8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS."

Transcripción

1 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2. Gestión indirecta de servicios públicos 3. Bases de presentación de las cuentas 4. Normas de valoración 5. Inversiones destinadas al uso general 6. Inmovilizaciones inmateriales 7. Inmovilizaciones materiales 8. Inversiones gestionadas 9. Patrimonio público del suelo 10. Inversiones financieras 11. Existencias 12. Tesorería 13. Fondos propios 14. Información sobre el endeudamiento A) Pasivos financieros a largo y corto plazo B) Operaciones de intercambio financiero C) Avales concedidos 15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 1) Gestión de los recursos administrados 2) Devoluciones de ingresos 3) Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos 4) Cuentas corrientes con otros entes públicos 16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería 1) Deudores 2) Acreedores 3) Partidas pendientes de aplicación. Cobros 4) Partidas pendientes de aplicación. Pagos 17. Ingresos y gastos 18. Información sobre valores recibidos en depósito 1

2 19. Cuadro de financiación 20. Información presupuestaria Ejercicio corriente A) Presupuesto de gastos A.1) Modificaciones de crédito A.2) Remanentes de crédito A.3) Ejecución de proyectos de gasto A.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto B) Presupuesto de ingresos B.1) Proceso de gestión B.2) Devoluciones de ingresos B.3) Compromisos de ingreso Ejercicios cerrados A) Obligaciones de presupuestos cerrados B) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados C) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores Ejercicios posteriores A) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores B) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores Gastos con financiación afectada Remanente de Tesorería 21. Indicadores A) Indicadores financieros y patrimoniales B) Indicadores presupuestarios C) Indicadores de gestión 22. Acontecimientos posteriores al cierre 2

3 1 EL BALANÇ Compren degudament separats, els bens i els drets, i les despeses diferides que constitueixen l actiu de l ens local, i les obligacions i fons propis que formen el passiu d aquesta. El balanç es confeccionarà tenint en compte: Que en cada partida a més a més de les xifres de l exercici que es tanca, les corresponents a l exercici immediatament anterior. Quan les esmentades xifres no siguin comparables, degut a modificacions en l estructura del balanç o per canvis d imputació, s hauran d adaptar els imports de l exercici precedent, al efectes de la presentació en l exercici corrent. No hi figuraran les partides a les qual no correspongui cap import ni a l exercici ni al anterior. La classificació entre curt i llarg termini es realitzarà tenint en compte el termini previst pel venciment, venda o cancellació. Es considerarà llarg termini quan sigui superior a un any comptat a partir de la data de tancament de l exercici. La part pendent del desemborsament sobre accions que tinguin la consideració d inversió permanent que vagi a vèncer a curt termini s inclourà a l epígraf D.III creditors del passiu. La part del saldo dels comptes del subgrup 14 provisions per a riscos i despeses que hagi de vèncer a curt termini, s inclourà en una nova agrupació del passiu, amb la denominació provisions per a riscos i despeses a curt termini. 3

4 Nº CUENTA ACTIVO Ej. N Ej. N-1 Nº CUENTA PASIVO Ej. N Ej. N ,212,216,218,219 (281) (291) ,224,226,227,228,229 (282) (292) , (284) (294) 250,251, ,253, ,265 (297),(298) ,31,32,33,34,35,36 (39) ,441, ,471, ,558 (490) 540,541,546,(549) 542,543,545,547, ,566 (597),(598) ,580 A) INMOVILIZADO I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes naturales 2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 3. Bienes comunales 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural II. Inmovilizaciones inmateriales 1. Aplicaciones informáticas 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero 3. Otro inmovilizado inmaterial 4. Amortizaciones 5. Provisiones III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Instalaciones técnicas 4. Otro inmovilizado 5. Amortizaciones 6. Provisiones IV. Inversiones gestionadas V. Patrimonio público del Suelo 1.Terrenos y construcciones 2. Aprovechamientos urbanísticos 3. Otro inmovilizado 4. Amortizaciones 5. Provisiones VI. Inversiones financieras permanentes 1. Cartera de valores a largo plazo 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 4. Provisiones 5. Operaciones de intercambio financiero VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias 1. Existencias 2. Provisiones II. Deudores 1. Deudores presupuestarios 2. Deudores no presupuestarios 3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 4. Administraciones Públicas 5. Otros deudores 6. Provisiones III. Inversiones financieras temporales 1. Cartera de valores a corto plazo 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo 4. Provisiones 5. Operaciones de intercambio financiero IV. Tesorería V. Ajustes por periodificación (107) (108) (109) , , ,173, , , , ,508, ,522, ,523, ,528, , ,476, , ,585 A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio 1. Patrimonio 2. Patrimonio recibido en adscripción 3. Patrimonio recibido en cesión 4. Patrimonio entregado en adscripción 5. Patrimonio entregado en cesión 6. Patrimonio entregado al uso general II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS C) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda distinta del euro II. Otras deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas 3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo 5. Operaciones de intercambio financiero III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos D) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones y bonos a corto plazo 2. Deudas representadas en otros valores negociables 3. Intereses de obligaciones y otros valores 4. Deudas en moneda distinta del euro II. Otras deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Otras deudas 3. Deudas en moneda distinta del euro 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 5. Operaciones de intercambio financiero III. Acreedores 1. Acreedores presupuestarios 2. Acreedores no presupuestarios 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 4. Administraciones Públicas 5. Otros acreedores IV. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C) TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 4

5 2 EL COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICO PATRIMONIAL El compte del resultat econòmico-patrimonial compren amb la deguda separació els ingressos i beneficis de l exercici, les despeses i les pèrdues d aquest, i per diferència, el resultat, l estalvi o desestalvi. Es formularà tenint en compte: Que a cada partida a més de les xifres corresponents a l exercici que es tanca, les corresponents a l exercici immediatament anterior. Quan unes i altres no siguin comparables, ja sigui per que s ha produït un canvi en l estructura econòmico-patrimonial, o per haver-se realitzat un canvi d imputació, es procedirà a adaptar els imports de l exercici precedent als efectes de la presentació de l exercici corrent. No hi figuraran les partides que no tinguin import en l exercici ni en l anterior. 5

6 Nº CUENTA DEBE Ej. N Ej. N-1 Nº CUENTA HABER Ej. N Ej. N ,610* 601,602,611*,612* , , ,(793) 675,694,(794) ,662,663, , ,697,698,699,(796), (797),(798),(799) , , ,671, ,691,692,(791),(792),(795) A) GASTOS 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 2. Aprovisionamientos a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Otros gastos externos 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales a) Gastos de personal: a.1) Sueldos, salarios y asimilados a.2) Cargas sociales b) Prestaciones sociales c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado d) Variación de provisiones de tráfico d.1) Variación de provisiones de existencias d.2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables f.1) Por deudas f.2) Pérdidas de inversiones financieras g) Variación de las provisiones de inversiones financieras h) Diferencias negativas de cambio i) Gastos de operaciones de intercambio financiero 4. Transferencias y subvenciones a) Transferencias y subvenciones corrientes c) Transferencias y subvenciones de capital 5. Pérdidas y gastos extraordinarios a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Variación de las provisiones de inmovilizado c) Pérdidas por operaciones de endeudamiento d) Gastos extraordinarios e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios (*) Con signo positivo o negativo según su saldo. 700,701,702,703, ,725,726,727, ,731, , ,735,736, , ,776, , , ,771, B) INGRESOS 1. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestaciones de servicios b.1) Prestación de servicios en régimen de derecho privado b.2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Ingresos de gestión ordinaria a) Ingresos tributarios a.1) Impuestos propios a.2) Impuestos cedidos a.3) Tasas a.4) Contribuciones especiales a.5) Otros ingresos tributarios b) Ingresos urbanísticos 4. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Reintegros b) Trabajos realizados por la entidad c) Otros ingresos de gestión c.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente c.2) Exceso de provisiones de riesgos y gastos d) Ingresos de participaciones en capital e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado f) Otros intereses e ingresos asimilados f.1) Otros intereses f.2) Beneficios en inversiones financieras g) Diferencias positivas de cambio h) Ingresos de operaciones de intercambio financiero 5. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital 6. Ganancias e ingresos extraordinarios a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios AHORRO DESAHORRO 6

7 .3 ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST L Estat de la Liquidació del Pressupost compren, amb la deguda separació: La liquidació del Pressupost de despeses. La liquidació del Pressupost d ingressos. El resultat pressupostari. La liquidació del Pressupost de despeses i la liquidació del Pressupost d ingressos es presentaran amb el nivell de desagregació del Pressupost aprovat i de les seves modificacions posteriors. En la liquidació del Pressupost de despeses, en la columna denominada pagaments s inclourà qualsevol forma d extinció de l obligació. En la liquidació del Pressupost d ingressos, en la columna denominada drets cancellats s inclouran els cobraments en espècie i els drets cancellats per insolvències i altres causes. Tant mateix en la columna denominada drets reconeguts nets s inclouran el total de drets reconeguts durant l exercici minorat pel total de drets anullats i cancellats en el mateix. Quan l estat de liquidació del Pressupost estigui suportat amb documents en paper, s acompanyaran els resums següents: Resum de la classificació funcional de la despesa, amb la mateixa estructura que la Liquidació del Pressupost de despeses, detalli per cada nivell de la classificació funcional, totalitzant per subfuncions i grups de funció. Resum de la classificació econòmica de la despesa que amb la mateixa estructura que la Liquidació del pressupost de despeses, detall per a cada nivell de la classificació econòmica, totalitzant per conceptes, articles i capítols. Resum de les obligacions reconegudes netes que reflexi per a cada nivell de la classificació funcional l import de les obligacions reconegudes netes per cada capítol, totalitzant per subfuncions, funcions i grups de funció i capítols. Resum de la classificació econòmica dels ingressos que, amb la mateixa estructura que la Liquidació del pressupost d ingressos, detalli aquest per a cada nivell de classificació econòmica, totalitzant per conceptes, articles i capítols. 7

8 1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES. PARTIDA PRESSSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ CREDITS PRESSUPOSTARIS INICIALS MODIFICACIO DEFINITIUS DESPESES COMPROMESES OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES DESPESES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DESEMBRE ROMANENTS DE CRÈDIT TOTAL 2. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D INGRESSOS APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ PREVISIONS PRESSUPOSTARIES INICIALS MODIFICACIO DEFINITIVES DRETS RECONEGUTS DRETS ANUL.LATS DRETS CANCEL.LATS DRETS RECONEGUTS NETS RECAPTAT NET OBLIGACIONS PENDENTS DE COBRAMENT. 31 DESEMBRE EXCÈS/ DEFECTE PREVISIÓ TOTAL 8

9 3. ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CONCEPTES a) Operacions corrents (capítols 1 a 5) b) Altres operacions no financeres (capítols 6 a 7) Estat de la liquidació del Pressupost Resultat pressupostari DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES AJUSTOS RESULTAT PRESSUPOSTARI 1. Total operacions no financeres (a+b) 2. Actius financers (capítol 8) 3. Passius financers (capítol 9) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L EXERCICI Ajustos 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals Desviacions de finançament negatives de l exercici Desviacions de finançament positives de l exercici RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

10 4. MEMORIA La Memòria completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el Compte del resultat econòmicopatrimonial i en l Estat de liquidació del Pressupost. Es formularà tenint en compte: a. El model de la Memòria recull la informació mínima a complimentar. b. Haurà de contenir qualsevol altre informació no inclosa al model de la Memòria que sigui necessària per facilitar la comprensió dels comptes anuals, amb la finalitat que aquestes reflexin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmico-patrimonial i de l execució del Pressupost de l entitat. c. Quan als apartats de la Memòria s incloguin quadres per a reflexar tota o part de la informació que es sollicita serà obligatòria la seva cumplimentació. d. La informació continguda a la Memòria relativa a l Estat de liquidació del Pressupost es presentarà amb el mateix nivell de desagregació que aquest. e. Els municipis en més de habitants i les demés entitats locals d àmbit superior hauran de complimentar amb caràcter obligatori la part que fa referència als indicadors de gestió de l apartat 21 indicadors f. Quan com a conseqüència de l absència d operacions existeixi algun tipus d informació de la Memòria que no tingui contingut, haurà d identificar-se fent-se constar aquesta circumstancia 10

Plataforma de Rendición de Cuentas Juego de reglas de validación de cuentas

Plataforma de Rendición de Cuentas Juego de reglas de validación de cuentas Plataforma de Rendición de Cuentas Juego de reglas de validación de cuentas Índice MODELO NORMAL... 3 NO ARITMÉTICAS... 3 ARITMÉTICAS... 5 VALIDACIONES MODELO SIMPLIFICADO... 70 NO ARITMÉTICAS... 70 ARITMÉTICAS...

Más detalles

ANEXOS II Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial de la Administración General

ANEXOS II Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial de la Administración General ANEXOS II Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial de la Administración General 283 Nº CUENTAS BALANCE DEL 2008 ACTIVO 2008 2007 A) INMOVILIZADO 2.394.262.017,63 2.761.921.447,60 I. Inversiones

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CUENTAS ANUALES

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CUENTAS ANUALES UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Cuentas Anuales Ejercicio 2014 Í N D I C E I.) BALANCE 3 II.) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL 5

Más detalles

Cuentas Anuales 2011

Cuentas Anuales 2011 Cuentas Anuales 2011 ÍNDICE Introducción... 3 A) Balance... 5 B) Cuenta del resultado económico-patrimonial... 7 C) Estado de liquidación del Presupuesto... 9 C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos...10

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA 7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament RT per despeses generals = RT - Drets

Más detalles

LA CONTABILIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

LA CONTABILIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 11 LA CONTABILIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 11.1. La Información Económico Patrimonial 11.2. El Balance 11.3. Cuenta del Resultado Económico Patrimonial 11.4. Cuentas Agregadas La Cuenta General

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS

TABLA DE EQUIVALENCIAS TABLA DE EQUIVALENCIAS PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 2004 Y PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA ADAPTADO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 2013 1 PRESENTACIÓN El

Más detalles

Organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2014

Organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes - Datos de la Cuenta del Ejercicio 2014 Organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes - Datos de la Cuenta del 2014 Activo Actual Anterior A. Inmovilizado 170.831,02 170.831,02 I. Inversiones destinadas al uso general 1. Terrenos y bienes

Más detalles

ÍNDICE Introducción... 3 A) Balance... 5 B) Cuenta del resultado económico-patrimonial... 7 C) Estado de liquidación del Presupuesto... 9 C.1) Liquidación del Presupuesto de Gastos... 10 C.2) Liquidación

Más detalles

Índex. Introducció... 21

Índex. Introducció... 21 001-020 PGC Català Pymes 15/2/08 09:20 Página 3 Índex REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables

Más detalles

Depósito de cuentas de fundaciones

Depósito de cuentas de fundaciones Depósito de cuentas de fundaciones Plan General de Contabilidad. Cuentas modelo PYMES y Microempresas. Cuadro de cuentas GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Dotación Fundacional 101. Fondo Social

Más detalles

ACTIVO. BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X NOTAS de la MEMORIA 200X 200X-1 A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO. BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X NOTAS de la MEMORIA 200X 200X-1 A) ACTIVO NO CORRIENTE A) ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X NOTAS de la MEMORIA 200X 200X-1 I. Inmovilizado intangible. 1. Desarrollo. 2. Concesiones. 3. Patentes, licencias, marcas y similares.

Más detalles

CUADRO DE CUENTAS GRUPO I

CUADRO DE CUENTAS GRUPO I 10. Capital GRUPO I FINANCIACIÓN BÁSICA 100. Capital social. 1000. Capital ordinario 1001. Capital privilegiado 1002. Capital sin derecho a voto 1003. Capital con derechos restringidos 101. Fondo social

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2013 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL" 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y COTIZACIONES SOCIALES 47.800 a) Impuestos b) Tasas 47.800 c) Otros ingresos tributarios d) Cotizaciones

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL A) CUENTAS ANUALES 1.- BALANCE...A.-

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD ( R e a l D e c r e t o 1 5 1 4 / 2 0 0 7, d e 1 6 d e N o v i e m b r e ) C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e C u e n t a s ( A n t i g u o y N u e v o P l a n ) C u a

Más detalles

GRUPO I - FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL

GRUPO I - FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL GRUPO I - FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Capital social. 1000. Capital ordinario. 1001. Capital privilegiado. 1002. Capital sin derecho a voto. 1003. Capital con derechos restringidos. 101. Fondo

Más detalles

Índex. Presentació REIAL DECRET 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla general de comptabilitat... 9

Índex. Presentació REIAL DECRET 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla general de comptabilitat... 9 Índex Presentació... 7 19884 REIAL DECRET 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla general de comptabilitat... 9 Introducció... 21 Primera part. Marc conceptual de la comptabilitat... 41

Más detalles

ANEXO IV FUNDACIONES

ANEXO IV FUNDACIONES ANEXO IV FUNDACIONES 288 BALANCE DE SITUACIÓN 31-12-2003 FUNDACIÓN CANARIA DE INVESTIGACIÓN Y SALUD ACTIVO 2003 2002 PASIVO 2003 2002 A) Fundadores / asociados por desembolsos no exigidos A) Fondos propios

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cadiz, Consorcio Aletas PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL"

Más detalles

PyG CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Variación de existencias de mercaderías. 704 Ventas de envases y embalajes recuperados

PyG CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS. Variación de existencias de mercaderías. 704 Ventas de envases y embalajes recuperados PyG A GASTOS B) INGRESOS 1. 1. Importe neto de la cifra de negocios Reducción de exixtencias de productos terminados y en curso de fabricación a) Ventas 71 Variación de existencias 700 Ventas de mercaderías

Más detalles

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS) (en euros) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS) (en euros) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS FICHA EP1 PRESUPUESTO ADMINIST. (GASTOS) PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS) OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS GASTOS INICIAL 2014 MODIFICADO 2014 %VAR. V. ABS. I. Gastos de Personal 2.977.652 2.977.652

Más detalles

ÍNDICE CUADRO DE CUENTAS PLAN GENERAL DE PYMES

ÍNDICE CUADRO DE CUENTAS PLAN GENERAL DE PYMES CUADRO DE CUENTAS PLAN GENERAL DE PYMES 10. CAPITAL (GRUPO 1) 11. RESERVAS 12. RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 13. SUBVENCIONES, DONACIONES, LEGADOS Y OTROS AJUSTES EN PATRIMONIO NETO 14. PROVISIONES

Más detalles

SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.

SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE (EUROS) REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS APROVISIONAMIENTOS 19.967

Más detalles

Tabla de Equivalencias

Tabla de Equivalencias 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 10 CAPITAL 10 CAPITAL 100 Capital Social 100 Capital social 1000 Capital ordinario 100 Capital social 1001 Capital privilegiado 150 Acciones o participaciones

Más detalles

Organismos Autónomos. 1 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012.

Organismos Autónomos. 1 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012. 1 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2012. Organismos Autónomos Ejecución presupuestaria Organismos Autónomos 3 En el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral durante el ejercicio de 2012

Más detalles

MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X

MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X MODELO NORMAL DE BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. 1. Desarrollo. 2. Concesiones. 3. Patentes, licencias, marcas y similares. 4. Fondo de comercio.

Más detalles

Informe de fiscalización sobre LOS AyuntamienTOS del área de la VALDORBA Ejercicio 2000. Indice

Informe de fiscalización sobre LOS AyuntamienTOS del área de la VALDORBA Ejercicio 2000. Indice Informe de fiscalización sobre LOS AyuntamienTOS del área de la VALDORBA Ejercicio 2 Indice Página I. INTRODUCCIÓN... 3 II. OBJETIVO... 4 III. ALCANCE Y LIMITACIONES... 5 IV. AYUNTAMIENTO DE BARÁSOAIN...

Más detalles

Cuadro de Cuentas Plan General de Contabilidad de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas)

Cuadro de Cuentas Plan General de Contabilidad de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) Cuadro de Cuentas Plan General de Contabilidad de Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) Control Pyme Asesoría de Empresas Abogados Auditores www.controlpyme.es Página 1 de 9 Grupo 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREV. 2013 PPTO. 2014 I. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN -1.626 Cobros 29.003 Pagos -30.629 II. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Más detalles

CUADRO DE CUENTAS GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA

CUADRO DE CUENTAS GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA CUADRO DE CUENTAS GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Capital social 101. Fondo social 102. Capital 103. Socios por desembolsos no exigidos 1030. Socios por desembolsos no exigidos, capital social

Más detalles

100 Capital social 101 Fondo social 102 Capital 103 Socios por desembolsos no exigidos 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 108

100 Capital social 101 Fondo social 102 Capital 103 Socios por desembolsos no exigidos 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 108 100 Capital social 101 Fondo social 102 Capital 103 Socios por desembolsos no exigidos 104 Socios por aportaciones no dinerarias pendientes 108 Acciones o participaciones propias en situaciones especiales

Más detalles

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 19966 REAL DECRETO 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos

Más detalles

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES

Más detalles

4.3.1. Remanente de tesorería

4.3.1. Remanente de tesorería 4.3. 4.3.1. Remanente de tesorería CUENTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA. EJERCICIO 2014 CONCEPTOS IMPORTES 1. Derechos pendientes de cobro... 180.000,00 (+)

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

PGC 2007 PGC 1990 GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA GRUPO 1: FINANCIACION BASICA. 10.CAPITAL 100.Capital social

PGC 2007 PGC 1990 GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA GRUPO 1: FINANCIACION BASICA. 10.CAPITAL 100.Capital social Comparación entre el cuadro de cuentas del PGC 2007 y el del PGC 1990 Las cuentas que experimentan alguna modificación relevante aparecen en cursiva y de color rojo. PGC 2007 GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA

Más detalles

Seguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V GOBIERNO DE ESPAÑA

Seguridad Social. Cuentas del Ejercicio. Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES TOMO V GOBIERNO DE ESPAÑA GOBIERNO DE ESPAÑA SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Seguridad Social Cuentas del Ejercicio Ejercicio 2010 INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Más detalles

MODELO DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X

MODELO DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X MODELO DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X ACTIVO A) ACTIVO NO CORRIENTE Notas de la Memoria I. Inmovilizado intangible. II. Inmovilizado material. 1. Terrenos

Más detalles

UNIVERSIDAD DE JAÉN UNIVERSIDAD DE JAÉN CUENTAS ANUALES 2012 CUENTAS ANUALES Universidad de Jaén 2012 Índice CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2012 í N D I C E 1. INTRODUCCIÓN... 5 2. BALANCE... 11 3. CUENTA

Más detalles

PLAN GENERAL CONTABILIDAD PÚBLICA 2010

PLAN GENERAL CONTABILIDAD PÚBLICA 2010 PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA 2010 GRUPO 0. - CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 00. DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE. 000. Presupuesto ejercicio corriente. 001. Presupuesto de gastos:

Más detalles

Cuenta PGC Normal, Abreviado y PYMES Cuenta PGC Normal y Abreviado Cuenta PGC PYMES GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Capital social 101. Fondo social 102. Capital 103. Socios por desembolsos

Más detalles

NPGC CCAA.doc - Página 1 de 11

NPGC CCAA.doc - Página 1 de 11 NPGC CCAA.doc - Página 1 de 11 BALANCE DE SITUACIÓN NOTAS DE LA MEMORIA Ejercicio X Ejercicio X- 1 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible 1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias,

Más detalles

ïåàdvtt{d d ïåàdu}}td d åóöïîdu~dãéìüìàéüàéîìdáüòéàüdd 10.CAPITAL 100.Capital social

ïåàdvtt{d d ïåàdu}}td d åóöïîdu~dãéìüìàéüàéîìdáüòéàüdd 10.CAPITAL 100.Capital social Comparación entre el cuadro de cuentas del PGC 2008 y el del PGC 1990 Las cuentas que experimentan alguna modificación relevante aparecen en cursiva y de color rojo. ïåàdvtt{d d åóöïîdu~dãéìüìàéüàéóìdááòéàüd

Más detalles

I.- CONTENIDO FORMAL, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

I.- CONTENIDO FORMAL, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO. Informe de Intervención nº 81.2014. Cuenta General del ejercicio 2013. SALVADOR ALMUDEVER MAGRANER, Interventor del Ayuntamiento de Rojales, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2006 CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA 1575 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEBE 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION 2. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de Mercaderias.

Más detalles

Plan General Contable 2007 Listado de Cuentas

Plan General Contable 2007 Listado de Cuentas Plan General Contable 2007 Listado de Cuentas GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Capital social 101. Fondo social 102. Capital 103. Socios por desembolsos no exigidos 1030. Socios por desembolsos

Más detalles

Nº DE CUENTAS ACTIVO EJERCICIO N 196, 197. A) Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos

Nº DE CUENTAS ACTIVO EJERCICIO N 196, 197. A) Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos BALACE DE SITUACIÓ º DE CUETAS ACTIVO 196, 197 A) Fundadores/asociados por desembolsos no exigidos 20 210 211,212 213 214 215 219 (291) (281) 230 231 232 233 234 239 (2921) 220,221 222,223 224,225 229

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

4.3.,QIRUPDFLyQ GH FDUiFWHU QDQFLHUR

4.3.,QIRUPDFLyQ GH FDUiFWHU QDQFLHUR 4.3. 4.3.1. Remanente de tesorería C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S 2013 Comisión Regional del Banco de Tierras - Remanente de Tesorería Pág. 49 4.3.2. Estado de

Más detalles

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES Plaza Desarrollos Logísticos, S.L. Ejercicio 2012 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS AÑO 2012

Más detalles

A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 190. Accionistas por desembolsos no exigidos (103). Socios por desembolsos no exigidos ( PN)

A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 190. Accionistas por desembolsos no exigidos (103). Socios por desembolsos no exigidos ( PN) A) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS 190. Accionistas por desembolsos no exigidos (103). Socios por desembolsos no exigidos ( PN) B) INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento 200. Gastos de constitución

Más detalles

BALANCE. Pág 1. 3) Bienes comunales 3) Patrimonio recibido en cesión 116.979.475,58 124.049.764,60

BALANCE. Pág 1. 3) Bienes comunales 3) Patrimonio recibido en cesión 116.979.475,58 124.049.764,60 BALANCE Activo Pasivo Ejercicio 2012 (EUR) 2011 (EUR) Ejercicio 2012 (EUR) 2011 (EUR) A) INMOVILIZADO 1.609.993.486,73 1.770.927.766,01 A) FONDOS PROPIOS -3.285.388.365,13-1.624.943.325,97 I) Inversiones

Más detalles

Informe. 1. Datos Identificativos. 2. Valoración Iberinform RATINGS PREDICTIVOS DE RENTABILIDAD Y SOLVENCIA RATING PREDICTIVO DE MOROSIDAD

Informe. 1. Datos Identificativos. 2. Valoración Iberinform RATINGS PREDICTIVOS DE RENTABILIDAD Y SOLVENCIA RATING PREDICTIVO DE MOROSIDAD Informe Impresión completa 1. Datos Identificativos NIF Denominación CNAE Domicilio A00000000 EMPRESA FICTICIA SA Teléfono 910.000.000 7484 - Otras actividades empresariales CALLE de la CONSTITUCION,0

Más detalles

TOTAL GENERAL (A+B+C+D). TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E).

TOTAL GENERAL (A+B+C+D). TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E). Prácticas de Administración de Empresas (5º curso) PRÁCTICA VII: FUENTES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Material de Apoyo BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO ACTIVO N N-1 PASIVO N N-1 A. Accionistas por desembolsos

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2014 INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA INVERSIÓN,GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA 1579 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEBE 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION 2. APROVISIONAMIENTOS a)

Más detalles

ANEXO I NOMBRE DE LA EMPRESA, FUNDACIÓN O ENTIDAD MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL DATOS GENERALES

ANEXO I NOMBRE DE LA EMPRESA, FUNDACIÓN O ENTIDAD MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL DATOS GENERALES ANEXO I NOMBRE DE LA EMPRESA, FUNDACIÓN O ENTIDAD MEMORIA: OBJETIVOS, ACTUACIONES, INVERSIONES Y PERSONAL DATOS GENERALES Ley por la que se constituye Fecha de constitución Identificación fiscal Objeto

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013 AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2013 AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) 1273 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION DEBE 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION 2. APROVISIONAMIENTOS 42.308.720

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS (Versión definitiva 1-6-05)

PRESUPUESTO DE GASTOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS (Versión definitiva 1-6-05) El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

Más detalles

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L.U Ejercicio 2014 SOCIEDAD INMUEBLES GTF, S.L.U.

Más detalles

COMPARATIVA DE LOS CUADROS DE CUENTAS DEL PGC 2007 Y DEL PGC

COMPARATIVA DE LOS CUADROS DE CUENTAS DEL PGC 2007 Y DEL PGC CIRCULAR INFORMATIVA Nº extraordinario Diciembre de 2007 COMPARATIVA DE LOS CUADROS DE CUENTAS DEL PGC 2007 Y DEL PGC 1990 Esta Circular Informativa no contiene una información exhaustiva y completa para

Más detalles

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERICICIO 2010

BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERICICIO 2010 1 Cuentas A C T I V O Notas de la memoria 200,(2800),(2900) 201,(2801),(2901) 202,(2802),(2902) A) ACTIVO NO CORRIENTE I Inmovilizado intangible 1. Investigación 2. Desarrollo 3. Concesiones 995.727,79

Más detalles

Cuadro de equivalencias entre cuentas del PGC/90 y actual PGCANEXOS

Cuadro de equivalencias entre cuentas del PGC/90 y actual PGCANEXOS Ediciones Francis Lefebvre ANEXOS 1 Cuadro de equivalencias entre cuentas del PGC/90 y actual PGCANEXOS GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA GRUPO 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10 CAPITAL 10 CAPITAL 100 Capital social

Más detalles

1034. Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción. 1040. Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social

1034. Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción. 1040. Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social 10. CAPITAL 100. Capital social 101. Fondo social 102. Capital 103. Socios por desembolsos no exigidos 1030. Socios por desembolsos no exigidos, capital social 1034. Socios por desembolsos no exigidos,

Más detalles

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DISTRIBUCION DE TOMOS QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES

Más detalles

Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba CUENTA GENERAL

Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba CUENTA GENERAL Organismo Autónomo Instituto de Cooperación con la Hacienda Local Entidad Local Excma. Diputación Provincial de Córdoba Provincia Córdoba Comunidad Autonómica Andalucía CUENTA GENERAL Ejercicio Económico

Más detalles

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN IMDEA NETWORKS MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2015 PROYECTO: Adecuación sede actual

Más detalles

Correspondencia entre las cuentas del Plan General de Contabilidad del 90 y las del nuevo Plan General de Contabilidad

Correspondencia entre las cuentas del Plan General de Contabilidad del 90 y las del nuevo Plan General de Contabilidad Correspondencia entre las cuentas del Plan General de Contabilidad del 90 y las del nuevo Plan General de Contabilidad A continuación se relacionan todas las cuentas del Plan General Contable del 90 con

Más detalles

Modelos de Cuentas Anuales Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias Balance abreviado Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

Modelos de Cuentas Anuales Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias Balance abreviado Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada AEXO Modelos de Cuentas Anuales Balance Cuenta de Pérdidas y Ganancias Balance abreviado Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada MODELO DE CUETAS AUALES - BALACE DE CUETAS ACTIVO -1 190, 191, 192, 193,

Más detalles

14 Provisiones Provisiones para riesgos y gastos 15 Deudas a largo plazo con características especiales

14 Provisiones Provisiones para riesgos y gastos 15 Deudas a largo plazo con características especiales finanplan COMPARACIÓN CUADRO DE CUENTAS NUEVO P.G.C. - P.G.C. 1990 Grupo 1. Financiación Básica 10 Capital Capital 11 Reservas Reservas 12 Resultados pendientes de aplicación Resultados pendientes de aplicación

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JUNY

Más detalles

Plan General de Contabilidad

Plan General de Contabilidad cuadro DE CUENTAS (rd 1514/2007, de 16 de noviembre) Grupo 1. FINANCIACIÓN BÁSICA 10. CAPITAL 100. Capital social 101. Fondo social 102. Capital 103. Socios por desembolsos no exigidos 104. Socios por

Más detalles

A) En relación con el procedimiento de aprobación del Presupuesto

A) En relación con el procedimiento de aprobación del Presupuesto INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012 DEL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE En el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11,

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012 UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012 UNIVERSIDAD DE BURGOS BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012 UNIVERSIDAD DE BURGOS A.- BALANCE DE SITUACIÓN 11 Universidad de Burgos BALANCE Página 1 / 1 EJERCICIO 2012 FECHA 31/12/2012 ACTIVO PASIVO A)

Más detalles

4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 4.3 INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO 4.3.2 REMANENTE DE TESORERÍA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014 INTERVENCIÓN GENERAL REMANENTE DE TESORERÍA. SALUD CONCEPTO IMPORTE 1. (+) Derechos pendientes de cobro

Más detalles

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL SUR (ACSUR) LAS SEGOVIAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL SUR (ACSUR) LAS SEGOVIAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL SUR (ACSUR) LAS SEGOVIAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 1 CUENTAS ANUALES ACSUR LAS SEGOVIAS BALANCE EJERCICIO 2006 EJERCICIO

Más detalles

UCM RESUMEN CUENTAS ANUALES DE LAS EJERCICIO 2011

UCM RESUMEN CUENTAS ANUALES DE LAS EJERCICIO 2011 UCM RESUMEN DE LAS CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2011 Glosario de términos 5 Esquema de Liquidación del Presupuesto 10 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos Resumen por Capítulos 12 Capítulo III

Más detalles

Balance de Situación

Balance de Situación BALANCE DE SITUACION CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTO 2013 Balance de Situación BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado) EJERCICIO 2012 ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN

Más detalles

2. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS FUNDACIONES ESTATALES

2. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS FUNDACIONES ESTATALES 2. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS FUNDACIONES ESTATALES ÍNDICE DE LISTADOS 2. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LAS FUNDACIONES ESTATALES 2.1. INFORMACIÓN GENERAL 2.2. INFORMACIÓN POR SECTORES

Más detalles

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015

Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015 Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015 Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica,

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2016 F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS) F.P.A PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALAGA EN BIOMEDICINA Y SALUD (FIMABIS) 302 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 2. APROVISIONAMIENTOS

Más detalles

Cuadro Cuentas Plan General Contable 1990 Cuadro Cuentas Plan General Contable 2008 1 Financiación Básica 1. Financiación Básica 10 Capital 10.

Cuadro Cuentas Plan General Contable 1990 Cuadro Cuentas Plan General Contable 2008 1 Financiación Básica 1. Financiación Básica 10 Capital 10. Cuadro Cuentas Plan General Contable 1990 Cuadro Cuentas Plan General Contable 2008 1 Financiación Básica 1. Financiación Básica 10 Capital 10. Capital 100 Capital Social 100. Capital social 101 Fondo

Más detalles

R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A

R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A 2 0 0 7 R E F E R E N C I A S E M P R E S A R I A L E S D E A N D A L U C Í A empresas líderes, gacelas y de alta rentabilidad Diccionario de términos y definiciones Accionistas por desembolsos no exigidos:

Más detalles

Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones

Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones Consorcios con participación no mayoritaria del sector público estatal. Presupuestos de explotación y capital y detalle de inversiones ÍNDICE Página Sector público administrativo... 1 Presupuestos de

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AÑO 2014 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicio 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS

Más detalles

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. (SEACSA) PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN "CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS" A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 114 a) Ventas 14 b) Prestaciones

Más detalles

PRESUPUESTO DE GASTOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS

PRESUPUESTO DE GASTOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

Más detalles

SERVICIO FISCAL TELENTI, S.L. González Besada, 25 Entlo. 33007 Oviedo Tel. 985244204 o Fax 985239650 telenti@telenti.com

SERVICIO FISCAL TELENTI, S.L. González Besada, 25 Entlo. 33007 Oviedo Tel. 985244204 o Fax 985239650 telenti@telenti.com EQUIVALENCIA DE LAS CUENTAS DEL PLAN GENERAL CONTABLE APROBADO POR REAL DECRETO 1643/1990 DE 20 DE DICIEMBRE CON LAS CUENTAS DEL PLAN GENERAL CONTABLE APROBADO POR REAL DECRETO 1514/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE

Más detalles

Cuentas Anuales Ejercicio 2013

Cuentas Anuales Ejercicio 2013 Región de Murcia Consejería de Agricultura y Agua (IMIDA) Cuentas Anuales Ejercicio 2013 Memoria 2013 - IMIDA Página 1 de 121 INSTITUTO MURCIANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO CUENTAS

Más detalles

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals

Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals Model abreujat per a la presentació dels comptes anuals G145CTC-046-00 Model de comptes anuals abreujats/pimes 1. Balanç de situació Societat Exercici G145CTC-046-00 úm. de compte Actiu A) ACTIU O CORRET

Más detalles

MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA EJERCICIO 2012

MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA EJERCICIO 2012 MEMORIA ECONÓMICA SIMPLIFICADA EJERCICIO 2012 ASOCIACION: APOYO POSITIVO FIRMAS NIF : G80672694 UNIDAD MONETARIA : Euros. 1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD Atención a personas que viven con VIH/SIDA en la Comunidad

Más detalles

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES

CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES Escuela Superior de Hostelería de Aragón, S.A.U Ejercicio 2012 LIQUIDACIÓN

Más detalles

27 de septiembre de 2012 SOCIOS COMPROMISARIOS

27 de septiembre de 2012 SOCIOS COMPROMISARIOS Pamplona 27 de septiembre de 2012 ASAMBLEA ORDINARIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS COMPROMISARIOS CONTENIDO Balance de Situación a 30.06.2012 (comparativo a 30.06.2011). Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Más detalles

Tema 1. El ciclo contable y la revelación de información financiera. Las Cuentas Anuales

Tema 1. El ciclo contable y la revelación de información financiera. Las Cuentas Anuales Supuesto 1. 1 Tema 1. El ciclo contable y la revelación de información financiera. Las Cuentas Anuales El Balance de comprobación de la empresa Omega S.A. presenta al 31 de diciembre del año 0, antes de

Más detalles

PRESUPUESTO DE INGRESOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS / PLANES DE CUENTAS SIMPLIFICADOS El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de servir de guía para la aplicación del nuevo sistema contable para las entidades locales a implantar el 1 de enero de 2006. La tabla siguiente

Más detalles

INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010 DEL AYUNTAMIENTO DE TACORONTE

INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010 DEL AYUNTAMIENTO DE TACORONTE INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2010 DEL AYUNTAMIENTO DE TACORONTE En el ejercicio de la función fiscalizadora que le impone el artículo 11, apartado b) de la

Más detalles

1605. Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas

1605. Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas Cuadro Cuentas Plan General Contable 2008 Cuadro Cuentas Plan General Contable 1990 1. Financiación Básica 1 Financiación Básica 10. Capital 10 Capital 100. Capital social 100 Capital Social 101. Fondo

Más detalles