MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)"

Transcripción

1 EL PROBLEMA DEL MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) CARLES PUBILL POCIELLO Arquitecte Coordinador Suport Tècnic i Diagnosi

2 PRESENTACIÓ DEL CURS Jornada 1 Introducció Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent El manteniment segons el CTE Part I Jornada 2 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE, DB-HR Jornada 3 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SE, DB-AE, DB-C, DB-A, DB-F, DB-M Jornada 4 Exemples de manuals d Instruccions d ús i manteniment

3 ÍNDEX Jornada 1/4 Introducció Per què el manteniment és un problema? Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent Llibre de l edifici (autonòmic) LOE (estatal) El que prescriuen les normatives d obligat compliment (EHE, EFHE, NCSR) El manteniment segons el CTE Part I

4 INTRODUCCIÓ Per què el manteniment és un problema? Els edificis ténen una vida útil determinada. No existeix, per part dels usuaris, gaire cultura del manteniment, sobretot en conjunt d usuaris (comunitats de propietaris, ). Tot i que la legislació és clara, donat el desconeixement força generalitzat de la mateixa per part de tècnics i usuaris, aquesta no sempre es compleix (el llibre de l edifici només s elabora si se sol licita ). A l usuari final no sempre li arriba la documentació relativa al correcte ús i manteniment del seu edifici, i per tant no pot exercir en condicions la responsabilitat que la Llei li encomana. Donat que en totes les normatives vigents, i sobretot en el CTE, s indica l obligatorietat de conservar i mantenir els edificis, en cas de no complir-ho poden haver reclamacions i demandes.

5 Llibre de l Edifici Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l habitatge. Article 25: Llibre de l edifici (només per habitatges) El Llibre de l edifici, que és l instrument d informació de la vida de l edifici, ha d incloure: Característiques de l edifici i de les instal lacions, i també les qualitats i garanties. Els agents responsables del procés d edificació i de la qualitat de l edifici. Les autoritzacions administratives d ús o ocupació i les condicions dels subministraments i les instal lacions permesos. Les instruccions de conservació o manteniment i les exigències tècniques, ajustades a la normativa. Les limitacions de l ús, els riscos,... Les obres de millorament que es facin per a adaptar els habitatges a les exigències tecnològiques i de confort...

6 Llibre de l Edifici El model i el contingut del llibre de l edifici, sens perjudici dels mínims d aquesta llei, s han d establir per reglament. El Llibre ha d incloure, com a mínim, la documentació següent: La documentació bàsica d identificació de l edifici i del règim legal, i també les modificacions successives. La documentació final de l obra executada i de les successives obres de reforma o canvi d ús que s executin. La documentació relativa a la conservació, ús i el manteniment i la que generin la gestió de l edifici i els controls tècnics periòdics obligatoris. Els promotors han de lliurar el llibre de l edifici a la persona adquirent si aquesta n és propietària única. En posteriors transmissions, el llibre s ha de lliurar sempre als nous adquirents. En cas d una comunitat de propietaris, s ha de lliurar al president o presidenta, el qual ha de fer saber als propietaris que el tenen a llur disposició. El promotor/ora o el propietari/ària únic de l edifici ha de disposar una còpia del llibre de l edifici a l oficina del Registre de la Propietat on estigui inscrit l edifici. En cas d edificis existents en el moment de l entrada en vigor d aquesta llei que no tinguin llibre de l edifici, aquest és exigible en els supòsits i amb el contingut que s estableixi per reglament (encara no existeix)

7 Llibre de l Edifici Decret 206/1992, d 1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l Edifici (esmentat en el capítol V de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l habitatge) Malgrat la Llei 24/1991 fou derogada per l actual Llei 18/2007, encara no es disposa del reglament, i per tant, el Decret 206/1992 pot servir de guia. La creació d aquest document és de gran transcendència per al coneixement del procès constructiu per mitjà del qual s ha gestat l edifici i la seva conservació i el seu manteniment posteriors. La importància que té que en els edificis es realitzin operacions de conservació i manteniment destinades a assegurar la seva vida útil fa que el document d'especificacions tècniques (DET) es perfili com a un dels elements essencials que el conformen. En aquest document s'ha de consignar la informació referent a les seves característiques tècniques, instal lacions, plànols, instruccions d'ús i manteniment. La constància d'aquestes darreres instruccions permetrà que les actuacions que en tot edifici s'han de dur a terme per aconseguir la seva conservació i el seu manteniment es realitzin d'una forma idònia i, alhora, que els usuaris tinguin coneixement de les seves obligacions per tal d'evitar la pèrdua dels nivells d'habitabilitat i seguretat en els edificis.

8 Llibre de l Edifici Article 1.3. La formalització del Llibre s'ha d'efectuar abans que es procedeixi a la venda d'un habitatge acabat de nova planta o resultant d'una gran rehabilitació. Contingut del Llibre de l Edifici: Quadern de registre (QRE) Document d especificacions tècniques (DET, signat per tècnic competent) Arxiu de documents Document d especificacions tècniques (DET): A banda de tota la documentació gràfica i escrita pertinent, cal incloure el manual d ús i manteniment. Article 9.3. A partir del moment del lliurament, l adquirent o el president de la comunitat de propietaris,..., tindrà al seu càrrec el Llibre de l Edifici i serà el responsable de portar-lo al dia,..

9 Llei d Ordenació de l Edificació LOE - Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. CAPÍTULO II / Exigencias técnicas y administrativas de la edificación Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada. Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

10 Llei d Ordenació de l Edificació CAPÍTULO III / Agentes de la edificación Artículo 15. Los suministradores de productos. 3. Son obligaciones del suministrador:» b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán:» e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio.

11 EHE-08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) CAPÍTULO XVIII. MANTENIMIENTO Artículo Definición Se entiende por mantenimiento de una estructura el conjunto de actividades necesarias para que el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, con arreglo a los criterios de la presente Instrucción, no disminuya durante su vida útil de proyecto por debajo de un cierto umbral, vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, funcionalidad y, en su caso, estéticas. Para ello, a partir de la entrada en servicio de la estructura, la Propiedad deberá programar y efectuar las actividades de mantenimiento que se indican en este Artículo, de forma coherente con los criterios adoptados en el proyecto. Cuando, en función de las características de la obra, exista reglamentación específica para su mantenimiento, ésta se aplicará conjuntamente con lo indicado en esta Instrucción. El mantenimiento es una actividad de carácter preventivo, que evita o retrasa la aparición de problemas que, de lo contrario, tendrían una resolución más complicada y una cuantía económica muy superior.

12 EHE-08 Artículo Estrategia de mantenimiento Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la estructura se incardinan en un contexto general más amplio que puede denominarse sistema de gestión de la estructura. Las actividades de mantenimiento son de gran responsabilidad y requieren ser realizadas por personal con la formación y los medios adecuados. En la gestión de dicho patrimonio se contemplan, desde un punto de vista operativo, los siguientes conceptos:» Archivo documental completo de la estructura. Compete a la Propiedad conservar el Proyecto de Construcción completo, así como los proyectos que, eventualmente, le sucedan en virtud de reparaciones, refuerzos, ampliaciones, etc., así como las memorias o informes vinculados a la historia de la estructura.» Inspecciones rutinarias. Compete asimismo a la Propiedad realizar inspecciones rutinarias que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a la operación y durabilidad de la estructura. En este sentido, a título de ejemplo, deben efectuarse periódicamente actuaciones de limpieza de elementos de desagüe, de reparación de elementos de impermeabilización, juntas, etc., en general, elementos auxiliares, no estructurales, de vida útil inferior a la de la estructura y cuya degradación pueda afectar negativamente a la de ésta. La frecuencia de estas inspecciones deberá ser establecida por el Autor del Proyecto, en función de las condiciones operativas, estacionales, etc.

13 EHE-08» Inspecciones principales, realizadas a instancia de la Propiedad, por técnicos cualificados y con experiencia en este tipo de trabajos, como se indica en el Plan de mantenimiento correspondiente» Inspecciones especiales y pruebas de carga, que requieren de la auscultación específica de la estructura y su valoración analítica posterior para la formulación de diagnósticos. Es responsabilidad de la Propiedad organizar las tareas de mantenimiento en torno a los ejes de actuación señalados con el fin de disponer, en todo momento, de una información cercana en el tiempo con relación al nivel de prestaciones de la estructura. Artículo Plan de mantenimiento En el proyecto de todo tipo de estructuras, en el marco de esta Instrucción, será obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil.» Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos.» Vida útil considerada.» Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de inspección y mantenimiento.» Periodicidad de las inspecciones.» Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso.» Técnicas y criterios de inspección recomendados.» Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad.

14 EHE-08 El proceso se inicia con la realización de una primera inspección principal, inicial o de estado 0 que será el resultado del control sobre el elemento construido (Artículo 79.º). A partir de entonces, con diversa periodicidad, se efectuarán sucesivas inspecciones principales que irán dando cuenta de la evolución del estado de la estructura. Valorado el estado de la estructura y, en su caso, su velocidad de deterioro por comparación con las inspecciones previas, deberá especificarse si ha de emprenderse una inspección especial o si, por el contrario, puede esperarse a la siguiente inspección principal programada de acuerdo con el protocolo establecido por el Autor del Proyecto o, en su caso, por la Propiedad.

15 EHE-98 EHE-98 - Instrucción de Hormigón Estructural. RD.2661/1998, de 11 de diciembre, modificado por RD.996/1999, de 11 de junio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1º Campo de aplicación de la Instrucción y consideraciones previas: Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que hayan sido construidas y serán adecuadamente conservadas. CAPÍTULO II / PRINCIPIOS GENERALES Y MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE Artículo 5º Requisitos esenciales: En síntesis, durante su vida útil, los requisitos esenciales a los que, al menos, debe dar respuesta, una estructura son: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, y seguridad de uso. Los anteriores requisitos se satisfarán mediante un proyecto correcto que incluya una adecuada selección de la solución estructural y de los materiales de construcción, una ejecución cuidadosa conforme al proyecto, un control adecuado del proyecto, de la ejecución y de la explotación así como un uso y mantenimiento apropiados.

16 EHE-98 Artículo 6º Criterios de seguridad 6.1 Principios: Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos adecuados de control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. - CAPÍTULO VII / DURABILIDAD Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras Consideración de la durabilidad en la fase de proyecto El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación del hormigón. Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución de dichos elementos durante la fase de uso Selección de la forma estructural Salvo en obras de pequeña importancia, se deberá prever, en la medida de lo posible, el acceso a todos los elementos de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio.

17 Forjados unidireccionales EFHE EFHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. RD 642/2002, de 5 de julio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1.º Campo de aplicación y consideraciones previas. Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de los forjados que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que han sido construidas y serán adecuadamente conservadas. (Pràcticament igual que en l EHE-98) CAPÍTULO II / BASES DE CÁLCULO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL Articulo 5.1. Criterios de seguridad y situaciones de proyecto Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Para prevenir estos fallos deben utilizarse mecanismos adecuados de gestión de la calidad que abarquen las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y la conservación de la estructura. (Pràcticament igual que en l EHE-98)

18 Norma Sismorresistent NCSR NCSR - Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. RD 997/2002, de 27 de septiembre CAPÍTULO I / GENERALIDADES 1.1. Objeto La consecución de los objetivos de esta Norma está condicionada, por un lado, por los preceptos limitativos del uso del suelo dictados por las Administraciones Públicas competentes, así como por el cálculo y el diseño especificados en los capítulos siguientes, y por otro, por la realización de una ejecución y conservación adecuadas Cumplimiento de la Norma durante el período de vida útil Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción situada en las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda adoptar. (El darrer terratrèmol ocorregut a Espanya amb escala VII és de l any 1969) La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la conservación, o bien, en caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá requerir la elaboración del citado informe a un profesional competente.

19 Norma Sismorresistent NCSR Grado VII. Dañino (Hi ha 12 graus) a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es difícil mantenerse en pie, especialmente en plantas superiores. b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de objetos de estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y estanques. c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de grado 3. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.

20 Norma Sismorresistent NCSR Clasificación de daños en edificios de fábrica Grado 1. Daños de despreciables a ligeros (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros): Fisuras en muy pocos muros. Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento. Caída de piedras sueltas de las partes altas de los edificios en muy pocos casos. Grado 2. Daños moderados (daños estructurales ligeros, daños no estructurales moderados): Grietas en muchos muros. Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. Colapso parcial de chimeneas. Grado 3. Daños de importancia a graves (daños estructurales moderados, daños no estructurales graves): Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros. Se sueltan tejas del tejado. Rotura de chimeneas por la línea del tejado. Se dañan elementos individuales no estructurales (tabiques, hastíales y tejados). Grado 4. Daños muy graves (daños estructurales graves, daños no estructurales muy graves): Se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados. Grado 5. Destrucción (daños estructurales muy graves): Colapso total o casi total.se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados.

21 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Parte I: Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas y anejos Artículo 6. Condiciones del proyecto Generalidades 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.

22 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 8. Condiciones del edificio 8.1. Documentación de la obra ejecutada 1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones Uso y conservación del edificio 1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio. 2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones; b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación; y c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.

23 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán (tècnic que signa el projecte), fabricarán, construirán (tècnics que realitzen la direcció d obra, industrials intervinents i fabricants) y mantendrán (usuaris, a partir del llibre de l edifici i les instruccions d ús i manteniment) de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes (DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, EHE, SE1, SE2) Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

24 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

25 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del medio ambiente 1. El objetivo del requisito básico Higiene, salud y protección del medio ambiente, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

26 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 1. El objetivo de este requisito básico Protección frente al ruido consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 1. El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

27 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 ANEJO III Terminologia Usuario: Es el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del mismo de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio. Per tal de delimitar responsabilitats, és molt important que el Llibre de l Edifici tingui una elaboració acurada.

MINISTERIO DE VIVIENDA

MINISTERIO DE VIVIENDA 11816 Martes 28 marzo 2006 BOE núm. 74 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El

Más detalles

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Documento Básico SE Seguridad estructural SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Abril 2009 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos

Más detalles

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA. al R UIDO GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES al R UIDO REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo BOE nº 60, de 22 de marzo GUÍA TÉCNICA PARA

Más detalles

Condiciones de seguridad en las máquinas

Condiciones de seguridad en las máquinas Condiciones de seguridad en las máquinas Título: Condiciones de seguridad en las máquinas. Autores: Maite Ascunce Vidondo Alfonso Baigorri Gurrea Cristina Pascal Fernández Instituto de Salud Pública y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención

Más detalles

Metodología de inspección

Metodología de inspección Capítulo 2 Metodología de inspección 2.1 INTRODUCCIÓN El propósito básico de una inspección de seguridad conforme al artículo 19 del Real Decreto 1254/1999 es llevar a cabo un examen planificado y sistemático,

Más detalles

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia

Más detalles

Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Ministerio de Fomento Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico Seguridad en caso de incendio Con comentarios

Más detalles

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS. de T RABAJO

GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS. de T RABAJO GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES de T RABAJO REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril BOE nº 97, de 23 de abril Edición 2006 GUÍA TÉCNICA

Más detalles

Documento Básico SE-C. Seguridad estructural Cimientos

Documento Básico SE-C. Seguridad estructural Cimientos Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimientos Marzo 2006 Índice 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-C 2 Bases de cálculo 2.1 Generalidades

Más detalles

B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001

B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001 B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. ISO 14.001 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 119 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, ISO 14.001 120 B - SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001) 1.

Más detalles

Documento Básico HR. Protección frente al ruido. Con comentarios del Ministerio de Fomento

Documento Básico HR. Protección frente al ruido. Con comentarios del Ministerio de Fomento Ministerio de Fomento Secretaría de estado de vivienda y actuaciones urbanas Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda Documento Básico HR Protección frente al ruido Con comentarios del

Más detalles

Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Con comentarios del Ministerio de Fomento

Documento Básico SI. Seguridad en caso de incendio. Con comentarios del Ministerio de Fomento Ministerio de Fomento Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio Con comentarios del Ministerio de Fomento SI 1 SI 2 SI 3 SI 4 SI 5 SI 6 Propagación

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 38890 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264 I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 20253 LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que

Más detalles

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA TOMEU PENYA VILAFRANCA DE BONANY

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA TOMEU PENYA VILAFRANCA DE BONANY PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA TOMEU PENYA VILAFRANCA DE BONANY MEMORIA SITUACIÓN: PLAZA TOMEU PENYA. PROMOTOR: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DE BONANY. ARQUITECTOS: Mª JOSÉ DUCH

Más detalles

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato

Documento Descriptivo: CLÁUSULA 1.- Objeto del Contrato Documento Descriptivo: CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE SOTO

Más detalles

Digitalización de Documentos

Digitalización de Documentos SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL PARA EL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA GUÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD Digitalización de Documentos

Más detalles

Documento Básico HE. Ahorro de energía

Documento Básico HE. Ahorro de energía Documento Básico HE Ahorro de energía HE 0 Limitación del consumo energético HE 1 Limitación de la demanda energética HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones

Más detalles

Guía de Manuales Administrativos

Guía de Manuales Administrativos MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA ÁREA DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Guía de Manuales Administrativos Mayo, 2009 Tabla de Contenidos Tabla de Contenidos...ii Presentación...iii Introducción...1

Más detalles

GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES GUÍA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL MARCADO CE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES MARCADO CE: UNA OBLIGACIÓN QUE ABRE MERCADOS Esta Guía de Marcado CE de Productos Industriales, elaborada por la Dirección General

Más detalles

Artículo 11-2 Finalidades de las políticas municipales en materia de protección del medio

Artículo 11-2 Finalidades de las políticas municipales en materia de protección del medio Traducción al castellano del original publicado en catalán en el Butlletí Oficial de la Província. Advertimos que el único texto oficial es el que está publicado en el BOPB de 02-05-2011 que se puede consultar

Más detalles

El código de las Normas de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos:

El código de las Normas de Control Interno tendrá cinco caracteres numéricos: NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS ESTRUCTURA DEL CÓDIGO El código de las Normas

Más detalles

DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA ISSN 1682-7511 DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE JUSTICIA Información en este número Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 23 de enero de 2015 CONSEJO DE MINISTROS Decreto No. 327/2014 ESTADO MAYOR

Más detalles

DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Noviembre 2014 DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES

Más detalles

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Normativa sobre energía solar

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. Normativa sobre energía solar GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3. Normativa sobre energía solar GUÍA PARA EL DESARROLLO DE NORMATIVA LOCAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 3.-

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 103148 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 13426 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 83 Sábado 5 de abril de 2014 Sec. I. Pág. 28975 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 3649 Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la

Más detalles

Implantación y Aceptación del Sistema

Implantación y Aceptación del Sistema y Aceptación del Sistema 1 y Aceptación del Sistema ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 2 ACTIVIDAD IAS 1: ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE IMPLANTACIÓN...5 Tarea IAS 1.1: De finición del Plan de... 5 Tarea IAS

Más detalles

Coordinación de actividades empresariales (I) Business activity coordination (I) Coordination d activités patronales (I)

Coordinación de actividades empresariales (I) Business activity coordination (I) Coordination d activités patronales (I) Año: 2011 918 Coordinación de actividades empresariales (I) Business activity coordination (I) Coordination d activités patronales (I) Redactores: Yolanda Iranzo García Licenciada en Bioquímica Tomás Piqué

Más detalles