Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural"

Transcripción

1 Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les ordes de regulació de concessió d ajudes, per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors, a les organitzacions professionals agràries i a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural. [2016/1307] PREÀMBUL La Generalitat té competències per a adoptar, com a administració pública, mesures de foment en els àmbits corresponents, i consolidar la vertebració del sector agrari i promoure el desenvolupament econòmic i social dels seus destinataris. L Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors. L Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries que integren organitzacions de dones o organitzacions de dones amb personalitat jurídica pròpia per a la promoció de la integració i la igualtat d oportunitats de la dona en l àmbit rural. L Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, va regular la concessió d ajudes a les organitzacions professionals. Així doncs, cal modificar aquestes ordes per la creació de nous òrgans i el repartiment de competències, ja que amb l entrada en vigor del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural on regula en l article 7 els òrgans directius dependents de la Secretaria Autonòmica d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, s inclou la Direcció General d Agricultura, Ramaderia i Pesca que assumix les competències establides en l article 9 en matèria d ajudes estructurals, per tant, és necessari adaptar-les al nou organigrama. Per tant, en l article 1 s inclouen les modificacions de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors. L article 2 d aquesta Orde conté les modificacions de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries. En l article 3 es modifica l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural. Les ajudes regulades en la present Orde no afecten el règim de competència, en els termes establits en l article del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Així mateix, aquesta Orde és conforme amb el Consell Jurídic Consultiu. En virtut i ús de les facultats que em conferix l article 28, lletra e, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de conformitat amb el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en el seu reglament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en l article i 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, basant-se en tot això, Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural ORDEN 2/2016, de 22 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifican las órdenes de regulación de concesión de ayudas, para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores, a las organizaciones profesionales agrarias, y a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural. [2016/1307] PREÁMBULO La Generalitat ostenta competencias para adoptar, como administración pública, medidas de fomento en los ámbitos correspondientes, consolidando la vertebración del sector agrario y promoviendo el desarrollo económico y social de sus destinatarios. La Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores. La Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agraria que integran organizaciones de mujeres u organizaciones de mujeres con personalidad jurídica propia para la promoción de la integración y la igualdad de oportunidades de la mujer en el ámbito rural. La Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, reguló la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales. Así pues, procede modificar estas órdenes por la creación de nuevos órganos y el reparto de competencias ya que con la entrada en vigor del Decreto 158/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural donde regula en su artículo 7 los órganos directivos dependientes de la Secretaría Autonómica de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, se incluye la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca que asume las competencias establecidas en el artículo 9 en materia de ayudas estructurales, por lo tanto, es necesario adaptarlas al nuevo organigrama. Por lo tanto, en el artículo 1 se incluyen las modificaciones de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores. En el artículo 2 de esta orden contiene las modificaciones de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias. En el artículo 3 se modifica la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural. Las ayudas reguladas en la presente orden no afectan al régimen de competencia, en los términos establecidos en el artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, esta orden es conforme con el Consell Jurídic Consultiu. En virtud y uso de las facultades que me confiere el artículo 28, letra e, de la ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el artículo y 165 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en base a todo ello,

2 ORDENE Article 1. De la modificació de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors Es modifica l article tercer de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca, i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes per a la promoció associativa i representativa dels jóvens agricultors que queda redactat de la manera següent: «Article tercer. Sol licitud i concessió de les ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyades de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria de les activitats proposades, que hauran d ajustar-se a les previstes en l article quart. S hi establirà l orde de prioritat d aquestes i constarà, per a cada una, els objectius perseguits, la descripció detallada, el pressupost desglossat, el calendari de realització i els mitjans de què disposa per a portar-la a cap. Així mateix, s acreditarà, d acord amb la legislació vigent, la representació del sol licitant. 2. En compliment del que establixen l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en l exercici corresponent, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s aplicarà la ponderació següent: 70 % de l import màxim de la línia, per nombre d afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l organització. A la petició s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta, d acord amb el model de l annex I d aquesta Orde. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II d aquesta Orde. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició, i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde, es considerarà plantilla de l organització les d aquelles societats participades per aquesta en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als seus afiliats. Així mateix s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en cap de les circumstàncies establides en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No serà necessària la presentació d aquesta documentació, si ja ha sigut aportada en sol licitud de les ajudes establides en l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries, i en aquest cas s haurà d indicar eixa circumstància en la sol licitud corresponent a aquesta Orde. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan ORDENO Artículo 1. De la modificación de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores Se modifica el artículo tercero de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca, y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores que queda redactado del siguiente modo: «Artículo tercero. Solicitud y concesión de las ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatorias anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria de las actividades propuestas, que deberán ajustarse a las contempladas en el artículo cuarto. En ella, se establecerá el orden de prioridad de estas, y constará, para cada una, los objetivos perseguidos, la descripción detallada, el presupuesto desglosado, el calendario de realización, y los medios con que cuenta para llevarla a cabo. Asimismo, se acreditará, conforme a la legislación vigente, la representación del solicitante. 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de Agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el número de afiliados, el número de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación: 70 % del importe máximo de la línea, por numero de afiliados, 20 % por numero de sedes, 10 % por plantilla de la organización. A la petición se adjuntará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma, conforme el modelo del anexo I de la b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de la c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden, se considerará plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la misma en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados a esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General No será necesaria la presentación de esta documentación, si ya ha sido aportada en solicitud de las ayudas establecidas en la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, debiendo en tal caso indicarse esa circunstancia en la solicitud correspondiente a la El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órga-

3 concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà de certificats telemàtics, i en aquest cas el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servei amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria i es consideraran desestimades les sol licituds no resoltes de forma expressa, en els termes que establixen l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» no concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes, contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes no resueltas de forma expresa, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro podrán fin a la vía administrativa. Contra ellas, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» Article 2. De la modificació de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió de les ajudes a les organitzacions professionals agràries Es modifica la base 2 de l annex de l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries que queda redactat de la manera següent: «Base 2. Sol licituds i concessió d ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyada de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria detallada dels gastos de la subvenció sol licitada, així com acreditació de la representació del sol licitant i la relació dels membres dels seus òrgans directius i executius en el moment de la sol licitud. 2. En compliment del que establix l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en el corresponent exercici, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. A la sol licitud s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta d acord amb el model de l annex I de les presents bases. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II de les presents bases. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició, i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde serà considerada plantilla de l organització les d aquelles societats participades per l OPA en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als afiliats d aquesta. Així mateix, s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en alguna de les circumstàncies establi- Artículo 2. De la modificación de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias Se modifica la base 2 del anexo de la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que queda redactado el siguiente modo: «Base 2. Solicitudes y concesión de ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatoria anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria detallada de los gastos de la subvención solicitada, así como acreditación de la representación del solicitante, y relación de los miembros de sus órganos directivos y ejecutivos en el momento de la solicitud. 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma conforme el modelo del anexo I de las presentes bases b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de las presentes bases. c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden ser considerada plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la OPA en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados de esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias estable-

4 des en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per mitjà de certificats telemàtics i, en aquest cas, el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, a les quals s aplicarà la següent ponderació: 70 % de l import màxim de la línia pel nombre d afiliats, 20 % de l import pel nombre de seus i 10 % de l import per la plantilla de l organització. Als efectes d aquesta Orde, es considerarà seu aquella oficina oberta amb un determinat horari fix i continuat, en immoble en règim de propietat, en lloguer o en cessió d ús per organisme públic. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servici amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències en matèria d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria, i s entenen desestimades les subvencions no resoltes de forma expressa, sense perjuí del que establixen l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. La modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució, segons el que s ha previst per a la revisió dels actes administratius en la llei bàsica procedimental corresponent. 7. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» cidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, mediante certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el número de afiliados, el número de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación. 70 % del importe máximo de la línea por el número de afiliados, 20 % del importe por el número de sedes, y 10 % del importe por la plantilla de la organización. A los efectos de la presente orden, se considerará sede a aquella oficina abierta con un determinado horario fijo y continuado, en inmueble en régimen de propiedad, en alquiler o en cesión de uso por organismo público. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias en materia de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las subvenciones no resueltas de forma expresa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución, según lo previsto para la revisión de los actos administrativos en la Ley básica procedimental correspondiente 7. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro pondrán fin a la vía administrativa. Contra ellas, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» Article 3. De la modificació de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural Es modifica l article tercer de l Orde de 4 d abril de 2006, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la concessió d ajudes a actuacions que promoguen la integració de la dona en l àmbit rural, el qual queda redactat de la manera següent: «Article tercer. Sol licituds i concessió d ajudes 1. Les sol licituds d ajuda es dirigiran al titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i ramaderia, acompanyada de la documentació i en els terminis que s establisquen en les convocatòries anuals. A la sol licitud s adjuntarà la memòria de les activitats proposades, que hauran d ajustar-se a les previstes en l article quart. S hi establirà l orde de prioritat d aquestes, i constarà, per a cada una, els objectius perseguits, la descripció detallada, el pressupost desglossat, el calendari de realització i els mitjans de què dispose per a portar-la a cap. Així mateix, s acreditarà, d acord amb la legislació vigent, la representació del sol licitant. Artículo 3. De la Modificación de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural Se modifica el articulo tercero de la Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el ámbito rural que queda redactado del siguiente modo: «Artículo tercero. Solicitudes y concesión de ayudas 1. Las solicitudes de ayuda se dirigirán al titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y ganadería, acompañada de la documentación y en los plazos que se establezcan en las convocatorias anuales. A la solicitud se adjuntará la memoria de las actividades propuestas, que deberán ajustarse a las contempladas en el artículo cuarto. En ella, se establecerá el orden de prioridad de estas, y constará, para cada una, los objetivos perseguidos, la descripción detallada, el presupuesto desglosado, el calendario de realización, y los medios con que cuenta para llevarla a cabo. Asimismo, se acreditará, conforme a la legislación vigente, la representación del solicitante.

5 2. En compliment del que establixen l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i d acord amb el que establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici corresponent, la Conselleria que tinga atribuïdes les competències d agricultura convocarà les ajudes regulades per la present Orde, i es donarà publicitat de les línies de crèdit i de l import global màxim destinat, en el corresponent exercici, a la concessió de les ajudes previstes en aquestes. 3. El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i són el nombre d afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l organització, els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s aplicarà la següent ponderació: 70 % de l import màxim de la línia pel nombre d afiliats, 20 % de l import pel nombre de seus i 10 % de l import per la plantilla de l organització, amb la qual cosa a la petició s adjuntarà la documentació següent: a) Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l organització a través d aquesta, segons el model de l annex I d aquesta Orde. b) Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d entrada en vigor d aquesta Orde, ja siguen propietat de l organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat, segons el model de l annex II d aquesta Orde. c) Declaració sobre la plantilla de l organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d entrada en vigor d aquesta disposició i adjuntar els corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2). Si és el cas, als efectes d aquesta Orde es considerarà plantilla de l organització les d aquelles societats participades per aquesta en la seua totalitat i el fi de les quals siga la de prestar serveis agraris als seus afiliats. Així mateix, s inclourà declaració del responsable de l organització peticionària de no estar incursa en alguna de les circumstàncies establides en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. No serà necessària la presentació d aquesta documentació, si ja ha sigut presentada en la sol licitud de les ajudes establides en l Orde 24/2010, de 13 de juliol, de la Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes a les organitzacions professionals agràries i, en aquest cas, s indicarà aqueixa circumstància en la sol licitud corresponent a aquesta Orde. El falsejament de les dades donarà lloc a causa de reintegrament establit en l article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les entitats sol licitants hauran de justificar el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. La presentació de la sol licitud comportarà l autorització del sol licitant perquè l òrgan concedent obtinga de forma directa l acreditació de les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, a través de certificats telemàtics, i en aquest cas el sol licitant no haurà d aportar el certificat corresponent. 4. Es delega en el titular de la Direcció General amb competència en matèria de producció agrària i de ramaderia la resolució dels expedients a proposta de l òrgan col legiat format pel titular del servei amb competència en gestió d ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic, ambdós de la Subdirecció que tinga atribuïdes les competències en matèria d ajudes estructurals en les explotacions agràries. 5. S establix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol licituds, comptadors a partir de la publicació de la convocatòria, i es consideren desestimades les subvencions no resoltes de forma expressa, sense perjuí del que establix l article 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, així com l article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d Organització de la Generalitat Valenciana. 6. La modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de la resolució, 2. En cumplimiento de lo previsto en el articulo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del articulo de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Publica, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio correspondiente, la Conselleria que tenga atribuidas las competencias de agricultura convocará las ayudas reguladas por la presente orden, y se dará publicidad de las líneas de crédito y del importe global máximo destinado, en el correspondiente ejercicio, a la concesión de las ayudas previstas en las mismas. 3. El procedimiento de la concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, siendo el numero de afiliados, el numero de sedes y la plantilla de la organización, los criterios para la distribución de las ayudas, a los que se aplicará la siguiente ponderación. 70 % del importe máximo de la línea por el número de afiliados, 20 % del importe por el número de sedes, y 10 % del importe por la plantilla de la organización, con lo que a la petición se adjuntará la siguiente documentación: a) Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma, conforme el modelo del anexo I de la b) Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado, conforme el modelo del anexo II de la c) Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2). En su caso, a los efectos de la presente orden se considerará plantilla de la organización las de aquellas sociedades participadas por la misma en su totalidad y cuyo fin sea la de prestar servicios agrarios a los afiliados a esta. Asimismo se incluirá declaración del responsable de la organización peticionaria de no estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General No será necesaria la presentación de esta documentación, si ya ha sido presentada en solicitud de las ayudas establecidas en la Orden 24/2010, de 13 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, debiendo en tal caso indicarse esa circunstancia en la solicitud correspondiente a la El falseamiento de los datos dará lugar a causa de reintegro establecido en el articulo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General Las entidades solicitantes deberán justificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La presentación de la solicitud conllevará la autorización del solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, a través de certificados telemáticos, en cuyo caso el solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. 4. Se delega en el titular de la dirección general con competencia en materia de producción agraria y de ganadería la resolución de los expedientes a propuesta del órgano colegiado formado por el titular del servicio con competencia en gestión de ayudas estructurales, un jefe de sección y un técnico, ambos de la subdirección que tenga atribuidas las competencias en materia de ayudas estructurales en las explotaciones agrarias. 5. Se establece un plazo de 6 meses para resolver y notificar la resolución dictada en relación con las solicitudes contados a partir de la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las subvenciones no resueltas de forma expresa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 55 de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 6. La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolu-

6 segons el que s ha previst per a la revisió dels actes administratius en la llei bàsica procedimental corresponent 7. Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. En contra, podran els interessats interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haguera dictat, en el termini d un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.» ción, según lo previsto para la revisión de los actos administrativos en la ley básica procedimental correspondiente 7. Las resoluciones de concesión, pago, revocación y reintegro pondrán fin a la vía administrativa. Contra las mismas podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado, en el plazo de un mes o, directamente, recurso contencioso administrativo.» DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Delegació de competència Es delega en la persona titular de la direcció general competent en producció agrària i ramaderia les resolucions de concessió, aprovació, subrogació, modificació i reintegrament. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Delegación de competencia Se delega en la persona titular de la dirección general competente en producción agraria y ganadería las resoluciones de concesión, aprobación, subrogación, modificación y reintegro. DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA Entrada en vigor Aquesta orde entrarà en vigor, l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 22 de febrer de 2016 La consellera d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 22 de febrero de 2016 La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, ELENA CEBRIÁN CALVO

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 8/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ORDRE 6/2016, de 19 de maig, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aproven les bases

Más detalles

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2010, de 13 d agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les menudes i

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811]

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811] Conselleria d'educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la presidenta de CulturArts Generalitat, per la qual es concedixen ajudes per a la millora de la producció audiovisual en

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 5ª. El titular de la instal lació haurà de tindre en compte en l execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 19/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

ANUNCIO. Asunto: Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales

ANUNCIO. Asunto: Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales ANUNCIO El Excmo. Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga mediante decreto número 5901/12 de fecha 2 de noviembre de 2012, ha resuelto aprobar y publicar la presente convocatoria de Subvenciones

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863

Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Conselleria de Cultura, Educación y Deporte. Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863 Núm. 5.465 / 07.03.2007 10863 Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE 19 de febrer de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓN ADICIONAL DISPOSICIÓ ADDICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE de 16 de desembre de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual convoca concurs públic per a la concessió d ajudes per a l equipament d empreses creades

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 6/2016, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 29/2013, de 19 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la implantació

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 7/2015, d 1 de desembre, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per

Más detalles

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5378 13.5.2009 39213 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA ORDEN MAH/230/2009, de 5 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 20/2014, de 1 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes

3. Beca de Documentación Departamento: Biblioteca Funciones: documentalista Duración: 12 meses desde su adjudicación Dotación: 1000 /mes Institut Valencià d Art Modern, IVAM RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2015, del director gerent de l Institut Valencià d Art Modern, per la qual es convoquen sis beques de formació i perfeccionament per

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 51919 Anual: X Actualizado a: 22/04/2016 Se convoca la concesión de ayudas del Plan de I+D+i empresarial para el ejercicio 2016. II. Programa de I+D en cooperación

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat,

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat, Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 23/2015, de 10 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per al foment

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 36/2014, de 22 de desembre, de la Consellería de Benestar Social, per la qual es regula i convoca el programa per a finançar estades en residències de tercera edat l'any

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Disposiciones generales

Disposiciones generales ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO PARA FINALIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE JUVENTUD, ASISTENCIALES, HUMANITARIAS Y SOCIALES El capítulo VI de la Ley

Más detalles

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Conselleria de Benestar Social ORDE de 13 febrer de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca el I Premi a l Empresa Solidària de la [2007/2036] La

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural DECRET 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Agricultura,

Más detalles

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Hacienda y Administración Pública Conselleria de Bienestar Social Conselleria d Hisenda i Administració Pública Conselleria de Benestar Social ACORD de 27 de març de 2015, del Consell, pel qual s establixen directrius per a l aplicació de clàusules de caràcter social

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA) ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE JACA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO 2015 Por Acuerdo

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 22/2015, de 19 de novembre, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen i convoquen les ajudes econòmiques

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

desenrotllament, i en matèria de codesenrotllament, que realitzen organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD).

desenrotllament, i en matèria de codesenrotllament, que realitzen organitzacions no governamentals per al desenrotllament (ONGD). Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 14/2010, de 8 de novembre, de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen, per a l any 2011, subvencions a programes, projectes i microprojectes

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 7 de maig de 2007, de la Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes en el marc del programa de suport a la innovació

Más detalles

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ORDRE 2/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s estableixen

Más detalles

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present

L import total de les resolucions concedides, objecte de la present Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2009, del director general d Economia de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per les que es dóna publicitat a les subvencions

Más detalles

ORDENO ORDENE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales

ORDENO ORDENE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 26/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes destinades al foment de l ocupació estable

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DÉNIA 8196 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES QUE HAN

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aprova

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. A la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,

Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives. A la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2016, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions

Más detalles

Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia

Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d Incendis i Salvament de la Província de València DECRET 765/2015, de 7 de setembre, del president delegat del Consorci, sobre la modificació dels Estatuts

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2013, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual s establix la convocatòria per

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

Igualmente, el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados (en adelante, el Plan Anual) aprobado para cada ejercicio por Acuerdo de Consejo de

Igualmente, el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados (en adelante, el Plan Anual) aprobado para cada ejercicio por Acuerdo de Consejo de ORDEN de de de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

RESUELVO. Primero.- Objeto.

RESUELVO. Primero.- Objeto. ORDEN DE 12 DE ABRIL DE 2016, DE LA CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE LAS AYUDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y/O VERDURAS EN LAS ESCUELAS DE LA

Más detalles

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 21/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes Comerç Innova; Continuïtat

Más detalles

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 5 de març de 2014, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoca la concessió d instruments

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social.

ORDENO ORDENE. les cooperatives, societats laborals i mutualitats de previsió social. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 24/2010, de 4 de juny, de la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s aproven les bases reguladores per a la concessió d ajudes destinades

Más detalles

de reconversió o de reestructuració d empreses per al període

de reconversió o de reestructuració d empreses per al període Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 6 d agost de 2009, del secretari autonòmic d Ocupació, director general del Servici Valencià d Ocupació i Formació, sobre informació publica i obertura

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE

Preàmbul. Preámbulo DECRETO DECRETE Conselleria d Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua DECRET 98/2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l exercici d activitats de formació de manipuladors de plaguicides

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 7/2015, d 11 de desembre, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s aproven les bases

Más detalles