MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)"

Transcripción

1 EL PROBLEMA DEL MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) CARLES PUBILL POCIELLO Arquitecte Coordinador Suport Tècnic i Diagnosi

2 PRESENTACIÓ DEL CURS Jornada 1 Introducció Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent El manteniment segons el CTE Part I Jornada 2 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE, DB-HR Jornada 3 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SE, DB-AE, DB-C, DB-A, DB-F, DB-M Jornada 4 Exemples de manuals d Instruccions d ús i manteniment

3 ÍNDEX Jornada 1/4 Introducció Per què el manteniment és un problema? Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent Llibre de l edifici (autonòmic) LOE (estatal) El que prescriuen les normatives d obligat compliment (EHE, EFHE, NCSR) El manteniment segons el CTE Part I

4 INTRODUCCIÓ Per què el manteniment és un problema? Els edificis ténen una vida útil determinada. No existeix, per part dels usuaris, gaire cultura del manteniment, sobretot en conjunt d usuaris (comunitats de propietaris, ). Tot i que la legislació és clara, donat el desconeixement força generalitzat de la mateixa per part de tècnics i usuaris, aquesta no sempre es compleix (el llibre de l edifici només s elabora si se sol licita ). A l usuari final no sempre li arriba la documentació relativa al correcte ús i manteniment del seu edifici, i per tant no pot exercir en condicions la responsabilitat que la Llei li encomana. Donat que en totes les normatives vigents, i sobretot en el CTE, s indica l obligatorietat de conservar i mantenir els edificis, en cas de no complir-ho poden haver reclamacions i demandes.

5 Llibre de l Edifici Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l habitatge. Article 25: Llibre de l edifici (només per habitatges) El Llibre de l edifici, que és l instrument d informació de la vida de l edifici, ha d incloure: Característiques de l edifici i de les instal lacions, i també les qualitats i garanties. Els agents responsables del procés d edificació i de la qualitat de l edifici. Les autoritzacions administratives d ús o ocupació i les condicions dels subministraments i les instal lacions permesos. Les instruccions de conservació o manteniment i les exigències tècniques, ajustades a la normativa. Les limitacions de l ús, els riscos,... Les obres de millorament que es facin per a adaptar els habitatges a les exigències tecnològiques i de confort...

6 Llibre de l Edifici El model i el contingut del llibre de l edifici, sens perjudici dels mínims d aquesta llei, s han d establir per reglament. El Llibre ha d incloure, com a mínim, la documentació següent: La documentació bàsica d identificació de l edifici i del règim legal, i també les modificacions successives. La documentació final de l obra executada i de les successives obres de reforma o canvi d ús que s executin. La documentació relativa a la conservació, ús i el manteniment i la que generin la gestió de l edifici i els controls tècnics periòdics obligatoris. Els promotors han de lliurar el llibre de l edifici a la persona adquirent si aquesta n és propietària única. En posteriors transmissions, el llibre s ha de lliurar sempre als nous adquirents. En cas d una comunitat de propietaris, s ha de lliurar al president o presidenta, el qual ha de fer saber als propietaris que el tenen a llur disposició. El promotor/ora o el propietari/ària únic de l edifici ha de disposar una còpia del llibre de l edifici a l oficina del Registre de la Propietat on estigui inscrit l edifici. En cas d edificis existents en el moment de l entrada en vigor d aquesta llei que no tinguin llibre de l edifici, aquest és exigible en els supòsits i amb el contingut que s estableixi per reglament (encara no existeix)

7 Llibre de l Edifici Decret 206/1992, d 1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l Edifici (esmentat en el capítol V de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l habitatge) Malgrat la Llei 24/1991 fou derogada per l actual Llei 18/2007, encara no es disposa del reglament, i per tant, el Decret 206/1992 pot servir de guia. La creació d aquest document és de gran transcendència per al coneixement del procès constructiu per mitjà del qual s ha gestat l edifici i la seva conservació i el seu manteniment posteriors. La importància que té que en els edificis es realitzin operacions de conservació i manteniment destinades a assegurar la seva vida útil fa que el document d'especificacions tècniques (DET) es perfili com a un dels elements essencials que el conformen. En aquest document s'ha de consignar la informació referent a les seves característiques tècniques, instal lacions, plànols, instruccions d'ús i manteniment. La constància d'aquestes darreres instruccions permetrà que les actuacions que en tot edifici s'han de dur a terme per aconseguir la seva conservació i el seu manteniment es realitzin d'una forma idònia i, alhora, que els usuaris tinguin coneixement de les seves obligacions per tal d'evitar la pèrdua dels nivells d'habitabilitat i seguretat en els edificis.

8 Llibre de l Edifici Article 1.3. La formalització del Llibre s'ha d'efectuar abans que es procedeixi a la venda d'un habitatge acabat de nova planta o resultant d'una gran rehabilitació. Contingut del Llibre de l Edifici: Quadern de registre (QRE) Document d especificacions tècniques (DET, signat per tècnic competent) Arxiu de documents Document d especificacions tècniques (DET): A banda de tota la documentació gràfica i escrita pertinent, cal incloure el manual d ús i manteniment. Article 9.3. A partir del moment del lliurament, l adquirent o el president de la comunitat de propietaris,..., tindrà al seu càrrec el Llibre de l Edifici i serà el responsable de portar-lo al dia,..

9 Llei d Ordenació de l Edificació LOE - Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. CAPÍTULO II / Exigencias técnicas y administrativas de la edificación Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada. Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

10 Llei d Ordenació de l Edificació CAPÍTULO III / Agentes de la edificación Artículo 15. Los suministradores de productos. 3. Son obligaciones del suministrador:» b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán:» e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio.

11 EHE-08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) CAPÍTULO XVIII. MANTENIMIENTO Artículo Definición Se entiende por mantenimiento de una estructura el conjunto de actividades necesarias para que el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, con arreglo a los criterios de la presente Instrucción, no disminuya durante su vida útil de proyecto por debajo de un cierto umbral, vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, funcionalidad y, en su caso, estéticas. Para ello, a partir de la entrada en servicio de la estructura, la Propiedad deberá programar y efectuar las actividades de mantenimiento que se indican en este Artículo, de forma coherente con los criterios adoptados en el proyecto. Cuando, en función de las características de la obra, exista reglamentación específica para su mantenimiento, ésta se aplicará conjuntamente con lo indicado en esta Instrucción. El mantenimiento es una actividad de carácter preventivo, que evita o retrasa la aparición de problemas que, de lo contrario, tendrían una resolución más complicada y una cuantía económica muy superior.

12 EHE-08 Artículo Estrategia de mantenimiento Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la estructura se incardinan en un contexto general más amplio que puede denominarse sistema de gestión de la estructura. Las actividades de mantenimiento son de gran responsabilidad y requieren ser realizadas por personal con la formación y los medios adecuados. En la gestión de dicho patrimonio se contemplan, desde un punto de vista operativo, los siguientes conceptos:» Archivo documental completo de la estructura. Compete a la Propiedad conservar el Proyecto de Construcción completo, así como los proyectos que, eventualmente, le sucedan en virtud de reparaciones, refuerzos, ampliaciones, etc., así como las memorias o informes vinculados a la historia de la estructura.» Inspecciones rutinarias. Compete asimismo a la Propiedad realizar inspecciones rutinarias que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a la operación y durabilidad de la estructura. En este sentido, a título de ejemplo, deben efectuarse periódicamente actuaciones de limpieza de elementos de desagüe, de reparación de elementos de impermeabilización, juntas, etc., en general, elementos auxiliares, no estructurales, de vida útil inferior a la de la estructura y cuya degradación pueda afectar negativamente a la de ésta. La frecuencia de estas inspecciones deberá ser establecida por el Autor del Proyecto, en función de las condiciones operativas, estacionales, etc.

13 EHE-08» Inspecciones principales, realizadas a instancia de la Propiedad, por técnicos cualificados y con experiencia en este tipo de trabajos, como se indica en el Plan de mantenimiento correspondiente» Inspecciones especiales y pruebas de carga, que requieren de la auscultación específica de la estructura y su valoración analítica posterior para la formulación de diagnósticos. Es responsabilidad de la Propiedad organizar las tareas de mantenimiento en torno a los ejes de actuación señalados con el fin de disponer, en todo momento, de una información cercana en el tiempo con relación al nivel de prestaciones de la estructura. Artículo Plan de mantenimiento En el proyecto de todo tipo de estructuras, en el marco de esta Instrucción, será obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil.» Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos.» Vida útil considerada.» Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de inspección y mantenimiento.» Periodicidad de las inspecciones.» Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso.» Técnicas y criterios de inspección recomendados.» Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad.

14 EHE-08 El proceso se inicia con la realización de una primera inspección principal, inicial o de estado 0 que será el resultado del control sobre el elemento construido (Artículo 79.º). A partir de entonces, con diversa periodicidad, se efectuarán sucesivas inspecciones principales que irán dando cuenta de la evolución del estado de la estructura. Valorado el estado de la estructura y, en su caso, su velocidad de deterioro por comparación con las inspecciones previas, deberá especificarse si ha de emprenderse una inspección especial o si, por el contrario, puede esperarse a la siguiente inspección principal programada de acuerdo con el protocolo establecido por el Autor del Proyecto o, en su caso, por la Propiedad.

15 EHE-98 EHE-98 - Instrucción de Hormigón Estructural. RD.2661/1998, de 11 de diciembre, modificado por RD.996/1999, de 11 de junio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1º Campo de aplicación de la Instrucción y consideraciones previas: Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que hayan sido construidas y serán adecuadamente conservadas. CAPÍTULO II / PRINCIPIOS GENERALES Y MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE Artículo 5º Requisitos esenciales: En síntesis, durante su vida útil, los requisitos esenciales a los que, al menos, debe dar respuesta, una estructura son: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, y seguridad de uso. Los anteriores requisitos se satisfarán mediante un proyecto correcto que incluya una adecuada selección de la solución estructural y de los materiales de construcción, una ejecución cuidadosa conforme al proyecto, un control adecuado del proyecto, de la ejecución y de la explotación así como un uso y mantenimiento apropiados.

16 EHE-98 Artículo 6º Criterios de seguridad 6.1 Principios: Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos adecuados de control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. - CAPÍTULO VII / DURABILIDAD Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras Consideración de la durabilidad en la fase de proyecto El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación del hormigón. Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución de dichos elementos durante la fase de uso Selección de la forma estructural Salvo en obras de pequeña importancia, se deberá prever, en la medida de lo posible, el acceso a todos los elementos de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio.

17 Forjados unidireccionales EFHE EFHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. RD 642/2002, de 5 de julio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1.º Campo de aplicación y consideraciones previas. Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de los forjados que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que han sido construidas y serán adecuadamente conservadas. (Pràcticament igual que en l EHE-98) CAPÍTULO II / BASES DE CÁLCULO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL Articulo 5.1. Criterios de seguridad y situaciones de proyecto Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Para prevenir estos fallos deben utilizarse mecanismos adecuados de gestión de la calidad que abarquen las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y la conservación de la estructura. (Pràcticament igual que en l EHE-98)

18 Norma Sismorresistent NCSR NCSR - Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. RD 997/2002, de 27 de septiembre CAPÍTULO I / GENERALIDADES 1.1. Objeto La consecución de los objetivos de esta Norma está condicionada, por un lado, por los preceptos limitativos del uso del suelo dictados por las Administraciones Públicas competentes, así como por el cálculo y el diseño especificados en los capítulos siguientes, y por otro, por la realización de una ejecución y conservación adecuadas Cumplimiento de la Norma durante el período de vida útil Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción situada en las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda adoptar. (El darrer terratrèmol ocorregut a Espanya amb escala VII és de l any 1969) La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la conservación, o bien, en caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá requerir la elaboración del citado informe a un profesional competente.

19 Norma Sismorresistent NCSR Grado VII. Dañino (Hi ha 12 graus) a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es difícil mantenerse en pie, especialmente en plantas superiores. b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de objetos de estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y estanques. c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de grado 3. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.

20 Norma Sismorresistent NCSR Clasificación de daños en edificios de fábrica Grado 1. Daños de despreciables a ligeros (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros): Fisuras en muy pocos muros. Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento. Caída de piedras sueltas de las partes altas de los edificios en muy pocos casos. Grado 2. Daños moderados (daños estructurales ligeros, daños no estructurales moderados): Grietas en muchos muros. Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. Colapso parcial de chimeneas. Grado 3. Daños de importancia a graves (daños estructurales moderados, daños no estructurales graves): Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros. Se sueltan tejas del tejado. Rotura de chimeneas por la línea del tejado. Se dañan elementos individuales no estructurales (tabiques, hastíales y tejados). Grado 4. Daños muy graves (daños estructurales graves, daños no estructurales muy graves): Se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados. Grado 5. Destrucción (daños estructurales muy graves): Colapso total o casi total.se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados.

21 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Parte I: Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas y anejos Artículo 6. Condiciones del proyecto Generalidades 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.

22 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 8. Condiciones del edificio 8.1. Documentación de la obra ejecutada 1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones Uso y conservación del edificio 1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio. 2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones; b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación; y c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.

23 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán (tècnic que signa el projecte), fabricarán, construirán (tècnics que realitzen la direcció d obra, industrials intervinents i fabricants) y mantendrán (usuaris, a partir del llibre de l edifici i les instruccions d ús i manteniment) de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes (DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, EHE, SE1, SE2) Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

24 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

25 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del medio ambiente 1. El objetivo del requisito básico Higiene, salud y protección del medio ambiente, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

26 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 1. El objetivo de este requisito básico Protección frente al ruido consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 1. El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

27 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 ANEJO III Terminologia Usuario: Es el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del mismo de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio. Per tal de delimitar responsabilitats, és molt important que el Llibre de l Edifici tingui una elaboració acurada.

REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA

REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA Aprobado: Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM Fecha: 23 de mayo de 2005 REGLAMENTO DEL SELLO

Más detalles

Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 28-2-2006 INSHT

Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 28-2-2006 INSHT Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 2822006 Órgano emisor: Ministerio de Vivienda Fecha de aprobación: 1722006

Más detalles

Código Técnico de la Edificación

Código Técnico de la Edificación CTE Código Técnico de la Edificación Parte I Capítulo 1. Disposiciones generales Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas Capítulo 3. Exigencias básicas ANEJO I. Contenido del proyecto ANEJO

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de

Más detalles

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 6. Construcción 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 1.1 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real

Más detalles

MINISTERIO DE VIVIENDA

MINISTERIO DE VIVIENDA 11816 Martes 28 marzo 2006 BOE núm. 74 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El

Más detalles

Anejo II.- Documentación del seguimiento de la obra.

Anejo II.- Documentación del seguimiento de la obra. OBLIGACION DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION VISADA POR LOS COLEGIOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES NORMATIVA Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios

Más detalles

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción:

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA 1 GENERALIDADES Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: - al proyecto y sus modificaciones

Más detalles

EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE. Tabla de vulnerabilidad. Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad

EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE. Tabla de vulnerabilidad. Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad Tabla de vulnerabilidad Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad Tipo de estructura Clase de vulnerabilidad A B C D E F piedra suelta o canto rodado adobe (ladrillos de tierra)

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 22 DE MAYO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 120 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía y Hacienda 3 ORDEN de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda,

Más detalles

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. En el campo de la protección de máquinas, la normativa de seguridad y salud

Más detalles

MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE

MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE Autor: Alejandro López Vidal. Responsable Departamento Técnico Estructural

Más detalles

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20

Más detalles

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIETARIOS DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación

Más detalles

CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN

CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN I MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2009 LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO LEY DE ORDENACIÓN

Más detalles

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE 1. En relación a la instalación de un ascensor en edificio de viviendas existente que no lo tiene, el caso más usual es el que lo coloca en el

Más detalles

Procedimiento para la para la coordinación de actividades empresariales en instalaciones de la universidad

Procedimiento para la para la coordinación de actividades empresariales en instalaciones de la universidad Página: 1/17 Procedimiento para la para la coordinación Índice 1. OBJETO... 2 2. CLIENTES / ALCANCE... 2 3. NORMATIVA... 2 4. RESPONSABLES... 3 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO... 3 6. DIAGRAMA DE FLUJO... 13

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA C/. NTRA. SRA. REGLA, 3 ORNANZA REGULADORA LAS INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ARTÍCULO 1.- OBJETO. El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de las instalaciones de captación y transformación

Más detalles

DECRETO, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA EL

DECRETO, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA EL DECRETO, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014, DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO Y VIVIENDA PARA

Más detalles

Antecedentes. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta resolución, en conformidad con las siguientes:

Antecedentes. A la vista de estos antecedentes, hemos considerado oportuno elaborar esta resolución, en conformidad con las siguientes: Resolución del Ararteko de 15 de mayo de 2013,, por la que se recomienda al Ayuntamiento de Sestao que reconozca la competencia de los decoradores y diseñadores de interior para la redacción y dirección

Más detalles

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 1 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas

Más detalles

PENTA ASESORES www.pentaasesores.es

PENTA ASESORES www.pentaasesores.es Palma, enero 2001 INFORMACION ESPECIFICA PARA EMPRESAS DE CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES ANEXAS Además de la información general anterior sobre como organizar la prevención de riesgos en su empresa, las Empresas

Más detalles

Ejercicio. profesional. Dirección de Ejecución de Obra

Ejercicio. profesional. Dirección de Ejecución de Obra Ejercicio profesional Dirección de Ejecución de Obra LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN Regulación Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE)

Más detalles

Cobertura trienal. Situación, problemática actual y evolución

Cobertura trienal. Situación, problemática actual y evolución Cobertura trienal Situación, problemática actual y evolución Índice 1. Introducción: Estructura del Seguro Decenal (en Asefa) 2. Evolución de las Garantías Trienales en el SDD (en Asefa) 3. Situación actual

Más detalles

INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENTIDADES LOCALES

INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENTIDADES LOCALES . INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENTIDADES LOCALES Campaña de promoción de la PRL por parte de la ITSS Contenidos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Más detalles

El control de calidad de la acústica en el proceso constructivo

El control de calidad de la acústica en el proceso constructivo Jornada técnica El Catálogo de elementos constructivos. Documento de apoyo a la aplicación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido Valencia, 3 de diciembre de 2010, Arquitecto Técnico de

Más detalles

Bufete Pérez - Pozo Abogados y economistas asociados

Bufete Pérez - Pozo Abogados y economistas asociados NUEVO DECRETO DE HABITABILIDAD De acuerdo con la revisión del Decret d Habitabilidad exigida por la Llei del Dret a l Habitatge, el Govern de la Generalitat aprobó el 7 de abril de 2.009 el Decret 55/2009

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE HACIENDA SECRETARIA DE ESTADO DE NORMA TECNICA PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD EN LAS AUDITORÍAS Y ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO SECRETARIA DE ESTADO DE INDICE Página 1. Objeto de la norma 3 2. Organo competente

Más detalles

U.T. 11.- Normativa. Diseño de Construcciones Metálicas.

U.T. 11.- Normativa. Diseño de Construcciones Metálicas. U.T. 11.- Normativa Diseño de Construcciones Metálicas. Normativa C.M. Normativa de diseño Normativa utilizada para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Normativa de seguridad

Más detalles

Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios.

Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. En el marco del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la normativa vigente establece la obligatoriedad

Más detalles

3.1. Seguridad Estructural

3.1. Seguridad Estructural Hoja núm. 1 3.1. Seguridad Estructural Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: apartado

Más detalles

REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS.

REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. REAL DECRETO 235/2013 DE 5 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. Certificación Energética de Edificios Existentes Edificios

Más detalles

ANEXO CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ANEXO CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANEXO CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN, ORGANIZACIÓN Y USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 1 - Cuestiones generales: la firma electrónica en el Ayuntamiento de Madrid. 1.1 - Certificados

Más detalles

EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Mañanas de la edificación REHABILITACION ENÉRGETICA Y ACÚSTICA DE EDIFIVCIOS EL MARCO REGLAMENTARIO EN Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Luis Vega

Más detalles

BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013

BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013 BOLETÍN Nº 109-10 de junio de 2013 ORDEN FORAL 199/2013, de 30 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se modifica el Registro de certificados de eficiencia energética

Más detalles

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AREVALO A.2.1 DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AREVALO A.2.1 DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO en c/eusebio REVILLA, c/santa CATALINA, c/paneras DEL REY y Plaza de la MORAÑA (1ª fase) en ARÉVALO (ÁVILA) PLAN PROVINCIAL 2009 (Obra

Más detalles

Ana Isabel Vázquez Nieto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEN PROXECTO OU DE EMERXENCIA

Ana Isabel Vázquez Nieto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEN PROXECTO OU DE EMERXENCIA Ana Isabel Vázquez Nieto OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SEN PROXECTO OU DE EMERXENCIA Perfil Asociados TAMAÑO: Autónomos/empresarios con 1-2 trabajadores Pymes Gran Empresa ÁMBITO: Local/Autonómico/Nacional/Internacional

Más detalles

Solicitaciones en estructuras de edificación

Solicitaciones en estructuras de edificación Juan Roldán Ruiz Solicitaciones en estructuras de edificación Manual docente Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación UCAM Cátedra de Estructuras Arquitectónicas 2 3 4 Juan Roldán Ruiz Solicitaciones

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes

I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes 2003/039 - Miércoles 26 de Febrero de 2003 I. DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Turismo y Transportes 337 decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre,

Más detalles

Celarayn dirección de arte

Celarayn dirección de arte Celarayn dirección de arte Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad Dirección de Salud Pública y Consumo. Diseño y maquetación: Celarayn Dirección de Arte. Dep. Legal: LE-1207-2006 Imprime: Gráficas

Más detalles

CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN

CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN CONVENIO DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN Obra: Emplazamiento: Municipio: Promotor/a: La prevención de los riesgos para la salud y la seguridad laboral constituye una prioridad para quienes suscribimos este

Más detalles

Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria

Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria Madrid, 25 de abril de 2013 II Mañana de la Edificación Modificaciones y nuevos aspectos del CTE Nuevo modelo

Más detalles

DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO

DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de octubre de 2000) ÍNDICE Preámbulo... 3

Más detalles

Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible. Salamanca, 22 de julio de 2010

Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible. Salamanca, 22 de julio de 2010 Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible Salamanca, 22 de julio de 2010 1 DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO SOSTENIBLE: ASPECTOS NORMATIVOS Profª Dra. Mª Ángeles

Más detalles

Campaña de promoción de la PRL por parte de la ITSS Contenidos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Campaña de promoción de la PRL por parte de la ITSS Contenidos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales . INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ENTIDADES LOCALES Campaña de promoción de la PRL por parte de la ITSS Contenidos del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Más detalles

Organización y Gestión de Proyectos

Organización y Gestión de Proyectos Organización y Gestión de Proyectos Pablo Martínez de Anguita Tema 3: El proyecto como documento Lección 2: Estudios de seguridad y salud Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba

Más detalles

RESUMEN TELECOMUNICACIONES: INSTALACIÓN ANTENAS

RESUMEN TELECOMUNICACIONES: INSTALACIÓN ANTENAS RESUMEN TELECOMUNICACIONES: INSTALACIÓN ANTENAS Una empresa del sector de las telecomunicaciones reclama contra el Decreto 64/2014, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de

Más detalles

MARCADO CE PARA COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO Y ALUMINIO

MARCADO CE PARA COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO Y ALUMINIO MARCADO CE PARA COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO Y ALUMINIO El pasado 1 de Julio entró en vigor la aplicación obligatoria del marcado CE para los componentes de acero y aluminio estructural, en base

Más detalles

Coordinación de actividades empresariales

Coordinación de actividades empresariales Coordinación de actividades empresariales Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social 2013 Sumario 1. Introducción 3 Qué es? Objetivo Tipos de empresarios 2. Supuestos de concurrencia

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Página 1 de 11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Revisión Modificaciones realizadas 0 Revisión inicial 1 Actualización general de todo el procedimiento 2 Modificación de todo el procedimiento 3

Más detalles

Requisitos Básicos de Habitabilidad

Requisitos Básicos de Habitabilidad Requisitos Básicos de Habitabilidad Rafael Salgado de la Torre Jefe del Servicio de Normativa de Habitabilidad HABITABILIDAD (Diccionario de la RAE) Cualidad de habitable y en particular la que, con arreglo

Más detalles

U C L M. EU Ingeniería Técnica. Agrícola

U C L M. EU Ingeniería Técnica. Agrícola PROYECTO DE QUESERÍA INDUSTRIAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANZANARES, PARCELA 88, C/ XII, (CIUDAD REAL) AUTOR: Pedro Luna Luna. ANEJO Nº 13. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. ÍNDICE. 1. INTRODUCCIÓN.

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT Capítulo 1. El seguro decenal y la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALCIONES TERMICAS LOS CENTROS MUNICIPALES. Mayo_2014 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO

Más detalles

Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE, nº 207, de 29 de agosto de 2007. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE,

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Edición: 1 Fecha aprobación: Página 1 de 10

PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Edición: 1 Fecha aprobación: Página 1 de 10 Edición: 1 Fecha aprobación: Página 1 de 10 Elaborado por: Antonio Jesús Peñalver García Revisado por: Aprobado por: Fecha: 4 de Abril de 2013 Fecha: Fecha: Firma Firma Firma Procedimiento PROCEDIMIENTO

Más detalles

Objetivos Docentes del Tema:

Objetivos Docentes del Tema: Tema 7: Calidad y normativa de los Materiales de Construcción. Parte I: Calidad de los Materiales. Criterios de Calidad y Control de Calidad Parte II: Normativa sobre Materiales. Estructura normativa y

Más detalles

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa ARIZA @dministraciones su comunidad n su casa Decreto 158/1997, de 8 de julio, por el que se regula el Libro del Edificio de las viviendas existentes y se crea el Programa para la revisión del estado de

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los propietarios de los inmuebles, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio vigente establece

Más detalles

ANEXO NORMATIVA DE APLICACIÓN

ANEXO NORMATIVA DE APLICACIÓN ANEXO NORMATIVA DE APLICACIÓN Artículo 110 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León aprobada por Ley 5/1999, de 8 de abril (Boletín Oficial de Castilla y León de 15 de abril de 1999): modificado por la

Más detalles

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN TEATRO MUNICIPAL.- PRIMERA FASE BRIVIESCA - BURGOS.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN Normativa Técnica. PRIMERA FASE Hoja núm. 1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS

Más detalles

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas 2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria

Más detalles

INDICE. Artículo 1. Objeto y ámbito. Artículo 2. Viviendas existentes. Artículo 3. Viviendas de nueva planta. Artículo 4. Rehabilitación de viviendas

INDICE. Artículo 1. Objeto y ámbito. Artículo 2. Viviendas existentes. Artículo 3. Viviendas de nueva planta. Artículo 4. Rehabilitación de viviendas DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueban las Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en el El Decreto 85/1989, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano,

Más detalles

Autoridad Portuaria de Avilés ÍNDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 3 4. DEFINICIONES 4

Autoridad Portuaria de Avilés ÍNDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 3 4. DEFINICIONES 4 ÍNDICE 1. OBJETO 2 2. ALCANCE 2 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 3 4. DEFINICIONES 4 5. DESARROLLO 4 5.1. Explicación previa 4 5.2. Medios de Coordinación 5 5.3. Instrucciones de actuación 6 5.3.1. De la

Más detalles

SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE)

SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE) SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE) ÍNDICE GENERAL No GENERAL E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN E.01 Acciones E.02 Estructura E.03 Cimentación E.04 Resistencia al

Más detalles

FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción

FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 25 2 Normativa aplicable Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales CONVENIO 62 OIT, relativo

Más detalles

REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO Y MINISTERIO DE FOMENTO REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES La Directiva

Más detalles

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin?

4. Asimismo, los medios materiales no quedan determinados. Qué medios materiales se le van a exigir para tal fin? En contestación a escrito de un particular, formulando consulta sobre diversas cuestiones derivadas de las últimas modificaciones normativas en materia de seguridad privada, en relación con la posibilidad

Más detalles

TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA.

TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA. TEMA 10. LA DIRECCIÓN DE OBRA. 10.1 El director de obra según la L.O.U. Artículo 12. El director de obra. 1. El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el

Más detalles

DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS. Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías

DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS. Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías as EVOLUCIÓN N DE LAS DEMANADAS (seg( según el INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO) Ámbito legal:

Más detalles

Real Decreto 235/2013

Real Decreto 235/2013 Real Decreto 235/2013, de 5 de Abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios Resumen de los aspectos más destacados Antecedentes

Más detalles

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de tratamiento de las fotografías del Archivo del Banco de España.

Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de tratamiento de las fotografías del Archivo del Banco de España. Secretaría General Marzo 2015 Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de los trabajos de tratamiento de las fotografías del Archivo del Banco de España. 1/11 INDICE 1. Antecedentes 3 2.

Más detalles

Grupo Municipal de UPyD Plaza del Ayuntamiento, Nº 1 28760 Tres Cantos (Madrid) Teléfono: 91 293 81 10 E-mail: upyd@trescantos.es

Grupo Municipal de UPyD Plaza del Ayuntamiento, Nº 1 28760 Tres Cantos (Madrid) Teléfono: 91 293 81 10 E-mail: upyd@trescantos.es D. Fernando de Santiago Pérez, Concejal Portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento, formula para

Más detalles

RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO TEMA: RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN -L.O.E.- (38/1999): Capítulo IV. Responsabilidades y garantías. TIPOS DE DAÑOS, PLAZOS DE RESPONSABILIDAD

Más detalles

EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS

EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS Qué es y como desarrolla sus funciones? ENTRE OTRAS: El técnico de mantenimiento es el profesional cualificado (Arquitecto y/o

Más detalles

L 393 ES Diario Oficial de la Unión Europea 30.12.89

L 393 ES Diario Oficial de la Unión Europea 30.12.89 DIRECTIVA 89/655/CEE DEL CONSEJO de 30 de noviembre de 1989 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo

Más detalles

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A.

INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CANTUR, S. A. Preámbulo La Ley 30/2007, de 30 de agosto, de Contratos del Sector Público, resulta de aplicación a los diferentes sujetos que componen el sector

Más detalles

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Documento Básico SE Seguridad estructural SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Abril 2009 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos

Más detalles

REGISTRO CEE REGISTRO DE CEE. Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.

REGISTRO CEE REGISTRO DE CEE. Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura. REGISTRO DE CEE Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.net 1 TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA Directiva 2002/91/CE (EEE) Real Decreto 314/2006

Más detalles

Quienes Somos. Restauración de Fachadas Conservación y Restauración de Fincas Rehabilitación Integral Contract e Interiorismo

Quienes Somos. Restauración de Fachadas Conservación y Restauración de Fincas Rehabilitación Integral Contract e Interiorismo Guía de Servicios Quienes Somos Restauración de Fachadas Conservación y Restauración de Fincas Rehabilitación Integral Contract e Interiorismo RIPALIA somos una empresa especializada en la rehabilitación

Más detalles

------------------ =============

------------------ ============= SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS: ACCESO A LA NUEVA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE BARCELONA. RED DE CERCANÍAS DE BARCELONA ------------------ PLIEGO

Más detalles

Comunidades. Euskadi Etorbidea, 53, 5º A 20110 Pasaia. TF. 943400344 e-mail: ubee@ubee.es

Comunidades. Euskadi Etorbidea, 53, 5º A 20110 Pasaia. TF. 943400344 e-mail: ubee@ubee.es Comunidades Ubee ofrece a las comunidades, y también a los particulares, un servicio integral que facilite a los usuarios el mantenimiento del edificio en condiciones adecuadas de uso. Este servicio se

Más detalles

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS

2.11.1 CONTRATAS Y SUBCONTRATAS NOTAS NOTAS 1 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A

Más detalles

1.-OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICO- FACULTATIVAS.-

1.-OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICO- FACULTATIVAS.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN LA ADJUDICACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS DE CIUDAD REAL. 1.-OBJETO

Más detalles

Prevención de Riesgos Laborales para PYME s y Autónomos: Coordinación y Aplicación UNEF. Unión Empresarial de Fuenlabrada y Madrid Sur

Prevención de Riesgos Laborales para PYME s y Autónomos: Coordinación y Aplicación UNEF. Unión Empresarial de Fuenlabrada y Madrid Sur Prevención de Riesgos Laborales para PYME s y Autónomos: Coordinación y Aplicación UNEF ur Unión Empresarial de Fuenlabrada y Madrid Sur INDICE Introducción 4 1. Conceptos previos 5 UNEF ur Unión Empresarial

Más detalles

GUIA DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

GUIA DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PROTOCOLO CAE GUIA DE ACTUACIÓN INSPECTORA EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 1. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 1.1 El artículo 4.2 RD 171/2004 establece

Más detalles

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación DECRETO **/2014, DE ** DE *******, POR EL QUE SE REGULA EL FONDO DE MEJORAS Y SE ESTABLECE EL SISTEMA DE APROBACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORA DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DE CASTILLA LA MANCHA. Históricamente

Más detalles

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D

Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén) C.I.F. P-2306600-D ORDENANZA REGULADORA DEL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y LA PRIMERA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

Más detalles

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas

Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Dirección General de Industria, Energía y Minas JORNADA TÉCNICA SOBRE REVISION Y MANTENIMIENTO DE DE LAS LAS INSTALACIONES DE DE LAS LAS ZONAS COMUNES EN EN LAS LAS COMUNIDADES DE DE PROPIESTARIO DE DE LA LA REGIÓN DE DE MURCIA Consejería de Industria,

Más detalles

EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS (IEE) EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE) EL MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL IEE.

EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS (IEE) EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE) EL MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL IEE. EL INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EDIFICIOS (IEE) EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE) EL MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DEL IEE. Málaga, 12 de febrero de 2014 EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO:

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales

DISPONGO. Capítulo 1 Disposiciones generales ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Y PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO

Más detalles

Guía breve de la certificación

Guía breve de la certificación Guía breve de la certificación Información básica de la certificación: procedimiento, responsabilidades, etiqueta energética, herramientas de certificación, etc. Qué es la calificación y la certificación

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS ORDENANZA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS Artículo 1. Objeto. Es objeto de la presente Ordenanza, la regulación de las ayudas económicas establecidas por este Ayuntamiento

Más detalles

Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental

Modificación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental LEY 11/2014, DE 3 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 2014 Modificación de la Ley de Responsabilidad

Más detalles

COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO COMISIÓN DE METROLOGÍA MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO GUÍA PARA LA APLICABILIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA ORDEN ITC/3022/2007, DE 10 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO DEL

Más detalles

2º.- La ocupación durará desde marzo de 2.011 hasta el 31 de diciembre de 2.014, en los días que exista programación en la instalación.

2º.- La ocupación durará desde marzo de 2.011 hasta el 31 de diciembre de 2.014, en los días que exista programación en la instalación. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE BIEN DE DOMINIO PÚBLICO Y APROVECHAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DESTINADA A BAR DEL TEATRO EGALEO. 1º.- La adjudicación que se acuerde en su momento

Más detalles

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (Actualizado a abril de 2013) ÍNDICE REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por

Más detalles

Inspección Técnica de Edificios (ITE)

Inspección Técnica de Edificios (ITE) Inspección Técnica de Edificios (ITE) CRITERIOS PARA EVALUAR LA INSPECCION TÉCNICA DE LA CIMENTACION Pilar Rodríguez Monteverde 1, Ana Mª García Gamallo 2, Luís Sopeña Mañas 3 y Rafael Pérez Arenas 4 (1)

Más detalles

MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS

MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE LEÓN Jardín de San Francisco s/n, León REV 05 2015 Julio Macías Rubio Gran Vía de San Marcos, 39, 1º B 24001 LEÓN tlf 987

Más detalles