ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales"

Transcripción

1 Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de la Comunitat Valenciana que impartisquen ensenyances de Cicles Formatius i s establix el procediment d admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents. [2009/8915] Conselleria de Educación ORDEN de 17 de julio, de 2009 de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a la formación profesional en centros docentes de la Comunitat Valenciana que impartan enseñanzas de Ciclos Formativos y se establece el procedimiento de admisión para cursar estas enseñanzas financiadas con fondos públicos en centros docentes. [2009/8915] La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, establix en l article 41.1 que podran cursar la Formació Professional de Grau Mitjà els qui es troben en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Podran cursar la Formació Professional de Grau Superior els qui es troben en possessió del títol de Batxiller. Al seu torn, en el seu apartat 2 disposa que també podran accedir a la Formació Professional aquells aspirants que, no tenint els requisits acadèmics, superen una prova d accés regulada per les administracions educatives. Igualment, en l article 41.5 del mateix text legal s indica que les administracions educatives podran programar i oferir cursos destinats a la preparació de les proves per a l accés a la Formació Professional de Grau Mitjà per part dels qui hagen superat un programa de qualificació professional inicial i per a l accés a Grau Superior per part dels que estiguen en possessió del títol de tècnic a què es referix l apartat 1 de l article 44. Les qualificacions obtingudes en estos cursos seran tingudes en compte en la nota final de la respectiva prova d accés. L article 27.2 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, indica que per a les persones que hagen realitzat el curs de preparació de la prova d accés previst en l article 41.5 de la Llei Orgànica 2/2006, d Educació, en el càlcul de la nota final, s afegirà a la mitjana aritmètica referida en el punt anterior la puntuació resultant de multiplicar pel coeficient 0,15 la qualificació obtinguda en el dit curs. Vista la normativa mencionada, la Conselleria d Educació es proposa regular, per al seu propi àmbit, els cursos preparatoris en virtut de les competències atribuïdes per l article 53 de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d 1 de juliol, d Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana, que establix que és de la competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l ensenyança en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, en l àmbit de les seues competències, sense perjuí del que disposa l article 27 de la Constitució Espanyola i les lleis orgàniques que, d acord amb l apartat 1 de l article 81 d aquella, el despleguen, de les facultats que atribuïx a l Estat el número 30 de l apartat 1) de l article 149 de la Constitució Espanyola, i de l alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia. Per tot això, fent ús de les facultats que em conferix l article 28.e de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, de conformitat amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i d acord amb la proposta de la directora general d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de data 17 de juliol de 2009, ORDENE CAPÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte 1. La present orde té com a objecte regular els cursos preparatoris de les proves d accés a cicles de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, la superació dels quals dóna dret a l increment previst en l article 27.2 del Reial Decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel qual s establix l ordenació general de la Formació Professional del sistema educatiu, en relació amb l article 41.5 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, en la qualificació final de la prova d accés per La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, establece en el artículo 41.1 que podrán cursar la Formación Profesional de Grado Medio quienes se hallen en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Podrán cursar la Formación Profesional de Grado Superior quienes se hallen en posesión del título de Bachiller. A su vez, en su apartado 2 dispone que también podrán acceder a la formación profesional aquellos aspirantes que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso regulada por las Administraciones educativas. Igualmente en el artículo 41.5 del mismo texto legal se indica que las Administraciones educativas podrán programar y ofertar cursos destinados a la preparación de las pruebas para el acceso a la Formación Profesional de Grado Medio por parte de quienes hayan superado un programa de cualificación profesional inicial y para el acceso a grado superior por parte de quienes estén en posesión del título de Técnico a que se refiere el apartado 1 del artículo 44. Las calificaciones obtenidas en estos cursos serán tenidas en cuenta en la nota final de la respectiva prueba de acceso. El artículo 27.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la Ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, indica que para las personas que hayan realizado el curso de preparación de la prueba de acceso contemplado en el artículo 41.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en el cálculo de la nota final se añadirá a la media aritmética referida en el punto anterior, la puntuación resultante de multiplicar por el coeficiente 0,15 la calificación obtenida en dicho curso. Vista la normativa citada la Conselleria de Educación se propone regular, para su propio ámbito, los cursos preparatorios en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 53 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatut d Autonomia de la Comunitat Valenciana, que establece que es de la competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquélla, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Por todo ello, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28.e de la Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, conforme con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y de acuerdo con la Propuesta de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional de fecha 17 de julio de 2009, ORDENO CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto 1. La presente orden tiene por objeto regular los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana, cuya superación da derecho al incremento previsto por el artículo 27.2 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la Ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, en relación con el artículo 41.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la

2 a aquells aspirants que hagen superat amb anterioritat el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial o un cicle formatiu de Grau Mitjà, sense perjuí que un altre alumnat assistisca a estos. 2. No obstant això, l increment de puntuació en la prova d accés serà aplicable també a aquells que, després de la superació del curs, superen, al seu torn, el primer nivell d un programa de qualificació professional inicial o un cicle de Grau Mitjà, en relació amb les proves d accés a cicles de Grau Mitjà i superior, respectivament. CAPÍTOL II Cursos preparatoris de les proves d accés a cicles de Formació Professional a la Comunitat Article 2. Finalitat dels cursos Els cursos tindran com a finalitat el desenrotllament de la maduresa de l alumnat en relació amb els objectius de l Educació Secundària Obligatòria, en el cas dels cursos preparatoris d accés a cicles de Grau Mitjà, i del Batxillerat, en el cas dels cursos preparatoris d accés a cicles de Grau Superior, així com les seues capacitats referents al camp professional del cicle formatiu de Grau Mitjà o de Grau Superior a què es vullga accedir. Article 3. Requisits de l alumnat Els cursos preparatoris estan dirigits a alumnes que, no reunint els requisits d accés directe, complisquen 16 anys per a Grau Mitjà i 18 anys per a Grau Superior, o més, en l any natural que s inicia el curs. En la primera setmana del curs, cada centre que oferisca estes ensenyances efectuarà una prova de nivell que, a més de facilitar el coneixement del nivell del grup, permetrà orientar l alumnat cap a la via o el centre i ritme més adequats per a preparar la prova. Article 4. Autorització per a impartir els cursos preparatoris de les proves d accés 1. Els centres educatius públics que disposen de professorat per a impartir els cursos preparatoris per a les proves d accés, una vegada ateses les necessitats educatives de les ensenyances de formació reglada, podran sol licitar la corresponent autorització per a impartir els cursos preparatoris de les proves d accés abans del 20 de setembre en una sol licitud segons el model de l annex I, dirigida a la direcció territorial corresponent, en la qual s indicarà l horari que se seguirà i el professorat encarregat d impartir els mòduls, sense que això supose més dotació de personal. 2. Els centres educatius privats podran sol licitar autorització per a impartir els cursos preparatoris de les proves d accés abans del 20 de setembre en una sol licitud segons el model de l annex I, dirigida a la direcció territorial corresponent, en la qual s indicaran els espais a utilitzar, l horari que se seguirà i la relació de professorat, i la seua titulació, encarregat d impartir el mòdul. 3. La corresponent direcció territorial elaborarà la proposta de resolució, abans del 5 d octubre, amb un informe previ de la Inspecció Educativa sobre la possibilitat d impartició del curs, així com sobre la compatibilitat d horaris i espais, i l elevarà a la direcció general competent en matèria de formació professional. 4. Fins al 15 d octubre, les direccions generals competents en matèria de formació professional i de centres docents autoritzaran, mitjançant una resolució conjunta, l oferta d estos cursos. 5. La resolució de la seua autorització o denegació, i de qualsevol altra que es dicte a l empara de la present orde, esgota la via administrativa, i contra esta resolució podrà interposar-se, potestativament pels centres privats, un recurs de reposició davant del conseller d Educació en el termini d un mes a comptar de l endemà de ser publicada o notificada, de conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l encalificación final de la prueba de acceso para aquellos aspirantes que hayan superado con anterioridad el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial o un ciclo formativo de grado medio, sin perjuicio de que otro alumnado asista a los mismos. 2. No obstante lo anterior, el incremento de puntuación en la prueba de acceso será aplicable también a aquellos que con posterioridad a la superación del curso superen a su vez el primer nivel de un programa de cualificación profesional inicial o un ciclo de grado medio, en relación con las pruebas de acceso a ciclos de grado medio y superior, respectivamente. CAPÍTULO II Los cursos preparatorios de las pruebas de acceso a ciclos de Formación Profesional en la Comunitat Artículo 2. Finalidad de los cursos Los cursos tendrán como finalidad el desarrollo de la madurez del alumnado en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, en el caso de los cursos preparatorios de acceso a ciclos de Grado Medio, y del Bachillerato, en el caso de los cursos preparatorios de acceso a ciclos de Grado Superior, así como sus capacidades referentes al campo profesional del ciclo formativo de Grado Medio o de Grado Superior al que se quiera acceder. Artículo 3. Requisitos del alumnado Los cursos preparatorios están dirigidos a alumnos que, no reuniendo los requisitos de acceso directo, cumplan respectivamente 16 años para Grado Medio y 18 años para Grado Superior, o más, en el año natural en que se inicia el curso. En la primera semana del curso se efectuará una prueba de nivel que, además de facilitar el conocimiento del nivel del grupo, permitirá orientar al alumnado hacía la vía o centro y ritmo más adecuados para preparar la prueba. Artículo 4. Autorización para impartir los cursos preparatorios de las pruebas de acceso 1. Los centros educativos públicos que dispongan de profesorado para impartir los cursos preparatorios para las pruebas de acceso, una vez atendidas las necesidades educativas de las enseñanzas de formación reglada, podrán solicitar la correspondiente autorización para impartir los cursos preparatorios de las pruebas de acceso antes del 20 de septiembre en escrito de solicitud según el modelo del anexo I, dirigida a la Dirección Territorial correspondiente, indicando el horario que se va a seguir y los profesores encargados de impartir los módulos, sin que ello suponga mayor dotación de personal. 2. Los centros educativos privados podrán solicitar autorización para impartir los cursos preparatorios de las pruebas de acceso antes del 20 de septiembre en escrito de solicitud según el modelo del anexo I, dirigida a la Dirección Territorial correspondiente, indicando los espacios a utilizar, el horario que se va a seguir y relación de profesorado y titulaciones de los mismos encargados de impartir el módulo. 3. La correspondiente Dirección Territorial elaborará propuesta de resolución hasta el 5 de octubre, previo informe de la Inspección Educativa sobre la posibilidad de impartición del curso así como la compatibilidad de horarios y espacios, y la elevará a la Dirección General competente en materia de formación profesional. 4. Hasta el 15 de octubre las Direcciones Generales competentes en materia de formación profesional y de centros docentes autorizarán, mediante resolución conjunta, la oferta de estos cursos. 5. Las resoluciones de autorización o denegación de la misma y cualesquiera otras que se dicten al amparo de la presente orden, agotan la vía administrativa y contra ellas podrá interponerse potestativamente por los centros privados recurso de reposición ante el conseller de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo

3 demà de la notificació o publicació de la resolució, d acord amb el que establix l article 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 6. El Centre Específic d Educació a Distància (CEED) podrà organitzar estos cursos en la modalitat de distància amb l autorització prèvia a este efecte. Article 5. Professorat 1. Quant a la dedicació del professorat, caldrà ajustar-se al que s ha previst amb caràcter general en la normativa vigent. 2. Les matèries seran impartides pel professorat amb competència docent i destinació en els centres. 3. El professorat del curs estarà integrat en els departaments didàctics corresponents a la matèria. 4. Cada grup tindrà un tutor, que serà un dels professors del curs i que exercirà les funcions pròpies de la tutoria, d acord amb el que establix la normativa vigent. 5. En el cas del professorat dels centres docents públics, l horari lectiu del professorat que es necessite per a impartir els cursos podrà determinar-se fins a 21 hores lectives setmanals. Article 6. Programació 1. La Conselleria d Educació publicarà el currículum a què es referirà la programació dels cursos preparatoris d accés a cicles formatius. 2. Cada professor elaborarà una programació didàctica de la matèria que haja d impartir, que inclourà, almenys: a) Els objectius, redactats en termes de capacitats. b) Els continguts. c) Les activitats d ensenyança-aprenentatge. d) La metodologia. e) Els criteris d avaluació. f) Els procediments d avaluació. g) Els criteris de qualificació. 3. Les programacions didàctiques de cada una de les matèries s integraran en la programació general del curs de preparació de les proves d accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, que, al seu torn, s incorporaran al projecte educatiu del centre. 4. L equip de professors del curs preparatori haurà d adaptar les programacions a les característiques de l alumnat. Article 7. Continguts 1. Els centres que oferisquen el curs preparatori per a la prova d accés a cicles formatius de Grau Mitjà impartiran els continguts de tots els apartats de la prova: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià), Ciències Socials: Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Matemàtiques i Tecnologia. 2. Els centres que oferisquen el curs preparatori per a la prova d accés a cicles formatius de Grau Superior impartiran els continguts de tots els apartats de la part comuna: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià), Matemàtiques i Anglés. 3. Respecte a la part específica, cada centre decidirà, en funció de la seua disponibilitat, l opció que vol impartir, sense perjuí que excepcionalment puga autoritzar-se més d una opció: a) Opció A: Humanitats i Ciències Socials, les matèries de la qual seran Història del Món Contemporani, Economia de l Empresa i Geografia, b) Opció B: Tecnologia, les matèries de la qual seran Dibuix Tècnic, Tecnologia Industrial i Física i Química, c) Opció C: Ciències, les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient i Química. 4. Les matèries cursades i superades no convalidaran amb les seues homòlogues de l Educació Secundària Obligatòria o del Batxillerat. Article 8. Organització 1. Els cursos preparatoris per a la prova d accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà hauran de tindre una duració de 300 hores anuals, distribuïdes de la manera següent: de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 6. El Centro Específico de Educación a Distancia (CEED) podrá organizar estos cursos en la modalidad de distancia previa autorización al efecto. Artículo 5. Profesorado 1. En todo lo relacionado con la dedicación del profesorado, se estará a lo previsto con carácter general en la normativa vigente. 2. Las materias serán impartidas por el profesorado con competencia docente y destino en los centros. 3. El profesorado del curso estará integrado en los departamentos didácticos correspondientes a la materia. 4. Cada grupo tendrá un tutor, que será uno de los profesores del curso y que ejercerá las funciones propias de la tutoría, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 5. En el caso del profesorado de los centros docentes públicos el horario lectivo del profesorado que se precise para la impartición de los cursos podrá determinarse hasta 21 horas lectivas semanales. Artículo 6. Programación 1. La Conselleria de Educación publicará el currículo al que se referirá la programación de los cursos preparatorios de acceso a ciclos formativos. 2. Cada profesor elaborará una programación didáctica de la materia que vaya a impartir, que incluirá, al menos: a) Los objetivos redactados en términos de capacidades. b) Los contenidos. c) Las actividades de enseñanza-aprendizaje. d) La metodología. e) Los criterios de evaluación. f) Los procedimientos de evaluación. g) Los criterios de calificación. 3. Las programaciones didácticas de cada una de las materias se integrarán en la programación general del curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior que, a su vez, se incorporarán al proyecto educativo del centro. 4. El equipo de profesores del curso preparatorio deberá adaptar las programaciones a las características del alumnado. Artículo 7. Contenidos 1. Los centros que oferten el curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Medio impartirán los contenidos de todos los apartados de la prueba: Lengua y Literatura (castellana o valenciana), Ciencias Sociales: Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas y Tecnología. 2. Los centros que oferten el curso preparatorio para la prueba de acceso a ciclos formativos de Grado Superior impartirán los contenidos de todos los apartados de la parte común: Lengua y Literatura (castellana o valenciana), Matemáticas e Inglés. 3. Respecto a la parte específica, cada centro decidirá, en función de su disponibilidad, la opción que desea impartir, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda autorizarse más de una opción: a) Opción A: Humanidades y Ciencias Sociales, cuyas materias serán Historia del Mundo Contemporáneo, Economía de la Empresa y Geografía, b) Opción B: Tecnología, cuyas materias serán Dibujo Técnico, Tecnología Industrial y Física y Química, c) Opción C: Ciencias, cuyas materias serán Física, Biología y Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y Química. 4. Las materias cursadas y superadas no convalidarán con sus homólogas de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato. Artículo 8. Organización 1. Los cursos preparatorios para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio deberán tener una duración de 300 horas anuales, distribuidas de la siguiente forma:

4 Llengua i Literatura 60 hores Ciències Socials: Geografia i Història 60 hores Ciències de la Naturalesa 60 hores Matemàtiques 90 hores Tecnologia 30 hores 2. Els cursos preparatoris per a la prova d accés a Cicles Formatius de Grau Superior hauran de tindre una duració de 336 hores anuals, distribuïdes de la manera següent: Llengua i Literatura 56 hores Matemàtiques 56 hores Anglés 56 hores Matèria 1 de l opció que corresponga 56 hores Matèria 2 de l opció que corresponga 56 hores Matèria 3 de l opció que corresponga 56 hores 3. Les activitats lectives es realitzaran durant el curs escolar a partir del mes de novembre, amb una distribució que dependrà de les possibilitats organitzatives de cada centre. 4. L horari, elaborat pel cap d estudis del centre abans del començament del curs i consignat en la sol licitud a la direcció territorial, serà aprovat per esta i es publicarà amb les vacants. CAPÍTOL III Procediment d admissió per a cursar estes ensenyances finançades amb fons públics en centres docents Article 9. Sol licitud d admissió 1. Abans del 15 d octubre, les direccions territorials publicaran a través de les direccions dels centres un llistat amb la relació de centres, cursos preparatoris de les proves d accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i/o de Grau Superior que oferta cada centre, horaris dels cursos i vacants corresponents a la província, segons el model de l annex II. 2. Els interessats a realitzar els cursos, quan estos compten amb finançament públic, presentaran la sol licitud d admissió en el centre docent on vullguen fer el curs, encara que, a més d este centre, que figurarà com a primera opció, podran assenyalar quatre centres més, ordenats segons preferència. La direcció general competent en matèria de formació professional publicarà el model de la dita sol licitud. El termini per a presentar sol licituds serà de 5 dies hàbils a partir del 15 d octubre i els centres disposaran d un dia hàbil més per a la incorporació, en el suport informàtic que a l efecte es determine, de les dades de les sol licituds presentades. Article 10. Criteris d admissió per als cursos finançats amb fons públics 1. En cas que el nombre de sol licituds presentades siga superior al de places oferides en cada curs preparatori, estes s ordenaran segons els següents criteris de prioritat: a) Per al curs preparatori de proves d accés a cicles de Grau Mitjà: 1r) Haver superat el primer nivell d un Programa de Qualificació Professional Inicial, ordenats segons la nota mitjana que s haja obtingut. L empat es resoldrà per sorteig. 2n) Estar cursant el primer nivell d un Programa de Qualificació Professional Inicial. Si hi ha més sol licituds que vacants, es resoldrà per sorteig. 3r) La resta d interessats. Si hi ha més sol licituds que vacants, es resoldrà per sorteig. 4t) Repetidors. Si hi ha més sol licituds que vacants, es resoldrà per sorteig. b) Per al curs preparatori de proves d accés a cicles de Grau Superior: 1r) Haver superat un cicle formatiu de Grau Mitjà de Formació Professional, ordenats segons la nota mitjana de l expedient. L empat es resoldrà per sorteig. 2n) Estar cursant el segon curs d un cicle de Grau Mitjà, ordenats segons la nota mitjana de 1r, superat en la seua totalitat. Lengua y Literatura 60 horas Ciencias Sociales: Geografía e Historia 60 horas Ciencias de la Naturaleza 60 horas Matemáticas 90 horas Tecnología 30 horas 2. Los cursos preparatorios para la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior deberán tener una duración de 336 horas anuales, distribuidas de la siguiente forma: Lengua y Literatura 56 horas Matemáticas 56 horas Inglés 56 horas Materia 1 de la opción que corresponda 56 horas Materia 2 de la opción que corresponda 56 horas Materia 3 de la opción que corresponda 56 horas 3. Las actividades lectivas se desarrollarán durante el curso escolar a partir del mes de noviembre, con una distribución que dependerá de las posibilidades organizativas de cada centro. 4. El horario, elaborado por el jefe de estudios del centro antes del comienzo del curso y consignado en la solicitud a la Dirección Territorial, será aprobado por ésta y se publicará junto con las vacantes. CAPÍTULO III Procedimiento de admisión para cursar estas enseñanzas financiadas en fondos públicos en centros docentes Artículo 9. Solicitud de admisión 1. Antes del 15 de octubre las Direcciones Territoriales publicarán a través de las direcciones de los centros listado con la relación de centros, cursos preparatorios de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y/o de Grado Superior que oferta cada uno, horarios de los mismos y vacantes correspondientes a la provincia, según modelo del anexo II. 2. Los interesados en realizar estos cursos, cuando los mismos cuenten con financiación pública, presentarán la solicitud de admisión en el centro docente donde deseen realizar el curso, aunque, además de este centro, que figurará como primera opción, podrán señalar otros cuatro centros, ordenados según preferencia. La Dirección General competente en materia de formación profesional publicará el modelo de dicha solicitud. El plazo para presentar solicitudes será de 5 días hábiles a partir del 15 de octubre y los centros dispondrán de un día hábil más para la incorporación, en el soporte informático que a tal efecto se determine, de los datos de las solicitudes presentadas. Artículo 10. Criterios de admisión para los cursos financiados con fondos públicos 1. En el supuesto de que el número de solicitudes presentadas sea superior al de plazas ofertadas en cada curso preparatorio, éstas se ordenarán según los siguientes criterios de prioridad: a) Para el curso preparatorio de pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio: 1º) Haber superado el primer nivel de un Programa de Cualificación Profesional Inicial, ordenados según la nota media que se haya obtenido. El empate se resolverá por sorteo. 2º) Estar cursando el primer nivel de un Programa de Cualificación Profesional Inicial. Si hay más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo. 3º) El resto de interesados. Si hay más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo. 4º) Repetidores. Si hay más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo. b) Para el curso preparatorio de pruebas de acceso a ciclos de Grado Superior: 1º) Haber superado un ciclo formativo de Grado Medio de Formación Profesional, ordenados según la nota media del expediente. El empate se resolverá por sorteo. 2º) Estar cursando el segundo curso de un ciclo de Grado Medio, ordenados según la nota media de 1º, superado en su totalidad.

5 L empat es resoldrà per sorteig. 3r) La resta d interessats. Si hi ha més sol licituds que vacants, es resoldrà per sorteig. 4t) Repetidors. Si hi ha més sol licituds que vacants, es resoldrà per sorteig. Article 11. Constitució de grups, admissió i matriculació per als cursos finançats amb fons públics. 1. La direcció general competent en matèria de centres docents autoritzarà la constitució efectiva d unitat quan hi haja un mínim de 18 alumnes. El màxim serà de 30 alumnes. Per a constituir unitat a distància en el Centre Específic d Educació a Distància (CEED), es requerirà un mínim de 20 alumnes. El màxim serà de 50 alumnes. 2. L aplicació dels criteris assenyalats en l article 10 s efectuarà per mitjà d un procediment informàtic centralitzat. 3. El 26 d octubre, els centres publicaran, segons el model de l annex III, la llista provisional dels alumnes que, havent presentat la sol licitud d admissió en el centre, han sigut admesos. Igualment, publicaran, segons el model de l annex IV, la llista provisional dels que no han sigut admesos, i s hi indicarà, si és el cas, el centre que els correspon. 4. El termini per a presentar reclamacions serà de 2 dies hàbils, i la resolució i la publicació de la llista definitiva les realitzarà el mateix centre en el termini de 2 dies hàbils. A continuació, es formalitzarà la matrícula. 5. Les classes s iniciaran el primer dia hàbil de novembre. 6. Les comissions de coordinació sectorial de cicles formatius ampliaran el seu àmbit competencial a estos cursos i seran les encarregades de facilitar la informació corresponent i de resoldre les consultes que es plantegen en relació amb estos processos. 7. Els alumnes que, en el moment de la matrícula, estiguen exempts de fer algun dels apartats de les proves d accés, podran matricular-se només de la resta de matèries, havent de presentar la documentació justificativa de la dita exempció. 8. Una vegada finalitzat el període de matriculació, en cas que resten places vacants, els centres podran admetre i matricular els qui sol liciten l admissió en el curs preparatori de Grau Mitjà i/o Superior després que el curs s haja iniciat, sempre que esta sol licitud es faça abans que s haja impartit un terç de les classes. 9. Quan, siga quina siga la causa, les absències a classes excedisquen el 33% d estes, l alumne serà donat de baixa. 10. Cada alumne podrà cursar una única vegada el curs preparatori de les proves d accés, llevat que en els cursos successius resten vacants després dels corresponents processos d admissió. Només serà possible una repetició. CAPÍTOL IV Avaluació i prescripcions sobre les proves Article 12. Avaluació i qualificació 1. L avaluació serà realitzada per la comissió d avaluació, constituïda pel tutor del curs i els professors que impartisquen les matèries d acord amb els models d acta d avaluació aportats en els annexos V i VI. Esta avaluació serà contínua i es farà per matèries, establint-se, almenys, dos avaluacions al llarg del curs, de les quals s alçarà acta. 2. L acta de la sessió d avaluació final es farà segons els models d acta d avaluació final aportats en els annexos VII i VIII, i reflectirà la qualificació de les distintes matèries dels cursos en termes numèrics, de l 1 al 10, sense decimals. Per a calcular la qualificació final, se seguirà el procés següent: a) Per al curs preparatori per a la prova d accés a Grau Mitjà Es calcularà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura i de Ciències Socials, xifra que serà la nota de la Part Sociolingüística. El empate se resolverá por sorteo. 3º) El resto de interesados. Si hay más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo. 4º) Repetidores. Si hay más solicitudes que vacantes se resolverá por sorteo. Artículo 11. Constitución de grupos, admisión y matriculación para los cursos financiados con fondos públicos. 1. La dirección general competente en materia de centros docentes autorizará la constitución efectiva de unidad cuando exista un mínimo de 18 alumnos. El máximo será de 30 alumnos. Para constituir unidad a distancia en el Centro Específico de Educación a Distancia (CEED), se requerirá un mínimo de 20 alumnos. El máximo será de 50 alumnos. 2. La aplicación de los criterios señalados en el artículo 10 se efectuará mediante un procedimiento informático centralizado. 3. El 26 de octubre, los centros publicarán, según el modelo del anexo III, la lista provisional de los alumnos que, habiendo presentado la solicitud de admisión en el mismo, han sido admitidos. Igualmente, publicarán, según el modelo del anexo IV, la lista provisional los que no han sido admitidos, indicando, si es el caso, el centro que les corresponde. 4. El plazo para presentar reclamaciones será de 2 días hábiles y la resolución y publicación de la lista definitiva se realizará en el plazo de 2 días hábiles por el propio centro, formalizándose la matrícula a continuación. 5. Las clases se iniciarán el primer día hábil de noviembre. 6. Las comisiones de coordinación sectorial de ciclos formativos ampliarán su ámbito competencial a estos cursos y serán las encargadas de facilitar la información que corresponde y resolver las consultas que respecto a estos procesos se planteen. 7. Los alumnos que, en el momento de la matrícula, estén exentos de realizar alguno de los apartados de las pruebas de acceso, podrán matricularse sólo del resto de materias, debiendo presentar la documentación justificativa de dicha exención. 8. Una vez finalizado el período de matriculación, en el supuesto de que resultasen plazas vacantes, los centros podrán admitir y matricular a quienes soliciten la admisión en el curso preparatorio de Grado Medio y/o Superior con posterioridad al inicio del mismo, siempre que esta solicitud se realice antes de que se haya impartido un tercio de las clases. 9. Cuando, por cualquier causa, las ausencias a clases excediesen el 33% de las mismas, el alumno será dado de baja. 10. Cada alumno podrá cursar una sola vez el curso preparatorio de las pruebas de acceso, salvo que en los cursos sucesivos resultasen vacantes tras los correspondientes procesos de admisión. Sólo será posible una repetición. CAPÍTULO IV Evaluación y prescripciones sobre las pruebas Artículo 12. Evaluación y calificación 1. La evaluación será realizada por la comisión de evaluación, constituida por el tutor del curso y los profesores que impartan las materias, de acuerdo con los modelos de acta de evaluación recogidos en los anexos V y VI. Esta evaluación será continua y se realizará por materias, estableciéndose, al menos, dos evaluaciones a lo largo del curso, de las que se elevará acta. 2. El acta de la sesión de evaluación final se realizará según los modelos de acta de evaluación final recogidos en los anexos VII y VIII y reflejará la calificación de las distintas materias de los cursos en términos numéricos, de 1 a 10, sin decimales. Para calcular la calificación final, se seguirá el siguiente proceso: a) Para el curso preparatorio para la prueba de acceso a Grado Medio Se calculará la media aritmética con dos decimales de las notas de Lengua y Literatura y de Ciencias Sociales, que será la nota de la Parte Sociolingüística.

6 Es calcularà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia, que tindran un pes de 5, 3 i 2 respectivament, xifra que serà la nota de la part científica, matemàtica i tècnica. La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga superior a 4. Si la nota final és igual o superior a 5, el curs preparatori es considerarà superat. b) Per al curs preparatori per a la prova d accés a Grau Superior Es calcularà la mitjana aritmètica ponderada amb dos decimals de les notes de Llengua i Literatura, Matemàtiques i Anglés, que tindran un pes de 4, 4 i 2, respectivament, xifra que serà la nota de la part comuna. Es calcularà la nota de la part específica amb la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de les tres optatives de l opció triada. La nota final serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les dos parts de la prova, si bé la nota final només podrà calcular-se quan la nota de cada una de les parts de la prova siga superior a 4. Si la nota final és igual o superior a 5, el curs preparatori es considerarà superat. Per als alumnes que no s hagen matriculat d alguna matèria per estar exempts de realitzar el corresponent apartat de la prova d accés, la qualificació d esta matèria serà la que corresponga a la dita exempció segons els criteris establits en l article 12.4 de l Orde de 31 de març de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius corresponents a la Formació Professional Inicial del sistema educatiu en l àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 d abril) o la disposició general que la substituïsca i estiga vigent. Article 13. Documentació i certificació 1. Els centres educatius obriran a cada alumne un expedient acadèmic o incorporaran les dades a l expedient que posseïsquen de cada un, quan anteriorment ja hagen sigut alumnes del centre. 2. La secretaria del centre públic en què estiga matriculat l alumnat o al qual es trobe adscrit el centre privat on estiga matriculat l alumnat, emetrà, a sol licitud de l interessat, certificació de superació del curs segons models dels annexos IX i X, amb indicació de la nota obtinguda en este. 3. A efectes acadèmics i administratius, de matriculació i d expedició de certificacions acadèmiques, el centre privat quedarà adscrit al mateix centre públic al qual estiga adscrit quant a les restants ensenyances que impartisca. Article 14. Règim acadèmic de l alumnat L alumnat matriculat en els cursos preparatoris previstos en esta orde tindran els drets i les obligacions establits en la normativa vigent per a l alumnat que curse ensenyances a la Comunitat Valenciana. Article 15. Informació sobre exempcions En el moment de presentació de sol licituds i de posterior matriculació, els centres docents oferiran als alumnes la informació necessària sobre les possibles exempcions de les parts o apartats de les proves d accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i superior a què tinguen dret, segons el que establisca la normativa vigent reguladora de les proves. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Registre de centres L autorització dels cursos preparatoris donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Se calculará la media aritmética ponderada con dos decimales de las notas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología, que tendrán un peso de 5, 3 y 2 respectivamente, que será la nota de la parte científica, matemática y técnica. La nota final será la media aritmética con dos decimales de las dos Partes de la prueba, si bien la nota final sólo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las Partes de la prueba sea superior a 4. Si la nota final es igual o superior a 5, el curso preparatorio se considerará superado. b) Para el curso preparatorio para la prueba de acceso a Grado Superior Se calculará la media aritmética ponderada con dos decimales de las notas de Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés, que tendrán un peso de 4, 4 y 2, respectivamente, que será la nota de la parte común. Se calculará la nota de la Parte específica con la media aritmética con dos decimales de las notas de las tres optativas de la opción elegida. La nota final será la media aritmética con dos decimales de las dos Partes de la prueba, si bien la nota final sólo podrá calcularse cuando la nota de cada una de las Partes de la prueba sea superior a 4. Si la nota final es igual o superior a 5, el curso preparatorio se considerará superado. Para los alumnos que no se hayan matriculado de alguna materia por estar exentos de realizar el correspondiente apartado de la prueba de acceso, la calificación de esta materia será la que corresponda a dicha exención según los criterios establecidos el artículo 12.4 de la Orden de 31 de marzo de 2009 de la Conselleria de Educación, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos correspondientes a la Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo en el ámbito de gestión de la Comunitat Valenciana (DOCV de 17 de abril) o la disposición general que la sustituya y esté vigente. Artículo 13. Documentación y certificación 1. Los centros educativos abrirán a cada uno de los alumnos un expediente académico o incorporarán los datos al expediente que de los mismos posean, cuando anteriormente ya hubiesen sido alumnos del centro. 2. La secretaría del centro público en el que esté matriculado el alumnado o al que se encuentre adscrito el centro privado donde esté matriculado el alumnado, emitirá, a solicitud del interesado, certificación de superación del curso según modelos de los anexos IX y X, con indicación de la nota obtenida en el mismo. 3. A los efectos académicos y administrativos, de matriculación y expedición de certificaciones académicas, el centro privado quedará adscrito al mismo centro público al que esté adscrito en relación con las restantes enseñanzas que imparta. Artículo 14. Régimen académico del alumnado El alumnado matriculado en los cursos preparatorios contemplados en esta orden tendrán los derechos y obligaciones establecidos en la normativa vigente para el alumnado que curse enseñanzas en la Comunitat Valenciana. Artículo 15. Información sobre exenciones En el momento de presentación de solicitudes y de posterior matriculación, los centros docentes ofrecerán a los alumnos la información necesaria sobre las posibles exenciones de las partes o apartados de las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior a que tengan derecho, según establezca la normativa vigente reguladora de las pruebas. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Registro de centros La autorización de los cursos preparatorios dará lugar a la correspondiente inscripción en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

7 Segona. Compliment i difusió La Inspecció Educativa i les direccions de cada centre docent compliran i faran complir el que establix esta orde i adoptaran les mesures necessàries perquè el seu contingut siga conegut per tots els membres de la comunitat educativa. DISPOSICIONS FINALS Primera. Execució Es faculten les direccions generals competents en matèria de formació professional, centres i personal perquè dicten, en els seus àmbits competencials, les disposicions necessàries per a l execució i aplicació del que preveu esta orde. Segona. Modificació d annexos Així mateix, es faculta la direcció general competent en matèria de formació professional a modificar per resolució els annexos de la present orde per a adaptar-los a la legislació vigent en cada moment. Tercera. Entrada en vigor La present orde entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 17 de juliol de 2009 El conseller d Educació, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN Segunda. Cumplimiento y difusión La Inspección Educativa y las direcciones de cada centro docente, cumplirán y harán cumplir lo establecido en esta orden y adoptarán las medidas necesarias para que su contenido sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. DISPOSICIONES FINALES Primera. Ejecución Se faculta a las direcciones generales competentes en materia de formación profesional, centros y personal para que dicten, en sus ámbitos competenciales, las disposiciones necesarias para la ejecución y aplicación de lo previsto en esta orden. Segunda. Modificación de anexos Asimismo, se faculta a la dirección general competente en materia de formación profesional a modificar por resolución los anexos de la presente orden para adaptarlos a la legislación vigente en cada momento. Tercera. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 17 de julio de 2009 El conseller de Educación, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

8 ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D AUTORITZACIÓ PER A IMPARTIR ELS CURSOS PREPARATORIS DE LES PROVES D ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR LOS CURSOS PREPARATORIOS DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA MP A DADES DEL CENTRE / DATOS DEL CENTRO NOM I COGNOMS DEL DIRECTOR / NOMBRE Y APELLIDOS DEL DIRECTOR CENTRE EDUCATIU / CENTRO EDUCATIVO CODI / CÓDIGO DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA B SOL LICITUD / SOLICITUD Sol licita autorització per a impartir els cursos preparatoris de proves d'accés a cicles de Grau Mitjà i/o de Grau Superior. Solicita autorización para impartir los cursos preparatorios de pruebas de acceso a ciclos de Grado Medio y/o de Grado Superior. NIVELL: GRAU MITJÀ / GRAU SUPERIOR NIVEL: GRADO MEDIO / GRADO SUPERIOR MATÈRIES MATERIAS PROFESSOR/A PROFESOR/A TITULACIÓ TITULACIÓN Indiqueu amb un * el professor tutor / Indicad con un * el profesor tutor (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Per a acreditar allò que s'ha exposat aporta: / Para acreditar lo expuesto aporta: - Organització del concurs preparatori, sessions d'avaluació, data de finalització. Organización del concurso preparatorio, sesiones de evaluación, fecha de finalización. - Quadro horari del curs. Cuadro horario del curso. - Espais a utilitzar si es tracta d'un centre privat. Espacios a utilizar si se trata de un centro privado. Firma:, d de El director/a del centre / El director/a del centro Les dades personals que conté l imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d Educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). DIRECCIÓ TERRITORIAL D EDUCACIÓ D DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE IA E DIN A4 CE - DGITE

9 Annex II Província:... Relació de centres d esta província que oferixen cursos preparatoris de les proves d accés Localitat Centre Grau Opció part específica El director territorial d Educació

10 Annex III Centre... Localitat... Relació d alumnes admesos per a fer el curs preparatori de les proves d accés en este centre DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM GRAU OPCIÓ PART ESPECÍFICA...,... d... de... El director / La directora:

11 Annex IV Centre... Localitat... Relació d alumnes que hauran de fer el curs en un altre centre GRAU MITJÀ DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM CENTRE ON FARÀ LA PROVA LOCALITAT GRAU SUPERIOR DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM OPCIÓ PART ESPECÍFICA CENTRE ON FARÀ LA PROVA LOCALITAT...,... d... de... El director / La directora:

12 ANNEX V ACTA D AVALUACIÓ DEL CURS PREPARATORI DE PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ CENTRE:...LOCALITAT:... ACTA D AVALUACIÓ 1a 2a 3a DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM QUALIFICACIONS PART SOCIOLINGÜÍSTICA Llengua a1 Ciències Socials a2 PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA Matemàtiques b1 Ciències b2 Tecnologia b3 Esta acta comprén... alumnes....,... d... de... VP El president / La presidenta de la comissió d avaluació El secretari / La secretària de la comissió d avaluació

13 ANNEX VI ACTA D AVALUACIÓ DEL CURS PREPARATORI DE PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR CENTRE:...LOCALITAT:... ACTA D AVALUACIÓ 1a 2a 3a DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM QUALIFICACIONS PART COMUNA PART ESPECÍFICA Llengua i Literatura a1 Anglés a2 Matemàtiques a3 Apartat b1 Apartat b2 Apartat b3 Esta acta comprén... alumnes....,... d... de... VP El president /La presidenta de la comissió d avaluació El secretari / La secretària de la comissió d avaluació

14 ANNEX VII ACTA D AVALUACIÓ FINAL DEL CURS PREPARATORI DE PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ CENTRE:...LOCALITAT: ACTA D AVALUACIÓ FINAL DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM QUALIFICACIONS PART SOCIOLINGÜÍSTICA PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA Llengua a1 Ciències Socials a2 Nota mitjana Matemàtiques b1 Ciències b2 Tecnologia b3 Nota mitjana Nota mitjana de les parts QUALIFICACIÓ FINAL Esta acta comprén... alumnes....,... d... de... VP El president / La presidenta de la comissió d avaluació El secretari / La secretària de la comissió d avaluació Els vocals

15 ANNEX VIII ACTA D AVALUACIÓ FINAL DEL CURS PREPARATORI DE PROVES ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR CENTRE:...LOCALITAT:... ACTA D AVALUACIÓ FINAL DNI, targeta, permís, visat COGNOMS I NOM QUALIFICACIONS Llengua i Literatura a1 PART COMUNA PART ESPECÍFICA Anglés a2 Matemàtiques a3 Nota mitjana Apartat b1 Apartat b2 Apartat b3 Nota mitjana Nota mitjana de les parts QUALIFICACIÓ FINAL Esta acta comprén... alumnes....,... d... de... VP El president / La presidenta de la comissió d avaluació El secretari / La secretària de la comissió d avaluació Els vocals

16 ANNEX IX CERTIFICAT ACREDITATIU DE SUPERACIÓ DEL CURS PREPARATORI DE PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Sr./Sra..., secretari/ària del centre... CERTIFICA Que el Sr./Sra..., amb DNI/NIE..., ha superat el curs preparatori de proves d accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional Inicial, i ha obtingut les següents qualificacions finals: Part sociolingüística: Llengua i Literatura (Castellà o Valencià)... Ciències Socials: Geografia i Història... Nota mitjana... Part científica, matemàtica i tècnica: a) Matemàtiques... b) Ciències... c) Tecnologia... Nota mitjana Nota final... I perquè així conste i als efectes oportuns, s expedix el present certificat....,...d...de.20.. Vist i plau El director/la directora Firmat...

17 ANNEX X CERTIFICAT ACREDITATIU DE SUPERACIÓ DEL CURS PREPARATORI DE PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Sr./Sra..., secretari/ària del centre... CERTIFICA Que el Sr./Sra..., amb DNI/NIE..., ha superat el curs preparatori de proves d accés a Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional Inicial, i ha obtingut les següents qualificacions finals: Part comuna: 1. Llengua i Literatura (Castellà o Valencià) Matemàtiques... a) Anglés... a) Nota mitjana... Part específica, Opció...: Economia...Geografia...Història... Dibuix Tècnic...Tecnologia Industrial...Física i Química... Biologia i Ciències de la Terra...Física... Química... Nota mitjana Nota final... I perquè així conste i als efectes oportuns, s expedix el present certificat....,...d...de Vist i plau El director/la directora Firmat...

18 Anexo II Provincia:... Relación de centros de esta provincia que ofertan cursos preparatorios de las pruebas de acceso Localidad Centro Grado Opción parte específica El director territorial de Educación

19 Anexo III Centro... Localidad... Relación de alumnos admitidos para realizar el curso preparatorio de las pruebas de acceso en este centro DNI, tarjeta, permiso, visado APELLIDOS Y NOMBRE GRADO OPCIÓN PARTE ESPECÍFICA...,... d... de... El director/a:

20 Anexo IV Centro... Localidad... Relación de alumnos que deberán realizar el curso en otro centro GRADO MEDIO DNI, tarjeta, permiso, visado APELLIDOS Y NOMBRE CENTRO DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA LOCALIDAD GRADO SUPERIOR DNI, tarjeta, permiso, visado APELLIDOS Y NOMBRE OPCIÓN PARTE ESPECÍFICA CENTRO DONDE REALIZARÁ LA PRUEBA LOCALIDAD...,... d... de... El director/a:

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22193 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que se regulan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2009, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 15-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 137 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de de junio de 2009, de la Consejería de

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22691 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 20 de septiembre de 2013 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior de Formación Profesional

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 24628 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 11 de octubre de 2011 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio y superior

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 20380 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de septiembre de 2012 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN EDU/922/2010, de 24 de junio, por la que se regula la formación profesional inicial en régimen de educación a distancia

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Consejería de Educación

Consejería de Educación Pág. 46 LUNES 8 DE JUNIO DE 2009 B.O.C.M. Núm. 134 1870 Consejería de Educación ORDEN 1931/2009, de 24 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Página núm. 6 BOJA núm. 135 Sevilla, 12 de julio 2011 1. Disposiciones generales CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 19 de marzo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a las

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

Nº 195 Viernes, 8 de octubre de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 16.943

Nº 195 Viernes, 8 de octubre de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 16.943 Nº 195 Viernes, 8 de octubre de 2010 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 16.943 3º Curso Gestión del diseño Área de conocimiento Materia Caráct. Tipo Materiales y tecnologías aplicadas al diseño de producto Oficina

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment

Más detalles

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Servici Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2007, de la directora general del Servici Valencià d Ocupació i Formació per la qual es regula el procediment

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua DECRET 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l exercici d activitats de formació de manipuladors de plaguicides

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu per a ingrés

Más detalles

[2012] Proyecto Curricular de Bachillerato. Proyecto Curricular de Bachillerato 2012. [24 de Octubre]

[2012] Proyecto Curricular de Bachillerato. Proyecto Curricular de Bachillerato 2012. [24 de Octubre] Proyecto Curricular de Bachillerato [24 de Octubre] [2012] Modificación del Proyecto Curricular de Etapa-Bachillerato-del IES María de Molina, presentada por la CCP al Claustro del 24 de octubre de 2012,

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 16650 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan comisiones de servicio para cubrir con

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN ECD/277/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el proceso de admisión de alumnos de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de idioma inglés a distancia,

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles