ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT"

Transcripción

1 ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm. 04 /2018 Caràcter: ordinària Data: 09 d abril de 2018 Horari: de 07,10 h a 20,05 h Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial del Brull Hi assisteixen Ferran Teixidó Turner, alcalde que presideix la sessió Pere Medina Serrahima, tinent d alcalde Albert Cartanya Bernal, regidor Oriol Soler Adillon, regidor M Montserrat Vergés Tubau, secretària Excusen la seva absència Daniel Ubinyana Vivion, tinent d alcalde Ramon Roquer Sala, regidor Núria Altes Sancho, regidora Ordre del dia: A) PART RESOLUTIVA 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l acta de la sessió anterior. 2.- Donar compte de la resolució de l alcalde de data 28 de febrer de 2018 per la qual s aprova la Liquidació del Pressupost de l any B) PART DE CONTROL: 1.- Coneixement de la correspondència rebuda. 2.- Coneixement dels decrets i resolucions dictades per l alcalde des de l última sessió. 3.- Mocions i precs i preguntes Desenvolupament de la sessió: L alcalde obre la sessió. Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

2 PART RESOLUTIVA: 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l acta de la sessió anterior. Es dona lectura a l acta de la sessió anterior, i el ple l aprova. 2.- Donar compte de la resolució de l alcalde de data 28 de febrer de 2018 per la qual s aprova la Liquidació del Pressupost de l any Vista la resolució de l alcalde de data 28 de febrer de 2018 i el de correcció de data 22 de març de 2018, per la qual s aprova la liquidació del pressupost de l del Brull, i la qual és : 1r. Aprovar la liquidació del pressupost de l exercici de 2017 i que és la següent: A) Estat d'execució Pressupost de despeses 1.- Exercici corrent Pressupost inicial ,00 Modificacions de crèdit ,63 Despeses compromeses ,23 Obligacions reconegudes ,23 Pagaments ordenats ,23 Pendents de pagament ,82 Romanent de despesa ,40 Pagaments realitzats pendents d aplicació...0, Exercicis tancats Saldo inicial pendent de pagament ,60 Modificacions i anul lacions... 0,00 Pagaments ordenats i realitzats ,60 Pendent de pagament... 0,00 B) Estat d'execució Pressupost d'ingressos Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

3 1.- Exercici corrent Pressupost inicial ,00 Modificacions ,63 Drets reconeguts nets ,92 Recaptació neta ,10 Pendents de cobrament ,82 Ingressos realitzats pendents d aplicació... 0, Exercicis tancats Saldo inicial pendent de cobrament ,89 Modificació Saldo ,79 Baixes ,16 Recaptat ,03 Pendent de cobrament ,91 C) Resultat pressupostari a) Operacions corrents (C. 1 a 5): Drets reconegut nets ,35 Obligacions reconegudes netes ,77 b) Altres operacions no financeres (C. 6 i 7): Drets reconegut nets ,57 Obligacions reconegudes netes , Total operacions no financeres Drets reconegut nets ,92 Obligacions reconegudes netes ,23 2. Actius financers (C. 8)... 0,00 3. Passius financers (C.9)... 0,00 Resultat Pressupostari de l exercici no ajustat ,69 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria ,89 Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

4 5. Desviacions negatives de finançament de l exercici ,89 6. Desviacions positives de finançament de l exercici ,17 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ,30 B) ROMANENT DE TRESORERIA 1. Fons líquids en la Tresoreria a fi d exercici ,07 2. Drets pendent de cobrament ,53 (+) del Pressupost corrent ,82 (+) del Pressupost tancat ,91 (+) D operacions no Pressupostàries ,80 (-) Cobraments realitzats pendents d aplicació definitiva ,40 3. Obligacions pendents de pagament ,21 (+) Del Pressupost corrent ,82 (+) Del Pressupost tancat... 0,00 (+) D operacions no Pressupostàries ,39 (-) Pagaments realitzats pendents d aplicació definitiva... 0,00 I. Romanent de tresoreria total ,99 II. Saldos de dubtós cobrament ,45 III. Excés de finançament afectat ,24 IV. Romanent de Tresoreria per a despeses ,30 2n.- Prendre coneixement i aprovar els càlculs acreditatius del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera: 1.- CAPACITAT / NECESITAT DE FINANÇAMENT: Ingressos dels capítols 1 a ,92 Despeses dels capítols 1 a ,01 Ajustaments SEC ,95 Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

5 Ajustament consolidació operacions entre el grup 0,00 Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament , REGLA DE LA DESPESA: Límit a la base de la despesa: Base de l exercici anterior ,77 Taxa límit aprovada pel ministeri 2,10% Valoració de canvis normatius sobre recaptació 0,00 Valor màxim base exercici actual ,29 Aplicacions no financeres, llevat interessos: Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d interessos ,01 Ajustaments SEC95 259,28 Aplicacions no financeres, llevat interessos ,29 Despesa finançada amb subvencions: Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'aapp ,32 Ajustaments SEC95 0,00 No execució (inexecució) 0,00 Desviacions de finançament ,28 Despesa finançada amb subvencions ,04 Base de la despesa: Ajustament consolidació operacions entre el grup 0,00 Base de la despesa exercici actual ,25 Marge a la Regla de la Despesa 245,04 Taxa implícita d'increment 1,98% 3.- OBJECTIU DEL DEUTE: Ingressos capítols 1 a ,35 Finalistes a operacions de capital 0,00 Altres ingressos de capítols 1 a 5 no consolidats 0,00 Ingressos corrents a efectes Llei Estabilitat ,35 Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

6 Deute viu: Saldo inicial 0,00 Augments 0,00 Disminucions 0,00 Ajustaments 0,00 Saldo final 0,00 Ràtio Deute viu 0,00 Deute total : Saldo inicial 0,00 Capital pendent liquidació negatives PIE 0,00 Augments 1.110,42 Disminucions 1.010,86 Ajustaments 0,00 Saldo final a 31/12/ ,56 Ràtio Deute total 0,00 Dels quals es desprèn que: - S assoleix l objectiu d estabilitat pressupostària. - Es compleix la regla de la despesa - S assoleix l objectiu del deute públic. 3r.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió ordinària que es reuneixi. 4t. Remetre n còpia a l Administració de l Estat i a la Comunitat Autònoma Es proposa al ple l adopció de l acord següent: Únic.- Quedar assabentat de la liquidació del pressupost de l exercici de 2017 La present proposta ha estat aprovada per unanimitat de tots els membres presents que són 4 d un total de 7. B) PART DE CONTROL: Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

7 1.- Coneixement de la correspondència rebuda. Es dóna lectura de la correspondència rebuda des de l última sessió, el ple acorda quedar-ne assabentat. 2.- Coneixement dels decrets i resolucions dictades per l alcalde des de l última sessió. La secretària dóna lectura dels decrets i les resolucions dictades per l alcalde des de l última sessió i el ple acorda quedar-ne assabentat. 3.- Mocions i precs i preguntes No n hi ha. L alcalde aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta. L alcalde Signat electrònicament per :CPISR-1 C Ferran Teixidó Data : :45:43 CEST Raó:alcalde Lloc : El Brull La secretària Signat electrònicament per :CPISR-1 M Montserrat Vergés Tubau Data : :34:36 CEST Raó:Secretaria Lloc : El Brull Plaça de l', s/n El Brull. Tel Fax NIF: P G

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Núm. 11 /2018 Caràcter: ordinària Data: 5 de novembre de 2018 Horari: de 19,00 h a 19,48 h Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni Informe de liquidació del pressupost 2016. Ajuntament de Sant Celoni Presentada la liquidació del pressupost per part d'aquesta intervenció. - De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu

Más detalles

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015 DECRET Núm. expedient Codi XBMQ Promotor Tipus expedient Objecte Destinataris Núm. op. comptable Altres serveis Ref. interna CEMICAL Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació

Más detalles

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA

7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA 7.4. EL ROMANENT DE TRESORERIA Esquema bàsic del càlcul del Romanent de tresoreria RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament RT per despeses generals = RT - Drets

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 INFORME D INTERVENCIÓ 1. ASSUMPTE Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 2. FONAMENTS DE DRET 2.1. L article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE SECRETARIA Identificació de l expedient.- Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació Títol: liquidació del pressupost de l exercici 2014 Fets.- Decret d Alcaldia

Más detalles

Codi d' Expedient HIS/2017/31

Codi d' Expedient HIS/2017/31 Francesc Ortiz Amat, interventor de l de TONA, en compliment de l establert en l article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d Administració

Más detalles

Ajuntament de l Escala vila marinera

Ajuntament de l Escala vila marinera Ajuntament de l Escala vila marinera ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT

Más detalles

d ARENYS DE MUNT * Objectiu d estabilitat

d ARENYS DE MUNT * Objectiu d estabilitat CÀLCULS SOBRE EL COMPLIMENT DELS REQUISITS DE LA LLEI ORGANICA 2/2012, D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA, EN EL PRESSUPOST PER AL 2016 D acord amb l article 3 de la llei orgànica

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (Aquest informe el determina l

Más detalles

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA INDICADORS RELATIUS A L'ENDEUTAMENT Endeutament per Fórmula: Deute viu a 31 de desembre / nº d's 720,8 660,9 581,7 476,6 462,6 741,1 674,8 718,8 683,3 Evolució temporal del deute Fórmula: Deute viu a 31

Más detalles

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 INFORME: 11/2014 INFORME TRLRHL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 ÍNDEX 1.- Fonament 2.- Legislació

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President 3.2 INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ Òrgan que

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Òrgan que

Más detalles

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals:

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals: INFORME 1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2. REGLA DE LA DESPESA 3. DEUTE VIU 4. SOSTRE DE DESPESA Qui l emet : Maria Amparo Climent Mestre, Secretaria-Interventora de l'ajuntament de VINEBRE Data: 28.12.2015

Más detalles

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA

INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA INFORME DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2013 AJUNTAMENT D ALELLA Aquest informe s emet en compliment de l article 192.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017

Más detalles

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

E X P E D I E N T D A P R O V A C I Ó D E LA L I Q U I D A C I Ó P R E S S U P O S T D E L

E X P E D I E N T D A P R O V A C I Ó D E LA L I Q U I D A C I Ó P R E S S U P O S T D E L E X P E D I E N T D A P R O V A C I Ó D E LA L I Q U I D A C I Ó D E L P R E S S U P O S T D E L 2 0 1 5 En Esaú Soto Martínez, Interventor de Fons d aquesta Corporació, en compliment del que es disposa

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2012

INFORME D INTERVENCIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 INFORME D INTERVENCIÓ APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2012 1. NORMATIVA REGULADORA Llei 7/1985, de 2 d abril Reguladora de les Bases del Règim Local (amb les modificacions realitzades des de

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera:

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: INFORME INTERVENTOR 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: 1.1.- Compliment de la regla de la despesa: L'article 12 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària

Más detalles

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT DESPESES I INGRESSOS DIFERITS

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT DESPESES I INGRESSOS DIFERITS 7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT 7.1.5.1. DESPESES I INGRESSOS DIFERITS MARIA PETRA SAIZ ANTÓN DESPESES DIFERIDES. 7.1.5.1 DESPESES INGRESSOS

Más detalles

DECRET D ALCALDIA 118/2017

DECRET D ALCALDIA 118/2017 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona DECRET D ALCALDIA 118/2017 D acord amb l article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text refós

Más detalles

Consorcio de Gestión de Residuos V5

Consorcio de Gestión de Residuos V5 INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 0.- LEGISLACIÓ APLICABLE Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei d'hisendes

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

JOAN RALLO I VENTURA, SECRETARI ACCIDENTAL DE L AJUNTAMENT DE L ALDEA,

JOAN RALLO I VENTURA, SECRETARI ACCIDENTAL DE L AJUNTAMENT DE L ALDEA, JOAN RALLO I VENTURA, SECRETARI ACCIDENTAL DE L AJUNTAMENT DE L ALDEA, CERTIFICO: Que el Ple de l Ajuntament de L Aldea en sessió ordinària celebrada en data vuit de juny de dos mil disset va acordar,

Más detalles

Informe d avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària, de l objectiu del deute públic i de la regla de la despesa.

Informe d avaluació del compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària, de l objectiu del deute públic i de la regla de la despesa. INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert per l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA

Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Plaça de la Concòrdia, 7 17251 Calonge Tel. 972 66 03 75 www.calonge.cat Àrea: SERVEIS ECONÒMICS Expedient: 2017/402 Assumpte: APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016 DECRET D ALCALDIA Formulada

Más detalles

CONSORCI DEL TER BRUGENT

CONSORCI DEL TER BRUGENT CONSORCI DEL TER BRUGENT LIQUIDACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 CONSORCI DEL TER BRUGENT LIQUIDACIÓ GENERAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2015 EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ DECRET PRESIDÈNCIA Finalitzat

Más detalles

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28 Pàgina 1 de 30 INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Más detalles

Memòria de l exercici 2013

Memòria de l exercici 2013 FUNDACIÓ ESCOLA EMPRESA 1. Organització Memòria de l exercici 2013 La Fundació Escola Empresa te personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica per complir les finalitats, amb les limitacions

Más detalles

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE DATA 27 D ABRIL DE 2016

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE DATA 27 D ABRIL DE 2016 6 01 08 002 3/2016 ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE DATA 27 D ABRIL DE 2016 Identificació de la sessió Plaça de l Església, 1-17405 ESPINELVES e-mail ajuntament@espinelves.cat Núm.: 3/2016 Data: 27 d abril

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ

INFORME D INTERVENCIÓ Unitat emissora Departament: INTERVENCIÓ Còdi orgànic 05010100 Nº informe Unitat destinatària Àrea: Departament: Destinatari/tària: Junta de govern Assumpte: Liquidació pressupost general 2015 En compliment

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2014

Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Liquidació del pressupost. Exercici 2014 Índex Resolució de Presidència 3 Informe d Intervenció 5 Estats 8 1 Estat del romanent de tresoreria 9 2 Resultat pressupostari 10 3 Estat de tresoreria 11 3.1

Más detalles

AJUNTAMENT DE VILADRAU INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE

AJUNTAMENT DE VILADRAU INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE AJUNTAMENT DE VILADRAU INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE 2015 2017 ÍNDEX 1. Introducció... 2 2. Fonaments de dret... 2 3. Àmbit subjectiu... 3 4. Contingut i tramitació

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 D ABRIL DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de març

Más detalles

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer,

En compliment de l article de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, Conselleria d Hisenda i Model Econòmic RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2016, de la interventora general, per la qual es fa públic el resum dels comptes anuals de 2015, de l Administració de la Generalitat

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES. Març 2017

ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES. Març 2017 ANNA PUIG PUIGCORBÉ INTERVENTORA DE L AJUNTAMENT DE BANYOLES 1 Àmbit d aplicació subjectiu (SEC): Art. 2.1 c) Corporacions Locals (ens administratius territorials) Art. 2.2 Entitats públiques locals dependents

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA MUNICIPAL OCD Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària

OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA MUNICIPAL OCD Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària OFICINA DE CONTROL DE LA DESPESA MUNICIPAL OCD Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària Es realitza el següent informe, d acord a l article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

AJUNTAMENT DE LLERS INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE

AJUNTAMENT DE LLERS INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE AJUNTAMENT DE LLERS INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL PLA ECONÒMIC I FINANCER PER AL PERÍODE 2015 2017 ÍNDEX 1. Introducció... 2 2. Fonaments de dret... 3 3. Àmbit subjectiu... 3 4. Contingut i tramitació

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 25 D'ABRIL DE 2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 25 D'ABRIL DE 2016 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI MUNICIPAL DE DATA 25 D'ABRIL DE 2016 Identificació de la sessió: Legislatura: 2015-2019 Caràcter: ordinària Sessió número: 7 Lloc: sala Ple Hora: 19:00 Llista d

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN INTERVENCIÓ GENERAL DEPARTAMENT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER 3_1_1 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN DONAR COMPTE DE L INFORME DEFINITIU DE FISCALITZACIÓ PLENA

Más detalles

PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ PLA ECONÒMIC I FINANCER 2017-2018 DE L AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ INDEX 1. Introducció 2. Causes de la desviació, diagnosi i previsió 3. Mesures i projeccions pressupostàries 4. Conclusions

Más detalles

Assistits per la Secretària accidental de l Ajuntament, Na Anna Segarra i Torres.

Assistits per la Secretària accidental de l Ajuntament, Na Anna Segarra i Torres. A Verdú, el dia 8 d abril de 2015, a les nou del vespre, prèvia convocatòria, es constitueix a la Sala d Actes de la Casa Consistorial, el Ple de la Corporació en sessió pública ordinària en primera convocatòria,

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ

INFORME D INTERVENCIÓ INFORME D INTERVENCIÓ sobre el compliment dels requisits de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en la Liquidació del Pressupost 2016. El motiu

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ

INFORME D INTERVENCIÓ Pàgina 1 de 15 INFORME D INTERVENCIÓ Expedient : F1302018000001 Assumpte : Informe relatiu al compte general de l exercici 2017 Primer. Legislació aplicable. RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova

Más detalles

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 DE MAIG 2012

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 24 DE MAIG 2012 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA TEIXETA DE DATA 24 DE MAIG DE 2012 Òrgan: Ple de l Ajuntament 7/2012 Data: 24 de maig del 2012 Caràcter de la sessió: Ordinària Lloc: Sala de

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

AJUNTAMENT : Jorba EXERCICI : 2012

AJUNTAMENT : Jorba EXERCICI : 2012 Rbla. Catalunya, 126 / 08008 Barcelona Tel. 934 022 262 / Fax. 934 022 294 s.assistenciagel@diba.cat / www.diba.cat Àrea d'hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d'assistència

Más detalles

1. APROVACIÓ DE L ESBORRANY DE L ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1. APROVACIÓ DE L ESBORRANY DE L ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ ANTERIOR ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE CALLÚS Identificació de la sessió Data: 27 de març de 2013 Horari: 20:00 h 20:35 h Lloc: Sala de reunions de la Casa de la Vila de Callús Caràcter: Ordinari Assistents:

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2009 ORDRE DEL DIA Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de febrer de 2009. I.- PART

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 4 D ABRIL DE 2013 ACTA 2/2013. Assistents

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 4 D ABRIL DE 2013 ACTA 2/2013. Assistents SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 4 D ABRIL DE 2013 ACTA 2/2013 Assistents Oriol Batlló Farriol Eloi Oller Olivares Sofia Torras del Olmo Núria Vilaseca Closa Emilia Cánovas Tamayo Marta Tarter

Más detalles

Cost efectiu vs Cost real

Cost efectiu vs Cost real Cost efectiu vs Cost real Què és el cost efectiu? Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d Assistència a la Gestió Econòmica Local Cost efectiu vs Cost real El

Más detalles

PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA

PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA PLA ECONÒMIC FINANCER ALS EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA 1 INDEX 1. Introducció 3 2. Contingut i tramitació 4 3. Situació actual 5 4. Causes de l'incompliment de la Regla de la Despesa

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ

ACTA DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BENAVENT DE SEGRIÀ ACTA L PLE L AJUNTAMENT Identificació de la sessió Número: 10/2016 Caràcter: Extraordinària Data: Divendres, 25 de novembre de 2016 Horari: de 20:05 hores a 20:10 hores Lloc: Sala de Sessions de la Casa

Más detalles

Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió núm. 27, que va tenir lloc el dia 19 de maig de 2015.

Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió núm. 27, que va tenir lloc el dia 19 de maig de 2015. ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL Identificació de la sessió Número: 29/2015 Sessió: extraordinària Caràcter: públic Data: 26 de maig de 2015 Horari: 12:10 a 12:13 Lloc: saló de sessions de

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

Esborrany Acta del Ple ordinari de l Ajuntament de data 23 de febrer de 2015

Esborrany Acta del Ple ordinari de l Ajuntament de data 23 de febrer de 2015 Esborrany Acta del Ple ordinari de l Ajuntament de data 23 de febrer de 2015 La Vall d en Bas, 23 de febrer de 2015, essent les vint-i-una hores, al saló de sessions de l Ajuntament es reuneixen els senyors

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL Assumpte: Avaluació de l'objectiu de l estabilitat pressupostària de la Liquidació del Pressupost General Consolidat, exercici 2016. De conformitat amb que preveu l article

Más detalles

DECRET D ALCALDIA. 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 9, 10 i 11).

DECRET D ALCALDIA. 1. Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 9, 10 i 11). DECRET D ALCALDIA Us convoco a la sessió ordinària del Ple de l Ajuntament de Premià de Dalt, que tindrà lloc el proper dia 11 de desembre de 2017, a les 20 hores, a la sala de Plens de l Ajuntament, Plaça

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2015 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE SETEMBRE DE 2015 Identificació de la sessió Núm.: 9/2015 Caràcter: Ordinari Data: 28 de setembre de 2015 Hora d inici: 21:30 hores Hora de fi: 21:55 hores Lloc: Casa

Más detalles

Tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Ramon Auset i Martí Responsable de l Àrea de Corporacions Locals Direcció General de Política Financera,

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL Pàgina 1 de 321 Ajuntament de Lloseta Nº Registre Entitat Local 01 070295 SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DE L AJUNTAMENT CELEBRADA EL 26-11-2012.- A Lloseta (Balears), a vint-i-sis de novembre del dos mil

Más detalles

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE L AJUNTAMENT IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ Núm.: JGL2017/7 Caràcter: ordinària Data: 15 de febrer de 2017 Horari: de 12:30 fins a 13:00 Lloc: Sala de sessions ASSISTENTS

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE 2017 INFORME D INTERVENCIÓ NÚM.01/246/2016 ASSUMPTE: Projecte de Pressupost General per a 2017. INFORME: De conformitat amb el que es preveu a l article 168.4 del Text refós

Más detalles

Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària

Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària Compliment de l objectiu d estabilitat pressupostària Es realitza el següent informe, d acord a l article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d abril, d Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera,

Más detalles

ACTA NÚM. 05/2014 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 29 DE MAIG DE 2014

ACTA NÚM. 05/2014 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 29 DE MAIG DE 2014 ACTA NÚM. 05/2014 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 29 DE MAIG DE 2014 Assistents: Alcalde-President: SR. JOSÉ ORIVE VÉLEZ Regidors/Regidores: SR. FRANCISCO SÁNCHEZ LÓPEZ

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT PERIODIFICACIONS 7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L EXERCICI 7.1 ESQUEMA DE LES OPERACIONS PREVIES AL TANCAMENT 7.1.4. PERIODIFICACIONS MARIA PETRA SAIZ ANTÓN 1.DESPESES I INGRESSOS ANTICIPATS. Despeses no financeres anticipades

Más detalles

Excusa la seva presència per motius de salut, la regidora Rosa Verdura de Juan.

Excusa la seva presència per motius de salut, la regidora Rosa Verdura de Juan. Passanant, 2 de maig de 2017. Sessió extraordinària Número 02/2017 Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària, els membres de la Corporació, sota la presidència de la Il lm. Sra. M. Carme Amenós

Más detalles

En Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l Ajuntament de l Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació a:

En Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l Ajuntament de l Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació a: En Francesc Ortiz Amat, Secretari-Interventor de l Ajuntament de l Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació a: Identificació de l expedient : Número expedient: 35/214 Departament: ALCALDIA/HISENDA

Más detalles

Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació

Más detalles

ACTA NÚM. 04/2012 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 12 DE JULIOL DE 2012

ACTA NÚM. 04/2012 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 12 DE JULIOL DE 2012 ACTA NÚM. 04/2012 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L AJUNTAMENT EL DIA 12 DE JULIOL DE 2012 Assistents: Alcalde-President: SR. JOSÉ ORIVE VÉLEZ Regidors/Regidores: SR. FRANCISCO SÁNCHEZ

Más detalles

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE PÚBLIC A L EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE PÚBLIC A L EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I DEUTE PÚBLIC A L EXPEDIENT DE LIQUIDACIÓ Alberto Viñes Velasco, Interventor de L ajuntament de Mont- roig

Más detalles