CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013"

Transcripción

1 Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS Òrgan: Vicerector de Relacions Internacionals Data d'aprovació: 8 de març de 2013 Titulo: CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 Categoría: CONVOCATORIAS Y CONCURSOS Órgano: Vicerrector de Relaciones Internacionales Fecha de aprobación: 8 de marzo de 2013 CONVOCATÒRIA DE BEQUES UA-USAC 2013 CONVOCATORIA DE BECAS UA-USAC 2013 El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la Universitat d Alacant convoca concurs públic per a la concessió de beques per a l assistència a l estranger als Cursos d Estiu organitzats per University Studies Abroad Consortium (USAC) en un dels seus programes d estiu del 2013 que apareixen en el model de sol licitud adjunt. L objectiu d aquestes beques és fomentar la internacionalització de l alumnat matriculat en titulacions de la UA mitjançant la participació en cursos impartits en llengua anglesa en matèries diferents (Ciències, Arts, Humanitats, Econòmiques, Tècniques, etc.) al costat d alumnat nord-americà en els països on la USAC ofereix programes d estiu. Juan Llopis Taverner, Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d Alacant, RESOLC: Convocar concurs públic per a la concessió de QUATRE (4) beques per a assistir als cursos internacionals oferits per USAC en l estranger durant els mesos de juny o juliol de El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante convoca concurso público para la concesión de becas para la asistencia en el extranjero a los Cursos de Verano organizados por University Studies Abroad Consortium (USAC) en uno de sus programas de verano del 2013 que aparecen en el modelo de solicitud adjunto. El objeto de estas becas es fomentar la internacionalización del alumnado matriculado en titulaciones de la UA mediante la participación en cursos impartidos en lengua inglesa en diferentes materias (Ciencias, Artes, Humanidades, Económicas, Técnicas, etc.) junto a alumnado norteamericano en los países donde USAC ofrece programas de verano. Juan Llopis Taverner, Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, RESUELVO: Convocar concurso público para la concesión de CUATRO (4) becas para asistir a los cursos internacionales ofertados por USAC en el extranjero durante los meses de junio o julio de A. DOTACIÓ. Les beques consistiran en: A. DOTACIÓN. Las becas consistirán en: 1.- Exempció de taxes de matrícula en un programa d estiu entre els oferits pel consorci USAC i que es poden consultar en (a títol informatiu el cost de la matrícula d aquests programes està valorat en més de euros). 2.- Una borsa de euros per a cada estudiant becat en concepte d ajuda d allotjament i manutenció, aportada per USAC. 1.- Exención de tasas de matrícula en un programa de verano de entre los ofrecidos por el consorcio USAC, que se pueden consultar en: (a título informativo el coste de la matrícula de estos programas está valorado en más de euros). 2.- Una bolsa de euros para cada estudiante becado en concepto de ayuda de alojamiento y manutención, aportada por USAC. 3.- Assegurança mèdica coberta per part de la USAC. 3.- Seguro médico cubierto por parte de USAC. 4.- Participació en les excursions organitzades pel programa en qualsevol d aquestes sessions (no s inclouen tours opcionals). 5.- Ajuda logística: cerca d allotjament, assessorament, telèfon d emergència 24 hores, etc. L estudiant becat haurà de fer-se càrrec del desplaçament des del lloc d origen al lloc de realització dels cursos, i també de qualsevol altra despesa extra no prevista en aquesta convocatòria. 4.- Participación en las excursiones organizadas por el programa en cualquiera de estas sesiones (no se incluyen tours opcionales). 5.- Ayuda logística: búsqueda de alojamiento, asesoramiento, teléfono de emergencia 24 horas, etc. El estudiante becado deberá hacerse cargo del desplazamiento desde el lugar de origen al lugar de realización de los cursos así como cualquier otro gasto extra no contemplado en la presente convocatoria. B. REQUISITS. La concessió de les beques d estiu es regirà pels B. REQUISITOS. La concesión de las becas de verano se regirá por 1

2 criteris següents: 1. L alumnat sol licitant haurà d estar oficialment matriculat en algun dels dos últims cursos de qualsevol titulació de Graus o antics estudis de la Universitat d Alacant i haver superat un mínim de 120 crèdits en les seues respectives titulacions. los siguientes criterios: 1. El alumnado solicitante deberá estar oficialmente matriculado en alguno de los dos últimos cursos de cualquier titulación de Grados o antiguos estudios de la Universidad de Alicante y haber superado un mínimo de 120 créditos en sus respectivas titulaciones Acreditació mitjançant certificat oficial d un nivell mínim B1 de coneixement de la llengua anglesa. 2. Acreditación mediante certificado oficial de un nivel mínimo B1 de conocimiento de la lengua inglesa. C. PROCEDIMENT DE SOL LICITUD: C. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: 1. Sol licitud segons el model adjunt (Annex 1). En aquesta sol licitud l estudiant seleccionarà per ordre de preferència 2 programes oferits per la USAC, i serà convenient que estiguen relacionats amb els estudis cursats actualment per l estudiant o les àrees afins si no n'hi haguera (titulacions tècniques) 1. Solicitud según el modelo adjunto (Anexo 1). En dicha solicitud el estudiante seleccionará por orden de preferencia 2 programas ofertados por USAC, siendo conveniente que estén relacionados con los estudios cursados actualmente por el estudiante o áreas afines si no los hubiera (titulaciones técnicas). 2. Còpia de l expedient acadèmic 2. Copia del expediente académico 3. Diploma acreditatiu del títol B1 en anglès o superior. 3. Diploma acreditativo del título B1 en inglés o superior. 4. Breu currículum vitae en anglès (màxim d'una pàgina). 4. Breve currículum vitae en inglés (máximo una página). 5. Escrit de motivació en anglès seguint el model adjunt (Annex 2). 5. Escrito de motivación en inglés siguiendo el modelo adjunto (Anexo 2). D. CRITERIS DE SELECCIÓ: D. CRITERIOS DE SELECCIÓN: Els criteris d adjudicació de les beques es basaran en: 1. Trajectòria acadèmica de l estudiant. Nota mitjana de l expedient acadèmic (fins a 4 punts). Los criterios de adjudicación de las becas se basarán en: 1. Trayectoria académica del estudiante. Nota media del expediente académico (hasta 4 puntos). 2. Nivell de coneixement en llengua anglesa (fins a 4 punts): 2. Nivel de conocimiento en lengua inglesa (hasta 4 puntos) : B1 o equivalent: 1 punt B1 o equivalente: 1 punto B2 o equivalent: 2 punts B2 o equivalente: 2 puntos C1 o equivalent: 3 punts C1 o equivalente: 3 puntos C2 o equivalent: 4 punts C2 o equivalente: 4 puntos 3.- Escrit de motivació de l estudiant redactat en anglès (fins a 2 punts). 4.- Afinitat de l estudiant amb el programa acadèmic d estiu sol licitat (fins a 2 punts). 3.- Escrito de motivación del estudiante redactado en inglés (hasta 2 puntos). 4.- Afinidad del estudiante con el programa académico de verano solicitado (hasta 2 puntos). 5.- Haver sigut beneficiari d una beca oficial de convocatòria pública 5.- Haber sido beneficiario de una beca oficial de convocatoria pública 2

3 (exempció de taxes del Ministeri d Educació, Generalitat o Universitat) per a un dels tres últims cursos acadèmics. En el cas d haver-la rebut, s adjuntarà fotocòpia de la notificació (fins a 3 punts). E. DISTRIBUCIÓ DE BEQUES per ÀREES de CONEIXEMENT: Es concedirà una beca per estudiant per a cadascuna de les àrees de coneixement següents: (exención de tasas del Ministerio de Educación, Generalitat o Universidad) para uno de los tres últimos cursos académicos. En el caso de haberla recibido, se adjuntará fotocopia de la notificación (hasta 3 puntos). E. DISTRIBUCIÓN DE BECAS por ÁREAS de CONOCIMENTO: Se concederá una beca por estudiante para cada una de las siguientes áreas de conocimiento: 1. Arts i Humanitats. 1. Artes y Humanidades. 2. Ciències i Ciències de la Salut. 2. Ciencias y Ciencias de la Salud. 3. Econòmiques i Dret. 3. Económicas y Derecho. 4. Carreres Tècniques 4. Carreras Técnicas 6. PRESENTACIÓ DE SOL LICITUDS. Les sol licituds hauran d estar dirigides al Vicerectorat de Relacions Internacionals, Direcció del Secretariat de Mobilitat, i hauran de presentar-se en la secretaria de l International Summer Program (ISP) del Vicerectorat, en l Edifici Germà Bernàcer, planta primera. Apt Alacant) o bé enviarse a través del correu electrònic a la següent direcció: amb tota la documentació requerida. 7. TERMINI. El termini de presentació de les sol licituds és del 13 de març de 2013 al 22 de març de 2013, tots dos inclosos. 8. ADJUDICACIÓ. L adjudicació de les beques es durà a terme per una comissió mixta presidida pel Vicerector de Relacions Internacionals i formada pel Director de la USAC d Alacant o persona en qui delegue, el Director del Secretariat de Mobilitat i dos tècnics de l Oficina de Mobilitat de la Universitat d Alacant. 9. RESOLUCIÓ. La resolució de la comissió de selecció es publicarà el 27 de març de Els sol licitants tindran de termini fins al 17 d abril de 2013 per a reclamar contra la resolució de la Comissió, mitjançant escrit remès a la Secretaria de l International Summer Program (Edifici Germà Bernàcer, planta primera. Apt Alacant). La resolució definitiva es farà pública el 19 d abril de 2013 en la pàgina web: (secció: Application/fees). 10. REUNIONS d ORIENTACIÓ. Les persones becades tindran de termini fins al 26 d abril de 2013 per a confirmar mitjançant correu electrònic a l'acceptació de la beca adjudicada. Si no es rep aquesta confirmació, la beca s oferiria a la persona següent en la llista oficial d admesos. Juan Llopis Taverner Vicerector de Relacions Internacionals 6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. Las solicitudes deberán estar dirigidas al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Dirección del Secretariado de Movilidad, y deberán presentarse en la secretaría del International Summer Program (ISP) del Vicerrectorado, en el Edificio Germán Bernácer, planta primera. Apdo Alicante) o bien enviarse a través del correo electrónico a la siguiente dirección: con toda la documentación requerida. 7. PLAZO. El plazo de presentación de las solicitudes es del 13 de marzo de 2013 al 22 de marzo de 2013, ambos inclusive. 8. ADJUDICACIÓN. La adjudicación de las becas se llevará a cabo por una comisión mixta presidida por el Vicerrector de Relaciones Internacionales y formada por el Director de USAC de Alicante o persona en quien delegue, el Director del Secretariado de Movilidad y dos técnicos de la Oficina de Movilidad de la Universidad de Alicante. 9. RESOLUCIÓN. La resolución de la comisión de selección se publicará el 27 de marzo de Los solicitantes tendrán de plazo hasta el 17 de abril de 2013 para reclamar contra la resolución de la Comisión, mediante escrito remitido a la Secretaría del International Summer Program (Edificio Germán Bernácer, planta primera. Apdo Alicante). La resolución definitiva se hará pública el 19 de abril de 2013 en la página web: (sección: Application/ fees). 10. REUNIONES de ORIENTACIÓN. Las personas becadas tendrán de plazo hasta el 26 de abril de 2013 para confirmar mediante correo electrónico a su aceptación de la beca adjudicada. En caso de no recibir dicha confirmación, la beca se ofrecería a la siguiente persona en la lista oficial de admitidos. Juan Llopis Taverner Vicerrector de Relaciones Internacionales Alacant, 8 de març de 2013 Alicante, 8 de marzo de 2013 ANNEX 1 ANEXO 1 SOL LICITUD DE BEQUES EN PROGRAMES D ESTIU USAC SOLICITUD DE BECAS EN PROGRAMAS DE VERANO USAC 3

4 Vicerectorat de Relacions Internacionals Universitat d Alacant Vicerrectorado de Relaciones Internacionales Universidad de Alicante 1. DADES PERSONALS 1. DATOS PERSONALES Nom: Cognoms: DNI: Domicili:.. Tel. de contacte:.. Adreça electrònica: Nombre: Apellidos: DNI: Domicilio:.. Tefno de contacto: DADES ACADÈMIQUES 2.-DATOS ACADÉMICOS Estudis que fa: Crèdits completats:. Nota mitjana de l expedient: Estudios que realiza: Créditos completados:. Nota media del expediente: Nivell d'anglès: B1 ( ) B2 ( ) C1 ( ) C2 ( ) Nivel de INGLÉS: B1 ( ) B2 ( ) C1 ( ) C2 ( ) Certificat o Diploma d'anglès aportat: Certificado o Diploma de Inglés aportado: 3. DOCUMENTACIÓ QUE HA D APORTAR: 3.- DOCUMENTACION QUE DEBE APORTAR: Còpia de l expedient acadèmic Copia de expediente académico Certificat de Nivell d'anglès (B1 o superior) Certificado de Nivel de ingles (B1 o superior) Fotocòpia de la notificació d una beca d exempció de taxes del Ministeri d Educació i Ciència Fotocopia de la notificación de una beca de exención de tasas del Ministerio de Educación y Ciencias Breu CV en anglès (màx. 1 pàgina) Breve CV en inglés (max. 1 página) Escrit de motivació (Statement of Purpose) Escrito de motivación (Statement of Purpose) ANNEX 2 ANEXO 2 Statement of Purpose (Escrit de motivació - in English) Name & Date Statement of Purpose (Escrito de motivación - in English) Name & Date 1. Describe your academic background (1 paragraph) 1.-Describe your academic background (1 paragraph) 2.- Describe your international experience (1 paragraph) 2.- Describe your international experience (1 paragraph) 3.- Check the USAC website and Summer courses available and describe how they match your academic and/or personal formation (1 paragraph) 3.- Check the USAC website and Summer courses available and describe how they match your academic and/or personal formation (1 paragraph) 4

5 4. Describe your goals and expectations about the Summer program you selected (1 paragraph). 4.- Describe your goals and expectations about the Summer program you selected (1 paragraph). 5

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

1. Antecedentes. 2 Objetivos

1. Antecedentes. 2 Objetivos 1. Antecedentes La Fundación Atlantic Copper es una organización sin fin de lucro, que cuenta entre sus fines con el fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la provincia de Huelva,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

PARLA3 El teu futur parla idiomes

PARLA3 El teu futur parla idiomes PARLA3 El teu futur parla idiomes RODA DE PREMSA DE PRESENTACIÓ DEL NOU PROGRAMA DE TERCERES LLENGÜES Dimecres, 18 de febrer de 2015 MOTIVACIÓ En l enquesta que l AQU fa el 2014 als graduats universitaris

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (1/2) EXEMPLAR PER AL CENTRE / EJEMPLAR PARA EL CENTRO ANNEX I / ANEXO I SOL LICITUD D'ADMISSIÓ EN S FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SOLICITUD DE ADMISIÓN EN S FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR CURS ESCOLAR CURSO

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

ÍNDICE. Introducción. Características. Requisitos. Solicitud y documentación a presentar. Plazo y proceso de selección

ÍNDICE. Introducción. Características. Requisitos. Solicitud y documentación a presentar. Plazo y proceso de selección Gestionadas por: ÍNDICE Introducción Características Requisitos Solicitud y documentación a presentar Plazo y proceso de selección Obligaciones de la persona becaria Dudas y preguntas INTRODUCCIÓN Gestionadas

Más detalles

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau

Preàmbul Títol preliminar. Disposicions generals Títol I. Accés als estudis universitaris de grau Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010,

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ

PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ PROGRAMACIÓN CURSOS FORMACIÓN PARA EL EMPLEO PROGRAMACIÓ CURSOS FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ OFERTA FORMATIVA DICIEMBRE 2015 JUNIO 2016 OFERTA FORMATIVA DESEMBRE 2015 JUNY 2016 El plazo de inscripción de

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

Oferta de destinacions internacionals

Oferta de destinacions internacionals Oferta de destinacions internacionals Europa: Destinacions Erasmus: 400 Àsia: Destinacions: 14 Nordamèrica: Destinacions: 16 Sudamèrica: Destinacions: 76 Austràlia: Destinacions: 1 Programes de Mobilitat

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES

CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y DEPORTES BECAS DE ASISTENCIA A LAS XXXIII JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO DE ALMERÍA. CICLO ACADÉMICO (21-23 de abril de 2016) 1. PRESENTACIÓN

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Bases Reguladoras y Convocatoria de Becas Erasmus+. Movilidad de Estudiantes para Estudios (Máster). Curso 2015/2016 BASES

Bases Reguladoras y Convocatoria de Becas Erasmus+. Movilidad de Estudiantes para Estudios (Máster). Curso 2015/2016 BASES Bases Reguladoras y Convocatoria de Becas Erasmus+. Movilidad de Estudiantes para Estudios (Máster). Curso 2015/2016 Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 24/07/2015, por el que se aprueban

Más detalles

BASES BECA ÁRABE MASTERS MARKETING, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN

BASES BECA ÁRABE MASTERS MARKETING, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN BASES BECA ÁRABE MASTERS MARKETING, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN BECA ARABE MASTERS MARKETING, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN PARA ESTUDIOS DE MASTER EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA CONVOCATORIA PARA EL PERIODO

Más detalles

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC)

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) Per sol licitar aquest targeta professional és obligatori aportar la següent documentació: L'imprès de sol licitud degudament emplenat i signat. Aquest

Más detalles

ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA CURS

ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA CURS ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS A ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN FUERA DE BENISSA 1. Bases Reguladoras CURS 2016-2017 Las bases reguladoras de la concesión de estas

Más detalles

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL: MONITORES/AS DEL CURSO F.P.E. Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil BASES

BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL: MONITORES/AS DEL CURSO F.P.E. Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil BASES BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL: MONITORES/AS DEL CURSO F.P.E. Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil PRIMERA.- Objeto. BASES La presente convocatoria pública tiene

Más detalles

TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES

TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES Bases para la selección de personal directivo, docente y de apoyo del TALLER DE EMPLEO REHABILITACIÓN ALQUERÍA LO MARABÚ ROJALES 2014 BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA TEMPORAL

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 6 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 5 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO TALLER DE EMPLEO XIXONA 2015 Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLERES DE EMPLEO 2015 AYUNTAMIENTO DE XIXONA AVDA. CONSTITUCIÓN 6, 03100 XIXONA (ALICANTE)

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

VICERRECTORADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

VICERRECTORADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VICERRECTORADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Patio de Escuelas, nº 1 37008 Salamanca Tel.: +34 923 29 44 28 Fax:+34 923 29 45 02 www.usal.es CONVOCATORIA DE UNA BECA DE COLABORACIÓN

Más detalles

IV CONVOCATORIA DE BECAS ENCE PONTEVEDRA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 5 de mayo de 2015

IV CONVOCATORIA DE BECAS ENCE PONTEVEDRA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 5 de mayo de 2015 IV CONVOCATORIA DE BECAS ENCE PONTEVEDRA PARA ESTUDIOS DE MÁSTER 5 de mayo de 2015 1. Presentación Dentro de su compromiso de mejora permanente y de contribución al desarrollo económico y social de los

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche

Universitat Miguel Hernández d Elx Universidad Miguel Hernández de Elche Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

PROGRAMA d EURECAT Més que una feina. Passió per la tecnologia

PROGRAMA d EURECAT Més que una feina. Passió per la tecnologia PROGRAMA d EURECAT Més que una feina. Passió per la CONVOCATÒRIA 2016-17 BASES GENERALS Programa Més que una feina. Passió per la CONVOCATÒRIA 2016-17 1. Presentació EURECAT és el gran Centre Tecnològic

Más detalles

I. Beca a la Excelencia Académica

I. Beca a la Excelencia Académica I. Beca a la Excelencia Académica El objetivo de esta beca es la de fomentar y premiar la excelencia académica. Estas becas permiten que jóvenes con gran potencial y motivación para estudiar cualquiera

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

CONVOCATORIA COBERTURA DE UNA PLAZA DE COCINERO MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD POR PLAZA VACANTE

CONVOCATORIA COBERTURA DE UNA PLAZA DE COCINERO MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD POR PLAZA VACANTE CONVOCATORIA COBERTURA DE UNA PLAZA DE COCINERO MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE INTERINIDAD POR PLAZA VACANTE DENOMINACIÓN DE LA PLAZA Cocinero. INSTITUCIÓN Y AREA FUNCIONAL Area IV de Madrid. Atención Especializada.

Más detalles

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES CURSO 2016/2017 CONVOCATORIA PROVISIONAL El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria de la Universidad

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

1. Objeto. Agricultura y ganadería Ciencias del mar Ciencias de la salud Tecnología de alimentos. 2. Requisitos de los candidatos

1. Objeto. Agricultura y ganadería Ciencias del mar Ciencias de la salud Tecnología de alimentos. 2. Requisitos de los candidatos 1. Objeto La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 becas para realizar trabajos de investigación en universidades o centros de investigación en el extranjero, en temas que estén comprendidos en

Más detalles

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERUNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERUNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERUNIVERSITARIAS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE BECAS DOCTORADOS Y/O PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL FUNDACIÓN CAROLINA Objetivo del programa de

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 19 de febrero de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca el procedimiento de selección

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1 de 4 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad CURSO PREPARACIÓN DELE B1 CURS DE PREPARACIÓ DELE B1

Más detalles

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les beques IVACE

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 6 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

1. Condicions generals 1. Condiciones generales

1. Condicions generals 1. Condiciones generales Convocatòria d audicions per a confeccionar una llista de col laboradors de CLARINET BAIX per la T. 2015/16 Convocatoria de audiciones para elaborar una lista de colaboradores de CLARINETE BAJO para la

Más detalles

ESCUELAS DE DIGERATIS. Las TICs y su integración en el currículo

ESCUELAS DE DIGERATIS. Las TICs y su integración en el currículo 1 de 6 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

I CONCURSO UNIVERSITARIO DE IDEAS Y PROYECTOS DE EMPRESA

I CONCURSO UNIVERSITARIO DE IDEAS Y PROYECTOS DE EMPRESA I CONCURSO UNIVERSITARIO DE IDEAS Y PROYECTOS DE EMPRESA BASES 1. OBJETIVO La Universidad de Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos, CEEI-Burgos a través de programa creado para

Más detalles

BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN

BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN El Programa Becas Iberoamérica. Santander Investigación, para el curso 2016/2017, pretende reforzar la movilidad e intercambio de jóvenes profesores e investigadores,

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils

Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils annex 2 al punt 6 Informe sobre els estudiants de nou accés amb discapacitat (any 2015) Comissió d accés i afers estudiantils Barcelona,18 de març de 2016 INFORME SOBRE ELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

CONECTA GESTIÓN + REDES

CONECTA GESTIÓN + REDES CONECTA GESTIÓN + REDES Seminario de Capacitación para el sector musical Del 30 de mayo al 1 de junio AYUDAS A LA MOVILIDAD Bases de participación Ministerio de Cultura Tel. 618 9393 Anexo 4115 Javier

Más detalles

BASES. Las personas beneficiarias de las becas de estudiante colaborador deberán desarrollar las siguientes funciones:

BASES. Las personas beneficiarias de las becas de estudiante colaborador deberán desarrollar las siguientes funciones: RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD Y DEL VICERRECTORADO DE DOCENCIA DE 30 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE CONVOCAN 60 BECAS DE ESTUDIANTE COLABORADOR DE APOYO AL SEGUIMIENTO YMEJORA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA

AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA BASES DE LA CONVOCATORIA PARA BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES (2016). BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. Es objeto de la presente, aprobar la Convocatoria y las Bases Reguladoras que han de regir el

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

III Concurso de Micro-relatos Abecedario Solidario Uniradio Jaén

III Concurso de Micro-relatos Abecedario Solidario Uniradio Jaén III Concurso de Micro-relatos Abecedario Solidario Uniradio Jaén Presentación: Con motivo de la celebración anual de Abecedario Solidario UniRadio Jaén, la Radio de la Universidad de Jaén, en colaboración

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

2. Podrán participar en el programa Erasmus Prácticas para el curso 2014-2015:

2. Podrán participar en el programa Erasmus Prácticas para el curso 2014-2015: RESOLUCIÓN DE 27 DE MARZO DE 2014 DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES EN EL MARCO DEL PROGRAMA ERASMUS+ PARA EL CURSO 2014-2015.

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO MIJAS CUALIFICATE MÁS Exp. 592 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 1. El objeto de la presente convocatoria es la cobertura a un puesto de trabajo para el desarrollo del Proyecto

Más detalles

TALLER DE INICIACIÓN A LA ALFARERÍA Y A LA ESCULTURA

TALLER DE INICIACIÓN A LA ALFARERÍA Y A LA ESCULTURA Sede Antonio Machado Baeza Del 10 al 25 de junio de 2011 (Código 3250) DIRECCIÓN Juan Pablo Martínez Sánchez Pablo Tito. Museo de Alfarería Paco Tito. CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL CURSO En este curso se

Más detalles

Assistents / Asistentes: Miguel Ángel Latorre Cano. Andrés Muñoz Gimeno. José Blaya Jiménez. Jesús Gabaldón Gómez. Miquel Pérez Gosàlbez

Assistents / Asistentes: Miguel Ángel Latorre Cano. Andrés Muñoz Gimeno. José Blaya Jiménez. Jesús Gabaldón Gómez. Miquel Pérez Gosàlbez ACTA DE LA I REUNIÓ DE LA COMISSIÓ MIXTA DE PLACES GRATUÏTES DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT PER AL CURS 2013/14 SEGONS APLICACIÓ DEL V C O N V E N I C O L L E C T I U D'EMPRESES D ENSENYAMENT PRIVAT, SOSTINGUDES

Más detalles

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria RESOLUCIÓN DEL VICERRRECTOR DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DE 20 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA INSTRUCCIÓN SOBRE LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS DE PREINSCRIPCIÓN

Más detalles

CURSO DE MONITOR DEPORTIVO PARA MAYORES

CURSO DE MONITOR DEPORTIVO PARA MAYORES CURSO DE MONITOR DEPORTIVO PARA MAYORES La Sección de Educación y Deportes de la Diputación de Salamanca convoca el Curso de Monitor Deportivo para Mayores, como acción formativa que se enmarca dentro

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

Segunda Convocatoria de Becas Santander Universidades Curso

Segunda Convocatoria de Becas Santander Universidades Curso Segunda Convocatoria de Becas Santander Universidades Curso 2016-2017 Resolución de 13 de mayo de 2016, del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Córdoba, por la que se publica

Más detalles

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924

1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 1528 2001 01 24 DOGV - Núm. 3.924 21657702 DAVO MOLTO, JORDI INGLES ITALIANO 13124283 DELGADO PEREZ, ANTONIO FRANCES 33475060 ESCOLANO LÓPEZ, ROBERT INGLES ITALIANO 22008249 ESPINOSA IRLES, MILAGROS DEL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 160 Dijous 5 de juliol de 2012 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS MINISTERI D EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 9007 Reial decret 1000/2012, de 29 de juny, pel qual

Más detalles

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California).

CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California). CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ ESTUDIS I PROGRAMA PROPI ESTUDIS CURS 2016/2017 (no inclou places de la University of California). CONDICIONS GENERALS Es presenta la convocatòria única general del Programa

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento de Manzanares

Excmo. Ayuntamiento de Manzanares Excmo. Ayuntamiento de Manzanares BECAS JÓVENES DESEMPLEADOS 2016 OBJETO Se trata de facilitar la incorporación de 15 jóvenes titulados universitarios o de formación profesional, a empresas o entidades

Más detalles

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Becas salario ligadas a la renta para la realización de estudios universitarios en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana (DOCV 11/07/16). Curso 2016-2017 Consellería de Educación, Investigación,

Más detalles

Primer. Objecte i àmbit d aplicació Constituïx l objecte de la present resolució procedir a la convocatòria

Primer. Objecte i àmbit d aplicació Constituïx l objecte de la present resolució procedir a la convocatòria Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen set beques en la Direcció General de

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

Boletín Becas 01/09/13

Boletín Becas 01/09/13 Boletín Becas 01/09/13 1 Índice Becas Leonardo- Italia Becas para curso intensivo de alemán en Alemania La USAL convoca 5 becas de colaboración 2 BECAS LEONARDO ITALIA EUROMOVING (ANDALUCIA) Es un proyecto

Más detalles

ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. MÉRITOS VALORACIÓN DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA I. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA En este apartado I podrá obtenerse hasta un máximo de 7 puntos. 1.1. Experiencia docente en especialidades del Cuerpo de Maestros,

Más detalles

Información de Secretaría para el Alumnado de Cuarto Curso. Fecha: Mayo de Trámites fin de carrera

Información de Secretaría para el Alumnado de Cuarto Curso. Fecha: Mayo de Trámites fin de carrera Información de Secretaría para el Alumnado de Cuarto Curso Fecha: Mayo de 2016 Trámites fin de carrera Año académico 2015/2016 1. PUBLICACIÓN Y CORRECCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL SISTEMA ONLINE DE ESCUNI

Más detalles

Resultados de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge

Resultados de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge Princess Margaret School Pssg. Font d en Fargas 15-17 08032 Barcelona Tl: 93 429 03 13 Resultats exàmens d anglès de la Universitat de Cambridge i de l Escola Oficial d Idiomes El present document té com

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

CURS D ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ I DIETES NUTRITION AND DIETS

CURS D ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ I DIETES NUTRITION AND DIETS 1 de 6 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA INDUSTRIAL - GEII. La fecha límite de recepción del dossier es el 30 de Enero 2016

MAESTRIA EN INGENIERIA ELECTRONICA E INFORMATICA INDUSTRIAL - GEII. La fecha límite de recepción del dossier es el 30 de Enero 2016 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD SERVICE DES AFFAIRES INTERNATIONALES DEMANDE D ADMISSION BP 92116-56 321 LORIENT Cédex France Tel : +33 2 97 87 66 70 Site : www.univ-ubs.fr FOTO DE IDENTIDAD MAESTRIA EN INGENIERIA

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Delegación del Gobierno para la Violencia de Género INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DE BECAS

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2016-2017 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOGV 21/12/16). Conselleria de Educación, Investigación, Cultura

Más detalles

Resultados de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge

Resultados de los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge Princess Margaret School Pssg. Font d en Fargas 15-17 832 Barcelona Tl: 93 429 3 13 Resultats exàmens d anglès de la Universitat de Cambridge i de l Escola Oficial d Idiomes El present document té com

Más detalles