Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas"

Transcripción

1 Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 30/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d administració especial dels cossos i escales A1-06 superior tècnic d enginyeria en informàtica, A1-14, superior tècnic d enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l administració de la Generalitat. [2018/10926] Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas RESOLUCION de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se adjudican destinos a las personas participantes en el concurso general número 30/2018, para la provisión de puestos de trabajo de jefaturas de sección, coordinación y de nivel 24 de naturaleza funcionarial de administración especial de los cuerpos y escalas A1-06 superior técnico de ingeniería en Informática, A1-14, superior técnico de ingeniería de Telecomunicaciones, A2-02 superior de gestión en ingeniería técnica en Informática y A2-11 superior de gestión en ingeniería técnica de Telecomunicaciones de la Administración de la Generalitat. [2018/10926] Per Resolució de 18 de maig de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, es va convocar concurs general número 30/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d administració especial dels cossos i escales A1-06 superior tècnic d enginyeria en informàtica, A1-14, superior tècnic d enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l administració de la Generalitat (DOGV 8306, ). Finalitzada l avaluació dels mèrits del personal participant, i altres tràmits d execució de la convocatòria, i una vegada revisades les al legacions presentades en termini per les persones interessades, la comissió de valoració, modifica la proposta d adjudicació provisional, i incorpora aquelles al legacions que considera que han de ser estimades, i formula proposta definitiva d adjudicació en compliment del que preveu la base setena de l esmentada convocatòria. En conseqüència, en l exercici de les competències atribuïdes per l article 49 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública Valenciana, i també per l article 11 del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc: Primer. Adjudicació dels llocs de treball Fer públiques les puntuacions obtingudes per les persones participants en el concurs general de provisió número 30/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció, coordinació i de nivell 24 de naturalesa funcionarial d administració especial dels cossos i escales A1-06 superior tècnic d enginyeria en informàtica, A1-14, superior tècnic d enginyeria de telecomunicacions, A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica i A2-11 superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l administració de la Generalitat, i adjudicar amb destinació definitiva els llocs de treball indicats en l annex I d aquesta resolució. Es fa constar en relació amb l annex I, que per raons tècniques la puntuació continguda en l apartat constitueix la suma total de les puntuacions corresponents als apartats 3.2.1, i del barem de mèrits, segons es detalla en l annex II. En aquest concurs de provisió han participat 53 dones i 62 homes, i han sigut adjudicats 24 llocs de treball a dones i 26 a homes. Segon. Cessaments El personal que ocupa lloc de treball i ha obtingut destinació en aquest concurs, cessarà d ofici el dia 16 de desembre de Igualment, cessarà d ofici el 16 de desembre de 2018 el personal que estiga ocupant un lloc de treball adjudicat en aquest concurs. No obstant això que disposa l apartat anterior, en el supòsit de no incorporar-se la persona adjudicatària, no es produirà el cessament del personal que ocupe lloc, bé amb destinació provisional o nomenament interí. Por Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, se convocó concurso general número 30/2018, para la provisión de puestos de trabajo de jefaturas de sección, coordinación y de nivel 24 de naturaleza funcionarial de administración especial de los cuerpos y escalas A1-06 superior técnico de ingeniería en Informática, A1-14, superior técnico de ingeniería de Telecomunicaciones, A2-02 superior de gestión en ingeniería técnica en Informática y A2-11 superior de gestión en ingeniería técnica de Telecomunicaciones de la Administración de la Generalitat (DOGV 8306, ). Finalizada la evaluación de los méritos del personal participante, y otros trámites de ejecución de la convocatoria, y una vez revisadas las alegaciones presentadas en plazo por las personas interesadas, la comisión de valoración, modifica la propuesta de adjudicación provisional, e incorpora aquellas alegaciones que considera que han de ser estimadas, y formula propuesta definitiva de adjudicación de acuerdo con lo previsto en la base séptima de la citada convocatoria. En consecuencia, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 49 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, y también por el artículo 11 del Decreto 87/2017, de 7 de julio, del Consell por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, resuelvo: Primero. Adjudicación de los puestos de trabajo Hacer públicas las puntuaciones obtenidas por las personas participantes en el concurso general de provisión número 30/2018, para la provisión de puestos de trabajo de jefaturas de sección, coordinación y de nivel 24 de naturaleza funcionarial de administración especial de los cuerpos y escalas A1-06 superior técnico de ingeniería en Informática, A1-14, superior técnico de ingeniería de Telecomunicaciones, A2-02 superior de gestión en ingeniería técnica en Informática y A2-11 superior de gestión en ingeniería técnica de Telecomunicaciones de la Administración de la Generalitat, y adjudicar con destino definitivo los puestos de trabajo relacionados en el Anexo I de la presente resolución. Se hace constar en relación con el Anexo I, que por razones técnicas la puntuación contenida en el apartado constituye la suma total de las puntuaciones correspondientes a los apartados 3.2.1, y del baremo de méritos, según se detalla en el Anexo II. En el presente concurso de provisión han participado 53 mujeres y 62 hombres, y han sido adjudicados 24 puestos de trabajo a mujeres y 26 a hombres. Segundo. Ceses. El personal que ocupa puesto de trabajo y ha obtenido destino en el presente concurso, cesará de oficio el día 16 de diciembre de Igualmente, cesará de oficio el 16 de diciembre de 2018 el personal que esté ocupando un puesto de trabajo adjudicado en el presente concurso. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el supuesto de no incorporarse la persona adjudicataria, no se producirá el cese del personal que ocupe puesto, bien con destino provisional o nombramiento interino.

2 El personal que haguera accedit a nomenament provisional per millora d ocupació en aplicació del que preveu la disposició transitòria tercera del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la Funció Pública Valenciana, podrà optar per romandre en aquest nomenament o incorporar-se a la destinació adjudicada en el concurs. L opció haurà de comunicar-se al Servei de Provisió de Llocs al correu en el termini de 10 dies naturals des de la publicació de la resolució d adjudicació, i s entén que en el supòsit de no exercir opció tria la incorporació al lloc de treball obtingut en el concurs. Tercer. Preses de possessió L acte de presa de possessió, al qual queda convocat tot el personal indicat en l annex d aquesta resolució, tindrà lloc el 17 de desembre de 2018, a les hores, en les seus següents: a) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a Alacant, rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat), Alacant. b) Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a Castelló, carrer Major, 78, Castelló de la Plana. c) Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, ciutat administrativa 9 d Octubre, carrer de la Democràcia, 77, CA 90, Torre 4, Planta 5a, València (46018). Els efectes econòmics i administratius de la presa de possessió seran del dia 17 de desembre de Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l endemà de la publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, en el termini d un mes des de l endemà de la publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que s estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades en puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent. València, 21 de novembre de La directora general de Funció Pública: Eva Coscollà Grau. El personal que hubiera accedido a nombramiento provisional por mejora de empleo en aplicación de lo que previsto en la disposición transitoria tercera del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la Función Pública Valenciana, podrá optar por permanecer en este nombramiento o incorporarse al destino adjudicado en el concurso. La opción tendrá que comunicarse al Servicio Provisión de Puestos al correo en el plazo de 10 días naturales desde la publicación de la presente resolución de adjudicación, y se entiende que en el caso de no presentar opción elije la incorporación al puesto de trabajo obtenido en el concurso. Tercero. Tomas de posesión. El acto de toma de posesión, al que queda convocado todo el personal relacionado en el anexo de la presente resolución, tendrá lugar el 17 de diciembre de 2018, a las horas, en las siguientes sedes: a) Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en Alicante, Rambla Méndez Núñez, 41 (Torre Generalitat), Alicante. b) Dirección Territorial de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas en Castellón, calle Mayor, 78, Castellón de la Plana. c) Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ciudad administrativa 9 d Octubre, calle de la Democracia, 77, CA 90, Torre 4, planta 5a, València (46018). Los efectos económicos y administrativos de la toma de posesión serán del día 17 de diciembre de Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo contencioso administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Asimismo, con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. València, 21 de noviembre de La directora general de Función Pública. Eva Coscollà Grau.

3 ANNEX I / ANEXO I LLISTAT D ADJUDICACIÓ DEFINITIVA Convocatòria: 0030/2018 CAP DE SECCIÓ-24 ENGYNERIA INFORMÀTICA 30/18 AGÈNCIA VALENC. DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES Lloc: CAP SEC. COMUNICACIONS.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA Lloc: 166 COORDINADOR/A SISTEMES.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA X.716A0 VERDU CUECO, MONICA C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES T0 DOBON VILA, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: 2046 TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.187C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION

4 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.960F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: 8850 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA X.187C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA X.942P0 SIGNES ANDREU, JUAN MIGUEL C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA X.942P0 SIGNES ANDREU, JUAN MIGUEL C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES

5 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.680R0 SALVADOR VILA, EDUARDO D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.497V0 CISCAR ESCRIVA, ANTONIO VICENT Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA P0 SIGNES ANDREU, JUAN MIGUEL C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.636G0 GIMENEZ ALBERT, JULIA INMACULA P0 SIGNES ANDREU, JUAN MIGUEL X.187C0 PUCHADES TORMO, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO

6 CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: 1604 TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: 3909 TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X

7 .167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: 5151 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.028P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: 5668 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS

8 X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: 7081 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.137I0 GARCIA PRATS, JAVIER F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: 8783 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X

9 .167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: 9097 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP R0 SALVADOR VILA, EDUARDO D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: 9465 TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP C0 MURCIA GOMEZ, JAVIER DAMIAN

10 X Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.792U0 ROS TARRASO, MARIA JOSE I0 GARCIA PRATS, JAVIER P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP

11 .028P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: CAP SEC. PROCESSOS.716A0 VERDU CUECO, MONICA

12 .172C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN T0 DOBON VILA, M. MERCEDES R0 RIBES MACIAN, M. MERCEDES X.872T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA A0 CASTELLOTE DOMINGO, JOSE MIGUE D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO U0 GIMENO BALLESTER, MARGARITA H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 MOLLA RUIZ, VICTORIA ROSA W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: TÈC./A COMUNICACIONS CORPORATIVES.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.881M0 MARTORELL DOBLAS, NURIA BELEN 5C.679V0 MATEU HERNANDEZ, CAROLINA ANTO 5C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS

13 X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS X.137I0 GARCIA PRATS, JAVIER F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: TÈC./A PLANIFICACIÓ DE LES TELECOMUNICACIONS X.755D0 CAVA FERRERUELA, INMACULADA S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.760A LEAL GARCIA, JOSE MANUEL 1C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C

14 .548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C.856S ZARAGOZA ARENAS, FRANCISCO JAV 5C Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP C0 MURCIA GOMEZ, JAVIER DAMIAN R0 SALVADOR VILA, EDUARDO X Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.792U0 ROS TARRASO, MARIA JOSE

15 .137I0 GARCIA PRATS, JAVIER P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈC./A COORDINACIÓ XARXES I BASES DE DADES.183S0 ALVARO ANDRES, JESUS 5C.104S0 ARRIARAN MARIN, LUIS MANUEL 5C.195R0 BAQUEDANO ALCOCER, MARIA ARRAT 5C.684S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.902W0 FENOLL SAEZ, JOSE LUIS 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.622R0 MARTINEZ GRANERO, YOLANDA 5C.881M0 MARTORELL DOBLAS, NURIA BELEN 5C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.912D0 RECHE MOLINA, NOELIA 5C.137Q0 ROSELLO FERRAGUD, AMELIA 5C.467E0 SANCHEZ ROYO, CESAR 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.328C0 MURCIA GOMEZ, JAVIER DAMIAN X.028P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: COORDINADOR/A PROJECTES GESTIÓ INFORMÀTICA.431J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA T0 DOBON VILA, M. MERCEDES T0 GARCES VIDAL, MANUEL X.890M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA B0 PASCUAL PERIS, AMPARO

16 .605R0 PEREZ CARCEL, JULIO A0 CASTELLOTE DOMINGO, JOSE MIGUE S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO Q0 GRANADO MARCO, SERGIO D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO M0 MARTI MARTIN, ANGELA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN T0 VALERO CEA, MONICA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER W0 ALVARO ANDRES, ANGEL K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.792U0 ROS TARRASO, MARIA JOSE I0 GARCIA PRATS, JAVIER P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.021Q0 PERIS MIR, BERNARDO R0 SALVADOR VILA, EDUARDO

17 .028P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: CAP SEC. INFORMÀTICA GESTIÓ PERSONAL DOCENT.431J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN T0 DOBON VILA, M. MERCEDES X.232Q0 NAVARRO NAVARRO, M. JESUS R0 RIBES MACIAN, M. MERCEDES T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA B0 MARTINEZ CIVERA, M. VICTORIA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA B0 PASCUAL PERIS, AMPARO N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA A0 CASTELLOTE DOMINGO, JOSE MIGUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO U0 GIMENO BALLESTER, MARGARITA Q0 SANCHEZ PLAZA, M. INMACULADA H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO

18 .614A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL I0 SANCHEZ CUERDA, JUANA O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.680R0 SALVADOR VILA, EDUARDO X.537U0 LORENTE AROCA, CECILIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X

19 Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.960F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS

20 X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.328C0 MURCIA GOMEZ, JAVIER DAMIAN Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X

21 .167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: COORDINADOR/A SISTEMES.716A0 VERDU CUECO, MONICA X.172C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN T0 DOBON VILA, M. MERCEDES R0 RIBES MACIAN, M. MERCEDES T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO U0 GIMENO BALLESTER, MARGARITA H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B

22 Lloc: COORDINADOR/A SISTEMES.716A0 VERDU CUECO, MONICA C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A X.431J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN T0 DOBON VILA, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO R0 RIBES MACIAN, M. MERCEDES T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA A0 CASTELLOTE DOMINGO, JOSE MIGUE D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA U0 LORENTE AROCA, CECILIA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X

23 .028P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS X.021Q0 PERIS MIR, BERNARDO P0 SORIA SIVERA, ROSA MARIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS.328C0 MURCIA GOMEZ, JAVIER DAMIAN X.680R0 SALVADOR VILA, EDUARDO

24 .537U0 LORENTE AROCA, CECILIA Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES FÍSICS.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP R0 SALVADOR VILA, EDUARDO X Lloc: TÈCNIC/A SISTEMES LÒGICS

25 .680R0 SALVADOR VILA, EDUARDO X.537U0 LORENTE AROCA, CECILIA Lloc: TÈC/A SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.684S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C Lloc: TÈC/A SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.684S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C Lloc: TÈC/A SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.755D0 CAVA FERRERUELA, INMACULADA S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.760A LEAL GARCIA, JOSE MANUEL 1C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C.717C0 TARAZON MUÑOZ, MARIA JOSE 5C.856S ZARAGOZA ARENAS, FRANCISCO JAV 5C Lloc: TÈC/A SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS.684S0 DIAZ PALANCA, LUIS MIGUEL 5C.538H0 GIL PALMERO, FERNANDO 5C.325V0 MILVAQUES PONS, PASCUAL 5C.682M0 NAVARRO GONZALEZ, JACINTO 5C.548G0 PENALBA ZANON, NICOLAS 5C.456K0 PIQUERAS MURCIA, FRANCISCO JAV 5C Lloc: CAP SEC. SISTEMES FÍSICS

26 .792U0 ROS TARRASO, MARIA JOSE X.137I0 GARCIA PRATS, JAVIER F0 TORTOSA BURILLO, ENRIQUE Lloc: CAP SEC. SISTEMES LÒGICS I.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.167D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: CAP SEC. SISTEMES LÒGICS II

27 Lloc: CAP SEC. SISTEMES LÒGICS II.594K0 GARCIA GARCIA, ALBERT JOSEP X.680R0 SALVADOR VILA, EDUARDO D0 MERINO ANTON, ENCARNACION Lloc: CAP SECCIÓ SISTEMES FÍSICS.716A0 VERDU CUECO, MONICA C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN T0 DOBON VILA, M. MERCEDES R0 SALVADOR VILA, EDUARDO T0 GARCES VIDAL, MANUEL X.180M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO U0 GIMENO BALLESTER, MARGARITA H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN

28 .520W0 MOLLA RUIZ, VICTORIA ROSA W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO A0 ALBORS AZNAR, LUIS N0 TORTAJADA SOLER, JOSE JULIAN B0 BLAT PUCHADES, ENRIQUE C0 MARTIN CERDA, RAFAEL K0 SEGUI SORIANO, MARIA CONCEPCIO W0 ALARCON MEDINA, JOSE MANUEL U0 CARRION RICO, GABRIEL O0 TEIXIDO CORRATGE, IGNACIO 0B Lloc: CAP SECCIÓ SISTEMES LÒGICS.716A0 VERDU CUECO, MONICA C0 CREMADES PERIS, LEOCADIO A J0 GANDIA SOLBES, AGUSTIN X.718T0 DOBON VILA, M. MERCEDES T0 GARCES VIDAL, MANUEL M0 ROCA SEBASTIA, M. INMACULADA M0 PELLICER IBORRA, M. TERESA N0 PEREZ VAZQUEZ, M. CARMEN G0 GARCIA SANCHEZ, FEDERICO R0 PEREZ CARCEL, JULIO S0 SEVILLA MARTINEZ, MATILDE L0 GRIMALTOS VIDAL, ANTONIO O0 FRIAS ALBERTOS, MARIA AZUCENA D0 PUIG SAPIÑA, JOSE ENRIQUE Q0 GRANADO MARCO, SERGIO U0 GIMENO BALLESTER, MARGARITA Q0 SANCHEZ PLAZA, M. INMACULADA H0 JURACO AGUSTI, MIQUEL Q0 YERBES ALCAIDE, ROSA ISABEL J0 RUIZ NAVARRO, EMILIA K0 VIVO RUBIO, VTE. AGUSTIN W0 ALVARO ANDRES, ANGEL L0 ALCON ESCRIVA, AMPARO G0 MARTINEZ MARTINEZ, VICENTE M0 MARTI MARTIN, ANGELA C0 MAULIN RODRIGUEZ, JAVIER T0 VALERO CEA, MONICA K0 QUILES GARCIA, JOSE LUIS T0 RODENAS VAREA, MARIA ROSARIO

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro.

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 04, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s adjudiquen destinacions en el concurs número /04, per a la provisió

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC DE CONDUCTOR D INSTAL LACIONS ESPECIALISTA EN INSTAL LACIONS HIPERBÀRIQUES SANITÀRIES LLOC DE TREBALL DENOMINACIÓ: conductor d instal

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Acord de 30 d agost de 20 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 d agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Número de registre 1714 ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Relació definitiva d admesos en el procés selectiu per a cobrir una plaça d Auxiliar de Recaptació. Cervera Anunci sobre

Más detalles

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria de Cultura, Educació i Ciència DOGV - Núm. 3.724 2000 04 05 5789 DISPOSICIÓ ADDICIONAL La present autorització donarà lloc a la corresponent inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana. Conformement amb allò

Más detalles

València, 17 d abril de El president de la comissió de valoració: Enrique Joaquín Pérez Martínez.

València, 17 d abril de El president de la comissió de valoració: Enrique Joaquín Pérez Martínez. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 17 d abril de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en psiquiatria d institucions

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ d 11 de setembre de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la qual es fa pública la relació

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Resolució Per la qual s aprova l actualització de la puntuació definitiva de la borsa de treball de personal laboral temporal del Departament de Justícia,

Más detalles

RESOLUCIÓ de 4 d octubre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa

RESOLUCIÓ de 4 d octubre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 4 d octubre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d institucions

Más detalles

de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o

de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en medicina física i

Más detalles

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d institucions

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4905 15.6.2007 20115 EDICTE de 28 de maig de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vila-seca.

Más detalles

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona 27214 EDICTE de 19 de juliol de 2007, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d urbanisme referent al municipi de Reus. Tarragona, 19 de juliol de

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1962/2012, de 19 de setembre, d adaptació de diversos nomenaments a l estructura

RESOLUCIÓ ENS/1962/2012, de 19 de setembre, d adaptació de diversos nomenaments a l estructura CÀRRECS I PERSONAL DOGC 6226 4.10.2012 46034 DEPARTAMENT D ENSENYAMENT RESOLUCIÓ ENS/1962/2012, de 19 de setembre, d adaptació de diversos nomenaments a l estructura del Departament d Ensenyament. Mitjançant

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents:

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents: 557C17 Resolució relativa a la rectificació de la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l acreditació

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 19250 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal 5296 Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se resuelve con carácter definitivo el concurso

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18 Data de publicació: 20/02/2018 Fecha de publicación: 20/02/2018 CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18

Más detalles

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

g) ALTRES ASSUMPTES Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació g) OTROS ASUNTOS Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 25510 21 07 2005 DOGV - Núm. 5.054 Centre Regional Valencià de Mendoza 525,00 525,00 Centre Valencià de San Juan 525,00 8.000,00 8.525,00 Associació Comunitat Valenciana Montevideo 525,00 8.000,00 8.525,00

Más detalles

Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS Fascicle 117 - Sec. II. - Pàg. 23262 Secció II. Autoritats i personal Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 9099 Resolució de la presidenta

Más detalles

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant El dia 7 de juliol de 2014 es van convocar 465 ajuts de viatge, adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en un altra Universitat, a qualsevol

Más detalles

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 8 d agost de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL LEGACIONS I LA CAUSA D ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL LEGACIONS I LA CAUSA D ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ ANNEX LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL LEGACIONS I LA CAUSA D ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA Ferrandis Olmos Enrique Es desestima l al legació sobre màster

Más detalles

València, 25 de juny de El president de la comissió de valoració: Jorge Navarro Pérez.

València, 25 de juny de El president de la comissió de valoració: Jorge Navarro Pérez. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 5 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista

Más detalles

València, 23 de maig de La presidenta de la comissió de valoració: Rosa Laura Gamón Giner.

València, 23 de maig de La presidenta de la comissió de valoració: Rosa Laura Gamón Giner. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en Cirurgia General i de

Más detalles

EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona.

EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona. 27054 EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona. La Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XII legislatura segon període número 142 dilluns TAULA DE CONTINGUT 4. Informació 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatiu o facultativa especialista en aparell digestiu d institucions

Más detalles

La notificació de la resolució

La notificació de la resolució La notificació de la resolució És el document mitjançant el qual l Administració fa conèixer a la persona interessada una resolució o un acte administratiu. És un tipus d ofici. El to és formal i neutre.

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Secretaria de Relacions amb l Administració de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Secretaria de Relacions amb l Administració de Justícia Secretaria de Relacions amb l Administració de Justícia Resolució de 25 de febrer de 2016, per la qual s aprova la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria del procés

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 20 d octubre de 2016, el Sr. Josep Moya Ibáñez, Alcalde accidental de l Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ha dictat el Decret, del contingut següent : DECRET 1042/2016 APROVACIÓ ADMESOS

Más detalles

Valencia, 8 de julio de 2003 LA JEF A DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ,o\t,1 VA,~,,"..' ~ '..

Valencia, 8 de julio de 2003 LA JEF A DEL SERVICIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ,o\t,1 VA,~,,..' ~ '.. ffl! GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT DILIGENCIA: para hacer constar que en el día de la fecha, de conformidad con lo establecido en la base séptima de la Resolución de 24 de febrero de 2003,

Más detalles

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

AJUNTAMENT DE CARCAIXENT Edicte 4 Constitució d una borsa de treball temporal d auxiliars de biblioteca I. Avaluats els mèrits al legats per a la fase de concurs i finalitzada la fase de l entrevista, el Tribunal ha atorgat les

Más detalles

1. Cuando se ha producido la fusión de especialidades antiguas en una única especialidad (Órgano y Órgano y Clavecín), se han

1. Cuando se ha producido la fusión de especialidades antiguas en una única especialidad (Órgano y Órgano y Clavecín), se han RESOLUCIÓN de de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adaptan las listas de aspirantes a la provisión de puestos

Más detalles

EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó.

EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5895 7.6.2011 32467 EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó. La Comissió

Más detalles

Dirección General de Justicia

Dirección General de Justicia Dirección General de Justicia Ciutat Administrativa 9 d'octubre Carrer de La Democràcia, 77 Torre 4 46018 València Resolución de la Directora General de Justicia, por la que se resuelve la convocatoria

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4936 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Servicio Murciano de Salud 1255 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se resuelve con carácter definitivo

Más detalles

Valencia, 26 de diciembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro

Valencia, 26 de diciembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro Conselleria d'hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs )

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs ) PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs 2018-2019) RESOLUCIÓ El dia 11 d abril de 2018 es van convocar vint-i-nou

Más detalles

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. resolc:

Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. resolc: Conselleria de Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2011, de la Direcció General d Administració Autonòmica, per la qual s adjudiquen destinacions, en el Concurs número 51/2010,

Más detalles

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual s autoritza als centres privats concertats el desenvolupament

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2018, de la Direcció General de Justícia, per la que s aprova la constitució definitiva

Más detalles

ANEXO III PARTICIPANTES QUE NO ACREDITAN POSEER LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS TIPOS DE PLAZA O APARTADOS QUE SE INDICAN. preferente.

ANEXO III PARTICIPANTES QUE NO ACREDITAN POSEER LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LOS TIPOS DE PLAZA O APARTADOS QUE SE INDICAN. preferente. 27458874W ANDREU TORRES, SUSANA La participante no acredita tener los requisitos establecidos en la convocatoria 48423595Q ARAGONES CANO, MONICA Derecho poder ejercer el derecho. 02875421F ARRIBAS PURAS,

Más detalles

Antecedentes de hecho

Antecedentes de hecho RESOLUCIÓN de la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental por la que se procede al cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada número 493/AAI/CV, así como de la autorización

Más detalles

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Ajuntament Sant Pere de Ribes EDICTE/ Amb data 13 de juliol de 2018, la Sra. Abigail Garrido Tinta, Alcaldessa de l Ajuntament de, ha dictat el Decret, del contingut següent: DECRET 811/2018 APROVACIÓ D ADMESOS I EXCLOSOS DE QUATRE

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 33604 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Salud Servicio Murciano de Salud 8121 Resolución de 29 de noviembre de 2017 de la comisión de selección del concurso de traslados,

Más detalles

Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental

Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental C/ Castán Tobeñas, 77-46018 VALÈNCIA Expte. Nº 348/06 IPPC/smg NIMA: 46000053830 RICV: 437/AAI/CV Resolución de la Dirección General del por la que se procede al cambio de titularidad de la autorización

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 18 de juny de 2018, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic

Más detalles

/'" -.J;--I-~? ~~ ~~ ~ ~{aro Reyes Bueso Ríos ~ GENERALITAT ~ VALENCIANA

/' -.J;--I-~? ~~ ~~ ~ ~{aro Reyes Bueso Ríos ~ GENERALITAT ~ VALENCIANA ~ GENERALITAT ~ VALENCIANA DILIGENCIA para hacer constar que, de confonnidad con 10 establecido en la base séptima de la convocatoria, en el día de la fecha se publica en los tablones de anuncios de los

Más detalles

ANUNCI. La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novembre de 2016, va adoptar l acord següent:

ANUNCI. La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novembre de 2016, va adoptar l acord següent: ANUNCI La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de novembre de 2016, va adoptar l acord següent: Vistos els documents que és troben en l'expedient, la normativa relacionada en el mateix, l'informe

Más detalles

RESOLUCiÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004 POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN DE 18 DE AGOSTO DE 2004 DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS!

RESOLUCiÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004 POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN DE 18 DE AGOSTO DE 2004 DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS! ~ GENERALITAT ~VALENClANA CONSELLERIA DE SANITAT RESOLUCiÓN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004 POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN DE 18 DE AGOSTO DE 2004 DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS!. HUMANOS POR LA QUE

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual s anuncia la convocatòria pública per a la provisió

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d octubre de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s aprova l expedient del procediment d ingrés als

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 108 Viernes 6 de mayo de 2011 Sec. II.A. Pág. 45144 II. AUTORIDADES Y PERSONAL A. Nombramientos, situaciones e incidencias INNOVACIÓN 7980 Orden CIN/1134/2011, de 20 de abril, por la que se resuelve

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 59 Viernes 10 de marzo de 2017 Sec. II.A. Pág. 17748 II. AUTORIDADES Y PERSONAL A. Nombramientos, situaciones e incidencias MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2566 Resolución de 24 de febrero

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4818 9.2.2007 4991 EDICTE de 24 de gener de 2007, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d urbanisme

Más detalles

2. Autoridades y Personal

2. Autoridades y Personal Página 35045 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Universidades y Empleo 13045 Orden de 2 de septiembre de 2013, por la que se aprueban las relaciones definitivas de

Más detalles

para cubrir diversas plazas de gestión de la función administrativa

para cubrir diversas plazas de gestión de la función administrativa Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ d 1 d octubre de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l adjudicació definitiva del concurs de trasllats per

Más detalles

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5461 9.9.2009 66749 DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES EDICTE de 28 de juliol de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme

Más detalles

Dirección General de Justicia Ciutat Administrativa 9 d'octubre Carrer de La Democràcia, 77 Torre València

Dirección General de Justicia Ciutat Administrativa 9 d'octubre Carrer de La Democràcia, 77 Torre València Dirección General de Justicia Ciutat Administrativa 9 d'octubre Carrer de La Democràcia, 77 Torre 4 46018 València Resolució de la directora general de Justícia, per la qual es resol la convocatòria a

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO PILAR DE LA HORADADA 8404 APROBACIÓN DE LA LISTA/BOLSA DEFINITIVA DE EMPLEO PARA PROFESORES DE LA ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS (EPA) Con fecha 10 de agosto de 2018,

Más detalles

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert.

Sr. José Manuel Prieto Part, Regidor de Govern Delegat de l Àrea d Administració, Modernització i Govern Obert. Unitat: Subunitat: Expedient: Assumpte: Arxiu: Ref. Servei de Contractació i Patrimoni Oficina de Contractació CONT-081/2016. Contracte de serveis consistent en Prestació de serveis esportius, recepció,

Más detalles

A la vista de las renuncia presentada por D. RAMÓN NAVARRO GÓMEZ como

A la vista de las renuncia presentada por D. RAMÓN NAVARRO GÓMEZ como , 1- GENERALITAT ~ VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT RESOLUCiÓN DE 31 DE MAYO DE 2005 POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCiÓN DE 27 DE ENERO DE 2005 DEL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 73 Lunes, 19 de abril de 2010 Pág. 33014 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.1. Nombramientos, Situaciones e Incidencias CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

SERVICIO DE CONTRATACION ANUNCIO Exp.: 4-GSER/11. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2012, acordó:

SERVICIO DE CONTRATACION ANUNCIO Exp.: 4-GSER/11. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2012, acordó: SERVICIO DE CONTRATACION ANUNCIO Exp.: 4-GSER/11 La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2012, acordó: HECHOS I. Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado, en sesión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 316 Viernes 29 de diciembre de 2017 Sec. II.A. Pág. 129911 II. AUTORIDADES Y PERSONAL A. Nombramientos, situaciones e incidencias MINISTERIO DE JUSTICIA 15724 Resolución de 26 de diciembre de 2017,

Más detalles

València, 24 de setembre de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 24 de setembre de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s aprova l expedient del procés selectiu d ingrés, accessos

Más detalles

RESUELVO. Valencia, 6 de julio de 2012 EL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS. José E. Clérigues Belloch

RESUELVO. Valencia, 6 de julio de 2012 EL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS. José E. Clérigues Belloch RESOLUCIÓN DE FECHA 6 DE JULIO DE 2012 DEL DIRECTOR GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS POR LA QUE SE PUBLICAN LOS LISTADOS PROVISIONALES DE 7 BECAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS

Más detalles

Dirección General de Calidad Ambiental

Dirección General de Calidad Ambiental Dirección General de Calidad Ambiental CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE TORRE 1 Expte. Nº 013/06 IPPC SPCIC/SMG Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se procede al cambio

Más detalles

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247 ANUNCI D ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PROTESIS DE GENOLL AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Expedient OBE 15/247 1.- Entitat Adjudicadora

Más detalles

Región de Murcia Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Dirección General de Transportes y Puertos

Región de Murcia Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio. Dirección General de Transportes y Puertos RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS DE LOS EXÁMENES DE LA CONVOCATORIA CONVOCATORIA CAPITAN YATE JUNIO 2009 PARA ACCESO A LAS TITULACIONES PARA EL GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE

Más detalles

Quarta resolució d adjudicació de places i ajudes per renúncies del Programa d intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina 2018/19

Quarta resolució d adjudicació de places i ajudes per renúncies del Programa d intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina 2018/19 Quarta resolució d adjudicació de places i ajudes per renúncies del Programa d intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina 2018/19 Vist que el dia 27 de juliol de 2018 es va publicar al Tauler de Anuncis

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 29 d octubre de 2015, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia la convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental

Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental 46018 VALÈNCIA Expte. 066/14 IPPC JNA NIMA: 4600012026 RICV: 612/AAI/CV Resolución de la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental por la que se procede al cambio de denominación social

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL ORDENADO EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y POR ORDEN DE PUNTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.

LISTADO PROVISIONAL ORDENADO EN FUNCIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y POR ORDEN DE PUNTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES. BOLSA DE PROFESORADO DEL IVASPE PARA EL CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL BOMBERO DE NUEVO ACCESO A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Más detalles

DEPARTAMENT D EDUCACIÓ

DEPARTAMENT D EDUCACIÓ Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5786 30.12.2010 94203 DEPARTAMENT D EDUCACIÓ RESOLUCIÓ EDU/4117/2010, de 22 de desembre, per la qual es revoquen parcialment les subvencions destinades

Más detalles

PACTO. 3. Amortización y creación de puestos de trabajo

PACTO. 3. Amortización y creación de puestos de trabajo CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES Direcció General de Funció Pública C/ Miquelet, 5 46001 VALÈNCIA Tel. 96 192 21 90 Fax: 96 192 21 94 PACTO

Más detalles

PAALAMENT D# CATALUNYA

PAALAMENT D# CATALUNYA 1 PAALAMENT D# CATALUNYA CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A PROVEIR NOU PLACES DE L'ESCALA GENERAL D'ADMINISTRADOR 0 ADMINISTRADORA DEL COS D'ADMINISTRADORS PARLAMENTARIS DEL PARLAMENT DE ACTA TRIBUNAL QUALIFICADOR

Más detalles

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2 CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2 RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO, POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 30 d agost de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DEL INTERIOR Núm. 191 Martes 9 de agosto de 2016 Sec. II.A. Pág. 56908 II. AUTORIDADES Y PERSONAL A. Nombramientos, situaciones e incidencias 7640 Orden INT/1358/2016, de 4 de agosto, por la que se resuelve el concurso

Más detalles

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA Código seguro de Verificación : GEN-63ff-2fc4-70a9-1de7-41b2-a361-82ae-3cc4 Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracion.gob.es/pagsedefront/servicios/consultacsv.htm

Más detalles

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat

GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE SANITAT Direcció General de Recursos Humans de la Sanitat DILIGENCIA para hacer constar que, en el día de la fecha se publica Resoluciones de 30 y 31 de octubre de

Más detalles

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, del director general d Administració Local, per la qual s aprova la llista definitiva d aspirants admesos a la borsa de treball per a la

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual anuncia una convocatòria pública per a la provisió de

Más detalles

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2

CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2 CÓDIGO DE CONVOCATORIA: CGX00P-2 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE

Más detalles

DOGV - Núm ANEXO III ANNEX III. Convocatoria 57/2004 DE DISTINTAS CONSELLERIAS Y ORGANISMOS.

DOGV - Núm ANEXO III ANNEX III. Convocatoria 57/2004 DE DISTINTAS CONSELLERIAS Y ORGANISMOS. 28734 12 11 2004 DOGV - Núm. 4.882 ANNEX III Convocatòria 57/2004 DE DISTINTES CONSELLERIES I ORGANISMES Funcions tipus dels llocs de treball objecte de la present Convocatòria: «Les descrites a continuació,

Más detalles

TERCERA PROVA. Segon exercici

TERCERA PROVA. Segon exercici TERCERA PROVA Segon exercici (Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos, d acord amb les instruccions del tribunal) (Durada: 1 hora) Concurs oposició lliure per a proveir sis places de

Más detalles

COGNOMS I NOM ALDEGUER GUIJARRO, JUAN RAMON 4, ,9 X 4 4 ANIORTE LLANES, ALEJANDRO X

COGNOMS I NOM ALDEGUER GUIJARRO, JUAN RAMON 4, ,9 X 4 4 ANIORTE LLANES, ALEJANDRO X LLISTAT PROVISIONAL DE LA BORSA DE CUINERS/ES DE LA TERRITORIAL D ALACANT LISTADO PROVISIONAL DE LA BOLSA DE COCINEROS/AS DE LA TERRITORIAL DE ALICANTE La Comissió delegada específica constituïda en la

Más detalles