La escurridiza o cómo esquivar el amor

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "La escurridiza o cómo esquivar el amor"

Transcripción

1 La escurridiza o cómo esquivar el amor Abdellatif Kechiche Material didàctic de la pel lícula Drac Màgic Sant Pere Mitjà, Barc e l o n a tel.: Amb el suport de fax: c o rreu electrònic: w w w. d r a c m a g i c. c a t

2 2 í n d e x 3 Fitxa tècnica 3 Sinopsi 3 Objectius 4 Assaig 5 Proposta d activitats 6 Glossari 7 Filmografia complementària

3 3 s i n o p s i f i t x a t è c n i c a La escurridiza o cómo esquivar el amor Títol original: L esquive Direcció: Abdellatif Kechiche Guió: Abdellatif Kechiche i Ghalia Lacroix Interpretació: Osman Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina Ouazani Fotografia: Lubomir Bakcher Muntatge: Antonella Bevenja i Ghalia Lacroix Producció: França, 2003 Versió: original francesa subtitulada en castellà Durada: 117 minuts L esquive es desmarca clarament dels tòpics del cinema social francès i més c o n c retament dels films de banlieu, que han contribuït a estigmatitzar la perifèria urbana i a problematitzar els joves que hi viuen. Lluny de les imatges d odi, racisme i violència habituals en altres films, L esquive mostra les vivències d un gru p d adolescents en el seu procés apre n e n- tatge emocional i sentimental. Aquesta idea és eficaçment reforçada per l aventura que uneix els protagonistes, l assaig de l obra de teatre Le jeu de l amour et du hasard, escrita pel dramaturg francès P i e rre de Marivaux el La re a l i t a t social, la moral i els conflictes amoro s o s del segle XVIII, són reactualitzats per aquests adolescents del segle XXI, que han de combinar dos re g i s t res lingüístics, el dels personatges literaris que re p re s e n- ten i el de l argot contemporani. O b j e c t i u s Considerar el paral lelisme que estableix el film entre l obra teatral de Pierre de Marivaux i la realitat dels pro t a- gonistes com a reflexió sobre els prejudicis socials a c t u a l s. Valorar la utilització de la posada en escena per desvelar els mecanismes de re p resentació propis del teatre i del c i n e m a.

4 4 pròpies emocions, més enllà de les diferèna s s a i g Una mirada diferent a l adolescència L inici de la pel lícula, amb un grup de nois d orígens multiètnics que planegen una venjança, ens situa per uns moments en un e n t o rn conegut: el dels extraradis francesos, que immediatament ens remet a les imatges televisives o cinematogràfiques de disturbis. Però en aquesta ocasió, els conflictes escollits per fer un retrat de l adolescència actual són els del cor. El relat pre n de seguida un rumb totalment diferent del que semblen presagiar les primeres imatges, plenes de violència continguda. Un dels nois, el silenciós Krimo, canvia d idea i, en lloc de re u n i r-se amb els companys per anar a executar el pla que pre p a ren, es desvia del seu camí per anar a parlar amb la seva novia, amb la qual està a punt de t re n c a r. Aquest gest és una metàfora de les transf o rmacions que està experimentant el protagonista, que comença a tenir un ord re de prioritats diferent al que imposa la colla, però també simbolitza la direcció oposada a una cinematografia que tendeix a pro b l e- matitzar la població multiètnica de determinats barr i s perifèrics de França i en especial d una part del jovent d origen migratori. L esquive, doncs, es desmarca totalment d aquesta tendència d estereotipar i centra el seu interès en les experiències sentimentals d una etapa tan complexa com l adolescència. Els protagonistes del film són un grup de nois i noies que s enfronten de manere s d i f e rents a les relacions sentimentals a partir de l experiència personal de Krimo, d origen àrab, que s enamora perdudament de Lydia. Però la seva timidesa li fa molt difícil e x p ressar les seves intencions. Es coneixen des que eren petits, són veïns i Lydia no s hauria imaginat mai les intencions que té el noi. La situació es va fent insuport a b l e per a Krimo i tot se li complica quan tre n c a amb Magali, fet que desperta les suspicàcies dels seus amics, especialment de Fathi, figura que exerceix una gran influència al seu voltant. Mentrestant, Lydia assaja una obra de teatre a l institut, El joc d amor i d atzar, escrita per Pierre de Marivaux al segle XVIII, els personatges de la qual es debaten entre el poder de la raó i el dels sentiments i s enfronten als nombrosos obstacles que impedien el sorgiment de l amor individual en aquella època: les convencions socials, les coaccions paternes, i també les convencions i el llenguatge que regien la comèdia clàssica. En aquesta obra teatral, dos promesos que no es coneixen i que s han de casar perquè ho han decidit els pares decideixen, cadascun pel seu compte, disfre s s a r-se de criat per poder conèixer millor les qualitats de la seva futura p a rella. Per acabar de perfeccionar l eng a n y, els autèntics criats es disfressen de senyors. L embolic es va fent gran a mesura que uns es comencen a enamorar dels a l t res, però finalment cadascú acaba amb la p a rella que desitja, que és la que li pert o c a. El personatge que interpreta Lydia, Lisette, és la criada que es fa passar per burgesa a qui ha de seduir l Arlequí i Krimo decideix f e r-se amb aquest paper per poder- s e declarar a Lydia. Joc de contrastos entre la cultura clàssica i la realitat urbana multicultural Els paral lelismes entre la vida real, centrada en la relació impossible entre Krimo i Lydia, i el text del segle XVIII, en què Lisette esquiva l Arlequí, seran constants. La interp retació que van fent els joves actors del text és alhora una indagació sobre les seves

5 5 cies d època i context social. La forma en què s inicia aquest procés, l entrada del t e a t re a les seves vides, està re p re s e n t a d a de manera metafòrica en la seqüència que s inicia quan Krimo descobreix Ly d i a e m p rovant-se el vestit. El trajecte fins a la clariana on queden per assajar, en form a d a m f i t e a t re, i els comentaris de Ly d i a s o b re la seva forma de ficar-se a la pell del personatge, així com la seva discussió amb Frida, que li re t reu els seus aires d estre l l a, ens parlen dels codis de comport a m e n t que regeixen la vida dels pro t a g o n i s t e s. El contrast entre l obra original, que transc o rre en entorns burgesos, i el decorat de blocs de pisos de color gris, entre el francès del segle XVIII i l argot juvenil del segle XXI, contribueixen a ressaltar els aspectes intemporals i universals de la passió amorosa i mostren de quina manera es transforma un text clàssic en contacte amb unes vides concretes. Passat i present s aniran a l t e rnant a través d una posada en escena que estableix un joc de miralls entre teatre i vida. Les diferències en el llenguatge posen en evidència la seva vitalitat i com cada època dóna lloc a re g i s t res diferents en funció de les necessitats dels seus parlants. El contrast i la complementarietat entre un i a l t re s expressen a través de les nombro s e s situacions en què els protagonistes passen d una modalitat a l altra. Situant el seu discurs al costat de la pro s a de Marivaux, el realitzador Abdellatif Kechiche el treu de la marginalitat a què se sol associar l argot juvenil i es qüestiona la j e r a rquia lingüística. Al mateix temps, en el text après hi trobem referències a una re a l i- tat existencial que és la mateixa que la dels p rotagonistes del film. En aquest sentit, és clara la finalitat de Kechiche de demostrar que l amor és un sentiment intrínsec a l adolescència de totes les èpoques i que no s e m p re troba un camí fàcil. En un dels assaigs, per exemple, l Arlequí s exclama indignat sobre tots els entrebancs que amenacen la seva re c e rca de l amor, situació que acabem de veure clarament en les confabulacions que van creixent al voltant de Krimo i Lydia. Però malgrat la intensitat amb què els joves viuen l amor, Kechiche no vol donar lloc a i n t e r p retacions idealitzadores que eludeixin els condicionants externs. De la mateixa manera que en l obra de Marivaux cada personatge acaba unint-se amb qui li c o rrespon dins de la jerarquia social, L esquive deixa clar que els orígens són igualment determinants avui dia. El fet que Krimo no se n surti amb la seva interpre t a- ció no depèn només de les seves dificultats per vocalitzar correctament, sinó que, tal com li fa veure la seva professora, no pot o b r i r-se i jugar a ser un altre. Igual com en l obra de Marivaux, on el joc de les aparences serveix per demostrar que l amor només és possible si cadascú es manté al seu lloc, Krimo sap que, per més que ho intenti, no pot deixar de ser qui és: un adolescent immigrant amb el pare a la pre s ó. Més endavant té lloc una situació que conf i rma aquesta crua realitat social, quan el g rup d amics és assaltat amb duresa per la policia mentre Fathi, el líder del grup, intentava que Lydia donés una resposta a la petició de Krimo de sortir junts. En aquest punt el realitzador trenca amb la comèdia d embolics introduint de forma brutal una el lipsi p e rquè cada espectador faci les seves pròpies suposicions. Un cop recuperada la normalitat i amb els actors a punt de re p re s e n- tar l obra dalt de l escenari, sabem que la comèdia acaba bé, però la vida, com ens acaba de re c o rdar la seqüència policial deixada sense re s o l d re i el mateix desenllaç del film, no sol deparar el mateix perquè és molt difícil superar els prejudicis socials. Desafiant de manera crítica el happy end, L esquive o b re possibilitats noves per a un cinema més d acord amb una realitat caracteritzada per la naturalesa complexa i contradictòria de les re l a c i o n s.

6 6 Proposta d activitats g l o s s a r i La seqüència inicial de L esquive mostra unes imatges que ens situen en l escenari on transcorrerà l acció. Comenteu-les analitzant els personatges, els seus diàlegs i la forma en què s exp ressen. Què us transmet aquesta situació? Us sembla que aquest tipus d imatges són habituals al cinema? Podríeu dir en quines pel lícules n heu vist de similars? El primer cop que Krimo acompanya Lydia a un assaig podem veure que tots dos tenen una percepció diferent de l obra de teatre de Marivaux i de la interpretació. De quina manera ho entén cadascun d ells? Us podeu fixar en la import à n- cia que dóna Lydia a la forma de parlar, de m o u re s, al vestit que porta, etc. Compare u - h o amb la preparació de Krimo del seu paper o en la sensació que experimenta quan es vesteix d A r l e q u í. Analitzeu l escena en què Krimo apareix com a Arlequí davant la classe en un dels assaigs. Quins comentaris li fa la professora sobre els orígens socials de les persones? De quina manera interpreteu la seva explicació en la re l a- ció a la situació de Krimo? I de la seva re l a c i ó amb Ly d i a? La forma de parlar dels nois i noies pro t a g o n i s- tes és molt diferent a la del text d un autor clàssic com Marivaux i també a la dels adults. Què us suggereix aquesta diferència? Us identifiqueu amb aquesta modalitat de llenguatge urbà? C reieu que passa el mateix amb el català i el castellà? Poseu exemples en què es re f l e c t e i x i aquesta situació. El paper dels amics i amigues és un dels elements que destaquen d aquesta pel lícula. Expliqueu quina influència exerceixen sobre la p a rella protagonista, valorant-ne els aspectes positius i els negatius. Comenteu la vostra pròpia experiència. El final de la pel lícula, què us suggereix? Com c reieu que ha acabat la relació entre Lydia i Krimo? Per què? El lipsi: recurs cinematogràfic que implica un salt temporal que fa avançar l acció. Pot ser mostrat clarament o simplement suggerit. Happy end: La forma narrativa que s ha adoptat majoritàriament al cinema es caracteritza per l evolució lineal dels esdeveniments: s inicia amb el plantejament d un conflicte, es desenvolupa i es finalitza. Hi ha tres fases molt ben definides que estructuren aquest tipus de narració: Plantejament: obertura que introdueix el conflicte principal Nus: aprofundiment dels conflictes i el seu desenvolupament Desenllaç: confrontació decisiva que porta a la resolució final de totes les situacions produïdes. Cada fase es correspon amb una situació d ordre, desordre i ordre respectivament. Es tracta d una estructura narrativa que porta implícita la necessitat de restablir l ordre, de manera que aquells personatges que l han transgredit són reconduïts cap a la situació inicial perquè res no canviï. El happy end (o final feliç) és la forma en què es materialitza, en aquest tipus de relats, el retorn a l ordre. Posada en escena: concepte d origen teatral que prové del terme francès mise-en-scène (posar en escena una acció). En relació al cinema s utilitza per expressar el control del director sobre tot allò que apareix a la imatge, és a dir, descriu la forma i composició dels elements que apareixen en l enquadrament. La posada en escena inclou tant aquells aspectes del cinema que coincideixen amb el teatre (decorats, il luminació, vestuari, elecció, moviment i comportament dels personatges) com els aspectes més propis del cinema (moviments de càmera, escala i mida dels enquadraments, etc.).

7 7 F i l m o g r a f i a c o m p l e m e n t à r i a Això és ritme! (Rhythm is it!), 2004 Dos-cents cinquanta estudiants de diversos països i edats participen en un projecte coordinat per Simon Rattle, director de l Orquestra Filarmònica de Berlín, i el c o reògraf Rooyston Maldoom. El seu objectiu és demostrar que la música clàssica pot entusiasmar tothom, fins i tot a persones totalment alienes a aquest gènere, i e n g re s c a r-les per posar en escena una obra com La consagració de la primavera, de Stravinsky. El documental recull el procés de preparació a través de les experiències i l evolució dels seus tres protagonistes, mitjançant els quals descobrim que la música i la dansa són eines educatives i integradores molt eficaces.

8 2 t e a t ro y la adolescencia cuyo decorado no son los elegantes palacios de la aristocracia francesa del siglo XVIII sino los bloques de pisos de ese extrarradio parisino la banlieu donde, hasta hace pocos días, las llamas de los choches ardiendo anunciaban el malestar vital de sus habitantes. Mediante el gesto simbólico de la chica que se aparta de su pretendiente, Adbelltif Kechiche anuncia que quiere hablar de cómo el amor atraviesa todas las épocas y que no cesa de instalarse en el corazón de la adolescencia, incluso en los submundos de aquellos que se han educado en estrechos pisos de p rotección oficial. De qué modo los juegos del amor del siglo XVIII pueden actuar como una metáfora de las pasiones de los jóvenes actuales? Es posible re p re s e n- tar a Marivaux en los patios de los institutos más conflictivos? En un momento de L Esquive, mientras en la clase del instituto los jóvenes repiten los versos de Marivaux, la profesora les re c u e rda que la lección de Marivaux continúa vigente porque el amor nunca escapa al origen social. Por mucho que Arlequín desee a la joven Lisette, entre ambos siempre ha habido una b a rrera impuesta por el lugar de procedencia. Del mismo modo que por mucho que el joven emigrante Krimo, cuyo padre se encuentra en la cárcel, desee a la rubia Lydia, nacida en el barrio, la frontera levantada e n t re ambos determinará sus juegos de amor y azar. Al igual que Jean Renoir y Jacques Rivette, Adbellatif Kechiche cree que el mejor cine es el que viene del teat ro. Las grandes películas rompen con el concepto plano y privilegian la puesta en escena para re i v i n d i c a r el poder de la re p resentación y desvelar sus enigmas. En La escurridiza, el espacio emerge como la antítesis del decorado de la comedia galante de la época neoclásica. Las viviendas de los guetos de la emigración y los patios de los institutos se convierten en el lugar de la seducción, donde opera una curiosa intersección entre las palabras de Marivaux y el argot adolescente. Kechiche cree en la fuerza del lenguaje para constru i r el mundo y concentra su trabajo de puesta en escena en un interesante juego de contrastes entre la elegancia pulcra de la literatura y las formas de expresión oral de unos adolescentes que han crecido utilizando una serie de palabras que nunca han figurado ni figurarán en los diccionarios de la Academia de la Lengua Francesa. Esta curiosa fusión convierte La escurridiza en un apasionante trabajo de relectura del teatro de Marivaux, en el que los juegos de la vieja comedia se instalan en la nueva comedia de la vida [...]». Àngel Quintana. Culturas, La Vanguardia, 4 de gener de 2006

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària

``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària ``La coeducació i la gestió de la diversitat a les aules,, Un dossier adreçat al professorat de primària i secundària Índex: 1. Introducció 2. Les dinàmiques de la discriminació 2.1 La discriminació basada

Más detalles

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA MANUAL DE COEDUCACIÓ PER A CENTRES D EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA Ajuntament de Manresa Regidoria de la Dona Punt d Informació i Atenció

Más detalles

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys

Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens de cinc anys Tesi doctoral Teresa Malagarriga Rovira Anàlisi i validació d una proposta didàctica d educació musical per a nens

Más detalles

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS

QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGERIMENTS QUARTA PART Capítol 9 : CONCLUSIONS i SUGGRIMNTS 9.1 Factors que han facilitat i dificultat una pràctica innovadora de l ensenyament de les Ciències Socials en l etapa d educació primària : coincidències

Más detalles

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES

GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES GÈNERE I MITJANS DE COMUNICACIÓ EINES PER VISIBILITZAR LES APORTACIONS DE LES DONES UN PROJECTE DE: - Consell de l Audiovisual

Más detalles

EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS

EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS EL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL BARRI SANTA MARIA DE PALAFOLLS Xavier Gimeno Torrent (xavier.gimeno@xaviergimeno.net) Protocol de recerca. Abril de 2012. Quan es parla, en aquest país, dels pagesos, es corre

Más detalles

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure

suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure suplement educatiu de la revista de lletres L Illa hivern 2010 núm. 14 Aprendre a llegir i a escriure Editorial suplement educatiu de la revista de lletres L Illa TXT és una publicació d Edicions Bromera

Más detalles

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ

TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ TÈCNIQUES QUALITATIVES D INVESTIGACIÓ Clemente Penalva Verdú Miguel Ángel Mateo Pérez Materials de suport a la docència en valencià 77 DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA II, PSICOLOGIA, COMUNICACIÓ I DIDÀCTICA

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI,

1 FOUCAULT, MICHEL Vigilar i castigar. Nacimiento de la prisión Ed. Sigo XXI, 0. Introducció Aquest treball de recerca parla sobre el Sistema Penitenciari Català. He decidit elegir aquest tema ja que vull conèixer com funciona el món penitenciari i quins objectius té. M he decantat

Más detalles

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE

AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE AULES INCLUSIVES I ESTRUCTURA COOPERATIVA DE L APRENENTATGE Pere Pujolàs i Maset "Conferència inaugural del I Congrés: "Educació avui: la pràctica innovadora" Juny. 2006. FCEP. URV" Introducció Imagineu-vos

Más detalles

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona

PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL. Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona PROXIMITAT I RELACIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL Programa marc de la Xarxa de Centres Cívics de l Ajuntament de Girona ÍNDEX 01. Presentació... 5 02. Introducció... 9 03. Evolució històrica: antecedents...

Más detalles

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27

Pensar el futur de l educació. www.debats.cat. Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance. Debats d educació 27 Pensar el futur de l educació www.debats.cat Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats d educació 27 Crear entorns innovadors per millorar l aprenentatge David Istance Debats

Más detalles

Guies de lectura Perifèric Edicions

Guies de lectura Perifèric Edicions Guies de lectura Perifèric Edicions Tirant lo Blanc Autor: Joanot Martorell Versió: Glòria Pellicer i Joan Enric Pellicer Guia a càrrec de Mercè Climent i Payà L autor Joanot Martorell pertanyia a la noblesa

Más detalles

El menor en risc: com recolzar i promoure la resiliència 1

El menor en risc: com recolzar i promoure la resiliència 1 El menor en risc: com recolzar i promoure la resiliència 1 Lidón Villanueva Keren Cuervo Ana B. Górriz Universitat Jaume I Un sector de la població que resulta estar exposat a situacions de risc o ser

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles

Ètica per aixecar la Moral

Ètica per aixecar la Moral Ètica per aixecar la Moral Problemes ètics als serveis socials bàsics en temps de crisi Treball Final de Màster Mercè Ginesta i Rey Màster d ètica aplicada a la intervenció social 1a. edició 2010-2012

Más detalles

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA PER A L ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT ACTUACIONS PREVENTIVES A L ADOLESCÈNCIA GUIA

Más detalles

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual

Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Guia de recursos i serveis per a famílies que tenen un membre amb discapacitat intel lectual Federació Catalana Pro Persones amb Discapacitat Intel lectual NOTA Estant la present guia en procés de producció,

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables The process of learning to ask researchable questions Melina Furman / Universitat de San Andrés. Escola d Educació (Argentina) María del Carmen

Más detalles

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER La qualitat, garantia de millora. COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER AQU Catalunya, 2013 Els continguts d aquesta

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Introducció CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL La noció de medi a la qual es refereix l àrea al ludeix no només al conjunt de fenòmens que constitueixen l escenari de l existència humana,

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

Mou-te per una educació en igualtat

Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat Mou-te per la igualtat És de justícia Mou-te per una educació en igualtat La campanya MOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA, organitzada

Más detalles

GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA

GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA GUIA PER MILLORAR LA MEMÒRIA TALLERS DʼENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA PER A LA GENT GRAN Diputació de Barcelona Àrea de Benestar Social Pg. de la Vall d Hebrón, 171 08035 Barcelona Tel. 934 022 164 www.diba.cat/servsocials

Más detalles

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43.

Finestra oberta. La qualitat en la participació: una proposta d indicadors. Eva Anduiza Sergi de Maya. Finestra Oberta 43. Finestra oberta La qualitat en la participació: una proposta d indicadors Eva Anduiza Sergi de Maya Maig 2005 Finestra Oberta 43 Autors: Eva Anduiza i Sergi de Maya Adaptació del text per a la publicació

Más detalles

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748.

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748. Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007 Introducció Animació juvenil i gestió de conflictes Els dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2007 es van celebrar, a l'alberg Juvenil Torre

Más detalles