APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936"

Transcripción

1 RAFAEL CELADA APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

2 RAFAEL CELADA APROXIMACIÓ A L'ATLAS COOPERATIU DE CATALUNYA FINS 1936 Generalitat de Catalunya Departament de Treball Institut per a la. Promoció 1 la Formació Cooperativas

3

4 La present publicació és resultat de la tasca de recerca realitzada per Rafael Celada, que li encarregá la Confederació de Cooperatives de Catalunya en el període , en que n'era president Josep Rafecas i Carbó, el qual signa el próleg que trobareu més endavant, peró en el moment en qué ja havia cessat en l'esmentada responsabitat. L'octubre de 1988, en un moment en qué el treball estava aturat, l'institut encoratjá l'acabament de la recerca i la preparació de cara a la seva publicació. Avui us la oferim ordenadade manera que els historiadors i estudiosos del cooperativisme en general la puguin utilitzar. Barcelona, gener de Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives

5 Reproducció: PG Boniquet, s.a. DLB /80

6 ÍNDEX Presentació 7 Próleg 9 Introducció 11 Consultes i col.laboracions 19 Taula d'abreviatures 22 Municipi de Barcelona 25 Baix Llobregat, El 35 Barcelonés, El 41 Maresme, El 43 Vallés Occidental, El 49 Vallés Oriental, El 55 Alt Empordá, L' 59 Baix Empordá, El 67 Garrotxa, La 71 Gironés, El 75 Selva, La 81 Alt Camp, L' 85 Alt Penedés, L' 89 Baix Penedés, El 93 Garraf 95 "Tarragonés, El 99 Baix Camp, El 103 Conca de Barberá, La 107 Priorat, El 111 Ribera d'ebre, La 115 5

7 Baix Ebre, El 117 Montsiá, El 119 Terra Alta 123 Cerdanya, La 125 Osona 129 Ripollés, El 135 Anoia 139 Bages, El 143 Berguedá, El 149 Solsonés, El 153 Garrigues, Les 155 Noguera, La 159 Segarra, La 163 Segriá, El 167 Urgell, L' 173 Alt Urgell, L' 177 Pallars Jussá, El 181 Pallars Sobirá, El 185 Vall d'aran, La 187 Annex 1. Cooperatives amb emissió de moneda i data de l'emissió 193 Annex 2. Entitats amb Caixa Rural 219 Annex 3. Cooperatives amb expedient conservat al Govern Civil de Barcelona 233 Anrj 4. Relació/mostra de documents localitzats 249 Annex 5. "Unió de Cooperadors de Barcelona", Societat Cooperativa 289 Índex de mapes 291 Índex toponímic 293

8 PRESENTACIÓ Si bé l'objectiu prioritari de l'institut rau en promoure la formaci6 cooperativa, en difondre el cooperativisme com a moviment económic i social... no és pas menys cert que el voler difondre el cooperativisme suposa el conéixer tots els intents i projectes realitzats d'una manera propera i, per tant, treure'n conclusions de cara al futur. Per altra banda, per difondre el cooperativisme cal estimar-lo. No es pot difondre alló que no s'estima. Crec que no hi ha millor manera d'estimar-lo que esbrinant i coneixent el que es va fer de cooperativisme més prop de nosaltres en l'espai i en el temps. Es per aixó que ens ha semblat útil des de l'institut donar suport a aquesta tasca de recerca sobre les cooperatives que varen existir a Catalunya i sobre les fonts de documentació que han permés iniciar aquest Atlas Cooperatiu de Catalunya. Val a dir que la data de juliol de 1936 com límit del treball ens sembla també prudent, tenint en compte que fins la data esmentada els projectes cooperatius que s'engegaven podien ésser encertats o no, podien conéixer l'éxit o no, podien quedar arraconats al poc temps del seu inici, peró en tot cas sempre i tots anaven envoltats d'un munt d'il.lusions i d'esperances i fins i tot d'idealisme. L'estudi cientffic de 1'aparici6 de moltes cooperatives en uns anys determinats i en unes comarques determinades pot obrir unes lfnies d'investigació als historiadors. L'aparici6 de cooperatives i amb uns noms determinats en certs indrets de Catalunya pot obrir també lfnies de recerca als historiadors. I si aquestes lfnies s'aprofundeixen 6s possible que trobem dades i documents de válua per a la história social del pafs. Crec, sincerament, que amb la publicaci6 d'aquest treball contribuim a conéixer, o al menys posem les pedres per a qué es pugui conéixer, la histeria social de Catalunya, en la vessant del cooperativisme. Es aixf que entenem aquesta tasca, com una forma més peró important, de difondre el cooperativisme. Josep Castaño i Colomer Director de l'institut per a la?romoci6 i la Formació Cooperatives, de la Generalitat de Catalunya.

9

10 PRÓLEG En assumir la presidencia de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, vaig considerar coz a qüestions prioritáries les de recuperar-nos de la injusticia que havia sofert el cooperativisme catalá al final de la Guerra Civil i ocupar el lloc que ens correspon en el concert del cooperativisme internacional, es a dir l'a.c.i. Per aquest motiu, quan a la Confederació de Cooperatives de Catalunya encetárem la negociació amb l'administració de l'estat, a fi de cercar un camí que dones una solució a l'expoli patrimonial que les cooperatives havien sofert a l'empar de la llei franquista de responsabilitats polítiques i legislació complementária (Llei de 23 de Setembre de 1939), creguérem que era important conéixer aquella realitat per plantejar-nos el nostre paper de cara al futur. Sabem de sobra que les actuals circumstáncies socials no tenen res a veure amb les del primer terg del segle, ni es pot servir al cooperativisme fent anar el rellotge enrera, peró també sabem que "qui perd els origens perd la seva identitat". És cert que uns pocs historiadors ens han donat testimoni d'alguns aspectes del mateix, altres autors han fet análisi del marc legal en qué es desenvolupá, peró també hem pogut constatar que en alguns casos s'ha fet des de les própies vivénciet 'o -én ámbits sectorials. Amb la intenció de recollir dades, es contractaren els serveis de l'historiador Rafael Celada, que inició la recerca sistemática dels materials histórics, que ens retornessin les imatges desdibuixades, del cooperativisme catalá, al llarg de gairebé mig segle. El resultat de la recerca ha estat descobrir lá quantitat de possibilitats que ofereix aquesta tasca, cara a conservar la documentació que conforma un patrimoni históric, que seria insubstituible si no es porta a serme. L'eficient treball realitzat, ens ha posat de manifest la necesitat de crear un Centre de Documentació on els estudiosos del nostre passat trobin els materials suficients per aprofundir en el seu coneixement. Crec que aquest treball pot ser un inici. Josep Rafecas i Carbó Llicenciat en História Contemporánia 9

11

12 INTRODUCCIÓ Abans d'abordar les explicacions que ajudin a la utilització del present treball es fa necessati aclarir els motius i les pretensions. Motiu que porta a fer públic aquest treball Aquestes págines estan inscrites dins el marc del treball de prospecció documental, que m'encarregá la Confederació de Cooperatives de Catalunya, sobre el "Cooperativisme catalá fins el 1936", i més concretament són la conseqüéncia d'aquell treball. En comen9ar la prospecció vaig trobar que no es coneixia ni el volum de cooperatives que podien haver existit, ni tampoc la seva localització en el temps i en l'espai. Aquesta constatació portó a fitxar una darrera altra les cooperatives de les que anava tenint notícia, donant com a resultat un total de 2235 entitats registrades per a Catalunya, amb 485 d'aquestes localitzades al que avui és Municipi de Barcelona. Evidentment no es pretén que dins d'aquesta relació estiguin toses 1-61-dboperatives existents, pero sí sembla que ens apropem significativament en quant a volum i distribució en el temps i en l'espai. Era important que aquesta tasca, que semblava donar uns fruits interessants pel coneixement del cooperativisme catalá, no quedés 'dins un calaix en espera que d'altres persones, desconeixent-la, comencessin de nou la localització de les mateixes dados. Per aquest motiu vaig pensar que seria interessant donar a conéixer aques-tes dades i així ho vaig proposar a Josep Rafecas, aleshores president de la Confederació, qui va transmetre aquesta inquietud a Josep Castaño, director de l'institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, qui va donar des del primer moment suport a la idea. Pretensions Com s'ha indicat no es tractava de publicar un llibre d'história, ni tan sois d'intentar una análisi. Simplement fer pública una relació de dades.1rdenades, per engrescar a la crítica i al treball, que pugui completar-les. 11

13 Des d'aquestes págines es pretén que les dades que s'han anat articulant com a eina de treball durant la recerca documental, conservin aquesta mateixa vocació. Es vol que qui tingui interés per aproximar-se al coneixement del cooperativisme catalá históric pugui fer-ho amb més elements. Peró,sobretot, seria interessaní que fos útil i que pogués ser recollida per altres historiadors i emprada per donar un pas cap el coneixement de la realitat del cooperativisme d'aquella época. Estructuració Al marge d'aquesta introducció, el treball consta d'un cos principal, cinc anexos, que complementen la informació ampliant les possibilitats per una aplicació posterior, i l'índex toponímic, inclós al final, que junt amb els mapes funcionen com a nexe que permet relacionar totes aquestes parts en funció de la localització geográfica. El cos principal. Está format per la totalitat de les entitats localitzades, classificades per comarques i municipis. Darrera del nom de cada municipi s'ordenen per tipologia (agrária, consum, producció...) El nunicipi de Barcelona apareix en primer lloc, considerat a part, en funció del seu volum i pes específic dins del total de Catalunya amb totes les seves entitats ordenades per ordre alfabétic. La informació per cada entitat, en aquest cos principal, apareix ordenada en sis espais segons l'ordre següent: a- Nom de l'entitat b- Tipologia c- Data de la seva fundació d- Data de la desaparició e- Primera data documentada f- Darrera data documentada a- Els noms de les entitats es presenten sempre escrits amb minúscules i sense accentuació de cap tipus, degut a necessitats del sistema de treball emprat durant el període de recerca, respectant la forma de la primera localització de cada nom; per tant i apareixen indistintament escrits en llengua cat%lana o castellana. b- La tipologia es representa al segon espai per mitjá d'un o dos signes, l'explicació deis quals es pot veure al quadre de abreviatures. 12

14 c- Figura l'any sempre que ha estat possible comprovar-ho documental o bibliograficament com a tal data de fundació. d- Sempre que s'ha pogut comprovar s'indica l'any o la forma de la desaparició. Un "no" informa la no desaparició. (Veure el quadre d'abreviatures) e- Quan no es coneix, de forma clara, la data de fundació, es fa constar la data més antiga, que es coneix, de cada entitat. f- Quan no es coneix, de forma clara, la data de desaparició, es fa constar la data més moderna, que es coneix, de cada entitat. L'annex 1. Relaciona (435) entitats de les que s'ha pogut comprovar que, en algun moment, han fet emissió de moneda. Donat que aquest tema és suficientment específic, fins i tot s'han fet constar emissions que queden fora del perfode estudiat. Quan ha estat possible s'ha indicat la data de l'emissió o bé una aproximació. Aquest anex está organitzat, amb la mateixa estructura que el cos principal, per comarques i municipis amb el Municipi de Barcelona considerat a part. La informació per cada entitat es dóna en dos espais: correspon al primer el nom de l'entitat i al segon la data d'emissió amb especificació, segons el cas, del tipus de moneda. (Veure el quadre d'abreviatures) Per l'estudi d'aquest tema, és imprescindible partir de l'obra d'antoni LOPEZ i LLUCH, "Les Monedes de les Cooperatives Catalanes" que, encara que es pot completar, és el millor treball realitzat sobre el tema. L'anrtex 2. Presenta les (150) entitats de carácter agrari que, a manera d'esbós, s'ha pogut determinar que disposaven de Caixa Rural al període estudiat. Tampoc aquest tema es pot donar, ni molt menys, com a tancat. Més aviat es pot considerar com una aproximació que caldria estudiar en profunditat com un element més per intentar calibrar el moviment económic generat per aquestes entitats i el seu pes dins l'economia. L'annex 3. És una relació de les (306) cooperatives amb un expedient conservat a l'arxiu del Govern Civil de Barcelona, segons el treball guanyador de la 2a Borsa d'estudis Dr. Vives i Gatell, el 1982, portat a terme per Maria Assumpta RODON i VALLS, amb 13

15 el títol "Inventara de les associacions politiques, sindicals i obreres inscrites en el Govern Civil de Barcelona des de l'any 1887 fins 1936". Aquesta relació té un interés especial perqué ens indica una série de cooperatives de les que podem disposar de documentació. Els expedients poden constar d'una documentació molt diversa segons ens indica Maria Assumpta Rodon: a- Una instáncia al Sr. Governador... signada per un o més membres. b- L'Estatut fundacional. En alguns casos altres estatuts posteriors. c- L'acta fundacional amb els noms de les persones de la primera Junta Directiva. d- Molts expedients tenen actes posteriors, Assemblees Extraordináries i Estats de Comptes. Amb aquesta relació no s'acaben les possibilitats d'estudi, si considerem que als llibres de registre del Govern Civil queden moltes altres entitats de les que consta el nom, la data de registre i el domicili, i que un treball de buidat semblant, als altres Governs Civils ens permetria ampliar molt més el cens de cooperatives. L'annex 4. Vol ser una relació/mostra (635 documents), de la documentació a la que he tingut accés durant la recerca, que en cap cas es pot considerar completa. Aquesta relació, al temps que documenta algunes de les dades exposades, serveix per posar de manifest l'amplitud de possibilitats documentals existents i per tant de moltes d'altres que encara poden estar "amagades".o bé simplement ignorades. Penso, com a exemple, en l'operació d'urgéncia en la que vaig tenir ocasió de col.laborar, per la qual es va rescatar de la destrucció total, una bona part del fons documental de la Cooperativa "La Fraternitat", que va quedar magatzemada d'una manera "provisional", dins caixes de cartró, a la Cooperativa "Coop 2000" de la Barceloneta. Quan es va realitzar aquesta operació part del patrimoni ja havia estat expoliat, una altra part, potser menys important, va quedar perduda en un maremagnum de papers i escombralls i la part rescatada no disposa de garanties suficients per la seva conservació. Aquest anex está organitzat, amb la mateixa estructura que el cos principal, per comarques i municipis amb el Municipi de Barcelona incorporat al seu lloc. Darrera de cada municipi es relacionen les entitats amb els documents corresponents de cada una. La informació de cada document apareix en tres espais: indicant al primer el títol del document, al segon el lloc i la data de emissió i al tercer l'arxiu on es conserva. 14

16 L'annex 5. Amb el títol d ) "Unió de Cooperadors de Barcelona" Societat Cooperativa es pretén senzillament, en relacionar les entitats que van formar aquella "Unió", donar una lleugera imatge de cap on es dirigien aquells cooperativistes d'abans del Si bé queda fora del temps acotat per aquest treball, la "Unió de Cooperadors de Barcelona" és la mostra, en versió d'urgéncia, de la organització cooperatista que s'estava estructurant, posada de manifest, en aquest cas, per les necessitats derivades de la Guerra. Mapes Els mapes volen servir d'ajuda per obtenir, amb poc esforg, una idea de conjunt de les zones on el cooperativisme es va manifestar amb més intensitat durant el període estudiat. El mapa general per comarques dóna una visió de densitat cooperativa dins el període treballat, prenent com a base un índex que relaciona el total d'entitats de cada comarca amb el total de localitats. Els mapes comarcals reflecteixen com a resum quins municipis dins de cada comarca destaquen pel nombre de cooperatives. Evidentment els criteris que s'han seguit són clarament criticables, perqué res ens diuen de la grandária de les entitats ni del temps que van funcionar, peró no tenen altra pretensió que afavorir la imatge de conjunt i manifestar una petita prova de les possibilitats de treball que el tema deixa obertes. Els mapes s'han elaborat a partir de la "Divisió Territorial" de Tomás VIDAL, a l'"atlas sócio-económic de Catalunya", que s'ha pres també com a referéncia en les relacions de municipis. (Veure l'index de mapes). Limitacions Podem parlar de limitacions i més concretament de defectes al present treball, tant en la forma com en els continguts. Parlem de 4defectes de partida, sense comptar amb els molts que, amb l'ús, puguin sortir. La base d'aquestes limitacions té una explicació a la mateixa génesi del treball. Com queda explícat més amunt, és el resultat d'una elaboració de treball i no pas d'un projecte. En voler posar a l'abast de tothom una eina de treball particular, simplement s'ha cuidat que aquesta sigui Ilegible, i d'aquí parteixen els defectes principals. Són les imperfeccions formals, més aparents, les que arribaran abans a qui es prengui el treball de donar un cop d'ull a aquestes páginesl 15

17 Els noms de les entitats es presenten escrits en lletres minúscules, oblidant totalment l'existéncia d'accents figuren indistintament en catalá o castellá, segons han estat trobats per primera vegada. En alguns casos, el nom referenciat potser no és aquell més conegut per una determinada cooperativa, perqué s'ha pres indistintament un deis noms que, en moments diferents, són aplicats a la mateixa entitat. Aixó mateix pot fer, en pocs casos, que una mateixa entitat pugui aparéixer duplicada, la qual cosa ha semblat més interessant que la possibilitat de perdre una entitat davant del dubte. Les localitats dins les comarques han perdut, en algun cas, l'ordre alfabétic que els correspondria. Els defectes de contingut, podrien centrar-se en qué no és un cens complet i si, més aviat, un conjunt de dades obert que s'ha de continuar per apropar-se a la totalitat. És important aixó perqué qualsevol elaboració que es vulgui fer amb aquestes dades ha de considerar aquesta important limitació. També es veurá com, encara que es marca com a límit la data del 18 de juliol del 1936, es referencien entitats amb data de la Guerra Civil, sense poder-se precisar si existien abans. En aquests casos sempre figura un (*) al final del nom. Volum d'entitats considerat El volum total de cooperatives considerades és de 2235 per al total de Catalunya. D'aquestes,485 corresponen al Municipi de Barcelona i 9 a localitats que no ha estat possible identificar. Aixó representa que el 21,7 % de les cooperatives considerades queden dins del Municipi de Barcelona. Per la seva tipologia: 889 entitats serien considerades com agráries, representant el 39,7 % 911 serien cooperatives de consum amb un 40,7 % del total. 270 es classificarien com a cooperatives de producció, representant el 12 % 78 formarien un grup de "varies li, amb un pes del 3,48 %, predominant les de construcció de cases. De 21 que representen un 0,93 % no s'ha pogut determinar la seva tipologia. I de 66, que equivalen al 2,95 %, es pot dubtar del seu carácter d'entitats cooperatives. 16

18 Conclusions Com a conclusió, més del treball de recerca, que no pas de l'elaboració d'aquestes págines em sembla poder dir que: Estem davant d'una parcel.la de la história molt insuficientment estudiada. Disposem d'un patrimoni documental que, degut a les diferents formes d'expoli, podem qualificar de residual, i en constant perill de desaparició. Es una necessitat urgent estructurar els mitjans per intentar parar la destrucció i tractar de recuperar, malgrat tot, aquest patrimoni. És necessari constituir un Centre de Docuaentació que permeti localitzar, conservar, ordenar i estudiar els materials que, ens ajudaran a reconstruir aquesta part de la nostra história recent. Les estructures representativas del moviment cooperatiu i les própies cooperatives, cal que prenguin consciencia del valor del patrimoni documental del que són dipositáries. El present treball vol contribuir coz a testimoni, al temps que actuar com a petit embrió que ajudi a iniciar la marxa en aquesta direcció. 17

19

20 CONSULTES 1 CO LABORACIONS Cal agrair a Lotes les persones i entitats consultades durant la recerca la seva col.laboració i interés. A la Confederació de Cooperatives de Catalunya i al seu president durant aquest teaps, Josep Rafecas, la promoció de la recerca. A Josep Castaño director de l'institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives, l'acceptació de la publicació d'aquestes dades. A l'amic Joan Guals els zapes, les correccions i la composició de l'original. RELACIó DE CONSULTES I COL.LABORACIONS Arxius: Municipal de Barberá del Vallés. Boada, Barcelona. Cátedra Gaudí, Barcelona. Históric del Col.legi Oficial d'arquitectes, Barcelona. d'história de Barcelona. (Bibl, Cartells, Fotogr.) Mas, Barcelona. Nacional de Catalunya, Barcelona. d'história de Castellar del Vallés. Históric de l'hospitalet de Llobregat. Municipal de Palafrugell. d'história de Sabadell. Soler i Palet, Terrassa. Tobella, Terrassa. Ateneu Enciclopédic Popular. Barcelona. Biblioteques: Asociación Numismática Española, Barcelona. de Catalunya, Barcelona. Figueras. Centre d'estudis d'história Contemporánia. Foment del Treball Nacional, Barcelona. Fundació Roca i Galés, Barcelona. Institut de Batxillerat Salvat Papasseit, Barceloneta. Publica Arús, Barcelona. Universitat Autónoma de Barcelona, Carandell. Universitat Autónoma de Barcelona, General. Universitat Autónoma Barcelona, Facultat d'económiques. Universitat Autónoma de Barcelona, Facultat de Lletres. Universitat de Barcelona, General. Museu d'história de Sabadell. Caixa d'estalvis de Sabadell. Salas Anton. Arxiu d'história de Sabadell. Museu Esperanto. St. Pau Ordal. Confederació de Cooperatives de Catalunya. 19

21 Federacions de Cooperatives: de Consua. de Treball Associat. de Serveis, Fons Documental. Generalitat de Catalunya. Direcció General de Cooperatives. Cooperatives: Museus: Badalona Agraria d'alinatret, Almatret. "La Moral", Badalona. "Agrupación Vidriera", Barcelona. "La Antiga del Camp del Arpa", Barcelona. "La Artesana", Barcelona. "La Fraternitat", La Barceloneta. "Radio Associació de Catalunya", Barcelona. de Fluido Eléctrico, Camprodon. "Vidrieries Cornellá", Cornellá de Llobregat. "La Verneda", L'Hospitalet de Llobregat. del Camp d'ivars d'urgell. Ivars d'urgell. del Camp de Linyola. Linyola. "Mutua de Pa i Queviures", Manlleu. "La Económica", Palafrugell. Agrícola i Caixa Rural, Pineal de Brai. Celler Cooperatiu de Rubí. "La Rubinense", Rubí. Círculo Cooperativo Sabadellés, Sabadell. "Comamala", St. Joan de les Abadesses 'd'art, Sabadell. d'história de l'hospitalet. Núria ESTEVA. Junta de la Coop. La Moral. XUFRÉ. Barberá de Vallés Barcelona A. PALAU Codonyers. Jordi BAS. Joan CARBONELL. Andreu MAYAYO. PEP de "La Garba". Albert PÉREZ BABO. M. Assumpta RODON. Miguel ROSSELLÓ. Josep SOLA, Consorci de Cooperatives del Vidre. Pere SOLA. 20

22 Cerdanyola Antoni TURRÓ. Juli VELA. Josep VICENS. Joan VIVES. A. LAZARO. Miguel SANCHEZ. L'Hospita.let de Llobregat Linyola Ripollet Rubí Sabadell Narcís FLUVIA. Josep Maria SOLIAS. Fermí VIVES. Ramon MARTOS. Joaquia GASCON. P. ROSÉS. J. BLANQUER. Antoni FERRANDO. Oriol GARRIGA. Grup Teatre "El Sol". Llibreria "Els Diez". Antoni PRUNES. Manel RALUY. Montserrat SALVADOR. St. Pau d'ordal Lluís HERNÁNDEZ. St. Sadurni d'anoia Josep Rafecas. 21

23 TAULA D' ABREVIATURES TIPOLOGIA DATES a agrária a? agrária, probablement ac agrária i consum c consum c? consum, probablement cc católica de consum cp consum i producció C3 consum de serveis fe fluid eléctric fp farmácies populars/cooperatives p produció P?produció, probablement pc producció i consum Pepescadors rt cródit/banca s sanitária construcció de cases v? construcció de cases, probablement vc construcció de cases i consum tipologia sense determinar?? cooperativa dubtosa ag? periode d'abans de la Guerra, probable ag periode d'abans de la Guerra gc periode de la Guerra Civil pg període posterior a la Guerra INDICACIONS DE DESAPARICIÓ abs absorció cnom canvi de nom col col.lectivització fus fusió liqu liquidació no informa la no desaparició patr patrimoni confiscat si informa la desaparició unió unió amb altres MONEDA 1926 any d'emissió ag? emissió d'abans de la Guerra, probable ag emissió d'abans de la Guerra gc emissió de la Guerra Civil pg emissió posterior a la Guerra born circulació interior Mercat del Born vals emissió de vals 22

24 DIVISIÓ COMARCAL REGIO I 01 Baix Llobregat, El 02' Barcelonés, El 03 Maresme, El 04 Vallés Occidental, El 05 Vallés Oriental, El REGIO V 20 Baix Ebre, El 21 Montsiá, El 22 Terra Alta REGIO VI 23 Cerdanya, La 24 Osona 25 Ripollés, El REGLÓ II 06 Alt Empordá, L' REGIO VII 07 Baix Empordá, El 26 Anoia 08 Garrotxa, La 27 Bages, El 09 Gironés, El 28 Berguedá, El 10 Selva, La 29 Solsonés, El REGIÓ III REGIO VIII 11 Alt Camp, L' 30 Garrigues, Les 12 Alt Penedés, L' 31 Noguera, La 13 Baix Penedés, El 32 Segarra, La 14 Garraf 33 Segriá, El 15 Tarragonés, El 34 Urgell, L' REGIO IV REGIO IX 16 Baix Camp, El 35 Alt Urgell, L' 17 Conca de Barberá, La 36 Pallars Jussá, El 18 Priorat, El 37 Pallars Sobirá, El 19 Ribera d'ebre, La 38 Vall d'aran, La 23

25

26 MUNICIPI DE BARCELONA abastecedora, la c? abastos' soc.sum.art.para vida, coop. de c abeja obrera graciense, la abeja obrera, soc. coop. de consumo la c accion colectiva, sociedad coop. la actividad obrera, la?? activitat, (=? la actividad obrera) p actuacion economica, s.c. patr. vaqueros 'c adelanto obrero, el agraria, la?? agrupacio de pianos i avenes(?) agrupacio de treballadors d'escr.iptori agrupacio vidal - coop. de ferrer vidal c agrupacio vidriera agrupacion frontones, coop. de consumo * c agrupacio, la agrupament, l'* ahorro y ventas al contado, el ahorro, el (=?ahorro y ventas al contado c ajuntament de barcelona, cooperativa 1' c alianza industrial c? alianza, quinta de salud la (*) alpargateros al detall, coop. de amapola del guinardo, coop. la amapola, la (?=amapola del guinardo) c amigos del ateneo obrero?? amistad martinense, la c amistad sansense, la c amistad, la c amor y trabajo amparo del obrero, el c andresense, coop. la c antiga del camp de l'arpa, la c antigua independiente c ' antigua, la c armonia, la c art de la fusta, 1' p artes graficas, imprenta coop. las artesana, la arte, coop. obrera de consumo el c? artistica carpintera, la asoc. gen. agrop. de la cuenca del ebro a associacio funcion. generalitat cat.sim* c ateneo ampurdanes, coop. atrevida martinense, la autonoma federal españ. trab. cap. coop. p autonomista republicana graciense auxiliadora de la coñstruccion auxiliar de construccion auxilio del obrero, el?? auxilio regional, el c? avant, coop. obrera d'arts grafiques * aveno obrer, 1' p ag col ag 1932 no gc no cnom no cnom gc unio cnom gc

27 badalonesa, la balance economico balanza economica, la balanza, la banco cooperativo de prevision y ahorro banco popular barcelonesa de subsistencia, coop. barcelonesa, cooperativa la barceloneta, coop. popul. de consumo la bazar obrero benefico-militar, cooperativa bienestar del obrero, el bordeta, la bruma, la buen porvenir, coop. obrera el p c? c rt 1912 rt 1910 c c c 1935 c? 1910 c 1908 c c ag cabreros, coop. de p caixa de credit agricola i cooperatiu rt calderera catalana, la P? camara regional de coop.de cataluña y ba c? camara regional soc.coop. cataluña y bal c? cambra regional - produccio de lleixius p camiseria y confeccion en general, coop. p carniceros, coop. de p carteros de barcelona, coop. de c casa antunez, cooperativa de c casa baro, coop. de consumo c casa del menestral v casa del pueblo, coop. obr: socialista c casino republicano de la barceloneta c catalana constructora, la v catalana de gas y electr.,obr.y emplead. c catalana rajolera, la p catalana, la p catalana, la (=? obrera catalana) c catolica de la sagrada familia, coop. cc catolica de san J uan de horta, coop. cc catolica del clot, cooperativa cc catolica, la cc catorce de abril c central de abastecimientos, coop. c central de compres, coop. c central, la c centre aut.de depend.com.ind. entit.obr. c centre aut.de depend.com.ind. entit.obr. v centro aragones, cooperativa del c centro cooperativo centro centro centro centro centro centro centro centro centro coop. de pescadores c coop. industrial c coop. patronal c de contratistas, coop. del c? de relaciones comerciales c familiar instructivo y recreativo cs obrero aragones, cooperativa del c obrero tradicionalista?? republicano de la barceloneta si ag ag abs ag

28 ciegos y semiciegos prod.escobas y estro p ag circulo barcelones de obreros, coop. c 1902 fus circulo ultramarinos comest. y similares p ciudad condal, coop. la c ciudad jardin? ciudad jardin de funcionarios publicos v ciutat de repos i de vacances, coop. la cs colchoneros, soc. coop. de oficiales p? colectiva de sans, cooperativa c ag colegio de medicos c 1927 no colmena obrera barcelonesa c colmena obrera graciense, soc. coop. la. c colmena - pasaje mayol, cooperativa la c colmena, cooperativa obrera la c comercio y de la industria, coop. del c compañia geral autobuses, c.obr.empl. de c confianza andresense, la c constancia graciense, la c 1888 si ? constancia martinense, la c constancia sagrerense, la c 1902 abs , constancia sanjuanina, la c ag constructiva, la p constructora auxiliar, coop. la p 1935 no constructora de carruajes p constructora de casas baratas, coop v constructora obrera de casas baratas p ag constructora obrera, la v constructora obr. de la bolsa del trabaj p constructora, la p consilwidores de forrajes, coop. de p cooperadora economica, la c cooperativa la 4a * c gc cooperativa, la c cosmopolita, la c ag credito benefico barcelones, el rt credito coop. de la industria vidriera p credito español, el rt credito y prevision rt' credito, el c cristaleria barcelonesa p cruz roja, cooperativa de la * c gc cultural radiofonica, coop.* p chocolate del pueblo, coop. el p cnom deber cooperativo o deber martinense c detallistas de conejo, coop. de p detallistas huevos volateria y caza p dignitat, la (la dignidad) c 1903 fus dueños fondistas, asoc. coop.cons.y prod cp economato de la sociedad la estrella?? economato de sans c ag economia obrera c

SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A. VIVIENDA NUEVA EN CATALUNYA Julio 2010 BOLETÍN DE CATALUNYA 2 MERCADO INMOBILIARIO (VIVIENDA NUEVA) ANALIZADO EN CATALUNYA. (30 JUNIO 2010) BOLETÍN DE CATALUNYA 3 PRECIOS MEDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN LAS

Más detalles

Habiendo observado erratas en la publicación de la citada Orden, en el DOGC núm. DOGC núm. 6968, de , se detalla su oportuna corrección:

Habiendo observado erratas en la publicación de la citada Orden, en el DOGC núm. DOGC núm. 6968, de , se detalla su oportuna corrección: 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden EMO/308/2015, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Cataluña Comunidad Autónoma de Cataluña Referencia: TL01B Denominación: BARCELONA Canal múltiple: 26 Potencia radiada aparente máxima: 10 kw Ámbito (modificado por RD 2268/2004): Barcelona, Hospitalet de Llobregat

Más detalles

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014

RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS. Pressupost per al 2014 RÈGIM ECONÒMIC DELS DIPUTATS Pressupost per al 2014 1. Retribucions Els diputats tenen dret a una assignació fixa i poden percebre també assignacions variables amb el caràcter d indemnització per a l exercici

Más detalles

Pla local de seguretat viària

Pla local de seguretat viària Pla local de seguretat viària 1 2006 1er any 19 municipis 931.307 habitants 12,35% població TERRASSA TARRAGONA LLEIDA GIRONA VILANOVA I LA GELTRÚ GAVÀ SANT FELIU DE LOBREGAT FIGUERES TORTOSA OLOT AMPOSTA

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL

LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL LA RENDA FAMILIAR DISPONIBLE BRUTA DE BARCELONA EN EL CONTEXT CATALÀ (2010) Sumari La desfavorable conjuntura econòmica provoca en 2010 un descens generalitzat de les rendes que afecta la totalitat de

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA ESPECIAL LABORATORI TURISME ESTIMACIÓ DEL PIB TURÍSTIC EN LES MARQUES I COMARQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 2005-2008 * A partir de l informe Estimació del PIB turístic per Catalunya 2005-2008 realitzat

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

CATÀLEG D'ÀREES DE GESTIÓ ASSISTENCIAL (AGA)

CATÀLEG D'ÀREES DE GESTIÓ ASSISTENCIAL (AGA) CATÀLEG D'ÀREES DE GESTIÓ ASSISTENCIAL (AGA) Regió Sanitària Area Gestió Assistencial (AGA) Àrea Bàsica de Salut 61 LLEIDA 05 Lleida 001 AGRAMUNT 61 LLEIDA 05 Lleida 002 ALCARRÀS 61 LLEIDA 05 Lleida 003

Más detalles

Acte de cloenda i lliurament de diplomes

Acte de cloenda i lliurament de diplomes Curs de formació bàsica per a policies 211-212 25ª promoció Acte de cloenda i lliurament de diplomes Dossier de premsa Mollet del Vallès, 13 de juny de 212 Font: Secció de Secretaria Acadèmica Data d actualització:

Más detalles

12,50% 2,53% 13,86% Repunte del precio de venta de locales comerciales en 1ra Línea Muy Transitada de Barcelona COYUNTURA INMOBILIARIA NO RESIDENCIAL

12,50% 2,53% 13,86% Repunte del precio de venta de locales comerciales en 1ra Línea Muy Transitada de Barcelona COYUNTURA INMOBILIARIA NO RESIDENCIAL La finalidad del presente Informe de Coyuntura Inmobiliaria no residencial radica en conocer las características de este mercado, no solo en la evolución de los precios, sino también analizando las dimensiones

Más detalles

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 1 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA FONS PRIVATS FONS EMPRESES I COOPERATIVES AHCB3-415/5D109 CATÀLEG 5D109 COMPANYIA D URBANITZACIÓ DE LES ALTURES N.E. D HORTA LES ROQUETES Barcelona, 2015 2 INTRODUCCIÓ

Más detalles

Plan de actuación de Aeball. Estrategia de emprendimiento y empleo joven

Plan de actuación de Aeball. Estrategia de emprendimiento y empleo joven Plan de actuación de Aeball Estrategia de emprendimiento y empleo joven Contenido Quiénes Somos Relaciones y Representaciones Experiencia de Aeball en la ejecución de programas de orientación y acompañamiento

Más detalles

Total Turisme 500 Milers

Total Turisme 500 Milers Barcelona Turisme Recuperación del Patrimonio de interés geológico y turístico de las Escletxes del Papiol i la mina de Berta 20 Industria Turismo y Comercio 500 Milers Total Turisme 500 Milers Social

Más detalles

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa'

En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' En marxa la nova edició del calendari solidari 'Bombers amb Causa' Els diners que reculli serviran per finançar una beca d'investigació en malalties pediàtriques ACN ID 733238 Barcelona (ACN).- El conseller

Más detalles

La ciudad, sin mi coche! y Semana de la Movilidad 2005. II.3.7 Cataluña

La ciudad, sin mi coche! y Semana de la Movilidad 2005. II.3.7 Cataluña II.3.7 Cataluña La Comisión Catalana para la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura acordó que, en la edición de 2005 y posteriores, en esta Comunidad Autónoma se desarrollará la Semana entre los días

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departamento de Medio Ambiente y Vivienda Dirección General de Calidad Ambiental

Generalitat de Catalunya Departamento de Medio Ambiente y Vivienda Dirección General de Calidad Ambiental Códig o mapa ZONA 1 Puntos de medición de NOx y PM10 NOx PM10 Tipo de área 1 Badalona X UT 2 Barcelona (Ciudadela) X UF 3 Barcelona (Eixample) X UT 4 Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) X X UT 5 Barcelona

Más detalles

TRANSPORTE COLECTIVO 9 LÍNEAS VACACIONES

TRANSPORTE COLECTIVO 9 LÍNEAS VACACIONES LÍNEA 1: CASTELLDEFELS / PUEBLOS / SEAT MARTORELL Castelldefells Plaza Colón 4.16 12.21 6.17 20.21 Castelldefells Pau casals (Caprabo) 4.17 12.22 6.19 20,22 Gavá Cr Barcelona, esq. Av Juan Carlos I (Gasolinera)

Más detalles

El marco legal: leyes de movilidad: 9/2003 de Catalunya y propuesta de Ley de Movilidad sostenible.

El marco legal: leyes de movilidad: 9/2003 de Catalunya y propuesta de Ley de Movilidad sostenible. El marco legal: leyes de movilidad: 9/2003 de Catalunya y propuesta de Ley de Movilidad sostenible. La movilidad al trabajo Cursos de Verano de la Universidad Complutense 30 de julio de 2008 Llorenç Serrano

Más detalles

Residències canines. Barcelona - Euroanimal. S.L. Titular: Rabassa, 37-39 E-08024 Tf.: 932846939 Fax: Email: Número de plazas:

Residències canines. Barcelona - Euroanimal. S.L. Titular: Rabassa, 37-39 E-08024 Tf.: 932846939 Fax: Email: Número de plazas: Residències canines Barcelona - Euroanimal. S.L. Rabassa, 37-39 E-08024 Tf.: 932846939 Fax: Email: Barcelona - A Catalana D'Integracio i Desenvolupament Huma Montserrat Baró i Sans Siracusa, 53 E-08012

Más detalles

Formación profesional Transporte y mantenimiento de vehículos

Formación profesional Transporte y mantenimiento de vehículos Descripción Estos estudios postobligatorios capacitan para realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad

Más detalles

< < < < [1] Taxa de cobertura (%) 50 45 EL PAPIOL 40 35 30 SANT FELIU LL. 25 20 MONTGAT 15 TORRELLES LLOBREGAT 10 5 SANT JUST DESVERN SANT BOI VILADECANS PALLEJA SANT JOAN DESPI L'HOSPITALET LLOBR. MONTCADA

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

Sessió 5, dimecres 25 de maig de 2016

Sessió 5, dimecres 25 de maig de 2016 CC DOSSIER Sessió 5, dimecres Comissió de Cultura ORDRE DEL DIA 1. Compareixença de Marina V. Mikaelian i Antonio Estarás Amer, en representació de l Associació Russocatalana, davant la Comissió de Cultura

Más detalles

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA Direcció General de Qualitat Ambiental Avd. Diagonal, 525 08029 Barcelona Tel. 934445000

Más detalles

27S: Catalanes, separatismo y participación electoral

27S: Catalanes, separatismo y participación electoral 27S: Catalanes, separatismo y participación electoral Observatorio Electoral de Cataluña-OEC Societat Civil Catalana 22 de noviembre de 2015 OEC ( Societat Civil Catalana ) 22 de noviembre de 2015 1 /

Más detalles

Resultados de la encuesta sobre la utilización de agujas para plumas de administración de la insulina

Resultados de la encuesta sobre la utilización de agujas para plumas de administración de la insulina ADC-SERVEIS CENTRALS / CONSELL DIRECTIU Pere Vergés, 1 11è pis (Hotel d Entitats de la Pau) 08020 Barcelona Tel 93 451 36 76 Fax 93 454 14 04 adc@adc.cat www.adc.cat Resultados de la encuesta sobre la

Más detalles

Referencias. Edificios Públicos y Aeropuertos. SAUTER Ibérica S.A.

Referencias. Edificios Públicos y Aeropuertos. SAUTER Ibérica S.A. s Edificios Públicos y Aeropuertos s Edificios Públicos ACADEMIA GENERAL DE ZARAGOZA ZARAGOZA AEROPUERTO DE - RADAR DE AENA AEROPUERTO DE GRANADA AEROPUERTO DE LA GOMERA GRANADA SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más detalles

VACANCES I FESTIUS A LES ESTACIONS ITV - NADAL 2016/2017 Data darrera revisió:

VACANCES I FESTIUS A LES ESTACIONS ITV - NADAL 2016/2017 Data darrera revisió: Badalona B-02 APPLUS ITEUVE 5 I 9 TS. Horari: de 7.00 a 27 al 30 TS Horari de 7.00 a 24 i 31 (dissabtes) tancat. 7 5 (dissabte) TS: de 7.00 a. Viladecavalls Vallès Occidental B-03 CERTIO 5, 7, 9 i de 27

Más detalles

Empleados públicos en Cataluña y España. 2008-2015. Agosto 2015

Empleados públicos en Cataluña y España. 2008-2015. Agosto 2015 Empleados públicos en Cataluña y España. 2008-2015 Agosto 2015 Resumen ejecutivo En enero de 2015, en Cataluña había 301.145 asalariados del sector público, una cifra un 1,1% inferior a la de 2010 y que

Más detalles

Planes de Desplazamientos de Empresa en la RMB. Mayo 2009

Planes de Desplazamientos de Empresa en la RMB. Mayo 2009 1 Planes de Desplazamientos de Empresa en la RMB Mayo 2009 2 Índice 1. Marco legal en la RMB 2. Datos generales de los PDE informados 3. Objetivos de los PDE 4. Principales actuaciones recogidas en los

Más detalles

La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona

La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona La importancia de la recarga de acuíferos en el Valle Bajo y Delta del Llobregat, recurso estratégico para el abastecimiento del área de Barcelona Josep Lluís Armenter Can Serra, 28 de septiembre de 2012

Más detalles

Servicios veterinarios comarcales de Cataluña

Servicios veterinarios comarcales de Cataluña Servicios veterinarios comarcales de Cataluña Comunidad Autónoma de Cataluña Departament d'agricultura, Alimentació i Acció Rural Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 BARCELONA Teléfono: 93 304

Más detalles

Altres Mapes. Fotografies aèries. Zona geogràfica Escala Codi de localització Títol / Col lecció

Altres Mapes. Fotografies aèries. Zona geogràfica Escala Codi de localització Títol / Col lecció Altres Mapes Zona geogràfica Escala Codi de localització Títol / Col lecció Alt Penedès 1:50.000 MAP/199 Mapes comarcals de Catalunya (El Periodico de Catalunya) 1:25.000 MAP 504(467) Bur Mapa ecològic

Más detalles

TRANSPORTE COLECTIVO 9 LÍNEAS VACACIONES

TRANSPORTE COLECTIVO 9 LÍNEAS VACACIONES LÍNEA 1: CASTELLDEFELS / PUEBLOS / SEAT MARTORELL Castelldefells Plaza Colón 4.16 12,21 6,26 20,25 Castelldefells Pau casals (Caprabo) 4.17 12,22 6,27 20,26 Gavá Cr Barcelona, esq. Av Juan Carlos I (Gasolinera)

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi

Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Universitat Autònoma de Barcelona Manual d Identitat Corporativa Síntesi Símbol El símbol de la UAB va ser creat com un exercici d expressivitat gràfica de la relació entre el quadrat i la lletra A, i

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

9,75% Incremento anual de la renta media del alquiler de oficinas en Barcelona

9,75% Incremento anual de la renta media del alquiler de oficinas en Barcelona La finalidad del presente Informe de Coyuntura Inmobiliaria no residencial radica en conocer las características de este mercado, no solo en la evolución de los precios, sino también analizando las dimensiones

Más detalles

9,59% 12,8% 9,52% Variación interanual del precio de venta de locales comerciales en 1ª Línea Muy Transitada COYUNTURA INMOBILIARIA NO RESIDENCIAL

9,59% 12,8% 9,52% Variación interanual del precio de venta de locales comerciales en 1ª Línea Muy Transitada COYUNTURA INMOBILIARIA NO RESIDENCIAL La finalidad del presente Informe de Coyuntura Inmobiliaria no residencial radica en conocer las características de este mercado, no solo en la evolución de los precios, sino también analizando las dimensiones

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Asunto: Observaciones del impacto potencial de la operación de concentración entre IDCSALUD y QUIRÓN en Catalunya.

Asunto: Observaciones del impacto potencial de la operación de concentración entre IDCSALUD y QUIRÓN en Catalunya. Ref. Nº OB 16/2014 CE IDCSALUD - QUIRÓN Asunto: Observaciones del impacto potencial de la operación de concentración entre IDCSALUD y QUIRÓN en Catalunya. 1. La operación En fecha 24 de septiembre de 2014,

Más detalles

COM ÉS DE GRAN EL SOL?

COM ÉS DE GRAN EL SOL? COM ÉS DE GRAN EL SOL? ALGUNES CANVIS NECESSARIS. Planetes Radi Distància equatorial al Sol () Llunes Període de Rotació Òrbita Inclinació de l'eix Inclinació orbital Mercuri 2.440 57.910.000 0 58,6 dies

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Sec. V-A. Pág. 47860 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público OTROS PODERES ADJUDICADORES 34310 Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación

Más detalles

Estudio de las pérdidas energéticas asociadas a climatización del aire de renovación

Estudio de las pérdidas energéticas asociadas a climatización del aire de renovación Estudio de las pérdidas energéticas asociadas a climatización del aire de renovación Cluster de Eficiencia Energética de Cataluña (CEEC) Grupo de Trabajo HVAC Autores: Eduard Cubí (IREC) Josep Piquer (Soler&Palau)

Más detalles

per Barcelona Exposición Del 17.09.08 al 19.10.08 Jardines del Palau Robert Palau Robert Centro de Información de Cataluña

per Barcelona Exposición Del 17.09.08 al 19.10.08 Jardines del Palau Robert Palau Robert Centro de Información de Cataluña Palau Robert Centro de Información de Cataluña Passeig de Gràcia, 107 08008 Barcelona Tel. 93 238 80 91 Fax. 93 238 40 10 www.gencat.cat/palaurobert Horario De lunes a sábado, de 10 a 19 h Domingos y festivos,

Más detalles

DOSSIER DE FRANQUICIA

DOSSIER DE FRANQUICIA DOSSIER DE FRANQUICIA QUI SOM?. A LA VAQUERÍA D OSONA contem amb una granja de producció lletera des de fa dècades: El CAMP GRAN, situada a OSONA. En el nostre afany per donar valor al nostre producte

Más detalles

Madrid y alrededores MADRID CAPITAL MADRID CAPITAL

Madrid y alrededores MADRID CAPITAL MADRID CAPITAL Madrid y alrededores 28864 AJALVIR 28801 ALCALÁ DE HENARES 28802 ALCALÁ DE HENARES 28803 ALCALÁ DE HENARES 28804 ALCALÁ DE HENARES 28805 ALCALÁ DE HENARES 28806 ALCALÁ DE HENARES 28807 ALCALÁ DE HENARES

Más detalles

LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT. Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011

LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT. Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011 LA EXPERIENCIA DE AGUAS DE BARCELONA EN LA RECARGA DEL VALLE BAJO DEL RÍO LLOBREGAT Josep Lluís Armenter Madrid, 14 de abril de 2011 XX de XX de 2005 Sistema hidrológico de Cataluña Sistema Ter - Llobregat

Más detalles

BARCELONA CAPITAL. Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 902 200 200

BARCELONA CAPITAL. Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 902 200 200 BARCELONA CAPITAL ADESLAS DENTAL BALMES Balmes, 23 DeL.aV.de8:00a22:00.S.de9:00a14:00.Cita Previa. ADESLAS DENTAL FABRA I PUIG Pº. Fabra i Puig 215 Cita Previa. de L. a V. de 09:00 a S. de 09:00 a 14:00

Más detalles

Territorial Este ARENYS - 08350

Territorial Este ARENYS - 08350 Territorial Este ARENYS - 08350 Nombre Centro: CENTRE MÈDIC ARENYS Dirección: CALLE RIERA PARE FITA Nº 11 - BAJOS Teléfono: 93 792 34 04 BARCELONA - 08006 Nombre Centro: CLÍNICA DE NTRA. SRA. DEL PILAR

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

Encara no tens el llibre! De regal un CD de música.

Encara no tens el llibre! De regal un CD de música. Encara no tens el llibre! De regal un CD de música. L any 2015 vam presentar l edició d un llibre excepcional 150 anys del ferrocarril de Tarragona Martorell (1865-2015, colofó dels diversos actes commemoratius

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

Las superficies expresadas en m² se refieren en todo momento a metros cuadrados construidos.

Las superficies expresadas en m² se refieren en todo momento a metros cuadrados construidos. i n f o r med eme r c a d o CA T A L UNY A1 E RS E ME S T RE2 0 1 2 La información contenida en el presente informe no tiene carácter contractual, por lo que se declina cualquier responsabilidad sobre

Más detalles

Formación profesional Informática y comunicaciones

Formación profesional Informática y comunicaciones Descripción Estos estudios postobligatorios capacitan para desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,

Más detalles

Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona

Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona Estratègia Compartida per una Ciutat més Inclusiva Projecte Tractor Barcelona Garantia Social Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Anàlisi dels recursos per garantir el Dret a l alimentació a Barcelona

Más detalles

TREN CAT. Primer Registro Catalán Aneurismas de Aorta Abdominal Rotos BECA MEDTRONIC

TREN CAT. Primer Registro Catalán Aneurismas de Aorta Abdominal Rotos BECA MEDTRONIC BECA MEDTRONIC TREN CAT Primer Registro Catalán Aneurismas de Aorta Abdominal Rotos Lucia Inés Martínez Carnovale Residente de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular Hospital de la Santa Creu i Sant

Más detalles

Servicios Dentales 2016

Servicios Dentales 2016 Servicios Dentales 2016 URGENCIAS DENTALES BALMES C. BALMES 23 DE L. A V. DE 08:00 A 22:00 S. DE 09:00 A 14:00 FABRA I PUIG Pº. FABRA I PUIG 215 DE L. A V. DE 09:00 A 21:00 S. DE 09:00 A 14:00 GRAN VÍA

Más detalles

Educación de adultos Preparación para las pruebas de acceso

Educación de adultos Preparación para las pruebas de acceso Descripción Estos estudios preparan para presentarse a las pruebas de acceso a los ciclos de de formación profesional, de artes plásticas y diseño, y de enseñanzas deportivas. La duración mínima para la

Más detalles

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA RESOLUCIÓN TES/1764/2014, de 17 de julio, por la que se aprueban

Más detalles

Catalunya. Barcelona. Barcelona

Catalunya. Barcelona. Barcelona Catalunya Barcelona Barcelona 14 Mayo. Fiesta del Comercio Justo Distrito Ciudad Vella Lugar: Plaza St. Agustí Vell Horario: De 10:00 a 14:00 horas Programa: Chocolatada, taller de cocina, juegos infantiles,

Más detalles

Nº 2 - Junio de 2010 MODELO INTERNO DE ESTIMACIÓN SECTOR INDUSTRIAL, LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

Nº 2 - Junio de 2010 MODELO INTERNO DE ESTIMACIÓN SECTOR INDUSTRIAL, LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS Nº 2 - Junio de 2010 Informe de mercado 2010 MODELO INTERNO DE ESTIMACIÓN SECTOR INDUSTRIAL, LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS Informe de mercado. Sector industrial, mercado de oficinas y locales. Junio de

Más detalles

Pg. de la Vall d Hebron, 171 / 08035 Barcelona Servei de Salut Pública Tel. 934 022 468 / Fax. 934 022 491

Pg. de la Vall d Hebron, 171 / 08035 Barcelona Servei de Salut Pública Tel. 934 022 468 / Fax. 934 022 491 Àrea de Salut Pública i Consum Pg. de la Vall d Hebron, 171 / 08035 Barcelona Servei de Salut Pública Tel. 934 022 468 / Fax. 934 022 491 s.salutp@diba.cat / www.diba.cat INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN La

Más detalles

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA

Col legi de Fisioterapeutes RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Col legi de Fisioterapeutes de Catalunya RECULL DE PREMSA DIA MUNDIAL DE LA FISIOTERÀPIA Setembre 2004 Els fisioterapeutes critiquen el sistema de regularització de la Generalitat de les teràpies naturals

Más detalles

BUTLLETÍ RUBÍ ECONOMIA RUBÍ. Núm. 2 3er TRIMESTRE 2015 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

BUTLLETÍ RUBÍ ECONOMIA RUBÍ. Núm. 2 3er TRIMESTRE 2015 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL L'Estructura Empresarial preten donar una imatge global de com les emrpeses, els Polígons d'activitat Economia (PAE) i els sectors s'estructuren al nostre

Más detalles

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008)

APRENDRE A INVESTIGAR. Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) APRENDRE A INVESTIGAR Document 1 GLÒRIA DURBAN I ÁNGELA CANO (2008) 1r - PLANTEJAR LA NECESSITAT D INFORMACIÓ Què cerco i per què? IDENTIFICAR LA INFORMACIÓ QUE ES NECESSITA EN FUNCIÓ DE LA TASCA A RESOLDRE

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

BARCELONA Servicios Dentales 2015

BARCELONA Servicios Dentales 2015 Servicios Dentales 2015 URGENCIAS DENTALES BALMES Balmes, 23 de L. a V. de 08:00 a 22:00 S. de 09:00 a 14:00 FABRA I PUIG Pº. Fabra i Puig 215 de L. a V. de 09:00 a 21:00 S. de 09:00 a 14:00 GRAN VÍA Gran

Más detalles

Los precios de la vivienda

Los precios de la vivienda PRECIO MEDIO DEL M² DE LAS VIVIENDAS EN CC.AA., CAPITALES DE PROVINCIA Y MUNICIPIOS CON MÁS DE. HABITANTES (en miles de pesetas) Coruña, A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Municipios COMUNIDADES AUTÓNOMAS Municipios

Más detalles

CENTROS MÉDICOS COLABORADORES DE CATALUÑA

CENTROS MÉDICOS COLABORADORES DE CATALUÑA CENTROS MÉDICOS COLABORADORES DE CATALUÑA COMARCA LOCALIDAD NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO Barcelona L-V: 09.00- / S: 09.00- ALT PENEDES Vilafranca SERVEIS MEDICS PENEDES Pza de la Creu de Sta.Digna,

Más detalles

INFORME DE MANRESA 2014

INFORME DE MANRESA 2014 INFORME DE MANRESA 2014 SÍNDIC - INFORME DE MANRESA 2014 1 ÍNDICE I. CONSIDERACIONES GENERALES... 3 II. LAS ACTUACIONES DEL SÍNDIC EN MANRESA EN DATOS... 5 2.1. Quejas y actuaciones de oficio tramitadas

Más detalles

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491)

LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) LES ORACIONS SUBORDINADES ADVERBIALS (Llibre pàg. 400 i 491) TIPUS 1. Les oracions subordinades adverbials pròpies Adverbials de temps Adverbials de lloc Adverbials de manera 2. Les oracions subordinades

Más detalles

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS

I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS I PREMIO GAVÀMÓN PINTURA Y DERECHOS HUMANOS GAVAMÓN, es un festival de cine y derechos humanos, que pretende visualizar los esfuerzos e iniciativas que personas e instituciones llevan a cabo para mejorar

Más detalles

Formación profesional Comercio y marketing

Formación profesional Comercio y marketing Descripción Estos estudios capacitan para comercializar productos y servicios, y para gestionar un establecimiento comercial. Tienen una duración de 1.400 horas (990 en un centro educativo y 410 en un

Más detalles

PANGEA: Historial de projectes

PANGEA: Historial de projectes PANGEA: Historial de projectes 1996-2000 Participació al projecte Epitelio, Teletrabajo y Teleservicios para Luchar contra la Exclusión Social y Económica. Unió Europea, 1996-1999. "Multi-Site Classroom".

Más detalles

La Lluna, el nostre satèl lit

La Lluna, el nostre satèl lit F I T X A 3 La Lluna, el nostre satèl lit El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

extra! de la iaz y WAM

extra! de la iaz y WAM extra! de la iaz y WAM Los extras! de la iaz y WAM son reportajes de actualidad, unas veces gráficos, otras crónicas de texto, elaborados indistintamente por el personal de la iaz, de WAM y por colaboradores

Más detalles

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ

UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ UNITAT DONAR FORMAT A UNA PRESENTACIÓ 4 Plantilles de disseny Una plantilla de disseny és un model de presentació que conté un conjunt d estils. Aquests estils defineixen tota l aparença de la presentació,

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

Formación profesional Informática y comunicaciones

Formación profesional Informática y comunicaciones Descripción Estos estudios capacitan para configurar, administrar y mantener los sistemas informáticos y para garantizar la funcionalidad, la integridad y los servicios del sistema. Garantizan la cualificación

Más detalles

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica

ICSA. Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Estudi DonaTIC: Una primera reflexió sobre la dona tecnològica Contingut 1.- Introducció 2.- Radiografia de la dona TIC A càrrec d Elisabet Golobardes, Directora d ETSEEI La Salle (Universitat Ramon Llull)

Más detalles

Formación profesional Servicios socioculturales y a la comunidad

Formación profesional Servicios socioculturales y a la comunidad Descripción Estos estudios capacitan para programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades,

Más detalles

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007

L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 L experiència dels flequers de Terrassa 12 de desembre de 2007 1 Breu presentació de Terrassa Terrassa és una ciutat de 70,10 km2, situada a 277 m sobre el nivell del mar, a la comarca del Vallès Occidental,

Más detalles

Red de centros de Barcelona

Red de centros de Barcelona BADALONA ASEPEYO CENTRO ASISTENCIAL BADALONA Avenida: DE ST. SALVADOR 39 Teléfono : 934605530 fax : 934605541 C. Postal :8913 BADALONA CENTRO ASISTENCIAL MC MUTUAL - BADALONA Calle: DEL VAPOR (POLIG.IND.LES

Más detalles

XIV Jornada d infermeria de cirurgia

XIV Jornada d infermeria de cirurgia XXI Jornada de cirurgia als Hospitals de Catalunya XIV Jornada d infermeria de cirurgia XXI Jornada de cirurgia als Hospitals de Catalunya COMITÈ ORGANITZADOR President : Vice-President: Secretaris: Dr.

Más detalles

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 1.1. Teixit empresarial El nombre d empreses cotitzants al municipi de Lleida durant el segon trimestre de 2013, segueix la tendència a la baixa de l any anterior i es situa en

Más detalles

Federación CATALANA de Atletismo

Federación CATALANA de Atletismo Federación CATALANA de Atletismo Escuela de Atletismo Serra Marina Alella Alella-Masnou-Teià Josep Pineda 935400229 935400229 pinedagodas@teleline.es 6 a 14 M y J Pistas de Atletismo. Camí del mig, 31Alella

Más detalles