El hincha en tu corazón

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "El hincha en tu corazón"

Transcripción

1 cc mp Mkig y V L gl q l g l g

2 Plé M? L ició i fi. L ci q l mj '10' jg imp c l cbz l, liz l pm l cch y mii c l bill l j l mc ivl. E ifmció l i l p p cii mj q l y, p lg, ig i l gi l fúbl. E l mp, l cch mc; l ivl, cmpci, y cli i q cvil hich ál l q ci: éxi y ifcció. El hich czó ifcció i y vl El mkig, mbié llm mc, l pvch bi l pi p icm l v l mp. El vl l mkig El cbimi ci iifch - gp p mp- l q glm llv l mp blc gci. E xplic l q lgi im bi c c fici, fbic ci ip v p mi cmpñí iil, il pqñ bg lg my hbi y q g má pmc cc. Apvch l pi:. Tm l ciió, ccé vig c l my ll pibl qé l q cli l y pcil. P b b ll l ifmció q pmi lb pc vici cpz p. El mkig cj civi i plific, fij pci, pmv y iibi pc vici q ifg ci l cmi cl pcil, fm q l bfici p l p. 2 ccmyp.p ccmyp.p 3

3 Ccé vig c ll qé l q cli. Ell i l ifmció q pmiiá lb pc vici cpz p. U cm jmpl gci cmi, b pl mkig b ci: PIZARRA T ÁCT ICA U b gi pmi: U mj pició p mp l mc ml pició c. PLAN DE MARKETING L q qi l cli Cmi ip, mú bff? Qié lm l qi El jciv, l mpl mb? Pq i pció cc pq P qé p ql qi vi cmi? Cá l qi A l h l lmz l c? Dó l qi E l ppi livy? Cóm qi cmpl Al c c j céi? Cá qi y cá á ip pg T l í l h l lmz, p pci zbl? Iific flz y bili mp. Pci l pim y bj p ci l g. Cc ci cm (qé l q qi l g) y p gci ll. M cmicció c gci y l cmi. Epcific l ccíic l pc, pci y l mj m iibil. Si l iibció fci bi, bc v ví. E úlim ici, INCREMENTAR LAS VENTAS. Qé gi ilizá p Vl, c lcóic gció gi l igció? q ci cmpl 4 ccmyp.p ccmyp.p 5

4 OK L v l civi c l q clmi l pl mkig, y fm p l gi cmicciópmció. T gci q bc my gci b c c Pl. l v ci qii l pc xi, mi q l mkig p l mim l ci l cmi, l fm q p ci lció lg li. Picipi l jg mk Impci l cmbi clógic Ci l v li clógic. El cmi ip v p cmicció (I, lfí móvil, c.). T mp b bc llg él p mi. Diccili Ec l m p q ivi mkig cvi éic glz. P ll iig gi gm mc pcífic, pfci cmi c lg ccíic cmú. Flxibili T gci b l cpci p l c cmbi l mc, icl, icip ll. Aí pá l l mc q l ivl. Rlció lg plz E ifícil cgi cli y fácil pl. M pm cc ll mim y vig cóm i c pc vici. Aí bá qé cmbi plic p l imp c. N l mim l jg q l gl Aq vy l m, l mkig y l v l mim. L v q l cli cmp l q l mp fc. El mkig l y l mp b -c l my xci pibl- l q pi l mc. E úlim xig xcl ccimi l cli, cmi i pc. Dich m: l v i cm bjiv q l cli qi l q l mp i y p l clcció l pc ciy bjiv í mim ; q l mkig q l mp g l q l cli qi, m q fcili l civi cmcil. D c ifci imp: mi l v i ppciv c plz, p q qi l pc cl, l mkig p pc má lg plz, pq bc c p l pc l ci l cmi. E l pim c pim l bfici mpil b l l cli; l g, pi bfici m. Oició l cli El p á m l cmi, b h q c c I. Db imp l ci y ip fcl lci c pc vici mm. 6 ccmyp.p ccmyp.p 7

5 El pl mkig b bjiv, gi y cci cl, mibl y ll imp mi. Dá él b hb b fz álii. U pm l cmp ivig p cii mj Mliz l bjiv El pl mkig cm l q fi l bjiv cmcil q qi lg mp imp mi. E él ll cóm llvá cb l mim (gi y cci) p lczl. S lbció qi pc pvi álii, flxió y m cii. U b pl mkig b ci, cm míim, l igi vibl: Digóic l ició Cmp l lvmi ifmció lci l cx q l mp, l cmpci y l mc l pc vici q qm fc. L ifmció bi á clv p fii l gi. Aálii égic E ifmció á liz p cóm lci l mp c igóic. P álii iliz l vlció FODA, hmi q pmi iigi l flz, l pi, l bili y l mz l q f l gci. A pi jcici, l mp cb l vj mp. Mkig piv Icly l ll l vibl l q mp p ip p cmpli c l bjiv l gci (cmúm mi Mkig Mix). E vibl cci cm l 4p ( c p ): pc, plz (iibció), pci y pmció. Pp P cómicm l civi q iifiq cm p l pl. Cl Icp l mcim vificció q b p mch p mi l l. Expl l gci. Ivig l cici gl, l f cli y, pcilm, l q fc cmpi. Aálii l mc El álii mc i l pc q p ifli l fiició gi gci, ll, l mkig. E álii b flj ccimi l pc vici q fc y mc. Eá cmp p álii gl, l m y úlim l cmpci. Aálii gl l c Impci Pmi viliz cá civ c. Alcc Aálii l mc cj: g mz, pcil ccimi y ci. Pg q pí p E mc xpió cci? E c cc (p pc mp) fgm (p mch mp)? Exi fc q p mific ciblm l cl c l mc? (P jmpl, v ci, ig plíic, v glci miiiv, cé). Ap pc vici lg v p l mc? Eá fci lg if l q y xi? F ifmció Pióic, vi pciliz, i ifm I, Cám Cmci, pciliz, cé. 8 ccmyp.p ccmyp.p 9

6 A l á li i m i m c ific l Imp f c c y c Pmi. cli Imp il, pc ió l pi c mp, c Alc ció cli ábi c h c Iifi, p y ci. i cm p í fil? c? y cál p q p p á Pg cmp cmp g?? ié p cmp Q iv v iió Dó á ip c p?? y m á fl c c i C p ió c i c é f pá á l Q m cci cm pá? ié f cm Q? cá y cá ci cmp C y á ci f imil, c Dó p vici l Cá pc é Q? c lm if m c ió : mc c, ció, Ivig pl l p i v p, ció. fc g, cli F 10 ccmyp.p A á li i c m p c i Pmi ci ic liz p m c c clv m p. qll Alc q c c mpi Cmp á ci Di c : C : m Ii c : O pi c l f m l mi m c pc im p jg) ci. (p ii p c. j q mpl, Pg g ifc f Q q p ié í Q p p é C p l m icipl c mp ál c i l p i (lc? f cmp c cic i i? (P y cál ggáfic) p g jm? l p iib Có ció, c, bicció pl, cli ébil m,p lg, p igi, c ci, vic cci cmp í, c). i, á l c é cm c p F i y có m l m i F c? i f m ció cmp fm ció cc l p : Cl vi á c c l c l cli mp l v ci p, pági wb li l cm. p zl, ci, ccmyp.p 11

7 jg bi l q cmp l hich El pc l lm má imp l gi mkig. T, q l l gi giá imp él. L q ú c q v cim flj l vl q l l cli pc. Pgúl qé l q vl l mim. Aálii l pc Pc clqi bj, vici i q p fci p mp y ci, p p gp p, cm cpz ifc ci. E l l fz c l mp y fc l cli c mi ccíic. T p q l mkig y fii c éxi pc vici, m imp c l p vi l cmi. P ll, iipbl q czc c ivl pc: Pc picipl Rp l pg: qé cmp li l cmi? C cmi cmp cám f, li qi pm m c. Simp ci cbi l bfici picipl. Pc xili S l vici ícl q á p p q l cli im cmi l pc picipl. E hl/hl, l pc xili l gi y li, léf, pl vici, limció, c. Pc py Siv p icm l vl l pc picipl. E, lvi mpli pí y my úm cli. Pc m E l q fc má i q p p l cmi. E ifci pc pc i. E l c lcméic, l pc m í l ilció, gí, vici pv, ficició, c. Aib l pc E imp q l fii pc vici l l mim impci ib fíic y écic (ci, fm, cl, pció, cli, c.) q l piclógic (img, pció, bfici, c.), p úlim ímbl pc. D ib mc pcil icció: Mc L mc img mb q l pc c iñ mi y q iv p cc l pc vici mi mp. L mc vl p í mim cj ccíic ib q pci p l cli cm cli, pci, vici, c. Siv p ifci pc l q fc l cmpci y i cm bjiv giz l fili l cmi. L lcció l mb l mc clv p fii l gi cmicció q implmá l mp. Db cmpl pc p ifci l cmpci, c vj l pc vici, fácil cció, cmpibl y pcició cill,. Empq E mc c pc c vz má pci ápim imi, l mpq cmpl ppl fml. S fció picipl c y pg l pc. E lm imp p l cmicció y pmció. Ay pv mj l pc l cm y vi lci q bj cli l pc cmcilizció. 12 ccmyp.p ccmyp.p 13

8 Hz b bllg cmic c imi Imp! L v pl y l mkig ic hc pibl cmicció bl i (v-cmp), c mj má lciv y pliz. Si i cc, i cmp. Exmi lg gi p p pc vici l czó y l m l g. Pmció cmcil U pc vici bi fii b p giz l éxi. Db cpz cmic ficim q pc xi y q p ifc l y cl ci ci mp p. P á l civi pmció cmcil, q mi iv mi mi ifmció. El ppói: iciv cvc l cmp qii pc vici y imil. El igi c yá fii l pim p gi: Pg Alcc Ejmpl Qé qi cmic? Objiv Algú ib picl l pc: bj c, p jmpl? A qié qi Públic bjiv Niñ, l, mj, cmicál? hmb? Cóm v ci l Ci, fmlció, Lgj clqil, q qi cmic? fm y il l mj fml, jg? Qé mi v E fció l bjiv, Vl, mi iliz? mj, lcc y fcci cmicció, c lcóic,? Cá y cá Cb y U vz p m, imp v cmicl? fcci l í, c m? L q ig lg im p pmci pc/vici: V pl p l qip cmcil g v. Mkig ic: milig (c), léf (lmkig), -mil, ll p liz pp v gm pcífic cli. Pblici mi cmicció (pióic, vi, i, TV lcl). Iciv mil cómic q iml ic imim l m pc pcífic: pmi, gl, c, my ci pc, c. O: m gi, mil xhibició mi p v (i), xpici y fi, mci, c. D qé pá q l cl mi pmció? Tm c: L c l q ip p fi (c i p pblici pgm fúbl p TV, p i i ii lcl). El pc vici q v (cméic - v pl; jbó - pblici miv). L ccíic l mc p (l pblici i lcl cmpliá p mc c ci cli pcil; l v pl á mj p mc chic). L p l pc cmp (l pblici i g impci l pim p, c l cmi vlú qé l cvi má. P l v pl pfibl c l cmp iici l cció l blcimi). L f l cicl vi pc: icció, ll, mz cliv. L g pmció pi l pim f. E l f mz, icm l impci liv l v pl. 14 ccmyp.p ccmyp.p 15

9 ip p fll pl l v glz N l lvi! El bjiv picipl l v q l cli qi l pc. U v p mch ccimi óic, p l cch mi fcivi. Si ig p p pc, l ció l cli y pvc l cmp pc vici my pibl. Técic v V igific cvc l cli q cmp pc vici. Cóm lgl? Dmál q l mj pció q p lgi. L má pbbl q b c l hii l pc q fc vi v, llm lfóic, c lcóic, pági wb, i clqi cicci. Ec, ci hc cj écic v q pmi b l cmp fciv públic bjiv. A cició gim lg écic, q hm m l ml AIDA: Ació l cmp, Ié l mj, D qii l pc y Acció cmp. P c y l INTERÉS Ay l pcil cli iific y cc q i ci pblm. Efcú gci b l fm q l pc vici p bfici l cmp. P p l DESEO Explic ll qé l q hc l pc vici, cóm fci y qé vici icil fc. Mci l vj má imp l pc c pc imil l cmpci. Hz l bfici má f fci p l pc. P impl l cli l ACCIÓN Evi móf pió: b iii mi, pq pí mi ii l cli. Eblc z fil p cmp, p b hch y bfici. P bc l pcil cli l ci l v. P l ATENCIÓN Hz cmpli y lgi l pcil cmp. D l gci p l imp q m cch. Dpi cii c pg. P hch lci c pc vici. Pc ifml q imp á hí p yl. Ppciól ici cl. Ami q b l q cli qi. N vig cóm cli iliz pc. Efc i l vi pmció mp/pc, y l pblm, ci y cli. Q g l m l mim imp. Sbim cmpci. Slcci icm l hmi mkig. Ci! N cm 16 ccmyp.p ccmyp.p 17

10 JOYERÍA ARTESANAL DE PLATA PERUANA IDEA! DE NEGOCIO l p m cci p l mj xqii l ml l pclmbi h hy. ñ l xpci l b l jyí l pí cc h 20%. 1 El Pú pí mi p ició y l pl mil my pci p l jyí. Sm l g pí pc pl l m, L bci y l cli mil h pmii l ll jyí g pz, ivi y iqz. Lí Fc p liz gci Ccimi l Ccimi Cpci mc: l cmpci: ppi: A qé públic m iij? E qé p E qé p Dó á l ifcim? má ié y g pi? iv? A L my p l pcció jy pl á i l mc i l cmcilizció hci i. N b, l ii p jy pl v g l xi. Sgú cif PmPú, l xpci b pí cc má 20% ñ. P, l iñ, pcció y v jy l pl ciy xcl pi gci. E l c clccibl cm l mbl piz mi pl y pi mipci. E b pá c ii lí gci cmplmi:, ill, pl, cll, p,. Slcci lí pcífic P cii p má lí gci, hz pim álii ppi cpci y xpici. Lg, ci l c fici l q ip p ip. É y iic, cmp í, pmiiá piiz liv. Hz li l fc q bá liz y plícl pcil lí gci. Aí pá piiz pibili. Aill Pl Cll P L mj fm q Cm mlm l cpci iñ y pcció l i l mim mp, y i gci qi my ivió, cmi l fmció Emp Iivil Rpbili Limi (E.I.R.L.). Si bi l liv fmliz cm p l, cm vj q, c icmplimi bligci c l c, l mp í q p c pimi pl (ppi, vhícl y bi). Ah bi, i v q l icpció ci pí flc icm l cpci l gci, p ci c p y fm Sci Aóim C (S.A.C.) Sci Rpbili Limi (S.R.L.). 18 ccmyp.p ccmyp.p 19

11 Vii pl I l Miii l Pcció (PRODUCE). Allí cá py p fmliz m impl gci y mch má. qm p p 1. Dlimi l p b lcci c q v fc, p l cl má lí gci. 2. Dmi l pci l pc. ppói, cm C bi l m bá ic: l pc y l c l pci l cmpci. Fi pci q j imp gic gci c mim imp, iv, p q, l p mch l l cmpci. 3. Dfi ó vá pc: lcl p ppi c. 4. Eblc c ci pm ció q h lgi p v. C fció l ví pági w hmi b y I p p vch l l c lc óic pl cil, pciliz,. 5. Ag li z égic c pv E c, l clv. pv piz pl mipci y pi cvi l i my imp. 6. Slcci lcl p p gci p vl. Iicilm hcl ppi c. 7. Aqi q ip im ; c pcil, piz, lic pl, i iicil mil pi y q pi qi. 20 ccmyp.p E my imp q Czc l mc l cl iigiá pc. Aliz bi l m y l ició cmp ich mc p j l pc l xigci l mim. Nc lvi Ivió y im P gci im ivió iicil S/.3,200, gi ivió ml S/.1,900. C, y ci v 100 piz ml vl ii pmi S/.30, clcl q l ivió cpí má 3 m. T plz pí bili b l ivió pi l 40%. E imp m cl cli: l úic q giz pc fil q mzc l pci l cli. L lb pbili cil p fv i bj c y i cmp l pl m fml. P xpl ccp cm lm ifci. l iv ió l cmpó Ccp Ivió iicil I vió ml l C cpcició l (1º ñ) 500 jyí Hmi 200 Diñ implm ció 2, 500 pági wb 300 Cmp im (pl, pi y 1,000 mil p 100 i) G v (m vili) Impvi Tl 3,200 1,900

12 Pl hch c l m El ñ iigi mp iñ m impló Mí l Ri Jlc i Amiició Emp, p p gó l ivi icpó l SUNAT, hiz fcíf c cc ñ. Y q xpici l i c l E l ivió p ll pfilm, imp mv l hc mp y cpiliz vcció civ. U c iñ m y jyí q mó lg mi p l y, í, film, Mí l Ri ciió j bj y cfm Tci Pú E.I.R.L., mp chicly ic l pcció y cmcilizció jy pl p. S mc: TILVI. L vc mp h i bl. Hc y ñ q llv gi c l ifmció Lcck TILVI Tci Pú E.I.R.L. pági wb : mpi : Mí l Ri Jlc Ecm : 41 ñ cció : Amii c Mí Amiició Ngci iici pci: Chicly, 2008 mp : cli, icly g y pfci, l q l á pmii iv y mj pc. D fm p cl l ll l mpñ gci y m pc mj ci q l hc my cmpiiv. Mí l Ri á cvci q l ccimi y ivificció c cli b q h blci lí jyí: l xcliv y l cmcil. C l pim, mc cc l gm cicómic mi y l y, l g, l pmi llg mbié c. P h, gi cmcil á b l v ic vé i bic l C Cmcil Op Plz Chicly y picipció fi l. Siv p gi 22 ccmyp.p N viió lg q picipció cmplm p q, j c l má y mpi l b, Lmbyq iig l jyí l l pí cm l xj. Mí l Ri Jlc cmpñ pmció vé l c lcóic y pági wb; má pició mi cmicció lcl (v, mi, v cll, ). T l h y pici mc l l mc chicly, i mbié, fm cci, ci l pí cm Tjill y Pi. Aclm, Tci Pú E.I.R.L mpl c p fm ic, p l ccimi mp h llv Mí l Ri p g. Sb, p, q l pim q i q hc m cpci pcció, mi ivl cli ivció. Sl í pá cli l mc lcl, gil y, p qé, ig l icil. L 3 clv cck 1 C mc q iig p cli, civi, pció y vici. 2 Iific y cc l mc bjiv. cc mp Aplic l mj ácic p imiz mp. Rféz y cmpci gál p gl! Bc ifmció l fici gil PRODUCE / MI EMPRESA, IPAE llm l lí gi: Tmbié pg p l c vil. 3 C c iñ ifci p imp p l públic bjiv. U c p c m: 04/09 Mkig y v 11/09 Ivció 18/09 Gió fici 25/09 V l E 02/10 Cició y fmlizció 09/10 Abcimi y iibció 16/10 Mc y fqici 23/10 Expci 30/10 Im fici 06/11 Rc hm 13/11 Agmi l bj 20/11 Cli l 27/11 Ació l cli 04/12 Ngci p i

13 N j ii l ll pcil: cc mp Mkig y V 4 imb Lim, Pbl Lib Av. L Mi C. 16 /, Pbl Lib. (01) Lim, Sc Av. L Igi 845, Ub. Vll Hm. (01) Lim, L Oliv Av. Uivii N 2086, 5. pi. (01) Cjmc J. 2 My 359. (076) Chicly Av. Sqici 200, Ub. S Vici. (074) Tjill J. Ipci 467, fici 305. (044) , Pi Cll L Cplí N-16, Pq Qiñ, Ub. Mifl, Cill. (073) , Ic Cll Hcchi 188, Ub. Sl Ic. (056) , Iqi Cll Echiq C.3, Plz Sg L. (065) , , Hcy J. Rmbg 488, 2. pi. El Tmb Hcy. (064) ONG ADEC ATC. Aqip Ub. Cbñ Mí J-5, II Ep, Cc Aqip. (054) ONG El Tll. P my ifmció llm l lí gi: ig

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

JORNADA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN JORND MODERNIZCIÓN DE LS TECNOLOGÍS DE L INFORMCIÓN Y COMUNICCIÓN Hci gió cóic gb. L xpici yi. z» Pbció: 26.150 hbi.» Pp 2014: 19.902.730,69» Pi icip: 200 p. 1. Sició c yi z» Nú xpi gi cóic cici 2013:

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar

La mujer y el tiempo: canon estético y desvíos en tres artistas del Renacimiento Garcilaso, Fray Luis y Giorgione. Dietris Aguilar L mj y m: é y ví Rm G, Fy L y Gg D Ag Uv N Lm Zm @.m. Rm: Evó ó b m y bz vé í G y Fy L y b ó Gg. Pb v: é, ó, í ñ, bz fm. 1- Pm E í qé Rm ( y fóm í), g m b b m b mj mvm. E í g, m q é f mvm [1] q v m í má

Más detalles

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI

! Magalie Latorre Rodríguez Clausula Legal WEB-LSSI Mgli L Rdíguz Cluul Lgl WEB-LSSI L pági Wb www.mgupi.cm iulidd d Mgli L Rdíguz y cumpl c l quii divd d l Ly 34/2002, d 11 d juli, d Svici d l Scidd d l Ifmció y d Cmci Elcóic, dl Rl Dc-ly 13/2012, d 30

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

Bibliotecas Escolares y de Aula

Bibliotecas Escolares y de Aula S E S g á 4C B 4 E g ág Cá B 4C B - R á B 4 - - R C R 4 TODOS C EN ECTORES B y - RSOMOS 4 ESCUE Y ESCRITORES B - R - R y y y S E S E g y g á y S E S E g á 4C B S E - g á 4C B g B S E C á á 4 - R g C B

Más detalles

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD

NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD NOASDTODODESFLO DSQUECACIÓNDFFPARECERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD ASELDPODERDDEFLA NEDUCACIÓNDFFINANCIERAD É U Q DE A S O M A V Y O H R A L HAB N

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A

E S T A D O A C T U A L PROPUESTA PLAZA FACULTAD DE ARQUITECTURA A VESTÍBULO F A D C L LZ FCLD D QIC VÍBL F D C L FCLD D FILFI Y L INVNCIN N M N CN DICCIDD FCLD D FILFI Y L D INVNCIN N M N CN DICCIDD D C L FCLD D FILFI Y L NCI D ÑLMIN D CC NL FCLD D FILFI Y L D ÑLMIN D CC NL D C L

Más detalles

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad

WONDERPONDEREO NAVIDENO Propuestas para pensar sobre la Navidad WONDERPONDEREO NAVIDENO Ppt p p b l Nvidd p Ell Dthi & Dil Mtgó 1. Jmó. 2. Jg d ctcci. 3. Sphé. 4. Ct d ft. 5.Pc c pz xótic. 6.Dptd. 7.C. 8. Bmbill b id. 9. Smb. 10. Odd. 11. Dii. 12. Niñ. 23. Git. 13.

Más detalles

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu.

Mayo SIMPOSIO INTERNACIONAL PEDAGOGÍA. Cultura y Sociedad. +57 4 250 8328 ext. 119 +57 320 653 8489 simposio.pcs@unac.edu.co www.unac.edu. My 9 7 7-2 INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN +7 4 4 269 UNIVERSITARIA ADVENTISTA +7 4 2 32 x 9 +7 32 63 49 ii@ www INTERNAIONAL y Si ORPORAIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA OBJETIVOS Pii i éi ibi b, q ii b y flxió

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

BOCETOS. Boletín de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia / Sede Medellín N 6 / Mayo 2011 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24

BOCETOS. Boletín de la Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia / Sede Medellín N 6 / Mayo 2011 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24 BOCETOS Blí l Fl Aqi Uivi Nil Clbi / S Mllí N 6 / My 2011 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 26 27 29 TRANSFORMACIONES EN EL BLOQUE 24 COMITÉ EDITORIAL EN LA FACULTAD: HACIA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL

Más detalles

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos

Centro de Capacitación en Tecnologías de la Información Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos maió f I la d lgía T ió paia a C d C Diplmad d ó i G i á m f I Diplmad Gió d ái Ifm Objiv El diplmad d Gió d Ifmái i m bjiv, pa da la apa d u p baj u pu d via pái, laiad la gla implíia jmpl al. S aaliza

Más detalles

Prueba: Volkswagen Passat

Prueba: Volkswagen Passat Pub: Vkwg P N Vió Oig Pi Vi máxim A. 0 100 km/h Cum pmi 3.2 V6 4Mi Ami $ 159.040.210,0 km/h im. 74 9,7 /100 km m i v qu V m ái ii um i. mi. f 6 DSG f qu i, j gm, y g 3,2 g p w m k V m ió i á z i m gm C

Más detalles

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales

El Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. Mejorando el comportamiento medioambiental y los resultados comerciales S / KH-66-05-943-ES-C E / E Sitm Cmiti d Gtió y Adití Mdimbit Mjd cmptmit mdimbit y td cmci > Mj cti d cmptmit mdimbit > Cmpimt d gició mbit > Ifmció vificd tvé d dcció mdimbit > Fáci d impmt Cmiió Ep

Más detalles

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010

Boletín Informativo 6 JUNIO 2010 Blí Ifiv 6JUNIO 21 Nv Ml Nv Ml Di 2 l YEES 3 y 4 liil 1 l 2 vi SUTA (ió T) q 6 vi if i 1 l C 45 g 4 vi if i 1 Nv P Sli Ci Pf Ig O Góz Di Téi Tbí, Alixi Liéi Sigi lí li igl á bj i, h ll l fili Si Ci Pf,

Más detalles

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación

Seguro Agrícola Proporcional a la Producción Esperada. Dirección General Adjunta de Operación S ícl Ppcl l Pccó Ep Dccó Gl j pcó J 2010 C Ccíc l Cb Vj Ejmpl j C l S Dccó Gl j pcó Ccíc l Cb bjv Cb B Pccó Cb Vc Sm Pc j mpl l pc cb l p Pc c m y l bl S ícl l Cch Ep C Pccó U ppcó l m p Clmlóc y Blóc

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO NIVERSIDAD ATÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA CONTRATO DIDÁCTICO Á ém: Igí Pgm Ev: Aq C : E-J 2017 Nmb Ag: _Mgí Dñ Aqó_ Sm: Pm Gp: Nmb Cá: M. Aq. Eg F F OBJETIVO: C

Más detalles

El vino que no entiende de prisas

El vino que no entiende de prisas El i qu ti pi D l xtii cctític l Ribi Sc p l lbció i lt cli y ttii l culti l i p l l igl I.C., l pi qu upi t cl xcpcil u lug plt u iñ, ci u gfí ifícil p piilgi. Et bcl ui p cl cit l tbj quí l qu cc c iticultu

Más detalles

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG

2 NUMERO BAC SAAB-AUTOS HUMM-AUTOS TOTAL RPG P PI ver.v3r1 PGI 1 Lin H- P- B- H- Lin H- I- G- I- L 1 P- I- G- I- L 1 2 B B- H- L PG 2 3 B 3 4 II 4 5 I 5 6 I. IP PI. IP 6 7 J HI B L 2 7 8 F B 2 P PG P 3 8 P 9 I 5 P B LI L 2 9 1 L 26 PI LI 2 1 I 11

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N 3 óig igu 7 u iuió iizió viu ii i éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN ii ifái vi ii 7357 P? óig NO 5u éi º 8i Oigi ui y i 6,5 éi

Más detalles

Ecología y medio ambiente.indd 1

Ecología y medio ambiente.indd 1 Elizbh Ló Aguil Elgí y mi mbi Elgí y mi mbi l ui ivl mi upi l imiel l lgí pi l ui l pbli, mui y im y u ii l mi biói. Tmbié l ii pp y pli liv luió l pblmái mbil iifi l ii l i y l imp mbil qu é g p l u y

Más detalles

Progresividad y redistribución por fuentes de renta en el IRPF dual*

Progresividad y redistribución por fuentes de renta en el IRPF dual* H Púb pñ / w Pb, 26-(3/213): 57-87 213, I F DOI: 1.7866/HP-P.13.3.3 Pg y bó p IPF * CLOS DÍZ CO U x JOG ONUBI FNÁNDZ U Cp M JSÚS PÉZ MYO U x b: My, 213 p: Spb, 213 í z b bó y pg g p b p p pñ 27. P gí q

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g

2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g w ww... w ww... L V Dé D L M Y g Rhk 2 Aá M A ó b N - b hb - - E. é á b - óg,, b - x Ex. x - í ; L x.. b h q q q b ó z j Ag b, ó E. b E hú. - O g h O g -, í z q, b E b. xó, E Rhk. k h - g, í; x, á h á,

Más detalles

Telf

Telf I ó z y b y S. v p y C A, 1,5k. p Eá ú b Vy y py Rg Cb. N v p p gp, v, p /, T Bg p p, v,. x pk 2, 10.000 C á, pb á p A) y v Wp (H v Bbb S, q j p p. v p v pá pk. T. 647 975 975 www.x v A H Wp Aá g 25. x

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

Dossier de empresa - Comunicación

Dossier de empresa - Comunicación Di - iió Qé g i iió i ivii q vé ii i, i, v y ivi úbi jv ivii g i i ivii Qié Nió ñ 1998 g ii Uivi ág qi á g jv y iái P ivii ivii qié iigi Pii i ivii, f, i, iiió y ivii, ii, b ivi á ié ig i ivi i á á 500000

Más detalles

Qé gá. gá, b j á!, á, é í, ó, hé, í, gzó í Ag. í N. x ú. á í á b ó bó q Ck P. g,,, b b qí. qí, í í b, gz. hó zá í ó á, óg í qé g, qí h qí, í h Aú? V á

Qé gá. gá, b j á!, á, é í, ó, hé, í, gzó í Ag. í N. x ú. á í á b ó bó q Ck P. g,,, b b qí. qí, í í b, gz. hó zá í ó á, óg í qé g, qí h qí, í h Aú? V á O C í [ Tó í A ] b, h, b b í, gó é óg é í. z, hé, í é Fí Aú. b ó é, j, z, ó. z, hó í í h ó ó óg b b ó hh g xó, ó. ó x, ó x hh, P z gá ó b b, b bj,, P bb. í x b, b í, T. bb, í b, Fí x é, xñ á hó ú é, í.,,

Más detalles

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6

CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 ID_PLAN PLAN CH1 Mi Plan 150 CH2 Mi Plan 250 CH3 Mi Plan 350 CH4 Mi Plan 500 CH6 Mi Plan 800 CH9 Mi Plan Plus 165 CI1 Mi Plan Plus 385 CI5 Mi Plan Plus 1100 CI6 Mi Plan Plus 1430 CI9 Pool Optimo 167 CJ0

Más detalles

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Flt HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN G Hiti l At Uivi Jé GRADO EN HISTORIA DEL ARTE PRESENTACIÓN DEL GRADO L Hiti l At iili itífi híti q ti bjtiv iil l álii l títi í tib il t l hiti l lt tit b lvt

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Ambiente-Voluntad-Herencia-Valores-CI. Libertad Espiritualidad Conocimiento del Bien. Verdad Absoluta LA VERDAD

Ambiente-Voluntad-Herencia-Valores-CI. Libertad Espiritualidad Conocimiento del Bien. Verdad Absoluta LA VERDAD Ambin-Vlun-Hni-Vl-C Lib Epiiuli Cnimin l Bin F n á m p l E n m i n Aunii DOS Viu V Ablu LA VERDAD P é V l M b P l Fl uii - Chlní - Ambigü Cifiión l nunii Rnimin l bj liz p l uin l u GEPE 2020 D. Ewin Bln

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

MANUAL RECAUDACION ELECTRONICA

MANUAL RECAUDACION ELECTRONICA G- L L G-092016-01 1. BJV 2. L 3. BL 4. V VG 5. L 6. FLJG 7. X : Yld j V V : dd F B : Jé gl ñz G GL FH: b/2016 ág 1 d 10 G- L L G-092016-01 1. BJV bl l p q pm l plbldd d l dó ló bd p l B p p d pg d v pd

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

MODEL YEAR(S)/VEHICLE(S) KEY DATE FMEA DATE (ORIG.) REW. CORE TEAM CONTROLES ACTUALES DE DETECCION EN EL PROCESO CURRENT PROCESS CONTROLS DETECTION

MODEL YEAR(S)/VEHICLE(S) KEY DATE FMEA DATE (ORIG.) REW. CORE TEAM CONTROLES ACTUALES DE DETECCION EN EL PROCESO CURRENT PROCESS CONTROLS DETECTION II M Y F I ( FM) M MF FM MB FM - 96 64 IM I M M IB Y H. MG (444) 7 06 HH. B. J IBIIY BY M / HI() 00-009 FH II gosto ; 00 FH B. 5/9/007. M Y()/HI() KY FM (IG.) W. M FI FI QIMI QIM M I I FI M. B. J. Z H.

Más detalles

! " # $ ! % !# $ & " # ' $ ( &)* ' ! ' " ( # '( $ &' & ( &! &&( !# " " &( # ( $ &(

! # $ ! % !# $ & # ' $ ( &)* ' ! ' ( # '( $ &' & ( &! &&( !#  &( # ( $ &( ! "! " # $! %!# $ &! " # ' $! % ( &)* ' %'&) ( +'&(! ' " ( # '( $! & '&+& &' & ( &! &&(!# " " &( # ( $ &( ! '! #,-./01-20,3405061078042-947-05,920104:;697;'

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

TESA IP40 Protección contra el polvo

TESA IP40 Protección contra el polvo Vz: 3.. P IV www.g. V E y, IP: P V á, á, E, v xó IP z, E 7. G g P I E í!, á f, 7 IP b 3 f w-c y L, vé b, ó b z 8 7 E IP7 Pó g IP7 íq Cv g LC ( Lk C) vó h ví Cj ñ ó b áx y b f h E IP Pó v Cv g LC ( Lk C)

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services

Enterprise Architecture Offering for Telco. Diego Cotignola Sr Architect IBM Global Business Services Ei Ai Offi f Tl i il Ai I Gll i vi 1 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 2 A Iió Aqi Eil Qé? ál l vl i? Ei Ai Offi f Tl Al Ii lí 3 Aqi Eil l víl l Ei Eil l Ejió Ei Eil Oi Ni Ei N. Ei

Más detalles

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com

Más información: Grupo DIA. Teléfono: 91 398 54 00. Nieves Álvarez. Lara Vadillo. Ginés Cañabate. comunicación@diagroup.com Doi pn Má infomción: Gpo DIA. Tléfono: 91 398 54 00 Niv Álvz. L Villo. Giné Cñbt comnicción@igop.com Román y Aocio. Tléfono: 91 591 55 00 Jvi Agil: j.gil@omnyocio. Silvi Sotomyo:.otomyo@omnyocio. INDICE:

Más detalles

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción

PRESCINDIBLE CARA, INSEGURA SIN FUTURO. l en acción ENERG Í N U C CR, L E INSEGU R: L R Y PR ESCIND IBLE R C, í v y í L bf f INSEGUR á, í h, y b í hb z z SIN FUTURO PRESCINDIBLE L í, á, R y ñ í yí í y f y á D N E N E V N E I C N E R HE ó í L L f h, v T

Más detalles

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013

C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER. Revista Informativa. Número 41 AÑO 14. JUNIO 2013 C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO JAVIER Rv Ifmv Núm 41 AÑO 14. JUNIO 2013 NOVEDADES BACHILLERATO CURSO: 13/14 INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN HORARIO: M: 16,30-18,00 h. Jv: 14,00-15,00 h. (Sm) ACCESO: T m

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

Proyecto de recuperación psicosocial de niñas y niños afectados por desastres naturales El retorno a la alegría

Proyecto de recuperación psicosocial de niñas y niños afectados por desastres naturales El retorno a la alegría i viit ió i j it U í fii A AMISTAD L E D E U Q S O pi E it j Pyt pió pii iñ y iñ ft p t t E t gí E F Ni Ui p Ifi-UNICEF, UNICEF-E Av Az N2889 y L Gj Téf: (593-2) 2460330 wwwifg/ Qit-E Si h, q ig pñ y z

Más detalles

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica

El Mercado de Renta Fija en Latinoamerica E Mc Rn Fij n Linic Jn b c n fij y finnciin y n Ibéic Nv2014 L Anig, G Lcy Pbkjin n Innin i í L c c gión: Incción Sí iin n n ñ 1980 Pi cci finncición inncin Pfnci ninción n n xnj Rig n c Dbi icc c iin

Más detalles

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1

El consentimiento informado y sustituto. sustituto en intervenciones médicas como mecanismo de garantía de los derechos de los niños y las niñas 1 R Ezbh Gu Cmg* E m fm y uu v mé m mm g h ñ y ñ 1 Rum E p gu m p m gmó, y m u g m fm y m uu v v mé m. P zó, u pm mm z fó m m bó g ju, b u m y. Pm z m y v qu p, u b jupu mb, m fm y m uu y, fm, b pp qu jug

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath

Albacete / Salamanca / Asturias / Tarragona / Sevilla. EXP ERIE NCE. Liverpool / Bray / Dublín / Salisbury / Bath b / / i / Tg / vi XP RI NC Liv / B / Dbí / ib / Bh N g P qé L Igé? i iv ñ h i ii i ii i- gé b iv iiv q ig f i xj P zó IW g iió G Bñ I iió ái vij i 6º Pii i Bhi á igüíi L igé bié fái xii fiv q IW giz g

Más detalles

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,." éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b

ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D 3. 1 b 4. 1 é 5. 1 ORORD.. Vé, í, ó á b: b b, x f ó,. éx,, f, bá á O, b fó f ó g á. g O g, j b M I MIO MIO D UB B O HO M, b B í Og: M W. W f W Ó 1978, O I F. ó: V ú D gz: @ (U, g. ) - 03 22/08/03 IDI I ó 1. b b 2. 3. fz x? 4. z f 5. b 6. ú g? ó. 7 ó. 8 f gé bó. 9 ú 0. 1 f 1. 1 íg é g, 2. 1 b á D

Más detalles

z é P? T g A z? é í,, A. ó ó á á N í. g g, í g g Aí. á z A. í g L. g g é - í é g ; í é xñ zó, í A. í ó E. Ex R é g ó, g g z z ñ, g j, ñ z g A. zó g Ex

z é P? T g A z? é í,, A. ó ó á á N í. g g, í g g Aí. á z A. í g L. g g é - í é g ; í é xñ zó, í A. í ó E. Ex R é g ó, g g z z ñ, g j, ñ z g A. zó g Ex ACIA EL TEMPLO H E ANNIE BESANT D RIMERA CONFERENCIA P URIFICACIÓN P é Sí ó, é, í, g, g í, z V j., g ñ g g. 1 E gí g, í ñ é. z g z í, á T, T E g á é ó, í ú, ó ó T S. í, á S S Sí Lg í é T á R, A, R, A g

Más detalles

P A R Q U E L E G L O I R - - B U R A CAFÉ DEL PARQUE (MENÚ OTOÑO INVIERNO) ENTRADAS SOPA CREMA DE CHAMPIÑONES $68.-

P A R Q U E L E G L O I R - - B U R A CAFÉ DEL PARQUE (MENÚ OTOÑO INVIERNO) ENTRADAS SOPA CREMA DE CHAMPIÑONES $68.- L P Q L CFÉ DL PQ (MÚ Ñ V) D P CM D CHMPÑ DCÓ D Q (P CMP) (XQ DCÓ D FC, CMM F, Q ZL, P, M CF, C, C Y DCCÓ D LÁMC) P D V L M. (P D V CMPÑD P D ML Y D H Y J.) PC HD CC (PC HD LM ZD C J Y CM, CMPÑD D, YM

Más detalles

Jueces y calidad de la democracia: el poder judicativo como factor de calidad deliberativa de la democracia*

Jueces y calidad de la democracia: el poder judicativo como factor de calidad deliberativa de la democracia* y l l : l p jv f l lbv l * g qly f y: h jv pw f f lbv qly f y P Dv Bl C** Fh pó: 21 y 2015 Fh pó: 7 pb 2015 RESUMEN E bj p p l l b b l l á, l ó lbó y pllg gv, p xpl l vó lá v l fó pl públ q b l gl l, l

Más detalles

Viernes 51 de Octubre DE DA PROVINCIA DE MADRID. Seadraiteu suscripciones en Madrid, en l a Administración del BOLETÍN,

Viernes 51 de Octubre DE DA PROVINCIA DE MADRID. Seadraiteu suscripciones en Madrid, en l a Administración del BOLETÍN, f DK 92 V 5 O BOLETÍN KÚH 26 OFICIAL DE DA PROVINCIA DE MADRID ADV FJ I ' E N O A OFIOIAL L AH h f * B^L5TfK8ALK» h Jf jí»» ó (R 8 A 839) S í x P Of P Cj M S M R E Y (Q D G) A R F ú C Q C N CIRCULAR P

Más detalles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles

fundada en 1996 México Nueva York Los Angeles f 1996 Méxic Nv Yrk L Agl r pii pr llv p cr v. gt tj L Crp Prii l t r iñ p c. C r F c ú i b b cfé ILLY t prpr l i c p Tbié v p pii igrit r j tr cr l tr clit, c frt lbl. c fr pr i rrll pr tr f cr pé hbr

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010

GUÍA DOCENTE DE ASIGNATURA CURSO 2009/2010 ii i u GÍ DON D IGNR RO / í DO BÁIO D IGNR N óig igu 7 u iuió iizió f viu éi Ogizió ivi I IVIDD D DIN PRNI /ON IN II IVIDD NO PRNI D DIN Nuv i Diió Oi y Gió i 778 P 77 óig NO u éi - 6 i fiv 8i Oiv ui u

Más detalles

LUNES 9 D E AGOSTO L A PROVINCIA D E MADRID. Depósito Legal M Trimestre, 150 pesetas; semestre y un ano. 600

LUNES 9 D E AGOSTO L A PROVINCIA D E MADRID. Depósito Legal M Trimestre, 150 pesetas; semestre y un ano. 600 NUM. LUNES D E AGOSTO BOLETÍN OFICIAL L A PROVINCIA D E MADRID Dpói Lgl M-2-5 ADVERTENCIA PRECIOS IMPORTANTE Ii q l * ñ Alcl» Sci Sci ipá i w q M j j BBOLETÍN O L B T W ^iwi «fpi! «i cb pcá h l cib l gi.

Más detalles

?????????????????????????????????????????????????????????? O

?????????????????????????????????????????????????????????? O Cyg G R Pg / NSR E (Tó y Eó Eñ: Sg M) y E ó, y q é. Rz q Df 0. S éx ñ, q +2 q f ( ó) g. L f ú y. Aq CC, q CC: + q. Aq : +2 fó q. jv óv: CC á, + fó. P qv. S g í Có (g. ) g. U vz y óx ó q q. U ó v á é q.

Más detalles

globus p l a y s t a t i o n I n i n t e n d o I x b o x I P C I m Ó v i l I P o r t á t i l I O n l i n e

globus p l a y s t a t i o n I n i n t e n d o I x b o x I P C I m Ó v i l I P o r t á t i l I O n l i n e V I D E O G A M E C U L T U R E v i m l i º 1 9 l y i I i I x b x I P C I m Ó v i l I P á i l I O l i glb ñ 390 0001 9 8 413042 500971 Pgl 4P l má f y 2 l i h k k & lyh h & lk: f Nigh v mi im 3 PGR4 g

Más detalles

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III. e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona.

El sonido, l E d la letra y la palabra. Bloque III. e CONTENIDOS. i l r. unidad. o t Rellena y relaciona. 09_9_ 11/6/08 10:36 ág 61 Y G á spñ c sg g g y s fs y s s xps bgcó s síbs y s cs ífss bgcó s s s y pbs 1.1. y c. s spcs c pb. spés, c s pbs c ss ágs y p fb spñ. g pfs sgfc csp. bás spbs q czcs. J Ó Ñ F

Más detalles

Valora la madurez y destrezas básicas:

Valora la madurez y destrezas básicas: Etct d l PAU FASE GENERAL (Obligtoi) Vlo l mdz y dtz báic: Compió d mj Uo dl lgj p liz, ittiz y xp id Compió báic d l lg xtj Coocimito y técic d mti d modlidd FASE ESPECÍFICA (Volti) Elció d coocimito

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar?

C-Manufacturing: Usted ya escucho hablar? C-Mg: U h hbl? AMÉRICA LATINA SEPTIEMBRE/2002, AÑO 3, N O. 8 m m m b l p b h g m l g k m m g l - m g m - b l b m m m b m g l k m m b h g - m m l g m g m m m m l p k m m b k g l - m m g b A q mpl l l C

Más detalles

Las Cortes abrirán en España la nueva legislatura boy \NIVERSARIO, V E T A D A. M A D R I D, -e p tie ra b r e :!0. la*'

Las Cortes abrirán en España la nueva legislatura boy \NIVERSARIO, V E T A D A. M A D R I D, -e p tie ra b r e :!0. la*' F C : C - W F : P C YK 0 0 0 íí Y K C C C C C F C D P C á C D P Ñ P C D V V YK V X X V C á ñ PZÓ Y D D D CV D C D 935 á á C D V Z D C á á j D V P D FD j á P --D j G V V D K á G V D D á G - P j í P C -

Más detalles

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

n o ó i Mi nombre: Mi numero de orden: Cuadernillo 1 periodo II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES l bim cm CACIÓN EDU bim cm DOS TO C u m ó i c c i d r t m m i trá d D qu d r p d i, r u q rd p l rd m p d T d 2 d u g S g prid Mi mbr: Cudrill 1 Mi umr d rd: II MOMENTO DE LA MOVILIZACIÓN NACIONAL POR

Más detalles

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe

Servicios de Salud Para Las Escuelas de el Departamento de Educacion del Condado de Monroe 2014 Sc S P Ec Dptt Ecc C M FAVOR DE REGRESAR ESTA PAGINA DESPUES DE HAVER MARCADO UNA DE AS OPSIONES QUE SE MENCIONAN ABAJO ME ESTOY INSCRIBIENDO EN A CINICA DIRIGIDA POR A ESCUEA, INCUYENDO AS PRESCRIPCIONES

Más detalles

rticipe Entérese Noviembre

rticipe Entérese Noviembre u p U R I U L F IN j h u c x é cp P c é C Eé P m p m C M C Nvmb P p 015 Gg Euccó Dpm Cmpm P Eé... E Pgm Cmpm P, Tíu I, P A (T I, P A P Eggm Pgm) Dpm Euccó Gg á v cb u cv v c bjv hc pcp cvm cu, p y cmu

Más detalles

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol.

Que fruta o vegetal crece en un árbol? Sabes? Colorea todos aquellos que pueden ser encontrados en un árbol. Dónd ccn? Q ft gt cc n n áb? Sb? C td q q pdn ncntd n n áb. E Pgm d Sc Amntc d Vn Spnh Cc n n áb: dzn, cz, nnj, p n n j m p p h á g n p n t g m q b x y g t Pb: nnj, h, mz, yg, g, n, p, q Cmpt ht c c á

Más detalles

"L B: A ñ í, b b ". b I " bí" g APITULO 2 C L MCANISMO FISICO T. í b g Hb j g x é b; b, gú,. x b, z b,.,, b,, á bj g ó b á b, b,,. gá,, ó, z ó, b ó, í

L B: A ñ í, b b . b I bí g APITULO 2 C L MCANISMO FISICO T. í b g Hb j g x é b; b, gú,. x b, z b,.,, b,, á bj g ó b á b, b,,. gá,, ó, z ó, b ó, í OS SUÑOS L LADBATR.W. C APITULO 1 C, ó M g Y. í, z, á gé, gó g, í í,, b,,, b, ó b C. j, b, b, ú, ó, gó b : g bg,, N. í ñ; ág P. ñ bb ñ, ó xó g í g j b z í x á é. g: z á é, é í, g ; z z,,,,, ;,, g, ñ; ñ.

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS !"#$% ) *A/="!,())!%3,')'$"%()-%*,+)!,!%* )$"+$' $+"=)%*%!,!%*"(%(()*, =")') "'/)=*) +=%', ()*/'"$"3",())*%=+%-,@!%3,')'$"%()-%*,+) )J%+)(%$!%(,%!)'(")'(,%*,(" 3)!,)')*)%*)$+)!,

Más detalles

ÚLTIMOS NÚMEROS DE MATRICULA CONCEDIDOS POR LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE TRÁFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 1975

ÚLTIMOS NÚMEROS DE MATRICULA CONCEDIDOS POR LAS JEFATURAS PROVINCIALES DE TRÁFICO A 31 DE DICIEMBRE DE 1975 A 31 DE DICIEMBRE DE 1975 ÁLAVA VI 1153-C ALBACETE AB 8749-B ALICANTE A 2956-J ALMERÍA AL 2162-C ÁVILA AV 8855-A BADAJOZ BA 6164-C ILLES BALEARS PM 3615-H BARCELONA B 1644-BK BURGOS BU 2907-C CÁCERES CC

Más detalles

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD

A T A L O G O C O M U N I D A D E S SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES DEPORTE SALUD C M G C M D D 2 0 1 3 DP Y D JG vda. ocutor Vicente Hipólito 20 ung 43 03540 licante f.610245063/696666953/660356636 ax 965132198 mail:comercial@mobur.es Web: www.mobur.es M C M C CCC : G H 200 CM., P

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

Historial de Salud del Pasciente

Historial de Salud del Pasciente Ht S Pct Nb Pct: Tf: Dct Cbc: ccó Fch Nct: Fc Fc T Hj/ 504 IEP xpt: S N Ht Mc Pct ADD/ADHD S N Ef Czó S N A S N R Ifcc R S N Pb ñ c S N Sg N S N Tt c g SI N Ní S N Pb tt/tt S N Nct Pt S N Cc/c S N Tt Ep

Más detalles

Salmón. Suplementos PREMIO

Salmón. Suplementos PREMIO Su UNES 9 DE JUNIO DE 2003 REMIO Só A OS MEJORES FONDOS MUUOS D Ciizió Ni 1 Bi Dfu Vgui:... 14,88% 2 Sui Ai i A:... 15,74% 3 Ii X Equi Si A:... 16,01% D Ciizió Ii 1 Bi Dfu B Ai Si A:... 0,39% 2 Sig Aii:...

Más detalles

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301

Controladores de temperatura - EKC 201 y EKC 301 Rfigti i Citiig Ct Mu Ct tmptu - EKC 201 EKC 301 DP-KOOL tm ct ctóic figció. REFRIGERTION ND IR CONDITIONING Itucció picció E ct impmt tmtt qu h itg g fci técic figció fm qu pu utitui cjt tmtt pgm tici.

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción

Juego on-line: De alternativa de ocio a problema de adicción G zk k 1 Jg -l: D lv d pblm d dó Tll q dll l vdd Apdd ñd? Ipó d Gzk l Plfm BST BI V d Hlly K Gzk Gzk m l Cmpñ fv d l RGI A b l M Ggghm 30 ñ d Py Hmb Bzk y dpdd d vld V gd l CSSAA Fmó: Ilg ml II d vld.

Más detalles

De lo vivo a lo pintado AILARINA. El traje de Eva en el Paraíso. Dongen una querella. Pide que el

De lo vivo a lo pintado AILARINA. El traje de Eva en el Paraíso. Dongen una querella. Pide que el j:- "Rcció iíció^c Xg, 8 Mi Dii ipi J ch f p D Nic MUgií -1920 ^^SSiEMwiiiiTiPiB^^ PERSPECTVS E ib pñ c L bi" T ib p- «ii cp L - p ig, i pi ip- w cc E ib cfi, ci pgi""^, cv, cic p, ^^ cci c p^ pñ Pv p^i

Más detalles

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN

1. APUNTES A MODO DE INTRODUCCIÓN D m f b m z Rí N g y y N q é g m m q f mp x p ó h b y h p v ó -y q mb p m. N ó z v m q v p j yp b f p v yv p, b á g yg m v m.p g v j g ó b q ú m y y z ñ á, f P g p, p m.u q m z p p z p q y í v z h Rí N

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

Nombre del alumno Segundo nombre Apellido. Grado Masculino o femenino Fecha de nacimiento Núm. de identificación del alumno

Nombre del alumno Segundo nombre Apellido. Grado Masculino o femenino Fecha de nacimiento Núm. de identificación del alumno Pg El Fl 466, Cl V, Clf 91911 (619) 934-8300 Pg Acv A Dé Cl A Ecl: 6:45 A 8:15 A 1267 l Av, Dg, CA 92154 Ac V Ccl cl 2016-2017 Fl Excó Gl Rl l Pccó l Pg Acv A Dé Cl N l l g All G cl f Fc c Nú. fccó l l

Más detalles

N Tomado de DesarrolloWeb Q u é s o n l a s p á g i n a s d i n á m i c a s y q u é t i p o d e c a r e n c i a s p u e d e n s u p l i r c o n r e s p e c t o a l a s p á g i n a s H T M L c l á s i c

Más detalles

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000

13. REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRANAJES HELICOIDAL SINFIN CORONA SERIE 2000 . REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE ENGRNJES HELICOIDL SINFIN CORON SERIE 000 Ls mtrreductres tip helicidal sinfín crna (línea SG) de Industrias Ramfé sn una cmbinación de ds etapas, la primera cmprende

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

: ú z bg,, g R, O [] é N ó á á í éf í Df g A g ñ, b j, ñ, z, N! ó C ó g R f!, bj j ] [!, H, ñ H - ó? N b; á ] [ gú f í bg, bz! C C b T b ó, Aí b, b b

: ú z bg,, g R, O [] é N ó á á í éf í Df g A g ñ, b j, ñ, z, N! ó C ó g R f!, bj j ] [!, H, ñ H - ó? N b; á ] [ gú f í bg, bz! C C b T b ó, Aí b, b b Ká Bk H 1888 J Lf b P : U ww w ó! z O, ó! z O, ó! xñ O, g í é j; f fg fé,, Y zbb í M ág, j M bí gb C g! á f Y 1831 J, (L T ) g b bé, j U báb f, U ] [ g b, bj g g j g á Aí b P f é f,, g é b A f b, ó, M

Más detalles