Informe d'intervenció. Projecte de pressupost general. de la Diputació de Tarragona. per a l'exercici 2017

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Informe d'intervenció. Projecte de pressupost general. de la Diputació de Tarragona. per a l'exercici 2017"

Transcripción

1 o iputacio Tarra:on, O Informe d'intervenció Projecte de pressupost general de la Diputació de Tarragona per a l'exercici 2017

2

3 Índex de l'informe 1. Projecte de pressupost Pressupost agregat 6 iputacio Tarra : on O 1.2. Pressupost consolidat Pressupost d'ingressos Bases de quantificació deis ingressos 9 - Comunicació per part del Ministeri d'hisenda de l'aportació de la PIE de 2017 i previsió de liquid. definitiva Retorn saldos deutors de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'estat deis exercicis i Retorn saldos deutors liquidac. definitives PIE Aplicació del a normativa anterior a la Dip.Tarragona Quantificació deis ingressos de la PIE en el pres Análisi del pressupost d'ingressos per capítols Pressupost de despeses?,1 a) Pressupost agregat 22 b) Pressupost consolidat 22 c) Análisi del pressupost de despeses per capítols 22 d) Especial referencia als plans de finan9ament d'inversions municipals de la Diputació de Tarragona Pressupost deis organismes autónoms 36 a) Pressupost de BASE 36 b) Pressupost del Patronat de Turisme Conclusions sobre el projecte de pressupost Situació económica i financera Relació entre ingressos i despeses corrents consolidats Consideracions relatives a I'estabilitat pressupostária Bases d'execució del pressupost Normativa aplicable Tramitació de l'expedient Annexos a l'informe 45

4

5 1# 1 a utacto Tura : on TCV/saf Assumpte: Informe al projecte de pressupost general de la Diputació de Tarragona per a l'exercici Destinatari: El Ple corporatiu Emissor: Interventor general Data emissió: 18 de novembre de 2016 Núm. Exp.: 35/2016 Informe d'intervenció 4z> 1. Projecte de pressupost 2017 El present informe s'emet tenint en compte la següent legislació: A. Legislació específica de régim local Article 135 de la Constitució Espanyola Llei 7/1985, de 2 d'abril. reguladora de les bases de régim local Text refós de la Ilei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de mar9 Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Ilei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostária, en la seva aplicació a les entitats locals. RD 500/90, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer el títol sisé de la Ilei 39/88, en matéria de pressupostos. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura deis pressupostos de les entitats locals, modificada per la Ordre HAP/419/2014. de 14 de mar-9. Ordre HAP/1783/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local. B. Legislació supletória de l'estat Llei 47/2003, de 26 de novembre, pel que s'aprova la Llei general pressupostária. Llei 4/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos generals de l'estat per a l'exercici 2016 (a data d'emissió del present informe encara no s'ha aprovat la de l'any 2017)

6 1.1. Pressupost agregat El present informe s'emet d'acord amb el que estableix l'article del RDL 2/2004 i s'inclou una análisi económica i financera d'acord amb el que estableix l'article g) del mateix RDL 2/2004 en vista a l'expedient complert del Projecte de pressupost general de la Diputació de Tarragona. Segons la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i el Capítol VI del Títol II de la Llei 40/2015, di d'octubre, del Régim Jurídic del Sector Públic, el pressupost d'un ens ha d'incloure totes les entitats participades que formen el perímetre del seu sector públic, així com els consorcis que tingui adscrits. Aquest perímetre pot anar i de fet hi va més enllá deis ens que cal incloure en la consolidació comptable de pressupostos i comptes, determinada en el RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, i depenen deis criteris de delimitació d'unitats institucionals incloses en el propi SEC 95, la Llei 2/2012 OEPSF i el "Manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las CCLL" publicat per la IGAE i que és el referent més immediat i básic per a la delimitació de conceptes, cálculs i procediments. Els esmentats criteris presenten un elevat grau de complexitat conceptual, en especial quan s'apliquen a les entitats participades per diversos ens públics. A data actual, segons informació disponible a l'oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales, el perímetre del sector públic de la Diputació de Tarragona el formen únicament els organismes autónoms Patronat de Turisme i Gestió d'ingressos (BASE), que són els únics sectoritzats per la IGAE. Així doncs, el pressupost general per a l'exercici 2017 está format pera la seva aprovació pel de la Corporació i els deis Organismes Autónoms. S'annexa l'estat de la sectorització a data actual. El pressupost total de la Diputació és de ,00 i inclou el de la corporació i els seus organismes autónoms que estan tots anivellats en els estats d'ingressos i despeses amb les següents quantitats: Pressupost Import Corporació ,00 BASE-Gestió d'ingressos ,00 Patronat de Turisme ,00 TOTAL , Pressupost consoiidat Les dades consolidades del pressupost de la Diputació de Tarragona han d'incloure les del pressupost de la corporació i deis seus OOAA: Patronat de Turisme i BASE.

7 El pressupost consolidat d'acord amb el que estableix la LRHL, és el següent: Pressupost Variació % iputaao Tarra on Corporació , ,00-0,58% OA BASE , ,00 0,00% OA Turisme , ,00-5,91% Pressupost gene , ,00-0,75% Transferéncies int , ,00-2,05% Pressupost cons , ,00-0,70% O Per comparar magnituds homogénies, cal comparar el pressupost consolidat de 2017 amb el de 2016, la variació real respecte de l'any anterior és del (-0,70%), que en termes absoluts és de ( ,00 ). En el quadre i la gráfica següent es pot observar l'evolució que ha sofert el pressupost inicial consolidat de la Diputació de Tarragona en els darrers anys i com ha evolucionat la participació en els ingressos de l'estat. Un cop passats els anys posteriors a l'inici de la crisi económica a l'estat, on el pressupost general de la Diputació va sofrir una davallada mitja d'un 7% (2010 a 2012), l'any 2013 comenta una nova evolució creixent, més acusada aquest primer exercici, i que es manté al voltant d'un 2% de mitja per al període 2014 a Com es pot observar, la tendéncia negativa de la liquidació definitiva de la PIE que corresponia a la Diputació es va veure immediatament afectada per la crisi en el primer exercici posterior al 2007, i va caure un 16% i un 26% en els exercicis 2008 i El fet que les liquidacions definitives no acostumen a conéixer-se fins al cap de dos anys va fer que el pressupost de la Diputació no reflectís la baixa en el seus crédits inicials fins a l'any La devolució de la liquidació definitiva del 2008 va iniciar-se l'exercici 2011 i la del 2009 es va iniciar l'exercici 2012, d'aquí l'important davallada en el pressupost d'aquests exercicis. En 2013 el pressupost de la Diputació va tornar a recuperar el nivell de crédits inicial de l'exercici 2010, peró tot i la liquidació definitiva negativa de la PIE 2013, l'any 2015 només es va retornar una quarta part i la devolució de la part restant al 2016 no va impactar fortament sobre aquest a causa de la liquidació definitiva positiva de la PIE 2014.

8 Any Pressupost general consolidat Liquidació definitiva PIE ,12 % PGC % PIE , ,15 4% 4% , ,04 14% 14% ,86 20% 12% , ,32 9% 7% , ,70 7% -16% , ,69 13% -26% _336, % 54% , ,56-10% -3% _ ,87-7% -2% , ,68 16% 12% , ,86-2% 6% ,00 3% ,00 5% ,00-1% Evolució pressupost vs. PIE 160,00 140,00 e I (n 1 120,00 100, ,00 40,00 20,00 0, Any 411b---Pressupost general consolidat Liquidació definitiva PIE 1.3. Pressupost d'ingressos El pressupost total d'ingressos de la Diputació és de ,00. Del total, ,35 corresponen a ingressos corrents, i ,65 a ingressos de capital. Pel que fa a la classificació d'ingressos financers i no financers: en el pressupost inicial de 2017, són tot ingressos no financers, (Capítol 1 a 7), ja que inicialment no hi ha prevista cap operació de crédit, ni per variació ni per venda d'actius.

9 En el quadre següent es pot veure un resum de les variacions del pressupost total i el detall per capítols del pressupost de la corporació i deis organismes autónoms: e o ba so k., 4-, nll Pressupost inicial ingressos 2016 Pressupost inicial ingressos 2017 Var. Var..pítol Corporació OOAA Total Corporació 00AA Total Corp. Total ,00 0, , ,00 0, ,00-0,84% -0,84% ,00 0, , ,00 0, ,00-0,85% -0,85%.i , , , , , ,61-29,14% -2,72% C , , , , ,74-1,16% -1,45% _ , , , , , ,00 8,03% -22,67% rents , , , , , ,35-1,68% -1,68%. 6 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, , ,65 0, ,65 40,13% 40,13% 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, capital ,65 0, , ,65 0, ,65 100,00% 100,00% Total , , , , , ,00-0,58% -0,75% Bases de quantificació deis ingressos La major part deis recursos corrents de la Diputació provenen de la participació en els tributs de l'estat que per l'any 2017 s'ha pressupostat inicialment amb un import de ,28 un 1.97 % inferior a I'any anterior. Per fer la previsió deis ingressos en concepte de participació en tributs de l'estat ( PIE) pel pressupost 2017 s'ha tingut en compte: Comunicació per part del Ministeri d'hisenda de I'aportació de la PIE de 2017 i previsió de liquidació definitiva 2015 A diferéncia d'altres anys, el 2016 el MINHAP, actualment Ministerio de Hacienda y Función Pública (endavant MINHAFP) no ha comunicat cap dada oficial a causa de la conjuntura política deis darrers mesos en que hi ha hagut un govern en funcions. Les comunicacions telefóniques amb el Ministeri tampoc han atorgat indicis sobre el resultat positiu o negatiu de la liquidació definitiva del 2015 ni la variació prevista deis Iliuraments a compte. Per tant, i en aplicació del principi de prudéncia, la previsió de la PIE per l'exercici 2017 corresponent s'ha confeccionat d'acord amb els següents criteris: Increment 0% deis lliuraments a compte bruts mensuals efectivament rebuts durant l'exercici 2016 (els quals sempre varien respecte de la previsió ministerial inicial a causa de la revisió del factor poblacional a 1 de gener).

10 Regularització pels reintegraments mensuals 2008 i 2009 deis components corresponents de cessió i del Fons Complementari de Finanament. Previsió de 0,00 en concepte de resultat positiu o negatiu a percebre o retornar derivat de la liquidació definitiva de l'exercici La previsió de l'import net deis Iliuraments a compte és, resumida, la següent: Aportació de la PIE de 2017 : -Cessió d'impostos Fons complementari de finan9ament (FCF) Fons Assisténcia Sanitária (FAS) ,28 -Total PIE ,28 Previsió de liquidació definitiva 2015: A data d'avui no es tenen dades del fons complementari de finan9ament (FCF), per la qual cosa no se sap si d'aquest hi haurá un saldo positiu o negatiu a favor de la Diputació Tampoc s'ha comunica el resultat de la liquidació de la cessió d'impostos ja que, com cada any, no es disposará de les dades precises per al seu cálcul fins a final del segon trimestre de Retorn saldos deutors de les liquidacions definitives de la PIE anys RDL 12/2014 de 12 de setembre, pel qual es concedeixen suplements de crédit i crédits extraordinaris en el pressupost deis Ministeris d'afers Exteriors i de Cooperació, d'educació, Cultura i Esports, de Foment i d'agricultura, Alimentació i Mediambient. La Disposició addicional única del RD Llei 12/2014, en relació als saldos deutors resultants a cárrec de les Entitats locals en les liquidacions definitives de la PIE deis anys 2008 i 2009 estableix que les entitats locals a les quals ja s'está aplicant l'ampliació del període de reintegrament deis saldos negatius de les liquidacions de 2008 i 2009 previst en la disposició final desena de la Ilei 2/2012, LPGE 2013, podran ampliar aquest termini en 120 mensualitats, d'acord amb els requeriments continguts en aquesta mateixa disposició que en resum són:

11 - Sol licitud aprovada pel ple de la corporació i enviada al Ministeri d'hisenda per mitjans teiemátics abans del 30 de novembre de utacio Tarra: on. Haver presentat la liquidació del pressupost de Previsió de compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit de deute públic establert a la LRHL a 31 de desembre de Es tindrá en compte la informació d'execució trimestral del pressupost de 2014 referent al tercer trimestre de 2014 i que s'ha de trametre fins 31 d'octubre. O - El període mig de pagament no superi en més de 30 dies el termini máxim establert en la normativa de morositat, d'acord amb el període mig de pagament a proveidors publicat el mes d'octubre de 2014 conforme el RD 635/2014 de 25 de juliol. L'aplicació efectiva de l'ampliació de terminis s'iniciará amb el lliurament a compte de la PIE del mes de gener de A partir d'aquest moment, els reintegraments mensuals aplicables, seran els que resultin de dividir 1' import pendent de reintegrar en aquesta data de les liquidacions corresponents als anys 2008 i 2009, dividit per 204 mensualitats (17 anys). Per a la continuitat d'aquesta ampliació será requisit el compliment deis objectius i límits d'estabilitat, deute a 31 de desembre de l'exercici anterior i presentar la liquidació. El Ple de la corporació va aprovar el 31 d'octubre de 2014 la sollicitud al MINHAP (actualment MINHAFP) de l'ampliació del termini pel reintegrament deis saldos deutors de les liquidacions definitives de la PIE deis exercicis 2008 i 2009 d'acord amb el procediment d'aquesta disposició. El 6 de febrer de 2015 la Secretária General de Coordinació autonómica i local emet comunicat de que la Diputació de Tarragona compleix les condicions establertes i que es concedeix l'ampliació del període de reintegrament, el qual ja s'ha vingut aplicant durant els exercicis 2015 i Retorn saldos deutors de les liquidacions definitives de la PIE any 2013 RDL 17/2014, de 26 de desembre de 2014, de mesures de sostenibilitat financera de les Comunitats Autónomes i Entitats Locals i altres de carácter económic La disposició addicional desena del RDL 17/2014 va establir la possibilitat de fraccionar en un període de 10 anys de l'import deis reintegrament del saldo deutor a cárrec de les entitats locals de la liquidació definitiva de la PIE de l'exercici 2013.

12 No obstant, també va preveure que si de les liquidacions definitives de la PIE corresponents a exercicis posteriors a 2013 en resultaven saldos a ingressar a les entitats locals, aquests compensarien l'import que quedés pendent de reintegrar de l'exercici Aplicació de la normativa anterior a la Diputació de Tarragona Saldos deutors deis exercicis 2008 i 2009 D'acord amb el darrer informe trimestral, corresponent al segon trimestre de 2016, la Diputació de Tarragona segueix complint els requisits per poder mantenir l'ampliació deis terminis de reintegrament deis saldos negatius de les liquidacions de 2008 i Així doncs, s'ha previst continuar amb el régim de reintegrament aprovat i vigent per a l'exercici 2017, cosa que representa un retorn durant aquest exercici pressupostari de ,29E, que ha de minorar les previsions d'ingrés per la PIE de I'exercici Saldos deutors de l'exercici 2013 El 8 d'agost de 2015 es va rebre comunicació de les previsions d'ingressos per la cessió de rendiments de recaptació d'impostos estatals i pel Fons Complementari de Finarnament (FCF) corresponents al 2016, així com de la previsió de la liquidació del FCF de I'exercici 2014, que descomptant l'import total de les aportacions a compte transferides en aquell exercici resultava un saldo positiu de ,00 euros. El 14 d'agost de 2015 es va rebre la resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local de 17 de julio!, d'aprovació de la liquidació definitiva de la PIE corresponent a I'exercici 2013, la qual va resultar negativa, amb un reintegrament de ,07 euros. La disposició addicional desena del RDL 17/2014, de 26 de desembre de 2014, regulava el régim especial que permetia fraccionar en un període de 10 anys l'import a reintegrar de ,07 per la Diputació, sempre i quan no es pogués compensar l'import pendent a reintegrar amb saldos positius a favor de la Diputació resultants de liquidacions definitives de la PIE posteriors a Tenint en compte que la previsió de liquidació del FCF de 2014 era positiva i que amb aquesta s'hauria de fer front al reintegrament del FCF negatiu de l'exercici 2013, el Ple de 2 d'octubre de 2015 va acordar deixar sense efecte l'acord plenari de 29 de maig de 2015, per la qual cosa, es va desistir del trámit de la sol licitud de l'ampliació del termini de reintegrament en 10 anys del saldo deutor derivat de la liquidació definitiva de la PIE de l'exercici Així, el 2015 es van retornar ,61 euros i el saldo pendent al 2016 per import de ,46 s'ha reintegrat en la seva totalitat segons el régim general, entre els Iliuraments a compte i la compensació amb la liquidació definitiva del FCF del 2014.

13 Liquidació definitiva , I utaao Tarra : on O D'acord amb la notificació enviada des de la Secretaria General de Coordinación Autonómica i Local, 1'11 d'agost de 2016, la liquidació definitiva de la PIE de l'exercici 2014, un cop descomptat l'import total deis lliuraments a compte transferits d'aquell exercici, ha donat un saldo definitiu a favor de la Diputació de ,05, generant un increment real sobre les previsions inicials de ,05 corresponent a la liquidació de la part de cessió. Cal tenir en compte, a més, que respecte aquesta liquidació definitiva del 2014 s'ha presentat davant la Secretaria General de Coordinació Autonómica i Local del MINHAP (actualment MINHAFP) un requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu a la resolució de la mateixa secretaria de 21 de juliol de 2016, per la qual es va comunicar l'aprovació de la liquidació definitiva per aquel! exercici. Aquest requeriment s'ha fet previ decret de Presidéncia de 27 de setembre de 2016, el qual s'ha ratificat pel Ple de 7 d'octubre de Tal i com s'estableix en la documentació presentada davant la Secretaria, la liquidació definitiva en la PIE de l'exercici 2014 que li correspondria a la Diputació de Tarragona hauria de ser superior en un import de ,83, derivat de les minoracions aplicades pel ministeri al cálcul de la recaptació estatal deis ingressos tributaris de l'estat per devolucions de 1' Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) resoltes per Senténcia TJ UE C-82/12. Els ingressos generats en el període en concepte d'ivmdh mai van arribar a formar part de la borsa deis impostos especials que afectaven el cálcul del coeficient de PITE per a les corporacions locals, ja que en participaven les comunitats autónomes en un 100%. Segons nota informativa de 20 d'octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en relació amb la liquidació definitiva de la PIE de les entitats locals corresponent a 2014 s'informa d'una errada en els cálculs i que, les liquidacions comunicades seran objecte de revisió en els termes que s'exposen en la nota, i que el resultat de la revisió es comunicará durant aquest exercici 2016 i que es reconeixerá l'obligació de pagament, quan aquesta sigui procedent, amb cárrec als Pressupostos Generals de l'estat per a l'any En data 8 de novembre de 2016 s'ha rebut la resolució estimatória del requeriment presentat en similars termes que els exposats a I'esmentada nota informativa de la Secretaría de Estado. Tot i aixó, no s'han previst a l'avantprojecte 2017 ingressos per aquest concepte per aplicació del criteri de prudéncia a causa de la manca de Ilei de pressupostos generals de l'estat per l'any 2017, on s'acreditaria aquest compromís per part de l'estat. Liquidació definitiva 2015 Com ja s'ha indicat anteriorment, aquest any 2016 la notificació del MINHAP (actualment MINHAFP) relativa a les previsions de la liquidació definitiva pels conceptes de FCF i aportació sanitária no s'ha produyt. Les comunicacions telefóniques amb el Ministeri tampoc només han atorgat indicis sobre el

14 resultat positiu de la liquidació definitiva del 2015 peró no sobre la variació prevista deis lliuraments a compte. Unes estimacions provisionals d'aquesta Intervenció indiquen que 1' impacte negatiu sobre la liquidació definitiva de l'exercici 2015 corresponent a la Diputació de Tarragona, produ'it per les minoracions que aplica el Ministeri en concepte de devolució de I'IVMDH, podria ascendir a uns ,00 E Quantificació deis ingressos de la PIE en el pressupost 2017 Dels possibles escenaris que hi ha per fer la previsió deis pressupost d'ingressos de la Diputació de Tarragona 2017 en concepte de PIE, s'ha considerat l'escenari següent: - S'han previst 0,00 en concepte de resultat positiu o negatiu a percebre o retornar derivat de la liquidació definitiva de l'exercici S'han descomptat els imports corresponents als reintegraments de les liquidacions definitives deis exercicis 2008 i 2009 segons els régims autoritzats ( ,17 ), Ilevat del concepte d'aportació sanitária deis exercicis 2008 i 2009, que té carácter extrapressupostari. - S'ha previst un increment del 0% deis lliuraments a compte bruts mensuals rebuts l'exercici L'import de la participació en Tributs de l'estat del pressupost inicial de 2017, tenint en compte les premisses anteriors, es preveu de ,28 E, un -1,97% inferior al pressupost inicial de 2016, amb el detall següent: PRESSUPOST 2017 PIE ESCENARI 0% Previsió aport sense notificació MINHAP i sense previsions de la liquidació definitiva 2015 Aportado real Variado % Varíació Reint. Reint. Cessió Imp. estatais Liquidado pressupost a compte 2016 pressupostos pressupostos liq.2008 Iiq inicial % 2017/ /2016 IRPF , , t57% IVA , % IE Cervesa , % IE Prod Intermedis ,84% IE Alcohol , % IE Hidrocarburs , % IE Tabac , % Total cessió d'impostos , , , > 2,05% Fons complementari ,83 0, ,40% Total , , , v ,01% Aportació sanitaria ,52:l.513.1,21; % Total , , , , ,72-1,97%

15 I uputaao Tarra : cm En relació a les quantitats que es reben a compte de la participació en tributs de l'estat cal dir que hi ha oscil lacions importants d'un any a l'altre tant en sentit positíu com negatiu. Aquestes variacions en ambdós sentits, així com la desfavorable realitat económica del moment present, fan que no es descarti la possibilitat que la liquidació definitiva del 2015 sigui negativa i, en conseqüéncia, s'hagi de reintegrar una part deis fons rebuts a compte. En el cas que s'arribi a produir una diferéncia a retornar en els pagaments fets a compte durant el 2016, aquests imports es coneixeran a mitjans de D'aquí la importáncia de disposar d'una estratégia pressupostária que minimitzi l'eventual impacte negatiu de les devolucions, tal com s'ha anat fent, dotant una aplicació en concepte de " fons de contingéncia" i utilitzant part deis majors ingressos de la PIE, per a finan9ar anticipadament despesa compromesa per exercicis futurs, amb l'objectiu d'alliberar cárrega pressupostária deis exercicis següents i evitar així l'impacte económic que suposaria el fet que les previsions d'ingressos no arribessin a fer-se efectives o s'hagués de reintegrar l'excés percebut. En el gráfic següent, es mostren les importants diferéncies que s'han produ it des de l'any 2003 fins el 2014 entre el finan9ament previst (quantitats rebudes a compte) de la participació en tributs de l'estat i les liquidacions definitives. La diferéncia més important a la baixa, és la deis anys 2008, 2009 i Tot aixó i les baixes expectatives actuals de creixement económic, fan preveure que en un futur es pugui repetir una situació similar a la d'aquests anys. 110,00 Evolucló Participació tributs de l'estat 100,00 Milions d'euros 90,00 80,00 70,00 60,00 50, Liquidació definitiva PIE 4. Lliuraments a compte

16 Les quantitats consignades inicialment en el pressupost d'ingressos en concepte de PIE es podran obtenir en la mesura que les previsions del Ministeri d'hisenda siguin encertades respecte deis ingressos de l'estat que, en definitiva, son els que condicionen l'import de la participació en tributs de l'estat que correspon a la Diputació de Tarragona. En la mesura que aquestes previsions estiguin per sobre de la recaptació real, es produiria un desequilibri en els anys posteriors, conseqüéncia del reintegrament de I'import de la liquidació negativa, com ha succeit amb les liquidacions deis anys 2008, 2009 i Análisi del pressupost d'ingressos per capítols La previsió d'ingressos s'ha fet seguint un criteri de prudéncia i alhora s'ha ajustat al máxim la despesa corrent, orientant la despesa a activar l'economia local. Es tracta, doncs, d'un pressupost prudent i restrictiu. Seguint aquest criteri imprescindible per encarar l'actual conjuntura económica, no es preveu inicialment cap operació de crédit. En relació a la quantificació i suficiéncia deis ingressos en I'annex IV s'adjunten els quadres següents: - Previsió de liquidació del pressupost d'ingressos 2016 de la Corporació i detall deis ingressos 2017 per aplicacions pressupostáries, amb la variació de cada aplicació respecte de l'any anterior. - Detall deis ingressos en concepte de participació en els tributs de l'estat pel pressupost inicial 2017 i variacions respecte de l'exercici Quantitats que correspon reintegrar de les liquidacions negatives deis exercicis 2008 i 2009 per cadascun deis conceptes, d'acord amb el nou ajornament de reintegrament que preveu la disposició addicional única del RD-Llei 12/2014 esmentat anteriorment. - Quadre amb 1' evolució deis ingressos corrents de la corporació i deis organismes autónoms deis exercicis 2004 a Segons els antecedents que hi ha en aquesta Intervenció i fent una análisi deis diferents capítols del Pressupost d'ingressos de la Corporació, les principals diferéncies en relació a l'exercici anterior són les següents: Capítol 1. Impostos directes Només hi ha ingressos per impostos directes al pressupost de la Corporació, amb una dotació inicial de , un 0,85% inferiors als de l'exercici Aquest capítol inclou:

17 1# I utaao Tarra on O ,00 de la aplicació 6020/10000, que corresponen a l'import per la cessió d'irpf. d'acord amb el sistema de finan9ament de les províncies que estableix l'article136 i següents del RDL 2/2004 de 5 de mar9 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. Com ja s'ha explicat anteriorment, aquest import s'ha calculat partint deis lliuraments a compte de l'exercici 2016 i s'hi han dedu.it les quantitats que s'han de reintegrar de la liquidació negativa deis exercicis 2008 i L'import resultant és un 1,57% inferior al que es va preveure en el pressupost inicial de ,00 a l'aplicació 6020/17100, en concepte de recárrec sobre l'impost d'activitats Económiques, la mateixa dotació que l'any anterior. En l'estimació d'aquests ingressos, s'ha tingut en compte la liquidació de 2015, que va suposar uns 6,91 milions d'euros i la previsió de liquidació del 2016, sempre des d'un punt de vista de prudéncia. En relació a aquest ingrés cal dir que si bé en anys anteriors al final d'exercici la major part d'aquests fons estava pendent d'ingrés. el percentatge no cobrat del 2015 ja va ser només del 27%. Aquest 27% va correspondre a la liquidació del recárrec que havien d'ingressar els ajuntaments que no tenen delegada la gestió i recaptació d'aquest impost a l'organisme autónom de gestió d'ingressos locals BASE (ajuntaments de Tarragona, Reus, Ampolla, Ametlla, La Canonja, Alou i Cambrils). El canvi en el percentatge d'ingrés va venir determinat perqué BASE havia realitzat per primer cop ('ingrés de l'import de l'exercici 2015 dins l'any posterior a la seva recaptació, ingrés que va suposar un 52,74% deis drets reconeguts de l'aplicació. Pel 2016 i 2017 es preveu un similar índex de recaptació si BASE la traspassa en temps i forma abans del tancament comptable. Capítol 2. Impostos indirectes Només hi ha aplicacions pressupostáries en aquest capítol en el pressupost de la Corporació, i s'han pressupostat inicialment amb ,00E, un 0,85% menys que el Les aplicacions que hi consten són les corresponents a la cessió deis percentatges d'iva i d'impostos especials, d'acord amb el sistema de finanament de les Diputacions previst a la LRHL i aplicat a partir de l'exercici Els imports de cadascuna de les aplicacions són els que estan previstos rebre a compte durant l'any 2017 en els termes anteriorment explicats, detraient el reintegrament de la part corresponent de la liquidació negativa deis exercicis 2008 i Capítol 3. Taxes i altres ingressos En el capítol 3, de taxes i altres ingressos, es preveu una recaptació de ,61, repartida de la forma següent: Corporació ,61 Turisme ,00

18 BASE ,00E Els ingressos en concepte de taxes i preus públics, s'han calculat en funció de les tarifes aprovades inicialment per l'exercici 2017 que, en general, s'han mantingut iguals, tant pel que fa al nombre de prestacions deis serveis com pel que fa a la previsió de liquidació de Per l'any 2017 s'han produit canvis remarcables en alguns serveis i les seves tarifes, com el Servei de Construcció i Laboratori de Materiais, que ha redu'it un 80% el nombre de tarifes perqué no estaven actualitzades; no obstant, aquesta reducció no té impacte al pressupost. També s'han suprimit els serveis d'internet a professionals del preu públic de l'area de Coneixement i Qualitat, amb un impacte sobre el pressupost de ,00. Peró el canvi més rellevant, amb un fort impacte sobre el capítol 3 del pressupost 2017, és la finalització deis reintegraments d'exercicis anteriors provinents de 1' IRTA en concepte deis expedients per procediments judicials deis anys 2004, 2005, 2006 i 2007 relatius a les transferéncies pressupostáries a la Generalitat de Catalunya en matéria d'agricultura per Decret de traspás de serveis, mitjans i recursos. Aquest ingrés es va liquidar l'exercici anterior, cosa que suposa un impacte en el capítol 3 del pressupost inicial 2016 d'uns euros menys de previsió. Capítol 4. Transferéncies corrents La previsió d'ingressos consolidada és de ,74E, un 1,42% inferior a l'any anterior. La disminució més significativa prové de la dotació del Fons Complementari de Finan9ament que prové de l'estat, ja que l'any 2014 es va dotar la previsió de liquidació definitiva de l'exercici 2014 que era de 4,8 milions d'euros, a banda de les aportacions a compte de l'exercici Aquest exercici no es disposa de dades al respecte de la liquidació definitiva del 2015, motiu pel qual no s'han tingut en compte en la previsió inicial del fons, ni en negatiu, ni en positiu. Del total del capítol 4 consolidat, 94,9 milions d'euros corresponen al pressupost de la Corporació i la resta, 0,87 milions d'euros, als organismes autónoms. La major part deis recursos d'aquest capítol venen del Fons Complementari de Finarnament de la participació en els tributs de l'estat que s'ha quantificat inicialment en ,00, un 2% menys que l'any anterior. Com ja s'ha explicat anteriorment, aquest import s'ha calculat partint deis Iliuraments a compte de l'exercici 2016 i s'hi han deduit les quantitats que s'han de reintegrar de la liquidació negativa deis exercicis 2008 i 2009, sense cap previsió de liquidació definitiva de l'exercici 2015 donada la manca d'informació del MINHAP (actual MINHAFP)

19 9 i utacio Tarra:on. O En relació a la forma de cobrament del Fons Complementari de Finan9ament, les previsions de la Direcció General de Coordinació Financera, equivalen al 95% de les bestretes mensuals a compte que s'han de realitzar durant l'exercici. La liquidació definitiva es fa efectiva a la Diputació un cop es disposa de les dades necessáries per al seu cálcul. cosa que acostuma a ser a final de l'exercici següent per un l'import provisional; la liquidació definitiva s'efectua en el decurs del segon any posterior al de l'exercici de la liquidació provisional. En el capítol 4 del pressupost d'ingressos de 2017 també s'inclou l'aportació sanitária de la participació en tributs de l'estat amb un import de ,28 euros. D'aquest import no s'han deduit les quantitats a reintegrar corresponents als exercicis 2008 i 2009, (10.697,54 i ,56, respectivament), ja que els reintegraments aniran a cárrec del saldo deis comptes extrapressupostaris: i 41972, on es van ingressar les aportacions sanitáries d'aquests anys. A partir del traspás deis serveis sanitaris a la Generalitat, aquests recursos s'havien tractat extrapressupostáriament. es van traspassar a la Generalitat de la forma prevista en les successives Lleis de pressupostos generals de l'estat. La Diputació, per primera vegada l'any 2010, els va pressupostar com un recurs de finanament ordinari propi, amb la finalitat d'atendre les prestacions de salut pública, ja sigui directament o per la via de l'assisténcia i cooperació als municipis. En relació a pressupostar aquest ingrés com a propi de la Diputació de Tarragona, cal advertir que pot produir-se un conflicte competencial en funció de la interpretació contradictória que es pugui fer de l'article de la LPGE pel 2010, tenint en compte que aquest mateix article s'ha incorporat a totes les Ileis de pressupostos generals de l'estat des de 1993 a 2016 (en no haver-se aprovat Ilei de Pressupostos Generals per a l'any 2017 a l'emissió del present informe, aquest fet no s'ha produ'it). En relació a les transferéncies de la Generalitat de Catalunya en matéria d'educació especial i d'ensenyaments musicals, cal apuntar que increment del 32% en les transferéncies respon, d'una banda, a un ajust més adequat de la realitat deis últims anys incloent l'any 2016, i d'altra banda, en relació als ensenyaments musicals, els imports imputats són els concedits i aprovats enguany a I'endarrerit conveni pel sosteniment del curs 14/15 deis Conservatoris. Capítol 5. Ingressos patrimonials La previsió d'ingressos patrimonials és de ,00, un 23% menys que l'exercici anterior. La principal diferéncia ve determinada per la inclusió d'una nova aplicació d'ingressos patrimonials de BASE, dotada amb E. Dins aquesta aplicació es comptabilitzaran els ingressos que arribin de l'organisme en contraprestació per l'ús d'aquest de la part de l'edifici Síntesi. segons I'acord adoptat en el seu dia pel Ple de la Diputació de Tarragona.

20 La dotació en les aplicacions de rendiments d'imposicions a termini s'han reduit en ,00 respecte de les de 2016, que van ser de E. El motiu d'aquesta reducció es deu pel fet que els mercats financers actualment segueixen oferint uns tipus d'interessos molt redu'its, gairebé zero, per a retribuir els comptes financers als que els organismes públics poden accedir (dipósits a termini fix, amb liquiditat immediata i sense pena lització). Del total de crédits d'aquest capítol, ,00 euros corresponen a l'oa BASE i els ,00 restants corresponen al pressupost de la Corporació. El capítol 5 de la Corporació i OOAA és un 23% inferior al de l'exercici anterior, que va ser de ,00. Les aplicacions es mantenen amb algunes variacions en els crédits pressupostaris respecte de l'exercici anterior i sense canvis significatius, Ilevat deis indicats anteriorment. Pel que fa al pressupost de BASE, l'import de ,00 és un 77,7% inferior a l'any anterior degut a les previsions de l'evolució deis mercats financers i de les línies de finan9ament, les quals s'hauran de continuar analitzant durant l'exercici. La previsió deis ingressos d'aquests capítol s'han calculat principalment en base a les previsions efectuades des de l'área de Tresoreria, tenint en compte l'estat d'execució d'aquestes aplicacions pressupostáries i les variacions deis tipus d'interés que s'han produtt al Ilarg de l'exercici Capítol 7. Transferéncies de capital Inicialment s'han consignat ,65 de transferéncies de capital en dues aplicacions pressupostáries, una per consignar l'import de ,00 corresponent a l'anualitat 2017 del conveni de col- laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Tarragona, aprovat pel PIe corporatiu de 29 de desembre de 2013, referent al procés de traspás de determinades carreteres comarcals i locals i l'altra, de ,65, per l'aportació de la Generalitat segons el conveni signat d'accessos a Mas Enric. Respecte a l'aportació de la Generalitat de Catalunya per carreteres, cal tenir present com antecedent desfavorable que les aportacions corresponents als exercicis 2015 i 2016, pressupostades en ,00 i ,00, no han arribat a fer-se efectives, ja que no s'han pogut determinar les carreteres que la Diputació de Tarragona ha d'incloure i justificar en el marc del conveni; tot aixó, a causa que la Generalitat no ha convocat la necessária Comissió de Seguiment per aprovar-les i per tramitar la despesa de part seva, i per tant, per causa no imputable a la Diputació de Tarragona.

21 1 iputaao Tarra : on Si aquesta situació es reitera també l'any 2017, l'ingrés previst de ,00 euros podria arribar a no fer-se efectiu. Com a mesura de prudéncia i de manteniment de l'equilibri pressupostari, es recomana congelar despesa efectiva declarant crédits no disponibles de part de les dotacions de carreteres (aplicacions pressupostáries "Acondicionament i construcció de carreteres i "Refor9 de ferm") per un import equivalent, alliberant-lo quan aquestes transferéncies siguin plenament disponibles. Capítol 8. Variació d'actius financers Pel 2017 no s'han previst ingressos en aquest capítol. O Capítol 9. Variació de passius financers No es preveu inicialment la concertació de cap operació de crédit, en compliment d'un deis principals objectius corporatius en l'ordre económicfinancer, que és el de la reducció del deute financer provinent del finarnament alié. La corporació no ha concertat préstecs des de l'exercici Pressupost de despeses El pressupost total de despeses de la Diputació és de ,00. Del total, 110,93 milions d'euros són despesa corrent i els 38,42 milions d'euros restants són despesa de capital. En el quadre següent es pot veure un resum de les variacions del pressupost total i el detall per capítols del pressupost de la corporació i deis organismes autónoms:

22 a) Pressupost agregat Pressupost inicial despeses 2016 Pressupost inicial despeses 2017 Capítol Corporació OOAA Total Corporació OOAA Total Var. Corp. Var. Total , , , ,30-1,81% -0,98% , , , ,55 1,90% 0,43% , , , , , ,00-15,08% -39,29% , , , , , ,60-16,15% -15,31% , , , , ,51-32,09% -26,72% D Corrent , ,00 r , ,96 r , ,96-8,08% -6,66% , , , , ,04 4,50% -0,29% , , , ,00 100,90% 100,77% r , ,00 r 0, , , , ,00-31,78% -31,78% D capital , , , , , ,04 100,00% 100,00% Total , , , , , ,00-0,58% -0,75% b) Pressupost consolidat Si es dedueixen les transferéncies internes, que són de ,00 de l'aportació del pressupost de la Corporació al pressupost del Patronat de Turisme, dona el resultat consolidat següent: Pressupost inicial despeses 2016 Pressupost inicial despeses 2017 Pressupost Corporació OOAA Total Corporació OOAA Total Var. Corp. Var. Total Import consolidat , , , , ,00-0,52% -0,70% Segons els antecedents que hi ha en aquesta Intervenció i fent una análisi deis diferents capítols del Pressupost de despeses, els punts més importants que cal destacar en relació a l'exercici anterior són els següents: c) Análisi del pressupost de despeses per capítols Capítol 1. Despeses de personal A nivell global del pressupost, l'import de les rernuneracions del personal és de ,30E, amb una variació respecte de l'any anterior del -0,98%. La distribució per pressupostos és la següent: Pressupost Crédits capítol 1 Corporació ,18 BASE-Gestió d'ingressos ,43 Patronat de Turisme ,69 TOTAL ,30

23 Les estimacions d'aquest capítol s'han efectuat per l'área de Recursos humans i polítiques actives d'ocupació en base als annexos de personal laboral i funcionari elaborats tenint en compte la plantilla de personal vigent. utacio Tarra:on. e I O S'adjunta com Annex l al present informe, un informe específic sobre el capítol 1 del pressupost, on s'analitzen els increments de crédits respecte de l'any anterior de la corporació i deis organismes autónoms, per conceptes retributius i per increments d'efectius, així com una verificació del compliment del que estableix el RDL 5/2015, de 30 d'octubre, del text refós de l'estatut Básic de l'empleat Públic, principalment, i s'analitzen altres aspectes relatius als annexos de personal que han d'acompanyar el pressupost. Les conclusions d'aquests informe són les següents: La despesa de Capítol 1 estimada i les retribucions individuals del personal laboral fix i personal funcionari compleixen les previsions establertes en matéria de personal en la LPGE 2016 i resta de normativa d'aplicació. El cálcul del pressupost inicial del capítol 1 s'ha fet a partir de les taules salarials vigents durant el 2016, sense que s'hagi incorporat cap increment generalitzat en les retribucions que pugui implicar un augment de la massa salarial. No obstant aixó, en el capítol 5 del pressupost s'ha calculat a banda un 1% sobre la massa salarial en concepte de fons de contingéncia, davant la possibilitat que un cop aprovada la LPGE 2017 es prevegi possibles increments futurs. En base la revisió de les aplicacions de retribucions del personal que presta serveis a la Corporació amb carácter fix i les assegurances socials a cárrec de l'empresa que se'n deriven, es pot dir que estan correctament dotades d'acord amb els annexos de personal funcionari i de personal laboral que es porten a l'aprovació junt amb la previsió de despesa que formará part de l'avantprojecte del Pressupost de l'exercici Sobre la creació de places i llocs i d'acord amb la justificació que exposa [Área de RHPAO en l'informe jurídic, no comporta un augment de la massa salarial al trencar-se homogeneitat d'efectius de personal que estableix de forma expressa la LPGE. Respecte als límits de la massa retributiva recluida establerts en l'article 7 del RD 861/1986, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions es comprova que no superen els límits máxims legals establerts a nivell global, d'acord amb el cálcul que es detalla en l'apartat núm.3.4 d'aquest informe.

24 Com sigui que a data de l'emissió del present informe no hi ha Llei ni Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'exercici 2017, s'ha tingut en compte per a la quantificació de les aplicacions de retribucions deis treballadors de la Diputació les mateixes quantitats que les previstes en la Llei de Pressupostos de l'exercici 2016, per tant, s'han calculat amb un increment del 0%. No obstant aixó, en previsió que pugui sortir alguna normativa posterior que autoritzi un augment en les retribucions, s'han dotat 3 aplicacions pressupostáries per import total de ,51 euros, una a cada organisme, per l'import aproximant d'un 1 /0 sobre les retribucions de funcionaris i laborals, amb cárrec al capítol 5 de despeses, com a fons de contingéncia addicional. 6020/929/50001 Fons contingéncia C1 Corp , /932/50001 Fons contingéncia Cap.1 BASE , /432/50001 Fons contingéncia C1 Turisme ,00 Capítol 2. Despeses per compra de béns i serveis corrents Globalment l'import de les despeses per compra de béns corrents i serveis és de ,55 un 0,43% per sobre de les consignacions inicials del mateix capítol del pressupost de l'any El capítol 2 del pressupost de la Corporació s'ha previst en ,18, un 1,90% superior a l'any anterior. BASE, amb a ,06 ha augmentat els crédits del capítol 2 en un 6% i el Patronat de Turisme ha previst inicialment unes despeses de capítol 2 de ,31 la qual cosa representa una disminució del 14,48% respecte les de l'exercici De les aplicacions pressupostáries de més importáncia quantitativa del capítol 2 del pressupost de la corporació, destaquen: En l'orgánic, Infraestructures informátiques les aplicacions pressupostáries, s'han dotat amb els següents imports: Comunicacions informátiques, amb ,00 distributts en 2 aplicacions pressupostáries, un 14,29% menys que l'exercici anterior. 9020/920/21600, contracte de manteniment equipament informátic, dotada amb ,00, inferior en un 9,45% a la de l'exercici anterior. Pel que fa als Servei d'assisténcia al Territori, dins els seus orgánics s'hi inclouen 3,3 milions euros del total. En concret, s'han creat les següents aplicacions, que sumen un total de ,00, un 2,87% superior a la de l'exercici 2016: /453/20300, lloguer de maquinária, amb una dotació inicial de ,00, igual que la inicial del 2016.

25 3060/453/21000, pla de conservació xarxa carreteres, amb una dotació inicial de ,00, un 9,3% superior a la dotació del II I utaao T. :luz. 3060/453/21005, neteja de cunetes, amb una dotació inicial de ,00, igual que la inicial del Altres aplicacions importants d'aquest capítol i servei són les següents: L'aplicació 3010/453/21001 senyalització horitzontal xarxa de carreteres, dotada inicialment amb ,00, un 20% inferior a la que va tenir el L'aplicació 3060/453/21004 de senyalització vertical, dotada amb ,00, un 10% menys que l'exercici anterior. A banda d'aixó, cal informar que, respecte de les despeses plurianuais aprovades per la Corporació durant l'exercici 2016 o anteriors, en el capítol 2 del pressupost de la Corporació de l'exercici 2016 hi ha 15 aplicacions pressupostáries que corresponen a l'exercici 2017, per import global de ,89, que es poden trobar en l'annex VII. Aquestes aplicacions contenen la part compromesa pera l'exercici 2017 deis respectius contractes signats per la Diputació. Respecte de la dotació d'aquestes aplicacions s'ha comprovat que la dotació que es proposa per al pressupost 2017 conté el crédit necessari per a fer-ne front per a 13 de les aplicacions; no obstant, n'hi ha dos que s'han dotat per sota deis compromisos adquirits, i són les següents: Org Prog. Econ. Aplicació Press Compromís Diferéncia Lloguer maquinaria Servei carreteres Neteja de cunetes Total Així doncs, la despesa no prevista peró compromesa és de ,00 euros. Com sigui que els nivells de vinculació jurídica del pressupost són per orgánic i capítol, es podran comptabilitzar les reserves corresponents; no obstant, es recomana a l'órgan gestor de la despesa, els Serveis Técnics Territorials, que tramitin l'oportuna modificació de crédit per tal que no es vegin compromeses futures despeses a imputar al capítol 2. L'análisi específic d'aquest capítol per als organismes autónoms es realitza individualment en els apartats posteriors de l'informe.

26 S'adjunta com Annex II d'aquest informe una revisió de totes les apiicacions pressupostáries del capítol 2 i 6 amb comparatiu de dotació de l'any anterior. Capítols 3 í 9. Despeses financeres i variació de passius financers L'endeutament consolidat de la Diputació de Tarragona a 31 de desembre de 2016 está previst que se situl" en 41,66 milions d'euros, amb una disminució de 10,55 milions en relació a un any enrere. Actualment, deis tres ens que integren la Diputació, només la Corporació és titular d'operacions de crédit, el darrer d'ells disposat el 2010, i els més antics que daten de l'any Ni l'organisme autónom Patronat de Turisme ni i'organisme autónom BASE gestió d'ingressos han de fer front a despeses financeres per operacions de crédit a Ilarg termini i, per tant, l'endeutament consolidat coincideix amb l'endeutament de la Corporació. En les gráfiques següents es pot veure com ha evolucionat l'estat del deute en els darrers exercicis i els interessos que se'n deriven i la previsió de la seva evolució en un període de deu anys més en una situació en que no es generi nou endeutament i amb una evolució del tipus d'interés que es mantingui com en els darrers exercicis. Deute Financer: Capital amortitzat (període ) Import -milers d ' T Anys Pel que fa a les previsions per l'exercici 2017, i tenint en compte la no concertació de noves operacions de crédit, está previst una reducció de capital mitjanant amortitzacions ordináries, segons els quadres d'amortització respectius, de 7,08 milions, cosa que el situaria a 31 de desembre de 2017 en 34,58 milions d'euros.

27 Per calcular els interessos previstos a liquidar durant l'exercici 2017 derivats del deute a Ilarg termini, cal tenir en compte les següents variables i el principi de prudéncia a l'hora de realitzar hipótesis en l'evolució de la corba del tipus d'interés: 5= Ealw:_1.21L O - L'endeutament de la Diputació de Tarragona s'estructura a 13 de setembre de 2016 en un 94,90% referenciat a tipus variable (euribor+diferencial) i un 5,10% a tipus fix, i es compon de les següents variable: o Capital viu: ,00 o Tipus mig (actualitz.anual) 0,57% o Durada residual. o Durada mitjana 7 anys i 11 mesos 4 anys i 2 mesos o Número d'operacions 30 - En el moment de realitzar aquestes previsions el BCE situa els tipus d'interés de la zona euro en negatiu euríbor a 3 mesos= 0,302%, amb I'objectiu de fer front a un escenari de recessió i de deflació. Per tal de realitzar els cálculs s'han tingut en compte dos escenaris amb les següents hipótesis: Hipótesi d'estabilitat: sense translació en l'evolució de la corba d'interessos Hipótesi de translació de la corba un +1%. Tenint en compte aquestes hipótesis, hi hauria una variació entre els i els En base a tota aquesta informació s'ha elaborat la previsió deis capítols 3 i 9 del pressupost 2017, amb les següents dades: La cárrega financera del total pressupost de la Diputació és de ,00, un 33% menys que l'exercici anterior, desglossats en ,00 al capítol 3 d'interessos (un 16,66% menys que l'exercici anterior, motivat en la baixa en els tipus d'interés vigents) i al capítol 9 d'amortitzacions. - Tant els interessos com les amortitzacions, s'han calculat d'acord amb les condicions fixades en els diferents contractes de préstec vigents. Així doncs, el 5% aproximat del pressupost consolidat del 2017 de la Diputació es destina a fer front al deute viu, incloent amortització i interessos.

28 La cárrega financera de BASE és de ,00, un 85% menys que la de l'exercici anterior, i está destinada a atendre les previsions del cost financer de les operacions de tresoreria que facin falta per tal Iliurar als ajuntaments que tenen delegada la recaptació les bestretes que els hi corresponen d'acord amb la normativa de l'organisme. En els quad res i gráfiques següents es pot observar com ha evolucionat la despesa per les pólisses i com ha variat l'import de les própies pólisses en els darrers cinc anys (les dades de les pólisses 2017 són les aprovades pel Consell Rector). Evolució dotació inicial capítol 3 despeses Exercici Impon % variació % % % % ,00-85% Evolució import pólisses de tresoreria Exercici Impon % varíació , ,00 7% % % % 2017* % * pendent d'aprovació pel Ple Evolució dotació inicial capítol 3 despeses de BASE 1.800, , , , , ,00 600,00 400,00 200,00 0,

29 Evolució import pólisses de tresoreria BASE iputaao Tarra : on. O Milions d'euros 80, ,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0, * Com es pot observar, tot i que els imports de les pólisses máximes s'ha mantingut més o menys constant al Ilarg del període analitzat, els costos financers han caigut en picat des de l'exercici 2013, cosa que ha suposat un estalvi en el capítol 3 del pressupost de despeses de BASE. S'adjunta com Annex V l'informe sobre la previsió de dotació pressupostária de les aplicacions deis capítols 3 i 9 de la Corporació. Capítol 4. Transferéncies corrents Les transferéncies corrents. s'han previst en un total de ,60E, un 15,31% inferior a l'any anterior. Deduint les transferéncies internes, el capítol 4 dona un total consolidat de ,60 E. Les transferéncies corrents del pressupost de la Corporació són de ,60, inclouen l'aportació a l'organisme Autónom Patronat de Turisme per un import de ,00 La resta d'aplicacions pressupostáries que estan incloses al capítol 4 responen majoritáriament a convenís signats per la Diputació en els quals es determina I'aportació corresponent i les línies de subvencions de concurréncia competitiva. Destaquen les següents aplicacions: /942/46200 PAM milions /323/46200 Suport centres mpals educ.infantil 5 milions /943/46500 Conveni Consells Comarcals funcion...3,9 milions /942/46200 Línia reparació, mant.i cons.puosc... 1,86 milions /311/46211 Línia protecció zones bany, pisc,plages 1,3 milions

30 Hi ha 168 aplicacions pressupostáries corresponents al capítol 4 (incloses les del Patronat de Turisme i BASE); no obstant aixó, entre 6 aplicacions, la de l'aportació a l'organisme autónom Patronat de Turisme, les enumerades en el parágraf anterior, a més de la línia de catáleg cultural, s'emporten un 62% del total deis crédits destinats al capítol 4. En el pressupost de 2012 per primera vegada es va incorporar una part de la dotació del PAM al capítol 4. Aquesta dotació prevista per a l'atorgament d'ajudes a municipis per a finarnament de projectes de despesa corrent i activitats ordináries, va significar una important novetat respecte a la línia seguida históricament en el PAM, que des de la seva creació va estar destinat exclusivament al cofinanament de projectes municipals d'inversió. Sobre aquesta evolució es volen reiterar diverses reflexions que ja es van posar de manifest en els informes del pressupost d'anys anteriors, als quals ens remetem: Malgrat la procedéncia jurídica i la comprensió de la situació conjuntural crítica de molts municipis, es vol advertir deis perills que per a les própies finances de la Diputació de Tarragona pot significar una acció d'aquesta naturalesa, ja que aquest programa comporta una transferéncia de part de la capacitat financera de la Diputació en favor deis municipis. Atesa la situació deficitária - sobretot respecte del nivell actual de despesa voluntária- del sistema de finanament municipal, la qüestió crítica será, veure en quina mesura els municipis es faran dependents d'aquests ajuts pel seu finanament ordinari, ja que en aquesta mesura la Diputació de Tarragona immobilitzará o perdrá capacitat de decisió sobre una bona part des seus propis recursos Amb aquesta nova orientació del PAM, és important articular un sistema d'objectius, procediments de concessió i justificació adients, que respectant el carácter finalista i no generalista de la figura de la subvenció, eviti dedicar aquests fons a aspectes que han de ser abordats amb el sistema de finan9ament municipal en vigor (enllumenat, escombraries, manteniment de serveis i competéncies essencials en general). Pel que fa a l'ús de les aplicacions pressupostáries nominatives, cal reiterar que molt sovint es recorre a l'ús d'aquesta figura per tal de preveure la concessió de subvencions. Cal recordar que la Llei 38/2003 general de subvencions preveu aquesta forma d'actuar en el seu article 22.2 i, per tant, és una figura prevista a la vigent normativa, si bé els procediments de concessió directa que s'hi regulen tenen carácter extraordinari ja que la forma ordinária de concessió de subvencions es la concurréncia competitiva (article 22.1, Llei 38/2003). Atés aquest carácter extraordinari, la tendéncia hauria de ser la de tractar de reduir tant la quantitat de aplicacions pressupostáries nominatives, com l'import de les que s'hi inclouen, i finalment reduir la proporció entre l'import total atorgat per concessió directa respecte a l'import total atorgat per concurréncia competitiva.

31 putacio Tarra on En total s'han dotat 105 partides al capítol 4 del pressupost corporatiu corresponents a convenis amb diferents entitats, per un import global d'uns 8,5 milions d'euros (s'hi inclou el conveni per al funcionament deis consells comarcals, que suposa 3,9 milions d'euros). Cal tenir en compte que en l'informe 28/2012 de Sindicatura de comptes, amb motiu de la fiscalització de les transferéncies corrents a institucions sense finalitat de lucre de l'exercici 2008 a les 4 diputacions catalanes, es posa de manifest la recomanació següent: "A l'objecte de garantir els principis de publicitat i de concurréncia, la Sindicatura recomana que, llevat deis casos d'aportacions ordináries als ens participats per les diputacions i altres degudament justificats, es limiti, en tant que sigui possible, la concessió de les subvencions nominatives i s'utilitzi de forma habitual el procediment de concurréncia competitiva" Un altre element de conflicte respecte d'aquestes aplicacions pressupostáries nominatives és que, a la práctica, resulta difícil de desllindar en el contingut deis convenis, la part que correspon a una subvenció, (que ha de complir els requisits que les defineixen el l'article 2.1 de la Ilei 38/03), respecte de la que correspon a altres prestacions de carácter netament contractual, atés que presenten alguna mena de contraprestació. Aquestes darreres haurien de ser contemplades en el marc de la legislació contractual i, per tant, no podrien ser objecte d'aplicació nominativa per transferéncies siguin aquestes corrents o de capital-. Reconeixent la dificultat de discriminar entre aquestes dues tipologies, que sovint van inexorablement lligades, creiem oportú fer aquesta adverténcia, que apuntaria també cap a procurar reduir i no incrementar les aplicacions pressupostáries nominatives. En definitiva, com ja s'ha dit en informes anteriors, recomanem mesura en l'ús d'aquestes figures de concessió directa i minimitzar el seu nombre i volum económic, així com claredat en els objectes subvencionats. Cal destacar, tanmateix, que des de l'inici del nou mandat de la corporació actual, es van eliminar 4 aplicacions pressupostáries de concessions directes de subvencions que s'utilitzaven per a finan9ar activitats en casos que es consideraven d'especial interés per a la demarcació, singulars o urgents; aquestes aplicacions de concessió directa es van convertir en 2 úniques línies que es distribueixen mitjanqant concurréncia competitiva, fomentant d'aquesta manera també la transparéncia. L'análisi específic d'aquest capítol per a l'organisme autónom Turisme es realitza individualment en els apartats posteriors de l'informe. S'adjunta al present informe com Annex III, un estudi comparatiu deis capítols 4 i 7 del projecte de pressupost de 2017 amb els de Les principals conclusions en referéncia a les consignacions pressupostáries deis capítols 4 i 7 són les següents: Tots els compromisos per convenis de carácter plurianual s'han contemplat en l'esborrany de pressupost 2017: o Conveni Aj. Miravet pas de la Barca 6.000,00

32 o Conveni Aj.Tarragona telecomunicacions 6.000,00 o Aportació línia de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC (anualitat 2017) ,60 o Conveni promoció aeroport de Reus ,00 - Es manté la consignació global de l'any 2016 per al conveni amb els consells comarcals per funcionament i programes d'inversió, tot i que el conveni tenia vigéncia de 2013 a 2015 i, per tant, per al 2017 s'hauria de tramitar un nou conveni marc. o Funcionament ,00 o Inversions ,00 - S'ha contemplat en el pressupost inicial les aportacions que ha de realitzar la Diputació de Tarragona com a membre de consorcis o altres entitats en les que participa. Capítol 5. Fons de contingéncia D'acord amb l'article 31 de la Ilei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i Sostenibilitat Financera el pressupost de les Corporacions Locals ha d'incloure una dotació diferenciada de crédits pressupostaris que es destinará si cal, a atendre necessitats de carácter no discrecional i no previstes en el pressupost inicial que es presentin durant l'exercici. La regulació del fons de contingéncia es troba a l'article 50 de la Ilei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostária, on especifica les modificacions de crédit que es poden finanqar amb cárrec a aquest fons i que en cap cas poden ser despeses de carácter discrecional. En el pressupost de la Corporació de l'exercici 2013 es va crear per primera vegada, en el capítol 5 de l'estructura económica de despeses, l'aplicació pressupostária 6020/929/500 "Fons de contingéncia", per tal de poder diferenciar els crédits destinats a aquest fons. Pel 2017 s'ha dotat inicialment en fons de contingéncia amb ,51,que inclou el de tots els pressupostos, un 26,72% menys que l'any anterior, que va ser de 5,5 milions d'euros. Durant l'exercici 2016, i fins a la data del present informe, s'ha finarnat una modificació de crédit del pressupost amb cárrec a aquest fons, concretament la modificació 3, per import total de ,00 euros. Tanmateix, s'han tramitat dues retencions de crédit per valor de ,00 euros i ,00 euros per tal de fer front a la despesa derivada deis projectes presentats per a obtenir fons FEDER de xarxes de calor de proximitat i reformes a la Baronia d'escornalbou. Així doncs, el percentatge d'ús d'aquesta recurs de finanament ha estat durant el 2016 del 100% de la quantitat prevista en el pressupost.

33 i utacio Tarra on Tal i com s'ha dit en el punt corresponent al capítol 1 de despeses de personal, a data de l'emissió del present informe no hi ha Llei ni Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'exercici 2017 i s'ha tingut en compte per a la quantificació de les aplicacions de retribucions deis treballadors de la Diputació les mateixes quantitats que les previstes en la Llei de Pressupostos de l'exercici 2016, per tant, s'han calculat amb un increment del 0%. No obstant aixó, en previsió que pugui sortir alguna normativa posterior que autoritzi un augment en les retribucions, s'han dotat 3 aplicacions pressupostáries, una a cada organisme, per l'import aproximant d'un 1% sobre les retribucions de funcionaris i laborals, amb cárrec al capítol 5 de despeses, com a fons de contingéncia addicional. 6020/929/50001 Fons contingéncia C1 Corp , /932/50001 Fons contingéncia Cap.1 BASE , /432/50001 Fons contingéncia C1 Turisme ,00 Capítol 6. Inversions reals Les inversions reals, son de ,04, un 0,29% inferiors a les pressupostades inicialment l'exercici La major part d'aquestes, , són del pressupost de la Corporació. En aquest capítol destaca la aplicació: 3020/453/61900 "condicionament i construcció de carreteres", que el 2016 es va dotar globalment amb 5 milions d'euros i pel 2017 s'ha dotat amb 5 milions d'euros, pendent de detallar els projectes que está previst iniciar durant l'exercici. Dins aquest import de 5 milions s'ha de tenir en compte el compliment del conveni de col laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Tarragona, aprovat pel Ple corporatiu de 29 de desembre de 2013, referent al procés de traspás de determinades carreteres comarcals i locals, pel qual la Diputació de Tarragona es compromet a realitzar una aportació l'exercici 2017 al Pla de millora en vialitat local de ,00 euros. Per finangar una part deis projectes que es duran a terme durant el 2017 s'ha previst al capítol 7 del pressupost d'ingressos I'aportació de ,00 de la Generalitat, d'acord amb el conveni signat. La resta d'inversions del capítol 6 s'autofinancen per la própia Diputació de Tarragona. També destaca l'aplicació 3020/453/61904 de reforg de ferm, amb 2,2 milions d'euros, que manté la dotació respecte la de l'exercici anterior. Com es ve realitzant en els darrers anys, a mesura que es vagin concretant els diferents projectes a imputar a les dues partides anteriors s'aniran individualitzant els crédits en aplicacions pressupostáries individuals.

34 A banda d'aixó, cal informar que, respecte de les despeses plurianuals aprovades per la Corporació durant l'exercici 2016 o anteriors, en el capítol 6 del pressupost de la Corporació de l'exercici 2016 hi ha l'aplicació pressupostária 2017/1112/923/64000 del conveni amb l'institut Cartográfic de Catalunya per import de ,08, que conté la part compromesa per a l'exercici 2017 del conveni signat per la Diputació per aquest concepte. S'ha comprovat que la dotació que es proposa per al pressupost 2017 conté el crédit necessari per a fer-ne front. L'análisi específic d'aquest capítol per als organismes autónoms es realitza individualment en els apartats posteriors de l'informe. S'adjunta com Annex II d'aquest informe una revisió de totes les aplicacions pressupostáries del capítol 2 i 6 amb un comparatiu amb l'any anterior. Capítol 7. Transferéncies de capital Les transferéncies de capital destinades a realitzar inversions durant el 2017 sumen ,00, quan l'exercici 2016 van ser de d'euros. La major part d'aquest import correspon al pressupost de la Corporació, Ilevat ,00 euros que estan previstos per al Patronat de Turisme. Bona part de l'augment que es produeix en el capítol 7 és deguda a la inclusió de dues aplicacions corresponents al PAM d'inversions , que está dotada en 13 milions d'euros i al Pla específic del PUOSC de xarxes d'informació (PEXI), dotat amb 3 milions d'euros. De les 32 aplicacions pressupostáries previstes dins el capítol 7, només 3 corresponen al Patronat de Turisme, la resta corresponen al pressupost de la Corporació. L'aplicació més representativa, amb el 65% deis crédits del total del capítol i import de 13 milions d'euros, és la corresponent a l'anualitat del 2017 del PAM Un 15% está destinat al programa d'inversions PEXI i un 8% correspon als programes d'inversions deis consells comarcals i d'equipaments municipals. Un 11% més está destinat a les diferents línies de subvencions que ofereix la Diputació que inclouen inversions i, el 10% restant es destina a finanar aportacions a entitats en les que participa la Diputació i a convenis. L'análisi específic d'aquest capítol per l'organisme autónom Turisme es realitza individualment en els apartats posteriors de l'informe. En l'annex III que s'adjunta al present informe s'analitzen amb més detall les variacions de les aplicacions pressupostáries deis capítols 4 i 7 del projecte de pressupost de Les principals conclusions són les que ja s'han enumerat en l'apartat corresponent al Capítol 4. Transferéncies corrents. Capítol 8. Variació d'actius financers Dins el capítol 8 no hi ha cap aplicació pressupostária prevista.

35 d) Especial referéncia als plans de finangament d'inversions municipals de la Diputació de Tarragona utaao T. :_kul, Donada la importáncia quantitativa deis recursos que la Diputació de Tarragona destina a aquests plans, es vol fer una menció específica dins d'aquest informe. Dins del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, la Diputació de Tarragona ha vingut finan9ant les obres i serveis municipals a través d'un pla general i un pla específic anomenat Pla d'acció Municipal. Tradicionalment aquests plans eren quadriennals, peró a partir del Pla hi va haver un decalatge en les anualitats. El resum de les aportacions de la Diputació els darrers deu anys, tant al pla general com a ('específic, són els que es mostren en el quadre següent: Pla general: POUSC Total Pla general Pla específic Total Pla lnversions Manteniment POU SC Inversions Manteniment específic , , , ,03 E , , ,56 E , , , , , , ,00 PAM , ,33 E , , ' , , , ,20 E , , , ,06 E , ,00 E ,00 PEXI Per a l'any 2017, el pla específic que la Diputació de Tarragona ha previst passa a ser el Pla específic de xarxes básiques i informática PEXI i es desvincula el PAM com a pla específic del PUOSC. Tanmateix el PAM continuará essent la columna vertebral de la cooperació económica de la Diputació de Tarragona amb els municipis, amb una previsió d' aportació per al quadrienni de 80 milions d'euros, programat dins els objectius corporatius d'aquest mandat. L'aportació per al 2014 al PEXI s'ha quantificat en 3 milions d'euros, i formará part de l'ampliació del 2017 al Pla Sumant la dotació del pressupost de 2017 del PAM del capítol 4 més la del capítol 7, dóna una aportació total al PAM 2017 de ,00 (13 al capítol 7 i 1 al capítol 4). En la modificació de crédit número 5 del pressupost del 2016, que ha esdevingut definitiva en data 2/11/2016, s'ha aprovat l'increment pressupostari de ,00 euros a les aplicacions del PAM ( ,00 euros pera capítol 4 i ,00 euros pera capítol 7) per aplicació del romanent de tresoreria de lliure disposició del pressupost 2015 de la Diputació de Tarragona, anticipant part del finan9ament del Pla amb els recursos generats al 2016, fonamentalment provinents d'estalvi de despesa de fons de contingéncia i de Romanent Líquid de

36 Tresoreria. En tractar-se d'una modificació de crédit aprovada en I "últim trimestre de I'any, es considera crédit incorporable, i un cop s'aprovi la liquidació del pressupost del 2016 i la incorporació del crédit, passará a crédit de l'exercici Per tant, si es compleixen tots els extrems i s'aproven els imports previstos per al 2017, la dotació total per al PAM será de ,00 euros. 1.5 Pressupostos deis Organismes Autónoms 1. Pressupost de BASE L'11 de novembre de 2016, el Consell rector de BASE va dictaminar favorablement l'avantprojecte de pressupost per l'exercici 2017, amb una dotació inicial de ,00, segons el següent detall per capítols que es mostra en els quadres següents, i sense cap increment respecte el de l'exercici precedent. Ingressos Var. Capital Total ,00 0, , ,33% ,00-77,78% 1Corrents , ,00 0,00% , ,00-8 0, capital 0,00 0,00 - Total , ,00 0,00% Capítol 3.- El 99,35% deis ingressos d'aquest organisme autónom corresponen a aquest capítol i es deriven de les taxes que apliquen a les entitats que tenen delegats els serveis de gestió, recaptació i inspecció deis ingressos de dret públic de la seva competéncia. La previsió és de ,00, un 2,33% més que les previsions del La dotació inicial pel 2017 es fonamenta en l'estimació de liquidació de l'exercici 2016 i l'análisi de les previsions de 2017, atenent a criteris de prudéncia en ingressos. Capítol 5.- Pel 2017, es preveuen ingressos patrimonials per import de ,00, un 77,78% inferior a la dotació de 2016, a causa de les previsions de l'evolució deis mercats financers i les línies de finangament. Representa el 0,65% del pressupost.

37 Despeses tputacio Tarra on Capítol Ver. Total , ,43 1,99% , ,06 6,07% , ,00-84,51% , ,00-59,55% 5 0, D Correal , ,00 3,19% , ,00-28,26% 7 0,00 0,00-8 0,00 0,00-9 0,00 0,00 - D capital , ,00-28,26% Total , ,00 0,00% Capítol 1. Les remuneracions del personal representen el 57,82% del pressupost total i han augmentat un 1,99% respecte del pressupost inicial de l'exercici anterior. El capítol 1 s'analitza amb més detall en l'annexid'aquest informe. Capítol 2. Representa el 32,70% del pressupost i ha augmentat un 6,07% respecte al pressupost inicial del La previsió de tramitació de nous contractes en relació als serveis postals; les despeses de comunicacions i el subministrament de documents personalitzats, són els principals motius de l'increment de la despesa d'aquest capítol en relació al pressupost de l'exercici anterior. El Capítol 3 de despeses financeres representa un 0,35% del total del pressupost i és un 84,51% inferior al pressupost inicial La situació actual del mercat financer i la seva evolució a curt termini han provocat que el pes del capítol 3 en el pressupost sigui mínim. Capítol 4. La previsió pel 2017 és de 3.600,00, que representa el 0,03% del pressupost i es correspon amb la partida de Beques deis Estudiants en Práctiques. Capítol 5. Representa un 1,84% del pressupost. Inclou una previsió de en concepte de fons de contingéncia, en aplicació de l'article 31 de la Llei Orgánica 2/2012. També inclou un 1% en concepte de fons de contingéncia en previsió de l'increment retributiu de la LPGE Cap 6. Es doten aplicacions pressupostáries d'inversions per un import inicial de ,00 que representen el 7,27% del pressupost i una disminució del 28,26% respecte de l'any anterior, fet que s'explica perqué durant l'any 2016 ja s'han adquirit equips informátics i servidors que permeten reduir l'import de l'aplicació pressupostária en aquest concepte.

38 2. Pressupost del Patronat de Turisme El pressupost del Patronat de Turisme pel 2017 es va aprovar per part del Consell Rector del Patronat el 9 de novembre de El detall per capítols és el que es mostra en els quadres següents: Turismo: Ingressos Capitol Var. Total 1 0, , , ,31% ,00-5,92% /W11/0!. 1 Corrents , ,00-5,91% , ,00-8 0, ,00-1 capital 0,00 0,00 - Total , ,00-5,91% Turisme: Desposes Capítol Var. Total , ,69 9,91% ,31-14,49% 3 0, , ,00-1,84% ,00 - D Corrent , ,00-6,21% ,00-8,33% ,00 56,67% 8 0,00 0, D capital , ,00 40,91% Total , ,00-5,91% Les assignacions en els capítols d'ingressos varien a la baixa respecte les de l'exercici anterior; el capítol 4 com a compensació amb l'aportació de la Diputació per a equilibrar el pressupost de despeses, i el capítol 3 com a previsió de liquidació de les taxes i preus públics que l'organisme té regulats en les seves ordenances fiscals. És important apuntar que la disminució deis imports a les aplicacions d'ingressos del capítol 4, relatives a les aportacions de les entitats i ajuntaments pel nou conveni de promoció de l'aeroport de Reus, que encara está pendent de tramitació, respon a les estimacions de cálcul deis romanents a incorporar provinents de la bossa resultant de la liquidació de l'antic conveni prevista per enguany. Quant a les despeses, el pressupost també ha disminutt globalment, i el capítol que ha patit més aquesta disminució ha estat el 2, de compra de béns i serveis corrents, principalment per la disminució en l'aplicació de despeses de márqueting, publicitat i patrocini. El capítol 1 augmenta un 9,91% i el capítol 7 augmenta un 56,67%, no obstant, en tenir un import molt inferior a la resta de capítols, la seva repercussió total en el pressupost és inferior. També cal destacar la reducció de 1'1,84% en el capítol 4, que quantitativament és més important, ja que aquest capítol representa el 35% del pressupost de despeses. Dins el capítol 2 de despeses destaquen les següents aplicacions: /432/22602 Márketing i patrocini CD , /432/22602 Márketing i patrocini TTEE ,00

39 11 I utacio Tarra:on. O /432/22606 Programa de fires ,00 En total, la despesa per aquests conceptes, que seria la de part deis serveis i tasques directament encomanades a aquest organisme, és de ,00, un 38,3% del seu pressupost. Dins el capítol 4, on s'han dotat 21 aplicacions per un total de 2,132 milions d'euros, destaquen els convenís amb el RACC per a finarnar el Ral.li Costa Daurada, amb una dotació de ,00, el conveni amb la Federació Empresarial d'hosteleria i Turisme de Tarragona per a la gestió deis fons provinents de la Taxa Turística, amb ,00 i les línies de subvencions de concurréncia competitiva gestionades per l'organisme, que són 3, per un import global de ,00. Les dotacions per a aquests dos convenís esmentats es mantenen iguals que l'exercici precedent. t6. Conclusions sobre el projecte de pressupost En la proposta presentada, el pressupost es troba formalment anivellat en els estats d'ingressos i despeses. Les quantitats consignades inicialment en el pressupost d'ingressos es podran obtenir en la mesura que les previsions del Ministeri d'hisenda siguin encertades respecte a l'increment deis ingressos de l'estat que en definitiva són els que condicionen l'import de la participació en tributs de l'estat que correspon a la Diputació de Tarragona. En la mesura que aquestes previsions estiguin per sobre de la recaptació real, es produiria un desajust en l'equilibri pressupostari ja sigui de l'any 2017 o bé dels anys posteriors, si s'ajornés el reintegrament de l'import de la liquidació negativa, com s'ha fet en el cas de les aportacions deis anys 2008, 2009 i Les despeses s'han previst en base a les dotacions anuals sol.licitades pels órgans gestors i en general cobreixen el total de previsions anuals en el nivell de despesa actualment consolidat. Possibles increments no previstos es poden generar per les variacions a l'a19a de les despeses. Cal dir que en les aplicacions pressupostáries deis capítols 4 i 7, en tractar-se de compromisos que majoritáriament depenen estrictament de la voluntat de la corporació, hi ha una major elasticitat a l'hora d'assumir-los i, per tant, no comportarien necessáriament la necessitar de suplementar les aplicacions pressupostáries; en canvi, les variacions a l'alqa que es puguin produir en les aplicacions pressupostáries del capítol 1 i 2, així com els augments en els tipus d'interés, obligarien a dotar les aplicacions pressupostáries i a preveure el seu finan9ament. Amb les salvetats exposades, pel que fa al pressupost de despeses, les aplicacions pressupostáries s'han dotat per fer front a les despeses reals i a les previsions deis compromisos adquirits per la Diputació i pel que fa als ingressos, les quantitats consignades inicialment es podran obtenir si es manté una gestió evolutiva respecte l'any anterior. Per tant es considera una previsió raonable i prudent i en definitiva. un pressupost equilibrat.

40 psi 2.1. Relació entre ingressos i despeses corrents consolidats I ng ressos corrents: ,35 Despeses corrents ,96 Marge brut ,39 Capítol ,00 Marge net ,39 Els ingressos corrents del pressupost de la Corporació són superiors a les despeses corrents. A la vista d'aquest resultat es pot dir que hi ha equilibri intern i que hi ha una bona correlació entre els ingressos i despeses corrents. Aquest marge brut ens indica la capacitat de la Corporació per finangar inversions, si deduim l'import de les amortitzacions previstes en el capítol 9, resulta un marge de maniobra de 26,44 milions d'euros, que permet finangar inversions amb recursos propis. No obstant aixó, a efectes de conéixer la capacitat d'estalvi real de la Corporació, caldria ajustar el marge de maniobra deduint-hi una série de despeses que per la seva naturalesa pressupostária no tenen la condició de despeses corrents, peró que tenen carácter reiteratiu i existeix el compromís d'incloure-les en els pressupostos per uns imports determinats com són: el PAM, el PUOSC, convenis amb la Generalitat, aportacions a Consells Comarcals, altres transferéncies i inversions recurrents Consideracions relatives a l'estabilitat pressupostária El pressupost de 2017 s'ha d'elaborar seguint les directrius de la Llei Orgánica 2/2012, de 2 d'abril de 2012, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera ( LOEPSF). Aquesta Llei es publica per mandat de l'article 135 de la Constitució, modificat el mes de setembre de 2011, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat pressupostária i la sostenibilitat financera de tot el sector públic, en un sol text. Amb la incorporació de la sostenibilitat financera com a principi de l'actuació económica financera de totes les administracions públiques espanyoles, es pretén reforgar la idea d'estabilitat, no solament en un moment conjuntural, sinó amb carácter permanent.

41 L'entrada en vigor d'aquesta Ilei ha suposat canvis substancials, a banda de la necessitat de complir l'objectiu d'estabilitat pressupostária, els pressupostos han de complir altres objectius com la regla de la despesa, l'objectiu d'endeutament i presentar un marc pressupostari a mig termini. 1 iputaciotarra:on - O Seguint les directrius de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera i l'ordre 2105/2012, d'1 d'octubre, en relació a les obligacions de subministrament d'informació prevista a la LOEPSF, s'ha elaborat un informe específic sobre el compliment deis objectius d'estabilitat pressupostária del projecte de pressupost inicial 2017 de la Diputació de Tarragona que consta com annex VI al present informe, on s'analitzen: 1. l'estabilitat pressupostária: necessitat/ capacitat de finan9ament. 2. la sostenibilitat financera: límit del deute. 3. el compliment del sostre de la despesa en el pressupost de 2017 Les conclusions de l'esmentat informe són les següents: Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostária, amb una capacitat de finan9ament de '85. Compleix amb el límit d'endeutament, amb uns ratis que se situen per sota del 75% deis ingressos corrents consolidats. Es preveu el compliment de la regla de la despesa. La Diputació de Tarragona sempre ha complert amb els terminis de morositat i de l'execució del Pressupost 2017 no se'n pot extreure conclusió a contrari. Per tant, el resultat de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat per part del projecte de Pressupost 2017 és de compliment. 3. Bases d'execució del Pressupost Tal com preveu l'article del RDL 2/2004, juntament amb el pressupost s'aproven les bases d'execució pel 2017 que adapten les disposicions generals en matéria pressupostaria a l'organització i a les circumstáncies de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autónoms i regulen les matéries que preveu I'article 9.2 del RD 500/1990 en relació a la gestió de les despeses i la recaptació deis recursos. Les bases d'execució del pressupost de la Diputació són d'aplicació a la corporació i als organismes autónoms que no disposen de bases própies L'organisme autónom BASE. es regirá per les seves bases especifiques i supletóriament, per les de la Diputació.

42 Els principais canvis respecte de les bases de l'exercici anterior són les següents: Base 22: s'han augmentat els Ilindars per a la tramitació abreujada de les despeses menors, i l'acumulació de les fases ADO passa de 1.300,00 euros a 2.500,00 euros en el cas de serveis i subministraments i de 2.600,00 a 5.000,00 euros en el cas de les obres. Base 32: S'han variat els límits en la tramitació deis contractes d'obra amb 3 pressupostos d'oferta, passant de 5.200,00 euros a 5.000,00 de mínim i de ,99 a ,00 de máxim. També s'ha establert que les ofertes en els contractes d'obres entre rang de ,00 i ,99 euros, es licitaran amb publicitat al perfil de contractant. S'ha eliminat el rang que anteriorment es posava per a la presentació d'un sol pressupost d'oferta en el cas deis contractes d'obra. En el cas deis contractes de subministraments i serveis, els límits en la tramitació amb 3 pressupostos han variat, passant de 2.600,00 a 2.500,00 euros, i de ,99 a ,00 euros. També s'ha establert que les ofertes que estiguin entre rang de ,00 o ,99 euros, es licitaran amb publicitat al perfil del contractant. S'ha eliminat el rang que anteriorment es posava per a la presentació d'un sol pressupost d'oferta en el cas deis contractes de subministraments i serveis. Base 34: Es puntualitza el fraccionament il legal de la despesa, incloent el supósit de contractes de durada superiora un any, que no poden considerarse com a menors, independentment del seu import. Base 35: S'inclou una referéncia als procediments negociats motivats per exclusivitat quan a la seva tramitació. S'ha introdifit una nova Base dins de l'apartat de Tresoreria General que regula les relacions entre la Diputació de Tarragona i les entitats financeres. 4. Normativa aplicable En la tramitació d'aquest Pressupost s'han pres en consideració tots els preceptes que per aquest tipus d'expedient s'estableixen en els articles 162 a 193 del RDL 2/2004 de 5 de marq que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, la Ilei 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera i referent a la seva estructura pressupostaria está d'acord amb l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre i l'ordre HAP/419/2014, de 14 de mar9.

43 1 ~ ~~ La classificació orgánica deis ingressos i les despeses del pressupost está estructurada en 4 dígits, adaptada a l'actual estructura organitzativa de la Diputació, de forma que permet obtenir informació als diferents nivells de desagregació de cadascuna de les árees de la Corporació i deis seus organismes autónoms. Aquesta estructura orgánica permet claredat i flexibilitat, alhora que s'adequa plenament a l'organigrama de la institució, amb I'objectiu de facilitar la seva gestió. En aquest sentit la classificació orgánica s'ha fet intentant mantenir en la mesura del possible, malgrat els canvis organitzatius de la Diputació, a fi i efecte que el procés comparatiu interanual de les dades pressupostáries sigui el més consistent possible i donant la máxima estabilitat a aquesta estructura pressupostária. ami acto l'exp dien El contingut i el trámit d'aprovació del pressupost són els legalment previstos en els Articles 162 i següents del RDL 2/2004 de 5 de maro que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, RD 500/90 i Ordre de 20/9/89. D'acord amb la normativa esmentada el projecte de pressupost pel 2017 conté la següent documentació: 1. Pressupost General de la Diputació, integrat pel pressupost de la Corporació i el deis seus organismes autónoms, amb els estats detallats de les despeses i deis ingressos de cadascun d'ells. S'hi uneix la següent documentació, d'acord amb el que estableix l'article del RDL 2/2004: Memória de la presidéncia Avan9 de l'estat de liquidació del pressupost de l'exercici corrent a 30 de setembre de 2016 Estat de liquidació del pressupost de l'exercici anterior Annex del personal de la Diputació Annex d'inversions de l'exercici Informe económic financer, inclós en el present informe d'intervenció. Informe de compliment deis requeriments i objectius de la LOEPSF en el pressupost inicial. Annex de beneficis fiscals deis tributs locals Annex de convenis subscrits amb les Comunitats Autónomes en matéria de despesa social. 2. Les Bases d'execució del pressupost

44 3. D'acord amb el que estableix l'article del RD: 2/2004 s'annexen al pressupost general els següents documents: Pla d'inversions i finanament quadriennal. Estat de consolidació del pressupost de la Corporació amb el deis seus Organismes autónoms. L'estat de previsió de moviments i situació del deute. D'acord amb l'article 169 del RDL 2/2004, la tramitació a seguir per l'aprovació del pressupost és el següent: 1. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació, integrat pel de la Corporació i deis Organismes Autónoms que en depenen, previ dictamen de la Comissió Informativa d'hisenda i Economia. El quórum necessari per a la válida adopció de l'acord d'aprovació és el de majoria simple, segons disposa l'article 47 de la Ilei 7/1985 reguladora de les bases de régim local. 2. Aprovar les Bases d'execució del Pressupost. 3. Exposar al públic el Pressupost per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, el pressupost es considerará definitivament aprovat, en cas contrari, el Ple disposará d'un termini d'un mes per resoldre-les. 17. El pressupost inicial definitivament aprovat, es publicará al BOPT esumit per capítols, per la seva entrará en vigor. Al mateix temps se n enviará una cópia a I'Administració de l'estat i a la Generalitat. Tomás Carbon I Vila Interventor gener I

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015

Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 INFORME D INTERVENCIÓ 1. ASSUMPTE Informe preceptiu de la liquidació del pressupost de l exercici 2015 2. FONAMENTS DE DRET 2.1. L article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

Ajuntament de Santa Oliva

Ajuntament de Santa Oliva ANNEX L Objecte és l'assessorament a la intervenció municipal de l'ajuntament de Santa Oliva i suport sobre normativa comptable que comprendran els serveis que es detallen: I.- ASSESSORAMENT A LA INTERVENCIÓ

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

Diputació Barcelona I N F O R M E

Diputació Barcelona I N F O R M E Diputació Barcelona Àrea d'hisenda i Recursos Interns Intervenció General Direcció dels serveis econòmics. Servei comptable. I N F O R M E d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

Economia de l Empresa Criteris específics de correcció Model 1

Economia de l Empresa Criteris específics de correcció Model 1 Prova d accés a la Universitat (2010) Economia de l Empresa Criteris específics de correcció Model 1 1. Puntuació Ambdues opcions de l examen consten de cinc qüestions: dues de pràctica (resolució de dos

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 22 DE FEBRER DE 2018 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE SECRETARIA Identificació de l expedient.- Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació Títol: liquidació del pressupost de l exercici 2014 Fets.- Decret d Alcaldia

Más detalles

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa

Más detalles

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA

ANTECEDENTS 1.1. NORMATIVA REGULADORA ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016.

Más detalles

gasolina amb la UE-15 Març 2014

gasolina amb la UE-15 Març 2014 Comparació de preus del gasoil i la gasolina amb la UE-15 Març 2014 1. Introducció Seguint amb la comparativa que PIMEC està fent del preu de l energia a i als països de la UE-15 1, en aquest INFORME PIMEC

Más detalles

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços

Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any Central de Balanços Fets rellevants de l informe econòmic financer dels centres hospitalaris d atenció especialitzada Any 2013 Central de Balanços Consell de sector d atenció especialitzada d aguts La Unió 22 de juliol de

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

Cost efectiu vs Cost real

Cost efectiu vs Cost real Cost efectiu vs Cost real Què és el cost efectiu? Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d Assistència a la Gestió Econòmica Local Cost efectiu vs Cost real El

Más detalles

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT

RESOLUCIÓ D ATORGAMENT RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 33% CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, EXERCICI 2017. Fets

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA 1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1.1. Aprovació de l Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

Exercici 1. Models de Rebut

Exercici 1. Models de Rebut Exercici 1 La diferencia entre els rebuts que es relacionen i el que hem vist a classe és en la distribució de les dades, que en els exemples que veurem més endavant està ben organitzada i ben enquadrada.

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

10. Administració de recursos per compte d altres ens públics

10. Administració de recursos per compte d altres ens públics 10. Administració de recursos per compte d altres ens públics Març de 2015 ÍNDEX 1. Relació de comptes 10.3 2. Norma de registre i valoració a. Concepte 10.4 b. Normes de registre 10.4 c. Normes de valoració

Más detalles

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període )

OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període ) OFICINA PRESSUPOST I ESTUDIS ECONÒMICS INFORME NÚM.: OP 11/2017 informe per l elaboració del Pla pressupostari a mig termini (període 2018-2020) Fets Primer.- D acord amb l article 29 de la Llei Orgànica

Más detalles

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 La Regla de la despesa Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 Què és la regla de la despesa? La regla de la despesaconsisteixen que

Más detalles

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni

Informe de liquidació del pressupost Ajuntament de Sant Celoni Informe de liquidació del pressupost 2016. Ajuntament de Sant Celoni Presentada la liquidació del pressupost per part d'aquesta intervenció. - De conformitat amb els articles 191.2 del Reial Decret Legislatiu

Más detalles

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord.

5.2. Si un centre pren aquesta decisió, serà d aplicació a tots els estudiants matriculats a l ensenyament pel qual es pren l acord. MODELS DE MATRÍCULA EN ELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER UNIVERSITARI (aprovada per la CACG en data 21 de desembre de 2009 i per Consell de Govern de 25 de maig de 2010, i modificada per la CACG

Más detalles

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015

DECRET. Tipus expedient. Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació a l Administració Local (CEMICAL) de l exercici 2015 DECRET Núm. expedient Codi XBMQ Promotor Tipus expedient Objecte Destinataris Núm. op. comptable Altres serveis Ref. interna CEMICAL Liquidació del pressupost del Consorci d Estudis, Mediació i Conciliació

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ,

Más detalles

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL.

En data 18 de desembre de 2017 fou aprovat per la Junta de Govern de la Diputació la modificació del Protocol del Conveni ASGEL. Àrea de Presidència Intervenció General Servei d Assistència Econòmico-financera Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona Tel. 934 022 262 Fax 934 022 294 s.assistenciaef@diba.cat www.diba.cat Puntuació

Más detalles

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER

PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER PRESSUPOST PROPI EXERCICI 2018 INFORME ECONÒMIC- FINANCER INGRESSOS: El pressupost propi de l Ajuntament de Palma per a l exercici 2018 preveu ingressos per import de 417.995.700,00 euros, desglossat en

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA ÀMBIT ECONÒMIC 1. Elaboració execució pressupost. Assistència en l'elaboració i presentació d'informació econòmica, financera i de gestió, que conforma

Más detalles

21. Moneda estrangera

21. Moneda estrangera 21. N o v e m b r e 2 0 1 4 ÍNDEX 1. Relació de comptes 21.3 2. Norma de registre i valoració núm. 13 de a. Conceptes 21.4 b. Normes de valoració 21.4 c. Novetats 21.5 3. Aspectes a considerar i importància

Más detalles

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals

Jornada sobre l impacte de les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Jornada sobre l impacte les normatives a la Gestió Econòmica i Pressupostària a les Entitats Locals Llei 25/2013 27 sembre. Impuls la factura electrònica i creació l Comptable Factures 1 1 1 Objecte Objecte

Más detalles

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes

SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes SIGAC Valoració i finalització d assistències. Canvi d estat al PMT i enviament d enquestes Pàgina 1 de 9 Valoració de les assistències i canvi d estat al PMT. El SIGAC és l eina interna corporativa per

Más detalles

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport Secció de suport a entitats Juliol 2016 Índex sobre rendició anual de comptes davant del CCE 1-

Más detalles

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010.

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010. ESTABLIMENT I FIXACIÓ DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D ABASTAMENT D AIGUA POTABLE Junta de Govern d 11/11/2010. En data 8/4/2009, el Ple de l Ajuntament va acordar, primer, informar favorablement davant de

Más detalles

Marc Pressupostari de l Administració general de l Estat per al temps corresponent al mandat , actualitzat en data 11 d octubre del 2017

Marc Pressupostari de l Administració general de l Estat per al temps corresponent al mandat , actualitzat en data 11 d octubre del 2017 Butlletí del Consell General núm. 78/2017 Casa de la Vall, 26 d octubre del 2017 3 Marc Pressupostari de l Administració general de l Estat per al temps corresponent al mandat 2016-2019, actualitzat en

Más detalles

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal

Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Àrea d Hisenda i Gestió Municipal Girona, 27 de juny de 2012 Regidoria d Hisenda i Règim Interior 1. Reorganització de l administració i de la gestió El nou govern ha reestructurat l'organització municipal

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

ECONOMIA DE L EMPRESA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT

ECONOMIA DE L EMPRESA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT ECONOMIA DE L EMPRESA 2 BATXILLERAT Unitat 1 EL PATRIMONI I LA COMPTABILITAT El patrimoni empresarial El patrimoni empresarial és el conjunt de béns, drets i obligacions que té una empresa degudament valorats

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN INTERVENCIÓ GENERAL DEPARTAMENT DE FISCALITZACIÓ I CONTROL FINANCER 3_1_1 COMISSIÓ INFORMATIVA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS A LES PERSONES DICTAMEN DONAR COMPTE DE L INFORME DEFINITIU DE FISCALITZACIÓ PLENA

Más detalles

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques

textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques textos legislatius Llei d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda de les persones físiques Llei 24/2010, del 22 de juliol, d aprovació de l escala autonòmica de l impost sobre la renda

Más detalles

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes Locals,

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President. 2.1.Compliment de l'objectiu d'estabilitat INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ 1.1. Òrgan que

Más detalles

Codi bàsic de funció pública de Catalunya

Codi bàsic de funció pública de Catalunya Codi bàsic de funció pública de Catalunya Barcelona, 1999 _ Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Secretaria General d'administració i Funció Pública Escola d'administració Pública de

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE CIUDADANOS EMITIDO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR Extracto del Informe 30/2013 Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2012. Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Más detalles

EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA.

EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA. EL MANTENIMENT DE L OCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE TARIFA PLANA I TARIFA REDUÏDA. Fa pocs mesos la Tresoreria General de la Seguretat Social va posar en marxa el control del compliment, per part de les

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. (Aquest informe el determina l

Más detalles

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006

Absentisme Laboral. Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 NOTA INFORMATIVA. Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 NOTA INFORMATIVA Absentisme Laboral Hores no treballades Tercer trimestre de 2006 Gabinet Tècnic Servei d Estudis i Estadístiques Desembre de 2006 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Secretaria

Más detalles

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 Àrea de Presidència Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 020 709 Fax 934 049 14 s.planif.avaluacio@diba.cat www.diba.cat ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28

El document ha estat Signat per : 1.- Interventora de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 03/11/ :28 Pàgina 1 de 30 INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DEL LÍMIT DEL DEUTE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Más detalles

ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA DE L'ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES, CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2017

ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA DE L'ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES, CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2017 ACTA DE L'ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE L'AMPA DE L'ESCOLA NOSTRA SENYORA DE LURDES, CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2017 1. Salutació i presentació dels membres de la Mesa. Es dóna la benvinguda als assistents

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President

Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: Alcalde, President 3.2 INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, REGLA DE LA DESPESA I LÍMIT DEL DEUTE AMB MOTIU DE L APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST. 1. IDENTIFICACIÓ Òrgan que

Más detalles

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 INFORME: 11/2014 INFORME TRLRHL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013 DE L ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE SABADELL CONSELL RECTOR 17/02/2014 DATA INFORME 06/02/2014; 13:00 ÍNDEX 1.- Fonament 2.- Legislació

Más detalles

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent:

La documentació que configura l expedient del pressupost general, d acord amb la Llei vigent (TRLRHL i RD 500/90) que s exigeix és la següent: INFORME D INTERVENCIÓ PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L EXERCICI 2012. AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS LEGISLACIÓ BÀSICA 1. Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local.

Más detalles

18. OBSERVACIONS BENESTAR I FAMíLIA I NOTA DE VALORACiÓ

18. OBSERVACIONS BENESTAR I FAMíLIA I NOTA DE VALORACiÓ ."'..,.. Ofi:t5;{ 10.m140. 7-852.... 18. OBSERVACONS BENESTAR FAMíLA NOTA DE VALORACiÓ C) o CJ F'0 ro...f;:o. Expedient x L

Más detalles

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES

CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES CONSULTA DE L ESTAT DE FACTURES Versió 1 Març 2016 1. Consulta de les factures... 3 2.1. Identificació al sistema... 3 2.2. Tipus de consulta que es poden realitzar... 4 2.2.1. Consulta d una única factura....

Más detalles

Evolució del preu dels productes lactis a diferents supermercats de Barcelona. Informe setembre 2009

Evolució del preu dels productes lactis a diferents supermercats de Barcelona. Informe setembre 2009 Evolució del preu dels productes lactis a diferents supermercats de Barcelona Informe setembre 2009 Des de l Observatori de la llet es fa un seguiment dels preus al consum dels productes lactis, a 5 àrees

Más detalles

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà

La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades. Ismael Cerdà La Confidencialitat de la Història Clínica Compartida, les diferents mirades Confidencialitat Principi ètic en virtut del qual un metge no pot revelar cap informació obtinguda en el curs de l'assistència

Más detalles

INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015.

INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015. INFORME D INTERVENCIÓ RELATIU A L APROVACIÓ INICIAL DEL CONSOLIDAT DE LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER A L ANY 2015. En compliment a l article 168.4 del Text Refós de la Llei d Hisendes Locals s emet el següent

Más detalles

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera:

INFORME INTERVENTOR. 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: INFORME INTERVENTOR 1. Compliment de la regla de la despesa í sostre de la despesa no financera: 1.1.- Compliment de la regla de la despesa: L'article 12 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària

Más detalles

Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació:

Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació: AJUNTAMENT DE CALAFELL Us notifico que l alcalde/essa, el/la tinent d alcalde ha dictat el Decret núm. 2016/2851, de 2016, que es transcriu literalment a continuació: DECRET NÚM. 2851/2016 Decret d Alcaldia

Más detalles

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació

Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació Llei 24/2015: protocols i procediments d aplicació L objectiu d aquesta guia informativa és descriure el protocol elaborat entre els diferents actors per garantir la implementació de les mesures corresponents

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions. Informe setembre 2009

El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions. Informe setembre 2009 El preu de la llet i d altres partides dels ingressos a les explotacions Informe setembre 2009 Observatori de la llet De les dades de les explotacions de la mostra de l Observatori es recullen els ingressos

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 ORDRE DEL DIA Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes

Más detalles

Codi d' Expedient HIS/2017/31

Codi d' Expedient HIS/2017/31 Francesc Ortiz Amat, interventor de l de TONA, en compliment de l establert en l article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d Administració

Más detalles

ISE - Procediment de petició i selecció d informació per a l embargament de sous, salaris i pensions

ISE - Procediment de petició i selecció d informació per a l embargament de sous, salaris i pensions ISE - Procediment de petició i selecció d informació per a l embargament de sous, salaris i pensions Taula de continguts 1Taules resum del procediment... 3 2Diagrama de flux... 6 3 del procediment... 7

Más detalles

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 26182 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les

Más detalles

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet

Declaració de béns patrimonials Registre d interessos de l Ajuntament de L Hospitalet Data d anotació 1. Dades de la persona declarant 1r cognom 2n cognom Nom NIF 2. Càrrec Regidor/Regidora Personal directiu, eventual i/o funcionaris amb habilitació nacional. Especificació del càrrec: 3.

Más detalles

COMPF1 - Comptabilitat Financera I

COMPF1 - Comptabilitat Financera I Unitat responsable: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Unitat que imparteix: 801 - EUNCET - Centre Universitari Euncet Curs: Titulació: 2013 GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES (Pla 2009).

Más detalles

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT

ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT ACTUALITZACIÓ DE L INFORME D INTERVENCIÓ D AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I EL NIVELL DE DEUTE DE L AJUNTAMENT DE L ESCALA, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2017

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL DIA 25 D ABRIL DE 2013 ORDRE DEL DIA I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 1. Aprovació de l esborrany de l acta de la sessió plenària ordinària de

Más detalles

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa

Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Direcció General d Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l Autoempresa RESOLUCIÓ D ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES

Más detalles

Programes d HPO i mesures connexes i complementàries

Programes d HPO i mesures connexes i complementàries Programes d HPO i mesures connexes i complementàries Curs de Serveis d Habitatge 5 de Febrer de 2014 Sònia Ballester Presentació de la jornada A l esborrany del PDH tenim 3 grans línies d actuacions: Actuacions

Más detalles

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA

DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA DOSSIER PER DONAR D ALTA CITA PRÈVIA A TRAVÉS D EVIA A l EVIA s ha creat dins el mòdul de matrícula un apartat nou que tracta de la cita prèvia d automatrícula: Dins aquesta carpeta podem trobar dos eines:

Más detalles

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH

MANUAL. d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació. PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH MANUAL d ajuda en el PROCEDIMENT per a la tramitació de la sol licitud licitud de subvencions per Obres PROGRAMA REHABILITACIÓ 2014 Conveni Consorci Metropolità de l Habitatge CMH Barcelona, 1 de Setembre

Más detalles

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes

Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Impacte econòmic dels canvis de domicili social i fiscal de les empreses catalanes Novembre de 2017 Glossari AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria ATC: Agència Tributària de Catalunya CA:

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017

NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 NORMES DE COTITZACIÓ PER ANY 2017 Ens plau informar-lo que en data 11 de febrer s ha publicat la Ordre ESS / 106/2017, de 9 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom Annex 1 Declaració d activitats del personal al servei de l'oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Tipus de declaració inicial d actualització D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació

Más detalles

CICLES DE GRAU SUPERIOR

CICLES DE GRAU SUPERIOR CICLES DE GRAU SUPERIOR DOCUMENTACIÓ QUE S HA D APORTAR PER A L ACCÉS VIA BATXILLER c) Documentació que acredita que, en el moment de presentar la sol licitud, es tenen els requisits acadèmics que permeten

Más detalles

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals:

2. INFORME L Ajuntament haurà d elaborar el pressupost en el qual es compleixi amb els següents principis fonamentals: INFORME 1. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2. REGLA DE LA DESPESA 3. DEUTE VIU 4. SOSTRE DE DESPESA Qui l emet : Maria Amparo Climent Mestre, Secretaria-Interventora de l'ajuntament de VINEBRE Data: 28.12.2015

Más detalles

Avaluació de tractaments innovadors i/o de tractaments consolidats optimitzats

Avaluació de tractaments innovadors i/o de tractaments consolidats optimitzats Avaluació de s innovadors i/o de s consolidats optimitzats Grup d Experts en Tractament de Dejeccions Ramaderes dimecres, 25 juliol 2018 1. Índex 1. Índex... 2 2. Avaluació dels s innovadors i/o consolidats

Más detalles