DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DIPUTACIÓ DE TARRAGONA"

Transcripción

1

2 Pressupost general Pressupost Import Corporació de la Diputació de Tarragona ,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic ,00 OA Patronat de Turisme ,00 Total agregat ,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic 1 OA Patronat de Turisme 3,99% Corporació de la Diputació de Tarragona 86%

3 Pressupost Consolidat Pressupost d'ingressos Import Transferències internes Total consolidat Pressupost de la Corporació , ,00 Pressupost de l'oa BASE , ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme , , ,00 Total , , ,00 Pressupost de despeses Import Transferències internes Total consolidat Pressupost de la Corporació , , ,00 Pressupost de l'oa BASE , ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme , ,00 Total , , ,00 Pressupost general Milions d'euros 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Transferències internes Total consolidat

4 Compliment Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera Ingressos no financers Compliment de l'estabilitat pressupostària (art. 11) Despeses no financeres Ajustos S.E.C. Ajustos per operacions internes Cap./Nec. de finançament % Cap/Nec sobre Ingressos no financers Corporació , , ,03 0, ,03 8,2 BASE , , ,03 0, ,03 10,08% Turisme , , ,79 0, ,79 15,13% Sumes , , ,85 0, ,85 8,68% Despesa computable previsió liquidació exercici anterior Compliment de la regla de la despesa (art. 12) Taxa de referència: 2,2 % Despesa computable aplicant la taxa de referència Augments o disminucions (art. 12.4) del Pressupost actual Límit de la regla de la despesa a l'exercici Despesa computable prevista a l'exercici Compliment (+) o incomlpiment (-) de la regla de la despesa Corporació , ,68 0, , , ,42 BASE , ,73 0, , , ,99 Turisme , ,32 0, , , ,42 Sumes , ,73 0, , , ,83 Taxa de variació de la despesa computable 0,14% Compliment de la sostenibilitat financera (art. 13) Ingressos corrents consolidats pressupost inicial de l'exercici Límit d'endeutament en funció dels ingressos corrents (75%) Deute viu total previst en acabar l'exercici Compliment (+) o incompliment (-) del nivell de deute viu Percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents , , , ,99 25,65%

5 Evolució pressupost consolidat Diputació Exercici pressupost Import consolidat % creixement Pressupost ,00 Pressupost ,46 13,33 % Pressupost ,21-3,99 % Pressupost ,05-10,35 % Pressupost ,00-7,14 % Pressupost ,00 15,8 Pressupost ,00-2,03% Pressupost ,00 3,15% Pressupost ,00 4,88% Pressupost ,00-0,7 Mitjana ,67 1,44% Import consolidat Milions 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 130,68 148,11 142,21 127,49 118,39 137,09 134,30 138,54 145,30 144,28 110,00 100, Percentatges de variació 20,00 % 15,00 % 13,33 % 15,8 10,00 % 5,00 % 3,15% 4,88% 0,00 % -5,00 % -10,00 % -15,00 % ,99 % -2,03% -0,7-7,14 % -10,35 %

6 Pressupost 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 Pressupost de la Corporació ,00-2,94% ,00 2,91% ,00 5,34% ,00-0,52% ,00 Total Corporació ,00-2,94% ,00 2,91% ,00 5,34% ,00-0,52% ,00 Pressupost de l'oa BASE ,00 0, ,00 0, ,00 3,33% ,00 0, ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme ,00 13,89% ,00 16,92% ,00 0,03% ,00-5,91% ,00 Total Organismes Autònoms ,00 3,35% ,00 4,49% ,00 2,35% ,00-1,72% ,00 Total ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00-0, ,00 Total Corporació Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA. Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis 160,00 Total Organismes Autònoms 140,00 19,76 20,42 21,34 21,84 21,47 120,00 100,00 Milions d'euros 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 117,33 113,88 117,20 123,46 122,

7 Estat d'ingressos consolidat # Capítol Exercici actual Exercici anterior % variació 1 Impostos directes , ,00-0,84 % 2 Impostos indirectes , ,00-0,85 % 3 Taxes i altres ingressos , ,42-2,72 % 4 Transferències corrents , ,93-1,42 % 5 Ingressos patrimonials , ,00-22,67 % Ingressos corrents , ,35-1,67% 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,0 7 Transferències de capital , ,65 40,13 % 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,0 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,0 Ingressos de capital , ,65 40,13% Total , ,00-0,7 Transferències corrents 66% Ingressos patrimonials 1% 4% Impostos directes 1 Transferències de capital 3% Taxes i altres ingressos 12% Impostos indirectes 8%

8 Estat de despeses consolidat # Capítol Exercici actual Exercici anterior % variació 1 Despeses de personal , ,44-0,98% 2 Despeses corrents , ,05 0,43% 3 Despeses financeres , ,00-39,29% 4 Transferències corrents , ,66-17,49% 5 Fons de contingència , ,00-26,72% Despeses corrents , ,15-6,87% 6 Inversions reals , ,85-0,29% 7 Transferències de capital , ,00 100,77% 8 Variació d'actius financers 0, ,00-100,0 9 Variació de passius financers , ,00-31,78% Despeses de capital , ,85 21,48% Total , ,00-0,7 Transferències corrents 18% Inversions reals 7% Transferències de capital 14% Despeses financeres Fons de contingència 3% Despeses corrents 15% Despeses de personal 37% 8% Variació de passius financers 5% Variació d'actius financers

9 Estat de despeses consolidat per àrea de despesa # Àrea de despesa Exercici actual Exercici anterior %variació 1 Serveis públics bàsics , ,74 5,06% 2 Actuacions de protecció i promoció social , ,10 5,16% 3 Producció de béns públics de caràcter preferent , ,61 2,6 4 Actuacions de caràcter econòmic , ,27 17,41% 9 Actuacions de caràcter general , ,28-4,24% 0 Deute públic , ,00-30,97% Total , ,00-0,7 Actuacions de caràcter econòmic 2 Actuacions de caràcter general 46% Producció de béns públics de caràcter preferent 25% Actuacions de protecció i promoció social 2% Deute públic 5% Serveis públics bàsics 2%

10 Estat de despeses consolidat per polítiques de despesa # Polítiques de despesa Exercici actual Exercici anterior %variació 13, 15 i 16 Mobilitat, vivenda, urbanisme i benestar comunitari , ,50 12,91% 17 Medi ambient , ,24-5,2 21, 22 i 23 Pensions, serveis socials i altres prestacions , ,00 1,99% 24 Foment de l'ocupació , ,10 6,45% 31 Sanitat , ,78-3,19% 32 Educació , ,62 0,53% 33 Cultura , ,21 9,08% 34 Esports , ,00 40,77% 41,42,43 Agricultura, indústira, energia, comerç i turisme , ,06 1,47% 44 i 45 Infraestructures i transport públic , ,76-2,7 46 i 49 I+D+i, societat de la informació i gestió del coneixement , ,45 275,47% 91 Òrgans de govern , ,40-0,51% 92 Serveis de caràcter general , ,79-12,97% 93 Administració financera i tributària , ,43-1,06% 94 Transferències a altres administracions públiques , ,66 3,26% 01 Deute públic , ,00-30,97% Total , ,00-0,7 Import de les 10 polítiques de despesa més importants 32 - Educació 92 - Serveis de caràcter general 94 - Transferències a altres AP 93 - Administració financera i tributària 45 - Infraestructures 01 - Deute públic 33 - Cultura 43 - Comerç, turisme i PIMEs 49 - Altres actuacions de caràcter econòmic 31 - Sanitat 3,39 7,80 7,61 6,70 5,70 15,33 18,27 23,36 23,12 22,54 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Milions

11 # Capítol 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Impostos directes ,00-2,05% ,00 4,61% ,00 1,96% ,00-0,84% ,00 2 Impostos indirectes ,00-5,35% ,00 22,16% ,00-3, ,00-0,85% ,00 3 Taxes i altres ingressos ,00 2,95% ,00 3,78% ,00 2,31% ,42-2,72% ,61 4 Transferències corrents ,00-1,52% ,00 0,13% ,00 5,92% ,93-1,42% ,74 5 Ingressos patrimonials ,00-1,27% ,00-21,29% ,00-43,84% ,00-22,67% ,00 Ingressos corrents ,00-1,31% ,00 2,15% ,00 3,46% ,35-1,67% ,35 6 Alienació d'inversions reals 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 7 Transferències de capital ,00-100,0 0, ,00 149,21% ,65 40,13% ,65 8 Variació d'actius financers 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 9 Variació de passius financers 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 Ingressos de capital ,00-100,0 0, ,00 149,21% ,65 40,13% ,65 Total ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00-0, ,00 Evolució del Pressupost Consolidat d'ingressos els darrers cinc exercicis Distribució ingressos Transferències corrents 67% Ingressos patrimonials 2% Taxes i altres ingressos 12% Impostos directes Transferències de 1 capital 1% Impostos indirectes 8% Alienació d'inversions reals Variació d'actius financers Variació de passius financers Distribució ingressos exercici 2017 Transferències corrents 66% Taxes i altres ingressos 12% Ingressos patrimonials 1% Transferències de capital 3% Impostos directes 1 Impostos indirectes 8% Alienació d'inversions reals Variació d'actius financers Variació de passius financers

12 # Capítol 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Despeses de personal ,44-0,01% ,61 3,02% ,86 5,29% ,44-0,98% ,30 2 Despeses corrents ,71 3,06% ,64 5,82% ,17 0,18% ,05 0,43% ,55 3 Despeses financeres ,34-21,91% ,00-29,89% ,00-36,26% ,00-39,29% ,00 4 Transferències corrents ,46-2,55% ,50-6,48% ,73 46,58% ,66-17,49% ,60 5 Fons de contingència ,00 100, ,00 229,67% ,00-44,39% ,00-26,72% ,51 Despeses corrents ,95-0,64% ,75 7,53% ,76 7,36% ,15-6,87% ,96 6 Inversions reals ,70 7,93% ,00 18,06% ,32 21,36% ,85-0,29% ,04 7 Transferències de capital ,26-14, ,25-25,83% ,92-23, ,00 100,77% ,00 8 Variació d'actius financers 0,00-0, ,00 100, ,00-100,0 0,00 9 Variació de passius financers ,09 3,07% ,00 0,88% ,00 1,99% ,00-31,78% ,00 Despeses de capital ,05-5,67% ,25-8,87% ,24-3,14% ,85 21,48% ,04 Total ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00-0, ,00 Evolució del Pressupost Consolidat de despeses els darrers cinc exercicis Transferències corrents 18% Despeses corrents 15% Distribució despeses Transferències de capital 11% Despeses de personal 37% Variació de passius financers 8% Despeses financeres 1% Variació d'actius financers Fons de contingència 4% Inversions reals 6% Transferències corrents 18% Despeses corrents 15% Distribució despeses Pressupost 2017 Transferències de capital 14% Despeses de personal 37% Variació de passius financers 5% Despeses financeres Variació d'actius financers Fons de contingència 3% Inversions reals 8%

13 Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per àrea de despesa els darrers cinc exercicis # Àrea de despesa 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % Serveis públics bàsics ,20 16,27% ,36 2,27% ,72-1,98% ,74 5,06% ,25 2 Actuacions de protecció i promoció social ,24 15,66% ,80 9,55% ,98 1,02% ,10 5,16% ,95 3 Producció de béns públics de caràcter preferent ,86 0,19% ,42-1,64% ,02 28,22% ,61 2, ,07 4 Actuacions de caràcter econòmic ,42 5,21% ,11 14,23% ,71 17,39% ,27 17,41% ,29 9 Actuacions de caràcter general ,85-6,11% ,31 2,69% ,57-5,97% ,28-4,24% ,44 0 Deute públic ,43 1,29% ,00-1,32% ,00 0,44% ,00-30,97% ,00 Total ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00-0, ,00 Distribució despeses Actuacions de caràcter general 53% Deute públic 8% Serveis públics bàsics 2% Actuacions de caràcter econòmic 14% Producció de béns públics de caràcter preferent 21% Actuacions de protecció i promoció social 2% Distribució despeses Pressupost 2017 Actuacions de caràcter general 46% Actuacions de caràcter econòmic 2 Producció de béns públics de caràcter preferent 25% Deute públic 5% Serveis públics bàsics 2% Actuacions de protecció i promoció social 2%

14 Estat d'ingressos de la Corporació # Capítol Import % total 1 Impostos directes ,00 11,06 % 2 Impostos indirectes ,00 8,73 % 3 Taxes i altres ingressos ,61 1,59 % 4 Transferències corrents ,74 74,25 % 5 Ingressos patrimonials ,00 0,68 % Ingressos corrents ,35 96,31% 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,0 7 Transferències de capital ,65 3,69% 8 Variació d'actius financers 0,00 0,0 9 Variació de passius financers 0,00 0,0 Ingressos de capital ,65 3,69% Total ,00 100,0 Transferències corrents 74% 6% Taxes i altres ingressos 1% Ingressos patrimonials 1% Transferències de capital 4% Impostos indirectes 9% Impostos directes 11%

15 Estat de despeses de la Corporació # Capítol Import % total 1 Despeses de personal ,18 33,97% 2 Despeses corrents ,18 10,94% 3 Despeses financeres ,00 0,44% 4 Transferències corrents ,60 22,61% 5 Fons de contingència ,00 2,92% Despeses corrents ,96 70,88% 6 Inversions reals ,04 7,5 7 Transferències de capital ,00 15,91% 8 Variació d'actius financers 0,00 0,0 9 Variació de passius financers ,00 5,71% Despeses de capital ,04 29,12% Total ,00 100,0 Transferències corrents 23% Despeses corrents 11% Transferències de capital 16% Variació de passius 1 financers 6% Despeses financeres Fons de contingència 3% Inversions reals 7% Despeses de personal 34%

16 Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa # Àrea de despesa Import %total 1 Serveis públics bàsics ,25 2,55% 2 Actuacions de protecció i promoció social ,95 2,44% 3 Producció de béns públics de caràcter preferent ,07 27,54% 4 Actuacions de caràcter econòmic ,29 21,56% 9 Actuacions de caràcter general ,44 39,82% 0 Deute públic ,00 6,1 Total ,00 100,0 Actuacions de caràcter econòmic 22% Actuacions de caràcter general 4 Producció de béns públics de caràcter preferent 27% Deute públic 6% Actuacions de protecció i promoció social 2% Serveis públics bàsics 3%

17 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 0000 Òrgans de Govern ,68 1,37% Òrgans de Govern ,68 1,37% 1000 Administració i Gestió d'informació General ,05 0,24% 1010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació ,75 23,36% 1011 Secretaria i Municipal ,01 1,91% 1013 Serveis Econòmics Municipals ,62 0,25% 1014 Arquitectura Municipal ,58 0,62% 1020 Formació ,87 0,25% 1200 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. I Territori ,26 4,77% 1300 Gestió i Assitència Financera ,12 0,09% Servei d'assistència al Municipi (SAM) ,26 31,49% 2010 Cultura ,72 6,49% 2011 Museu d'art Modern ,72 0,48% 2020 Gestió de Centres d'educació ,85 0,76% 2021 Centre Públic d'educació Especial Sant Rafael ,41 2,29% 2022 Centre Públic d'educació Especial Sant Jordi ,61 0,96% 2023 Centre Públic d'educació Especial Alba ,59 1,49% 2031 Escola i Conservatori de Música de Tarragona ,52 2, Escola i Conservatori de Música de Reus ,35 1,51% 2033 Escola i Conservatori de Música de Tortosa ,21 1, Escola d'art i Disseny de Tarragona ,15 1,53% 2042 Escola d'art i Disseny de Reus ,89 0,69% 2043 Escola d'art i Disseny de Tortosa ,82 0,67% Servei d'assistència al Ciutadà (SAC) ,84 20,18% 3000 Serveis Tècnics Territorials ,60 0,08% 3010 Explotació ,07 0,67%

18 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 3020 Oficina Tècnica ,35 6,16% 3050 Projectes ,62 0,36% 3060 Conservació ,77 4,19% 3070 Unitat de Gestió Administrativa ,35 0,29% Servei d'assistència al Territori (SAT) ,76 11,76% 4000 Gestió de Serveis Interns ,56 0,08% 4020 Serveis Generals ,55 3,32% 4040 Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ,28 0,75% 4150 Gestió Tarraco Arena Plaça ,00 0,09% Serveis Interns ,39 4,24% 5010 Relacions Institucionals i Protocol ,20 0,72% 5020 Comunicació ,24 1,05% 5030 Presidència ,34 0,22% 5031 Gestió Estratègica i Transparència ,95 0,12% 5050 Projectes Europeus i Regió del Coneixement ,97 0,86% Gabinet de Presidència i Planificació ,70 2,97% 6011 Secretaria General ,67 0,78% 6012 Patrimoni ,58 0, Serveis Jurídics ,50 0,44% 6015 Arxiu ,64 0,27% 6020 General ,75 15, BOP ,22 0,28% 6030 Tresoreria ,15 0,35% Secretaria, i Tresoreria ,51 18,42% 8000 Gestió de Recursos Humans ,26 1,09%

19 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 8010 Planificació i Organització ,18 0,73% 8015 Gestió Econòmica i Nòmina ,98 0, Relacions Laborals i Administració de RH ,02 0,43% 8035 Formació i Desenvolupament de RH ,75 0,31% 8040 Polítiques Actives d'ocupació ,65 2,05% 8050 Suport als Òrgans de Govern ,44 0,5 RH i Ocupació i Promoció Econòmica ,28 5,91% 9000 Gestió de Coneixement i Qualitat ,20 0,26% 9010 Excel lència Corporativa ,97 0,11% 9020 Infraestructures Informàtiques ,80 2,14% 9030 Aplicacions Informàtiques ,61 1,14% Coneixement i Qualitat ,58 3,65% Total Corporació ,00 100,0 Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms Codi Nom Import % 7010 Turisme Costa Daurada ,00 23,46% 7011 Turisme Terres de l'ebre ,00 3,17% 7012 Desenvolupament Local ,00 1,16% 7030 BASE ,00 72,21% Total O.A ,00 100,0

20 Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms # Capítol BASE Patronat de Turisme Total 1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 3 Taxes i altres ingressos , , ,00 4 Transferències corrents 0, , ,00 5 Ingressos patrimonials ,00 0, ,00 Ingressos corrents , , ,00 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 Transferències corrents 28% Ingressos patrimonials Taxes i altres ingressos 72%

21 Estat de despeses dels Organismes Autònoms # Capítol BASE Patronat de Turisme Total 1 Despeses de personal , , ,12 2 Despeses corrents , , ,37 3 Despeses financeres ,00 0, ,00 4 Transferències corrents 3.600, , ,00 5 Fons de contingència , , ,51 Despeses corrents , , ,00 6 Inversions reals , , ,00 7 Transferències de capital 0, , ,00 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 Despeses de capital , , ,00 Total , , ,00 Despeses corrents Transferències corrents 36% 1 Despeses financeres Fons de contingència 2% 7% Inversions reals 5% Transferències de capital Despeses de personal 47%

22 Despeses per àrea de despesa dels Organismes Autònoms # Àrea de despesa BASE Patronat de Turisme Total 1 Serveis públics bàsics 0,00 0,00 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 0,00 0,00 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 0, , ,00 9 Actuacions de caràcter general ,00 0, ,00 0 Deute públic 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 Actuacions de caràcter econòmic 28% Actuacions de caràcter general 72%

23 Deute viu consolidat a final d'exercici Exercici Capital pendent disposat Capital no disposat Deute financer Deute participació tributs de l'estat Total , , ,58 0, , , , ,69 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 0, , , , ,15 0, , , , ,14 0, , , , * ,52 0, , , , ** ,52 0, , , ,41 * Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació. ** Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost. Les dades es mostren a 31 de desembre de l'exercici. Deute viu a final d'exercici 160,00 Milions 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 41,73 39,72 31,38 27,89 81,84 24,40 75,54 25,83 77,98 77,65 21,53 74,86 20,10 73,13 62,72 52,26 41,71 30,79 20,27 27,79 34,21 15,97 0,00 8, * 2017** Exercici Capital pendent de disposar a fi d'exercici Deute viu disposat PIE pendent fi d'exercici

24 Ràtios d'estalvi nét i deute viu financers Exercici Ingressos corrents liquidats Deute viu financer %*** % Estalvi nét % , ,58 69,79% ,53 38, , ,69 67, ,57 36,01% , ,15 92,16% ,02 23,57% , ,81 80,09% ,49 43,66% , ,36 59,21% ,19 33,04% , ,03 53,45% ,97 35,42% , ,15 44,19% ,67 36,29% , ,14 36,78% ,25 36,47% 2016* , ,52 28,62% ,55 38,21% 2017** , ,52 24,51% ,95 36,26% * Les dades d'aquest exercici estan basades en les previsions de liquidació. ** Les dades d'aquest exercici estan calculades respecte al Pressupost inicial. *** Ràtio de deute viu excloent la devolució de participació de tributs de l'estat Evolució de l'estalvi nét i del deute viu 100,0 90,0 92,16% 80,0 70,0 69,79% 67,2 80,09% Estalvi nét 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 59,21% 53,45% 44,19% 36,78% 29,35% 24,08% Ràtio de deute viu en base la darrera lquidació aprovada 10,0 0,0

25 Perfil de deute a deu anys Exercici Amortització Interessos Amortització participació tributs de l'estat Deute viu a l'acabar l'exercici Total pagaments del deute , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Suma , , , ,86 Perfil de venciments de deute a deu anys , , , , , , , , ,00 0, Exercici Amortització Interessos Amortització participació tributs de l'estat

26

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (aprovada pel Ple en sessió de data 27 d'abril de 2018) Àrea Gabinet de Presidència i Planificació Relacions Institucionals

Más detalles

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2017 Pressupost general Pressupost Import Corporació de la Diputació de Tarragona 127.890.000,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic 15.500.000,00 OA Patronat de

Más detalles

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS Exercici 2015

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS Exercici 2015 MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXERCICI 2015 Fonaments de dret L article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ ORGANIGRAMA DE GESTIÓ Versió: Març 2016 2016 Pàgina 1 Índex Organigrama General... 4 Secretaria General... 5-6 Àrea de Presidència... 7 Gabinet d'alcaldia... 8 Planificació, Processos i Transparència...

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

ANUNCI ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA

ANUNCI ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA ANUNCI Província: TARRAGONA Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i ORGANISMES AUTÒNOMS Oferta Pública d Ocupació corresponent a l any 2010 aprovada per la Junta de Govern del dia 23 d abril de 2010 SERVEIS

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28 Pàgina 1 de 30 INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Òrgan que

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període )

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període ) OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període 2018-2020) Fets Primer.- D acord amb l article 29 de la Llei Orgànica

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS AREA D ALCALDIA PROJECTE FERROVIARI OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT GABINET D ALCALDIA PRESIDÈNCIA SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL, ARXIU I PUBLICACIONS SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS SERVEI

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

PRESIDÈNCIA. Isabel Garcia. Alcaldessa ÀREA 3 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ. Manel Llord de Cara President d Àrea

PRESIDÈNCIA. Isabel Garcia. Alcaldessa ÀREA 3 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ. Manel Llord de Cara President d Àrea PRESIDÈNCIA Alcaldessa SECRETARI Francesc Consuegra INTERVENTOR Josep Munuera TRESORERA Eulàlia Ferran ÀREA 1 ALCALDIA Presidenta d Àrea - Alcaldessa ÀREA 2 TERRITORI I MEDI AMBIENT President d Àrea ÀREA

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2016

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2016 COORDINACIÓ GENERAL s de Treball de la Corporació. Any 06 Coordinació General 0 9 7 A 0 PE Coordinador/a General A 8 F Coordinador/a General d'empreses Municipals C 8 F Secretari/ària de Direcció LLocs

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

ESTRUCTURA I CONTINGUT DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2018

ESTRUCTURA I CONTINGUT DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2018 ESTRUCTURA I CONTINGUT DELS PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS PER AL 2018 El pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2018 s estructura de la següent

Más detalles

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Millora de la qualitat de l aigua de consum humà El Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (Aquest informe el determina l

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President 3.2 INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ Òrgan que

Más detalles

Pressupostos de Justícia per al 2015

Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupost consolidat. Comparativa 2014-2015 Pressupostos consignats al Departament de Justícia 880 M 859,3M 850 M 820 M 790 M ICS CTTI 832,9M 33,2 M Diferència + 59,6M

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, Conselleria d Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2016, de la interventora general, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals de 2015, de l Administració de la Generalitat

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ Información en: GRUPO CONFORSA. C/ Santa Catalina, Nº 9. Local. Alcalá de Henares 918772711/pazcuesta@grupoconforsa.com www.grupoconforsa.com/oposiciones.php

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

Ajuntament de l Escala vila marinera

Ajuntament de l Escala vila marinera Ajuntament de l Escala vila marinera ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011

Pressupost General del Consell Comarcal. Desembre 2011 del Consell Comarcal del Maresme 2012 del Maresme 2012 Desembre 2011 Evolució del pressupost 2000-2012 9.504.241,27 12.946.591,56 12.262.540,97 15.192.490,44 18.830.521,72 19.913.610,77 22.796.704,15 25.317.340,24

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària

Más detalles

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Reunió de seguiment prèvia a l entrega de l informe 14 Novembre 2017 01. Marc programàtic i organitzatiu

Más detalles

Dimecres, 23 de desembre de 2015 ADMINISTRACIÓ LOCAL

Dimecres, 23 de desembre de 2015 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament d'esplugues de Llobregat EDICTE ADMINISTRACIÓ LOCAL Aprovat, inicialment, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2015 el pressupost general d'aquest Ajuntament per l'exercici

Más detalles

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2017

Llocs de Treball de la Corporació. Any 2017 COORDINACIÓ GENERAL s de Treball de la Corporació. Any 07 Coordinació General 0 7 A 0 F Coordinador/a General C 0 PE Secretari/ària de Direcció LLocs de treball a COORDINACIÓ GENERAL 0/07/07 s de Treball

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles

ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES. Març 2017

ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES. Març 2017 ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES 1 Àmbit d aplicació subjectiu (SEC): Art. 2.1 c) Corporacions Locals (ens administratius territorials) Art. 2.2 Entitats públiques locals dependents

Más detalles

Codi d' Expedient HIS/2017/31

Codi d' Expedient HIS/2017/31 Francesc Ortiz Amat, interventor de l de TONA, en compliment de l establert en l article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d Administració

Más detalles

d ARENYS DE MUNT * Objectiu d estabilitat

d ARENYS DE MUNT * Objectiu d estabilitat CÀLCULS SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGANICA 2/2012, D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, EN EL PRESSUPOST PER AL 2016 D acord amb l article 3 de la llei orgànica

Más detalles

Diputació Barcelona I N F O R M E

Diputació Barcelona I N F O R M E Diputació Barcelona Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Direcció dels serveis econòmics. Servei comptable. I N F O R M E d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

Relació de Llocs de Treball

Relació de Llocs de Treball Relació de Llocs de Treball Catàleg i Plantilla Exercici 2017 Personal Recursos Humans T r a n s p a r è n c i a R e l a c i ó d e l l o c s d e t r e b a l l 1 A continuació es detalla la relació de llocs

Más detalles

Marc Financer (marc associat al Pressupost 2014)

Marc Financer (marc associat al Pressupost 2014) Marc Financer 2013-2016 (marc associat al Pressupost 2014) El Marc Financer de l Ajuntament de Barcelona 2013-2016 està orientat a l obtenció d uns resultats que permetin garantir la solvència i la liquiditat

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals:

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals: INFORME 1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2. REGLA DE LA DESPESA 3. DEUTE VIU 4. SOSTRE DE DESPESA Qui l emet : Maria Amparo Climent Mestre, Secretaria-Interventora de l'ajuntament de VINEBRE Data: 28.12.2015

Más detalles

L'endeutament municipal 2010 Recull de taules i gràfics dels ajuntaments del Perfil de la Ciutat

L'endeutament municipal 2010 Recull de taules i gràfics dels ajuntaments del Perfil de la Ciutat L'endeutament municipal 2010 Recull de taules i gràfics dels ajuntaments del Perfil de la Ciutat Servei de Processos Estratègics i Servei de Planificació econòmica i Control Pressupostari de l'juntament

Más detalles

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL 1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL ALCALDE PRESIDENT VISERMA REGIDORS CONSELL ADMINISTRACIÓ VISERMA COMITÈ EXECUTIU S VISERMA GABINET ALCALDIA I REGIDORES, PROTOCOL, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 INFORME: 11/2014 INFORME TRLRHL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 ÍNDEX 1.- Fonament 2.- Legislació

Más detalles

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIONS 2017

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIONS 2017 RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I RETRIBUCIONS 2017 CENTRE GESTOR: 1 ALCALDIA / 11 ADMINISTRACIÓ GENERAL 1. 2. Denominació del lloc 3. Núm. 4. Nivell 5.Complem 6. Tipus 7.Adscripció 8. Forma Codi 1101 Secretari/a

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER INGRESSOS: El pressupost propi de l Ajuntament de Palma per a l exercici 2018 preveu ingressos per import de 417.995.700,00 euros, desglossat en

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

Informe d avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària, de l objectiu del deute públic i de la regla de la despesa.

Informe d avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària, de l objectiu del deute públic i de la regla de la despesa. INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert per l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

D1FFB BC30BF9FF57DC61D56E A

D1FFB BC30BF9FF57DC61D56E A MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA PER A L'EXERCICI 2016 1. LINIES GENERALS DEL PRESSUPOST El pressupost

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

Pressupost #alturgell2016

Pressupost #alturgell2016 1. Resum del pressupost 2. Import per capítols 3. Procedència dels ingressos 4. La cerca de finançament europeu 5. Evolució despesa i ingressos corrents 6. Despesa per Programes 7. Endeutament 8. Despesa

Más detalles

Forma de provisió (4) Jurídica Administrativa de Planificació. Núm. fitxa de funcions Subgrup

Forma de provisió (4) Jurídica Administrativa de Planificació. Núm. fitxa de funcions Subgrup NUNCI d aprovació de la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual al servei de l ajuntament amb efectes de l 1 de gener de 2018 Per acord del Ple de l ajuntament

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA ÀMBIT ECONÒMIC 1. Elaboració execució pressupost. Assistència en l'elaboració i presentació d'informació econòmica, financera i de gestió, que conforma

Más detalles

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Esborrar Dades A) OPERACIONS CONTINUADES 1.Import net de la xifra de negocis -5.000,00 a) Vendes 0,00 7000-Vendes de mercaderies 7010-Vendes de productes acabats 7020-Vendes

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

Observatoris socioeconòmics locals 20 anys fent Xarxa

Observatoris socioeconòmics locals 20 anys fent Xarxa Observatoris socioeconòmics locals 20 anys fent Xarxa L Ampolla 15 de desembre de 2014 Què és un Observatori? Objectiu Aportar coneixement per a la presa de decisions Dades Informació Coneixement Acció

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

ANUNCI ESTAT DE DESPESES

ANUNCI ESTAT DE DESPESES NUNCI El Ple de l juntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d octubre de 2017 adoptà l acord d aprovació inicial del Pressupost General d aquesta entitat, la seva plantilla i bases d execució

Más detalles

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ. Ajuntament de La Garriga

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ.  Ajuntament de La Garriga 1 PRESENTACIÓ Benvinguts! 2 La participació ciutadana cada cop ha de tenir més pes en les decisions que es prenen al poble Energia Creativitat Idea Flexibilliat Principals eixos 3 Continuar amb mesures

Más detalles

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni Informe de liquidació del pressupost 2016. Ajuntament de Sant Celoni Presentada la liquidació del pressupost per part d'aquesta intervenció. - De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera:

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: INFORME INTERVENTOR 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: 1.1.- Compliment de la regla de la despesa: L'article 12 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària

Más detalles

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016 ÀREA D'ALCALDIA A1096 Alcaldia Assessor/a Jurídic- Eventual S E A1 28 Esp. LD 1 pendent A1005 Alcaldia Cap d'àrea Cultura C F A1 28 Esp. LD 1 820 A1012 Alcaldia Cap de Gabinet Alcaldia C E A1 28 Esp. LD

Más detalles