El hincha en tu corazón

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El hincha en tu corazón"

Transcripción

1 cc mp Mkig y V L gl q l g l g

2 Plé M? L ició i fi. L ci q l mj '10' jg imp c l cbz l, liz l pm l cch y mii c l bill l j l mc ivl. E ifmció l i l p p cii mj q l y, p lg, ig i l gi l fúbl. E l mp, l cch mc; l ivl, cmpci, y cli i q cvil hich ál l q ci: éxi y ifcció. El hich czó ifcció i y vl El mkig, mbié llm mc, l pvch bi l pi p icm l v l mp. El vl l mkig El cbimi ci iifch - gp p mp- l q glm llv l mp blc gci. E xplic l q lgi im bi c c fici, fbic ci ip v p mi cmpñí iil, il pqñ bg lg my hbi y q g má pmc cc. Apvch l pi:. Tm l ciió, ccé vig c l my ll pibl qé l q cli l y pcil. P b b ll l ifmció q pmi lb pc vici cpz p. El mkig cj civi i plific, fij pci, pmv y iibi pc vici q ifg ci l cmi cl pcil, fm q l bfici p l p. 2 ccmyp.p ccmyp.p 3

3 Ccé vig c ll qé l q cli. Ell i l ifmció q pmiiá lb pc vici cpz p. U cm jmpl gci cmi, b pl mkig b ci: PIZARRA T ÁCT ICA U b gi pmi: U mj pició p mp l mc ml pició c. PLAN DE MARKETING L q qi l cli Cmi ip, mú bff? Qié lm l qi El jciv, l mpl mb? Pq i pció cc pq P qé p ql qi vi cmi? Cá l qi A l h l lmz l c? Dó l qi E l ppi livy? Cóm qi cmpl Al c c j céi? Cá qi y cá á ip pg T l í l h l lmz, p pci zbl? Iific flz y bili mp. Pci l pim y bj p ci l g. Cc ci cm (qé l q qi l g) y p gci ll. M cmicció c gci y l cmi. Epcific l ccíic l pc, pci y l mj m iibil. Si l iibció fci bi, bc v ví. E úlim ici, INCREMENTAR LAS VENTAS. Qé gi ilizá p Vl, c lcóic gció gi l igció? q ci cmpl 4 ccmyp.p ccmyp.p 5

4 OK L v l civi c l q clmi l pl mkig, y fm p l gi cmicciópmció. T gci q bc my gci b c c Pl. l v ci qii l pc xi, mi q l mkig p l mim l ci l cmi, l fm q p ci lció lg li. Picipi l jg mk Impci l cmbi clógic Ci l v li clógic. El cmi ip v p cmicció (I, lfí móvil, c.). T mp b bc llg él p mi. Diccili Ec l m p q ivi mkig cvi éic glz. P ll iig gi gm mc pcífic, pfci cmi c lg ccíic cmú. Flxibili T gci b l cpci p l c cmbi l mc, icl, icip ll. Aí pá l l mc q l ivl. Rlció lg plz E ifícil cgi cli y fácil pl. M pm cc ll mim y vig cóm i c pc vici. Aí bá qé cmbi plic p l imp c. N l mim l jg q l gl Aq vy l m, l mkig y l v l mim. L v q l cli cmp l q l mp fc. El mkig l y l mp b -c l my xci pibl- l q pi l mc. E úlim xig xcl ccimi l cli, cmi i pc. Dich m: l v i cm bjiv q l cli qi l q l mp i y p l clcció l pc ciy bjiv í mim ; q l mkig q l mp g l q l cli qi, m q fcili l civi cmcil. D c ifci imp: mi l v i ppciv c plz, p q qi l pc cl, l mkig p pc má lg plz, pq bc c p l pc l ci l cmi. E l pim c pim l bfici mpil b l l cli; l g, pi bfici m. Oició l cli El p á m l cmi, b h q c c I. Db imp l ci y ip fcl lci c pc vici mm. 6 ccmyp.p ccmyp.p 7

5 El pl mkig b bjiv, gi y cci cl, mibl y ll imp mi. Dá él b hb b fz álii. U pm l cmp ivig p cii mj Mliz l bjiv El pl mkig cm l q fi l bjiv cmcil q qi lg mp imp mi. E él ll cóm llvá cb l mim (gi y cci) p lczl. S lbció qi pc pvi álii, flxió y m cii. U b pl mkig b ci, cm míim, l igi vibl: Digóic l ició Cmp l lvmi ifmció lci l cx q l mp, l cmpci y l mc l pc vici q qm fc. L ifmció bi á clv p fii l gi. Aálii égic E ifmció á liz p cóm lci l mp c igóic. P álii iliz l vlció FODA, hmi q pmi iigi l flz, l pi, l bili y l mz l q f l gci. A pi jcici, l mp cb l vj mp. Mkig piv Icly l ll l vibl l q mp p ip p cmpli c l bjiv l gci (cmúm mi Mkig Mix). E vibl cci cm l 4p ( c p ): pc, plz (iibció), pci y pmció. Pp P cómicm l civi q iifiq cm p l pl. Cl Icp l mcim vificció q b p mch p mi l l. Expl l gci. Ivig l cici gl, l f cli y, pcilm, l q fc cmpi. Aálii l mc El álii mc i l pc q p ifli l fiició gi gci, ll, l mkig. E álii b flj ccimi l pc vici q fc y mc. Eá cmp p álii gl, l m y úlim l cmpci. Aálii gl l c Impci Pmi viliz cá civ c. Alcc Aálii l mc cj: g mz, pcil ccimi y ci. Pg q pí p E mc xpió cci? E c cc (p pc mp) fgm (p mch mp)? Exi fc q p mific ciblm l cl c l mc? (P jmpl, v ci, ig plíic, v glci miiiv, cé). Ap pc vici lg v p l mc? Eá fci lg if l q y xi? F ifmció Pióic, vi pciliz, i ifm I, Cám Cmci, pciliz, cé. 8 ccmyp.p ccmyp.p 9

6 A l á li i m i m c ific l Imp f c c y c Pmi. cli Imp il, pc ió l pi c mp, c Alc ció cli ábi c h c Iifi, p y ci. i cm p í fil? c? y cál p q p p á Pg cmp cmp g?? ié p cmp Q iv v iió Dó á ip c p?? y m á fl c c i C p ió c i c é f pá á l Q m cci cm pá? ié f cm Q? cá y cá ci cmp C y á ci f imil, c Dó p vici l Cá pc é Q? c lm if m c ió : mc c, ció, Ivig pl l p i v p, ció. fc g, cli F 10 ccmyp.p A á li i c m p c i Pmi ci ic liz p m c c clv m p. qll Alc q c c mpi Cmp á ci Di c : C : m Ii c : O pi c l f m l mi m c pc im p jg) ci. (p ii p c. j q mpl, Pg g ifc f Q q p ié í Q p p é C p l m icipl c mp ál c i l p i (lc? f cmp c cic i i? (P y cál ggáfic) p g jm? l p iib Có ció, c, bicció pl, cli ébil m,p lg, p igi, c ci, vic cci cmp í, c). i, á l c é cm c p F i y có m l m i F c? i f m ció cmp fm ció cc l p : Cl vi á c c l c l cli mp l v ci p, pági wb li l cm. p zl, ci, ccmyp.p 11

7 jg bi l q cmp l hich El pc l lm má imp l gi mkig. T, q l l gi giá imp él. L q ú c q v cim flj l vl q l l cli pc. Pgúl qé l q vl l mim. Aálii l pc Pc clqi bj, vici i q p fci p mp y ci, p p gp p, cm cpz ifc ci. E l l fz c l mp y fc l cli c mi ccíic. T p q l mkig y fii c éxi pc vici, m imp c l p vi l cmi. P ll, iipbl q czc c ivl pc: Pc picipl Rp l pg: qé cmp li l cmi? C cmi cmp cám f, li qi pm m c. Simp ci cbi l bfici picipl. Pc xili S l vici ícl q á p p q l cli im cmi l pc picipl. E hl/hl, l pc xili l gi y li, léf, pl vici, limció, c. Pc py Siv p icm l vl l pc picipl. E, lvi mpli pí y my úm cli. Pc m E l q fc má i q p p l cmi. E ifci pc pc i. E l c lcméic, l pc m í l ilció, gí, vici pv, ficició, c. Aib l pc E imp q l fii pc vici l l mim impci ib fíic y écic (ci, fm, cl, pció, cli, c.) q l piclógic (img, pció, bfici, c.), p úlim ímbl pc. D ib mc pcil icció: Mc L mc img mb q l pc c iñ mi y q iv p cc l pc vici mi mp. L mc vl p í mim cj ccíic ib q pci p l cli cm cli, pci, vici, c. Siv p ifci pc l q fc l cmpci y i cm bjiv giz l fili l cmi. L lcció l mb l mc clv p fii l gi cmicció q implmá l mp. Db cmpl pc p ifci l cmpci, c vj l pc vici, fácil cció, cmpibl y pcició cill,. Empq E mc c pc c vz má pci ápim imi, l mpq cmpl ppl fml. S fció picipl c y pg l pc. E lm imp p l cmicció y pmció. Ay pv mj l pc l cm y vi lci q bj cli l pc cmcilizció. 12 ccmyp.p ccmyp.p 13

8 Hz b bllg cmic c imi Imp! L v pl y l mkig ic hc pibl cmicció bl i (v-cmp), c mj má lciv y pliz. Si i cc, i cmp. Exmi lg gi p p pc vici l czó y l m l g. Pmció cmcil U pc vici bi fii b p giz l éxi. Db cpz cmic ficim q pc xi y q p ifc l y cl ci ci mp p. P á l civi pmció cmcil, q mi iv mi mi ifmció. El ppói: iciv cvc l cmp qii pc vici y imil. El igi c yá fii l pim p gi: Pg Alcc Ejmpl Qé qi cmic? Objiv Algú ib picl l pc: bj c, p jmpl? A qié qi Públic bjiv Niñ, l, mj, cmicál? hmb? Cóm v ci l Ci, fmlció, Lgj clqil, q qi cmic? fm y il l mj fml, jg? Qé mi v E fció l bjiv, Vl, mi iliz? mj, lcc y fcci cmicció, c lcóic,? Cá y cá Cb y U vz p m, imp v cmicl? fcci l í, c m? L q ig lg im p pmci pc/vici: V pl p l qip cmcil g v. Mkig ic: milig (c), léf (lmkig), -mil, ll p liz pp v gm pcífic cli. Pblici mi cmicció (pióic, vi, i, TV lcl). Iciv mil cómic q iml ic imim l m pc pcífic: pmi, gl, c, my ci pc, c. O: m gi, mil xhibició mi p v (i), xpici y fi, mci, c. D qé pá q l cl mi pmció? Tm c: L c l q ip p fi (c i p pblici pgm fúbl p TV, p i i ii lcl). El pc vici q v (cméic - v pl; jbó - pblici miv). L ccíic l mc p (l pblici i lcl cmpliá p mc c ci cli pcil; l v pl á mj p mc chic). L p l pc cmp (l pblici i g impci l pim p, c l cmi vlú qé l cvi má. P l v pl pfibl c l cmp iici l cció l blcimi). L f l cicl vi pc: icció, ll, mz cliv. L g pmció pi l pim f. E l f mz, icm l impci liv l v pl. 14 ccmyp.p ccmyp.p 15

9 ip p fll pl l v glz N l lvi! El bjiv picipl l v q l cli qi l pc. U v p mch ccimi óic, p l cch mi fcivi. Si ig p p pc, l ció l cli y pvc l cmp pc vici my pibl. Técic v V igific cvc l cli q cmp pc vici. Cóm lgl? Dmál q l mj pció q p lgi. L má pbbl q b c l hii l pc q fc vi v, llm lfóic, c lcóic, pági wb, i clqi cicci. Ec, ci hc cj écic v q pmi b l cmp fciv públic bjiv. A cició gim lg écic, q hm m l ml AIDA: Ació l cmp, Ié l mj, D qii l pc y Acció cmp. P c y l INTERÉS Ay l pcil cli iific y cc q i ci pblm. Efcú gci b l fm q l pc vici p bfici l cmp. P p l DESEO Explic ll qé l q hc l pc vici, cóm fci y qé vici icil fc. Mci l vj má imp l pc c pc imil l cmpci. Hz l bfici má f fci p l pc. P impl l cli l ACCIÓN Evi móf pió: b iii mi, pq pí mi ii l cli. Eblc z fil p cmp, p b hch y bfici. P bc l pcil cli l ci l v. P l ATENCIÓN Hz cmpli y lgi l pcil cmp. D l gci p l imp q m cch. Dpi cii c pg. P hch lci c pc vici. Pc ifml q imp á hí p yl. Ppciól ici cl. Ami q b l q cli qi. N vig cóm cli iliz pc. Efc i l vi pmció mp/pc, y l pblm, ci y cli. Q g l m l mim imp. Sbim cmpci. Slcci icm l hmi mkig. Ci! N cm 16 ccmyp.p ccmyp.p 17

10 JOYERÍA ARTESANAL DE PLATA PERUANA IDEA! DE NEGOCIO l p m cci p l mj xqii l ml l pclmbi h hy. ñ l xpci l b l jyí l pí cc h 20%. 1 El Pú pí mi p ició y l pl mil my pci p l jyí. Sm l g pí pc pl l m, L bci y l cli mil h pmii l ll jyí g pz, ivi y iqz. Lí Fc p liz gci Ccimi l Ccimi Cpci mc: l cmpci: ppi: A qé públic m iij? E qé p E qé p Dó á l ifcim? má ié y g pi? iv? A L my p l pcció jy pl á i l mc i l cmcilizció hci i. N b, l ii p jy pl v g l xi. Sgú cif PmPú, l xpci b pí cc má 20% ñ. P, l iñ, pcció y v jy l pl ciy xcl pi gci. E l c clccibl cm l mbl piz mi pl y pi mipci. E b pá c ii lí gci cmplmi:, ill, pl, cll, p,. Slcci lí pcífic P cii p má lí gci, hz pim álii ppi cpci y xpici. Lg, ci l c fici l q ip p ip. É y iic, cmp í, pmiiá piiz liv. Hz li l fc q bá liz y plícl pcil lí gci. Aí pá piiz pibili. Aill Pl Cll P L mj fm q Cm mlm l cpci iñ y pcció l i l mim mp, y i gci qi my ivió, cmi l fmció Emp Iivil Rpbili Limi (E.I.R.L.). Si bi l liv fmliz cm p l, cm vj q, c icmplimi bligci c l c, l mp í q p c pimi pl (ppi, vhícl y bi). Ah bi, i v q l icpció ci pí flc icm l cpci l gci, p ci c p y fm Sci Aóim C (S.A.C.) Sci Rpbili Limi (S.R.L.). 18 ccmyp.p ccmyp.p 19

11 Vii pl I l Miii l Pcció (PRODUCE). Allí cá py p fmliz m impl gci y mch má. qm p p 1. Dlimi l p b lcci c q v fc, p l cl má lí gci. 2. Dmi l pci l pc. ppói, cm C bi l m bá ic: l pc y l c l pci l cmpci. Fi pci q j imp gic gci c mim imp, iv, p q, l p mch l l cmpci. 3. Dfi ó vá pc: lcl p ppi c. 4. Eblc c ci pm ció q h lgi p v. C fció l ví pági w hmi b y I p p vch l l c lc óic pl cil, pciliz,. 5. Ag li z égic c pv E c, l clv. pv piz pl mipci y pi cvi l i my imp. 6. Slcci lcl p p gci p vl. Iicilm hcl ppi c. 7. Aqi q ip im ; c pcil, piz, lic pl, i iicil mil pi y q pi qi. 20 ccmyp.p E my imp q Czc l mc l cl iigiá pc. Aliz bi l m y l ició cmp ich mc p j l pc l xigci l mim. Nc lvi Ivió y im P gci im ivió iicil S/.3,200, gi ivió ml S/.1,900. C, y ci v 100 piz ml vl ii pmi S/.30, clcl q l ivió cpí má 3 m. T plz pí bili b l ivió pi l 40%. E imp m cl cli: l úic q giz pc fil q mzc l pci l cli. L lb pbili cil p fv i bj c y i cmp l pl m fml. P xpl ccp cm lm ifci. l iv ió l cmpó Ccp Ivió iicil I vió ml l C cpcició l (1º ñ) 500 jyí Hmi 200 Diñ implm ció 2, 500 pági wb 300 Cmp im (pl, pi y 1,000 mil p 100 i) G v (m vili) Impvi Tl 3,200 1,900

12 Pl hch c l m El ñ iigi mp iñ m impló Mí l Ri Jlc i Amiició Emp, p p gó l ivi icpó l SUNAT, hiz fcíf c cc ñ. Y q xpici l i c l E l ivió p ll pfilm, imp mv l hc mp y cpiliz vcció civ. U c iñ m y jyí q mó lg mi p l y, í, film, Mí l Ri ciió j bj y cfm Tci Pú E.I.R.L., mp chicly ic l pcció y cmcilizció jy pl p. S mc: TILVI. L vc mp h i bl. Hc y ñ q llv gi c l ifmció Lcck TILVI Tci Pú E.I.R.L. pági wb : mpi : Mí l Ri Jlc Ecm : 41 ñ cció : Amii c Mí Amiició Ngci iici pci: Chicly, 2008 mp : cli, icly g y pfci, l q l á pmii iv y mj pc. D fm p cl l ll l mpñ gci y m pc mj ci q l hc my cmpiiv. Mí l Ri á cvci q l ccimi y ivificció c cli b q h blci lí jyí: l xcliv y l cmcil. C l pim, mc cc l gm cicómic mi y l y, l g, l pmi llg mbié c. P h, gi cmcil á b l v ic vé i bic l C Cmcil Op Plz Chicly y picipció fi l. Siv p gi 22 ccmyp.p N viió lg q picipció cmplm p q, j c l má y mpi l b, Lmbyq iig l jyí l l pí cm l xj. Mí l Ri Jlc cmpñ pmció vé l c lcóic y pági wb; má pició mi cmicció lcl (v, mi, v cll, ). T l h y pici mc l l mc chicly, i mbié, fm cci, ci l pí cm Tjill y Pi. Aclm, Tci Pú E.I.R.L mpl c p fm ic, p l ccimi mp h llv Mí l Ri p g. Sb, p, q l pim q i q hc m cpci pcció, mi ivl cli ivció. Sl í pá cli l mc lcl, gil y, p qé, ig l icil. L 3 clv cck 1 C mc q iig p cli, civi, pció y vici. 2 Iific y cc l mc bjiv. cc mp Aplic l mj ácic p imiz mp. Rféz y cmpci gál p gl! Bc ifmció l fici gil PRODUCE / MI EMPRESA, IPAE llm l lí gi: Tmbié pg p l c vil. 3 C c iñ ifci p imp p l públic bjiv. U c p c m: 04/09 Mkig y v 11/09 Ivció 18/09 Gió fici 25/09 V l E 02/10 Cició y fmlizció 09/10 Abcimi y iibció 16/10 Mc y fqici 23/10 Expci 30/10 Im fici 06/11 Rc hm 13/11 Agmi l bj 20/11 Cli l 27/11 Ació l cli 04/12 Ngci p i

13 N j ii l ll pcil: cc mp Mkig y V 4 imb Lim, Pbl Lib Av. L Mi C. 16 /, Pbl Lib. (01) Lim, Sc Av. L Igi 845, Ub. Vll Hm. (01) Lim, L Oliv Av. Uivii N 2086, 5. pi. (01) Cjmc J. 2 My 359. (076) Chicly Av. Sqici 200, Ub. S Vici. (074) Tjill J. Ipci 467, fici 305. (044) , Pi Cll L Cplí N-16, Pq Qiñ, Ub. Mifl, Cill. (073) , Ic Cll Hcchi 188, Ub. Sl Ic. (056) , Iqi Cll Echiq C.3, Plz Sg L. (065) , , Hcy J. Rmbg 488, 2. pi. El Tmb Hcy. (064) ONG ADEC ATC. Aqip Ub. Cbñ Mí J-5, II Ep, Cc Aqip. (054) ONG El Tll. P my ifmció llm l lí gi: ig

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

BOCETOS. Boletín de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia / Sede Medellín N 6 / Mayo 2011 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24

BOCETOS. Boletín de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia / Sede Medellín N 6 / Mayo 2011 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24 BOCETOS Blí l Fl Aqi Uivi Nil Clbi / S Mllí N 6 / My 2011 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 26 27 29 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24 COMITÉ EDITORIAL EN LA FACULTAD: HACIA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos maió f I la d lgía T ió paia a C d C Diplmad d ó i G i á m f I Diplmad Gió d ái Ifm Objiv El diplmad d Gió d Ifmái i m bjiv, pa da la apa d u p baj u pu d via pái, laiad la gla implíia jmpl al. S aaliza

Más detalles

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu.

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu. My 9 7 7-2 INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN +7 4 4 269 UNIVERSITARIA ADVENTISTA +7 4 2 32 x 9 +7 32 63 49 ii@ www INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA OBJETIVOS Pii i éi ibi b, q ii b y flxió

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación S ícl Ppcl l Pccó Ep Dccó Gl j pcó J 2010 C Ccíc l Cb Vj Ejmpl j C l S Dccó Gl j pcó Ccíc l Cb bjv Cb B Pccó Cb Vc Sm Pc j mpl l pc cb l p Pc c m y l bl S ícl l Cch Ep C Pccó U ppcó l m p Clmlóc y Blóc

Más detalles

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG P PI ver.v3r1 PGI 1 Lin H- P- B- H- Lin H- I- G- I- L 1 P- I- G- I- L 1 2 B B- H- L PG 2 3 B 3 4 II 4 5 I 5 6 I. IP PI. IP 6 7 J HI B L 2 7 8 F B 2 P PG P 3 8 P 9 I 5 P B LI L 2 9 1 L 26 PI LI 2 1 I 11

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

Ecología y medio ambiente.indd 1

Ecología y medio ambiente.indd 1 Elizbh Ló Aguil Elgí y mi mbi Elgí y mi mbi l ui ivl mi upi l imiel l lgí pi l ui l pbli, mui y im y u ii l mi biói. Tmbié l ii pp y pli liv luió l pblmái mbil iifi l ii l i y l imp mbil qu é g p l u y

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services Ei Ai Offi f Tl i il Ai I Gll i vi 1 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 2 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 3 Aqi Eil l víl l Ei Eil l Ejió Ei Eil Oi Ni Ei N. Ei

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica E Mc Rn Fij n Linic Jn b c n fij y finnciin y n Ibéic Nv2014 L Anig, G Lcy Pbkjin n Innin i í L c c gión: Incción Sí iin n n ñ 1980 Pi cci finncición inncin Pfnci ninción n n xnj Rig n c Dbi icc c iin

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath b / / i / Tg / vi XP RI NC Liv / B / Dbí / ib / Bh N g P qé L Igé? i iv ñ h i ii i ii i- gé b iv iiv q ig f i xj P zó IW g iió G Bñ I iió ái vij i 6º Pii i Bhi á igüíi L igé bié fái xii fiv q IW giz g

Más detalles

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Rv Ifmv Núm 41 AÑO 14. JUNIO 2013 NOVEDADES BACHILLERATO CURSO: 13/14 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN HORARIO: M: 16,30-18,00 h. Jv: 14,00-15,00 h. (Sm) ACCESO: T m

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301 Rfigti i Citiig Ct Mu Ct tmptu - EKC 201 EKC 301 DP-KOOL tm ct ctóic figció. REFRIGERTION ND IR CONDITIONING Itucció picció E ct impmt tmtt qu h itg g fci técic figció fm qu pu utitui cjt tmtt pgm tici.

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Salmón. Suplementos PREMIO

Salmón. Suplementos PREMIO Su UNES 9 DE JUNIO DE 2003 REMIO Só A OS MEJORES FONDOS MUUOS D Ciizió Ni 1 Bi Dfu Vgui:... 14,88% 2 Sui Ai i A:... 15,74% 3 Ii X Equi Si A:... 16,01% D Ciizió Ii 1 Bi Dfu B Ai Si A:... 0,39% 2 Sig Aii:...

Más detalles

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN D m f b m z Rí N g y y N q é g m m q f mp x p ó h b y h p v ó -y q mb p m. N ó z v m q v p j yp b f p v yv p, b á g yg m v m.p g v j g ó b q ú m y y z ñ á, f P g p, p m.u q m z p p z p q y í v z h Rí N

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! !  # $ % & ' (  )   ( (  $ * & ' (  )  + *,  $ $ - (  & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

Calendario de Exámenes

Calendario de Exámenes E p Igí y Tgí (ó Igí I) CURO 2014-15 C Exm GRADO G Igí (gm) G Igí Eó I y Am (g) G Igí Qím I (gq) TITUACIONE EN EXTINCIÓN Igí Am y Eó I (IAEI) Ap Ró Cmó Oó Am ó Igí I E p Igí y Tgí m 23 j 2014 P h g G Igí,

Más detalles

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción G zk k 1 Jg -l: D lv d pblm d dó Tll q dll l vdd Apdd ñd? Ipó d Gzk l Plfm BST BI V d Hlly K Gzk Gzk m l Cmpñ fv d l RGI A b l M Ggghm 30 ñ d Py Hmb Bzk y dpdd d vld V gd l CSSAA Fmó: Ilg ml II d vld.

Más detalles

!"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..-

!#! $! # # # % & '  ( ) %!! $ % &! * +, -..- !"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..- 22 2 / 0 2 B 1% / ( 2* C 1% / + 3 2* C 2* C / 2* H % / 3 0 2* H / 2 2 A +++ * + / + / + / A / 4 2J / BB 5 6.-277# BJ 1 / / C? / 3 1 + H2 3 HA / 3 / 2?A

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY Aq Bg zm,, m g, m, mb ó, fv, v m. U m vó v ( v f m má m E), q b v ó m. Ag Bg z, g, w b v b f vm, mm, xg, f m v bf. A m w v v ( w f m m mm b E); w v g w g m. Bg

Más detalles

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en

Hola, chicas y chicos! Os presentamos a. Él y sus amigos son los ganadores del concurso de ciencias de este año. . En Brasil, la selva está en E ryc d Pdr Hj d cividd 1 Nmbr: Fch: L rícu y cmé. NOTICIAS DEL COLE PEDRO Y SUS AMIGOS GANAN EL CONCURSO DE CIENCIAS H, chic y chic! O rm Bqu. É y u mig gdr d ccur d cici d ñ. Pdr d. E Bri, v á rqu á

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE AYUDAS MUNICIPALES A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS BASS RGULADORAS PARA LA CONCSION D AYUDAS MUNICIPALS A LA CRACION Y CONSOLIDACION D INICIATIVAS MPRSARIALS INNOVADORAS BASS GNRALS XPOSICIÓN D MOTIVOS.- Ay S, vé S Mp Pó ó, p v g py p, ó y p. v f zó j

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Gr Eió Priri Uivri Jé GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PRESENTACIÓN DEL GRADO Pr l btió l títl Gr Eió Priri r l Uivri Jé brá rr 240 ECTS. Et títl it r l rfió M y M

Más detalles

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento

estilo 765 * clásico minimalista tenemos tu tu baño vintage para reformar Tu baño completo por sólo: + grifería lavabo y baño + revestimiento iilit lái itg til t t f t bñ PRECIS Pi áli ht l 3 iib Ftgfí iág ttl P t l ftgfí bit q tá ili l i Rtiit Blí x0 y it Blí 33,3x33,3 Lb Viti y gif Viti-N C N ily bl xili, j i tll I Viti T bñ lt ól Lb i gifí

Más detalles

N Tomado de DesarrolloWeb Q u é s o n l a s p á g i n a s d i n á m i c a s y q u é t i p o d e c a r e n c i a s p u e d e n s u p l i r c o n r e s p e c t o a l a s p á g i n a s H T M L c l á s i c

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Senderismo en Colorado

Senderismo en Colorado Si Cl Pági 2 Yg p j l l Pági 4 Qé tió l ñ Pági 6 Có p v lit g Pági 8 1 V 2015 Si Cl C l ti il ill y á 50 pi tñ p i 14,000 pi (i Cl l til ft ). Et h q Cl l j t p liz tivi v l i lib y tg h pi p t l ivl hbili.

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE

R U R C N A A R U A N T N E A MA Q ÁREA DE SE S) O (O L SDO D S) FCHL (O S) ILIO (O M BLDO) O D G D Z D C S ( I S) CBLL LIS (O SÉ S JO O) S LO XXI (VIG SDO SIG IGO) LBI (V IGO) S VS (V FOLLS O IGO) S X X (V S GO) CL (L S (VIGO) MÍIMO GO) S PIO- SI

Más detalles

Formato: Catálogo de Percepciones y Deducciones Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

Formato: Catálogo de Percepciones y Deducciones Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 1 de 9 del de Descripción del 1 D D1 01 ISPT 19920501 99999999 1 D D1 02 Fondo de Pensiones y Diversas Prestaciones del ISSSTE 19920501 99999999 1 D D2 03 Préstamos a corto plazo del ISSSTE 19920501 99999999

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

crece tu empresa Calidad Ese toque mágico

crece tu empresa Calidad Ese toque mágico u m Clidd E qu mági U qui qu im g dá guid fil i l h d fm dluid y i if l hihd, iá did l dhió d l ibu. L fái á l qui qu jug bi y g gld, qu xii imgbl. E l m igul, b qu m u vz, i qu gu l fidlidd d u lil y

Más detalles

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA

Textil del Sur IPASA ARIC AA.HH. MICAELA BASTIDAS ARICA. Colegio URB. OLIVA RAZZETO. Mercado AA.HH. JOSE TUPAC AMARU PLAZA DE ARMAS DE CHINCHA ALTA M IVI LD I V Q 20000 C C Q I Ñ C TM L I FRD L VIVR BT MLCHT BL V CC G V L T : L LIMIT TR L DIFRT TI LIGR RXIMD Y CLQIR RYCT Q FCT BR VFICR L LIMIT Y CRCTTIC L MLZMIT BID Q T M GRL ur 28 JLI L M L F LVDR

Más detalles

N.º 33 NUEVA ÉPOCA ISSN 1962-6510. Sistemas Operativos Móviles. Introducción TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD -21- Docente

N.º 33 NUEVA ÉPOCA ISSN 1962-6510. Sistemas Operativos Móviles. Introducción TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CALIDAD -21- Docente R alidad y R i ISSN 1962-6510 N.º 33 NUEVA ÉPOCA S a : a l i la i a i Sistemas Operativos Móviles i Fi a Docente Introducción El i l i i al d i i a a id la i a i d i a ad a di a i i i la a d di i i i li

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

!!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!

!!!# $!%#!#&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '((('!)&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%'!+/%- ( ( ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(! !!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- "0!)' ("!#!)1#'+,"&%#) (#/ ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!" # ) % & ) 3%- (##)%#+(#(#)& '#%(#*$)' )%#!)%#3%

Más detalles

Memoria _06. f u n d a c i ó n a b e r t i s. f u n d a c i ó n a b e r t i s. M e m o r i a _06 f u n d a c i ó n a b e r t i s

Memoria _06. f u n d a c i ó n a b e r t i s. f u n d a c i ó n a b e r t i s. M e m o r i a _06 f u n d a c i ó n a b e r t i s ñ Mm _06 f c ó b Mm _06 f c ó b w w w. f c b. M m _06 f c ó b f c ó b PATRONATO P Mql Rc Jy Vcp Rc F Rbó Fl Péz Ríz P Sl Almy M Mí B Jcà A Cbé Pl I Fé C Alf P Bm G Pc-Bb Pbl Vllb Vll Sc J A. M Pó Dccó

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii CAPÍTULO I Nociones generales 1. Re s e ñ a hi s t ó r i c a... 1 2. De n o m i n a c i ó n... 3 3.

Más detalles

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal M.A.C. Juan Luís Ramírez Marroquín M.I. Héctor Javier Toraya Lazo de la Vega M.C. Emmanuel Munguía Balvanera Resumen Los planes y programas

Más detalles

CTSPC - CA SPANISH TRANSLATION, 2000. Silvia Alvarez Shahabaznia

CTSPC - CA SPANISH TRANSLATION, 2000. Silvia Alvarez Shahabaznia CTSPC - CA SPANISH TRANSLATION, 2000 Silvia Alvarez Shahabaznia Western Psychological Services (WPS) is the publisher of the CTS. Permission from WPS is required to reproduce copies of this instrument.

Más detalles

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca Santiago, 10 de noviembre de 2011 cambio Climático EVIDENCIAS Kasser

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

Revista Informativa. Número 40 AÑO 14. MARZO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER PO~LANCO~ /BURGOS

Revista Informativa. Número 40 AÑO 14. MARZO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER PO~LANCO~ /BURGOS C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Rv Ifmv Núm 40 AÑO 14. MARZO 2013 O~LANCO~ /BURGOS JESUITAS BURGOS C.E. N S. M y S F Jv 1/mbfU IJ ~wía p L03,.~... Eó If Eó m Eó S Bh C Fmv CI Cb~ fó,.,...'~,.,. (E.

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra.

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. GEOMETRIA ANALITICA Luis Zegarra. Sistema Unidimensional 153 Introducción La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. Dos problemas

Más detalles

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8

&*4*&-#25 7*& 6%9:,*+ ;5,*+*+-%# <8 #$%& $'(""$" + -# &./# &+./# &++ 0// &+&"1/ &&/23# &4+-#5 %# &4&-#25 %# 4 %1 4+ 6/ 7 6# 7+8/#06# 7& 6%9: 74866# 778/6, /#;5,+ ;5,++-%# 06 >+./# >#069 :??+?++./#?+& "?&651

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE "CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE" Y ESTE DE "CAMINO DE LUCERGA"

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE PLAN GENERAL SECTOR PAG1 EN PEÑA DE LAS AGUILAS G AL NORTE DE CAMINO VIEJO DE CREVILLENTE Y ESTE DE CAMINO DE LUCERGA MDFÓ PUU D P F B 2 1 4 P1 PÑ D U D "M J D " Y D "M D U" É D UBM. PM Y DÓ / Ubr, 1-3º \ : 966659228 \ -mi: st.pmit@yt-ch.s yutmit ch mmri P r X FH D PM Y. U UBZB U UBZB D DD U PD PÑ U P-1

Más detalles

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL

CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL 1. Condiciones Comerciales Generales aplicables a los Servicios de Telefonía Móvil 1) Estos planes incluyen el servicio de telefonía Móvil dentro del

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA

PROBLEMAS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA POLEMS ESUELOS E JO Y ENEGÍ Equip dct: ti J. Gc Mi Hádz Puc lfs l lmt POLEM U l d ms qu s mu 4 m/s pt iztlmt u lqu d md st u pfudidd d 5 cm. uál s l fuz mdi qu s lizd s l l p dtl?. F N d m S F l fuz mdi

Más detalles

FICHA DE VALORACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

FICHA DE VALORACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ALCALA JUGUETES IDENTIFIC DE LA DEHESA JUGUETES ALCALA JUGUETES 244 m2 Fin contrato alquiler 31/08/2015 AJ1, AJ2, AJ3, AJ4 Importe alquiler anual (Código contrato 80086 (AJ ii ) ESTÁTICA Valor del inmovilizado

Más detalles

n A r de E n e r g d

n A r de E n e r g d C t t i C t t C FUNDCIÓN CNTRO RGNTINO D NGRM PROF. LUCÍ M. INSRR Psit y Fu CRRR N NTROPOLOGÍ Y MTPSICOLOGÍ: FORMDOR SUPRIOR D NGRM C y ict p LUCÍ MÓNIC INSRR FUNDDOR DL CNTRO RGNTINO D NGRM Mb pfsil I

Más detalles