DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DIPUTACIÓ DE TARRAGONA"

Transcripción

1 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Pressupost general Pressupost Import Corporació de la ,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic ,00 OA Patronat de Turisme ,00 Total agregat ,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic OA Patronat de Turisme Corporació de la Diputació de Tarragona

2 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Pressupost Consolidat Pressupost d'ingressos Import Transferències internes Total consolidat Pressupost de la Corporació , ,00 Pressupost de l'oa BASE , ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme , , ,00 Total , , ,00 Pressupost de despeses Import Transferències internes Total consolidat Pressupost de la Corporació , , ,00 Pressupost de l'oa BASE , ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme , ,00 Total , , ,00 Pressupost general Milions d'euros 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, Transferències internes Total consolidat

3 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Compliment Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera Compliment de l'estabilitat pressupostària (art. 11) Ingressos no financers Despeses no financeres Ajustos S.E.C. Ajustos per operacions internes Cap./Nec. de finançament % Cap/Nec sobre Ingressos no financers Corporació , , ,25 0, ,25 10,61% BASE , , ,53 0, ,53 10,00% Patronat de Turisme , , ,85 0, ,85 4,22% Sumes , , ,63 0, ,63 10,28% Despesa computable previsió liquidació exercici anterior Compliment de la regla de la despesa (art. 12) Taxa de referència: 1,8 % Despesa computable aplicant la taxa de referència Augments o disminucions (art. 12.4) del Pressupost actual Límit de la regla de la despesa a l'exercici Despesa computable prevista a l'exercici Compliment (+) o incomlpiment (-) de la regla de la despesa Corporació , ,83 0, , , ,78 BASE , ,20 0, , , ,71 Patronat de Turisme , ,76 0, , , ,06 Sumes , ,79 0, , , ,55 Taxa de variació de la despesa computable 11,15% Compliment de la sostenibilitat financera (art. 13) Ingressos corrents consolidats pressupost inicial de l'exercici Límit d'endeutament en funció dels ingressos corrents (75%) Deute viu total previst en acabar l'exercici Compliment (+) o incompliment (-) del nivell de deute viu Percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents , , , ,28 29,36%

4 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució pressupost consolidat Diputació Exercici pressupost Import consolidat % creixement Pressupost ,00 Pressupost ,00 6,97 % Pressupost ,46 13,33 % Pressupost ,21-3,99 % Pressupost ,05-10,35 % Pressupost ,00-7,14% Pressupost ,00 15,80% Pressupost ,00-2,03% Pressupost ,00 3,15% Pressupost ,00 4,88% Mitjana ,17 2,29% Import consolidat Milions 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100, Percentatges de variació 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % -5,00 % ,00 % -15,00 %

5 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució del Pressupost Consolidat els darrers cinc exercicis Pressupost 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 Pressupost de la Corporació ,00 18,61% ,00-2,94% ,00 2,91% ,00 5,34% ,00 Total Corporació ,00 18,61% ,00-2,94% ,00 2,91% ,00 5,34% ,00 Pressupost de l'oa BASE ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 3,33% ,00 Pressupost de l'oa Patronat de Turisme ,00 6,61% ,00 13,89% ,00 16,92% ,00 0,03% ,00 Total Organismes Autònoms ,00 1,52% ,00 3,35% ,00 4,49% ,00 2,35% ,00 Total ,00 15,80% ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00 Per al càlcul del pressupost consolidat no es té en compte el finançament de la Corporació als seus OO.AA. Pressupostos consolidats els darrers cinc exercicis 160,00 140,00 120,00 Milions d'euros 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Total Organismes Autònoms Total Corporació 0,

6 DIPUTACIÓ DE TARRAGON PRESSUPOST 2016 Estat d'ingressos consolidat # Capítol Exercici actual Exercici anterior % variació 1 Impostos directes , ,00 1,96 % 2 Impostos indirectes , ,00-3,30 % 3 Taxes i altres ingressos , ,00 2,31 % 4 Transferències corrents , ,00 5,92 % 5 Ingressos patrimonials , ,00-43,84 % Ingressos corrents , ,00 3,46% 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00% 7 Transferències de capital , ,00 149,21 % 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00% 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00% Ingressos de capital , ,00 149,21% Total , ,00 4,88% Transferències corrents 67% Ingressos patrimonials 1% 3% Transferències de capital 2% Taxes i altres ingressos 12% Impostos directes 10% Impostos indirectes 8%

7 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses consolidat # Capítol Exercici actual Exercici anterior % variació 1 Despeses de personal , ,86 5,29% 2 Despeses corrents , ,17 0,18% 3 Despeses financeres , ,00-36,26% 4 Transferències corrents , ,73 46,58% 5 Fons de contingència , ,00-44,39% Despeses corrents , ,76 7,36% 6 Inversions reals , ,32 21,36% 7 Transferències de capital , ,92-23,60% 8 Variació d'actius financers , ,00 233,33% 9 Variació de passius financers , ,00 1,99% Despeses de capital , ,24-3,14% Total , ,00 4,88% Transferències corrents 22% Inversions reals 7% Transferències de capital 7% Variació de passius financers 7% Despeses financeres 1% Despeses corrents 15% 5% Fons de contingència 4% Variació d'actius financers 0% Despeses de personal 37%

8 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses consolidat per àrea de despesa # Àrea de despesa Exercici actual Exercici anterior %variació 1 Serveis públics bàsics , ,72-1,98% 2 Actuacions de protecció i promoció social , ,98 1,02% 3 Producció de béns públics de caràcter preferent , ,02 28,22% 4 Actuacions de caràcter econòmic , ,71 17,39% 9 Actuacions de caràcter general , ,57-5,97% 0 Deute públic , ,00 0,44% Total , ,00 4,88% Actuacions de caràcter econòmic 17% Actuacions de caràcter general 48% Producció de béns públics de caràcter preferent 23% Actuacions de protecció i promoció social 2% Deute públic 8% Serveis públics bàsics 2%

9 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses consolidat per polítiques de despesa # Polítiques de despesa Exercici actual Exercici anterior %variació 13, 15 i 16 Mobilitat, vivenda, urbanisme i benestar comunitari , ,21 2,98% 17 Medi ambient , ,51-7,80% 21, 22 i 23 Pensions, serveis socials i altres prestacions , ,00 22,07% 24 Foment de l'ocupació , ,98-5,63% 31 Sanitat , ,11-1,89% 32 Educació , ,70 36,56% 33 Cultura , ,21 23,74% 34 Esports , ,00 11,05% 41,42,43,49 Agricultura, indústira, comerç, turisme i societat infor , ,00 23,21% 44 i 45 Infraestructures i transport públic , ,71 14,62% 46 Investigació, desenvolupament i innovació , ,00 18,42% 91 Òrgans de govern , ,30-0,90% 92 Serveis de caràcter general , ,07-19,67% 93 Administració financera i tributària , ,55 2,51% 94 Transferències a altres administracions públiques , ,65 8,32% 01 Deute públic , ,00 0,44% Total , ,00 4,88%

10 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució del Pressupost Consolidat d'ingressos els darrers cinc exercicis # Capítol 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Impostos directes ,00-2,44% ,00-2,05% ,00 4,61% ,00 1,96% ,00 2 Impostos indirectes ,00 19,15% ,00-5,35% ,00 22,16% ,00-3,30% ,00 3 Taxes i altres ingressos ,00-2,50% ,00 2,95% ,00 3,78% ,00 2,31% ,42 4 Transferències corrents ,00 23,18% ,00-1,52% ,00 0,13% ,00 5,92% ,93 5 Ingressos patrimonials ,00-5,49% ,00-1,27% ,00-21,29% ,00-43,84% ,00 Ingressos corrents ,00 15,44% ,00-1,31% ,00 2,15% ,00 3,46% ,35 6 Alienació d'inversions reals 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 7 Transferències de capital ,00 100,00% ,00-100,00% 0,00 100,00% ,00 100,00% ,65 8 Variació d'actius financers 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 9 Variació de passius financers 0,00-0,00-0,00-0,00-0,00 Ingressos de capital ,00 100,00% ,00-100,00% 0,00 100,00% ,00 100,00% ,65 Total ,00 15,80% ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00 Milions 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Variació de passius financers Variació d'actius financers Transferències de capital Alienació d'inversions reals Ingressos patrimonials Transferències corrents Taxes i altres ingressos Impostos indirectes Impostos directes 0,

11 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució del Pressupost Consolidat de despeses els darrers cinc exercicis # Capítol 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Despeses de personal ,07-1,63% ,44-0,01% ,61 3,02% ,86 5,29% ,44 2 Despeses corrents ,52 10,78% ,71 3,06% ,64 5,82% ,17 0,18% ,05 3 Despeses financeres ,00 13,81% ,34-21,91% ,00-29,89% ,00-36,26% ,00 4 Transferències corrents ,71 16,35% ,46-2,55% ,50-6,48% ,73 46,58% ,66 5 Fons de contingència 0,00 100,00% ,00 0,00% ,00 229,67% ,00-44,39% ,00 Despeses corrents ,30 8,51% ,95-0,64% ,75 7,53% ,76 7,36% ,15 6 Inversions reals ,00 57,63% ,70 7,93% ,00 18,06% ,32 21,36% ,85 7 Transferències de capital ,70 58,44% ,26-14,40% ,25-25,83% ,92-23,60% ,00 8 Variació d'actius financers 0,00-0,00-0,00 100,00% 3.000,00 233,33% ,00 9 Variació de passius financers ,00 7,01% ,09 3,07% ,00 0,88% ,00 1,99% ,00 Despeses de capital ,70 40,39% ,05-5,67% ,25-8,87% ,24-3,14% ,85 Total ,00 15,80% ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00 Milions 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Variació de passius financers Variació d'actius financers Transferències de capital Inversions reals Fons de contingència Transferències corrents Despeses financeres Despeses corrents Despeses de personal 0,

12 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per direcció orgànica els darrers cinc exercicis Direcció orgànica 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 Servei d'assistència al Municipi ,59 46,99% ,33-11,77% ,95-13,99% ,67 21,68% ,55 Servei d'assitència al Ciutadà ,19-2,55% ,38 3,86% ,67 1,27% ,91 11,65% ,83 Servei d'assitència al Territori ,04 21,79% ,71 1,97% ,11 8,74% ,71 13,65% ,76 Serveis Interns ,75 11,70% ,52-6,10% ,24 14,43% ,14-9,11% ,85 Presidència ,62-2,48% ,32 5,84% ,25 4,31% ,67-12,52% ,16 Secretaria, i Tresoreria ,76 12,75% ,23 1,77% ,72 22,82% ,42-16,37% ,10 Patronat de Turisme ,00 6,61% ,00 13,89% ,00 16,92% ,00 0,03% ,00 BASE ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 0,00% ,00 3,33% ,00 Recursos Humans i PAO ,99 3,87% ,60 1,58% ,46 9,93% ,75 21,94% ,67 Coneixement i Qualitat ,19 26,84% ,76-5,39% ,45 1,67% ,43 2,88% ,12 Òrgans de govern ,87-0,75% ,15-0,46% ,15-2,16% ,30-27,77% ,96 Total ,00 15,80% ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Servei d'assistència al Municipi Servei d'assitència al Ciutadà Servei d'assitència al Territori Serveis Interns Presidència Secretaria, i Tresoreria Patronat de Turisme BASE Recursos Humans i PAO Coneixement i Qualitat Òrgans de govern 0,00%

13 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Evolució del Pressupost Consolidat de despeses per àrea de despesa els darrers cinc exercicis # Àrea de despesa 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % Serveis públics bàsics ,48-12,25% ,20 16,27% ,36 2,27% ,72-1,98% ,74 2 Actuacions de protecció i promoció social ,70-8,56% ,24 15,66% ,80 9,55% ,98 1,02% ,10 3 Producció de béns públics de caràcter preferent ,75-0,02% ,86 0,19% ,42-1,64% ,02 28,22% ,61 4 Actuacions de caràcter econòmic ,12 11,92% ,42 5,21% ,11 14,23% ,71 17,39% ,27 9 Actuacions de caràcter general ,95 30,99% ,85-6,11% ,31 2,69% ,57-5,97% ,28 0 Deute públic ,00-5,34% ,43 1,29% ,00-1,32% ,00 0,44% ,00 Total ,00 15,80% ,00-2,03% ,00 3,15% ,00 4,88% ,00 Milions 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Deute públic Actuacions de caràcter general Actuacions de caràcter econòmic Producció de béns públics de caràcter preferent Actuacions de protecció i promoció social Serveis públics bàsics 0,

14 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat d'ingressos de la Corporació # Capítol Import % total 1 Impostos directes ,00 11,09 % 2 Impostos indirectes ,00 8,75 % 3 Taxes i altres ingressos ,42 2,23 % 4 Transferències corrents ,93 74,68 % 5 Ingressos patrimonials ,00 0,63 % Ingressos corrents ,35 97,38% 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 7 Transferències de capital ,65 2,62% 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00% 9 Variació de passius financers 0,00 0,00% Ingressos de capital ,65 2,62% Total ,00 100,00% Transferències corrents 75% Taxes i altres ingressos 2% 5% Ingressos patrimonials 1% Transferències de capital 2% Impostos indirectes 9% Impostos directes 11%

15 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses de la Corporació # Capítol Import % total 1 Despeses de personal ,43 34,39% 2 Despeses corrents ,06 10,67% 3 Despeses financeres ,00 0,52% 4 Transferències corrents ,66 26,81% 5 Fons de contingència ,00 4,28% Despeses corrents ,15 76,66% 6 Inversions reals ,85 7,14% 7 Transferències de capital ,00 7,87% 8 Variació d'actius financers ,00 0,01% 9 Variació de passius financers ,00 8,32% Despeses de capital ,85 23,34% Total ,00 100,00% Despeses corrents 11% Transferències corrents 27% Transferències de capital 8% Variació de passius financers 8% 12% Despeses financeres 1% Fons de contingència 4% Inversions reals 7% Despeses de personal 34%

16 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses de la Corporació per àrea de despesa # Àrea de despesa Import %total 1 Serveis públics bàsics ,74 2,41% 2 Actuacions de protecció i promoció social ,10 2,31% 3 Producció de béns públics de caràcter preferent ,61 26,68% 4 Actuacions de caràcter econòmic ,27 17,94% 9 Actuacions de caràcter general ,28 41,87% 0 Deute públic ,00 8,78% Total ,00 100,00% Actuacions de caràcter econòmic 18% Actuacions de caràcter general 42% Producció de béns públics de caràcter preferent 27% Deute públic 9% Actuacions de protecció i promoció social 2% Serveis públics bàsics 2%

17 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 0000 Òrgans de Govern ,96 1,37% Òrgans de Govern ,96 1,37% 1000 Administració i Gestió d'informació General ,61 0,25% 1010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació ,91 20,21% 1011 Secretaria i Municipal ,17 1,70% 1013 Serveis Econòmics Municipals ,93 0,24% 1014 Arquitectura Municipal ,88 0,64% 1020 Formació ,29 0,19% 1200 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Mpal. I Territori ,64 4,49% 1300 Gestió i Assitència Financera ,12 0,09% Servei d'assistència al Municipi (SAM) ,55 27,82% 2010 Cultura ,42 5,92% 2011 Museu d'art Modern ,79 0,46% 2020 Gestió de Centres d'educació ,02 0,69% 2021 Centre d'educació Especial Sant Rafael ,02 2,46% 2022 Centre d'educació Especial Sant Jordi ,19 0,89% 2023 Centre d'educació Especial Alba ,02 1,60% 2031 Escola i Conservatori de Música de Tarragona ,37 2,07% 2032 Escola i Conservatori de Música de Reus ,78 1,42% 2033 Escola i Conservatori de Música de Tortosa ,45 1,30% 2041 Escola d'art i Disseny de Tarragona ,53 1,47% 2042 Escola d'art i Disseny de Reus ,31 0,69% 2043 Escola d'art i Disseny de Tortosa ,93 0,57% Servei d'assistència al Ciutadà (SAC) ,83 19,54% 3000 Serveis Tècnics Territorials ,30 0,15% 3010 Explotació ,70 0,77% 3020 Construcció i Laboratori de Materials ,36 6,14%

18 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 3050 Projectes ,42 0,40% 3060 Conservació ,91 4,32% 3070 Unitat de Gestió Administrativa ,07 0,27% Servei d'assistència al Territori (SAT) ,76 12,04% 4000 Gestió de Serveis Interns ,44 0,08% 4020 Gestió de Serveis Generals ,90 3,08% 4040 Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions ,25 0,74% 4150 Gestió Tarraco Arena Plaça ,00 0,02% 4160 Gestió Seus Corporatives ,26 0,09% Serveis Interns ,85 4,02% 5010 Relacions Institucionals i Protocol ,65 0,77% 5020 Comunicació ,33 0,98% 5030 Presidència ,68 0,23% 5031 Gestió Estratègica i Transparència ,44 0,13% 5050 Projectes Europeus i Regió del Coneixement ,06 0,23% Gabinet de Presidència i Planificació ,16 2,34% 6011 Secretaria General ,20 0,72% 6012 Patrimoni ,65 0,81% 6013 Serveis Jurídics ,50 0,45% 6015 Arxiu ,02 0,24% 6020 General ,27 19,53% 6023 BOP ,40 0,25% 6030 Tresoreria ,06 0,31% Secretaria, i Tresoreria ,10 22,31% 8000 Gestió de Recursos Humans ,48 1,70% 8010 Planificació i Organització ,36 0,71%

19 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Classificació orgànica de les despeses de la Corporació Codi Nom Import % 8015 Gestió Econòmica i Nòmina ,66 0,84% 8030 Relacions Laborals i Administració de RH ,72 0,47% 8035 Formació i Desenvolupament de RH ,85 0,33% 8040 Polítiques Actives d'ocupació ,16 1,83% 8050 Suport als Òrgans de Govern ,44 0,50% RH i Ocupació i Promoció Econòmica ,67 6,38% 9000 Gestió de Coneixement i Qualitat ,52 0,60% 9010 Excel lència Corporativa ,83 0,11% 9020 Infraestructures Informàtiques ,11 2,16% 9030 Aplicacions Informàtiques ,66 1,33% Coneixement i Qualitat ,12 4,20% Total Corporació ,00 100,00% Classificació orgànica de les despeses dels organismes autònoms Codi Nom Import % 7010 Turisme Costa Daurada ,00 24,66% 7011 Turisme Terres de l'ebre ,00 3,23% 7012 Desenvolupament Local ,00 1,14% 7030 BASE ,00 70,97% Total O.A ,00 100,00%

20 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat d'ingressos dels Organismes Autònoms # Capítol BASE Patronat de Turisme Total 1 Impostos directes 0,00 0,00 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 3 Taxes i altres ingressos , , ,00 4 Transferències corrents 0, , ,00 5 Ingressos patrimonials ,00 0, ,00 Ingressos corrents , , ,00 6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 Ingressos de capital 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 Transferències corrents 29% Ingressos patrimonials 2% Taxes i altres ingressos 69%

21 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Estat de despeses dels Organismes Autònoms # Capítol BASE Patronat de Turisme Total 1 Despeses de personal , , ,01 2 Despeses corrents , , ,99 3 Despeses financeres ,00 0, ,00 4 Transferències corrents 8.900, , ,00 5 Fons de contingència 0,00 0,00 0,00 Despeses corrents , , ,00 6 Inversions reals , , ,00 7 Transferències de capital 0, , ,00 8 Variació d'actius financers 0,00 0,00 0,00 9 Variació de passius financers 0,00 0,00 0,00 Despeses de capital , , ,00 Total , , ,00 Despeses corrents 36% Inversions reals 7% Despeses financeres 2% Despeses de personal 45% 12% Transferències corrents 10% Transferències de capital 0%

22 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Despeses per àrea de despesa dels Organismes Autònoms # Àrea de despesa BASE Patronat de Turisme Total 1 Serveis públics bàsics 0,00 0,00 0,00 2 Actuacions de protecció i promoció social 0,00 0,00 0,00 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 0,00 0,00 0,00 4 Actuacions de caràcter econòmic 0, , ,00 9 Actuacions de caràcter general ,00 0, ,00 0 Deute públic 0,00 0,00 0,00 Total , , ,00 Actuacions de caràcter econòmic 29% Actuacions de caràcter general 71%

23 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Deute viu consolidat a final d'exercici Exercici Capital pendent disposat Capital no disposat Deute financer Deute participació tributs de l'estat Total , , ,63 0, , , , ,58 0, , , , ,69 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 0, , , , ,15 0, , , , * ,27 0, , , , ** ,27 0, , , ,47 * Les dades de l'exercici estan basades en les previsions de liquidació. ** Les dades de l'exercici són les estimacions d'acord amb el Pressupost. Les dades es mostren a 31 de desembre de l'exercici. Deute viu a final d'exercici 160,00 140,00 120,00 Milions 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, * 2016** Exercici Capital pendent de disposar a fi d'exercici Deute viu disposat PIE pendent fi d'exercici

24 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Ràtios d'estalvi nét i deute viu financers Exercici Ingressos corrents liquidats Deute viu financer %*** Estalvi nét % , ,63 81,03% ,06 33,97% , ,58 69,79% ,53 38,10% , ,69 67,20% ,57 36,01% , ,15 92,16% ,02 23,57% , ,81 80,09% ,49 43,66% , ,36 59,21% ,19 33,04% , ,03 53,45% ,97 35,42% , ,15 44,19% ,67 36,29% 2015* , ,27 37,28% ,62 36,67% 2016** , ,27 29,25% ,58 28,86% * Les dades d'aquest exercici estan basades en les previsions de liquidació. ** Les dades d'aquest exercici estan calculades respecte al Pressupost inicial. *** Ràtio de deute viu excloent la devolució de participació de tributs de l'estat Evolució de l'estalvi nét i del deute viu 100,00% 90,00% 92,16% 80,00% 81,03% 80,09% Ràtio del deute viu prevista 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 69,79% 67,20% 59,21% 53,45% 44,19% 36,79% 29,25% Estalvi nét Ràtio de deute viu en base la darrera lquidació aprovada 20,00% 10,00% 0,00%

25 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2016 Perfil de deute a deu anys Exercici Amortització Interessos Amortització participació tributs de l'estat Deute viu a l'acabar l'exercici Total pagaments del deute , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 Suma , , , ,32 Perfil de venciments de deute a deu anys , , , , , , , ,00 0, Exercici Amortització Interessos Amortització participació tributs de l'estat

26 SEPARADOR

27 Corporació Pressupost d'ingressos exercici 2016 Orgànic Econòmic Partida Import CESSIÓ I.R.P.F , RECÀRREC PROV. S/ IAE ,00 Impostos directes , CESSIÓ I.V.A , CESSIÓ IMPOST ESP. S/ L'ALCOHOL I BEGUDES DERIV , CESSIÓ IMPOST ESP. S/ LA CERVESA , CESSIÓ IMPOST ESP. S/ LES LABORS DEL TABAC , CESSIÓ IMPOST ESP. S/VENDES D'HIDROCARBURS , CESSIÓ IMPOST ESP. S/ PRODUCTES INTERMEDIS 2.659,00 Impostos indirectes , TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA TARRAGONA E. MÚSICA I CONSERVATORI , TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA REUS E. MÚSICA I CONSERVATORI , TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA TORTOSA E. MÚSICA I CONSERVATORI , TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART TARRAGONA , TAXES DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART DE REUS , TAXES PER DRETS DE MATRÍCULA ESCOLA D'ART TORTOSA , TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS , TAXES PER EXPEDICIÓ DE PERMISOS DE CARRETERES , TAXA PER ASSISTÈNCIA SECRETARIA-INT , TAXES PER SERVEIS DEL LABORATORI DE CARRETERES , TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL BOP , COMPENSACIÓ TRIBUTS DE "TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA" , TAXES PER UTILITZACIÓ DE MATERIAL DEL MUSEU D'ART 100, TAXES PER UTILITZACIÓ DE SALES DE LA DIPUTACIÓ 100, TAXES PER UTILITZACIÓ AUDITORI DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 8.000, PREU PÚBLIC ACTVITATS COMPLEMENTÀRIES SANT RAFAEL 1.275, PREUS PÚBLICS PER ACTIVITAT COMPLEMENTARIA ESCOLA ALBA 2.500, PREUS P.PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONSERVATORI TARRAGONA , PREUS P.PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONSERVATORI DE REUS 1.000, PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONSERVATORI TORTOSA 1.700, PREU PÚBLIC ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES ESCOLA D'ART TARRAGONA 500, PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS SERVEIS SAM 6.113, PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS SECRETARIA-INTERVENCIÓ 5.850, PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS ARQUITECTURA MUNICIPAL , PREU PÚBLIC PER TREBALLS QUALIFICATS MEDI AMBIENT,SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI , PREU PÚBLIC PEL SERVEI D'INTERNET , PREU PÚBLIC PER SERVEIS D' ASSITÈNCIA LLETRADA , PREU PÚBLIC PER ASSISTÈNCIA CURSOS O JORNADES 525, PREU PÚBLIC PER SERVEIS DE REPROGRAFIA 100, PREU PÚBLIC PER ADQUISICIÓ PUBLICACIONS SAM 100, PREU PÚBLIC PER VENDA DE PUBLICACIONS 5.000, REITEGRAMENT APORTACIÓ IRTA , REINTEGRAMENTS COSTES JUDICIALS 3.100, INTERESSOS DE DEMORA , INDEMNITZACIÓ PER DANYS A BÉNS DE DIPUTACIÓ ,00 Taxes i altres ingressos , PART. TRIBUTS ESTAT: FONS COMPLEMENTARI , APORTACIÓ SANITÀRIA PARTICIPACIÓ TRIBUTS DE L'ESTAT , TRANSF. DE LOTERIES I APOSTES DE L'ESTAT , APORTACIÓ GENERALITAT CONVENI CENTRES DOCENTS , CONVENI GENERALITAT-ESCOLA I CONSERVATORI MUSICA TARRAGONA , CONVENI GENERALITAT - ESCOLA I CONSERVATORI MUSICA REUS , CONVENI GENERALITAT-ESCOLA I CONSERVATORI MUSICA TORTOSA , CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART DE TARRAGONA 1.000, CONVENI GENERALITAT ESCOLA D'ART DE REUS 2.000, SUBVENCIONS CORRENTS PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT LOCAL , TRANSFERÈCNIES MÚTUES PREVENCIÓ RISCOS LABORALS RD 404/ ,00 Transferències corrents , RENDIMENTS D'IMPOSICIONS A TERMINI , INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS ,00

28 Corporació Pressupost d'ingressos exercici 2016 Orgànic Econòmic Partida Import ARRENDAMENT APARCAMENTS EDIFICI NOVA SEU , INGRESSOS LLOGUER TAP , IBI I ALTRES DESPESES REPERCUTIDES DE SANTA MARIA DEL MAR ,00 Ingressos patrimonials , CONVENI GENERALITAT EXECUCIÓ ACCESSOS MAS D'ENRIC , APORTACIÓ GENERALITAT PLA MILLORA XARXA LOCAL CARRETERES ,00 Transferències de capital ,65 Total pressupost Corporació ,00

29 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTIUS , QUOTA SEGURETAT SOCIAL , ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS , DESPLAÇAMENTS , ASSIGNACIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLÍTICS ,00 Òrgans de Govern , SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 16, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 2.452, GRATIFICACIONS 83, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , SUBSCRIPCIONS REVISTES I PUBLICACIONS 3.000, REUNIONS I CONFERÈNCIES 2.000, DESPESES ESPECIALS 2.000, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , DIETES 100, DESPLAÇAMENTS 100,00 Administració i Gestió d'informació General , CONVENI AJ. ALDEA SISTEMA VIDEOVIGILÀNCIA ANTIGA CARRETERA NACIONAL , CONVENI AJ. GARCIA MILLORA CAMÍ ACCÉS BOMBERS , PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL , CONVENI CONSELLS COMARCALS PROGRAMA MOBILITAT , SOUS GRUP A1 1, SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS 6.368, ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 25, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 2, GRATIFICACIONS 75, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , MATERIAL INFORMATIU OBRES PAM , DIETES 313, DESPLAÇAMENTS 200, SUBVENCIÓ COL LEGI DE SECRETARIS INTERVENTORS 3.000, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , CONVENI ACM DIRECTORI INSTITUCIONS 6.000, CONVENI INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA , PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL , PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS , PROGRAMA SUBVENCIÓ INTERESSOS , AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ , PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL ,00

30 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import CONVENI AJ. VILALBA I ELS ARCS PER MILLORAR INFRAESTRUCTURES , CONVENI CONSELLS COMARCALS PER FUNCIONAMENT , APORTACIÓ ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS , CONVENI CONSELLS COMARCALS PROGRAMES INVERSIONS ,00 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació , SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C1 872, SOUS GRUP C2 1, SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 350, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 1.050, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 500, DESPLAÇAMENTS , SOUS GRUP A1 1, SOUS GRUP A2 1, SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS 4.606, ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 4.351, RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 50, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 2, GRATIFICACIONS 50, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 50, DESPLAÇAMENTS 50,00 Secretaria i Municipal , SOUS GRUP A1 1, SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS 9.321, ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 1, HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 500, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 1.500, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 500, DESPLAÇAMENTS 2.000,00 Serveis Econòmics Municipals ,93

31 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import SOUS GRUP A , SOUS GRUP A2 1, SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 35, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 214, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 100, DESPLAÇAMENTS 500, SOUS GRUP A1 1, SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C2 1, SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 1, HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 41, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 208, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , REDACCIÓ PROJECTES D'ARQUITECTURA , DIETES 100, DESPLAÇAMENTS 100, EQUIPAMENT TÈCNIC ARQUITECTURA 1.000,00 Arquitectura Municipal , SOUS GRUP A1 1, SOUS GRUP A2 1, SOUS GRUP C , SOUS GRUP C2 1, SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS 3.623, ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.628, COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 4.518, RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 80, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 2.452, GRATIFICACIONS 20, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , ORGANITZACIÓ PROGRAMES FORMACIÓ , DIETES 200, DESPLAÇAMENTS 300,00 Formació , SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C ,80

32 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 1.000, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 1.000, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DESPESES ESPECIALS 4.000, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , REDACCIÓ DE PROJECTES ENGINYERIA , DIETES 600, DESPLAÇAMENTS 3.000, EQUIPAMENT TÈCNIC ENGINYERIA 3.000, SUBVENCIONS SEQUERA 1.000, SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 11, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 1.424, GRATIFICACIONS 88, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , DIETES 300, DESPLAÇAMENTS 1.500, APORTACIÓ CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALBEREDA DE SANTES CREUS , APORTACIÓ CONSERVACIÓ DE BOSCOS AIGUAMÚRCIA 3.000, APORTACIÓ CONSERVACIÓ I MILLORA BOSCOS D'ESCORNALBOU 9.000, PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS , PREMI INICIATIVA MEDI AMBIENT 3.000, AJUNTAMENT DE FLIX - RESERVA NATURAL SEBES , CONVENI AJUNTAMENT D'AIGUAMÚRCIA 3.100, CONVENI AJUNTAMENT DE MARÇÀ PROJECTE TORTUGA MEDITERRÀNIA , PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS , CONVENI PARC NATURAL DEL MONTSANT , SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PRIORITAT FOMENT CANDIDATURA PAISATGE PRIORAT PATRIMONI UNESCO 3.000, APORTACIÓ PARC NATURAL DEL DELTA , APORTACIÓ PARC NATURAL DELS PORTS , APORTACIÓ PARC NATURAL DEL MONTSANT , APORTACIÓ AL PARATGE NATURAL D'INTERÉS NACIONAL DE POBLET , CONVENI GENERALITAT - DEP. SALUT: CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA , CONVENI ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA ACTIVITATS SALUDABLES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 6.000, SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C ,08

33 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import SOUS GRUP C , SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 16, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 83, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , DIETES 100, DESPLAÇAMENTS 2.500, CONVENI UAB: XARXA AEROBIOLÒGICA DE CATALUNYA , SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP ZONES DE BANYS (PISCINES I PLATGES) , SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA DE CONSUM HUMÀ: MANTENIMENT , SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP PERIDOMÈSTICS I PLAGUES , CONVENI COPATE , CONVENI COPATE MOSCA NEGRA , AJUTS ENTITATS PROTECTORES ANIMALS , CONVENI LLIGA CONTRA EL CÀNCER , CONVENI FUNCA: CRIBATGE CÀNCER DE COLON , CONVENI URV PER L'EQUIPAMENT D'UN CENTRE DE SIMULACIÓ , SUBVENCIONS PROTECCIÓ SP AIGUA DE CONSUM HUMÀ: INVERSIONS , INVERSIONS I MILLORES CONSULTORIS MÈDICS , CONVENI CREU ROJA: TELEASSISTÈNCIA I BANC DE SUPORT , CONVENI COFRARIA PESCADORS ATURADA BIOLÒGICA , CONVENI AJUNTAMENT DE REUS CDO , CONVENI JARC 8.000, CONVENI MESA ALCALDES DESENVOLUPAMENT ENERGIA (MADE) ,00 Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori , SOUS GRUP A , SOUS GRUP A2 1, SOUS GRUP C , SOUS GRUP C2 1, SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS 5.118, ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 5.705, RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 1, HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 33, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT 6.128, GRATIFICACIONS 66, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1, QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 50, DESPLAÇAMENTS 50,00 Gestió i Assistència Financera , CONVENI CÀRITAS DIOCESANA , CONVENI BANC D'ALIMENTS , CONVENI FUNDACIÓ PRIVADA BONANIT , CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DE LES COMARQUES DE TARRAGONA , CONVENI AMB LA UOC PER FORMACIÓ ,00

34 Corporació Pressupost de despeses exercici 2016 Orgànic Programa Econòmic Partida Import PROGRAMA D'AJUTS PER ASSISTÈNCIA CENTRES ENSENYAMENT ESPECIALS , CONVENI CONSERVATORI DE MÚSICA VILA - SECA , CONVENI ESCOLA D'ART MORA LA NOVA , CONVENI AJUNTAMENT AMPOSTA - ESCOLA D'ART , CONVENI CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA , CONVENI ASSOCIACIÓ TEATRESCOLA , CONVENI FUNDACIÓ MARTA MATA GARRIGA 4.000, CONVENI UCE ACTIVITATS , CONVENI INSTITUT PERE TARRES , SOUS GRUP A , SOUS GRUP A , SOUS GRUP C , SOUS GRUP C2 1, SOUS GRUP AP 1, TRIENNIS FUNCIONARIS , ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES , COMPLEMENT DE DESTÍ , COMPLEMENT ESPECÍFIC , ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 900, ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1, PRODUCTIVITAT , GRATIFICACIONS 2.400, COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL , QUOTA SEGURETAT SOCIAL , DIETES 2.000, DESPLAÇAMENTS 1.500, MATERIAL INVENTARIABLE , AJUTS SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES PER OBRES , PROGRAMA D'INVERSIONS EQUIPAMENTS MUNICIPALS , AJUTS EXTRA PER OBRES A ENTITATS , SUBVENCIONS ARXIUS HISTÒRICS , CONTRACTACIÓ TREBALLS I SERVEIS AUDITORI , CONVENI AJUNTAMENT DE TARRAGONA MILLORA ESGLÉSIA SANT MIQUEL DEL PLA 6.000, CONVENI AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE CREACIÓ ESPAI MUSEÍSTIC JÚLIO ANTONIO 1.000, SUBVENCIÓ A MUSEUS , DESPESES ESPECIALS 8.000, ESTUDIS RAMÒN BERENGUER IV , EDICIONS DE LLIBRES I ALTRES , CONVENI IPHES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES LA BOELLA , SUBVENCIONS CULTURALS EXTRA ACTIVITATS AJUNTAMENTS , PROGRAMA D'AJUTS PER ACTUACIONS INCLOSES AL CATÀLEG DE SERVEIS , AJUTS ACTIVITATS CULTURALS MUNICIPIS , PROGRAMA DE GESTIÓ I FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS MUNICIPALS , CONVENI PATRONAT MUNICIPAL AUDITORI VENDRELL , PROGRAMA D'AJUTS A LES ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPALS , CONVENI AJUNTAMENT DE MÓRA D'EBRE - AULA D'ESTUDIS AMBIENTALS , CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA NIT DE SANTA LLUCIA , CONVENI AJUNTAMENT DE REUS FIRA TRAPEZI , CONVENI AJUNTAMENT DE TARRAGONA TARRACO VIVA , CONVENI C.C. RIBERA D'EBRE AJUDA TRANSPORT TEATRE INFANTIL 4.000, PREMIS I BEQUES , CONVENI LIRA AMPOSTINA , CONVENI OBRA CULTURAL BALEAR 50è ANIVERSARI , CONVENI LIRA VENDRELLENCA , CONVENI CAMERATA S XXI 3.000, CONVENI ASSOCIACIÓ LLEGENDA DE SANT JORDI SETMANA MEDIEVAL MONTBLANC , PROGRAMA D'AJUTS PER PUBLICACIONS D'ÀMBIT LOCAL ,00

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PRESSUPOST 2017 Pressupost general Pressupost Import Corporació de la Diputació de Tarragona 127.890.000,00 OA BASE, Gestió d'ingressos de Dret Públic 15.500.000,00 OA Patronat de

Más detalles

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS (aprovada pel Ple en sessió de data 27 d'abril de 2018) Àrea Gabinet de Presidència i Planificació Relacions Institucionals

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA

SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA SERVEI DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA Millora de la qualitat de l aigua de consum humà El Servei de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015 S.A.C. Servei de Cultura PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS PER AL 2015 El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció per import de 3.275,25 per a la realització de diverses

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS AREA D ALCALDIA PROJECTE FERROVIARI OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT GABINET D ALCALDIA PRESIDÈNCIA SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL, ARXIU I PUBLICACIONS SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS SERVEI

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS Exercici 2015

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS Exercici 2015 MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU D ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROGRAMATS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA EXERCICI 2015 Fonaments de dret L article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)

Más detalles

Pressupostos de Justícia per al 2015

Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupost consolidat. Comparativa 2014-2015 Pressupostos consignats al Departament de Justícia 880 M 859,3M 850 M 820 M 790 M ICS CTTI 832,9M 33,2 M Diferència + 59,6M

Más detalles

Pla Estratègic de Subvencions 2016

Pla Estratègic de Subvencions 2016 Pla Estratègic de Subvencions 2016 Marc Legal El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona per l exercici 2016 s ha preparat de conformitat amb l art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.400.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.660.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 210.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.770.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ

ORGANIGRAMA DE GESTIÓ ORGANIGRAMA DE GESTIÓ Versió: Març 2016 2016 Pàgina 1 Índex Organigrama General... 4 Secretaria General... 5-6 Àrea de Presidència... 7 Gabinet d'alcaldia... 8 Planificació, Processos i Transparència...

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1 Impostos directes. 8.414.140,00 43 11200 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 24.140,00 43 11300 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.100.000,00 43 11500 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 43 11600 01

Más detalles

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3.

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI rústica 810.000,00 1 11 112 IBI rústica 810.000,00 1 11 113 11300 IBI urbana 9.0 1 11 113 IBI urbana 9.0 1 11 114 11400 IBI BICE 20 1 11 114 IBI Béns immobles de caràcter especial

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 01 912 10000.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 17.847,00 16 430 11002.01 PERSONAL SUPORT A ACTIVITATS MUNICIPALS 775,00 07 1721 11003.01 BRIGADA JOVE MEDI AMBIENT 560,00 06 231 11004.01 BRIGADA

Más detalles

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions ( Programes) 1 011 31001 Interessos prestec Banc Santander Central Hispano. 1.819,00 (1298203) 011 31003 Interessos prestec Bankia (900.000) 1.463,00 011 31004 Interessos prestec Banc Bilbao Vizcaya (2.771.288)

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014 Detall general 30/05/2014 a les 13:50:18 Tot el pressupost. Versió definitiva. CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 1 Despeses de Personal 29.434.414,00 2 Despeses corrents en béns i serveis 21.368.244,00 3 Despeses

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 41 432 01 RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX 119.115,00 13100 41 432 01 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.942,00 13 Personal laboral. 145.057,00 15100 41 432 01 GRATIFICACIONS 6.220,00 15100 41 432

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.460.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.0.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 200.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.70.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

ANUNCI ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA

ANUNCI ANNEX 1: FUNCIONARIS DE CARRERA ANUNCI Província: TARRAGONA Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA i ORGANISMES AUTÒNOMS Oferta Pública d Ocupació corresponent a l any 2010 aprovada per la Junta de Govern del dia 23 d abril de 2010 SERVEIS

Más detalles

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA 6.800,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 6.800,00 1 11 113 11300 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA 4.632.000,00 1 11

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL 1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL ALCALDE PRESIDENT VISERMA REGIDORS CONSELL ADMINISTRACIÓ VISERMA COMITÈ EXECUTIU S VISERMA GABINET ALCALDIA I REGIDORES, PROTOCOL, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Más detalles

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ. Ajuntament de La Garriga

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ.  Ajuntament de La Garriga 1 PRESENTACIÓ Benvinguts! 2 La participació ciutadana cada cop ha de tenir més pes en les decisions que es prenen al poble Energia Creativitat Idea Flexibilliat Principals eixos 3 Continuar amb mesures

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 28 D OCTUBRE DE 2010 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA JURÍDICA ÀMBIT JURÍDIC 1. Assistència de Secretaria Intervenció: Activitat pròpia de les funcions de secretaria intervenció com a titulars en places exemptes. Assistència

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ

OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ OPOSICIÓN COSSOS ESPECIALS GENERALITAT CATALUNYA. TEMARI COMÚ Información en: GRUPO CONFORSA. C/ Santa Catalina, Nº 9. Local. Alcalá de Henares 918772711/pazcuesta@grupoconforsa.com www.grupoconforsa.com/oposiciones.php

Más detalles

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ Pàg. 1 DRETS EXERCICI 2015 10.46100 Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup. 10.46101 Diputació : Prestació adequada serveis públics locals 10.76100 Diputació suport a les inversions

Más detalles

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital.

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital. 1 Capítol: 1 Impostos directes. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 11 Impostos sobre el capital. 112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Béns Imm de Nat RUSTEGA

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

Pressupost Exercici 2016 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PRESSUPOST D INGRESSOS Resum per Capítols (AVANTPROJECTE) 17/11/2015 10:26:26 PRESSUPOST D INGRESSOS 2016 1 Capítol Descripció Previsions inicials

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018

PROGRAMA ANUAL D ACTIVITATS DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA DE L EXERCICI 2018 D acord amb l article 8.g de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, el Ple d aquesta institució en la sessió del 21 de novembre del 2017 ha acordat per majoria aprovar

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 20 432 01 RETRIB.PL.FIX TURISME 123.458,00 13100 20 432 01 PERSO.LAB.TEMPORAL TURISME 19.582,00 13100 31 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL SALA POLIVALENT 12.866,00 13100 32 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES 2005

PRESSUPOST DE DESPESES 2005 PRESSUPOST DE DESPESES 2005 RESUM PER CAPITOLS C-I PERSONAL 6.560.397,33 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 6.877.114,18 C-III INTERESSOS 215.697,16 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.032.180,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat :

MEMBRES ELECTES: Ajuntament de Granollers Càrrec: Alcalde X. Partit Judicial de Granollers. Data pressa possession: 13/06/2015 Mandat : Declaració d incompatibilitats i activitats que proporcionen o poden proporcionar ingresos econòmics dels regidors, regidores i alts càrrecs de la corporació municipal MEMBRES ELECTES: Nom i cognoms: JOSEP

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28 Pàgina 1 de 30 INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014 Pàg. 1 110 32500 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 490,27 490,27 490,27 100,00 490,27 (COMPULSES PROC. SEL.) 111 46100 SUBV. DIPUTACIÓ DE - 15.643,06 15.643,06 7.821,53 50,00 7.821,53 7.821,53 100,00-7.821,53

Más detalles

ADRINOC i els ajuts Leader. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals

ADRINOC i els ajuts Leader. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals ADRINOC i els ajuts Leader Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix en les zones rurals L Associació ADRINOC L Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 100 9120 2260100 01 Atencions protocol làries Alcaldia 3.000,00 100 9120 2310000 01 Locomoció membres Corporació 500,00 100 9120 Alcaldia i organs de govern 3.500,00 100 9200 2219900 01 Altres

Más detalles

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes Pàg. 1 1 11 112 11200 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESSA RÚSTEGA 147.500,00 1 11 112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 147.500,00 1 11 113 11300 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2015 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2015 2014 A) ACTIU NO CORRENT 3.751.333,40 3.345.803,74 I. Immobilitzat intangible 5 195.687,05 183.270,65 3. Patents, llicències, marques i similars 50.663,03 51.175,54 5.

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2016 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2016 2015 A) ACTIU NO CORRENT 3.665.508,28 3.751.333,40 I. Immobilitzat intangible 5 181.084,26 195.687,05 3. Patents, llicències, marques i similars 50.367,87 50.663,03 5.

Más detalles

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013)

Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu (Període del 7/03 al 13/06 de 2013) Normativa apareguda des de la darrera sessió del dia 7 de març de 2013 amb rellevància, directa o indirecta, per a l educació i el món local, resumida per a la sessió del dia 13 de juny de 2013 Interpretació

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISIONES S DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO / ANULADOS CANCELADOS 10000 Impost sobre la Renda de les persone TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTÍCULO 10 11200 Impost sobre béns

Más detalles

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS 2013 *AJUNTAMENT DE REUS *INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL *INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA *INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS *AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT ''REUS

Más detalles

AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS, DIPUTACIONS, ENTITATS METROPOLITANES, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS, CONSORCIS LOCALS, ENS DE GESTIÓ,

AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS, DIPUTACIONS, ENTITATS METROPOLITANES, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS, CONSORCIS LOCALS, ENS DE GESTIÓ, AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS, DIPUTACIONS, ENTITATS METROPOLITANES, MANCOMUNITATS DE MUNICIPIS, CONSORCIS LOCALS, ENS DE GESTIÓ, SOCIETATS PÚBLIQUES P LOCALS, I COMUNITATS DE MUNICIPIS......2124 ENS

Más detalles

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017

BALANÇ A 31 DE DESEMBRE EXERCICI 2017 BALANÇ A 31 DE DESEMBRE ACTIU 2017 2016 A) ACTIU NO CORRENT 3.796.709,61 3.665.508,28 I. Immobilitzat intangible 5 170.721,21 181.084,26 3. Patents, llicències, marques i similars 50.092,00 50.367,87 5.

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014

INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014 PRESSUPOST 2014 INTRODUCCIÓ AL PRESSUPOST ICAT 2014 1.- PRESSUPOST SOBRE ESTATS FINANCERS DE L ICAT: COMPTABILITAT SEGONS PLA GENERAL COMPTABLE. NO CRITERI DE CAIXA. A) RECONSTRUCCIÓ ESTATS FINANCERS 2012.

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014) 1 PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 371 10000 Cessió impost sobre la renda 3.632.370,00 3.632.370,00 3.605.706,24 26.166,02 3.579.540,22 3.579.540,22-52.829,78 377 11200 Impost sobre béns immobles de 10.300,00

Más detalles

41 a ASSEMBLEA GENERAL Tarragona, 25 i 26 de novembre de 2017

41 a ASSEMBLEA GENERAL Tarragona, 25 i 26 de novembre de 2017 CONTROL ARI 2016/2017 INGRESSOS INGRESSOS PROPIS DELS SERVEIS GENERALS Quotes associats (15.200 afiliats/des x 23,09 eur) 15.403 afiliats/des x 23,09 262 afiliats/des de famílies nombroses Quotes assegurances

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE MAIG DE 2006 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE MAIG DE 2006 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 DE MAIG DE 2006 ORDRE DEL DIA Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària del dia 27 d abril de 2006. I.- PART RESOLUTIVA

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016 ÀREA D'ALCALDIA A1096 Alcaldia Assessor/a Jurídic- Eventual S E A1 28 Esp. LD 1 pendent A1005 Alcaldia Cap d'àrea Cultura C F A1 28 Esp. LD 1 820 A1012 Alcaldia Cap de Gabinet Alcaldia C E A1 28 Esp. LD

Más detalles

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017 Pàgina : PRESUP207 PRESSUPOST 207 IMPUESTOS DIRECTOS 7.034.000,00 SOBRE EL CAPITAL 5.034.000,00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.945.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA

Más detalles

PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu. Direcció Executiva Sistema Municipal d Arxius

PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu. Direcció Executiva Sistema Municipal d Arxius PLA DIRECTOR D ARXIUS Resum executiu MISSIÓ Desenvolupar les polítiques arxivístiques i implantar un mètode de gestió documental per al conjunt dels documents municipals; així com recollir, conservar,

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL 01 91201 1 10000 RETRIBUCIONS ALCALDIA 42.529,76 01 91202 1 10000 RETRIBUCIONS REGIDORS 99.735,24 03 92001 1 11000 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 38.996,32 03 13201 1 12000

Más detalles