ANNEX I. SOL LICITUD D'ACCÉS A L'ESPAI COWORKING DES MERCADAL ANEXO I. SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO COWORKING DE ES MERCADAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANNEX I. SOL LICITUD D'ACCÉS A L'ESPAI COWORKING DES MERCADAL ANEXO I. SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO COWORKING DE ES MERCADAL"

Transcripción

1 ANNEX I. SOL LICITUD D'ACCÉS A L'ESPAI COWORKING DES MERCADAL ANEXO I. SOLICITUD DE ACCESO AL ESPACIO COWORKING DE ES MERCADAL DADES DEL SOL LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE Nom i llinatges / Nombre y apellidos: Domicili / Domicilio: Població / Población: País / Pais: Codi Postal / Código Postal: Telèfon / Teléfono: Correu electrònic / Correo electrónico: DNI / NIE: Edat / Edad: 1. Descripció TÈCNICA, LEGAL, COMERCIAL i ECONÒMICA de l'empresa o del projecte (màxim 3 punts) Descripción técnica, legal, comercial y económica de la empresa o del proyecto (máximo 3 puntos) Antecedents / Antecedentes Descripció dels antecedents de l'empresa en un màxim de 5 línies / Descripción de los antecedentes en un máximo de 5 líneas

2 Producte o servei / Producto o servício Descripció breu del producte o servei de l'empresa (màxim 10 línies) / Descripción breve del producto o servício de la empresa (máximo 10 líneas) 2. Capacitat TÈCNICA i PROFESSIONAL del sol licitant (màxim 2 punts) Capacidad TÉCNICA y PROFESIONAL del solicitante (màximo 2 puntos) Titulació acadèmica finalitzada / Titulación académica finalizada

3 Experiència en el mateix sector del projecte presentat (especificar nombre de mesos o anys) / Experiéncia en el mismo sector del proyecto presentado (especificar número de meses o años) Experiència a l'àrea de gestió empresarial (especificar nombre de mesos o anys) / Experiéncia en el área de gestión empresarial (especificar númeo de meses o años)

4 3. SINÈRGIES i possibilitat de COOPERACIÓ entre els demés usuaris de l'espai Coworking des Mercadal (màxim 2 punts) / SINERGIAS y posibilidades de COOPERACIÓN entre el resto de usuarios del espacio Coworking de Es Mercadal (máximo 2 puntos) 4. SECTOR d'activitat del projecte (màxim 2 punts) / SECTOR de ACTIVIDAD del proyecto (màxim 2 puntos) Màxim 5 línies / Máximo 5 líneas

5 5. Aspectes d'innovació i CREATIVITAT del projecte (màxim 2 punts) / Aspectos de INNOVACIÓN y creatividad DEL PROYECTO (máximo 2 puntos) 6. PROJECCIÓ INTERNACIONAL del projecte (màxim 3 punts) / PROYECCIÓN INTERNACIONAL del proyecto (máximo 3 puntos)

6 7. Forma part d'algun grup amb DIFICULTATS d'inserció al mercat laboral? (màxim 2 punts) / Pertenece a algún colectivo con dificultades de inserción en el mercado laboral? Indiqui quin / Indique cuál (máximo 2 puntos) Joves menors de 30 anys / Jóvenes menores de 30 años Dones / Mujeres Majors de 45 anys / Mayores de 45 años Aturats de llarga durada (més de dos anys) / Parados de larga duración (más de dos años) 8. Està empadronat al municipi des Mercadal? (màxim 4 punts) / Está empadronado en el municipio de Es Mercadal? Indiqui des de quan / Indique desde cuándo (máximo 4 puntos)

7 SOL LICITUD de l'espai COWORKING DES MERCADAL SOLICITUD del Espaciio COWORKING DE ES MERCADAL Assabentat de la convocatòria pública per a la concessió d'un espai Coworking des Mercadal i tenint capacitat legal per obrar, present la meva sol licitud per optar a un punt de feina / Enterado de la convocatoria pública para la concesión de un espacio Coworking de Es Mercadal y teniendo capacidad legal para obrar, presento mi solicitud para optar a un punto de trabajo. L'estada mínima a l'espai de Coworking des Mercadal és per un mes, es poden llogar Espais per mesos, fins un màxim de 36 mesos / La estancia mínima al Espacio de Coworking de Es Mercadal es para un mes, se pueden alquilar Espacios por meses, hasta un máximo de 36 meses. Data inicial de l'estada / Fecha inicial de la estancia: Data final de l'estada / Fecha final de la estancia: Veracitat de la informació / Veracidad de la información Certific que totes les dades aportades són certes / Certifico que todos los datos aportados son ciertos Condicions d'ús / Condiciones de uso Accept i assumesc les bases i normes d'us de l'espai Coworking des Mercadal / Acepto y asumo las bases y normas de uso del espacio Coworking de Es Mercadal Data i signatura de l'interessat / Fecha y firma del interesado

8 Documentació a presentar juntament amb la sol licitud / Documentación a presentar junto con la solicitud 1. Còpia acarada del DNI/ NIE del sol licitant. En tots els casos / Copia compulsada del DNI o CIF del solicitante. En todos los casos 2. Fotocòpia de l escriptura de constitució, en el cas que l empresa ja sigui constituïda En el cas dels empresaris / Fotocopia de la escritura de constitución, en el supuesto de que la empresa esté constituida. En el caso de los empresarios. 3. Annex II. Declaració expressa responsable de no trobar-se comprès en cap de les causes d incapacitat i incompatibilitats establertes a l article 60 del TRLCSP. En tots els casos. / Anexo II. Declaración expresa responsable de no estar comprendido en nunguna de las causas de incapacidas y incompatibilidades establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. En todos los casos. 4. Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i en l impost sobre activitats econòmiques (IAE), imposades per les disposicions vigents. En cas de no estar donat d alta de l IAE, haurà de presentar el compromís de donar-s hi abans de la formalització del conveni. En el cas dels emprenedors o empresaris./ Certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributárias, con la Seguridad Social y con el impuesto sobre actividades económicas (IAE), impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de no estar dado de alta del IAE, tendrá que presentar el compromiso de darse antes de la formalización del convenio. En el caso de los empresarios. 5. Els ciutadans extracomunitaris hauran de presentar fotocòpia acarada del document que acrediti la permanència legal a Espanya. En tots els casos. / Los ciudadanos extracomunitarios deberán presentar fotocopia compulsada del documento que acredite la permanebcia legal en España. En todos los casos. 6. Memòria descriptiva del projecte o pla d empresa, que haurà d incloure aspectes comercials, organitzatius, laborals, econòmics i financers de la idea de negoci. En tots els casos. / Memoria descriptiva del proyecto o plan de empresa, que deberá incluir aspectos comerciales, organizativos, laborales, económicos y financieros de la idea de negocio. En todos los casos. 7. Còpia compulsada de la matrícula dels estudis de què disposa. En el cas dels estudiants o investigadors/ Copia compulsada de la matrícula de los estudios de los que dispne. En el caso de los estudiantes o investigadores. 8. Certificat d'empadronament. En tots els casos / Certificado de empadronamiento. En todos los casos.

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Solicitud de subvención para la realización de proyectos de cooperación al desarrollo Cazóla/ a de de 2015 (Firma del representante legal de la entidad solicitante) N de expediente Fecha de entrada Proyecto

Más detalles

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC)

TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) TARGETA PROFESSIONAL DE LA CONSTRUCCIÓ AUTÒNOMS (TPC) Per sol licitar aquest targeta professional és obligatori aportar la següent documentació: L'imprès de sol licitud degudament emplenat i signat. Aquest

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO Página 1 de 7 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA BOLSA DE TRABAJO PARA LOS PUESTOS RECOGIDOS EN EL ANEXO I DE PERSONAL NO CUALIFICADO, DEL REGLAMENTO DE BOLSA MUNICIPAL DE EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

Más detalles

PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS

PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS PRESENTACIÓ CAIXA D ENGINYERS Jornada Finançament Europeu per a pimes 09-07-2015 1- LA CAIXA D ENGINYERS Societat Cooperativa El 1967 un grup d enginyers industrials van decidir constituir una Societat

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Convocatoria ayudas a países en vías de desarrollo 2016 Modelo de solicitud

Convocatoria ayudas a países en vías de desarrollo 2016 Modelo de solicitud Convocatoria ayudas a países en vías de desarrollo 2016 Modelo de solicitud DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Nombre de la ONG NIF Domicilio (Calle/Plaza) Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Email

Más detalles

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE USO ESPECIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE DE USO ESPECIAL Región de Murcia Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio Dirección General de Transportes y Puertos TIPO DE SOLICITUD RENOVACIÓN PRIMERA AUTORIZACIÓN Plaza de Santoña, 6 300071 Murcia.

Más detalles

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

Acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: ANEXO 1: solicitud Datos de la empresa: Nombre y apellidos: DNI: Domicilio a efectos de notificaciones: Localidad: CP: Teléfono: / Email: Datos de la persona representante: Nombre y apellidos: DNI: Domicilio

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA

NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA Biblioteca Municipal Pompeu Fabra NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA Novembre de 2006 NORMES D ÚS DE LA BIBLIOTECA 1. Accés a la Biblioteca La Biblioteca és un servei públic municipal obert a tots els ciutadans,

Más detalles

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CONVOCATORIA PARA ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, Y ENTIDADES Y PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Nº 102, DE 31 DE MAYO

Más detalles

ORPIMO. Nova Ordenança Nou Model d Obres. Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres. V2.0: 27 de setembre de 2011

ORPIMO. Nova Ordenança Nou Model d Obres. Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres. V2.0: 27 de setembre de 2011 Ordenança Reguladora dels Procediments d Intervenció Municipal en les Obres Nova Ordenança Nou Model d Obres V2.0: 27 de setembre de 2011 1 Finalitat de l Ordenança Afavorir l activitat econòmica a la

Más detalles

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB).

Resumen. En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). Resumen En el anexo 2 se presentan los siguientes documentos: - Resumen encuesta de satisfacción (CBB). - Encuesta de satisfacción de los usuarios de las bibliotecas (CBB). ELS USUARIS DE LES BIBLIOTEQUES

Más detalles

ANEXO I Baremo para la selección de alumnos-trabajadores de T. E. COLECTIVO PUNTOS AUTOBAREMO Mujeres víctimas de violencia de género y victimas de terrorismo Discapacitados con más del 33% que no impidan

Más detalles

PROGRAMA MOVILIDAD EUROPEA PARA LOS JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN

PROGRAMA MOVILIDAD EUROPEA PARA LOS JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA MOVILIDAD EUROPEA PARA LOS JÓVENES DE CASTILLA Y LEÓN Marco La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CECALE), consciente de las dificultades para la inserción laboral

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Nombre/ Razón social: N.I.F / C.I.F: Rellenar Anexo III. Actividad: Epígrafe IAE:

Nombre/ Razón social: N.I.F / C.I.F: Rellenar Anexo III. Actividad: Epígrafe IAE: DOCUMENTO DE PRESENTACION DE SOLICITUD Convocatoria de ayudas destinadas a la creación de empresas en el municipio de Torrelavega. (B.O.C.... 2.013) Nº expediente DATOS DE LA EMPRESA Nombre/ Razón social:

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA

Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA Sol licitud CERTIFICAT DE COMPATIBILITAT URBANISTICA Solicitud CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA matèria materia 3511 3521 3531 3541 3551 3561 any año nºor dre nºor den per a sol.licitud de / para

Más detalles

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CURSO ESCOLAR 2009/2010 APELLIDOS: NOMBRE: DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P.

SOLICITUD DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CURSO ESCOLAR 2009/2010 APELLIDOS: NOMBRE: DOMICILIO: LOCALIDAD: C.P. Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona Delegación de Educación SOLICITUD DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CURSO ESCOLAR 2009/2010 Nº DE SOLICITUD 1. DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A APELLIDOS:

Más detalles

Què és la matrícula? Qué es la matrícula? Com pots pagar la matrícula? Cómo puedes pagar la matrícula? Tingues en compte que... Ten en cuenta que...

Què és la matrícula? Qué es la matrícula? Com pots pagar la matrícula? Cómo puedes pagar la matrícula? Tingues en compte que... Ten en cuenta que... Què és la matrícula? Qué es la matrícula? Com fer la matrícula en línia? Cómo hacer la matrícula en línea? Com pots pagar la matrícula? Cómo puedes pagar la matrícula? Tingues en compte que... Ten en cuenta

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras Pág. 58 MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2016 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 20 RESOLUCIÓN

Más detalles

Requisitos mínimos e información a aportar al órgano convocante:

Requisitos mínimos e información a aportar al órgano convocante: Anuncio por el que se hacen públicos los requisitos mínimos para contratar los servicios de una sociedad que tendrán por objeto el análisis de la regularidad de la información en los términos descritos

Más detalles

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS. SOLICITUD DE BECAS 2016

AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS. SOLICITUD DE BECAS 2016 AL SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. DEL AYUNTAMIENTO DE PILAS. SOLICITUD DE BECAS 2016 Apellidos: Nombre: D.N.I.: Dirección: Localidad: Teléfonos: /. Manifiesta que reuniendo todos los requisitos exigidos

Más detalles

Manual de la solicitud de alta de cuenta de correo.

Manual de la solicitud de alta de cuenta de correo. Manual de la solicitud de alta de cuenta de correo. Este servicio posibilita que el Personal de la Universidad pueda presentar de forma telemática la solicitud de creación de una cuenta de correo, ya sea

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRÁMITE 1 CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE LA DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD Registro Mercantil Central. Documento en el que figuren tres

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Página26623/Núm.159 BOLETÍNOFICIALDELARIOJA Viernes,27dediciembrede2013. ANEXO II Solicitud de subvención

Página26623/Núm.159 BOLETÍNOFICIALDELARIOJA Viernes,27dediciembrede2013. ANEXO II Solicitud de subvención Página26623/Núm.159 BOLETÍNOFICIALDELARIOJA Viernes,27dediciembrede2013 ANEXO II Solicitud de subvención ENTIDAD SOLICITANTE Seleccione el programa donde se inserta la solicitud de subvención. MODALIDAD

Más detalles

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA BASES Y CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DURANTE EL CURSO 2011-2012 El Ayuntamiento de Santa Cruz de

Más detalles

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS CURSO 2014/15

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS CURSO 2014/15 DATOS PERSONALES Apellidos Nombre Calle Nº Localidad C.P. Provincia Teléfono Correo electrónico Fecha De Nacimiento Localidad Y Provincia Nacionalidad Sexo D.N.I./Pasaporte EXPONE: Que tiene cumplidos

Más detalles

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ANEXO I ENTIDAD SOLICITANTE: NÚM. REC: NIF: NOMBRE DEL PROYECTO: PAÍS/ ÁREA GEOGRÁFICA: IMPORTE

Más detalles

Anexo E. Nombre: 1. er apellido: 2.º apellido: Mujer Varón. Austria Bélgica. 1. La presente declaración hace referencia a:

Anexo E. Nombre: 1. er apellido: 2.º apellido: Mujer Varón. Austria Bélgica. 1. La presente declaración hace referencia a: Anexo E Declaración previa para desplazamientos temporales o ocasionales en el ejercicio de la actividad de guía de turismo en el interior de museos y monumentos 1 1. La presente declaración hace referencia

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

EL TRANSPORT DE MERCADERIES

EL TRANSPORT DE MERCADERIES EL TRANSPORT DE MERCADERIES En primer terme s ha d indicar que en tot el que segueix, ens referirem al transport per carretera o via pública, realitzat mitjançant vehicles de motor. El transport de mercaderies,

Más detalles

Curso de Nivel II de Bádminton Entrenador Territorial de Bádminton. Asturias - 2015. Compensaciones / Convalidaciones

Curso de Nivel II de Bádminton Entrenador Territorial de Bádminton. Asturias - 2015. Compensaciones / Convalidaciones Curso de Nivel II de Bádminton Entrenador Territorial de Bádminton Asturias - 2015 Coach Level 2 BEC-BWF Doc 3 Compensaciones / Convalidaciones - La información que vamos a reflejar en este documento va

Más detalles

Anexo 1 - PE FORMULARIO DE OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES. Curso MODALIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA

Anexo 1 - PE FORMULARIO DE OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES. Curso MODALIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA Anexo 1 - PE FORMULARIO DE OFERTA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDIANTES. Curso MODALIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA Si es la primera vez que solicita estudiantes en prácticas de la US, debe enviar previamente el impreso

Más detalles

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. 1 de 6 SOL LICITUD DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO POR ACTIVIDADES

Más detalles

MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

MÁSTER EN ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PRESENTACIÓN OBJETIVOS 5º Convocatoria DESTINATARIOS METODOLOGÍA PROGRAMA FORMATIVO MATRICULACIÓN BECAS MÁS INFORMACIÓN Universidad de Alcalá - Liceus, Servicios

Más detalles

Sesión informativa de prácticas externas para enseñanzas de Grado. FCETOU Ourense

Sesión informativa de prácticas externas para enseñanzas de Grado. FCETOU Ourense Sesión informativa de prácticas externas para enseñanzas de Grado FCETOU Ourense Tipos de prácticas Prácticas curriculares Son obligatorias para el alumno 4º Grado Turismo Prácticas extracurriculares Son

Más detalles

IV CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS SOCIALES FONDO SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

IV CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS SOCIALES FONDO SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ IV CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA PROYECTOS SOCIALES FONDO SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ Convocado por Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Silencio

Más detalles

Curso Universitario de Gestión de la Documentación de Constitución y de Contratación de la Empresa (Titulación Universitaria + 2 ECTS)

Curso Universitario de Gestión de la Documentación de Constitución y de Contratación de la Empresa (Titulación Universitaria + 2 ECTS) Curso Universitario de Gestión de la Documentación de Constitución y de Contratación de la Empresa (Titulación Universitaria + 2 ECTS) Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL Curso Universitario

Más detalles

1.- BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA

1.- BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CONTRATACIÓN LABORAL EN PRÁCTICAS PARA LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO CERVANTES (RD 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017. 1. Finalidad

ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017. 1. Finalidad ANEXO I PROGRAMAS DE BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016-2017. Programa I.2. Becas para prácticas de gestión cultural exterior 1. Finalidad La presente es la duodécima

Más detalles

D. con domicilio en c/ y N.I.F. núm como Presidente de la Asociación

D. con domicilio en c/ y N.I.F. núm como Presidente de la Asociación ANEXO I D. con domicilio en c/ y N.I.F. núm _ como Presidente de la Asociación BAJO JURAMENTO DECLARA: Que la Asociación que preside se encuentra al corriente de las Obligaciones Tributarias y de pago

Más detalles

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES

D5 DRETS I OBLIGACIONS DELS ALUMNES Instruccions per a l alumnat dels cursos de formació professional per a l ocupació adreçats prioritàriament a treballadores es i treballadors desocupats (Reial decret 395/2007, de 23 de març, i Ordre TAS/718/2008,

Más detalles

GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD GUÍA PARA LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD Financiado por: INTRODUCCIÓN El artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales regula los derechos

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS DE AYUDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA TRANSPORTE CURSO 2009/2010

CONVOCATORIA DE BECAS DE AYUDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA TRANSPORTE CURSO 2009/2010 CONVOCATORIA DE BECAS DE AYUDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PARA TRANSPORTE CURSO 2009/2010 Con el objetivo de fomentar el acceso de todos los lorquinos a la enseñanza universitaria, la Concejalía de Educación

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA

BASES DE LA CONVOCATORIA BASES DE LA CONVOCATORIA Primera. Objeto de la convocatoria del Premio ABC Solidario Diario ABC convoca a las entidades sociales y a los jóvenes interesados en realizar un proyecto o investigación de carácter

Más detalles

Curso Online Cómo Crear una Empresa

Curso Online Cómo Crear una Empresa Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Online Cómo Crear una Empresa Curso Online Cómo Crear una Empresa Duración: 60 horas Precio: 35 * Modalidad: Online Descripción Si desea conocer

Más detalles

IX Convocatoria del Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos y entidades sociales. Bases de la Convocatoria.

IX Convocatoria del Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos y entidades sociales. Bases de la Convocatoria. IX Convocatoria del Premio ABC Solidario para ayudas a proyectos y entidades sociales Bases de la Convocatoria. Primera. Objeto de la convocatoria del Premio ABC Solidario Diario ABC convoca a las entidades

Más detalles

PLAN RENOVE DE VENTANAS EN VIVIENDAS - CONDICIONES GENERALES - www eve es

PLAN RENOVE DE VENTANAS EN VIVIENDAS - CONDICIONES GENERALES - www eve es PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 (PAE4+) - EJERCICIO 2008 - PLAN RENOVE DE VENTANAS EN VIVIENDAS - CONDICIONES

Más detalles

Resolución provisional de reconocimiento de créditos para el título de Grado en Ingeniería Informática

Resolución provisional de reconocimiento de créditos para el título de Grado en Ingeniería Informática para el título de Grado en Ingeniería Informática Núm. Expediente: ERC- XXXX - 2014 Datos del alumno: Nombre: Apellidos: Estudios a los que pretende acceder: Grado en Ingeniería Informática DNI: Domicilio:

Más detalles

IX Convocatoria Becas Fundación Música Creativa Curso 2016-17

IX Convocatoria Becas Fundación Música Creativa Curso 2016-17 La Escuela de Música Creativa es un centro de enseñanza y creación musical fundado en 1985, pionero en España en ofrecer una formación estructurada alrededor de la música moderna y el jazz. En el 2008

Más detalles

ÁREA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN RFET CURSO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN TENIS EN SILLA DE RUEDAS (NIVEL I) MADRID, 3-4 MARZO 2011

ÁREA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN RFET CURSO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN TENIS EN SILLA DE RUEDAS (NIVEL I) MADRID, 3-4 MARZO 2011 CURSO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN TENIS EN SILLA DE RUEDAS (NIVEL I) MADRID, 3-4 MARZO 2011 CURSO NACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN TENIS EN SILLA DE RUEDAS (NIVEL I) ORGANIZADO POR: Área de Docencia de la

Más detalles

CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN

CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN La documentación debe ser presentada en el siguiente orden: 1.- Solicitud. INDICE Nº de página 2.- Declaración del Director de Beca. 3.-

Más detalles

BECAS REINA SOFÍA AÑO 2011. Embajada de España en Reino Unido. Consejería de Trabajo e Inmigración

BECAS REINA SOFÍA AÑO 2011. Embajada de España en Reino Unido. Consejería de Trabajo e Inmigración BECAS REINA SOFÍA AÑO 2011 Embajada de España en Reino Unido Consejería de Trabajo e Inmigración Consejería de Trabajo e Inmigración en Reino Unido e Irlanda 20 Peel Street, Londres W8 7PD. Teléfono: 0044

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECAS 2011

CONVOCATORIA DE BECAS 2011 BECAS La Fundación Madrid Olímpico impulsa el deporte de alto nivel con una nueva convocatoria de becas 23 de septiembre de 2011. Hasta el 14 de octubre, todo deportista madrileño en edad absoluta que

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Curso Práctico: Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001

Curso Práctico: Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 Curso Práctico: Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Práctico: Sistemas de Gestión Ambiental EMAS e ISO 14001 Curso Práctico: Sistemas

Más detalles

CONVOCATORIA DGESTTLA CDO 225/2016

CONVOCATORIA DGESTTLA CDO 225/2016 VICE SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL CONVOCATORIA A COMPULSA DE MERITOS PARA CARGO DE RECTOR(A), DIRECTOR(A) ACADÉMICO(A) Y DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) INSTITUTO TECNOLÓGICO PATACAMAYA DEPARTAMENTO

Más detalles

Proyectos de Acción Social

Proyectos de Acción Social Proyectos de Acción Social Convocatoria Entidades Sociales 2013 Bases de la convocatoria 2013 Proyectos de Acción Social 1.- Objetivo de la Convocatoria 2.- Temática 3- Requisitos para participar en la

Más detalles

Protocolo para la presentación de las rendiciones de campaña

Protocolo para la presentación de las rendiciones de campaña Protocolo para la presentación de las rendiciones de campaña Art. 111 inc. c) de la Ley O 2431 El art. 111 inc. c) de la Ley O 2431 establece que los partidos políticos deberán presentar a la Secretaría

Más detalles

Examen de Certificación Oficial de Certiport en Internet and Computing Core Certification (IC3): Viviendo en Línea, en Granada

Examen de Certificación Oficial de Certiport en Internet and Computing Core Certification (IC3): Viviendo en Línea, en Granada Examen de Certificación Oficial de Certiport en Internet and Computing Core Certification (IC3): Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Examen de Certificación Oficial de Certiport en Internet

Más detalles

Cómo realizar la matrícula. Carné universitario

Cómo realizar la matrícula. Carné universitario Cómo realizar la matrícula Documentación que debes aportar Carné universitario Cómo puedo pagar mi matrícula Becas, exenciones y bonificaciones Progreso y permanencia Reconocimiento de créditos 1 CÓMO

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1 de 5 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad TALLER DE FOTOGRAFÍA CREATIVA: APRENDER A NARRAR CON

Más detalles

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DADES DE L'ALUMNE/A DATOS DEL ALUMNO/A

DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE DADES DE L'ALUMNE/A DATOS DEL ALUMNO/A A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE TIPUS DOCUMENT IDENTIFICATIU / TIPO DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DNI NIE Passaport / Pasaporte (*) (*) Només estrangers sense NIE Sólo extranjeros

Más detalles

Formació de voluntaris

Formació de voluntaris Formació de voluntaris Direcció de Programes i Cooperació Mar Mestres, referent del voluntariat de BB 6a Jornada de Biblioteca Pública i Cohesió Social Voluntaris: implicar-se per compartir 13 d abril

Más detalles

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN COMUNITARIO A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO POR CUENTA AJENA

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN COMUNITARIO A LA SITUACIÓN DE RESIDENCIA Y TRABAJO POR CUENTA AJENA MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN CESE EN LA CONDICIÓN DE COMUNITARIO

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS

PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS PRINCIPALS RESULTATS DEL CONJUNT D ESTUDIS D USUARIS DE BIBLIOTEQUES DE MUNICIPIS DE MÉS DE 30.000 HABITANTS XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA Servei de Planificació i Avaluació

Más detalles

BASES DEL XIII CONCURSO DE LITERATURA JOVEN: RELATO BREVE Y POESÍA

BASES DEL XIII CONCURSO DE LITERATURA JOVEN: RELATO BREVE Y POESÍA BASES DEL XIII CONCURSO DE LITERATURA JOVEN: RELATO BREVE Y POESÍA 1.Podrán participar todas las personas residentes (empadronadas) en la Comunidad Valenciana, de edades comprendidas entre 14 y 35 años.

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DIPU BECA DE LA DIPUTACIÓN CASTELLON AÑO 2016. AYUNTAMIENTO DE ALMENARA

BASES DE LA CONVOCATORIA DIPU BECA DE LA DIPUTACIÓN CASTELLON AÑO 2016. AYUNTAMIENTO DE ALMENARA BASES DE LA CONVOCATORIA DIPU BECA DE LA DIPUTACIÓN CASTELLON AÑO 2016. AYUNTAMIENTO DE ALMENARA BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un

Más detalles

ANEXO I COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE. D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº.., actuando en nombre propio / nombre y

ANEXO I COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE. D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº.., actuando en nombre propio / nombre y ANEXO I COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº, actuando en nombre propio / nombre y representación de la empresa., D./Dña. con D.N.I.-Pasaporte nº, actuando en nombre propio

Más detalles

CURSO BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE PORTEROS DE FÚTBOL REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL

CURSO BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE PORTEROS DE FÚTBOL REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL CURSO BÁSICO DE ESPECIALIZACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE PORTEROS DE FÚTBOL REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL 2014-2015 FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO LOCALIDAD DE REALIZACIÓN: CADIZ PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Más detalles

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA)

AJUNTAMENT DE BENIATJAR (VALÈNCIA) BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2016 BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta un máximo de

Más detalles

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD

BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD BASES DEL IV CONCURSO DE RELATOS BREVES 8 DE MARZO POR LA IGUALDAD 1. La IV edición del Concurso de relatos breves 8 de marzo por la igualdad es una iniciativa de la Concejalía de Igualdad y Familia del

Más detalles

Lote 3: Acceso a internet individual... 54.600,- Lote 4: Servicio de mensajería masiva... 11.761,-

Lote 3: Acceso a internet individual... 54.600,- Lote 4: Servicio de mensajería masiva... 11.761,- Número de Expediente: 2013/CONASP0154 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ En sesión ORDINARIA celebrada por la

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

Ayudas a la Promoción y Desarrollo de la. Economía Social para el Empleo 2014

Ayudas a la Promoción y Desarrollo de la. Economía Social para el Empleo 2014 Ayudas a la Promoción y Desarrollo de la Economía Social para el Empleo 2014 Bases Reguladoras: Orden 6 junio 2014/ Convocatoria:Resolución 2 julio 2014 LINEAS DE SUBVENCIÓN PARA COOPERATIVAS DE TRABAJO:

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS

ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS ORDENANZA REGULADORA DE LA TARJETA DE APARCAMIENTO PARA MINUSVÁLIDOS Articulo 1º.- Características y condiciones de uso de la tarjeta. La Tarjeta de Aparcamiento para conductores minusválidos, como su

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1 de 5 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad (Se debe consignar la denominación del curso en castellano,

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL AUTOEMPLEO

ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL AUTOEMPLEO ANEXO I SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL AUTOEMPLEO D./Dña con NIF/NIE y domicilio en Aranda de Duero: teléfono email: EXPONE: Que en base a la convocatoria de Subvenciones para el Autoempleo de la Concejalía

Más detalles

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 2 de 6 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CURSO DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN 1. Denominación del curso / actividad CURSO DE VERANO DE NEGOCIOS CURS D ESTIU DE NEGOCIS SUMMER

Más detalles

GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCENTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCENTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INCENTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (Orden de 11 de diciembre de 2007) Esta guía pretende ser un documento de ayuda para

Más detalles

Curso Universitario de Venta Online (Titulación Universitaria + 1 ECTS)

Curso Universitario de Venta Online (Titulación Universitaria + 1 ECTS) Curso Universitario de Venta Online (Titulación Universitaria + 1 ECTS) Titulación certificada por EDUCA BUSINESS SCHOOL Curso Universitario de Venta Online (Titulación Universitaria + 1 ECTS) Duración:

Más detalles

MANUAL DE REGISTRO DE TÉCNICOS CERTIFICADORES

MANUAL DE REGISTRO DE TÉCNICOS CERTIFICADORES MANUAL DE REGISTRO DE TÉCNICOS CERTIFICADORES Tal y como se especifica en el Decreto 39/2015 DECRETO 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la eficiencia energética

Más detalles

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 =

r 1 El benefici (en euros) està determinat per la funció objectiu següent: 1. Calculem el valor d aquest benefici en cadascun 150 50 = SOLUIONRI 6 La gràfica de la regió factible és: r2 r3= ( 150, 0) r3 r5= ( 150, 50) r4 r5= ( 110, 90) r1 r4= D( 0, 90) r r = E( 0, 0) 1 2 160 120 80 40 E D 40 80 120 160 El benefici (en euros) està determinat

Más detalles

Trabajo por cuenta propia Modificación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a una por cuenta propia MOD07d

Trabajo por cuenta propia Modificación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a una por cuenta propia MOD07d Fecha de actualización:.13.07.2016 Información general Presentación de la solicitud La solicitud la debe presentar el titular de una autorización de trabajo por cuenta ajena durante la vigencia de ésta,

Más detalles

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Autorizaciones de viaje para niños y adolescentes La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece en su artículo 392 lo siguiente: Los niños y adolescentes pueden viajar fuera del

Más detalles

EMPRESAS AYUDAS 2010

EMPRESAS AYUDAS 2010 EMPRESAS AYUDAS 2010 1.000.000 ayudas a empresas y emprendedores 180.000 créditos sin interés para emprendedores 50.400 cheques conciliación de 100 para mujeres emprendedoras 769.600 ayudas para la creación

Más detalles

Pago en parcialidades de créditos fiscales

Pago en parcialidades de créditos fiscales Información Sobre Trámites y Servicios Pago en parcialidades de créditos fiscales Dependencia: Secretaría de Planeación y Finanzas DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN: Otorgar a los contribuyentes que tengan créditos

Más detalles

ANEXO IV DATOS DEL ALUMNO NOMBRE Y APELLIDOS.. DIRECCIÓN.

ANEXO IV DATOS DEL ALUMNO NOMBRE Y APELLIDOS.. DIRECCIÓN. SOLICITUD DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR, DESTINADAS A ALUMNOS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN ECONÓMICA DESFAVORECIDA, QUE CURSEN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA

Más detalles

Curso Práctico: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001

Curso Práctico: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Curso Práctico: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL Curso Práctico: Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 Curso Práctico: Sistema de Gestión

Más detalles

SOLICITUDES DE AYUDAS REHABILITACION EN ARRUS CONDICIONES DE LAS AYUDAS

SOLICITUDES DE AYUDAS REHABILITACION EN ARRUS CONDICIONES DE LAS AYUDAS SOLICITUDES DE AYUDAS REHABILITACION EN ARRUS CONDICIONES DE LAS AYUDAS Tipos de obras: Rehabilitación de elementos comunes e instalaciones para adecuación a normativa en edificios o en las partes asimilables

Más detalles

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA

FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA OFICINA TÈCNICA D ACREDITACIÓ FORMULARI DE SOL LICITUD DEL DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPACITACIÓ EN MEDICINA COSMÈTICA I ESTÈTICA Núm. de col legiat:... Nom i cognoms:... Data naixement:.../.../... Sexe:

Más detalles

ANEXO 1. Identificación de la o el aspirante. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Número: ,, a de diciembre de 2015

ANEXO 1. Identificación de la o el aspirante. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) Número: ,, a de diciembre de 2015 ANEXO 1 Solicitud de registro para el procedimiento de selección y designación de los cargos de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Electoral de Coahuila Identificación de la o el

Más detalles