INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN"

Transcripción

1 INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2005 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren datuak establezimenduaren -fabrika, denda, bulegoa, lokala, etab.- datuak dira) CUESTIONARIO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO: (Los datos que se recogen en esta encuesta son los datos del establecimiento -fábrica, comercio, sucursal, local, etc.-) ESTABLEZIMENDUAREN IDENTIFIKAZIOAN ALDAKETAK MODIFICACIONES A LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO IFZren letra Letra CIF IFZ/NAN - CIF/DNI NANen letra Letra DNI JABEA EDO BALTZU IZENA:... PROPIETARIO O DENOMINACIÓN SOCIAL: IZEN KOMERTZIALA EDO ERROTULUA:... NOMBRE COMERCIAL O RÓTULO: ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:... POSTA KODEA: UDALERRIA:... CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: GALDEKETA BETETZEN DUEN PERTSONA / PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO IZEN-ABIZENAK:... NOMBRE Y APELLIDOS: KARGUA: CARGO:... TELEFONOA: TELÉFONO: ... FAXA: FAX: JARRAIBIDE OROKORRAK / INSTRUCCIONES GENERALES Goiko etiketan, sarbide-gakoa duzu zure eskueran (lehen lerroa - ezkerraldea: erabiltzailea, eskuinaldea: pasahitza) galdeketari Internet bidez ( erantzun nahi badiozu, gako hori erabili beharko duzu, hori egotzi baitizugu. En la etiqueta superior tiene a su disposición la clave de acceso (primera línea - izquierda: usuario, derecha: password) que se le ha asignado para ser usada en caso de que desee contestar al cuestionario a través de Internet: Establezimenduaren identifikazioan aldaketak: etiketan inprimatutako dautetan erratarik edo aldaketarik balego bakarrik bete. Modificaciones a la identificación del establecimiento: sólo deberá ser cumplimentado en el caso de cambio o errata en los datos impresos en la etiqueta. Datu guztiek inkesta uneari egin behar diote erreferentzia, C (erosketak) eta E (salmentak) zatiak izan ezik, horiek 2004ari egingo baitiote erreferentzia. Todos los datos tienen que estar referidos al momento de encuestación, excepto los apartados C (compras) y E (ventas) que se referirán a Euro-unitatetan jarriko dira datu ekonomikoak. Los datos económicos deben recogerse en unidades de euro. Zalantzak argitzeko eta galderak egiteko, eskueran duzu goiko etiketan ageri den doako 900 zenbakia. Para cualquier duda o consulta tiene a su disposición el teléfono 900 gratuito que figura en la etiqueta superior. EUSKALAUTONOMIAERKIDEGOKO 4/1986 ESTATISTIKA-LEGEA: - 9tik 16ra bitarteko artikuluak: pertsona edo entitateek eskatzen zaien informazio estatistikoa emateko obligazioa dute, beren izaera fisiko edo juridikoa, publiko edo pribatua aparte utzita. - 19tik 23ra bitarteko artikuluak: emandako informazio oro sekretu estatistikopean geratuko da eta inola ere ez zaio emango banaka inolako pertsona edo entitate pribatu nahiz publikori. LEY 4/1986 DE ESTADISTICADE LACOMUNIDADAUTONOMADE EUSKADI: - Artículos 9 al 16: Las personas o entidades tienen obligación de suministrar la información estadística que les sea requerida con independencia de su naturaleza física o jurídica, pública o privada. - Artículos 19 al 23: Toda información estará sometida al secreto estadístico y bajo ningún concepto podrá ser facilitada con carácter individual a ninguna persona o entidad, ya sea pública o privada.

2 A INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN (IKT) ERABILERA ESTABLEZIMENDUAN UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL ESTABLECIMIENTO A.1. Adierazi zure establezimenduak ondorengo informazioaren eta komunikazioaren teknologietakoren bat erabiltzen duen: Indique si su establecimiento utiliza las siguientes tecnologías de la información y de la comunicación: 1.-Sakelako telefonoa edo komunikazio mugigarri pertsonaleko beste zerbitzu batzuk (bilagailuak,...) Teléfono móvil u otros servicios de comunicación móvil personal (buscas,...) 2.-Enpresaren sare informatikoak: sare lokala (LAN) edo hedadura zabaleko sarea (WAN)... Redes informáticas de la empresa: red de área local (LAN) o red extendida (WAN)... Horietatik, hari gabeko sareak (wireless) De ellas, redes inalámbricas (wireless) Horietatik, sare pribatu birtualak (VPN) edo Balio Erantsikoak (VAN) De ellas, redes privadas virtuales (VPN) o de Valor Añadido (VAN) 3.-Intranet (barneko komunikazio-sarea, Interneten protokolo berean oinarritua) Intranet (red de comunicaciones internas fundada sobre el mismo protocolo que Internet) 4.-Extranet (Intranet baten luzapen babestua kanpoko erabiltzaileentzat) Extranet (prolongación protegida de una Intranet para usuarios del exterior) 5.-Funtsen transferentzia elektronikoa (terminal elektroniko, datafono, ordenagailu, etab.) Transferencia electrónica de fondos (terminal electrónico, datáfono, ordenador, etc.) 6.-Datu-truke elektronikoa (EDI -Electronic Data Interchange-, EDI web, XMLS) Intercambio de datos informatizados (EDI -Electronic Data Interchange-, EDI web, XMLS) 7.-Ordenagailuak: mahai gaineko ordenagailuak, eramangarriak, ordenagailu nagusi baten mendeko pantailak Ordenadores: pc s de sobremesa, portátiles, pantallas dependientes de un gran ordenador Mahai gaineko ordenagailuen, Workstation-en, terminalen edo pantailen kopurua Número de pc s de sobremesa, Workstation, terminales o pantallas Ordenagailu eramangarrien edo Palm motako agenda elektronikoen (PDA) kopurua Número de ordenadores portátiles o agendas electrónicas tipo Palm (PDA) Ordenagailuak erabili ohi dituzten langileen ehunekoa Porcentaje de personal que utiliza habitualmente ordenadores 8.-Posta elektronikoa / Correo electrónico / Posta elektroniko / postontzien kopurua Número de buzones de correo electrónico / Posta elektronikoa / duten langileen ehunekoa Porcentaje de personal con correo electrónico / 9.-Interneterako konexioa Conexión a Internet Interneteko sarbidea duten ordenagailuen kopurua Número de ordenadores con acceso a Internet Interneteko sarbidea duten langileen ehunekoa Porcentaje de personal con acceso a Internet Joan C atalera Pasar a la sección C B INTERNETEN ERABILTZAILEAK USUARIOS DE INTERNET B.1. Interneteko sarbidea zure establezimenduan hauen bidez egiten da: El acceso a Internet en su establecimiento se realiza a través de: 1.-Telefono-linea arrunt modemdunak / Líneas telefónicas ordinarias con módem 2.-Sakelako telefonoa / Teléfono móvil 3.-RDSI / RDSI 4.-ADSL / ADSL 5.-Bestelakoak. Zehaztu / Otras. Especificar B.2. Interneten erabilera Uso de Internet 1.-Informazio orokorra bilatu / Búsqueda de información general 2.-Banku- edo finantza-informazioa lortu / Obtención de información bancaria o financiera 3.-Lehiakideak aztertu / Análisis de competidores 4.-Hornitzaile - bezeroen datu-baseetara sartu / Acceso a bases de datos de proveedores - clientes 5.-Prestakuntza. Sareko ikastaroen prestakuntza-materialetara sartu Formación: acceso interactivo a materiales formativos de cursos en la red 6.-Herri-administrazioekin izapideak egin (Ogasuna, Eusko Jaurlaritza, INEM, Gizarte Segurantza,...) Realización de trámites con la Administración Pública (Hacienda, Gobierno Vasco, INEM, SS,...) 7.-Langileak kontratatu / Reclutamiento de personal 8.-Saldu ondoko zerbitzuak lortu / Obtención de servicios post-venta 9.-Saretik produktu digitalak jaso edo jaitsi, hala nola softwarea, etab. Recibir o bajarse de la red productos digitales como software, etc. 10.-Banku- / finantza-salerosketak egin Realización de transacciones bancarias / financieras

3 C MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGINDAKO EROSKETAK 2004AN COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2004 Merkataritza elektronikozko erosketak: ondasun edo zerbitzuak Internet bidez erostea; ondasun edo zerbitzu horien eskaria Internet bidez egiten da (posta elektronikoa eta EDI barne), ordainketa edo jasotzea bide horren bidez egiten den edo ez alde batera utzita. Compras por Comercio Electrónico: Se definen como las compras de bienes o servicios cuya demanda se realiza a través de Internet (incluido correo electrónico y EDI), con independencia de que su pago y su recepción se efectúen o no por este medio. C.1. Zure establezimenduak erosi du ondasun edo zerbitzurik merkataritza elektronikoaren bidez? Ha comprado su establecimiento bienes o servicios a través de comercio electrónico? a. Bai / Sí b.ez / No Joan D atalera / Pasar a la sección D C.2. Merkataritza elektronikoaren bidez egindako ondasun eta zerbitzuen erosketa garbien guztizkoa (BEZ kengarririk gabe) Total de compras netas de bienes y servicios realizadas mediante comercio electrónico (sin IVA deducible) C.3. Ondasun eta zerbitzuen erosketen guztizkoaren aldean, zenbateko ehunekoa hartzen dute merkataritza elektronikoaren bidezko erosketek? Porcentaje sobre el total de compras de bienes y servicios que suponen las compras mediante comercio electrónico C.4. Banatu ehunekotan Internet bidez egindako erosketak, hornitzaileen etorki geografikoaren arabera Distribuya porcentualmente las compras realizadas por Internet según el origen geográfico de sus proveedores 1.-Euskal AE / C.A. de Euskadi 2.-Estatuko besteak / Resto del Estado 3.-Europar Batasuneko besteak / Resto de la Unión Europea 4.-Munduko besteak / Resto del Mundo GUZTIRA / TOTAL 100 C.5. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako erosketak, erosketa horiek egiteko erabilitako bitartekoaren arabera Distribuya porcentualmente las compras de comercio electrónico según el medio por el que se realizan 1.- Web-gunea / Sitio Web 2.- Posta elektronikoa ( ) / Correo electrónico ( ) 3.- Datu-truke elektronikoa (EDI) / Intercambio de datos informatizados (EDI) 4.- Bestelakoak. Zehaztu / Otros. Especificar GUZTIRA / TOTAL 100 D INTERNETEKO WEBGUNEA SITIO WEB EN INTERNET D.1. Zure establezimenduak edo enpresak badu webgunerik? Tiene su establecimiento o la empresa a la que pertenece un sitio web? a. Ez dauka webgunerik/ No dispone de sitio web b. Bai, Interneteko zerbitzari beregaina / Sí, servidor de Internet propio Joan E atalera Pasar a la sección E c. Bai, beste zerbitzari batean ostataturiko orriak / Sí, páginas hospedadas en otro servidor D.2. Zein da zure web-orriaren helbidea? Cual es la dirección de su página web? D.3. Adierazi zein hizkuntza erabiltzen diren zure web-orrietan Indique cuál/cuáles son los idiomas utilizados en sus páginas web 1.-Euskara / Euskera 2.-Gaztelania / Castellano 3.-Ingelesa / Inglés 4.-Beste batzuk. Zehaztu / Otros. Especificar D.4. Adierazi ea zure webak ondorengo prestazioetakoren bat eskaintzen duen: Indique si su web ofrece alguna de las siguientes prestaciones: 1.-Enpresari buruzko informazio orokorra / Información general sobre la empresa 2.-Produktu edo zerbitzuen zerrenda edo katalogoa / Lista o catálogo de productos o servicios 3.-Erositako produktu edo zerbitzuen ordainketa zuzenekoa Pago directo de los productos o servicios adquiridos 4.-Eskarien egoeraren jarraipena / Seguimiento del estado de los pedidos 5.-Saldu ondoko zerbitzua (adib., bezeroen iruzkinei zuzendutako tartea) Servicio post-venta (p.e., espacio dirigido a comentarios de clientes) 6.-Produktu digitalen edo sarean bertan hornitutako zerbitzuen banaketa zuzenekoa (softwarea, txostenak, musika, jokoak,...) Distribución directa de productos digitales o servicios suministrados en la misma red (software, informes, música, juegos,...) 7.-Salerosketa babestuak (adib., segurtasun-atebideak edo zerbitzari babestuak) Transacciones protegidas (p.e., pasarelas de seguridad o servidores protegidos) 8.-Informazioaren pribatutasun-deklarazioa / datu konfidentzialen babesa Declaración de privacidad de la información/protección de datos confidenciales 9.-Lan-eskaintzei buruzko informazioa / Información sobre ofertas de empleo D.5. Zein urtetan instalatu duzu weba? En qué año ha instalado su web?

4 E MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGINDAKO SALMENTAK 2004AN VENTAS EFECTUADAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2004 Merkataritza elektronikozko salmentak: ondasun edo zerbitzuak Internet bidez saltzea; ondasun edo zerbitzu horien eskaria Internet bidez jasotzen da (posta elektronikoa eta EDI barne), banaketa eta kobratzea bide horren bidez egiten den edo ez alde batera utzita. Ventas por Comercio Electrónico: Se definen como las ventas de bienes o servicios cuya demanda se ha recibido por Internet (incluido correo electrónico y EDI), con independencia de que su distribución y su cobro se efectúen o no por este medio. E.1. Zure establezimenduak saldu du ondasun edo zerbitzurik merkataritza elektronikoaren bidez? Ha vendido su establecimiento bienes o servicios a través de comercio electrónico? a. Bai / Sí b.ez / No Joan F atalera / Pasar a la sección F E.2. Merkataritza elektronikoaren bidez egindako ondasun eta zerbitzuen salmenta garbien guztizkoa (BEZ jasanarazirik gabe) Total de ventas netas de bienes o servicios realizadas mediante comercio electrónico (sin IVA repercutido) E.3. Ondasun eta zerbitzuen erosketen guztizkoaren aldean, zenbateko ehunekoa hartzen dute merkataritza elektronikoaren bidezko salmentek? Porcentaje sobre el total de ventas de bienes o servicios que suponen las ventas mediante comercio electrónico E.4. Jaso duzu on-line ordainketarik, merkataritza elektronikoaren bidez saldutako produktu edo zerbitzuengatik? Ha recibido pagos on-line por la venta de productos o servicios mediante comercio electrónico? a. Bai / Sí Ordainketen guztizko zenbatekoa (BEZ jasanarazirik gabe) / Importe total de éstos (sin IVA repercutido) b.ez / No E.5. Banatu ehunekotan zure establezimenduak merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, helburuka Distribuya porcentualmente las ventas de su establecimiento mediante comercio electrónico según destino 1.-Beste enpresa batzuetara (taldeko enpresetarakoak barne) zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2B) Ventas por Internet con destino a otras empresas (B2B), incluidas empresas del grupo 2.-Azken kontsumitzailearengana zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2C) Ventas por Internet con destino a consumidores particulares (B2C) 3.-Beste helburu batzuetara (herri-administrazioak (B2G),...) Zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2G) Ventas por Internet con otros destinos (Administración Pública (B2G),...) GUZTIRA / TOTAL 100 E.6. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, bezeroen helbidearen arabera Distribuya porcentualmente las ventas realizadas mediante comercio electrónico según el domicilio de sus clientes 1.-Euskal AE / C.A. de Euskadi 2.-Estatuko besteak / Resto del Estado 3.-Europar Batasuneko besteak / Resto de la Unión Europea 4.-Munduko besteak / Resto del Mundo GUZTIRA / TOTAL 100 E.7. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, salmenta horiek egiteko erabilitako bitartekoaren arabera Distribuya porcentualmente las ventas de comercio electrónico según el medio por el que se realizan 1.- Web-gunea / Sitio Web 2.- Posta elektronikoa ( ) / Correo electrónico ( ) 3.- Datu-truke elektronikoa (EDI) / Intercambio de datos informatizados (EDI) 4.- Bestelakoak. Zehaztu / Otros. Especificar GUZTIRA / TOTAL 100 F INFORMAZIOAREN KUDEAKETA SISTEMAK SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN F.3. Adierzazi ea zure establezimenduak ezarrita daukan informazioaren kudeaketako sistema orokorren bat, hala nola: Indique si su establecimiento tiene implantado algún sistema global de gestión de la información como: 1.-Enpresa-baliabideen plangintza (ERP - Enterprise Resource Planning) Planificación de recursos empresariales (ERP - Enterprise Resource Planning) 2.-Bezeroekiko harremanen administrazioa (CRM - Customer Relationship Management) Administración de las relaciones con el cliente (CRM - Customer Relationship Management) 3.-Hornitzaile-katearen administrazioa (SCM - Supply Chain Management) Administración de la cadena de proveedores (SCM - Supply Chain Management)

5 H MERKATARITZA ELEKTRONIKOA ERABILTZEKO OZTOPOAK OBSTÁCULOS AL USO DE COMERCIO ELECTRÓNICO H.1. Zure ustez, ondorengo osagai hauek oztopoak dira, merkataritza elektronikoa zure establezimenduan erabiltzeko? Considera que los siguientes factores suponen un obstáculo para el uso de comercio electrónico en su establecimiento? 6.-Produktu eta zerbitzu ez-egokiak Internet bidez saltzeko Productos y servicios no adecuados para venderse por Internet 7.-Bezeroak (edo beste enpresa batzuk) ez daude prestatuta merkataritza elektronikorako Los clientes (u otras empresas) no están preparados para el comercio electrónico 8.-Ziurtasun-eza lege, bidaltze-epe eta bermeei buruz Incertidumbre sobre leyes, plazos de entrega y garantías 13.-Ordainketekiko segurtasun-arazoak Problemas de seguridad respecto a los pagos 14.-Logistika-arazoak Problemas logísticos J ESTABLEZIMENDUAREN SEGURTASUN INFORMATIKOA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL ESTABLECIMIENTO J.1. Zure establezimenduak honako segurtasun informatikoko neurriren bat erabiltzen du? Utiliza su establecimiento alguna de las siguientes medidas de seguridad informática? 1.-Zerbitzari segurua / Servidores seguros 2.-Firewalls (suebakiak) / Firewalls (cortafuegos) 3.-Konfidentzialtasuna bermatzeko kodeketa / Encriptación para garantizar la confidencialidad 4.-Establezimendutik kanpo gordetako babes-kopia / Backup de datos almacenado fuera del establecimiento 5.-Baimentzeko mekanismoak, horietatik: / Mecanismos de autentificación, de los cuales: Sinadura elektroniko digitala (hartzaile gisa) / Firma electrónica digital (como receptor) Baimentzeko bestelako mekanismoak (PIN kodea, ID biometrikoa, etab.) Otros mecanismos de autentificación (código PIN, ID biométrica, etc.) 6.-Birusak topatzea edo birusen kontrako softwarea / Detección de virus o software antivirus 7.-Segurtasun-zerbitzuren bateko harpidetza (birusen kontrako babesa, intrusio-alerta, etab.) Suscripción a un servicio de seguridad (protección contra virus, alerta de intrusión, etc.) J.2. Zure establezimenduak aurreko segurtasun informatikoko neurriren bat eguneratu du? Ha actualizado su establecimiento alguna de las anteriores medidas de seguridad informática? 1.-Azken 3 hiletan / En los últimos 3 meses 2.-Joan den urtean zehar / A lo largo del año pasado J.3. Honako arazoren bat izan du zure establezimenduak iazko urtean? Ha sufrido su establecimiento alguno de los siguientes problemas el año pasado? 1.-Informazio- edo denbora-galerarik ekarri dion birus informatikoren baten erasoa Ataque de virus informático con pérdidas de información o de tiempo de trabajo 2.-Enpresako datuetara edo sistema informatikora biamendu gabeko sarrerak Accesos no autorizados al sistema informático o a los datos de la empresa 3.-Enpresako softwareari edo datueri mehatxu edo txantajeak Chantaje o amenaza a los datos o al software de la empresa OHARRAK / OBSERVACIONES:.../...

6 OHARRAK / OBSERVACIONES:

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 2013 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA:

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2009 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

Sociedad de la información

Sociedad de la información Observatorio Socioeconómico Urbano Área de Gobierno de Hacienda y Economía Unidad Administrativa de Programación Económica Sociedad de la información Grupos Hogares Empresas Subgrupos Ordenadores disponibles

Más detalles

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION.

1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. 1.- SARRERA. 1.- INTRODUCCION. Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Finantza eta Aurrekontu Araubideari buruzko martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak 48. artikuluan ezartzen duenez, zergei eragiten dieten gastu

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008) UPV/EHUko IRAKASLE ETA IKERTZAILEEI ESKUKO EKIPO INFORMATIKOAK EMATEKO BALDINTZAK (2008ko iraila) CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las PYMES y grandes empresas españolas Edición 2010 Índice 1. DESTACADOS 5 2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL EN ESPAÑA 7 2.1. Empresas por número de empleados

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

2012 AMETIC / everis Depósito legal: M-8598-2012

2012 AMETIC / everis Depósito legal: M-8598-2012 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2011 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2011 2012 AMETIC / everis Depósito legal:

Más detalles

informe Estampaciones Modernas (2/2) SA T i Cámara de Zaragoza Zaragoza, 1 de diciembre de 2005.

informe Estampaciones Modernas (2/2) SA T i Cámara de Zaragoza Zaragoza, 1 de diciembre de 2005. informe Estampaciones Modernas (2/2) SA T i Servicio de Asesoramiento en Tecnologías de la Información Cámara de Zaragoza Zaragoza, 1 de diciembre de 2005. Contenido 1. Datos de la Empresa 2. Diagnóstico

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE COMPRAS Y DESARROLLO DE APLICACIÓN

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L. (EN ADELANTE, REDSYS ) PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS CREOMICOMERCIO PRIMERA.- Las presentes condiciones generales

Más detalles