TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES"

Transcripción

1 TEMA 1. FORCES I ESTRUCTURES 1. Les forces En primer lloc començarem definint que s entén per força: És una acció capaç de produir o modificar l estat de repòs o de moviment d un cos o de produir-hi deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional (SI) és el Newton (N) Una altra definició podria ser: És una acció capaç de produir que un cos acceleri o desacceleri, roti, sigui deformat o incrementi la seva pressió Les forces les representem gràficament mitjançant fletxes de forma que la longitud de la fletxa és proporcional al seu valor, i la direcció de la fletxa ens mostra la direcció i el sentit en el que apliquem la força. A B La força A és més gran que les forces B i C. Les forces A i B estan actuant en la mateixa direcció i sentit. C La forces B i C tenen el mateix valor però direccions diferents. Alguns exemples de forces: 1

2 A treballar! Exercici 1: Posa cinc exemples d'actuació de forces, representa-les gràficament i explica'n els efectes. Exercici 2: Busca fotografies de dinamòmetres, explica'n les seves parts i com s'utilitzen. Exercici 3: Dibuixa les forces que apareixen en les següents situacions. La unitat de força en el SI és el Newton (N). La unitat en el sistema tècnic és el kilopondi (kp); un kilopondi és la força que fa una massa d un kilogram (kg). La relació entre N i kp és: 1 kp = 9,8 N L'aparell utilitzat per mesurar les forces és el dinamòmetre. 2

3 2. Les propietats mecàniques dels materials Les propietats mecàniques descriuen el comportament dels materials davant d esforços (forces) que intenten estirar-los, aixafar-los, retorçar-los, doblegar-los, tallar-los, trencar-los amb un cop sec,... Aquestes propietats són degudes a les forces de cohesió dels àtoms, que s oposen a esforços externs que apliquem als materials. Les principals propietats mecàniques són: Resistència És la capacitat que té un material per suportar esforços (l aplicació de forces) sense deformarse o trencar-se. Alguns exemples de materials resistents són: metalls (acer, titani,...), fusta, alguns plàstics,... Depenent de com s apliquin les forces sobre el cos podem distingir diferents tipus d esforços (els explicarem en el següent apartat): Esforços de tracció Esforços de compressió Esforços de flexió Esforços de torsió Esforços de cisalla Duresa La duresa és la resistència o oposició que presenta un material a ser ratllat o penetrat per un altre material. Alguns exemples de materials durs són: el vidre, el diamant, l acer,... Si un material no és dur direm que és tou (guix, fustes naturals, argila,...) metalls (acer, titani,...), fusta, alguns plàstics,... 3

4 Tenacitat Es defineix com la capacitat de resistència al xoc. Alguns exemples de materials tenaços són: els metalls, les fustes, alguns plàstics,... És la propietat contrària a la fragilitat. Normalment, la fragilitat (o manca de tenacitat) va lligada a la duresa: els materials durs acostumen a ser fràgils (per exemple el vidre). Plasticitat És la capacitat que té un material per adquirir deformacions permanents sense trencar-se. Alguns exemples de materials plàstics són: molts plàstics, la plastilina, l argila,... És una propietat fonamental quan es vol donar forma a un material. Prenen especial importància dos tipus de plasticitat: Mal leabilitat: capacitat d un material per ser deformat de forma permanent en forma de làmines. En son exemples l alumini, l acer,... Ductilitat: capacitat d un material per ser deformat de forma permanent en forma de fils. son exemples el coure, l acer,... Elasticitat És la capacitat que té un material de recuperar la seva forma original després d haver estat deformat per un esforç. Alguns exemples de materials elàstics són: les gomes, el cautxú,... Cada material té un límit elàstic a partir del qual la deformació passa a ser permanent, i el material pot arribar-se a trencar. Connecta't a la xarxa! Als següents enllaços trobaràs animacions sobre les propietats mecàniques: 4

5 A treballar! Exercici 4: Posa tres exemples de materials elàstics i tres més de materials plàstics. Exercici 5: Posa tres exemples de materials fràgils. Pot un material ser alhora fràgil i dur? I pot ser alhora fràgil i tenaç? En cas afirmatiu posa un exemple. Exercici 6: Quines de les propietats mecàniques que hem treballat creus que són més importants alhora de triar els materials per construir els següents objectes? Un cable d'alta tensió Un cable de telèfon Una columna Una pilota de bàsquet Una pilota de golf El quadre d'una bicicleta Una llauna de Coca cola Una farola Un trampolí Exercici 7: En la taula següent marca quines són les propietats mecàniques dels següents materials: Elasticitat Plasticitat Duresa Fragilitat Tenacitat Paper Goma Plàstic Vidre Alumini Fusta de pi Acer Cartró Fusta de roure 5

6 3. Esforços Quan apliquem una força sobre un objecte, diem que aquest està sotmès a un esforç. La resistència d aquest objecte a l esforç dependrà, entre d altres, de: Les dimensions de l objecte. De la seva forma. Del material amb el que ha estat fabricat. Del tipus d esforç al que està sotmès. Com hem esmentat abans podem distingir 5 tipus d esforços, que dependran de com apliquem les forces. Esforços de tracció La tracció té lloc quan un objecte és estirat amb dues forces actuant en sentits oposats. L'estirament fa treballar l'objecte a tracció. Normalment cordes i cables treballen a tracció. Esforços de compressió La tracció té lloc quan un objecte és empès (comprimit) amb dues forces que actuen en sentits oposats. Normalment pilars i columnes treballen a compressió. 6

7 Esforços de flexió Els esforços de flexió es poden considerar, en general, com una combinació d esforços, ja que un material sotmès a flexió presenta una zona sotmesa a tracció i una zona sotmesa a compressió. També presenta una zona longitudinal que no està sotmesa a cap tipus d esforç, la línia neutra. Normalment les bigues treballen a flexió. Esforços de torsió Aquest tipus d esforços apareix quan un objecte és torçat per l'acció de dues forces oposades. Són exemples d aquest, els eixos de qualsevol aparell que giri. 7

8 Esforços de cisallament Quan dues forces oposades són aplicades en la mateixa part de l'objecte, intentant tallar-lo, diem que l objecte està sotmès a un esforç de cisalla o cisallament. En són exemple les bigues encastades, en el punt en el que encaixen a la paret. A treballar! Exercici 8: Quin tipus d'esforços han de suportar els següents objectes? Un tornavís Les potes d una taula El passador d unes tisores Les cordes d una guitarra El pal d una escombra L eix d un aerogenerador eòlic. Exercici 9: Observa les diferents parts de les següents estructures i digues si estan treballant a tracció compressió o flexió: A B C C A pes B pes pes C E C A B A B D D pes 8

9 A treballar! Exercici 10: Observa la següent estructura i digues a quin tipus d esforços està sotmesa cadascuna de les seves parts. F F Exercici 11: Dóna-li un cop d ull a la següent adreça d Internet i anota quins són els exemples que és donen per cada tipus de força: 9

10 4. Estructures Al nostre voltant estem rodejats d estructures, una casa en construcció, un pont, un túnel, una taula, la carcassa d un automòbil,... Què tenen en comú totes elles? Com podríem definir el terme estructura? Una estructura és un grup d elements units amb l objectiu de suportar forces. Aquestes forces poden ser estàtiques, com el propi pes de l'estructura, o dinàmiques, com el vent, o els vehicles en moviment. Per tant queda clar que la funció de les estructures és suportar l estrès causat per un seguit de forces. Per tal de suportar aquests esforços, també hi ha altres factors importants que han de ser considerats: Material: La característica principal dels materials utilitzats per fer les estructures és la seva força. Normalment les estructures són fetes d'acer, fusta, formigó, plàstic. En alguns casos també la lleugeresa és important (Ex: en una bicicleta). També el preu i l'impacte ambiental han de ser tinguts en compte. Forma: A part de resistir les diferents forces, qualsevol estructura ha de complir una funció específica. Per tant no és igual l'estructura per una torre elèctrica, d una màquina de rentat, d un cotxe, Tipus d estructures Ja hem comentat que la funció de les estructures és sempre la mateixa, però no sempre totes les estructures són iguals. Hi ha dos tipus principals d'estructures: Estructura laminar o carcassa Estructura d armadura Estructura laminar o carcassa: està formada per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l objecte. En són exemples el fuselatge d un avió, la carrosseria d un cotxe, una llauna de conserva, la carcassa d un televisor o d un ordinador,... Estructura d armadura Està formada per un conjunt d elements resistents, units o engalzats entre si, que constitueixen l esquelet de diferents tipus d objectes o construccions. Les més usuals són les estructures metàl liques i les de formigó. En són exemples les estructures d edificis, ponts metàl lics, grues, torres d alta tensió, gronxadors, carretons de supermercat,... 10

11 Una forma molt utilitzada per construir armadures és el triangle, perquè és molt senzill i dóna molta resistència i rigidesa. L ús de triangles fa molt difícil que l estructura es deformi. Fer estructures combinant diferents triangles s anomena triangulació. Un ús comú dels triangles en estructures el trobem en la construcció de sostres. Els triangles donen al sostre la inclinació per treure aigua de pluja, i també la força per aguantar l'enrajolat. Amb estructures basades en altres formes,si la força no és completament vertical l estructura pot colapsar-se i acabar trencant-se. Si, per exemple, ens cal una estructura en forma de quadrilàter, hauríem de fer rígida com a mínim una de les unions. Quan haguem fet això, les dues peces unides entre si es comportaran com una de sola, per tant el quadrilater ja no estaria format per 4 peces sinò per 3, comportant-se com una estructura triangular. 11

12 Connecta't a la xarxa! Als següents enllaços trobaràs animacions sobre els diferents tipus de perfils: Dins de les estructures d armadura podem veure com sovint aquestes es construeixen a base de perfils (entenent aquest com un producte laminat, fabricat normalment per ser utilitzat en estructures d edificació, d obra civil,... Aquests perfils poden ser de diversos materials (acer, alumini, fusta,...) i de diferent forma (de doble T o IPN, en forma de U, perfil angular, en forma de I, de secció circular, de secció quadrada,...) A treballar! Exercici 12: Dóna-li un cop d ull a la següent adreça d Internet: Quina classe de càrregues o forces han de ser considerades quan construïm una estructura? Exercici 13: Cerca imatges on es vegi amb claredat estructures d armadura i estructures carcassa (mínim 3 de cadascuna). Exercici 14: Sovint trobem al nostre voltant objectes que per la seva forma, dimensions, estructura en general els hi costa mantenir l estabilitat. Pensa en possibles modificacions de la seva estructura per tal de corregir aquesta falta d estabilitat dels següents objectes: Escombra, bicicleta, antena de TV, tamboret Exercici 15: Cerca imatges d estructures que estiguin basades amb triangles (mínim de 5). 12

13 A treballar! Exercici 16: Quines de les següents estructures construïdes amb un Mecano són rígides i quines no? Exercici 17: Relaciona els noms dels següents perfils amb els dibuixos corresponents. Secció en U Secció en T Secció en L Secció en I Secció circular Secció quadrada Exercici 18: Indica en cada cas quin tipus de perfil s utilitza en les següents estructures. Si vols pots acompanyar-ho d una fotografia. Quadre d una bicicleta Estructura d una cadira Estructura d un para-sol Cistella de bàsquet Porteria de futbol Torre d alta tensió Farola Senyal de trànsit 13

14 Exemple d estructura: els ponts Els ponts són bons exemples d estructura. Els Ponts són utilitzats com a pont entre els dos costat d un riu o els dos costats d'una vall. Els ponts poden estar fets de gran varietat de materials i tenir diferents formes. N hi de més complexos i de més senzills. Els primers materials utilitzats en la construcció eren pedres i fusta. Més tard l'ús del formigó i l'acer va permetre poder construir estructures més llargues i més resistents. Connecta't a la xarxa! A la següent adreça podràs descarregar-te un joc/simulador (Bridge Builder Game) amb el que podràs posar en pràctica el que has aprés sobre la triangulació d estructures, tot construint ponts que han de salvar obstacles cada cop més elevats. Descarrega-te l i practica!! 14

15 A treballar! Exercici 19: Busca imatges de dels següents tipus de ponts: Pont d'arc de pedra Pont d arcs d acer Ponts en suspensió Pont Cantilever Pont suportat per cables Pont basculant Pont giratori Exercici 20: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més llargs del món. Fes una descripció d on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d un parell de fotografies on es vegi aquest pont. Exercici 21: Fes una recerca sobre un dels tres ponts més alts del món. Fes una descripció d on està, de quins materials està fet, quan es va construir, i tota aquella informació que consideris interessant o curiosa. Acompanya la descripció d una fotografia extreta del Google Earth (o programa similar) que situï on és troba el pont i d un parell de fotografies on es vegi aquest pont. 15

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum.

Abans de començar. 4.Polígons regulars pàg. 133 Definició Construcció. Exercicis per practicar. Per saber-ne més. Resum. 9 Polígons, perímetres i àrees Objectius Abans de començar En aquesta quinzena aprendràs a: Reconèixer, representar i identificar els elements geomètrics que caracteritzen a diferents polígons. Construir

Más detalles

per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica

per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica per Gerard Farràs i Ballabriga Fascicle 7 OpenOffice.org Base L ofimàtica per a tothom Quaderns de Formació Tecnològica GNU / Linux L OpenOffice.org L ofimàtica per a tothom 7. 1. Introducció a les bases

Más detalles

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu

Compartim. eines i processos. per al treball col laboratiu Compartim eines i processos per al treball col laboratiu Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia Centre d Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Coordinació editorial

Más detalles

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial Aplicació de les millors tècniques disponibles per a la eficiència energètica en el sector industrial

Más detalles

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08

LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 LES EINES DE L AULA DE TECNOLOGIA 1 ESO B CURS 07-08 Eines de marcar Punta de marcar Regle graduat Escaire Compàs Contrapunxó Nom castellà: Punta de marcar Nom anglès: Graver Eina de marcar Operació que

Más detalles

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga

JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA. ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga JOCS I ACTIVITATS PER ASSOLIR EL CURRÍCULUM DE L ETAPA INFANTIL DE L ESCOLA TAIGA ICÀRIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. Escola d educació especial Taiga Icària Iniciatives Socials Pujades, 77-79 - 08005 Barcelona

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

Guia per a autors novells

Guia per a autors novells Guia per a autors novells Guia per a autors novells 03 Introducció Sortir de l escola i buscar feina Els secrets d un bon book L encàrrec de una feina El càlcul de pressupostos El contracte d edició, igual

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT

LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT LA RADIOACTIVITAT I LA SALUT NO HI HA DOSI SEGURA Hem de tenir clar que: La radioactivitat és una de les formes d energia que l ésser humà no percep amb els sentits. Això ens crea indefensió i fa que ens

Más detalles

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient

1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient 15 1 Sostenibilitat, globalització i medi ambient Josep Xercavins Valls; Dept. Mecànica de Fluids Enric Carrera Gallissà; Dept. Enginyeria Tèxtil i Paperera

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL)

institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) institut ramon llull CERTIFICAT DE NIVELL ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA NOM COGNOMS DNI O PASSAPORT LOCALITAT PAÍS CODI (Espai reservat per a l IRL) DESCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA PROVA Examen en grup

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE

CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE CAS 2 BUSCANT EL CULPABLE TÈCNIQUES CIENTÍFIQUES INTEGRADES II ÍNDEX 0. PRESENTACIÓ DEL CAS... 5 1. ACTIVITATS AVALUABLES... 6 2. ORGANITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CAS 2... 7 3. ESQUEMA DE L INFORME PERICIAL...

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA

05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA ECONÒMICA 05/10 EMPRENEDORIA I FOMENT DE L OCUPACIÓ EN EL MEDI RURAL EVA TARRAGONA NEGRE VERSIÓN EN CASTELLANO EN EL INTERIOR ENGLISH VERSION INSIDE BONES PRÀCTIQUES LA CATALUNYA

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic

PAUTA DE CORRECCIÓ. Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria. Àmbit cientificotecnològic Prova lliure per a l obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria Àmbit cientificotecnològic PAUTA DE CORRECCIÓ Activitat 1 (40 punts) A principis de maig de 011 el diari El Periódico

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

L A PANERA DELS TRESORS

L A PANERA DELS TRESORS L A PANERA DELS TRESORS La panera dels tresors és un joc d'exploració adequat per a infants entre 6 i 10/12 mesos. Consisteix en oferir una panera als infants, la qual conté diferents tipus d'objectes

Más detalles

6PRIMÀRIA Coneixement del medi

6PRIMÀRIA Coneixement del medi 6PRIMÀRIA Reforç I Ampliació Coneixement del medi Fitxes de reforç Fitxa 1 La funció de nutrició......................... 3 Fitxa 2 Aliments i nutrients... 4 Fitxa 3 El procés digestiu...........................

Más detalles

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068-

GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- GUIA METODOLÒGICA PER A LA IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DE RELACIÓ - AC20060068- Volem fer constar el nostre agraïment a totes les persones que han donat suport a la nostra

Más detalles