Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics PRESSUPOST EXERCICI 2018

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics PRESSUPOST EXERCICI 2018"

Transcripción

1 Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics PRESSUPOST EXERCICI 2018

2 2

3 PRESSUPOST 2018 ÍNDEX I Evolució del pressupost d'ingressos per capítols 5 II Pressupost d'ingressos ordenat per econòmic 9 III Evolució del pressupost de despeses per capítols 15 IV Pressupost de despeses ordenat per econòmic 19 V Quantificació dels programes 41 VI Consignacions pressupostàries per orgànics, programes 61 VII Per orgànics i tipus de despesa 65 VIII Per programes i tipus de despesa 69 IX Pressupost consolidat 73 X Programa d'inversions XI Pressupost de l'oam Fundació Castell de Calafell 81 XII Aplicacions ampliables 85 XIII Bases execució 89 3

4 4

5 PRESSUPOST 2018 I Evolució del pressupost d'ingressos per capítols 5

6 6

7 EVOLUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Capítol Descripció Pressupost inicial 2017 Pressupost inicial 2018 Variació I Impostos directes ,46 54,09% ,40 54,97% 1,64% II Impostos indirectes ,53 0,56% ,03 0,67% 23,65% III Taxes i altres ingressos (sense Art.39) ,90 17,91% ,70 18,74% 9,00% IV Transferències corrents ,09 14,94% ,17 14,32% -0,18% V Ingressos patrimonials ,75 1,21% ,61 1,21% 4,59% Total ingressos corrents ,73 88,71% ,91 87,70% 3,00% Art. 39 Quotes d'urbanització 0,00 0,00% 0,00 0,00% VI Alienació d'inversions reals 0,00 0,00% 0,00 0,00% VII Transferències de capital ,22 1,50% ,84 2,14% 48,76% Total ingressos de capital ,22 1,50% ,84 2,14% 48,76% Operacions no financeres ,95 90,20% ,75 89,83% 3,76% VIII Actius financers ,00 0,31% ,00 0,29% 0,00% IX Passius financers ,31 9,49% ,00 9,88% 8,42% Total ingressos financeres ,31 9,80% ,00 10,17% 8,16% Total ingressos ,26 100,00% ,75 100,00% 4,19% Ingressos per capítols ,32% 0,00% 0,00% 2,14% 1,21% 18,74% 0,29% 9,88% Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos (sense Art.39) Transferències corrents Ingressos patrimonials Quotes d'urbanització Alienació d'inversions reals 0,67% 52,76% Transferències de capital Actius financers Passius financers Evolució dels ingressos per capítols Passius financers Actius financers Transferències de capital Alienació d'inversions reals Quotes d'urbanització Ingressos patrimonials Transferències corrents Taxes i altres ingressos (sense Art.39) Impostos indirectes Impostos directes

8 8

9 PRESSUPOST 2018 II Pressupost d'ingressos ordenat per econòmic 9

10 10

11 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import CAPÍTOL I Impostos directes ,40 Article 11 Impostos sobre el capital ,81 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa rúst 4.275,78 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de naturalesa urba ,57 B Impost sobre béns immobles. Béns immobles de característique ,04 B Impost sobre vehicles de tracció mecànica ,62 B Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa ,80 Article 13 Impost sobre les activitats econòmiques ,59 B Impost sobre activitats econòmiques ,59 CAPÍTOL II Impostos indirectes ,03 Article 29 Altres impostos indirectes ,03 B Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,03 CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos ,70 Article 30 Taxes per la prestació de serveis públics bàsics ,52 D Servei de proveïment d'aigua ,51 D Servei de clavegueram ,00 D Servei de recollida d'escombraries ,01 Article 31 Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferen ,11 E Escola d'art ,00 E Escola d'idiomes ,00 E Tallers, cursos i seminaris 7.900,00 E Tallers, cursos i seminaris 300,00 E Activitats esportives gent gran 5.700,00 C Ús instal lacions esportives 300,00 D Serveis cementiri ,31 D Conservació cementiri ,68 E Entrades teatre 500,00 E Ús teatre 2.000,00 E Sonaestiu ,00 E Publicacions i llibres 6,00 E Fotocòpies i impressions 6,00 E Ludoteques 6,00 D Registre animals de companyia 845,00 D Dipòsit de gossos 1.336,00 C Transport escolar ,31 C Transport urbà ,81 Article 32 Taxes per la realització d'activitats de competència local ,00 B Llicències urbanístiques ,00 B Cèdules d'habitabilitat i llicències de primera ocupació ,00 B Taxes per altres serveis urbanístics. 600,00 B Expedició documents ,00 B Expedició documents 600,00 C Expedició documents 6,00 C Retirada de vehicles ,00 C Plaques i distintius ,00 C Llicències autotaxis 560,00 C Utilització de columnes 6,00 A Emissora municipal ,00 D Intervenció integral en activitats i instal lacions ,00 11

12 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import D Autorització sanitària 600,00 D Inscripció convocatòries 1.300,00 D Taxa per la prestació de serveis especials 6,00 Article 33 Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local ,74 C Estacionament de vehicles ,04 C Entrada de vehicles ,00 C Aprofitament especial del domini públic per empreses de subm ,00 C Obertura sondatges 12,00 C Ocupació amb taules i cadires ,17 C Col locació tarimes i tribunes 6,00 C Ocupació amb indústries al carrer i ambulants ,35 C Ocupació amb mercaderies ,18 A Taxa per utilització instal lacions municipals per celebraci 900,00 Article 34 Preus públics ,08 E Teleassistència 6,00 E Cursos i tallers treball 6,00 E Cursos i tallers educació 3.000,00 C Cursos i tallers joventut 5.000,00 C Serveis esportius. 6,00 C Activitats infantils 6,00 C Taquillatge 7.994,00 B Fotocopies 6,00 E Venda de llibres 6,00 E Mercat ambulant ,40 C Actes turístics 6,00 E Fira Sant Miquel 6,00 E Serveis culturals 3.000,00 E Lloguer espai Vilarenc-Zenit 9.968,45 D Ocupació platges ,00 D Ocupació parasols i hamaques ,69 E Servei Assistència Domiciliària 438,54 Article 36 Vendes. 6,00 C Ventes. 6,00 Article 38 Reintegraments d'operacions corrents. 72,00 B Reintegrament d'avals. 6,00 B Reintegraments de pressupostos corrent 6,00 B Reintegraments de pressupostos tancat 6,00 B Reint. despeses electorals G. Civil 6,00 B Reint. despeses electorals Generalitat 6,00 B Anuncis a càrrec de particulars 6,00 D Indemnitzacions desperfectes 6,00 D Neteja de solars a càrrec de particulars 6,00 D Indemnitzacions fanals 6,00 B Execució subsidiària 6,00 C Indemnitzacions sinistres 6,00 E Indemnitzacions sinistres 6,00 Article 39 Altres ingressos ,25 B Multes urbanístiques. 6,00 12

13 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import D Multes circulació i denúncies via pública ,91 B Sancions expedients inspecció 6,00 B Recàrrec de constrenyiment ,77 B Interessos de demora ,00 C Altres ingressos 6,00 D Atribució fons per l'explotació depuradora d'aigües residual ,00 D Millores explotació depuradora d'aigües residuals ,57 B Ingressos per execucions subsidiàries 6,00 B Imprevistos. 6,00 CAPÍTOL IV Transferències corrents ,17 Article 42 De l'administració de l'estat ,24 B Participació en els tributs de l'estat ,24 B Altres transferències corrents de l'estat. 6,00 Article 45 De comunitats autònomes ,93 B Fons nacional de cooperació local de Catalunya ,42 E Subvencions per serveis socials ,46 B Subvencions per informàtica 6,00 D Subvenció per medi ambient 6,00 B Subvencions Jutjat de Pau 6.000,00 B Transferències eleccions autonòmiques 6,00 E Subvenció escoles bressol ,00 E Subvenció Catalunya emprén ,00 E Subvencions formació ocupcional 6,00 E Subvencions plans d'ocupació 6,00 B Aportació de Generalitat per llei de barris ,05 C Subvenció direcció gral de joventut ,00 C Taxa turística ,00 E Subvenció Pla d'entorn 8.700,00 B Altres subvencions Generalitat 6,00 Article 46 D'entitats locals ,00 C Subvencions per turisme 5.500,00 E Subvencions per serveis socials 6,00 E Subvencions per ensenyament 6,00 C Subvencions per esports 6,00 E Subvencions per activitats culturals 6,00 E Subvenció xarxa de vivers d'empreses 3.000,00 E Subvenció Coworking 4.560,00 D Subvenció estudi Recursos humans ,00 B Altres subvencions Diputació 6,00 E Subvenció per serveis socials 6,00 B Altres subvencions Consell Comarcal 6,00 Article 47 D'empreses privades. 18,00 A Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 E Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 E Aportació d'empreses privades. convenis de col.laboració 6,00 CAPÍTOL V Ingressos patrimonials ,61 Article 52 Interessos de dipòsits ,00 B Interessos c/c ,00 Article 54 Rendes de béns immobles ,00 13

14 ORDENAT PER ECONÒMIC - INGRESSOS PRESSUPOST 2018 Art. Org. Econ. Descripció Import B Lloguers 7.200,00 Article 55 Productes de concessions i aprofitaments especials ,61 D Cànon platja ,55 D Cànon concessió cementiri/tanatori 6,00 D Cànon residus municipals Consell Comarcal ,86 C Canon trenet turistic 500,00 D Cànon quiosc parc de la sínia 2.400,00 D Cànon bar Camp de Futbol 5.500,00 D Dret d'ús instal.lacions ,00 C Cànon base nàutica ,18 B Cànon mercat ,02 CAPÍTOL VII Transferències de capital ,84 Article 72 De l'administració de l'estat ,00 D Subvenció Instituto para la divers. y ahorro energia (IDAE) ,00 Article 75 De comunitats autònomes ,84 B Aportació de Generalitat per llei de barris ,46 B Subvenció ACA ,38 Article 76 D'entitats locals ,00 B Subvenció PAM ,00 CAPÍTOL VIII Actius financers ,00 Article 83 Reintegraments de préstecs de fora del sector públic ,00 D Bestretes personal funcionari ,00 D Bestretes personal laboral ,00 CAPÍTOL IX Passius financers ,00 Article 91 Préstecs rebuts en euros ,00 B Préstecs a llarg termini ,00 TOTAL INGRESSOS ,75 14

15 PRESSUPOST 2018 III Evolució del pressupost de despeses per capítols 15

16 16

17 EVOLUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2018 Capítol Descripció Pressupost inicial 2017 Pressupost inicial 2018 Variació I Despeses de personal ,93 27,82% ,53 27,68% 3,66% II Compra de béns corrents i serveis ,15 41,75% ,08 44,53% 11,11% III Despeses financeres ,82 2,30% ,97 1,08% -51,37% IV Transferències corrents ,05 2,96% ,33 2,75% -3,08% Total despeses corrents ,95 74,83% ,91 76,03% 5,86% V Fons de contingència ,66 0,71% ,79 0,44% -35,12% VI Inversions reals ,21 11,92% ,53 12,79% 11,82% VII Transferències de capital ,00 0,14% ,00 0,06% -51,61% Total despeses de capital ,87 12,77% ,32 13,30% 8,52% Operacions no financeres ,82 87,60% ,23 89,33% 6,25% VIII Actius financers ,00 0,31% ,00 0,29% 0,00% IX Passius financers ,44 12,09% ,52 10,37% -10,62% Total despeses financeres ,44 12,40% ,52 10,67% -10,36% Total despeses ,26 100,00% ,75 100,00% 4,19% 0,29% 0,06% Despeses per capítols 2018 Despeses de personal 12,79% 10,37% 27,68% Compra de béns corrents i serveis Despeses financeres 0,44% Transferències corrents Fons de contingència 2,75% 1,08% Inversions reals Transferències de capital Actius financers 44,53% Passius financers Evolució de les despeses per capítols Passius financers Actius financers Transferències de capital Inversions reals Fons de contingència Transferències corrents Despeses financeres Compra de béns corrents i serveis Despeses de personal

18 18

19 PRESSUPOST 2018 IV Pressupost de despeses ordenat per econòmic 19

20 20

21 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import CAPÍTOL I Despeses de personal ,53 A Retribucions bàsiques òrgans de govern ,96 B Sous subgrup A1 o grup A ,12 B Sous subgrup A1 o grup A ,03 B Sous subgrup A1 o grup A ,59 B Sous subgrup A1 o grup A ,06 B Sous subgrup A1 o grup A ,59 B Sous subgrup A1 o grup A ,72 B Sous subgrup A1 o grup A ,03 B Sous subgrup A1 o grup A ,06 A Sous subgrup A2 i grup B ,09 B Sous subgrup A2 i grup B ,09 B Sous subgrup A2 i grup B ,25 C Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,56 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 D Sous subgrup A2 i grup B ,09 E Sous subgrup A2 i grup B ,09 A Sous del grup C ,69 A Sous del grup C ,69 B Sous del grup C ,38 B Sous del grup C ,72 B Sous subgrup C2 i grup D. 855,03 B Sous del grup C1 855,03 B Sous del grup C ,69 B Sous subgrup C2 i grup D. 855,03 B Sous del grup C ,69 C Sous del grup C ,72 D Sous del grup C ,72 D Sous del grup C ,07 E Sous subgrup C2 i grup D ,11 E Sous subgrup C2 i grup D ,69 E Sous del grup C ,69 A Sous del grup C ,71 B Sous del grup C ,60 B Sous del grup C ,00 B Sous del grup C ,20 B Sous del grup C ,79 B Sous del grup C ,10 B Sous del grup C ,37 B Sous del grup C ,69 B Sous del grup C ,88 B Sous del grup C ,30 B Sous del grup C ,10 B Sous del grup C ,20 B Sous del grup C ,40 C Sous del grup C ,09 C Sous del grup C ,50 C Sous del grup C ,10 C Sous del grup C ,10 21

22 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Sous personal d'agrupacions profesionals i grup E ,67 D Sous del grup C ,40 D Sous del grup C ,50 D Sous del grup C ,58 D Sous del grup C ,29 E Sous del grup C ,70 E Sous personal d'agrupacions profesionals i grup E ,25 E Sous del grup C ,30 E Sous del grup C ,76 E Sous del grup C ,10 A Sous del grup E ,53 B Sous del grup E ,10 B Sous del grup E ,80 C Sous del grup E ,40 C Sous del grup E ,97 D Sous del grup E ,40 E Sous del grup E ,73 E Sous del grup E ,40 A Trienis ,74 A Trienis ,64 B Trienis ,34 B Trienis ,29 B Trienis ,00 B Trienis ,78 B Trienis ,56 B Trienis ,73 B Trienis ,18 B Trienis ,99 B Trienis ,00 B Trienis ,24 B Trienis ,29 B Trienis ,42 B Trienis ,85 B Trienis ,35 C Trienis ,76 C Trienis ,44 C Trienis ,01 C Trienis ,85 C Trienis. 587,01 D Trienis ,02 D Trienis ,08 D Trienis ,55 D Trienis ,51 D Trienis ,66 E Trienis ,31 E Trienis ,63 E Trienis ,79 E Trienis. 259,65 E Trienis ,43 E Trienis ,85 E Trienis ,23 22

23 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Programa gabinet tècnic de gestió interna ,00 A Complement de destinació ,97 A Complement de destinació ,94 B Complement de destinació ,89 B Complement de destinació ,63 B Complement de destinació ,66 B Complement de destinació ,71 B Complement de destinació ,64 B Complement de destinació ,97 B Complement de destinació ,33 B Complement de destinació 3.553,76 B Complement de destinació 5.078,92 B Complement de destinació 9.662,48 B Complement de destinació ,17 B Complement de destinació 4.524,58 B Complement de destinació 8.201,62 B Complement de destinació ,27 C Complement de destinació 6.056,05 C Complement de destinació ,11 C Complement de destinació ,86 C Complement de destinació 5.729,99 C Complement de destinació 9.188,25 D Complement de destinació ,69 D Complement de destinació ,01 D Complement de destinació ,47 D Complement de destinació ,19 D Complement de destinació ,73 E Complement de destinació ,18 E Complement de destinació ,88 E Complement de destinació 9.865,77 E Complement de destinació ,50 E Complement de destinació ,22 E Complement de destinació 5.078,92 E Complement de destinació 5.078,92 A Complement específic ,72 A Complement específic ,43 B Complement específic ,14 B Complement específic ,96 B Complement específic ,51 B Complement específic ,48 B Complement específic ,92 B Complement específic ,43 B Complement específic ,56 B Complement específic 5.529,14 B Complement específic 6.504,65 B Complement específic ,51 B Complement específic ,51 B Complement específic 7.103,98 B Complement específic ,54 B Complement específic ,56 C Complement específic ,25 23

24 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Complement específic ,88 C Complement específic ,22 C Complement específic ,93 C Complement específic ,20 D Complement específic ,83 D Complement específic ,74 D Complement específic ,34 D Complement específic ,84 D Complement específic ,89 E Complement específic ,29 E Complement específic ,90 E Complement específic ,52 E Complement específic ,65 E Complement específic ,47 E Complement específic 8.673,84 E Complement específic 7.107,98 A Altres complements 4.018,13 B Altres complements 760,18 C Altres complements 7.182,00 D Altres complements 6.587,59 D Altres complements ,84 D Altres complements ,45 E Altres complements 1.890,96 E Altres complements 1.083,28 E Altres complements 4.018,13 A Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.983,95 A Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 A Retribucions bàsiques personal laboral fix ,91 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 8.826,10 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.724,38 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,27 B Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.983,95 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,09 B Retribucions bàsiques personal laboral fix ,61 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,20 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,54 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,06 C Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.371,98 C Retribucions bàsiques personal laboral fix ,18 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,91 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,23 D Retribucions bàsiques personal laboral fix ,93 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,73 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,45 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,71 E Retribucions bàsiques personal laboral fix ,76 E Retribucions bàsiques personal laboral fix 9.464,81 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,17 A Retribucions complementàries personal laboral fix ,72 24

25 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Retribucions complementàries personal laboral fix 9.083,95 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,76 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,64 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,65 B Retribucions complementàries personal laboral fix ,05 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,26 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,30 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,18 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,56 C Retribucions complementàries personal laboral fix ,08 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,49 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,81 D Retribucions complementàries personal laboral fix ,87 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,24 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,24 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,20 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,13 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,39 E Retribucions complementàries personal laboral fix ,35 A Altres complements personal laboral fix 4.018,13 A Altres complements personal laboral fix ,79 B Altres complements personal laboral fix 1.890,96 C Altres complements personal laboral fix ,02 C Altres complements personal laboral fix ,73 C Altres complements personal laboral fix 8.488,33 C Altres complements personal laboral fix 7.445,41 C Altres complements personal laboral fix ,04 D Altres complements personal laboral fix 7.445,41 D Altres complements personal laboral fix 1.644,80 E Altres complements personal laboral fix ,35 E Altres complements personal laboral fix ,35 E Altres complements personal laboral fix 4.018,13 E Altres complements personal laboral fix 3.214,50 C Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,43 D Retribucions bàsiques personal laboral temporal 9.464,81 E Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,32 E Retribucions bàsiques personal laboral temporal ,61 C Retribucions complementàries personal laboral temporal ,52 D Retribucions complementàries personal laboral temporal ,08 E Retribucions complementàries personal laboral temporal ,36 C Altres complements personal laboral temporal 2.166,56 E Altres retribucions personal ,25 E Altres retribucions personal ,75 A Productivitat mensual 4.428,67 A Productivitat mensual 6.238,14 B Productivitat mensual ,90 B Productivitat mensual 9.241,77 B Productivitat mensual ,88 B Productivitat mensual 7.270,64 B Productivitat mensual 8.774,68 25

26 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import B Productivitat mensual ,01 B Productivitat mensual 4.552,24 B Productivitat mensual 153,30 B Productivitat mensual 1.890,15 B Productivitat mensual 3.531,58 B Productivitat mensual ,48 B Productivitat mensual 773,66 B Productivitat mensual 353,80 B Productivitat mensual 4.765,68 C Productivitat mensual 6.643,14 C Productivitat mensual ,68 C Productivitat mensual 2.715,43 C Productivitat mensual 550,11 C Productivitat mensual 289,57 D Productivitat mensual 6.868,31 D Productivitat mensual ,72 D Productivitat mensual ,17 D Productivitat mensual ,89 D Productivitat mensual ,13 E Productivitat mensual 2.421,72 E Productivitat mensual 2.825,80 E Productivitat mensual ,01 E Productivitat mensual 1.077,61 E Productivitat mensual 1.921,77 E Productivitat mensual 2.376,81 E Productivitat mensual 3.784,91 A Productivitat anual 3.365,03 A Productivitat anual 8.412,58 B Productivitat anual ,72 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual ,13 B Productivitat anual 6.730,07 B Productivitat anual ,23 B Productivitat anual 6.730,07 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual ,13 B Productivitat anual 1.682,52 B Productivitat anual 3.365,03 B Productivitat anual 8.412,58 C Productivitat anual 1.682,52 C Productivitat anual ,62 C Productivitat anual 3.365,03 C Productivitat anual 1.682,52 C Productivitat anual 1.682,52 D Productivitat anual ,10 D Productivitat anual 3.365,03 D Productivitat anual ,62 D Productivitat anual ,48 26

27 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import D Productivitat anual ,65 E Productivitat anual 8.412,58 E Productivitat anual 3.365,03 E Productivitat anual 3.365,03 E Productivitat anual 5.047,55 E Productivitat anual 5.047,55 E Productivitat anual 1.682,52 E Productivitat anual 1.682,52 A Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 A Productivitat mensual personal laboral fix 2.217,06 A Productivitat mensual personal laboral fix 2.538,52 B Productivitat mensual personal laboral fix 153,32 B Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 B Productivitat mensual personal laboral fix 415,63 B Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 B Productivitat mensual personal laboral fix 4.182,49 B Productivitat mensual personal laboral fix 6.017,17 C Productivitat mensual personal laboral fix 3.340,47 C Productivitat mensual personal laboral fix ,50 C Productivitat mensual personal laboral fix 3.551,82 C Productivitat mensual personal laboral fix 99,52 C Productivitat mensual personal laboral fix 895,75 D Productivitat mensual personal laboral fix 3.489,58 D Productivitat mensual personal laboral fix 2.899,29 D Productivitat mensual personal laboral fix 3.692,97 E Productivitat mensual personal laboral fix 7.770,39 E Productivitat mensual personal laboral fix 530,70 E Productivitat mensual personal laboral fix 9.639,35 E Productivitat mensual personal laboral fix ,88 E Productivitat mensual personal laboral fix 4.838,06 E Productivitat mensual personal laboral fix 176,90 A Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 A Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 A Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 B Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 C Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 C Productivitat anual personal laboral fix ,53 C Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 C Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 C Productivitat anual personal laboral fix ,65 D Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 D Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 D Productivitat anual personal laboral fix 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral fix 8.412,58 E Productivitat anual personal laboral fix 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral fix 6.730,07 27

28 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Productivitat anual personal laboral fix ,82 E Productivitat anual personal laboral fix 3.365,03 E Productivitat anual personal laboral fix 1.682,52 C Productivitat mensual personal laboral temporal 298,56 D Productivitat mensual personal laboral temporal 176,90 E Productivitat mensual personal laboral temporal 138,41 E Productivitat mensual personal laboral temporal 2.538,51 C Productivitat anual personal laboral temporal 5.047,55 D Productivitat anual personal laboral temporal 1.682,52 E Productivitat anual personal laboral temporal 5.047,55 E Productivitat anual personal laboral temporal 1.682,52 B Gratificacions 1.300,84 D Gratificacions ,93 D Gratificacions 6.645,36 E Gratificacions 1.973,41 D Gratificacions personal laboral fix 664,54 E Gratificacions personal laboral fix 845,75 A Seguretat Social ,86 A Seguretat Social ,52 A Seguretat Social ,28 A Seguretat Social ,90 B Seguretat Social ,21 B Seguretat Social ,08 B Seguretat Social ,32 B Seguretat Social ,73 B Seguretat Social ,35 B Seguretat Social ,03 B Seguretat Social ,00 B Seguretat Social ,89 B Seguretat Social 7.449,61 B Seguretat Social ,46 B Seguretat Social ,21 B Seguretat Social ,82 B Seguretat Social ,56 B Seguretat Social ,92 C Seguretat Social ,91 C Seguretat Social ,57 C Seguretat Social ,63 C Seguretat Social ,85 C Seguretat Social ,98 D Seguretat Social ,25 D Seguretat Social ,13 D Seguretat Social ,45 D Seguretat Social ,54 D Seguretat Social ,04 D Seguretat Social ,99 D Seguretat Social ,21 E Seguretat Social ,73 E Seguretat Social ,30 E Seguretat Social ,85 E Seguretat Social ,86 28

29 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Seguretat Social ,00 E Seguretat Social ,08 E Seguretat Social 7.612,06 D Formació i perfeccionament del personal ,00 A Acció social 643,18 A Acció social 1.071,97 A Acció social 1.286,36 B Acció social 3.001,51 B Acció social 214,39 B Acció social 1.715,15 B Acció social 857,58 B Acció social 3.001,51 B Acció social 857,58 B Acció social 428,79 B Acció social 428,79 B Acció social 214,39 B Acció social 428,79 B Acció social 2.143,94 B Acció social 428,79 B Acció social 643,18 B Acció social 1.500,76 C Acció social 1.286,36 C Acció social 9.004,54 C Acció social 857,58 C Acció social 428,79 C Acció social 2.143,94 D Acció social 1.286,36 D Acció social 428,79 D Acció social 2.143,94 D Acció social 214,39 D Acció social 643,18 D Acció social ,24 D Acció social 1.929,55 E Acció social 2.787,12 E Acció social 1.071,97 E Acció social 1.286,36 E Acció social 4.931,06 E Acció social 1.071,97 E Acció social 428,79 E Acció social 214,39 D Complement familiar 2.425,83 CAPÍTOL II Despeses corrents en béns i serveis ,08 B Lloguer d'edificis i altres construccions ,00 E Lloguer d'edificis i altres construccions ,00 E Lloguer d'edificis i altres construccions. 6,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,95 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge. 6,00 C Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 D Lloguer enllumenat nadalenc ,00 D Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,13 29

30 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import E Lloguer de maquinària, instal lacions i utillatge ,00 C Lloguer de material de transport ,36 C Lloguer de material de transport ,00 D Renting vehicles policia ,64 E Lloguer material de transport 1.930,27 A Renting equips per processos d'inf ,40 D Lloguer aplicació de gestió 2.000,00 B Lloguer d'un altre immobilitzat material ,00 C Lloguer d'un altre immobilitzat material 6,00 B Cànon cinema iris ,72 E Cànon d'arrendament operatiu llars d'infants ,36 E Drets d'autor llibres 400,00 C Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i ,00 D Neteja i prevenció d'abocaments 6,00 D Manteniment torrents 6.000,00 D Manteniment platja ,00 D Manteniment jardins ,00 B Manteniment àrea forestal del Montmell 796,15 D Manteniment espais per a gossos 7.000,00 B Manteniment edificis i altres construccions. 300,00 C Manteniment edificis i altres construccions. 6,00 C Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 C Manteniment edificis i altres construccions ,00 D Manteniment edificis i altres construccions ,00 D Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 E Manteniment edificis i altres construccions ,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 E Manteniment edificis i altres construccions. 500,00 A Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 1.000,00 A Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 3.500,00 B Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 150,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 2.575,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 1.500,00 C Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac ,00 D Manteniment desfibril ladors ,00 D Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal.lac ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 4.000,00 E Maquinària, instal lacions tècniques i utillatge ,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 400,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 300,00 E Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal lac 2.000,00 D Millores estació depuradora aigües residuals ,57 C Manteniment pilones 1.000,00 C Manteniment senyalització ,00 D Manteniment equips 300,00 D Manteniment equips policia local ,00 D Manteniment passos soterrats ,84 D Manteniment fonts ,00 30

31 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Manteniment instal lacions transport urbà 2.500,00 D Manteniment parcs i jocs infantils 8.000,00 A Manteniment i conservació de vehicles 1.000,00 B Manteniment i conservació de vehicles 195,30 B Manteniment i conservació de vehicles 452,93 B Elements de transport ,98 B Manteniment i conservació de vehicles 1.952,93 C Manteniment i conservació de vehicles ,79 D Manteniment i conservació de vehicles 1.000,00 D Manteniment i conservació de vehicles 2.676,49 D Manteniment i conservacio de vehicles ,56 E Manteniment i conservació de vehicles 498,23 B Mant. i conservació equipament pels processos d'informació ,00 D Manteniment i serveis externs 1.000,00 A Manteniment programes informàtics ,00 B Manteniment programes informàtics 1.500,00 B Manteniment programes informàtics ,00 D Manteniment programes informàtics 4.406,23 E Manteniment programes informàtics 3.900,00 E Manteniment programes informàtics 4.000,00 E Manteniment programes informàtics 2.178,00 A Manteniment material audiovisual 500,00 C Reparacions puntuals ,00 A Manteniment Bot Salvavides ,30 E Manteniment gegants 3.000,00 B Material d'oficina ,00 B Impressos i formularis 4.000,00 D Reprografia i material fotogràfic i tecnic 532,40 A Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 B Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 B Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 D Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 200,00 D Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 50,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions ,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 500,00 E Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. 100,00 E Adquisició de llibres i material didàctic ,00 E Adquisició llibres 5.000,00 B Material informàtic no inventariable ,00 B Consum fonts aigua 7.030,00 C Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 D Energia elèctrica ,00 E Energia elèctrica ,00 C Gas ,00 E Gas ,00 B Combustibles i carburants ,00 B Vestuari ,00 D Vestuari ,00 31

32 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import D Vestuari ,00 C Productes alimentaris actes ,00 C Productes alimentaris actes 3.000,00 D Adquisició munició i material de pràctiques de tir 3.000,00 C Material esportiu no inventariable 7.000,00 B Plaques 50,00 C Plaques i comandaments 50,00 B Comunicacions telefòniques ,01 B Comunicacions Postals ,00 B Comunicacions Postals 2.000,00 C Comunicacions Postals 2.000,00 B Assegurança edificis ,00 B Assegurança vehicles ,00 B Assegurança responsabilitat civil ,00 B Assegurança defensa jurídica 2.300,00 B Assegurança accidents 5.000,00 D Tributs ,00 A Tributs 900,00 D Tributs de les comunitats autònomes ,00 E Transport de productes banc d'aliments ,00 A Atencions protocol làries i representatives ,00 C Atencions protocol làries i representatives ,00 D Actes protocol laris policia local 2.000,00 E Atencions protocol làries i representatives. 500,00 A Campanyes informatives ,00 B Campanyes informatives 500,00 C Campanyes informatives 1.500,00 C Campanyes informatives 1.500,00 D Campanyes informatives 1.000,00 D Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 1.000,00 E Campanyes informatives 6,00 E Campanyes informatives 1.000,00 B Publicació anuncis oficials ,00 B Publicació anuncis oficials 6,00 B Publicació anuncis oficials 1.500,00 B Despeses jurídiques ,00 E Despeses jurídiques ,00 A Cursos i esdeveniments 4.800,00 D Despeses selecció de personal ,00 E Festes populars i festivals ,13 C Trofeus 6.000,00 E Premis i concursos 1.273,78 C Actes esportius ,00 E Difusió i promoció cultural 8.500,00 E Concurs joves emprenedors 1.782,00 E Activitats culturals i esportives ,00 E Nadal en família ,00 E Dinamització cultural ,00 C Turisme actiu ,00 32

33 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Actes promoció esportiva ,00 E Altres despeses gegants ,00 C Campanyes de promoció 6.000,00 C Club infantil 9.000,00 C Turisme familiar 7.130,00 C Suport promocional i publicitari ,00 E Festivitat Santa Cecília 2.800,00 A Despeses diverses ,00 A Altres despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 500,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 100,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses ,00 B Despeses diverses. 300,00 C Altres despeses diverses ,00 C Despeses diverses. 300,00 C Despeses diverses ,00 C Despeses diverses ,00 D Despeses diverses ,00 D Despeses diverses. 300,00 D Despeses diverses ,00 D Despeses diverses ,93 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses ,00 E Altres despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 500,00 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 800,00 E Despeses diverses ,00 E Despeses diverses. 500,00 C Materials i equips ,00 D Materials i equips 3.000,00 E Materials i equips ,00 E Materials i equips 3.000,00 B Despeses de registre ,00 B Despeses de registre 1.500,00 E Promoció comercial ,00 B Despeses comunitats ,00 B Despeses quotes entitats de conservació 2.000,00 E Programa posa-hi oli i programa gent gran 5.000,00 E Actes SIAD 1.800,00 E Dona vina al cine 5.000,00 E Programa intercultural 2.000,00 C Concursos 3.600,00 C Activitats de formació permanents 9.273,90 E Activitats de formació 3.400,00 C Programa salut 4.000,00 C Xerrades 1.000,00 D Xerrades 200,00 D Megafonia platja ,47 33

34 DESPESES ORDENAT PER ECONÒMIC PRESSUPOST 2018 Org. Prog. Econ. Descripció Import C Activitats de dinamització ,00 C Activitats de dinamització ,00 D Neteja de zones verdes municipals 3.000,00 D Neteja de solars municipals 2.000,00 D Despeses de gestió de personal 4.000,00 D Neteja via pública 6,00 D Neteja platja 6,00 D Jardineria ,00 B Despeses notarials 1.500,00 B Despeses notarials 1.500,00 D Eliminació residus tòxics 1.000,00 E Despeses organització fires ,00 C Cicle de cinema 2.500,00 E Material lúdic 500,00 B Despeses jutjat de pau 2.500,00 A Promoció de la ciutat 2.000,00 B Despeses execucions subsidiàries 6,00 E Calafell Viu + 500,00 B Despeses diverses. pla de barris ,10 E Programa escoles-piscina ,00 E Programa clica 1.000,00 D Seguretat activitats programades ,00 E Programa PQPI ,00 E Adquisició targetes productes frescos 1.000,00 E Agència de col locació 500,00 A Treballs audiovisuals ,00 A APP's i altres treballs 4.500,00 B Despeses base nàutica ,00 D Serveis assistència sanitària, events, actes i ,00 E Organització cavalcada reis mags ,00 E Ludoteca promoció comercial 6.000,00 E Calafell somriu 4.000,00 E Rolling beach 5.000,00 E Despeses Pla d'entorn ,00 D Contracte serv.recollida, transport,eliminació ,00 D Contracte neteja viaria ,14 D Contracte recollida selectiva ,71 D Contracte neteja edificis ,52 A Contracte servei seguretat ,00 C Contracte servei seguretat ,00 D Contracte servei seguretat ,00 E Servei consergeria AMPA 9.000,00 E Contracte servei seguretat 20,00 A Estudis i treballs tècnics ,00 A Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,00 B Estudis i treballs tècnics ,40 B Estudis i treballs tècnics ,50 C Estudis i treballs tècnics ,00 34

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00

Impost sobre construccions, instal lacions i obres ,00 C.P.G.C.: 733 Centre de cost: 002 TOTAL CÀPITOL ,00 PRESSUPOST D'INGRESSOS PER L'ANY 2018 Estat dels ingressos Classificació econòmica CAPITOL 1.- IMPOSTOS DIRECTES Article 11.- Sobre el Capital 112.00 Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica 4.000,00

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 24/02/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 Impostos directes. 8.505.000,00 11 Impostos sobre el capital. 6.665.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA Pàgina: 1 Data: 08/01/ Econòmica Cap. Art. Co. Subcon. Descripció Import Euros 1 11 Impostos directes. 8.155.000,00 Impostos sobre el capital. 6.425.000,00 112 Impost sobre béns immobles. Béns immobles

Más detalles

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00

6.800, ,00 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA , ,00 IBI BÉNS IMMOBLES CARECTERÍSTIQUES ESPECIALS 1.500,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI BÉNS DE NATURALESA RÚSTEGA 6.800,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 6.800,00 1 11 113 11300 IBI BÉNS DE NATURALESA URBANA 4.632.000,00 1 11

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ 07 CAPÍTOL : IMPOSTOS DIRECTES 50.77,3 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL 80.77,3.00 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMMOBLES

Más detalles

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes

Ajuntament de Moià. PRESSUPOST D INGRESSOS 2017 Per Conceptes, Subconceptes. Classificació DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES Per subconceptes Pàg. 1 1 11 112 11200 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESSA RÚSTEGA 147.500,00 1 11 112 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 147.500,00 1 11 113 11300 IMPOST SOBRE BÉNS DE NATURALESA URBANA

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 22.605,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.900.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica

AJUNTAMENT D OLESA DE MONTSERRAT. PRESSUPOST D INGRESSOS Per Econòmica (AVANTPROJECTE) PRESSUPOST D INGRESSOS Econòmica PRESSUPOST D INGRESSOS Per 1 11 11200 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA 11 11300 IMPOST BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA 11 11500 IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECAN. 11 11600 IMPOST INCREMENT

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.400.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.660.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 210.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.770.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 11200 43 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 23.305,00 11300 43 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.265.000,00 11500 43 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 530.000,00 11600 43 01 IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS

Más detalles

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2016 PRESSUPOST D'INGRESSOS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE TARRAGONA EXERCICI 2017 RESUM PER CAPÍTOLS I ORGÀNICA Aplicació pressupostària EXERCICI 2016 Import Import Total Import Total Import Total Executat

Más detalles

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos?

Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat. Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Pressupost 2015 Ajuntament de Viladamat Com es finança el municipi? En què i com es gasten els recursos? Introducció - Impostos municipals - IBI: Impost sobre Béns Immobles - IAE: Impost sobre Activitats

Más detalles

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital.

(2014) DRETS ANUL LATS COBRAMENT A INICIALS MODIFICACIONS DEFINITIVES. NETS 31 DE 11 Impostos sobre el capital. 1 Capítol: 1 Impostos directes. PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 11 Impostos sobre el capital. 112 Impto sobre Béns Immobles. Béns Inmueb de Nat Rústica 11200 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES. Béns Imm de Nat RUSTEGA

Más detalles

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013

PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 PROPOSTA PRESSUPOST ORDINARI 2013 INGRESSOS PRESSUPOST 2013 Ordinari 3. Prestació de Serveis i Altres Ingressos 3.1. Preus públics per prestació de serveis 128.000,00 Preu públic per formació 71.000,00

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector CONSORCIS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 311.0001 Drets de matrícula 19.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrícula 19.000,00 319.0004 Prestacions

Más detalles

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3.

12:53:28 Pág. 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Por Conceptos, Subconceptos (ANTEPROYECTO) IBI urbana ,00 IVTM ,00 3. Pág. 1 1 11 112 11200 IBI rústica 810.000,00 1 11 112 IBI rústica 810.000,00 1 11 113 11300 IBI urbana 9.0 1 11 113 IBI urbana 9.0 1 11 114 11400 IBI BICE 20 1 11 114 IBI Béns immobles de caràcter especial

Más detalles

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016

INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL PRESSUPOST EXERCICI 2016 PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions Corrents Taxes preus públics i d'altres ingressos 59.600,00 Transferències corrents

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES Àmbit: Subsector ENTITATS DRET PÚBLIC Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 309.0009 Altres vendes 745.097,31 CONCEPTE 309 Altres vendes 745.097,31 ARTICLE 30 VENDA DE

Más detalles

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014

2014 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/2014 FINS A 30/6/2014 Pàg. 1 110 32500 TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 490,27 490,27 490,27 100,00 490,27 (COMPULSES PROC. SEL.) 111 46100 SUBV. DIPUTACIÓ DE - 15.643,06 15.643,06 7.821,53 50,00 7.821,53 7.821,53 100,00-7.821,53

Más detalles

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00

, Impostos sobre el capital , Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica ,00 1 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.460.000,00 11 Impostos sobre el capital 7.0.000,00 112 Impost sobre Béns Immobles. IBI Rústica 200.000,00 11300 Impost sobre Béns Immobles. IBI Urbana.70.000,00 11 Impost sobre

Más detalles

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014)

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (2014) 1 PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 371 10000 Cessió impost sobre la renda 3.632.370,00 3.632.370,00 3.605.706,24 26.166,02 3.579.540,22 3.579.540,22-52.829,78 377 11200 Impost sobre béns immobles de 10.300,00

Más detalles

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ

PRESSUPOST D INGRESSOS. EXERCICI CORRENT PROCÉS DE GESTIÓ Pàg. 1 DRETS EXERCICI 2015 10.46100 Diputació Barcelona Programa finançament plans locals ocup. 10.46101 Diputació : Prestació adequada serveis públics locals 10.76100 Diputació suport a les inversions

Más detalles

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions)

Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) Ingressos AJUNTAMENT (excepte inversions) OPERACIONS CORRENTS Capítol 1 Impostos directes 11200 Impost s/ Bens Immobles. Rustica 6.000,00 11300 Impost s/ Bens Immobles. Urbana 12.600.000,00 11500 Impost

Más detalles

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT REUS PROMOCIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016 AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT "REUS PROMOCIÓ" PRESSUPOST EXERCICI 2016 Resum per Capitols del Pressupost 2016 CAPITOLS DESCRIPCIÓ IMPORT INGRESSOS 3 4 5 Operacions corrents Taxes preus públics i d'altres

Más detalles

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

AJUNTAMENT DE L'ESCALA 1 Impostos directes. 8.414.140,00 43 11200 01 IBI DE NATURALESS RÚSTICA 24.140,00 43 11300 01 IBI DE NATURALESSA URBANA 7.100.000,00 43 11500 01 IMPOST VEHÍCLES TRACCIÓ MECÀNICA 525.000,00 43 11600 01

Más detalles

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO PREVISIONES S DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓN DERECHOS EXCESO / ANULADOS CANCELADOS 10000 Impost sobre la Renda de les persone TOTAL CONCEPTO 100 TOTAL ARTÍCULO 10 11200 Impost sobre béns

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 01 912 10000.01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 17.847,00 16 430 11002.01 PERSONAL SUPORT A ACTIVITATS MUNICIPALS 775,00 07 1721 11003.01 BRIGADA JOVE MEDI AMBIENT 560,00 06 231 11004.01 BRIGADA

Más detalles

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00

7.000, ,00 I.B.I. NATURALESA URBANA , ,00 IMPOST BENS IMMOBLES ESPECIALS ,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 I.B.I. NATURALESA RUSTEGA 7.000,00 1 11 112 1120 Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles de Natural 7.000,00 1 11 113 11300 I.B.I. NATURALESA URBANA 10.000.000,00 1 11 113 1130

Más detalles

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016

PROPOSTA DEL PRESSUPOST DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DEL DEFINITIU D'INGRESSOS 2016 DESCRIPCIÓ DE L'INGRÉS DE ( MODIFICACIONS(C- DRETS RECONEGUTS A Suma de % CAPÍTOL 3. TAXES, VENDA DE BÉNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 287.023,69 171.057,28 389.997,94 561.055,22

Más detalles

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PRESSUPOST GENERAL ANY 2017 Aprovació pel Ple de la Corporació municipal: Publicació en el Butlletí Oficial de la Província: Inicial 10/04/2017 Definitiva 25/05/2017 Inicial

Más detalles

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública

PRESSUPOST MUNICIPAL. Presentació pública PRESSUPOST MUNICIPAL 2017 Presentació pública Pressupost municipal 2017 Ingressos i despeses INGRESSOS DESPESES CAPÍTOL CONCEPTE IMPORT Capítol I Capítol II Capítol III Capítol IV Capítol V Capítol VII

Más detalles

Aplicació Concepte 2017

Aplicació Concepte 2017 Capítol I, Impostos Directes 20,11200 Bens immobles, rústica 20.000,00 20,11301 Bens immobles, urbana 28.655.000,00 20,11500 Vehicles de tracció mecànica 3.190.000,00 20,11600 Increment de valor de terrenys

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ PARC TAULÍ, FUNDACIÓ PRIVADA 1347 Àmbit: Subsector FUNDACIONS Aplic. DESCRIPCIÓ DE L INGRÉS Import Aplicació Concepte i Article Totals 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins

Más detalles

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE EL PRESSUPOST PER A L EXERCICI DEL 2017 El Parlament de Catalunya, de conformitat amb el principi d autonomia financera establert per l article 58.1 de l Estatut d autonomia,

Más detalles

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00

25.000, ,00 I.B.I. DE NATURALESA URBANA , ,00 Urbana IBI-URBANA Bices 5.000,00 Pàg. 1 1 11 112 11200 IBI DE NATURALESA RÚSTEGA 2 1 11 112 1120 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 2 1 11 113 11300 I.B.I. DE NATURALESA URBANA 3.800.000,00 1 11 113 1130 Impto

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS ,00 Pàgina: Data: //05 06 0 - ALCALDIA 9 - Societat de la informació. 59.760,00 Euros 3.700,00 Euros DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 3.700,00 9 - Òrgans de govern. 7.060,00 Euros DESPESES DE PERSONAL.

Más detalles

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

Ajuntament de La Canonja EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES. CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import Data obtenció 22/12/2016 EXERCICI ECONÒMIC DE 2017 RESUM ESTAT DE DESPESES CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 1. OPERACIONS NO FINANCERES 1.1 OPERACIONES CORRIENTES 1 DESPESES DE PERSONAL. 2 DESPESES CORRENTS

Más detalles

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS AJUNTAMENT DE REUS PRESSUPOSTOS 2013 *AJUNTAMENT DE REUS *INSTITUT MUNICIPAL D'ACCIÓ CULTURAL *INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA *INSTITUT MUNICIPAL DE MUSEUS *AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT ''REUS

Más detalles

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017

PRESUP2017 PRESSUPOST 2017 Pàgina : PRESUP207 PRESSUPOST 207 IMPUESTOS DIRECTOS 7.034.000,00 SOBRE EL CAPITAL 5.034.000,00 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.945.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA

Más detalles

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra

Ministeri de Finances I Funció Pública Govern d Andorra Comparatiu Pressupost 2015 / 2014 Històric dèficits (milions d euros) Inicial 2015 Inicial 2014 Inicial 2013 Inicial 2012 Ingressos corrents 399,02 363,74 363,83 333,92 Despeses* 405,69 374,69 375,96 358,69

Más detalles

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016

PRESUP2016 PRESSUPOST 2016 PRESUP206 PRESSUPOST 206 IMPUESTOS DIRECTOS 7.06 SOBRE EL CAPITAL 5.0 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE 3 NATURALEZA URBA 7.900.000,00 300 IBI BENS INMOBLES DE NATURALESA URBANA 7.900.000,00 IMPUESTO

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 41 432 01 RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX 119.115,00 13100 41 432 01 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 25.942,00 13 Personal laboral. 145.057,00 15100 41 432 01 GRATIFICACIONS 6.220,00 15100 41 432

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 100 9120 2260100 01 Atencions protocol làries Alcaldia 3.000,00 100 9120 2310000 01 Locomoció membres Corporació 500,00 100 9120 Alcaldia i organs de govern 3.500,00 100 9200 2219900 01 Altres

Más detalles

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol) Previsions pressupostàries Econ. Descripció Previsions inicials

Más detalles

BALANÇ DE SITUACIÓ A

BALANÇ DE SITUACIÓ A Estat General de Comptes de l exercici 2013 BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.2013 Núm. de Comptes ACTIU EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 A) IMMOBILITZAT 95.928.424,87 100.152.848,41 I. Inversions destinades a l'ús

Más detalles

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC Subsector fundacions Departament d'empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580) BALANÇ Imports en

Más detalles

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI Ajuntament d Alberic. Regidoria d Hisenda i Pressupostos PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L AJUNTAMENT D ALBERIC - EXERCICI 2017 Objectius del Pressupost 2017 1. CONTINUITAT, en base a les polítiques marcades per l actual equip de govern 2. PRUDÈNCIA

Más detalles

PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017

PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017 PROGRAMA D'INVERSIONS ANY 2017 Finançament Org. Prog. Econ. Descripció actuacions Quantia Ajuntament Transferències de capital Contrib. Transfer. Alienació Estalvi Préstec Diputació Generalitat Estat FEDER

Más detalles

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016

AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 AJUNTAMENT D IGUALADA PRESSUPOST 2016 PRESSUPOST GENERAL PER AL 2016 1.- Pressupost consolidat 2.- Pressupost del M.I. Ajuntament d Igualada 2.1. Pressupost d ingressos 2.2. Pressupost de despeses 2.3.

Más detalles

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost

PRESSUPOST 2014 PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOLS. Org. Pro. Eco. Descripció Pressupost CAPITOL 1: DESPESES DE PERSONAL 01 91201 1 10000 RETRIBUCIONS ALCALDIA 42.529,76 01 91202 1 10000 RETRIBUCIONS REGIDORS 99.735,24 03 92001 1 11000 RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL 38.996,32 03 13201 1 12000

Más detalles

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014

13:50:18. Llistat el. a les 30/05/2014 Detall general 30/05/2014 a les 13:50:18 Tot el pressupost. Versió definitiva. CAPÍTOL DESCRIPCIÓ IMPORT 1 Despeses de Personal 29.434.414,00 2 Despeses corrents en béns i serveis 21.368.244,00 3 Despeses

Más detalles

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis

A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis A1.1 Pressupost General DIBA-OA-XAL-Consorcis Pressupostos 2018 Pressupost de la Diputació de Barcelona Resum d ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics Pressupost 2018 Resum

Más detalles

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ COMPTES ANUALS EXERCICI 2013 UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ Comptes Anuals - Exercici 2013 - I N D E X I.) BALANÇ 3 II.) COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 5 III.)

Más detalles

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions

Projecte de pressupost per a Pressupost gerència de recursos econòmics i concessions Projecte de pressupost per a 2009 Pressupost 2010 TOTAL DESPESA(1) MUNICIPAL 2010 : 226,4 milions (1) Despesa corrent + inversió + FEESL Pressupost General 2010 Ajuntament, Organismes Autònoms i Empreses

Más detalles

1 DESPESES PERSONAL , Organs de govern i personal directiu , Personal funcionari ,00

1 DESPESES PERSONAL , Organs de govern i personal directiu , Personal funcionari ,00 1 DESPESES PERSONAL 3.017.396,47 10 Organs de govern i personal directiu 92.702,00 100 Retr.bàs.i altres remuneracions 92.702,00 2015 10 912 10000 Retribucions bàsiques 79.702,00 2015 10 912 10001 Altres

Más detalles

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions

(Classificació Programes) PRESSUPOST DE DESPESES DE Crèdits inicials. Classificació DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS. Sumen les Previsions ( Programes) 1 011 31001 Interessos prestec Banc Santander Central Hispano. 1.819,00 (1298203) 011 31003 Interessos prestec Bankia (900.000) 1.463,00 011 31004 Interessos prestec Banc Bilbao Vizcaya (2.771.288)

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 13000 20 432 01 RETRIB.PL.FIX TURISME 123.458,00 13100 20 432 01 PERSO.LAB.TEMPORAL TURISME 19.582,00 13100 31 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL SALA POLIVALENT 12.866,00 13100 32 432 01 PERS.LAB.TEMPORAL

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/03/2018

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 31/03/2018 Pàgina: 1 Informació periòdica al Ple de la Corporació (Resum General per Capítols: Capítol) Econ. Descripció Crèdits inicials Modificacions Crèdits 1 DESPESES DE PERSONAL. 3.258.751,60 66.491,82 3.325.243,42

Más detalles

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015

ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 ANNEX INVERSIONS Pressupost Municipal 2015 Oficina Pressupostària i Serveis Financers 13 de novembre de 2014 Annex d'inversions pressupost 2015 ANNEX D INVERSIONS L annex d inversions a realitzar en l

Más detalles

ESTAT DE DESPESES ASSEGURANCES CENTRE OBERT CAPICUA 305,00 305,00

ESTAT DE DESPESES ASSEGURANCES CENTRE OBERT CAPICUA 305,00 305,00 Ajuntament de Torredembarra ESTAT DE DESPESES Org Prog Eco NVinc Descripció partida pressupostària Pressupost 2016 2 132 22400 2-1-2 ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL 4.385,00 2 135 22400 2-1-2 ASSEGURANCES

Más detalles

PRESSUPOST GENERAL 2017 Programa de finançament de les inversions

PRESSUPOST GENERAL 2017 Programa de finançament de les inversions EXERCICIS SUCCESSIUS 2017 2018 2019 2020 MATERIAL INVENTARIABLE COMUNICACIO I IMATGE 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 MATERIAL INVENTARIABLE ALCALDIA 1 1 1 1 DESPESES EN APLICACIONS INFORMATIQUES

Más detalles

A1.2 Pressupost DIBA i OOAA. Pressupostos 2017

A1.2 Pressupost DIBA i OOAA. Pressupostos 2017 A1.2 Pressupost DIBA i OOAA Pressupostos 2017 Pressupost de la Diputació de Barcelona Resum d ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics Pressupost 2017 Resum d'ingressos i

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Ingressos Despeses Inversions Pressupost dels organismes autònoms Pressupost consolidat Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Pressupost General de l Ajuntament de Mataró 2 0 0 0 Departament

Más detalles

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST

OBJECTIUS DEL PRESSUPOST OBJECTIUS DEL PRESSUPOST Continuar reduint el deute municipal Potenciar un entorn urbà i natural de qualitat Fomentar la proximitat i la participació i recolzar el teixit associatiu Consolidar el benestar

Más detalles

Liquidació del pressupost. Exercici 2015

Liquidació del pressupost. Exercici 2015 Liquidació del pressupost. Exercici 2015 ÍNDEX LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 - Resolució de Presidència - Informe d Intervenció ESTATS: 1. Estat del romanent de tresoreria 2. Resultat pressupostari

Más detalles

(2012) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS MODIFICACIONS

(2012) Pàg. 1 ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CRÈDITS PRESSUPOSTARIS MODIFICACIONS (2012) Pàg. 1 I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 00 1551 60912 Obres sistemes generals extra. Pol.1 subsector D-1 00 1551 60922 Treballs de planejament a Sant Muç 02 1551 60951 Indemnitzacions a propietaris

Más detalles

Pressupost consolidat 2014: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU, S.L.

Pressupost consolidat 2014: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU, S.L. Pressupost consolidat 2014: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i COMU, S.L. INGRESSOS AJUNTAMENT COMU AJUSTAMENTS CONSOLIDAT I. IMPOSTOS DIRECTES 10.819.422,53 0,00-5.302,97 10.819.422,53 II. IMPOSTOS

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES 2005

PRESSUPOST DE DESPESES 2005 PRESSUPOST DE DESPESES 2005 RESUM PER CAPITOLS C-I PERSONAL 6.560.397,33 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 6.877.114,18 C-III INTERESSOS 215.697,16 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.032.180,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

Projecte de Pressupost 2016

Projecte de Pressupost 2016 Projecte de Pressupost 2016 Ingressos per capítols Projecte de Pressupost 2016 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària PI = Pressupost Inicial PL = Previsió

Más detalles

Comptes anuals exercici 2012

Comptes anuals exercici 2012 Comptes anuals exercici 2012 Aprovat pel Consell Social en sessió 22.07.2013 Índex Comptes anuals 2012 pàg. Balanç 1 Compte del resultat economicopatrimonial 3 Estat de liquidació del pressupost A. Liquidació

Más detalles

(AVANTPROJECTE) 10 0RGANS GOVERN. Cl. Orgànica , , , , ,00. Ajuntament de Canet de Mar

(AVANTPROJECTE) 10 0RGANS GOVERN. Cl. Orgànica , , , , ,00. Ajuntament de Canet de Mar Pàg. 1 10 0RGANS GOVERN 91200 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. 91200 16003 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOL LÀRIES I REPRESENTATIVES. 91200 23100 LOCMOCIO CARRECS ELECTIUS 91200 23301

Más detalles

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró

Pressupost General de l'ajuntament de Mataró Pressupost general Pressupost de l Ajuntament: Ingressos Despeses Inversions Pressupostos dels Organismes Autònoms Pressupost General de l'ajuntament de Mataró 2 0 0 1 Pressupost General de l Ajuntament

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 1000000 1 9120 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN 79.514,28 10 Òrgans de govern i personal directiu. 79.514,28 1100000 1 9200 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 17.027,07 11 Personal

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 ORGÀNICA ORG. PROGR. ECONOM. CONCEPTE 2018

PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI 2018 ORGÀNICA ORG. PROGR. ECONOM. CONCEPTE 2018 1000 9120 22601 Despeses Atencions protocol làries i representa 18.660,00 1000 3370 22699 Despeses atencions protocol làries nadons 1.800,00 1000 3340 22610 Despeses nit de les entitats i voluntariat 10.000,00

Más detalles

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 3.588, BANC SABADELL, PCL 2013

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 3.588, BANC SABADELL, PCL 2013 Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials 011 31013 C.E.C.: INVERSIONS 2010 (9617184259) 3.588,86 011 31014 BANC SABADELL, PCL 2013 (807448643003) 14.790,45 011 31015 INTERESSOS PRESTECS INVERSIONS

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA D'INGRESSOS CAPÍTOL ARTICLE CONCEPTE SUBCONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT 1 2 10 11 13 16 17 18 19 22 26 27 28 29 30 CAPÍTOL 1: IMPOSTOS DIRECTES 6.205.00 IMPOST SOBRE LA RENDA 100 100.00

Más detalles

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST TILIQ2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015 INDEX AJUNTAMENT DE MANRESA Intervenció INDEX I.- Resolució de l Alcalde-President II.- Informe de l Interventor III.- Informe d Estabilitat Pressupostària

Más detalles

PRESSUPOST D INGRESSOS

PRESSUPOST D INGRESSOS 13/09/ 13:47:29 Pàg. 1 ESTAT D EXECUCIÓ DES DE 1/1/ FINS A 30/6/ 11200 B335 IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA RUSTICA 11300 74F IMPOST BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 11300 B335 IMPOST BENS IMMOBLES 17.758.718,00

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS Ingressos Capitol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 11.142.750,82 Capitol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 59.297.229,00

Más detalles

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 4.571, BANC SABADELL, PCL 2013

Programa Econòmica Descripció Crèdits inicials C.E.C.: INVERSIONS 2010 ( ) 4.571, BANC SABADELL, PCL 2013 011 31013 C.E.C.: INVERSIONS 2010 (9617184259) 4.571,13 011 31014 BANC SABADELL, PCL 2013 (807448643003) 15.644,00 011 31015 INTERESSOS PRESTECS INVERSIONS 2016 8.695,12 011 31017 OPERACIONS DE TRESORERIA

Más detalles

Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Servei d informació econòmica municipal. Granollers Servei d informació econòmica municipal Granollers Informe anual Liquidació 2012 INFORME ANUAL LIQUIDACIÓ 2012 GRANOLLERS INDEX 0.- PARTICIPANTS...3 Quadre resum...5 1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS

Más detalles

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT Exercici 2018 SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT PREVISIONS PRESSSUPOS Econ. Descripció inicials 11200 I.B.I. DE NATURALESA RÚSTICA 35,000.00 11300

Más detalles

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Pàgina: 1 1 011 31001 01 INTERESSOS PRÉSTEC 26.000,00 1 011 91300 01 AMORTITZACIÓ PRÉSTECS 165.000,00 1 011 Deute públic. 191.000,00 1 132 12002 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL A2 13.500,00 1 132

Más detalles

TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL

TOTAL DESPESES ,42 CAPITOL I: DESPESES DE PERSONAL PRESSUPOST 2008 RESUM PER CAPITOLS DESPESES Any 2008 C-I PERSONAL 8.688.297,61 C-II COMPRA DE BENS CORRENTS 11.878.248,00 C-III INTERESSOS 583.693,04 C-IV TRANSFERENCIES CORRENTS 1.247.080,00 C-VI INVERSIONS

Más detalles

EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICIS TANCATS DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS Pàg. 1 DRETS 2005.11300 IMPOST BENS IMMOBLES URBANA 436,79 2005.11500 IMPOST TRACCIO MECANICA 65,00 65,00 2005.30200 TAXA ESCOMBRARIES 75,00 2006.11300 IBI URBANA 25,18 25,18 215,57 2006.11500 VEHICLES

Más detalles

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS

SERVEI D ALCALDIA OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS AREA D ALCALDIA PROJECTE FERROVIARI OFICINA DEL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA GERENT GABINET D ALCALDIA PRESIDÈNCIA SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL, ARXIU I PUBLICACIONS SERVEI D ESTUDIS SOCIALS I EUROPEUS SERVEI

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS Ingressos Capitol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 26.103.994,96 Capitol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 51.949.139,68

Más detalles

Ajuntament d AGULLENT PRESUPUESTO DE GASTOS DE (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

Ajuntament d AGULLENT PRESUPUESTO DE GASTOS DE (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES ( Programas) Pág. 1 130 12003 RETRIBUC.BASIQUES ADMO. ESPECIAL grup C1 49.950,00 130 12006 RETRIBUC.BASIQUES ADMO. ESPECIAL TRIENNIS 5.650,00 130 12100 RETRIBUC.COMPLEM.ADMO. ESPECIAL C. DESTI 27.950,00

Más detalles

11200 Béns immobles de naturalesa rústica , Impost sobre béns immobles ,00

11200 Béns immobles de naturalesa rústica , Impost sobre béns immobles ,00 1 Impostos Directes 11 Sobre el Capital 32.827.144,00 112 Impost sobre béns immobles 200.000,00 2 3 11200 Béns immobles de naturalesa rústica 200.000,00 113 Impost sobre béns immobles 25.446.144,00 11300

Más detalles

Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12

Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12 Annex I al Compte General 2012 Índex: Compte de rendes per subconcepte pressupostari Drets reconeguts... 2 Drets liquidats... 12 Compte de despeses per subconcepte pressupostari Crèdits pressupostaris...

Más detalles

PRESSUPOST DE DESPESES 2015

PRESSUPOST DE DESPESES 2015 Pàg. 1 12001 231 120 SOUS DEL GRUP A2 -SOCIAL- 20.138,58-6.753,40 13.385,18 7.598,62 7.598,62 7.598,62 5.786,56 12001 920 120 SOUS DEL GRUP A2 -GENERAL- 73.841,46 73.841,46 43.744,22 43.744,22 43.744,22

Más detalles

PRESSUPOST DESPESES Area desp. CapítolClasif.progr Cl.asif.econ.Denominació aplicació pressupostària Cred.in.2014 Cred.in.

PRESSUPOST DESPESES Area desp. CapítolClasif.progr Cl.asif.econ.Denominació aplicació pressupostària Cred.in.2014 Cred.in. PRESSUPOST DESPESES Area desp. Capítol lasif.progclasif.econdenominació aplicació pressupostària Cred.in.2014 Cred.in.2013 Variació 0 3 01100 3100000 DEUTE PÚBLIC.- INTERESSOS 372.900,00 450.000,00-77.100,00

Más detalles

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018

PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 PRESSUPOST DE L EXERCICI 2018 ÍNDEX 1. Memòria explicativa 2. Liquidació del pressupost de l exercici 2016 3. Avanç de la liquidació del pressupost de l exercici 2017 4. Pressupost d ingressos, exercici

Más detalles

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL

1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL 1 - ORGANIGRAMA FUNCIONAL GLOBAL ALCALDE PRESIDENT VISERMA REGIDORS CONSELL ADMINISTRACIÓ VISERMA COMITÈ EXECUTIU S VISERMA GABINET ALCALDIA I REGIDORES, PROTOCOL, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Más detalles

CLASSSIFICACIÓ ECONÒMICA PRESSUPOST 2018

CLASSSIFICACIÓ ECONÒMICA PRESSUPOST 2018 PRESSUPOST 2018 DESPESES 3 150 120000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME 15.197,17 3 920 120000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL

Más detalles

PRESSUPOSTOS GENERALS ANY 2007

PRESSUPOSTOS GENERALS ANY 2007 PRESSUPOSTOS GENERALS ANY 2007 Aprovats pel ple Municipal del 6 de novembre de 2006 Resum de despeses per Regidories Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol Capítol I II III IV VI VII VIII

Más detalles

Pressupost Exercici 2016 AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PRESSUPOST D INGRESSOS Resum per Capítols (AVANTPROJECTE) 17/11/2015 10:26:26 PRESSUPOST D INGRESSOS 2016 1 Capítol Descripció Previsions inicials

Más detalles

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT D'INGRESSOS I DE L'ESTAT DE DESPESES RESUM PER CAPITOLS Ingressos Capitol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 24.992.333,70 Capitol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 50.010.960,70

Más detalles

Pressupost Presentació Roda de Premsa

Pressupost Presentació Roda de Premsa Presentació Roda de Premsa 07/11/2016 Ingressos per capítols pressupost 2017 Pressupost individual de l Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària Imports en milions d'euros Projecte

Más detalles

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017.

De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. DECRET DEL BATLLE NÚM. 1243/17 De data 13 de desembre de 2017, de Convocatòria i Ordre del dia del Ple extraordinari i urgent de la Corporació de data 18 de desembre de 2017. En ús de les facultats que

Más detalles