Pressupost Barcelona 2019

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Pressupost Barcelona 2019"

Transcripción

1 Pressupost 2020 Barcelona 2019

2 2

3 ÍNDEX Objectius i activitats Pàg. Ingressos i despeses per capítol 9 Ingressos: - Ingressos per capítol 12 - Classificació econòmica 13 - Classificació per programes i econòmica 14 Despeses: - Despeses per capítol 18 - Classificació econòmica 19 - Classificació per programes i econòmica 21 Preus Públics 37 Plantilla Prevista 51 Liquidació Pressupost 2018 i Primers 6 mesos Bases d execució 85 3

4 4

5 OBJECTIUS I ACTIVITATS BREU DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DEL SECTOR PER POLÍTIQUES L Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) dirigeix i gestiona els centres i serveis de salut pública de la ciutat per encàrrec de l Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La seva raó de ser és vetllar per la salut de les persones residents a Barcelona i visitants. Per tant, el pressupost ha de respondre a aquesta raó de ser. Les noves decisions d ingrés i despesa preses a l avantprojecte de pressupost 2020 respecte al pressupost de l exercici anterior tenen a veure principalment amb dues prioritats. Donar compliment als increments retributius establerts a la LPGE així com les noves incorporacions del PAMEM i el traspàs de la Generalitat dels llocs de treball del Laboratori. Aquest any 2019 s ha avançat en donar estructuralitat a les despeses corresponents a les ampliacions de contractes dels programes de Salut als Barris i una bona part d atenció a les drogodependències. En el pressupost del 2020 aquestes despeses ja es finançaran amb el pressupost ordinari la qual cosa garanteix la seva recurrència futura i minora la necessitat de rebre aportacions extraordinàries i/o del seu finançament amb romanent de tresoreria. Mancarà com a objectiu per al proper pressupost l estructuralització de la part del contracte del CAS Baluard que encara no s ha aconseguit. 2. PRINCIPALS CANVIS EN ELS INGRESSOS I EN LES DESPESES El pressupost d ingressos 2020 de l ASPB s incrementa en mil d euros (4%) respecte l anterior pressupost de l exercici Els increments retributius prevists a la Llei de Pressupostos Generals de l Estat així com les incorporacions del PAMEM i el traspàs de la Generalitat dels llocs de treball del Laboratori propicien un augment de la despesa de Personal que haurà de ser finançada mitjançant l augment de les aportacions de les administracions de referència. PRESSUPOST D'INGRESSOS Diferència % Capítol III. Taxes i preus públics , , ,06 0% Capítol IV. Transferències corrents , , ,32 4% Ajuntament de Barcelona , , ,21 3% Generalitat de Catalunya , , ,11 6% Altres Transferències , ,31 0,00 0% Capítol V. Ingressos patrimonials i Altres 2.000, ,00 0,00 0% TOTAL , , ,26 4% 5

6 Respecte el pressupost de despeses 2020 de l ASPB, aquest increment pressupostari afecta al capítol I de despesa de personal pels efectes de l augment de les taules salarials com a conseqüència dels increments retributius abans esmentats, i les incorporacions del PAMEM i el traspàs de la Generalitat dels llocs de treball del Laboratori. El Capítol II de despesa relatiu a l adquisició de béns i serveis corrents s incrementa per l estructuralització, com ja s ha comentat, de les despeses corresponents a les ampliacions de contractes dels programes de Salut als Barris i una bona part d atenció a les drogodependències (Agents de Salut, CAS Sants i una part de Baluard (que correspon a l import de ,59 )), quedant com a objectiu per al proper pressupost l estructuralització de la part del contracte del CAS Baluard que encara no s ha aconseguit (import de ,24 ). L increment de les despeses relatives a transferències corrents (cap. IV) ve donat sobretot per una nova subvenció nominativa. I respecte les despeses en inversió (cap. VI) les previsions de finançament de l ASPB via Pla Municipal d Inversions de l Ajuntament (que no s inclouen al pressupost inicial presentat) pel proper exercici disminueixen, la qual cosa provoca tornar als crèdits inicials més superiors. PRESSUPOST DE DESPESES Diferència % Capítol I. Despeses de Personal , , ,38 2% Capítol II. Despeses en béns i serv. corrents , , ,85 1% Capítol III. Despeses Financeres 5.000, ,00 0,00 0% Capítol IV. Transferències corrents , , ,03 13% Capítol VI. Inversions i altres , , ,00 415% TOTAL , , ,26 4% 3. PRINCIPALS REFORMES QUE S APLICARAN EL 2020 No es preveuen a l Agència de Salut Pública de Barcelona reformes, canvis normatius o de criteris significatius per a l exercici PRINCIPALS LÍNIES D ACTUACIÓ Els objectius de l Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per al 2020 resulten del compliment del Conveni amb el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i l Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament dels serveis de salut pública per al període Com cada any, l ASPB ha de desplegar el seu catàleg de serveis de salut pública. Cal assenyalar però, que l any 2020 l Agència de Salut Pública de Barcelona té algunes activitats que s han prioritzat i caldrà fer-ne especial èmfasi. Són les següents: - Continuar amb el Desplegament de la Mesura de Salut Comunitària implantant el Programa Barcelona Salut als Barris als 25 barris desfavorits de la ciutat i afegint altres barris encara que no siguin tan prioritaris. Caldrà revisar l enfoc 6

7 d aquest programa i també els serveis que s hi dediquen per tal de reforçar-lo i, si cal, reorientar-lo obrint-lo més a l Ajuntament, Generalitat i altres actors (serveis socials, acció comunitària, PINSAP, Pla de Barris) - Implementació del Pla de Drogues Reorientació del servei per tal de poder dedicar més esforç i recursos a la prevenció. - Seguir desplegant l Observatori de Qualitat de Vida: que té per objectius monitorar indicadors de qualitat de vida i avaluar l impacte en salut de polítiques portades a terme en altres àrees de l Ajuntament (com per exemple el programa superilles ). L Observatori requerirà d un important impuls els propers anys. - Participar en la taula de salut mental i en la taula de salut sexual i reproductiva. Avaluació del Pla de Salut Mental i cal avançar en el disseny d altres polítiques de ciutat. - Participar en la taula de qualitat de l aire. - Augmentar el control dels múrids i altres plagues. - Participar en taules de coresponsabilitat a l Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de coordinar millor les tasques que fem (incloent control de plagues i seguretat alimentària). - Participar en les taules del Departament de Salut amb la finalitat de coordinar millor les tasques compartides. 7

8 8

9 PRESSUPOST 2020 INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS 9

10 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos i despeses per capítols EUR % INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS ,72 100,00% 3 TAXES I PREUS PÚBLICS ,31 10,31% 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ,41 89,68% 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,01% TOTAL ,72 100,00% EUR % DESPESES OPERACIONS CORRENTS ,72 98,13% 1 DESPESES DE PERSONAL ,74 52,64% 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,36 44,12% 3 DESPESES FINANCERS 5.000,00 0,02% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,62 1,36% OPERACIONS DE CAPITAL ,00 1,87% 6 INVERSIONS REALS ,00 1,87% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0,00% TOTAL ,72 100,00% 10

11 PRESSUPOST 2020 INGRESSOS 11

12 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos per capítols EUR % INGRESSOS OPERACIONS CORRENTS ,72 100,00% 3 TAXES I PREUS PÚBLICS ,31 10,31% 4 TRANSFERENCIES CORRENTS ,41 89,68% 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 0,01% TOTAL ,72 100,00% 12

13 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos. Classificació econòmica 3 TAXES I PREUS PÚBLICS , TAXA CONTROL SANITARI , TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS , TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS , TAXA D'INSPECCIÓ SANIT, VIGIL. I CTROL. D'ALIMENTS I ESTABLIM , PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI , PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS 6.000, VENDES DE BÉNS I SERVEIS , VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SERVEI CATALÀ DE LA SALUT ,31 Assistència als usuaris de drogues ,01 Unitat de Salut Laboral ,77 Programa de detecció precoç del cáncer de mama , MULTES I SANCIONS , ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , TRANSF. CORRENTS DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT ,98 Aportació Municipal de l Ajuntament de Barcelona ,99 Conveni Accidentalitat trànsit a Barcelona , TRANSF. CORRENTS D'OOAA DE L' AJUNTAMENT , ALTRES TRANSF. CORRENTS DE CONV. SUBSCRITS AMB LA CCAA ,11 Aportació Departament de Salut ,11 Conveni de drogodependències ,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000, INGRESSOS FINANCERS 2.000,00 TOTAL ,72 13

14 PRESSUPOST ASPB 2020 Ingressos. Classificació per programes i econòmica 3 TAXES I PREUS PÚBLICS TAXA CONTROL SANITARI TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS TAXA D'INSP. SANIT. VIGIL. I CTROL. ALIM. I ESTABLIM PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS VENDES DE BÉNS I SERVEIS , VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS , , , MULTES I SANCIONS ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00 500,00 0,00 0, , , ,01 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T.C. DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT , , T.C. D'OOAA DE L' AJUNTAMENT ALTRES T.C. CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA , , , ,99 0, ,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS INGRESSOS FINANCERS 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 3 TAXES I PREUS PÚBLICS , TAXA CONTROL SANITARI , , TAXA D'EMISSIÓ CERTIFICATS SANITARIS , , TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS 6.755, , , TAXA D'INSP. SANIT. VIGIL. I CTROL. ALIM. I ESTABLIM , , PREUS PÚBLICS: INGRESSOS ANÀLISI LABORATORI , , PREUS PÚBLICS: INGRESSOS CURSOS 6.000, , VENDES DE BÉNS I SERVEIS 2.000, , VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS , MULTES I SANCIONS , , ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00 0, ,00 0, , , ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , T.C. DE L'ADM. GRAL. DE L' AJUNTAMENT , T.C. D'OOAA DE L' AJUNTAMENT , , ALTRES T.C. CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA ,11 0, ,32 0,00 0,00 0,00 5 INGRESSOS PATRIMONIALS , INGRESSOS FINANCERS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ,72 15

16 16

17 PRESSUPOST 2020 DESPESES 17

18 PRESSUPOST ASPB 2020 Despeses per capítols EUR % DESPESES OPERACIONS CORRENTS ,72 98,13% 1 DESPESES DE PERSONAL ,74 52,64% 2 DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS ,36 44,12% 3 DESPESES FINANCERS 5.000,00 0,02% 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS ,62 1,36% OPERACIONS DE CAPITAL ,00 1,87% 6 INVERSIONS REALS ,00 1,87% 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0 0,00% TOTAL ,72 100,00% 18

19 PRESSUPOST ASPB 2020 Despeses. Classificació econòmica 1 DESPESES DE PERSONAL , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP A , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP C , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: SOUS DEL GRUP E , RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS: TRIENIS , RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: DE DESTÍ , RETRIB. COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVITAT , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS , ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ , CÀNONS , MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LACIONS I UTILLATGE , MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 8.500, MANTENIMENT MOBILIARI 4.000, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ , MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE , PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS , MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.500, ENERGIA ELÈCTRICA , AIGUA , GAS , COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000, VESTUARI , PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI , MEDIS DE CULTIU , PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) , SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI ,00 19

20 ALTRES SUBMINISTRAMENTS , SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS , COMUNICACIONS POSTALS , COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES , SERVEIS DE TRANSPORT , PRIMES D'ASSSEGURANCES , TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.500, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 6.846, PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 4.500, SERVEIS JURÍDICS 1.000, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS , FORMACIÓ I PROMOCIÓ , ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.200, ALTRES DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES) , SERVEIS DE NETEJA , SERVEIS DE SEGURETAT , ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , RECOLLIDA DE RESIDUS , ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ , DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 1.525, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 2.225, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 2.790, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU , DESPESES D'IMPREMTA ,00 3 DESPESES FINANCERES 5.000, COMISSIONS BANCÀRIES 5.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS , T.C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA , TRANSF. CORRENTS: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS , T.C. a la ENTITAT S/AFANY LUCRE John Hopkins University School , SUBVENCIO NOMINATIVA A ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS , TRANSF. CORRENTS a la UNIVERSITAT POMPEU FABRA ,27 6 INVERSIONS , EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , MAQUINÀRIA , MOBILIARI , APARELLS INFORMÀTICS , INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL ,00 TOTAL ,72 20

21 PRESSUPOST ASPB 2020 Despeses. Classificació económica i per programes DIRECCIÓ DE RECURSOS 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVITAT , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , ,80 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ , CÀNONS , MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0, MANTENIMENT MOBILIARI 2.000, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ , MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE , PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 1.500, ENERGIA ELÈCTRICA , AIGUA 9.000, GAS 7.000, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 1.000, VESTUARI 4.500, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 900, MEDIS DE CULTIU 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.500, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS , COMUNICACIONS POSTALS ,00 21

22 22203 COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES , SERVEIS DE TRANSPORT , PRIMES D'ASSSEGURANCES , TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 7.500, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0, PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 4.500, SERVEIS JURÍDICS 1.000, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS , FORMACIÓ I PROMOCIÓ , ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 5.350, SERVEIS DE NETEJA , SERVEIS DE SEGURETAT , ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , RECOLLIDA DE RESIDUS 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 500, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 1.000, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 2.000, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 4.600, DESPESES D'IMPREMTA , ,00 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 5.000, ,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS , T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0, ,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , MAQUINÀRIA , MOBILIARI , APARELLS INFORMÀTICS , INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL , ,00 TOTAL ,80 22

23 DIRECCIÓ DE L OBSERVATORI DE LA SALUT PÚBLICA 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , , , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , , , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0, , , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C ,00 0, , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0,00 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , , , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , , , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , , , , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 9.200, , , , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , , , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , , , , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , , , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL , , , , PRODUCTIVITAT , , , , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , , , , , , , ,29 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, ,00 0,00 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 400,00 0,00 0,00 0, CÀNONS 0,00 0,00 0,00 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0,00 0,00 0,00 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0,00 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 0, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0,00 0,00 0, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0,00 0, ENERGIA ELÈCTRICA 0,00 0,00 0,00 0, AIGUA 0,00 0,00 0,00 0, GAS 0,00 0,00 0,00 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0,00 0,00 0, VESTUARI 0,00 0,00 0,00 0, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0, ,00 0,00 0, MEDIS DE CULTIU 0,00 0,00 0,00 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0,00 0,00 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0,00 0,00 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0,00 0,00 0,00 0, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0,00 0,00 0, COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00 0,00 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 0,00 0,00 0, SERVEIS DE TRANSPORT 0,00 0,00 0,00 0, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00 0,00 0, TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0,00 0,00 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 733, ,92 280,00 445,00 23

24 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0,00 0,00 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 0,00 0, SERVEIS JURÍDICS 0,00 0,00 0,00 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.261, ,92 650, , FORMACIÓ I PROMOCIÓ 936, ,54 370,00 600, ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00 0,00 0,00 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0,00 0,00 0, , SERVEIS DE NETEJA 0,00 0,00 0,00 0, SERVEIS DE SEGURETAT 0,00 0,00 0,00 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , , , , RECOLLIDA DE RESIDUS 0,00 0,00 0,00 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0,00 0,00 0,00 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 125,00 125,00 25,00 25, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125,00 125,00 25,00 25, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 250,00 250,00 50,00 50, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 950, ,75 400,00 800, DESPESES D'IMPREMTA 0,00 0,00 0, , , , , ,00 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0,00 0,00 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0,00 0,00 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0,00 0,00 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0,00 0,00 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0,00 0, MAQUINÀRIA 0,00 0,00 0,00 0, MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0, APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0,00 0,00 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,29 24

25 DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0, , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C2 0, , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , , , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 5.000, , , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , , , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 5.000, , , PRODUCTIVITAT , , , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , , , , , ,57 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ,00 0,00 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0, CÀNONS 0,00 0,00 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00 0,00 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0,00 0,00 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 4.000,00 0,00 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0,00 0,00 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0,00 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0, , PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0,00 0, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0,00 0, ENERGIA ELÈCTRICA 9.000,00 0,00 0, AIGUA 1.000,00 0,00 0, GAS 0,00 0,00 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0,00 0, VESTUARI 0,00 0,00 0, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI ,00 0, , MEDIS DE CULTIU 0,00 0,00 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0,00 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0,00 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 6.000,00 0,00 0, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0,00 0, COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0,00 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 400,00 0,00 0,00 25

26 22300 SERVEIS DE TRANSPORT 4.141,00 0, , PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00 0, TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0,00 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0, ,00 885, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0,00 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0,00 0, SERVEIS JURÍDICS 0,00 0,00 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.212, , , FORMACIÓ I PROMOCIÓ 1.454, , , ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ,00 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 3.700,00 0,00 0, SERVEIS DE NETEJA 0,00 0,00 0, SERVEIS DE SEGURETAT 0,00 0,00 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , , , RECOLLIDA DE RESIDUS ,00 0,00 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ ,00 0,00 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 125,00 25,00 50, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125,00 25,00 50, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0,00 50,00 40, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 1.500, , , DESPESES D'IMPREMTA 0,00 0,00 0, , , ,50 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0,00 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0,00 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0,00 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0, , TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0,00 0, MAQUINÀRIA 0,00 0,00 0, MOBILIARI 0,00 0,00 0, APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0,00 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,07 26

27 DIRECCIÓ DE SALUT AMBIENTAL 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A ,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A ,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C2 0, , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0,00 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 8.000, , PRODUCTIVITAT , , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , , , ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0,00 0, CÀNONS 0,00 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE ,00 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 4.500,00 0, MANTENIMENT MOBILIARI 2.000,00 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 1.500,00 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0,00 0, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0,00 0, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0,00 0, ENERGIA ELÈCTRICA ,00 0, AIGUA 0,00 0, GAS 0,00 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0,00 0, VESTUARI 1.500,00 0, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0,00 0, MEDIS DE CULTIU 0,00 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0,00 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0,00 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS ,00 0, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0,00 0, COMUNICACIONS POSTALS 0,00 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0,00 0, SERVEIS DE TRANSPORT 0,00 0, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 0,00 27

28 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0,00 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0,00 0, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0,00 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0,00 0, SERVEIS JURÍDICS 0,00 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 1.739, , FORMACIÓ I PROMOCIÓ 2.261, , ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0,00 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0,00 0, SERVEIS DE NETEJA 0,00 0, SERVEIS DE SEGURETAT 1.000,00 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , , RECOLLIDA DE RESIDUS 0,00 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0,00 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 100,00 100, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100,00 100, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 100,00 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 1.950, , DESPESES D'IMPREMTA , ,00 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0,00 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0,00 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0,00 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0,00 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 0,00 0,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0,00 0, MAQUINÀRIA 0,00 0, MOBILIARI 0,00 0, APARELLS INFORMÀTICS 0,00 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,00 28

29 DIRECCIÓ DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 1.000, PRODUCTIVITAT , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, CÀNONS 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 300, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0, ENERGIA ELÈCTRICA 0, AIGUA 0, GAS 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0, VESTUARI 3.000, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0, MEDIS DE CULTIU 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.000, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0, COMUNICACIONS POSTALS 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0, SERVEIS DE TRANSPORT 1.000, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 29

30 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 446, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0, SERVEIS JURÍDICS 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 8.000, FORMACIÓ I PROMOCIÓ 4.000, ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 1.000, SERVEIS DE NETEJA 0, SERVEIS DE SEGURETAT 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , RECOLLIDA DE RESIDUS 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 125, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 125, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 7.200, DESPESES D'IMPREMTA ,06 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MAQUINÀRIA 0, MOBILIARI 0, APARELLS INFORMÀTICS 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 TOTAL ,06 30

31 DIRECCIÓ DEL LABORATORI 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVITAT , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, CÀNONS 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.000, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE , MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 7.800, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 3.000, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0, ENERGIA ELÈCTRICA , AIGUA 9.000, GAS , COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0, VESTUARI 1.500, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0, MEDIS DE CULTIU , PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) , SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI , ALTRES SUBMINISTRAMENTS , SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0, COMUNICACIONS POSTALS 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0, SERVEIS DE TRANSPORT 0, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 31

32 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0, SERVEIS JURÍDICS 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 6.000, FORMACIÓ I PROMOCIÓ , ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0, SERVEIS DE NETEJA 0, SERVEIS DE SEGURETAT , ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , RECOLLIDA DE RESIDUS , ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 200, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 400, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 1.100, DESPESES D'IMPREMTA 0, ,78 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MAQUINÀRIA 0, MOBILIARI 0, APARELLS INFORMÀTICS 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 TOTAL ,78 32

33 PROJECTE EXTERN RELATIU AL CAAC 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A1 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A2 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 3.000, RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ 5.100, RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 0, ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX 0, RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL , PRODUCTIVITAT , APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, CÀNONS 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 0, MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0, ENERGIA ELÈCTRICA 0, AIGUA 0, GAS 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0, VESTUARI 0, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0, MEDIS DE CULTIU 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0, COMUNICACIONS POSTALS 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES 0, SERVEIS DE TRANSPORT 0, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 33

34 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0, SERVEIS JURÍDICS 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 0, FORMACIÓ I PROMOCIÓ 0, ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0, SERVEIS DE NETEJA 0, SERVEIS DE SEGURETAT 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0, RECOLLIDA DE RESIDUS 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 0, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 0, DESPESES D'IMPREMTA 0,00 0,00 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA 0, T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School 0, SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA 0,00 0,00 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MAQUINÀRIA 0, MOBILIARI 0, APARELLS INFORMÀTICS 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 TOTAL ,00 34

35 RECERCA, DOCÈNCIA I COMUNICACIÓ 1 DESPESES DE PERSONAL RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP A2 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C1 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP C , RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: SOUS DEL GRUP E 0, RETRIB. BÀSIQUES FUNC.: TRIENIS 5.000, RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: DE DESTÍ , RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIS: ESPECÍFIC , ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS 2.000, RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX , ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL FIX , RETRIB. BÀSIQUES PERS. LABORAL TEMPORAL 0, ALTRES RETRIBUCIONS LABORAL TEMPORAL 0, PRODUCTIVITAT 5.000, APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , ,00 2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, ARRENDAMENTS EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, CÀNONS 0, MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL LAC. I UTILLATGE 0, MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT 0, MANTENIMENT MOBILIARI 0, MANTENIMENT EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ 0, MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 0, PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS , MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE 0, ENERGIA ELÈCTRICA 0, AIGUA 0, GAS 0, COMBUSTIBLE I CARBURANTS 0, VESTUARI 0, PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 0, MEDIS DE CULTIU 0, PRODUCTES QUÍMICS (REACTIUS) 0, SUBMINISTRAMENT GASOS LABORATORI 0, ALTRES SUBMINISTRAMENTS 0, SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 0, COMUNICACIONS POSTALS 0, COMUNICACIONS INFORMÀTIQUES , SERVEIS DE TRANSPORT 0, PRIMES D'ASSSEGURANCES 0,00 35

36 22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 0, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES 0, PUBLICITAT I PROPAGANDA 0, PUBLICACIÓ A DIARIS OFICIALS 0, SERVEIS JURÍDICS 0, REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS 600, FORMACIÓ I PROMOCIÓ 600, ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 0, ALTR. DESPESES DIVERSES (MATERIAL, SUBM. I ALTRES) 0, SERVEIS DE NETEJA 0, SERVEIS DE SEGURETAT 0, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS , RECOLLIDA DE RESIDUS 0, ALTRES CONTRACTES DE GESTIÓ 0, DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 0, DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL DIRECTIU 0, LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU 0, DESPESES D'IMPREMTA , ,00 3 DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES 0,00 0,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS T. C. al CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA , T.C: PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDIS 0, T. C. ent. s/afany lucre John Hopkins University School , SUBV. NOMINATIVA ASSOCIACIO BIDO DE NOU BARRIS 0, TRANSF. CORRENTS A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA , ,62 6 INVERSIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 0, MAQUINÀRIA 0, MOBILIARI 0, APARELLS INFORMÀTICS 0, INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL 0,00 0,00 TOTAL ,62 36

37 PREUS PÚBLICS 37

38 BASES UTILITZADES PER ALS PREUS PÚBLICS 2020 En compliment del que disposen els articles 15 a 19 i 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tot seguit s exposen i justifiquen les principals variacions dels preus públics respecte als vigents en l exercici Preus públics del Laboratori Els apartats 5.1 i 5.2 s han intercanviat la numeració en relació a l articulat de l edició anterior, és a dir, l apartat 5.1 de l edició anterior és en l edició actual l apartat 5.2 i viceversa. Així mateix, s ha millorat la redacció de l actual punt 5.2, no obstant això, el seu significat no ha variat. En relació al càlcul dels costos, s han agrupat els procediments en GPH (Grup de Preus Homogenis) segons tipus de procediments, amb l objectiu de corregir l establiment de preus públics molt dispars en procediments molt similars. El cost de cada GPH s ha fet tenint en compte el sumatori d hores per categoria professional, el sumatori de material i el nombre total de mostres de cada GPH, de forma que l impacte de mostres efectives no distorsiona l estudi. Amb el nou criteri, els costos són homogenis per tècniques similars, la qual cosa dóna millor imatge exterior dels preus públics del laboratori. Finalment s han definit 14 grups per microbiologia i 13 grups per química. No tenen numeració completament correlativa. A microbiologia no existeix el GPH/1/6 i a química no existeixen els GPH/2/1, GPH/2/3 i GPH/2/11, ja que de l estudi inicial es van eliminar algunes agrupacions de procediments. En els procediments de les anàlisis del servei de química s'ha suprimit 1 procediment analítics i se n ha inclòs 2 de nous. o Procediments analítics suprimits respecte als relacionats per a l exercici 2019 (1 de suprimit): MA/2/30240 DETERMINACIÓ DE MERCURI I METILMERCURI PER L'ANALITZADOR AUTOMÀTIC ELEMENTAL AMA-254 o Procediment analítics nous introduïts respecte als relacionats per a l exercici 2019 (2 de nous): MA/2/07490 DETERMINACIÓ DE METILMERCURI PER ICP-MS MA/2/12300 DETERMINACIÓ DE 4-HEXILRESORCINOLPOR CL-DAD/FLD 38

39 En els procediments de les anàlisis del servei de microbiologia s'han suprimit 5 procediments analítics i se n ha inclòs 1 de nou. o Procediments analítics suprimits respecte als relacionats per a l exercici 2019 (5 de suprimits): MA/1/0102 MA/1/0108 DETECCIÓ D Escherichia coli EN ALIMENTS. ASSAIG IMMUNOFLUORESCENT ENZIMÀTIC ( VIDAS UP E. coli O157) DETECCIÓ DELS GENS DE VIRULÈNCIA stx1, stx2 i eae EN SOQUES D'Escherichia coli. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR (ISO 13136:2012) MA/1/0111 MA/1/0116 MA/1/0130 DETECCIÓ DE Shigella spp EN AIGÜES DETECCIÓ DEL GEN FLICH7 EN SOQUES D Escherichia coli. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR DETECCIÓ D'E. coli STEC ENTEROAGREGATIU EN ALIMENTS. DETECCIÓ DELS GENS aggr I aaic. MÈTODE D'AMPLIACIÓ PER PCR EN TEMPS REAL o Procediment analítics nous introduïts respecte als relacionats per a l exercici 2019 (1 de nou): MA/1/0145 SUBTIPIFICACIÓN MOLECULAR POR PFGE de Staphylococcus aureus Preus d Assessorament i Documentació en Matèria de Salut Pública Increment dels preus públics dels consultors sènior i junior del 3,9% i 3,8% respectivament, i presentació dels mateixos sense IVA. 39

40 PREUS PÚBLICS LABORATORI ANY 2020 Art. 1r. Disposicions generals. D acord amb allò que disposen els estatuts de l Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) es fixen els preus públics de la prestació de serveis analítics del seu Laboratori. Les analítiques realitzades en les mostres aportades per empreses o particulars no tenen la consideració d oficials, atès que no han estat obtingudes per inspectors en l exercici de l autoritat sanitària. En conseqüència, dels seus resultats analítics no poden extreure s conclusions d interès públic sanitari ni de defensa dels consumidors. Tanmateix, davant d un resultat analític que pugui indicar un risc sanitari, l ASPB es reserva la facultat d emprendre les actuacions que consideri més adients per protegir la salut de la població. Art. 2n. Objecte. Es regula la contraprestació pecuniària pels serveis analítics del Laboratori. Art. 3r. Obligació de pagament. Estaran obligats al pagament de la tarifa dels preus públics les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals el Laboratori de l ASPB presti els seus serveis analítics. Art. 4t. Naixement de l obligació de pagament. L obligació de pagament neix en el moment en què es sol licita formalment la prestació del servei. El pagament pot ser exigible en el moment de fer la sol licitud del servei. En cas d impagament la quantia podrà ser exigida per via de constrenyiment. Art. 5è. Quantia. Les tarifes dels preus públics a aplicar són les que figuren a l annex. A les tarifes dels preus públics caldrà aplicar el tipus d IVA vigent La ASPB podrà establir una tarifa de preu públic inferior a la determinada considerant el volum de mostres a analitzar, les característiques de les determinacions sol licitades o altres consideracions d interès públic. En aquests casos el preu no podrà ser inferior al cost de la determinació El llistat ha estat confeccionat en base a les determinacions realitzades en l últim any. En el cas de procediments nous, no inclosos en la present llista, s aplicarà el preu de la determinació amb major similitud. Article 6è. Pagament del preu públic. Per al pagament del preu públic, l'aspb pot establir períodes de venciment, mitjançant acords de caràcter general. Quan els preus no es satisfacin en el venciment que els correspon, l'aspb podrà exigir, a més de les quotes vençudes, els recàrrecs i els interessos de demora aplicant el tipus d interès legal, un cop transcorregut un mes des del venciment de l obligació. Art. 7è. Bonificacions. 40

41 7.1. Bonificacions per raó del subjecte passiu. A les mostres que provenen d organismes de les administracions públiques se ls podrà aplicar un descompte del 40% Bonificacions per raó del nombre de mostres A les mostres d empreses i particulars, la bonificació a aplicar es farà segons el nombre de mostres entrades anualment: Nombre de mostres anuals Bonificació A partir de 51 i fins a % De 101 a % 201 o més 40% En qualsevol cas, serà necessària una sol licitud prèvia de la persona interessada on es comprometi a complir les condicions que determinen la bonificació La bonificació s aplicarà a partir de la primera mostra i al final de l exercici es regularitzaran les bonificacions aplicades, si és el cas. Si el nombre de mostres compromeses per un client s ha sobrepassat al finalitzar l any, l ASPB podrà optar per aplicar un descompte en l import de la següent factura Aquestes bonificacions són incompatibles entre si. A cada liquidació s aplicarà la que resulti més favorable al subjecte passiu. 41

42 SERVEI DE QUÍMICA Codi Títol Preu 2020 MA/2/00500 DETERMINACIÓ DEL COLOR EN AIGÜES PER COLORIMETRIA 30,00 MA/2/00510 DETERMINACIÓ DE L'OLOR I EL SABOR DE L'AIGUA 36,00 MA/2/01001 DETERMINACIÓ DEL PES D'UNA MOSTRA 47,00 MA/2/01002 DETERMINACIO DEL VOLUM TOTAL DE MOSTRES LÍQUIDES PER 47,00 MESURA DIRECTA MA/2/01012 DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT EN MOSTRES LÍQUIDES AMB LA 47,00 TÈCNICA DE DENSIMETRIA ELECTRÒNICA (TÈCNICA D'ANTON PAAR) MA/2/02001 DETERMINACIÓ DEL ph EN AIGÜES I ALIMENTS 40,00 MA/2/02002 DETERMINACIÓ D'ANIONS EN AIGÜES PER CROMATOGRAFIA IÒNICA 93,00 MA/2/02003 DETERMINACIÓ DE CLORITS I CLORATS PER CROMATOGRAFIA 93,00 IÒNICA MA/2/02004 DETERMINACIÓ DE SO 2 EN ALIMENTS I ADDITIUS ALIMENTARIS PER 93,00 CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/02006 DETERMINACIÓ DE CATIONS EN AIGÜES PER CROMATOGRAFIA 93,00 IÒNICA MA/2/02007 DETERMINACIÓ DE NITRITS I NITRATS EN ALIMENTS I ADDITIUS 93,00 ALIMENTARIS PER CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/02008 DETERMINACIÓ DE FOSFATS AFEGITS EN ALIMENTS PER 93,00 CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/02009 DETERMINACIÓ D'ÀCID CÍTRIC EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA 93,00 IÒNICA MA/2/02011 DETERMINACIÓ D'ÀCID GLUTÀMIC I ÀCID GUANÍLIC EN ALIMENTS 200,00 PER CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/02012 DETERMINACIÓ DE CARBONATS EN ALIMENTS PER CROMATOGRAFIA 93,00 IÒNICA MA/2/02013 DETERMINACIÓ D'ÀCID DEHIDROACÈTIC I DEHIDROACETAT DE SODI 93,00 EN FORMATGES PER CROMATOGRAFIA IÒNICA. MA/2/03300 DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA EN ALIMENTS PER VALORACIÓ 40,00 POTENCIOMÈTRICA MA/2/04101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE MATERIALS VOLÀTILS 47,00 DETERMINACIÓ DE L'EXTRACTE SEC, EN ALIMENTS MA/2/04200 DETERMINACIÓ PER CÀLCUL DELS HIDRATS DE CARBONI I DEL 20,00 VALOR ENERGÈTIC EN ALIMENTS MA/2/05101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE GREIX EN ALIMENTS, PER 95,00 EXTRACCIÓ ETÈRIA MA/2/05104 DETERMINACIÓ DE GREIX PEL MÈTODE DE GERBER 95,00 MA/2/05106 DETERMINACIÓ DEL GREIX EN ALIMENTS PER ASE 95,00 MA/2/05108 DETERMINACIÓ DE GREIX PEL MÈTODE DE RÖSE-GOTTLIEB 95,00 MA/2/05202 DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE PERÒXIDS EN OLIS I GREIXOS PER 75,00 VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA MA/2/05209 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS POLARS EN OLIS I GREIXOS 145,00 ESCALFATS (COLUMNA) MA/2/05220 DETERMINACIÓ D'ÀCID ASCÒRBIC EN ALIMENTS PER 125,00 ESPECTROFOTOMETRIA MA/2/06001 DETERMINACIÓ NITROGEN KJELDAHL 95,00 42

43 Codi Títol Preu 2020 MA/2/07101 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DE CENDRES EN ALIMENTS, PER 47,00 INCINERACIÓ MA/2/07214 DETERMINACIÓ DE CLORURS EN MOSTRES D'ALIMENTS PER 40,00 VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA MA/2/07312 DETERMINACIÓ DE DIÒXID DE TITANI PER ICP-MS EN ALIMENTS 168,00 MA/2/07410 DETERMINACIÓ D ELEMENTS QUÍMICS PER ICP-MS EN ALIMENTS I ADDITIUS ALIMENTARIS 82, /metall MA/2/07420 DETERMINACIÓ DE CALCI, SODI, MAGNESI I POTASSI EN ALIMENTS 100,00 POR ICP-MS MA/2/07450 DETERMINACIÓ D ESPECIES D ARSÉNIC EN ALIMENTS PER CL-ICP-MS 100,00 MA/2/07460 DETERMINACIÓ D ELEMENTS QUÍMICS EN AIGÜES PER ICP-MS 60, /metall MA/2/07480 DETERMINACIÓ DE PLOM, CADMI, ARSÉNIC I NÍQUEL EN SOPORTS 94,00 DE MOSTREIG D AIRE AMBIENT PER ICP-MS MA/2/07490 DETERMINACIÓ DE METILMERCURI PER ICP-MS 100,00 MA/2/08001 ANÀLISI DE SUCRES I GLICERINA PER CL-RI 150,00 MA/2/08650 DETERMINACIÓ SIMULTÀNIA D'EDULCORANTS, CONSERVADORS I 200,00 CAFEÏNA EN ALIMENTS PER CL-DAD MA/2/10214 DETERMINACIÓ QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE MONÒXID DE 125,00 CARBONI EN PRODUCTES DE LA PESCA PER ESPECTROFOTOMETRIA UV/VIS MA/2/10215 DETERMINACIÓ DE FOSFATS AFEGITS EN PRODUCTES CARNIS 195,00 MA/2/10606 DETERMINACIÓ QUALITATIVA I QUANTITATIVA DE PERÒXID 160,00 D HIDROGEN EN AIGÜES I ALIMENTS MA/2/11100 DETERMINACIÓ DE CONSERVADORS: SORBATS, BENZOATS, 153,00 PARABENS I SALICILAT DE METIL EN ALIMENTS PER CL - DAD MA/2/12000 DETERMINACIÓ D ANTIOXIDANTS FENÒLICS PER CL - DAD / FLD 150,00 MA/2/12200 DETERMINACIÓ D'ÀCID ERITÒRBIC (ISOASCÒRBIC) PER CL - DAD 150,00 MA/2/12300 DETERMINACIÓN DE 4-HEXILRESORCINOLPOR CL-DAD/FLD 150,00 MA/2/13003 DETERMINACIÓ D'ÈSTERS METÍLICS D'ÀCIDS GRASSOS PER GC-FID 220,00 MA/2/14000 DETERMINACIÓ DELS ESTEROLS I ERITRODIOLS PER GC- FID 220,00 MA/2/15010 DETERMINACIÓ D'ACETAT D'ETIL, METANOL I ALCOHOLS SUPERIORS 220,00 EN BEGUDES ALCOHÒLIQUES PER GC-FID MA/2/15100 DETERMINACIÓ DEL GRAU ALCOHÒLIC PER DENSIMETRIA 95,00 ELECTRÒNICA MA/2/16100 DETERMNACIÓ DEL COLORANT NATURAL ÀCID CARMÍNIC, CARMÍ, 150,00 COTXINILLA PER CL-DAD MA/2/16200 DETERMINACIÓ DE COLORANTS ARTIFICIALS PER CL-DAD 150,00 MA/2/16400 DETERMINACIÓ DE COLORANTS TIPUS SUDAN PER CL MS-MS 350,00 MA/2/17053 DETERMINACIÓ DE NITROGEN BÀSIC VOLÀTIL TOTAL (NBVT) PER 90,00 DESTIL LACIÓ I VALORACIÓ POTENCIOMÈTRICA MA/2/17060 DETERMINACIÓ D HIDROXIPROLINA EN PRODUCTES CARNIS I 150,00 DERIVATS PER ESPECTROFOTOMETRIA MA/2/17070 DETERMINACIÓ DE METALLS PESANTS EN ADDITIUS ALIMENTARIS 150,00 PER COLORIMETRIA MA/2/18021 DETERMINACIÓ DE GLUTEN EN ALIMENTS 198,00 MA/2/19110 DETERMINACIÓ D'ANTITIROÏDEALS PER CL-MS/MS 500,00 43

44 Codi Títol Preu 2020 MA/2/19150 DETERMINACIÓ D'ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROIDEUS PER CL- 500,00 MS/MS MA/2/19210 DETERMINACIÓ D'ANTIBIÒTICS PER CL-MS/MS 500,00 MA/2/19250 DETERMINACIÓ D ANTIBIÒTICS EN ALIMENTS LÍQUIDS D'ORIGEN 500,00 ANIMAL (LLET, MEL I OU) PER CL MS/MS MA/2/19310 DETERMINACIÓ DE ß-AGONISTES PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19350 DETERMINACIÓ DE NITROIMIDAZOLS PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19410 DETERMINACIÓ D'AVERMECTINES PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19450 DETERMINACIÓ D'AMINOGLUCÒSIDS PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19510 DETERMINACIÓ DE CLORAMFENICOL PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19560 DETERMINACIÓ DE METABÒLITS DE NITROFURANS PER CL MS/MS 500,00 MA/2/19610 DETERMINACIÓ DE CÒRTICS PER CL-HRMS 500,00 MA/2/19660 ANÀLISI D'ANTIBIÒTICS POLIPEPTÍDICS PER CL-HRMS 500,00 MA/2/19710 DETERMINACIÓ DE COLORANTS ZOOSANITARIS PER CL-MS/MS 500,00 MA/2/19750 DETERMINACIÓ D'ANTICOCCIDIANS I NITROIMIDAZOLS PER CL 500,00 MS/MS MA/2/19810 DETERMINACIÓ DE BENZODIAZEPINES I TRANQUIL LITZANTS PER CL 500,00 MS/MS MA/2/19850 DETERMINACIÓ D'HORMONES SINTÈTIQUES PER CL-HRMS 500,00 MA/2/20100 ANÀLISI DE CONTAMINANTS ORGÀNICS EN EXTRACTES D'AIGÜES 220,00 PER CG-MS/MS MA/2/20230 DETERMINACIÓ DE NICOTINA EN FILTRES PER CG/MS 83,00 XX/2/20000 ANÀLISI DE RESIDUS DE PLAGUICIDES EN ALIMENTS PER CG i CL- 300,00 MS/MS MA/2/20260 ANÀLISI DE PLAGUICIDES EN ALIMENTS PER CG-MS/MS 250,00 MA/2/20265 DETERMINACIÓ DE POLICLOROBIFENILS (PCBs) EN ALIMENTS PER 250,00 CG-MS/MS MA/2/20280 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN TUBS 220,00 SUPORT D'ACER INOXIDABLE PER TD CG-MS MA/2/20295 DETERMINACIÓ DE DITIOCARBAMATS I DISULFUR DE TIURAM EN 200,00 ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL PER CROMATOGRAFIA DE CG-MS MA/2/20300 DETERMINACIÓ DE RESIDUS DE PLAGUICIDES EN AIGÜES PER CL- 200,00 MS/MS MA/2/20320 DETERMINACIÓ CROMATOGRÀFICA DE RESIDUS PLAGUICIDES EN 250,00 ALIMENTS PER CL-MS/MS MA/2/20400 DETERMINACIÓ PLAGUICIDES TIPUS D'AMONI QUATERNARI (QUATS) 250,00 PER CL-MS/MS MA/2/22200 DETERMINACIÓ DE NITROSAMINES PER CG - MS/MS 250,00 MA/2/22320 DETERMINACIÓ D'HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICÍCLICS EN 230,00 SUPORTS DE MOSTREIG D'AIRE AMBIENT PER CL-FLD MA/2/22350 DETERMINACIÓ D'HIDROCARBURS AROMÀTICS POLICICLICS EN 230,00 ALIMENTS PER CL-FLD MA/2/22400 DETERMINACIÓ DE MONOCLOROPROPANODIOLS PER CG-MS 230,00 MA/2/22420 DETERMINACIÓ D'ÈSTERS DE MONOCLOROPROPANODIOL I GLICIDIL 250,00 ÈSTERS PER CG-MS I CG MS/MS MA/2/22450 DETERMINACIÓ D'ETIL CARBAMAT PER CG-MS 250,00 MA/2/22500 DETERMINACIÓ D'ACRILAMIDA PER CL-HRMS 230,00 44

45 Codi Títol Preu 2020 MA/2/22600 DETERMINACIÓ DE FURÀ PER CG-MS 250,00 MA/2/22700 DETERMINACIÓ DE MELAMINA PER CL MS-MS 230,00 MA/2/22850 DETERMINACIÓ DE MATERIALS EN CONTACTE AMB ELS ALIMENTS 230,00 (BADGEs) PER CL MS/MS MA/2/22900 DETERMINACIÓ DE BROMODIFENIL ÈTERS I HEXABROMOBIFENIL 220,00 (BFRs) I POLICLORONAFTALENS (PCNs) PER CG MA/2/24200 DETERMINACIÓ D'AFLATOXINES B i G EN ALIMENTS PER CL FLD 208,00 MA/2/24204 DETERMINACIÓ D'AFLATOXINA M1 EN LA LLET PER CL-FLD 208,00 MA/2/24213 DETERMINACIÓ D'OCRATOXINA A EN ALIMENTS PER CL-FLD 208,00 MA/2/24240 DETERMINACIÓ D AMINES BIÓGENES EN ALIMENTS PER CL-FLD 208,00 MA/2/24260 DETERMINACIÓ DE PATULINA EN ALIMENTS PER CL-DAD 208,00 MA/2/24400 DETERMINACIÓ DE MICOTOXINES DEL FUSARIUM PER CL-MS/MS 208,00 MA/2/24500 DETERMINACIÓ D'ÀCID DOMOIC EN MOL LUSCS I PRODUCTES DE LA 208,00 PESCA PER CL-DAD MA/2/24550 ANÀLISIS DE BIOTOXINES MARINES LIPOFÍLIQUES EN MOL LUSCS 500,00 BIVALVES PER CL-HRMS MA/2/24600 DETERMINACIÓ D'ALCALOIDS TROPANICS PER CL-MS/MS 350,00 MA/2/30109 DETERMINACIÓ DE CIANURS LLIURES I TOTALS EN AIGÜES PER 45,00 COLORIMETRIA MA/2/30213 DETERMINACIÓ DE LA CONDUCTIVITAT EN AIGÜES 40,00 MA/2/30400 DETERMINACIÓ DE L OXIDABILITAT DEL PERMANGANAT EN AIGUA 40,00 MA/2/30420 DETERMINACIÓ DE TENSIOACTIUS ANIÒNICS EN AIGÜES 45,00 MA/2/30470 DETERMINACIÓ DE COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS EN AIGÜES 110,00 PER CG-MS MA/2/30504 DETERMINACIÓ DE LA TERBOLESA EN AIGUA 30,00 MA/2/30506 DETERMINACIÓ DE L'ALCALINITAT D'AIGÜES, PER VALORACIÓ 40,00 POTENCIOMÈTRICA MA/2/30512 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DELS SÒLIDS EN SUSPENSIÓ I 47,00 SÒLIDS DISSOLTS EN AIGUA MA/2/30516 DETERMINACIÓ DE CLOR LLIURE I CLOR RESIDUAL TOTAL EN AIGUA 30,00 PER COLORIMETRIA VISUAL MA/2/30523 DETERMINACIÓ GRAVIMÈTRICA DEL RESIDU TOTAL A L'AIGUA 47,00 MA/2/30565 DETERMINACIÓ DE DIÒXID DE NITROGEN EN CARTUTXOS 120,00 ADSORBENTS (CAPTADORS PASSIUS) PER CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/30910 DETERMINACIÓ DE L'INDEX DE LANGELIER I DE L'INDEX DE SAR 20,00 MA/2/30920 DETERMINACIÓ DE LA DURESA DE L'AIGUA A PARTIR DEL Ca I Mg 20,00 DETERMINATS PER CROMATOGRAFIA IÒNICA MA/2/31200 DETERMINACIÓ DEL MATERIAL PARTICULAT PER GRAVIMETRIA 47,00 45

46 SERVEI DE MICROBIOLOGIA Codi Títol Preu 2020 MA/1/0003 RECOMPTE DE FONGS FILAMENTOSOS I LLEVATS EN ALIMENTS. 60,00 TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES (NF V ) MA/1/0004 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN ALIMENTS (ISO 6579) 81,00 MA/1/0005 DETECCIÓ DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS (ISO ) 81,00 MA/1/0006 RECOMPTE DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS. TÈCNICA DE 84,00 RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO ) MA/1/0007 RECOMPTE D'ESPORES DE CLOSTRIDIS SULFITO-REDUCTORS EN 100,00 AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO ) MA/1/0009 RECOMPTE DE MICROORGANISMES AEROBIS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE 78,00 RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC (ISO ) MA/1/0010 RECOMPTE D'ENTEROBACTERIS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE 84,00 DE COLÒNIES (ISO ) MA/1/0012 RECOMPTE DE MICROORGANISMES A 36ºC I A 22ºC EN AIGÜES. TÈCNICA 78,00 DE VERTIT EN PLACA (ISO 6222) MA/1/0013 RECOMPTE D'Escherichia coli B-GLUCURONIDASA POSITIUS EN 78,00 ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES A 44ºC MA/1/0014 RECOMPTE D'ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIUS (S.aureus I ALTRES 78,00 ESPÈCIES) EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO ) MA/1/0015 DETECCIÓ D'ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIUS (S.aureus I ALTRES 76,00 ESPÈCIES) EN ALIMENTS (ISO ) MA/1/0016 DETECCIÓ D'ENTEROBACTERIS EN ALIMENTS (ISO ) 86,00 MA/1/0019 RECOMPTE D'ENTEROCOCS INSTESTINALS EN AIGÜES. MÈTODE DE 64,00 FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO ) MA/1/0020 INVESTIGACIÓ DE Salmonella spp EN AIGÜES (ISO 19250) 81,00 MA/1/0022 DETECCIÓ DE Vibrio cholerae EN ALIMENTS (ISO ) 81,00 MA/1/0025 DETECCIÓ DE COLIFORMES EN ALIMENTS (FDA, BAM:2002) 86,00 MA/1/0028 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN ALIMENTS. TÈCNICA DE 84,00 RECOMPTE DE COLÒNIES (ISO 7937) MA/1/0029 DETECCIÓ D'Escherichia coli PRESUMPTIUS EN ALIMENTS (ISO 7251) 76,00 MA/1/0030 RECOMPTE DE Bacillus cereus PRESUMPTIUS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE 75,00 RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC (ISO 7932) MA/1/0031 DETECCIÓ DE Bacillus cereus PRESUMPTIUS EN ALIMENTS (ISO 21871) 97,00 MA/1/0038 DETECCIÓ DE Shigella spp EN ALIMENTS 81,00 MA/1/0040 INVESTIGACIÓ DE Vibrio parahaemolyticus EN ALIMENTS (ISO ) 81,00 MA/1/0046 RECOMPTE DE Pseudomonas aeruginosa EN AIGÜES. MÉTODE DE 64,00 FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 16266) MA/1/0049 DETECCIÓ DE Yersinia enterocolitica EN ALIMENTS 81,00 MA/1/0050 DETECCIÓ D E. coli O157 EN ALIMENTS (ISO 16654) 81,00 MA/1/0052 RECOMPTE D'Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER 100,00 MEMBRANA PER AIGÜES AMB BAIX CONTINGUT DE MICROBIÒTICA (ISO ) MA/1/0055 RECOMPTE DE Vibrio parahaemolyticus EN ALIMENTS. TÈCNICA DEL NOMBRE MÉS PROBABLE 103,00 46

47 Codi Títol Preu 2020 MA/1/0058 RECOMPTE DE COLIFORMES EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE 78,00 COLÒNIES A 37ºC MA/1/0059 DETECCIÓ DE Campylobacter spp EN ALIMENTS (ISO ) 81,00 MA/1/0060 INVESTIGACIÓ i IDENTIFICACIÓ DE LARVES D'ANISAKIDAE 100,00 MA/1/0072 RECOMPTE DE BACTERIS ANAEROBIS SULFITOREDUCTORS EN 78,00 ALIMENTS MA/1/0076 DETECCIÓ D'ENTEROTOXINES ESTAFILOCÒCIQUES EN ALIMENTS. 81,00 ASSAIG IMMUNOFLUORESCENT ENZIMÀTIC (VIDAS STAPH ENTEROTOXIN II) (MÈTODE EUROPEU CRL) MA/1/0077 INVESTIGACIÓ DE TOXINA DIARREICA DE Bacillus cereus. TÈCNICA 130,00 D'AGLUTINACIÓ PASSIVA DE LÀTEX EN FASE REVERSA (RPLA) MA/1/0082 RECOMPTE D'Escherichia coli EN MOL LUSCS VIUS. TÈCNICA DEL 84,00 NOMBRE MÉS PROBABLE (ISO/TS ) MA/1/0087 DETECCIÓ DE Legionella pneumophila PER PCR EN TEMPS REAL EN 195,00 EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'AIGUA (ISO/TS 12869) MA/1/0088 DETECCIÓ DE Cronobacter spp EN ALIMENTS (ISO/TS 22964) 81,00 MA/1/0089 DETECCIÓ DE LARVES DE Trichinella spp. MÈTODE DE DIGESTIÓ AMB 110,00 AGITADOR MAGNÈTIC (REGLAMENT (UE) NÚM. 2015/1375) MA/1/0091 RECOMPTE DE COLIFORMES I Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE IDEXX 135,00 COLILERT-18/QUANTY TRAY (ISO ) MA/1/0092 RECOMPTE DE COLIFORMES I E. coli EN SORRES. MÈTODE IDEXX 135,00 COLILERT-18/QUANTY TRAY 2000 MA/1/0097 RECOMPTE D'ENTEROCOCS EN AIGÜES: MÈTODE IDEXX ENTEROLERT- 135,00 E/QUANTI-TRAY 2000 MA/1/0098 INVESTIGACIÓ DE SENSIBILITAT/RESISTÈNCIA ANTIMICROBIANES I 150,00 CONCENTRACIÓ MÍNIMA INHIBITÒRIA MA/1/0100 DETECCIÓ DE Legionella spp PER PCR EN TEMPS REAL EN EXTRACTES 195,00 D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'AIGUA (ISO/TS 12869) MA/1/0104 SUBTIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE d'escherichia coli O157:H7, E. coli 240,00 no O157 (STEC), Salmonella, Shigella sonnei i Shigella flexneri MA/1/0105 DETECCIÓ DE NOROVIRUS (GENOGRUPS I &II) PER RT-PCR EN TEMPS 215,00 REAL EN EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES D'ALIMENTS (ISO/TS ) MA/1/0106 SEROTIPAT DE SOQUES DE Salmonella spp (ISO/TR ) 127,00 MA/1/0109 RECOMPTE DE Campylobacter EN ALIMENTS 84,00 MA/1/0110 SUBTIPIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE de Campylobacter spp 240,00 MA/1/0113 DETECCIÓ D Escherichia coli PRODUCTORA DE TOXINA SHIGA EN 162,00 ALIMENTS. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR EN TEMPS REAL. DETERMINACIÓ DELS Sg O157, O26, O111, O103, O145 i O104:H4 (ISO/TS 13136). DETERMINACIÓ DEL SEROTIP O104:H4 (EURL protocol, 2013) MA/1/0115 DETECCIÓ DE Legionella spp AMB IDENTIFICACIÓ DE Legionella 140,00 pneumophila EN ESCOVILLONS MA/1/0118 IDENTIFICACIÓ I DIFERENCIACIÓ DE Salmonella typhimurium I LA SEVA 162,00 VARIANT MONOFÀSICA PER PCR CONVENCIONAL. DETECCIÓ DELS ANTÍGENS FLAGEL LARS DE SEGONA FASE h:e,n,x i H: 1,2 EN Salmonella spp PER PCR CONVENCIONAL (Echeita et al. 2002) MA/1/0119 SUBTIPIFICACIÓ MOLECULAR PER PFGE DE Legionella spp 240,00 47

48 Codi Títol Preu 2020 MA/1/0122 RECOMPTE DE Legionella pneumophila SEROGRUP 1 I SEROGRUP ,00 MA/1/0123 RECOMPTE DE FONGS FILAMENTOSOS I LLEVATS EN AIGÜES. TÈCNICA 60,00 DE RECOMPTE DE COLÒNIES (NF V ) MA/1/0124 RECOMPTE DE MICROORGANISMES A 30ºC EN AIGÜES DE DIÀLISI. 60,00 TÈCNICA DE VERTIT EN PLACA (ISO 6222) MA/1/0126 RECOMPTE D Escherichia coli EN AIGÜES. MÈTODE DE FILTRACIÓ PER 100,00 MEMBRANA MA/1/0127 DETECCIÓ DE Campylobacter spp. IDENTIFICACIÓ DE Campylobacter 152,00 jejuni, C. Coli, C. lari, C. Upsaliensis i C. fetus SUBSP. Fetus. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ PER PCR MA/1/0128 DETERMINACIÓ DE L'ACTIVITAT DE L'AIGUA EN ALIMENTS PER 49,00 ELECTROMETRIA (ISO 18787) MA/1/0129 TIPIFICACIÓ D'ENTEROTOXINA ESTAFILOCÒCICA. TÈCNICA 187,00 D'AGLUTINACIÓ PASSIVA DE LÀTEX EN FASE REVERSA (SET-RPLA) MA/1/0131 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN ALIMENTS. MÈTODE D'AMPLIFICACIÓ 125,00 PER PCR EN TEMPS REAL (IQ-CHECK SALMONELLA II) MA/1/0132 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN AIGÜES. MÈTODE DE 64,00 FILTRACIÓ PER MEMBRANA (ISO 14189) MA/1/0133 DETECCIÓ DE Listeria monocytogenes EN ALIMENTS PER PCR EN TEMPS 125,00 REAL (IQ-CHECK LISTERIA MONOCIYTOGENES II) MA/1/0134 DETECCIÓ DE Salmonella spp EN SORRES 81,00 MA/1/0135 DETECCIÓ DE Campylobacter EN SORRES 81,00 MA/1/0136 INVESTIGACIÓ DE LES RESISTÈNCIES ANTIMICROBIANES I 150,00 CONCENTRACIONS MÍNIMES INHIBITÒRIES EN SOQUES DE Salmonella spp, E. coli I Campylobacter spp. MÈTODE DE MICRODILUCIÓ (SENSITITRE) MA/1/0138 DETECCIÓ DE Yersinia enterocolítica EN SORRES 81,00 MA/1/0139 RECOMPTE DE Clostridium perfringens EN SORRES. TÈCNICA DE 78,00 RECOMPTE DE COLÒNIES MA/1/0143 RECOMPTE DE Legionella spp AMB IDENTIFICACIÓ DE Legionella 190,00 pneumophila EN AIGÜES (ISO 11731) MA/1/0145 SUBTIPIFICACIÓN MOLECULAR POR PFGE de Staphylococcus aureus 240,00 MA/1/1004 INVESTIGACIÓ D'ENTEROPATÒGENS EN MOSTRES DE FEMTES EN CASOS 140,00 DE GASTROENTERITIS AGUDA MA/1/1007 DETECCIÓ DE NOROVIRUS (GENOGRUP I i II) PER RT-PCR EN TEMPS REAL 215,00 EN EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES DE FEMTA, VÒMITS I SUPERFÍCIES INERTS MA/1/1008 DETECCIÓ DE Chlamydophila psittaci PER PCR EN TEMPS REAL EN 200,00 EXTRACTES D'ÀCIDS NUCLEICS DE MOSTRES DE FEMTA MA/1/1009 INVESTIGACIÓ D'ENTEROPATÒGENS EN MOSTRES DE FEMTES 140,00 D'ANIMALS MA/1/1010 INVESTIGACIÓ DE BACTERIS PATÒGENS EN MOSTRES D'INSECTES 140,00 MA/1/3001 DETECCIÓ D ESTAFILOCOCS COAGULASA POSITIVOS (S.aureus I ALTRES 97,00 ESPÈCIES) EN ALIMENTS MA/1/3002 DETECCIÓ DE CLOSTRIDIS SULFITOREDUCTORS EN ALIMENTS 97,00 MA/1/3003 RECOMPTE DE MICROORGANISMES AEROBIS I ANAEROBIS FACULTATIUS EN ALIMENTS. TÈCNICA DE RECOMPTE DE COLÒNIES A 30ºC 78,00 48

49 PREUS PÚBLICS DE CONSULTORIA i ASSESSORAMENT EN MATERIA DE SALUT PÚBLICA ANY 2020 Concepte. Consultoria i assessorament dels tècnics de l Agència de Salut Pública de Barcelona a altres entitats. Obligació del pagament. Estan obligats al pagament de les tarifes totes les persones físiques i jurídiques que sol licitin la realització dels serveis esmentats a l article anterior. Quantia. Les tarifes a aplicar per a consultoria i assessorament incorporaran els conceptes de: 1.- Els costos associats als estudis previs necessaris per a la iniciació del treball 2.- Repercussió del cost de la dedicació en hores del personal tècnic propi. La referència és: Consultor Sènior: 74,00 euros / hora Consultor Junior: 55,55 euros / hora 3.- La repercussió dels costos indirectes, com el material, el transport o altres serveis tècnics o material fungible que s utilitzin Data d aprovació i vigència. Aquests preus començaran a regir l 1 de gener de 2020 i continuaran vigents mentre no s acordi la seva modificació o derogació. 49

50 50

51 PLANTILLA PREVISTA

52 52

53 ANNEX DE PERSONAL: Programa Tipus Grup Comarca Dotació LLEGENDA: 414 D A F A F B F C F D F E L A L B L C L D L E T A T B T C T D T E 13 8 TOTAL 305 Programa: 414. Salut Pública. Tipus: Codi D F L T Descripció Altre personal directiu Funcionari Laboral fix Laboral temporal Grup: Codi A B C D E W Descripció Titulats superiors Titulats grau mitjà Titulats batxiller o equiv. Graduat escolar o equiv. Certificat d'escolaritat Altres Comarca: 13. Barcelonès 53

54 54

55 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 I PRIMERS 6 MESOS

56 56

57 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018 RESULTATS PRESSUPOSTARIS 57

58 58

59 RESULTAT PRESSUPOSTARI: CONCEPTES DRETS RECONEGUTS NETS OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES AJUSTAMENTS RESULTAT PRESSUPOSTARI 2018 RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017 a) Operacions corrents , ,23 (-) ,10 (-) ,15 b) Operacions de capital , ,04 (-) ,22 (-) ,07 1. Total operacions no financeres (a+b) , ,27 (-) ,32 (-) ,22 c) Actius financers b) Passius financers Total operacions financeres (c+d) I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) (-) ,32 (-) ,22 Ajustaments: 3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals , ,81 4. Desviacions de finançament negatives de l exercici , ,80 5. Desviacions de finançament positives de l exercici , ,11 II. TOTAL AJUSTAMENTS (II=3+4-5) , ,50 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) ,51 (-) ,72 59

60 60

61 ROMANENT DE TRESORERIA: Components (+) Fons líquids , ,13 2. (+) Drets pendents de cobrament , ,18 (+) del Pressupost corrent , ,37 (+) de Pressuposts tancats , ,90 (+) d operacions no pressupostàries , ,91 3. ( ) Obligacions pendents de pagament ,12 (-) ,05 (+) del Pressupost corrent ,26 (-) ,24 (+) de Pressuposts tancats (-) 8.543, ,44 (+) d operacions no pressupostàries ,30 (-) ,25 4. (+) Partides pendents d aplicació (-) 396,80 - ( ) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 396,80 - (+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - - I. Romanent de tresoreria total , ,26 ( ) II. Saldos de cobrament dubtós (-) ,04 (-) ,49 III. Excés de finançament afectat (-) ,71 (-) ,22 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) , ,55 61

62 62

63 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE L EXERCICI

64 64

65 ASPB CLASSIFICACIÓ: E ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: A LIN Econòmic Text Econòmic PREVISIÓ INICIAL MODIF. PREVISIÓ PREV. DEFINITIVA DRETS RECONEGUTS DRETS CANCEL.LATS RECAPTAT LIQUIDAT PEND. COBRAMENT DRETS ANUL.LATS TAXA CONTROL SANITARI (CARNS F) , , , , , ,00 (-)27.963, TAXA EMISSIO CERTIFICATS SANITARIS , , , , , ,75 556, TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS , , , , , , , , TAXA D'INSPECCIO SANITARIA , , , , , , ,80 (-)88.565, PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI , , , , , , , , PREUS PUBLICS CURSOS 6.000, , , , , ,94 (-)4.887, VENTES B.I SERVEIS , , , , , , , VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS , , , , , , , ,36 (-) , MULTES , , , , ,57 660, , ,00 (-)2.676, ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00-500, (-)500,00 Subt. Cap.3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , , , , , , , ,04 (-) , TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ , , , , , , , , , D'OOAA DE L'AJUNTAMENT , , , , , ,84 926, DE L'ADM.GRAL.DE L'ESTAT , , , , , , DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA , , , , , , , DE CONSORCIS , , , , , DE FAMILIES I INS. SENSE AFANY LUCRE , ,19-356, , , , ALTR.TRANSFER. DE LA UE , , , , , , ,18 - Subt. Cap.4 TRANSFERENCIES CORRENTS , , , , , , , , , , INTERESSOS COMPTES BANCARIS 2.000, , (-)2.000,00 Subt. Cap.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000, , (-)2.000, TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ , , , , , , , ,11 Subt. Cap.7 TRANSFERENCIES CAPITAL , , , , , , , , ROMANENTS DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS , , (-) , ROMANENTS TRESORERIA DESP.FINANÇAM. AFECTAT , , (-) ,22 Subt. Cap.8 ACTIUS FINANCERS , , (-) ,46 TOTAL GENERAL , , , , , , , , ,51 (-) ,83 DRETS LIQUIDATS RECAPTAT EX/DEF. PREVISIÓ 65

66 66

67 ASPB CLASSIFICACIÓ: E ESTAT DE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DESPESES EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: A LDE Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. EFECTUAT MODIF. CRÈDIT ROMANENT CRÈDIT A - D D - O O - P REINTEGRAMENTS RET.BASIQUES PERSONAL DIRECTIU , , , , , , ,00 37, RETRIBUCIONS Bàsiques A1 FUNCION , , , , , , , , , RETRIBUCIONS Bàsiques A2 FUNCION , , , , , , , , RETRIBUCIONS Bàsiques C1 FUNCION , , , , , , ,00 (-)24.471, RETRIBUCIONS Bàsiques C2 FUNCION , , , , , , , , , RETRIBUCIONS Bàsiques E FUNCIONAR 8.269, , , , , , , , RETRIB. BÀS. TRIENIS FUNCIONARIS , , , , , , , , , COMPLEMENT DESTI FUNCIONARIS , , , , , , , , , RESTA RETRIB.COMPLEM. FUNCIONARI , , , , , , , , , CONTRIB.PLANS I FONS PENS. FUNCIO , , , ,54 - (-)9.623, ALTRES RETRIBUCIONS FUNCIONARIS , , , , , , ,00 (-)40.915, , RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX , , , , , , , , , RETRIB.COMPLEM. PER. LABORAL FIX , , , , , , ,00 (-)57.591, , RETRIBUCIONS Bàsiques LABORAL TEM , , , , , , ,32 (-)73.802, , RETRIB.COMPL.LABORAL TEMP , , , , , , ,11 (-)80.354, , PRODUCTIVITAT , , , , , ,62 (-) , , Gratificacions ,22 910,22 910,22 910,22 - (-)910, APORTACIONS SEGURETAT SOCIAL , , , , , , , , , QUOTES AFILIACIÓ PAMEM , , , , , , , Subt. Cap.1 DESPESES DE PERSONAL , , , , , , , , , ARRENDAMENTS EDIFICIS I A , , , , , ,75 - (-)44.532, , ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, ,18 312,18 312,18 312,18 - (-)312, ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORM , , , , , , , , , CÀNONS , , , , , , , MANTENIMENT EDIFICIS I AL , , , , , , , , MANTENIMENT MAQUINÀRIA, I , , , , , ,41 323,88 (-)15.896,65-0, ,12 814, MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT , , , , , , , , MANTENIMENT MOBILIARI 7.750, , , , , , , ,21 68, MANTENIMENT EQUIPS I SOFT , , , , , , , , MANTENIMENT ALTRE IMMOBIL MAT , , , ,65 - (-)1.406, MATERIAL D'OFICINA NO INVENTAR , , , , , , , , PREMSA,REVISTES,LLIBRES I , , , , , , , , MATERIAL INFORMATIC NO INVENTAR 500,00 500, , , ,89 957,60 - (-)637, , ENERGIA ELÈCTRICA , , , , , , , ,53-67

68 Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. EFECTUAT MODIF. CRÈDIT ROMANENT CRÈDIT A - D D - O O - P REINTEGRAMENTS AIGUA , , , , , , , GAS , , , , , , , COMBUSTIBLES I CARBURANTS 1.500, ,00 790,60 790,60 790,60 607,37-709, , VESTUARI , , , , , , , , PRODUCTES ALIMENTARIS ,86 487,86 487,86 487,86 - (-)487, PRODUCTES FARMACEUTICS , , , , , ,65 - (-)77.657, , ,46 360, PRODUCTES NETEJA 500,00 500,00 13,00 13,00 13,00 13,00-487, MEDIS DE CULTIU , , , , , ,09 - (-)14.337, , PRODUCTES QUIMICS (REACTIUS) , , , , , ,34 - (-)71.406, , , SUBMINISTRAMENT GASOS , , , , , , , , , ALTR.SUBMINISTRAMENTS (MAT.FUNGI , , , , , , , , , , SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS , , , , , ,79 - (-)3.280, , COMUNICACIONS POSTALS , , , , , , , , COMUNICACIONS INFORMÀTIQU , , , , , ,17 500,00 (-)27.991, ,92 235, TRANSPORTS , , , , , , , , PRIMES D'ASSEGURANCES , , , , , , , , TRIBUTS ESTATALS 100, , , , , , ,07 100, TRIBUTS CCAA ,40 157,40 157,40 157,40 - (-)157, TRIBUTS ENTITATS LOCALS 7.800, , , , , ,85 - (-)2.310, ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I , , , , , , , , , PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.000, , , , , , ,00 (-)11.485, PUBLICACIONS EN DIARIS OF 4.500, , , , , ,55 - (-)1.208, , DESPESES JURÍDIQUES 1.000, , , , , (-)996, , REUNIONS, CONFERÈNCIES I , , , , , , , , ,91 115, FORMACIÓ I PROMOCIÓ , , , , , ,47 600, , , DESP. D'ADMIN.DE PROJ(OVERHEADS) - (-)36.555, (-)36.555,74 (-)36.555, ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES 1.200, , , , , ,67 - (-)20.098, ALTRES DESPESES DIVERSES , , , , , ,40 - (-)18.163, ,03 468, SERVEIS DE NETEJA , , , , , , , , SEGURETAT , , , , , , , , CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS , , , , , ,40-272, , ESTUDIS I TREBALLS TECNICS , , , , , , , , ,72 0, , , RECOLLIDA DE RESIDUS , , , , , ,22 - (-)925, , ,08 699, ALTRES TREBALLS , , , , , , , , , , DIETES DEL PERSONAL DIREC 1.550, , ,

69 Econòmic Text Econòmic CRÈDIT INICIAL CRÈDIT DEFINITIU AUTORITZAT DISPOSAT OBLIGAT PAG. EFECTUAT MODIF. CRÈDIT ROMANENT CRÈDIT A - D D - O O - P REINTEGRAMENTS DIETES DEL PERSONAL NO DI 2.250, ,00 55,50 55,50 55,50 55, , Locomoció DEL PERSONAL DIRECTIU 2.690, ,00 564,53 564,53 564,53 351, , , Locomoció DEL PERSONAL NO DIREC , , , , , , , , , DESPESES D'IMPREMTA , , , , , , , ,44 - Subt. Cap.2 DESPESES EN BENS CORRENTS , , , , , , , , ,51 0, , , COMISSIONS BANCÀRIES 5.000, , , , , , , Subt. Cap.3 DESPESES FINANCERES 5.000, , , , , , , A CONSORCIS , , , , PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUD 3.819, , , , , , , , , ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE , , , , , , , , , ,25 Subt. Cap.4 TRANSFERENCIES CORRENTS , , , , , , , , , , EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , , , , , , , , , MAQUINARIA , , , , , , , , , INSTAL LACIONS TÈCNIQUES , , , , , ,75 (-)6.118, , UTILLATGE I ALTRES ESTRIS , , , ,48 - (-)32.992, , ELEMENTS DE TRANSPORT , , , , , , , MOBILIARI , , , , , , ,45 (-)23.147, , EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO , , , , , , ,51 (-)92.977, , APLICACIONS INFORMATIQUES , , , , , , , , ,65 - Subt. Cap.6 INVERSIONS REALS , , , , , , , , ,79 - TOTAL GENERAL , , , , , , , , ,51 0, , ,77 69

70 70

71 LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2018 EXERCICIS TANCATS 71

72 72

73 ASPB CLASSIFICACIÓ: E DRETS A COBRAR D EX. TANCATS (1/2 ANUL.) EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: A DAT Econòmic Text Econòmic SALDO INICIAL MODIFICACIONS DRETS ANUL.LIQUID. DRETS APL/FRAC TOT.DRETS ANUL TAXA CONTROL SANITARI (CARNS F) , ,28 0,00 0,00 0, TAXA EMISSIO CERTIFICATS SANITARIS , ,15 0,00 0,00 0, TAXA REGISTRE I AUTORITZACIONS , ,45 141,20 0,00 141, TAXA D'INSPECCIO SANITARIA , ,60 0,00 0,00 0, PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI , ,76 0,00 0,00 0, PREUS PUBLICS CURSOS 6.000, ,00 0,00 0,00 0, VENTES B.I SERVEIS , ,00 0,00 0,00 0, VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS , ,24 0,00 0,00 0, MULTES , ,00 0,00 0,00 0, ALTRES INGRESSOS DIVERSOS 500,00-500,00 0,00 0,00 0,00 Subt. Cap. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS , ,48 141,20 0,00 141, TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ , ,66 0,00 0,00 0, D'OOAA DE L'AJUNTAMENT ,32 926,52 0,00 0,00 0, DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA , ,00 0,00 0,00 0, ALTR.TRANSFER. DE LA UE 0, ,50 0,00 0,00 0,00 Subt. Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS , ,64 0,00 0,00 0, INTERESSOS COMPTES BANCARIS 2.000, ,00 0,00 0,00 0,00 Subt. Cap. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000, ,00 0,00 0,00 0, TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ 0, ,77 0,00 0,00 0,00 Subt. Cap. 7 TRANSF. DE CAP.. DE L'ADM. DE L'AJ 0, ,77 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL , ,35 141,20 0,00 141,20 73

74 Econòmic ASPB CLASSIFICACIÓ: E DRETS A COBRAR D EX. TANCATS (2/2 CANC.) EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: A DCT Text Econòmic COBR.EN ESPÈCIE INSOLVÈNCIES PRESCRIPCIONS ALTRES CAUSES TOT.DRETS CANC. RECAPTAT PENDENT COBRAR TAXA D'INSPECCIO SANITARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PREUS PUBLICS ANALISI LABORATORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , VENDES DE BÉNS I SERVEIS: SCS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , MULTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 Subt. Cap. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , TRANSF.CORRENTS DE L'ADM.GRAL.DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, DE CONVENIS SUBSCRITS AMB LA CCAA 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ALTR.TRANSFER. DE LA UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 Subt. Cap. 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , TRANSF.DE CAP.DEL'ADM.GRAL.DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 Subt. Cap. 7 TRANSF. DE CAP.. DE L'ADM. DE L'AJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 74

75 ASPB CLASSIFICACIÓ: E PRESSUP. TANCATS OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI PRESSUPOSTARI: 2018 DE: A OBT Econòmic Text Econòmic OBL.REC. AL 1.1 MODIFIC. I ANUL. TOTAL OBL. REC. PRESCRIPCIONS PAGAM. REALITZATS OBL. PENDENT PAG Arrend edificis 4.268, , , Arrend mobil i equipaments 1.018, , , ARRENDAMENT EQUIPS PROCES INFORMACIÓ 1.621, , , Canons , , , Mant edificis , , , Mant maquinar, , , , Mant material 3.516, , , MANT MOBILIARI 520,00-520,00-520, Mant equips , , , Material d'oficina 7.229, , , Premsa, revistes 83,72-83,72-83, Energia, electricitat 3.502, , , Aigua 1.377, , , Gas 2.784, , , Combustibles i carburants 114,84-114,84-114, Productes farmacèutics 48,50-48,50-48, MEDIS DE CULTIU 8.827, , , PROD.QUIMICS (REACTIUS) ,40 244, , , SUBMINIST.GASOS , , , ALTR.SUBMINIST , , , SERV.TELECOMUN , , , Comunicacions postals 6.438, , , Comunicacions informàtiques , , , Transports , , , Primes d'assegurances 1.447, , , Publica diaris oficials 327,60-327,60-327, Reunions, conferències 6.822, , , FORMACIÓ I PROMOCIÓ , , , ACTIV.CULTURALS I ESPORTIVES 7.365, , , Altres despeses diverses 759,30-759,30-759, SERVEIS NETEJA , , , Seguretat , , ,50-75

76 Econòmic Text Econòmic OBL.REC. AL 1.1 MODIFIC. I ANUL. TOTAL OBL. REC. PRESCRIPCIONS PAGAM. REALITZATS OBL. PENDENT PAG CUSTODIA, DIPOSITS I MAGATZEMS 3.535, , , ESTUDIS I TREBALLS TECNICS , , , RECOLLIDA DE RESIDUS 8.406, , , ALTRES TREBALLS , , , Locomoció DEL PERSONAL NODIRECT 5.472, , , DESPESES D'IMPREMTA , , , ,16 244, , , ENTITATS SENSE AFANY DE LUCRE , , , , , , EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS , , , MAQUINARIA , , , INSTAL LACIONS TÈCNIQUES , , , UTILLATGE I ALTRES ESTRIS , , , ELEMENTS DE TRANSPORT , , , MOBILIARI , , , EQUIPS PER PROCESSOS INFORMACIO 7.462, , , APLICACIONS INFORMATIQUES ,64 183, , , ,17 183, , , ,15 427, , ,24-76

77 LIQUIDACIÓ DEL PRIMER SEMESTRE DEL

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA A L APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2018. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre,

Más detalles

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent

Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Informació relativa a l article 18.b) del Reial Decret 500/1990, de 20 d abril: Liquidació de l exercici anterior i avenç de la del vigent Antecedents Normatius Text Refós de la Llei Reguladora de les

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

Pla d Empresa. Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci:

Pla d Empresa. Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci: Pla d Empresa Nom de l'emprenedor: Lloc i data de naixement: Adreça: Codi Postal i Municipi: Telèfon de contacte: Tipus de Negoci: Índex Resum 3 Persona emprenedora 4 Característiques personals 4 Motivació

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016

Pla de Recursos Humans per al mandat d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 22 d abril de 2016 Pla de Recursos Humans per al mandat 2015-2019 El primer pas d una política de Recursos Humans orientada a modernitzar la plantilla municipal,

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 41 432 01 RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX 119.115,00 13100 41 432 01 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.942,00 13 Personal laboral. 145.057,00 15100 41 432 01 GRATIFICACIONS 6.220,00 15100 41 432

Más detalles

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta,

ANNEX I INSTÀNCIA. Sr./Sra...amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, ANNEX I SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT Y DESENVOLUPAMENT 1 INSTÀNCIA Sr./Sra....amb DNI..., en qualitat de.. de l entitat..., i actuant en representació d aquesta, EXPOSA: Que coneix la convocatòria d

Más detalles

Cost efectiu vs Cost real

Cost efectiu vs Cost real Cost efectiu vs Cost real Què és el cost efectiu? Àrea d Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies Intervenció General Servei d Assistència a la Gestió Econòmica Local Cost efectiu vs Cost real El

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA Amb motiu de l aprovació del pressupost municipal i de conformitat amb l article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. MEMÒRIA ECONÒMICA DE LA FUOC 2011 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l exercici 2011. La firma Deloitte,

Más detalles

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya

octubre La sostenibilitat com a instrument de competitivitat empresarial Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya 27 28 octubre Anna Esteve i Traveset Direcció General de Qualitat Ambiental. Generalitat de Catalunya AMBIENTALITZACIÓ DE LES COMPRES CONTRACTACIÓ PÚBLICA La contractació pública és el mecanisme pel qual

Más detalles

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010.

Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. DE LA FUOC 2010 Introducció Tot seguit es presenten les dades econòmiques de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, corresponents a l'exercici 2010. Com en anys anteriors, la firma Faura-Casas,

Más detalles

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012.

APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L EXERCICI DE 2012. Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d Administració de la societat mercantil de capital ínegrament municipal Tortosa Innova, S.L., CERTIFICO: Que el Consell d Administració de Tortosa

Más detalles

COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS

COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS NORMATIVA REGULADORA Decret 313/1993, de 24 de novembre, sobre organització i competències per a la contractació dels subministraments de l Administració de la Generalitat

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere

Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Consell de ciutat Grup de treball de pressupostos Anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere Reunió de seguiment prèvia a l entrega de l informe 14 Novembre 2017 01. Marc programàtic i organitzatiu

Más detalles

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES DE L'EXERCICI 2.015 De conformitat amb l'establert en l'article 164 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes Locals,

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària. Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú

Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària. Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú Bona pràctica: Assessorament en Seguretat Alimentària Regidoria de Salut Vilanova i la Geltrú Barcelona, 18 de juny de 2013 Vilanova i la Geltrú Capital comarca Garraf 66.591 habitants Cens 2012: 837 establiments

Más detalles

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015

Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI. Entitats sense ànim de lucre 2015 Treball i Formació per a persones beneficiàries de la RMI Entitats sense ànim de lucre 2015 Objecte: El Programa Treball i Formació subvenciona la realització d accions d experiència laboral (contracte

Más detalles

Informe Econòmic

Informe Econòmic Informe Econòmic 2011-2012 del Moviment de Centres d Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés 1. Algunes Consideracions Assemblea General Extraordinària 25 de Febrer de 2012 El Moviment de Centres d

Más detalles

Manual d utilització del Llistat d elements PEP

Manual d utilització del Llistat d elements PEP Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Finances Gecat Gestió Econòmica de la Generalitat de Catalunya Manual d utilització del Llistat d elements PEP Versió 1.0 Data última modificació 07-07-2009

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2016 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 20 432 01 RETRIB.PL.FIX TURISME 123.458,00 13100 20 432 01 PERSO.LAB.TEMPORAL TURISME 19.582,00 13100 31 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL SALA POLIVALENT 12.866,00 13100 32 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC Subsector fundacions Departament d'empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580) BALANÇ Imports en

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments

Generalitat de Catalunya Departament d Economia i Coneixement Comissió Central de Subministraments MARTA BRUGUERA I MIRONÈS, Secretària de la Comissió Central de Subministraments CERTIFICO Que en la reunió d aquesta Comissió de 26 de juny de 2014, s ha acordat: ANTECEDENTS 1. En sessió de 28 de maig

Más detalles

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015

La Regla de la despesa. Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 La Regla de la despesa Situació de l ajuntament d Arenys de Mar en sobrepassar la regla de la despesa en la liquidació de l any 2015 Què és la regla de la despesa? La regla de la despesaconsisteixen que

Más detalles

CLD Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions.

CLD Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions. CLD 07.11.2017 Jornada sobre adaptació de SGA a les novetats de ISO 14001 i EMAS ISO 14001/EMAS Adaptació d un SGA a les noves versions. CLD. Presentació - Empresa amb més de 85 anys de dedicació a la

Más detalles

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 AVALUACIÓ I RECONEIXEMENT DE PERSONAL. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal. Escola Superior de Música de Catalunya. 4.4 Avaluació i reconeixement de personal Escola Superior de Música de Catalunya Sumari 1. Objectius 2. Responsables 3. Desenvolupament del procés 3.1 Disseny del sistema d avaluació del personal docent

Más detalles

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7.

ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES 4. DEFINICIONS 5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 6. SEGUIMENT I MESURA 7. EVIDÈNCIES 8. RESPONSABILITATS 9. FITXA RESUM 10. FLUXOGRAMA 21

Más detalles

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat - Barcelona JORNADA DE TRANSPARÈNCIA ECONÒMICA JORNADA DE TRANSPARÈNCIA TANCAMENT EXERCICI 2015 BALANÇ ENDEUTAMENT ESTATS DE LIQUIDACIÓ RATIOS PLA

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIONS COMPTE JUSTIFICATIU AMB APORTACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA 1. DADES DE L ACTIVITAT SUBVENCIONADA Codi convocatòria Activitat subvencionada Cost de l activitat

Más detalles

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ. Ajuntament de La Garriga

Avantprojecte pressupost 2017 PRESENTACIÓ.  Ajuntament de La Garriga 1 PRESENTACIÓ Benvinguts! 2 La participació ciutadana cada cop ha de tenir més pes en les decisions que es prenen al poble Energia Creativitat Idea Flexibilliat Principals eixos 3 Continuar amb mesures

Más detalles

El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge

El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge El reallotjament enfront de la pèrdua de l habitatge Mesa d Emergència de Catalunya Barcelona, 16 d octubre de 2017 A. Pèrdua de l habitatge. 1 objectiu 3 instruments Ajudar a les famílies amb sobreendeutament,

Más detalles

Jornada de Cloenda Cercles de Comparació Intermunicipal

Jornada de Cloenda Cercles de Comparació Intermunicipal Jornada de Cloenda Cercles de Comparació Intermunicipal Residus i Neteja Viària i Eficiència Energètica en l Enllumenat Públic El que no es pot mesurar no es pot avaluar i el que no es pot avaluar no es

Más detalles

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari

PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA. 3r. Plenari PLA LOCAL D INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE LA CIUTAT DE LLEIDA 3r. Plenari 22 de març de 2010 Generalitat de Catalunya Departament d'acció Social i Ciutadania Procésde disseny del Pla DIAGNOSI procés Aprovació

Más detalles

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS DE QUALITAT DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2014 Àrea de Presidència Rambla Catalunya, 126 08008 Barcelona Tel. 934 020 709 Fax 934 049 14 s.planif.avaluacio@diba.cat www.diba.cat ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL INFORME DE SEGUIMENT DELS COMPROMISOS

Más detalles

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE hores Secretaria General SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA DIPUTACIÓ 24 DE NOVEMBRE DE 2017.- 11 hores ORDRE DEL DIA 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada amb caràcter ordinari el

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

Notificacions de sancions de trànsit. Carles Ferrer Barcelona, 15 de febrer de 2013

Notificacions de sancions de trànsit. Carles Ferrer Barcelona, 15 de febrer de 2013 Notificacions de sancions de trànsit Carles Ferrer Barcelona, 15 de febrer de 2013 Marc jurídic Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació

Más detalles

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS

4. VALORACIÓ DE LES DIFERENTES PROPOSTES TÈCNIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DELS LICITADORS PRESENTADES PER AL CONTRACTE DE SERVEIS DE REVISIÓ I MANTENIMENT DELS EXTINTORS UBICATS EN DIFERENTS EDIFICIS I ALTRES INSTAL LACIONS DE L AJUNTAMENT

Más detalles

Pla per a la Inclusió Social

Pla per a la Inclusió Social Seguiment i avaluació del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 I Informe de seguiment 2013 SÍNTESI EXECUTIVA Abril 2014 Pla per a la Inclusió Social 2012-2015 Síntesi executiva I Informe de seguiment

Más detalles

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat

II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat II Jornada Pla de salut de Barcelona Ciutat 28-04-2014 Programa Baixem al Carrer Inici del programa: 2009 Territori: Poble Sec Agents que van intervenir: Per iniciativa del Pla Comunitari del barri A través

Más detalles

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010

Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Estatuts de l Agència d Avaluació i Prospectiva de l Educació Novembre 2010 Els continguts d aquesta presentació estan subjectes a una llicència de Reconeixement-No comercial-compartir 3.0 de Creative

Más detalles

Procés per a la gestió de l orientació professional

Procés per a la gestió de l orientació professional 310.3.5 Procés per a la gestió de l orientació professional 04 de maig de 2010 310.3.5 Escola Politècnica Superior d Edificació de Barcelona V2 ÍNDEX 1. FINALITAT 2. ABAST DEL PROCÉS 3. REFERÈNCIES / NORMATIVES

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost de l Organisme Autònom de Desenvolupament Local de l'exercici 2010. Data : 16 de febrer de 2011 I N F O R M E De conformitat amb l article

Más detalles

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012.

INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L ARTICLE 12 DE LA LLEI ORGANICA D ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2/2012. En virtut del que estableix l article 4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula

Más detalles

Procediment d auditoria interna de Qualitat

Procediment d auditoria interna de Qualitat A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1. Elaboració del pla d auditories internes. E.2. Execució de les auditories. E.3. Informes d auditoria. E.4. Règim

Más detalles

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA

ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA ELS DIFERENTS MODELS DE GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS DEL CICLE DE L AIGUA I CONGRÉS DE L AIGUA A CATALUNYA Josep Alabern Valentí Gerent Aigües de Manresa Barcelona, 19 de març de 2015 EL SERVEI D AIGUA

Más detalles

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 26182 DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom

D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'oac, DECLARO: Primer cognom Segon cognom Nom Annex 1 Declaració d activitats del personal al servei de l'oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Tipus de declaració inicial d actualització D acord amb el que estableix l'art. 47 de les Normes d'actuació

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

INFORME D ADJUDICACIÓ

INFORME D ADJUDICACIÓ INFORME D ADJUDICACIÓ SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES DE LES ZONES COMUNES DELS EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I MERCABARNA FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT EXP. OB15103 Un cop tancat

Más detalles

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA CATÀLEG DE SERVEIS DEL SAM ASSISTÈNCIA ECONÒMICA ÀMBIT ECONÒMIC 1. Elaboració execució pressupost. Assistència en l'elaboració i presentació d'informació econòmica, financera i de gestió, que conforma

Más detalles

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades

El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades El paper de les EC s en la realització d Inspeccions Ambientals Integrades Rodrigo Radovan - Global Business Development Manager Industrial Services TÜV Rheinland International Foment del Treball Nacional

Más detalles

L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE)

L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE) EDIFICACIÓ I URBANISME SOSTENIBLES L ESTRATÈGIA CATALANA DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D EDIFICIS (ECREE) Juanjo Escobar Cap de la Divisió de Gestió Energètica. ICAEN 17 / juny / 2017 QUÈ ES L ECREE? El Govern

Más detalles

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació

1.1. Òrgan que l ha sol licitat o al qual s adreça: president de la corporació INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE L OBJECTIU D ESTABILITAT, OBJECTIU DEL DEUTE PÚBLIC I LA REGLA DE LA DESPESA (Establert a l article 15.2.c/ de l Ordre HAP/2105/2012, d 1 d octubre, per

Más detalles

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació

INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació INFORME SOBRE PRESSUPOSTOS DEPARTAMENT ENSENYAMENT 2014 CCOO Federació d Educació 1 Notes sobre la metodologia d estudi a. Estudiem la destinació de les partides, però en l estructura del Departament,

Más detalles

Programa d Ajuda per a la Coordinació d Activitats Empresarials PACAE

Programa d Ajuda per a la Coordinació d Activitats Empresarials PACAE Programa d Ajuda per a la Coordinació d Activitats Empresarials PACAE https://www.upc.edu/prevencio/pacae Coordinació d activitats empresarials Per què cal fer CAE? És una obligació legal que implica que

Más detalles

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport Secció de suport a entitats Juliol 2016 Índex sobre rendició anual de comptes davant del CCE 1-

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ"

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ ANY PRESSUPOST: 2007 45500/ / / 12.020,24 12.020,24 12.020,24 GENERALITAT DE CATALUNYA 2007 12.020,24 12.020,24 12.020,24 Pàg.: 1 ANY PRESSUPOST: 2008 39900/ / / 1.117,60 1.117,60 1.117,60 ALTRES INGRESSOS

Más detalles

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària

Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Pla d empresa en l àmbit de l Administració sociosanitària Índex 1. Presentació del projecte 1.1. Descripció general 1.2. Objectius personals 1.3. Fitxa de l empresa 2. Els promotors 2.1. El currículum

Más detalles

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest:

I N F O R M E. D acord amb l art.93 del RD 500/1990, la liquidació ha de posar de manifest: PZB Assumpte: Proposta d aprovació de la liquidació del pressupost d OASI de l'exercici 2010 i de l'expedient de modificació de crèdit núm.1 d'incorporació de romanents. Data : 16 de febrer de 2011 I N

Más detalles

LLEI 2/2015, DE 30 DE MARÇ, DE DESINDEXACIÓ DE L ECONOMIA ESPANYOLA (GUIA DE LECTURA)

LLEI 2/2015, DE 30 DE MARÇ, DE DESINDEXACIÓ DE L ECONOMIA ESPANYOLA (GUIA DE LECTURA) LLEI 2/2015, DE 30 DE MARÇ, DE DESINDEXACIÓ DE L ECONOMIA ESPANYOLA (GUIA DE LECTURA) ANTECEDENT Disposició addicional 88ª de la LPGE 2014 ENTRADA EN VIGOR 1 d abril de 2015 Necessitat d aprovar Reial

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016

SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 SOL LICITUD SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ANY 2016 MODELS DE DOCUMENTACIÓ PER SOL LICITAR SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRENCIA COMPETITIVA ADREÇADES AL FOMENT D INICIATIVES I PROPOSTES CULTURALS

Más detalles

Procediment de neteja i manteniment d equipaments de gestió directa

Procediment de neteja i manteniment d equipaments de gestió directa A. OBJECTE B. ABAST C. REFERÈNCIES D. RESPONSABILITATS E. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT E.1 Neteja i manteniment del coll d Estenalles. E.2 Neteja i manteniment de l oficina del parc a la Mata. E.4. Del seguiment

Más detalles

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC

Exemples de documents i registres del Pla d APPCC Exemples de documents i registres del Tot seguit es desenvolupen alguns models de documents del i de registres derivats de la seva execució a títol d exemple per facilitar la comprensió del principi 7

Más detalles

Informe del registre d'activitats de tractament

Informe del registre d'activitats de tractament Informe del registre d'activitats de tractament Índex SE001 Plataformes educatives SE002 Videovigilància SE003 Gestió econòmica, contractació i col laboradors Denominació de l'activitat de tractament SE001

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BANC D ESPANYA Suplement en llengua catalana al núm. 314 Dilluns 29 de desembre de 2014 Secc. I. Pàg. 1 I. DISPOSICIONS GENERALS BANC D ESPANYA 13572 Circular 6/2014, de 19 de desembre, del Banc d Espanya, per la qual

Más detalles

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Recursos humans i responsabilitat social corporativa Administració i gestió Recursos humans i responsabilitat social corporativa CFGS.AFI.M04/0.12 CFGS - Administració i finances Generalitat de Catalunya Departament d Ensenyament Aquest material ha estat

Más detalles

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l exercici de 2014 1. Àmbit subjectiu Els procediments que es detallen en aquesta nota són d aplicació als ens locals i als ens

Más detalles

TRANSPORTS BUTLLETÍ DE. Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera. a Catalunya SUMARI OBSERVACIÓ

TRANSPORTS BUTLLETÍ DE. Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera. a Catalunya SUMARI OBSERVACIÓ BUTLLETÍ DE TRANSPORTS NÚMERO 27 - FEBRER 2004 Observatori de Costos del Transport de Mercaderies per Carretera a Catalunya SUMARI FURGONETA...2 CAMIÓ LLEUGER...4 CAMIÓ MITJÀ...6 CAMIÓ PESANT...8 CONJUNT

Más detalles

LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L EMPRESA

LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L EMPRESA UNITAT 7 LA FUNCIÓ PRODUCTIVA I ELS COSTOS DE L EMPRESA ECONOMIA DE L EMPRESA 1 BATXILLERAT El departament de producció Funcions del departament Aprovisionament. Fabricació. Emmagatzemament. Control de

Más detalles

Pressupostos de Justícia per al 2015

Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupostos de Justícia per al 2015 Pressupost consolidat. Comparativa 2014-2015 Pressupostos consignats al Departament de Justícia 880 M 859,3M 850 M 820 M 790 M ICS CTTI 832,9M 33,2 M Diferència + 59,6M

Más detalles

- COST DE LA PLAÇA ESCOLAR - INSUFICIÈNCIA DEL CONCERT. Exponent. Sr. Carles Camí

- COST DE LA PLAÇA ESCOLAR - INSUFICIÈNCIA DEL CONCERT. Exponent. Sr. Carles Camí - COST DE LA PLAÇA ESCOLAR - INSUFICIÈNCIA DEL CONCERT Exponent. Sr. Carles Camí Tipus d Escola: Escola concertada de 2 línies Nivell Unitats Nº alumnes Educació Infantil 6 150 Educació Primària 12 300

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247

1.- Entitat Adjudicadora a.- Organisme: Fundació de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau b.- Número d'expedient: OBE 15/247 ANUNCI D ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PROTESIS DE GENOLL AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Expedient OBE 15/247 1.- Entitat Adjudicadora

Más detalles

CONNEXIÓ ELÈCTRICA VALL D HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS 2A FASE CLAU HHB (1v)

CONNEXIÓ ELÈCTRICA VALL D HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS 2A FASE CLAU HHB (1v) SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE: CONNEXIÓ ELÈCTRICA VALL D HEBRON BARCELONA HOSPITAL CAMPUS

Más detalles