOLSAS 00$ EN la PAATE SüPERfOR Al FRE.nT, 00$ EN la PARTE lnr-:r:or TRASEAA V DOS A LOS COSTADOS, CON RE.SORTE OE AJUSTE EN LA Cll<TURA V CIERRE DE p p.snco DOBLE ACCION Al rnente. - srg;se BATAS PAAA CA0A.lLERO TELA. GABARDINA EN Al.GOOON WA, COLOR: AZUL MARiNO. PESO 2ss- S, 3,() G.RAMOSIM:t ESP C IFtCACJONS;S TRE $ aol $.AS FRONTALES, OOS EN l.a. PAR.TE!NFER!OR Y UNA EN LA l?.a.rtffi SUPERIOR COtJ SOTOl'lSS OC.Ul 05 Al f're.nte OE. t.aoo PERECHO. CUEllO SPORT y CINTAS oe AJVSlE CON OOTONES E.N L'\ PAA'TE TRAS:.RA Al, NIVEL 0E- LA CINTURA ""';s "'97D9A' TAS P.4RA OAMA l fila GA!JAAOINA EN Al.GOOON 00', COLOR AZUL MMINÓ, PESO zes GRAMOSIMZ; V H ESPECIFICACIONES: mes BOLSAS PRONTA!.&$, DOS EN LA PAATE; INP<RIOR V UNA EN LA PMT( SUPERIOR. CON SOTONEll' OCULTOS AL FRENTE (HACIA EL LAOO zournoo. cullo SPORT y CINTAS OE AJUSTE CON BOTONES EN lapar'te TRAGERAAl. NIVELC>elACINTVRA /\TAS 'TIPO JVMPER TELA ACRILICO. COLOR ROJO CON NEGRO EN TELA TIPO ESCOCES A U56 CUADROS, PESO -95 GIW<!OS/M:;!iSPECIFICAClo+tElS: OOS BOLSAS FRONTALES E'; LA PART MEDIA 0 INFERIOR CON BOTONES A LOS COSTADOS c;:o CINTAS PE AJUSTE Al NIVEL OE LA CINTURA, CON GRAPO o ENCOGIMIENTO EN LA TELA CE 2 CMS Cl</WAARA$ TEIA 00% N\'LOH,. ACM/'.00 -lpertex V REPELENTE. TeJtOO TfETAN, COl.OR. ROJO,,000 SEGUN MUESTRA, PESO 20 GRAM0SIM2, ESPECIFICACIONES: CHAMARM PARA INV<EAAO. TIPO CORA ESl'Al()A 0 UNA 50.A Plii.ZA, MANGAS RECTAS CON PUNO$ <:ON ELASTICO 0 4CMS. OE ANCHO Y i Piel.A - PI 'ZA PIEZA APLICACIQN EN PRocm!OS OE la INOUSTRI._ QUll;ICA Al.lMENTICIA,, AVTOt.\OTR!l, AERONAUTICA. MU!;9lERA Y LIMPIEZA CON COMl'OSIClON lcmpl.aoa, FORRO IN'ttRIOR DI'. SORRA CE At.0000, RESISTeN'T!\ A QUltAICOS, llsraslón. CORTAOUAAs. RASGAO\IAAS y PRFOAAOION, su PRESENTACIÓN sera EN EMPAQUE INOIVIDUAl ENSOLSAN FAJAS SOPORTE SACROtUM$AR, CO.Hf'ECCIONAOA EN IMl.IA CEiRRAOA EN. TElA SENEGAL (CQ!.IP POUESTER co>< u;. PESO DE X Mi>< DE 0.00 ORIM PSO Mil OE 003 Y PESO Mio:! OE 0.7 f'ijaoo ME_\.AMINA. TIPO DE HILO 50!!\0 (POLIESTER lllllu.ante) LA CU,AJ. LE DA FRESCURA Y CONFORT; CUENTA.. CQN l\ecjarmiento OE PVC PARA RESISTIR SUOO!lAClON Y OcOlORACIQN CAUSADAS POR El SOl;'YIO lavaoas; CUENTA CON CUATRO VARILLAS' FAORICADAS EN POLIPROl'llENO EN ZONA LUMBAR, El ANCt;O DE la >'AJA EN LA PARTE WMSAR (ESt'AUlA) ES OE Q 34", CUÉNTA CON DOS BAllDAS ELA.ST<C/l.!l DE 4 OE ""'c;lo PAAA Of'RoCER Ml\YOR AJU$TE; CON DOS TlRAES ----+i'"" "s"' c'='i;,;;;;eº"'r;..,;m,,.l"e."""eaet"'sp' -"' -"'"'"00i;s"'" :"'Cl'S'=IWN="'="rMP=e"'R"'M"'EJ<BL=.""e""t"'PO"' "'-P=ON"C"'HO= ""co=n' 'C' 'J>P=uc"'><A=-c"'o"'N=u"N-i :tsoo AEFVE:RZO INTEFUOR PA.RA UN MAYOR EMPO OE. VtOA.CONFECCIONAOA. EN 86'Y. oe PVC. COLOR AMARILLO. (EL TO>tO l COLOR SORA Dfi_ ACUERDO A LA MU STM PRESENTADA), CON. l2'k 0E FORRO INTERNO_ TEXTIL POL!l;STER 0'; Al TA RES!STENC!A, QUE PERMITE EVITAR LAS. RUPWRAS. LAS ORILLAS ESTARAN REFORlADAS POR. OIES 0 CM. rn!_ ANCHO, cqsioos CON HILO PARA EVITAA DESGARRES. SOWNJA CON ALTA FRECUENCIA,, CON MEOIOAS DE,20 X l.00 MTS. EN FORMA EXTENOIDA, INCLUYE BOTON PLASllCO EN CQLOR ;ogt:r.r!i:i :ljt; á".;,o;;;apu:.;,al-""'o:'ha ;;-;,-N = PAR'--I! COLORNATü'AL {COLOR CRUDO}, OON P.INO OE LONA OE AJ.GODON 00% EN COLOR NATUAAl COSIOO A LA M,!,NO oa GUANTE. El CVAL IRA RIBETEADO CON BIEZ OE AlGOOO f 00% COLOR AZUL /AMINO. OEOCAA llevaa UN REFVERZD DE CARNAZA OE RES. OE OOS PIEZAS, OUE CUBRA TODA LA SUPERFICIE OE LA PAU.fA 'V PARTE OEL DOSO OEL OEOO lnoice, El EFUl'UO LA PALMA DEBERA INCLUIR REFUERZO oe: TIPO CA lter ÉL 'VAL VA EXTE:NOIO() EN UNA SOLA PiU'.A HACIA El PVNO DEL OVANTE. ta CARNAZA OE6EllA SER CURTIDA Al CROMO CON UN ESPESOR O<, Q.9 A : MM., EN p.t;asaoq NAJJRAL {SIN ANILINAS Y COLORANTES O PIGMEUTOS) Y LAS COSTURAS CON HILO DE ALO-OOÓN CON UN MINJMO OE <AS PUt;lAllAS POR CENTIMETRO LINEAL a LARGO TOTAL DEL GtiAmE OEBERA SER OE 25 CMS., EL LARGO OE LA PAl,ilA DE 2-6 CMS. El ANCHO OElA. PAl..MA 00 2 CMS. E ANCHO DBL PUNO oe f< CMS. y El Pl!SO OEL GUJWTE POR PAR De: tao GRS. /-<, Las base de las Licitaciones f>úbllcas Nacionales se nr:tltroran dis.p<>nlblé> pora CO!lSiJa r venta: Oel 8 I 23 de mayo de 2006; en lnl m t trjtp://compran<ñ.gob.mx, o bien en: URAWA No.00-B, Colonla IZCALLHPIEM. C.P. 6050, Toloea. E5Udo de Mbico: en el (!Íenle ho<lo: de :00 t S:30 hor n dlu hjblfu. L09 ln(oruado po<irfo,.-,llar 0 bu.. de las LloltJOlonH Nb!lou Nc!QntlU prav mtnlo '" dqul lclón. lo prtncla loa rtc'jral».., OORRleNTI!!8TATAI.. Lt forma docp<qo dt lu tioou u: C-On i. C()OVOOlnlun ECTIVO, En cornprtnot rnodl!ll loa <0olb0 que genera el lslorna. El Idioma n quo deb<lrtn pn&nl ' In xt>!l<lallu w : E< lal\-0. El nclo d<i Juma do cj rsclon.,. y de P«J< rilllclón, t!)<tttilra y avajuoclón do propuest'-'. dldam n y fallo, ilevuon a cnto en I Sala de Conru!'SJ>< d<> la Dirección Qenert de ufsiclone!-y Controt P.trlmoníat..bfcado eo UAAV./A. oo. ooa. Colónia.ZCALUIPIEM, Toluca. Et.do dfl Mxico- La moneda ei qu"3: deberá oofizaiw rá on: Pe:so Mexicano. Llgar <Je enre_ga de los bienes: Seré en los d.otntci!ios fói:flcados en ts b5e.s óe las UCilaciones PUblica.s Nacitmales. Plazo de an!roga de los bienes: SC'fá ell el plaz9 indicado en las bas-es de las Uchnciones PUbl.ic:Js Naciotiams. la_ CtJndlc!ó. de paoo: Será a días nsturates, contados a p.artlt dn ta Orr!.ía total d los bienes y p<eseolació" de t< racturn a entera s..alisfa.cción de! de xmdencia usuaria_ No se aplicarán ir0roses. Ni e otorgarán antjcipos. Garaol.ías: 8hiciamen\e conronne a lo mdicado en tus Cases de las UQt.eciones Púb:lic;i s.. Garan\i t de S.Ctitdad Ót! La propucs<t: Se co-ostltulrti por el 5t de!a prnpuesta f)fmj3da. unlet <Ci lmpuaso Bl Valor Agregatlo (LV.A). N.o po<lrán partkipar las oferenlp.s que 3 encuettren en a!guno de los: supusfo q<te consigna el ;uicuto n.&7 del lihro Déd;Tio TJrcer-o < CócfüJo Administrnitvo del Estado de Mt:xico. Ningu,M aetas concticione-; contenidn en las bases de las Ucltadones PóbllGas NJldoM:lles y en las propuesas f ri;se<l3d;h pl?r Jos paríc-.if}án!es..p.odtátr sr negoc tda!i o mo<:hfcadas. una vz üir.ii'j-do el ado ó-e prefi jo\ación. apenvra 'J evah.j.acl.6n de. prof>\,lestas, díctamen y falljj.,llc. RAUL MURRlTA. CU>MNG S, DIRECTOR GENERAL (P.úbric<i) 6,$QO PIEZA JlJt Tolui;..J, EcUtdo d& Múxico, 8 de rn.ayq de

7 b.5 MILENIO GOBIERNO DEL ESTADO PE. MÉXICO SECRETARÍA D FfNAN'ZAS DIRECCIÓN GENE..Ml DE ADOUlSlCIONES Y CONTROL P/\ TWMONAl Licitación Pública Nacional Convocatoria: 004 (OGACP-AB ) e ÚQb i r «\o cjci Est;.ldo de Méideo, a rvd$ do..., Dirección Gen.er&J do' Adquls.lck>nes 'i Ci::H'lror Patrirnoolal rle la Secr\'!taria de Ftnon:rs. y con fuodamcnto de to di!;pues0 por los artk:-ulos 78 y 29 (le ta ComJtltuclón Poli'lica dal Estado Libra y Sot?ereno de M iéxico, l3a, t rrac:-ción, 3.32'. 3.33, 3.34, :i 35, 3.72 y 3.73 del Libro Oáclmo Tercero del Código Admln!slrath0 del E":!llado de Méxk< y d enás Cl!s.-p()SiCIOr'es relafna5 y pli"c-able s, e o N V o e A A las personas H!ucas o jutidlco colec:lt\rag, con cepocld legal paro presentar prop,estas a particip.sr n tas UCITACIONES PUBLICAS NACIONALES para ta CONTRATACIÓN DEL. SERVICIO DE: A SEGURAMIENTO DE EQUIPO E'LECTR.ICO Y LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS V EQUIPO C.OMPLEMf;NTARtO OE INFORMA flca. quo a oontinuacfó &f.j indican CON VELOCIDAD OE RELOJ REAL OE 2.8 GMZ O SUPERIOR V BUS OE 533 MHZ CON 52 KB DE MEMORIA CACHE' COMO MINIMO; UNIDAD DE DlSCO FLEXISLE DE J.5 PULGADAS H.0..4< MB: CD ROM 48X DE LECTURA MINIMO: T'ECLADO EN ESPAh.IQL PARA WINOOWS; MOUSE; BOCINAS C OMPUTADORA PERSONAL MODELO EMPRl;SAR!.AL. PROCESADOR (CPU) CON VELOCIDAD 06 RELOJ REAL CE 2.8 GHZ O SUPERIOR Y BUS DE 533 M HZ CON G2 KB OE M EMORIA CACHE. 'COMO MINIMO, UNIDA.O DE CISCO FLEXIBLE DE 3.S PULGADAS H.D. <4 MB. CD-ROM 48X DE LECTURA MtNIMO, TECLADO EN ESPANOL PARA WtNOOWS. MOUSE,, BOCINAS COMPUTADORA. PEHSONAL MODELO EMPRESARIAL: PROCESADOH (CPU) CON 000 PIE:ZA PIEZA VELOClOAO DE" RELO.J R E'AL DE 3.0 GHZ. CON TECNOLOGIA H"'( O SUPERIOR Y BUS DE 600 MHZ CON 02.4 KB OE. MEMORIA CACHE COMO MINIMO: UNIDAD OE DISCO FLEXIBLE OE 3.5 PULGADAS H_Q,..4 MB; DVD-ROM ax OE LECTVR.A MINlMO; Tf:.CLAOO EN ESPANOL PARA WINOQWS; MOUSE; BOCINAS IMPRESORA l..aser MONOCROMAT!CA CON LAS SIGLJIENTES CARl\C-TER!STCAS 0 PIEZA MINIMAS; 25 PPM A 6-00 X 600 OPI; 32 MS OE MEMORIA; PROCESADOR DE. 266 HZ : TONER SUFICIENTE. PARA LA IMPRESION oe,000 HO.!AS MINlMO; TARJETA D E. REO ETHERNET 000 BASE TX; CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE MOJAS; INCLUYE ;gm ;g::ce :;pc6'k';y).c"o"'n t--7:--t--.,,,,,,,,ez=a--ll VELOCIDAD DE RELOJ REAL oe 3.2 GHZ CON TECNOLOGtA HT o SUPERIOR y BUS DE 600 MHZ CON 0!4 KO 0(( M EMORIA CACHE COMO MINIMO; UN!OAD DE OlSCO FLEXIBLE O E 3.5 PULGADAS H.O..44 M8; DVO-R.OM/CO-RW 46X OE ESCRITURA Y LE.CTURA OVO GX MINIMO: TECLADO EN ESPANOL PARA Wll-JDOWS' MOU$E; BOCINAS. Las bases de fas Udlaeiones PU.b!lc.a:t Naclona!ea se encueotru.ri disponibles para consu\la y.,.e.nta: Oel Ol al 07 <je Juilf de 2006: en nte.rne-: hup:/jcornprane.t.g:ob,mx. o bien en: UR.AWA No.00B. Colonia tzcallhpiem. C.P. 5050, To!uca, M éxico: n el slgulente horario: de Sl :OO a 5. '.JO hqras e n dlas hábiles Los interesados PQQrán r evfsar las basern de las lfcltacones Púb!l(as Nacion.l'l!es pre.viarnrsinte so <;dqu i,,<> ig itn. La proced, ncin do los tt'l'cu!'sos os; CORRICNTE. E.STATAL. JNVERS!ON ESTATAL E INVE.RSlON ESTATAL-FEDERAL (FOSEGJ. La fofma de pugo de l.!,!s bases es: Ceo la con,,.q(",.ante en EFEC-TIVO. El'\ compnmel mediante los recibos que geoew 6 '$i'l!ema, El idioma en qut"l dtlberán pre's'entarse las propuesta-g sni\ : Espaflol. El acto de junta de acar;dones y QQ- preaenl,a,ci6n. ape.rtvra y e'altjación de propuestas, dicu"utin y fallo. rn nevaran a <;:abo en la S a!a de ConcursQ":> de- la Olrecctón Gei,ernl te..adquísidonetl y Control. Patrtmon!al, ubicad-o en URAWA no Coloma IZCALUIP!EM, Tolucp. Mé... i<:o La rnoneda on qoe debár.á cottzrse son! en: Pe.so Mexicano.,. Lugar d<. entr&ga de los bienes: Sef"á el'\ los dorncilfos indicado on tas bases o e tas Uclt3Cione.s PUblfcas Nacklnlc,s. Ptazo de!jnlrega de los t>lenes y/o duracíón del servicio: Será eo o! plozq indicado en ls bases de les L \aciones Públícas Naconaes. La condr<;i6n da pago Para l.a Lk:l.ación Púbic; Neic:íonal número 449f!S snr-;tt en forma semestl'al. pagad'3ro a le$ 30 dlas nalurales. contaoos a partir de ta énttega de ta fach,wa y pól!ut pot Etl preslador del s&rvlcio. en la Dlrcción General de Adqvfslciones y Conlrol PAlrirnoiilal. No se aplicaran inere3es. Ni :se 0organ\n anticipos: y par la Ur::itaci(,r.n P'liblici) N.:tcional rímer rmra las reqlsiciones FP y sera a los 60 f.=dlas n tirales, contra eciraga-z parcl: ile$ de lo.s. bilmes y presentación do l.e factvra enler-0 sisfac<::ión dq la dependencia vsuaria. No se <:.Plic.ará.n ioterose-s-. ni se otorgaran anlicipos; para ta requisición FP 0008/06, seré a lo.s 60 dias naturales. e,onlado-s a partir de,. ontfega total i:te los bienes y pre.entacló de a f3_ch,.r a entera.sa urocdón de la depende.nci_, ususf!i!t.. No se aplicaran!nte<eses, ru se otorgaran anltcpo.s. y para la reqmslc.!ón FP , soná dentro de tos 20 días natvrnles contados a partir de la enlrega lotar do lo;i. bienes y pr(tsli'ntación Clo la f<cuw a e nler'a satii;íacción de. l<i depondonela usuaria. No 60 apiicarán lnturases. nl se otorgarán anticipos. Ga ranh.a$: EsvictarnontG confarma a lo iqdlcado en!ns basas. de las Llclt.acionas PVblfcas Nacionales Garantía de seried8d do la propuosta; Se constltuira por el 5% de la propuest.<: formulada. antes del rnpuesl0" al Valor Agregado (LV AL No podrán participar k>s oferenlet; quo_ Se encuont.ren en alguno de lo5 sup.estos que :;onsigna el <:f"ticuio 3.67 del t..,ib:o Oócino Tercero dfjf Códi90 Acfmlnisr2tlvo óol Estado de Méx:lco Ninguna de as condicione'! conteflidl!l's en la.s bases de las Licita.clones POblic.a!J! Naciooalf;ls y en as propu<:'!sto, pnrseolaóas por Eos prmícipantes. podrón sef negocldas o rnodlocsdas-, una vez: lnl<:iado electo <Je presentación, apertura y "'valuac jón de propuestas. dicl'tnen y fallo. LIC. RAUL MURRIETA CUMP-.NGS, 0RECTOR G E NERAL. {Rúbrica) Toh.H; a. est"'do dq M4ll.ÍCO, de junto Jueves de Junio de 2006

8 / HERALDO DE TOiUCA ' GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SEC:Rl!TARÍA DE fnan%as SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN OlRtCDÓN GtMPAt DE ADQU!SIClON;S Y CONTROL PATRIMONIAl. Licitación Pública Nacional (Compro. miso (!«nf>ki Convocatorla: 005 (OGACP-AS )' ; r El Gobierno <le! Esla<lo de Mé<oo. lravé> de i. Dlrnccióo General de Mqulslcio- y Control Palrtmonlnl dala Secf6erf de Finanus. y con fundamento de \Q dl$p\hl0\o pw los artfculos 78 y 2!! de U! Consmuciótl POlilica del Estado UbRJ y S<>bornoo ds M&xi<.o, 3.4, 3.27, 3.2!! fraociócl, , 3.:i. y 3.3;5 def Ubro Décimo T(l:fCQ<o dt.l Código Admnmrativo del E..stad<l de Mxk:u y dtmiás. disposiciaoos felatlvss. y apílcablos; ' l.í f. l f ' e o N V o e A A IH personas ftslcas o Jurkllco col.eqfv n capacidad egal JNtra pre.$e.lt propue.st.a.:i a partjclpat en Is llcltacion PUBLICA NACIONAL para la ll<t ul$cló de COMPUTADORAS y EQUIPO COMPl.Et.!ENTARIO O!: INFORMATICA. que. coounuaclón"" Indica:. vaocioad OE RELOJ REAL DE 3.0 GHZ CON TECNO!.OOIA HT o SUPERIOR y BUS DE. aoo MHZ CON 024 KI! OE MEMORIA CACH!: COMO MINIMQ; UNIOAO DE DISCO Fli;J(6Le oe; 3.5 PULGAO/\S H.D..44 MB; CQ.RW '"'X DE ESCRJTURA MINIMO: TECLADO EN ESPANOl PARA WJNOOWS MOUSE:!lOCINAS COMPVTAOCRA PERSONAL MODELO EMPRESAFllAL; f'rocemoor (CPU) CON 3 PEZA VELOCIDAD DE RELOJ REAL OE 2.S GHZ CON TECNOLOGIA HT o SUPERIOR y eus ce!iqo MHZ CON 024 KB DÉ MEMORIA CACHE COMO MIN!MO, UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DI!.3.5 PULGADAS H.D. l.«ms; OVO.ROM 'IX CE l.eclura MINIMO; TECLADO EN ESPAÑOL PARA WfNOOWS MOUSE:; BOCINAS SERVlOOR CON las SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS: l! PROCESADORES CON PIEZA vetocioao INOIVIOOAl.ES DE 2.8 GHZ CON BUS l'rontal o 400 MHZ. EXPANDIBl.e A 4 PROCESADORES; MEMORIA CÁCHE PQR PROCESADOR DE 52 l<b: MEMORIA RAM De 4 GB EXPANOIBlE A 6 GB; REDUNDANCIA EN Fl)ENTES DE ENERGIA Y VENTilAt'íORES Y CAPACIOAOES DE RECUPEAACIO!'i AVTOMA TICA; 2 DISCOS DUROS CON CAP/\CIDAO DE 72 GB DE 5K RPM ULTRA 3;!0 SCSI CON SOPORTc: PAR/\.CONFIGURAClONES AAJD tl,, 0+ Y 5; CONl'RO!.AfJOR INTERNO PARA RAID DE DOBLE CAllAI.. CON 8A TERIA INC l:jioa. 935allll, COMP T RA POR!: TIL CON L.AS SIGUIENTES CARACTER!Snc r..s. " 45 PEZA PROCSSAOOR. (CPU) /aocioad DE RELOJ REAL OE t.7 GliZ CON BUS oe 400 MHZ; y 2 MB OE MEMORIA CACHE; 256 MB DE MEMORIA RAM Tll'O ODR EN UN SOLO MOOUf.O: OCS BANCOS PARÁ MeMORIA, UNO LIBRE!; PANTALLA OE 5 PULCJAQAS, MATRll: ACTIVA TFT Y RESOUJCION 024 X 768 'X!J,A 32 MS PE MeMORIA DE. VIDEO SOPORTE' PARA VIDEO SIMULTANEO. 5 03M60 IA ESORA laser MONOCROMA CA CON.AS S!GUlENTES CARACTERlSTICAS 6 PlZA MINIMAS: 45 PPM A 200 OPI; 64 M3 DE MEMORIA; PROCESAOOR DE 233 MHZ; TONER PARA la IMPRESION DE 20,000 HOJAS: CICLO DE TRABAJO MENSUAL DE 200,000 HOJAS; UNIOAO OE IMPRESION 0UPLEJ( INCLUIDA; TAR.JETA DE REO 0/00 BASE TX; INCLUYE MANl)AlES, CABLE DE INTERFAZ Y SOFTWARE DE CONFIGUR/,CION PARA WINDOWS. l.4s bases de la licitación PillJll Nacional so encuelf disponibfe para consulla y.""nis: Del 5 al 20 do juolo de 20()6; en lnlernel: t;r{ifo':".':h?;.!_ ll< n on: UAAWA No.00.e. Colonia IZCALLI IPJEM. C.l'. 0000, T<ituca. ESUJdo de Mé:<ioo; en el stgukmto norariq: ae a:oo..,. Los lnt.etesados po4r.án revisar las basas de Ja UcitaciOn POblk;a Nack>ttnl p<eviamoole. a 5u aóqulsktón.. to J)\'OOOdentia de ios "'""" es: CORRIENTE. ESTATAL E INVERSION. E.ST ATAl (F ACEM). le fo de pago de las bases es: Con la convocan en efs.ciívo. En compíanej medu nlo los recuxj3 que genera ef slst!lma..el ldlorrn en que dl'.b <M P"'""nt NJO la propuosla.s ooril: Espal\al, J:t s'cto" do tuflta de Oela.rn,clooes y rtapresent&qtn. aperhra y evaluacióo do 'propuestas. dlci.'ffmn y fati-o-. S-6 llvarttn a c;abo en f.a Sala de: Conc:um$ d le. O,\rOO<;fóo Gerwmlde Adqulslctone:J"y COttlrot PnlrlmonIDt. ubicado en UAAWA.oo. 00.e, Cokmia: tzcall... lipiem. Ttluca. E.stadq de México. La moneda en que debe.r4 cotizarse será ea: Peso MeJdcano. tugar <I<> entrega de los b!on<s: Ser.\ on los dotn;ctllqs indleaqos en las bo.<es de la Ucitllclón Pllbllca Nacional. Pl4ñi lié ilfu:v do lo0 lll n<s: sera en el p!azi in<í"'8do Cll ia> bases de fa l.lcílaclón Pública Nacional. L8 ooocfícióo. de pago: P.ara fas requlsiokloes FP-00i2 y fp fioo6, será a las SO dt n;lih,iletl. cont;al;fos a. partfr de la eotr lotal de los bienes y pro5en'. dóo de 8 factura a entera ti$(e<;ción de aependencia. usuaria. No "" apl!caran tnterwis. NI se ototq<lriin anucipoi;, y pnra los reqvi:,lcic>flo FP 0000., F? y FP m entro de- tro.5 dias naurnles. c0sdos a psrtir 4o la ttt'lt tt,tat ere kt.oc;: biane:ji y pressnleción de la factura s entera sntlsfacdóó (fe ta dependons usu;rta. NQ StJ. npuca.n lnleresf}s. Ni se otorgarán an!jgpos. Garunthis: ES'trlctamenlo eontorme a lo9 lndlesdo 00 las b&sat de ta lcltl)ción Plblica Nacional. Garantía de seriedad da la propucsta: se consttt.lrlrá por 5% de la propuesta formulada, antes del Impuesto ut Valor A9fegado (l.v.a). No podr.t:d participar las oferentes que se encqen!rert en a.gur0 dg los supuestos que cons;ojia et artiojjo 3.67 del Ubro Décimo Tercero di Adminislrallw <le! Estado de Mhclco. Ninguna de s oondlclo!os comen- o las bases O lo Uci\Jtclon Púb!ICll N ti<>nal y on la& propuestas presentadas par los partiaípontcs, podrán s r negoclad.as o modlfk:.ndas. una vez. lnodo el acto da pre.senlación, a.pt.!rtura y ovsluaclóq do proputistas, <t cümen y al!q, M. en A. RAUL tlurrteta CUMMINGS, DIRECTOR GENERAL <Rúl>ic ) toruca, 8ifado de México, S de.jl.lni<> de, ioos.

9 MILENIO,.--..,,.. ( : l. '\. SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO L>i;f(CV.:)N (lní:p..al ne A.Lúl.li)C ).Jr..J[ '{ CONlY. P.\Tfil..() tjlf.\, Licitación Pública Nacional Convocatorla: 006 (DGACP-AB ) El Gobierno de! Estado de México, a raé de la Oirocción General da f\dquisidones y Control Parimon\a óe la.soc:relaria de Finanzas, y con fundamento de lo dispuesto pof los artic,los 78 y 29 de la Constituclón Polltica ael Estado Ubre y Soberano de México. 3.A, '3.27, fracción, 3.32, 3.33, 3.34 'f l J.35 del Ubro Décimo Tercero de! Código Administrati'la e! Estado de Méx.ico y dernas disposidones relativas y aplicables; e o N V o e A A las personas flsicas o juridico colectivas, con capaci<lad legal para presentar propuestas a par!ipar en la UC!TACION PUBLICA' NACIONAL para la adqµísicion de CAMIONETAS PIGK UP, que a conhnuacn se indroa: 2ooe NtJE, ESPECIFICACIONES MOTOR: DESpl.AZAMIENTO (L) 2.4, NUMERO Y D!SPOSICION DE CILINDROS 4L PISTON, OIAMl;TRO Y CARRERA (MM) 89 X 96, VALVULAS 6 POTENCIA NETA 43 RPMTORQUE 5& LB - PIE iiíl 4,000 RPM. RELACION DE COMPRES!ON 9.2: CAPP.CiDAD DE ACEITE CON FILTRO L 3.5. Las bases de la Liteción Pública Nacional se encuenan disponibles pera CO!\sulta y venta: Del 29 de Jµnio al 03 de jµlio de 2006; en lnlemet: hup:ilcompranal.gob.mx, o bien en: URAWA No. 00-B, Colonia IZCALLl-IPitM, C.P. 5050, Tofµca, Eslado de México; en el siguiente horario: de 9:00 a 5:30 horas oo dlas h<i,bilos. los inle<esados p00r9n revisar las bases de la Llcitacn Plibllca Nacional previamente a su adquisiciót La procedencia de los recursos es: INVERSION ESTATAL CONCURRENTE (FACEM). La fom3 de pago tje las bases os: Con la convocanle en EFECTIVO En compranel ms<f!ante los recibos que genera el sistema. El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: E;sf)3ilol. El acto de junta de aclaraciones y de presentación. apertura y evaluad de propuess, dictamen y rano, se!tevari\ a cabo en la Sala de Concursos da!a Dirección General de Adquiclones y Control Pab'imonlal, µbicado en URAWA no. 0).8, Colonia IZCA!.ll-IPIEM, To\Uca, Estado de México. La moneda eo que deberá cotizarse. será en: Peso Mexicano. Lugar de enllega de los bienes: Será en el domicilio indicado en tas bases de ta Licitación Pública Nacional. Pazo de entrega de los bienes:: Será en el plazo indicado en las basrn: da la Licitación Púbic.a Nacional. La C'.ondlclón de pago: Será Qentro de los 5.dias naturales, contados a pat\fr, dq a entraga total de los bíenes y presl)ntación de ta factura a entera Siltlsfacclón de la dependencia usuaria. No se aplicarán lnterases. Ni se 0orgarán anhcl.xjs. Garantias: Estrictamente conforme a los indicado en las bases de la L_icitadón Pública Nacional... Garantía de seriadad de la propuesa: Se conslih.ürá por el 5% de la propuesta formulada. antes del Impuesto al Vaklr Agregado (LV.A}... No podráo partieidar los oferentes que se eocoonlrej.' en a.guno de los supoestos que consigna el articulo 3.67 del Libro Décimo Tercero 00 Código Admif\lstra\ivo del Estado de México. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la Licitación PUbllca Nacional y en las propuestas presentadas por los participantes, pqdrán $6( negoci<i.das o modificadas. t.ma vez. iniciado el a.cto de presentación. apertura y evaluación de propuestas_ dictamc y fallo: M. on A. RAUL MURRIETA CUMMINGS, DIRECTOR GENERAL. (Rúbrica) Toluca, Estado de Móxlc;o. 29 de junio de ueves 29 de Junio de 2006,

10 ' GOBIERNO DEL ESTADO DE HÉXlCO SECAETARIA oe flha_huu suesecret ARIA DE AOHINtSTRACtÓN Ok!<:CJ6..z ClN{Jl4LOf.l.()Q<J.OON!:S Y CO.">fTPOl t>'lltl.,"'.cl'!:q_ Ucltaclóo Pública Nacional Convo catoria: 007 {OGACP AB n.. ll.27. \'J.29. ll.jo lrocelót l. J.J2. ll.ll. l.34 y fl Goblomo dtji f...lít,q. fo do Mhk.o. n travh oc la OtllttdOn Oon&ra oa Adqu$dooos y Cont<tI P Jr!mon n di! In Stcrrlo! Aniti,n. y con tmc nmr.rq uo ro dl!lµuerlo p<ll"!o'li Ji ulas 7y2fdo hli'conslfludón POIUIQ dt- ES!ado Libro y SoborunQd<l M! c.o. J.l5 d I Lllm : Ocimo len;.eru d'i COdtoo Aó ninlsllv del EsRd!l d o Mb.ico y tll!mas tlisposfdqflcs rcflltv y fllg tjfo s : C_ ON VOCA A hls par.onu5!ltil:lt.'i o Jurkllto c.aloct!vo. <:Oll c;.opocidad foglll porn p0,l; pl't!jlllft!>!:u a ptip el\ la!. LICITAOONES PU8UCAS NACIONLES PRl<I la AOQUtSICION 0 VEHIC\Jl,OS. quo n (;()nlmutcio.o H inlie.-u "<fc.h limltep,.. -.-=:-.d ulftib' u, \OI07n006 og;jotioru P;o s:o n!le ln, apo:nurn -Y " luaclóli ' llt. n:i UU(ll!f 'dh:tlíinen. IDllQ llt0700ti -- og:jo riors C nlldd PlElA llfl/q7f '2000 l : 3)hon Pteser t.'lt lón; aptfturn y avu3c.tó n dli propuntu, dl c.tamn y fallo 20'2006 :30 hnfll:s OOD IJll CAMIONETA Pi<..RA PASAJEROS S PUER AS MODELO 2000 NUEVA EOUPAMIENTO: AIRE, r\cqno!cionaoo AUlOMATICO OE. DOBLE ZONA (C ONDUCTOR Y PASAJERO]. ' Al.ARlv\A CON INMOVILll.ADOR. ARE.A DE CARGA DE F-AC fl. LIMPIEZA. /.los!ef'fto DE.l PASAJERO OELN<fERO ABATIBLE, ASlgNl'OS OEl.ANTEROS ELECTRICOS {CONDUCTOR 6 POSIC IONESfP<, SAJERO <! 6 - MOTOR: TO (Ll '.O P? CC) \ NVMERO Y OlSPOSICfONES DE ll--!--"'0-0" 80' "'6C" AMlOETA PICK UP " PUERTAS MODELO 2000 NUEVA. ESPECI!CA IONES MOTOR; DESPV.l.A.M!EO {ll 2,J!IQ. ('{UMERO Y OISPOSICIQf'l DE. ClNOROS l. NUMERO DE VAL\IUL.AS IB, P0TENCA NETA < l RPM. TORQU( 5< l B. 4,000 RPM. REl.ACION OE COMPAf.SION p) $.2:. PISTON. OIAMETRO X. CARRERA {MM)!9X.96 TR.ANSMISIÓ"f TIPO MM.;\J.\L lle".5 Yel.OC!DAOE;S. Unldudd medltla? IG'l.A \ O:JOhonw.,, : IJnldotl dti - m dld P!El.A C TECNICAS: DIMENSIONES EXTERIORES(CM), LARGO TOTAL ANCHO TOTAL!9.6. Al.TO TOTAL mu. DISTANCIA ÉNTRE EJES -Zl\7.0. OJl.tENSIONES INTfaR!ORES (Cl.I, COMPARTIMIENTO DELANTERO: ALTURA 0 '. ASIENTO A TECHO 02., ESPACIO PARA PIERNAS IOll.<I. ESPACIO PAfi>. HOMBROS HU. COMPAFÍTIMIENTO 'TRASERO: ALTURA OE ASIEf'iTO A TECHO 00.&. ESPACIO PARA PIERNAS 94.. ESPACIO PARA HOMBROS -CU, EQUIPO Y ESPECIFICACIONES BA.SICAS. PESO SRl!TO VEHlCUl.AR (KGJ 2:,57. CA.PACIDAOES NUMF.RO DE PASAJEROS-5. TAN.OUE OE GÁSOLINA (ll) &l. MQTOR/CfiASISIMECANICO, OESPL,A.ZA.M!ENTO o LT. PoreMCIA NEfA 29 HP rt!j 5,0QQ RPM, TOROUE: i W 0 00 RPM, TR.A.t-ISMIS!ON TIPO: ELFCTRONICA AUTOMA.TICA. CON SOBRE MARCHA. lll5l39 VEH!CULO SEDAN PUERÍAS MOOELO 2006 ESPEC! c.i.c0nes T CNICAS.. OlMl;NSEONE:S EXTERIORES (CM), tar GO lolal OU..l.NCr'IO TOTAL lti.5."' ALTO TOTAL HG.0. OlST,..NCIA 6 NTRE EJES no.o. DIMENSIONES JNTeRJORes (CM, COMPARTIMIENTO DELANTERO. IJ.lURA OE ASIENTO A TECHO 0.3. ESPACIO PARA PIERNAS 0li.(, ESPACIO PARA CAOE;RAS 33. l, ESPACIO PARA HOMBROS '. Q.COMPART!MIEHTO TRASERO: AL'TURA OE ASlf;NTO A. TECHO ESPACIO PARA PIERNAS 7.B, ESPACIO PAfV, CACERAS J2. t. f.spacio PARA HOM6ROS 2.5, CAPACIOAOES T ANOUe OE GASOUNA (LT) 62. ESPACIO p;;ra E:OUIPAJI;. CLT) ::6.. MOTQF\/CHAISIME:CANICO. BATERIA CON PROTECCION PAAA EVl'AR OESCARG;i'. TOTAL CONTROl ElfCTRONCO DE VELOCIOAO CONSTAf.fTE. SUSPENS!ON oe M.?-NE.JO ACTIVA, DIRECC0N ELECTRICA DE P!NON y CREMALlEAA, SENSJOLE A la VELOCJOAD, TRANSMISION AUTOMATICA oe' \IC.lOCIOAQES. MOTOR 4 t:il!noflo& 2..2 lt ALUMINIO. POTENCIA: 45 S,600 RPM. TORQUI; t.s L0-PfE 4,000 RPM. ' J4St 29 CAMI NEi'A PARAS PASAJEROS MQOELO NUEVA. OI ME.NSIONES EXTEfllORES!EN CM):.ARGO TOTAL " ll7.2, A.f'lCHO TOTAi,... ALTO TOTAL 86Jl, DIS"TAUCLA ENTRE e..ies OIMENSlONES INTERIORES {EN CM): COMPARTIMIENTO OELANTU\O: ESPACIO MAXIMO PARA PIERNAS \09.4, ESPACIO PARA HOMaROS 4!.8. ALT\JRA DE ASIENTO A TECHO 0.:tl. COMPAfU\MENl'b TRASERO: ESPACIO M'-XlMO PARA PIERNAS 9<.2 ESPACIO PARA HCMSROS t<l&jl. Al.T\JRA DE ASIENTO A TECHO IOQ.6, EQUIPO V ESPECIFICACIONES. eas!cas: PESO BRUTO VEH!CULAR (EN KG) 4.:0 :2, NUMERO Dl! 'PASA.JEROS.s. TP,NOl}E oe CASOLINA 3 UTROS,MOTQR OfSPLAZ.AMIE.. POTENCIA NETA 29 HP(!/ OOORPM. TOROUE 277 lb-f>ie 4,BIJO RPM..!d!''.!l..t,l_'..ó_,..:: ';';} ;:.º,'\. -.'. ;,Ft tha llmti p t ----t ::. :.hm d cl m:loou Pt.. a"ac.lóf'i, p nur y onhacón l-,i.'"oe"'soo=,.,,c,,.,,,.,.,,"'ilºp 02' s.""oa" +.-,;i;,.,,-.i;,ooc'-----l---''"i"". "iii''';, : 2: i -,-. - 0: -. da ro u 7nwn f Uo. Cas.lo l!n tompranot:. 5 <?28.00 IO:JOl'>oras \5:J0hor.u PIE.ZA PíEZh l3l0:.l0 CAMlONElA PARA PASAJEROS t PUERTAS "'IODE.LO 2000 NUEVA. COLOR A El.f;.CC0N DE LA PIEZA Of!PENOENCIA USUARIA, TREN MOTRIZ L..C. MOTOR TIPO LITROS :Z.l. POTENCIA.S:l CABALLOS OE S_llOO RPM, TOROUE.Sl LIBRAS t 2$0RPM. TRANSMISION AUTOMATtCA CUATRO V LOCIOAOES. TRACClON DELANTERA 4X.2, CARAC'TERISTlCAS EXreA!ORES: OEFENS"-5 0;.ANT'ERAS, TRASERAS y MOLDURAS GRIS MATE, ESPEJOS LA TERAlES DE AJUSTE ElECmco y ABATIBLES. OE FORMA MANUAL, E5TRl00S LAlE.RAlES, CANA,STtll..A PORTA-EQUIPAJE CON TRAB SANOS HORIZOHT ALES... l,.u: buc$ dll' \ru Lldladonns Piih!!cns Nncionalns a Gnc.ocntr óispotllos p:ira ctm$uu B 'I vcnl.: Del 04 ar 07-óo tullo tjq 2'006 lllr.i!;i UcHaciótl PUbliCll, NM:lorint nutncro 4498SOll Dl 06 r do\ <M úe lio IJO 2006 pare In Ucitdooes Pú!cas Notionnhu ntimnro << {) \ 0UM>O, 4 " y ; on lntcm6 : htlp:// f!lpmrrnl. >-Ob.m i,, o bien on: URAWA No,t OO B. Color.!2CALU-IPIEM. C_.P Toluc.a.. E.slaóo (fo Mblai; en el 5!gukln!o tionuio: do: i '.00 a ISO hortu. 0 din M.bos. Las lnlcruado5 podr 0,,tu las buc.s do IU Udar.lonn PUbl lc" Nadonaos prov\ijmonte su ll<.:iqullclon. La prncudonc.ln ÓQ los f'l:icuf$0.5 os: INVEftSION ESTATM.. C.ORRIENTE ESTATAL E lnversion EfiTATAl CONCURRENTE FACEM) e.!' VJ:;Ri QN estatal PEDERAl COl-fCVRRENTE (F"QSEG). Lll lotma do pooo de I!!.$ bmgs OS'. Co.n U! (;()f'iv(lc:n!a oñ E:FECTNO. fji (;Qfnpr:tncl medlmle los nclt>0 que q('nora ol li3olcmn. El ldiom oo qua Uet>-irtm prt{fl(llrso IU propue5os 5crá: E.sfiut El clo dt Junio dt :Jor.:iclon0s y do P/ll!i<lfll:id6n. r>értr. y ea!udón de pn;ipoo:sies. 4!cumon y falto. se uo,,ur.'ln a cabo Qn l;i Sal" tle COllcurros dn la Oiecclón Genaral de Adqulslciones y Conl_n;! Pt!rifloni I, ubk.lldc! l!fl URAW" no Cotm\ IZC,\lLl lpiem. Totucri. E.wu! do Mó,.ltQ. LD 0< ao QUQ Q()ré collrnr.; sera en: P050 Ml!xlcal'IO. Luoar de cnlreoa de fot blancs: Sed en li»!$0mldllos ilcild<u. 0 t ;i bnos <lo t.- Ltdlnc;lonns PllbHus NH.cioous. Ptnu:ith.entrnoó«!o.5 blrnos: Son\elos plosl!'ldio.oosenlastjascs.de taslttlagonosp\lbllc.nsnacianilo$.. L amdidóndo p00: Pn:i la Util;'lcilin PUtllca N Glon3 nümuo , s oíi a tos l.s di.as n3\ml!lcs. canttos pnirl la <Jrtl tcoa 0a do tos oa $ y proscnción de. fttlra cnlnra.ttislcdón tto la dnpenrl'lnd.s.rnrl _ No sn apucal'\\ lnteresol. Nl so otorg r n anllcipos: pra le ltcil.ición PUbrl<;.a N i;kma! mímom 44Q & 06 lll lciqn FP -OQ M>&. sarl a lo! 60 dlaj noures. c.onllt<lqs n pafü do or\\ rug ot:t"tlo l o tltlu5 y IJ(ll!ienl<dón de fad urt <:mlom u:l!s(itc:ción do d en<j nctn usua,. NQ s.a npch'l lolese.s. NI S<t 0orumm RnUci('lOS; y '!Ma la U!'Q Ul idón FP aeré a:en \rv do 0 5 d i&, na!uralits. co.cnl:ioaos. prtk Ua I '9fltg 0Jai do los bilmes y onsetndon da lli laqrnn o nnhy.il nli5ucción ao ta Jependnnd. usuaria. No H pucurtn!nlcirosui. N! in 0orgar.tn nctpos: y pa n u Lld!iciotel PUblicu Nacioneh:$ nilmoros , ol.\'8súol y "QS500J ier4 e los 60 óln.turalc contados o p4!ir d tt la tntov tm do les blql\u y pro,onm:lón de le lncluf'tl ll i:ncr.uhslcdon do In depcndontla usu AA.!'lo 30 pllttrén lnlo!llsm. Nt sa otorq llh'i nli<:jpo. Gafilnlfas: Eslrtd.flml!nt coníl}lt lo lnólmdo c:n ta.s baj.s d l;u Uti t one Pliblicu Nodon Jes. Garanli& de i.en:iod d Pf"VP\le$l8! S. IXJIUll!ulrt " ' ol 5% de In propuuu!om>ul4d. nnlu del lmp.t"''º Valor AQttúo t V..A). No podran prtlcl!k"l í to:s ofomntos qµtt so tnoicntrtr!l n lgu0 do los a,:... o;-$\0 qutr ronsloim et &<llcolc 3_67 d I Ubfl) Oóc.mo Tortero lll'l C:Odigo Mmlnffitnrltvo Ucl.slodq d M4>:to. Nl9UflJj' de In' condleianl!-ll coninkj s en In basci tfo lft5i UeJoonH Pút>li ;; s Nndanalo:t y.an 5 propons prt:scoldn5. par IOt p,iijlrjpanlu. (M>l'ln\n st!r rtll'rj OChlda:s o moouk;iidu. ul\4 vez int!(ido ('l odu da poewntnqon. l!mlrturn y evacion de propuest:rs. ó dmen y fa lla. /,\, n A, RAVl MUFl.R!CTA Uf lhjlgs., OlRECTOR GENERAL. {Rút lc_ ) TOLUCA, MEXICO; MARTES 4 DE.JULIO DE 2006

11 iid.mf.-49 o ;. ESTAQO DE! MEXICO.. emr.,o.m,o...,,,...:.;:i:m. WECIU!TAA(AO!' AQ""N!SJl<ACIÓN rj ;'c;clów (lfj6.,..c Q; ApQvrolC>:;hH Y CQhryr,;x,"'''""""' ÜdRcíÓri Pcúblic Nacional.. : '.< Convoctoria: 008 (0GACP-A8-02i0.06) Etdri>ó l (; :MhlJ,, ' lillvl!s. IJ.l l;)l\ O nórnl aul ltjqm;\ y cmuml Potrimm at d<j la Scrolría O f\namas. y.'>'jn fllffitmenlo r!fr lo dl5puils!o!lár'los llt\!eut(is?a y 29 dfa(;ónslllci6dl"9rirni <Jt!l f:. lm< tfmey Sollj"\oO.e Meici:>. \3.(, 3.27, ll;29, UO lt'<;0i6n L ll.;$2, i3.:i:l, 3.34 t Ubio 9tmo í n:ro <l! Código <lm!nísln!t! o d l l!slll<lo oc Mél<lc<i y <Jemlls. dlll{l') ictanes r 'i rip! cjj\ll«; e - o N o e A!$ \ fj<: \$' Q,'ii <r.o C<il ctlvj<>i, éoí!. elci<lad cd r>á.ra ll0$q!ullf prpilelm a >attl<:ipm n ta ucrr AC!ON PU6UCA NACIONAL poro ta?q \ dón <iii COMPUTAOOf!J\$ Y EO\J!PO COMPU!t.\llNT.ARI? f)li. INfORMAT!CA, q(ie a conlinmcilin s imjjco;. M. <In A. RAút!f.IJP.RÍllTA CUMM!NGS,. P!RECTcia GENERAc {Rt)b<tca> TOLUCA, MEXICO; JUEVES 6 DE JULIO DE 2006

12 /20 &lunyis L3 :-.'uv Era dl ptriod!sm GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO E:tnn ARIA 0( HNA. '.A.$_ Sl.6S.EC:.lE.T-AfliA OE: AOMINiSTfl AClóN Licitación Pública Nacional Convocatoria: Q09 (OGACP AB-0 Ji2006} El Gchierno di:! fatmo dr! MCXll:':O. : tr'il'v'é 5 ue w Ohetqoo G&niH'.aJ dq Ad'qm!<.:Xms )' Conuol P[lltii'r.onrd oc!;: de r.:i..rut.as. 'f con f..n-:fam!:pi!]. d -J lo. dfspmrnt(l pq fc!'} ar\i<:.qlo l' ll 'l JI ) d<:,(, (:()IJ'lthJ;:iém PniiHCfl del E!JM-O U-Ofc 'i Stil;)Oí'J.-0 de MCx.it-0. t3a, Ll,;-.?. 3 ';2$_ 3.30 fr,:t,!(}u!, n. 3.33_ l';lh. tl!:í. \3.2 '{ \3}l Wil librt; Oilcirnu erm \Ít' COdigo AJnif5;ra!i-\ftJ {J{!/ Etªd-0 de Uó:itii:u y Oth'tnls disposicifül:5fchahv9.!i y aphcvt-iqj e o N V o e A A ll.\:s Pttrf.O!lJJS. (L>j:!C,olJ!i. o jurldt«i co)ecti-vn, CQn CJ.-PllCldlfSl tqal p:tnt ;Vü!it'!lUir wopi.i es!il.a p-uícipa; tm la UCIT/,CIÓN PUBLICA N.A,CiONAl..plifiJ i.ij u!:>icióll da MATER.lALES PARA CONSTRUCCION EN GE.N HAL, qua n t.qnhno.i!ejóll S!.J lothc..: DAJill" í o PAIJ\NQU!LLA PAR,\ RefUERZO DE CQ{CRETO. longituo oe 2 MiS. DOliíLA.DA POR LA MITAD tn 49 \/AR'lASfTONELA.OA, 2gn23 CEMENTOi:i Eii;RA SW: TIPO c.p.p. (CEMENTO PORitANO f'uzolanico) o Bl!;N SER TIPO c.p.c. (CEMENTO PQRTLANO COMPUE.Sio, CON CLASE RESISTENTE 3Ht el HPO Y LA Ct,ASE Rl!SISTENTE l)e REFERENCIA 0.EBERAN Vl:N!R Mf'llo$0S F.N LOS SACOS.?Rli:SENTAClON EN SACO CON Ut< PESO OE :JO KILOGRAMOS. 296.Sil ALA!-ASRON!>.:}5 MM} AMETRO NOMNAL O t!-"?r.f.s EN ROlLO DE_ B,000 A.>00 IOO KG. CON TOLERANCIA +. 5 KGS.. ' j ---:---t-,2060so ALAMBRE llecocioo OEL NUMERo8.. PilE'fl"ififf;\ClOÑ.. EN RoltO of..!iiifüs $:" Tofo r- - ;;{fs TQUffiANCIA + 5%.. Las. bases dé lit ltqtadón Ptlb!icn Nacit';tnt! se:!'ílm.l WO disponibl5 p.ar.j cnr.tiuila v \l'olllil' O;.:t al f4, de fufüi Utt :0ü6, 0 lntarnel: N\p Jl-."-0mpn.mtlQ-0b,rnx:. o ti«-m on: URAWA No, OCH3.. Cploola IZC'AtL! - IPttM. C f?. 5<50. TcJu.r.,. Es!ajo. d-t.i Mé,w;ico en d si9tilml:# horl;\r\,)' (l\i 9:00 O 5.<m hór" '().f'l dia Mblls. Los mlersaaos ()Odn:ín wls..r ti':. bas.us de Ja (.._ieitación?üniea N.ac.lo-tud prn\f\jfl\l!nte <\-Su ndf \isiciót. l-a pro\;cde:ncio tic tos roeliras. es ttners!cn ESTATAL t,.n tumia ere paqa W! las. b.'ls(j$- es:: Q:>( Jt cumroc.uitc.en recnvo,, En compauujj '!chmttt lo recll:xrs qe. g-0norr et slihema.... E! «itaina ej q_w:i d-ebqran prct;ntllf ln-s l'm putl st.as. sera: Sspm'k-iL 8 ucto do jww OtJ ne!a(#c!t.rtes y dfj Pfl}li-Hltü/;.i_ó \. pi;.rhjra. y evau_o.r.m" Qt: f4"t(?.te$ht5. Olclmnr.m y taita, StJ llcvnr<rn ri ca'bo nri $Pl': 00 Coot:u/"$Q$ de- )U D!roeci:ón Gcne'i.6AtJqul.stdor.e.s y Control Patt.iJ\Onlal. ubic-iado m URAWA IHI. C00. Cciooin ZCAU-ir-itEM. Tohl{;a. F..:..ad" de ""'!{jco La tnoo.t!di t.m Qlfü Uot;iml cqtiwrs.tt- &edt M :?!is.et M<!:<l'..:a.na. lug.ar de e rnl'l da los \ltms:: S.erA cri los dcmltilim; lodtcttao ttr h'is büst..de iu lcito.c:ibn PUbflC< N"aOOtla.í. Pfiun de ehlntga los Sati e. 05 p!a;cos lncjir.aqo.s trn!as tmsas tjc ta Li c::itiórt?ilti!k.iii Nacional. Le oonúlei6n Uc pago: Sen\ i\ ros.60 ttias ttaturaies, conlílf fh'iirog.a panjp.les. dfj IM blcs ( prts.mht<:.>qn d la facuu.n I! en!aa s..atímacci:oo do ln I i:tp«-ndftl'!cia usunria, No so aptic'{lrán inlornses. Ni se 0.orgaráti p:flticiptli:- G a:rn:ou;:i. t'fatrlci.;t.ffic.ote ooofonnii a I& irxhe.qdo eo: l i:is: b-.ue. d.e In Ut.ilucü}n PóO!it;a Ncii.}.!iL Grtffil'!Ha de smiedarf de tu propiiesta: Se wos.iltufra pore.t 5,% de- l.n f)fcpuasta ft>rrrtrbda. ilr\le!l fot tmpoc!".!i;i al Vtlor /\g'regudc (J. v.a>. No podnin pm!r'jp;n lo.s-ofcffjfl'l..u.s que Stl enr.,.-t:ntre:o e.n a!gut\o oe lqs. $l!puosto QlMl t:.t:>osigna at art.ír. uro 3.67 del Libro OljdTTl() TcrCf.'.fQ di' Có<fgo Aamitllslrnflvo cf.e.i Etli.uJo do Mblr.o, Ni90na de la.s C<Jtld l ciat:s n t nldil!i en las bases de ln UCUdór Pút*cn Nacü.rn?..I _y on ws propiitns p't'.$cfltalla!> por.o c!!. icip:!u.s.. p:;.dn' n SC f n\}\jo.clnd/5 o mj\.ftfl.cnd-. ur.a vei l.ok.mo- al t C.lo. d pirson.a!;fón., f!pewrlty- iwa:ty.o.ón do pcop.fqslis, dichlfrtell y f"u TqlQc, E..t;, do. tjn M<i lc.o, de. jot o d>j.200.g, (, s: 0 t.t. 0 A. RAUL MURRIETA CUMMINGS, Olft.E"C QR GENERAL (R\\b<i<;!l) TOLUCA, MEXICO; MARTES DE JUUO DE 2006

13 ! ESTA DO DE MEXICO \'I Ltclac6n Publica Nacional Convoutona: 00 tdgrm AB ) J l I L ) El Got»emo oel E.\.kl M MJJ,,0, "lc;lv(!s tf"' 'r"crt GeneJ,tt R!CUl'Sn"I M>Hcn&!.t!-\ rje la actt \lo Foanz:u.. v eon likwfunt:"lt6 oe "'ú!i.?tte..so c: o kts anitos 78 'f 29t:. l. Con..U!UCG"'I P(.'lfl"'.:'ll d E.dt>l0rerSt'ltHtrt'\i;f(! Mil<0 34 ll 27. lj 9 <l'0ff'j("(.hril 3)2 3 ll 3 J.- y ll l'tcklltl(o 06C4',Q Ttn:.HO 9 COj"JO.\(Jt!Wt>Stf\ll o d"' E.\"Q cftt M.hc y dtl't'l:t (t SJr'>O"t"i,e.l h..-.\ y af'(.c.: e o N v o e "- l3j. pcrtnn::. lisic:l. a full\uc:.o GQKiy:in:. c.or c..-p lr-.: l>' precm.a; rof>l.n a twrcniar tn.n L.CtiM:tO:\'ES PUeUCAS HAC0NM.ES pac, I AOOUISICION 0E V(Hl<'"'.tl.OS Y LA CONTR.-.ll CION Del SEllVICIO DE CAP CIT>.CION Y CURSOS DE c.>pacit4cion. qu to< l,,ukl '" -..,, No. d UeJt0con '4i!S00 02Hl6!U' 024otl) Partida " llp.02"-06 S t.c2s 00 Coslo to :.ccnp ifnc-l Fecr.a lhnite pjua. a.dqu itü base 2SI ' vc..-cu.. o SEO'W MOOElO 006 MJ!;VO. NWERO DE PI.JERTAS 4 MOTOR DESPV.ZAMIE>lTO (l) 8. NVl-'ERO Y OISPOSICION DE <:UNO'lOS Cl. PISTON. DIAMETRO Y CAARJ R (MM 78.( 88 NUMERO 0; VAl\/tJLAS 8 POTENCIA 4ETA (HP R?M} TOROUE (L6 Pre o RPM) CAPACIOAO DEl SISTEMA DE E>IFRW.llEllTO (l.) e s REL\CION 0 CCl"'PRESION g 5 929<SI CAMION!OfA PA<IA IS P.. SAJCl<OS ' PUC:IHAS MOOao 007 NuevA. ESPEcnc.. c0:-ies MOTOR DESPl.A2AMIEN0 (l) 2 ' NUMERO y D'<;P0$CIO oc Cl>.INOROS l. NUMERO OC. VAlVULAS 6, POTENCIA NETA RP\A S 600. TCRO<JE l9 RPM ISO 02 80G PISTO:< [)l M!RO X CARRER-.(Ml.I} avo X 9'I o Pruntnton. opeur y ev.a.tuadón do propues,-. <ficuun n y tatlo 3J07l hotll PIEL" PIEU. costo dt tu CNse fen hrttir pata adqt)inr bases Ju.nta O erara.dones Pt Ue.r"ílaCtOt\, ape:rtufa y evaoo.cf6n dt> proputttas, dlciemon 'i t llo s Jll7/ Kl// /07/2006 Co.to "" ton'tf\lfntl JI JOtw:w.n lt lottorh s C.anl(dad Unld3.d de tmtaklo Oecrip<:*ón 0797 HORAS DE CAPAClTACIOli -PMJUETE DE J 600 HORAS DE c;.\pacltacion SECUN SERVICIO...,;i:xo u"o.e V OTliOS OUt: ()!,. IER IMo El INS muro Dt PRC<' SIONALl7.ACION PARA H PROGIV.._. D!: CA."ACH.. CIClN Y A0ESRAMtEN0 GENERICO AA!!A OE INfORMAflCA OEl IN rruro DE PflOFSIOtlAlJlACION oc los SERVlOORE!'.: PUBllCOS DEL POD(fl EJECUTIVO NO de llchac.ón Costo de la.s b;a.m!s Fecha Umttt JurUt de actracfonu PrtHn!eti6n, apertura y evaluun. adquifif Dlisu propue5tu. dlclllmen y ratkj ' Jll7ZOO!I 24l72CX6 27i0200ll (lp OJO 06) 4 00 t'io<oj! t.c 00 hous Pnfd4 s ' Cos0 '" «.. Of)fJot'I s l 36tl 00 07a!t HORAS Dé CAPA.Cll ACIOfo.: l PAQUETE OF.COC! HOPAS OE: CAPACfTACION SEGUN IJ.,t:x.O IJNO.E '{OTROS OIJE DEfCRMINE EL INSTITUTO DE PROFESIO'l UU.CION PARP E?RO(;I<AMA DE C,Y:.ACITACION" AOlESTRAMlENTO GEt trico 0 l SECTOR CENTRAL r.a:o de Hcda<tOn Cos:lo de W Fec.ha l rnic a Jun de e&ar.clone.t adquirir 'es '498W<l llp 03.Q'l) P rtlda s l CMIO en (.Qnlt>f'l lh s M90 HORAS DE CAPAcir-.c:ON PAQUETE DE HOR'-S DE CAPlClTACIOl'J SEO\JN J."EO ll"'o E Y OTROS OUE DETERl.'tNE OE.l... STITVTO OE PROFESION-'ULACION PARA!l PROGRAMA OE CA?ACJT ACION Y AO!!;S TRAMIENTO GEtJEJllCO OEl SECTOR AVJ(lllAR. Del ll<stitijto DE PRorESION/\llZACIClN DE los SERVIDORES PUílllCOS DEL PODER EJECUTIVO, QUIEN,\ ElECCtON OEl MISMO se PROGRAMARAN los CURSOS. SEDES y HORARIOS CONFORME A SUS Ni:CESIDAOES PROPIAS Y CO«6A5 A LOS REOUERlll.IENTOS DE LAS Olf'ERENTES OEPEt.{)Ef'#CIAS OEl GOBIERNO OEl Esr.. oo OE UEXICO No. o. nch.\cjón Costo de las "'"' Fecha IJmhe pat.i ildqufrlr b:t.se.$ ' "6 s 2,28!> 00 (lp.oj2 06 Ccs0.,. compjj\ft 52:2300 ' SERVtCIO Prese.nt dón, &J)e.nlt(a y tvtlo i::lón esa PfOP\tHtH, díc\.lmon )' faflo Caldad Unidad de mf:d(d SEPV!CIO PnetttJclOn, apn u '( evua,ión de propu4 UJS:, du:tmnon y f flo Clltic:Wld '.C 30 ht.)f " Vnidad at m cftr.!a PloOUETE DE CURSOS DE c.;pacitaciou IMPAATICION DE ' csos OE l SERVICIO C./\P-.CITACION SOBRE 'TIWOSICION Hl\CIA. UNA NVEllA CUl TURA DE SERVICIO" OIRIGIOOS A Ut< APROXlMAOO DE 3 5J8 SERVIOGRCS PUBUCOS 0E LA SECl<ETARIA OE FINANZAS (SE CAPCITAflA A lo SERVIDORES PUO!.ICOS PO C>OA CURSO) 2-El HORARIO OE IMPARTICtON DE los CURSOS SER.< DE 9 00 A u 00 Y.'O oe.. 00,.. a Oll t<oras Et 5 SESIONES DE 'tioftl>s CADA UtlA Y.O OE ACllERDO A LAS tlecf.sioal:>es PROPIAS OEL IHSTlTlJTO DE ---PROF=ESIO"'..u>.UZACION LU tjd)'u da l"s Wacit>ncs P\illh,) N; O,n;tfus se. w:uol'>?r.an dspoos N' e.los.vi\ 'f vqta Oot te I 2!: o tot<o tfo 2006 pou la Lir.oti\GtOO PvtiÍIC.i N.lc.otlill numm"d '498S.00t-.02.tl.(l0 dal &., 2 oe fu!io dt 006 JhtUl IU l.j<" ;t00/'!cj PtiblkAS NKIO'lll'6 nun\ofoj U9S00 02$..0I.,.a4!#B$00-04'6-0b_ 'f J: 9 Ctf 24 UoJ tuwo Polla t.as l&kt<:r.os PtibbCiiS N0etcna.s nt.""l\t!m a Ufi!-5D tn tn!emi ""º ;-; QoC> m,, O '"" t>" URA'WA.No 00.B Cc>for U IZCAUl lplel. C O 5.0SO, iokt"'...a, E,.laOQ l.ml.ico an cl i.qu.en> ht.>riloo do POO a S 30 l'io(.t:.c(i d t;t\dlles La. WC'f"CS.ad.os fl«k n te.t 'S b;.st:. do l;n llatjdoncs PútAtc.u N.x.tootu,.,.,;amente $.MJQulJ.06" La fjl'oct'dcnoa do.jo tf'cut&os C'l:t CORRIENTE ESTATAL LJ roijni de Pf'QO de tas> H COI! &a convoeante en (FECTNO En (QfflfcI r'*nto ' reohos- OCl'tll et,.,fj\. EtuJ«>m (>ftq,,rw de.ber4n pewn.w lapocuw.ts El Et lid<> da JUf\I oe adafaüooes de se:mht/00. 3ptrvra y uetuo da propuw.* ancn )' lulo, se tlcv"ltin Qbo'.> en S ue Cúocut.us do t.i 0'fecdM GcM'I AtOJrso:t t.tourtflll!l WtcadU n URA.WA no 0'3 a CDlOfna l2calll-jp'f.m. Tohu ESi!Mk! dv.. ioco l..4 rnonoo,. en qw ór:ur4 ooul"'"'º "Mrli en Peso ram Lu nr Q( enoe;a <t tos btc-ncs ''" f"m del 'jo S'"-? '"" iot f"fomrc.li0,.,dlcadf'i,. en le ha0 dr. tm LIOtO PVblK',.-,:; t-...lr.onllfc!. Ptuo do tea dw :\ b--l'ftes yto ecna ue ri C0 Cfet SltvJCao Srl tn lo'.'; p uos '\dit.óido "" W:s :>as.es de ras UCrlaGIOneS Pvt,..,'teu t4l'j0e.s La 'fo\xdtcm.b Ge pago Pa" U.'i ljcaaao.n Pú\/lt Nac;onitl num.0 llc9&sool 02C..o8. "ª,.. H k:s 80 ª'' i..ihu.:n, C()n!ado a rart(l lf Ut e(\\ \0 d<: b(uns y O'fest>M;icion de IJ. fura a tn0a sahstacdofl de t... oeot-ndcncu b Nu w avk.lr"" wllt!thh M s olofmtn \\tcjpo_ y f.u w Lttd.itUonot. Pubttr"-..as N;Kt00.'e'- IMJr"";r'S C49.S50C 02S.06, 44&eS tiiSOOl 02?-0S )' 4C9!.SOQJ.028-0e $'" '.,,etilo,..htad<> crio!ornie.. nuos <M runos lmpa(tidos {tlor.u tfechvas de Rp&U.XIDn} so tos &O tlí.as n.a.h.utot, e.untad a oatht t.tc la P"trt.,;oon de 4 f.kltlfl::. t'f'twt saustaqc;ón do kldepc"4cnoa usc.rarill Nu :íci atj\icalñn 'nt e:se' 'h ot 'fjali)o anuavos GJJ nhait E'\.lnd:nnte:nlo c.onfoffns a lo o en lóts "'oc ).J,,s Lcttaaonet. Pl.b\ica:> Nm:.tC#'\a'" Gaf"AA6Ja o icft!!d.lu de to PfQpUaft Se coru.t4uet"3 por el s e la t#<;pt;c9. <Mm\lflJ'Ja, MIC'S Od lftll'ue\io at Vi.lot Agl!'Qlldo ( V Al No oodtan P<JAAtpar kls olm Que.se c.ncul!:t\utt t!n o(qono oe lcu. i.u;ntsto$ c...hs c..on5'\n.j f'i ;iv".>jo J t7 di lft>td O.onto r,..,al'q dtl jqj A.cmKttri..rva dd E$2MJO ao M:6JtllC() hogu H lje las C.'lnes. conteoftl l!n Ja. b oo las Lk:Aaoa0 Pul>''Ja; :l.d0l:ttr. y e. IH l)tstio(h Qf"cse ífa pü to.s pntc.pinr,, j.iot.'f n.. ltc(jx:d3j o rnochfk.kfo. ut\o vu',fltc.a.a..0 ttl otj.d au Pft\é:n.00.aXlffuca, twj!ltiluon do t.;>,ess. dtctamcn fa&:> M en A RAUL MURRJETA CUMl\llNGS OtREC TOA CENER l tp.tua) Toluu, flc.(jco. lt da JVhO dt :ZOO& o.!!..... i g QJ < ;:l o..

14 U:CRETAR(A. DE' f AN%A$ SUéSEtTARIA O! Al'.)MlNISTRACION t;llrccicin GliNfRJ\l C:f Rf\.URSOS 'MTtRIAl ES Licitación Pública Nacional Convocatoria: 0 (DGRM AB ) El G (emo"$etllil!o4e t,.n tllll do a OirOCCICO Gonoísl oo l't«t.lrsoo rorl.lcli a 3 St.>Cretana cm Fioa=. v con furniarmnlo eñ. io MpiJOSkl pof Joo mtos l& y t29 d h CMS!IWcl9n '9liflt!i &adq libre y Sobetl!no <le o. 3 4, fr=:tón I,!t t3 :) y 3.73 del Ubto Oecm<. Tro del"cqd:m\pil$t<almi '&t>.ig4 dll y d$ d3<ís relaliy's y apiir. e o N V o e A.. 902'45- IMPRl!SORA MONOCROMATICA CON LAS SIGUJENTES C... RP.CTERISTICAS MINI! n;;qnotogia. L.o.$E o LEO; :,?S P"'M, zoo;ic.wo Of'I, f.4emor.i" OE n Id PROC!!SAOOR Df 2 2 M,fiz;: CARitJCt(O 05 TONEft NECESARIOS PARA LA IMESION DE n.ooo HQJ,\S, CJCLO {) 93 ( 'ml\&a.!0 Ml:NSUAI,. oe P!tzA "5,Qqo f'l()ja$; áanol'!.!a Ot' ENTAAW. Ot 2so MOJAS?UER'0. PAAAl6.0YK>tfSS;t.9'c.JO [)E.HOJAS Cf,RTA. QRClO Y l L l!icluyemanljal.es CASLE l º-lm' t:'r_._fa'l......,sof'tw;;o.-o- A--º&-c_o"'""'"f _G.RAO... ón"""'-'pawl...,.wlnoow..-.;..;$ i 357. OMFí.'ff'iA SONAI., MODtO..(M!>Rl:$,\'i'Mt:. PflócES.A(}()R (CPIJ) CON 3 WÉl.OC!l;lt.D OE'RELOJ R V 3.Q Gf!z; Y BS :OS 00 z. CACHE OE 2.,S..2. UNIOAO OE PIEZA OISCO l'l.el\ie.lle"os. 3 f'vl.gaoas li o., 44 MlLOVO-Rbt ll'co.rw 4SX oe. ESf'TIJRA: TeCJ.ADO.EN fi. PAAAWINOOW$ MQUSE IN,.... sipn7 COMPVTAOORA PERSONAL. MOOELO tmpre&'artlll PROCESADOR (CPU) CON ' VÉlOAD,l)g 'lloo Rii:AL De z.e GWZ CQN TECNOLOO!A DUAi.. ORE y uus OE 600 MtfZ, 4..,C,AéHE et; '2M)'l.'\.2, ONIOAO PE DISCO FlFXISU: OE'.3ll PlJLGAOAS H O 4 MB. OVO ROM.'CO :R W48X OE ESCRtTVAA.Y LECT\IAA DE OV0'6X TEClAOO EN ESPAf:lOI. PARA WU'iOOWS. " l ose OOClNAS. - PEZA PIEZA '! p\)b!jtll> f ii enejc nrlin d s p.llra tón!l'ta y \<e.'llo ' Del :u al 24 dtl Mlrimbr do-2006, en ln: up'heornptq,,lltgob m <> Np. 'foo-g, C!:>loofa IZCAl.:U fpiem, O.J>. 505\}. Tob::a, Es.Uldo de "4éxico:. 9 6 U'8ll8 horsóo 9.00 a i.5 3() hoflls ; n dlil bíleli 'iiodim' f -bami de kl Pób!il;a NaQQOl)l pi...lémente s ó;,,.6!0( >. 'A E (STA.TAL. IN\ii;RSIOtf ESTATA!. E iflm:rsion ESlATAl.. FEOtiRA-COIJC!JRRENTE lgt. '_ :o ba$e5.<:si Con t.. 9Qnvocaoie.e,r EFECTIVO. En compcanei medlanle b" recxi$ q<!f!'{imi el ma,. i:l.p!é>!lp'*ttu«; EtrJ)llllol a.. l ; dit:jon. es.rile en, ape. eyta ' éovalu&?ó" de $las, dictamen y f:llto, se án a cbbo en ta Sala de. Col\CUTSC$ dé la Oiteooioo.tt lell, llblcaóo en úaawa m. 00.B, Colooia llcallt-lpiem, l'olu::.:i. Estado 00 Mé>lCO... IÍi;i:-.<:o,Qlá-. Peso Mli>ÓCiJ<lO.. '\t'.., ", "*!$!f\'nlos'0!!.\'fc'!iostnóttaoo!l«\la:;dal3cíolipilb!l'laclollal. 'Ó boemlscllhn'to.p,%0. C(lf\l&baU!U Úl:PúNac!Qn yt -. q;jaor. {l _F P.oó285 oó. 002&7, oozee:,. {!<>.290. Oltl3i. QO oo:m, 003&3, oo :003.\ <!i" 0'2;.IAAQ4, 000l6;'. 0. ' : Y QÓ a l( s $9 óia$. pajj.. < rdt im; a fu!<i! 49 IM b!g!'!e$ t lll:tactlltá lj.!'<!lljs(aa: et. íadep.m<fencla usultlf.& No se aplícar!n litl-s. NI u OIOrgaran pa<a la R".'l> llp.oojooo. sera a tog :.:. ; IJ'lta'{nd&fa'f;l'entíliautlsfude!áutN<)unltlltill!J, t\imt.fl.fp. yoo,aoóó6, sed!,. ld;'7 '<ll:nmlllllíj> oootlldos a pgtllr <:4 la ll IP' oo loo: tilonlill y prell6lm:lclm a.. fqlllurro "... neja ji!, " se.,; f/l!cafán in_ n tl!e '' Mt.leil)O!I! y PMa la Re(!, f'l' OQ405/200$. S4!á / m Wdfaa natw8es. COllad'os : 'Ylir;i;Urun "lit!irfcigvüt4id9pc\dm:iaha, '4.rin. rul4t'oarr, :V,. '.8k/indélfl:;J$,i>;tsesf\\ f'l)\ Íci'l}'I... oíl>.llflitt: p0r!t'ij,<l'litp!qjwofomlul$4, fflqéf.lmj!llt$"v<llqrf'.!lte9aq>{l-v.a:). >ff.qtifw!l.t" $luno lós-' qut C(lilj g,,. el artlto a.er l.i\4 DfeirhO t d" C9lll90 M/liimi\rt!WO o.i..r. <J.. ' ",. \.IW ljl:' Plíp Naciq< pl 'I $'l::r l)lllle P'ós.fi... ));)! [(!$ t pódfan,... \99 _,,. )leinie el o t!é l)l'eapé!wm y.ev:.ruacic)n J)iopt.ll!Gtas. mo y fallo,. <-st.m..._....._ ,... '.

15 -, GOBIERNO DEL.. ESTADO DE M EXICO SlCf\ETAf\IA Of flnamz..as SUISECRETAfUA DC AOMINISTR.AOON OIP.(t '0N GlNCML [)( "fl'am"*l ljcltaoon P,tthr.a NacJOnal Convoeatoria: 3 (0GRM A9-0l2006) El GOCM-mo d* E'\4900 Me ICO. t,.vn ce la cooo Crat oe Rtc.uf'JOJ M.f!r.. eji 0 la Sfo!;latan M F".wHi!\Z.lls '(UJn lundamen0 e IO d l-io po'..s CUlo y \A ConMbuoo-n Palftic:.A ad E lb9" 54 be f\o Ot' lililhor.d. 'l.. t! n. t l,.,_,, IO l Jtc:QOn i l l.c' t.j J 3 ) ) l r 3?l Gt'll l..ltwd Ot-C- 'fto T9tCMCI Del C60ogo Antnrw..-0 del b'imsode Wc-r.o l,, d qlomdomt lai >ll y l" tav " e o N o e la!s pe< W'la5 fpqt5 o p-drlca cme<;vn CJ)n up.aoo..a ttq Pillil OJe5.r'f"lllr Dl'Vf'lil Oill'UO(»t fm lils l +CfT ACIONES PUeLICAS NACIONAL.E p.ll'a l;ol">l'at. Oto 'Ot SE.RVtCIOS DE RENf,t. OS: AUOIO Y V'IQEO (P J.J'!'Al.J.AS. q_t.nta, DE 'l'ra..,'ip('qte J.l(NTA DE SIL.LAS. LONAS V CARPA& V RENTA. 0E EOUf'OOE AU0t0 V VICEO t$0noful.acton) que GQ'tyJtt':I n \4P ""hu" No, d hc:rtactón,costo <M IU bun,. F4Pth lmtt& p ri, Junt.a d aclaraeonu Pre eo;,c6n, aperura '( vlu;icc\n d.-..,. "' adquirir base.! ' riraouul..s, diéllrn"n v tallo '-"fl"sooj-0.''--06 {l.p-09'-tlflj ',7000 e en comljl ""I,fff;iOO/r." 9/2/200F oe lo l'io<as 92Jl(l()f, DI 30 hon l,6sj 00 3 O MíS (4)_ MfOIOAS OF_!i 'ºX l so MTS (2), C.A.4t: rest CA.S t.;e.n::ral.es 6 MIUONE.S PIEZAS PIEZAS " 5Envc0 $ $l.rvcto--- PIEZAS Pll'.;.7..AS,. 2 f,effvlcta -i- s;r!:,. F(át\ ::i& :N-:Mui: COÑ RlSOLüC:TON oe 02 Xar.co"'N-+-=--+--=--t--,, :;s;-:"vp!:.s v ovo VliX'óPAóvEcTóP OE.2"'zoo=LUM= "'N"'s'"'. "DE,,-.,7so;-;;-jf--'-"'i= =-==,.--.-I LINEAS 0E RESOlUCION CON f,ntraoa. Vl0(0, VCoA --.- ==AyJ':.bVlLOIG==T.._(VCRJHAScrA CAM.AAAS. LA UNIDA.O l"'lcu/ye' a CAMARAS CON lente SX CON EXTENDER. a CONTROtES Of c. MARA. TR AXIALES ccu TX7 loo MlS OC CABLE TRtAJl.IAl POR CAOAi CAMAA.- VJLW F:f,,jOfRS DE ESTUOtO DE. S""', CONTROlfS Of FOCO Y Z<X SWtTCHER O.GfTAl 9S.5300-R[r-IT"- DE :: EQUIPOS Of C-A.'-'-'RAS 0E VIOEO PR StO... At.f. FOftMATO 0t.; VIDEO GIT A.. CON 2S UNEAS DE ESOlVC.>Ófrll 'CLUVENOO(;QA8ACrON EN BETACAM fa.l... SP, OV- CA-.. O lltatni OV. lncujye EOUPO Dt RACi<S A ) CA-..MAS 3 CAUAIUS Q)(c..olQICA TX PROCESM EHTO 0GtTAL. CON LENTE EX l CCUS TRIAXIAlES ne 00 MTS DE CABLE lj.uax,al POO CA.MARA. SWtCHE:R OFS SOO CON 4 ENTRAOAS '-'" No. de UehaciOo recha Omite o - " e ' daulrtr bases Junta de acur.aciot\es.. ',, 82/2005 n OOftOl"a PIE.ZAS PIEZAS J $E\/tCIO PIEZAS PIEZAS l SE.RVICK) PIEZAS PtEv.s sena;r.u.)n. ptnu v valv clotl de.-.mnueslll d.curr" n vtano 92' H Pantda I ( :.: {:_ Ottcrtpciltn P...,,,.,!.i;,. ::.d e,:;;:: Undad clt m Otda ' '-",,:-- j _ <. Oucripclon._,.,..'i '..C.lntdad Cantidad Ul'Udol dr mcd<ja Mfnífna: <> )' -, ' qss76 E.N f,. DE PA.NTAllAS TLPO Ltos \,ll({jtof> 0( ] 00 )t 2 Mt"" "( "'t""'.. '""o"' O"'A""s""o=E-, '""o ='x,,-+-'--':--'---l---='-'+--'= == se""'c ooe: tna TRA.sa>OOs DC P[RS0taüSftPOtURlSM"'o""'v''EH=-"'cut="'o-+--".e"'>0,,---+--,,,,"'..,, "Efi'V.C.0- suevrs"n o SIMILAR EN VIAJE EOOfllOO E.N TOOO (l TU\ITORIO ESTATAL y El OtGTRITO F"EOERAL CON UN TIEMPO 8.&.SE DE DOCE HORAS 0E SFRVICIO V 400 (..., DE RECORRfOO Nq, de lic.uacion Costo d n -"" ítorta Umitto Mira,Ju nta dtt aclar.. ionf!-s Pce:sentoC'iótt. peiut'a y vatu cló(i ó,. iftooj-ola.oo ' d g_-'l'jl e j " -. nrom.ec.sus. dfctrimun y f Uo s!.3000 U/ '2./l006 i2izoos (lp ) Casi.o ienc;ompe 'flt'ft s S.07l 00 yantitjad _.,Ca n_lidt;i Uníd:lld d td t!?: _ - Ditsctlpcl6 (... 4 " "" Mfrlta M. h:ln-ia t---oo-797.c""on""'"'rra-tac,..ion-delservcio o RFNTA or t.a2 OE CARPA.S OE 3.l5... y s 04,000 30,000!;LRvi M rs DE AL TURA m2 m GVIC O OE RENTA OE '.000 5UAS,lEGAOIZA!i Pt:.SO 3 _. f<g TUOO CA4..IAAE NO 240, SffVltlO te_ TAAVESANoS CALIBRE NO!) ASIEN ro y Al.Sr-AL.DO COt.00 NE.GRO o BEIGE r AEIRtCAOO PIEZAS PIEZAS 56= 0 :i&"-'"'o-o=,-_ =E-NT-AOE M2 0( tnt..=ona=oo=-_ "'o"u"'e+-===-+-=:=,,--+--:=7" DOO S[llVC- o- COMPRENDE LO SIGUIENTE lof\ias CA...8Ri: 60 CA8LfAOA. EN LATERAlES SEUADA ----+c!...,.;7;?:!.iacion OEiStIC.I() OC q_t_ñfa. Ol.Z.noo Ml 0:. CAHPAS. Dt: t MS Of. :,,. " ' "l l\,jaa OUE COMPffENOE LO SIGV (NfE LOf'.4$ CAUBAE 0 STICAS 0 NVlON RE:FQRZAOA PtOl.A EN ORll.l.AS IJ6Sf:RVCt0 DE RENTA 0E 2500 Slt.l.AS APILAES ESTRUCTURA HMU\.AR 0E ACERO CUADRADO C!'iOMAOO. ASIE.NTO V RE.SP-.u>Q ACOJ't.iAOO t:n TELA COl.OR Nt.GRO SonRE tiul.e E SP\JM.a No, de lictuoetón ; ;. 44gA500.}-0ll-CG flp D 06l Costo dt lu OHU Ccva an co,....., S.07 DO Fec:halitnil J»a' dnulrw ti..us,. Jun d& cl r.aclons,: <. ' : /'.. '"""'. -'.i. : - ; fu UOO SERVICIOS 0E SONC>Rll..ACIOH DE 00 A 000 PERSONAS, EN El OUE DE.BERA 0E PROPORCIONAR COMO MINIMO El S GVE"(l( (QUtPO. e DOCtNM DE JOOA )OIJWAns. 00 A.,., m2 SOOQm2 2S.000"'2 SRV.CIO uoo 2>00 SEctv.cn PllAS PIEZA -,.. niecun. JMrfu..-. 'I v)loac.0n o. oropuest..n dici.rrfn l llo 9.2f.ZOOG ;!oo, ::.;; OE SOÑ<Ni'IZAC"0N fie 00 A 2000 PERWICM. EN u ove Ot-6rlRA=oe=+-io mo AVICIÓ PROPORCtONAR COMO MtNIMQ U SIGUl'EHTE EOUIPO <4 &QCINAS 0E 300 A S00 WATT&. 00A 0 OS. _. A 8 OHV.S -4.l.- 00 StHVlCKJS Of ftonofulacion DE. ÍÓ Pt.SONA.5, tn El OUE DEBER.A OE PROPORCIONAR COMO M INIMO El SIGUIENTC EQU!PO 4 90CINAS A.MPLIFICADAS DE 00 A WATTS0El0De 2908 f.ci320 SE.RvtCIOS OE SONOfUlAC.ION oe OO l A sooo PtRSONAS EN f:.l QUE OEf:lERA DE PROPORCIONAA' COMO M!NIMO El StGtJIENTE EOUll'IO ROCINAS AMP\.lflCAOAS DE 00 A 500WATTSOE aos,"'" ''",06.. ªº 2 SE.RVICIO 0_==--======-+--=-+----<-=c- SM 0-0 SERVICIOS DE SQllK)RtlACION DE 0,00 A U,000 PERSONAS, tn El OUE OEBE.RA 0 SE.RV,CIO O PROPORCIONAR COMO MtNIMO (l Slt;Utt..NlE EQUIPO 6 BOCINAS A.N'P\.lP.tCAOAS 0E WATTS DE t008a LH oue.s d la.s Lidta,o0tto$ Pubt(:lls N.OOf\4: H encuflwan dls(ionlblos P'r. consul y v.nta Del 2 IS de dlcumbr& d\o. 200G. en lnterriel n"p//col't\pf l'!tlt OOD lf'llt. o bien en URAWA No 00.8 Co4om 2CA-IP M. e p S0\0, Tctvc.. E\iado de Meicl!CO; en elsiqu>mte hof.im"io de. 00. ts 30 ho" S tlf'i tliu h'tlhtu. lcs inttt podfn '9.vtsflt tu DIUe5 del.u l.icllkiofltü Pvl'llo!c..u N I ) C)rW'illn... t6. "' IOQl.;t UP'OC«leno00\0sneQlt"JOSl!S CORqlENlE.E.STA'T#l,L la fonn oo PAOO de lb buü es Con la eotrvounllll! en O:EC H\IO Cn CUl"flrRNI' "' '. los reobos QUt gt_nefil e( ilsltm B iotoma M q\m beti.n prthnlltfsfl tu p-oouaslu &Ni E Les ICIO oe junl oe KlataCIOnU y de prnentaoón 0tfJl"'U'il y ev ICIÓ,, d" groouuln dk:lamtn y fatio. se leva an a abo en ta Sat de Concutwi oe 0.reu.rt>" GrM CH Rtle.Ul'lOS...,.. enates "º ttn UfolAW4.l'O 00.e_ C'*" llc.t4u fpiem Totuce_ d U morteda M que debed COlJ.l St!f"i en Pino M Luoar de aoon oe tos sqyoas. &eri en ' 5 luqr.es tid.c.gos en le\ biwt ele JAs UdtKIOMI Pubiicas N; C>wnK:fm de- s.i M IOs &St bl M In IMIH.tdoa l t llot»oft'm!t Hildofta&es La COf'Ooon Oe PB00 5era por.semcio PfUmo, pag los U dlih NI..,..._, S.IQ,; entu a Pl'tJl.aaón Gtt S4f'VOO y nllcion Ge la IM:JUfa ntte..u.;.eo6ft a. &I oos-naonoa utwn. No... aoic.t.ttin onlttülll!t: >Jj M <ltofvllf " Npoa G ''' e..tnctment Qll'lf(lr'tl'le a IO lnd en tn bues de \U Ucltc.IOfWS PvaMcas NKJor\au.. G:M"anha de.tenedadde I proput:sfi oim,eritooe ti: ofett. Se CO'Utlf JU oor et 5'.de la pt'opu8tu lormutada. antes de! ttrioum0 l ValOt AQ<ll(>ildo (VA No patlidper los oforentb que $8 enca.rnlfllfl an IQUno <MI los ll.ip'.*ioj QUlf COMIQN ej MliaAc tl 67 del Libro CMtimO Tarcwo d9i CO'fioo Adn ltl'm$lf'ilhvo oef Estaoooe t.iihfoo... Nlngl.ln o... c;or contenloh ef &a tt$es oe.._,, UOt P...c>hW-s f9e.a- y en..,, ptopuuu prlll!-mnt9ciu pot'" tos P9tCl >Nrte. peor...,,,., u. o mod r!cmias, un "'*' irtcndo tj Ido o. prt.mtlil. Deuca r eva. tm u ddamen y-fitlo M. H RAUl MURRIETA CUMMING3, OtREClOR GE:NERAI. (A..,_I

16 ' GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Licitación Pública Nacional Convo=toria' 0 (DGRM AS-OIS/2006) E! Gof;ilerno del fat"-do de M"xicu. ;t travb dt la Oirecclón_ GcMr"'ill da Rc-curu; Mattú.; fo Q la S<.:cr<Haifi;i_ di: fiwrios, y cori fw\(í;imc nt(l de lo dilpuezt.u pn-r lo_,,.wtl(ut,:ri 79 y 9 d b Coo.stitc.jiln P-oll"tiu del Esa.do libre y Sobr.ino df!:!""ita.. 3,4, 3,27, 3.9'. DO h<<iól\ l. 3.32, lh, t U4 t ljs del Libro Ddmo Tetrnr-o del C66ig,o Adminlstf'+\tivo del Es.t:J.do &: Méxioo y dds dlj90c:iooe NbtivJ.l y :plio::.ab!tct; CONVOCA A lu pcrson; füica$ o juritjito cot"tív.u. wn up ddad le-gal pn prumtor propoe 0. partldpr en ta. llcitacion PUBUCA NACIONAL p;;ira l;t CONTAATAOON OE.L S(--GURO DE VIDA COLECTIVO, qutt l contiouaci(in $C indkii; SE A COLECTIVO PARA IB.ll SB\VlDOl<fS PUBLICOS ADSCRITOS A LA A<,itNCIA DE SEGURIDAD ESTATAL B) l.006 SERVlPORES PlJ<JUCOS ADSCPJTOSA LA PROCUl\ADURIA GtNEf\AL DEJUSTJ CIA. C) 4 SERVIDORES PUBUCOS ADSCRITOS A LA COOROINACION oe SERVICIOS AEEOS. l.at buo d l;i. UdUrdón f!uba Nidoml «nw-e.ncran dilponible$ p:i>n c:.onsjlta y ve-nu.: Oel 0 I 04 de gojtc de loob; d(l!ntr:i-n!':t: hup:/kampnnt_gob.rn}t.. o bil'jll en.: URAWA No.00 S, Co!octia IZCAlU IPfEM. CP. SOi so, Tclua. Mé:dc.o; :eo el $fgufohodo: 4f 9:00 a. IS:.30 h.ors i:n dí:a hbil. l..o$ im.::wdº5 p<ldrin rcvtur J..i; lr.uei, ele!a Udtad6n Públiu NW prct-'iaml\te a u ad< uiskíóo. L:. proc:eidend el-e lo recurw.s. es: CORfUE:NTE. ESTATAL. l:a Í«.ml de pago Je b.!. buei c: Coa k l;'oflvo<:antc. en EFECTIVO. En (.Ompr-lnot meit'l.frt.e los rgcibot que genera e:i si-itema. El idkm.i en que dbern pres4:!ntn-e l.u proptjcma.i,;cri: Es.p);i\()l er 'ACCQ de juma u;:nci9r'iq y de praena.dón, "'{Ura y li.rn:ión de propt.e's.s:. dkun'e.rt y fa.l!o,.l'e llevaran. \l obo en. la Silla de Coni;:. r$c)_' d(l b: OirecciOo Genn.l do R.t:.:urso' Mmi.tialtt. ubka.do."! ljaawa no. 00.8, Coloni:i lzcal..ll IPlEM, To4\cai, Mbí<Q. L rrtoo on que di::b.cri. c;otii ier,t en: Pt,so M6Xk:ano. StNid ' s. púhlícós- oasn urar: Se uegurrin lo&. servidore púbfit.qi iod(q<k>, en lu bues de l:i licit:idón Púb!ia; Ncioil:ll. Oura-<l4f\ dcl.tcrvido: Scr.l. en el ph'to n<fü:0do: en l:.u bnes dn la Ucicatión l'i c.:a Na;,k!oil La condkión óa p3g«sra. en fonn;i anual. p:tga_d-ero Jo,. 60 dfu nuur.les, t;u:iq\ i pirtir de b entrega de U bctun y pó! pqt el prestado.- d ief"liclo, en b Olrec.t;í6n Gnenl tle Rc.IFSO'f M*.\t:finl No u plii:.aril'li re:5, Ni se n-tnrgartn llntk.jpo-s, Ganm.tl! Enrh;amoo«:; c.on!om\tl a k> thdita.do cu-w bnas. de Ll Uclti;ión Pública Nacion.a.l. Gantf'tfa dr..seritda.d de :. propue:i.:ta o wne:iirnl.ent0 de fa. ofi::n:a; Se connitul por el S% de i.i. proptil?5fil formob.i:b. No podrt.n parcicípiilr los of\!rent.tts ql.l( se <ntv-enmm en alguno du los s. up$tos que COh.slgm. el a.rttcuk>.67 del U\lro 0k&no T ere:ero dcl COdig,o AdrrtinÜVQ def E.na"º d Mé.xk.o. Ninguna -dt l;;u conjidon col'ltcmldt$ an hu. lu-sl!$ de b Lkinc.i6n Pública N..clori:al y tn Ju prohlt'.3'w prt:.5oa.du pot" los p:irticipvk. podrl.n :SC!f' llftgocda.:i o modfüo.d:u, una vu illic:illdq l -aet0 de pri:ucttt;ki6n. p-wnra y lucioo de _pro. dkurrtt!n y fallo. M. en A. RAUl MURRIETA CUMMINGS DIRECTOR G8ERAL (Rúbrie TOLUCA, ESTAOO OE M,;xco. ' OE AGOSTO DE 006. TOLUCA, ESTADO Dt MÉXICO, MARTES l DE i\gosto DE 2006

17 ( ;.;.,.- / L \k \) t. : V MILENIO. GOBIERNO. DEL ESTADO DE MÉXICO SECRIZTARIA OE FINANZAS $U8SECRETAR!A DE AOMINISTAA.CIÓN DRECCéN GUJf.M!.. O( f(cijl\'sos Mt\Ttr,ITT () Ucitación Pública Nacional /,. Convocatoria; 02 {tx;rm-ab ) El Gob:ietno dcl Estado de Méx:ico. a través de la Dirección General de Re<:.:ursos Materiales de la Se<:relatia de Fmnzas. y con fundamento eo lo dispuesto por k>s.articulos 78 'f 29 <.te la ConsfüUciOn Poll!lca del Estado Libna y Sobetanodo México, 3.4, 3.27, JO fractjón l , t3.35, 3.72 y del Ubro Dóclrrio Tro 00! Código Administrativo del Esado tje México y áf!{tlc\s d.tspusk;ion0$ retativas y oplicables; e o N V o e A A.aS personas flsicas o jurfdlco coleetíir.js, con cap.ackjd lagal pata prosanta' propuostas a participar en la UCIT ACION PUBLICA. NACIONAL para la ADOUISICION DE MATERIALES PARA CDNSTRUCCtON EN GENERAL, prx' contrato alerto, qua a conf(nuaclón se Indica:, (CEMENTO PORTlANO COMPUESTO) CON ClAsE i'!esiste 30-R, EL TIPO Y la CLASE RESISTENTE DE REFERENCIA OEBERAN VENIR IMPRESOS EN LOS SACOS. Las basas de la Uc;ítadón Pública Nacional sa encuentran dis:pon!bt para consoa y wnta; Oet 03 ar 08 de agosto de 2000; en Internet hltp ;/lompranetgob,m. o bien, en: URAWA No.00..S. Cotonia IZCAlLl-IPIEM. C.P Toluc.a, Estado de México: Bf! el.siguiente hqrario: de 9;00 a 5:30 tioras en días Mbltes. Lo$ lnleresados porjrn revlsar las bases de la Llcftacióo Pübtíca Naciona.I prevtarneoto a su adquísieiófl, La proceooocla do los rocursos :!NVERS.!ON ESTATAL Lo forma <0 pago de las bases es: CQI'\ convocante, efl EFE.CTIVO. En cqmpf&fletmoo:lnte!os tecibos qje ga00<a o! sis.tema. El idloma on que debarb.n presentarse l:as propuesas setá; Espahot, El aclo de íun.ta de aclaraciones y de pre_semación, apertura v a!uacióo de. dictamen y fallo, iie'vtyán o cabo en ta Sala de Concursos 00 la Dirección General da Recursos Materta.65, ufl.icaoo en URAWA no_ 00.B. Colonia IZCALL lpje.m, Toh.ica. Estado de México, La moneda en qve deberá Izarse seré en. Peso Mexicano. Lugar de entrega de los bienes: Será en los domicilios indicados en las bases de ta de la Ucitación Püblica Nacional. Plazo de entr l;lf} los bienes: Sera en los p!;uos indicados- en tas bases de ID licitación PVblica.NaciooaL La condk:iófl de pago: Para la reqoistción FP ;.sera 00nro de los 0 dias naturates. contados a partir de la entrega de la total do Jos bienes: y j'.l(estaclón de la factura a antara s:alisfacd6' da la dcpendecia usuaria. No " aplicarán intereses. Ni 'ª QlOC"garán aic;po&; y para la roqu'9clóo FP Q056/2006, será a los 60 dlas oaturolos. contra enregas P3ftia\-Os de los bip.afj:s y prestacjón de a factur& a ent'era satisfacción de la dependencia V$Uarla. NQ so epicarán intereses. Nl se OkM'garlln anticipos. Garantlas: smooro oonforme n to indicado en la! bases 00 l:a licitación Pútiliea Nackxlal. Garantía do señe<tacj da la pmpuesta o sosanimiento. de la oferta: Se corn'!tlb..jirá poref 5% de la propuesa formtja-da. aoles del Impuesto al Vakx' Agregado (.V,A.). >io podn\o participar los oforentes que so" '"'""""" "" alg""" do lo upuo oo que consigna et articulo 3.67 do\ Libro D,\cimo Tflfcoo:> del Código AdmJolstra!lvo dol Estado de Mói<lc9. Ninguna 00 laf; eoodic onióas en ias bases de la Licitación Pi.lbica Nacional y en las prwoostas 9Sefll8daS Por k>g: partlc:ip3nloo, podrá:o ser oegoctadas o modificadas, una ve.z. iniciado el fleto de preseotacióo, apertura y evaluación de propuestas, dictamen y fajfo. M. en A. RAUL MURRIETACUMMINGS, DIRECTOR GENERAL (Róbrica) Toluca. Eatado de M6xle<>. l de l!gq!to de 20()6. jueves3de Agosto de 2006

18 -.. l. Tollocan a 0IltlYls La Nueva Era del periodismo ;... -GOBH?RNO OEL ESTADO DE MÉXICO StCrutT'A!tlA DI! f!nal'aa SÚS.E.OlllTAI"' Off AOMINISTI\AOÓ>I r..coóngéi'p..-"c i-! Ct.llie<; r-t \lft\:. ;.: Llclclón Púb!li:_a Nacional CorwqcatortQ: 03 (OGRM-AS ) th OQ'erne ctct f2-st do- da M. lfllvés: üó Ui Qit{JCL" ói'l ):t'.olf do R t5.f..btot.t-jtr$ oé ili utllaia de i.t ftutií't, ton luodamrmto to. to.. Qíso por i;i a<tíoum rav t2!oo coo. tj<:l6n i>ot.to u.j e' l l>lt>t ry s< b<ihfi\d.!m'xie0. M, u.._;, 3.30-!.-..Wóq, ll.3. U.3, n.:<,ua. u.n t. 3:. :r.i d<l Ubio owmo y O(COn> ai CódtjQ Admmiotró'WG <tal ES!odif dli Mt.ió<'A y i4-" lom ti!wlvll! 'I fllknblos: - - ONVO CA A lo J;<!IWllllS tlsti;ol.;ridl<:q- c:i>icliw$. '-""' "-"l.;el<.íll Jo\)á( p lfa ]lf0$<:0(o ptt)j>ú<l'$lá$ p;t!licir>ar en I UCIT.-CIOl>l l'usllca NAC!Ot<Al,!Wll la /.l)o.uisic!on CEMA'lRl/\LES f!il\ita CONSílUCCIOl'fEN-Gl!RAt; MAUA l!l!clrosotdn/a Y P!NTUAA >:lt t<"'rlll<> alli<jfll>, qu c<.\tllil'r;win lmb: ' -' '' l9 tb<>:ó Íl\l gfííl<itti! 'LUO!llU. u. - 4;, -fól><l..,.4 Sala cim;,;-;. O!f<!el&l Cl<m r.>j dt>ros: M!li<ll\iiit; -<lll: "o llmwa:,,., Q<i.a. Cckmto.!lCA(l.HPIEM. T""e, Smit<fo t!i!:mil>:i<4-. l tníl.,.d«jy ""tlcboltlil4';,;,l<l:fit Pt\$ti. M<i>\ll:i\'ib:. -J,. _.,., _. - ' ' Laj ir QIÍI d<! 5 S: -Sl!ta'fix d - IW:ll<:!Íoiut trr iáf b>!sél ti. l!qlft(;w., P«lbli.:O N <l.,0. Ptl;,o Mi< oa dé!os blér.e$; Seden(!! PI""" tú llll''"' ª"!<l _licitw<ln P<lb"" N ;.o,(g..3 "' \{f\!id d JlOOCI; llfl\. lo<'(! dltt!!lí(\lfl'; -... treq>; - 4A l»cnt!s f r>< IOdQ!i do l r M. Ol\(0 U!!f. <Ci<ln <!\) "'<ll> l<oo...ct - um:. NO$Ci!f>lil;attillt>W. f'lln aórqllrnna. - - '- " - Oo.,Ua! E>!rid:-)'<!0 Wll!OOfto. Ji fij i.d t(l_hlfbtt<'t l«l!clt d.in Pdbilca N>clm\lll. - Gmriíia <\uor"""'d <! :!o. J'<OJru m o!l<)l J cf\llrliot.q <i<l I llf<><!q: Se «>l\s!#uld. ior c 5% d!a p :poeii ierm 'd{!, llnl <<: 0,"'"'º.i V.l'f &!lf (IVJ\J ', N nin "!'ití >Íi; ;.;. GfCM que ;;,. M..\! tmo k> U!>"JC'Ol0$ QUe coosi!ltlll o Mjo. lq'- 367 út!. UJ ro [)clrt\<l Te<«a.t CÓ<li o A<:ilriíoislrnlM>-<i!!IE!llllll(ido Mx!Oo.. -- _: '._- - -'.. _ Nrí\( u<líl au,,,. <:0ldid00 > coo!!lld $ un,.., b;mi <» _L;<'lioU!:li'><l Pii><r-ll No y n w. p<esof!tnas ""' q, t-l!flie!!l""l S. poooln s r n-.<ll! ó modllic.""', Qua V.t inicla<i<> et clt>q<l'(lle:/ey\tll<.jón, Po"IUOI yevi!ó\/0'* d<; P<Ol>I..'» d!i;\(l!)l! f tailf>. M. ""'A. RAV\. Ml.lllR!lrt'.O. CU\MJN-05, ' OlRii'iCTOR GEN!!AA (R\íbriQ). ', '-otc.a "f;lfado thi Mó.xko. to dt :i!qtl!ito Q.e 2006 TOLUCA, MEXICO; JUEVES 0 DE AGOSTO DE 2006

19 HERALDO DE TOLUCA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SE<:RET ARÍA De FINANZA$ SUBSECRETAiA Ot AOMINiS.'RACIÓN ltr.:-.'coón ::%r'-.ot De. ><CG_f :SG'i M..".Tf?\,,.f..5 Llcítación Pública Nacional Convocatoria: 04 (DGRM AB-08:!006) El GotHcmo del Estado (e M6xicn, e lra.,.t:s dq: la Dirección Gene.mi de Rocurs;o!i Mafori.als úc I Secretaria dn Finan..S. y con hjoosmmto an!o dispuesto por!o!i artículos 76 y 29 lje la Constitm:Jón Politicr del fslaqo Lit>re y S.óbernno di'; Mt'.ixico. t:.\ , "3.30 fracción!. 3.3., 3, 3. 3,34 y 3.35 del Libro oe:crmo lcrccfl) del Có<:l\go Admlntsivo del E!i!ado de Ml-.,;i(:O '/ <Jomls dls?qsíeiones fclallva.s y apllcables: e o N o e A In l"!!'ol'lí!s fisicss o jurfdloo oolechvos. con capacidad legal para presentar prup;.c 0s a µnfticipar an la UClfACJON PUBLICA NAC0NAL pnru la ADQUJSIClON DE COMPUTA.DORA.$ Y EQUIPO COMPLEM!!NTARIO DE INFORMATICA, Que a conlinuacióo se lodica ' :: 7 : ):;j'.. i }' ii.h.., ;. : ;.:::,.:; Ca:?.r_;r.i'..!. <.,,., ; " - '_.".,:. ' - CESADOR (CPU) CON VELOC,,,lDADcd-I "'-',,;;º""'+:..:..:...: OE RELOJ REAL OE GHZ O SUPERIOR Y BUS DE 533 MHZ CON 52 KB OE MEMORlA CACHE COMO MINIMO: UNIDAD OE DISCO FLEXIBLE DE :ts PULGADAS H,D. L-i4 MB: CD-ROM 48X. DE LECTURA MINIMO TECLADO EN ESPAÑOL PAAA WINOOWS; MOUSE: BOCINAS. -y il COtdf!UTADORA PERSONAL MODELO MPRESARIAL : PROCESADOR (CPU) CON VELOCIÓAD SO PIE2A DE RELOJ REAL OE J,O GHZ CON TECNOt.OGIA HT O SUPERIOR Y BUS OE 800 MHZ. CON 024 KB DE MF..MORA CACHE. COMO MINIMQ; UNIDAD DE' OISCO FLEXl6LE DE :).5 PULGAOA.S H MB: CQ... RW 48.X oe ESCRITURA MINIMO: TECLADO f:;:n ESPAOL PARA WJNOOWS: M0ll$E.: 80CtNAS IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS CON LA.S SIGUIENTES CAAACTERISTICASM'i 24 PIEZA AGUJAS: 4aü CPS (IOCPP}; CARRO O.E 0 PULGADAS: 64 KB BUFFER: MANEJO DE ORIC>INAL y < TAl'ITOS; INTERFAZ PARALElA: INCLUYE ALIMENTADOR PARA HOJAS CONTINUAS y suq TAS. Cli'ITA. MANUALES Y SOFTWARE DE CONFtGURACION PARA WINDOWS lmpresoaa LASER MONOCROMATICA CON. LAS SIGUIENTES CARACTERlSTICAS MINIMAS: 60 PIE.ZA 5 PPM A QOO X 600 DPI: 32 MB 0 MEMORIA: PROCESADOR DE 206 MHZ: TONER SUFICIENTE PARA LA!MPR $!0N OC:.,000 MOJAS MlNIMO; TARJITTA. DE REO!!THERNET' f0/ 00 6ASE TX; CICLO DE TRABAJO MENSUAL OE 50,000 HOJAS; incluye MANUALES. CASLE DE INTERFAZ. Y SOFTWARÉ OE CONFtGURACION PARA WINDOWS l FUENTE. OE ENERGIA ININTEKRUMPIOA CON LAS SlGUIENlES CARACTERSf!CAS M!N!MAS: :ZOO f?le:za 4$0 WATTS; O CON'fACTOS, DE LOS CUALES POR W "ENOS 4 TENGAN Rl"SPALDO Y PROTECCION EN LINEA; SUPERIOR OE. PICOS Y RUIDO OE 320.,JOULES: 0$POS!TIVO ELECTRONICO DE ;. oi EN!LoiBL; ::u;:u:s; VOl.TAJE OE l Las beses Ja Udlaclón Públicft Na<:tooal se em:ueotrlln d!sponibles paro eons.vlla y venta: Del 7 ai''"22 d-c aqosto de 2006: eo!memct: hnp://compranet.gotum:, o bien t?n: URAWA No Colonia IZCALLl IPIE.M, C P l'oiuca. Estado d& Mií:xioo: en el sigolcntc honi(iq: de 9:00 a 5:30 h-oms en díos hábll$s. Lo inter&$ados podrán revisar fas bases de la Licttacl(ln Pli!llca N.actons! prt:vlumcoe a 5u aaqulsíclóo. Le pfo().(?dertc! ó.v lq!i rt;eyrsos es; INVERSION E.STA TAL La fofma. e pago4e las blt!'es es.: Con fa oonv«anle en EFECTIVO. En compsaoe m e<fümlc IM tecibos que 9enerJ el sistema. El idlonin en Q deber.án pro.scnun;e h:is propuestas será: EspañQI. E I ai;lo Ut 'junta dt"l claraciotc.s y de prestmtución. i'lpoyra y evluadóo d.o propuestas. dictamen v f;;iuo. se!!nvaán ca!jo n -a Saln lle Concursos de la 'Dirección General d'& Recursos Matortnle:s. ubicadq en URAWA no ColGnla IZCALLl-IPIEM. Toluca. Estado de MCxk.o. LI\ monecta en Qu* deberá 00itars.o seré Cíl: p,,so Mexicano. Lgw do entrega de los bienes: Sen) on domlcillo rndic.ado en as b\ls:es ae la Ucitac:IOti Pübl!C.ll NnciOfl4ll Plazo de entrega d los bienes: Será en el p!:azo iod!cad-0 en las bases de ta Lidlnción Pública Naciomil. l.;l condición do >ao(): Será dentro dn los 0 di:as naturajqs. c-onlados a p;uirde enttega total de tos blemls y prestqción (IC In lnr.tllfi'l;, enrn:!'><llisfa<rion e.e dcr.cfencia Usu ; ;rt.a. No sa apltctuán internsru;.. Nl se otorgarán njr,ip-0s. GallnJas; EWiaorncnta conform lo Indicado en tas basc$ <le- la: l.icilací6o Púl:JUca Nacional. G'ar.\la de níltidad de la PfOPU!!sta o 5osleniroien0 de lo olerla; SP. constituid por el 5% dt la pr<jj)u85i!)!ojtnulada, antes del lmpucslo Dl V.:ilor i\greomo (.Vi'.). No pocrrán participar los oferentes que se encoentrnn en ihquno CfA In!!" supuestos. que conynn el aticulq J.57 d.s:l Ubm Dédmo lerti::ro d-oi Cócfloo Administrativo del E.$Lii!JO <Ju Móxico. Nlflguna de lm 00Jic ones contcnkjas en las. bt.ses de In Licitción Píblics t.jricion y en las ptopua.stss prcscaoos poi' los paruarmnte.!'., poúr.vl :ser ot?qociad o muulficatjas. \M ve-2 Iniciado el acto dq prosan:ación. apcturw y evahiación d., J)(npueslas. dictamen y falh.>. To!uu, Estado de Móxil; o. t7 da J\QOS\o da M. en A, RAUL MURRIETA CUM MINGS, DIRECTOR GENERAL (Rúbilca}

20 /?f EL ECONOMISTA GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARIA DE FINANZAS SUSSECRETARJAQADMINISTAACIÓN O:P.t:CCl0'! GCNfPJ..;_ Df. Fi[CUR!:'{)S MArUW' tl\ Licitación Pública Nacional Convocatoria: 05 (OGRliAB:09/2006) B Goblemo, del Estado de México, a través da la Oirecdón General 00 Recursos Materiales dé la Secretarla <;le Rnanzas. y con fundamento an lo dispuestú por Jos artfculos 78 y 29 de la Constitución Polltioa. del Estado Ubre y Soberano d.e Mé)(jc(), 3.4, 3.27, 3.29_, 3.30 fraqciór' L , 3.34 y 3.35 de{ Ub<o Décimo Trcew dar Código Admlrtistrativc del Estado de México y demás disposidonas refativas y ap!icab,les: e o N V o e A.. A las personas físicas o jurídít:o colecivas, con capaciclad leqal para presentar propuestas a particípar en las LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES para la AOOUISlClON OE VEHlCULOS Y LA ADOUlSIClON DE ORO Y PLATA, que a continuación se Indican:. '.,} ' la.$ base's de tas Licitapohes Públiéas Nacionales, encl!eotra,disponibles para consulta y venta: Del ep l\en)t : httpc<)!tif5t!lelg?'l.mx, o.bien en: URAWA No, É(Ccfonia l.calu lpiem. C.P. 5050,. horano:da9:00á-5:30horas endiasháblles. ; _ ""?_,.. / _ : LÓs. ínter_dos_' Pdtlriui; tr tas. base$ 'de las - licitácions übltti:is Nacioorues prevtaniene a su aciquisición.. l.aq\'enc ád fos. íu.es:c'.oa ENTE. f'fjal:-j, '. :..,' : _ La.Joana de Pago' las e$. : Con eonvocánt&n E'EECTIYO En eompl'anet mediante los recibos que' _era e:t;ststema. E'4Jo<Jia en que. e,rán preser:irso las pmpuestash mlri: E_o!; -. :. :. El acto de_ juj)ta: de a_claracoos- y de presenfació<h -apertu'l'a y evaivtición de propuestas. dictamen y fa. so llevarén a cabo en la Sala de. =: J:= =d:or=:!?} '-._ URAWA - 8. Col!Xlía CALLl!r.M, Tuba stadq de éx?.. Llarde 'entrá dé-los _bienes: Sel'é. én los dorn:icihos _indics.di)s.-eó_jas bases (le.las Licitaciones Públlcas Nacionales. ' Pzo. ITT)g' k:í : <á n ef pi!r\d.i'? '!$ di:: laa- Licitaciones Púbficas Naci0'aJ.6s.. L _ ndlc!6f_.99 : Pa:a le. Ucitación Pública Nlortal f :00.00, será a los 60 dfa$, naturales. contra ootrega tot.al de )Os blenes y - pressntadón do, factíjr. a ent satisfacción o& a ia usuaria. No se aplicarán interesas. Ní se otorgarán anticipos y para la u9aci6o PYl?lica Ncion 44 _ sera de 'oo_ntado,' eónª - entrq. total da los bienes y prvsontación de factura a entera sausf acclón de la.. p$idér'!ctl\.u.ia. tkj se apcarár:i irrteretes. NÍ se OfOr9a 8:'lcipos ; r : Oara"ntias: Estrlctam'ente crinfonne a lo indicado.en las bases d8 las Ucl!Ooiones Públicas Nacionales. Garantfa do_ S(ltiedad de. l fpropuesta o sostenmrefto d0 la' Otorta: sé constituirá por Q- 5"4 de la prop00$ta formulada, ante$ del Impuesto al Valor Agregado (l.va)_ No podrán parttelpaf lo!\ oferetes Que se encuentren oo algl'.no de los supuestos que consigna er artlculo -is.67 del Libro Décimo Trcero de.! Código Administrátivo del Estado de MéKk:o. Ninguna de las oondtcíon:es óonlenldas en las b<is.s de las UCh.aCiOf!0S PUt;ilicas Nru:::ionles y en tas propuestas presentadas Por los p{lrticipant.qs, ' podrán ser negoc(ada.s o modificadas. u vez!qlcl-?to de Pfe5a.nlaclón. apertura y evaluaciófl de propuestas, dictamen y fallo. M. en A. RAUL MURRIETA CUMMINGS, Dll3ECTDR GENERAL (Rúbrica) TofüciJ, Eatado d9 MéxlcQ, 29 dt ago&to de 2000.

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ NO KEU YlST MAl UN MIBACLr Av". es bmncde.,.1. Sembl. ~ oo... _ Ior ~. m ;ot. _ ""&1

Más detalles

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas:

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas: CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015 La Voz de Michoacán Cambio de Michoacán La Jornada Michoacán Provincia El Sol de Morelia Primeras planas:

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012

CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012 novec:lerjtos t -e~e, {lntú el l!ús~io nor.a;~,,i'o númer9 ~uarent.

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES ,.. VA MINISTERIO DE EDUCAClON DE LA NAClON- ORGANIZACION D E COOPERATIVAS ES COLARES BU ENOS AIR ES 1 954 ORGANIZACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES, ~l Á O~48 8, ADVERTEl!{ e la En cumplimiento de lo dispuesto

Más detalles

... J CienciaS J 'ohucas de la Un'- nrsld3d de Paerto 1UfIo P'lr&."'.!':.

... J CienciaS J 'ohucas de la Un'- nrsld3d de Paerto 1UfIo P'lr&.'.!':. ,, f i UNVEBSDJ Activitlatl del Censo en el Campuș En estos dos fotos ofrecemos dos aspectos d~ lo oct ~idod del Negocio~~ del Censo en 0 m'lia universitario. Arribo, /0 enumerodoro del censo nterrogo

Más detalles

Tapa Manual Ranger (05-2009):Maquetación 1 2/6/09 17:37 Página 1

Tapa Manual Ranger (05-2009):Maquetación 1 2/6/09 17:37 Página 1 Tapa Manual Ranger (05-2009):Maquetación 1 2/6/09 17:37 Página 1 Visite nuestro sitio en Argentina www.ford.com.ar E-mail: cacford@ford.com Tel.: 0800-888-3673 en Chile www.ford.cl E-mail: acfordcl@ford.com

Más detalles

ELP L E NO 'R.EG IO,lIíA'L

ELP L E NO 'R.EG IO,lIíA'L _ l~, u t _ac6 a al - L - "a & - ~,CAIAIiV, ~ ; A:ii o :111 Ep o ca 1 V, B,af,caI1oa-a La C Ilaac~ ac al L" TaA &~ 1 aa ~ r f ELP L E NO REG IO,lIíAL I - I,BPBESIO dgrm&/acd6n G CG~ que tljmbién MI eztralim(tarcm

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

/ / PAFFAFO, 485, Y sz PENULTMO PARRAFO 5 11,441 00. OFPRODUCTOS DE COMPUTACldN S A DE CV JUAN ESCUTIA 64 SU TRANSPORTE

/ / PAFFAFO, 485, Y sz PENULTMO PARRAFO 5 11,441 00. OFPRODUCTOS DE COMPUTACldN S A DE CV JUAN ESCUTIA 64 SU TRANSPORTE - FUNOAMENTOOE AOJVD8CAC16N PRovEEaoR OFPRODUCTOS DE COMPUTACldN S A DE CV JUAN ESCUTIA 64 TRANSPORTE SU TRANSPORTE CONOlCONES DE ENTREGA PAFFAFO, 485, Y sz PENULTMO PARRAFO COL CONDESA C P 06140. M$XICO,

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Bases para la Licitación Pública No. UMSNH- 01/2012 Relativa a la Adquisición I.- MOBILIARIO. 34 MESAS BINARIA, 68 SILLAS SECRETARIAL, 2 ARCHIVEROS 3 GAVETAS,

Más detalles

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PRACTICANTES DE - ESPANA lhev STA INFOHMATIVA PROFESIONALI - - ANEMIAS, DESNUTRICiÓN 'CARENCIAS MADJlID JARABE INYECTABLE... -.cc.._.c_ "'." '''''.'.'-. _._ -..- "'''('''0...""..I...eo.(0"''''0

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

RADIO BARCELONA p. A J. - 1.

RADIO BARCELONA p. A J. - 1. RADIO BARCELONA p. A J. - 1. 12 o-i,'-jí\ ) Ejecutante 12h. C5 12h.55 131i. 13h.lO 13h.2O ljh.35 13n.4O 13H.55 h. h. Cl 14h.2C 14Í1.25 14h.3C 15h.-- 15h.l0 15h.5O kediod. Untonía.- Oa;.ipanadas y Servi

Más detalles

El Administrador del Plan de Compras del Municipio de Santa Rosa del Sur, en desarrollo de sus funciones legales, en

El Administrador del Plan de Compras del Municipio de Santa Rosa del Sur, en desarrollo de sus funciones legales, en ALCALDJA MUNICIPAL SANTA ROSA DEL SUR-soLlvAR ENTIDAD CERTIFICACA 1 COMPA""A ISO 9001 ~ CERTIFICADA LA TECNICO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADO DE EXISTENCIA

Más detalles

BOLETIN AGRARIO. yl ~ -," ~... ~.~.. ~... ~ Organo oficial de la Cámara Agrícola Provincial de Córdoba. AY.o IV " ]t:lio. 1 H28 ~ÚM.

BOLETIN AGRARIO. yl ~ -, ~... ~.~.. ~... ~ Organo oficial de la Cámara Agrícola Provincial de Córdoba. AY.o IV  ]t:lio. 1 H28 ~ÚM. ,.~.....*.... ~~4R yl ~ -," AY.o IV " ]t:lio. H28 ~ÚM. 30 BOLETIN AGRARIO Organo oficial de la Cámara Agrícola Provincial de Córdoba (PUBLICACION MENSUAL GRATUITA) REDACCIÓN: OFICINAS DE LA CÁMARA AGRICOLA

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (Ql-/0 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA FACULTAD DE AGRICULTURA 'ISCUELA Df'AG!f~ iittlth~' 11 B -L t CY'"i~\.JÁ INTRODUCCION, ADAPTACION Y RENDIMIENTO DE CATORCE VARIEDADES DE TRIGOS DUROS, HARINEROS Y TRITICALES

Más detalles

~etropolitano MANUAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CENTRO DE CONTACTO -... OCTUBRE 2010 PRDTRANSPDRTE ...

~etropolitano MANUAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CENTRO DE CONTACTO -... OCTUBRE 2010 PRDTRANSPDRTE ... INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE UMA MUNICIPAUDAD METROPOUTANA DE UMA l PRDTRANSPDRTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CENTRO DE CONTACTO - - - ~etropolitano OCTUBRE 2010 -.......

Más detalles

TS B55 + TS B-SPLIT TERMOSTATO BIG DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN MANUAL DE USUARIO

TS B55 + TS B-SPLIT TERMOSTATO BIG DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN MANUAL DE USUARIO TS B55 + TS B-SPLIT TERMOSTATO BIG DISPLAY DIGITAL PARA REFRIGERACIÓN MANUAL DE USUARIO INTRODUCCIÓN: En el presente manual está contenida la información necesaria para una correcta instalación y las instrucciones

Más detalles

INFORME FINAL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS CAPITAL SEMILLA

INFORME FINAL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS CAPITAL SEMILLA G061[11N00E.Oitll CORFO INFORME FINAL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA PROYECTOS CAPITAL SEMILLA Título del Proyecto: Settling in Chile Entidad Patrocinadora: lventanauc Beneficiario: 1 Sharon Wodehouse Código

Más detalles

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z Anexos A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s A l e j a n d ro Va l e n ci a Instructor Proyecto CRC-CRF- DIPECH O A lici a Lu c e ro Docente Institución Educativa Juan Pa blo II A n d r é s Villot

Más detalles

ESCUELA DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA ESCUELA DE INGENIERÍA DISEÑO DE UNA ESTACIÓN DE EMISIÓN EN RED (NBS) I ITII -7 VJ I ANDO UNA RED DE ALMACENAMIENTO (SAN) $ ; PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

Más detalles

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATIÜA Y EL CÁRIBE CEPAL BUENOS AIRES

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATIÜA Y EL CÁRIBE CEPAL BUENOS AIRES COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATIÜA Y EL CÁRIBE CEPAL BUENOS AIRES OFICINA DE LA CEPAL EN BUENOS AIRES INDICADORES MACROECONOMICOS DE LA ARGENTINA OCTUBRE DE 1991 Cuadro OFERTA Y DEMANDA GLOBAL. (DesesIacIonaLIzada).

Más detalles

iul z$tsl PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES -0- LICITACION PRIVADA NO 01113 PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION

iul z$tsl PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES -0- LICITACION PRIVADA NO 01113 PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION PROCURACION PENITENCIARIA DE LA NACION DrREcctóru cer. ERAL DE GESTIó aomtntsrrattva Expt Adm No.232112 Licitación Privada NoO1/1 3 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACION PRIVADA NO 01113 Hasta $1.000.000

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles