VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ. ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "VITORIA-GASTEIZ VITORIA-GASTEIZ. ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3"

Transcripción

1 100 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 VITORIA-GASTEIZ HAZIENDA, ONDARE ETA AURREKONTU SAILA Udal ordenantzak edo trafiko eta zirkulazio arauak haustearen ondorioz abiarazitako dosier zigortzaileetan egokitutako ebazpenen berri emateko iragarkia. Ogasun Arloko zinegotzi ordezkariak, Alkateak 2003/6/14ko Dekretuaren bitartez bere gain utzitako aginpideaz baliaturik, ondoren adierazten diren dosier zigortzaileei hasiera ematea ebatzi zuen. Otsailaren 25eko 320/94 EDaren artikuluan xedatutakoaren ildotik instruktoreak egindako ebazpen-proposamenen berri eman zitzaielarik, interesatuek ez zuten alegazio-idazkirik aurkeztu, ezta inongo frogabiderik ere, arauzko epean. Ikusirik adierazten diren dosier zigortzaileetan egindako iharduerak eta aipatutako ebazpen proposamenen edukia, Ogasun Arloko zinegotzi ordezkariak, Alkateak 2003/6/14ko Dekretuaren bitartez (2003/6/27ko ALHAO) bere gain utzitako aginpideaz baliaturik, eta martxoaren 2ko 339/90 LEDaren ( ko BOE) 7. eta 68. artikuluetan eta otsailaren 25eko 320/94 EDaren 15.ean xedatutakoaren ildotik, hasiera batean ezarritako isunak berrestea erabaki du, eta, hortaz, adierazten diren isunak ezartzea. Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59-4 eta 61. artikuluetan (1992/11/27ko BOE) xedatutakoaren ildotik, iragarki honen bidez gauzatzen da jakinarazpena; izan ere, aipatutako dosier zigortzaileetan egokitutako ebazpenen berri eman nahi izan zaielarik interesatuei, ezinezkoa gertatu baita. Interesatuek, zuzenean nahiz azaroaren 26ko 30/92 Legearen 32. artikuluan eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten ordezkarien bitartez, Udaleko Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Saileko Zigorren Atalean ( Dato Kalea, 11) aztertu ahal izango dituzte dosier zigortzaileak, jendaurreko orduetan. Interesatuek jakin dezaten ematen da argitara, banan-banako jakinarazpenaren balioa izango duelarik. Bidenabar, honako hau jakinarazten zaie: 1.- ORDAINTZEKO EPEA Iragarki hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko den hilabeteko epeari 15 lanegun gehiturik ateratzen den denbora-tartean ordaindu beharko da ezarritako isunei dagokien dirukopurua. 2.- ORDAINTZEKO LEKUA ETA MODUA Modu hauek daude ezarritako isunari dagokion diru-kopurua ordaintzeko: 1.- Udaleko Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Saileko Dirubilketa Zerbitzuan ( Dato Kalea, 11), dirutan nahiz Gasteizko Udalaren izenean luzatutako txeke erkatua tarteko. 2.- Aipatutako Dirubilketa Zerbitzura zuzendutako posta bidezko igorketa eginez, dosier-zenbakia eta, behar izanez gero, ibilgailuaren matrikula adierazita. 3.- ISUNA EZ ORDAINTZEAZ Isuna aipatutako epean ordaintzen ez bada, arauzko behartzebidetik joko da kobraketa gauzatzeko, eta halakoetako gehikuntzak ezarriko, otsailaren 25eko 320/94 EDaren ( eko BOE) artikuluan xedatutakoaren arabera. 4.- ERREKURTSOAK Jakitera ematen diren ebazpenekin bukatutzat jotzen da administrazio-bidea. Hortaz, ondorengo errekurtsoak aurkeztu ahal izango dira horien kontra: 1.- Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Gasteizko Administra-zioa-rekiko Auzi-errekurtsoetarako Epaitegian, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko den bi hilabeteko epean. 2.- Aukeran, berraztertze errekurtsoa, Alkate jaunaren aurrean, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuko den hilabeteko epean, eta errekurtso horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, berriz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Vitoria/Gasteizko Administrazioarekiko auzitarako Epaitegiaren aurrean; ezeste ebazpena berariazkoa baldin bada, hura jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatuko den bi hilabeteko epean, eta ezeste ebazpena ustezkoa baldin bada, berriz, sei hilabeteko epean. VITORIA-GASTEIZ DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS Anuncio por el que se notifica la resolución recaída en expedientes sancionadores incoados por infracción a las ordenanzas municipales y/o a las normas sobre tráfico, circulación y seguridad vial. Por resolución del Concejal Delegado del Área de Hacienda, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde de fecha 14/06/2003, se resolvió incoar los expedientes sancionadores que se reseñan. Notificadas las propuestas de resolución que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13-2 del RD 320/94, de 25 de febrero (B.O.E. de 21/4/94), formuló el instructor, los interesados no presentaron escrito de alegaciones ni aportaron prueba alguna dentro del plazo reglamentario. Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes sancionadores que se relacionan así como el contenido de las citadas propuestas de resolución, el Concejal Delegado del Área de Hacienda, por delegación del Ilmo. Sr. Alcalde (Decreto de delegación de fecha 14/6/2003-B.O.T.H.A. de 27/6/2003), de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 68 del RDL 339/90, de 2 de marzo (B.O.E. de 14/3/90) y 15 del RD 320/94, de 25 de febrero, resolvió confirmar la multa en la cuantía inicialmente fijada e imponer, en consecuencia, la sanción que se indica. De conformidad con lo establecido en los artículos 59-4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) se realiza la notificación mediante este Anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores relacionados. Los interesados, directamente o por medio de representante que reúna los requisitos exigidos en el artículo 32 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, podrán examinar los expedientes sancionadores en la Unidad de Multas del Departamento Municipal de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto durante el horario de atención al público. Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias: 1.- PLAZO PARA EL PAGO El importe de las multas fijadas deberá ser hecho efectivo en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el B.O.T.H.A., incrementado en 15 días hábiles. 2.- LUGAR Y FORMA DE PAGO El importe de la multa podrá ser hecho efectivo utilizando cualquiera de estos medios: 1.- En el Servicio de Recaudación del Departamento Municipal de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, en metálico o mediante cheque conformado y nominativo a favor del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. 2.- Por giro postal dirigido al Servicio de Recaudación citado, con indicación del nº de expediente sancionador y, si procediera, matrícula del vehículo. 3.- IMPAGO DE LA MULTA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21-1 del RD 320/94, de 25 de febrero, de no abonar la sanción dentro del plazo indicado, se procederá a su recaudación por el procedimiento de apremio reglamentario y con los correspondientes recargos. 4.- RECURSOS Las resoluciones que se notifican ponen fin a la vía administrativa por lo que, frente a las mismas, podrán interponerse los siguientes recursos: 1.- Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio. 2.- Con carácter potestativo, recurso de resposición ante el Ilmo. Sr. Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio, contra la resolución expresa o presunta de este recurso, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución de desestimación del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso, respectivamente.

2 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº Egokitzat jotzen den eta bidezko den beste edozein errekurtso. Vitoria-Gasteizen, 2003ko azaroaren 17an. Udaleko Hazienda, Ondare eta Aurrekontu Saileko Zigorren Ataleko burua, JOSÉ ANTO- NIO TORRES FERNÁNDEZ. 3.- Cualquier otro recurso que se estime pertinente y resulte procedente. En Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de El Jefe de la Unidad de Sanciones del Departamento Municipal de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, JOSÉ ANTONIO TORRES FERNÁNDEZ. VI N ABAD FAGUNDEZ MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BWW ABAJO MARTINEZ DE ICAYA MARIA NIEVES ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / , BDZ ABASCAL GONZALEZ ANGEL MANUEL ART.94.2.E R.D.13/92, 17 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 BI-2143-CK ABASCAL ROGGERO JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U ABASOLO GALDOS ROSA MARIA ART.91.2.K R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,25 VI M ABAURREA BEITIA MARIA NIEVES ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI M ABAURREA BEITIA MARIA NIEVES ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 M WW ABDELKADER MOHAMED RABEA ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI L ABECIA MARQUINEZ NATIVIDAD ART.91.2.I R.D.13/92, 17 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI W ACEÑA MORALES JUAN MANUEL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI S ACEÑA MORALES MARIA ESTIBALIZ ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 NA-5396-AP ACEBEDO CRUZ MARIA ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI E ACEBEDO CRUZ MARIA ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI E ACEBEDO CRUZ MARIA ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ACEBEDO CRUZ MARIA ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ACEBEDO CRUZ MARIA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V ACEBES RODRIGUEZ TEODORO ART R.D.13/92, 17 E 29/06/2003 E030209S1 / / ,00 VI U ACEDO COLMENERO JUAN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / ,00 BI-5481-CF ACEDO URTARAN GEMMA ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BDH ACEDO URTARAN INMACULADA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / , BDH ACEDO URTARAN INMACULADA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BDH ACEDO URTARAN INMACULADA ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / , BDH ACEDO URTARAN INMACULADA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , CFJ ACERA GOMEZ SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , BFC ACHA MORRAS FRANCISCO JAVIER R.G.C.-ART.50 09/04/2003 E030203S1 / / ,00 BU K ACOSTA LOPEZ JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU K ACOSTA LOPEZ JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 14/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI S ACOSTA MANSO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , BBG ACOSTA MUGARZA MARIA MERCEDES ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030212S1 / / ,08 VI S AFONSO FERNANDEZ DE CAMPINUN DEBORA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI S AFONSO FERNANDEZ DE CAMPINUN DEBORA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S AFONSO FERNANDEZ DE CAMPINUN DEBORA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 21/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI S AFONSO FERNANDEZ DE CAMPINUN DEBORA ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / , BPF AFONSO UDABARRENA ADOLFO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T AGORRIA PUJANA MARIA MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T AGORRIA PUJANA MARIA MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T AGORRIA PUJANA MARIA MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 ZA K AGUILAR ESTEBAN RICARDO ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / , BZX AGUILAR PARDO ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / , BYG AGUILLO RAMOS JOSE ANTONIO 116 RD 13/92 21/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI U AGUINACO CASAMAYOR OLGA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-6509-BZ AGUIRRE AGUIRRE ANDONI ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K AGUIRRE ALAVA JOSE MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 02/03/2003 E030207S1 / / ,00 SS-3405-BC AGUIRRE ALAVA MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS-3405-BC AGUIRRE ALAVA MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI L AGUIRRE ASTOLA MIREN JOSUNE ART G R.D.13/92,17 13/03/2003 E030207S1 / / , BLH AGUIRRE CARAVACA IÑIGO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030207S1 / / ,00 BI-9059-AW AGUIRRE GARCIANDIA MANUEL ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI M AGUIRRE JARA MONTSERRAT ART G R.D.13/92,17 24/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI T AGUIRRE OTEIZA MIREN IDOIA ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X AGUIRRE OTEIZA TERESA DE JESUS ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / , BHR AGUIRRE PECIÑA BLANCA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/02/2003 E030207S1 / / , BHR AGUIRRE PECIÑA BLANCA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 06/05/2003 E030209S1 / / , BFF AGUIRRE SAEZ JUSTO ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N AGUIRRE SUAREZ MARIA DOLORES ART ORDENANZA 20/1 04/04/2003 E030209S1 / / , BKD AGUIRRE URTEAGA GARBIÑE MIREN ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-3052-BJ AGUIRREGOMEZCORTA ORTUZAR LOURDES ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T AGUIRREZABAL SAENZ DE MAESTRESALA MARIA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N AGUNDEZ AGUNDEZ EMILIA ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / , BVG AHEDO VILLOTA JOSE MIGUEL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 13/02/2003 E030207S1 / / , BBZ AHMED IFTIKHAR ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI M AIZPURU BARANDIARAN MARIA ARANZAZU ART.91.2 R.D. 13/92, 17 E 28/02/2003 E030207S1 / / , CFC AIZPURU LIZARRALDE GOIATZ ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 M PT AJANA MOHAMED ART ORDENANZA 20/1 07/03/2003 E030209S1 / / ,08 S AD AKHROUF FATIMA ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ALANGUA APAOLAZA MARIA DEL MAR ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , BKF ALAOUI ISMAIL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 06/02/2003 E030207S1 / / , BGH ALAVA ALBISUA GEMMA 56.3 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI N ALBA MUÑOZ JON ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ALBENIZ PUELLES JESUS ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05

3 102 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 VI F ALBERDI ARTECHE JOSU MIRENA ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / , BFF ALBERDI PEREZ PONS ISABEL ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X ALBIZU APAOLAZA IGNACIO ART.91.2 R.D. 13/92, 17 E 03/04/2003 E030207S1 / / ,00 VI X ALBIZU APAOLAZA IGNACIO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 11/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI S ALCACER GUERRERO RICARDO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 06/03/2003 E030207S1 / / , BPF ALCALDE GARATE JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U ALCARAZ ORTIZ JUAN JESUS ART.91.2.M R.D.13/92, 17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ALCARAZO TARRAGA MANUEL ANTONIO ART G R.D.13/92,17 12/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ALCARAZO TARRAGA MANUEL ANTONIO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 11/05/2003 E030203S1 / / , CBP ALCARAZO TARRAGA MARIA EUGENIA ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / , BKR ALCAZAR VILLAREJO DIEGO ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 13/05/2003 E030209S1 / / ,08 SS-5162-BB ALCOBA MENDEZ ABEL ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K ALCOBA RODRIGUEZ MARIANO ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V ALCORTA GARCIA CARLOS ART.91,2.M R.D.13/92, 17 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V ALCORTA GARCIA CARLOS ART G R.D.13/92,17 26/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V ALCORTA GARCIA CARLOS ART.94.2.E R.D.13/92, 17 29/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI V ALCORTA GARCIA CARLOS ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 ALCORTA GARCIA LUIS ALBERTO 56.3 RD 13/92 24/04/2003 E030203S1 / / ,00 ALCORTA GARCIA LUIS ALBERTO ART. 143 RD 13/92 17 ENER 24/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI T ALDA ELORZA ANGEL ART R.D.13/92, 17 E 01/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ALDAMA ESCALANTE JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-2539-BK ALDASORO MAGUNACELAYA RAFAEL ART ORDENANZA 20/1 10/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI U ALDEA MUÑOZ SANTIAGO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 04/06/2003 E030212S1 / / , BWK ALDEMIRA PEREZ OLAYA ESTELA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ALECHA ATAURI JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ALEGRIA JIMENEZ FELIX 116 RD 13/92 24/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI W ALEGRIA JIMENEZ FELIX ART.94.2.D R.D.13/92, 17 30/04/2003 E030203S1 / / , CBF ALEJOS PEREZ CARLOS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 07/03/2003 E030207S1 / / , CBF ALEJOS PEREZ CARLOS ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X ALETXA OLAZAGOITIA ALFREDO ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030212S1 / / ,08 BI-6977-CL ALFAGEME BUSTAMANTE SERGIO ALEJANDRO ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 08/03/2003 E030207S1 / / ,00 BI-6977-CL ALFAGEME BUSTAMANTE SERGIO ALEJANDRO ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030209S1 / / ,08 VI W ALFAGEME ZATO ANA MARIA ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ALFONSO FERNANDEZ JACINTO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6438-CP ALFONSO MARTIN JOSE MANUEL ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BWD ALIENDE FERNANDEZ DE OLANO FELICIANO LSV-ART.12 RGC-ART.20 23/07/2003 E030203S1 / / ,00 BI-8402-BZ ALLENDE MENCHACA EUSEBIO 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ALMENARA GUERRERO JOSE MANUEL ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K ALOA SALAZAR FRANCISCO JESUS ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K ALOA SALAZAR FRANCISCO JESUS ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K ALOA SALAZAR FRANCISCO JESUS ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K ALOA SALAZAR FRANCISCO JESUS ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI J ALONSO ABERASTURI MARIA ISABEL ART.91.2 R.D. 13/92, 17 E 23/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI N ALONSO ALVARADO CIRA ART G R.D.13/92,17 23/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ALONSO ALVARADO CIRA ART ORDENANZA 20/1 25/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI T ALONSO BARRASA RAUL 116 RD 13/92 06/06/2003 E030212S1 / / ,05 NA-7571-AT ALONSO CUESTA JULIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 NA-7571-AT ALONSO CUESTA JULIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 NA-7571-AT ALONSO CUESTA JULIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI M ALONSO CUESTA JULIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI M ALONSO CUESTA JULIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI J ALONSO CUESTA MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/1 04/03/2003 E030209S1 / / ,08 S Y ALONSO ESTEBAN ESCOLASTICA ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI L ALONSO ESTEBAN JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ALONSO FERNANDEZ MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 10/05/2003 E030209S1 / / , CCW ALONSO GAMAZO VICENTE ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ALONSO GIL JULIO ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BHK ALONSO MARTINEZ GASPAR ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BCX ALONSO MECOLAY GUILLERMO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 30/04/2003 E030209S1 / / ,00 NA Y ALONSO OGARA FERNANDO ART.91.2.K R.D.13/92, 17 22/03/2003 E030209S1 / / , BDH ALONSO PEÑA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / , BDH ALONSO PEÑA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BBG ALONSO PRIETO MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y ALONSO ROBLES JOSU R.G.C.-ART.50 29/04/2003 E030203S1 / / , BRK ALONSO RODRIGUEZ MARIA TERESA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI S ALONSO ROSA BEATRIZ ART ORDENANZA 20/1 05/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI X ALONSO RUIZ GORKA ART G R.D.13/92,17 10/02/2003 E030207S1 / / ,00 C BKV ALONSO RUIZ SAMANTHA ART R.D.13/92, 17 E 30/05/2003 E030203S1 / / ,08 C BKV ALONSO RUIZ SAMANTHA 116 RD 13/92 28/05/2003 E030203S1 / / ,05 C BKV ALONSO RUIZ SERGIO RD 13/92 16/04/2003 E030209S1 / / ,05 C BKV ALONSO RUIZ SERGIO ART R.D.13/92, 17 E 15/04/2003 E030203S1 / / ,08 C BKV ALONSO RUIZ SERGIO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 05/06/2003 E030212S1 / / ,08

4 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº C BFC ALONSO RUIZ ZURIÑE RD 13/92 01/06/2003 E030212S1 / / ,05 BU P ALONSO SANCHEZ-DEHESA ANDRES ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , CDD ALONSO SESMA CARLOS ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS-7892-BC ALONSO SIMAL PEDRO ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI M ALONSO SOJO JOSE IGNACIO ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 07/03/2003 E030209S1 / / , BCS ALONSO SOJO JOSE IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V ALONSO SOLONIS JOSE VICENTE ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K ALTUNA AZCOITIA DANIEL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ALTUNA PEREZ ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ALVAREZ ALONSO DAVID ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ALVAREZ ALONSO DAVID ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / , BSG ALVAREZ BRAGADO SEGUNDO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 26/12/2002 E030209S1 / / ,00 VI L ALVAREZ DE ARCAYA OSES IKER ART.94.2.E R.D.13/92, 17 10/04/2003 E030212S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 10/03/2003 E030212S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART ORDENANZA 20/1 12/03/2003 E030209S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART G R.D.13/92,17 10/04/2003 E030212S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BBB ALVAREZ DE EULATE GUERGUE ANGELES ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y ALVAREZ DOCOITO MARIA ISABEL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 14/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI S ALVAREZ FRIAS MARIA ANGELES ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / , BWL ALVAREZ FRIAS MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BWL ALVAREZ FRIAS MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BWL ALVAREZ FRIAS MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/1 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI S ALVAREZ GALLEGO JOSE AGUSTIN ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI S ALVAREZ GALLEGO JOSE AGUSTIN ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI T ALVAREZ GARCIA LIDIA ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 01/03/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / , BKS ALVAREZ GUAZO MARIO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 M KH ALVAREZ LOPEZ ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 B NW ALVAREZ LOPEZ DE IPIÑA DAVID ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI M ALVAREZ MARTIN VICTORIANO ART G R.D.13/92,17 25/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ALVAREZ MARTINEZ DE SAN VICENTE HECTOR A ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI L ALVAREZ MUÑOZ BARBARA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 14/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI W ALVAREZ MUÑOZ JUAN PEDRO ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U ALVAREZ MUÑOZ JUAN PEDRO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ALVAREZ ORTIZ DE ZUÑIGA FRANCISCO JAVIER ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI X ALVAREZ PORRES ALBERTO ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 24/04/2003 E030203S1 / / ,00 VI N ALVAREZ RODRIGUEZ CEFERINO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BXD ALVAREZ RODRIGUEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI J ALVAREZ SANTAMARIA SANTOS CARMELO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 BI-4047-BG ALVAREZ SANTAMARINA MARIA CRISTINA ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-4047-BG ALVAREZ SANTAMARINA MARIA CRISTINA ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART ORDENANZA 20/1 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART.94.2.D R.D.13/92, 17 25/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI P ALVAREZ TAMAYO MARIA AINOA ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI J ALVARO RUIZ DE EGUILAZ MARIA LOURDES IDO ART G R.D.13/92,17 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI G ALZOLA AGUINACO IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ALZOLA QUINTANA JAVIER ART ORDENANZA 20/1 14/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI I ALZOLA QUINTANA JAVIER ART ORDENANZA 20/1 31/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI O AMADO DE LA RIVA MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O AMADO DE LA RIVA MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O AMADO DE LA RIVA MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O AMADO DE LA RIVA MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 B NG AMANE HASNAWI OMAR ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BBJ AMAYA GONZALEZ BERNABE ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X AMEDO MARTINEZ DEL CAMPO GORKA ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X AMEDO MARTINEZ DEL CAMPO GORKA ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U AMESCUA IBAÑEZ SANTIAGO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 22/02/2003 E030207S1 / / , BXF AMILIBIA ARRUTI IÑIGO ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI J AMOR ANDRES PERFECTO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-5627-CP AMORRORTU BELAMENDIA MARIA TERESA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 SS-0960-AJ AMPUDIA DIEZ MELQUIADES ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U AMURRIO VESGA IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 03/02/2003 E030207S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 19/02/2003 E030207S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 27/02/2003 E030207S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART ORDENANZA 20/1 05/03/2003 E030212S1 / / , BLM ANDA RUIZ DE ARCAUTE ALFONSO ART ORDENANZA 20/1 07/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI T ANDA SEGURA MARIA AMAYA ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI K ANDRADA MAEZTU PEDRO ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI M ANDRADE PEÑA IGNACIO CONSTANTINO ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 ANDREAS KUNZE LSV-ART.12 RGC-ART.20 09/08/2003 E030212S1 / / ,00

5 104 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BZS ANDRES ARAMBERRI VIRGINIA LAURA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 21/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI N ANDRES CHICHARRO JOSE ART G R.D.13/92,17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 BI-5338-BW ANDRES MARTIN TXARO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ANDREYEU ALIAKSEI ART.94.2.A R.D.13/92, 17 23/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI O ANGULO ALONSO MONICA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 M PT ANGULO AMEYUGO JESUS ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / , BRV ANGULO PRECIADO JOSE LUIS ART G R.D.13/92,17 08/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI L ANSELMO DE MELO MAURICIO ART ORDENANZA 20/1 17/03/2003 E030212S1 / / , BBJ ANTOÑANA MAESTU ALFREDO ART ORDENANZA 20/1 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI H ANTOÑANA MORAZA JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI V ANTOLIN DIEZ MARIA LUISA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V ANTOLIN DIEZ MARIA LUISA ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI U ANTON DE PRADO PEDRO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 LE-2496-AH ANTON ROSETE MARIA COVADONGA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 LE-2496-AH ANTON ROSETE MARIA COVADONGA ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 LE-2496-AH ANTON ROSETE MARIA COVADONGA ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 LE-2496-AH ANTON ROSETE MARIA COVADONGA ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , BWW ANZUOLA LAÑO JOSE DAVID ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / , BWW ANZUOLA LAÑO JOSE DAVID ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W APRAIZ DE ELORZA JAVIER ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 05/06/2003 E030212S1 / / ,08 VI W APRAIZ PICO SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W APRAIZ PICO SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VA N ARACAMA ALIJA AMAIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 12/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,08 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-0636-AW ARACAMA LOPEZ JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ARACAMA MENDIA ANSELMO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N ARACAMA MENDIA ANSELMO ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 B SH ARAGON ZUBIA MARIA NURIA ART ORDENANZA 20/1 03/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI W ARAMBERRI AJURIA FRANCISCO ENRIQUE ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U ARAMBURU CERRO ANSELMO ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARAMBURU RODRIGO EDUARDO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / , CCG ARANA ARIZ MARIA BEGOÑA 116 RD 13/92 06/06/2003 E030212S1 / / ,05 M UN ARANA RUIZ DE AZUA INMACULADA LSV-ART.12 RGC-ART.20 15/08/2003 E030212S1 / / , BXY ARANA URCELAY JOSE MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 14/01/2003 E030207S1 / / , BLH ARANBURUZABALA OLABE JESUS MARIA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 07/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI O ARANGUIZ MERCHAN MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARANGUIZ MERCHAN MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARANGUIZ MERCHAN MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / , BCH ARANGUREN ANTON JOSE MANUEL ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X ARANGUREN LARRAÑAGA ARITZ ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI J ARANGUREN ZATICA ELIZABET ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI M ARANSAEZ RAMIREZ RAUL ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 07/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X ARANSAY SAURA ELENA ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U ARANZABAL SANCHEZ JAVIER ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / ,05 M OB ARBAIZA SAUTU MARIA DEL CARMEN ART.94.2.A R.D.13/92, 17 25/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI U ARBULO ARBOSA LUIS ANGEL ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI U ARBULO ARBOSA LUIS ANGEL ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H ARBULO COSTOYA ISIDRO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BRD ARBULU LOPEZ DE LACALLE ANA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-5247-CK ARCARAZO BELAR JOSEBA ANDONI ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS-9371-AT ARCOCHA SOLAEGUI IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI J ARCOS MORENO FRANCISCO JAVIER ART.91.2.M R.D.13/92, 17 08/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI J ARCOS MORENO FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J ARCOS MORENO FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI J ARCOS MORENO FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / , BKL ARECHAGA URQUIJO MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 27/01/2003 E030207S1 / / , BWR AREJOLA MARTINEZ ALFREDO ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 28/01/2003 E030207S1 / / , BNT ARENAL ALVAREZ PEDROSA MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARENAS ROMERO FRANCISCA ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y ARESO SALINAS LAURA ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS Z AREVALO LUQUE ANA BELEN ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS Z AREVALO LUQUE ANA BELEN ART ORDENANZA 20/ 09/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO M ARGIBAY MARCOS BLANCA ESTIBALIZ ART G R.D.13/92,17 26/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART.91.2.H R.D.13/92, 17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030212S1 / / ,08 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030212S1 / / ,08 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05

6 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I ARGOTE CASAL ANDRES ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI V ARGOTE FERNANDEZ JUAN MANUEL 116 RD 13/92 17/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI P ARGOTE OCHOA DE ASPURU MILAGROS ART G R.D.13/92,17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ARGOTE ROA MARIA ARACELI ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H ARGOTE SAEZ JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , CDR ARGOTE URUEÑA IVAN 56.3 RD 13/92 31/05/2003 E030203S1 / / , CDR ARGOTE URUEÑA IVAN ART.80.2 R.D.13/92, 17 EN 31/05/2003 E030203S1 / / ,00 T AH ARGOTE ZABALETA MIGUEL ANGEL ART.91.2.C R.D.13/92, 17 07/02/2003 E030207S1 / / ,00 T AH ARGOTE ZABALETA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 T AH ARGOTE ZABALETA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ARISTUMUÑO PEREZ DE ALBENIZ SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BJT ARJONA LAZCANO ESTIBALIZ ART.94.2.A R.D.13/92, 17 13/05/2003 E030209S1 / / , CFS ARMELLINI DANIELE ART.94.2.A R.D.13/ /05/2003 E030212S1 / / , BJT ARMENDARIZ LAPLACE MARIA MERCEDES ART.91.2.H R.D.13/92, 17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI T ARMENTIA FRUCTUOSO JUAN IGNACIO ART ORDENANZA 20/1 01/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI T ARMENTIA FRUCTUOSO JUAN IGNACIO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 03/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI P ARMENTIA PLAGARO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ARMENTIA PLAGARO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ARMENTIA PLAGARO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ARMENTIA PLAGARO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ARMENTIA PLAGARO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BFF ARMENTIA ZORRILLA IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI H ARNAL ITURGAITZ CARLOS ALFONSO ART G R.D.13/92,17 07/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI H ARNAL ITURGAITZ CARLOS ALFONSO ART ORDENANZA 20/1 12/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O ARRATE RUIZ DE GAUNA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 M WM ARRAUSI FERNANDEZ DE ARROYABE MARIA LUIS ART.91.2.C R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI J ARRAUSI FERNANDEZ DE ARROYABE MARIA LUIS ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ARRAZOLA ARRIEN MARIA CARMEN ART G R.D.13/92,17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI O ARREGUI BOLINAGA NORBERTO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / , BSX ARREGUI EGUREN JUAN MARIA ART.94.2.D R.D.13/92, 17 26/03/2003 E030212S1 / / ,08 SS-0127-AV ARREGUI PLAZAOLA JOSEBA IÑAKI ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P ARREGUI SANTOS JOSE MARIA ART G R.D.13/92,17 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 M XN ARRIARAN GORRICHO SUSANA ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 M XN ARRIARAN GORRICHO SUSANA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / , CDG ARRIBA MERINO JOSE IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / , CDG ARRIBA MERINO JOSE IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , CGD ARRIETA PEREZ PEDRO 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 LO O ARRIETA ZALDIVAR JEUS MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K ARRILLAGA GARCIA ANGEL ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V ARRIOLA LOYOLA ANTONIO MARIA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 04/03/2003 E030207S1 / / , BNM ARROITA BERENGUER JOSE GONZALO ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , BNM ARROITA BERENGUER JOSE GONZALO ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / , BNM ARROITA BERENGUER JOSE GONZALO ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BNM ARROITA BERENGUER JOSE GONZALO ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ARRONDO COLAS MARIA ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / , BGV ARRONIZ ANTOÑANA FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BGV ARRONIZ ANTOÑANA FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-9826-BK ARROYO MARTINEZ ROSA MARIA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-9826-BK ARROYO MARTINEZ ROSA MARIA ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 BI-9826-BK ARROYO MARTINEZ ROSA MARIA ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-9826-BK ARROYO MARTINEZ ROSA MARIA ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-9826-BK ARROYO MARTINEZ ROSA MARIA ART.94.2.A R.D.13/92, 17 23/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI I ARTAZA ECHEVARRIA JESUS ART.91.2.M R.D.13/92, 17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI P ARTECHE DAUBAGNA AITOR ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / , BVV ARZA BENGOA ANGEL MARIA 116 RD 13/92 27/05/2003 E030203S1 / / , BLC ASTINZA RUFO FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / , BLH ASTONDOA ALTUNA IBAN ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / , BLH ASTONDOA ALTUNA IBAN ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U ASTORKI FERNANDEZ LUIS ALBERTO ART ORDENANZA 20/1 21/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI U ASTORKI FERNANDEZ LUIS ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 M OM ASTUDILLO ORTIZ AITOR ART.94.2.A R.D.13/92, 17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI V ASTUDILLO ORTIZ IÑIGO ART.94.2.A R.D.13/92, 17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI X ASTULEZ DUQUE BASILIO ART ORDENANZA 20/1 26/03/2003 E030212S1 / / , CCG AURTENECHE ANTIA ESTHER ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 M WX AURTENECHE ANTIA JESUS MARIA ART G R.D.13/92,17 03/03/2003 E030207S1 / / , BYH AURTENECHE ANTIA JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BYH AURTENECHE ANTIA JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / , BJJ AUTILLO ARTEAGA JESUS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 12/03/2003 E030207S1 / / , BJJ AUTILLO ARTEAGA JESUS ART.94.2.A R.D.13/92, 17 29/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI I AYALA URIARTE MARIA DEL MAR ART ORDENANZA 20/1 20/05/2003 E030203S1 / / ,08 VI I AYALA URIARTE MARIA DEL MAR ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I AYALA URIARTE MARIA DEL MAR ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I AYALA URIARTE MARIA DEL MAR ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , BJM AYALA VILLAREJO FRANCISCO BORJA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / , BJM AYALA VILLAREJO FRANCISCO BORJA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 M SC AYERBE COSSIO ANDER ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-2756-BH AYO IBARRONDO BEGOÑA 116 RD 13/92 27/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI I AZAVEDO RODRIGUES ALEXANDRA VANESCA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05

7 106 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 SS-6394-BF AZCARATE URCELAY MIREN JOSUNE ART G R.D.13/92,17 03/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU T AZCOITIA GONZALEZ LUIS FELIPE LSV-ART.12 RGC-ART.20 24/08/2003 E030203S1 / / ,56 NA-5072-AN AZCONA REMIREZ NIEVES ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA-5072-AN AZCONA REMIREZ NIEVES ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI J AZCUNAGA VICENTE JAVIER ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 S AN AZNAR GUZMAYO JOSE ART G R.D.13/92,17 01/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI T AZOFRA BUSTO JOSE ANTONIO ART G R.D.13/92,17 10/03/2003 E030207S1 / / , BCX AZPELETA SAEZ JOSE IGNACIO ART G R.D.13/92,17 11/02/2003 E030207S1 / / , BDZ AZURMENDI LARRAÑAGA ANTXON ALEXANDER ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI Z BAÑARES AIZPURU KEPA R.G.C.-ART.50 17/07/2003 E030209S1 / / , CDN BAÑUELOS SAEZ JULIO ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 LO N BACIGALUPE ARTACHO LAURA ART G R.D.13/92,17 30/01/2003 E030207S1 / / ,00 LO N BACIGALUPE ARTACHO LAURA ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 LO N BACIGALUPE ARTACHO LAURA ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BNG BAEZA MALMIERCA JULIO LSV-ART.12 RGC-ART.20 11/07/2003 E030203S1 / / ,00 VI X BAJO PALACIOS MARTA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI S BALANZATEGUI GONZALEZ ICIAR ART.94.2.A R.D.13/92, 17 10/02/2003 E030207S1 / / , CDT BALLESTEROS GARCIA SERGIO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 25/04/2003 E030212S1 / / ,08 BI-2001-CN BALMASEDA MONJE JOSU ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-2001-CN BALMASEDA MONJE JOSU ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI X BALOIRA NODAR MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BRS BAO ESPIÑEIRA GONTZAL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 30/01/2003 E030207S1 / / , BYT BAO ESPIÑEIRA GONTZAL ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 M MY BARBERO ESTEVAN JOSE FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BARBERO SANCHEZ ISAAC LSV-ART.12 RGC-ART.20 06/08/2003 E030212S1 / / ,96 O CD BARBON GONZALEZ JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 M NC BARCEIRO GARCIA VICTOR ART.91.2.H R.D.13/92, 17 31/05/2003 E030203S1 / / ,00 BI-0647-CJ BAREZ ALPUENTE LOURDES ART ORDENANZA 20/1 04/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI X BARGIELA CARCAMO DELIA ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BJT BAROA BARRIGA FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / , CFM BARQUILLA MARTIN JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , BVB BARQUIN GONZALEZ MARIANO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 04/06/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y BARREDO UNAMUNUZAGA IÑIGO ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / , BDL BARREIRA LOSADA JOSE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 27/02/2003 E030207S1 / / , BSL BARREIRO MENDO ANTONIO JESUS ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / , BSL BARREIRO MENDO ANTONIO JESUS ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 12/04/2003 E030209S1 / / ,08 BI-3313-CK BARRENECHEA ARANDO GARITAONAINDIA IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BARRERA MORENO JOSE IGNACIO ART G R.D.13/92,17 12/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y BARRIGA ESCALANTE SONIA LSV-ART.12 RGC-ART.20 23/08/2003 E030203S1 / / , BNT BARRIO CAMPOS RUTH 56.3 RD 13/92 19/02/2003 E030207S1 / / , BJJ BARRIO DIEZ-CABALLERO NOEMI DEL CARMEN ART.94.2.E R.D.13/92, 17 06/06/2003 E030212S1 / / ,08 VI T BARRIO LOPEZ ANGEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI J BARRIO SAENZ DE OLANO JOSE IGNACIO ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 05/03/2003 E030207S1 / / , BVP BARRIOS DE DIOS ASCENSION ART.94.2.A R.D.13/92, 17 06/03/2003 E030209S1 / / , BVP BARRIOS DE DIOS ASCENSION ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BTM BARRIOS MARTIN JESUS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 10/03/2003 E030212S1 / / ,00 VI G BARRIUSO BRAVO JOSE MARIA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI G BARRIUSO BRAVO JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/1 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI L BARRON GORDO MARIA TERESA ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BARRON LEKUONA JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H BARROS SOBRINO SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-3551-BV BARROSO MORALES MARIA ANTONIA ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 B JP BARROUHOU AHMED ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / , BCR BARRUL GARCIA JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS-8048-AW BARRUTIA ARREGUI IGNACIO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 29/04/2003 E030209S1 / / , BKX BARTOLOME GIMENEZ IGOR ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 24/04/2003 E030209S1 / / , BCF BARTOLOME NUÑEZ ELOY ANGEL ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 SO F BARTOLOME PEÑA RAFAEL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 10/04/2003 E030209S1 / / , BMF BASAÑEZ LAUZIRIKA ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASOCO ORBEA JORGE ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASOCO ORBEA JORGE ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASOCO ORBEA JORGE ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y BASTERRA CHASCO PEDRO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y BASTERRA CHASCO PEDRO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BASTERRA DE CASTRO MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/1 04/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI W BASTERRA DE CASTRO MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI K BASTERRA LABAYEN FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASTERRA LABAYEN FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASTERRA LABAYEN FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K BASTERRA LABAYEN FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K BASTERRA LABAYEN FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 C BGY BASTIDA GARCIA DE SALAZAR IKER ART.91.2.M R.D.13/92, 17 14/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-9963-CS BASTIDA IRAZU IÑIGO ART ORDENANZA 20/1 08/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI T BASTIDA ITARTE JOSE JAVIER ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-9893-BV BATARRITA FERRER MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/1 06/03/2003 E030209S1 / / ,08 BI-9893-BV BATARRITA FERRER MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 LO M BATISTA PEREZ MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BAUTISTA GOMEZ JAVIER ART R.D.13/92, 17 E 24/06/2003 E030209S1 / / ,00 VI X BAUTISTA RODRIGUEZ GONZALO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 04/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI P BECARES MIGUELEZ JOSE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 BI-5372-BK BECERRA PAJARES JESUS R.G.C.-ART.50 12/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI T BEDMAR GRACIANO MARIA DOLORES ART.94.2.A R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,00 BU S BEDOYA GOMEZ FIDEL ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N BEITIA FORONDA VICENTE ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 28/05/2003 E030203S1 / / ,08 VI X BEITIA RUIZ DE ARBULO IÑAKI ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N BEITIA URCELAY PEDRO MARIA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 15/04/2003 E030209S1 / / , BRS BEIZTEGUI RUIZ DE ERENCHUN JOSE LUIS ART.91.2.I R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030207S1 / / , BRS BEIZTEGUI RUIZ DE ERENCHUN JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / , BRS BEIZTEGUI RUIZ DE ERENCHUN JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05

8 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI Y BEJARANO ROYO MARIA DEL CARMEN R.G.C.-ART.50 14/07/2003 E030209S1 / / ,00 BI-7682-CC BELA MARTINEZ DE PISON FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-7682-CC BELA MARTINEZ DE PISON FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-7682-CC BELA MARTINEZ DE PISON FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / , BML BELACORTU GARCIA MARIA CONCEPCION ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI M BELAUSTEGUI ARRUABARRENA JOSE FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU Z BELAZA ORTEGA JOANA R.G.C.-ART.50 09/07/2003 E030209S1 / / ,00 VI X BELLIARD FRANCISCO ELOY 116 RD 13/92 13/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI X BELLIARD FAMILIA FRANCISCO ELIODY ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X BELLIARD FAMILIA FRANCISCO ELIODY ART ORDENANZA 20/1 08/04/2003 E030212S1 / / ,08 SS-5663-BC BELLIDO FERNANDEZ AMAYA MARIA DOLORES ART ORDENANZA 20/1 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 SS-5663-BC BELLIDO FERNANDEZ AMAYA MARIA DOLORES ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / , BFF BELLIDO GOMEZ ANA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI X BELLO CELIS SERGIO ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BBB BELTRAN DE HEREDIA MARTINEZ RUBEN ART.91.2.I R.D.13/92, 17 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 C BMT BELTRAN DE HEREDIA OLAZABAL IOSU 56.3 RD 13/92 23/05/2003 E030203S1 / / , BRJ BELTRAN DE HEREDIA PEREZ DE ARENAZA MARI ART ORDENANZA 20/1 09/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI V BELTRAN DE LUBIANO CORRALES JAVIER ART ORDENANZA 20/1 15/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI M BELTRAN DE OTALORA LOPEZ DE ABERASTURI G ART.91.2.C R.D.13/92, 17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI J BELTRAN ESQUIBEL CRISTINA ISABEL ART R.D.13/92, 17 E 18/08/2003 E030209S1 / / ,00 BU V BENGOA BENGOA SANTIAGO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 08/02/2003 E030207S1 / / ,00 M MF BENGOA DE LA CRUZ FRANCISCO JOSE ART G R.D.13/92,17 13/03/2003 E030207S1 / / ,00 M MF BENGOA DE LA CRUZ FRANCISCO JOSE ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 M MF BENGOA DE LA CRUZ FRANCISCO JOSE ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI V BENGOA SAEZ DE CORTAZAR DOMINGO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 12/05/2003 E030212S1 / / , BKL BENGOA SAEZ DE CORTAZAR JESUS ART R.D.13/92, 17 E 02/02/2003 E030207S1 / / ,00 SS-7515-AY BENGOA SASIAIN MARIA JESUS ART.91,2.M R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / , BYH BENHELLAL ABDELKADER ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BYH BENHELLAL ABDELKADER ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / , BYH BENHELLAL ABDELKADER ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BYH BENHELLAL ABDELKADER ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-1712-BM BENITO OCHOA JOSE RAMON ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI S BENITO VILLAR JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S BENITO VILLAR JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI S BENITO VILLAR JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , BGZ BENOIT PILOT RICHARD R.G.C.-ART.50 04/04/2003 E030212S1 / / ,00 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART.94.2.A R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030209S1 / / ,08 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART.94.2.A R.D.13/92, 17 08/04/2003 E030212S1 / / ,00 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART ORDENANZA 20/ 10/05/2003 E030209S1 / / ,05 NA O BENTAOUET BENTAOUET MOHAMMED ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y BERASATEGUI ORUETA MARIA DEL CARMEN ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BYP BERGANZO ALONSO JOSE RAMON ART ORDENANZA, 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI X BERGANZO GARCIA RUBEN ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / , BLH BERGARETXE AREIZAGA ANDER IBON ART G R.D.13/92,17 06/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI U BERMEJO DOMINGUEZ JOSE ART G R.D.13/92,17 30/01/2003 E030207S1 / / ,00 PO-1803-AK BERMEJO GALEANO DANIEL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 31/07/2003 E030209S1 / / ,00 GC-7350-BC BERMUDEZ LARA MARIA DE LOS ANGELES ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI U BERNAL ALCARAZO LUIS ART.91.2.M R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU N BERNAL MORALES JAIRO JOSE ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 M IZ BERRIO ANDRES IVAN ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BERRIO BERRIO PIEDAD ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BERRIO BERRIO PIEDAD ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 23/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART.94.2.E R.D.13/92, 17 17/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART ORDENANZA 20/1 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI N BERRIO ECHEVARRIA RAMON ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 BI-3282-AS BERRIO GRACIA JOSE MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 03/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-3282-AS BERRIO GRACIA JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 M YD BERRIO ZARANTON SONIA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S BERZAL TRONCOSO IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BRL BESGA CHAMIZO OSCAR ART ORDENANZA 20/1 07/05/2003 E030212S1 / / , CBW BESTEIRO GOMEZ ESTIBEN ART R.D.13/92, 17 E 22/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI L BILBAO AGUAYO IÑAKI R.G.C.-ART.50 14/04/2003 E030203S1 / / ,00 VI K BILBAO ARZAMENDI RAMON ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART G R.D.13/92,17 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H BILBAO GOIRI JON ANDER ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 BI-2749-BV BILBAO LASCURIAN JESUS ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART.94.2.E R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05

9 108 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 VI N BILBAO MARTINEZ MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 M OY BILBAO ROJO RAMON ART ORDENANZA 20/1 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI X BILBAO RUIZ ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X BILBAO RUIZ ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 C BGR BIRICHINAGA BARREDA ASIER RD 13/92 13/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI T BIRICHINAGA BARREDA JOSU IMANOL ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI J BLANCO GARCIA BLANCA ART G R.D.13/92,17 03/03/2003 E030207S1 / / , CDB BLANCO GONZALEZ AMAYA ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / ,08 LO L BLANCO GONZALEZ CARLOS ART G R.D.13/92,17 12/03/2003 E030207S1 / / ,00 BI-3418-CG BLANCO LAMBARRI HECTOR ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y BLANCO LOPEZ JOSE RAMON ART.91.2.C R.D.13/92, 17 21/12/2002 E030209S1 / / ,00 VI I BLANCO MORLAN JUAN ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , BNM BLANCO RUIZ AMADEO ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 A DN BLANCO VILLATE AINHOA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 A DN BLANCO VILLATE AINHOA ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y BLANCO VILLATE FERNANDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y BLANCO VILLATE FERNANDO RAUL LSV-ART.12 RGC-ART.20 23/05/2003 E030212S1 / / ,66 NA-1260-AK BLANES ESPARZA JOSE ART G R.D.13/92,17 12/03/2003 E030207S1 / / ,00 NA-1260-AK BLANES ESPARZA JOSE ART.94.2.E R.D.13/92, 17 24/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI U BLAS ALBA ANGEL FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BLAS IZAGUIRRE MIGUEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI T BLASCO FERNANDEZ JAIME ART.91.2.H R.D.13/92, 17 13/02/2003 E030207S1 / / ,00 M OH BLAZQUEZ CARRANZA ALBERTO ART R.D.13/92, 17 E 08/04/2003 E030209S1 / / ,00 SS-8583-AL BLAZQUEZ INCHAUSTI MARIA ELENA ART G R.D.13/92,17 23/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI M BLEDA DIEZ FRANCISCO JAVIER ART G R.D.13/92,17 22/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI M BLEDA DIEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI M BLEDA DIEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BDD BODES GUILLEN ANGEL ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030203S1 / / ,08 C BBB BOLINAGA PEREZ UNAI ART G R.D.13/92,17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI U BONILLA CASADO JOSE LUIS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 01/07/2003 E030209S1 / / , BKX BONILLA GARCIA EDURNE ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / , BKX BONILLA GARCIA EDURNE ART ORDENANZA 20/ 10/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BONILLA JIMENEZ CARLOS ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X BONILLA JIMENEZ MARIA PILAR ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 22/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI X BONILLA JIMENEZ MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X BONILLA JIMENEZ MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6292-AV BORDA ACEDO ANA MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 16/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI N BORINAGA JIMENEZ IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI G BORJA HERNANDEZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VA O BORJA JIMENEZ JOSE ANTONIO LSV-ART.12 RGC-ART.20 20/07/2003 E030212S1 / / ,00 VI X BORREGA PEREZ AQUILINO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 09/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI L BORREGO MARTIN JUAN ANTONIO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 22/01/2003 E030207S1 / / ,00 C BGX BORROUHU MOHAMED RD 13/92 03/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BOUCENA BOUCENA SOFIANE ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 LO M BOUDIRA BOUDIRA HANANE ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 LO M BOUDIRA BOUDIRA HANANE ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 LO K BOURENANE ALI ART.91.2.B R.D.13/92, 17 10/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-0537-AL BOURGEAUD ZARANDONA MIREN ANDONE ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / , BGZ BOUZAS MARTIN FERNANDO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 05/06/2003 E030212S1 / / ,00 VI V BRACONS PONTIJAS MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H BRAGADO ULIBARRI AITOR 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI J BRAHIM HAMAD ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI J BRAHIM HAMAD ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U BRANTLEY ELIZABETH SOUTHERS ART.91.2.K R.D.13/92, 17 29/01/2003 E030207S1 / / ,25 VI U BRANTLEY ELIZABETH SOUTHERS ART.94.2.D R.D.13/92, 17 13/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI U BRANTLEY ELIZABETH SOUTHERS ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U BRANTLEY ELIZABETH SOUTHERS ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y BRAVO PINO NARCISO ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BVK BREA NAVARRO BLANCA MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 22/01/2003 E030207S1 / / , CCX BREA ORBE JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA-3007-AP BRENES DOMINGUEZ ALFONSO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O BRIZUELA LAGOS ANA MARIA ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU W BROS LABRA GREGORIO J RAMON R.G.C.-ART.50 27/11/2002 E030209S1 / / ,00 VI P BUENO AGERO JUAN ADRIAN LSV-ART.12 RGC-ART.20 18/05/2003 E030203S1 / / , BMJ BUENO AGERO MARIA ASUNCION ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 SS-5657-AD BUESA BELAKORTU MARIA NIEVES ART.91.2.M R.D.13/92, 17 31/03/2003 E030212S1 / / ,00 VI U BUESA GARAIO PAZ ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P BUESA RODRIGUEZ MARTA ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X BUESA RUIZ JAVIER ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BURGOS SAEZ JUAN ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BURGOS SAEZ JUAN ART ORDENANZA 20/1 06/05/2003 E030209S1 / / ,08 C BFK BURON AIZPIRI MARIA RD 13/92 24/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI M BURON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/1 02/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI W BURUTXAGA IBARRETXE DULCE ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W BURUTXAGA IBARRETXE DULCE ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W BURUTXAGA IBARRETXE DULCE ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI U BURZACO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-7098-BS BUSTAMANTE VIDAURRE ANGEL ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BFF BUSTILLO ANTOÑANZAS JULIAN ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / , BFF BUSTILLO ANTOÑANZAS JULIAN ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05

10 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BU S BUSTINZA CORDERO MARIA BEGOÑA ART.91.2.C R.D.13/92, 17 29/01/2003 E030207S1 / / , CCC BUSTO ALCALA GUSTAVO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N BUSTO ESCRIBA CONSTANCIO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y CAÑAMERO MOLINA JUAN ANTONIO ART.94.2.A R.D.13/92, 17 07/02/2003 E030207S1 / / , BNP CAÑAMERO MOLINA ROSARIO ART.91.2.B R.D.13/92, 17 16/02/2003 E030207S1 / / ,00 LO M CAÑAS LOPEZ TOMAS RAFAEL ART.94.2.D R.D.13/92, 17 19/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI Y CAÑIBANO DEL CAMPO HONORATO ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 27/03/2003 E030209S1 / / , CHJ CABALLERO EXPOSITO FRANCISCO 116 RD 13/92 13/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI F CABALLERO MARTINEZ MARIA ICIAR ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V CABELLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER ART.91.2.H R.D.13/92, 17 13/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CABELLO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CABELLO VERDEJO JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CABELLO VERDEJO JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI N CABEZAS MARIN MARIA DEL CORO ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CABEZAS SAEZ MARIA ANGELES ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X CABO ARIZMENDI JOSE MARTIN ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X CABO ARIZMENDI JOSE MARTIN ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V CABRERIZO BENITO JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 10/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y CABRERIZO GOMEZ ANTONIA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 22/04/2003 E030212S1 / / , BHR CABRERO CENARRUZABEITIA IÑIGO ART.91.2.C R.D.13/92, 17 09/03/2003 E030207S1 / / , BHR CABRERO CENARRUZABEITIA IÑIGO ART ORDENANZA 20/1 03/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI O CABRERO DE LA FUENTE JUAN JOSE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 17/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI O CABRERO DE LA FUENTE JUAN JOSE ART.94.2.D R.D.13/92, 17 08/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI T CABRERO DE LA FUENTE JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CABRERO DE LA FUENTE JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 10/05/2003 E030209S1 / / ,05 SS-8684-AF CACHO HERNANDEZ PEDRO ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS-8684-AF CACHO HERNANDEZ PEDRO ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS-8684-AF CACHO HERNANDEZ PEDRO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , BWB CADIÑANOS FERNANDEZ JULIAN ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / , BWB CADIÑANOS FERNANDEZ JULIAN ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BWB CADIÑANOS FERNANDEZ JULIAN ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J CAICEDO SUAREZ MAURICIO ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L CALIXTO ORIVE JUAN JOSE ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 04/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI L CALIXTO ORIVE JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L CALIXTO ORIVE JUAN JOSE ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 18/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI L CALIXTO ORIVE JUAN JOSE ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 31/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI L CALIXTO ORIVE JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BJB CALVETE CANTERO JHONATTAN 56.3 RD 13/92 29/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI X CALVO ARBILDI ANA MARIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X CALVO ARBILDI ANA MARIA ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030209S1 / / ,08 VI X CALVO ARBILDI ANA MARIA ART.94.2.A R.D.13/ /05/2003 E030209S1 / / ,08 VI X CALVO AUQUE JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 C BGZ CALVO BARRIO MONICA ART.91.2.I R.D.13/92, 17 02/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI T CALVO GIL MARIA ESPERANZA ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CALVO GOZALO ALBERTO ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CALVO MAESTRO SILVANO ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CALVO MARTIN ANGEL ART ORDENANZA 20/1 19/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI O CALVO MARTIN ANGEL ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CALVO MARTIN ANGEL ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU N CALVO MARTINEZ DE ALEGRIA ROSARIO 116 RD 13/92 13/05/2003 E030203S1 / / ,05 NA-2664-AL CALZADO CARRIL EVA MARIA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / , BXX CALZON LOPEZ JOSE IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BGH CAMARA EGUREN NAGORE ART.94.2.D R.D.13/92, 17 13/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI S CAMARA PINEDA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6434-CP CAMARA TROJAOLA JORGE ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CAMARENA MUÑOZ JUAN ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 22/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI W CAMINERO DELGADO MARIA ARANZAZU ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 SS-4442-BK CAMINO ORTIZ DE BARRON IGOR ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI N CAMPANA VICENTE HECTOR ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 05/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI N CAMPANA VICENTE HECTOR 116 RD 13/92 08/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI N CAMPANA VICENTE HECTOR ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CAMPANA VICENTE HECTOR ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / , BRN CAMPANARIO PORTOLES MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V CAMPAYO BELDA JOSE CARLOS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CAMPILLO NOVO MARIA LUISA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 04/03/2003 E030207S1 / / ,00

11 110 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BZM CAMPO ALONSO LUIS ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CAMPO ECHEVARRIA JOSE ANGEL ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y CAMPO FERNANDEZ JOSE MARIA ART.91.2.K R.D.13/92, 17 12/03/2003 E030207S1 / / ,25 VI Y CAMPO FERNANDEZ JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N CAMPO LOPEZ DE LUZURIAGA JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / , CBS CAMPO RAMIREZ LAURA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V CAMPO RUIZ DE ZUAZO RAUL ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI L CAMPOMAR SAGREDO MAXIMO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI L CAMPOMAR SAGREDO MAXIMO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W CANABAL GONZALEZ MARIA JESUS 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 SS-6867-AJ CANO AZEDO HUGO ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BSG CANO BACHILLER MARGARITA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BSG CANO BACHILLER MARGARITA ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / , BSG CANO BACHILLER MARGARITA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y CANTABRANA URBINA MARIA PILAR VICENTA ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y CANTABRANA URBINA MARIA PILAR VICENTA ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CANTERA CALVO ANA CRISTINA ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / , BRK CANTERA GARDE MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BRK CANTERA GARDE MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CANTERO GOMEZ MIKEL ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BHG CANTERO MOGENA EUGENIO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI N CANTERO TOBIAS DOMINGO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / , BPJ CANTON ALONSO JULIO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 LO S CAPEROCHIPI IBARZABAL ELISABETH ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CARAMES OLIVA RAIMUNDO ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI U CARAZO FERNANDEZ JESUS ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / , BMJ CARBAJO MIELGO JOSEFA ENCARNACION ART G R.D.13/92,17 22/01/2003 E030207S1 / / ,00 BU P CARCEDO AYDILLO JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I CARDENAS MANZANO JESUS MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 05/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI I CARDENAS MANZANO JESUS MARIA ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 07/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI I CARDENAS MANZANO JESUS MARIA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 09/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI I CARDENAS MANZANO JESUS MARIA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 23/04/2003 E030212S1 / / , BXJ CARDONA VIDAL ANDRES R.G.C.-ART.50 03/04/2003 E030212S1 / / , BRY CAREAGA BARRENA VIDAL ART ORDENANZA 20/1 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI W CAREAGA GONZALEZ JUAN JOSE ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 03/04/2003 E030212S1 / / , CBR CARMENA GARCIA ALEJANDRO R.G.C.-ART.50 04/06/2003 E030209S1 / / ,00 VI X CARMONA AGRIPINO JOSE ART ORDENANZA 20/1 03/03/2003 E030212S1 / / ,08 LO K CARNERERO TEROL JOSE LUIS ART G R.D.13/92,17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI M CARNERO GONZALEZ MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BDF CARNICERO GALAN MARIA DEL CARMEN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 17/02/2003 E030207S1 / / , BDF CARNICERO GALAN MARIA DEL CARMEN ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 LO N CARO SAENZ PEDRO ANDRES ART R.D.13/92, 17 E 03/06/2003 E030212S1 / / ,08 VI T CARO SALAS MARIA JOSE ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CARO SALAS MARIA JOSE ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 M MV CARO SALAS MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI M CARPIO MATIAS PEDRO MARIA ART G R.D.13/92,17 04/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI G CARPIO REY JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / , BJT CARRACEDO MESA ANGEL ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U CARRACEDO MESA RAUL ART G R.D.13/92,17 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI I CARRASCAL BERNABE JUAN CARLOS ART.94.2.E R.D.13/92, 17 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 SS-3527-AK CARREÑO ORTIZ DE ZARATE ELENA ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 22/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI W CARRERA MERCERO MARIA LUISA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI W CARRERA MERCERO MARIA LUISA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI I CARRERA RAMIREZ MARIA CRISTINA LSV-ART.12 RGC-ART.20 18/07/2003 E030212S1 / / ,00 BI-3728-BU CARRIL VAZQUEZ JAVIER ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI U CARRILLO CABRERA JESUS ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI O CARRILLO MONTOYA JUAN ART.94.2.E R.D.13/92, 17 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI O CARRILLO MONTOYA JUAN ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU T CARRION MARIN PATROCINIO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 07/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI W CARRO ANTON ANGEL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI J CARRO CASI JULIA ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 C BNS CASADO CARRILLO YERAI 56.3 RD 13/92 07/06/2003 E030212S1 / / ,00 BI-8401-CK CASADO REBOLLO ANGEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-8401-CK CASADO REBOLLO ANGEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-8401-CK CASADO REBOLLO ANGEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , BTC CASAIS RAPADO MARIA ASUNCION ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / , BTC CASAIS RAPADO MARIA ASUNCION ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CASCOS IBARRETA RAUL 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI X CASERO CARPIO FRANCISCO JAVIER ART.94.2.A R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI M CASISI MAURIZIO ART G R.D.13/92,17 24/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CASTAÑARES URETA MARIA JESUS ART. 143 RD 13/92 17 ENER 14/05/2003 E030203S1 / / ,08 BI-0611-BC CASTAÑEDA TRIGUEROS JOSE MARIA 116 RD 13/92 18/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI W CASTELEIRO SANTANO BELEN BLANCA ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / , BLX CASTELLANO MARTINEZ LAURA ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / , BLX CASTELLANO MARTINEZ LAURA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / , BLX CASTELLANO MARTINEZ LAURA ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BLX CASTELLANO MARTINEZ LAURA ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , BPR CASTILLA MAEZTU NANCY ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y CASTILLO HERRERO LUIS ANGEL LSV-ART.12 RGC-ART.20 24/08/2003 E030203S1 / / ,00 VI K CASTILLO IÑIGUEZ DE HEREDIA JOSE ALBERTO 116 RD 13/92 16/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI P CASTILLO LEON JUSTO JESUS ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BNP CASTILLO MUÑOZ ANTOLIN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 07/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI I CASTILLO NAVARRO RODOLFO ART ORDENANZA 20/1 22/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI S CASTILLO ROA JESUS ART G R.D.13/92,17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00

12 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI I CASTILLO SANZ ANA CARMEN ART.94.2.E R.D.13/92, 17 30/04/2003 E030209S1 / / , BJB CASTRESANA ARMENTIA JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI V CASTRESANA HERRAN PEDRO MARIA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 15/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CASTRESANA RUIZ AURELIO ART ORDENANZA 20/ 22/01/2003 E030207S1 / / ,05 VI W CASTRILLO LANDA FELIX JOSE ART.91.2.C R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 LO O CASTRILLO TEJEDOR JESUS ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / ,05 M KY CASTRO BACARIZA DIEGO ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI K CASTRO BLANCO HORACIO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI K CASTRO BLANCO HORACIO ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K CASTRO BLANCO HORACIO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI K CASTRO FRAGOSO MARIA ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / , BXL CASTRO FREIRIA AUGUSTO ART G R.D.13/92,17 18/02/2003 E030207S1 / / , BTJ CASTRO GOMEZ DE SALAZAR IKER 56.3 RD 13/92 22/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CASTRO GUINEA IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 01/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V CASTRO GUINEA IÑIGO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / , BML CASTRO PEREZ ANA BELEN ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X CASTRO PINHEIRO JOSE ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y CASUSO DELGADO GUILLERMO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / , BRZ CAYETANO TORRES FIDEL 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 M UM CAYUELA VAZQUEZ CARLOS ART G R.D.13/92,17 24/01/2003 E030207S1 / / ,00 M UM CAYUELA VAZQUEZ CARLOS ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 M UM CAYUELA VAZQUEZ CARLOS ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 M WG CAYUELA VAZQUEZ JOSE ANTONIO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 10/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y CEJUDO VERDEJO MANUEL ART G R.D.13/92,17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y CEJUDO VERDEJO MANUEL ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y CELAA JARIZGOITIA JOSU ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y CELAA JARIZGOITIA JOSU ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / , BGW CELADA VARONA CARLOS ART ORDENANZA 20/ 27/01/2003 E030207S1 / / , BHZ CELIS SANCHEZ ARITZ 3.1 RD 13/92 05/08/2003 E030209S1 / / ,00 VI J CENARRUZABEITIA CABRERO NURIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BJB CENTENO TORRES JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/1 11/04/2003 E030212S1 / / , BFK CERAIN RUIZ DE LARREA JOSE MARIA 116 RD 13/92 03/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI S CERAIN RUIZ DE LARREA MARIA ROSARIO ART.91.2.B R.D.13/92, 17 12/04/2003 E030209S1 / / ,00 VI M CERECEDA GIGANTE FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI J CERRAJERIA YUSO FEDERICO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI J CERRAJERIA YUSO FEDERICO ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI N CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO ART ORDENANZA, 20/ 01/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI N CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 12/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI N CERREDUELA CERREDUELA EUGENIO ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI L CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL ART G R.D.13/92,17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI L CERREDUELA CERREDUELA RAFAEL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 02/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI M CERREDUELA PISA IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CERRILLO CAL PATRICIA ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CERRILLO CAL PATRICIA ART ORDENANZA 20/1 10/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI N CERRILLO CAL PATRICIA ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / ,08 BI-0940-BJ CESPEDES ALMENDRES MANUEL ART RD 339/90, 2 MA 17/06/2003 E030203S1 / / ,05 NA-9214-AN CHACON OREJA IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI M CHALH AMEHT JAFEHT ART.91.2.H R.D.13/92, 17 21/11/2002 E030209S1 / / ,00 C BFR CHAO HERRERO IVAN 3.1 RD 13/92 11/04/2003 E030209S1 / / ,00 VI L CHAPINAL LOPEZ ROSA MARIA ART G R.D.13/92,17 17/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X CHENDRI SALIM ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / , CFR CHOU CHOU LI 116 RD 13/92 11/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI O CHURRUCA AREITIOAURTENA MARIA LUZ ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI V CID FERNANDEZ ISABEL ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CLEMENTE AMADO JESUS ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CLEMENTE AMADO JESUS ART ORDENANZA 20/ 15/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU Y CLEMENTE GAMARRA AMAIA ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y COCA RAMIREZ JESUS ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y COLEJO SILVA JOSE MANUEL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 08/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y COLEJO SILVA JOSE MANUEL ART ORDENANZA 20/1 09/05/2003 E030209S1 / / , BVF COLLADO SANCHEZ FELIX ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N COLMENERO HOLGADO JUANA ART G R.D.13/92,17 06/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CONDE ARIAS SERGIO ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 11/04/2003 E030212S1 / / , BBB CONDE ARIZNAVARRETA EMILIANO ART.91.2.K R.D.13/92, 17 02/06/2003 E030212S1 / / ,25 VI V CONDE ARIZNAVARRETA OSCAR VICTOR MANUEL ART.94.2.A R.D.13/92, 17 10/05/2003 E030203S1 / / ,08 VI V CONDE GIL NOELIA ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 L K CONDE MOSTEIRO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 LO P CONDE YUGUEROS JUAN MANUEL ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030212S1 / / ,08 VI V CORCHO CHAPARRO JAVIER ART ORDENANZA 20/1 08/03/2003 E030209S1 / / , BGH CORCHO CHAPARRO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI M CORCUERA RUIZ JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V CORDOBA ALONSO ALONSO ANDRES ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V CORDOBA ALONSO ALONSO ANDRES ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI L CORDON ORTEGA JUAN JOSE ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L CORDON SILLERO ENRIQUE ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / , BSX CORNEJO FERNANDEZ MARIA GLORIA ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O CORRALES GUERRA MARIA OLIVA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / , BFK CORREA HERMIDA PILAR ART G R.D.13/92,17 12/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI V CORRES SANTOS JOSE CRUZ ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI V CORRES SANTOS JOSE CRUZ ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 C BJD CORRES SOLIS AITOR ART.7.2. R.D. 13/92, 17 E 08/04/2003 E030203S1 / / ,05 C BJD CORRES SOLIS AITOR ART R.D.13/92, 17 E 21/05/2003 E030203S1 / / ,08 SS Z CORTABARRIA FERNANDEZ JOSU ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU V CORTABERRIA MATIENZO MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U CORTAZAR FARIÑAS JOSE MARTIN ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U CORTAZAR FARIÑAS JOSE MARTIN ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI P CORTAZAR NAJERA SANTOS ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05

13 112 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 VI P CORTAZAR NAJERA SANTOS ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI P CORTAZAR NAJERA SANTOS ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CORTES CORTES GABRIEL ART,3.1. R.D.13/92, 17 EN 14/05/2003 E030203S1 / / ,00 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 M WV CORTES JIMENEZ MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , CCZ CORTES PEREZ FRANCISCA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 11/04/2003 E030212S1 / / , CDF COSSIO CRISTOBAL JOSE MARIA ART G R.D.13/92,17 19/02/2003 E030207S1 / / , CDF COSSIO CRISTOBAL JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/1 12/05/2003 E030212S1 / / , BFF COTO MARCAIDA FERNANDO ART G R.D.13/92,17 24/02/2003 E030207S1 / / , BFF COTO MARCAIDA FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / , BFF COTO MARCAIDA FERNANDO R.G.C.-ART.50 29/04/2003 E030203S1 / / ,00 VI U COVELA CAMPOS MANUEL JOSE ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / , BVF COVELA MARNOTES MARIO ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030209S1 / / ,08 VI W COVELA MARNOTES MARIO ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030212S1 / / , BVF COVELA MARNOTES MARIO ART ORDENANZA 20/1 10/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T CRISTOBAL ALCARRAZ MARIA PAZ ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA Z CROITORU LEONARD MUGUREL ART.94.2.A R.D.13/ /05/2003 E030212S1 / / , CBM CRUZ GOMEZ ANGEL MANUEL ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI P CRUZ MARTINEZ RICARDO ART ORDENANZA 20/1 03/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI N CRUZ SANCHEZ RICARDO ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N CRUZ SANCHEZ RICARDO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N CRUZ SANCHEZ RICARDO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 M OT CUADRADO VILLAR MANUEL ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 M OT CUADRADO VILLAR MANUEL ART ORDENANZA 20/1 03/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI X CUBER GALARRETA JUAN JOSE ART.94.2.A R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 S AN CUE ALDAMA RAUL ART R.D.13/92, 17 E 04/06/2003 E030212S1 / / , BDT CUENCA MAYOR JOSE LUIS ART G R.D.13/92,17 21/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI T CUESTA CUESTA AGUSTIN R.G.C.-ART.50 03/07/2003 E030212S1 / / ,00 Z BS CUPERTINO TIRAO SANTIAGO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 03/04/2003 E030209S1 / / ,00 SS T DA SILVA DOS SANTOS FORTUNATO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 08/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y DE ALVIZ RUIZ DE INFANTE LAURA 116 RD 13/92 11/05/2003 E030203S1 / / ,05 BI-8123-AY DE ARESTI SALAZAR JOSE IGNACIO ART G R.D.13/92,17 06/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI L DE BENITO PALACIO SARA ESTHER ART G R.D.13/92,17 07/02/2003 E030207S1 / / , BXM DE CORTAZAR TAMAYO ALICIA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W DE JUAN SIERRA FERNANDO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 06/02/2003 E030207S1 / / ,00 B OD DE JUANA BASOCO MARIA PILAR ART.91.2.M R.D.13/92, 17 25/02/2003 E030207S1 / / ,00 B OD DE JUANA BASOCO MARIA PILAR ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI L DE LA CRUZ REVILLA DOMICIANO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 23/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU W DE LA CUERDA FERNANDEZ CABRERA MARIA DEL ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BYB DE LA HERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BYB DE LA HERA MARTINEZ MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y DE LA PRIETA SABORIDO ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y DE LA PRIETA SABORIDO ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y DE LA PRIETA SABORIDO ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N DE LA PUENTE MARTINEZ EDUARDO ART.91.2.I R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI N DE LA PUENTE MARTINEZ EDUARDO ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N DE LA PUENTE MARTINEZ EDUARDO ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W DE LA QUINTANA BUENO EDUARDO JOSE ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I DE LA RIVA DE LA ROSA MARIA CRISTINA ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U DE LOS BUEIS FERNANDEZ RAMON ART ORDENANZA 20/1 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 M WJ DE LUCAS ESPOSITO MARIA TERESA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI L DE OLANO GABIRIA BEGOÑA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K DE ORTE MARTINEZ DE ALBENIZ ELOY ART.91.2.M R.D.13/92, 17 17/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU Z DE URALDE SANZ SERGIO ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU Z DE URALDE SANZ SERGIO ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI V DE VIANA RIVERA IGNACIO MARIA ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S DE VIANA RIVERA MIGUEL MARIA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI V DE VICENTE RIVERO MELCHOR ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N DE YRAZU BAJO FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / , BHK DEAGRA BARREIRA SEBASTIAN ART ORDENANZA 20/1 25/04/2003 E030212S1 / / ,08 VA-1359-AF DEHESA PASTOR GABRIEL ART ORDENANZA 20/1 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI M DEL BOSQUE PEREZ FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-5065-CG DEL CAMPO LA FUENTE MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-8601-CL DEL CAMPO LA FUENTE MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-8601-CL DEL CAMPO LA FUENTE MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-8601-CL DEL CAMPO LA FUENTE MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/1 31/03/2003 E030212S1 / / ,08 BI-8601-CL DEL CAMPO LA FUENTE MARIA ROSARIO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI M DEL CAMPO MARTINEZ DE LAGOS SANTIAGO ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O DEL CAMPO MORAZA SERGIO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI N DEL CAMPO SAN VICENTE JESUS ART G R.D.13/92,17 19/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI S DEL CASTILLO MEDIAVILLA MIREN EUKENE ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / , CCR DEL HOYO MORALES JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BTL DEL POZO LOPEZ DE VERGARA AMAYA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 12/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI U DEL RIO CASAL AINHOA ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030212S1 / / ,08 C BLR DEL VAL ALONSO DIEGO 116 RD 13/92 23/05/2003 E030203S1 / / ,05

14 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BJF DEL VAL ARAGON FELIPE 116 RD 13/92 10/06/2003 E030212S1 / / ,05 BU W DEL VAL QUINTANILLA SELENA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W DEL VALLE SAINZ FRANCISCO JAVIER ART.94.2.E R.D.13/92, 17 23/05/2003 E030203S1 / / ,08 VI O DEL VALLE TAUSTE RAMON JUAN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X DELGADO BELTRAN DE HEREDIA CARLOS ALBERT ART ORDENANZA 20/1 06/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI M DELGADO CABRERA ANA MARIA ART ORDENANZA 20/1 13/03/2003 E030212S1 / / , BJB DELGADO CORTIJO JUAN FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI W DELGADO DEL CURA MARIA ANGELES ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI L DELGADO PEREZ KOLDOBIKA ART G R.D.13/92,17 01/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI L DELGADO PEREZ KOLDOBIKA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 23/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI U DELGADO ULIBARRI MARIA DOLORES 116 RD 13/92 13/04/2003 E030203S1 / / , CTZ DEMIDOV LEONID ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 07/03/2003 E030209S1 / / ,08 MU-4628-CJ DIAZ AISA BLANCA ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / , BYT DIAZ ALONSO ROBERTO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 02/04/2003 E030212S1 / / , BHG DIAZ ANDA FELIX ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X DIAZ CACHO OSCAR LUIS ART ORDENANZA 20/1 03/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI X DIAZ CANO IÑAKI ART.91.2.H R.D.13/92, 17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI V DIAZ DE ALDA GOMEZ DE SEGURA MIKEL ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V DIAZ DE ALDA GOMEZ DE SEGURA MIKEL ART ORDENANZA 20/1 09/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI P DIAZ DE ARANGUIZ ZARATE LEIRE ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI P DIAZ DE ARANGUIZ ZARATE LEIRE ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-9652-AT DIAZ DE CERIO ARISTIMUÑO SANTIAGO ART.21 R.D.13/92, 17 ENER 10/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI X DIAZ DE CORCUERA CABANILLAS VIRGINIA ART.91.2.I R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI H DIAZ DE CORCUERA GONZALEZ MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BSR DIAZ DE CORCUERA URIBE-ETXEBARRIA SUSANA R.G.C.-ART.50 18/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI X DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA JESUS ART.91.2.I R.D.13/92, 17 03/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-2967-CD DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA JESUS ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-2967-CD DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA JESUS ART ORDENANZA 20/1 02/04/2003 E030212S1 / / ,08 BI-2967-CD DIAZ DE DURANA GONZALEZ DE DURANA JESUS ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI L DIAZ DE GARAYO QUINTANA ANGEL RAMON ART.91.2.H R.D.13/92, 17 24/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI L DIAZ DE GARAYO QUINTANA ANGEL RAMON ART.91.2 R.D. 13/92, 17 E 28/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI V DIAZ DE GARAYO REMIRO IÑAKI LSV-ART.12 RGC-ART.20 10/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI X DIAZ DE GUEREÑU CASTAÑEDA OSCAR ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X DIAZ DE GUEREÑU CASTAÑEDA OSCAR ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS-3286-AM DIAZ DE HEREDIA ALONSO CRISTINA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 14/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI U DIAZ DE LA CONCEPCION JOSE LUIS 56.3 RD 13/92 24/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI X DIAZ DE OTALORA CABRERA JOSE LUIS ART G R.D.13/92,17 10/02/2003 E030207S1 / / , BYH DIAZ DE OTALORA GONZALEZ RUBEN ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W DIAZ DE OTAZU ARREGUI RICARDO ART ORDENANZA 20/1 11/03/2003 E030209S1 / / , BKF DIAZ DE OTAZU SAEZ EDUARDO ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI X DIAZ DE TUESTA MARTINEZ DE LIZARDUY IÑIG ART G R.D.13/92,17 03/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X DIAZ DE TUESTA MARTINEZ DE LIZARDUY IÑIG ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI P DIAZ DE ZERIO GOMEZ DE SEGURA ANA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6541-BV DIAZ DOMINGUEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/1 03/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI O DIAZ FERNANDEZ ANTONIO LUIS 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI M DIAZ FERNANDEZ ANTONIO LUIS ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART.91.2.H R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,00 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU J DIAZ FERNANDEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA, 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI M DIAZ GARCIA MARCELO ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-8015-BW DIAZ LALINDE MAITE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 23/01/2003 E030207S1 / / , BRS DIAZ MENDAZA RAUL DANIEL ART ORDENANZA 20/1 18/03/2003 E030212S1 / / , BRS DIAZ MENDAZA RAUL DANIEL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 26/03/2003 E030212S1 / / ,00 BI-3493-BP DIAZ MORAZA ALEJANDRO 56.3 RD 13/92 20/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI U DIAZ PARDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U DIAZ PARDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U DIAZ PARDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U DIAZ PARDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI U DIAZ PARDO RAUL ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 IB-5975-DF DIAZ PEREZ MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K DIAZ RAMUDO PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K DIAZ RAMUDO PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI K DIAZ RAMUDO PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 C BNR DIAZ RUEDA GUILLERMO 56.3 RD 13/92 02/06/2003 E030212S1 / / ,00 C BNR DIAZ RUEDA GUILLERMO RD 13/92 31/03/2003 E030209S1 / / ,05 C BNR DIAZ RUEDA GUILLERMO RD 13/92 23/05/2003 E030203S1 / / , BHK DIEGO ALONSO JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P DIENTE PEREZ MARIA CARMEN ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I DIEZ ALADRO GORKA 116 RD 13/92 28/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI M DIEZ ALONSO FELISA ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / , BWX DIEZ BENGOECHEA GERARDO ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / , BSX DIEZ DARRIBA JOSE JAVIER ART ORDENANZA 20/ 01/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI M DIEZ GOMEZ MARIA BLANCA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00 P J DIEZ HERRERO ROBERTO JOSE ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 10/03/2003 E030212S1 / / ,08 P J DIEZ HERRERO ROBERTO JOSE ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 P J DIEZ HERRERO ROBERTO JOSE ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI J DIEZ MARTINEZ FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K DIEZ RODRIGUEZ ENRIQUE ART.91.2.H R.D.13/92, 17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART G R.D.13/92,17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00

15 114 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº 3 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART G R.D.13/92,17 12/03/2003 E030207S1 / / ,00 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART ORDENANZA 20/1 05/05/2003 E030212S1 / / ,08 LO P DIEZ VILLAHOZ YOLANDA ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI I DJELLAILIA RACHID ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X DOMAICA ANSOLA MAIDER ART ORDENANZA 20/1 05/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y DOMINGUES FERREIRA SIDONIA MARIA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 11/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI W DOMINGUEZ BAYONA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS-1023-AD DOMINGUEZ CANTO FRANCISCO J ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO ART ORDENANZA 20/ 01/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 25/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI I DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U DOMINGUEZ FERNANDEZ JULIO LSV-ART.12 RGC-ART.20 06/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI U DOMINGUEZ FERNANDEZ PILAR ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI K DOMINGUEZ GAVILAN ANGEL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 17/02/2003 E030207S1 / / , BRN DOMINGUEZ GONZALEZ ARANTZA ART ORDENANZA 20/1 25/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI M DOMINGUEZ LUIS LEOPOLDO ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI M DOMINGUEZ LUIS LEOPOLDO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U DOMINGUEZ MARIN MARIA BLANCA ART ORDENANZA 20/1 14/04/2003 E030209S1 / / , BFF DOMINGUEZ RAMOS ANGUSTIAS ART ORDENANZA 20/1 24/04/2003 E030209S1 / / , BKS DOMINGUEZ RODRIGUEZ AGUSTIN ART G R.D.13/92,17 22/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI U DOMINGUEZ SUAREZ MANUEL ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI L DONAIRE SELFA JUAN LORENZO R.G.C.-ART.50 18/08/2003 E030212S1 / / ,00 VI L DONNAY PANCORBO HECTOR LSV-ART.12 RGC-ART.20 01/06/2003 E030203S1 / / , BHV DUEÑAS ANTOLIN JOSE ANGEL ART ORDENANZA 20/1 12/05/2003 E030212S1 / / ,08 BI-3718-CC DUO IRUZQUIETA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 BI-3718-CC DUO IRUZQUIETA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 BI-3718-CC DUO IRUZQUIETA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X DUQUE VALLEJO MARTIN ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / , BHG DUQUE VARGAS JOSU ART ORDENANZA 20/1 07/05/2003 E030212S1 / / , BHG DUQUE VARGAS JOSU ART ORDENANZA 20/1 08/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI W DURAN ALONSO ADELAIDA ART.94.2.A R.D.13/92, 17 12/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI Y DURAN CALLEJA OIER ART ORDENANZA 20/1 30/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI Y DURAN CALLEJA OIER ART.94.2.D R.D.13/92, 17 07/05/2003 E030212S1 / / ,08 C BMY DURAN CARRO JOAQUIN LSV-ART.12 RGC-ART.20 05/08/2003 E030212S1 / / , BLT DURAN RUIZ ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / , BLT DURAN RUIZ ANTONIO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 MA-1097-BW DURANA MARTINEZ DE RITUERTO MARIA SARA ART ORDENANZA 20/1 22/04/2003 E030212S1 / / ,08 BI-0436-CD ECHANOJAUREGUI GARAMENDI AITOR 116 RD 13/92 21/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI Y ECHANOVE MORET MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ECHANOVE MORET MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ECHANOVE MORET MERCEDES ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ECHAVARRI LEZA MANUEL ART.94.2.E R.D.13/92, 17 08/04/2003 E030203S1 / / , BSC ECHAVE CAMPELO LUIS JAVIER ART.94.2.A R.D.13/92, 17 05/03/2003 E030212S1 / / , BSC ECHAVE CAMPELO LUIS JAVIER ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 10/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI I ECHAVE CAMPELO LUIS JAVIER ART.91.2.M R.D.13/92, 17 07/03/2003 E030209S1 / / , BSC ECHAVE CAMPELO LUIS JAVIER ART ORDENANZA 20/1 18/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI V ECHAVE CAMPELO OSCAR ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 03/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI V ECHAVE CAMPELO OSCAR ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , CCS ECHEANDIA JURADO BEGOÑA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W ECHEBARRIA INDART MARIA ANGELES ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V ECHEBARRIETA OLABARRIETA EDUARDO ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI L ECHEBERRIA AGUIRRE MARIA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI L ECHEBERRIA AGUIRRE MARIA ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L ECHEBERRIA AGUIRRE MARIA ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L ECHEBERRIA AGUIRRE MARIA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI X ECHEPARE GOMEZ ANA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X ECHEVARRIA CAÑO JOSEBA KOLDOBIKA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ECHEZARRETA GOIBURU FELIX ART G R.D.13/92,17 23/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI O EDESO ORTEGA ROBERTO ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K EDOGIAWERIE MINISTER ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI K EDOGIAWERIE MINISTER ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI K EDOGIAWERIE MINISTER ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI K EDOGIAWERIE MINISTER ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI K EDOGIAWERIE MINISTER ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-1963-AX EGAÑA ZUBICARAY MARIA PURIFICACION ART.91.2.H R.D.13/92, 17 26/02/2003 E030207S1 / / , BYH EGUIA ZABALETA ALVARO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 29/04/2003 E030203S1 / / , BLX EGUIARA SUSAETA FERNANDO ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V EGUILETA LOPEZ MARIA BLANCA ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI G EGUILUZ OLMOS JORGE ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI G EGUILUZ OLMOS JORGE ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T EGUILUZ PANGUA ANTONIO ART G R.D.13/92,17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI T EGUILUZ PANGUA ANTONIO ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI O EGUILUZ REÑONES MARIA DEL CARMEN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 08/05/2003 E030209S1 / / ,00 VI P EGUREN CHINCHURRETA EDUARDO ART ORDENANZA 20/1 01/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI S EGUREN MADINA MARIA TERESA ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P EIZAGUIRRE SARA IÑAKI 116 RD 13/92 04/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI P EIZAGUIRRE SARA IÑAKI ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI P EIZAGUIRRE SARA IÑAKI ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P EIZAGUIRRE SARA IÑAKI ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 07/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI K EL AMRANI EL AMRANI MOHAMED ART ORDENANZA 20/1 27/03/2003 E030209S1 / / , CCL EL FAKIHI MUSTAPHA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 06/06/2003 E030212S1 / / ,08 M ID EL HASSOUNI MOURAD ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI S ELBURGO MARIN MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ELIZONDO LARREINA MAITE ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O ELKORO BEREIKUA JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/1 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 SS-4460-BJ ELKOROBARRUTIA ALDABE JAKELINE LOURDES ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y ELORZA AZKARATE SEGUNDO ART ORDENANZA 20/1 04/03/2003 E030209S1 / / ,08

16 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI Y ELORZA AZKARATE SEGUNDO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI L ELORZA HERNANDEZ JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/1 10/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI N ELORZA HONRADO FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI K ELORZA RUIZ DE ALEGRIA FERNANDO ART,44 R.D.13/92, 17 ENER 24/03/2003 E030209S1 / / ,25 NA-5964-AB ELORZA RUIZ DE EGUILAZ VALENTIN ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / ,05 BU I ELORZA VALENCIA MARIA LUZ ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO N ELOSEGUI APAOLAZA FRANCISCO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 07/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI L ENNEJAR MOHAMMED ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI K ENRIQUEZ BARRASA FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T ENRIQUEZ LOPEZ FERNANDO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 13/02/2003 E030207S1 / / , CBJ EPELDE GABIÑA PEDRO MARIA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 02/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI J EPELDE SANTIAGO MIKEL GOTZON 116 RD 13/92 16/05/2003 E030203S1 / / ,05 BI-9061-BL EREÑO MATARANA ARKAITZ ART.91.2.I R.D.13/92, 17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 NA-5894-AU EREZUMA ORTIZ ZORIONE ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA-5894-AU EREZUMA ORTIZ ZORIONE ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 NA-5894-AU EREZUMA ORTIZ ZORIONE ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA-5894-AU EREZUMA ORTIZ ZORIONE ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 NA-5894-AU EREZUMA ORTIZ ZORIONE ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI T ERRASTI AMOZARRAIN MIREN ARANZAZU 91.2M RD 13/92 03/03/2003 E030212S1 / / ,00 VI T ERRASTI AMOZARRAIN MIREN ARANZAZU ART ORDENANZA 20/1 10/05/2003 E030209S1 / / ,08 NA-5710-BC ERREA ARGAIZ JAVIER 116 RD 13/92 17/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI X ESCALANTE CERVERA VICENTE ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 08/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI S ESCALANTE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU H ESCOBAR LOPEZ MIGUEL ART.94.2.E R.D.13/92, 17 10/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI N ESCOBAR VALLE JOSE DIEGO ART ORDENANZA 20/1 12/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI U ESCRIBANO RUIZ JOAQUIN ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI V ESCUDERO ELORZA ALBERTO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 01/04/2003 E030209S1 / / ,00 NA-8657-AK ESCUDERO MIGUEZ DIEGO 116 RD 13/92 31/05/2003 E030203S1 / / , BYK ESGUEVA DIEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BYK ESGUEVA DIEZ MARIA DEL PILAR ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI L ESPAÑOL LARRAÑAGA ROBERTO 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI X ESPADAS RIPA ANGELICA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI W ESPARTERO BAREA LUIS ANGEL ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / , BWW ESPARZA ECHARRI MARIA BLANCA ART.91.2.C R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / , BLX ESPEJO REDONDO JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/ 05/02/2003 E030207S1 / / ,05 VI P ESPINAL PEREZ ANTIGUA ALTAGRACIA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T ESPINOSA GALVEZ NOELIA ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / , CGJ ESPINOSA GALVEZ NOELIA ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030209S1 / / ,08 M ZU ESPINOSA MONTES MARIA DEL CARMEN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 14/04/2003 E030203S1 / / ,00 VI N ESQUIBEL LARRAÑAGA JOSE LUIS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 SS-5357-AZ ESTALA CUADRADO JUAN MANUEL ART ORDENANZA 20/1 03/03/2003 E030212S1 / / ,08 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS-4925-AG ESTANGA IBARLUCEA MARIA ELENA ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U ESTAVILLO ANGULO JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 C BLV ESTEVEZ MENDEZ WILKINS LUIS ART R.D.13/92, 17 E 01/06/2003 E030212S1 / / ,08 VI W ESTIBARIZ MARTINEZ DE ALEGRIA ERNESTO ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W ESTIBARIZ MARTINEZ DE ALEGRIA ERNESTO ART.91.2.K R.D.13/92, 17 10/04/2003 E030212S1 / / , BMF ESTIRADO VERA CRISTINA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N ESTIVALEZ FERNANDEZ DE ARANGUIZ LORENZO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 C BNZ ESTRADA VELASCO DANIEL LSV-ART.12 RGC-ART.20 03/08/2003 E030212S1 / / ,56 VI P ETXEANDIA BARRERA PEDRO ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P ETXEANDIA BARRERA PEDRO ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y ETXEBARRIA INTXAUSTI JOXE ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / , CBW ETXEBARRIA LANBORENA ITZIAR ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X ETXEBERRIA UGARTE IÑAKI MIRENA ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y ETXEBERRIA ZUAZO MATILDE ART.91.2.H R.D.13/92, 17 31/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y ETXEBERRIA ZUAZO MATILDE ART ORDENANZA 20/1 09/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI M ETXEZARRETA BENGOA OSCAR MARTIN ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI M ETXEZARRETA BENGOA OSCAR MARTIN ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 SS-3891-AX EUGENIO NOGALES IGNACIO ART ORDENANZA 20/1 25/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI L EXPOSITO SAEZ DE IBARRA ESTIBALIZ ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 11/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI U EXPOSITO TRIVIÑO JOSE PASCUAL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART G R.D.13/92,17 20/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O EXTRAMIANA GONZALEZ ANGEL DAVID ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU Z EZ ZIYANI ABDELKADER ART.91.2.H R.D.13/92, 17 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI F EZCURRA ZABALA MARIA IDOYA ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI F EZCURRA ZABALA MARIA IDOYA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI F EZCURRA ZABALA MARIA IDOYA ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI F EZCURRA ZABALA MARIA IDOYA ART ORDENANZA 20/ 05/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI L EZIOLAZA GALAN JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / , BFK EZKURRA AMOZARRAIN GASPAR ART.91.2.I R.D.13/92, 17 09/01/2003 E030209S1 / / , BFK EZKURRA AMOZARRAIN GASPAR ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 16/11/2002 E030212S1 / / ,00 LO U EZPELETA CALVO JOSEBA AITOR ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / , BHY EZPELETA GARCIA DE ANDOIN VICTOR ART.94.2.E R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030209S1 / / , BHY EZPELETA GARCIA DE ANDOIN VICTOR ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05

17 116 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BHY EZPELETA GARCIA DE ANDOIN VICTOR ART.94.2.E R.D.13/92, 17 04/04/2003 E030209S1 / / , BHY EZPELETA GARCIA DE ANDOIN VICTOR ART.94.2.E R.D.13/92, 17 10/05/2003 E030209S1 / / , BHY EZPELETA GARCIA DE ANDOIN VICTOR ART.94.2.E R.D.13/92, 17 13/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI K EZPELETA VICARIO ANGEL ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 SS W FADEL SOUFIANE ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / , BKR FANEGA CID PEDRO JOSE ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 FELIPE FERNANDEZ DE ANTEZANA AMADOR ORD.LIMPIEZA ORD.MUN.17-23/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI H FEO SANTOS BERNABE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI X FERNADEZ DE ARANGUIZ IÑIGUEZ DE CIRIANO ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 10/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI X FERNADEZ DE ARANGUIZ IÑIGUEZ DE CIRIANO ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 NA-1903-BB FERNANDEZ AGUADO JESUS MARIA ART ORDENANZA 20/1 07/05/2003 E030212S1 / / ,08 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 09/05/2003 E030209S1 / / ,08 BI-6020-CS FERNANDEZ ARMENTIA ALFREDO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI V FERNANDEZ BARRIO JOSE ANGEL ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 13/03/2003 E030212S1 / / , BDN FERNANDEZ BELTRAN DE GUEVARA JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/ 20/03/2003 E030209S1 / / , BDN FERNANDEZ BELTRAN DE GUEVARA JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / , BDN FERNANDEZ BELTRAN DE GUEVARA JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / , BDN FERNANDEZ BELTRAN DE GUEVARA JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / , BDN FERNANDEZ BELTRAN DE GUEVARA JUAN MARIA ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / , BKL FERNANDEZ BRAVO HECTOR ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI S FERNANDEZ BUSTERO JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W FERNANDEZ CAMUESCO OSCAR ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 24/03/2003 E030209S1 / / , BGD FERNANDEZ CENTENO LUIS ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / , BGD FERNANDEZ CENTENO LUIS ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ COCA ANTONIO JESUS 116 RD 13/92 05/06/2003 E030212S1 / / ,05 VI T FERNANDEZ CORTA ARANTXA ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W FERNANDEZ DE ALAIZA ALDAMA FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI L FERNANDEZ DE ARANGUIZ IÑIGUEZ DE CIRIANO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI G FERNANDEZ DE ARANGUIZ MAYO MARIA CARMEN ART.91.2.I R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-1810-BX FERNANDEZ DE ARROYABE RUIZ DE AUSTRI JOS ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI X FERNANDEZ DE ARROYABE VAL DIEGO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 BI-3543-BP FERNANDEZ DE ARROYABE VILLARROEL OIANE ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-3543-BP FERNANDEZ DE ARROYABE VILLARROEL OIANE ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / , BDK FERNANDEZ DE BETOÑO RELAÑO ROBERTO ART.94.2.E R.D.13/92, 17 27/05/2003 E030203S1 / / ,08 VI P FERNANDEZ DE GAMARRA LOPEZ DE SUBIJANA J ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI U FERNANDEZ DE GOBEO AIZPURU ANA ROSA ART.91,2.M R.D.13/92, 17 03/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI V FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE FERN ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V FERNANDEZ DE LARREA ORTIZ DE ZARATE FERN ART ORDENANZA 20/ 23/04/2003 E030212S1 / / , BPM FERNANDEZ DE LARREA PEREZ DE SAN ROMAN K ART.91.2.H R.D.13/92, 17 29/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI X FERNANDEZ DE MATAUCO PARRA JUAN JOSE ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 22/02/2003 E030207S1 / / , BRD FERNANDEZ DE MONJE ARMENTIA ESTHER ART G R.D.13/92,17 24/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI O FERNANDEZ DE OLANO OCIO MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI U FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ DE VICUÑA B ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART.94.2.A R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE QUINCOCES LOPEZ JON ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI T FERNANDEZ DE RETANA GONZALEZ DE LOPIDANA ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FERNANDEZ DE RETANA ORTIZ DE ZARATE LUIS ART.94.2.E R.D.13/92, 17 13/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI J FERNANDEZ DE RETANA PEREZ DE HEREDIA PAT ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI O FERNANDEZ DE ROMARATEGUI MARTINEZ DE EST 116 RD 13/92 08/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI P FERNANDEZ DE TROCONIZ FERNANDEZ JOSE IGN ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI O FERNANDEZ DE TROCONIZ RUIZ IBON ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ DE VILLAVERDE SAENZ DE UGARTE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y FERNANDEZ DIEZ ANDRES ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI N FERNANDEZ DIZ DOMINGO ART G R.D.13/92,17 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 O BN FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 BI-5639-CL FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 08/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI T FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI J FERNANDEZ GAMIZ EDUARDO ART R.D.13/92, 17 E 11/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI X FERNANDEZ GAMIZ JUAN CRUZ ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO ART ORDENANZA 20/1 24/04/2003 E030209S1 / / , BMF FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON ART.91.2.H R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI J FERNANDEZ GARCIA MARIA JOSEFA ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U FERNANDEZ GARRIDO JOSE LUIS ART.91.2.H R.D.13/92, 17 27/01/2003 E030207S1 / / ,00 BI-4908-BZ FERNANDEZ GUANTES DAVID ART.91.2.I R.D.13/92, 17 29/10/2002 E030209S1 / / ,00 VI W FERNANDEZ IBARRA SILVIA ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05

18 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI L FERNANDEZ IGNACIO ENRIQUE 56.3 RD 13/92 25/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI U FERNANDEZ IRADIER FRANCISCO JAVIER ART.91.2.C R.D.13/92, 17 04/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI U FERNANDEZ JIMENEZ SALVADOR ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , BWP FERNANDEZ LEON JAVIER 56.3 RD 13/92 29/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI X FERNANDEZ LEON JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU V FERNANDEZ LOPEZ DE ABERASTURI DAVID ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / , BCM FERNANDEZ LOPEZ MANUEL ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ LOPEZ MARIA ARACELI ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ LOPEZ MARIA ARACELI ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BTL FERNANDEZ MIELGO JUAN ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 15/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI I FERNANDEZ MIRANDA MANCISIDOR GORKA ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N FERNANDEZ MONTERO JOSE HIPOLITO R.G.C.-ART.50 08/07/2003 E030209S1 / / ,00 VI X FERNANDEZ NIEVA ANA MARIA VICTORIA ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI X FERNANDEZ NIEVA ANA MARIA VICTORIA ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI J FERNANDEZ OLEAGA JUAN ALBERTO ART.91,2.M R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / , BXX FERNANDEZ OTERO FRANCISCO RAFAEL ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI W FERNANDEZ PASCUAL YOLANDA ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W FERNANDEZ PASCUAL YOLANDA ART.94.2.A R.D.13/ /04/2003 E030209S1 / / ,08 VA Y FERNANDEZ PEÑA ISAAC ENRIQUE ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / , BZR FERNANDEZ PECIÑA FRANCISCO JAVIER ART.91.2.M R.D.13/92, 17 26/01/2003 E030207S1 / / , BLH FERNANDEZ PEREZ ANGEL MARIA ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BSR FERNANDEZ PEREZ MARIA MILAGROS ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 SS-7774-AW FERNANDEZ POZO MARCELINO ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V FERNANDEZ RAMOS MARIA MERCEDES ART.91.2.B R.D.13/92, 17 18/03/2003 E030212S1 / / ,00 VI U FERNANDEZ ROQUE ROSA MARIA ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / , CDG FERNANDEZ SAMPEDRO ARMANDO LSV-ART.12 RGC-ART.20 15/07/2003 E030203S1 / / ,00 VI O FERNANDEZ TEJEDA ANDRES MARIA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 NA-6293-AP FERNANDEZ TEJEDA ANDRES MARIA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 11/04/2003 E030212S1 / / ,08 NA-6293-AP FERNANDEZ TEJEDA ANDRES MARIA ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI H FERNANDEZ UGARTE PRUDENCIO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI T FERNANDEZ ZOILO JESUS ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N FERREIRA DE LA FUENTE JOSE MANUEL ART G R.D.13/92,17 11/02/2003 E030207S1 / / ,00 M KX FERREIRA SEBASTIAN LUIS ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 B LY FERRERAS GONZALEZ MARI SOL ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / ,05 B LY FERRERAS GONZALEZ MARI SOL ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI V FLORES RACERO BLANCA ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI T FLORES REGUERO DAMIAN 116 RD 13/92 27/05/2003 E030203S1 / / ,05 SG H FLORES REGUERO DAMIAN ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI P FONSECA BARREDO ZURINE ART.91.2.M R.D.13/92, 17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI P FONSECA BARREDO ZURINE ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI P FONSECA BARREDO ZURINE ART.94.2.E R.D.13/92, 17 26/03/2003 E030212S1 / / , BNL FONTECHA GARCIA MARIA DEL CARMEN ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI Y FORONDA ALONSO OIHANE ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y FORONDA LUZURIAGA FELIX ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / , BMS FRAIDIAS VENEGAS OLGA MARIA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / , BMS FRAIDIAS VENEGAS OLGA MARIA ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 08/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI I FRAILE MORAZA MARIA ISABEL ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I FRANCHO MIGUEL RAMON ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 04/04/2003 E030209S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 M OG FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 M OG FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / , BLH FRANCHO MIGUEL RAMON ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI W FRANCISCO CORREONERO JOSE MARIA ART.94.2.A R.D.13/ /03/2003 E030212S1 / / ,08 NA-1093-AV FRANCO PRADO IGNACIO JAVIER ART.91.2.I R.D.13/92, 17 08/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X FRANCO PRADO VALENTIN ART ORDENANZA 20/1 04/04/2003 E030209S1 / / , BFK FRANCO RUIZ MARIA CONCEPCION ART ORDENANZA 20/1 07/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI M FREILE GONZALEZ VIRGILIO ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU T FRESNO AGUILAR FRUCTUOSO ART G R.D.13/92,17 21/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU T FRESNO AGUILAR FRUCTUOSO ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 11/03/2003 E030209S1 / / ,08 BU T FRESNO AGUILAR FRUCTUOSO ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU T FRESNO AGUILAR FRUCTUOSO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 Z BB FRESNO SOLANA LAURA ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 Z BB FRESNO SOLANA LAURA ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I FRIAS CAÑADA JOSE EUSEBIO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I FRIAS CAÑADA JOSE EUSEBIO ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I FRIAS CAÑADA JOSE EUSEBIO ART.94.2.D R.D.13/92, 17 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI I FRIAS CAÑADA JOSE EUSEBIO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N FRIAS ORTIZ DE URBINA JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BFP FRIAS RIESCO MARIA DE LOS ANGELES ART.91.2.M R.D.13/92, 17 30/01/2003 E030207S1 / / , BFP FRIAS RIESCO MARIA DE LOS ANGELES ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / , BFP FRIAS RIESCO MARIA DE LOS ANGELES ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 30/04/2003 E030209S1 / / , BBM FRIAS RIESCO MARIA JESUS ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 13/05/2003 E030209S1 / / , BBM FRIAS RIESCO MARIA JESUS ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO H FRIAS SANCHEZ JOSE MARIA ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 10/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI K FRIAS SANCHEZ JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO H FRIAS SANCHEZ JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO H FRIAS SANCHEZ JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / , BJY FU RONGWEI ART.91.2.H R.D.13/92, 17 11/02/2003 E030207S1 / / ,00

19 118 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº BPR FUENTE BASCONCILLOS FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/1 15/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI O FUENTES AZKOITIA FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / , BDN FUENTES CETINA ERLANTZ ART.91.2.H R.D.13/92, 17 28/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI M FUENTES FERNANDEZ ANGEL LUIS ART ORDENANZA 20/ 02/04/2003 E030212S1 / / , BDN FUENTES GARCIA FERNANDO ENRIQUE ART.91.2.H R.D.13/92, 17 10/03/2003 E030207S1 / / ,00 S Z FUENTES GARCIA JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 S Z FUENTES GARCIA JUAN CARLOS ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 07/04/2003 E030209S1 / / ,08 S Z FUENTES GARCIA JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 LE T FUENTES GONZALEZ JOAQUIN ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI H FUENTURBE NUÑEZ AINTZANE CINTIA ART ORDENANZA 20/ 01/04/2003 E030209S1 / / , BBM FULGUERAL MARTINEZ DAVID RUBEN ART.91.2.M R.D.13/92, 17 12/02/2003 E030207S1 / / , BBM FULGUERAL MARTINEZ DAVID RUBEN ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 12/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI Y GAÑAN BERMUDEZ RAUL ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS-0778-BD GABANCHO ALDAY ERNESTO 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI M GABARRI GABARRI EMILIO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 06/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI M GABARRI GABARRI EMILIO ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI T GABRIEL DIAZ JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 NA-6153-AN GABRIEL JIMENEZ REBECA AURORA ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V GAGO ANDRES OSCAR ART.94.2.E R.D.13/92, 17 14/04/2003 E030209S1 / / , BCS GAGO EGEA ADOLFO ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 07/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI S GAINZARAIN OCIO MARIA BELEN ART.94.2.A R.D.13/92, 17 06/02/2003 E030207S1 / / ,00 BI-1395-BP GALAN PEREZ JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-1395-BP GALAN PEREZ JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 BI-1395-BP GALAN PEREZ JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / , BVJ GALERON REYES JOSELO ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BVJ GALERON REYES JOSELO ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / , BKS GALERON REYES JOSELO LSV-ART.12 RGC-ART.20 05/08/2003 E030203S1 / / , BCR GALILEA PASCUAL MA ALICIA ART.94.2.E R.D.13/92, 17 08/04/2003 E030212S1 / / , BCR GALILEA PASCUAL MA ALICIA ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 LE N GALIN ROZAS ANTONIO ART ORDENANZA 20/1 07/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI K GALINDO IGLESIAS ROBERTO 14 RD 23/92 01/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI K GALINDO IGLESIAS ROBERTO 116 RD 13/92 01/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI O GALLARDO MARTINEZ JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 30/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI O GALLARDO MARTINEZ JUAN CARLOS ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI N GALLARDO TERCEÑO LANDER ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N GALLARDO TERCEÑO LANDER ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N GALLARDO TERCEÑO LANDER ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / , BZH GALLEGO CASTAÑEDA MANUEL ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI T GALLEGO FLORES MANUEL ART ORDENANZA 20/1 09/05/2003 E030209S1 / / ,08 VI V GALLEGO PEÑA AMANCIO R.G.C.-ART.50 16/07/2003 E030212S1 / / , BNT GALPARSORO LABAYEN LUCIA ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI O GALVEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER R.G.C.-ART.50 19/06/2003 E030212S1 / / ,00 VI U GAMBIN PLATERO SONIA 116 RD 13/92 31/05/2003 E030203S1 / / , CFX GAMIZ FERNANDEZ DE LUCO ELOY ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 NA P GAMIZ ORUE ANA MARIA ART.91.2.C R.D.13/92, 17 05/02/2003 E030207S1 / / ,00 NA P GAMIZ ORUE ANA MARIA ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI L GANCHEGUI TOLOSA ELISABET ART G R.D.13/92,17 06/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y GANUZA PALOMINO RAUL ART.91.2.M R.D.13/92, 17 18/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI N GARAICOECHEA SAGASTI PAULA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI Y GARAY ALVIRA EDUARDO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 08/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI P GARAYGORDOBIL BENGOA IÑIGO 14 RD 23/92 18/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI X GARAYO MUGARZA ROBERTO ART.91.2.M R.D.13/92, 17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 M SH GARCIA ALONSO JOSE IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 29/04/2003 E030209S1 / / ,05 TE E GARCIA ALTARRIBAS JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/1 10/04/2003 E030212S1 / / , BWC GARCIA ALVAREZ BENILDE ART.132 R.D.13/92, 17 ENE 09/05/2003 E030203S1 / / , CBZ GARCIA ALVAREZ MANUEL ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 NA M GARCIA ANDA IGNACIO ART R.D.13/92, 17 E 12/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI K GARCIA ARAGON RUPERTO ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V GARCIA ARAMENDI GORKA ART.91.2.H R.D.13/92, 17 12/05/2003 E030203S1 / / ,00 VI J GARCIA BARAHONA ISMAEL ART ORDENANZA 20/ 09/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-0626-BZ GARCIA BENGOECHEA JOSEBA R.G.C.-ART.50 20/07/2003 E030212S1 / / , CCN GARCIA BLAZQUEZ FERNANDO ART.9.2. ORDENANZA 20/11/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI T GARCIA BLAZQUEZ RICARDO ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI U GARCIA BOGAZ JOSE MANUEL ART,91.1. R.D.13/92, 17 E 08/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI T GARCIA BOLAÑOS MIGUEL ANGEL 116 RD 13/92 24/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI K GARCIA BUSTAMANTE JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K GARCIA BUSTAMANTE JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / ,05 SS Z GARCIA CALATAYUD YENIFER 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI V GARCIA CASTRO MARGARITA ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / ,05 BI-5043-BP GARCIA CIVEIRA CRISTOBAL ART.91.2.C R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030207S1 / / , BNT GARCIA CORRAL MARIA TERESA ART ORDENANZA 20/ 26/04/2003 E030209S1 / / , BTN GARCIA CORRALES IVAN JUAN ART.91.2.H R.D.13/92, 17 25/01/2003 E030207S1 / / , BWR GARCIA DE BORBOLLA MARIA ANGELES 116 RD 13/92 17/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI V GARCIA DE CORTAZAR ALBIZUA J.MARIA ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI V GARCIA DE CORTAZAR ALBIZUA J.MARIA ART.94.2.D R.D.13/92, 17 27/03/2003 E030209S1 / / ,08 VI M GARCIA DE DIEGO MARIA EMMA ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / , BKR GARCIA DE LA PUENTE ANGEL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BKR GARCIA DE LA PUENTE ANGEL ART.94.1 C RD.13/92, 17 E 17/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI M GARCIA DE LA TORRE SIXTO MARIA MILAGROS ART ORDENANZA 20/1 16/04/2003 E030212S1 / / ,08 VI S GARCIA DE MARDONES GARCIA IGNACIO 116 RD 13/92 13/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI Y GARCIA DE SALAZAR IBAÑEZ DE GARAYO AGUST ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 29/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 13/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 14/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05

20 ALHAO 3. zk. 2004ko urtarrilaren 7an, asteazkena - Miércoles, 7 de enero de 2004 BOTHA nº VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 10/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 16/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 05/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA DIAZ PEDRO LUIS ART ORDENANZA 20/ 12/05/2003 E030212S1 / / ,05 M PH GARCIA DIAZ TOMAS ART.91.2 R.D. 13/92, 17 E 23/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI I GARCIA ESTEVEZ JOSE MARIA ART R.D.13/92, 17 E 23/04/2003 E030203S1 / / ,08 VI K GARCIA FERNANDEZ HELIODORA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI K GARCIA FERNANDEZ HELIODORA ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI O GARCIA FUERTES ADORACION ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 08/04/2003 E030212S1 / / , BSC GARCIA GARCIA ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 21/03/2003 E030212S1 / / , BSC GARCIA GARCIA ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 26/03/2003 E030212S1 / / , BSC GARCIA GARCIA ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / , BSC GARCIA GARCIA ALEJANDRO ART ORDENANZA 20/ 07/04/2003 E030209S1 / / , CDK GARCIA GIL FRANCISCO ART.94.2.G R.D13/92, 17 E 14/03/2003 E030212S1 / / , BBY GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI N GARCIA GONZALEZ JOSE MANUEL ART ORDENANZA 20/1 09/04/2003 E030209S1 / / ,08 VI P GARCIA ILARRAGA JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 19/03/2003 E030209S1 / / , CKB GARCIA IZQUIERDO PEDRO MARIA R.G.C.-ART.50 22/07/2003 E030212S1 / / ,00 C BHN GARCIA LEGARDA ARRATE RD 13/92 16/05/2003 E030203S1 / / ,05 VI X GARCIA LOBO RUBEN 116 RD 13/92 25/05/2003 E030203S1 / / ,05 NA H GARCIA LOINAZ MARIA LUISA ART.91.2.M R.D.13/92, 17 10/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y GARCIA LOPEZ JESUS ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 MA-7758-AL GARCIA LOPEZ JUSTO ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI I GARCIA LOPEZ MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA, 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / , BSC GARCIA MARTIN DAVID ART.91.2.M R.D.13/92, 17 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI X GARCIA MARTIN DAVID ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X GARCIA MARTIN EVA 116 RD 13/92 12/04/2003 E030203S1 / / ,05 VI X GARCIA MARTIN JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA MARTIN JOSE MIGUEL ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI N GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ART G R.D.13/92,17 28/01/2003 E030207S1 / / ,00 VI H GARCIA MAUDES DANIEL CARLOS 91.2M RD 13/92 15/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI U GARCIA MONTOYA JAVIER ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI M GARCIA MORALES JOSE MARIA ART ORDENANZA 20/ 11/04/2003 E030212S1 / / , BGY GARCIA NIETO JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / , BGY GARCIA NIETO JOSE LUIS ART ORDENANZA 20/ 24/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI N GARCIA OCHOA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 28/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI N GARCIA OCHOA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 27/03/2003 E030209S1 / / ,05 M UC GARCIA OROZCO FRANCISCO JAVIER ART G R.D.13/92,17 24/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y GARCIA OROZCO MARIA AUXILIADORA ART ORDENANZA 20/ 22/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W GARCIA PARRA FERNANDEZ SUSANA ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W GARCIA PARRA FERNANDEZ SUSANA ART ORDENANZA 20/ 25/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W GARCIA PARRA FERNANDEZ SUSANA ART ORDENANZA 20/ 24/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W GARCIA PARRA FERNANDEZ SUSANA ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 BU U GARCIA PASCUAL OLATZ ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BKR GARCIA PEREZ AINHOA ART ORDENANZA 20/ 08/05/2003 E030212S1 / / ,05 VI K GARCIA PEREZ DE LOZA MARIA DE LOS COROS ART ORDENANZA 20/ 18/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA PEREZ JUAN ANTONIO ART ORDENANZA 20/1 25/04/2003 E030212S1 / / , BKB GARCIA PRIETO IDOIA ART ORDENANZA 20/ 09/05/2003 E030209S1 / / , BCS GARCIA RODICIO LUIS MANUEL ART.91.2.J R.D.13/92, 17 11/03/2003 E030209S1 / / ,00 VI J GARCIA ROMAN JORGE ART ORDENANZA 20/1 28/03/2003 E030212S1 / / ,08 VI V GARCIA RUEDA MANUEL JOSE ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI V GARCIA RUEDA MANUEL JOSE ART ORDENANZA 20/ 17/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA RUIZ DE EGUINO JOSE ALFONSO ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA RUIZ RAFAEL ART ORDENANZA 20/ 14/04/2003 E030209S1 / / , BFF GARCIA SAENZ DE CORTAZAR BELEN ART.91.2 K R.D. 13/92,17 14/02/2003 E030207S1 / / ,00 BU V GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 BU V GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 06/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU V GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 07/03/2003 E030209S1 / / ,05 BU V GARCIA SAINZ DE LA MAZA JOSE ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 11/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W GARCIA SAINZ-PARDO MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI S GARCIA SALGADO JUAN ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / , BTD GARCIA SANTIAGO BEIZTEGUI MARIA LUISA ART ORDENANZA 20/ 25/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA SANTOS CARLOS ART ORDENANZA 20/ 12/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI X GARCIA SANTOS CARLOS ART ORDENANZA 20/ 03/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI X GARCIA SANTOS CARLOS ART ORDENANZA 20/ 15/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARCIA SARMIENTO APOLONIO ART G R.D.13/92,17 27/02/2003 E030207S1 / / ,00 VI I GARCIA SARMIENTO APOLONIO ART ORDENANZA 20/1 05/05/2003 E030212S1 / / ,08 VI I GARCIA SARMIENTO APOLONIO ART ORDENANZA 20/1 07/05/2003 E030212S1 / / ,08 BU T GARCIA SEVILLANO MANUEL ANTONIO ART ORDENANZA 20/ 08/04/2003 E030212S1 / / ,05 M NC GARCIA TOUBES ASCENSION ART ORDENANZA 20/ 22/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI J GARCIA YUSTE PABLO ART.91.2.H R.D.13/92, 17 07/03/2003 E030207S1 / / ,00 VI Y GARITANO AZCARRAGA IÑAKI ART ORDENANZA 20/1 19/03/2003 E030209S1 / / , BBD GARMENDIA ARTEAGA IGNACIO ART ORDENANZA 20/ 31/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S GARMENDIA EGUIA RAFAEL ART.94.2.E R.D.13/92, 17 01/03/2003 E030209S1 / / , BSS GARMENDIA ZUBELDIA FRANCISCO ART ORDENANZA 20/ 05/04/2003 E030212S1 / / ,05 VI W GARNICA AZOFRA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 03/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI W GARNICA AZOFRA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 04/03/2003 E030209S1 / / ,05 VI W GARNICA AZOFRA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI U GARNICA AZOFRA MIGUEL ANGEL ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 VI S GARNICA QUEREJETA MARIA EUGENIA ART ORDENANZA 20/ 12/04/2003 E030209S1 / / ,05 VI I GARRIDO ESCUDERO LUIS ART ORDENANZA 20/ 06/05/2003 E030209S1 / / ,05 LO P GASTAÑARES HERNANDO MARIA JOSE ANUNCIACI ART ORDENANZA 20/ 08/03/2003 E030209S1 / / ,05 LO P GASTAÑARES HERNANDO MARIA JOSE ANUNCIACI ART ORDENANZA 20/ 10/03/2003 E030212S1 / / ,05 LO P GASTAÑARES HERNANDO MARIA JOSE ANUNCIACI ART ORDENANZA 20/ 04/04/2003 E030209S1 / / ,05

50 años que nos unen. 2011 ULMA Grupo ULMA, S. Coop. Con la colaboración de IDAZTI Servicios Editoriales Depósito Legal: SS-1603-2011

50 años que nos unen. 2011 ULMA Grupo ULMA, S. Coop. Con la colaboración de IDAZTI Servicios Editoriales Depósito Legal: SS-1603-2011 50 años que nos unen 2011 ULMA Grupo ULMA, S. Coop. Con la colaboración de IDAZTI Servicios Editoriales Depósito Legal: SS-1603-2011 peitia Ivan Acosta Galeano Jose Jabier Adan López Angel Aginagalde Astigarraga

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 186 Sábado 4 de agosto de 2012 Sec. II.A. Pág. 55802 II. AUTORIDADES Y PERSONAL A. Nombramientos, situaciones e incidencias MINISTERIO DE JUSTICIA 10482 Orden JUS/1727/2012, de 31 de julio, por la

Más detalles

A- EXP. PROFES. B- OTRAS ACTIV. ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01 18,564 L

A- EXP. PROFES. B- OTRAS ACTIV. ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01 18,564 L RESULTADOS DE LA FASE DE DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO MEDIANTE -OPOSICIÓN A PLAZAS ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 12,9 7,641 0 20,541 L ABAD TOME, Mª. CARMEN 45423535F 15,45 3,104 0,01

Más detalles

RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA

RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA RESOLUCIÓN DE CAMBIOS DE GRUPO GRADO EN FARMACIA Una vez revisadas las 465 solicitudes de cambio de grupo presentadas en tiempo y forma, se resuelve: 1) Conceder los cambios de grupos justificados según

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba Diputación de Córdoba Núm. 213 Martes, 20 de noviembre de 2007 Depósito Legal: CO-1-1958 FRANQUEO CONCERTADO 14/2 TARIFAS DE INSCRIPCIÓN Precio Suscripción anual...

Más detalles

XVIII Curso de Profesores de Formación Vial - Resolución 17-12-2014 Relación Provisional de aspirantes admitidos a la prueba previa de selección

XVIII Curso de Profesores de Formación Vial - Resolución 17-12-2014 Relación Provisional de aspirantes admitidos a la prueba previa de selección 1 ABBAS ZAIDI, SYED ASAD 20990970 VALENCIA 2 ABELENDA CUADRADO, SERGIO 09012854 MADRID 3 ABREU HILARIO, JONATHAN MICHELL 45163826 OURENSE 4 ACEBO RAMOS, JOSE 09377438 ASTURIAS 5 ACEITUNO GORDILLO, CRISTINA

Más detalles

Boletín Oficial Provincia de Toledo

Boletín Oficial Provincia de Toledo Página 15 Junta Electoral de Zona TALAVERA DE LA REINA Don José Luis Colmenero Ruiz, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Talavera de la Reina. En virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 de

Más detalles

ANTECEDENTES RESUELVO

ANTECEDENTES RESUELVO Servicio Canario de la Salud DIRECCIÓN GENERAL RECURSOS HUMANOS RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE

Más detalles

, Héctor 5000. Abad Álvarez, Mª De las Mercedes 2566. Abad Rodriguez, Marta E. 956. Abajo Fernandez, Julio Antonio 1708. Abella Abella, Elisa 2624

, Héctor 5000. Abad Álvarez, Mª De las Mercedes 2566. Abad Rodriguez, Marta E. 956. Abajo Fernandez, Julio Antonio 1708. Abella Abella, Elisa 2624 , Héctor 5000 Abad Álvarez, Mª De las Mercedes 2566 Abad Rodriguez, Marta E. 956 Abajo Fernandez, Julio Antonio 1708 Abella Abella, Elisa 2624 Acero Alvarez, Jorge Carlos 1551 Acevedo Rodríguez, Gloria

Más detalles

VI MEDIA MARATON DE LATINA

VI MEDIA MARATON DE LATINA 1 ARROYO ARROYO, RECUERDO 1 00:00:06 00:37:50 01:24:52 01:24:46 (1) 00:04:01 2 DABAB, ANOUAR 2 00:00:05 00:31:30 01:07:13 01:07:08 (2) 00:03:11 3 ECHCHADLI, MY TAHAR 4 00:00:06 00:33:18 01:13:40 01:13:34

Más detalles

Comisiones de Servicio 2013/2014 Interprovinciales DESFAVORABLES

Comisiones de Servicio 2013/2014 Interprovinciales DESFAVORABLES 09:40 Página 1 de 16 ABRIL CID, JOSE ANTONIO (52529995) ENFERMEDAD NO IMPIDE O DIFICULTA GRAVEMENTE DOCENCIA EN PUESTO O LUGAR DE DESTINO ADONES JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN (28644196) AGUILAR FERRER, JUAN

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 19868 III. Otras Resoluciones Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas 3202 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.- Resolución de 12 de junio de 2015, por la que se conceden las ayudas para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 138 MARTES 20 DE MARZO DE 2012 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 56 FUENLABRADA RÉGIMEN ECONÓMICO No habiendo resultado posible practicar la notificación al interesado o su representante,

Más detalles

ÍNDICE. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS... Página 3. Lista General Alfabética... Página 17

ÍNDICE. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS... Página 3. Lista General Alfabética... Página 17 001_016_primeras.qxp:. 23/11/12 15:22 Página 1 ÍNDICE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS............................... Página 3 Lista General Alfabética....................................... Página 17 Sección

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS RÉGIMEN ECONÓMICO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS RÉGIMEN ECONÓMICO BOCM Pág. 200 LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 249 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 53 LEGANÉS RÉGIMEN ECONÓMICO No habiendo sido posible realizar la notificación de los actos que figuran

Más detalles

MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013 / 2014

MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013 / 2014 MODIFICACIONES P.O.D CURSO 2013/2014 DEPARTAMENTO DE ANTROP.SOC.PSICOLOGIA BASIC.Y SALUD PUB. ANTROPOLOGIA SOCIAL CACERES FERIA, RAFAEL PROFESOR CONTRATADO DOCTOR A 24 SIN VARIACION A 24 CAMPO TEJEDOR,

Más detalles

ANEXO I CONVOCATORIA SENECA 2011 RELACION DE ESTUDIANTES APROBADOS

ANEXO I CONVOCATORIA SENECA 2011 RELACION DE ESTUDIANTES APROBADOS ANEXO I CONVOCATORIA SENECA 2011 RELACION ESTUDIANTES APROBADOS NOMBRE BECARIO NIF REFERENCIA UNIVERSIDAD ORIGEN UNIVERSIDAD STINO ABAD GALAN, LAURA 70252094C SEN2011-04458 ABAD POBES, BEATRIZ ALEJANDRA

Más detalles

Iragarkiak. Anuncios SECRETARÍA GENERAL IDAZKARITZA NAGUSIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

Iragarkiak. Anuncios SECRETARÍA GENERAL IDAZKARITZA NAGUSIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 5344 Unitatea: Hautatutako Pertsonaren Izen-Abizenak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen eta Argibideen Bulegoa: MONTERO ENRIQUEZ, YOLANDA Nan: 16.283.057 Unidad: Oficina Información y Servicios Sociales de

Más detalles

CARRERA POPULAR DE MEJORADA DEL CAMPO Mejorada del Campo 19/04/2015

CARRERA POPULAR DE MEJORADA DEL CAMPO Mejorada del Campo 19/04/2015 1 565 33:21 3:21 MARTIN MORALES, JAVIER 1995 1 PM 1 SUANZES SAN BLAS 2 356 33:54 3:24 PASTOR RODRIGUEZ, ALBERTO 1987 2 SM 1 QUALITYTRAINERS 3 137 33:57 3:24 FERNANDEZ LOPEZ, IÑAKI 1982 3 SM 2 UNION DEPORTIVA

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO NÓMINA DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO NÓMINA DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO NO. CLAVE APPATERNO APMATERNO NOMBRE PUESTO ADSCRIPCION REMUNERACIÓN NETA MENSUAL 1 7300 ABREGO OSORNIO MARIA DEL CARMEN AUXILIAR EJECUTIVO PROFESIONISTA "D" BACHILLERES SAN JUAN DEL RIO $ 12,791.00 Q1213

Más detalles

TUTORÍAS DE ORIENTACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CURSO ACADÉMICO 2014-15

TUTORÍAS DE ORIENTACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CURSO ACADÉMICO 2014-15 División de Enfermería y Fisioterapia TUTORÍAS DE ORIENTACIÓN: GRADO EN ENFERMERÍA (PLAN 2009) CURSO ACADÉMICO 2014-15 acramento La Cañada de San Urbano 04120 Almería (España) Telf.: 950 015 000 FAX: 950

Más detalles

ANEXO I LISTADO COMPLETO DE CONCESIONES

ANEXO I LISTADO COMPLETO DE CONCESIONES 15040 2265 2268 7275 17882 21299 8936 13463 5293 29726 8554 27623 8718 10423 21108 28446 23075 778 20925 17176 1299 765 21469 18048 7174 8499 10258 14377 18296 28408 9603 9154 9068 9706 9087 9573 19530

Más detalles

Listado de Ponentes y Colaboradores

Listado de Ponentes y Colaboradores Listado de Ponentes y Colaboradores ACS. Proyectos Obras y Construcciones Sr. D. Ricardo Cuesta Castiñeyra ACTION CAT CONSULTING Sr. D. Francisco Collado ADIF. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias

Más detalles

V. Anuncios. Otros anuncios. Consejería de Sanidad

V. Anuncios. Otros anuncios. Consejería de Sanidad 21451 V. Anuncios Otros anuncios Consejería de Sanidad 3576 Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Económicos.- Anuncio de 30 de julio de 2014, relativo a citación de comparecencia

Más detalles

LISTADO DE ARBITROS PARA EL CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO (PARA COLEGIADOS CON MAS 5 DE AÑOS)

LISTADO DE ARBITROS PARA EL CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO (PARA COLEGIADOS CON MAS 5 DE AÑOS) ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS SALAMANCA LISTADO DE ARBITROS PARA EL CORTE DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO (PARA COLEGIADOS CON MAS 5 DE AÑOS) 786 MANUEL RODRÍGUEZ SANTOS 832 EMILIO PANIAGUA SÁNCHEZ

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 71 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 38 ALCALÁ DE HENARES RÉGIMEN ECONÓMICO Por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Más detalles

PzuMERO.- Conceder las becas que se relacionan en el listado adjunto, a los alumnos contenidos en cl mismo, con los importes que asimismo se señalan.

PzuMERO.- Conceder las becas que se relacionan en el listado adjunto, a los alumnos contenidos en cl mismo, con los importes que asimismo se señalan. MINISTERIO DE EDUCAC ÓN. CULTURA Y DEPORTE Vista la propuesta elevada por la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiante, Orientación e Inserción Profesional cn cuanto órgano instructor dcl

Más detalles

LISTADO DE MÉDICOS EN CONVENIO PARA SEGUROS ADQUIRIDOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2009

LISTADO DE MÉDICOS EN CONVENIO PARA SEGUROS ADQUIRIDOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2009 LISTADO DE MÉDICOS EN CONVENIO PARA SEGUROS ADQUIRIDOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2009 NOMBRE ESPECIALIDAD ESTADO CIUDAD TELÉFONO JAVIER CHAVEZ LOPEZ ANGIOLOGIA BAJA CALIFORNIA TIJUANA 684 89 85 HECTOR SOTO

Más detalles

ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE JAÉN

ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE JAÉN ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE JAÉN 2012 ÍNDICE ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAEN 3 - Junta de Gobierno 4 - Decano Emérito 4 - Colegiado de Honor 4 - Delegados de la Junta de Gobierno en los

Más detalles

memoria Caja General de Ahorros de Canarias

memoria Caja General de Ahorros de Canarias 2009 memoria INFORME ANUAL Caja General de Ahorros de Canarias Datos más relevantes Información relevante 31-12-2009 31-12-2008 % Variación Interanual Negocio Activo Total 13.852.822 13.240.702 4,6% Volumen

Más detalles