ASSIGNATURA: FISIOLOGIA MOLECULAR

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASSIGNATURA: FISIOLOGIA MOLECULAR"

Transcripción

1 Pàgina 1 de 6 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Duració: Semestral Semestre/s: 5 Número de crèdits ECTS: 5 Idioma/s: Castellà, Català, Anglès DESCRIPCIÓ BREU DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ (del sentido de la asignatura en relación a los estudios. Entre 100 y 200 palabras.) La fisiologia molecular i cel lular és una disciplina que estudia la estructura i funció de les cèl lules individuals i la seva relació amb l entorn, l ambient en aquest curs els alumnes entraran en contacte amb les àrees principals en la fisiologia de la cèl lula com així també els principals components d una cèl lula animal típica. L alumne aprendrà sobre els mecanismes moleculars relacionats amb la nutrició, creixement i proliferació cel lular. També aprendrà sobre el transport de compostos dins i fora de les cèl lules, com es genera i s usa l energia de la cèl lula, com es genera i es manté una càrrega elèctrica a través de les seves membranes (potencial de membrana) i els seus principals usos. A més, l alumnes estudiarà els mecanismes pels quals la cèl lula rep i tradueix les senyals de l ambient al seu interior i quines són les principals vies de comunicació i execució. Finalment, l alumne integrarà els seus coneixements en l estudi de sistemes complexos en el cos humà, com el sistema nerviós, circulatori i cardíac, digestiu i reproductor. COMPETÈNCIES (de la asignatura puestas en relación con las competencias preasignadas en la materia.) Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d una manera professional i que posseeixin les competències que solen demostrar-se per medi de l elaboració i defensa d arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d estudi (CB2). Ser capaç de comprendre i aplicar coneixements avançats de Biociències i Enginyeria en la realització d activitats en l àmbit de la Biotecnologia (E3) Ser capaç d utilitzar les eines, sistemes o processos per a aconseguir els requisits establerts en l activitat a realitzar en l àmbit de la Biotecnologia (E4)

2 Pàgina 2 de 6 REQUISITS PREVIS* (módulos, materias, asignaturas o conocimientos necesarios para el seguimiento de la asignatura. Pueden hacerse constar asignaturas que deben haberse cursado.) Les competències pròpies de les etapes educatives anteriors. CONTINGUTS (como relación de los apartados que constituyen el temario de la misma, hasta un detalle de segundo nivel.) 1. Concepte d homeòstasi i relació de la cèl lula amb el seu ambient 2. Nutricio cel lular a. Transport a través de la membrana (difusió, transport actiu i passiu) b. Membranes cel lulars i generació del potencial de membrana c. Endocitosi/Exocitosi d. Digestió cel lular 3. Reproducció cel lular a. Cicle cel lular, mitosi, meiosi b. Gametogènesi, fecundació, desenvolupament del zigot 4. Relació cel lular a. Estàtica (secreció endocrina, paracrina, juxtacrina, autocrina b. Dinàmica (migració, tactismes, citoesquelet, matriu extracel lular) 5. Senyalització cel lular a. Senyals de calci, senyals de fosfolípids, MAP quinases, PKA, PKC, camp b. Apoptosi i senyals apoptòtiques c. Renina-angiotensina d. Receptors de membrana (factors de creixement, integrines...) e. GPCRs 6. Introducció als sistemes de comunicació d òrgans i sistemes com el sistema nerviós, circulatori, cardíac, digestiu i reproductor.

3 Pàgina 3 de 6 METODOLOGIA ACTIVITATS FORMATIVES* (Completar la tabla relacionando actividades, carga de trabajo, en créditos ECTS, y competencias.) Activitats formatives Crèdits ECTS Competencies Sessions d exposició de conceptes 1,3 E3, E4 Sessions de resolució d exercicis, problemes i casos 0,2 CB2, E3, E4 Seminaris 0,1 CB2, E3, E4 Treball pràctic / laboratori - Presentacions - Activitats d estudi personal per part dels estudiants 3,3 CB2, E3, E4 Activitats d avaluació (exàmens, controls de seguiment 0,1...) CB2, E3, E4 TOTAL 5,0 CB2, E3, E4 EXPLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DIDÀCTICA (justificando los métodos didácticos usados en relación a las competencias y los contenidos de la asignatura. Entre 100 y 200 palabras.) Es basa en les següents activitats: Exposició de continguts mitjançant presentació o explicació (possiblement incloent demostracions) per part d un professor. Resolució d exercicis, plantejament/resolució de problemes i exposició/discussió de casos per part d un professor amb la participació activa dels estudiants. Període d instrucció realitzat per un professor amb l objectiu de revisar, discutir i resoldre dubtes sobre els materials i temes presentats en les sessions d exposició de conceptes i sessions de resolució d exercicis, problemes i casos. Treball personal de l estudiant necessari per adquirir les competències de cada matèria i assimilar els coneixements exposats en les sessions d exposició de conceptes i sessions de resolució d exercicis, problemes i casos, emprant, quan sigui necessari, el material recomanat de consulta. Incloent també la preparació de tasques relacionades amb les altres activitats, i la preparació d exàmens. Proves orals i/o escrites realitzades durant el període lectiu d una assignatura un cop finalitzada la mateixa (exàmens finals, controls de seguiment)

4 Pàgina 4 de 6 AVALUACIÓ MÈTODES D AVALUACIÓ* (Completar la tabla relacionando métodos de evaluación, competencias y peso en la calificación de la asignatura.) Métodos de evaluación Peso Competencias Examen final 40% CB2, E3, E4 Examen / s parcial / s - Activitats de seguiment 50% CB2, E3, E4 Treballs i presentacions - Treball experimental o de camp - Projectes - Valoració de l empresa o institució - Participació 10% CB2, E3, E4 RESULTATS D APRENENTATGE (Explicación de las realizaciones del alumno que permiten la evaluación de competencias, relacionándolos con las competencias y los métodos de evaluación.) L alumne ha de demostrar el coneixement bàsic dels temes exposats (concepte de homeòstasi i relació de la cèl lula amb el seu ambient; nutrició cel lular; reproducció cel lular; relació cel lular; senyalització cel lular. (E3, E4) L alumne ha de demostrar la seva capacitat per a utilitzar noves tècniques i noves eines de la Fisiologia cel lular. (E3, E4) L alumne ha de demostrar capacitat per a usar l anglès com a llengua estrangera en la comunicació científica i professional. L alumne ha de desenvolupar l habilitat de resoldre problemes i dissenyar assajos per a contestar preguntes de fisiologia cel lular bàsiques. (E3, E4) L alumne ha d estendre tots aquests coneixements i aplicar-los en la formulació de futurs projectes i plataformes biotecnològiques emergents en ciències. (CB2)

5 Pàgina 5 de 6 QUALIFICACIÓ (Explicación del sistema de cómputo de la calificación de la asignatura.) L examen final (EF, 40% de la nota final) té com a objectiu valorar la síntesi de l assignatura. La nota final no podrà ser menor del 40 % (Exemple: la nota mínima de tall serà de 4 si és sobre 10). La qualificació dels exàmens parcials (EP, 50% de la nota final) es calcularà com una mitjana simple dels exàmens parcials de cada capítol o grups de capítols. Finalment, el professor adjudica una nota al finalitzar l assignatura tenint en compte el nivell de participació (P, 10%) que ha tingut l alumne en el global de les activitats de l assignatura. La qualificació final (CF) de l assignatura es calcularà amb la següent fórmula: CF= 0,4 EF + 0,50 EP P EVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES (Definir expresiones de cálculo para cada competencia en función de las actividades de evaluación correspondientes.) Per l avaluació de la competència CB2, s utilitzarà com indicador las notes de l examen final (EF), les activitats de seguiment (AS), els Treballs i Presentacions (TP), i la participació (P). Per l avaluació de les competències E3 y E4 s utilitzarà como indicador las notes del EF, de les AS, i dels TP. BIBLIOGRAFIA (recomendada y accesible al alumno.) Molecular Cell Biology Lodish, Harvey; Berk, Arnold; Zipursky, S. Lawrence; Matsudaira, Paul; Baltimore, David; Darnell, James E. Acceso libre en: Molecular Biology of the Cell Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter Acceso libre en:

6 Pàgina 6 de 6 HISTÒRIC DEL DOCUMENT MODIFICACIONS ANTERIORS ÚLTIMA REVISIÓ 29 DE MARZO, 2019, CARLOS SEMINO MARGRETT

ASIGNATURA: FISIOLOGÍA MOLECULAR

ASIGNATURA: FISIOLOGÍA MOLECULAR Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 5 Número de créditos ECTS:

Más detalles

ASSIGNATURA: FOTOQUÍMICA

ASSIGNATURA: FOTOQUÍMICA Página 1 de 5 CARACTERÍSTIQUES GENERALS * Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Durada: Semestral Semestre / s: 2 Nombre de crèdits ECTS: 5 Idioma / es:

Más detalles

Guia docent de l assignatura Geografia regional

Guia docent de l assignatura Geografia regional Guia docent de l assignatura Geografia regional I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Geografia regional Codi: 101196 Titulació: Grau de Turisme Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: Bàsica Crèdits

Más detalles

ASSIGNATURA: ENGINYERIA QUÍMICA I

ASSIGNATURA: ENGINYERIA QUÍMICA I Página 1de 6 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Duració: Semestral Semestre/s: 4 Número de crèdits ECTS: 5 Idioma/es: Castellà,

Más detalles

ASIGNATURA: CREACIÓN DE BIOEMPRESAS Y EMPRENDEDURÍA

ASIGNATURA: CREACIÓN DE BIOEMPRESAS Y EMPRENDEDURÍA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 8 Número de créditos ECTS: 4 Idioma

Más detalles

ASIGNATURA: CULTIVOS CELULARES

ASIGNATURA: CULTIVOS CELULARES Página 1 de 7 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 6 Número de créditos ECTS:

Más detalles

FICHA DE ASSIGNATURA: QUÍMICA FÍSICA I. MATÈRIA: Química Física MÒDUL: Química ESTUDIS: Grau en Química CARACTERÍSTIQUES GENERALS* DESCRIPCIÓ

FICHA DE ASSIGNATURA: QUÍMICA FÍSICA I. MATÈRIA: Química Física MÒDUL: Química ESTUDIS: Grau en Química CARACTERÍSTIQUES GENERALS* DESCRIPCIÓ CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Duració: Semestral Semestre/s: 3 Número de crèdits ECTS: 6 Idioma/s: Castellà, Català,

Más detalles

ASSIGNATURA: ANÀLISI AGROALIMENTARI

ASSIGNATURA: ANÀLISI AGROALIMENTARI Pàgina 1 de 6 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Durada: Semestral Semestre/s: 2 Nombre de crèdits ECTS: 5 Idioma/s: Castellà,

Más detalles

ASIGNATURA: QUÍMICA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: QUÍMICA INDUSTRIAL Página 1 de 5 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: DESCRIPCIÓ Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Duració: Semestral Semestre/s: 8 Número de crèdits ECTS: 3 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: BIOTECNOLOGÍA

ASIGNATURA: BIOTECNOLOGÍA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: semestral Semestre/s: 8 Número de créditos ECTS:

Más detalles

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado Filología Catalana FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ

Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo Grado Filología Catalana FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ FICHA IDENTIFICATIVA Datos de la Asignatura Código 35382 Nombre Historia de la Corona de Aragón Ciclo Grado Créditos ECTS 6.0 Curso académico 2016-2017 Titulación(es) Titulación Centro Curso Periodo 1001

Más detalles

ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 1 Número de créditos ECTS: 3 Idioma

Más detalles

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE. Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català

Estudi: ADE Codi: Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català Plà d activitat docent Auditoria Estudi: ADE Codi: 21919 Curs: tercer o quart Trimestre: Primer Nombre de crèdits ECTS: 5 Hores de dedicació de l estudiant: 125 Llengua: Català 1 1. PRESENTACIÓ i OBJECTIUS

Más detalles

ASIGNATURA: DIANAS TERAPÉUTICAS Y FARMACOLOGÍA

ASIGNATURA: DIANAS TERAPÉUTICAS Y FARMACOLOGÍA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 6 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

ASIGNATURA: INGENIERÍA SOSTENIBLE

ASIGNATURA: INGENIERÍA SOSTENIBLE Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura en relación a los estudios. Entre 100 y 200 palabras.) La asignatura está dirigida

Más detalles

Programació d una acció formativa

Programació d una acció formativa Programació d una acció formativa Índex de continguts Elaboració de la programació. 2 Programació de les sessions 3 Activitats d avaluació previstes. 5 Elements de l avaluació contínua. 6 Materials docents.

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d' Història de l'art Facultat de Geografia i Història 2 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33882 Nom Història de l'art bizantí i islàmic Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1006

Más detalles

ROBAS - Robòtica Bàsica

ROBAS - Robòtica Bàsica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 707 - ESAII - Departament

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau de Matemàtiques Facultat de Ciències Matemàtiques 1 Primer quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34148 Nom Matemàtica bàsica Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017 2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1107 Grau de Matemàtiques

Más detalles

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA

ASIGNATURA: BIOQUÍMICA Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 6 Número de créditos ECTS: 8 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: GESTIÓN DE CALIDAD

ASIGNATURA: GESTIÓN DE CALIDAD CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Optativa Duración: Semestral Semestre/s: 2 Número de créditos ECTS: 3 Idioma/s: Castellano, Inglés DESCRIPCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura

Más detalles

Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia

Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia Avaluació de les practiques en centres en el Grau de Psicologia 7 FACULTAT DE PSICOLOGIA Dra. M. Victòria Carreras i Archs Vicedegana Facultat Psicologia 1 PRÀCTIQUES EN EL GRAU DE PSICOLOGIA Les Pràctiques

Más detalles

ASIGNATURA: EQUIPOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

ASIGNATURA: EQUIPOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo final de master, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 3 Número de créditos ECTS: 4 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: DIANAS TERAPÉUTICAS Y FARMACOLOGÍA

ASIGNATURA: DIANAS TERAPÉUTICAS Y FARMACOLOGÍA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 6 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

ASSIGNATURA: QUÍMICA AMBIENTAL

ASSIGNATURA: QUÍMICA AMBIENTAL Pàgina 1 de 5 CARACTERISTIQUES GENERALS* Tipus: DESCRIPCIÓ Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Duració: Semestral Semestre/s: 7 Número de crèdits ECTS: 5 Idioma/s:

Más detalles

SIN - Sistemes d'informació

SIN - Sistemes d'informació Unitat responsable: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'enginyeria d'igualada Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA EN ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (Pla

Más detalles

ASIGNATURA: PROCESOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN

ASIGNATURA: PROCESOS DE SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 5 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

ASIGNATURA: PRODUCTOS Y FÁRMACOS BIOTECNOLÓGICOS

ASIGNATURA: PRODUCTOS Y FÁRMACOS BIOTECNOLÓGICOS Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 7 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

TRABAJO FINAL DE MÁSTER:

TRABAJO FINAL DE MÁSTER: Página 1 de 8 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo final de máster, Prácticas externas Duración: 825 h Semestre/s: 4 Número de créditos ECTS: 30 Idioma/s: Catalán,

Más detalles

ASSIGNATURA: TREBALL FINAL DE MÀSTER

ASSIGNATURA: TREBALL FINAL DE MÀSTER Pàgina 1 de 6 CARACTERÍSTIQUES GENERALS * Tipus: Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de final de màster, Pràctiques externes Durada: 825 h Semestre / s: 3 Nombre de crèdits ECTS: 30 Idioma /

Más detalles

ASSIGNATURA: BIOLOGIA

ASSIGNATURA: BIOLOGIA Pàgina 1 de 7 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: DESCRIPCIÓ BREU DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ Pel farmacèutic és fonamental adquirir coneixements generals de Biologia, ja que aquests són necessaris per a qualsevol

Más detalles

FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA:

FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA: FITXA TÈCNICA ASSIGNATURA: Nom de l assignatura: diagnòstic de la fertilitat del sòls Número de crèdits Pla 2001: 4,5 Número de crèdits ECTS: Caràcter (troncal T, obligatoria Ob, optativa Op): Op Titulació:

Más detalles

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial

Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics. Pla d Acció Tutorial Protocols de tutoria acadèmica per a tutors/es acadèmics Pla d Acció Tutorial Índex I. INTRODUCCIÓ...3 2. PROPOSTA DE SEQÜÈNCIA DES DEL PUNT DE VISTA DEL TUTOR...0 Alumnes de 1er curs...0 Alumnes en fase

Más detalles

Biologia I. Una experiència d'enllaç entre batxillerat i universitat. Francesc Mestres i col.

Biologia I. Una experiència d'enllaç entre batxillerat i universitat. Francesc Mestres i col. Biologia I. Una experiència d'enllaç entre batxillerat i universitat Francesc Mestres i col. Introducció: Implantació EEES. Ministeri: Matèria Biologia 12 ECTS. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona:

Más detalles

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE PROTEÍNAS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE PROTEÍNAS CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 5 Número de créditos ECTS: 5 Idioma / s: Castellano,

Más detalles

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0.

Atenció sanitària. CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència. Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM.APD.M02/0. Serveis socioculturals i a la comunitat Atenció sanitària CFGM.APD.M02/0.13 CFGM - Atenció a les persones en situació de dependència Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquesta col lecció

Más detalles

EC - Enginyeria Comercial

EC - Enginyeria Comercial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 717 - EGE - Departament d'expressió Gràfica a l'enginyeria GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO

DOCUMENT: doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia. CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO p TECNO_v : doc_ils_ca_eso_c.cient_4t eso_dep tecnologia CRITERIS D AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA CIENTÍFICA DE 4t D ESO DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA Pàgina 1 de 5 Aquest document pot quedar obsolet

Más detalles

AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB

AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA FCSB AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA 2014-15 FCSB EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ GLOBAL DELS ESTUDIANTS EN LES ENQUESTES 80 70 Curs/Semestre Fisioteràpia Infermeria Nutrició Mitjana 3 tit. 200910, 34 27,09 32,76 31,28

Más detalles

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE FÍSICA

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE FÍSICA Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS: 6 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: BIOCATÁLISIS Y BIOTRANSFORMACIONES

ASIGNATURA: BIOCATÁLISIS Y BIOTRANSFORMACIONES Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 7 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials

ESCI-M6O37 - Estructures i Construccions Industrials Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2017 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'enginyeria de Vilanova i la Geltrú 737 - RMEE - Departament de Resistència de

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau en Òptica i Optometria Facultat de Física 4 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau en Òptica i Optometria Facultat de Física 4 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34313 Nom Treball fi de grau en Òptica i Optometria Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2018-2019 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

PROGRAMA Curs

PROGRAMA Curs 1 Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Departament d'economia de l'empresa Assignatures TÈCNIQUES D ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 26988 COMPTABILITAT I 21311 COMPTABILITAT II 21312 Montserrat

Más detalles

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA

Didàctica de l Educació Infantil. Programació d aula PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Didàctica de l Educació Infantil PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula L educador infantil OBJECTIUS Identificar les competències de l educador. Determinar les atribucions adscrites

Más detalles

ASIGNATURA: TECNICAS EXPERIMENTALES EN BIOCIENCIAS

ASIGNATURA: TECNICAS EXPERIMENTALES EN BIOCIENCIAS Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 7 Número de créditos ECTS:

Más detalles

Grau d Educació Primària

Grau d Educació Primària Grau d Educació Primària Curs 2011-2012 MÒDUL: Ensenyament i aprenentatge de la matemàtica MATÈRIA: Tractament de la Informació, Atzar i Probabilitat CODI: 100813 CURS: Tercer CRÈDITS ECTS: 6 crèdits SEMESTRE:

Más detalles

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura en relación a los estudios. Entre 100 y 200 palabras.).

BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura en relación a los estudios. Entre 100 y 200 palabras.). CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo final de máster, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 4 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: QUÍMICA INDUSTRIAL

ASIGNATURA: QUÍMICA INDUSTRIAL Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 7 Número de créditos ECTS:

Más detalles

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA

Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Tècnica Comptable PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1. El patrimoni empresarial. L inventari OBJECTIUS Conèixer el concepte d empresa i les seves diferents classificacions.

Más detalles

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient

Ciència i Tecnologia del Medi Ambient Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 758 - EPC - Departament d'enginyeria

Más detalles

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent

Descobrim l aprenentatge autònom com a eina docent www.upc.edu/rima Descobrim l aprenentatge autònom Jornades d Innovació docent de RIMA Barcelona, 11 de juliol del 2011 Jordi.marce@upc.edu Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA

Más detalles

Capacitat per conèixer a nivell teòric i pràctic la tasca de programar per a televisió

Capacitat per conèixer a nivell teòric i pràctic la tasca de programar per a televisió Curs 2014-15 Polítiques de Programació (20483) Titulació/estudi: Grau en Comunicació Audiovisual Curs: 3r i 4t Trimestre: 1r Nombre de crèdits ECTS: 4 Hores dedicació estudiant: 100 hores Llengua o llengües

Más detalles

Seminari de Biologia i Geologia CRITERIS D'AVALUACIÓ. Curs

Seminari de Biologia i Geologia CRITERIS D'AVALUACIÓ. Curs CRITERIS D'AVALUACIÓ Curs 2017-18 Criteris i activitats d avaluació de Biologia i Geologia de primer d ESO L avaluació inicial es realitzarà mitjançant les activitats indicades pel professor. qüestions

Más detalles

Instrumentació Bàsica

Instrumentació Bàsica Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 205 - ESEIAAT - Escola Superior d'enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 710 - EEL - Departament d'enginyeria

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d'història Facultat de Geografia i Història 2 Segon quadrimestre

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau d'història Facultat de Geografia i Història 2 Segon quadrimestre FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 34030 Nom Història contemporània universal II Cicle Grau Crèdits ECTS 6.0 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1005

Más detalles

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE DNA RECOMBINANTE

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE DNA RECOMBINANTE Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 4 Número de créditos ECTS: 6 Idioma

Más detalles

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 6 Número de créditos ECTS:

Más detalles

PRÀCTIQUES en EMPRESA

PRÀCTIQUES en EMPRESA PRÀCTIQUES en EMPRESA Grau de Física Grau d Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Grau d Enginyeria Biomèdica Màsters PRÀCTIQUES EN EMPRESA NORMATIVA Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa

Más detalles

Mecanització Bàsica Programació d aula. Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA

Mecanització Bàsica Programació d aula. Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA Programació d aula Mecanització Bàsica PROGRAMACIÓ D AULA 1 Programació d aula Unitat 1 - El taller de reparació de vehicles 1 >> Objectius Conèixer els tipus de tallers i les àrees de treball de què disposen.

Más detalles

IIEIA - Informàtica Industrial

IIEIA - Informàtica Industrial Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

TFGEN - Treball de Fi de Grau

TFGEN - Treball de Fi de Grau Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA DE L'ENERGIA

Más detalles

Control i automatització per a l ús eficient de l energia (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5

Control i automatització per a l ús eficient de l energia (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5 Nom assignatura: Control i automatització per a l ús eficient de l energia Codi: (A omplir pel centre) Crèdits ECTS: 5 Idioma d impartició: Català/Castellà Unitat responsable: 709 Departament: Enginyeria

Más detalles

ASIGNATURA: GESTIÓN DE CALIDAD

ASIGNATURA: GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 2 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s:

Más detalles

COMPC1 - Comptabilitat de Costos I

COMPC1 - Comptabilitat de Costos I Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

Tractament Precís de Dades Gnss

Tractament Precís de Dades Gnss Unitat responsable: 310 - EPSEB - Escola Politècnica Superior d'edificació de Barcelona Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'enginyeria Civil i Ambiental Curs: Titulació: 2017 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Las operaciones básicas o unitarias de los procesos químicos son las piezas que permiten llevar a cabo los distintos procesos en la industria.

Las operaciones básicas o unitarias de los procesos químicos son las piezas que permiten llevar a cabo los distintos procesos en la industria. CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 4 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s: Castellano, Catalán,

Más detalles

ASIGNATURA: FOTOQUÍMICA

ASIGNATURA: FOTOQUÍMICA Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 2 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: ANÁLISIS BIOQUÍMICO Y BIOENSAYOS

ASIGNATURA: ANÁLISIS BIOQUÍMICO Y BIOENSAYOS Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 3 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al

Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: aplicacions al context valencià Guia docent de l assignatura: Llenguatges d Especialitat, Neologia i Organismes Terminològics Professora: Empar Minguet

Más detalles

GUIA DOCENT EN FORMAT ECTS

GUIA DOCENT EN FORMAT ECTS GUIA DOCENT EN FORMAT ECTS 1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Ramaderia sostenible i ramaderia ecològica Caràcter: Optativa Titulació: Enginyer Agrònom i Enginyer de Forest Cicle:

Más detalles

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE TEJIDOS

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE TEJIDOS Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 7 Número de créditos ECTS: 5 Idioma

Más detalles

BREU DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ (del sentit de l assignatura en relació als estudis. Entre 100 i 200 paraules.)

BREU DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ (del sentit de l assignatura en relació als estudis. Entre 100 i 200 paraules.) Pàgina 1 de 5 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: DESCRIPCIÓ Formació bàsica, Obligatòria, Optativa Treball de fi de grau, Pràctiques externes Durada: Semestral Semestre/s: 1 Número de crèdits ECTS: 6 Idioma/s:

Más detalles

ASIGNATURA: BIOLOGÍA. MATERIA: Biología MÓDULO: Fundamental ESTUDIOS: Grado en Química CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN. Página 1 de 5.

ASIGNATURA: BIOLOGÍA. MATERIA: Biología MÓDULO: Fundamental ESTUDIOS: Grado en Química CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN. Página 1 de 5. Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS:

Más detalles

DSCPEIA - Disseny de Sistemes per al Control de Processos

DSCPEIA - Disseny de Sistemes per al Control de Processos Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 707 - ESAII - Departament d'enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica

Más detalles

Índex. PRESENTACIÓ Grup 3- GG

Índex. PRESENTACIÓ Grup 3- GG www.uib.cat 22104. TICs aplicadas a la Educación Primaria PRESENTACIÓ Grup 3- GG Virginia Ferreiro Basurto virginia.ferreiro@uib.es 2015-2016 Índex Tutoria Objectiu de l assignatura Competències Continguts

Más detalles

IEBAT2EE - Instal lacions Elèctriques de Baixa i Alta Tensió II

IEBAT2EE - Instal lacions Elèctriques de Baixa i Alta Tensió II Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 709 - EE - Departament d'enginyeria Elèctrica GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període Grau Periodisme Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 33391 Nom Medicaments i societat / Medicina i salut Cicle Grau Crèdits ECTS 4.5 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTOMA DE TABASCO

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTOMA DE TABASCO UNIVERSIDAD JUAREZ AUTOMA TABASCO DIVISIÒN ACAMICA CIENCIAS BIOLOGICAS LICENCITURA EN BIOLOGIA ASIGNATURA: INGENIERIA GENETICA AREA FORMACION: TRANSVERSAL HORAS TEORICAS: 3 HORAS PRACTICAS: 3 CREDITOS:

Más detalles

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física

GUIA DOCENT. Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ. Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física GUIA DOCENT Introducció a la Geografia Física. I.- DADES INICIALS D'IDENTIFICACIÓ Nom de l'assignatura: Introducció a la Geografia Física Caràcter: Troncal Titulació: Geografia Cicle: 1er Departament:

Más detalles

ASIGNATURA: INDUSTRIA DE PROCESOS QUÍMICOS

ASIGNATURA: INDUSTRIA DE PROCESOS QUÍMICOS CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo final de master, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 3 Número de créditos ECTS: 4 Idioma/s:

Más detalles

GUIA DOCENTE. Los objetivos docentes que se persiguen con esta asignatura son:

GUIA DOCENTE. Los objetivos docentes que se persiguen con esta asignatura son: GUIA DOCENTE I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la asignatura : Seguretat i Salut Laboral Código de la asignatura: 71053 Titulación: ETEF, ETIF, ETA, ETHF, ETMA, ETCR Número de créditos Plan 2001: 5

Más detalles

ASSIGNATURA: ANÀLISI INSTRUMENTAL

ASSIGNATURA: ANÀLISI INSTRUMENTAL Pàgina 1 de 6 CARACTERÍSTIQUES GENERALS* Tipus: DESCRIPCIÓ BREU DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ (del sentit de l assignatura en relació als estudis. Entre 100 i 200 paraules.) En aquesta assignatura s'estudien

Más detalles

DOBLE GRAU EN ADE I DRET 4 Primer quadrimestre Programa Doble Titulació Dret- Ciències Polítiques i AA.PP.

DOBLE GRAU EN ADE I DRET 4 Primer quadrimestre Programa Doble Titulació Dret- Ciències Polítiques i AA.PP. FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 35227 Nom Filosofia del dret Cicle Grau Crèdits ECTS 4.5 Curs acadèmic 2017-2018 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 1303 - Grau de Dret

Más detalles

240PE002 - Smart Moto Challenge

240PE002 - Smart Moto Challenge Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2018 240 - ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'enginyeria Industrial de Barcelona 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica

Más detalles

ASSIGNATURA DE BIOLOGIA

ASSIGNATURA DE BIOLOGIA . GUIA DOCENT D ASSIGNATURA ASSIGNATURA DE BIOLOGIA.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Caràcter: Titulació: Cicle: Departament: Professor/s responsable/s: BIOLOGIA TRONCAL/OBLIGATÒRIA

Más detalles

COMPF1 - Comptabilitat Financera I

COMPF1 - Comptabilitat Financera I Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2013 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008

Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 Criteris de correcció de les proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Convocatòria 2008 COS: mestres de primària ESPECIALITAT: Música Prova única Part A: Desenvolupament per escrit d

Más detalles

ASIGNATURA: MATERIA: Teoría de Circuitos MÓDULO: M2 ESTUDIOS: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN

ASIGNATURA: MATERIA: Teoría de Circuitos MÓDULO: M2 ESTUDIOS: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales CARACTERÍSTICAS GENERALES* DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 3 Número de créditos ECTS: 6 Idioma/s: Castellano

Más detalles

Guia docent de l assignatura Dret

Guia docent de l assignatura Dret Guia docent de l assignatura Dret I. IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: Introducció al Dret Codi: 103725 Titulació: Grau de Direcció Hotelera Curs acadèmic: 2016-2017 Tipus d assignatura: FB Crèdits ECTS:

Más detalles

ASIGNATURA: ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION

ASIGNATURA: ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre/s: 6 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s:

Más detalles

ASEDEIA - Aplicacions dels Sistemes Electrònics Digitals

ASEDEIA - Aplicacions dels Sistemes Electrònics Digitals Unitat responsable: Unitat que imparteix: Curs: Titulació: Crèdits ECTS: 2015 295 - EEBE - Escola d'enginyeria de Barcelona Est 710 - EEL - Departament d'enginyeria Electrònica GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA

Más detalles

ASIGNATURA: BIOLOGÍA MOLECULAR

ASIGNATURA: BIOLOGÍA MOLECULAR Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES * Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Cuatrimestral Semestre / s: 3 Número de créditos

Más detalles

MATFIN - Matemàtiques Financeres

MATFIN - Matemàtiques Financeres Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2014 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles