Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les ajudes per a complementar les beques per a l activitat de mobilitat d estudiants per estudis del programa Erasmus+, pertanyents a institucions públiques d educació superior de la Comunitat Valenciana. [2016/4688] ÍNDEX Preàmbul Títol I. Disposicions generals Article 1. Objecte i finançament Article 2. Beneficiaris Article 3. Requisits Títol II. Procediment Article 4. Sol licituds Article 5. Termini i lloc de presentació Article 6. Selecció i valoració de les sol licituds Article 7. Distribució de l import global entre les entitats sol licitants Article 8. Criteris de concessió Article 9. Resolució Títol III. Del pagament i justificació de la subvenció Article 10. Justificació i pagament Article 11. Col laboració de la Generalitat Article 12. Obligacions dels becaris Article 13. Compatibilitat de les ajudes Article 14. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució Article 15. Mètode de comprovació i pla de control Article 16. Responsabilitat i règim sancionador Disposició addicional única. Despesa pública Disposicions finals Primera. Facultat de desplegament Segona. Entrada en vigor PREÀMBUL El desenvolupament de la dimensió internacional és una de les claus en la millora dels ensenyaments universitaris. En aquest sentit, hi ha diverses iniciatives per al foment de la mobilitat d estudiants universitaris que permeten realitzar part dels seus estudis en uns altres països. Les universitats de la Comunitat Valenciana, conscients de la importància d aquesta dimensió europea, han participat des del començament en aquest tipus d accions, i han obtingut finançament per part d altres institucions, junt amb l aportació dels seus fons propis. La Generalitat, amb la voluntat de fomentar la dimensió europea en les universitats valencianes, ofereix als estudiants universitaris aquestes ajudes com a mecanisme per a garantir i millorar la participació dels estudiants valencians en els programes de mobilitat per a la realització d estudis universitaris en uns altres països. Amb aquesta finalitat, el Decret 40/2002, de 5 de març, del Govern Valencià, de mesures de suport als estudiants universitaris a la Comunitat Valenciana (DOCV 4207, ), modificat pel Decret 88/2006, de 16 de juny (DOCV 5284, ), va disposar que podrien establir-se ajudes complementàries a les beques del programa Sòcrates Erasmus per al foment de la mobilitat dels estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana. Pel mitjà del Reglament (UE) núm. 1288/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d 11 de desembre de 2013 (DOUE L327/50, ), es va crear el programa Erasmus+, d educació, formació, joventut i esport de la Unió, que, al mateix temps, contempla entre les seues accions la mobilitat d estudiants en tots els cicles de l ensenyament superior. A aquesta ordre, pel seu caràcter de subvenció, li és d aplicació la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i en els preceptes que siga Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ORDEN 30/2016, de 20 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios del Programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunitat Valenciana. [2016/4688] ÍNDICE Preámbulo Título I. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y financiación Artículo 2. Beneficiarios Artículo 3. Requisitos Título II. Procedimiento Artículo 4. Solicitudes Artículo 5. Plazo y lugar de presentación Artículo 6. Selección y valoración de las solicitudes Artículo 7. Distribución del importe global entre las entidades solicitantes Artículo 8. Criterios de concesión Artículo 9. Resolución Título III. Pago y justificación de la subvención Artículo 10. Justificación y pago Artículo 11. Colaboración de la Generalitat Artículo 12. Obligaciones de los becarios Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas Artículo 14. Circunstancias que dan lugar a la modificación de la resolución Artículo 15. Método de comprobación y plan de control Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador Disposición adicional única. Gasto público Disposiciones finales Primera. Facultad de desarrollo Segunda. Entrada en vigor PREÁMBULO El desarrollo de la dimensión internacional constituye una de las claves en la mejora de las enseñanzas universitarias. En tal sentido existen diversas iniciativas para el fomento de la movilidad de estudiantes universitarios que permiten realizar parte de sus estudios en otros países. Las universidades de la Comunitat Valenciana, conscientes de la importancia de esta dimensión europea, han participado desde su inicio en este tipo de acciones, obteniendo financiación por parte de otras instituciones, junto a la aportación de sus fondos propios. La Generalitat, con la voluntad de fomentar la dimensión europea en las universidades valencianas, ofrece a los estudiantes universitarios estas ayudas, como mecanismo para garantizar y mejorar la participación de los estudiantes valencianos en los programas de movilidad para la realización de estudios universitarios en otros países. Con esta finalidad, el Decreto 40/2002, de 5 de marzo (DOGV 4207, ), del Gobierno Valenciano, de medidas de apoyo a los estudiantes universitarios en la Comunitat Valenciana, modificado por el Decreto 88/2006, de 16 de junio (DOGV 5284, de ), dispuso que podrían establecerse ayudas complementarias a las becas del programa Sócrates Erasmus para el fomento de la movilidad de los estudiantes universitarios de la Comunitat Valenciana. Por el Reglamento (UE) núm. 1288/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 (DOUE L327/50, ), se crea el programa Erasmus+, de educación, formación, juventud y deporte de la Unión que, a la vez, contempla entre sus acciones la movilidad de estudiantes en todos los ciclos de la enseñanza superior. A esta orden, por su carácter de subvención, le es de aplicación la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y en los preceptos que

2 aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Atés el caràcter de les ajudes regulades per aquesta ordre, que s adrecen a un col lectiu que no exerceix cap activitat econòmica, aquestes subvencions, per la mateixa naturalesa dels beneficiaris als quals van destinades, queden excloses de l aplicació del principi d incompatibilitat amb el Mercat Comú formulat en l article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i no és per tant obligatori notificar-les a la Comissió Europea. En el procés d elaboració d aquesta ordre, d acord amb el que disposa l article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, relatiu a les bases reguladores de la concessió de subvencions, han emés un informe l Advocacia General de la Generalitat i la Intervenció Delegada de la conselleria competent en matèria d universitats. A més, s han realitzat els tràmits d audiència pertinents. Per tot això, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en virtut de les atribucions que em confereixen l article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, vista la proposta de 13 de juny de 2016, de la persona titular de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència, i de conformitat amb aquesta, sea aplicable, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Dado el carácter de las ayudas reguladas por esta orden, que van dirigidas a un colectivo que no ejerce actividad económica, estas subvenciones, por la propia naturaleza de los beneficiarios a quienes van destinadas, quedan excluidas de la aplicación del principio de incompatibilidad con el Mercado Común formulado en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no siendo, por tanto, obligatoria la notificación de las mismas a la Comisión Europea. En el proceso de elaboración de esta orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, relativo a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, ha emitido informe la Abogacía General de la Generalitat y la Intervención Delegada de la conselleria competente en materia de universidades. Además se han realizado los trámites de audiencia pertinentes. Por todo ello, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, vista la propuesta de 13 de junio de 2016, de la persona titular de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, y de conformidad con la misma, ORDENE TÍTOL I Disposicions generals Article 1. Objecte i finançament 1. L objecte d aquesta ordre és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries d ajudes per a complementar les beques per a l activitat de mobilitat d estudiants per estudis del programa Erasmus+, pertanyents a les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià, i dels centres públics adscrits a aquelles, i per a estudiants d ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l Institut Superior d Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana. 2. Per a cada exercici pressupostari es convocaran aquelles ajudes incloses en els pressupostos de la Generalitat amb càrrec a l aplicació i al programa pressupostari que s indique en la convocatòria corresponent. Article 2. Beneficiaris En podrà ser beneficiari, en els termes que establisca la convocatòria corresponent, l alumnat a qui fa referència el punt 1 de l article anterior, que complisca els requisits continguts en aquesta ordre i d acord amb els criteris de valoració que s hi estableixen. Article 3. Requisits Els beneficiaris hauran de reunir els requisits següents: 1. Tenir la residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana. 2. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d acreditar la condició de residents; quedaran exclosos de ser beneficiaris de les ajudes els qui es troben en situació d estada o de residència per estudis, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 4/2000, d 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. 3. Haver sigut seleccionats per a realitzar una part dels seus estudis en l activitat de mobilitat d estudiants per a estudis, per alguna de les institucions indicades en el punt 1 de l article primer d aquesta ordre que haja obtingut la Carta Erasmus d Educació Superior del programa Erasmus+ per al període , en institucions europees d educació superior d altres països del programa Erasmus+. ORDENO TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto y financiación 1. El objeto de esta orden es establecer las bases por las que han de regirse las convocatorias de ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios del programa Erasmus+, pertenecientes a las universidades públicas que integran el Sistema Universitario Valenciano, a las que hace referencia el artículo 2 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de coordinación del Sistema Universitario Valenciano, y de los centros públicos adscritos a la mismas, y para estudiantes de enseñanzas artísticas superiores de los centros adscritos al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 2. Para cada ejercicio presupuestario se convocarán aquellas ayudas incluidas en los Presupuestos de la Generalitat con cargo a la aplicación y programa presupuestario que se indique en la correspondiente convocatoria. Artículo 2. Beneficiarios Podrá ser beneficiario en los términos que establezca la correspondiente convocatoria, el alumnado al que hace referencia el punto 1 del artículo anterior, que cumpla los requisitos contenidos en esta orden y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en ella. Artículo 3. Requisitos Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos: 1. Tener la residencia administrativa en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana. 2. Los estudiantes extranjeros no comunitarios deberán acreditar la condición de residentes, quedando excluidos de ser beneficiarios de las ayudas quienes se encuentren en situación de estancia o residencia por estudios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 3. Haber sido seleccionados para realizar una parte de sus estudios en la actividad de movilidad de estudiantes para estudios, por alguna de las instituciones indicadas en el punto 1 del artículo primero de esta orden que haya obtenido la Carta Erasmus de Educación Superior del programa Erasmus+ para el período , en instituciones europeas de Educación Superior de otros países del programa Erasmus+.

3 4. Estar matriculat en una de les institucions a què fa referència el punt 3 anterior, en qualsevol dels ensenyaments següents: 4.1. Ensenyaments universitaris adaptats a l Espai Europeu d Educació Superior que conduïsquen a títols oficials de grau Ensenyaments universitaris que conduïsquen a l obtenció dels títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic. 5. No s inclouen en aquesta ordre ajudes per als estudis de màster universitari, tercer cicle o doctorat, estudis d especialització ni estudis que conduïsquen a l obtenció de títols propis de les universitats. 6. Haver sigut beneficiari d alguna de les beques que s indiquen a continuació: 6.1. D una beca o ajuda del sistema general de beques i ajudes a l estudi concedides pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport, durant el curs acadèmic anterior al de realització de l activitat de mobilitat objecte de l ajuda D una beca o ajuda de la Generalitat, per a la realització d estudis universitaris, durant el curs acadèmic anterior al de realització de l activitat de mobilitat objecte de l ajuda. En cas de no poder acreditar la condició de beneficiari d aquesta beca de la Generalitat, serà suficient que l alumne siga sol licitant de la beca i es comprove, una vegada avaluada la sol licitud, que compleix els requisits exigits per a obtenir-la. La comprovació a què fa referència el paràgraf anterior serà realitzada per l òrgan instructor de les beques, que emetrà un informe que acredite el compliment pels alumnes dels requisits per a l obtenció de la beca mencionada. 4. Estar matriculado en una de las instituciones a las que hace referencia el punto 3 anterior, en cualquiera de las enseñanzas siguientes: 4.1. Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de grado Enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, maestro, ingeniero técnico y arquitecto técnico. 5. No se incluyen en esta orden ayudas para los estudios de máster universitario, tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización ni estudios conducentes a la obtención de títulos propios de las universidades. 6. Haber sido beneficiario de alguna de las becas que se indican a continuación: 6.1. De una beca o ayuda del sistema general de becas y ayudas al estudio concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante el curso académico anterior al de realización de la actividad de movilidad objeto de la ayuda De una beca o ayuda de la Generalitat, para la realización de estudios universitarios, durante el curso académico anterior al de realización de la actividad de movilidad objeto de la ayuda. En caso de no poder acreditar la condición de beneficiario de esta beca de la Generalitat será suficiente que el alumno sea solicitante de dicha beca y se compruebe, una vez evaluada dicha solicitud, que cumple los requisitos exigidos para la obtención de la misma. La comprobación a la que hace referencia el párrafo anterior será realizada por el órgano instructor de dichas becas, que emitirá informe acreditando el cumplimiento por los alumnos de los requisitos para la obtención de la mencionada beca. TÍTOL II Procediment Article 4. Sol licituds 1. Les sol licituds seran formalitzades per les entitats a què fa referència l article primer, punt 1, d aquesta ordre, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+. 2. Les sol licituds hauran d anar acompanyades de la documentació següent: a) Informe de l entitat sol licitant en què es faça constar el finançament de les beques Erasmus+, amb indicació dels fons percebuts per a això procedents de la Unió Europea, el Ministeri d Educació, Cultura i Esport, l entitat sol licitant o altres institucions. b) Relació individualitzada i certificada, en suports paper i informàtic, de l alumnat de l entitat sol licitant beneficiari de les beques Erasmus+ per a la mobilitat d estudiants per estudis, durant el curs que determine la corresponent convocatòria. Aquesta relació haurà de contenir l alumnat que complisca els requisits establits en els punts 1 a 5 de l article anterior, i inclourà també la informació següent: b.1) País de destinació i mesos d estada. b.2) Localitat de residència administrativa. b.3) Puntuació que resulte de l aplicació dels criteris continguts en l article huité d aquesta ordre. La puntuació parcial obtinguda per l alumnat per a cada un dels criteris esmentats haurà d incloure s també en la relació esmentada. b.4) Condició de beneficiari d una beca o ajuda del sistema general de beques i ajudes a l estudi concedides pel Ministeri d Educació, Cultura i Esport durant el curs acadèmic anterior al de realització de l activitat de mobilitat objecte de l ajuda. c) Declaració responsable de l entitat sol licitant per la qual s acredite que els beneficiaris d aquesta subvenció compleixen les obligacions per reintegrament de subvencions. 3. Les dades personals de l alumnat arreplegades en el transcurs del procediment seran incloses en un fitxer automatitzat de l òrgan convocant, en els termes i condicions que s indiquen en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica mencionada. TÍTULO II Procedimiento Artículo 4. Solicitudes 1. Las solicitudes serán formalizadas por las entidades a las que hace referencia el artículo primero, punto 1, de esta orden, en su calidad de gestoras de las becas Erasmus+. 2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: a) Informe de la entidad solicitante en el que se haga constar la financiación de las becas Erasmus+, con indicación de los fondos percibidos para ello procedentes de la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la entidad solicitante u otras instituciones. b) Relación individualizada y certificada, en soportes papel e informático, del alumnado de la entidad solicitante beneficiario de las becas Erasmus+ para la movilidad de estudiantes por estudios, durante el curso que determine la correspondiente convocatoria. Dicha relación deberá contener al alumnado que cumpla los requisitos establecidos en los puntos 1 a 5 del artículo anterior, incluyendo asimismo la siguiente información: b.1) País de destino y meses de estancia. b.2) Localidad de residencia administrativa. b.3) Puntuación que resulte de la aplicación de los criterios contenidos en el artículo octavo de esta orden. La puntuación parcial obtenida por el alumnado, para cada uno de los criterios citados deberá incluirse también en dicha relación. b.4) Condición de beneficiario de una beca o ayuda del sistema general de becas y ayudas al estudio concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el curso académico anterior al de realización de la actividad de movilidad objeto de la ayuda. c) Declaración responsable de la entidad solicitante por la que se acredite que los beneficiarios de esta subvención cumplen con las obligaciones por reintegro de subvenciones. 3. Los datos personales del alumnado, recogidos en el transcurso del procedimiento, serán incluidos en un fichero automatizado del órgano convocante, en los términos y condiciones que se recogen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la referida ley orgánica.

4 Article 5. Termini i lloc de presentació 1. Les entitats sol licitants presentaran les sol licituds en el termini establit en la corresponent convocatòria, i començarà a comptar l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Les sol licituds es presentaran en el Registre General de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport o en qualsevol dels llocs i pels procediments a què fa referència l article 38 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. 3. A les entitats sol licitants que no reunisquen els requisits establits en aquesta ordre o que no aporten la documentació requerida en l article quart, se ls requerirà perquè, en el termini de 10 dies, esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua petició, d acord amb el que disposa l article 71 de la Llei de Procediment Administratiu Comú, després de la resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l article 42 de la llei esmentada. Article 6. Selecció i valoració de les sol licituds 1. L òrgan competent per a l ordenació i instrucció de l expedient serà la Subdirecció General d Universitat, Investigació i Ciència, la qual realitzarà d ofici totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s haja de dictar la resolució. 2. Per a la valoració de les sol licituds es constituirà una comissió composta pels membres següents: President: el subdirector general d Universitat, Investigació i Ciència, o la persona en qui delegue. Vocals: un representant de l Institut Superior d Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana (ISEACV) i dos funcionaris de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència. Secretari: el cap del Servei de Gestió Economicopressupòstaria de les Universitats. La comissió ajustarà el seu funcionament al que estableixen els article 22 i següents de la Llei de Procediment Administratiu Comú. 3. La comissió, una vegada valore les sol licituds, emetrà, en un termini no superior a 10 dies a comptar de la data de la reunió de la comissió, un informe en el qual es concretarà el resultat de la valoració efectuada. 4. L informe contindrà la distribució entre les entitats sol licitants del crèdit disponible segons el que estableix l article seté. 5. Així mateix, ajustant-se als criteris de concessió establits en l article huité, l informe contindrà la relació d alumnes beneficiaris, amb indicació de l import de l ajuda obtinguda, així com la relació d alumnes que, per motiu de la puntuació total obtinguda i del crèdit disponible, no siguen beneficiaris d aquestes ajudes. 6. L import de l ajuda proposada, per mes d estada, per a cada alumne beneficiari estarà determinat pel grup a què estiga adscrit el país de destinació del sol licitant d acord amb la taula següent: Import mensual en euros per país d estada Artículo 5. Plazo y lugar de presentación 1. Las entidades solicitantes presentarán las solicitudes en el plazo establecido en la correspondiente convocatoria y comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte o en cualquiera de los lugares y por los procedimientos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley Procedimiento Administrativo Común. 3. A las entidades solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en esta orden o no aporten la documentación requerida en el artículo cuarto, se les requerirá para que, en el plazo de 10 días, subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hicieran se les tendrá por desistidas de la petición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada ley. Artículo 6. Selección y valoración de las solicitudes 1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del expediente será la Subdirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, el cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se haya de dictar la resolución. 2. Para la valoración de las solicitudes se constituirá una comisión compuesta por los siguientes miembros: Presidente: el subdirector general de Universidad, Investigación y Ciencia, o persona en quien delegue. Vocales: un representante del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y dos funcionarios de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia. Secretario: el jefe del Servicio de Gestión Económico-presupuestaria de las Universidades. La comisión ajustará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 22 y siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. 3. La comisión, una vez valore las solicitudes emitirá, en un plazo no superior a 10 días a contar desde la fecha de la reunión de la comisión, un informe en el cual se concretará el resultado de la valoración efectuada. 4. El informe contendrá la distribución entre las entidades solicitantes del crédito disponible según lo establecido en el artículo séptimo. 5. Asimismo, ajustándose a los criterios de concesión establecidos en el artículo octavo, el informe contendrá la relación de alumnos y alumnas beneficiarios, con indicación del importe de la ayuda obtenida, así como la relación de alumnos y alumnas que, por motivo de la puntuación total obtenida y del crédito disponible, no resulten beneficiarios de estas ayudas. 6. El importe de la ayuda propuesta, por mes de estancia, para cada alumno beneficiario vendrá determinado por el grupo al que esté adscrito el país de destino del solicitante, de acuerdo con la tabla siguiente: Importe mensual en euros por país de estancia Grup País Import Grupo País Importe 1 Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suecia Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, República Checa, Turquía Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía 150 En les convocatòries que s aproven a l empara d aquesta ordre es podrà modificar la taula anterior, tant pel que fa al nombre de grups que la componen com a la relació de països per grup. Així mateix, en les corresponents convocatòries es podran establir imports per grup de país diferents dels indicats en la taula anterior. En las convocatorias que se aprueben al amparo de esta orden se podrá modificar la tabla anterior, tanto en lo que se refiere al número de grupos que la componen como a la relación de países por grupo. Asimismo, en las correspondientes convocatorias, se podrán establecer importes por grupo de país distintos a los indicados en la tabla anterior.

5 7. Les ajudes es concediran pel màxim de mesos que establisca la convocatòria corresponent. En el cas que l estada siga de menor duració, únicament es concedirà l ajuda per l estada efectivament realitzada per l alumne. Els períodes de les estades s ajustaran al calendari acadèmic de la institució d acollida. Article 7. Distribució de l import global entre les entitats sol licitants 1. La comissió, a la vista de les sol licituds presentades, determinarà la distribució entre les entitats sol licitants del crèdit disponible establit en la convocatòria corresponent, d acord amb el que s indica en l article primer, punt 2, d aquesta ordre. 2. La distribució es realitzarà atenent el nombre d alumnes de cada una de les entitats sol licitants, beneficiaris d una beca Erasmus+ en l activitat de mobilitat d estudiants per a estudis, i del nombre total de mesos d estada dels alumnes esmentats per a l activitat de mobilitat objecte de l ajuda. 3. Una vegada establida la distribució del crèdit disponible, d acord amb el que estableixen els punts anteriors, es podrà realitzar una distribució de l import corresponent a cada entitat en funció de les branques de coneixement establides en l article 12.4 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, pel qual s estableix l ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, a saber: a) Arts i Humanitats b) Ciències c) Ciències de la Salut d) Ciències Socials i Jurídiques e) Enginyeria i Arquitectura En cas d aplicar-se la distribució de l import a què fa referència aquest punt, el percentatge que corresponga a cada branca de coneixement sobre l import assignat a cada entitat estarà determinat en les convocatòries corresponents. En el cas que no s arribe a cobrir el total d ajudes en alguna de les branques, i hi haja candidats que compleixen els requisits en les branques restants, es repartiran les ajudes que queden per cobrir proporcionalment entre les altres branques. Als efectes del que disposa aquest punt, s entendrà que els ensenyaments artístics superiors estan adscrits a la branca de coneixement d Arts i Humanitats. Article 8. Criteris de concessió Els alumnes que complisquen els requisits establits en l article tercer seran ordenats d acord amb la puntuació total obtinguda per cada estudiant, resultant de l aplicació dels criteris següents: 1. La puntuació que resulte de la diferència entre la nota mitjana que conste en el certificat acadèmic personal de l alumne o alumna i la nota mitjana de l alumnat del mateix ensenyament que haja finalitzat els seus estudis en el curs acadèmic que determine la convocatòria corresponent, en la mateixa institució acadèmica i titulació. La nota mitjana es realitzarà sobre les assignatures superades per l alumne o alumna d acord amb els procediments establits en la normativa corresponent. En aquelles titulacions en què no haja finalitzat els seus estudis cap promoció d alumnat, la puntuació a què es refer el paràgraf anterior s obtindrà de la diferència entre la nota mitjana que conste en el certificat acadèmic personal de l alumne o alumna i la nota mitjana de l alumnat de la seua mateixa promoció. 2. Quan es tracte d alumnat que curse dobles titulacions internacionals, títols conjunts internacionals, o de mobilitat per curs complet, cada entitat sol licitant podrà atorgar una puntuació igual al 10 % del valor màxim establit en la taula de qualificacions utilitzada per a l obtenció de la puntuació a què es refereix el punt 1 anterior. 3. Una vegada realitzada l ordenació dels alumnes a la qual es refereix aquest article, seran proposats com a beneficiaris d aquestes ajudes aquells alumnes la posició dels quals en aquella ordenació estiga dins de l import destinat a l entitat on es troben matriculats, fixat d acord amb la distribució del crèdit disponible establida en l article seté. 4. En el cas que dos o més estudiants obtinguen la mateixa puntuació total, tindrà preferència per a optar a l ajuda l alumne o alumna què realitze una estada de major duració sobre el que realitze una estada de 7. Las ayudas se concederán por el máximo de meses que establezca la correspondiente convocatoria. En el caso de que la estancia sea de menor duración, únicamente se concederá la ayuda por la estancia efectivamente realizada por el alumno o alumna. Los periodos de las estancias se ajustarán al calendario académico de la institución de acogida. Artículo 7. Distribución del importe global entre las entidades solicitantes 1. La comisión, a la vista de las solicitudes presentadas, determinará la distribución entre las entidades solicitantes del crédito disponible establecido en la correspondiente convocatoria, de acuerdo con lo indicado en el artículo primero, punto 2, de esta orden. 2. Dicha distribución se realizará atendiendo al número de alumnos de cada una de las entidades solicitantes, beneficiarios de una beca Erasmus+ en la actividad de movilidad de estudiantes para estudios, y del número total de meses de estancia de dichos alumnos para la actividad de movilidad objeto de la ayuda. 3. Una vez establecida la distribución del crédito disponible, conforme a lo establecido en los puntos anteriores, se podrá realizar una distribución del importe correspondiente a cada entidad en función de las ramas de conocimiento establecidas en el artículo 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, a saber: a) Artes y Humanidades b) Ciencias c) Ciencias de la Salud d) Ciencias Sociales y Jurídicas e) Ingeniería y Arquitectura En caso de aplicarse la distribución del importe al que hace referencia este punto, el porcentaje que corresponda a cada rama de conocimiento sobre el importe asignado a cada entidad vendrá determinado en las correspondientes convocatorias. En el caso de que no se llegase a cubrir el total de ayudas en alguna de las ramas, y hubiera candidatos que cumplen los requisitos en las ramas restantes, se repartirán las ayudas que queden por cubrir proporcionalmente entre las demás ramas. A los efectos de lo dispuesto en este punto se entenderá que las enseñanzas artísticas superiores se hallan adscritas a la rama de conocimiento de Artes y Humanidades. Artículo 8. Criterios de concesión Los alumnos y alumnas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo tercero serán ordenados de acuerdo con la puntuación total obtenida por cada estudiante, resultante de la aplicación de los siguientes criterios: 1. La puntuación que resulte de la diferencia entre la nota media que conste en la certificación académica personal del alumno o alumna y la nota media del alumnado de la misma enseñanza que haya finalizado sus estudios en el curso académico que determine la correspondiente convocatoria, en la misma institución académica y titulación. La nota media se realizará sobre las asignaturas superadas por el alumno o alumna de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. En aquellas titulaciones en las que no haya finalizado sus estudios ninguna promoción de alumnado, la puntuación a la que se refiere el párrafo anterior se obtendrá de la diferencia entre la nota media que conste en la certificación académica personal del alumno y la nota media del alumnado de su misma promoción. 2. Cuando se trate de alumnado que curse dobles titulaciones internacionales, títulos conjuntos internacionales, o de movilidad por curso completo, cada entidad solicitante podrá otorgar una puntuación igual al 10 % del valor máximo establecido en la tabla de calificaciones utilizada para la obtención de la puntuación a la que se refiere el punto 1 anterior. 3. Una vez realizada la ordenación de los alumnos y alumnas a la que se refiere este artículo, serán propuestos como beneficiarios de estas ayudas aquellos alumnos cuya posición en dicha ordenación se halle dentro del importe destinado a la entidad donde se encuentren matriculados, fijado de acuerdo con la distribución del crédito disponible establecida en el artículo séptimo. 4. En el caso de que dos o más estudiantes obtengan la misma puntuación total, tendrá preferencia para optar a la ayuda el alumno o alumna que realice una estancia de mayor duración sobre el que realice una

6 menor duració. Si continua l empat, tindrà preferència l estudiant amb millor nota mitjana del seu certificat acadèmic personal. Si persisteix l empat, tindrà preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en què estiguen matriculats els alumnes, i, si continua l empat, es distribuirà l import corresponent entre l alumnat amb la mateixa puntuació, en quantitats proporcionals a l import mensual per país de destinació, d acord amb la taula inclosa en article sisé, punt 6, d aquesta ordre. Article 9. Resolució 1. L òrgan instructor, a la vista de l informe de la comissió establida en l article sisé, punt 2, formularà la proposta de concessió i emetrà un informe en què conste que, de la informació que es troba en el seu poder, es desprén que els beneficiaris compleixen tots els requisits per a obtenir aquestes beques. 2. Vista la proposta de concessió, la persona titular de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència, per delegació del conseller d Educació, Investigació, Cultura i Esport, acordarà la distribució entre les entitats sol licitants de l import global màxim destinat a finançar la convocatòria corresponent i la concessió de les ajudes a l alumnat beneficiari. 3. Així mateix la resolució contindrà la relació d alumnes que reunint els requisits establits en la convocatòria no en siguen beneficiaris per raó de la puntuació obtinguda. Aquest alumnat podrà suplir, per ordre de puntuació, les renúncies o les revocacions que puguen produir-se entre els beneficiaris. 4. En cap cas, la quantia de l ajuda concedida a un beneficiari podrà ser superior a l import que li haja correspost d acord amb les dades utilitzades per a la valoració de la sol licitud, encara que l alumne haja modificat el període i/o el país d estada. En el cas que l import que efectivament corresponga a un beneficiari, pel període efectivament realitzat i/o per la modificació del país de destinació, siga inferior al que li hauria correspost d acord amb les dades utilitzades per a la valoració de la sol licitud, la diferència serà destinada als alumnes a qui es refereix el punt 3 d aquest article. 5. El termini per a dictar una resolució no serà superior a sis mesos a partir del dia següent de la publicació de la convocatòria, sense perjuí de l ampliació de terminis prevista en l article 42 de la Llei de Procediment Administratiu Comú. En el cas que no es dicte una resolució per l òrgan competent en aquest temps, es podrà considerar desestimada la sol licitud per silenci administratiu. estancia de menor duración. Si continúa el empate tendrá preferencia el estudiante con mejor nota media de su certificación académica personal. De persistir el empate tendrá preferencia el sexo infrarrepresentado en la titulación en la que estén matriculados dichos alumnos y, de continuar dicho empate, se distribuirá el importe correspondiente entre el alumnado con igual puntuación, en cantidades proporcionales al importe mensual por país de destino, de acuerdo con la tabla incluida en artículo sexto, punto 6, de esta orden. Artículo 9. Resolución 1. El órgano instructor, a la vista del informe de la comisión establecida en el artículo sexto, punto 2, formulará la propuesta de concesión y emitirá informe en el que conste que, de la información que obra en su poder, se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para obtener estas becas. 2. Vista la propuesta de concesión la persona titular de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, por delegación del conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, acordará la distribución entre las entidades solicitantes del importe global máximo destinado a financiar la correspondiente convocatoria y la concesión de las ayudas al alumnado beneficiario. 3. Asimismo la resolución contendrá la relación de alumnos y alumnas que, reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria, no resulten beneficiarios por razón de la puntuación obtenida. Dicho alumnado podrá suplir, por orden de puntuación, las renuncias o revocaciones que entre los beneficiarios puedan producirse. 4. En ningún caso la cuantía de la ayuda concedida a un beneficiario podrá ser superior al importe que le hubiera correspondido de acuerdo con los datos utilizados para la valoración de la solicitud, aún cuando el alumno haya modificado el periodo y/o país de estancia. En el caso de que el importe que efectivamente corresponda a un beneficiario, por el periodo efectivamente realizado y/o por la modificación del país de destino, sea inferior al que le hubiera correspondido de acuerdo con los datos utilizados para la valoración de la solicitud, la diferencia será destinada a los alumnos a los que se refiere el punto 3 de este artículo. 5. El plazo para dictar resolución no será superior a seis meses a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, sin perjuicio de la ampliación de plazos prevista en el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En caso de que no se dictara resolución por el órgano competente en este tiempo, se podrá considerar desestimada la solicitud por silencio administrativo. TÍTOL III Pagament i justificació de la subvenció Article 10. Justificació i pagament L import global de les ajudes es lliurarà a cada entitat sol licitant amb la justificació prèvia, davant de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència, dins del termini que cada convocatòria determine, de l acte administratiu de l entitat sol licitant pel qual s acorde l increment de la quantia de la beca al seu alumnat beneficiari, en concepte de beneficiaris de les beques Erasmus+ durant el curs establit en la convocatòria, amb expressió de la quantia de complement d aquella i del total resultant, així com de la notificació a l alumne beneficiari. Article 11. Col laboració de la Generalitat Les entitats sol licitants faran constar en totes les seues publicacions sobre beques Erasmus+, que disposen d una ajuda complementària de la Generalitat. Article 12. Obligacions dels becaris Els beneficiaris queden sotmesos al que disposa l article 35 del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s estableixen el règim de les beques i ajudes al estudi personalitzades. Article 13. Compatibilitat de les ajudes Les ajudes concedides seran compatibles amb altres ajudes o subvencions, siga quina siga la seua naturalesa i l entitat que les concedisca TÍTULO III Pago y justificación de la subvención Artículo 10. Justificación y pago El importe global de las ayudas se librará a cada entidad solicitante previa justificación ante la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia, dentro del plazo que cada convocatoria determine, del acto administrativo de la entidad solicitante por el que se acuerde el incremento de la cuantía de la beca a su alumnado beneficiario, en concepto de beneficiarios de las becas Erasmus+ durante el curso establecido en la convocatoria, con expresión de la cuantía de complemento de la misma y del total resultante, así como de su notificación al alumno beneficiario. Artículo 11. Colaboración de la Generalitat Las entidades solicitantes harán constar en todas sus publicaciones sobre becas Erasmus+, que las mismas cuentan con una ayuda complementaria de la Generalitat. Artículo 12. Obligaciones de los becarios Los beneficiarios quedan sometidos a lo recogido en el artículo 35 del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas. Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o subvenciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda

7 i sempre que conjuntament no superen el cost total de l acció. El sol licitant haurà de declarar davant de la seua entitat col laboradora les ajudes que haja obtingut o sol licitat per a la mateixa acció, en el moment en què aquestes es concedisquen, i acceptarà les eventuals minoracions aplicables per al compliment de tot això. Article 14. Circumstàncies que donen lloc a la modificació de la resolució La concessió de l ajuda serà modificada i pertocarà reintegrar-la i l exigència de l interés de demora des del moment del pagament de l ajuda, en els casos establits en els articles 37 i 38 de la Llei 38/2003 i l article 172 de la Llei 1/2015. Les quantitats que es reintegraran tindran la consideració d ingressos de dret públic, i hi serà d aplicació el que disposa el capítol I del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El procediment per al reintegrament de les subvencions serà l establit pels articles 41 i 42 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i pel títol VI de la Llei de Procediment Administratiu Comú. La persona titular de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència resoldrà el procediment de reintegrament de la subvenció. Article 15. Mètode de comprovació i pla de control 1. La comprovació administrativa de la justificació documental de la subvenció concedida es realitzarà per mitjà de la revisió de la documentació que a aquest efecte s ha establit en aquestes bases com d aportació preceptiva per la persona beneficiària, per al pagament de la beca. 2. La comprovació material de l efectiva realització de l activitat, existència de la condició o compliment de la finalitat, es realitzarà en els termes que s indiquen en el pla de control que s elaborarà a aquest efecte en els termes establits en l article de la Llei 1/2015. Article 16. Responsabilitat i règim sancionador Les persones beneficiàries de les beques estaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador regulat en el capítol I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en el capítol IV del títol X, de la Llei 1/2005, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. DISPOSICIÓ ADDICIONAL Única. Despesa pública Aquesta ordre no comporta autorització de despesa pública; no obstant això, la despesa corresponent de les convocatòries basades en aquesta ordre haurà d estar dotada, en tot cas, pels pressupostos de la Generalitat de l exercici que corresponga. DISPOSICIONS FINALS Primera. Facultat de desplegament S autoritza la persona titular de la Direcció General d Universitat, Investigació i Ciència perquè, en l àmbit de les seues competències, adopte les mesures o resolucions necessàries per al desplegament i l execució d aquesta ordre. Segona. Entrada en vigor Aquesta ordre entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 20 de juny de 2016 El conseller d Educació, Investigació, Cultura i Esport, VICENT MARZÀ IBÁÑEZ y siempre que conjuntamente no superen el coste total de la acción. El solicitante deberá declarar ante su entidad colaboradora las ayudas que haya obtenido o solicitado para la misma acción, en el momento en que estas se concedan y aceptará las eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado. Artículo 14. Circunstancias que dan lugar a la modificación de la resolución La concesión de la ayuda será modificada y procederá su reintegro y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los casos establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003 y 172 de la Ley 1/2015. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación lo dispuesto en el capítulo I del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El procedimiento para el reintegro de las subvenciones será igualmente el establecido por los artículos 41 y 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y por el título VI de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. La persona titular de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia resolverá el procedimiento de reintegro de la subvención. Artículo 15. Método de comprobación y plan de control 1. La comprobación administrativa de la justificación documental de la subvención concedida se realizará mediante la revisión de la documentación que al efecto se ha establecido en las presentes bases como de aportación preceptiva por la persona beneficiaria, para el pago de la beca. 2. La comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad, se llevará a cabo en los términos establecidos en el plan de control que se elaborará a tal efecto en los términos establecidos en el artículo de la Ley 1/2015. Artículo 16. Responsabilidad y régimen sancionador Las personas beneficiarias de las becas quedaran sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador regulado en el capítulo I y II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el capítulo IV del título X de la Ley 1/2005, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. DISPOSICIÓN ADICIONAL Única. Gasto público Esta orden no comporta autorización de gasto público, no obstante, el gasto correspondiente de las convocatorias basadas en esta orden deberá estar dotado, en todo caso, por los presupuestos de la Generalitat del ejercicio que proceda. DISPOSICIONES FINALES Primera. Facultad de desarrollo Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia para que, en el ámbito de sus competencias, adopte las medidas o resoluciones necesarias para el desarrollo y ejecución de esta orden. Segunda. Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 20 de junio de 2016 El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS AYUDAS PARA ESTUDIOS A LOS ESTUDIANTES ERASMUS+ SALIENTES (CURSO 2015/2016) POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS AYUDAS PARA ESTUDIOS A LOS ESTUDIANTES ERASMUS+ SALIENTES (CURSO 2015/2016) POR FUENTES DE FINANCIACIÓN INFORMACIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LAS AYUDAS PARA ESTUDIOS A LOS ESTUDIANTES ERASMUS+ SALIENTES (CURSO 2015/2016) POR FUENTES DE FINANCIACIÓN 1. AYUDA DEL SEPIE (UNIÓN EUROPEA): Se financiarán 5 meses

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS-PRÁCTICAS CURSO 2015/2016

CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS-PRÁCTICAS CURSO 2015/2016 CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS-PRÁCTICAS CURSO 2015/2016 FINALIDAD Las becas Erasmus+ Prácticas ofrecen a los estudiantes universitarios la posibilidad de realizar prácticas en empresas europeas con el

Más detalles

IV CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN EMPRESAS EUROPEAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS +

IV CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN EMPRESAS EUROPEAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + IV CONVOCATORIA DE BECAS ERASMUS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES EN EMPRESAS EUROPEAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) convoca las siguientes

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS SMS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + 2015/2016

CONVOCATORIA DE BECAS SMS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + 2015/2016 CONVOCATORIA DE BECAS SMS ERASMUS+ PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS + 2015/2016 La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) convoca las siguientes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 259 Martes 29 de octubre de 2013 Sec. III. Pág. 87492 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11320 Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, por la que se establecen las

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

1. Instituciones y consorcios que participaron en el curso académico 2012-2013

1. Instituciones y consorcios que participaron en el curso académico 2012-2013 Programa Erasmus+ Educación Superior Acción clave 1: Movilidad de las personas por motivos de aprendizaje Convocatoria 2014 Anexo II: Criterios de la adjudicación inicial de las subvenciones de las acciones

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15295 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 23 de abril de 2015 por la que se convocan las ayudas complementarias para estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura beneficiarios

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016

Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016 Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016 Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de, por el que

Más detalles

AYUDA ECONÓMICA PARA BENEFICIARIOS

AYUDA ECONÓMICA PARA BENEFICIARIOS AYUDA ECONÓMICA PARA BENEFICIARIOS BECA ERASMUS+ CURSO 2015/16 ORGANISMOS Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) anteriormente (OAPEE). Secretaría de Estado. Junta de Andalucía.

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes Institut Valencià d Art Modern, IVAM RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l Institut Valencià d Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 3949 REAL DECRETO 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 130 9 de julio de 2014 18248 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas Orden de 13/06/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 123 Martes 24 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 51706 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9048 Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un

Más detalles

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 11641 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO ORDEN de 16 de abril de 2009 por la que se convocan becas a la creación de guiones para el año 2009, reguladas mediante Decreto 244/2008, de 21 de noviembre. (2009050184)

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

Educación. Por todo lo anterior, el Consejero de Educación, Formación y Empleo, en el uso de las atribuciones conferidas, dispone

Educación. Por todo lo anterior, el Consejero de Educación, Formación y Empleo, en el uso de las atribuciones conferidas, dispone C/Murrieta, 76 (Ala Oeste) 26071 Logroño. La Rioja Teléfono: 941 291 660 Fax: 941 291 668 Educación, Formación y Empleo Educación Fecha: 10 de diciembre de 2015 Orden../2015, de., de la Consejería de Educación,

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Convocatoria de Movilidad Europea Erasmus + para Prácticas en Empresas para el curso 2014/15

Convocatoria de Movilidad Europea Erasmus + para Prácticas en Empresas para el curso 2014/15 (Antiguo Convocatoria de Movilidad Europea Erasmus + para Prácticas en Empresas para el curso 2014/15 La Universidad de Cádiz hace pública la convocatoria de plazas de movilidad de estudiantes para Prácticas

Más detalles

BECAS ERASMUS ESTUDIOS 2016/17 FAQ. La solicitud deberá realizarse ON-LINE a través de Campus global, Internacional en el siguiente link:

BECAS ERASMUS ESTUDIOS 2016/17 FAQ. La solicitud deberá realizarse ON-LINE a través de Campus global, Internacional en el siguiente link: BECAS ERASMUS ESTUDIOS 2016/17 FAQ 1. PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES Desde el 30 de OCTUBRE al 12 de NOVIEMBRE de 2015 ambos inclusive 2. COMO SE SOLICITA La solicitud deberá realizarse ON-LINE a través

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS AL TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO, DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE, AFINCADOS EN LA RINCONADA, PRETENDAN CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

1) Movilidad de estudiantes para estudios hacia países del programa

1) Movilidad de estudiantes para estudios hacia países del programa MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ERASMUS+ CONVOCATORIA 2015 ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE IMPORTES DE LAS AYUDAS DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PERSONAL

Más detalles

Disposiciones generales

Disposiciones generales ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO PARA FINALIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE JUVENTUD, ASISTENCIALES, HUMANITARIAS Y SOCIALES El capítulo VI de la Ley

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015 BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015 PRIMERA.- OBJETO. Es objeto de estas bases regular la concesión

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. 22217 ORDEN de 26 de mayo de 2015 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2014/2015. (2015050154) El Estatuto de Autonomía

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES.

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES. BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005, BOCYL, nº 242, de 19 de diciembre,

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS CONVOCATORIA 2014/2015

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS CONVOCATORIA 2014/2015 PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROGRAMA ERASMUS PRÁCTICAS CONVOCATORIA 2014/2015 1) Qué requisitos debo cumplir para poder solicitar las prácticas en empresas? Estar matriculado en la Universidad de Almería

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

ANEXO III - REGLAS CONTRACTUALES Y FINANCIERAS

ANEXO III - REGLAS CONTRACTUALES Y FINANCIERAS ANEXO III - REGLAS CONTRACTUALES Y FINANCIERAS I. INTRODUCCIÓN El presente Anexo complementa las reglas aplicable a la utilización de la subvención en las diferentes categorías presupuestarias aplicables

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015

CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015 CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015 Visto el Convenio de Colaboración y Patrocinio entre la Universidad de Zaragoza e Ibercaja para el ejercicio 2014. Vista la resolución de 17

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DÉNIA 8196 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES QUE HAN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 51 Sábado 27 de febrero de 2010 Sec. III. Pág. 19404 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3214 Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 148 Lunes 22 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 52009 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 6919 Orden SSI/1204/2015, de 16 de junio, por la que se establecen

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 259 Jueves 29 de octubre de 2015 Sec. III. Pág. 101950 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 11639 Orden SSI/2257/2015, de 16 de octubre, por la que se establecen

Más detalles

PREÁMBULO. Plaza de España, nº 1 Callosa de Segura 03360 Tfno. (96) 5310550 Fax nº (96) 5310856 C.I.F. P-0304900-D

PREÁMBULO. Plaza de España, nº 1 Callosa de Segura 03360 Tfno. (96) 5310550 Fax nº (96) 5310856 C.I.F. P-0304900-D El Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de abril de 2014 aprobó la CONVOCATORIA Y LAS BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO

Más detalles

ID. DOCUMENTO: (CSV) 4wbr%%6vBsFYXNs.OsDKfA$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 1 / 7

ID. DOCUMENTO: (CSV) 4wbr%%6vBsFYXNs.OsDKfA$$ ID. TIPO: 3 PÁGINA 1 / 7 Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Jefa del Gabinete del Rector, por la que se convoca una beca para apoyo a diseño multimedia en el Gabinete de Imagen y Comunicación Se convoca una beca de apoyo

Más detalles

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES BOME NÚM. 4860 - MELILLA, VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2011 - PAG. 4012 CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES 2440.- El Consejo de Gobierno, en sesión ejecutiva ordinaria celebrada el 30 de septiembre

Más detalles

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA La Fundación SEPI (en adelante, la FUNDACIÓN), de conformidad con los términos del convenio de colaboración de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE BECAS CARÁCTER GENERAL, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS.

BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE BECAS CARÁCTER GENERAL, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS. BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE BECAS CARÁCTER GENERAL, PARA ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS. PRIMERA: Objeto. Las presentes bases tienen por objeto establecer

Más detalles

a) El importe global máximo de la convocatoria es de 200.000, que se contabilizarán con cargo al presupuesto de 2015.

a) El importe global máximo de la convocatoria es de 200.000, que se contabilizarán con cargo al presupuesto de 2015. EDICTO ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS BASES Y CONVOCATORIA QUE RIGEN LA CONCESIÓN DE BECAS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA PARA COMPENSAR LA DOBLE INSULARIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LA ISLA DE MENORCA PARA EL

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

UNIVERSIDAD DE JAÉN Rectorado

UNIVERSIDAD DE JAÉN Rectorado RESOLUCIÓN DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN, DE 23 DE JUNIO DE 2014, POR LA QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE MATRICULAS EN 3ª Y 4ª O SUCESIVAS VECES, DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN EN COLABORACIÓN

Más detalles

Principado de Asturias

Principado de Asturias BOPA Nº 244 - Sábado, 20 de octubre de 2001 OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA Principado de Asturias RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

2016. RESUELVO. Primero. Proceder a la convocatoria de las ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza para estudiantes

2016. RESUELVO. Primero. Proceder a la convocatoria de las ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza para estudiantes Resolución de 24 de febrero de 2016, del Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, por la que se procede a convocar las ayudas al estudio de la Universidad de Zaragoza para estudiantes matriculados

Más detalles

Erasmus+ 2016/17. Servicios de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas. Vicerrectorado de Posgrado e Internacionalización

Erasmus+ 2016/17. Servicios de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas. Vicerrectorado de Posgrado e Internacionalización Erasmus+ 2016/17 Servicios de Relaciones Internacionales y Lenguas Modernas Vicerrectorado de Posgrado e Internacionalización Convocatoria Erasmus+ 2016/17: MODALIDAD DE ESTUDIOS Por determinar. REQUISITOS

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones Boletín Oficial de Canarias núm. 122 11636 Viernes 22 de junio de 2012 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 3204 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2012, por la que se convocan

Más detalles