INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN"

Transcripción

1 INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2005 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren datuak establezimenduaren -fabrika, denda, bulegoa, lokala, etab.- datuak dira) CUESTIONARIO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO: (Los datos que se recogen en esta encuesta son los datos del establecimiento -fábrica, comercio, sucursal, local, etc.-) ESTABLEZIMENDUAREN IDENTIFIKAZIOAN ALDAKETAK MODIFICACIONES A LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO IFZren letra Letra CIF IFZ/NAN - CIF/DNI NANen letra Letra DNI JABEA EDO BALTZU IZENA:... PROPIETARIO O DENOMINACIÓN SOCIAL: IZEN KOMERTZIALA EDO ERROTULUA:... NOMBRE COMERCIAL O RÓTULO: ESTABLEZIMENDUAREN HELBIDEA: DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:... POSTA KODEA: UDALERRIA:... CÓDIGO POSTAL: MUNICIPIO: GALDEKETA BETETZEN DUEN PERTSONA / PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL CUESTIONARIO IZEN-ABIZENAK:... NOMBRE Y APELLIDOS: KARGUA: CARGO:... TELEFONOA: TELÉFONO: ... FAXA: FAX: JARRAIBIDE OROKORRAK / INSTRUCCIONES GENERALES Goiko etiketan, sarbide-gakoa duzu zure eskueran (lehen lerroa - ezkerraldea: erabiltzailea, eskuinaldea: pasahitza) galdeketari Internet bidez ( erantzun nahi badiozu, gako hori erabili beharko duzu, hori egotzi baitizugu. En la etiqueta superior tiene a su disposición la clave de acceso (primera línea - izquierda: usuario, derecha: password) que se le ha asignado para ser usada en caso de que desee contestar al cuestionario a través de Internet: Establezimenduaren identifikazioan aldaketak: etiketan inprimatutako dautetan erratarik edo aldaketarik balego bakarrik bete. Modificaciones a la identificación del establecimiento: sólo deberá ser cumplimentado en el caso de cambio o errata en los datos impresos en la etiqueta. Datu guztiek inkesta uneari egin behar diote erreferentzia, C (erosketak) eta E (salmentak) zatiak izan ezik, horiek 2004ari egingo baitiote erreferentzia. Todos los datos tienen que estar referidos al momento de encuestación, excepto los apartados C (compras) y E (ventas) que se referirán a Euro-unitatetan jarriko dira datu ekonomikoak. Los datos económicos deben recogerse en unidades de euro. Zalantzak argitzeko eta galderak egiteko, eskueran duzu goiko etiketan ageri den doako 900 zenbakia. Para cualquier duda o consulta tiene a su disposición el teléfono 900 gratuito que figura en la etiqueta superior. EUSKALAUTONOMIAERKIDEGOKO 4/1986 ESTATISTIKA-LEGEA: - 9tik 16ra bitarteko artikuluak: pertsona edo entitateek eskatzen zaien informazio estatistikoa emateko obligazioa dute, beren izaera fisiko edo juridikoa, publiko edo pribatua aparte utzita. - 19tik 23ra bitarteko artikuluak: emandako informazio oro sekretu estatistikopean geratuko da eta inola ere ez zaio emango banaka inolako pertsona edo entitate pribatu nahiz publikori. LEY 4/1986 DE ESTADISTICADE LACOMUNIDADAUTONOMADE EUSKADI: - Artículos 9 al 16: Las personas o entidades tienen obligación de suministrar la información estadística que les sea requerida con independencia de su naturaleza física o jurídica, pública o privada. - Artículos 19 al 23: Toda información estará sometida al secreto estadístico y bajo ningún concepto podrá ser facilitada con carácter individual a ninguna persona o entidad, ya sea pública o privada.

2 A INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN (IKT) ERABILERA ESTABLEZIMENDUAN UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL ESTABLECIMIENTO A.1. Adierazi zure establezimenduak ondorengo informazioaren eta komunikazioaren teknologietakoren bat erabiltzen duen: Indique si su establecimiento utiliza las siguientes tecnologías de la información y de la comunicación: 1.-Sakelako telefonoa edo komunikazio mugigarri pertsonaleko beste zerbitzu batzuk (bilagailuak,...) Teléfono móvil u otros servicios de comunicación móvil personal (buscas,...) 2.-Enpresaren sare informatikoak: sare lokala (LAN) edo hedadura zabaleko sarea (WAN)... Redes informáticas de la empresa: red de área local (LAN) o red extendida (WAN)... Horietatik, hari gabeko sareak (wireless) De ellas, redes inalámbricas (wireless) Horietatik, sare pribatu birtualak (VPN) edo Balio Erantsikoak (VAN) De ellas, redes privadas virtuales (VPN) o de Valor Añadido (VAN) 3.-Intranet (barneko komunikazio-sarea, Interneten protokolo berean oinarritua) Intranet (red de comunicaciones internas fundada sobre el mismo protocolo que Internet) 4.-Extranet (Intranet baten luzapen babestua kanpoko erabiltzaileentzat) Extranet (prolongación protegida de una Intranet para usuarios del exterior) 5.-Funtsen transferentzia elektronikoa (terminal elektroniko, datafono, ordenagailu, etab.) Transferencia electrónica de fondos (terminal electrónico, datáfono, ordenador, etc.) 6.-Datu-truke elektronikoa (EDI -Electronic Data Interchange-, EDI web, XMLS) Intercambio de datos informatizados (EDI -Electronic Data Interchange-, EDI web, XMLS) 7.-Ordenagailuak: mahai gaineko ordenagailuak, eramangarriak, ordenagailu nagusi baten mendeko pantailak Ordenadores: pc s de sobremesa, portátiles, pantallas dependientes de un gran ordenador Mahai gaineko ordenagailuen, Workstation-en, terminalen edo pantailen kopurua Número de pc s de sobremesa, Workstation, terminales o pantallas Ordenagailu eramangarrien edo Palm motako agenda elektronikoen (PDA) kopurua Número de ordenadores portátiles o agendas electrónicas tipo Palm (PDA) Ordenagailuak erabili ohi dituzten langileen ehunekoa Porcentaje de personal que utiliza habitualmente ordenadores 8.-Posta elektronikoa / Correo electrónico / Posta elektroniko / postontzien kopurua Número de buzones de correo electrónico / Posta elektronikoa / duten langileen ehunekoa Porcentaje de personal con correo electrónico / 9.-Interneterako konexioa Conexión a Internet Interneteko sarbidea duten ordenagailuen kopurua Número de ordenadores con acceso a Internet Interneteko sarbidea duten langileen ehunekoa Porcentaje de personal con acceso a Internet Joan C atalera Pasar a la sección C B INTERNETEN ERABILTZAILEAK USUARIOS DE INTERNET B.1. Interneteko sarbidea zure establezimenduan hauen bidez egiten da: El acceso a Internet en su establecimiento se realiza a través de: 1.-Telefono-linea arrunt modemdunak / Líneas telefónicas ordinarias con módem 2.-Sakelako telefonoa / Teléfono móvil 3.-RDSI / RDSI 4.-ADSL / ADSL 5.-Bestelakoak. Zehaztu / Otras. Especificar B.2. Interneten erabilera Uso de Internet 1.-Informazio orokorra bilatu / Búsqueda de información general 2.-Banku- edo finantza-informazioa lortu / Obtención de información bancaria o financiera 3.-Lehiakideak aztertu / Análisis de competidores 4.-Hornitzaile - bezeroen datu-baseetara sartu / Acceso a bases de datos de proveedores - clientes 5.-Prestakuntza. Sareko ikastaroen prestakuntza-materialetara sartu Formación: acceso interactivo a materiales formativos de cursos en la red 6.-Herri-administrazioekin izapideak egin (Ogasuna, Eusko Jaurlaritza, INEM, Gizarte Segurantza,...) Realización de trámites con la Administración Pública (Hacienda, Gobierno Vasco, INEM, SS,...) 7.-Langileak kontratatu / Reclutamiento de personal 8.-Saldu ondoko zerbitzuak lortu / Obtención de servicios post-venta 9.-Saretik produktu digitalak jaso edo jaitsi, hala nola softwarea, etab. Recibir o bajarse de la red productos digitales como software, etc. 10.-Banku- / finantza-salerosketak egin Realización de transacciones bancarias / financieras

3 C MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGINDAKO EROSKETAK 2004AN COMPRAS EFECTUADAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2004 Merkataritza elektronikozko erosketak: ondasun edo zerbitzuak Internet bidez erostea; ondasun edo zerbitzu horien eskaria Internet bidez egiten da (posta elektronikoa eta EDI barne), ordainketa edo jasotzea bide horren bidez egiten den edo ez alde batera utzita. Compras por Comercio Electrónico: Se definen como las compras de bienes o servicios cuya demanda se realiza a través de Internet (incluido correo electrónico y EDI), con independencia de que su pago y su recepción se efectúen o no por este medio. C.1. Zure establezimenduak erosi du ondasun edo zerbitzurik merkataritza elektronikoaren bidez? Ha comprado su establecimiento bienes o servicios a través de comercio electrónico? a. Bai / Sí b.ez / No Joan D atalera / Pasar a la sección D C.2. Merkataritza elektronikoaren bidez egindako ondasun eta zerbitzuen erosketa garbien guztizkoa (BEZ kengarririk gabe) Total de compras netas de bienes y servicios realizadas mediante comercio electrónico (sin IVA deducible) C.3. Ondasun eta zerbitzuen erosketen guztizkoaren aldean, zenbateko ehunekoa hartzen dute merkataritza elektronikoaren bidezko erosketek? Porcentaje sobre el total de compras de bienes y servicios que suponen las compras mediante comercio electrónico C.4. Banatu ehunekotan Internet bidez egindako erosketak, hornitzaileen etorki geografikoaren arabera Distribuya porcentualmente las compras realizadas por Internet según el origen geográfico de sus proveedores 1.-Euskal AE / C.A. de Euskadi 2.-Estatuko besteak / Resto del Estado 3.-Europar Batasuneko besteak / Resto de la Unión Europea 4.-Munduko besteak / Resto del Mundo GUZTIRA / TOTAL 100 C.5. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako erosketak, erosketa horiek egiteko erabilitako bitartekoaren arabera Distribuya porcentualmente las compras de comercio electrónico según el medio por el que se realizan 1.- Web-gunea / Sitio Web 2.- Posta elektronikoa ( ) / Correo electrónico ( ) 3.- Datu-truke elektronikoa (EDI) / Intercambio de datos informatizados (EDI) 4.- Bestelakoak. Zehaztu / Otros. Especificar GUZTIRA / TOTAL 100 D INTERNETEKO WEBGUNEA SITIO WEB EN INTERNET D.1. Zure establezimenduak edo enpresak badu webgunerik? Tiene su establecimiento o la empresa a la que pertenece un sitio web? a. Ez dauka webgunerik/ No dispone de sitio web b. Bai, Interneteko zerbitzari beregaina / Sí, servidor de Internet propio Joan E atalera Pasar a la sección E c. Bai, beste zerbitzari batean ostataturiko orriak / Sí, páginas hospedadas en otro servidor D.2. Zein da zure web-orriaren helbidea? Cual es la dirección de su página web? D.3. Adierazi zein hizkuntza erabiltzen diren zure web-orrietan Indique cuál/cuáles son los idiomas utilizados en sus páginas web 1.-Euskara / Euskera 2.-Gaztelania / Castellano 3.-Ingelesa / Inglés 4.-Beste batzuk. Zehaztu / Otros. Especificar D.4. Adierazi ea zure webak ondorengo prestazioetakoren bat eskaintzen duen: Indique si su web ofrece alguna de las siguientes prestaciones: 1.-Enpresari buruzko informazio orokorra / Información general sobre la empresa 2.-Produktu edo zerbitzuen zerrenda edo katalogoa / Lista o catálogo de productos o servicios 3.-Erositako produktu edo zerbitzuen ordainketa zuzenekoa Pago directo de los productos o servicios adquiridos 4.-Eskarien egoeraren jarraipena / Seguimiento del estado de los pedidos 5.-Saldu ondoko zerbitzua (adib., bezeroen iruzkinei zuzendutako tartea) Servicio post-venta (p.e., espacio dirigido a comentarios de clientes) 6.-Produktu digitalen edo sarean bertan hornitutako zerbitzuen banaketa zuzenekoa (softwarea, txostenak, musika, jokoak,...) Distribución directa de productos digitales o servicios suministrados en la misma red (software, informes, música, juegos,...) 7.-Salerosketa babestuak (adib., segurtasun-atebideak edo zerbitzari babestuak) Transacciones protegidas (p.e., pasarelas de seguridad o servidores protegidos) 8.-Informazioaren pribatutasun-deklarazioa / datu konfidentzialen babesa Declaración de privacidad de la información/protección de datos confidenciales 9.-Lan-eskaintzei buruzko informazioa / Información sobre ofertas de empleo D.5. Zein urtetan instalatu duzu weba? En qué año ha instalado su web?

4 E MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN BIDEZ EGINDAKO SALMENTAK 2004AN VENTAS EFECTUADAS MEDIANTE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2004 Merkataritza elektronikozko salmentak: ondasun edo zerbitzuak Internet bidez saltzea; ondasun edo zerbitzu horien eskaria Internet bidez jasotzen da (posta elektronikoa eta EDI barne), banaketa eta kobratzea bide horren bidez egiten den edo ez alde batera utzita. Ventas por Comercio Electrónico: Se definen como las ventas de bienes o servicios cuya demanda se ha recibido por Internet (incluido correo electrónico y EDI), con independencia de que su distribución y su cobro se efectúen o no por este medio. E.1. Zure establezimenduak saldu du ondasun edo zerbitzurik merkataritza elektronikoaren bidez? Ha vendido su establecimiento bienes o servicios a través de comercio electrónico? a. Bai / Sí b.ez / No Joan F atalera / Pasar a la sección F E.2. Merkataritza elektronikoaren bidez egindako ondasun eta zerbitzuen salmenta garbien guztizkoa (BEZ jasanarazirik gabe) Total de ventas netas de bienes o servicios realizadas mediante comercio electrónico (sin IVA repercutido) E.3. Ondasun eta zerbitzuen erosketen guztizkoaren aldean, zenbateko ehunekoa hartzen dute merkataritza elektronikoaren bidezko salmentek? Porcentaje sobre el total de ventas de bienes o servicios que suponen las ventas mediante comercio electrónico E.4. Jaso duzu on-line ordainketarik, merkataritza elektronikoaren bidez saldutako produktu edo zerbitzuengatik? Ha recibido pagos on-line por la venta de productos o servicios mediante comercio electrónico? a. Bai / Sí Ordainketen guztizko zenbatekoa (BEZ jasanarazirik gabe) / Importe total de éstos (sin IVA repercutido) b.ez / No E.5. Banatu ehunekotan zure establezimenduak merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, helburuka Distribuya porcentualmente las ventas de su establecimiento mediante comercio electrónico según destino 1.-Beste enpresa batzuetara (taldeko enpresetarakoak barne) zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2B) Ventas por Internet con destino a otras empresas (B2B), incluidas empresas del grupo 2.-Azken kontsumitzailearengana zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2C) Ventas por Internet con destino a consumidores particulares (B2C) 3.-Beste helburu batzuetara (herri-administrazioak (B2G),...) Zuzendutako Internet bidezko salmentak (B2G) Ventas por Internet con otros destinos (Administración Pública (B2G),...) GUZTIRA / TOTAL 100 E.6. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, bezeroen helbidearen arabera Distribuya porcentualmente las ventas realizadas mediante comercio electrónico según el domicilio de sus clientes 1.-Euskal AE / C.A. de Euskadi 2.-Estatuko besteak / Resto del Estado 3.-Europar Batasuneko besteak / Resto de la Unión Europea 4.-Munduko besteak / Resto del Mundo GUZTIRA / TOTAL 100 E.7. Banatu ehunekotan merkataritza elektronikoaren bidez egindako salmentak, salmenta horiek egiteko erabilitako bitartekoaren arabera Distribuya porcentualmente las ventas de comercio electrónico según el medio por el que se realizan 1.- Web-gunea / Sitio Web 2.- Posta elektronikoa ( ) / Correo electrónico ( ) 3.- Datu-truke elektronikoa (EDI) / Intercambio de datos informatizados (EDI) 4.- Bestelakoak. Zehaztu / Otros. Especificar GUZTIRA / TOTAL 100 F INFORMAZIOAREN KUDEAKETA SISTEMAK SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN F.3. Adierzazi ea zure establezimenduak ezarrita daukan informazioaren kudeaketako sistema orokorren bat, hala nola: Indique si su establecimiento tiene implantado algún sistema global de gestión de la información como: 1.-Enpresa-baliabideen plangintza (ERP - Enterprise Resource Planning) Planificación de recursos empresariales (ERP - Enterprise Resource Planning) 2.-Bezeroekiko harremanen administrazioa (CRM - Customer Relationship Management) Administración de las relaciones con el cliente (CRM - Customer Relationship Management) 3.-Hornitzaile-katearen administrazioa (SCM - Supply Chain Management) Administración de la cadena de proveedores (SCM - Supply Chain Management)

5 H MERKATARITZA ELEKTRONIKOA ERABILTZEKO OZTOPOAK OBSTÁCULOS AL USO DE COMERCIO ELECTRÓNICO H.1. Zure ustez, ondorengo osagai hauek oztopoak dira, merkataritza elektronikoa zure establezimenduan erabiltzeko? Considera que los siguientes factores suponen un obstáculo para el uso de comercio electrónico en su establecimiento? 6.-Produktu eta zerbitzu ez-egokiak Internet bidez saltzeko Productos y servicios no adecuados para venderse por Internet 7.-Bezeroak (edo beste enpresa batzuk) ez daude prestatuta merkataritza elektronikorako Los clientes (u otras empresas) no están preparados para el comercio electrónico 8.-Ziurtasun-eza lege, bidaltze-epe eta bermeei buruz Incertidumbre sobre leyes, plazos de entrega y garantías 13.-Ordainketekiko segurtasun-arazoak Problemas de seguridad respecto a los pagos 14.-Logistika-arazoak Problemas logísticos J ESTABLEZIMENDUAREN SEGURTASUN INFORMATIKOA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL ESTABLECIMIENTO J.1. Zure establezimenduak honako segurtasun informatikoko neurriren bat erabiltzen du? Utiliza su establecimiento alguna de las siguientes medidas de seguridad informática? 1.-Zerbitzari segurua / Servidores seguros 2.-Firewalls (suebakiak) / Firewalls (cortafuegos) 3.-Konfidentzialtasuna bermatzeko kodeketa / Encriptación para garantizar la confidencialidad 4.-Establezimendutik kanpo gordetako babes-kopia / Backup de datos almacenado fuera del establecimiento 5.-Baimentzeko mekanismoak, horietatik: / Mecanismos de autentificación, de los cuales: Sinadura elektroniko digitala (hartzaile gisa) / Firma electrónica digital (como receptor) Baimentzeko bestelako mekanismoak (PIN kodea, ID biometrikoa, etab.) Otros mecanismos de autentificación (código PIN, ID biométrica, etc.) 6.-Birusak topatzea edo birusen kontrako softwarea / Detección de virus o software antivirus 7.-Segurtasun-zerbitzuren bateko harpidetza (birusen kontrako babesa, intrusio-alerta, etab.) Suscripción a un servicio de seguridad (protección contra virus, alerta de intrusión, etc.) J.2. Zure establezimenduak aurreko segurtasun informatikoko neurriren bat eguneratu du? Ha actualizado su establecimiento alguna de las anteriores medidas de seguridad informática? 1.-Azken 3 hiletan / En los últimos 3 meses 2.-Joan den urtean zehar / A lo largo del año pasado J.3. Honako arazoren bat izan du zure establezimenduak iazko urtean? Ha sufrido su establecimiento alguno de los siguientes problemas el año pasado? 1.-Informazio- edo denbora-galerarik ekarri dion birus informatikoren baten erasoa Ataque de virus informático con pérdidas de información o de tiempo de trabajo 2.-Enpresako datuetara edo sistema informatikora biamendu gabeko sarrerak Accesos no autorizados al sistema informático o a los datos de la empresa 3.-Enpresako softwareari edo datueri mehatxu edo txantajeak Chantaje o amenaza a los datos o al software de la empresa OHARRAK / OBSERVACIONES:.../...

6 OHARRAK / OBSERVACIONES:

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA LEHEN SEKTOREAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA LEHEN SEKTOREAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA LEHEN SEKTOREAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PRIMARIO 2009 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2009 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 2013 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA:

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 2015 Erakunde Autonomiaduna

Más detalles

CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO 2.000

CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO 2.000 EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO JUSTIZI, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO 2.000 (Fase Demanda) TERRITORIO CODIGO ESTABLECIMIENTO

Más detalles

Microdatos de la encuesta de Sociedad de la Informaciónen las empresas 2012 Descripción del fichero

Microdatos de la encuesta de Sociedad de la Informaciónen las empresas 2012 Descripción del fichero Microdatos de la encuesta de Sociedad de la Informaciónen las empresas 2012 INDICE 2. Criterios de selección de variables...2 2.1 Criterios de confidencialidad... 2 2.2 Criterios de calidad... 2 2.2.1

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010

ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010 ENCUESTA SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC) Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS EMPRESAS (ETICCE) 2009-2010 22 de enero de 2010 INTRODUCCIÓN El objetivo de esta operación

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

El 76% de las empresas vascas acceden a internet en 2014 a través de conexiones móviles, 12 puntos más que el año anterior

El 76% de las empresas vascas acceden a internet en 2014 a través de conexiones móviles, 12 puntos más que el año anterior Nota de prensa de 03/07/2014 ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN -ESI- Empresas Año 2014 El 76% de las empresas vascas acceden a internet en 2014 a través de conexiones móviles, 12 puntos más

Más detalles

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS EHUKO GRADUONDOKO BEREZKO TITULUAK TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO DE LA UPV/EHU SARTZEKO ESKAKIZUNA SOLICITUD DE ADMISION 1. ESKATZEN DEN MASTERRA / MASTER QUE SE SOLICITA EXECUTIVE MBA / MASTER EN DIRECCIÓN

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más empleados interactúa con la Administración Pública a través de Internet en 2015

En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más empleados interactúa con la Administración Pública a través de Internet en 2015 Nota de prensa de 09/07/2015 ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. EMPRESAS. Año 2015 En la C.A. de Euskadi el 93,1% de las empresas de 10 o más interactúa con la Administración Pública a través

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet accede a través de banda ancha

El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet accede a través de banda ancha 8 de noviembre de 2006 Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2005/06 Resultados provisionales El 94% de las empresas españolas de 10 o más asalariados con conexión a Internet

Más detalles

Sociedad de la información

Sociedad de la información Observatorio Socioeconómico Urbano Área de Gobierno de Hacienda y Economía Unidad Administrativa de Programación Económica Sociedad de la información Grupos Hogares Empresas Subgrupos Ordenadores disponibles

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Estudio de Adaptación de la PYME de Granada a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Estudio de Adaptación de la PYME de Granada a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Cuestionario para Empresas Estudio de Adaptación de la PYME de Granada a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) Este Cuestionario es una Herramienta para el Estudio de Adaptación de la

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión. comercial. TEMA 1. Utilización de aplicaciones de gestión en relación con clientesproveedores

UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión. comercial. TEMA 1. Utilización de aplicaciones de gestión en relación con clientesproveedores UF0351: Aplicaciones informáticas de la gestión TEMA 1. Utilización de aplicaciones de gestión en relación con clientesproveedores (CRM) TEMA 2. Utilización de aplicaciones de gestión de almacén TEMA 3.

Más detalles

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei NORK: NORI: IKTrako gerenteordeak EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei DATA: 2006/01/30 GAIA: EUSKALVIA zerbitzuaren itxiera Zenbait erabiltzailerengandik telefono-modem bidez

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Grande Mediana Pequeña Microempresa. Zaragoza Huesca Teruel. P9. Si no tiene, Por qué motivos no utilizan ordenadores? (Respuesta múltiple, indagar)

Grande Mediana Pequeña Microempresa. Zaragoza Huesca Teruel. P9. Si no tiene, Por qué motivos no utilizan ordenadores? (Respuesta múltiple, indagar) Encuesta sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas de Aragón Cuestionario 2012 1. Datos de la empresa P1. Teléfono: P2. Sector: Primario Construcción

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión a internet

El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión a internet 1 de octubre de 2009 Encuesta sobre el uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas 2008/09. Resultados provisionales El 96,2% de las empresas españolas de 10 ó más asalariados dispone de conexión

Más detalles

EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, BlaBla Car, Couchsurfing )

EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, BlaBla Car, Couchsurfing ) EKAINAK 3 JUNIO Turismo kolaboratiboa (Airbnb, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat Ekonomia-krisialdia oraindik ere aldean dugula, Interneten bidez joera berri batek indarra hartu du: zerbitzuak erabili

Más detalles

El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet en 2003

El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet en 2003 11 de noviembre de 2004 Encuesta sobre el uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2003 Resultados provisionales El 87,4% de las empresas españolas de 10 o más asalariados tenía conexión a Internet

Más detalles

Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala. Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa

Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala. Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa ciobide Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala Basauri Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa Deusto Instituto de Estudios de Ocio Universidad de Deusto Aisiazko Ikaskuntzen

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID VIGILANCIA TECNOLÓGICA: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ENTRE LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Elaborado por: 1 INDICE: 1. Introducción...Pág. 3 2. Objetivos...Pág. 7 3. Metodología y diseño

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO

POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO 13 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Posta elektronikoa ingelesez e-maila (electronic mail) komunikazio-sistema elektronikoen bitartez erabiltzaileei mezuak azkar

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA MlhllSTERlO LIBURU. ARTXIBO ETA LIBURUTEGIEN ZUZENDARITZA OROKORRA ESTATUKO ARTXIBOEN ZUZENDARIORDETZA NAGUSIA ARABAKO ARTXIBO HISTORIKO PROBINTZIALA LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDlRECCldN GENERAL

Más detalles

Diseño de soluciones y propuestas de tecnologías para la organi

Diseño de soluciones y propuestas de tecnologías para la organi Diseño de soluciones y propuestas de tecnologías para la organización mailto:pchavezl74@gmail.com 4 de agosto de 2015 1 Aplicaciones empresariales 2 Aplicaciones empresariales Después de cierto tiempo,

Más detalles

JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD Bilbao, 24 y 25 de noviembre de 2011

JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD Bilbao, 24 y 25 de noviembre de 2011 JORNADAS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD Bilbao, 24 y 25 de noviembre de 2011 La reflexión sobre el papel de la Educación para el Desarrollo (ED) en la Universidad es todavía incipiente.

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSULTA DE FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSULTA DE FONDOS DEL ARCHIVO GENERAL PRO 75-02 Pág: 1 de 5 1. OBJETO - Establecer el proceso a seguir para realizar las Consultas a los Fondos del Archivo General de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 2. CAMPO DE APLICACIÓN - Se aplica a las

Más detalles

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM Artiumen Adiskidea izatea artea eta kultura bizitzea eta babestea da Ser Amigo de Artium es vivir y apoyar el arte y la cultura

Más detalles

15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA

15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA 15.503. Zk. SGIker PRESTAKUNTZA ESKAINTZA ZERBITZUA: Estatistika eta Imajinen Tratamendua. IKASTAROAREN IZENBURUA: Android sistemaren erabilera. PARTE HARTZAILEAREN PROFILA: Trebatzen ari diren ikertzaileak,

Más detalles

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Identificación Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las empresas 2008 Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008

Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008 Encuesta sobre el Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en las Empresas. 2008 Instituto de Estadística de avarra Equipamiento y Uso de las Tecnologías de la Información

Más detalles

Integración de sistemas. Comunicaciones. Seguridad informática

Integración de sistemas. Comunicaciones. Seguridad informática Integración de sistemas de sistemas Comunicaciones Seguridad informática informática Sociedad de la de información la información Consultoría de servicios de información y comunicaciones Quiénes Quiénes

Más detalles

DATOS DE LA EMPRESA. A.1 Cuál es la actividad principal que se realiza en este establecimiento? Dedicandose básicamente a: Elaboración/Fabricación

DATOS DE LA EMPRESA. A.1 Cuál es la actividad principal que se realiza en este establecimiento? Dedicandose básicamente a: Elaboración/Fabricación A DATOS DE LA EMPRESA A.1 Cuál es la actividad principal que se realiza en este establecimiento? Dedicandose básicamente a: Elaboración/Fabricación Servicios Comercio al por mayor Transporte Comercio al

Más detalles

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO 1. SUSTATZAILEEN AURKEZPENA 1. PRESENTACIÓN DE LAS Y LOS PROMOTORES Atal honetan proiektuaren sustatzaileei buruzko informazio guztia

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

Las TIC en PYMES y grandes empresas españolas: acceso y uso

Las TIC en PYMES y grandes empresas españolas: acceso y uso 08 Las TIC en PYMES y grandes empresas españolas: acceso y uso En el presente capítulo se analiza el avance de las empresas de 10 y más asalariados, conocidas como pequeñas, medianas y grandes empresas,

Más detalles

Encuesta de Hogares sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. TIC-H

Encuesta de Hogares sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. TIC-H Encuesta de Hogares sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. TIC-H Cuestionario Individual Dirección Postal de la Vivienda Provincia Municipio calle, plaza, carretera Nº o

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

Revista nº9. 2010 REVISTA ALDIZKARIA. El tema es: El comercio electrónico

Revista nº9. 2010 REVISTA ALDIZKARIA. El tema es: El comercio electrónico Revista nº9. REVISTA ALDIZKARIA El tema es: Abierto 24 horas, 365 días al año Vending? No, comercio electrónico. Con las nuevas tecnologías el tiempo y la distancia dejan de ser obstáculos para comprar

Más detalles

ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD

ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD ESKABIDE ORRIAK IMPRESOS DE SOLICITUD ENTITATEAREN IZENA NOMBRE DE LA ENTIDAD IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ENTITATEETAN TREBATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA-2002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA FORMACION EN ENTIDADES SIN

Más detalles

UF1883 Instalación de Sistemas ERP-CRM (Online)

UF1883 Instalación de Sistemas ERP-CRM (Online) UF1883 Instalación de Sistemas ERP-CRM (Online) Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL UF1883 Instalación de Sistemas ERP-CRM (Online) UF1883 Instalación de Sistemas ERP-CRM (Online) Duración:

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI. Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010

TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI. Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010 TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI Estimado Cliente: Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010 Desde el 1 de enero de 2010 los documentos involucrados

Más detalles

ÍNDICE. 1. Andalucía. 2. Aragón. 3. Principado de Asturias. 10.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones. 4. Illes Balears

ÍNDICE. 1. Andalucía. 2. Aragón. 3. Principado de Asturias. 10.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones. 4. Illes Balears ÍNDICE 1. Andalucía 4 1.1 Sociedad de la Información 4 1.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones 9 2. Aragón 10 2.1 Sociedad de la Información 10 2.2 Infraestructuras de Telecomunicaciones 15 3. Principado

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006

Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006 Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2006 Identificación Modificaciones en la identificación (Cumplimente sólo los apartados

Más detalles

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H 2005) (NOVIEMBRE 2005)

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H 2005) (NOVIEMBRE 2005) RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE EQUIPAMIENTO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS HOGARES (TIC-H 2005) (NOVIEMBRE 2005) Introducción El Instituto Nacional de Estadística realizó en

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA

CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA CONVOCATORIA DE ACCESO Y NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CO-WORKING DE GETXOLAN FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA ZABALA 1. Exposición de motivos...2 2. Objetivos del espacio de co-working...2 3. Descripción

Más detalles

Curso para trabajadores Commerce PDA

Curso para trabajadores Commerce PDA Curso para trabajadores Commerce PDA Visión y Valor Consulting Descripción del Curso para trabajadores de Commerce PDA en Comercio,Comercio electrónico,e-commerce: Para más información sobre el consulte

Más detalles

F~~~'A 1 2 JUN. 2015. . Juntas Generales SAR ::RA - ERROLDEA / Re,..;_.tr..:- da Entrada BIZKAIA. j ZBK./Núm...Q.Q.J... 3..3..2.. ~ER "U:t.

F~~~'A 1 2 JUN. 2015. . Juntas Generales SAR ::RA - ERROLDEA / Re,..;_.tr..:- da Entrada BIZKAIA. j ZBK./Núm...Q.Q.J... 3..3..2.. ~ER U:t. BATZAR AGUSIAK JUNfA.SGENERALES BIZKAIA 1 1 r.,. _, AGU 1. Juntas Generales SAR ::RA - ERROLDEA / Re,..;_.tr..:- da Entrada F~~~'A 1 2 JUN. 2015 j ZBK./Núm....Q.Q.J... 3..3..2.. ORDUNHora... /L:.: ~. fl....

Más detalles

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco

Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Instrucciones para el Desarrollo y Aplicación de los Certificados de Profesionalidad en el País Vasco Para todas las convocatorias del año 2012 del Subsistema de Formación para el Empleo Área de Integración

Más detalles

Estudio de opinión sobre el sistema de voto electrónico DEMOTEK en las votaciones celebradas en Donostia sobre la bandera de la Kontxa

Estudio de opinión sobre el sistema de voto electrónico DEMOTEK en las votaciones celebradas en Donostia sobre la bandera de la Kontxa Estudio de opinión sobre el sistema de voto electrónico DEMOTEK en las votaciones celebradas en Donostia sobre la bandera de la Kontxa Julio 2007 Índice 1. Introducción 1 2. Objetivos 3 3. Metodología

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

CURSOS ON-LINE 100% Subvencionados

CURSOS ON-LINE 100% Subvencionados MONDRAGONeko Zuzendari eta Kooperatiba Garapenerako Zentroa Centro de desarrollo directivo y Cooperativo de MONDRAGON CURSOS ON-LINE 100% Subvencionados DESARROLLO CULTURAL Área Marketing LIDERAZGO Venta

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DECLARACIÓN CENSAL *8400032612008* Decreto Foral 64/2008 de 15 de julio, por el que se desarrollan las obligaciones censales que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, profesionales y otros

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

Informática de Gestión. La Informática en la Empresa

Informática de Gestión. La Informática en la Empresa Informática de Gestión La Informática en la Empresa Agenda Introducción Modelos de Evolución Aplicaciones Específicas Pasado Presente y Futuro Resumen Introducción Software Empresarial Aplicaciones horizontales:

Más detalles

Inscribirse en la dirección http://www.aernnova.com/user/sp/index.php en la sección Empleo del menú superior. Organismo: Erakundea:

Inscribirse en la dirección http://www.aernnova.com/user/sp/index.php en la sección Empleo del menú superior. Organismo: Erakundea: PRENSA DE WWWLANBIDENET WWWLANBIDENET-EKO PRENTSAKO 22/09/2014 COCINERO Cocinero Buen conocedor de la gastronomía vasca para proyecto en Portugal Llamar al tfno: 0035 192 741 67 46 (Sr Pedro) Selección

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

Estudio de diagnosis de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías en el transporte por carretera y ferrocarril

Estudio de diagnosis de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías en el transporte por carretera y ferrocarril Estudio de diagnosis de la situación actual de implantación y de demanda de las nuevas tecnologías en el transporte por carretera y ferrocarril Iñigo de Sebastián Arnáiz Dirección General de Transporte

Más detalles

AVISO LEGAL. 1. Identidad del titular de la presente web.

AVISO LEGAL. 1. Identidad del titular de la presente web. AVISO LEGAL 1. Identidad del titular de la presente web. En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Esperando que la iniciativa sea de su interés reciba un cordial saludo.

Esperando que la iniciativa sea de su interés reciba un cordial saludo. Estimado Profesional: La Fundación Red de Colegios Profesionales (RCP) está gestionando ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una importante subvención para fomentar la utilización de las

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Más detalles