El hincha en tu corazón

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El hincha en tu corazón"

Transcripción

1 cc mp Mkig y V L gl q l g l g

2 Plé M? L ició i fi. L ci q l mj '10' jg imp c l cbz l, liz l pm l cch y mii c l bill l j l mc ivl. E ifmció l i l p p cii mj q l y, p lg, ig i l gi l fúbl. E l mp, l cch mc; l ivl, cmpci, y cli i q cvil hich ál l q ci: éxi y ifcció. El hich czó ifcció i y vl El mkig, mbié llm mc, l pvch bi l pi p icm l v l mp. El vl l mkig El cbimi ci iifch - gp p mp- l q glm llv l mp blc gci. E xplic l q lgi im bi c c fici, fbic ci ip v p mi cmpñí iil, il pqñ bg lg my hbi y q g má pmc cc. Apvch l pi:. Tm l ciió, ccé vig c l my ll pibl qé l q cli l y pcil. P b b ll l ifmció q pmi lb pc vici cpz p. El mkig cj civi i plific, fij pci, pmv y iibi pc vici q ifg ci l cmi cl pcil, fm q l bfici p l p. 2 ccmyp.p ccmyp.p 3

3 Ccé vig c ll qé l q cli. Ell i l ifmció q pmiiá lb pc vici cpz p. U cm jmpl gci cmi, b pl mkig b ci: PIZARRA T ÁCT ICA U b gi pmi: U mj pició p mp l mc ml pició c. PLAN DE MARKETING L q qi l cli Cmi ip, mú bff? Qié lm l qi El jciv, l mpl mb? Pq i pció cc pq P qé p ql qi vi cmi? Cá l qi A l h l lmz l c? Dó l qi E l ppi livy? Cóm qi cmpl Al c c j céi? Cá qi y cá á ip pg T l í l h l lmz, p pci zbl? Iific flz y bili mp. Pci l pim y bj p ci l g. Cc ci cm (qé l q qi l g) y p gci ll. M cmicció c gci y l cmi. Epcific l ccíic l pc, pci y l mj m iibil. Si l iibció fci bi, bc v ví. E úlim ici, INCREMENTAR LAS VENTAS. Qé gi ilizá p Vl, c lcóic gció gi l igció? q ci cmpl 4 ccmyp.p ccmyp.p 5

4 OK L v l civi c l q clmi l pl mkig, y fm p l gi cmicciópmció. T gci q bc my gci b c c Pl. l v ci qii l pc xi, mi q l mkig p l mim l ci l cmi, l fm q p ci lció lg li. Picipi l jg mk Impci l cmbi clógic Ci l v li clógic. El cmi ip v p cmicció (I, lfí móvil, c.). T mp b bc llg él p mi. Diccili Ec l m p q ivi mkig cvi éic glz. P ll iig gi gm mc pcífic, pfci cmi c lg ccíic cmú. Flxibili T gci b l cpci p l c cmbi l mc, icl, icip ll. Aí pá l l mc q l ivl. Rlció lg plz E ifícil cgi cli y fácil pl. M pm cc ll mim y vig cóm i c pc vici. Aí bá qé cmbi plic p l imp c. N l mim l jg q l gl Aq vy l m, l mkig y l v l mim. L v q l cli cmp l q l mp fc. El mkig l y l mp b -c l my xci pibl- l q pi l mc. E úlim xig xcl ccimi l cli, cmi i pc. Dich m: l v i cm bjiv q l cli qi l q l mp i y p l clcció l pc ciy bjiv í mim ; q l mkig q l mp g l q l cli qi, m q fcili l civi cmcil. D c ifci imp: mi l v i ppciv c plz, p q qi l pc cl, l mkig p pc má lg plz, pq bc c p l pc l ci l cmi. E l pim c pim l bfici mpil b l l cli; l g, pi bfici m. Oició l cli El p á m l cmi, b h q c c I. Db imp l ci y ip fcl lci c pc vici mm. 6 ccmyp.p ccmyp.p 7

5 El pl mkig b bjiv, gi y cci cl, mibl y ll imp mi. Dá él b hb b fz álii. U pm l cmp ivig p cii mj Mliz l bjiv El pl mkig cm l q fi l bjiv cmcil q qi lg mp imp mi. E él ll cóm llvá cb l mim (gi y cci) p lczl. S lbció qi pc pvi álii, flxió y m cii. U b pl mkig b ci, cm míim, l igi vibl: Digóic l ició Cmp l lvmi ifmció lci l cx q l mp, l cmpci y l mc l pc vici q qm fc. L ifmció bi á clv p fii l gi. Aálii égic E ifmció á liz p cóm lci l mp c igóic. P álii iliz l vlció FODA, hmi q pmi iigi l flz, l pi, l bili y l mz l q f l gci. A pi jcici, l mp cb l vj mp. Mkig piv Icly l ll l vibl l q mp p ip p cmpli c l bjiv l gci (cmúm mi Mkig Mix). E vibl cci cm l 4p ( c p ): pc, plz (iibció), pci y pmció. Pp P cómicm l civi q iifiq cm p l pl. Cl Icp l mcim vificció q b p mch p mi l l. Expl l gci. Ivig l cici gl, l f cli y, pcilm, l q fc cmpi. Aálii l mc El álii mc i l pc q p ifli l fiició gi gci, ll, l mkig. E álii b flj ccimi l pc vici q fc y mc. Eá cmp p álii gl, l m y úlim l cmpci. Aálii gl l c Impci Pmi viliz cá civ c. Alcc Aálii l mc cj: g mz, pcil ccimi y ci. Pg q pí p E mc xpió cci? E c cc (p pc mp) fgm (p mch mp)? Exi fc q p mific ciblm l cl c l mc? (P jmpl, v ci, ig plíic, v glci miiiv, cé). Ap pc vici lg v p l mc? Eá fci lg if l q y xi? F ifmció Pióic, vi pciliz, i ifm I, Cám Cmci, pciliz, cé. 8 ccmyp.p ccmyp.p 9

6 A l á li i m i m c ific l Imp f c c y c Pmi. cli Imp il, pc ió l pi c mp, c Alc ció cli ábi c h c Iifi, p y ci. i cm p í fil? c? y cál p q p p á Pg cmp cmp g?? ié p cmp Q iv v iió Dó á ip c p?? y m á fl c c i C p ió c i c é f pá á l Q m cci cm pá? ié f cm Q? cá y cá ci cmp C y á ci f imil, c Dó p vici l Cá pc é Q? c lm if m c ió : mc c, ció, Ivig pl l p i v p, ció. fc g, cli F 10 ccmyp.p A á li i c m p c i Pmi ci ic liz p m c c clv m p. qll Alc q c c mpi Cmp á ci Di c : C : m Ii c : O pi c l f m l mi m c pc im p jg) ci. (p ii p c. j q mpl, Pg g ifc f Q q p ié í Q p p é C p l m icipl c mp ál c i l p i (lc? f cmp c cic i i? (P y cál ggáfic) p g jm? l p iib Có ció, c, bicció pl, cli ébil m,p lg, p igi, c ci, vic cci cmp í, c). i, á l c é cm c p F i y có m l m i F c? i f m ció cmp fm ció cc l p : Cl vi á c c l c l cli mp l v ci p, pági wb li l cm. p zl, ci, ccmyp.p 11

7 jg bi l q cmp l hich El pc l lm má imp l gi mkig. T, q l l gi giá imp él. L q ú c q v cim flj l vl q l l cli pc. Pgúl qé l q vl l mim. Aálii l pc Pc clqi bj, vici i q p fci p mp y ci, p p gp p, cm cpz ifc ci. E l l fz c l mp y fc l cli c mi ccíic. T p q l mkig y fii c éxi pc vici, m imp c l p vi l cmi. P ll, iipbl q czc c ivl pc: Pc picipl Rp l pg: qé cmp li l cmi? C cmi cmp cám f, li qi pm m c. Simp ci cbi l bfici picipl. Pc xili S l vici ícl q á p p q l cli im cmi l pc picipl. E hl/hl, l pc xili l gi y li, léf, pl vici, limció, c. Pc py Siv p icm l vl l pc picipl. E, lvi mpli pí y my úm cli. Pc m E l q fc má i q p p l cmi. E ifci pc pc i. E l c lcméic, l pc m í l ilció, gí, vici pv, ficició, c. Aib l pc E imp q l fii pc vici l l mim impci ib fíic y écic (ci, fm, cl, pció, cli, c.) q l piclógic (img, pció, bfici, c.), p úlim ímbl pc. D ib mc pcil icció: Mc L mc img mb q l pc c iñ mi y q iv p cc l pc vici mi mp. L mc vl p í mim cj ccíic ib q pci p l cli cm cli, pci, vici, c. Siv p ifci pc l q fc l cmpci y i cm bjiv giz l fili l cmi. L lcció l mb l mc clv p fii l gi cmicció q implmá l mp. Db cmpl pc p ifci l cmpci, c vj l pc vici, fácil cció, cmpibl y pcició cill,. Empq E mc c pc c vz má pci ápim imi, l mpq cmpl ppl fml. S fció picipl c y pg l pc. E lm imp p l cmicció y pmció. Ay pv mj l pc l cm y vi lci q bj cli l pc cmcilizció. 12 ccmyp.p ccmyp.p 13

8 Hz b bllg cmic c imi Imp! L v pl y l mkig ic hc pibl cmicció bl i (v-cmp), c mj má lciv y pliz. Si i cc, i cmp. Exmi lg gi p p pc vici l czó y l m l g. Pmció cmcil U pc vici bi fii b p giz l éxi. Db cpz cmic ficim q pc xi y q p ifc l y cl ci ci mp p. P á l civi pmció cmcil, q mi iv mi mi ifmció. El ppói: iciv cvc l cmp qii pc vici y imil. El igi c yá fii l pim p gi: Pg Alcc Ejmpl Qé qi cmic? Objiv Algú ib picl l pc: bj c, p jmpl? A qié qi Públic bjiv Niñ, l, mj, cmicál? hmb? Cóm v ci l Ci, fmlció, Lgj clqil, q qi cmic? fm y il l mj fml, jg? Qé mi v E fció l bjiv, Vl, mi iliz? mj, lcc y fcci cmicció, c lcóic,? Cá y cá Cb y U vz p m, imp v cmicl? fcci l í, c m? L q ig lg im p pmci pc/vici: V pl p l qip cmcil g v. Mkig ic: milig (c), léf (lmkig), -mil, ll p liz pp v gm pcífic cli. Pblici mi cmicció (pióic, vi, i, TV lcl). Iciv mil cómic q iml ic imim l m pc pcífic: pmi, gl, c, my ci pc, c. O: m gi, mil xhibició mi p v (i), xpici y fi, mci, c. D qé pá q l cl mi pmció? Tm c: L c l q ip p fi (c i p pblici pgm fúbl p TV, p i i ii lcl). El pc vici q v (cméic - v pl; jbó - pblici miv). L ccíic l mc p (l pblici i lcl cmpliá p mc c ci cli pcil; l v pl á mj p mc chic). L p l pc cmp (l pblici i g impci l pim p, c l cmi vlú qé l cvi má. P l v pl pfibl c l cmp iici l cció l blcimi). L f l cicl vi pc: icció, ll, mz cliv. L g pmció pi l pim f. E l f mz, icm l impci liv l v pl. 14 ccmyp.p ccmyp.p 15

9 ip p fll pl l v glz N l lvi! El bjiv picipl l v q l cli qi l pc. U v p mch ccimi óic, p l cch mi fcivi. Si ig p p pc, l ció l cli y pvc l cmp pc vici my pibl. Técic v V igific cvc l cli q cmp pc vici. Cóm lgl? Dmál q l mj pció q p lgi. L má pbbl q b c l hii l pc q fc vi v, llm lfóic, c lcóic, pági wb, i clqi cicci. Ec, ci hc cj écic v q pmi b l cmp fciv públic bjiv. A cició gim lg écic, q hm m l ml AIDA: Ació l cmp, Ié l mj, D qii l pc y Acció cmp. P c y l INTERÉS Ay l pcil cli iific y cc q i ci pblm. Efcú gci b l fm q l pc vici p bfici l cmp. P p l DESEO Explic ll qé l q hc l pc vici, cóm fci y qé vici icil fc. Mci l vj má imp l pc c pc imil l cmpci. Hz l bfici má f fci p l pc. P impl l cli l ACCIÓN Evi móf pió: b iii mi, pq pí mi ii l cli. Eblc z fil p cmp, p b hch y bfici. P bc l pcil cli l ci l v. P l ATENCIÓN Hz cmpli y lgi l pcil cmp. D l gci p l imp q m cch. Dpi cii c pg. P hch lci c pc vici. Pc ifml q imp á hí p yl. Ppciól ici cl. Ami q b l q cli qi. N vig cóm cli iliz pc. Efc i l vi pmció mp/pc, y l pblm, ci y cli. Q g l m l mim imp. Sbim cmpci. Slcci icm l hmi mkig. Ci! N cm 16 ccmyp.p ccmyp.p 17

10 JOYERÍA ARTESANAL DE PLATA PERUANA IDEA! DE NEGOCIO l p m cci p l mj xqii l ml l pclmbi h hy. ñ l xpci l b l jyí l pí cc h 20%. 1 El Pú pí mi p ició y l pl mil my pci p l jyí. Sm l g pí pc pl l m, L bci y l cli mil h pmii l ll jyí g pz, ivi y iqz. Lí Fc p liz gci Ccimi l Ccimi Cpci mc: l cmpci: ppi: A qé públic m iij? E qé p E qé p Dó á l ifcim? má ié y g pi? iv? A L my p l pcció jy pl á i l mc i l cmcilizció hci i. N b, l ii p jy pl v g l xi. Sgú cif PmPú, l xpci b pí cc má 20% ñ. P, l iñ, pcció y v jy l pl ciy xcl pi gci. E l c clccibl cm l mbl piz mi pl y pi mipci. E b pá c ii lí gci cmplmi:, ill, pl, cll, p,. Slcci lí pcífic P cii p má lí gci, hz pim álii ppi cpci y xpici. Lg, ci l c fici l q ip p ip. É y iic, cmp í, pmiiá piiz liv. Hz li l fc q bá liz y plícl pcil lí gci. Aí pá piiz pibili. Aill Pl Cll P L mj fm q Cm mlm l cpci iñ y pcció l i l mim mp, y i gci qi my ivió, cmi l fmció Emp Iivil Rpbili Limi (E.I.R.L.). Si bi l liv fmliz cm p l, cm vj q, c icmplimi bligci c l c, l mp í q p c pimi pl (ppi, vhícl y bi). Ah bi, i v q l icpció ci pí flc icm l cpci l gci, p ci c p y fm Sci Aóim C (S.A.C.) Sci Rpbili Limi (S.R.L.). 18 ccmyp.p ccmyp.p 19

11 Vii pl I l Miii l Pcció (PRODUCE). Allí cá py p fmliz m impl gci y mch má. qm p p 1. Dlimi l p b lcci c q v fc, p l cl má lí gci. 2. Dmi l pci l pc. ppói, cm C bi l m bá ic: l pc y l c l pci l cmpci. Fi pci q j imp gic gci c mim imp, iv, p q, l p mch l l cmpci. 3. Dfi ó vá pc: lcl p ppi c. 4. Eblc c ci pm ció q h lgi p v. C fció l ví pági w hmi b y I p p vch l l c lc óic pl cil, pciliz,. 5. Ag li z égic c pv E c, l clv. pv piz pl mipci y pi cvi l i my imp. 6. Slcci lcl p p gci p vl. Iicilm hcl ppi c. 7. Aqi q ip im ; c pcil, piz, lic pl, i iicil mil pi y q pi qi. 20 ccmyp.p E my imp q Czc l mc l cl iigiá pc. Aliz bi l m y l ició cmp ich mc p j l pc l xigci l mim. Nc lvi Ivió y im P gci im ivió iicil S/.3,200, gi ivió ml S/.1,900. C, y ci v 100 piz ml vl ii pmi S/.30, clcl q l ivió cpí má 3 m. T plz pí bili b l ivió pi l 40%. E imp m cl cli: l úic q giz pc fil q mzc l pci l cli. L lb pbili cil p fv i bj c y i cmp l pl m fml. P xpl ccp cm lm ifci. l iv ió l cmpó Ccp Ivió iicil I vió ml l C cpcició l (1º ñ) 500 jyí Hmi 200 Diñ implm ció 2, 500 pági wb 300 Cmp im (pl, pi y 1,000 mil p 100 i) G v (m vili) Impvi Tl 3,200 1,900

12 Pl hch c l m El ñ iigi mp iñ m impló Mí l Ri Jlc i Amiició Emp, p p gó l ivi icpó l SUNAT, hiz fcíf c cc ñ. Y q xpici l i c l E l ivió p ll pfilm, imp mv l hc mp y cpiliz vcció civ. U c iñ m y jyí q mó lg mi p l y, í, film, Mí l Ri ciió j bj y cfm Tci Pú E.I.R.L., mp chicly ic l pcció y cmcilizció jy pl p. S mc: TILVI. L vc mp h i bl. Hc y ñ q llv gi c l ifmció Lcck TILVI Tci Pú E.I.R.L. pági wb : mpi : Mí l Ri Jlc Ecm : 41 ñ cció : Amii c Mí Amiició Ngci iici pci: Chicly, 2008 mp : cli, icly g y pfci, l q l á pmii iv y mj pc. D fm p cl l ll l mpñ gci y m pc mj ci q l hc my cmpiiv. Mí l Ri á cvci q l ccimi y ivificció c cli b q h blci lí jyí: l xcliv y l cmcil. C l pim, mc cc l gm cicómic mi y l y, l g, l pmi llg mbié c. P h, gi cmcil á b l v ic vé i bic l C Cmcil Op Plz Chicly y picipció fi l. Siv p gi 22 ccmyp.p N viió lg q picipció cmplm p q, j c l má y mpi l b, Lmbyq iig l jyí l l pí cm l xj. Mí l Ri Jlc cmpñ pmció vé l c lcóic y pági wb; má pició mi cmicció lcl (v, mi, v cll, ). T l h y pici mc l l mc chicly, i mbié, fm cci, ci l pí cm Tjill y Pi. Aclm, Tci Pú E.I.R.L mpl c p fm ic, p l ccimi mp h llv Mí l Ri p g. Sb, p, q l pim q i q hc m cpci pcció, mi ivl cli ivció. Sl í pá cli l mc lcl, gil y, p qé, ig l icil. L 3 clv cck 1 C mc q iig p cli, civi, pció y vici. 2 Iific y cc l mc bjiv. cc mp Aplic l mj ácic p imiz mp. Rféz y cmpci gál p gl! Bc ifmció l fici gil PRODUCE / MI EMPRESA, IPAE llm l lí gi: Tmbié pg p l c vil. 3 C c iñ ifci p imp p l públic bjiv. U c p c m: 04/09 Mkig y v 11/09 Ivció 18/09 Gió fici 25/09 V l E 02/10 Cició y fmlizció 09/10 Abcimi y iibció 16/10 Mc y fqici 23/10 Expci 30/10 Im fici 06/11 Rc hm 13/11 Agmi l bj 20/11 Cli l 27/11 Ació l cli 04/12 Ngci p i

13 N j ii l ll pcil: cc mp Mkig y V 4 imb Lim, Pbl Lib Av. L Mi C. 16 /, Pbl Lib. (01) Lim, Sc Av. L Igi 845, Ub. Vll Hm. (01) Lim, L Oliv Av. Uivii N 2086, 5. pi. (01) Cjmc J. 2 My 359. (076) Chicly Av. Sqici 200, Ub. S Vici. (074) Tjill J. Ipci 467, fici 305. (044) , Pi Cll L Cplí N-16, Pq Qiñ, Ub. Mifl, Cill. (073) , Ic Cll Hcchi 188, Ub. Sl Ic. (056) , Iqi Cll Echiq C.3, Plz Sg L. (065) , , Hcy J. Rmbg 488, 2. pi. El Tmb Hcy. (064) ONG ADEC ATC. Aqip Ub. Cbñ Mí J-5, II Ep, Cc Aqip. (054) ONG El Tll. P my ifmció llm l lí gi: ig

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations

Tecnologia innovativa per automazioni semplici ed affidabili nel tempo. Innovative Technology for easy and reliable automations Tci iviv p umzii mpici d ffidbii mp Iviv Tchy f y d ib umi i w S Cc b b i c i C Ez, ffidbii ivzi Ac TA Ec, ibiiy d ivi Ac Eci fibiidd ivci Ac Cp i umii p fu, mii i bz, cppi cic, vi z fi c uubificzi, ivim

Más detalles

Departamento de Matemática Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata

Departamento de Matemática Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de Mar del Plata Dprmo d Mmáic Fculd d Igirí Uivridd Nciol d Mr dl Pl Mmáic Avzd hp:://www3..ffii..mdp.du.r/mvzd mvzd@ffii..mdp.du.r 4 Coido INRODUCCIÓN.3 EMAS DE VARIABLE COMPLEJA 8 ANÁLISIS EN EL DOMINIO EMPORAL /REAL

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia

www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia www.rcddir.c.c Crrr 19 N. 84-41 Of. 61 - Tlfx: (57-1) 218 97 46-256 5 83 Bgtá - Clbi Itrducció ADO D E DINE Fi l g ur p RO Cl bi ISS N 19 9-724 INTE EDICIO RNAC NES IONA LES Pág. Prci EN CO LOM Cré d uy

Más detalles

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio rgmdi Tu ci itrt mrktig Optimizd pr clrr tu gci PRODUCTOS Y SERVICIOS 203 www.rgmdi. rgmdi Etdid l crcimit y u d itrt y td l pibilidd ditit dircci qu prt u uuri, rgmdi c pr frcr hrrmit y rvici glbl d mrktig

Más detalles

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación S ícl Ppcl l Pccó Ep Dccó Gl j pcó J 2010 C Ccíc l Cb Vj Ejmpl j C l S Dccó Gl j pcó Ccíc l Cb bjv Cb B Pccó Cb Vc Sm Pc j mpl l pc cb l p Pc c m y l bl S ícl l Cch Ep C Pccó U ppcó l m p Clmlóc y Blóc

Más detalles

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG P PI ver.v3r1 PGI 1 Lin H- P- B- H- Lin H- I- G- I- L 1 P- I- G- I- L 1 2 B B- H- L PG 2 3 B 3 4 II 4 5 I 5 6 I. IP PI. IP 6 7 J HI B L 2 7 8 F B 2 P PG P 3 8 P 9 I 5 P B LI L 2 9 1 L 26 PI LI 2 1 I 11

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez E ESPEIAL fntm bruc mnd tré Si bn tnt umtb cnrvrl cm r MBA much cu mrcd brl; much futur prc Pr EL pcilizd Mitr Brl bucr Lndr ctr tré L Tur t l l riv cupd Y pbciôn vluciôn pruput mtr Gnzlz tr cn f Sgùn

Más detalles

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services Ei Ai Offi f Tl i il Ai I Gll i vi 1 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 2 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 3 Aqi Eil l víl l Ei Eil l Ejió Ei Eil Oi Ni Ei N. Ei

Más detalles

París sin luz y sin tranvías

París sin luz y sin tranvías ffo LXI NÚM 19238 Mdrid--Vieres 14 Ocubre 1910 LA HULGA GNRAL Prís si luz si rvís xpió u bmb Sigu Js cies PARÍS- s r h sid ids P rís cmpñer Bigrr, secreri gerl l Sidic Ncil Trbjdres ferrviris rs ds cbecils

Más detalles

Servicios WEB para gestión masiva de Justificantes de Ingresos No Tributarios

Servicios WEB para gestión masiva de Justificantes de Ingresos No Tributarios MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL Servicios

Más detalles

! " # $%&'()'!*' +&*+'(,-

!  # $%&'()'!*' +&*+'(,- Facultad de Ciencias! " # $%&'()'!*' +&*+'(,- Tesis presentada por Álvaro Sanz Sáez de Jáuregui para optar al Grado de Doctor por la Universidad de Navarra Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I vstituto GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA ANALI SIS PETROLOGICO DE ROCAS IGNEAS 1 MAGNA )-IDENTIFICACION N' HOJA EMP RE C M J ' U TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR: SSTRAA rwllyl C I I I

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia P ñ 4 Eiión 43 Pu junio 2013 isibuión gui i m i s n g i g s n ó m i L Déim sun insiión Sni sms gbn Pu 27 xini xis s Sn Fnis Ai L R Éxi n Tuji L ubiui iigini SEGURIDAD EN LA LENTE n Fbiión y Cmiizión FRIONOX

Más detalles

CENTROS DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET

CENTROS DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET MBRE CMERCIL CETR DE LUCIÓ EMPRERIL,.. HERDEZ HERDEZ YDIR CETR DE LUCI EMPRERIL,.. HERDEZ HERDEZ YDIR Y HUMBERT RMD VELC CMPUTCIÓ RMIREZ CMPRUEB@ME oluciones y IRI DEL RCI HERDEZ FLMIR Consultoria Diverza

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015" PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014 % DEPRTMENTO DE RUC PN DE DESRROO "ES HOR DE RESUTDOS 5" PN DE CCIÓN VIGENCI 4 INDICDOR FUENTES DE FINNCICION CODIGO DIMENSION MBIENTE NTUR OBJETIVO ESTRTÉGICO grr tibilidd mbitl lredr l CODIGO PROGRM

Más detalles

O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A

O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A d \ C. 2 J O E I N X R O l _ «X I I M O P I M E I R I C f^ llm O D E M O O R A f = ^ X A Z I M O X X X U X O L _ «T I N O i^ k M E I R I C A N O Y D E L. O A R Z B E D E A L A IM I E I E C O I M O M I

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Enero 2013 Este manual se basa en la última versión disponible del componente AJAX CIISB a la fecha de publicación. Todas las actualizaciones y cambios

Más detalles