INFORME D INTERVENCIÓ /12/2013

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME D INTERVENCIÓ /12/2013"

Transcripción

1 N846/2013/001 INT INFORME D INTERVENCIÓ /12/2013 RELATIU A L EXPEDIENT D APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL DE L AJUNTAMENT DE SANT BOI CORRESPONENT A L EXERCICI 2014 I.-LEGISL.LACIÓ APLICABLE - Els article 22.2 e) i l article 47.1 de la Llei 7/85, de 2 d abril,reguladora de les Bases de Règim Local - Els articles 162 a 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març - Els articles del 2 al 23 del Reial Decret 500/90, de 20 d abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 39/88, en matèria de pressupostos - L Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s aprova l estructura dels pressupostos de les entitats locals. - La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera - Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. - L article 4.1 h) del reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic dels Funcionaris de l Administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional. - La regla 32 de l Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s aprova la Instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local. - El Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. - El reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. D acord amb l establert als articles del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLLRHL) i 18.4 del Reial Decret 500/90 (RDP), la Intervenció General i en relació a l expedient d aprovació del Pressupost General Municipal per a l exercici 2013, emet el següent: II.-INFORME A.PRESSUPOST GENERAL Atenent a l establert a la Llei de Bases de Règim Local (article 12) i al Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (article 164), l Ajuntament de Sant Boi ha elaborat i proposa l aprovació del Pressupost General Municipal per a l exercici 2014, el qual està integrat per: 1

2 - Pressupost de la pròpia entitat ,00 - Els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a l entitat local: - CORESSA ,00 - IGUALSSOM, SRL ,00 - CLAUS,SA ,46 B.TRAMITACIÓ DE L EXPEDIENT I DOCUMENTACIÓ Els articles 168 i següents del TRLLRHL i l article 18 i següents del Reial Decret 500/90 (RDP) regulen la formació del Pressupost General i tramitació de la seva aprovació. En base a l exigit en l anterior legislació, l expedient d aprovació del Pressupost General de l Ajuntament de Sant Boi consta de la següent documentació: 1. Estats d ingressos i despeses del: a. Pressupost de l Ajuntament, b. Societats Mercantils: CORESSA, IGUALSSOM i CLAUS, SA c. L Estat de consolidació del pressupost de l Ajuntament amb el de les societats mercantils dependents. 2. Bases d Execució del Pressupost 3. Annexos i documentació complementària: a. Memòria del President b. Informe econòmic- financer c. Annex de personal d. Programa anual d actuacions, inversions i finançament de les Societats CORESSA i CLAUS, SA e. L estat de previsió de moviments i situació del deute (detall operacions de crèdit pendents de reemborsament a 31 de desembre de 2013, les noves operacions previstes durant 2014 i volum d endeutament al tancament del 2013, diferenciant operacions a curt i a llarg termini i amortitzacions previstes durant el 2013) f. Liquidació del Pressupost de l exercici 2013 i avançament de la de l exercici 2013 en data 30 de setembre Correspon al Ple Municipal l aprovació del Pressupost General per a l exercici 2014, juntament amb la Plantilla de personal i les Bases d Execució, per majoria simple. Les Societats Mercantils CORESSA i IGUALSSOM han elevat a aprovació els seus pressupostos als Consells d administració de data 26 de novembre, i la societat mercantil CLAUS, SA, al Consell d administració de data 28 de novembre. L acta d aprovació inicial del Pressupost General s anunciarà al BOP, quedant a disposició del públic l expedient durant un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar al legacions davant el Ple. 2

3 Si transcorregut aquest període no s hi presentessin reclamacions, el Pressupost General s entendrà definitivament aprovat; en cas contrari, el Ple haurà de resoldre-les en el termini d un mes. El Pressupost General definitivament aprovat serà publicat en el BOP, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l integrin, i simultàniament es remetrà còpia del mateix a la Comunitat Autònoma i Delegació d Hisenda. Amb la publicació anterior el Pressupost General entra en vigor, que en aquest cas no podrà realitzar-se en els terminis establerts al article169 del TRLLRHL. C.- NIVELACIÓ I EQUILIBRI Els estats d ingressos i de despeses del Pressupost de l ajuntament han estat confeccionats sense dèficit inicial i, presentant el següent desglossament: Ingressos Despeses Operacions corrents , ,00 Operacions de capital , ,00 TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES , ,00 OPERACIONS FINANCERES , ,00 TOTAL PRESSUPOST , ,00 De les dades anteriors es desprèn que el pressupost està anivellat en ser els ingressos per operacions corrents superiors a les despeses corrents. D.- DEL PRESSUPOST D.1) Pressupost de l Ajuntament El Pressupost de l Ajuntament ascendeix a ,00, un 0 84% superior al pressupost total aprovat per l exercici Pel que respecta al pressupost d ingressos, la xifra prevista per operacions corrents ascendeix a ,00, s incrementa un 2,87% respecte a la xifra inicialment aprovada per a l exercici Per capítols, es presenten les següents variacions: 3

4 INGRESSOS Variació % A. OPERACIONS CORRENTS ,79% 1. Impostos directes ,05% 2. Impostos indirectes ,75% 3. Taxes i altres ingressos ,10% 4. Transferències corrents ,52% 5. Ingressos patrimonials ,54% B. OPERACIONS DE CAPITAL ,15% 6. Alienació inversions reals ,00% 7. Transferències de capital ,20% C. OPERACIONS FINANCERES ,88% 8. Variació actius financers ,88% 9. Variació passius financers 0 0 0,00% TOTAL PRESSUPOST ,84% Les principals variacions i la política fiscal acordada pel proper 2014 venen recollides en la Memòria de Presidència i en l Informe econòmic-financer. Dels impostos directes i indirectes: En relació als ingressos directes, l impost sobre Bens Immobles és el principal ingrés del pressupost corrent. La seva previsió inicial és de euros i representa una increment del 0,83% respecte el Tot i que l'ordenança fiscal aprovada pel 2014 preveu una reducció del tipus impositiu del 0,503% al 0,467% per neutralitzar l augment de la base liquidable com a conseqüència de la revisió cadastral que es va realitzar amb efectes a partir de l any 2006, l'increment previst es deu principalment a les liquidacions que es duguin a terme per altes i endarreriments. L impost IBI rústica manté el tipus del 0,982% el padró no varia i la recaptació es situa al voltant dels euros cada any. L impost IAE, manté els mateixos índex de carrers, que van del 3,70 fins al 3,40 segons la categoria del carrer. L impost IVTM, no presenta variació en les tarifes en totes les categories de cavalls fiscals possibles. El creixement o disminució es deurà a les variacions entre les altes i baixes previstes, i donada la situació econòmica i social actual, i tenint en compte la tendència actual, es preveu una petita disminució del 1'84% del padró de vehicles per l exercici

5 L'ICIO manté el tipus del 4,0 % del pressupost. Està prevista la reducció del 15% de l'import de les liquidacions per PLUSVALUES, fruit de la baixada del tipus impositiu del 29 % al 24,65% aprovada a les ordenances fiscals. Les previsions pressupostàries, basades en la recaptació real de l'impost, es veuen afectades amb una pèrdua quantificada en euros respecte les previsions de l'any anterior. Taxes i preus públics Les tarifes per taxes i preus públics s'incrementen en general un 2% per adaptar els ingressos als costos dels serveis que es presten. Tot i que el nombre de liquidacions continua la tendència a la baixa, aquest capítol experimenta un increment com a conseqüència del canvi de gestió de les zones blaves gestionades des de Coressa, que a partir de l'any 2014 deixaran de comptabilitzar-se com un cànon i s'ingressarà la taxa directament a l'ajuntament. Aquesta partida representa un 12 % de la totalitat d ingressos del Pressupost l'any En les exaccions municipals que es recapten a través de rebut, prèvia confecció del respectiu registre, padró, o matrícula, l'element determinant en el càlcul de les quantitats consignades a l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a l'exercici 2014 ha estat: - el rendiment obtingut a l'últim exercici econòmic liquidat - la suma del padró corresponent a l'exercici de les modificacions per introduir al padró via altes i/o baixes. - l'increment de les tarifes aprovades provisionalment per l'ajuntament en Ple, que són aplicables, a primer de gener del En les exaccions derivades de liquidacions o autoliquidacions, l'element determinant en el càlcul de les quantitats consignades a l'estat d'ingressos del Pressupost corresponent a l'exercici 2014 ha estat: - L'estat de l'execució del pressupost corresponent a l'exercici de Les series històriques derivades de liquidacions d'exercicis anteriors. - Les tarifes acordades per la Corporació per l'exercici Subvencions Les previsions en subvencions a percebre per la Corporació municipal, ja siguin subvencions corrents (capítol 4) com subvencions de capital (capítol 7), s ha realitzat en funció del caràcter temporal de la subvenció, es a dir, s han previst aquelles subvencions atorgades a l Ajuntament en funció dels actuals convenis vigents amb la resta d Administracions i amb d altres que provinguin de fonts privats. En general es manté el nivell de subvencions corrents en el pressupost de l'exercici 5

6 2014. Tot i així aquest capítol presenta un increment del 7,53% respecte l any anterior, degut a que s'ha pressupostat la subvenció de l'àrea Metropolitana de Barcelona com una subvenció que finança principalment despesa corrent. Participació en els ingressos de l'estat A les previsions de la bestreta que reben els municipis per transferències en la participació dels ingressos de l Estat, feta pel Ministeri, se li ha sumat enguany la liquidació definitiva de l'any 2012 prevista en , aconseguint d'aquesta manera que la quantitat consignada pel concepte d'ingrés Participació en els Ingressos de l Estat es mantingui pràcticament igual (-0,03% enlloc de -3,59%) respecte les previsions inicials de l exercici 2013 en termes nets, es a dir, un cop descomptades les devolucions de les liquidacions negatives dels anys 2008 i La previsió s ha realitzat a partir de la carta que el Ministeri d Economia i Hisenda ha fet arribar en aquest Ajuntament el mes d octubre. També cal esmentar que l Ajuntament a complert amb tots els requisits exigits pel Ministeri per a què la devolució d ingressos corresponent a les liquidacions negatives dels anys 2008 ( 1,9 Milions ) i 2009 (5,8 Milions ) que pel que fa al 2014 es puguin retornar en 10 anys enlloc de en 5 com estava establert. Això implica una disminució de les devolucions d ingressos pel 2014 de Evolució de la Participació de la Corporació en els darrers anys: Import Import a Liquidacions brut cobrar %Variació ,83% Aplaçat ,46% ,78% ,74% ,48% ,59% Subvencions resta administracions La previsió inicial d ingressos de les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya per finançar les diferents actuacions previstes al pressupost de l Ajuntament es mantenen pràcticament iguals que en pressupost de l'exercici anterior. La previsió de les subvencions per part de la Diputació de Barcelona, per finançar les diferents actuacions previstes al pressupost de l Ajuntament presenta un increment de euros (un 3.60% més), aquest increment prové de subvencions corrents puntuals destinades principalment a emergències socials. Respecte al Projecte SAD (Servei d Atenció Domiciliaria), les previsions de hores mínimes que hauríem de pagar en compliment de la Llei de Dependència (Grau III i Grau II) tenim en compte que la Generalitat finança de mitjana el 66% de la despesa, comporta que la previsió inicial d ingressos augmenta en euros, de euros el 6

7 2013 a euros el Subvencions de capital. Aquest capítol recull euros del ,28 d'euros anuals de la subvenció de capital per al Programa d Actuacions Municipals de Millora Urbana que ha aprovat l Àrea Metropolitana de Barcelona a favor de l Ajuntament pel període Operacions de Crèdit a llarg termini Per a l'exercici 2014 no està prevista cap operació de préstec a llarg termini. Pel que respecta al pressupost de despesa, les variacions respecte l exercici 2013 són les següents: DESPESES Variació % A. OPERACIONS CORRENTS , ,00 4,25% 1.Despeses de personal , ,00-0,7% 2.Compres de béns i serveis , ,00 16,0% 3.Despeses financeres , ,00-8,8% 4.Transferències corrents , ,00-8,9% B. OPERACIONS DE CAPITAL , ,00-55,3% 6.Inversions reals , ,00-65,7% 9.Passius financers , ,00-14,3% A+B OPERACIONS NO FINANCERES , ,00 0,8% C. OPERACIONS FINANCERES , ,00 2,0% Variació actius financers 0,00 0,00 0,0% Variació passius financers , ,00 2,0% TOTAL PRESSUPOST ,84% Els criteris pressupostaris són els exposats a l Informe econòmic financer, i, en general s observa que es preveuen els crèdits suficients per a assumir les obligacions a atendre per l entitat local. Despeses de Personal. En concret la despesa de personal disminueix en ,85 euros, una disminució pressupostaria del 0,94% respecte a l exercici

8 Despeses de funcionament dels serveis Entre aquesta tipologia de despeses és possible distingir les prestacions de serveis de caràcter local encomanats a l'ajuntament per llei, tal com la neteja viària, les de personal i material de totes les oficines i dependències d'aquesta Entitat Local; les de recaptació de recursos legalment establerts; les que demanen del compliment de pactes de l'ajuntament amb la Diputació Provincial de Barcelona, la Mancomunitat Metropolitana de Barcelona, i l'entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Per atendre aquestes despeses de funcionament dels serveis existeixen les partides pressupostàries preceptives en l'estat de Despeses del Pressupost corresponent a l'exercici de 2014, dotades de crèdit suficient. La prestació de serveis i la compra de bens, Capítol 2, te un increment ,37 euros, un 6,11% més respecte al Increment fruit bàsicament: - de la major despesa en l àmbit de l atenció a la dependència en euros, un 17,33% més. - del augment en el manteniment dels equipaments municipals i la via pública en euros, un 10,13% més, - del augment en el preu de la potencia contractada d energia elèctrica per cada un dels contractes, en euros, un 5,35% més - de la major despesa en les accions contra la pobresa i l'exclusió social, en euros, un 26,11% més. - de la major despesa per la posada en marxa de la bossa de mediació del lloguer social, en euros,. Transferències Corrents Les transferències corrents, Capítol 4, presenta un escenari idèntic a l exercici 2013, amb una disminució de euros, un 0,04 % menys respecte al Per fer front al previsible augment de demandes d ajudes socials de les famílies com conseqüència de la crisi econòmica, s incrementen els ajuts econòmics a famílies en euros, un 59,53% més respecte el pressupost 2013, sent la previsió inicial per al pressupost 2013 de euros. Aportació de l'ajuntament a les Societats Anònimes Municipals A l'estat de Despeses del Pressupost per a 2012 de la pròpia Corporació existeixen crèdits suficients per atendre les obligacions demandants de les aportacions corrents que l'ajuntament realitza a favor de l'empresa municipal Coressa. Obligacions exigibles Entre elles s'ha de distingir les inherents al deute representat pels préstecs a llarg termini obtinguts per l'ajuntament 8

9 Per afrontar les obligacions derivades dels préstecs a llarg termini ja concertats, s'han dotat les aplicacions pressupostàries amb crèdit suficient, mitjançant previsions que recullen els interessos meritats per les condicions contractuals dels diferents préstecs i en atenció a la diversificació i gestió del risc de tipus d interès s han basat en tipus fixes i/o en previsions basades en tipus d interès implícits. S ha contemplat en el Capítol III una previsió d interessos per pòlisses de crèdit per cobrir necessitats de possibles dèficits temporals de Tresoreria al llarg de l exercici. Es preveuen dotacions per respondre d obligacions conegudes i previstes en matèria de reclamacions patrimonials, tot i que no es possible determinar la concreció i valoració quantificada de la totalitat dels possibles riscos en aquest apartat o d altres que es generin com a conseqüència de diferents contenciosos en vigència. En el cas que aquests riscos es materialitzessin i fossin executius s hauran de habilitar els mecanismes de modificacions pressupostaries per respondre als mateixos. Inversions. Les Inversions Reals, Capítol 6, presenta una disminució respecte a la previsió inicial de l exercici 2013, de euros, un 65,69% menys respecte al Per tot l'anterior i vist l'informe favorable dels serveis jurídics de la Corporació s'eleven les següents, CONCLUSIONS Primera.- El Pressupost General Municipal per a l exercici 2014 ha estat elaborat sense dèficit inicial en cap dels pressupostos i previsions que l integren (art y del TRLRHL y RD500/90). Segona.- Des del punt de vista econòmic-financer, el Pressupost General ha estat confeccionat seguint els preceptes legals, i la seva estructura pressupostària és la que estableix l Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s aprova l estructura dels pressupostos de les entitats locals. Tercera.- Els criteris pressupostaris utilitzats per al càlcul dels ingressos corrents (capítols I a V del pressupost d ingressos) són correctes i en general les previsions seran capaces d atendre les obligacions assumides per l entitat. No obstant, l existència de procediments contenciosos, reclamacions i/o causes judicials en curs que poden concretar-se com a passius i esdevenir drets exigibles per tercers, pot suposar un risc potencial per la suficiència financera. Les dotacions existents per a aquestes eventualitats podrien ser insuficients. En cas que es concretin s hauran d arbitrar els mecanismes pressupostaris per afrontar-les. Quarta.- Pel que fa al compliment de l estabilitat pressupostària en el moment de l aprovació del Pressupost General Municipal per a l exercici 2014, s emet informe independent amb conclusió faborable. 9

10 Quinta.- L'annex de personal / Relació de llocs de treball per a l'any 2014 es objecte d'informe amb les observacions corresponents per part dels serveis jurídics, segons consta a l'expedient. Atenent tot l exposat, s informa FAVORABLEMENT l expedient d aprovació del Pressupost General Municipal per a l exercici 2014, amb la següent OBSERVACIÓ: En relació a la remissió a la Intervenció del pressupost per al seu informe conforme a l article 18.4 del RD 500/1990, de 20 de abril, en el que s'estableix "La remissió a la Intervenció s'efectuarà de forma que el pressupost, amb tots els seus annexos i documentació complementària, pugui ser objecte d'estudi durant un termini no inferior a deu dies...", aquesta Intervenció vol fer constar que no s ha disposat d aquest termini als efectes de l emissió del present informe. Sant Boi de Llobregat, a 5 de desembre de Llorenç Estivill Alonso Interventor accidental 10

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent:

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent: INFORME D INTERVENCIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L EXERCICI 2012. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS LEGISLACIÓ BÀSICA 1. Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015 DECRET Núm. expedient Codi XBMQ Promotor Tipus expedient Objecte Destinataris Núm. op. comptable Altres serveis Ref. interna CEMICAL Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

Codi d' Expedient HIS/2017/31

Codi d' Expedient HIS/2017/31 Francesc Ortiz Amat, interventor de l de TONA, en compliment de l establert en l article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d Administració

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE SECRETARIA Identificació de l expedient.- Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació Títol: liquidació del pressupost de l exercici 2014 Fets.- Decret d Alcaldia

Más detalles

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 INFORME D INTERVENCIÓ 1. ASSUMPTE Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 2. FONAMENTS DE DRET 2.1. L article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora

Más detalles

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN INTERVENCIÓ GENERAL DEPARTAMENT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER 3_1_1 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN DONAR COMPTE DE L INFORME DEFINITIU DE FISCALITZACIÓ PLENA

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes Locals,

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER INGRESSOS: El pressupost propi de l Ajuntament de Palma per a l exercici 2018 preveu ingressos per import de 417.995.700,00 euros, desglossat en

Más detalles

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2

REGISTRE D INTERESSOS SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS MEMBRES ELECTES. Nom i cognoms. Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 Annex II MEMBRES ELECTES Nom i cognoms Regidor/a Ajuntament Partit judicial DNI Mandat representatiu Anys: / Llista electoral Adreça CP Població Província Adreça electrònica Telèfon 1 Telèfon 2 TIPUS DE

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA [En castellano a partir de la página 3] Modificació de l Ordenança fiscal reguladora de l Impost sobre Béns Immobles. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA D ECONOMIA I HISENDA La present proposta

Más detalles

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 La Regla de la despesa Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 Què és la regla de la despesa? La regla de la despesaconsisteixen que

Más detalles

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període )

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període ) OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període 2018-2020) Fets Primer.- D acord amb l article 29 de la Llei Orgànica

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA ÀMBIT ECONÒMIC 1. Elaboració execució pressupost. Assistència en l'elaboració i presentació d'informació econòmica, financera i de gestió, que conforma

Más detalles

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL.

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL. Àrea de Presidència Intervenció General Servei d Assistència Econòmico-financera Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 262 Fax 934 022 294 s.assistenciaef@diba.cat www.diba.cat Puntuació

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA

CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA CONVOCATÒRIA DE PLE I FIXACIÓ DE L ORDRE DEL DIA Atès el que disposa l article 53.1.c) en relació amb l article 98 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet Data d anotació 1. Dades de la persona declarant 1r cognom 2n cognom Nom NIF 2. Càrrec Regidor/Regidora Personal directiu, eventual i/o funcionaris amb habilitació nacional. Especificació del càrrec: 3.

Más detalles

Cost efectiu vs Cost real

Cost efectiu vs Cost real Cost efectiu vs Cost real Què és el cost efectiu? Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d Assistència a la Gestió Econòmica Local Cost efectiu vs Cost real El

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

Ordenances Fiscals 2016

Ordenances Fiscals 2016 Dossier per a la ciutadania L ordenança fiscal és el conjunt de normes que aprova l Ajuntament per a la regulació dels ingressos que fan els veins i veïnes de Badalona en forma d impostos i taxes. Aquests

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015.

INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015. INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015. En compliment a l article 168.4 del Text Refós de la Llei d Hisendes Locals s emet el següent

Más detalles

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28 Pàgina 1 de 30 INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016.

Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016. Retribucions dels empleats de l Ajuntament de Tàrrega i els seus ens dependents, per l exercici 2016. La legislació aplicable vigent en matèria de retribucions dels empleats públics, fonamentalment és

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS 7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT 7.1.4. PERIODIFICACIONS MARIA PETRA SAIZ ANTÓN 1.DESPESES I INGRESSOS ANTICIPATS. Despeses no financeres anticipades

Más detalles

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni Informe de liquidació del pressupost 2016. Ajuntament de Sant Celoni Presentada la liquidació del pressupost per part d'aquesta intervenció. - De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu

Más detalles

21. Moneda estrangera

21. Moneda estrangera 21. N o v e m b r e 2 0 1 4 ÍNDEX 1. Relació de comptes 21.3 2. Norma de registre i valoració núm. 13 de a. Conceptes 21.4 b. Normes de valoració 21.4 c. Novetats 21.5 3. Aspectes a considerar i importància

Más detalles

ANNEX 2 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos (DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI) Nom i cognoms...

ANNEX 2 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos (DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI) Nom i cognoms... Registre d Interessos Secretaria General ANNEX 2 A la proposta de dictamen de data 20.5.2015, Models Registre d Interessos REGISTRE D INTERESSOS. SECCIÓ 2ª BÉNS PATRIMONIALS (DECLARACIÓ DE BÉNS I PATRIMONI)

Más detalles

Ajuntament de l Escala vila marinera

Ajuntament de l Escala vila marinera Ajuntament de l Escala vila marinera ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT

Más detalles

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport Secció de suport a entitats Juliol 2016 Índex sobre rendició anual de comptes davant del CCE 1-

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

AJUNTAMENT DEL CATLLAR ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2016 A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia u de desembre de dos mil setze, sota la presidència

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR Extracto del Informe 30/2013 Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2012. Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Más detalles

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ ACTA L PLE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Número: 10/2016 Caràcter: Extraordinària Data: Divendres, 25 de novembre de 2016 Horari: de 20:05 hores a 20:10 hores Lloc: Sala de Sessions de la Casa

Más detalles

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2017. Fets

Más detalles

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA I CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA Josep Alabern Valentí Gerent Aigües de Manresa Barcelona, 19 de març de 2015 EL SERVEI D AIGUA

Más detalles

ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS

ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data , Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS Registre Especial de Béns Patrimonials Secretaria General ANNEX 4 A la proposta de dictamen de data 20.5.2015, Models Registre d Interessos REGISTRE ESPECIAL DE BÉNS PATRIMONIALS (DECLARACIÓ DE BÉNS I

Más detalles

10. Administració de recursos per compte d altres ens públics

10. Administració de recursos per compte d altres ens públics 10. Administració de recursos per compte d altres ens públics Març de 2015 ÍNDEX 1. Relació de comptes 10.3 2. Norma de registre i valoració a. Concepte 10.4 b. Normes de registre 10.4 c. Normes de valoració

Más detalles

Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal

Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal Declaració de béns patrimonials dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal (Declaració a efectes de la seva publicació al Portal de Transparència o Seu Electrònica) Nom i cognoms:

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL Pàgina 1 de 321 Ajuntament de Lloseta Nº Registre Entitat Local 01 070295 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL 26-11-2012.- A Lloseta (Balears), a vint-i-sis de novembre del dos mil

Más detalles

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any 2013 Central de Balanços Consell de sector d atenció especialitzada d aguts La Unió 22 de juliol de

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local*

Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Indicadors econòmics de Menorca 2004: pressupostos de l administració local* Alfons Méndez Vidal Economista i membre de l IME *Aquest article d actualitat econòmica fou escrit per a l OBSAM en la primavera

Más detalles

Diputació Barcelona I N F O R M E

Diputació Barcelona I N F O R M E Diputació Barcelona Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Direcció dels serveis econòmics. Servei comptable. I N F O R M E d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Más detalles

APROVACIÓ DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018

APROVACIÓ DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018 APROVACIÓ DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018 Antecedents o Fets Primer. D acord amb l article 15 de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament

Más detalles

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 26182 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les

Más detalles

(aprovat pel Ple de data 25/05/2017)

(aprovat pel Ple de data 25/05/2017) (aprovat pel Ple de data 25/05/2017) ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i

EDICTE. De 09:00 h. a 13:00 h. i ALA. Informe d Intervenció: 2016/416. Referència: Aprovació de la modificació de l Ordenança fiscal número 23, reguladora dels Preus públics per la prestació dels serveis o realització d activitats de

Más detalles

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

INFORME ECONÒMIC I FINANCER INFORME ECONÒMIC I FINANCER De conformitat amb el que preveu l article 168.1.e del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

Más detalles

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ. Ajuntament de La Garriga

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ.  Ajuntament de La Garriga 1 PRESENTACIÓ Benvinguts! 2 La participació ciutadana cada cop ha de tenir més pes en les decisions que es prenen al poble Energia Creativitat Idea Flexibilliat Principals eixos 3 Continuar amb mesures

Más detalles

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 INFORME: 11/2014 INFORME TRLRHL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 ÍNDEX 1.- Fonament 2.- Legislació

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA ÀMBIT JURÍDIC 1. Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

pressupost Malgrat Turisme, SL

pressupost Malgrat Turisme, SL pressupost Malgrat Turisme, SL 2018 CONTINGUT PRESSUPOST MALGRAT TURISME, SL EXERCICI 2018 1. Estat de previsió d'ingressos i despeses 03 2. Pressupost de Capital 04 3. Memòria 05 4. Annex I: Quadre de

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Òrgan que

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (Aquest informe el determina l

Más detalles

EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA.

EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA. EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA. Fa pocs mesos la Tresoreria General de la Seguretat Social va posar en marxa el control del compliment, per part de les

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President 3.2 INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ Òrgan que

Más detalles

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247 ANUNCI D ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PROTESIS DE GENOLL AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Expedient OBE 15/247 1.- Entitat Adjudicadora

Más detalles

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi"

Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal Esardi Ordenança Fiscal núm. 25-2017 Ordenança reguladora de la taxa per la inscripció a l'escola d'art Municipal "Esardi" Article 1. Fonament i naturalesa...2 Article 2. Fet imposable... 2 Article 3. Subjecte

Más detalles

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm. 11 /2018 Caràcter: ordinària Data: 5 de novembre de 2018 Horari: de 19,00 h a 19,48 h Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 25 D ABRIL DE 2016.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 25 D ABRIL DE 2016. ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 25 D ABRIL DE 2016. MEMBRES ASSISTENTS: SR. JOSEP Mª ORTUÑO BREMONT SRA. ANNA SERRA ANGLADA

Más detalles

ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009

ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009 ACORD PEL QUAL S APROVA ELCALENDARI LABORAL PER AL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA UdG ANY 2009 (Aprovat en el Consell de Govern núm. 9/08 de 27 de novembre de 2008) Criteris generals: El calendari

Más detalles

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques Llei 24/2010, del 22 de juliol, d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda

Más detalles

Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació:

Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació: AJUNTAMENT DE CALAFELL Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació: DECRET NÚM. 2851/2016 Decret d Alcaldia

Más detalles

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010.

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010. En data 8/4/2009, el Ple de l Ajuntament va acordar, primer, informar favorablement davant de

Más detalles

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

INFORME ECONÒMIC I FINANCER INFORME ECONÒMIC I FINANCER De conformitat amb el que preveu l article 168.1.e del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,

Más detalles