BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 76/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita 2014ko abenduaren 9ko 161/2014 foru dekretuaren amaierako bigarren xedapena. foru dekretu horren bitartez, enprea berritzaileak sortzeko programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ziren. Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren 4890/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 20ko, urterako bigarren laguntzadeialdia ezartzen duena, enpresa berritzailek sustatzeko programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» izeneko 1. arloan DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 76/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica la disposición final segunda del decreto foral 161/2014 de 9 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de creación de empresas innovadoras. ORDEN FORAL del diputado foral de Promoción Económica 4890/2015, de 20 de mayo por la que se establece una segunda convocatoria de ayudas, para el año 2015, del área 1 «desarrollo de proyectos empresariales innovadores» del programa de creación de empresas innovadoras Ingurumen Saila Ingurumeneko foru diputatuaren 922/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 21ekoa, «Karrantzako Edateko Uraren Araztegi berriaren eta La Cerrojako putzuaren arteko eroanbide berriak» izeneko proiektuaren burutzapenak ukituriko ondasun eta eskubideak atzeman aurreko aktak egiteko datak adierazten dituena Departamento de Medio Ambiente ORDEN FORAL del diputado foral de Medio Ambiente 922/2015, de 21 de mayo, por la que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto «Nuevas conducciones entre la nueva ETAP de Karrantza y la Balsa de la Cerroja» Lehendakaritza Saila Bizkaiko Foru Aldundiak 2015eko maiatzaren 19an egindako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena Departamento de Presidencia Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de Kultura Saila Kulturako foru diputatuaren 1881/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa; horren bidez, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdian onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrendak onesten dira Departamento de Cultura ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 1881/2015, de 25 de mayo, por la que se aprueban las listas de admisiones y exclusiones en la convocatoria para la acreditación de perfiles lingüísticos. Gizarte Ekintza Saila Maiatzaren 19an 31234/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia. Maiatzaren 7ko 28400/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia Departamento de Acción Social Anuncio de notificación de Orden Foral 31234/2015 de 19 de mayo. Anuncio de notificación de Orden Foral 28400/2015 de 7 de mayo.

2 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Zamudioko Udala Barakaldoko Udala Ondarroako Udala Ziortza-Bolibarko Udala Amorebieta-Etxanoko Udala Durangoko Udala Ugao-Miraballeseko Udala Urduñako Udala Trapagarango Udala Mungiako Udala Mallabiko Udala Aulestiko Udala Berrizko Udala Abanto-Zierbenako Udala Turtziozko Udala Andrés Isasi Udal Musika Eskola (Getxo) Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Zamudio Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Ondarroa Ayuntamiento de Ziortza-Bolibar Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano Ayuntamiento de Durango Ayuntamiento de Ugao-Miraballes Ayuntamiento de Orduña Ayuntamiento de Valle de Trápaga Ayuntamiento de Mungia Ayuntamiento de Mallabia Ayuntamiento de Aulesti Ayuntamiento de Berriz Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana Ayuntamiento de Trucíos Escuela de Música Municipal Andrés Isasi (Getxo) III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Ingurumen eta Lurralde Politika Saila Departamento de Empleo y Políticas Sociales Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado Ministerio de Economía y Competitividad Ministerio de Empleo y Seguridad Social V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao (Bizkaia)

3 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Ekonomia Sustatzeko Saila Bizkaiko Foru Aldundiaren 76/2015 FORU DEKRETUA, maiatzaren 20koa, zeinaren bidez aldatzen baita 2014ko abenduaren 9ko 161/2014 foru dekretuaren amaierako bigarren xedapena. foru dekretu horren bitartez, enprea berritzaileak sortzeko programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ziren. 1. Aurrekariak 2014ko abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuak enpresa berritzaileak sortzeko programaren deialdia eta oinarri arautzaileak ezarri zituen, eta amaierako bigarren xedapen gehigarrian ezartzen du zer aurrekontu-izendapen egongo den eskura dekretu horren arabera emango diren laguntza eta onurei aurre egiteko. Aipaturiko Foru Dekretua urtarrilaren 27ko 5/2015 Foru Dekretuak aldarazi zuen. 1. arloari dagokion bigarren deialdian aurkezten diren eskabideei erantzuteko aurrekontuko zuzkidura nahikoa izateko, komenigarria da aurrekontu-kreditua handitzea enpresa berritzaileak sortzeko programan, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluarekin bat (aurrekontu-zuzkidurak kopuru bat gehituz handitzeari buruzkoa). Horregatik, Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak proposatu eta Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2015eko maiatzaren 19(e)ko batzarraldian eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe XEDATU DUT: Artikulu bakarra Abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuaren azken xedapenetako bigarrena aldaraztea. Honenbestez, honela idatzita geratuko da: «Bigarrena: Aurrekontuko diru-hornidura. Deialdi honetan eman daitezkeen diru-laguntzak beheko aurrekontuko partida eta diru-horniduren kontura emango dira. Guztira, bi milioi berrehun eta laurogeita zazpi mila zazpiehun eta hamar euro ( euro) dira, gutxi gorabehera; baina, kopuru hori alda daiteke, aurrekontuen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera: 1. arloko aurrekontua, guztira, milioi bat hirurehun eta laurogeita zazpi mila zazpiehun eta hamar euro ( euro) da, honelaxe banatuta: Proiektu zk.: 2008/ / /08/03 Ekialdia Zenbatekoa ( ) GUZTIRA / /08/03 Ekialdia Zenbatekoa ( ) GUZTIRA Departamento de Promoción Económica DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 76/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica la disposición final segunda del decreto foral 161/2014 de 9 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de creación de empresas innovadoras. 1. Antecedentes El Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre, modificado por el Decreto Foral 5/2015 de 27 de enero, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa de Creación de Empresas Innovadoras, establece en su Disposición final segunda la dotación presupuestaria para hacer frente a las ayudas y beneficios que pueden otorgarse con arreglo a este Decreto. Con el objeto de tener dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las solicitudes que se presenten en la segunda convocatoria del área 1, resulta conveniente realizar una ampliación del crédito presupuestario destinado al Programa de Creación de Empresas Innovadoras, de acuerdo con el artículo 43 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, relativo a la ampliación de dotaciones presupuestarias en una cantidad adicional. Por ello, a propuesta del Diputado foral de Promoción Económica y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de esta Diputación Foral en reunión de 19 de mayo de 2015, DISPONGO: Artículo único Modificar la Disposición Final Segunda del Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre, quedando redactada de la forma siguiente: «Segunda: Dotación presupuestaria. Las subvenciones que puedan otorgarse en la presente convocatoria, se efectuarán con cargo a las siguientes partidas y dotaciones presupuestarias relacionadas a continuación por un total de dos millones doscientas ochenta y siete mil setecientos diez euros ( euros), de carácter estimativo, y sin perjuicio de que las mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presupuestaria vigente: 1. El total del presupuesto del área 1 asciende a un millón trescientas ochenta y siete mil setecientos diez euros ( ), distribuido de la siguiente forma: N.º de Proyecto: 2008/ / /08/03 Ejercicio Importe ( ) TOTAL / /08/03 Ejercicio Importe ( ) TOTAL

4 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de arloko aurrekontua, guztira, bederatziehun mila euro ( euro) da, honelaxe banatuta: Proiektu zk.: 2008/ / /08/03 2. El total del presupuesto del área 2 asciende a novecientos mil euros ( euros), distribuido de la siguiente forma: N.º de Proyecto: 2008/ / /08/03 Ekialdia Zenbatekoa ( ) GUZTIRA Ejercicio Importe ( ) TOTAL Partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Onartzen diren eskabideen arabera pertsona eta erakunde onuradunen izaera juridikoak eta diruz lagundutako gastuen kontzeptuak askotarikoak izan daitezke, aurrekontuko partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko beste partiden artean egokitu ahal izango dira. Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren aurrekontuaren gehieneko mugara heltzen ez bada, sobera geratutako zenbatekoa gastatzeko baimena ezeztatu egingo da, eta horretarako ez da beharrezkoa izango dekretu hau aldatzea. Bestalde, martxoaren 23ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2010 Foru Dekretuaren 43 artikuluaren arabera, aurrekontuko diru-hornidura guztien zenbateko osoari kopuru osagarri bat gehitu ahal izango zaio, ebazpena eman aurretik eta deialdi berririk egin behar izan gabe. Organo eskudunak emango du kopuru hori gehitzeko baimena, eta nahikoa kreditu egotearen araberakoa izango da. Gehienez ere, euro gehitu ahal izango dira. AZKEN XEDAPENA Honako Dekretua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean. Bilbon, 2015eko maiatzaren 19an. Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, IMANOL PRADALES GIL Ahaldun Nagusia, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN (I-938) Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren 4890/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 20ko, urterako bigarren laguntza-deialdia ezartzen duena, enpresa berritzailek sustatzeko programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» izeneko 1. arloan. Abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuak Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia onesten ditu. Aipaturiko Foru Dekretua urtarrilaren 27ko 5/2015 eta 19ko 76/2015 Foru Dekretuak aldarazi zituen. Aipatutako Programako jarduera-arloen barruan, enpresa-proiektu berritzaileen garapena babesten duen 1. arloa dago. Aurkeztutako espedienteak aztertu dira eta, martxoaren 26ko 2558 /2015 Foru Aginduaren bidez, ebatzi egin da lehenengo deialdiko laguntzen emakida. Horrenbestez, Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako «enpresa-proiektu berritzaileen garapena» izeneko 1. arloko partidetan aurrekontu-kreditua soberan dagoela egiaztatu da. Abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuaren azken xedapenetatik bigarrenean ahalmena ematen zaio Ekonomi Sustapen Foru Sailaren titularrari beste deialdi batzuk irekitzeko, baldin eta aurreko deialdia itxitakoan dagoen aurrekontu kredituak horretarako aukera ematen badu. Hau guztia kontuan hartuta, ondokoa Las cantidades asignadas a las diferentes partidas presupuestarias, tienen un carácter estimativo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza jurídica de las personas y entidades beneficiarias y los distintos conceptos de gastos subvencionados, los recursos económicos asignados a las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las partidas del mismo capítulo presupuestario. Asimismo una vez resueltas todas las solicitudes no se alcanzara el límite presupuestario máximo, se procederá a tramitar la anulación de la autorización de gasto por el importe sobrante sin que sea obligatorio modificar el presente Decreto. Por otro lado, según el artículo 43 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser ampliada en una cantidad adicional, previamente a la resolución y sin que sea necesaria la realización de una nueva convocatoria. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para ello y su efectividad queda condicionada a la existencia de crédito. El importe adicional máximo será de euros. DISPOSICIÓN FINAL El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En Bilbao, a 19 de mayo de El diputado foral de Promoción Económica, IMANOL PRADALES GIL El Diputado General, JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN (I-938) ORDEN FORAL del diputado foral de Promoción Económica 4890/2015, de 20 de mayo por la que se establece una segunda convocatoria de ayudas, para el año 2015, del área 1 «desarrollo de proyectos empresariales innovadores» del programa de creación de empresas innovadoras. El Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre, modificado por los Decretos Forales 5/2015, de 27 de enero, y 76/2015 de 19 de mayo, aprueba las bases reguladoras y la primera convocatoria del Programa de Creación de Empresas Innovadoras. Dentro de las áreas de actuación del citado Programa está el área 1 que apoya el desarrollo de proyectos empresariales innovadores. Una vez examinados los expedientes presentados, y resuelta la concesión de ayudas de la primera convocatoria mediante Orden Foral 2558 /2015 de 26 de marzo, se confirma la existencia de crédito presupuestario sobrante en las partidas correspondientes al área 1 «Desarrollo de proyectos empresariales innovadores» del Programa de Creación de Empresas Innovadoras. En la disposición final primera del Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre, se autoriza al titular del Departamento Foral de Promoción Económica la apertura de nuevas convocatorias en el supuesto de que la existencia de crédito presupuestario al cierre de la convocatoria anterior así lo permita. Por todo ello

5 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 XEDATU DA: 1. artikulua. Deialdia Bigarren deialdia egingo da, Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako «Enpresa-proiektu Berritzaileen garapena» izeneko 1. arloko diru-laguntzak emateko. Aipatutako programa abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuak arautzen du (abenduaren 19ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 243. zenbakian). Dekretu hori urtarrilaren 27ko 5/2015 Foru Dekretuak eta 19ko 76/2015 Foru Dekretuak aldarazi zuten. 2. artikulua. Xedea Enpresa Berritzaileak Sustatzeko Programako 1. arloaren helburua Bizkaiko enpresa-sarera dibertsifikazioari eta teknologia berriei lotutako jarduerak ekartzen dituzten enpresa-proiektu berri eta berritzaileak abiarazten laguntzea da. Baina proiektu hauek balio erantsi handia eta hazteko aukera izan behar dute. 3. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea, era eta tokia. Erantsitako agiriak 1. Eskabideak aurkezteko epea 2015eko ekainaren 4tik irailaren 15era 13:30era arte izango da. 2. Eskabidea, behar bezala beteta, Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomia Sustapeneko Bulego Birtuala» atalean ( eus/sustapena). 3. Bulego birtualera sartzeko erak: a) Sinadura elektronikoa duen txartela edo ziurtagiria. b) Pertsona fisikoaren Bizkaibai txartela; txartel hori Ekonomia Sustatzeko Sailean (Orueta apezpikuaren kalea, 6, Bilbo) lor daiteke, aipatutako web gunean esandako moduan. c) Pertsona juridikoaren Bizkaibai txartela. Hiru aukera horiek guztiek baimena ematen dute pertsona juridikoaren ordezkari legez eskabideak egiteko a) eta b) letretan aipatutako txartelak erabiliz bakarrik egin daitezke pertsona fisikoaren eskabideak. 4. Eskabide-orrira jo aurretik, sistemak beharrezkoak diren datuak eskatuko ditu Ekonomia Sustatzeko Sailaren Erakundeen eta Pertsonen Erregistroko inskripzioa egiteko (apirilaren 21eko 61/2010 Foru Dekretuaren bidez eta maiatzaren 3ko 85/2011 Foru Dekretuaren bidez arautu zen erregistro hori). 5. Eskabidea aurkeztuta, eskatzaileak baimena ematen dio diru-laguntza ematen duen organoari zuzenean informazioa lor dezan, jakiteko zerga-eginbeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak, Lanbideri edo dagokion Enpleguko zerbitzu publikoarekikoak eta beste edozein administrazio publikoarekikoak egunean ordainduta dauzkan. 6. Eskabideekin batera, abenduaren 9ko 161/2015 Foru Dekretuaren 8. artikuluan adierazitako dokumentazioa aurkeztu behar da; horretarako, gorago aipatu den atari birtualean dokumentazioa eransteko dagoen sistema erabili behar da. 7. Nolanahi ere, instrukzioaz arduratzen den organoak elkartu edo xehatu egin ahalko ditu elkarrekin zerikusia duten eskabideak, eta eskabide horiek ondo aztertu eta ebaluatzeko egoki ikusten dituen multzoak sortu. Horrez gainera, esku izango du diru-laguntzaren xedeko jarduerara ondoen egokitzen den egitate lagungarria zehazteko. 8. Eskabideak jaso ondoren, oso-osorik beteta ez badaude, erakunde eskatzaileari errekerimendua egingo zaio hamar (10) eguneko epean (jakinarazpena egin, eta biharamunetik zenbatzen hasita) akatsa konpon dezan edo nahitaez aurkeztu beharreko dokumentuak aurkez ditzan; eta ohartaraziko zaio, horrela egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela horretarako berenberegi emaniko ebazpen baten bidez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71. artikuluan xedatutakoaren arabera (urtarrilaren 13ko Legeak aldatu zuen lege hori). 4. artikulua. Pertsona eta erakunde onuradunak Pertsona eta erakunde onuradunak abenduaren 8ko 161/2014 Foru Dekretuko 2. artikuluko 1, 3, 4 eta 5. idatz-zatietan ezarrita daude. SE DISPONE: Artículo 1. Convocatoria Realizar una segunda convocatoria de concesión de subvenciones dentro del área 1, «Desarrollo de proyectos empresariales innovadores», del Programa de Creación de Empresas Innovadoras, regulado por el Decreto 161/2014, de 9 de diciembre, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 243 de 19 de diciembre. Dicho Decreto fue modificado por los Decretos Forales 5/2015, de 27 de enero y 76/2015 de 19 de mayo. Artículo 2. Objeto El área 1 del Programa de Creación de Empresas Innovadoras tiene como objeto facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. Artículo 3. Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes. Documentación adjunta 1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 4 de junio hasta las 13:30 del 15 de septiembre de La solicitud, debidamente cumplimentada, se presentará por Internet, en el apartado «Oficina virtual de Promoción Económica» ( eus/sustapena). 3. El acceso a la Oficina Virtual podrá realizarse por medio de: a) Tarjeta o certificado con firma electrónica. b) Tarjeta Bizkaibai de persona física, que podrá obtenerse en el Departamento de Promoción Económica (calle Obispo Orueta, 6, Bilbao), según se informa en la página web citada. c) Tarjeta Bizkaibai de persona jurídica. Cualquiera de las tres posibilidades permite realizar solicitudes en representación de una persona jurídica. Las solicitudes de persona física únicamente podrán realizarse por medio de las tarjetas indicadas en las letras a) y b). 4. Antes de acceder al formulario de solicitud, el sistema le solicitará los datos necesarios para la inscripción en el Registro de Entidades y Personas del Departamento de Promoción Económica (REPPE), regulado mediante el Decreto Foral 61/2010, de 21 de abril y el Decreto Foral 85/2011, de 3 de mayo. 5. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la persona o entidad solicitante para que el órgano concedente pueda obtener de manera directa la información relativa a su situación tributaria, con la Seguridad Social, con Lanbide o el servicio público de empleo que corresponda y con cualquier otra administración pública. 6. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que se fija en el artículo 8 del Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre; utilizándose, el sistema de anexado de documentación existente en el portal virtual anteriormente citado. 7. En todo caso, el órgano instructor podrá agrupar o desglosar aquellas solicitudes relacionadas entre si, en cuantas considere oportunas para su correcto análisis y evaluación, así como determinar el hecho subvencionable que mejor se adecue a la actividad objeto de subvención. 8. Recibidas las solicitudes, si éstas no vinieran debidamente cumplimentadas, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de la correspondiente solicitud mediante resolución dictada al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Artículo 4. Personas y entidades beneficiarias Las personas y entidades beneficiarias quedan establecidas en el artículo 2, apartados 1, 3, 4 y 5 del Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre.

6 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de artikulua. Diru-laguntzaren xede izan daitekeen egitatea Diru laguntzaren xede izan daitekeen egitatea 161/2014 Foru Dekretuko 4. artikuluan ezarrita dago. 6. artikulua. Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 161/2014 Foru Dekretuko 5. artikuluan ezarrita daude. 7. artikulua. Burutzapen epeak Enpresa-planen burutzapen-epea 161/2014 Foru Dekretuko 6. artikuluan ezarrita dago. 8. artikulua. Diru -laguntzaren zenbatekoa Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 161/2014 Foru Dekretuko 7. artikuluan ezarrita daude. 9. artikulua. Balorazio irizpideak Jasotako balorazioaren arabera emango dira diru-laguntzak. Edonola ere, gutxienez 50 puntu eduki beharko dira, 161/2014 Foru Dekretuko 8. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideen arabera. 10. artikulua. Diru-laguntza emateko prozedura Diru-laguntzak norgehiagoka emango dira eta 161/2014 Foru Dekretuko IV. Tituluan (26. artikulutik 34.era) ezarritako prozedura beteko da. 11. artikulua. Ebazpen-epea Deialdia ebazteko gehienezko epea sei (6) hilekoa izango da, deialdia ixten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita, 161/2014 Foru Dekretuaren 30. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. 12. artikulua. Ebazpena eta errekurtsoak Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Ekonomi Sustapen Saileko foru diputatuari, foru agindu hau jakinarazten den egunaren biharamunetik hasita hilabe bateko epean, 161/2014 Foru Dekretuaren 32. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Era berean, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko da, Administrazioarekiko Auzietarako dagokion Epaitegian, bi (2) hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritako eran. Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri. Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri. AZKEN XEDAPENAK Lehena. Aurrekontu zainpeketa Deialdi honetan eman daitezkeen laguntza eta onurak behean aipatuko den aurrekontuko partida eta zuzkiduren kontura emango dira. Guztira, euro, gutxi gorabehera; baina, partida eta zuzkidura horiek aldatu egin daitezke, aurrekontuen arloan indarrean dagoen araudiaren arabera. 1. arloko, honelaxe banatuta dago, euro urterako eta euro urterako. Proiektu zk.: 2008/ / /08/03 Ekialdia Zenbatekoa ( ) GUZTIRA Artículo 5. Hecho subvencionable El hecho subvencionable queda establecido en el artículo 4 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 6. Gastos subvencionables Los gastos subvencionables quedan establecidos en el artículo 5 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 7. Plazo de ejecución El plazo para le ejecución del plan empresarial queda establecido en el artículo 6 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 8. Cuantía de la subvención Los gastos subvencionables quedan establecidos en el artículo 7 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 9. Criterios de valoración Las subvenciones se otorgarán de acuerdo a la valoración obtenida, debiendo obtener en cualquier caso un mínimo de 50 puntos según los criterios de valoración establecidos en el artículo 8 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 10. Procedimiento de concesión de las subvenciones Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Título IV, artículos del 26 al 34 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 11.- Plazo de resolución El plazo de resolución máxima de la convocatoria será de seis (6) meses a partir del día siguiente al de la fecha de cierre de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto Foral 161/2014. Artículo 12. Resolución y recursos La resolución agota la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer Recurso Potestativo de Reposición ante el Diputado Foral de Promoción Económica, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la presente notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Decreto Foral 161/2014. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa que corresponda, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, en los términos contemplados por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No será posible simultanear ambos recursos. No será posible simultanear ambos recursos. DISPOSICIONES FINALES Primera. Consignación presupuestaria Las ayudas y beneficios que puedan otorgarse en la presente convocatoria, se efectuarán con cargo a las partidas y dotaciones presupuestarias abajo relacionadas por un total de euros, de carácter estimativo, y sin perjuicio de que las mismas puedan ser modificadas de conformidad con la normativa presupuestaria vigente. El presupuesto del área 1 está distribuida entre el año 2015, euros y el año 2016, euros. N.º de Proyecto: 2008/ / /08/03 Ejercicio Importe ( ) TOTAL

7 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de / /08/03 Ekialdia Zenbatekoa ( ) GUZTIRA / /08/03 Ejercicio Importe ( ) TOTAL Aurrekontu partidei esleitutako kopuruak gutxi gorabeherakoak dira. Pertsona eta erakunde onuradunen izaera juridikoak ezberdinak direla eta diruz lagundutako gastuen kontzeptuak ere ezberdinak direla kontuan hartuta, azkenean onartzen diren eskabideen arabera, aurrekontu partidei esleitutako baliabide ekonomikoak aurrekontuko kapitulu bereko beste partida batzuen artean berregokitu ahal izango dira. Bestalde, martxoaren 23ko Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2010 Foru Dekretuaren 43 artikuluaren arabera, aurrekontuko diru-hornidura guztien zenbateko osoari kopuru osagarri bat gehitu ahal izango zaio, ebazpena eman aurretik eta deialdi berririk egin behar izan gabe. Organo eskudunak emango du kopuru hori gehitzeko baimena, eta nahikoa kreditu egotearen araberakoa izango da. Gehienez ere, euro gehitu ahal izango dira. Bigarrena. Araudi aplikagarria Foru Agindu honetan xedatu ez diren kasuetan, Lehiakortasuna Hobetzeko Planaren lehenengo deialdian (abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuak arautzen duena) ezarritakoa aplikatuko da. Hirugarrena. Indarrean sartzea Honako xedapena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean egongo da indarrean. Bilbon, 2015eko maiatzaren 20an. Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, IMANOL PRADALES GIL (I-937) Ingurumen Saila Las cantidades asignadas a las diferentes partidas presupuestarias, tienen un carácter estimativo. En función de las solicitudes que resulten aprobadas, dada la diferente naturaleza jurídica de las personas y entidades beneficiarias y los distintos conceptos de gastos subvencionados, los recursos económicos asignados a las partidas presupuestarias podrán readecuarse entre las partidas del mismo capítulo presupuestario. Por otro lado, según el artículo 43 del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo, la cuantía total de las diferentes dotaciones presupuestarias podrá ser ampliada en una cantidad adicional, previamente a la resolución y sin que sea necesaria la realización de una nueva convocatoria. Dicha ampliación será autorizada por el órgano competente para ello y su efectividad queda condicionada a la existencia de crédito. El importe adicional máximo será de euros. Segunda. Normativa aplicable En lo no previsto en la presente Orden Foral resultará de aplicación lo establecido en la primera convocatoria del Programa de Creación de Empresas Innovadoras, regulada por el Decreto Foral 161/2014, de 9 de diciembre. Tercera. Entrada en vigor La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En Bilbao, a 20 de mayo de El diputado foral de Promoción Económica, IMANOL PRADALES GIL (I-937) Departamento de Medio Ambiente Ingurumeneko foru diputatuaren 922/2015 FORU AGIN- DUA, maiatzaren 21ekoa, «Karrantzako Edateko Uraren Araztegi berriaren eta La Cerrojako putzuaren arteko eroanbide berriak» izeneko proiektuaren burutzapenak ukituriko ondasun eta eskubideak atzeman aurreko aktak egiteko datak adierazten dituena. Gaurko egunez Sail honek Foru Agindua hartu izan du. Foru Agindu horren xedapenezko zatia ondokoa da: Lehenengoa: Ondasunen eta eskubideen titular guztiei deialdia egiten zaie, adierazi egun eta orduetan eta Karrantza Haraneko udaletxean aldez aurretik aurkeztu ondoren eraginpeko lursailak atzematearen aurreko aktak jaso eta, egokia gertatuz gero, beraien formazko atzematea egiteko, interesatuek eskatuz gero, beharrezkoa denean, lursailera bertara joan izatearen kaltetan gabe. Ekitaldi horretara ukituak beraiek, edo berauen izenean jarduteko behar bezalako eskuespena duen pertsona batek ordezkaturik, joan beharko dute, beren titulartasuna benetakotzen duten agiriak (eskritura publikoak, pribatuak, Jabetza Erregistroaren ziurtagiriak, etab.) ekarriz, egokiets badezate, beren pentzutan, perituak edota notarioa eraman ditzaketelarik. Halaber, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko arautegiaren artikuluan xedatu denarekin bat etorriz, zerrenda erantsian aipatu gabe gelditu diren eskubide errealen edo interes ekonomikoen interesdunek eta titularrek egokitzat jotzen dituzten alegazioen idatzia aurkez dezakete sail honetan, Bilboko Errekalde Zumarkaleko 30-3.eko bulegoetan, atzematearen aurretiko aktak egiteko egunera arte, ukitutako ondasunen eta eskubideen zerrenda egitean gerta litezkeen akatsak konpontzeko soilik. ORDEN FORAL del diputado foral de Medio Ambiente 922/2015, de 21 de mayo, por la que se señalan fechas para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto «Nuevas conducciones entre la nueva ETAP de Karrantza y la Balsa de la Cerroja». En el día de hoy este Departamento ha adoptado la Orden Foral cuya parte dispositiva a continuación se publica: Primero: Convocar a las personas titulares de los bienes y derechos, para que en los días y horas señalados y previa personación en el Ayuntamiento del Valle de Karrantza, se proceda al levantamiento del acta previa a la ocupación de los terrenos afectados, y si procede, a la ocupación formal de los mismos, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno en caso necesario, a solicitud de la persona interesada. A dicho acto deberán asistir las personas afectadas personalmente o bien representadas por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escrituras públicas, privadas, certificados del Registro de la Propiedad, etc.), pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus peritos/as y/o un/a notario/a. Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, las personas interesadas y titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito en las oficinas de este Departamento, sitas en Bilbao, Alameda Rekalde, 30, 3.º, hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas a la ocupación, cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores en que se haya podido incurrir al relacionar los bienes y derechos que se afectan.

8 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Epe horretan zehar, ukitutako ondasun-eskubideen zerrenda ikusgai egongo da, halaber, Karrantza Hareneko udaleko iragarki-oholetan, (ii) zein Abogados y Técnicos Asociados, S.L. (AYTA- SA) enpresan, Maria Diaz de Haro, 10 bis, 7, Bilbao eta (iii) erakundearen web orrialdean ( Ingurumen Saileko «Desjabetzapenak» atalean. Bigarrena: Foru Agindu hau interesadunei jakinaraztea, dagozkien errekurtsoen aipamenarekin. Hirugarrena: Foru Agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaian hedapen handiena duten egunkarietako bitan eta erakundearen web orrialdean ( argitaratzea. Bilbon, 2015eko maiatzaren 21ean. Ingurumeneko foru diputatua, IOSU MADARIAGA GARAMENDI Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afectados quedará asimismo expuesta en (i) el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Karrantza Harana/Valle de Carranza, en la empresa Abogados y Técnicos Asociados, S.L. (AYTASA), sita en Maria Diaz de Haro, 10 bis, 7, Bilbao y (iii) en la página web institucional en el apartado «Expropiaciones» del Departamento de Medio Ambiente. Segundo: Notificar la presente orden foral a las personas interesadas con indicación de los recursos procedentes. Tercero: Publicar la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en dos de los diarios de mayor difusión del territorio y en la página web institucional En Bilbao, a 21 de mayo de El diputado foral de Medio Ambiente, IOSU MADARIAGA GARAMENDI PROIEKTUA / PROYECTO: KARRANTZAKO EDATEKO URAREN ARAZTEGI BERRIAREN ETA LA CERROJAKO PUTZUAREN ARTEKO EROANBIDE BERRIAK NUEVAS CONDUCCIONES ENTRE LA NUEVA ETAP DE KARRANTZA Y LA BALSA DE LA CERROJA UDAL MUGARTEA / TÉRMINO MUNICIPAL: KARRANTZA-HARANEKO UDALA/AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA Finka zk. Finca n. o Jabea Titular Ukitze-era Zortasun Aldi baterako Poligonoairaunkorra (m 2 ) atzematea (m 2 ) Etxadia Afección Servidumbre Ocupación Polígonopermanente (m 2 ) temporal (m 2 ) Manzana Katastroko datuak Datos de catastro Lur-zatia Hila Eguna Ordua Parcela Mes Día Hora 1 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 2 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 2 Conc JOSE RAMÓN, ANTONIO ARRIEN PÉREZ EKAINA 18 9:30 JUNIO 3 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 4 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 4 Conc AITOR CASILLAS ARRIEN EKAINA 18 10:30 JUNIO 5 JOSE RAMÓN, ANTONIO, MARIA LUISA, LAUREANA ARRIEN EKAINA 18 10:00 JUNIO 6 EZEZAGUNA EKAINA 18 13:00 DESCONOCIDO JUNIO 7 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 8 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 9 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 9 Conc AITOR CASILLAS ARRIEN EKAINA 18 10:30 JUNIO 10 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 11 MARIA MERCEDES FLORES GIL EKAINA 18 11:00 JUNIO 12 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 13 AGUSTÍN SALAZAR ORTIZ EKAINA 18 11:30 JUNIO 14 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 15 DANIEL ZULUETA BARQUIN EKAINA 18 12:00 JUNIO 16 DANIEL ZULUETA BARQUÍN EKAINA 18 12:00 JUNIO 17 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO

9 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Finka zk. Jabea Ukitze-era Zortasun Aldi baterako Poligonoairaunkorra (m 2 ) atzematea (m 2 ) Etxadia Katastroko datuak Lur-zatia Hila Eguna Ordua 18 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 19 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 20 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 21 KARRANTZA-HARANEKO UDALA EKAINA 18 13:30 AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE KARRANTZA JUNIO 21 Conc JOSE ELGUEA DOMINGUEZEN OINORDEKOAK EKAINA 18 12:30 HEREDEROS DE JOSE ELGUEA DOMINGUEZ JUNIO Lehendakaritza Saila Departamento de Presidencia (I-960) Bizkaiko Foru Aldundiak 2015eko maiatzaren 19an egindako ohiko bilkuran hartutako erabakien laburpena. AZTERGAIEN ZERRENDA eko maiatzaren 12an egindako ohiko bilerako akta onestea. Lehendakaritza Sailekoak 2. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan, goi mailako teknikarien klasean, enpresako medikuen berezitasunean, bitarteko funtzionarioak kargugabetzea. 3. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan, goi mailako teknikarien klasean, enpresako medikuen berezitasunean, karrerako funtzionarioak izendatzea. 4. Administrazio bereziaren eskalan, zerbitzu berezien azpieskalan operatiboa, su-itzaltze klasean, suhiltzaile-gidarien berezitasunean, praktiketako funtzionarioak izendatzea. 5. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan, erdi mailako teknikarien klasean, administrazio eta finantza kudeaketako erdi mailako teknikarien berezitasunean, bitarteko funtzionarioa izendatzea. 6. Administrazio bereziaren eskalan, azpieskala teknikoan, erdi mailako teknikarien klasean, gizarte-langileen berezitasunean, bitarteko funtzionarioak izendatzea. 7. Administrazio orokorraren eskalan, administrarien azpieskalan, bitarteko funtzionarioa izendatzea. 8. Bizkaiko Foru Aldundiaren urriaren 8ko 165/1991 Foru Dekretuak sortutako Herri Lan eta Garraio Saileko Kontratazio Mahaia Lehendakaritza Saileko Kontratazio Mahai Zentralera gehitzen duen eta bi sail horien Egitura Organikoaren Araudia onartzen duten Bizkaiko Foru Aldundiaren otsailaren 14ko 15/2012 eta azaroaren 20ko 155/2012 Foru Dekretuak aldatzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 9. Lanpostuen zerrendak egokitzea onartzea, Herri Lan eta Garraio Saileko eta Lehendakaritzako sailetarako onartutako Egitura Organikoaren Dekretuen egokitzapenaren arabera. Herri Lan eta Garraio Saileko lanpostuak berriro atxikitzea. Ogasun eta Finantza Sailekoak 10. Zergen alorreko informazioa trukatzeko asmoz Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bizkaiko Lurralde Historikoko udalen artean sinatuko diren lankidetza hitzarmenen ereduak onartzea. Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación Foral de Bizkaia en la reunión ordinaria celebrada el día 19 de mayo de RELACIÓN DE ASUNTOS 1. Aprobar el Acta de la reunión ordinaria celebrada el día 12 de mayo de Del Departamento de Presidencia 2. Cesar Funcionarios/as Interinos/as en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Superiores, Plaza: Médico/a de Empresa. 3. Nombrar Funcionarios/as de Carrera en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Superiores, Plaza: Médico/a de Empresa. 4. Nombrar Funcionarios/as en prácticas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales -Operativa-, Clase: Extinción de Incendios, Especialidad: Bombero/a - Conductor/a. 5. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Medios/as, Especialidad: Técnico/a Medio/a de Gestión Administrativa Financiera. 6. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase: Técnicos/as Medios/as, Especialidad: Trabajador/a Social. 7. Nombrar Funcionario/a Interino/a en la Escala de Administración General, Subescala: Administrativa. 8. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se integra la Mesa de Contratación del Departamento de Obras Públicas y Transportes creada por Decreto Foral de la Diputación Foral 165/1991, de 8 de octubre, en la Mesa Central de Contratación del Departamento de Presidencia, y consecuente adaptación de los Decretos Forales de la Diputación Foral 15/2012, de 14 de febrero y 155/2012, de 20 de noviembre, por los que se aprueban los Reglamentos de Estructura Orgánica de ambos Departamentos. 9. Aprobar la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo a las adaptaciones de los Decretos de Estructura Orgánica aprobados para los Departamentos de Obras Públicas y Transportes y de Presidencia. Readscripción de Puestos de Trabajo del Departamento de Obras Públicas y Transportes. Del Departamento de Hacienda y Finanzas 10. Aprobar el modelo de Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Bizkaia para el intercambio de información con fines tributarios.

10 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de Txorierri-Mungialdea errepide bidezko bidaiarien erabilera orokorreko garraio erregular eta iraunkorra eskaintzeko zerbitzu publikoen kudeaketa kontratuari dagokion Herri Lan eta Garraio Sailaren urte askotarako gastua baimentzea. Herri Lan eta Garraio Sailekoak 12. Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea, dohaintza bidez titulartasuna aldatzeari buruzkoa, Feveren lurperatze-lanek eragindako zorupeak Bilbao Ria 2000ri lagatzeko. 13. Elorrioko Udalari lagatzearren, p.k.tik (N-636 errepideko biribilgunea, Elorrioko saihesbidea) p.k.ra (lagatako BI-3331) bitartean, BI-3331 foru errepidearen (Elorrioko zeharbidea) titulartasuna aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 14. «BI-2731 errepideko saihesbidea (14,80 P.K.ren eta 16,00 P.K.ren artean, Leioako EHUren inguruan) eraikitzeko proiektua» lan-kontratuaren likidazioa onartzea eta behin betiko bermea itzultzea. 15. «Bilboko Metropolialdea berehala berreskuratzeko ekintzen proiektu osoa» lan-kontratuaren amaierako ziurtagiria onartzea. 16. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskadi Txirrindularitza Fundazioaren artean sinatuko den Lankidetza Hitzarmena (Ciclable Plan Zuzentzailearen garapena da beronen helburua) onartzea. Ingurumen Sailekoa 17. Bizkaiko Foru Aldundiaren Ingurumen Sailaren eta Busturialdeko Ur Partzuergoaren artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, honako lanak finantzatzeko: La Vega 5 zundaketa eraikitzea, aurre-esplorazio hidrogeologikoko zundaketak eraiki eta ebaluatzea, eta Urdaibaiko Saneamendu sarearen teleneurri eta telekontrol sistema (I. fasea) ezartzea. 18. Euskadiko Administrazio Nagusiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean sinatuko den hitzarmen markoa onartzea, Euskadiko ekosistemen zerbitzuak ikertu eta ebaluatzeko. 19. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, Euskadiko ekosistemen zerbitzuen ebaluazioari buruzko ikerketa-programa gauzatzeko. Gizarte Ekintza Sailekoak 20. Gurasoenganako Indarkerian Espezializatutako Familia Mailako Gizarte Ekintza Sailaren Esku-hartze programa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 21. Kreditu-mugari eta aurrekontu-partidaren esleipenari dagokienez, gizarteratzeko laguntza bereziak arautzen dituen martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretua aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 22. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Fundación Integrando erakundearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, «Enkarterriak» izeneko baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 23. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta «Agiantza Elkartea» erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmena onartzea, «Dos de mayo» izeneko egoitza-baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonei laguntzeko. 24. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Bilboko Bide Sari de Pastoral Penitenciaria erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Aldatzen izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 25. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Askabide Liberación erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren 11. Autorizar Gasto Plurianual del Departamento de Obras Públicas y Transportes relativo al Contrato de gestión de servicios públicos para el servicio de Transporte regular permanente y de uso general de viajeros por carretera Txorierri-Mungialdea. Del Departamento de Obras Públicas y Transportes 12. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre cambio de titularidad por cesión a Bilbao Ria 2000 de subsuelos afectados por las obras de soterramiento de Feve. 13. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, sobre cambio de titularidad por cesión al Ayuntamiento de Elorrio de la Carretera Foral: BI-3331 (Travesía de Elorrio), del P.K (Rotonda de la N-636, Variante Elorrio) a P.K (BI-3331 cedida). 14. Aprobar la liquidación y devolución de Garantía Definitiva del Contrato de obras Proyecto de construcción de la Variante de la Carretera BI-2731, entre el P.K. 14,80 y el P.K. 16,00 en el entorno de la UPV en Leioa. 15. Aprobar la Certificación Final del Contrato de obra Proyecto integral de actuaciones de regeneración inmediata en el Área Metropolitana de Bilbao. 16. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Fundación Ciclista Euskadi, cuyo objeto se enmarca en el desarrollo de su «Plan Director Ciclable». Del Departamento de Medio Ambiente 17. Aprobar el Convenio a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia - Departamento de Medio Ambiente y el Consorcio de Aguas de Busturialdea para la financiación de la construcción del sondeo de La Vega 5, la construcción y evaluación de sondeos de pre-explotación hidrogeológica y la implantación del sistema de telemedida y telecontrol de la red de Saneamiento de Urdaibai. Fase I. 18. Aprobar el Acuerdo Marco a suscribir entre la Administración General del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Diputación Foral de Bizkaia y la Diputación Foral de Gipuzkoa para la investigación y evaluación de los servicios de los Ecosistemas de Euskadi. 19. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea para el desarrollo del programa de investigación sobre la evaluación de los servicios de los Ecosistemas de Euskadi. Del Departamento de Acción Social 20. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula el programa de Intervención Familiar Especializado en Violencia Filio Parental del Departamento de Acción Social. 21. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica, en lo que respecta al límite de crédito y a la asignación de la partida presupuestaria el Decreto Foral 60/2011 de 22 de marzo por el que se regulan las ayudas especiales para la inclusión social. 22. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Fundación Integrando, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo denominado Enkarterriak. 23. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Agiantza Elkartea, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado piso de acogida Dos de mayo. 24. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Bide Sari de Pastoral Penintenciaria, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Aldatzen. 25. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación

11 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 aldaketa onartzea, Askarri izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 26. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Agiantza Elkartearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Aretxaga izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 27. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Bilboko Elizbarrutiko Caritasen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Garamendi etxebizitzarako etxebizitza izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 28. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Bilboko Elizbarrutiko Caritasen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Otxarkoaga etxebizitzarako etxebizitza izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 29. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Askabide Liberación erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Atsedena izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 30. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta Askabide Liberación erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzea, Aukera izeneko egoitza baliabidearen bidez, gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pertsonei laguntzeko. 31. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta «Centro de acogida Beata María Josefa» erakundearen artean sinatukorako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzeko, «Beata María Josefa Harrera Zentroa» izeneko egoitza-baliabidearen bidez gizarte-bazterketa egoeran dauden pertsonei laguntzeko. 32. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta «Asociación benéfico-asistencial Elkarbanatuz de Bilbao» erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzeko, «Ondoan» jardueraren bidez egoitza zerbitzua emateko. 33. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta «Asociación benéfico-asistencial Elkarbanatuz de Bilbao» erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzeko, «Hegoak» jardueraren bidez egoitza zerbitzua emateko. 34. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta «Asociación benéfico-asistencial Elkarbanatuz de Bilbao» erakundearen artean sinatutako lankidetza hitzarmenaren aldaketa onartzeko, «Amets» jardueraren bidez egoitza zerbitzua emateko. 35. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, Bizkaiko Lurralde Historikoan genero-desberdintasunaren eta horrek ekonomiaren garapenarekin izan duen loturaren gaineko ikerketa egiteko. 36. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta APNABI-Autismoa edo autismoarekin lotutako beste gaitz batzuk dituzten Haurren Gurasoen Bizkaiko Elkartearen artean sinatuko den lankidetza hitzarmena onartzea, Deusto eguneko zentroan eguneko arreta zerbitzua eskaintzeko. 37. Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren eta AFA-Alzheimerra edo buruko bestelako gaitzak dituzten gaixoen senideen elkartearen arteko lankidetza hitzarmena onartzeko, Jabetuz zentroan autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak emateko. Nekazaritza Sailekoak ean Bizkaiko Lurralde Historikoan pinuaren prozesionaria (Thaumetopoea pityocampa Schiff) izeneko izurritearen kontra egindako borroka-ekintzak Herri Onurarako izendatzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 39. Bizkaiko Lurralde Historikoan erlezaintza sustatzeko laguntza ekonomikoen eta 2015erako diru-laguntzen deialdiari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. Askabide Liberación, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Askarri. 26. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Agiantza Elkartea, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado piso Aretxaga. 27. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Cáritas Diocesana de Bilbao, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Garamendi piso de convivencia. 28. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Cáritas Diocesana de Bilbao, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Otxarkoagapiso de convivencia 29. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación T4 de Lucha contra el Sida, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Atsedena. 30. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación T4 de Lucha contra el Sida, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo residencial denominado Aukera. 31. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Centro de Acogida Beata María Josefa, para la atención a personas en situación de exclusión social en el dispositivo denominado Centro de Acogida Beata Josefa. 32. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Benéfico-Asistencial Elkarbanatuz de Bilbao, para la prestación del servicio residencial en el dispositivo denominado Ondoan. 33. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Goiztiri Elkartea, para la prestación del servicio residencial en el dispositivo denominado Hegoak. 34. Aprobar la modificación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Entidad Asociación Goiztiri Elkartea, para la prestación del servicio residencial en el dispositivo denominado Amets. 35. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País Vasco para la realización del estudio de desigualdad de género y su relación con la evolución de la economía en el Territorio Histórico de Bizkaia. 36. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Acción Social y la Asociación de padres de afectados de autismo y otros trastornos del espectro autista de Bizkaia-APNABI, destinado a la prestación de servicios de atención diurna-centro de día, en el centro de día Sortu. 37. Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia, Departamento de Acción Social y la Asociación de familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras demencias (A.F.A.) para la prestación de servicios de promoción de la autonomia personal en el centro de promoción de la autonomía personal «Jabetuz». Del Departamento de Agricultura 38. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se declara la Utilidad Pública de las actuaciones de lucha contra la plaga denominada Procesionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa Schiff) en el Territorio Histórico de Bizkaia para Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, de ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de Bizkaia y se efectúa convocatoria de subvenciones para 2015.

12 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de Bizkaiko nekazaritza ustiategietan higieneari eta programen ezarpenari buruzko laguntza jasotzeko laguntza ekonomikoen deialdiaren oinarri arautzaileak ezartzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 41. Bizkaiko Lurralde Historikoko basoak kontserbatu, hobetu eta garatzeko sustapen neurrien erregimena ezartzen duen eta 2015erako deialdirako epeak eta aurrekontuko diru-izendapenak ezartzen dituen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. 42. Baskegur Elkarteari diru-laguntza zuzena ematea, 2015ean Basoen Sektorearen gaineko lanak garatu ditzan, produktuak sustatu ditzan eta Basogintza Iraunkorraren Ziurtagiriari lotutako jarduerak antolatu ditzan. Kultura Sailekoa 43. «Gaztedi Bizkaia Proiektuan» 2014ko ebaluazioa eta gazteriaren alorrean Aldundiaren ekintzen 2015eko hasierako programazioa onartzea. Ekonomia Sustatzeko Sailekoak 44. EHUko Lan Harremanetarako Unibertsitate Eskolari diru-laguntza ematea, Giza Baliabideen eta Enpleguaren Kudeaketarako unibertsitate masterra egin dezan. 45. Casa Maristas Azterlan erakundeari diru-laguntza ematea, Industry 4.0 esparruan Bizkaiko metal-eraldaketaren sektoreko «Etorkizuneko fabrika» proiektu pilotua finantzatzeko. 46. Bizkaiko merkataritzaren egoera hobetzen laguntzeko asmoz, Bizkaiko Merkataritzako Enpresa Konfederazioari (CECO- BI) laguntza ematea. 47. Urbegi Fundazioari diru-laguntza ematea, pertsona ekintzaileen prestakuntzaren bitartez, enpresa txiki ekoizleak sortzea bultzatzeko programa finantzatzeko. 48. Abenduaren 9ko 161/2014 Foru Dekretuaren azken xedapena aldatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua onartzea. Dekretu horrek enpresa berritzaileak sortzeko programaren deialdiko oinarri arautzaileak ezarri zituen. 49. Bilbao Ekintza, E.P.E.L. enpresari diru-laguntza izendun zuzena ematea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Bilbao Ekintza, E.P.E.L. enpresaren artean hitzarmena sinatzea baimentzea, 2015ean Bizkaiaren sustapen turistikoa egiteko. 50. Tecnalia Research & Innovation Fundazioari diru-laguntza ematea, Sare Elektrikoen Zerbitzu Teknologikoen Bussines Plan Operatiboa finantza ditzan. EGUNEKO AZTERGAIEN ZERRENDATIK KANPO Herri Lan eta Garraio Sailekoak A) Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. foru sozietate publikoak 2002ko abenduaren 27an sinatutako hitzarmenaren hamahirugarren aldaketa onartzea. B) Bizkaiko Foru Aldundiaren, Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea erakundearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean sinatutakoa lankidetza hitzarmenari dagokion 2017ko gastuaren xedapena baimentzea. Hitzarmenaren helburua da Bilboko tren metropolitarraren hirugarren linea eraikitzea eta finantzatzea. C) Plentzia-Mungia ardatza (Zatiak: Lemoiz-Maruri-Mungia (BI-2120), Gatika-Maruri (BI-3111); I. fasea) eraikitzeko proiektuaren agiri osagarriaren lan-kontratua likidatu eta behin betiko bermea itzultzea. D) Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. sozietate emakidadunak aurkeztutako Gerediaga-Elorrio tartea eraikitzeko proiektuaren 4. proiektu aldarazia onartzea, Interbiak-Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.ren txostenean adierazitako baldintzetan. Bilbon, 2015eko maiatzaren 19an. Lehendakaritzako foru diputatu eta idazkariak, Unai Rementeria Maiz, ontzat emana. Idazkaritza Nagusiaren Unitateko burua, Joseba Mikel Garcia Pérez (I-959) 40. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al asesoramiento en materia de higiene e implantación de programas en las explotaciones ganaderas de Bizkaia. 41. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establece un régimen de medidas de fomento para la conservación, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Bizkaia estableciendo los plazos de convocatoria y las consignaciones presupuestarias para el ejercicio Conceder una subvención directa a la Asociación Baskegur, para el desarrollo de trabajos de representación del Sector Forestal, promoción de sus productos y actuaciones relacionadas con la Certificación Forestal Sostenible para el año Del Departamento de Cultura 43. Aprobar, dentro del Proyecto Gaztedi Bizkaia, la evaluación 2014 y la programación inicial 2015 de las actuaciones Forales en materia de juventud. Del Departamento de Promoción Económica 44. Conceder una subvención a la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU, para la realización de un Máster Universitario en Gestión de los Recursos Humanos y del Empleo. 45. Conceder una ayuda a la Entidad Casa Maristas Azterlan, para la financiación del proyecto piloto «Fábrica del Futuro», para el sector de transformación metálica de Bizkaia en el ámbito Industry Conceder una ayuda a la Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI) para contribuir a mejorar la situación del comercio de Bizkaia. 47. Conceder una ayuda a Fundación Urbegi para financiar un programa de impulso a la creación de pequeñas empresas productivas mediante la formación a personas emprendedoras. 48. Aprobar Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica la disposición final segunda del Decreto Foral 161/2014 de 9 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de creación de empresas innovadoras. 49. Conceder una subvención directa nominativa a Bilbao Ekintza E.P.E.L. y autorizar la celebración de un Convenio a suscribir entre la Diputación Foral de Bizkaia y Bilbao Ekintza E.P.E.L. para la promoción turística de Bizkaia durante Conceder una ayuda a la Fundación Tecnalia Research & Innovation para la financiación del Bussines Plan Operativo de Servicios Tecnológicos en Redes Eléctricas. FUERA DEL ORDEN DEL DÍA Del Departamento de Obras Públicas y Transportes A) Aprobar la decimotercera modificación del Convenio suscrito por la Diputación Foral de Bizkaia y la Sociedad Pública Foral Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., el 27 de diciembre de B) Autorizar la disposición del gasto correspondiente al año 2017, relativa al Convenio de Colaboración suscrito con la Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la construcción y financiación de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao. C) Aprobar la liquidación y devolución de Garantía definitiva del Contrato de obras documento complementario al Proyecto de construcción del eje Plentzia-Mungia. Tramos: Lemoiz-Maruri- Mungia (BI-2120); Gatika-Maruri (BI-3111). Fase I. D) Aprobar la modificación número 4 del Proyecto de Construcción del tramo Gerediaga-Elorrio, presentada por la Sociedad Concesionaría Autovía Gerediaga-Elorrio, S.A. en los términos indicado en dos informes emitidos por Interbiak-Bizkaiako Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A. En Bilbao, a 19 de mayo de Vº. Bº. El diputado foral de Presidencia y Secretario, Unai Rementeria Maiz. El jefe de la Unidad de Secretaría General, Joseba Mikel García Pérez (I-959)

13 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Kultura Saila Departamento de Cultura Kulturako foru diputatuaren 1881/2015 FORU AGINDUA, maiatzaren 25ekoa; horren bidez, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdian onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrendak onesten dira. Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauarekin bat etorriz, eta Kulturako Foru Sailaren egitura organikoari buruzko araudia onesten duen abenduaren 3ko 172/2013 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera, XEDATU DUT: Lehena: 2015eko apirilaren 27ko 78 zenbakia duen Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako hizkuntza- eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren 4.2 oinarriarekin bat etorriz, deialdi hori Kulturako foru diputatuaren apirilaren 22ko 1409/2015 Foru Aginduaren bidez onetsi zelarik, hizkuntza- eskakizunak egiaztatzeko deialdian onartutakoen eta bazter utzitakoen behin-behineko zerrendak onartzea, zerrenda honetan agertutakoak: ORDEN FORAL de la diputada foral de Cultura 1881/2015, de 25 de mayo, por la que se aprueban las listas de admisiones y exclusiones en la convocatoria para la acreditación de perfiles lingüísticos. En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico y a tenor de lo dispuesto por el Decreto Foral 172/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Orgánica del Departamento Foral de Cultura, DISPONGO: Primero: De conformidad con la base 4.2 de la convocatoria para la acreditación de los perfiles lingüísticos, aprobada por medio de la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 1409/2015 de 22 de abril por la que se aprueban las Bases de la convocatoria para la acreditación de los Perfiles Lingüísticos («Boletín Oficial de Bizkaia» número 78, de 27 de abril), aprobar las listas provisionales de admisiones y exclusiones para los distintos perfiles, según la siguiente relación: 2015EKO 1. DEIALDIA 1. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA ONARTUTAKOAK NAN C A F V W Y A B L P H B G M Z Z S E N W J Q L X L A W F B D N W P T CONVOCATORIA PERFIL LINGÜÍSTICO ADMISIONES DNI C A F V W Y A B L P H B G M Z Z S E N W J Q L X L A W F B D N W P T Inor ere ez. BAZTER UTZITAKOAK Ninguna. EXCLUSIONES 2. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA ONARTUTAKOAK NAN J B G J 2. PERFIL LINGÜÍSTICO ADMISIONES DNI J B G J

14 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 NAN DNI L A G E S E L E W Z L W E Y R C R L B X Y L B D L J R F N K F P X B N M S X D G G V L N H Z D R W Q A F F Q Z L T J W Y B B F N Y Y Y L A G E S E L E W Z L W E Y R C R L B X Y L B D L J R F N K F P X B N M S X D G G V L N H Z D R W Q A F F Q Z L T J W Y B B F N Y Y Y BAZTER UTZITAKOAK EXCLUSIONES Inor ere ez. 3. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA ONARTUTAKOAK NAN P P Z Ninguna. 3. PERFIL LINGÜÍSTICO ADMISIONES DNI P P Z

15 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 NAN S X H J Y D H H M X K Y N E N M C W H R P Z Y A G A K H D X Z K Z F Q X P P J M T X N B X J L E C P S L V S B W W T E P N W Y K P B N V R G Y C T D C P A X G X E DNI S X H J Y D H H M X K Y N E N M C W H R P Z Y A G A K H D X Z K Z F Q X P P J M T X N B X J L E C P S L V S B W W T E P N W Y K P B N V R G Y C T D C P A X G X E

16 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 NAN R V P P Q K R V L Y Y C F Q DNI R V P P Q K R V L Y Y C F Q BAZTER UTZITAKOAK EXCLUSIONES Inor ere ez. Ninguna. 4. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA ONARTUTAKOAK/ADMISIONES NAN W X X L W V Y K E P G D G D V K 4. PERFIL LINGÜÍSTICO ONARTUTAKOAK/ADMISIONES DNI W X X L W V Y K E P G D G D V K Inor ere ez. BAZTER UTZITAKOAK Bigarrena: Interesdunei hamar (10) egun naturaleko epea ematea, onartutako eta bazter utzitako azterketarigaien behin-behineko zerrenda argitaratu eta biharamunetik aurrera, egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak jartzeko. Erreklamazioak idatziz aurkeztu behar zaizkio Kulturako foru diputatu andreari eta horrek, erreklamazioak aurkezteko epearen azken egunaren biharamunean hasita, 10 eguneko epean ebatziko ditu, eta interesdunei banan-banan emango zaie erabakiaren berri. Hirugarrena: Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren oinarriak onetsi zituen Kulturako foru diputatuaren apirilaren 22ko 1409/2015 Foru Aginduaren bosgarren oinarrian xedatutakoa betetzeko, hizkuntza-eskakizun horiek egiaztatzeko probak zuzenduko dituen epaimahaia honela osatzea: Epaimahaiburua: Jon Ajuria Fisure. Ordezkoa: Alazne Aurre Urzaa. Epaimahaikideak: Aintzane Etxebarria Urkiola. Pilar Carranza Campuzano. Federico Higón García. Arantza Etxebarria Iturrate. Ninguna. EXCLUSIONES Segundo: Conceder un plazo de diez (10) días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden Foral a las personas interesadas para formular las reclamaciones que consideren oportunas. Dichas reclamaciones deberán dirigirse por escrito a la Ilma. Sra. diputada foral de Cultura. Las reclamaciones serán resueltas dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que finalice el plazo establecido para formularlas, y su resolución se notificará de forma individualizada a cada persona interesada. Tercero: En cumplimiento de lo establecido en la base quinta de la Orden Foral de la diputada foral de Cultura 1409/2015 de 22 de abril por la que se aprueban las Bases de la convocatoria para la acreditación de los Perfiles Lingüísticos, aprobar la siguiente composición del Tribunal encargado de juzgar las pruebas dirigidas a la acreditación de tales Perfiles Lingüísticos: Presidencia: Jon Ajuria Fisure. Suplente: Alazne Aurre Urzaa. Vocalías: Aintzane Etxebarria Urkiola. Pilar Carranza Campuzano. Federico Higón García. Arantza Etxebarria Iturrate.

17 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Ordezkoak: Garbiñe Doval García. Patxi Alberdi Asteinza. José Ramón Eguiluz Ugarriza. Nestor Atxikallende Bilbao. Idazkaria: Fermin Perez Elexpe. Ordezkoa: Atotz Goikoetxea Bilbao. Laugarrena: Aipatutako apirilaren 22ko 14096/2015 Foru Aginduaren xedeko hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak Bilboko Poza lizentziatuaren kaleko 15-4.ean egitea, jarraian zehazten diren egunetan, hizkuntza-eskakizun bakoitzari dagokionaren arabera: 1. HE: Azterketa idatzia: Eguna: 2015eko ekainaren 22a: Ordua: 8:30 guztiak. Ahozko azterketa: Eguna: 2015eko ekainaren 26a: Ordua: 8: HE: Azterketa idatzia: Eguna: 2015eko ekainaren 22a: Ordua: 11:00 guztiak. Ahozko azterketa: Eguna: 2015eko ekainaren 24a: Ordua: 8: HE: Azterketa idatzia: Eguna: 2015eko ekainaren 23a: Ordua: 8:30 guztiak. Ahozko azterketa: Eguna: 2014ko ekainaren 25a: Ordua: 8: HE Azterketa idatzia: Eguna: 2015eko ekainaren 22a: Ordua: 8:30 guztiak. Ahozko azterketa: Eguna: 2015eko ekainaren 26a: Ordua: 8:30. Bosgarrena: 1. Foru agindu hau Bizkaiko Foru Aldundiko sail guztietako zerbitzu orokorrei jakinaraztea, interesdunei jakinaraz diezaieten. 2. Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean argitara dadin agintzea. AZKEN XEDAPENA Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean. Bilbon, 2015eko maiatzaren 25ean. Kulturako foru diputatua, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI (I-952) Gizarte Ekintza Saila Suplentes: Garbiñe Doval García. Patxi Alberdi Asteinza. José Ramón Eguiluz Ugarriza. Nestor Atxikallende Bilbao. Secretario/a: Fermín Pérez Elexpe. Suplente: Atotz Goikoetxea Bilbao. Cuarto: Realizar las pruebas de acreditación de los Perfiles Lingüísticos objeto de la Orden Foral 1409/2015, de 22 de abril, anteriormente citada, en los locales sitos en Bilbao, en la calle Licenciado Poza 15-4.º, los días siguientes en función de los respectivos Perfiles Lingüísticos: PL 1: Examen escrito: 22 de junio de 2015: 8:30 horas todos/as. Examen oral 26 de junio de 2015: 8:30 horas. PL 2: Examen escrito: 22 de junio de 2015: 11:00 horas todos/as. Examen oral: 24 de junio de 2015: 8:30 horas. PL 3: Examen escrito: 23 de junio de 2015: 8:30 horas todos/as. Examen oral: 25 de junio de 2015: 8:30 horas. PL 4: Examen escrito: 22 de junio de 2015: 8:30 horas todos/as. Examen oral: 26 de junio de 2015: 8:30 horas. Quinto: 1. Comunicar la presente Orden Foral a los Servicios Generales de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia, a los efectos de su comunicación a las personas interesadas. 2. Ordenar la publicación de la presente Orden Foral en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el Tablón de Anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia DISPOSICIÓN FINAL La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia». En Bilbao, a 25 de mayo de La diputada foral de Cultura, MIREN JOSUNE ARIZTONDO AKARREGI (I-952) Departamento de Acción Social Maiatzaren 19an 31234/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia. M. a Adelaide Da Cunha Lazera andreari ezin izan zaio jakinarazpen espresua egin, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argitaratzen da, maiatzaren 19an 31234/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena izateko, eta espedientea izapidetzen jarrai- Anuncio de notificación de Orden Foral 31234/2015 de 19 de mayo. No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a doña M. a Adelaide Da Cunha Lazera, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 31234/2015 de 19 de mayo adoptada en

18 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 tu ahal izateko. Foru agindu hori OFIC IJ PROT 2015/232 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren foru aginduari administrazioespedientean eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzua ari da bideratzen espediente hori (Ugasko, 3, 2.a. Plaza eraikina. Bilbo). Bilbon, 2015eko maiatzaren 21ean. Gizarte Ekintzako foru diputatua E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa) Gizarteratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona (I-953) Maiatzaren 7ko 28400/2015 Foru Aginduaren jakinarazpenari dagokion iragarkia. Jose Ignacio Vijandi Alvarez jaunari ezin izan zaio jakinarazpen espresua egin, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59. artikuluarekin bat (1999ko urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen lege hori); hori dela eta, iragarki hau argitaratzen da, maiatzaren 7ko 28400/2015 Foru Aginduaren jakinarazpena izateko, eta espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko. Foru agindu hori OFIC IJ PROT 2009/304 hartuak izan, eta zerrendan aipatzen diren foru aginduari administrazio-espedientean eman da; Gizarte Ekintza Saileko Umeen Zerbitzua ari da bideratzen espediente hori (Ugasko, 3, 2.a. Plaza eraikina. Bilbo). Bilbon, 2015eko maiatzaren 8an. Gizarte Ekintzako foru diputatua E.O. (13451/2013 Foru Agindua, martxoaren 7koa) Gizarteratzeko zuzendari nagusia, Mercedes Muñiz Estancona (I-954) el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2015/232 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2. o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. En Bilbao, a 21 de mayo de La diputada foral de Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo) La directora General de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona (I-953) Anuncio de notificación de Orden Foral 28400/2015 de 7 de mayo. No habiéndose podido practicar la notificación de forma expresa a don Jose Ignacio Vijandi Alvarez, conforme al artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace público el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 28400/2015 de 7 de mayo adoptada en el expediente administrativo número OFIC IJ PROT 2009/304 seguido en el Servicio de Infancia del Departamento de Acción Social, sito en Ugasko, 3, 2. o (Edificio Plaza), Bilbao, a fin de poder continuar con la tramitación de los expedientes. En Bilbao, a 8 de mayo de La diputada foral de Acción Social, P.D. (Orden Foral 13451/2013 de 7 de marzo) La directora General de Inserción Social, Mercedes Muñiz Estancona (I-954) II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao Espedientearen jakinarazpena gastuaren berri ematea Escolar Yugueros, C.B.ri ezin izan zaio beren beregi jakinarazi alkateorde eta Obra eta Zerbitzuen Saileko ordezkariak 2015eko martxoaren 6an emandako Ebazpena, ez baitzegoen bere etxean. Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen artikuluak eta horrekin bat datozen gainontzeko arauek hala ezartzen dutelako, iragarki hau argitaratzen da. JAKINARAZPENA Alkate Udalburuak 2011ko ekainaren 11ko Ebazpenaren bidez eta Gobernu Batzordearen 2011ko ekainaren 11ko Erabakiaren bidez eskumen batzuk eskuordetu zituen. Gaur egun osoosorik indarrean dagoen eskuordetze horretaz baliaturik eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 52.2.b) artikulua, tokiko araubidearen arloan indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzako Errege Dekretua, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea, batez ere beronen 13. artikulua, Bilboko Udalaren Gobernuko eta Administrazioko Araudi Organiko- Notificación expediente dar cuenta de gastos No habiéndose podido notificar de forma expresa la Resolución del Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obras y Servicios de fecha 6 de marzo de 2015 a su destinatario Escolar Yugueros, C.B. por no ser hallado en su domicilio, se hace público el presente anuncio, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación. NOTIFICACIÓN EL Teniente de Alcalde Delegado del Área de Obras y Servicios, haciendo uso de las atribuciones conferidas al mismo por delegación de la Alcaldía-Presidencia, otorgada por Resolución de fecha 11 de junio de 2011, y de la Junta de Gobierno Local, por Acuerdo de 11 de junio de 2011, delegaciones que se mantienen en vigor en el día de la fecha, y de conformidad con lo previsto en el artículo 52.2.b) de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

19 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 aren artikulu ezargarriak eta gainerako arau orokor edo arlokakoak betez, Sailak egindako txostena azterturik, alkateorde eta Obra eta Zerbitzuen Saileko ordezkariak proposatutakoaren arabera honelaxe ebaztea erabaki du: ERABAKI DU: Uraren Sekzioaren komunikazio hau aztertu dugu; zerbitzuari eragindako gastuen berri ematen du komunikazio horrek. Arrazoiak: Egindako lana: Sare nagusirako loturak. Suteen aurkako hartunea. Hartunea Ø 80mm-koa kargan. Konponketaren eguna: 2014ko azaroaren 5a. Konponketaren lekua: Posta Kalea 16. Noren kontura: Escolar Yugueros, C.B. Ordezkaria: Gustavo Escolar. Helbidea: Autonomía, 33, Barakaldo. Zenbatekoa: 158,01 euro. HAUXE XEDATU DUT: 1. Ebazpen hau eta gastuen xehetasunak jakinaraztea interesdunari, zenbatekoaren jakitun gera dadin eta hamar eguneko epean Tasen Sekzioan (San Agustin eraikineko 18. eta 19. leihatilak. Ernesto Erkoreka plazako 12. zenbakiko beheko solairua, Bilbo) ordain dezan edota bere eskubideen alde egoki deritzen alegazioak egin ditzan; era berean, ohartaraziko zaio horrela egin ezean, itzultze-ordainagiria egingo da erreklamatutako zenbatekoarekin. 2. Jakinaraztea, jaso izanaren agiriarekin. Bilboko Udaletxean, 2015eko maiatxaren 22an. Ardura Orokorreko Negoziatua, Pablo San Juan Iglesia (II-3735) Hiriritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako Berraztertzeko Errekurtsoaren jakinarazpena. ( ). Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoa, 25.1 artikuluan garatua, hausteagatik zehatzeko hasitako eta behean aipatutako espedienteen aurkako berraztertzeko errekurtsoei dagozkie. Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin. Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioetarako. Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, oharpide hauek egiten dira: 1. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegian. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Halaxe ezartzen dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta artikuluek. Hala ere, hori ez da eragozpen izango zure eskubideak ondoen defendatzeko egoki deritzozun beste edozein ekintza edo errekurtso aurkezteko. Izen-Abizenak: Eduar Mauricio Hurtado Lerma. Espediente zk.: Lege-hauste data: 2014ko uztailaren 9a. Irekitzeko data: 2015eko apirilaren 17a. Isuna: 200 euro. Bilbon, 2015eko maiatzaren 3an. Segurtasun Saileko Zuzendaria (II-3690) Procedimiento Administrativo Común, en especial su artículo 13, así como los artículos de aplicación del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento y demás normas de carácter general o sectorial, a la vista del informe emitido por el Área, resuelve como se propone. RESUELVE: Vista la presente comunicación de la Sección de Aguas, dando cuenta de los gastos originados al Servicio con motivo de: Trabajo realizado: Empalmes a la red general. Toma contra incendios. Toma Ø 80mm en carga. Fecha de reparación: 5 de noviembre de Lugar de reparación: Calle Correo, 16. A cargo de: Escolar Yugueros, C.B. representado por Gustavo Escolar. Domicilio: Autonomía, 33, Barakaldo. Importe: 158,01 euros. DISPONGO: 1. Que por medio de notificación se dé traslado de esta Resolución y del detalle de los gastos al interesado a fin de que quede enterado de su importe y en un plazo de diez días proceda a su abono a través de la Sección de Tasas (Ventanillas 18 y 19 de Edificio San Agustín, Pza. Ernesto Erkoreka, 12, bajo, Bilbao) o alegue lo que estime conveniente en defensa de sus derechos, apercibiéndole de que si así no lo hiciese, se procederá a extender recibo de reintegro por el importe reclamado. 2. Comuníquese con acuse de recibo. En Casas Consistoriales de Bilbao, a 22 de mayo de El Jefe del Negociado de Atenciones Generales, Pablo San Juan Iglesia (II-3735) Notificación de recurso de reposición en relación a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana. ( ). Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad a los recursos de Reposición de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, desarrollado en el artículo Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias: 1. Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, computados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 8 y 46.4 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Apellidos y nombre: Eduar Mauricio Hurtado Lerma. N. o expediente: Fecha infracción: 9 de julio de Fecha reposición: 17 de abril de Sanción: 200 euros. En Bilbao, a 22 de mayo de El Director del Área de Seguridad (II-3690)

20 BAO zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala BOB núm Viernes, 29 de mayo de 2015 Ikuskizun publiko eta jolas jarduerei buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legearen aurkako arau-hausteen espedienteak hasteko ebazpenak jakinaraztea ( ). Iragarkia, Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak arautzeari buruzko azaroaren 10eko 4/1995 Legean ezarritako arau-hausteen arabera, behean aipaturiko zigor-espedienteei dagokienez, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariak hartutako ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpen horien jakinarazpenak ezin izan dira beren beregi egin. Beraz, hartutako ebazpena argitaratu egin da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61. artikuluen ondorioetarako. Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, oharpide hauek egiten dira: 1. Berraztertzeko errekurtsoaren ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako epaitegian. Horretarako hilabete biko epea izango da, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita. Halaxe ezartzen dute administrazioarekiko auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta artikuluek. Hala ere, hori ez da eragozpen izango zure eskubideak ondoen defendatzeko egoki deritzozun beste edozein ekintza edo errekurtso aurkezteko. Izen-abizenak Esp. zk. Lege-hauste data Irekitzeko data Isuna Marcos Antonio Ferreira junio y cierre de un mes Bilbon, 2015eko maiatzaren 22an. Segurtasun Saileko Zuzendaria (II-3723) Ibilgailua geldiaraztea. Ibilgailuen gasen kontrolari buruzko espedientea. Miguel Angel Varas Gonzalez jaunari ezin izan zaio jakinarazpena egin (esp.: ). Hori dela-eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 59.5 artikuluaren ondorioetarako, bi mila eta hamabosteko apirilaren zortzian emandako Udal Erabakia argitaratzen da. Aipatutako Erabakiak honela dio: «Bat: Bilboko udalerrian 8238-DFP matrikuladun ibilgailuaren (titularra Miguel Angel Varas Gonzalez jauna) zirkulazioa debekatzea, ibilgailuaren gai kutsatzaileen emisioa Ingurumena Babesteko Ordenantzarekin bat datorrela egiaztatu arte. Bi: Udaltzaingoari agintzea aipatutako ibilgailua ibilgetzeko eta Zorrotzaurreko ibilgailuen gordailura eramateko, Bilboko udalerrian aurkituz gero. Hiru: Ebazpen honen ziurtagiria egitea ondorioak izan ditzan Udaltzaingoan. Lau: Hona hemen ibilgailua berreskuratzeko prozedura: a) Ibilgailuak kale publikotik erretiratzeagatik eta bertan gordeta izateagatik dagozkion tasak ordaindu beharko dira. b) Konpromiso agiri bat idatziko da, bertan, 15 eguneko epean ibilgailua konpondu, Elorrietako Kontrol Zentrora eraman eta zentroaren ikuskapen akta gainditu arte horretan ez ibiltzeko hitza emanez. c) Berme moduan, 300 euroko gordailua egingo du, sinatutako konpromisoa beteko duela ziurtatzeko. Titularrak ez badarama ibilgailua akatsa zuzenduta Elorrietako Ibilgailuen Kontrolerako Zentrora aipatutako epean, agindua emango zaio Herritarren Segurtasuneko Zerbitzuari (Udaltzaingoa) ibilgailua berriz ere ibilgetzeko. Notificación de Resoluciones de expedientes en relación a infracciones a la Ley 4/1995 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas ( ). Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad a los recursos de reposición de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas. Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias: 1. Contra la presente resolución se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, computados desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 8 y 46.4 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Nombre y apellidos N. o exp. Fecha infracción Fecha reposición Sanción Marcos Antonio Ferreira junio y cierre de un mes En Bilbao, a 22 de mayo de El Director del Área de Seguridad (II-3723) Inmovilización del vehículo. Expediente de control de gases de vehículos. Por no haberse podido cumplimentar la notificación correspondiente a don Miguel Angel Varas Gonzalez, procede publicar, a los efectos del artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución Municipal adoptada con fecha ocho de abril de dos mil quince en el expediente de signatura cuyo contenido literal es el siguiente: «Primero: Prohibir la circulación por el término municipal de Bilbao del vehículo con matrícula 8238-DFP, cuyo titular es don Miguel Angel Varas Gonzalez, mientras no se acredite que la emisión de contaminantes se ajusta a la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente. Segundo: Ordenar que por la Policía Municipal se inmovilice el citado vehículo y lo retire al Depósito de Vehículos de Zorrozaurre, en caso de encontrarlo en el término municipal de Bilbao. Tercero: Extender Testimonio de la presente Resolución para que surta efecto ante la Policía Municipal. Cuarto: El procedimiento para recuperar el vehículo será el siguiente: a) Se deberán abonar las tasas establecidas por retirada de vehículos de la estancia en locales municipales. b) Se deberá suscribir un documento mediante el cual el titular del vehículo se comprometerá a la reparación del mismo en el plazo de 15 días, y a presentarlo en el centro de Control de Vehículos de Elorrieta, y a no circular con él hasta tanto no se extienda acta de inspección de conformidad. c) Se deberá depositar una garantía en metálico de 300 euros, que asegure el cumplimiento del compromiso firmado. En el caso de no presentar en el plazo señalado el vehículo corregido por el Centro de Control de Vehículos de Elorrieta, se cursará orden al Servicio de Seguridad Ciudadana (Policía Municipal) para inmovilizar el vehículo nuevamente.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala 2399 BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 55. zk. 2010, martxoak 23. Asteartea 7791 BOB núm. 55. Martes, 23 de marzo de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 244. zk. 2009, abenduak 22. Asteartea 1 BOB núm. 244. Martes, 22 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 232. zk. 2013, abenduak 4. Asteazkena 26897 BOB núm. 232. Miércoles, 4 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL. 2014ko martxoaren 7a, ostirala ALHAO 27 BOTHA Viernes, 7 de marzo de 2014 3298 saihestuko dira eta bultzatuko da aniztasuna sexuetan, roletan eta genero identitateetan. 16.2. Ezarritako betebehar horiek nahiz indarrean dagoen legerian onartutako edozein betebehar ez betetzeak

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 67. zk. 2008, apirilak 9. Asteazkena 8849 BOB núm. 67. Miércoles, 9 de abril de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 108. zk. 2008, ekainak 6. Ostirala 14705 BOB núm. 108. Viernes, 6 de junio de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 65. zk. 2004, apirilak 5. Astelehena 7041 BOB núm. 65. Lunes, 5 de abril de 2004

Más detalles

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira.

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira. BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26492 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Hirugarrena. Indarrean sartzea Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 235. zk. 2013, abenduak 10. Asteartea 27347 BOB núm. 235. Martes, 10 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2015, apirilak 21. Asteartea 8963 BOB núm. 74. Martes, 21 de abril de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2011, abenduak 9. Ostirala 26429 BOB núm. 233. Viernes, 9 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario Foru Aldundia / Diputación Foral

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 25. zk. 2003, otsailak 6. Osteguna 2433 BOB núm. 25. Jueves, 6 de febrero de 2003

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 219. zk. 2012, azaroak 15. Osteguna 23407 BOB núm. 219. Jueves, 15 de noviembre de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 67/2006 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lan eta Trebakuntza Sailaren Lan-Sustraiak Egitaraua arautzeko oinarriak ezarri

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 102. zk. 2006, maiatzak 30. Asteartea 12705 BOB núm. 102. Martes, 30 de mayo de 2006

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 8. zk. 2007, urtarrilak 11. Osteguna 881 BOB núm. 8. Jueves, 11 de enero de 2007

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 25446 EHAA - 2006ko abenduak 27, asteazkena N.º 245 ZK. BOPV - miércoles 27 de diciembre de 2006 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 6443 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 106. zk. 2011, ekainak 3. Ostirala 14407 BOB núm. 106. Viernes, 3 de junio de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 227. zk. 2008, azaroak 25. Asteartea 28881 BOB núm. 227. Martes, 25 de noviembre

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa 1 30 Maiatzaren 17ko 15/1988 FORU DEKRETUA, Gipuzkoako Foru Diputazioaren foru abonu-agirien sorrerari eta lehenengo jaulkipenari buruzkoa (G.A.O. 95 zbka.; 20-5; 2277 orr.).(*) Martxoaren18ko 1/1988 Foru

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 86. zk. 2003, maiatzak 8. Osteguna 8673 BOB núm. 86. Jueves, 8 de mayo de 2003

Más detalles

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA La documentación expresada se cumplimentará mediante la presentación

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/5480 (1/5) EHAA - 2010eko azaroak 19, ostirala N.º 223 ZK. BOPV - viernes 19 de noviembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 5480 EBAZPENA, 2010eko urriaren 25ekoa, Lanbide Heziketako zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan teknikariaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 175. zk. 2010, irailak 10. Ostirala 21991 BOB núm. 175. Viernes, 10 de septiembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles