Dimecres, 27 d'abril de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Dimecres, 27 d'abril de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL"

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ANUNCI de convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a entitats per al foment d'activitats al municipi de Sant Pere de Vilamajor BDNS (Identif.): Extracte de la Junta de Govern de 18 d'abril de 2016, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió subvencions a entitats en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions a entitats per al foment d'activitats al municipi de Sant Pere de Vilamajor. De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions ( Primer. Beneficiaris: Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: Tindran la condició de beneficiaris les entitats que exerceixin activitats sense finalitat econòmica o lucrativa, i que figurin inscrites en el Registre Municipal d'entitats de Sant Pere de Vilamajor. Segon. Objecte: L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu: a) Donar suport a les activitats adreçades a la ciutadania de Sant Pere de Vilamajor i a les programacions establertes al poble, amb tradició social, cultural, esportiva, etc. b) Fomentar l'associacionisme i els àmbits de participació ciutadana. c) Promocionar els àmbits següents: c.1.- Cultura: difusió cultural, difusió artística, teatre, música, arts plàstiques, audiovisuals, balls tradicionals, literatura, intercanvis culturals, festes i espectacles populars, patrimoni cultural local, etc. c.2.- Educació: activitats extraescolars, ensenyament amb l'objectiu de cobrir una oferta educativa complementària, educació en el lleure, etc. c.3.- Esport: organització i participació en competicions esportives, etc. c.4.- Infància i joventut: educació en el lleure, casals, colònies, campaments, foment de l'associacionisme juvenil, etc. c.5.- Gent gran: casals d'avis, activitats socials o lúdiques adreçades a aquests col lectius, etc. c.6.- Àmbit d'assistència social, atencions benèfiques i atenció a la dona. c.7.- Medi Ambient: defensa del medi ambient territorial, promoció d'actituds ecològiques, etc. c.8.- Comerç: dinamització del comerç local, organització de fires, comerç al carrer, foment de l'associacionisme sectorial, etc. c.9.- Veïnal: foment de l'associacionisme veïnal, organització de festes populars, etc. 1

2 2.- Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre de Tercer. Bases reguladores: Per acord de la Junta de Govern, de data 7 de marc de 2016, es van aprovar les Bases Reguladores d'aquestes subvencions, les quals s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de marc del Quart. Quantia: El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de EUR i anirà a càrrec de les aplicacions i per les quanties màximes següents: Subvenció entitats i activitats educatives : EUR. Subvenció entitats i activitats culturals i tradicionals : EUR. Subvenció entitats i activitats esportives : EUR. Subvenció per entitats i activitats interès social i popular : EUR. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat. Cada entitat podrà optar a només una de les subvencions depenent de la naturalesa de la pròpia entitat. Cinquè. Termini de presentació de sol licituds: El termini de presentació de les sol licituds s'iniciarà el dia 2 de maig de 2016 finalitzarà el dia 31 de maig de 2016 inclòs en una única convocatòria. Sisè. Altres dades: Documents que han d'acompanyar la sol licitud: A la sol licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent: 1.- Persones jurídiques. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal. Escriptura de constitució o Estatuts. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol licitant. Fotocòpia del Número d'identificació Fiscal de l'entitat peticionària. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. 2.- Persones físiques. Fotocòpia del DNI del/de la sol licitant i/o del/de la representant legal. 2

3 Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat. L'esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada pel sol licitant i serà original o còpia degudament autenticada. Sant Pere de Vilamajor, 18 d'abril de 2016 El secretari accidental, Joan Miquel Crespo Ramos ANUNCIO de convocatoria para la concesión subvenciones a entidades en régimen de concurrencia competitiva en el marco de las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a entidades para el fomento de actividades al municipio de Sant Pere de Vilamajor BDNS (Identif.): Extracto de la Junta de Gobierno de 18 de abril de 2016, por la cual se aprueba la convocatoria para la concesión subvenciones a entidades en régimen de concurrencia competitiva en el marco de las bases reguladoras para el otorgamiento de subvenciones a entidades para el fomento de actividades al municipio de Sant Pere de Vilamajor. En conformidad con el que prevén los artículos 17.3.by 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria. El texto completo se puede consultar a la base de datos nacional de subvenciones ( Primero. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios/aries de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que tengan que realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por cabeza de las prohibiciones contenidas al arte. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante *LGS), y reúnan las siguientes condiciones: Tendrán la condición de beneficiarios las entidades que ejerzan actividades sin finalidad económica o lucrativa, y que figuren inscritas en el Registro Municipal de Entidades de Sant Pere de Vilamajor. Segundo. Objeto: El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar proyectes/actividades que tengan como objetivo: a) Apoyar a las actividades dirigidas a la ciudadanía de Sant Pere de Vilamajor y en las programaciones establecidas en el pueblo, con tradición social, cultural, deportiva, etc. b) Fomentar el asociacionismo y los ámbitos de participación ciudadana. c) Promocionar los ámbitos siguientes: c.1.- Cultura: difusión cultural, difusión artística, teatro, música, artes plásticas, audiovisuales, bailes tradicionales, literatura, intercambios culturales, fiestas y espectáculos populares, patrimonio cultural local, etc. c.2.- Educación: actividades extraescolares, enseñanza con el objetivo de cubrir una oferta educativa complementaria, educación en el ocio, etc. 3

4 c.3.- Deporte: organización y participación en competiciones deportivas, etc. c.4.- Infancia y juventud: educación en el ocio, casales, colonias, campamentos, fomento de el asociacionismo juvenil, etc. c.5.- Gente mayor: casales de abuelos, actividades sociales o lúdicas dirigidas a estos colectivos, etc. c.6.- Ámbito de asistencia social, atenciones benéficas y atención a la mujer. c.7.- Medio ambiente: defiende del medio ambiente territorial, promoción de actitudes ecológicas, etc. c.8.- Comercio: dinamización del comercio local, organización de ferias, comercio a la calle, fomento del asociacionismo sectorial, etc. c.9.- Vecinal: fomento del asociacionismo vecinal, organización de fiestas populares, etc. 2.- Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, se tendrán que destinar a financiar proyectes/actividades desarrollados/*ades a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de Tercero. Bases reguladoras: Por acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 7 de marzo de 2016, se aprobaron las Bases Reguladoras de estas subvenciones, las cuales se han publicado al Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 21 de marzo del Quart. Cuantía: El presupuesto máximo que se destinará este año 2016 para la concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria será de EUR e irá a cargo de las aplicaciones y por las cuantías máximas siguientes: Subvención entidades y actividades educativas : EUR. Subvención entidades y actividades culturales y tradicionales : EUR. Subvención entidades y actividades deportivas : EUR. Subvención por entidades y actividades interés social y popular : EUR. No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado. Cada entidad podrá optar a sólo una de las subvenciones dependiente de la naturaleza de la propia entidad. Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día 2 de mayo de 2016 finalizará el día 31 de mayo de 2016 incluido en una única convocatoria. Sexto. Otros datos: Documentos que tienen que acompañar la solicitud: A la solicitud de subvención habrá que adjuntar la documentación siguiente: 1.- Personas jurídicas. Fotocopia del DNI del/de la representante legal. Escritura de constitución o Estatutos. Poderes de representación y/o certificado expedido por el/por la Secretario/aria de la entidad que acredite la representación legal del/de la solicitante. Fotocopia del Número de Identificación Fiscal de la entidad peticionaria. 4

5 Declaración responsable de la concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/aria de Declaración de compromiso de cumplimiento de las condiciones impuestas para el otorgamiento de la subvención, de Declaración de las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la misma finalidad y compromiso de comunicar las que se obtengan en el futuro, de Memoria del proyecte/actividad a realizar por el que se pide la subvención, de Presupuesto previsto por el proyecto por el cual se pide la subvención, de 2.- Personas físicas. Fotocopia del DNI del/de la solicitante y/o del/de la representante legal. Declaración responsable de la concurrencia de los requisitos para poder obtener la condición de beneficiario/aria de Declaración de compromiso de cumplimiento de las condiciones impuestas para el otorgamiento de la subvención, de Declaración de las subvenciones u otros ingresos obtenidos para la misma finalidad y compromiso de comunicar las que se obtengan en el futuro, de Memoria del proyecte/actividad a realizar por el que se pide la subvención, de Presupuesto previsto por el proyecto por el cual se pide la subvención, de La mencionada documentación tendrá que presentarse en cualquier de las lenguas cooficiales de Cataluña, irá debidamente firmada por el solicitante y será original o copia debidamente autenticada. Sant Pere de Vilamajor, 18 de abril de 2016 El secretario accidental, Joan Miquel Crespo Ramos https: //bop.diba.cat diba.cat DL: B

1.- Aprobación de las Bases Reguladoras y boletín oficial donde se publicó

1.- Aprobación de las Bases Reguladoras y boletín oficial donde se publicó CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN EL MARCO DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD PARA EL AÑO 2016

Más detalles

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018

AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 AJUNTAMENT DE GIRONA PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 Servei Responsable: Participació Altres serveis que hi col laboren: --- --------------------------------------------------------------- NOM

Más detalles

Dilluns, 19 de juny de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 19 de juny de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports ANUNCI de convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes culturals dels municipis

Más detalles

Dimecres, 12 de juliol de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimecres, 12 de juliol de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura ANUNCI de l'extracte de l'acord de 29 de juny de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es convoquen

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

Dimarts, 6 de juny de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimarts, 6 de juny de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports ANUNCI sobre l'extracte de l'acord de 25 de maig de 2017 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, pel qual es

Más detalles

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant:

entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques Dades del President de l entitat o representant del sol licitant: MODEL DE SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Nom de la convocatòria/subvenció directa: Dades del sol licitant: Tipologia: Sol licitant 1 : particular entitat sense ànim de lucre agrupació de persones físiques o jurídiques

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 55908 Anual: X Actualizado a: 31/01/2017 Convocatoria: Programa de subvenciones Elche Emprende 2017 Destinatarios: Empresas privadas ubicadas en el municipio

Más detalles

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS, EXTRAORDINARIS O ANUALS EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUALES FI TERMINI PRESENTACIÓ SOL LICITUDS 06-08 - 2016 FIN PLAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES 06-08

Más detalles

Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017

Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017 Guia per a la formalització de la sol licitud de subvencions a favor d entitats sense finalitat de lucre per a l any 2017 Introducció Des de la Gerència de Serveis d Igualtat i Ciutadania i la Gerència

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES PARA LA PROMOCIÓN DE LA OCUPACIÓN PARA El AÑO

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES PARA LA PROMOCIÓN DE LA OCUPACIÓN PARA El AÑO CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES PARA LA PROMOCIÓN DE LA OCUPACIÓN PARA El AÑO 2016.- La convocatoria de las subvencionas a las empresas y emprendedores para la promoción de

Más detalles

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 1. DADES DE L ACTIVITAT SUBVENCIONADA Codi convocatòria Activitat subvencionada Cost de l activitat

Más detalles

Divendres, 5 de maig de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Divendres, 5 de maig de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis de Cultura ANUNCI de convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinada a finançar festivals artístics organitzats

Más detalles

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ

INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ INSTRUCCIONS DE PRESENTACIÓ SUBVENCIONS DIRIGIDES A L IMPULS DE PROJECTES I ACTIVITATS D'INTERÈS PÚBLIC I/O D UTILITAT SOCIAL D ÀMBIT COMARCAL. CONVOCATÒRIA EXERCICI 2018 1. Les sol licituds, amb la documentació

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 57852 Actualizado a: 29/05/2017 Se convoca la IV edición de los premios concurso 5U-CV Startup en la UPV para el año 2017 Destinatarios: Microempresas y/o

Más detalles

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet

Manual de marca de l Ajuntament de L Hospitalet Convivència amb altres institucions i/o empreses privades b 75% de a 3b = a 5 b b a 2 b 2 b Aplicació en positiu Aplicació en anunci de comunicat oficial (b/n) El Servei de Participació Ciutadana i Civisme

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle.

ANUNCI. - Material escolar en ensenyament obligatori i educació infantil de segon cicle. ANUNCI APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DE CONCESSIÓ D AJUTS DE L ÀREA DE SERVEIS SOCIALS DE L AJUNTAMENT, DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D URGÈNCIA SOCIAL PER A L ANY 2012. (EXP 520/2012) La Junta de Govern

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 57095 Anual: X Actualizado a: 12/04/2017 Convocatoria de ayudas económicas destinadas al soporte y promoción de la actividad empresarial de personas físicas

Más detalles

Dilluns, 16 de gener de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 16 de gener de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'espais Naturals ANUNCI Extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22 de desembre de 2016 relatiu a

Más detalles

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017

Annex I. Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit d Eivissa per a l any 2017 Annex I Sol licitud d ajuda econòmica individual per a persones amb discapacitat a l àmbit 1. AJUDES QUE SE SOL LICITEN Concepte Quantia 2. DADES DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT Cognoms i nom DNI / NIE

Más detalles

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona Diputació de arcelona Extracto de la convocatoria registrado en la ase de Datos Nacional de Subvenciones NUNCIO Extracto del cuerdo de 27 de septiembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Diputació de

Más detalles

ANNEX 1. MODEL DE SOL LICITUD

ANNEX 1. MODEL DE SOL LICITUD ANNEX 1. MODEL DE SOL LICITUD SEGELL REGISTRE GENERAL SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ 1. DADES DE LA SUBVENCIÓ Codi de la convocatòria Regidoria/Servei Nom de l actuació per a la que se sol licita la subvenció

Más detalles

Atès que en data 9 d abril de 2018 es va publicar un extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Atès que en data 9 d abril de 2018 es va publicar un extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. DECRET DE LA PRESIDÈNCIA Atès el que disposa la Base Sisena en relació a la llista d aspirants admesos i exclosos de la Convocatòria del procés de selecció de personal funcionari de carrera, escala d administració

Más detalles

AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES

AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES BOP de Guadalajara, nº. 159, fecha: lunes, 20 de Agosto de 2018 AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE GASTOS CORRIENTES PARA FINALIDADES CULTURALES,

Más detalles

ANUNCI. Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord:

ANUNCI. Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord: ANUNCI Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2015, va adoptar el següent acord: PRIMER.- Aprovar les bases i convocatòria que regirà la concessió de

Más detalles

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases).

DOCUMENTS A ADJUNTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU (segons l article12 de les bases). COMPTE JUSTIFICATIU Subvenció per a la millora, rehabilitació i nova implementació d establiments comercials, de restauració, d oficines-serveis i d activitats tradicionals i artesania situats a peu de

Más detalles

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS

REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS REGISTRE MUNICIPAL D ASSOCIACIONS Descripció El Registre Municipal d Associacions de Cunit té per objecte facilitar el coneixement del nombre i naturalesa de les associacions existents al municipi, les

Más detalles

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016

ANNEX 4 ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L ENTITAT 2016 Segell de registre INSTÀNCIA ESPECÍFICA PER A LA SOL LICITUD DE SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER PART DE L AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET PER A PROJECTES DESTINATS A FOMENTAR EL CIRCUIT DE COMERÇ

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 d agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

amb NIF població CP Adreça núm. pis porta Adreça núm. pis porta

amb NIF població CP Adreça núm. pis porta Adreça núm. pis porta DADES DEL SOL LICITANT: En/Na (*) Telèfon en qualitat de President de l Entitat amb NIF població CP Adreça núm. pis porta DADES DE L ENTITAT: Plaça de la Font, 1 433 TARRAGONA Tel. 977 29 61 NIF P-4315-B

Más detalles

Fets. Fonaments de dret

Fets. Fonaments de dret Proposta de resolució de concessió d ajudes a l empara de Resolució de la consellera Transparència, Cultura i Esports per la qual es convoquen ajuts als esportistes i als clubs esportius de les Illes Balears

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 56647 Anual: X Actualizado a: 03/05/2017 Se convoca la segunda edición del concurso START UPV Campus d`alcoi para el 2017 Destinatarios: Emprendedores Información

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) Número 89 Jueves, 10 de Mayo de 2018 Pág. 6982 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN) 2018/1944 Extracto convocatoria para la concesion de subvenciones a asociaciones y organizaciones inscritas

Más detalles

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN

BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN BASES DEL CONCURS DE LLOGUER DE 5 PLACES D APARCAMENT SITUADES AL SOTERRANI -1 DEL C. CONSTITUCIÓ 2, ESCALA A, DE SANT JUST DESVERN 1. OBJECTE És objecte d'aquestes bases l adjudicació de cinc places d

Más detalles

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES

FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D ENTITATS CIUTADANES Normes generals de sol licitud: Els formularis s han d emplenar a màquina, ordinador o, si es presenten a mà, en lletra majúscula que sigui clara

Más detalles

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ. Línia IV: Creació Millora

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ. Línia IV: Creació Millora SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ Formulari PROMO_001 1. DADES DE LA SUBVENCIÓ Línia d'ajuda Línia I : Creació o Millora Línia II Línia III Línia IV: Creació Millora Nucli de realització de les activitats a subvencionar

Más detalles

c) Complir l objectiu, executar el projecte, realitzar l activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

c) Complir l objectiu, executar el projecte, realitzar l activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Bases específiques que han de regir l atorgament de subvencions per part de l Ajuntament de Santa Perpètua, adreçades al foment d activitats culturals de caràcter popular i tradicional, en concret la Cavalcada

Más detalles

Diputació de Lleida COOPERACIÓ MUNICIPAL

Diputació de Lleida COOPERACIÓ MUNICIPAL SOL LICITUD D ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ 1.- Dades de l entitat sol licitant: 1.- Entitat sol licitant Nom de l entitat segons consta al NIF Adreça Localitat LLEIDA C.P. Telèfon Mòbil Fax Adreça electrònica

Más detalles

PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols PLA ESTRATÈGIC SUBVENCIONS 2016-2018 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols Preàmbul En la seva exposició de motius, la Llei General de Subvencions (38/2003, de 17 de novembre) estableix, per a les administracions

Más detalles

Dilluns, 20 d'octubre de 2014 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dilluns, 20 d'octubre de 2014 ADMINISTRACIÓ LOCAL ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Cubelles EDICTE En data 9 d'octubre de 2014 s'aprova el Decret d'alcaldia pel qual es declara la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

Sol licitud per a la concessió d ajuts i subvencions als programes d igualtat d oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat.

Sol licitud per a la concessió d ajuts i subvencions als programes d igualtat d oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat. Sol licitud per a la concessió d ajuts i subvencions als programes d igualtat d oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat. Subvenció per als Projectes per a la sensibilització

Más detalles

Serveis Personals de Participació Ciutadana Cultura

Serveis Personals de Participació Ciutadana Cultura BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PER A L ANY 2014 CAPÍTOL I Objecte i import Article 1 CULTURA L'objecte de

Más detalles

Fomentar la realització de projectes/activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d interès local.

Fomentar la realització de projectes/activitats que supleixen o complementen serveis de competència municipal o d interès local. Convocatòria i bases específiques reguladores de l atorgament de subvencions per activitats desenvolupades per entitats i associacions del municipi de Sant Jaume de Llierca durant l any 2017 1. Objecte

Más detalles

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación,

de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació REQUERIMENT d esmena de la documentació presentada en la convocatòria, per a l any 2017, de subvencions a organitzacions

Más detalles

Excm. Ajuntament de Sagunt

Excm. Ajuntament de Sagunt La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el vint de juliol de dos mil dotze va adoptar, entre d altres, l acord següent: 7 CONVOCATÒRIA I CONCESSIÓ D AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

Más detalles

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES LOCALS DE CAIRE SOCIAL, I/O DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES LOCALS DE CAIRE SOCIAL, I/O DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL [REGSOR] [firma] Nº Exp: X2017011247/28112017000010 CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES LOCALS DE CAIRE SOCIAL, I/O DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL 1. Objecte L'objecte de la present

Más detalles

Registre de Societats Professionals d Advocats

Registre de Societats Professionals d Advocats Registre de Societats Professionals d Advocats El dia 16 de juny de 2007 va entrar en vigor la llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, que regula l exercici en comú de les activitats professionals.

Más detalles

ANNEX 1.4. Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval Promoció associativa

ANNEX 1.4. Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval Promoció associativa 35 ANNEX 1.4 Subvencions a l associacionisme en la participació cicle festiu: Carnaval 2019 Promoció associativa 1 2 3 Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats Import disponible: 13.200

Más detalles

Ayudas e incentivos para empresas

Ayudas e incentivos para empresas Ayudas e incentivos para empresas Referencia: 54514 Anual: X Actualizado a: 24/10/2016 Convocatoria y bases reguladoras de la concesión de subvenciones con destino a la promoción gastronómica local 2016

Más detalles

Censo de Jóvenes Creadores

Censo de Jóvenes Creadores Censo de Jóvenes Creadores La Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto, consciente de la necesidad de promoción de los/as jóvenes creadores de nuestra localidad, pone en marcha el Censo de Jóvenes

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

SÓC UNA PERSONA ESTRANGERA QUE VULL FER UN TRÀMIT I NO SÉ QUIN ÉS AQUEST TRÀMIT VULL CONTRACTAR UN TREBALLADOR/A ESTRANGER/A

SÓC UNA PERSONA ESTRANGERA QUE VULL FER UN TRÀMIT I NO SÉ QUIN ÉS AQUEST TRÀMIT VULL CONTRACTAR UN TREBALLADOR/A ESTRANGER/A SÓC UNA PERSONA ESTRANGERA QUE VULL FER UN TRÀMIT I NO SÉ QUIN ÉS AQUEST TRÀMIT VULL CONTRACTAR UN TREBALLADOR/A ESTRANGER/A VULL CONTRACTAR UN TREBALLADOR/A ESTRANGER/A LA PERSONA QUE VULL CONTRACTAR

Más detalles

FITXA DE PROPOSTA D AJUT DE PROMOCIÓ DE L EXCEL LENCIA DE LA CÀTEDRA SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA).

FITXA DE PROPOSTA D AJUT DE PROMOCIÓ DE L EXCEL LENCIA DE LA CÀTEDRA SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA). FITXA DE PROPOSTA D AJUT DE PROMOCIÓ DE L EXCEL LENCIA DE LA CÀTEDRA SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA). II PREMI CÀTEDRA FUNDACIÓ ASISA EN L ÀMBIT DE LA SALUT,

Más detalles

Guia per a entitats, empreses i ciutadans. Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Guia per a entitats, empreses i ciutadans. Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Guia per a entitats, empreses i ciutadans Manual per obtenir un certificat de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre DIPUTACIÓ DE GIRONA 15/02/2018 Introducció Tal i com s estableix a l article 14 de la

Más detalles

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) AJUNTAMENT DE LA NUCIA AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA A DADES DEL SOL LICITANT DATOS DEL SOLICITANTE SOL LICITUD AJUDA ECONÒMICA CENTRE DE DIA LA NUCIA SOLICITUD AYUDA ECONÓMICA CENTRO DE DIA LA NUCIA COGNOMS

Más detalles

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua

Sol licitud per a l inscripció al REC. Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua Sol licitud per a l inscripció al REC Sr./Sra., amb document nacional d identitat núm., veí/veïna de/d, amb domicili a, que actua en nom propi en representació de/d com acredita mitjançant el poder que

Más detalles

1. Entitat convocant Diputació de Tarragona Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.

1. Entitat convocant Diputació de Tarragona Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA Planificació i Organització Selecció RESOLUCIÓ De 13.11.2018, per la qual s aprova i es fa pública la llista provisional de persones

Más detalles

Estas bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a:

Estas bases tienen por objeto la regulación del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a: RBC/AM/aa Exp. 2016006584 - C.12.017.006 Àrea d Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut, i Seguretat Serveis Socials, Habitatge i Seguretat BASES ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN

Más detalles

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013.

BASES. Seran objecte d estes subvencions les activitats realitzades durant L'ANY 2013. BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A A L'EXERCICI 2013 DE SUBVENCIONS DESTINADES A COMERÇOS, EMPRESES, INDÚSTRIES I PROFESSIONALS DEL TERME MUNICIPAL DE SUECA PER AL FOMENT DE L'ÚS DEL VALENCIÀ El

Más detalles

Seran activitats subvencionables totes aquelles que es considerin d utilitat pública o interès social.

Seran activitats subvencionables totes aquelles que es considerin d utilitat pública o interès social. BASES PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS I FORMALITZACIÓ DE CONVENIS PER A ACTIVITATS D UTILITAT PÚBLICA O INTERÈS SOCIAL A DESENVOLUPAR DURANT EL 2012. PRIMERA. OBJECTE Aquestes Bases tenen per objecte

Más detalles

ANNEX IB DE LA CONVOCATÒRIA Sol licitud d'ajuda - Programa Integral de Qualificació i Ocupació Línia 2 - Ajuda a Emprenedors

ANNEX IB DE LA CONVOCATÒRIA Sol licitud d'ajuda - Programa Integral de Qualificació i Ocupació Línia 2 - Ajuda a Emprenedors ANNEX IB DE LA CONVOCATÒRIA Sol licitud d'ajuda - Programa Integral de Qualificació i Ocupació Línia 2 - Ajuda a Emprenedors IMPORTANT: PER A QUE L EXPEDIENT D'AQUESTA SOL LICITUD PUGUI SER TRAMITAT, ÉS

Más detalles

1. Entitat convocant Diputació de Tarragona Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria.

1. Entitat convocant Diputació de Tarragona Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA Planificació i Organització Selecció Convocatòria: 18/014 RESOLUCIÓ De 23.05.2018, per la qual s aprova i es fa pública la llista

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 2016

BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 2016 Código de Verificación electrònico: Nº Exp: 2X2016011814/28112016000021 BASES ESPECÍFICAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE. 2016 Primera. - Objeto de la convocatoria

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Núm. 135 Pág. 32113 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN D. ANUNCIOS D.3. Otros Anuncios Oficiales CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE

Más detalles

Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Activitats Esplai o Cau

Promoció i foment de l associacionisme i el voluntariat entre les entitats de lleure educatiu infantil i juvenil. Activitats Esplai o Cau ANUNCI de publicació de les subvencions atorgades per l Ajuntament de Terrassa corresponents a la convocatòria publicada al BOPB de 13 de febrer de, i en concret les que s indiquen: MATÈRIA Línia JOVENTUT

Más detalles

1. Objecte i finalitat de la subvenció

1. Objecte i finalitat de la subvenció BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, A PROPIETARIS D HABITATGES DESOCUPATS O INTEGRATS AL PROGRAMA DE LA BORSA DE MEDIACIÓ I ARRENDATARIS

Más detalles

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal.

1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal. 1. No seran subvencionables les adquisicions de béns inventariables, és a dir, béns d'inversió, ni les despeses de contractació de personal. 2. Quan l'import de les despeses subvencionables superi la quantia

Más detalles

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A FINANÇAR ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A REALITZAR

Más detalles

L Ajuntament, comprovarà la veracitat de les dades aportades i les contrastarà amb la documentació que facilitin els centres educatius.

L Ajuntament, comprovarà la veracitat de les dades aportades i les contrastarà amb la documentació que facilitin els centres educatius. BASES QUE HAN DE REGIR LES BEQUES PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT PER ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN CENTRES DE GRANOLLERS, BENEFICIARIS DE LA BECA ERASMUS + PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES

Más detalles

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport Secció de suport a entitats Juliol 2016 Índex sobre rendició anual de comptes davant del CCE 1-

Más detalles

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2017. Fets

Más detalles

AYUDAS A LAS ARTES VISUALES DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AYUDAS A LAS ARTES VISUALES DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AYUDAS A LAS ARTES VISUALES DE DIFERENTES ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Nombre de la propuesta Ayudas a la Producción en Artes Plásticas. Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno

Más detalles

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure

7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure 7a edició Premis de Recerca Fundació Conviure [MUTUAM continua el seu compromís amb la promoció de la recerca relacionada amb la gerontologia clínica i l atenció sociosanitària amb aquesta convocatòria

Más detalles

Instruccions perquè els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents s hi donin d alta i per sol licitar-hi activitats de la llista de propostes

Instruccions perquè els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents s hi donin d alta i per sol licitar-hi activitats de la llista de propostes Programa.cat Instruccions perquè els ajuntaments o ens locals vinculats o dependents s hi donin d alta i per sol licitar-hi activitats de la llista de propostes La Rambla, 7, 2n 1 Índex 1. Introducció

Más detalles

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / /

institut ramon llull barcelona 08008/ diagonal 373 / tel. (+34) / fax (+34) / / RESOLUCIÓ PER LA QUAL ES RESOL LA INADMISSIÓ I EL DESISTIMENT DE LES SOL LICITUDS DE SUBVENCIÓ CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER

Más detalles

Les despeses de menjars i manutenció, el lloguer de materials i les activitats taurines.

Les despeses de menjars i manutenció, el lloguer de materials i les activitats taurines. 2.1.a Convocatòria de concessió de subvencions de la Diputació de València per a la Programació cultural municipal i festes populars 2018 (SARC ALS POBLES) Primera. Bases reguladores: L'Ordenança General

Más detalles

Sección I - Administración Local Provincia

Sección I - Administración Local Provincia Sección I - Administración Local Provincia Diputación Provincial de Cáceres ANUNCIO. Extracto de bases reguladoras y Convocatoria de subvenciones para gastos corrientes a asociaciones sin ánimo de lucro,

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA Atès el que disposa l article 53.1.c) en relació amb l article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de

Más detalles

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer

Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer Convocatòria 2017 Sol licitud de subvencions al pagament del lloguer 1. Dades de la persona sol licitant i titular del contracte de lloguer Nom i cognoms: Data de naixement: DNI/NIF/NIE: Autoritzo a consultar

Más detalles

AJUT Unitat que proposa l ajut a la qual s adscriurà l alumne: Projecte: Nombre d ajuts: Descripció de l ajut: Motivació de l ajut:

AJUT Unitat que proposa l ajut a la qual s adscriurà l alumne: Projecte: Nombre d ajuts: Descripció de l ajut: Motivació de l ajut: FITXA DE PROPOSTA DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D AJUTS DE PROMOCIÓ DE L EXCEL LENCIA DE LA CÀTEDRA SALUT, EDUCACIÓ I QUALITAT DE VIDA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA (FUNDACIÓ ASISA), ENTRE ELS ESTUDIANTS DE

Más detalles

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT D AJUTS PER A L ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CASALS D ESTIU PER A L EXERCICI 2009.

BASES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT D AJUTS PER A L ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE CASALS D ESTIU PER A L EXERCICI 2009. E D I C T E En compliment d allò que disposa la norma 9a. de l Ordenança general de subvencions de l Ajuntament de Torelló, a proposta de la regidoria de Joventut i infància, la Junta de Govern Local,

Más detalles

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

AJUNTAMENT DEL CATLLAR ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016 A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia u de desembre de dos mil setze, sota la presidència

Más detalles

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS FEDERACIÓ CATALANA D ESPORTS PER A DISMINUÏTS PSÍQUICS Olot TORN A: Sortida dia 23 de desembre a les 15:30h i tornada el dia 30 de desembre a les 19h. Preu federat actiu: 450 Preu plaça becada: 180 Preu

Más detalles

1.- Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria

1.- Cuantía total máxima de las subvenciones a otorgar y consignación presupuestaria CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN EL MARCO DE LAS BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ANNEX 8 A L ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS. TARIFES PEL SERVEI DE LLARS D INFANTS MUNICIPALS Article 1- Fonament, naturalesa, objecte i àmbit. En ús de les facultats concedides

Más detalles

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. Full: 1/5 DECRET DE L ALCALDIA PER TAL DE PORTAR A TERME ELS TRÀMITS NECESSARIS PER A LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SOCIAL DE L HOSPITALET DE LLOBREGAT. ATÈS que per acord de l Ajuntament en Ple de data 29

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades

SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades SOL LICITUD DE SUBVENCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats esportives continuades DADES GENERALS DE LA SUBVENCIÓ Any de la convocatòria: 2017 Servei que gestiona la subvenció: ESPORTS Nom del projecte:

Más detalles