Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural"

Transcripción

1 Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les ordes de regulació de concessió d ajudes, per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors, a les organitzacions professionals agràries i a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural. [2016/1307] PREÀMBUL La Generalitat té competències per a adoptar, com a administració pública, mesures de foment en els àmbits corresponents, i consolidar la vertebració del sector agrari i promoure el desenvolupament econòmic i social dels seus destinataris. L Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors. L Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries que integren organitzacions de dones o organitzacions de dones amb personalitat jurídica pròpia per a la promoció de la integració i la igualtat d oportunitats de la dona en l àmbit rural. L Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes a les organitzacions professionals. Així doncs, cal modificar aquestes ordes per la creació de nous òrgans i el repartiment de competències, ja que amb l entrada en vigor del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural on regula en l article 7 els òrgans directius dependents de la Secretaria Autonòmica d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, s inclou la Direcció General d Agricultura, Ramaderia i Pesca que assumix les competències establides en l article 9 en matèria d ajudes estructurals, per tant, és necessari adaptar-les al nou organigrama. Per tant, en l article 1 s inclouen les modificacions de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors. L article 2 d aquesta Orde conté les modificacions de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries. En l article 3 es modifica l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural. Les ajudes regulades en la present Orde no afecten el règim de competència, en els termes establits en l article del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Així mateix, aquesta Orde és conforme amb el Consell Jurídic Consultiu. En virtut i ús de les facultats que em conferix l article 28, lletra e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de conformitat amb el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en l article i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, basant-se en tot això, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ORDEN 2/2016, de 22 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifican las órdenes de regulación de concesión de ayudas, para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores, a las organizaciones profesionales agrarias, y a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural. [2016/1307] PREÁMBULO La Generalitat ostenta competencias para adoptar, como administración pública, medidas de fomento en los ámbitos correspondientes, consolidando la vertebración del sector agrario y promoviendo el desarrollo económico y social de sus destinatarios. La Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores. La Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agraria que integran organizaciones de mujeres u organizaciones de mujeres con personalidad jurídica propia para la promoción de la integración y la igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito rural. La Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales. Así pues, procede modificar estas órdenes por la creación de nuevos órganos y el reparto de competencias ya que con la entrada en vigor del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural donde regula en su artículo 7 los órganos directivos dependientes de la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, se incluye la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca que asume las competencias establecidas en el artículo 9 en materia de ayudas estructurales, por lo tanto, es necesario adaptarlas al nuevo organigrama. Por lo tanto, en el artículo 1 se incluyen las modificaciones de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores. En el artículo 2 de esta orden contiene las modificaciones de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias. En el artículo 3 se modifica la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural. Las ayudas reguladas en la presente orden no afectan al régimen de competencia, en los términos establecidos en el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, esta orden es conforme con el Consell Jurídic Consultiu. En virtud y uso de las facultades que me confiere el artículo 28, letra e, de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo y 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en base a todo ello,

2 ORDENE Article 1. De la modificació de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors Es modifica l article tercer de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca, i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors que queda redactat de la manera següent: «Article tercer. Sol licitud i concessió de les ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyades de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria de les activitats proposades, que hauran d ajustar-se a les previstes en l article quart. S hi establirà l orde de prioritat d aquestes i constarà, per a cada una, els objectius perseguits, la descripció detallada, el pressupost desglossat, el calendari de realització i els mitjans de què disposa per a portar-la a cap. Així mateix, s acreditarà, d acord amb la legislació vigent, la representació del sol licitant. 2. En compliment del que establixen l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en l exercici corresponent, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s aplicarà la ponderació següent: 70 % de l import màxim de la línia, per nombre d afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l organització. A la petició s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta, d acord amb el model de l annex I d aquesta Orde. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II d aquesta Orde. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició, i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde, es considerarà plantilla de l organització les d aquelles societats participades per aquesta en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als seus afiliats. Així mateix s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en cap de les circumstàncies establides en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No serà necessària la presentació d aquesta documentació, si ja ha sigut aportada en sol licitud de les ajudes establides en l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries, i en aquest cas s haurà d indicar eixa circumstància en la sol licitud corresponent a aquesta Orde. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan ORDENO Artículo 1. De la modificación de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores Se modifica el artículo tercero de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores que queda redactado del siguiente modo: «Artículo tercero. Solicitud y concesión de las ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatorias anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria de las actividades propuestas, que deberán ajustarse a las contempladas en el artículo cuarto. En ella, se establecerá el orden de prioridad de estas, y constará, para cada una, los objetivos perseguidos, la descripción detallada, el presupuesto desglosado, el calendario de realización, y los medios con que cuenta para llevarla a cabo. Asimismo, se acreditará, conforme a la legislación vigente, la representación del solicitante. 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de Agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el número de afiliados, el número de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación: 70 % del importe máximo de la línea, por numero de afiliados, 20 % por numero de sedes, 10 % por plantilla de la organización. A la petición se adjuntará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma, conforme el modelo del anexo I de la b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de la c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden, se considerará plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la misma en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados a esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General No será necesaria la presentación de esta documentación, si ya ha sido aportada en solicitud de las ayudas establecidas en la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, debiendo en tal caso indicarse esa circunstancia en la solicitud correspondiente a la El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órga-

3 concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà de certificats telemàtics, i en aquest cas el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servei amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria i es consideraran desestimades les sol licituds no resoltes de forma expressa, en els termes que establixen l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» no concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes, contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes no resueltas de forma expresa, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro podrán fin a la vía administrativa. Contra ellas, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» Article 2. De la modificació de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes a les organitzacions professionals agràries Es modifica la base 2 de l annex de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries que queda redactat de la manera següent: «Base 2. Sol licituds i concessió d ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyada de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria detallada dels gastos de la subvenció sol licitada, així com acreditació de la representació del sol licitant i la relació dels membres dels seus òrgans directius i executius en el moment de la sol licitud. 2. En compliment del que establix l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en el corresponent exercici, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. A la sol licitud s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta d acord amb el model de l annex I de les presents bases. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II de les presents bases. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició, i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde serà considerada plantilla de l organització les d aquelles societats participades per l OPA en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als afiliats d aquesta. Així mateix, s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en alguna de les circumstàncies establi- Artículo 2. De la modificación de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias Se modifica la base 2 del anexo de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que queda redactado el siguiente modo: «Base 2. Solicitudes y concesión de ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatoria anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria detallada de los gastos de la subvención solicitada, así como acreditación de la representación del solicitante, y relación de los miembros de sus órganos directivos y ejecutivos en el momento de la solicitud. 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma conforme el modelo del anexo I de las presentes bases b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de las presentes bases. c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden ser considerada plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la OPA en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados de esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias estable-

4 des en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà de certificats telemàtics i, en aquest cas, el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, a les quals s aplicarà la següent ponderació: 70 % de l import màxim de la línia pel nombre d afiliats, 20 % de l import pel nombre de seus i 10 % de l import per la plantilla de l organització. Als efectes d aquesta Orde, es considerarà seu aquella oficina oberta amb un determinat horari fix i continuat, en immoble en règim de propietat, en lloguer o en cessió d ús per organisme públic. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servici amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències en matèria d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria, i s entenen desestimades les subvencions no resoltes de forma expressa, sense perjuí del que establixen l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. La modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució, segons el que s ha previst per a la revisió dels actes administratius en la llei bàsica procedimental corresponent. 7. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» cidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el número de afiliados, el número de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación. 70 % del importe máximo de la línea por el número de afiliados, 20 % del importe por el número de sedes, y 10 % del importe por la plantilla de la organización. A los efectos de la presente orden, se considerará sede a aquella oficina abierta con un determinado horario fijo y continuado, en inmueble en régimen de propiedad, en alquiler o en cesión de uso por organismo público. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias en materia de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las subvenciones no resueltas de forma expresa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución, según lo previsto para la revisión de los actos administrativos en la Ley básica procedimental correspondiente 7. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro pondrán fin a la vía administrativa. Contra ellas, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» Article 3. De la modificació de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural Es modifica l article tercer de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural, el qual queda redactat de la manera següent: «Article tercer. Sol licituds i concessió d ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyada de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria de les activitats proposades, que hauran d ajustar-se a les previstes en l article quart. S hi establirà l orde de prioritat d aquestes, i constarà, per a cada una, els objectius perseguits, la descripció detallada, el pressupost desglossat, el calendari de realització i els mitjans de què dispose per a portar-la a cap. Així mateix, s acreditarà, d acord amb la legislació vigent, la representació del sol licitant. Artículo 3. De la Modificación de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural Se modifica el articulo tercero de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural que queda redactado del siguiente modo: «Artículo tercero. Solicitudes y concesión de ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatorias anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria de las actividades propuestas, que deberán ajustarse a las contempladas en el artículo cuarto. En ella, se establecerá el orden de prioridad de estas, y constará, para cada una, los objetivos perseguidos, la descripción detallada, el presupuesto desglosado, el calendario de realización, y los medios con que cuenta para llevarla a cabo. Asimismo, se acreditará, conforme a la legislación vigente, la representación del solicitante.

5 2. En compliment del que establixen l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en el corresponent exercici, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s aplicarà la següent ponderació: 70 % de l import màxim de la línia pel nombre d afiliats, 20 % de l import pel nombre de seus i 10 % de l import per la plantilla de l organització, amb la qual cosa a la petició s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta, segons el model de l annex I d aquesta Orde. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II d aquesta Orde. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde es considerarà plantilla de l organització les d aquelles societats participades per aquesta en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als seus afiliats. Així mateix, s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en alguna de les circumstàncies establides en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No serà necessària la presentació d aquesta documentació, si ja ha sigut presentada en la sol licitud de les ajudes establides en l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries i, en aquest cas, s indicarà aqueixa circumstància en la sol licitud corresponent a aquesta Orde. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, a través de certificats telemàtics, i en aquest cas el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servei amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències en matèria d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria, i es consideren desestimades les subvencions no resoltes de forma expressa, sense perjuí del que establix l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. La modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució, 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el numero de afiliados, el numero de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación. 70 % del importe máximo de la línea por el número de afiliados, 20 % del importe por el número de sedes, y 10 % del importe por la plantilla de la organización, con lo que a la petición se adjuntará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma, conforme el modelo del anexo I de la b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de la c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden se considerará plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la misma en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados a esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General No será necesaria la presentación de esta documentación, si ya ha sido presentada en solicitud de las ayudas establecidas en la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, debiendo en tal caso indicarse esa circunstancia en la solicitud correspondiente a la El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el articulo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias en materia de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las subvenciones no resueltas de forma expresa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolu-

6 segons el que s ha previst per a la revisió dels actes administratius en la llei bàsica procedimental corresponent 7. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, podran els interessats interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» ción, según lo previsto para la revisión de los actos administrativos en la ley básica procedimental correspondiente 7. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro pondrán fin a la vía administrativa. Contra las mismas podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Delegació de competència Es delega en la persona titular de la direcció general competent en producció agrària i ramaderia les resolucions de concessió, aprovació, subrogació, modificació i reintegrament. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Delegación de competencia Se delega en la persona titular de la dirección general competente en producción agraria y ganadería las resoluciones de concesión, aprobación, subrogación, modificación y reintegro. DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA Entrada en vigor Aquesta orde entrarà en vigor, l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 22 de febrer de 2016 La consellera d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 22 de febrero de 2016 La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO A LOS PADRES Y/O MADRES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO/A CON RESIDENCIA EN ESTE AYUNTAMIENTO. El artículo

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

II. SOLICITANTES, REQUISITOS GENERALES, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.

II. SOLICITANTES, REQUISITOS GENERALES, LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION. EMPRESA MUNICIPAL ALMERÍA URBAN S.A.U. BASES PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES VECINALES PARA LA PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN URBAN, DENTRO DE LA

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 8/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

En Sevilla, a 28 de mayo de 2015 JEFE DE SERVICIO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. Fdo.: SANTIAGO HOYA COTO

En Sevilla, a 28 de mayo de 2015 JEFE DE SERVICIO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. Fdo.: SANTIAGO HOYA COTO PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE TRÁMITE DE AUDIENCIA Y ACEPTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA LÍNEA 3 SUBVENCIONES

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 25452 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2011, de la Consejera, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades públicas para financiar el funcionamiento

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. Primera.- Objeto y ámbito 1. El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria y concesión, en régimen de

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos AYUNTAMIENTO DE INCA

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos AYUNTAMIENTO DE INCA Fascículo 9 - Sec. III. - Pág. 1758 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos AYUNTAMIENTO DE INCA 438 Aprobación definitiva de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para

Más detalles

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015.

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. ANUNCIO Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

Orden Foral 339/2006, de 30 de octubre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Orden Foral 339/2006, de 30 de octubre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 8.5.3.07. ORDEN FORAL 259/2006, de 18 de julio, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las explotaciones ganaderas

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO) REDACCIÓN ANTERIOR REDACCIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11-10-2015 ( ) CAPITULO III Organización de recursos para las actividades

Más detalles

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES RINCÓN LA VICTORIA PROYECTO ORNANZA GENERAL REGULADORA SUBVENCIONES CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y finalidad. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las bases

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCION Nº Resolución: 74/2013 Fecha: 20/11/2013 Sig: MJGM Nº Expediente: Asunto: Resolución definitiva de concesión de subvenciones en el marco de la convocatoria de fomento de la actividad emprendedora

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES Euskera Convocatoria del programa municipal de subvenciones para promocionar

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES. Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores. Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO El Ayuntamiento de Pizarra reconoce al movimiento asociativo como el conjunto de

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 102 MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2015 B.O.C.M. Núm. 106 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 9 ORDEN 391/2015, de 21 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca

Más detalles

Así mismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos del municipio de Caspe.

Así mismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos del municipio de Caspe. BASES REGULADORAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE FACHADAS Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES. 1.- OBJETO Y ÁMBITO El objeto de esta convocatoria

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. AÑO 2015

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. AÑO 2015 BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ASOCIACIONES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA. AÑO 2015 La Diputación de Valencia convoca las ayudas que se indican de acuerdo con las siguientes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

Capítulo 1 Disposiciones generales.

Capítulo 1 Disposiciones generales. ORDEN FORAL /2012, DE, DE LA CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN EN NAVARRA DE LA CONDICIÓN DE ENTIDAD CALIFICADA POR LAS

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 24607 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 7387 Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

No serán subvencionables gastos de inversión y/o equipamiento.

No serán subvencionables gastos de inversión y/o equipamiento. BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DEPORTES, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y CULTURA EJERCICIO 2015 Primero. Objeto y finalidad. Las presentes bases

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les

Más detalles

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 24 de febrero al 23 de marzo de 2016.

4. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES El plazo de presentación de solicitudes se establece del 24 de febrero al 23 de marzo de 2016. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO (AMPAS) DE QUART DE POBLET POR EL DESARROLLO DE DEPORTE ESCOLAR EN CENTROS DOCENTES DURANTE EL

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

NORMAS A APLICAR EN LAS CONTRATACIONES QUE REALICE LA ENTIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

NORMAS A APLICAR EN LAS CONTRATACIONES QUE REALICE LA ENTIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Instrucción Paseo de la Castellana, 32 28046 MADRID TEL: 91 339 55 00 FAX: 91 339 55 79 UNIDAD DE ORIGEN FECHA 16 de abril de 2008 SECRETARÍA GENERAL CÓDIGO DE IDENTIFACIÓN SG-26/2008 TÍTULO NORMAS A APLICAR

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA) ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE JACA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO 2015 Por Acuerdo

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 35 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 ORDEN 2216/2014, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE VIVIENDA HABITUAL EN PROPIEDAD 1.- Objeto de la convocatoria El Ayuntamiento de Torrelodones ha creado un fondo de subvenciones

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 pirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas para acceder, por promoción interna, al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE 12386 CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE ORDEN de 16 de abril de 2009 que regula la convocatoria pública de concesión de los premios del Programa Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2009.

Más detalles

f. Proyección de permanencia de la actividad, aprobando preferiblemente actividades que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a

f. Proyección de permanencia de la actividad, aprobando preferiblemente actividades que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A GRUPOS Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE MALLÉN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 1. Bases Reguladoras Las bases reguladoras

Más detalles

Disposiciones generales

Disposiciones generales ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO PARA FINALIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE JUVENTUD, ASISTENCIALES, HUMANITARIAS Y SOCIALES El capítulo VI de la Ley

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL CON DOMICILIO SOCIAL EN LA VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL DESARROLLO

Más detalles

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013)

NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013) NORMATIVA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2013) Ámbito de aplicación: La presente normativa es aplicable a todos los estudios

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES.

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES. BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005, BOCYL, nº 242, de 19 de diciembre,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 80 Miércoles 2 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28293 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3549 Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo, por la que se convocan,

Más detalles

5. Presentación de solicitudes 20 días naturales 6. Tipos de ayudas 7. Subsanación de defectos 8. Denegación por silencio

5. Presentación de solicitudes 20 días naturales 6. Tipos de ayudas 7. Subsanación de defectos 8. Denegación por silencio CONVOCATORIA Y BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES O DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2011 MEDIANTE CONCURRENCIA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 (Págs. 25146 a 25152)

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 (Págs. 25146 a 25152) BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 55 Sábado 5 de marzo de 2011 (Págs. 25146 a 25152) Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible Disposición final duodécima. Modificación de la Ley 26/2006, de 17 de

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 61822 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO ORDEN EYE/1126/2010, de 28 de julio, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las subvenciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 92 Miércoles 17 de abril de 2013 Sec. III. Pág. 29221 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4077 Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la

Más detalles

Las Comunidades o Mancomunidades deberán estar legalmente constituidas, con número de identificación fiscal.

Las Comunidades o Mancomunidades deberán estar legalmente constituidas, con número de identificación fiscal. BASES DE DESARROLLO REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS PRIVADOS SITUADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE FUENLABRADA 1.- OBJETO El objeto de las presentes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 107 Viernes 4 de mayo de 2012 Sec. III. Pág. 33826 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 5968 Resolución de 27 de abril de 2012, de la Secretaría General de Industria

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES 1. Objeto y finalidad.-el Excmo. convoca estas subvenciones con el objeto de colaborar económicamente con las asociaciones

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 54, jueves 19 de marzo de 2009 5311

Boletín Oficial de Canarias núm. 54, jueves 19 de marzo de 2009 5311 Boletín Oficial de Canarias núm. 54, jueves 19 de marzo de 2009 5311 Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda 397 ORDEN de 6 de marzo de 2009, por la que se crea el Registro de solicitantes

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 130 9 de julio de 2014 18248 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas Orden de 13/06/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR

Más detalles

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Fecha de la Disposición: 19 de febrero de 2007 Sección: III. OTRAS DISPOSICIONES Organismo: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Rango: Orden Título: Orden de 19 de febrero de 2007 por

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA 1. OBJETO Y ÁMBITO El objeto de esta convocatoria es favorecer la

Más detalles

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2013. (Aprobada por Junta de Gobierno el 4 de junio de 2013) La protección a

Más detalles

2.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO.

2.- CARACTERISTICAS DEL SERVICIO Y RÉGIMEN ECONÓMICO. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO CONCESION DE LA GESTION DEL SERVICIO PUBLICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1.- SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local núm. 165 de 17-VII-2013 1/10 IV. Administración Local Ayuntamientos De Carreño Anuncio. Bases para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades del municipio de Carreño, para la realización

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 123 Martes 24 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 51706 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9048 Orden EDU/1345/2011, de 17 de mayo, por la que se convocan becas para la participación en un

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 d agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite

Que se puede solicitar? Nombre del trámite. Objeto del trámite Solicitud de ayudas a trabajadores desempleados que se constituyan en trabajadores autónomos o por cuenta propia (fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ejercicio 2015. Servef). Que se puede

Más detalles

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Exclusiones

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Exclusiones NORMATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA UB PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL TÍTULO DE DOCTOR Aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2015 TÍTULO III DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2015 TÍTULO III DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS TÍTULO III DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS Artículo 26. Autorización de gastos de carácter plurianual. 1. El número de ejercicios futuros a los que pueden extenderse los gastos de carácter plurianual

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

O30/4/2015. Orden de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que

O30/4/2015. Orden de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que ADMININSTRACIÓN ELECTRÓNICA: POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN O30/4/2015 Orden de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba la política

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 135 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 70 MADRID RÉGIMEN ECONÓMICO Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad Coordinación General de Movilidad Dirección General de Movilidad Subdirección General

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Pág. 100 LUNES 23 DE ENERO DE 2012 B.O.C.M. Núm. 19 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 39 MÓSTOLES RÉGIMEN ECONÓMICO La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles de fecha 20 de diciembre

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Aprobado en sesión de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2001. Modificado en sesión de Consejo

Más detalles

NÚMERO 244 Viernes, 19 de diciembre de 2014

NÚMERO 244 Viernes, 19 de diciembre de 2014 37915 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se concede renovación de la autorización, como entidad gestora de un sistema integrado de gestión de residuos

Más detalles

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES CONSELLERIA D HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN MODELO PAG. 1 A Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar

Más detalles

BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016

BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016 BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016 RESOLUCIÓN 669/2015, de 30 de diciembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvención de

Más detalles

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 Uno de los instrumentos más importantes para impulsar la participación lo constituye una correcta política de fomento

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 36557 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN ORDEN de 26 de noviembre de 2014 por la que se regula el procedimiento para la autorización de tutores de los Planes

Más detalles