MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4)"

Transcripción

1 EL PROBLEMA DEL MANTENIMENT SEGONS EL NOU CTE (Jornada 1/4) CARLES PUBILL POCIELLO Arquitecte Coordinador Suport Tècnic i Diagnosi

2 PRESENTACIÓ DEL CURS Jornada 1 Introducció Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent El manteniment segons el CTE Part I Jornada 2 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SI, DB-SU, DB-HS, DB-HE, DB-HR Jornada 3 El manteniment segons el CTE Part II: DB-SE, DB-AE, DB-C, DB-A, DB-F, DB-M Jornada 4 Exemples de manuals d Instruccions d ús i manteniment

3 ÍNDEX Jornada 1/4 Introducció Per què el manteniment és un problema? Àmbit normatiu diferent al CTE i també vigent Llibre de l edifici (autonòmic) LOE (estatal) El que prescriuen les normatives d obligat compliment (EHE, EFHE, NCSR) El manteniment segons el CTE Part I

4 INTRODUCCIÓ Per què el manteniment és un problema? Els edificis ténen una vida útil determinada. No existeix, per part dels usuaris, gaire cultura del manteniment, sobretot en conjunt d usuaris (comunitats de propietaris, ). Tot i que la legislació és clara, donat el desconeixement força generalitzat de la mateixa per part de tècnics i usuaris, aquesta no sempre es compleix (el llibre de l edifici només s elabora si se sol licita ). A l usuari final no sempre li arriba la documentació relativa al correcte ús i manteniment del seu edifici, i per tant no pot exercir en condicions la responsabilitat que la Llei li encomana. Donat que en totes les normatives vigents, i sobretot en el CTE, s indica l obligatorietat de conservar i mantenir els edificis, en cas de no complir-ho poden haver reclamacions i demandes.

5 Llibre de l Edifici Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l habitatge. Article 25: Llibre de l edifici (només per habitatges) El Llibre de l edifici, que és l instrument d informació de la vida de l edifici, ha d incloure: Característiques de l edifici i de les instal lacions, i també les qualitats i garanties. Els agents responsables del procés d edificació i de la qualitat de l edifici. Les autoritzacions administratives d ús o ocupació i les condicions dels subministraments i les instal lacions permesos. Les instruccions de conservació o manteniment i les exigències tècniques, ajustades a la normativa. Les limitacions de l ús, els riscos,... Les obres de millorament que es facin per a adaptar els habitatges a les exigències tecnològiques i de confort...

6 Llibre de l Edifici El model i el contingut del llibre de l edifici, sens perjudici dels mínims d aquesta llei, s han d establir per reglament. El Llibre ha d incloure, com a mínim, la documentació següent: La documentació bàsica d identificació de l edifici i del règim legal, i també les modificacions successives. La documentació final de l obra executada i de les successives obres de reforma o canvi d ús que s executin. La documentació relativa a la conservació, ús i el manteniment i la que generin la gestió de l edifici i els controls tècnics periòdics obligatoris. Els promotors han de lliurar el llibre de l edifici a la persona adquirent si aquesta n és propietària única. En posteriors transmissions, el llibre s ha de lliurar sempre als nous adquirents. En cas d una comunitat de propietaris, s ha de lliurar al president o presidenta, el qual ha de fer saber als propietaris que el tenen a llur disposició. El promotor/ora o el propietari/ària únic de l edifici ha de disposar una còpia del llibre de l edifici a l oficina del Registre de la Propietat on estigui inscrit l edifici. En cas d edificis existents en el moment de l entrada en vigor d aquesta llei que no tinguin llibre de l edifici, aquest és exigible en els supòsits i amb el contingut que s estableixi per reglament (encara no existeix)

7 Llibre de l Edifici Decret 206/1992, d 1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l Edifici (esmentat en el capítol V de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l habitatge) Malgrat la Llei 24/1991 fou derogada per l actual Llei 18/2007, encara no es disposa del reglament, i per tant, el Decret 206/1992 pot servir de guia. La creació d aquest document és de gran transcendència per al coneixement del procès constructiu per mitjà del qual s ha gestat l edifici i la seva conservació i el seu manteniment posteriors. La importància que té que en els edificis es realitzin operacions de conservació i manteniment destinades a assegurar la seva vida útil fa que el document d'especificacions tècniques (DET) es perfili com a un dels elements essencials que el conformen. En aquest document s'ha de consignar la informació referent a les seves característiques tècniques, instal lacions, plànols, instruccions d'ús i manteniment. La constància d'aquestes darreres instruccions permetrà que les actuacions que en tot edifici s'han de dur a terme per aconseguir la seva conservació i el seu manteniment es realitzin d'una forma idònia i, alhora, que els usuaris tinguin coneixement de les seves obligacions per tal d'evitar la pèrdua dels nivells d'habitabilitat i seguretat en els edificis.

8 Llibre de l Edifici Article 1.3. La formalització del Llibre s'ha d'efectuar abans que es procedeixi a la venda d'un habitatge acabat de nova planta o resultant d'una gran rehabilitació. Contingut del Llibre de l Edifici: Quadern de registre (QRE) Document d especificacions tècniques (DET, signat per tècnic competent) Arxiu de documents Document d especificacions tècniques (DET): A banda de tota la documentació gràfica i escrita pertinent, cal incloure el manual d ús i manteniment. Article 9.3. A partir del moment del lliurament, l adquirent o el president de la comunitat de propietaris,..., tindrà al seu càrrec el Llibre de l Edifici i serà el responsable de portar-lo al dia,..

9 Llei d Ordenació de l Edificació LOE - Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Se establece el concepto de proyecto, obligatorio para el desarrollo de las obras incluidas en el ámbito de la Ley, precisando la necesaria coordinación entre los proyectos parciales que puedan incluirse, así como la documentación a entregar a los usuarios para el correcto uso y mantenimiento de los edificios. CAPÍTULO II / Exigencias técnicas y administrativas de la edificación Artículo 7. Documentación de la obra ejecutada. Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.

10 Llei d Ordenació de l Edificació CAPÍTULO III / Agentes de la edificación Artículo 15. Los suministradores de productos. 3. Son obligaciones del suministrador:» b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 16. Los propietarios y los usuarios. 1. Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 2. Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. Artículo 19. Garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 9. Salvo pacto en contrario, las garantías a que se refiere esta Ley no cubrirán:» e) Los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento adecuado del edificio.

11 EHE-08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) CAPÍTULO XVIII. MANTENIMIENTO Artículo Definición Se entiende por mantenimiento de una estructura el conjunto de actividades necesarias para que el nivel de prestaciones para el que ha sido proyectada, con arreglo a los criterios de la presente Instrucción, no disminuya durante su vida útil de proyecto por debajo de un cierto umbral, vinculado a las características de resistencia mecánica, durabilidad, funcionalidad y, en su caso, estéticas. Para ello, a partir de la entrada en servicio de la estructura, la Propiedad deberá programar y efectuar las actividades de mantenimiento que se indican en este Artículo, de forma coherente con los criterios adoptados en el proyecto. Cuando, en función de las características de la obra, exista reglamentación específica para su mantenimiento, ésta se aplicará conjuntamente con lo indicado en esta Instrucción. El mantenimiento es una actividad de carácter preventivo, que evita o retrasa la aparición de problemas que, de lo contrario, tendrían una resolución más complicada y una cuantía económica muy superior.

12 EHE-08 Artículo Estrategia de mantenimiento Las actividades relacionadas con el mantenimiento de la estructura se incardinan en un contexto general más amplio que puede denominarse sistema de gestión de la estructura. Las actividades de mantenimiento son de gran responsabilidad y requieren ser realizadas por personal con la formación y los medios adecuados. En la gestión de dicho patrimonio se contemplan, desde un punto de vista operativo, los siguientes conceptos:» Archivo documental completo de la estructura. Compete a la Propiedad conservar el Proyecto de Construcción completo, así como los proyectos que, eventualmente, le sucedan en virtud de reparaciones, refuerzos, ampliaciones, etc., así como las memorias o informes vinculados a la historia de la estructura.» Inspecciones rutinarias. Compete asimismo a la Propiedad realizar inspecciones rutinarias que permitan asegurar el correcto funcionamiento de los elementos vinculados a la operación y durabilidad de la estructura. En este sentido, a título de ejemplo, deben efectuarse periódicamente actuaciones de limpieza de elementos de desagüe, de reparación de elementos de impermeabilización, juntas, etc., en general, elementos auxiliares, no estructurales, de vida útil inferior a la de la estructura y cuya degradación pueda afectar negativamente a la de ésta. La frecuencia de estas inspecciones deberá ser establecida por el Autor del Proyecto, en función de las condiciones operativas, estacionales, etc.

13 EHE-08» Inspecciones principales, realizadas a instancia de la Propiedad, por técnicos cualificados y con experiencia en este tipo de trabajos, como se indica en el Plan de mantenimiento correspondiente» Inspecciones especiales y pruebas de carga, que requieren de la auscultación específica de la estructura y su valoración analítica posterior para la formulación de diagnósticos. Es responsabilidad de la Propiedad organizar las tareas de mantenimiento en torno a los ejes de actuación señalados con el fin de disponer, en todo momento, de una información cercana en el tiempo con relación al nivel de prestaciones de la estructura. Artículo Plan de mantenimiento En el proyecto de todo tipo de estructuras, en el marco de esta Instrucción, será obligatorio incluir un Plan de Inspección y Mantenimiento, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil.» Descripción de la estructura y de las clases de exposición de sus elementos.» Vida útil considerada.» Puntos críticos de la estructura, precisados de especial atención a efectos de inspección y mantenimiento.» Periodicidad de las inspecciones.» Medios auxiliares para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso.» Técnicas y criterios de inspección recomendados.» Identificación y descripción, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento recomendada, donde se prevea dicha necesidad.

14 EHE-08 El proceso se inicia con la realización de una primera inspección principal, inicial o de estado 0 que será el resultado del control sobre el elemento construido (Artículo 79.º). A partir de entonces, con diversa periodicidad, se efectuarán sucesivas inspecciones principales que irán dando cuenta de la evolución del estado de la estructura. Valorado el estado de la estructura y, en su caso, su velocidad de deterioro por comparación con las inspecciones previas, deberá especificarse si ha de emprenderse una inspección especial o si, por el contrario, puede esperarse a la siguiente inspección principal programada de acuerdo con el protocolo establecido por el Autor del Proyecto o, en su caso, por la Propiedad.

15 EHE-98 EHE-98 - Instrucción de Hormigón Estructural. RD.2661/1998, de 11 de diciembre, modificado por RD.996/1999, de 11 de junio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1º Campo de aplicación de la Instrucción y consideraciones previas: Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de las estructuras que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, se da por hecho que dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que hayan sido construidas y serán adecuadamente conservadas. CAPÍTULO II / PRINCIPIOS GENERALES Y MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE Artículo 5º Requisitos esenciales: En síntesis, durante su vida útil, los requisitos esenciales a los que, al menos, debe dar respuesta, una estructura son: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente, y seguridad de uso. Los anteriores requisitos se satisfarán mediante un proyecto correcto que incluya una adecuada selección de la solución estructural y de los materiales de construcción, una ejecución cuidadosa conforme al proyecto, un control adecuado del proyecto, de la ejecución y de la explotación así como un uso y mantenimiento apropiados.

16 EHE-98 Artículo 6º Criterios de seguridad 6.1 Principios: Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Estos fallos deben ser evitados mediante mecanismos adecuados de control de calidad que deberán abarcar todas las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y el mantenimiento de una estructura. - CAPÍTULO VII / DURABILIDAD Artículo 37º Durabilidad del hormigón y de las armaduras Consideración de la durabilidad en la fase de proyecto El proyecto deberá definir formas y detalles estructurales que faciliten la evacuación del agua y sean eficaces frente a los posibles mecanismos de degradación del hormigón. Los elementos de equipamiento, tales como apoyos, juntas, drenajes, etc., pueden tener una vida más corta que la de la propia estructura por lo que, en su caso, se estudiará la adopción de medidas de proyecto que faciliten el mantenimiento y sustitución de dichos elementos durante la fase de uso Selección de la forma estructural Salvo en obras de pequeña importancia, se deberá prever, en la medida de lo posible, el acceso a todos los elementos de la estructura, estudiando la conveniencia de disponer sistemas específicos que faciliten la inspección y el mantenimiento durante la fase de servicio.

17 Forjados unidireccionales EFHE EFHE - Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. RD 642/2002, de 5 de julio CAPÍTULO I / INTRODUCCIÓN Artículo 1.º Campo de aplicación y consideraciones previas. Esta Instrucción supone que el proyecto, construcción y control de los forjados que constituyen su campo de aplicación serán llevados a cabo por técnicos y operarios con los conocimientos necesarios y la experiencia suficiente. Además, dichas estructuras estarán destinadas al uso para el que han sido construidas y serán adecuadamente conservadas. (Pràcticament igual que en l EHE-98) CAPÍTULO II / BASES DE CÁLCULO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL Articulo 5.1. Criterios de seguridad y situaciones de proyecto Los coeficientes parciales de seguridad no tienen en cuenta la influencia de posibles errores humanos groseros. Para prevenir estos fallos deben utilizarse mecanismos adecuados de gestión de la calidad que abarquen las actividades relacionadas con el proyecto, la ejecución, el uso y la conservación de la estructura. (Pràcticament igual que en l EHE-98)

18 Norma Sismorresistent NCSR NCSR - Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. RD 997/2002, de 27 de septiembre CAPÍTULO I / GENERALIDADES 1.1. Objeto La consecución de los objetivos de esta Norma está condicionada, por un lado, por los preceptos limitativos del uso del suelo dictados por las Administraciones Públicas competentes, así como por el cálculo y el diseño especificados en los capítulos siguientes, y por otro, por la realización de una ejecución y conservación adecuadas Cumplimiento de la Norma durante el período de vida útil Cuando ocurra un terremoto de intensidad alta deberá realizarse un informe de cada construcción situada en las zonas con intensidad igual o superior a VII (escala E.M.S.) en el que se analicen las consecuencias del sismo sobre dicha construcción y el tipo de medidas que, en su caso, proceda adoptar. (El darrer terratrèmol ocorregut a Espanya amb escala VII és de l any 1969) La responsabilidad de la confección de este informe recaerá en el técnico encargado de la conservación, o bien, en caso de no existir éste, en la propiedad o entidad explotadora, que deberá requerir la elaboración del citado informe a un profesional competente.

19 Norma Sismorresistent NCSR Grado VII. Dañino (Hi ha 12 graus) a) La mayoría de las personas se asusta e intenta correr fuera de los edificios. Para muchos es difícil mantenerse en pie, especialmente en plantas superiores. b) Se desplazan los muebles y pueden volcarse los que sean inestables. Caída de gran número de objetos de estanterías. Salpica el agua de los recipientes, depósitos y estanques. c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3; algunos de grado 4. Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2; algunos de grado 3. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad C presentan daños de grado 2. Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños de grado 1.

20 Norma Sismorresistent NCSR Clasificación de daños en edificios de fábrica Grado 1. Daños de despreciables a ligeros (ningún daño estructural, daños no estructurales ligeros): Fisuras en muy pocos muros. Caída sólo de pequeños trozos de revestimiento. Caída de piedras sueltas de las partes altas de los edificios en muy pocos casos. Grado 2. Daños moderados (daños estructurales ligeros, daños no estructurales moderados): Grietas en muchos muros. Caída de trozos bastante grandes de revestimiento. Colapso parcial de chimeneas. Grado 3. Daños de importancia a graves (daños estructurales moderados, daños no estructurales graves): Grietas grandes y generalizadas en la mayoría de los muros. Se sueltan tejas del tejado. Rotura de chimeneas por la línea del tejado. Se dañan elementos individuales no estructurales (tabiques, hastíales y tejados). Grado 4. Daños muy graves (daños estructurales graves, daños no estructurales muy graves): Se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados. Grado 5. Destrucción (daños estructurales muy graves): Colapso total o casi total.se dañan seriamente los muros. Se dañan parcialmente los tejados y forjados.

21 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo Parte I: Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas y anejos Artículo 6. Condiciones del proyecto Generalidades 2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación.

22 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 8. Condiciones del edificio 8.1. Documentación de la obra ejecutada 1. El contenido del Libro del Edificio establecido en la LOE y por las Administraciones Públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 3. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado de conformidad con lo establecido en este CTE y demás normativa aplicable, incluyendo un plan de mantenimiento del edificio con la planificación de las operaciones programadas para el mantenimiento del edificio y de sus instalaciones Uso y conservación del edificio 1. El edificio y sus instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio. 2. El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la realización de las siguientes acciones: a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones; b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación; y c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el Libro del Edificio.

23 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán (tècnic que signa el projecte), fabricarán, construirán (tècnics que realitzen la direcció d obra, industrials intervinents i fabricants) y mantendrán (usuaris, a partir del llibre de l edifici i les instruccions d ús i manteniment) de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes (DB-SE-AE, DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, EHE, SE1, SE2) Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

24 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU) 1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de Utilización" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

25 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) Higiene, salud y protección del medio ambiente 1. El objetivo del requisito básico Higiene, salud y protección del medio ambiente, tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

26 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 1. El objetivo de este requisito básico Protección frente al ruido consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 1. El objetivo del requisito básico Ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

27 EL MANTENIMENT SEGONS EL CTE Part 1 ANEJO III Terminologia Usuario: Es el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso del edificio de forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del mismo de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en el Libro del Edificio. Per tal de delimitar responsabilitats, és molt important que el Llibre de l Edifici tingui una elaboració acurada.

Código Técnico de la Edificación

Código Técnico de la Edificación CTE Código Técnico de la Edificación Parte I Capítulo 1. Disposiciones generales Capítulo 2. Condiciones técnicas y administrativas Capítulo 3. Exigencias básicas ANEJO I. Contenido del proyecto ANEJO

Más detalles

Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 28-2-2006 INSHT

Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 28-2-2006 INSHT Disposición Real decreto REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE n. 74 2822006 Órgano emisor: Ministerio de Vivienda Fecha de aprobación: 1722006

Más detalles

REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA

REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA REGLAMENTO DEL SELLO DE CALIDAD AITIM PARA EMPRESAS DE FABRICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA Aprobado: Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM Fecha: 23 de mayo de 2005 REGLAMENTO DEL SELLO

Más detalles

EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE. Tabla de vulnerabilidad. Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad

EUROPEAN MACROSEISMIC SCALE. Tabla de vulnerabilidad. Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad Tabla de vulnerabilidad Diferenciación de estructuras (edificios) en clases de vulnerabilidad Tipo de estructura Clase de vulnerabilidad A B C D E F piedra suelta o canto rodado adobe (ladrillos de tierra)

Más detalles

MINISTERIO DE VIVIENDA

MINISTERIO DE VIVIENDA 11816 Martes 28 marzo 2006 BOE núm. 74 1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la pesca con artes menores en el caladero del Golfo de Cádiz. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El

Más detalles

CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN

CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN. LA LEY DE ORDENACIÓN N DE LA EDIFICACIÓN N Y EL CÓDIGO TÉCNICOT DE EDIFICACIÓN I MAÑANA DE LA EDIFICACIÓN 2009 LUIS JIMÉNEZ LÓPEZ DIRECTOR DEL GABINETE TÉCNICO LEY DE ORDENACIÓN

Más detalles

SERVICIOS SUMINISTROS

SERVICIOS SUMINISTROS SERVICIOS SUMINISTROS SECCIÓN : PÁGINA : FECHA : D.1. 3 02/07/14 CIRCULAR - 59/14 Instalaciones Baja Tensión Apreciado/a Colegiado/a: Te adjuntamos al presente la información sobre: - La última campaña

Más detalles

Solicitaciones en estructuras de edificación

Solicitaciones en estructuras de edificación Juan Roldán Ruiz Solicitaciones en estructuras de edificación Manual docente Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación UCAM Cátedra de Estructuras Arquitectónicas 2 3 4 Juan Roldán Ruiz Solicitaciones

Más detalles

U.T. 11.- Normativa. Diseño de Construcciones Metálicas.

U.T. 11.- Normativa. Diseño de Construcciones Metálicas. U.T. 11.- Normativa Diseño de Construcciones Metálicas. Normativa C.M. Normativa de diseño Normativa utilizada para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Normativa de seguridad

Más detalles

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio

Documento Básico SE. Seguridad estructural. SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Documento Básico SE Seguridad estructural SE 1 Resistencia y estabilidad SE 2 Aptitud al servicio Abril 2009 Introducción I Objeto Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos

Más detalles

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas 2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria

Más detalles

3.1. Seguridad Estructural

3.1. Seguridad Estructural Hoja núm. 1 3.1. Seguridad Estructural Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: apartado

Más detalles

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EXISTENTE 1. En relación a la instalación de un ascensor en edificio de viviendas existente que no lo tiene, el caso más usual es el que lo coloca en el

Más detalles

DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO

DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO DECRETO FORAL 322/2000, DE 2 DE OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE NAVARRA, POR EL QUE SE REGULA EL LIBRO DEL EDIFICIO (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 25 de octubre de 2000) ÍNDICE Preámbulo... 3

Más detalles

SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE)

SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE) SELECCIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN (ADAPTADA AL CTE) ÍNDICE GENERAL No GENERAL E ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN E.01 Acciones E.02 Estructura E.03 Cimentación E.04 Resistencia al

Más detalles

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción:

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: PARTE I: Código Técnico de la Edificación CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LA OBRA 1 GENERALIDADES Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción: - al proyecto y sus modificaciones

Más detalles

Sesión 2: Seguridad Estructural-SE

Sesión 2: Seguridad Estructural-SE Sesión 2: Seguridad Estructural-SE 1. DB-SE: Coeficientes parciales. 2. DB-SE: Hipótesis de carga. 3. DB-SE: Verificaciones. ELU. ELS. 4. DB-SE: Métodos experimentales. 5. DB-SE: Fiabilidad y Seguridad.

Más detalles

Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible. Salamanca, 22 de julio de 2010

Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible. Salamanca, 22 de julio de 2010 Encuentro Universidad-Empresa: Innovación Tecnológica en la Edificación Sostenible Salamanca, 22 de julio de 2010 1 DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO SOSTENIBLE: ASPECTOS NORMATIVOS Profª Dra. Mª Ángeles

Más detalles

Cobertura trienal. Situación, problemática actual y evolución

Cobertura trienal. Situación, problemática actual y evolución Cobertura trienal Situación, problemática actual y evolución Índice 1. Introducción: Estructura del Seguro Decenal (en Asefa) 2. Evolución de las Garantías Trienales en el SDD (en Asefa) 3. Situación actual

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

ORDENANZA REGULADORA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA C/. NTRA. SRA. REGLA, 3 ORNANZA REGULADORA LAS INSTALACIONES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ARTÍCULO 1.- OBJETO. El objeto de esta Ordenanza es regular las condiciones de las instalaciones de captación y transformación

Más detalles

: BÀSIC I D EXECUCIÓ DE L EDIFICI D ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA DE LA UNIVERSITAT DE VIC. EMPLAÇAMENT : C/ MIQUEL MARTÍ POL, S/N

: BÀSIC I D EXECUCIÓ DE L EDIFICI D ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA DE LA UNIVERSITAT DE VIC. EMPLAÇAMENT : C/ MIQUEL MARTÍ POL, S/N PROJECTE : BÀSIC I D EXECUCIÓ DE L EDIFICI D ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA DE LA UNIVERSITAT DE VIC. EMPLAÇAMENT : C/ MIQUEL MARTÍ POL, S/N. PROMOTOR : FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. ARQUITECTE : JOAN VILA

Más detalles

Objetivos Docentes del Tema:

Objetivos Docentes del Tema: Tema 7: Calidad y normativa de los Materiales de Construcción. Parte I: Calidad de los Materiales. Criterios de Calidad y Control de Calidad Parte II: Normativa sobre Materiales. Estructura normativa y

Más detalles

El control de calidad de la acústica en el proceso constructivo

El control de calidad de la acústica en el proceso constructivo Jornada técnica El Catálogo de elementos constructivos. Documento de apoyo a la aplicación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido Valencia, 3 de diciembre de 2010, Arquitecto Técnico de

Más detalles

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN TEATRO MUNICIPAL.- PRIMERA FASE BRIVIESCA - BURGOS.- NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN Normativa Técnica. PRIMERA FASE Hoja núm. 1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS

Más detalles

PROMOTOR: Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa INVIED MINISTERIO DE DEFENSA NOVIEMBRE 2013

PROMOTOR: Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa INVIED MINISTERIO DE DEFENSA NOVIEMBRE 2013 PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REHABILITACIÓN MOTIVADA POR ITE VIVIENDAS 22-31 y 37-41. EN LA COLONIA MILITAR EL GOLOSO (MADRID) PROMOTOR: Instituto de Vivienda, Infraestructuras

Más detalles

Requisitos Básicos de Habitabilidad

Requisitos Básicos de Habitabilidad Requisitos Básicos de Habitabilidad Rafael Salgado de la Torre Jefe del Servicio de Normativa de Habitabilidad HABITABILIDAD (Diccionario de la RAE) Cualidad de habitable y en particular la que, con arreglo

Más detalles

SISTEMA DE FACHADA AUTOPORTANTE Y VENTILADA CON LADRILLO CARA VISTA

SISTEMA DE FACHADA AUTOPORTANTE Y VENTILADA CON LADRILLO CARA VISTA SISTEMA DE FACHADA AUTOPORTANTE Y VENTILADA CON LADRILLO CARA VISTA 01.6 Qué es STRUCTURA?. La Sección Ladrillo Cara Vista de Hispalyt ha creado STRUCTURA, el sistema constructivo de fachada autoportante

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE ANTIGUA CASA RECTORAL EN EL NÚCLEO RURAL HISTORICO DE FOLLENTE, STA. MARIA DE MÁNTARAS, IRIXOA CONVOCATORIA

Más detalles

M E M O R I A 1 A CORUÑA PROYECTO DE EJECUCIÓN ABRIL 2010 AULARIO PARA TALLERES Y SEMINARIOS. EDIFICIO DE APARCAMIENTOS

M E M O R I A 1 A CORUÑA PROYECTO DE EJECUCIÓN ABRIL 2010 AULARIO PARA TALLERES Y SEMINARIOS. EDIFICIO DE APARCAMIENTOS M E M O R I A 1 PROYECTO DE EJECUCIÓN ABRIL 2010 AULARIO PARA TALLERES Y SEMINARIOS. EDIFICIO DE APARCAMIENTOS CAMPUS DE ZAPATEIRA PROMOTOR: UNIVERSIDADE DA CORUÑA ARQUITECTOS: COVADONGA CARRASCO LÓPEZ

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 11 V 2007 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8931 I. Principado de Asturias DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERIAS DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA Y DE EDUCACION Y CIENCIA: DECRETO 44/2007, de

Más detalles

Celarayn dirección de arte

Celarayn dirección de arte Celarayn dirección de arte Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad Dirección de Salud Pública y Consumo. Diseño y maquetación: Celarayn Dirección de Arte. Dep. Legal: LE-1207-2006 Imprime: Gráficas

Más detalles

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE)

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) INSTALMAT Salón Integral de Materiales para Instalaciones Jornada mayo de 2008 Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE) J.MANUEL SANTACRUZ / LUIS EXPOSITO (RD 1027/2007 de 20

Más detalles

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AREVALO A.2.1 DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE

PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE AREVALO A.2.1 DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL CTE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO en c/eusebio REVILLA, c/santa CATALINA, c/paneras DEL REY y Plaza de la MORAÑA (1ª fase) en ARÉVALO (ÁVILA) PLAN PROVINCIAL 2009 (Obra

Más detalles

MUCAT - SERVICIOS TÉCNICOS

MUCAT - SERVICIOS TÉCNICOS 1 RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME PRESCRITO EN LA NCSR-02 SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL SISMO EN LAS EDIFICACIONES La NCSR-02, en su artículo 1.3.3. Cumplimiento de la Norma durante el período

Más detalles

Inspección Técnica de Edificios (ITE)

Inspección Técnica de Edificios (ITE) Inspección Técnica de Edificios (ITE) CRITERIOS PARA EVALUAR LA INSPECCION TÉCNICA DE LA CIMENTACION Pilar Rodríguez Monteverde 1, Ana Mª García Gamallo 2, Luís Sopeña Mañas 3 y Rafael Pérez Arenas 4 (1)

Más detalles

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions

3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2 Compliment d altres reglaments i disposicions 3.2.1 Normatives d aplicació GENERAL LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado BOE 06.11.1999 (en

Más detalles

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT

CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT SISTEMA EDUCATIVO inmoley.com DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES INMOBILIARIOS. CURSO/GUÍA PRÁCTICA DE SEGURO DECENAL Y LA OCT Capítulo 1. El seguro decenal y la Ley 38/1999 de ordenación de la edificación

Más detalles

ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE)

ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) ORDENANZA Nº 28 REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la Ley 9/2001,

Más detalles

ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA.

ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. ORDENANZA SOBRE LA CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. Aprobación del Pleno: 15-03-2007 Publicación BOP: 13-08-2007 Aprobación definitiva: 31-08-2007

Más detalles

RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO

RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO COAAT GRANADA GABINETE TÉCNICO RESUMEN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DB DEL CÓDIGO TÉCNICO ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos por la LOE y con

Más detalles

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 COACYLE / SEGOVIA CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1 VISADO NUEVO DB-HE Se adjunta un extracto del nuevo DB-HE referido a los diferentes ámbitos de aplicación de cada sección y al contenido mínimo que se ha de

Más detalles

EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS

EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS EL TÉCNICO DE MANTENIMIENTO O TÉCNICO DE CABECERA EDIFICIOS SANOS Y SEGUROS Qué es y como desarrolla sus funciones? ENTRE OTRAS: El técnico de mantenimiento es el profesional cualificado (Arquitecto y/o

Más detalles

Inscriure s al cens de l Agència Tributària per obtenir el Número d Identificació Fiscal (NIF). S ha d omplir l imprès 036 (alta censal), amb el qual també es dóna d alta de l Impost sobre Activitats Econòmiques

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALCIONES TERMICAS LOS CENTROS MUNICIPALES. Mayo_2014 PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN L SERVICIO MANTENIMIENTO

Más detalles

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas

2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas 2. Memoria constructiva Descripción de las soluciones adoptadas REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 2. Memoria

Más detalles

3.1. Seguridad Estructural

3.1. Seguridad Estructural Hoja núm. 1 3.1. Seguridad Estructural Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: DB- SE

Más detalles

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN DE CERVATOS DE LA CUEZA (PALENCIA) MEMORIA CERVATOS DE LA CUEZA PALENCIA MARZO DE 2011 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS BOC 09/07/2012. Preámbulo

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS BOC 09/07/2012. Preámbulo Preámbulo La normativa urbanística en vigor dispone que los propietarios de terrenos, construcciones y edificios están obligados a mantenerlas en las debidas condiciones de seguridad, salubridad ornato

Más detalles

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA

6. Construcción. 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 6. Construcción 6.1 Guía de Actuación Inspectora sobre Gestión Preventiva en Obras de Construcción SUBSECRETARIA 1. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 1.1 En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real

Más detalles

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA ARQUITECTO REDACTOR: D. JESÚS M. MONTERO SAEZ. Nº 32 C.O.A.C.A.M. 2 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA. 1.1 AGENTES Y OBJETO DEL ENCARGO. Se procede a la redacción

Más detalles

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO.

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO. SERVICIO TÉCNICO DE ASISTENCIA PREVENTIVA U.G.T. Castilla y León. En el campo de la protección de máquinas, la normativa de seguridad y salud

Más detalles

ORDENANZA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES

ORDENANZA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES ORDENANZA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIONES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Desde que el 25 de mayo de 2000, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó con carácter definitivo la Ordenanza sobre Inspección

Más detalles

productos y de ejecución de obras de viviendas. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 26-04-2012

productos y de ejecución de obras de viviendas. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 26-04-2012 Gestión y control de calidad de productos y de ejecución de obras de viviendas. Pruebas de servicio de edificación Juan José Palencia Guillén Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

Más detalles

Anejo II.- Documentación del seguimiento de la obra.

Anejo II.- Documentación del seguimiento de la obra. OBLIGACION DE CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION VISADA POR LOS COLEGIOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES NORMATIVA Real Decreto 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios

Más detalles

FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción

FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción FINANCIADO POR: Guía del Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 25 2 Normativa aplicable Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales CONVENIO 62 OIT, relativo

Más detalles

Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios.

Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. Ordenanza sobre la Inspección Técnica de Edificios. En el marco del deber urbanístico de conservación que corresponde a los titulares de los inmuebles, la normativa vigente establece la obligatoriedad

Más detalles

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN J O R G E S E I S D E D O S P O R T A E S T U D I O A R Q U I T E C T U R A : CAMPING DE CERVERA DE BUITRAGO (MADRID) PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE BUITRAGO JULIO 2015 Memoria de proyecto adaptada

Más detalles

LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL LA ACÚSTICA EN LA EDIFICACIÓN ESPAÑOLA. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1 INTRODUCCIÓN Los edificios desde el punto de vista acústico tienen que cumplir unas condiciones acústicas mínimas exigibles, de

Más detalles

PROYECTO DE REHABILITACIÓN EDIFICIO CERVANTES

PROYECTO DE REHABILITACIÓN EDIFICIO CERVANTES PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO CERVANTES PROYECTO DE REHABILITACIÓN EDIFICIO CERVANTES PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY ARQUITECTO: MIGUEL GARCÍA QUETGLAS MUNICIPIO: SANT ANTONI

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Para facilitar el cumplimiento del deber urbanístico de conservación que corresponde a los propietarios de los inmuebles, la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001 de 17 de julio vigente establece

Más detalles

ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ANEXO V. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 1 EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 2 CONTROL DE EJECUCION 3 CONTROL DE LA OBRA TERMINADA Anexo V. Plan de Control

Más detalles

Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA BARROSO

Grupo El Derecho y Quantor, S.L. 1 EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA BARROSO EDL 1999/63355 Jefatura del Estado Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. BOE 266/1999, de 6 de noviembre de 1999 Ref Boletín: 99/21567 Suplemento BOE Gallego 12/1999, de 15 de

Más detalles

DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS. Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías

DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS. Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías DIRECCIÓN N DE EJECUCIÓN N Y CONTROL DE OBRAS Técnicas de control de ejecución Los OCT y el control de patologías as EVOLUCIÓN N DE LAS DEMANADAS (seg( según el INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO) Ámbito legal:

Más detalles

MEMORIA CONSTRUCTIVA ARQUITECTO: FRANCISCO PEÑA BAYO CALLE GUARDIA CIVIL Nº 1 12º C - BURGOS TLEF.: 947274163

MEMORIA CONSTRUCTIVA ARQUITECTO: FRANCISCO PEÑA BAYO CALLE GUARDIA CIVIL Nº 1 12º C - BURGOS TLEF.: 947274163 TEATRO MUNICIPAL.- PRIMERA FASE BRIVIESCA - BURGOS.- MEMORIA CONSTRUCTIVA ARQUITECTO: FRANCISCO PEÑA BAYO CALLE GUARDIA CIVIL Nº 1 12º C - BURGOS TLEF.: 947274163 CTE 2. 1. Sustentación del edificio 1.1.

Más detalles

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este diagnóstico energético son los siguientes:

Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con este diagnóstico energético son los siguientes: DECOLESA desarrolla el PROYECTO REeNERGIZA, que consiste en la implementación de soluciones innovadoras de rehabilitación energética en edificios existentes, previamente monitorizados y modelizados, consiguiendo

Más detalles

Para obtener más información es recomendable solicitar asesoramiento a técnico competente.

Para obtener más información es recomendable solicitar asesoramiento a técnico competente. Cómo elegir una vivienda con calidad CUBIERTAS GENERALIDADES Se entiende por cubiertas los cerramientos superiores del edificio en contacto con el aire exterior, con inclinación inferior a 60º respecto

Más detalles

Soluciones alternativas a los DB para la justificación del CTE

Soluciones alternativas a los DB para la justificación del CTE Soluciones alternativas a los DB para la justificación del CTE (Anexo a la Circular nº 24 de 28/07/07, elaborado por diversos departamentos del COA Málaga. Acuerdo de Junta de Gobierno de 24/07/07) Soluciones

Más detalles

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CRESPO

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CRESPO INDICE 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 1.1.- AGENTES. 1.2.- INFORMACIÓN PREVIA. 1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 1.4.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 2.1.- PLAZO DE EJECUCION Y CLASIFICACION DEL

Más detalles

IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA TERMICA EN ESPAÑA, EXPERIENCIAS DEL REFERENTE CHILENO.

IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA TERMICA EN ESPAÑA, EXPERIENCIAS DEL REFERENTE CHILENO. IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA TERMICA EN ESPAÑA, EXPERIENCIAS DEL REFERENTE CHILENO. MARIA DEL PINO GARRIDO HERNANDO ARQUITECTO_EVALUADORA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA

Más detalles

Jornadas sobre el CTE Módulo IV SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL BASES DE CÁLCULO. José Manuel Pérez Luzardo Benito García Maciá

Jornadas sobre el CTE Módulo IV SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL BASES DE CÁLCULO. José Manuel Pérez Luzardo Benito García Maciá Jornadas sobre el CTE Módulo IV BASES DE CÁLCULO José Manuel Pérez Luzardo Benito García Maciá Jornadas sobre el CTE Módulo IV EXIGENCIAS BÁSICAS SE1: Resistencia y estabilidad SE2: Aptitud al servicio

Más detalles

INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA EN MEDIOS VOLCÁNICOS

INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA EN MEDIOS VOLCÁNICOS INGENIERÍA GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA EN MEDIOS VOLCÁNICOS Tema 3 ; El Estudio Geotécnico Luis Enrique Hernández Gutiérrez Licenciado en CC Geológicas 2 contenido contenido 3 1.Introducción al estudio geotécnico.

Más detalles

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) (Actualizado a abril de 2013) ÍNDICE REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por

Más detalles

Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Real Decreto 1027/2007, de 20 julio. Por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. BOE, nº 207, de 29 de agosto de 2007. La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE,

Más detalles

EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

EL MARCO REGLAMENTARIO EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Mañanas de la edificación REHABILITACION ENÉRGETICA Y ACÚSTICA DE EDIFIVCIOS EL MARCO REGLAMENTARIO EN Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Luis Vega

Más detalles

MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS

MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS MEMORIA DE INTERVENCIÓN REPARACIÓN DE CUBIERTAS CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD DE LEÓN Jardín de San Francisco s/n, León REV 05 2015 Julio Macías Rubio Gran Vía de San Marcos, 39, 1º B 24001 LEÓN tlf 987

Más detalles

MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE

MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE MARCO NORMATIVO DE LOS FORJADOS DE VIGUETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y BOVEDILLAS: DE LAS AUTORIZACIONES DE USO AL MARCADO CE Autor: Alejandro López Vidal. Responsable Departamento Técnico Estructural

Más detalles

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA: CIMBRAS, ENCOFRADOS Y APEOS. Autor: Salvador Puigdengolas Rosas

GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA: CIMBRAS, ENCOFRADOS Y APEOS. Autor: Salvador Puigdengolas Rosas GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS AUXILIARES DE OBRA: CIMBRAS, ENCOFRADOS Y APEOS. Autor: Salvador Puigdengolas Rosas Ingeniero Industrial. Col. num. 3820 Técnico Superior PRL en las

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN. 2. SOLUCIONES ADOPTADAS. 2.1- ESTRUCTURA.

1. INTRODUCCIÓN. 2. SOLUCIONES ADOPTADAS. 2.1- ESTRUCTURA. MEMORIA DE CÁLCULO 1. INTRODUCCIÓN. Se realiza la presente Memoria de Cálculo de una estructura prefabricada de hormigón de un parking a construir en Cullera (Valencia). En esta Memoria se exponen las

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Página 1 de 11 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Revisión Modificaciones realizadas 0 Revisión inicial 1 Actualización general de todo el procedimiento 2 Modificación de todo el procedimiento 3

Más detalles

ESCENARIO EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA

ESCENARIO EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE: ESCENARIO EN LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA SITUACIÓN: PARCELA Z.V. DE LA ACTUACIÓN INTEGRADA Nº 1 DE LA PARTIDA RURAL DE LA APARECIDA, TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA

Más detalles

Documento Básico HS Salubridad

Documento Básico HS Salubridad Documento Básico HS Salubridad (higiene, salud y protección al medio ambiente) Fco. Javier Giner Juan. Arquitecto Técnico. Dpto. Patologíía. a. INDYCCE.OCT, SA LEY de ORDENACIÓN de la EDIFICACIÓN (LOE)

Más detalles

DIRECCIÓN de EJECUCIÓN de la OBRA

DIRECCIÓN de EJECUCIÓN de la OBRA GESTIÓN de la CALIDAD en la DIRECCIÓN de la EJECUCIÓN de la OBRA 1999 2006 El D.E.O. asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente

Más detalles

MÓDULO VII COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

MÓDULO VII COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES MÓDULO VII COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES UNIDAD DIDÁCTICA VII. a DEFINICIONES Y OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN Introducción. Definiciones. Objetivos. VII.a. Definiciones y objetivos de la coordinación

Más detalles

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales cm/aa Rº. Sª: nº. 785 C O N S E J O G E N E R A L Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales Como continuación a nuestra comunicación nº. 219 del pasado 12 de febrero y de conformidad

Más detalles

SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS

SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS SOLUCIONES PARA CERRAMIENTOS Y FACHADAS REQUERIMIENTOS DEL CTE PARA FACHADAS Las fachadas como elemento principal de un edificio tienen que cumplir una serie de requisitos que marca el CTE para garantizar

Más detalles

LAS ICT Y EL REAL DECRETO 1000/2010, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.

LAS ICT Y EL REAL DECRETO 1000/2010, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. Asesoría Jurídica LAS ICT Y EL REAL DECRETO 1000/2010, SOBRE VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO. La exigencia de visado obligatorio para los proyectos y certificados de ICT en los edificios se encuentra contemplada

Más detalles

ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ANEXO: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS Generalidades Las obras a acometer en el edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas

Más detalles

NORMATIVA DEL SECTOR AGROALIMETARIO REFERENTE A LOS PAVIMENTOS : CODIGO TECNICO REGLAMENTOS CE REALES DECRETOS

NORMATIVA DEL SECTOR AGROALIMETARIO REFERENTE A LOS PAVIMENTOS : CODIGO TECNICO REGLAMENTOS CE REALES DECRETOS I Jornada Técnica de Seguridad Alimentaria, Feria de Zaragoza 14 de febrero 2013 NORMATIVA DEL SECTOR AGROALIMETARIO REFERENTE A LOS PAVIMENTOS : CODIGO TECNICO REGLAMENTOS CE REALES DECRETOS ASPECTOS

Más detalles

GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA

GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA GUÍA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Autores: Colabora: INTRODUCCIÓN La presente Guía ha sido elaborada dentro del Convenio de colaboración entre el Departamento de Vivienda,

Más detalles

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO HUERTO DE FELIU PARA AULAS DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO HUERTO DE FELIU PARA AULAS DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO HUERTO DE FELIU PARA AULAS DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS OFICINA TÉCNICA.- Ayuntamiento de Alginet MAYO 2014 (Modificado por informe técnico de supervisión

Más detalles

Nuevo enfoque del HS1 Protección frente a la humedad

Nuevo enfoque del HS1 Protección frente a la humedad Nuevo enfoque del HS1 Protección frente a la humedad Cristina Jiménez Moreno Arquitecto. Instituto Eduardo Torroja de ciencias de la construcción. CSIC Pilar Linares Alemparte Arquitecto. Instituto Eduardo

Más detalles

RESUMEN. CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26)

RESUMEN. CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26) RESUMEN CERTIFICADO HABITABILIDAD Licencias segunda ocupación (26) Un ingeniero técnico industrial presentó una reclamación por la posible existencia de obstáculos a la unidad de mercado en materia de

Más detalles

Bufete Pérez - Pozo Abogados y economistas asociados

Bufete Pérez - Pozo Abogados y economistas asociados NUEVO DECRETO DE HABITABILIDAD De acuerdo con la revisión del Decret d Habitabilidad exigida por la Llei del Dret a l Habitatge, el Govern de la Generalitat aprobó el 7 de abril de 2.009 el Decret 55/2009

Más detalles

Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria

Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria Código Técnico de la Edificación. Criterios de aplicación en la rehabilitación edificatoria Madrid, 25 de abril de 2013 II Mañana de la Edificación Modificaciones y nuevos aspectos del CTE Nuevo modelo

Más detalles

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO RURAL AGRUPADO MANUEL MORENO BLANCO.

REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO RURAL AGRUPADO MANUEL MORENO BLANCO. REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO RURAL AGRUPADO MANUEL MORENO BLANCO. PROPIEDAD: ECMO AYUNTAMIENTO DE VITIGUDINO. ARQUITECTO: FRANCISCO JOSE MARTIN GARCIA. MEMORIA CTE 1. Memoria Descriptiva

Más detalles

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (Corregido por el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo,

Más detalles

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa

ARIZA. @dministraciones su comunidad n su casa ARIZA @dministraciones su comunidad n su casa Decreto 158/1997, de 8 de julio, por el que se regula el Libro del Edificio de las viviendas existentes y se crea el Programa para la revisión del estado de

Más detalles

REGISTRO CEE REGISTRO DE CEE. Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.

REGISTRO CEE REGISTRO DE CEE. Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura. REGISTRO DE CEE Luis V. Méndez Vega Ingeniero de Materiales Agencia Extremeña de la Energía luisvicente.mendez@juntaextremadura.net 1 TRANSPOSICIÓN DIRECTIVA Directiva 2002/91/CE (EEE) Real Decreto 314/2006

Más detalles

Mantenimiento de Edificios e Inspecciones Técnicas. Análisis de la legislación actual

Mantenimiento de Edificios e Inspecciones Técnicas. Análisis de la legislación actual Mantenimiento de Edificios e Inspecciones Técnicas Análisis de la legislación actual Índice Definición NTE, LOE, CTE, EHE-08, UNE. Proyecto. Marcado CE. RITE, RD 47/2007, Directiva consumo cero. Ayuntamientos:

Más detalles

Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente

Guía sobre las condiciones básicas de la vivienda existente Jornada técnica: Las iniciativas de la Administración para el impulso de la rehabilitación de viviendas y los procedimientos para su deducción fiscal - Arquitecto Vicente Cerdán Castillo Instituto Valenciano

Más detalles