APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936"

Transcripción

1 RAFAEL CELADA APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

2 RAFAEL CELADA APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Institut per a la. Promoció 1 la Formació Cooperativas

3

4 La present publicació és resultat de la tasca de recerca realitzada per Rafael Celada, que li encarregá la Confederació de Cooperatives de Catalunya en el període , en que n'era president Josep Rafecas i Carbó, el qual signa el próleg que trobareu més endavant, peró en el moment en qué ja havia cessat en l'esmentada responsabitat. L'octubre de 1988, en un moment en qué el treball estava aturat, l'institut encoratjá l'acabament de la recerca i la preparació de cara a la seva publicació. Avui us la oferim ordenadade manera que els historiadors i estudiosos del cooperativisme en general la puguin utilitzar. Barcelona, gener de Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

5 Reproducció: PG Boniquet, s.a. DLB /80

6 ÍNDEX Presentació 7 Próleg 9 Introducció 11 Consultes i col.laboracions 19 Taula d'abreviatures 22 Municipi de Barcelona 25 Baix Llobregat, El 35 Barcelonés, El 41 Maresme, El 43 Vallés Occidental, El 49 Vallés Oriental, El 55 Alt Empordá, L' 59 Baix Empordá, El 67 Garrotxa, La 71 Gironés, El 75 Selva, La 81 Alt Camp, L' 85 Alt Penedés, L' 89 Baix Penedés, El 93 Garraf 95 "Tarragonés, El 99 Baix Camp, El 103 Conca de Barberá, La 107 Priorat, El 111 Ribera d'ebre, La 115 5

7 Baix Ebre, El 117 Montsiá, El 119 Terra Alta 123 Cerdanya, La 125 Osona 129 Ripollés, El 135 Anoia 139 Bages, El 143 Berguedá, El 149 Solsonés, El 153 Garrigues, Les 155 Noguera, La 159 Segarra, La 163 Segriá, El 167 Urgell, L' 173 Alt Urgell, L' 177 Pallars Jussá, El 181 Pallars Sobirá, El 185 Vall d'aran, La 187 Annex 1. Cooperatives amb emissió de moneda i data de l'emissió 193 Annex 2. Entitats amb Caixa Rural 219 Annex 3. Cooperatives amb expedient conservat al Govern Civil de Barcelona 233 Anrj 4. Relació/mostra de documents localitzats 249 Annex 5. "Unió de Cooperadors de Barcelona", Societat Cooperativa 289 Índex de mapes 291 Índex toponímic 293

8 PRESENTACIÓ Si bé l'objectiu prioritari de l'institut rau en promoure la formaci6 cooperativa, en difondre el cooperativisme com a moviment económic i social... no és pas menys cert que el voler difondre el cooperativisme suposa el conéixer tots els intents i projectes realitzats d'una manera propera i, per tant, treure'n conclusions de cara al futur. Per altra banda, per difondre el cooperativisme cal estimar-lo. No es pot difondre alló que no s'estima. Crec que no hi ha millor manera d'estimar-lo que esbrinant i coneixent el que es va fer de cooperativisme més prop de nosaltres en l'espai i en el temps. Es per aixó que ens ha semblat útil des de l'institut donar suport a aquesta tasca de recerca sobre les cooperatives que varen existir a Catalunya i sobre les fonts de documentació que han permés iniciar aquest Atlas Cooperatiu de Catalunya. Val a dir que la data de juliol de 1936 com límit del treball ens sembla també prudent, tenint en compte que fins la data esmentada els projectes cooperatius que s'engegaven podien ésser encertats o no, podien conéixer l'éxit o no, podien quedar arraconats al poc temps del seu inici, peró en tot cas sempre i tots anaven envoltats d'un munt d'il.lusions i d'esperances i fins i tot d'idealisme. L'estudi cientffic de 1'aparici6 de moltes cooperatives en uns anys determinats i en unes comarques determinades pot obrir unes lfnies d'investigació als historiadors. L'aparici6 de cooperatives i amb uns noms determinats en certs indrets de Catalunya pot obrir també lfnies de recerca als historiadors. I si aquestes lfnies s'aprofundeixen 6s possible que trobem dades i documents de válua per a la história social del pafs. Crec, sincerament, que amb la publicaci6 d'aquest treball contribuim a conéixer, o al menys posem les pedres per a qué es pugui conéixer, la histeria social de Catalunya, en la vessant del cooperativisme. Es aixf que entenem aquesta tasca, com una forma més peró important, de difondre el cooperativisme. Josep Castaño i Colomer Director de l'institut per a la?romoci6 i la Formació Cooperatives, de la Generalitat de Catalunya.

9

10 PRÓLEG En assumir la presidencia de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, vaig considerar coz a qüestions prioritáries les de recuperar-nos de la injusticia que havia sofert el cooperativisme catalá al final de la Guerra Civil i ocupar el lloc que ens correspon en el concert del cooperativisme internacional, es a dir l'a.c.i. Per aquest motiu, quan a la Confederació de Cooperatives de Catalunya encetárem la negociació amb l'administració de l'estat, a fi de cercar un camí que dones una solució a l'expoli patrimonial que les cooperatives havien sofert a l'empar de la llei franquista de responsabilitats polítiques i legislació complementária (Llei de 23 de Setembre de 1939), creguérem que era important conéixer aquella realitat per plantejar-nos el nostre paper de cara al futur. Sabem de sobra que les actuals circumstáncies socials no tenen res a veure amb les del primer terg del segle, ni es pot servir al cooperativisme fent anar el rellotge enrera, peró també sabem que "qui perd els origens perd la seva identitat". És cert que uns pocs historiadors ens han donat testimoni d'alguns aspectes del mateix, altres autors han fet análisi del marc legal en qué es desenvolupá, peró també hem pogut constatar que en alguns casos s'ha fet des de les própies vivénciet 'o -én ámbits sectorials. Amb la intenció de recollir dades, es contractaren els serveis de l'historiador Rafael Celada, que inició la recerca sistemática dels materials histórics, que ens retornessin les imatges desdibuixades, del cooperativisme catalá, al llarg de gairebé mig segle. El resultat de la recerca ha estat descobrir lá quantitat de possibilitats que ofereix aquesta tasca, cara a conservar la documentació que conforma un patrimoni históric, que seria insubstituible si no es porta a serme. L'eficient treball realitzat, ens ha posat de manifest la necesitat de crear un Centre de Documentació on els estudiosos del nostre passat trobin els materials suficients per aprofundir en el seu coneixement. Crec que aquest treball pot ser un inici. Josep Rafecas i Carbó Llicenciat en História Contemporánia 9

11

12 INTRODUCCIÓ Abans d'abordar les explicacions que ajudin a la utilització del present treball es fa necessati aclarir els motius i les pretensions. Motiu que porta a fer públic aquest treball Aquestes págines estan inscrites dins el marc del treball de prospecció documental, que m'encarregá la Confederació de Cooperatives de Catalunya, sobre el "Cooperativisme catalá fins el 1936", i més concretament són la conseqüéncia d'aquell treball. En comen9ar la prospecció vaig trobar que no es coneixia ni el volum de cooperatives que podien haver existit, ni tampoc la seva localització en el temps i en l'espai. Aquesta constatació portó a fitxar una darrera altra les cooperatives de les que anava tenint notícia, donant com a resultat un total de 2235 entitats registrades per a Catalunya, amb 485 d'aquestes localitzades al que avui és Municipi de Barcelona. Evidentment no es pretén que dins d'aquesta relació estiguin toses 1-61-dboperatives existents, pero sí sembla que ens apropem significativament en quant a volum i distribució en el temps i en l'espai. Era important que aquesta tasca, que semblava donar uns fruits interessants pel coneixement del cooperativisme catalá, no quedés 'dins un calaix en espera que d'altres persones, desconeixent-la, comencessin de nou la localització de les mateixes dados. Per aquest motiu vaig pensar que seria interessant donar a conéixer aques-tes dades i així ho vaig proposar a Josep Rafecas, aleshores president de la Confederació, qui va transmetre aquesta inquietud a Josep Castaño, director de l'institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, qui va donar des del primer moment suport a la idea. Pretensions Com s'ha indicat no es tractava de publicar un llibre d'história, ni tan sois d'intentar una análisi. Simplement fer pública una relació de dades.1rdenades, per engrescar a la crítica i al treball, que pugui completar-les. 11

13 Des d'aquestes págines es pretén que les dades que s'han anat articulant com a eina de treball durant la recerca documental, conservin aquesta mateixa vocació. Es vol que qui tingui interés per aproximar-se al coneixement del cooperativisme catalá históric pugui fer-ho amb més elements. Peró,sobretot, seria interessaní que fos útil i que pogués ser recollida per altres historiadors i emprada per donar un pas cap el coneixement de la realitat del cooperativisme d'aquella época. Estructuració Al marge d'aquesta introducció, el treball consta d'un cos principal, cinc anexos, que complementen la informació ampliant les possibilitats per una aplicació posterior, i l'índex toponímic, inclós al final, que junt amb els mapes funcionen com a nexe que permet relacionar totes aquestes parts en funció de la localització geográfica. El cos principal. Está format per la totalitat de les entitats localitzades, classificades per comarques i municipis. Darrera del nom de cada municipi s'ordenen per tipologia (agrária, consum, producció...) El nunicipi de Barcelona apareix en primer lloc, considerat a part, en funció del seu volum i pes específic dins del total de Catalunya amb totes les seves entitats ordenades per ordre alfabétic. La informació per cada entitat, en aquest cos principal, apareix ordenada en sis espais segons l'ordre següent: a- Nom de l'entitat b- Tipologia c- Data de la seva fundació d- Data de la desaparició e- Primera data documentada f- Darrera data documentada a- Els noms de les entitats es presenten sempre escrits amb minúscules i sense accentuació de cap tipus, degut a necessitats del sistema de treball emprat durant el període de recerca, respectant la forma de la primera localització de cada nom; per tant i apareixen indistintament escrits en llengua cat%lana o castellana. b- La tipologia es representa al segon espai per mitjá d'un o dos signes, l'explicació deis quals es pot veure al quadre de abreviatures. 12

14 c- Figura l'any sempre que ha estat possible comprovar-ho documental o bibliograficament com a tal data de fundació. d- Sempre que s'ha pogut comprovar s'indica l'any o la forma de la desaparició. Un "no" informa la no desaparició. (Veure el quadre d'abreviatures) e- Quan no es coneix, de forma clara, la data de fundació, es fa constar la data més antiga, que es coneix, de cada entitat. f- Quan no es coneix, de forma clara, la data de desaparició, es fa constar la data més moderna, que es coneix, de cada entitat. L'annex 1. Relaciona (435) entitats de les que s'ha pogut comprovar que, en algun moment, han fet emissió de moneda. Donat que aquest tema és suficientment específic, fins i tot s'han fet constar emissions que queden fora del perfode estudiat. Quan ha estat possible s'ha indicat la data de l'emissió o bé una aproximació. Aquest anex está organitzat, amb la mateixa estructura que el cos principal, per comarques i municipis amb el Municipi de Barcelona considerat a part. La informació per cada entitat es dóna en dos espais: correspon al primer el nom de l'entitat i al segon la data d'emissió amb especificació, segons el cas, del tipus de moneda. (Veure el quadre d'abreviatures) Per l'estudi d'aquest tema, és imprescindible partir de l'obra d'antoni LOPEZ i LLUCH, "Les Monedes de les Cooperatives Catalanes" que, encara que es pot completar, és el millor treball realitzat sobre el tema. L'anrtex 2. Presenta les (150) entitats de carácter agrari que, a manera d'esbós, s'ha pogut determinar que disposaven de Caixa Rural al període estudiat. Tampoc aquest tema es pot donar, ni molt menys, com a tancat. Més aviat es pot considerar com una aproximació que caldria estudiar en profunditat com un element més per intentar calibrar el moviment económic generat per aquestes entitats i el seu pes dins l'economia. L'annex 3. És una relació de les (306) cooperatives amb un expedient conservat a l'arxiu del Govern Civil de Barcelona, segons el treball guanyador de la 2a Borsa d'estudis Dr. Vives i Gatell, el 1982, portat a terme per Maria Assumpta RODON i VALLS, amb 13

15 el títol "Inventara de les associacions politiques, sindicals i obreres inscrites en el Govern Civil de Barcelona des de l'any 1887 fins 1936". Aquesta relació té un interés especial perqué ens indica una série de cooperatives de les que podem disposar de documentació. Els expedients poden constar d'una documentació molt diversa segons ens indica Maria Assumpta Rodon: a- Una instáncia al Sr. Governador... signada per un o més membres. b- L'Estatut fundacional. En alguns casos altres estatuts posteriors. c- L'acta fundacional amb els noms de les persones de la primera Junta Directiva. d- Molts expedients tenen actes posteriors, Assemblees Extraordináries i Estats de Comptes. Amb aquesta relació no s'acaben les possibilitats d'estudi, si considerem que als llibres de registre del Govern Civil queden moltes altres entitats de les que consta el nom, la data de registre i el domicili, i que un treball de buidat semblant, als altres Governs Civils ens permetria ampliar molt més el cens de cooperatives. L'annex 4. Vol ser una relació/mostra (635 documents), de la documentació a la que he tingut accés durant la recerca, que en cap cas es pot considerar completa. Aquesta relació, al temps que documenta algunes de les dades exposades, serveix per posar de manifest l'amplitud de possibilitats documentals existents i per tant de moltes d'altres que encara poden estar "amagades".o bé simplement ignorades. Penso, com a exemple, en l'operació d'urgéncia en la que vaig tenir ocasió de col.laborar, per la qual es va rescatar de la destrucció total, una bona part del fons documental de la Cooperativa "La Fraternitat", que va quedar magatzemada d'una manera "provisional", dins caixes de cartró, a la Cooperativa "Coop 2000" de la Barceloneta. Quan es va realitzar aquesta operació part del patrimoni ja havia estat expoliat, una altra part, potser menys important, va quedar perduda en un maremagnum de papers i escombralls i la part rescatada no disposa de garanties suficients per la seva conservació. Aquest anex está organitzat, amb la mateixa estructura que el cos principal, per comarques i municipis amb el Municipi de Barcelona incorporat al seu lloc. Darrera de cada municipi es relacionen les entitats amb els documents corresponents de cada una. La informació de cada document apareix en tres espais: indicant al primer el títol del document, al segon el lloc i la data de emissió i al tercer l'arxiu on es conserva. 14

16 L'annex 5. Amb el títol d ) "Unió de Cooperadors de Barcelona" Societat Cooperativa es pretén senzillament, en relacionar les entitats que van formar aquella "Unió", donar una lleugera imatge de cap on es dirigien aquells cooperativistes d'abans del Si bé queda fora del temps acotat per aquest treball, la "Unió de Cooperadors de Barcelona" és la mostra, en versió d'urgéncia, de la organització cooperatista que s'estava estructurant, posada de manifest, en aquest cas, per les necessitats derivades de la Guerra. Mapes Els mapes volen servir d'ajuda per obtenir, amb poc esforg, una idea de conjunt de les zones on el cooperativisme es va manifestar amb més intensitat durant el període estudiat. El mapa general per comarques dóna una visió de densitat cooperativa dins el període treballat, prenent com a base un índex que relaciona el total d'entitats de cada comarca amb el total de localitats. Els mapes comarcals reflecteixen com a resum quins municipis dins de cada comarca destaquen pel nombre de cooperatives. Evidentment els criteris que s'han seguit són clarament criticables, perqué res ens diuen de la grandária de les entitats ni del temps que van funcionar, peró no tenen altra pretensió que afavorir la imatge de conjunt i manifestar una petita prova de les possibilitats de treball que el tema deixa obertes. Els mapes s'han elaborat a partir de la "Divisió Territorial" de Tomás VIDAL, a l'"atlas sócio-económic de Catalunya", que s'ha pres també com a referéncia en les relacions de municipis. (Veure l'index de mapes). Limitacions Podem parlar de limitacions i més concretament de defectes al present treball, tant en la forma com en els continguts. Parlem de 4defectes de partida, sense comptar amb els molts que, amb l'ús, puguin sortir. La base d'aquestes limitacions té una explicació a la mateixa génesi del treball. Com queda explícat més amunt, és el resultat d'una elaboració de treball i no pas d'un projecte. En voler posar a l'abast de tothom una eina de treball particular, simplement s'ha cuidat que aquesta sigui Ilegible, i d'aquí parteixen els defectes principals. Són les imperfeccions formals, més aparents, les que arribaran abans a qui es prengui el treball de donar un cop d'ull a aquestes páginesl 15

17 Els noms de les entitats es presenten escrits en lletres minúscules, oblidant totalment l'existéncia d'accents figuren indistintament en catalá o castellá, segons han estat trobats per primera vegada. En alguns casos, el nom referenciat potser no és aquell més conegut per una determinada cooperativa, perqué s'ha pres indistintament un deis noms que, en moments diferents, són aplicats a la mateixa entitat. Aixó mateix pot fer, en pocs casos, que una mateixa entitat pugui aparéixer duplicada, la qual cosa ha semblat més interessant que la possibilitat de perdre una entitat davant del dubte. Les localitats dins les comarques han perdut, en algun cas, l'ordre alfabétic que els correspondria. Els defectes de contingut, podrien centrar-se en qué no és un cens complet i si, més aviat, un conjunt de dades obert que s'ha de continuar per apropar-se a la totalitat. És important aixó perqué qualsevol elaboració que es vulgui fer amb aquestes dades ha de considerar aquesta important limitació. També es veurá com, encara que es marca com a límit la data del 18 de juliol del 1936, es referencien entitats amb data de la Guerra Civil, sense poder-se precisar si existien abans. En aquests casos sempre figura un (*) al final del nom. Volum d'entitats considerat El volum total de cooperatives considerades és de 2235 per al total de Catalunya. D'aquestes,485 corresponen al Municipi de Barcelona i 9 a localitats que no ha estat possible identificar. Aixó representa que el 21,7 % de les cooperatives considerades queden dins del Municipi de Barcelona. Per la seva tipologia: 889 entitats serien considerades com agráries, representant el 39,7 % 911 serien cooperatives de consum amb un 40,7 % del total. 270 es classificarien com a cooperatives de producció, representant el 12 % 78 formarien un grup de "varies li, amb un pes del 3,48 %, predominant les de construcció de cases. De 21 que representen un 0,93 % no s'ha pogut determinar la seva tipologia. I de 66, que equivalen al 2,95 %, es pot dubtar del seu carácter d'entitats cooperatives. 16

18 Conclusions Com a conclusió, més del treball de recerca, que no pas de l'elaboració d'aquestes págines em sembla poder dir que: Estem davant d'una parcel.la de la história molt insuficientment estudiada. Disposem d'un patrimoni documental que, degut a les diferents formes d'expoli, podem qualificar de residual, i en constant perill de desaparició. Es una necessitat urgent estructurar els mitjans per intentar parar la destrucció i tractar de recuperar, malgrat tot, aquest patrimoni. És necessari constituir un Centre de Docuaentació que permeti localitzar, conservar, ordenar i estudiar els materials que, ens ajudaran a reconstruir aquesta part de la nostra história recent. Les estructures representativas del moviment cooperatiu i les própies cooperatives, cal que prenguin consciencia del valor del patrimoni documental del que són dipositáries. El present treball vol contribuir coz a testimoni, al temps que actuar com a petit embrió que ajudi a iniciar la marxa en aquesta direcció. 17

19

20 CONSULTES 1 CO LABORACIONS Cal agrair a Lotes les persones i entitats consultades durant la recerca la seva col.laboració i interés. A la Confederació de Cooperatives de Catalunya i al seu president durant aquest teaps, Josep Rafecas, la promoció de la recerca. A Josep Castaño director de l'institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, l'acceptació de la publicació d'aquestes dades. A l'amic Joan Guals els zapes, les correccions i la composició de l'original. RELACIó DE CONSULTES I COL.LABORACIONS Arxius: Municipal de Barberá del Vallés. Boada, Barcelona. Cátedra Gaudí, Barcelona. Históric del Col.legi Oficial d'arquitectes, Barcelona. d'história de Barcelona. (Bibl, Cartells, Fotogr.) Mas, Barcelona. Nacional de Catalunya, Barcelona. d'história de Castellar del Vallés. Históric de l'hospitalet de Llobregat. Municipal de Palafrugell. d'história de Sabadell. Soler i Palet, Terrassa. Tobella, Terrassa. Ateneu Enciclopédic Popular. Barcelona. Biblioteques: Asociación Numismática Española, Barcelona. de Catalunya, Barcelona. Figueras. Centre d'estudis d'história Contemporánia. Foment del Treball Nacional, Barcelona. Fundació Roca i Galés, Barcelona. Institut de Batxillerat Salvat Papasseit, Barceloneta. Publica Arús, Barcelona. Universitat Autónoma de Barcelona, Carandell. Universitat Autónoma de Barcelona, General. Universitat Autónoma Barcelona, Facultat d'económiques. Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat de Lletres. Universitat de Barcelona, General. Museu d'história de Sabadell. Caixa d'estalvis de Sabadell. Salas Anton. Arxiu d'história de Sabadell. Museu Esperanto. St. Pau Ordal. Confederació de Cooperatives de Catalunya. 19

21 Federacions de Cooperatives: de Consua. de Treball Associat. de Serveis, Fons Documental. Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cooperatives. Cooperatives: Museus: Badalona Agraria d'alinatret, Almatret. "La Moral", Badalona. "Agrupación Vidriera", Barcelona. "La Antiga del Camp del Arpa", Barcelona. "La Artesana", Barcelona. "La Fraternitat", La Barceloneta. "Radio Associació de Catalunya", Barcelona. de Fluido Eléctrico, Camprodon. "Vidrieries Cornellá", Cornellá de Llobregat. "La Verneda", L'Hospitalet de Llobregat. del Camp d'ivars d'urgell. Ivars d'urgell. del Camp de Linyola. Linyola. "Mutua de Pa i Queviures", Manlleu. "La Económica", Palafrugell. Agrícola i Caixa Rural, Pineal de Brai. Celler Cooperatiu de Rubí. "La Rubinense", Rubí. Círculo Cooperativo Sabadellés, Sabadell. "Comamala", St. Joan de les Abadesses 'd'art, Sabadell. d'história de l'hospitalet. Núria ESTEVA. Junta de la Coop. La Moral. XUFRÉ. Barberá de Vallés Barcelona A. PALAU Codonyers. Jordi BAS. Joan CARBONELL. Andreu MAYAYO. PEP de "La Garba". Albert PÉREZ BABO. M. Assumpta RODON. Miguel ROSSELLÓ. Josep SOLA, Consorci de Cooperatives del Vidre. Pere SOLA. 20

22 Cerdanyola Antoni TURRÓ. Juli VELA. Josep VICENS. Joan VIVES. A. LAZARO. Miguel SANCHEZ. L'Hospita.let de Llobregat Linyola Ripollet Rubí Sabadell Narcís FLUVIA. Josep Maria SOLIAS. Fermí VIVES. Ramon MARTOS. Joaquia GASCON. P. ROSÉS. J. BLANQUER. Antoni FERRANDO. Oriol GARRIGA. Grup Teatre "El Sol". Llibreria "Els Diez". Antoni PRUNES. Manel RALUY. Montserrat SALVADOR. St. Pau d'ordal Lluís HERNÁNDEZ. St. Sadurni d'anoia Josep Rafecas. 21

23 TAULA D' ABREVIATURES TIPOLOGIA DATES a agrária a? agrária, probablement ac agrária i consum c consum c? consum, probablement cc católica de consum cp consum i producció C3 consum de serveis fe fluid eléctric fp farmácies populars/cooperatives p produció P?produció, probablement pc producció i consum Pepescadors rt cródit/banca s sanitária construcció de cases v? construcció de cases, probablement vc construcció de cases i consum tipologia sense determinar?? cooperativa dubtosa ag? periode d'abans de la Guerra, probable ag periode d'abans de la Guerra gc periode de la Guerra Civil pg període posterior a la Guerra INDICACIONS DE DESAPARICIÓ abs absorció cnom canvi de nom col col.lectivització fus fusió liqu liquidació no informa la no desaparició patr patrimoni confiscat si informa la desaparició unió unió amb altres MONEDA 1926 any d'emissió ag? emissió d'abans de la Guerra, probable ag emissió d'abans de la Guerra gc emissió de la Guerra Civil pg emissió posterior a la Guerra born circulació interior Mercat del Born vals emissió de vals 22

24 DIVISIÓ COMARCAL REGIO I 01 Baix Llobregat, El 02' Barcelonés, El 03 Maresme, El 04 Vallés Occidental, El 05 Vallés Oriental, El REGIO V 20 Baix Ebre, El 21 Montsiá, El 22 Terra Alta REGIO VI 23 Cerdanya, La 24 Osona 25 Ripollés, El REGLÓ II 06 Alt Empordá, L' REGIO VII 07 Baix Empordá, El 26 Anoia 08 Garrotxa, La 27 Bages, El 09 Gironés, El 28 Berguedá, El 10 Selva, La 29 Solsonés, El REGIÓ III REGIO VIII 11 Alt Camp, L' 30 Garrigues, Les 12 Alt Penedés, L' 31 Noguera, La 13 Baix Penedés, El 32 Segarra, La 14 Garraf 33 Segriá, El 15 Tarragonés, El 34 Urgell, L' REGIO IV REGIO IX 16 Baix Camp, El 35 Alt Urgell, L' 17 Conca de Barberá, La 36 Pallars Jussá, El 18 Priorat, El 37 Pallars Sobirá, El 19 Ribera d'ebre, La 38 Vall d'aran, La 23

25

26 MUNICIPI DE BARCELONA abastecedora, la c? abastos' soc.sum.art.para vida, coop. de c abeja obrera graciense, la abeja obrera, soc. coop. de consumo la c accion colectiva, sociedad coop. la actividad obrera, la?? activitat, (=? la actividad obrera) p actuacion economica, s.c. patr. vaqueros 'c adelanto obrero, el agraria, la?? agrupacio de pianos i avenes(?) agrupacio de treballadors d'escr.iptori agrupacio vidal - coop. de ferrer vidal c agrupacio vidriera agrupacion frontones, coop. de consumo * c agrupacio, la agrupament, l'* ahorro y ventas al contado, el ahorro, el (=?ahorro y ventas al contado c ajuntament de barcelona, cooperativa 1' c alianza industrial c? alianza, quinta de salud la (*) alpargateros al detall, coop. de amapola del guinardo, coop. la amapola, la (?=amapola del guinardo) c amigos del ateneo obrero?? amistad martinense, la c amistad sansense, la c amistad, la c amor y trabajo amparo del obrero, el c andresense, coop. la c antiga del camp de l'arpa, la c antigua independiente c ' antigua, la c armonia, la c art de la fusta, 1' p artes graficas, imprenta coop. las artesana, la arte, coop. obrera de consumo el c? artistica carpintera, la asoc. gen. agrop. de la cuenca del ebro a associacio funcion. generalitat cat.sim* c ateneo ampurdanes, coop. atrevida martinense, la autonoma federal españ. trab. cap. coop. p autonomista republicana graciense auxiliadora de la coñstruccion auxiliar de construccion auxilio del obrero, el?? auxilio regional, el c? avant, coop. obrera d'arts grafiques * aveno obrer, 1' p ag col ag 1932 no gc no cnom no cnom gc unio cnom gc

27 badalonesa, la balance economico balanza economica, la balanza, la banco cooperativo de prevision y ahorro banco popular barcelonesa de subsistencia, coop. barcelonesa, cooperativa la barceloneta, coop. popul. de consumo la bazar obrero benefico-militar, cooperativa bienestar del obrero, el bordeta, la bruma, la buen porvenir, coop. obrera el p c? c rt 1912 rt 1910 c c c 1935 c? 1910 c 1908 c c ag cabreros, coop. de p caixa de credit agricola i cooperatiu rt calderera catalana, la P? camara regional de coop.de cataluña y ba c? camara regional soc.coop. cataluña y bal c? cambra regional - produccio de lleixius p camiseria y confeccion en general, coop. p carniceros, coop. de p carteros de barcelona, coop. de c casa antunez, cooperativa de c casa baro, coop. de consumo c casa del menestral v casa del pueblo, coop. obr: socialista c casino republicano de la barceloneta c catalana constructora, la v catalana de gas y electr.,obr.y emplead. c catalana rajolera, la p catalana, la p catalana, la (=? obrera catalana) c catolica de la sagrada familia, coop. cc catolica de san J uan de horta, coop. cc catolica del clot, cooperativa cc catolica, la cc catorce de abril c central de abastecimientos, coop. c central de compres, coop. c central, la c centre aut.de depend.com.ind. entit.obr. c centre aut.de depend.com.ind. entit.obr. v centro aragones, cooperativa del c centro cooperativo centro centro centro centro centro centro centro centro centro coop. de pescadores c coop. industrial c coop. patronal c de contratistas, coop. del c? de relaciones comerciales c familiar instructivo y recreativo cs obrero aragones, cooperativa del c obrero tradicionalista?? republicano de la barceloneta si ag ag abs ag

28 ciegos y semiciegos prod.escobas y estro p ag circulo barcelones de obreros, coop. c 1902 fus circulo ultramarinos comest. y similares p ciudad condal, coop. la c ciudad jardin? ciudad jardin de funcionarios publicos v ciutat de repos i de vacances, coop. la cs colchoneros, soc. coop. de oficiales p? colectiva de sans, cooperativa c ag colegio de medicos c 1927 no colmena obrera barcelonesa c colmena obrera graciense, soc. coop. la. c colmena - pasaje mayol, cooperativa la c colmena, cooperativa obrera la c comercio y de la industria, coop. del c compañia geral autobuses, c.obr.empl. de c confianza andresense, la c constancia graciense, la c 1888 si ? constancia martinense, la c constancia sagrerense, la c 1902 abs , constancia sanjuanina, la c ag constructiva, la p constructora auxiliar, coop. la p 1935 no constructora de carruajes p constructora de casas baratas, coop v constructora obrera de casas baratas p ag constructora obrera, la v constructora obr. de la bolsa del trabaj p constructora, la p consilwidores de forrajes, coop. de p cooperadora economica, la c cooperativa la 4a * c gc cooperativa, la c cosmopolita, la c ag credito benefico barcelones, el rt credito coop. de la industria vidriera p credito español, el rt credito y prevision rt' credito, el c cristaleria barcelonesa p cruz roja, cooperativa de la * c gc cultural radiofonica, coop.* p chocolate del pueblo, coop. el p cnom deber cooperativo o deber martinense c detallistas de conejo, coop. de p detallistas huevos volateria y caza p dignitat, la (la dignidad) c 1903 fus dueños fondistas, asoc. coop.cons.y prod cp economato de la sociedad la estrella?? economato de sans c ag economia obrera c

1r Pla estratègic metropolità de Barcelona 1r Pla estratègic

1r Pla estratègic metropolità de Barcelona 1r Pla estratègic Pla estratègic metropolità de Barcelona Ausiàs March, 7,1r 08010 Barcelona T. 93 318 70 51 F. 93 317 48 35 www.bcn2000.es 1r Pla estratègic metropolità de Barcelona 1r Pla estratègic metropolità de Barcelona

Más detalles

Barcelona per l acció comunitària

Barcelona per l acció comunitària Barcelona per l acció comunitària Plans, projectes i accions comunitàries Barcelonasocial Ajuntament de Barcelona Edició: Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania Coordinació tècnica: Direcció

Más detalles

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT

EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT Departament de Geografia EL TURISME RURAL A CATALUNYA: UNA APOSTA MEDIAMBIENTAL I DE QUALITAT AUTORS: Gemma Cánoves, Luis Herrera y Lucia Cuesta. - GRUP D INVESTIGACIÓ EN TURISME RURAL, UAB - - Juliol

Más detalles

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades Guia pràctica per a la propietat Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat Núria Asensio Salvador Albert Cortina Ramos Jordi Pietx i Colom Opcions per a la custòdia Guia pràctica per a la propietat ISBN 84-931232 - 4-2

Más detalles

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR ESTUDI DEL CONSUM D AIGUA ALS EDIFICIS DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA SITUACIÓ ACTUAL I POSSIBILITATS D ESTALVI EQUIP DE TREBALL Sr. Jordi Molina Sra. Naiara Garriga FUNDACIÓ AGBAR Sr. Martí Boada

Más detalles

ALTASAR RAGON TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL EDITAT PBL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ SOLER I PALET PATROCINAT PBR L'INSTITUT INDUSTRIAL DE TERRASSA TERRASSA 1936-1939 TRES ANYS DIFÍCILS DE GUERRA CIVIL

Más detalles

El Butlletí. Sant Joan Despí. La Torre de la Creu ja és de la ciutat. L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista

El Butlletí. Sant Joan Despí. La Torre de la Creu ja és de la ciutat. L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista El Butlletí Sant Joan Despí Revista d informació municipal A BRIL 2003 NÚM. 134 La Torre de la Creu ja és de la ciutat L Ajuntament convertirà en equipament públic l emblemàtic edifici modernista Revista

Más detalles

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS

EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS EL MEDI AMBIENT I LA SALUT. QUALITAT DE L AIRE, CONTAMINACIÓ QUÍMICA, SOROLL I RADIACIONS Anàlisi de legislació i experiències de bones pràctiques de millora del medi i la salut. Propostes per a Catalunya.

Más detalles

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Índex Indice 0 1.Introducció...3 1.Introducción...3 2. La ciutat i el territori...5 2. La ciudad y su territorio...5 3. L

Más detalles

PRÒLEG. Arnau Queralt. Director Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

PRÒLEG. Arnau Queralt. Director Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya 1 El contingut d aquest llibre es va elaborar a partir de l any 2011, des del impuls de la Comissió Empresa i Medi Ambient de l Associació 22@Network bcn. Amb el patrocini de: MAPA CONTINGUTS PRÒLEG Arnau

Más detalles

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU

Medi ambient. Diari. Divendres, 13 de febrer de 2013 ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Medi ambient Divendres, 13 de febrer de 2013 Diari ILUSTRACIÓN: SERGI BERTOMEU Qué modelo sostenible queremos en el territorio? P 2-3. Políticas locales para cuidar el medio ambiente P 6-11. Crecimiento

Más detalles

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4

Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 ARQUITECTES DE TARRAGONA Arquitectura per a l ensenyament secundari #4 Reflexions sobre els criteris de disseny dels edificis escolars Flexibilitat per l articulació IES Torredembarra Escoles com catedrals

Más detalles

ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES

ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES Mariona Barrera i Aguilera ESTUDI SOBRE LES INTERFERÈNCIES LINGÜÍSTIQUES EN L OBRA DE JOSEP PLA Treball acadèmic de 4rt curs Facultat de Traducció i Interpretació Universitat Pompeu Fabra Tutora: Carmen

Más detalles

santa & cole manuel cabero chocolat factory roca

santa & cole manuel cabero chocolat factory roca santa & cole manuel cabero chocolat factory roca Índex presentació 2 introducció 4 santa & cole. el món de la cultura material 6 manuel cabero. de l ús del disseny a la gestió del disseny 18 chocolat factory.

Más detalles

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural

MANUAL [ANTI]RUMORS. Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural MANUAL [ANTI]RUMORS Material pedagògic per a combatre rumors i estereotips fonamentats en la diversitat cultural LLICÈNCIA Creative Commons Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd) Aquest

Más detalles

Una nova planta per als valencians

Una nova planta per als valencians Demos 4 Fulls de recerca i de divulgació Una nova planta per als valencians Andrés Boix Una nova planta per als valencians Possibilitats i límits per a l organització política i administrativa del País

Más detalles

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar ... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 4t estudi L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar Gener de 2013... L impacte de la crisi en la infància i l entorn escolar

Más detalles

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat

> Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat > Òrgan d expressió de la CGT de Catalunya 8a. època Gener 2015 núm. 168 0,50 euros www.cgtcatalunya.cat Disseny: Didac Salau Dipòsit legal: B 36.887-1992 GENER DE 2014 Editorial - 2 Editorial Prou repressió

Más detalles

LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT

LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT FUNDACIÓ NOGUERA ESTUDIS, 64 LA BARCELONA DEL BARROC A TRAVÉS D UNA FAMÍLIA DE COMERCIANTS: ELS AMAT ELISA BADOSA I COLL BARCELONA, 2012 edievals catalans fills d Elisa Badosa i Coll, 2012 Edita: Pagès

Más detalles

1. INTRODUCCIÓ. $QWHFHGHQWVGHOSURMHFWHLKLSzWHVLLQLFLDOGHWUHEDOO 2EMHFWLXVGHOSURMHFWH

1. INTRODUCCIÓ. $QWHFHGHQWVGHOSURMHFWHLKLSzWHVLLQLFLDOGHWUHEDOO 2EMHFWLXVGHOSURMHFWH QJHOV&DED*XVL 1 1. INTRODUCCIÓ. $QWHFHGHQWVGHOSURMHFWHLKLSzWHVLLQLFLDOGHWUHEDOO 2EMHFWLXVGHOSURMHFWH $QWHFHGHQWVGHOSURMHFWHLKLSzWHVLLQLFLDOGHWUHEDOO Aquests darrers anys, la qüestió del treball infantil

Más detalles

BONES PRÀCTIQUES INTERNACIONALS DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA SOCIAL

BONES PRÀCTIQUES INTERNACIONALS DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA SOCIAL BONES PRÀCTIQUES INTERNACIONALS DE SUPORT A L'EMPRENEDORIA SOCIAL ÍNDEX Pròleg 7 Capítol 1. Per què parlem d'emprenedoria social? 9 Breu presentació de l emprenedoria social 10 Rellevància dels emprenedors

Más detalles

L aigua: bé públic, negoci privat

L aigua: bé públic, negoci privat CARRER122 MARÇ 2012 WWW.FAVB.CAT L aigua: bé públic, negoci privat DOSSIER, pàgina 13 ignasi r. renom CARRER122 Març 2012 D ENTRADA 2 El transport públic descarrila L increment desmesurat de les tarifes,

Más detalles

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE

EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE EL TREBALL PER PROJECTES: L AVENTURA D ENSENYAR I APRENDRE TREBALL DE RECERCA 2011-2012 ÍNDEX Agraïments... pàg 3 Pròleg... pàg 4-5 1. Treball per Projectes 1.1. Introducció al Treball per Projectes...

Más detalles

Autors: Joan Aramon Núria Grivé Anna de Luca Pere Salvadó Martí Padrosa. Tutora: Rosa Grau

Autors: Joan Aramon Núria Grivé Anna de Luca Pere Salvadó Martí Padrosa. Tutora: Rosa Grau LES ASSEGURANCES Autors: Joan Aramon Núria Grivé Anna de Luca Pere Salvadó Martí Padrosa Tutora: Rosa Grau 1 1. INTRODUCCIÓ Justificació. Estem segurs que tots els alumnes de 2n de batxillerat estaran

Más detalles

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació

SUMARI. Introducció. 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació Classes i grups socials a la Regió Metropolitana de Barcelona SUMARI Introducció 1. Grups i classes a la Regió Metropolitana de Barcelona: un procés de transformació 2. La classe mitjana i els seus grups

Más detalles

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL?

La Llar residència viscuda pels seus residents en família VOLS ESCRIURE O PROPOSAR TEMES A L ACTUAL? actual full informatiu Institut d Assistència Sanitària JULIOL 2009 núm. 43 El reportatge La Llar residència viscuda pels seus residents en família 11 Notícies Implementació del model EFQM a l IAS 2 Congressos

Más detalles

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS

Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei. Treball per projectes i ApS Xus Martín Garcia (coord.) Per a una pedagogia del servei Treball per projectes i ApS Aquesta obra és lliure i està sotmesa a les condicions d ús d una llicència Creative Commons. Es pot redistribuir,

Más detalles

Llobrecar, S.L. C/ Les Moreres, 31-33 (Pol. Ind. Estruch). Prat del Llobregat. Tel.: 93 478 11 10

Llobrecar, S.L. C/ Les Moreres, 31-33 (Pol. Ind. Estruch). Prat del Llobregat. Tel.: 93 478 11 10 revista memòria 2008-2009 Eladio de Ceano-Vivas Tusquets Dr. Ingeniero Industrial Calle Vitraria 2, bajos 08017 - Barcelona c/e: ecvt@telefonica.net T. 93 406 83 36 / 678 462 343 Ingeniería y Arquitectura

Más detalles

El PP de Son Servera es planteja dur als tribunals les apujades de taxes de l Ajuntament serverí

El PP de Son Servera es planteja dur als tribunals les apujades de taxes de l Ajuntament serverí Núm. 328 - dues quinzenes Novembre 2011. 2 euros Totes les forces politiques de Mallorca entre els 2.500 asistents a la marxa pel tren menys el Partit Poular Tomeu Voreta rep el Premi Antoni Llompart El

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i el consum de roba i complements. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i el consum de roba i complements. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i el consum de roba i complements Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 Els joves i el consum de roba i complements Estudis sobre els hàbits de consum

Más detalles