Secció IV - Administració Municipal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Secció IV - Administració Municipal"

Transcripción

1 128 BOIB Num Secció IV - Administració Municipal Ajuntament de Palma de Mallorca Num Correcció d errades. Havent-se detectat errada en la publicació de l edicte 7191 (BOIB Núm. 59 de 29/04/2004) es procedeix a la seva publicació íntegra SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ ANUNCI d'adjudicació de la GESTIO DEL SERVEI DE MENJA- DOR I ALTRES SERVEIS COMUNITARIS PER A PERSONES MAJORS DE CIUTAT ANTIGA. 1r. Entitat adjudicadora: a) Organisme: Ajuntament de Palma. b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació. c) Número d'expedient: G 2n.- Objecte del contracte: a) Tipus de contracte: Servei b) Descripció: Gestió del servei de menjador i altres serveis comunitaris per a persones majors de Ciutat Antiga c) Butlletí Oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: BOIB núm.17 de dia r.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: a) Tramitació: ordinari b) Procediment: obert. c) Forma: concurs. 4t.- Pressupost base de licitació: Import total: EUROS ( 7% IVA inclòs) 5è.- Adjudicació: a) Data: Comissió de Govern de b) Contractista: INTRESS c) Import d adjudicació: EUROS (IVA inclòs) d) Nacionalitat: ESPANYOLA ANUNCIO de ADJUDICACIÓN de la GESTIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y OTROS COMUNITARIOS PARA PERSONAS MAYORES DE CIUTAT ANTIGUA. 1r. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Palma. b) Negociado que tramita el expediente: Contratación. c) Número de expedient: G 2n.- Objeto del contrato: a) Tipo de contrato: servicio b) Descripción: Gestión del servicio de comedor y otros comunitarios para personas mayores de Ciutat Antigua. d) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOIB núm.17 de dia r.- Tramitación, procedimiento i forma de adjudicación: a) Tramitación: ordinario b) Procedimiento: abierto. c) Forma: concurso. 4t.- Presupuesto base de licitación: - Importe total: EUROS ( 7% IVA incluido) 5è.- Adjudicación: a) Fecha: Comisión de Gobierno de b) Contractista: INTRESS c) Importe de adjudicación: EUROS (IVA incluido) d) Nacionalidad: ESPAÑOLA Palma, a 1 d abril de 2004 LA BATLESSA SGT. CATALINA CIRER ADROVER o Num Hom fa saber que en els expedients administratius de constrenyiment incoats per deutes a aquest Ajuntament en concepte de multes contra els deutors que a continuació s'especifiquen, s'han dictat la providència i diligència d'embargament dels vehicles, propietat dels corresponents deutors, que es relacionen: "Providència d'embargament.- Un cop transcorregut el termini assenyalat a l'art. 108 del Reglament general de recaptació sense haver-se fet l'ingrés sol licitat, es procedeix immediatament a l'embargament de béns i drets del deutor, en la quantitat suficient per cobrir l'import del crèdit perseguit i el recàrrec, interessos i costes causades o que es puguin causar. Diligència d'embargament del vehicle.- Complint la providència d'embargament que precedeix i tenint coneixement que el deutor del present expedient és titular, segons la Prefectura Provincial de Trànsit del vehicle indicat, hom decreta com a únic bé conegut del deutor, l'embargament de l'esmentat vehicle per assegurar el pagament del deute, el recàrrec, els interessos i les costes causades o que es puguin causar. S'ha de notificar al deutor aquest embargament, se n'ha de donar compte a les autoritats i hom els ha de sol licitar la captura, el dipòsit i el precinte de l'esmentat vehicle." Els dèbits que es gestionen en aquests procediments són en concepte de multes corresponents a l'exercici de Els deutors poden satisfer-los presentant-se a la Secció de Multes, Avda de Sant Ferran (Quarter de la Policia Local), de 8'30 a 13'30 h., llevat dels dissabtes. Hom ho fa públic a través d'aquesta publicació, de conformitat amb l'art. 103 del Reglament general de recaptació, RD 1684/90 de 20 de desembre( B.O.E. n13 de ) perquè els esmentats deutors en prenguin coneixement. Se'ls sol licita que, en el termini dels cinc dies següents a la publicació d'aquest anunci al BOIB posin els vehicles a disposició de la Secció de Multes, amb la documentació i les claus. (EM 9 i 10/02) Hom els adverteix, també, que si no ho fan així ni es localitzen els vehicles embargats, podrà procedir-se a l'embargament d'altres béns i que, tot i així, hom ordenarà a les autoritats que tenguin al seu càrrec la vigilància de la circulació i a la resta que s'escaigui que es capturin, dipositin i precintin els vehicles en el lloc en què es trobin i que n'impedeixen la transmissió o qualsevol altra actuació en perjudici dels drets de la Hisenda Local (art del Reglament General de Recaptació, RD 1684 de 20 de desembre de 1990, B.O.E. núm. 3 de dia 3 de gener de 1991). Contra aquest acte que es notifica es pot interposar recurs davant el tresorer d aquest Ajuntament, conformement al que disposa l article 14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, presentant-lo en el Registre General d'aquesta Corporació (C/Palau Reial, 2) o a qualsevol de les altres Unitats Integrades d'atenció al Públic (C/Son Dameto, 1 -Edifici Policia Local; C/ de l'emperadriu Eugènia, 6 -s'escorxador; C/Diego Zaforteza, 7-A - s'arenal) en el termini d'un MES comptat des del dia de la publicació d'aquest anunci, sense perjudici de qualsevol altre recurs que considereu convenient. El procediment de constrenyiment, tot i que s'interposi recurs, només es suspendrà si es garanteix el pagament dels dèbits perseguits o es consigna l'import d'aquest en la forma i en els termes de l'art. 101 del Reglament General de Recaptació. Així mateix aquesta providència d embargament i la corresponent ordre de captura, quedaran anul lades amb el pagament del deute de referència. NOTA: el significat de les abreviatures utilitzades en els diferents apartats de la relació es el següent: AB (notificat absent) DE (notificat desconegut) Palma, LA BATLESSA Sgt. Catalina Cirer Adrover Donde se hace saber que en los expedientes administrativos de apremio incoados por débitos a este Ayuntamiento en concepto de multas contra los deudores que a continuación se especifican, se ha dictado la providencia i diligencia de embargo de los vehículos, propiedad de los correspondientes deudores, que se relacionan: "PROVIDENCIA DE EMBARGO.- Un vez transcurrido el plazo señalado en el art. 108 del Reglamento General de Recaudación sin que se haya efectuado el ingreso requerido, se procede inmediatamente al embargo de bienes y derechos del deudor, en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo de apremio, los intereses de demora y las costas causa-

2 BOIB Num das o que se puedan causar. DILIGENCIA DE EMBARGO DE VEHICULO- En cumplimiento de la anterior providencia de embargo y teniendo conocimiento que el deudor del presente expediente es titular, según la Jefatura Provincial de Tráfico, del vehículo indicado, se decreta como único bien conocido del deudor, el embargo de dicho vehículo para asegurar el pago de la deuda, recargo, intereses y las costas causadas o que se puedan causar. Se ha de notificar al deudor este embargo, se ha de dar cuenta a las autoridades y donde se ha de solicitar la captura, depósito y precinto del mencionado vehículo." Los débitos que se gestionan en estos procedimientos son en concepto de multas correspondientes al año de Los deudores pueden pagarlos presentándose en la Sección de Multas, Avda de Sant Ferran (Quarter de la Policia Local), de 8'30 a 13'30 h., menos los sábados. Lo que se hace público a través de esta publicación, de conformidad con el art. 103 del Reglamento General de Recaudación, RD 1684/90 de 20 de diciembre ( B.O.E. nº 3 de ) porque los mencionados deudores tengan conocimiento. Requiriéndoles, para que en un plazo de cinco días siguientes a la publicación de este anuncio en el BOIB pongan los vehículos a disposición de la Sección de Multas, con la documentación y las llaves. (EM 9 y 10/02) Se les advierte, también, que si no lo efectúa ni se localizan los vehículos embargados, podrá procederse al embargo de otros bienes, asimismo, se ordenará a las autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación y a los demás que proceda, para la captura, depósito y precinto del vehículo embargado en el lugar donde lo hallen y para que impidan la transmisión o cualquier otra actuación en perjuicio de los derechos de la Hacienda Municipal, (art del Reglamento General de Recaudación, RD 1684 de 20 de diciembre de 1990, B.O.E. núm. 3 de día 3 de enero de 1991). Contra este acto que se notifica puede interponerse recurso ante el Tesorero de este Ayuntamiento, de conformidad con lo que dispone el artículo 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales, presentadolo en el Registro General de esta Corporación (C/ Palau Reial, 2) o en cualquiera de las Unidades Integradas de Atención al público (C/Son Dameto, 1 -Edificio Policía Local; C/ de la Emperadriu Eugènia, 6 - s'escorxador; C/Diego Zaforteza, 7-A -s'arenal) en el plazo de UN MES contado a partir del día de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá si se garantiza el pago de los débitos perseguidos o se consigna el importe de éstos en la forma y términos de l'art. 101 del Reglamento General de Recaudación. Asimismo esta providencia de embargo y la correspondiente orden de captura, quedaran anuladas con el pago de la deuda de referencia. NOTA: el significado de las abreviaturas utilizadas en los diferentes apartados de la relación es el siguiente: AB (notificado ausente) DE (notificado desconocido) Palma, LA ALCALDESA Fdo. Catalina Cirer Adrover CERTIF. NOM DENUNCIA MATRICULA RN A MAS RIGGING SL IB-8694-CY DE AÑON ROIG MARIA SOLEDAD IB-4408-DD AB ABA ALQUILER BARATO AUTOMOVILE IB-3941-BS AB ABAD DIAZ DANIEL C-4585-BKW AB ABAD DIAZ MARGARITA IB-0252-BP AB ABAD LOPEZ FRANCISCO IB-2453-AN AB ABAD POLLS ROSA MARIA IB-1151-DL DE ABEIJON BELEIRO JOSE MANUEL PO-2655-AP AB ABELA MARTINEZ ISABEL M M-1871-OU AB ABELLAN GOMEZ JAIME IB-5571-BL AB ABELLAN RODRIGUEZ ANTONIO IB-4656-CJ AB ABELLO COSTA JOSE ANTONIO 7911-BYP AB ABENOJAR LLORENTE REYES IB-5419-BW AB ABIA PLANAS AGUSTIN 5223-BNK AB ABRAHAM NICOLAU JUAN CARLOS C-4900-BCJ AB ABRAHAM ORTE VIRGINIA MARIA IB-2154-DP AB ABRAIRA SOBRADO MANUEL LU-4828-X DE ABRIL HERVAS DAVID IB-2662-DL AB ABRINAS RAMON ANTONIO IB-9672-BS DE ACAT INFORMATICA SL 6204-BJB AB ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE BA 4616-BZM AB ACEDO AMIGO FERNANDO H-4389-P DE ACEITON CALDERON ANTONIO RUFIN 1103-BKG AB ACHA CRHISTOPHE MA-0485-CJ DE ACOSTA BLAZQUEZ JAVIER 8183-BBD AB ACOSTA FERNANDEZ SANTIAGO IB-4759-CY AB ACOSTA SEPULVEDA ANDRES IB-8305-BM AB ACUÑA TERESA CARMEN IB-5712-CK AB ACUARIUM PINTURAS Y DECORACION 1901-BFL AB ADAN GARCIA EUFEMIA IB-5212-DC AB ADEGBOLA ROBERT RATAG 4240-BHV AB ADEKOYA OSINOKI ABAYOMI IB-5594-BB AB ADELINO LOPEZ ANGEL IB-8366-BM AB ADLER BARRAZA VICTOR JAIME IB-9099-CS DE ADOSADOS Y PROMOCIONES SON RAP IB-1152-AU AB ADROVE GABRIEL ALBETO IB-7001-BN AB ADROVER BENNASAR ANTONIO 7702-BTC AB ADROVER CIRER SEBASTIAN PEDRO 7669-BRJ AB ADROVER FULLANA CATALINA IB-9778-CU AB ADROVER MOREY BARTOLOME IB-4836-CT AB ADROVER OLIVER JAUME IB-4223-DL AB ADROVER ORDINAS BARTOLOME 3915-BFG DE ADROVER PRATS ARNALDO JACOBO 3598-BMK AB ADROVER RIVAS MARGALIDA IB-9275-BK AB ADROVER TERRASA ROSA IB-0794-DJ AB AEROLOOK ASSISTANCE SL IB-7270-CY DE AGENJO RUIZ JOSE LUIS 3026-CBG AB AGGENSTEINER ELKE 6235-BSM AB AGOTE DIEZ SANTIAGO 1910-CFC AB AGOUMI MOHAMED IB-0121-AX AB AGRAMONTE BUCHO JUAN MANUEL IB-9061-CM AB AGREDANO RIVERA PEDRO 4865-BWS AB AGRICOLA SA POBLA SA IB-9660-BC DE AGUADO BUJEDO BELEN IB-8199-CP AB AGUADO BUJEDO JOSE M BI-5133-BG AB AGUADO LORA FRANCISCO JAVIER IB-6890-DB AB AGUADO MESA MARIA TERESA 3228-BMK AB AGUAYO RUIZ CARLOS 2206-BYM AB AGUDO OLIVARES JOSE MIGUEL GR-7523-L AB AGUEDA LLOSADA JUAN IB-4585-DH AB AGUILA GARCIA PEDRO JUAN 0329-BHH AB AGUILAR CEBRIAN ENRIQUE ANTONI V-7902-FN AB AGUILAR JOFRE BARTOMEU IB-7700-BW AB AGUILAR ROCA ANA BELEN 6376-BPW AB AGUILAR SADURNI JOSE IB-8802-AC AB AGUILELLA BELDA DAVID 8714-BPR AB AGUILELLA BELDA DAVID IB-2466-BN AB AGUILERA DELGADO MARIA DEL CAR IB-9691-DC AB AGUILERA GOMEZ MARIA IB-6330-CS AB AGUILERA GOMEZ TRINIDAD IB-0955-BS AB AGUILERA GONZALEZ JOAQUIN 5619-BKZ AB AGUILERA JIMENEZ MARIA IB-7262-BX AB AGUILERA MARTINEZ JOSE ANTONIO IB-5753-BX AB AGUILERA RIERA ANTONIA IB-2455-CT AB AGUILERA ROMERO FRANCISCO 8360-BZK AB AGUILO AGUILO CATALINA IB-3600-BT AB AGUILO AGUILO RAMON IB-2960-BG AB AGUILO BLANCH ALEXANDRA IB-3585-AX AB AGUILO BONET ANTONIA M-2268-OM AB AGUILO BONET RAFAEL 7621-BRJ AB AGUILO BOSCH RAMON IB-8625-DF DE AGUILO COMPANY FRANCISCA EUGEN IB-1167-AY AB AGUILO FUSTER GASPAR IB-2540-CN DE AGUILO FUSTER RAFAEL IB-4785-BC DE AGUILO GALINDO JAIME ANTONIO IB-0963-DG AB AGUILO GARCIAS ANA MARIA IB-3072-CT DE AGUILO GELABERT MARGARITA IB-1300-CU AB AGUILO GUAL GABRIEL 4940-BWD AB AGUILO HERNANDEZ JAUME ANTONI IB-0198-DT AB AGUILO LLUNA ANTONIO C-5977-BMH AB AGUILO NICOLAU JOSE IB-2547-CZ AB AGUILO REGLA RAQUEL IB-0893-DD AB AGUILO RIPOLL FRANCISCO 4229-BGX AB AGUILO SOLANA BEATRIZ IB-4533-CW AB AGUIRRE ROMERO ANGELICA IB-7619-BD AB AGUSTI FERRER MANUEL IB-3658-BG AB AHIJADO GOMEZ ALEJANDRO IB-8900-BH AB AHIJADO GOMEZ ALEJANDRO IB-1675-BX AB AIBSA AGUILO I BENNASSAR SA IB-6093-CV AB AIELLO VICENZO IB-7179-BZ AB AIR CONDUCT DOS MIL UNO SL IB-2746-DT AB AIRFENIX BALEAR SL IB-4080-DJ AB AISLAMIENTOS INDUSTRIALES MOTT IB-3154-DJ AB AISLAMIENTOS INDUSTRIALES MOTT IB-6587-DG AB AISLAMIENTOS ZARCO SL IB-1661-AU DE AIT BALEARES SL 5282-CLM DE AIZPUN TARELA MARIA LILA IB-9522-CJ AB AJAYI THOMPSON IB-7815-BF DE AJUNTAMENT DE MANACOR 9583-BCF AB AKINLABI AKEEMADEINA IB-4645-CZ AB AL HAMRAOUI MOUSA IB-1223-CZ DE ALABAT RAMON FRANCESC XAVIER 4037-BWT AB ALARCON BOSCH MARGARITA IB-5335-AW AB ALARCON CARDONA EMILIO 3007-CGT AB ALARCON DE ALCARAZ FRANCISCO J IB-7203-CC AB ALARCON SEGURA NURIA 5963-BTC AB ALAS PUMARIÑO VANOIRBEEK ASTRI IB-8613-CX AB

3 130 BOIB Num ALBA ALCALA ALBERTO IB-6396-BF AB ALBA GARCIA JULIO IB-4753-DH AB ALBA GIL JUAN ANTONIO IB-6357-DB AB ALBA JIMENO MARIA DEL CARMEN IB-4342-DJ DE ALBA MARTORELL ANTONIO IB-9281-AK AB ALBA VIDAL MIGUEL IB-7706-DL AB ALBACETE REDONDO LUCAS IB-8380-BD AB ALBACO BALEAR DE OBRAS Y CONST IB-9451-BZ AB ALBADALEJO MATEO RAFAEL C-8820-BHV AB ALBANCHEL MUÑOZ RAQUEL M-5596-UK AB ALBANELLO MATIAS GABRIEL IB-6141-BT AB ALBAUTO MALLORCA SL 9068-BJX DE ALBAUTO MALLORCA SL 1405-CBB DE ALBERO CARRIQUE JAVIER IB-2289-DC AB ALBERT FANO MARIA DEL CARMEN IB-9978-BH AB ALBERT YOR EDUARDO IB-2607-CS AB ALBERTI BARCELO ARNALDO SAN JU IB-7820-BZ DE ALBERTI CAIMARI ANTONIO 5620-BMH AB ALBERTI HOMAR FRANCESC IB-7848-DH AB ALBERTI HOMAR MIGUEL OLEGARIO 7999-BTK AB ALBERTI SANCHEZ PEDRO C-8084-BLF DE ALBERTO HOMS JORGE IB-7914-DH AB ALBILLO HURTADO BASILIANO IB-6044-CY AB ALBONS MONSERRAT BARTOLOME IB-2964-AL AB ALBUQUERQUE JOHN RAYMOND M-2234-MJ AB ALBURQUERQUE RETO HENRY IB-6044-CF DE ALCAIDE FERNANDEZ ALFONSO IB-5377-BM AB ALCALA ARANDA M LOURDES IB-4153-BS AB ALCALA ARBONA FRANCISCO MIGUEL 1254-BLY AB ALCALA MARTINEZ PRESENTACION IB-2247-BK DE ALCALDE GOMEZ PEDRO IB-4952-AZ AB ALCALDE MARTIN MARIA ELENA IB-8100-DB AB ALCARAZ IZQUIERDO ANTONIO 7333-BPW AB ALCARAZ PARRA ANGELA C-8625-BKJ AB ALCARAZ PARRA SALVADOR MARIA IB-7086-BH AB ALCARAZ SOLER ANTONIO 5116-BVK AB ALCARI ESCOLA DE CUINA SL 7937-BNZ AB ALCAZAR HERMOSO DAVID C-9397-BLD AB ALCINA OLIVER GABRIEL 5196-BJM DE ALCOLEA ALAMEDA FRANCISCO JAVI C-2327-BHJ AB ALCOVER GARAVAGLIA CARLOS IB-1868-CM AB ALD AUTOMOTIVE SA 8642-BRM AB ALEDO TERRASA BRUNO 4299-BDK AB ALEGRE CEREZUELA DANIEL IB-5888-CW AB ALEGRE LASAUCA JORDI L-9034-AF AB ALEGRIA OLLACARIZQUETA JOSE JA IB-4603-BU AB ALEMANY ARJONA MIGUEL C-3054-BPG AB ALEMANY CARRILLO GABRIEL 2806-BLD AB ALEMANY CARRILLO PETRONILA C-9237-BBZ AB ALEMANY COLL JAIME NADAL IB-1673-BZ DE ALEMANY COLOMBAS GUILLERMO 9635-BBT AB ALEMANY DEL CASTILLO PAU IB-9836-BV AB ALEMANY LOPEZ RAMIRO 2207-BDR AB ALEMANY MESQUIDA MIQUEL ANGEL IB-2770-BC AB ALEMANY SANSO ANTONIO IB-3875-BT AB ALEMANY VERA GERONIMA C-9356-BNF AB ALESSON GONZALEZ JOSE ADOLFO 2743-BCF AB ALFAMBRA DE ORBE ANTONIO C-9153-BBG AB ALFAMBRA MATEO MANUEL 7269-BRJ AB ALFARO CANTERO MARIA IB-4764-BW AB ALFARO MOLINA ISABEL IB-7054-BL AB ALFARO ORIHUELA MARIA TERESA IB-5265-DT AB ALFARO RODRIGUEZ RAFAEL IB-0270-BC AB ALFARO SANCHEZ MANUEL IB-1531-BX DE ALFONSECA DORADO ALBERTO C-8435-BFR AB ALFONSIN MORENO ANDRES M-0986-TX AB ALFONSO PELAEZ ESTHER IB-0877-BW AB ALFORCEA TARDIO ALFONSO JESUS C-0739-BFF DE ALHAMBRA GESTORA DE CONCESIONE C-3874-BDM AB ALICANTE URBELUA FERNANDO 0556-BWT AB ALICANTE URBELUA NAIARA C-9633-BDH AB ALIMANIE ISAAC IB-5354-BM AB ALLO JOSE MARIA IB-4818-BB DE ALLOZA ROSSELLO JUAN MANUEL IB-2399-BT AB ALLOZA ROSSELLO JUAN MANUEL IB-1731-DL AB ALMACENES GALMES SA IB-0295-DT AB ALMACOCHES RENTACAR SL 8390-BTM AB ALMACOCHES RENTACAR SL 8157-BTM AB ALMAZAN GINER LAUREANO IB-9510-BP AB ALMEIDA NUÑO LUIS 9986-BRW AB ALMIÑANA MORA ANTONIO IB-6804-CK AB ALMODOVAR RUIZ JOSE IB-9438-BJ AB ALMODOVAR VARGAS JUAN MANUEL IB-4117-BD AB ALOMAR BAYO LUIS 8021-BCK AB ALOMAR BUSQUETS MIGUEL ANGEL IB-5325-DP AB ALOMAR CERDO PEDRO MANUEL IB-3602-CF AB ALONSO ALVAREZ JAVIER O-3965-BM AB ALONSO AMENGUAL EMILIA IB-3289-DM AB ALONSO BARTOLOME MARIA EUGENIA 9453-BMN AB ALONSO CASAJUANA MARIA TERESA IB-3463-CJ AB ALONSO CASAJUANA MARIA TERESA IB-3463-CJ AB ALONSO CASTRILLO ALMSTROM BEAT 6890-BCR AB ALONSO CASTRILLO ALMSTROM BEAT IB-1604-BF AB ALONSO DE CASO LOZANO JESUS MA IB-2196-BD AB ALONSO FUSTER M JOSE IB-3775-CY AB ALONSO GONZALEZ ALBERTO DANIEL 5956-BZD AB ALONSO GONZALEZ VICTOR MANUEL IB-2161-BF AB ALONSO HEARN JOHN IB-9368-CS AB ALONSO IGLESIAS BEATRIZ IB-5844-CY AB ALONSO IGLESIAS NATALIA IB-9545-DK AB ALONSO KLEIN DIANA IB-8302-CX DE ALONSO MENDOZA LUIS JOSE IB-0416-BD AB ALONSO MORENO LUIS MIGUEL IB-6515-BF AB ALONSO NUÑEZ JOSE ANTONIO IB-6274-BC AB ALONSO PAREDES IGNACIO IB-8740-BW DE ALONSO POUSO MARIA DOLORES 7507-BXZ DE ALONSO QUIJADA MIGUEL ANGEL IB-9252-DJ AB ALONSO RODRIGUEZ JOSE IB-8448-BJ AB ALONSO VAZQUEZ NIEVES 4284-BYZ AB ALORDA ROCA JOSE MIGUEL IB-4446-CK AB ALORDA SANCHEZ JOSE MANUEL IB-5143-CT AB ALORDA SERRA OSCAR 1137-BZK AB ALORDA SERRA OSCAR 1137-BZK AB ALOS ARREBOLA JUAN C-1673-BBL AB ALOS TRUYOLS JOANA ANA IB-0550-CN AB ALOY CRESPI MARIA IB-1778-CZ DE ALOY DALMAU MARIA 6717-BPW AB ALOYS ELISABETH AMALIE EMILE IB-3278-CY AB ALPHA MAMADOU BARRY IB-1051-AJ AB ALQUILER DE VEHICULOS A LA RGO 7661-CMT DE ALQUILER DE VEHICULOS A LA RGO IB-9657-DJ DE ALQUILER DE VEHICULOS A LA RGO IB-2028-DK DE ALQUILER DE VEHICULOS A LA RGO IB-4626-DS DE ALT BROKERS INMOBILIARIO SL 1257-BZK AB ALTAMIRANDA TIZZIANA IB-5784-BD AB ALU CONSULT DOS MIL SL IB-1945-DH AB ALUMIDECOR PALMA SC IB-7349-DF AB ALUMINIO PALMA SL IB-6781-BC AB ALUMINIOS GALARZO SL IB-9728-CG AB ALUMINIOS GALARZO SL 7861-BDZ AB ALVAREZ ACARO RODRIGO MARCELO IB-8175-AV AB ALVAREZ ALONSO JOSE MANUEL 8072-CBF AB ALVAREZ ALVAREZ DOMINGO IB-0465-BK AB ALVAREZ ARANDA ELEUTERIO IB-8213-DL DE ALVAREZ BARRIONUEVO JUAN JOSE IB-8693-DC AB ALVAREZ DE SOTOMAYOR GUARDIA M IB-7885-BK AB ALVAREZ FEDERICO JOSE IB-8812-DH AB ALVAREZ FUSTER LEONOR IB-2938-CT AB ALVAREZ GARCIA EVA MARIA V-0110-DL AB ALVAREZ GARCIA FABRICIANO JOSE B-6370-PL DE ALVAREZ GARCIA JOSE ANTONIO IB-9641-BZ AB ALVAREZ GOMEZ FRANCISCO JOSE IB-3350-BN AB ALVAREZ GONZALEZ JOSE ANTONIO GR-6882-Y AB ALVAREZ GUSTAVO CESAR IB-7061-BW AB ALVAREZ HERAS MARIA 8523-BBS AB ALVAREZ HERNANDEZ MARIA ISABEL IB-1473-BK DE ALVAREZ JUNQUERA JOSE MARIA 8087-BHR AB ALVAREZ LAMELAS CRISTIAN JOSE IB-9078-AN AB ALVAREZ MARCO FRANCISCO JAVIER IB-7085-CT AB ALVAREZ MARTINEZ GABRIEL C-1460-BHY AB ALVAREZ ORUS ADOLFO JUSTO IB-2768-AN AB ALVAREZ OTERO MAGIN IB-3161-AZ AB ALVAREZ PEREZ FRANCISCO IB-2656-AX AB ALVAREZ PEREZ M ISABEL IB-6392-DN AB ALVAREZ PEREZ RAMON VICENTE 9602-BVM AB ALVAREZ PRAT JORGE IB-1997-CF AB ALVAREZ REUS JUAN MANUEL IB-7077-CV AB ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS IB-3972-CX AB ALVAREZ ROTGER JAIME IB-5878-BU AB ALVAREZ RUIZ FRANCISCO JAVIER M-0782-NU DE ALVAREZ SANCHEZ CRISTINA MARIA M-4992-XL AB ALVAREZ SCHMOLZL JOAQUIN IB-9090-CD AB ALVAREZ SOLER EMIGDIO MARCOS IB-3441-BP DE ALVAREZ TUR FRANCISCO JAVIER IB-2497-CU AB ALVARO MARTINEZ ANTONIA 6767-BPW AB ALVEAR SERRANO GIOVANNY IB-2163-BS AB ALVES DA SILVA TERESA 7164-BCR DE ALZAMORA BAZAN ISABEL IB-9265-DP AB ALZAMORA BODA ISABEL MARIA IB-4048-DH AB ALZAMORA CRESPI SUSANA 8083-BDZ AB ALZAMORA GILI MIGUEL IB-1927-CU AB ALZAMORA MORENO MARGARITA C-6003-BJS AB ALZINA TERRASA CLEMENTE IB-3022-CL AB AMADO LEIRA JUAN MANUEL 0182-BJJ AB AMADOR CORTES JUAN IB-1510-BW AB AMADOR CORTES MARIA A-5600-AY AB AMADOR PONS JUAN IB-7785-CU AB AMADOR RODIRGUEZ ANTONIO JAVIE 8450-BKB DE AMADOR RODRIGUEZ JUAN IB-4933-BB AB AMAOGU DAVID IB-3492-AH AB AMAR PARIENTE CELIA IB-4823-BF AB AMARAM AYAD IB-8233-BG AB AMARILLA CAMPO MARINA C-0856-BLT AB AMAT FORNES PATRICIA 3975-BGK AB

4 BOIB Num AMAT MEDINA CONCEPCION IB-4275-BJ AB AMAT ZAMBRANO DOLORES C-3148-BCS DE AMATE AMATE MA ANGELES 1259-BLY AB AMATLLER HUMBERT ANTONIO IB-4538-AZ AB AMATO NATALIA LORENA IB-3814-AK AB AMAYA AMAYA ANTONIA 4839-CKS AB AMAYA AMAYA JUAN IB-1962-CJ AB AMAYA AMAYA JUAN ANTONIO C-0901-BCN AB AMAYA AMAYA RAQUEL IB-1953-BM AB AMAYA AMAYA SEBASTIAN IB-0960-BD AB AMAYA AMAYA SERENO IB-5393-BJ DE AMAYA BATISTA MOISES IB-0137-BC AB AMAYA FERNANDEZ GABRIEL IB-4638-BU AB AMAYA FLORES GABRIEL B-1727-KX AB AMAYA FLORES GABRIEL B-1727-KX AB AMAYA FLORES SAMUEL IB-9250-AW AB AMAYA GONZALEZ CUSTODIA IB-0052-BX DE AMAYA JIMENEZ JUAN IB-8888-BG AB AMAYA MARTINEZ JOSUE IB-5551-BT AB AMAYA VARGAS EUSEBIO IB-7882-DL AB AMAYA VARGAS EUSEBIO B-9655-VM AB AMAZARRAY GALVEZ NICOLAS IB-6320-BW AB AMBIENTE RUSTICO MALLORCA SL IB-8439-CK DE AMELLER VAZQUEZ MARIA DEL MAR IB-5090-DP AB AMENGUAL ALORDA ARNALDO IB-0744-DH DE AMENGUAL ALORDA BERNARDINO IB-8227-DP AB AMENGUAL BARROSO JOSE JORGE IB-9799-BY DE AMENGUAL BATLE CATALINA FRANCI IB-9648-DF AB AMENGUAL BATLE PEDRO JOSE 3394-BLD AB AMENGUAL BORRAS JUAN JOSE IB-4088-BZ AB AMENGUAL CIFRE ANTONIO IB-7926-CT AB AMENGUAL CIFRE JOANA 0462-BHK AB AMENGUAL COLOMBAS GUILLERMO IB-5780-CL AB AMENGUAL ESCALAS CATALINA IB-3969-BY AB AMENGUAL LORENZO ANTONIO IB-4323-DJ AB AMENGUAL MOYA JULIAN IB-9797-DL AB AMENGUAL ROIG MARGARITA IB-0269-BW AB AMENGUAL ROTGER BARBARA IB-7574-DP AB AMENGUAL SALINAS JOSE DANIEL C-2459-BKZ AB AMENGUAL SALINAS PEDRO DAVID C-7774-BHS AB AMENGUAL SALVA FRANCISCA IB-8248-BK AB AMENGUAL TOMAS MARGARITA IB-3408-CF AB AMENGUAL VAQUER JUAN ANTONIO 8772-BKT AB AMENGUAL VAZQUEZ MARIA PILAR IB-0324-BU DE AMENGUAL VENTORLA BARTOLOME IB-1781-O AB AMENGUAL VIDAL MIGUEL ANGEL IB-1864-CY DE AMER FEMENIAS SEBASTIAN IB-7300-DH AB AMER PUEYO LORENA C-6955-BMW AB AMER PUEYO LORENA C-6955-BMW AB AMER RAMON MARTIN C-0426-BBB AB AMERICAN JETS POWER PRODUCTS S IB-7653-BS AB AMO SANCHEZ ELENA IB-3152-AX AB AMOR GARCIA CAROLINA IB-4512-DG AB AMOR LARA DIEGO IB-0022-BY DE AMORES ARAUJO MARIA TERESA IB-3186-CM AB AMOROS GARCIA JUAN JOSE IB-7179-CY AB AMOROS PIÑA SEBASTIAN 9978-BCF AB AMOROS QUINKERT DANIEL 9236-BMX AB AMOROS TORRES SILVIA IB-7464-CH AB AMPARO GONZALEZ PEDRO IB-9598-CY AB AMPER DOS MIL SL 3869-CFV AB AMPILOGOVS VALENTIN IB-6030-AV DE AMURGO RUBIO JOSE IB-3657-DD AB AMUSQUIBAR SAUNE RICARDO CESAR IB-3124-AV AB AMZIREN FATHI ABDELLATIF IB-6294-BL AB ANADON VALBUENA MIGUEL ANGEL IB-1202-AF AB ANALISIS INMOBILIARIO EURO PEO M-0883-XN AB ANDRE CARBACHO ANABELA IB-2691-CK AB ANDRE CARBACHO ANABELA IB-2906-CC AB ANDRE JO ANN ROBERT MA IB-7681-AF AB ANDREAS HENK SL 9930-BCX DE ANDRES MASCARO ANTONIO VICENTE IB-3101-CH AB ANDREU ALTINAY RUBEN IB-0012-DH AB ANDREU BUSQUETS RAFAEL IB-5347-AY AB ANDREU GARCIA APOLONIA IB-6198-DH AB ANDREU MULET MARIA JOSE IB-2124-CC DE ANDREU MULET RAMON IB-8506-DK AB ANDREU ROSSELLO BARBARA MARIA IB-8639-DK AB ANDREU SALVA JUANA IB-2226-CY AB ANDREU SOCIAS MATEO IB-8306-AT AB ANDREU VAZQUEZ JUAN JOSE 1878-CBV AB ANDRIEUX MARREC CATHERINE L IB-7058-DJ AB ANDUJAR ALVAREZ ADELAIDA 7013-BNR DE ANDUJAR ALVAREZ ESMERALDA IB-5263-CL AB ANDUJAR PEREZ SILVIA 7691-BYF AB ANGEL RESURRECCION CARMEN IB-4476-BT DE ANGLADA AMETLLER ANNA MARIA IB-8847-BS AB ANGULO MORENO M DE LA ENCARNAC 8194-BBD AB ANTHONY JOHN IB-4407-AZ AB ANTONELLI MIGUEL ANGEL IB-0015-BG DE ANTONIO FERRAGUT INSTALACIONES 0472-BRD AB ANTONIO HOMAR SL 9529-BMS AB ANTUÑA BELLOTTI ARIEL MAXIMILI IB-8893-BF AB AOURAINI DRISS AL-6812-O AB APARCAMIENTOS SON ROCA SL IB-3810-DC DE APARICIO DIEZ MARIA JOSEFA 2748-BLD AB APARICIO DOMINGUEZ ARANZAZU IB-3311-CC AB APARICIO FIZ SERAFIN 7086-BVG AB APARICIO HERRERO MARIA MERCEDE IB-3712-DN AB APARICIO TORAN MARIA TERESA IB-2038-BC AB APARICIO TORAN MARIA TERESA IB-2038-BC DE APARTAMENTOS DEYA SL 1543-BNG AB APAZ FOGLIARESI PAULA GABRIELA IB-5609-AS AB APLIDEBA SL IB-0442-CF AB APPLE TIMES UNIPERSONAL SL 7705-BGF AB APR DISTRIBUCIONES SA IB-7294-AU DE APUNTE HACHI EULALIA L IB-0150-BT AB ARABI DISEÑOS EXCLUSIVOS SL 0765-BWG AB ARAGON EGEA PEDRO IB-4527-AK AB ARAGON MARTIN JUAN CARLOS IB-6460-DG DE ARAGON MORENO MARIA LUISA IB-0075-CY AB ARAGON MUNERA JOSE LUIS IB-4723-CF AB ARAGON RIVEIROS MARIA DE LOS A 7704-BDV AB ARANCIBIA DIAZ JOSE JAVIER IB-0446-CN AB ARANDA ESTRADA MARIA DEL SOL M-4131-MJ AB ARANDA GARCIA BASILISA IB-6505-DD AB ARANDA LINOSAY JULIO IB-0961-BX AB ARANDA MARIA FERNANDA IB-1728-BW AB ARANZABE GONZALEZ ERNESTO JOSE M-9781-PP AB ARAUJO ALONSO DAVID 4704-BDH AB ARAUJO ALONSO DAVID 4704-BDH AB ARAUJO CIFRE ROSA IB-2308-CY AB ARAYA SOTO TATIANA MERCEDES 5693-BKP AB ARAYA SOTO TATIANA MERCEDES 5693-BKP AB ARBAT SAMPERE MARIA DOLORES IB-5197-AH DE ARBIZU Y ALVAREZ SL 5136-BTR AB ARBIZU Y ALVAREZ SL IB-7787-AS AB ARBOLEDAS SALAS JUAN IB-2040-BB DE ARBONA CAMPOMAR PEDRO BERNARDI IB-4390-DC AB ARBOS RIPOLL MARGARITA S-7615-AF AB ARCA RAYA DANIEL 2510-BFS AB ARCAS GARCIA DELGADO MIGUEL 2868-BPG AB ARCAS OLIVER FRANCISCA PILAR IB-9337-DG AB ARCE TRIBALDOS SL IB-2432-BB AB ARCOS LOPEZ LUCIA J-0046-V AB ARELLANO ARANDA JOSE MIGUEL IB-1333-DM AB ARELLANO CURRAL ISABEL 8358-BBD AB ARELLANO MARTINEZ JUAN IB-5945-BB AB ARENAL URGENT SL CS-3306-AJ DE ARENAS CORDOBA MANUEL IB-8611-BY AB ARENAS ESPINOSA MARIA DEL MAR IB-5453-BW AB ARENAS MORENO JOSEFA IB-6136-CJ AB ARENAS PAVIA JAVIER ALEJANDRO 2408-BWS AB ARES CATALONIA SL 9986-BLL AB ARES LLOBERA RUPERTO IB-0394-AT AB ARES ROMEA JAVIER IB-7227-BP AB AREVALO MORENO ANTONIO C-0784-BGF AB AREVALO NAVAS ANTONIO 0657-CCK AB ARGELICH TRIGO JUAN IB-3287-AV AB ARGUESO HERRMANN JULIO C-7514-BLM AB ARGUIMBAU CAPO ANGELS IB-7179-BN AB ARIAS ARIAS MARIA DE LOS ANGEL IB-1477-BU AB ARIAS LADA MARIA ISABEL IB-7328-CB AB ARIAS VEGA ARSENIO 0102-BMY AB ARINCON GARCIA EMILIO IB-5608-BT AB ARIOSA GAROFALO EDGARDO GUSTAV 7623-BSR AB ARIZA WIC SANTOS MANUEL CO-9463-X AB ARIZMENDI DEMAY ALFONSO 6410-BJB AB ARJONA CALDERON FRANCISCO IB-2635-CU AB ARJONA JUAN IB-4492-CT AB ARMARIO MADRID EMILIO JOSE C-7793-BMV AB ARMEÑANZAS MAFFRAND CARLOS ANT IB-9432-DB AB ARMENDARIZ LOPEZ SUSANA IB-4411-DK AB ARMERO GREGORIO MARIA BEGOÑA C-0903-BMP AB ARMSTRONG SUSAN ELISABETH M IB-2587-BV DE ARNAS BONNIN OLGA IRENE IB-9618-CP AB ARNAU GUTIERREZ BEATRIZ 1809-BYF AB ARNESSON DESC SUSANN PERRNILLA IB-5076-DM AB ARNILLAS GOMEZ MARIA HENAR IB-5457-CX AB ARNOLD HEATHER IB-5478-CJ AB AROCA MARTINEZ FRANCISCO TOMAS IB-2818-DS AB ARQUITECTURA E INTERIORISMO SL 9972-BTY AB ARQUITECTURA E INTERIORISMO SL IB-3430-DK AB ARRABAL MORAN MARIA CARMEN IB-5870-AV AB ARRANZ IZQUIERDO JAVIER IB-8573-BM AB ARRANZ VALVERDE JULIAN CA-6066-AF AB ARRECIO FERRIOL MIGUEL ANGEL IB-1342-BX AB ARRIVI GARCIA-RAMOS ANTONIO IB-1573-BP AB ARROBA ROJAS MARCELO IB-0898-BL AB ARROM FERRER JUAN MIGUEL IB-7422-AV AB ARROM FERRER JUAN MIGUEL C-6327-BFV AB ARROM LOSCOS ROSA IB-9560-BW AB ARROM TORRES MANUEL IB-2220-CV AB ARRONES MORILLA ISABEL IB-9230-AL AB

5 132 BOIB Num ARROQUIA POMBO M DEL CARMEN 1747-BTG AB ARROYO AGUADO M OLGA IB-8421-DL AB ARROYO ALVAREZ SANDRA IB-6508-BH AB ARROYO IBACACHE RENATO RODRIGO B-2546-SU AB ARROYO PORTALES ALBERTO IB-5077-AB AB ARROYO SOLANO JUAN FRANCISCO 4912-BSV AB ARROYUELO CLADERA HONORATO IB-9294-BM AB ARTECOSMO RAIMON SL 5045-BKP DE ARTES SANCHEZ ANTONIO IB-0779-CJ AB ARTESERO BENITEZ VANESSA C-9418-BNF AB ARTESERO BENITEZ VANESSA C-9418-BNF AB ARTESEROS VILLAR LAURA MARIA IB-8944-BM AB ARTIGUES FIOL ANTONIO 8957-BYP AB ARTIGUES MESQUIDA MIQUEL JOAN IB-7961-DF AB ARTILES MENDEZ ESTHER GLORIA IB-5758-DS AB ARTS IB-2921-DH AB ASARE JOSHUA IB-0544-AN AB ASENCIO HAROLD ADONIS IB-1775-AJ DE ASENSIO GUERRERO JUANA M-9548-OM AB ASESORIA BALEAR DE SEGUROS Y R M-2242-XS AB ASGHAR MUSTAFA IB-0829-BF AB ASISTENCIA TECNICA AUTOMOVILIS IB-6564-AU DE ASOCIACION BETEL V-8269-CZ AB ASPROTEC BALEAR SL IB-9117-CX AB ASTORGA DE LA VILLA ANTONIO IB-5383-AY AB ATA RENT A CAR SA IB-8743-AT DE ATENCIA DELICADO EUGENIO 4553-BDH AB ATHILL MARCIAL ANDY C-4288-BMS AB ATTOLINI FRANCO 2492-BDR AB AUDICIO ALTA FIDELIDAD SL 5866-BXL AB AUDITORIA Y CONSULTING IB-8414-BK AB AURO RENT IBERIA SA 9652-BKZ AB AURO RENT IBERIA SA 9808-BKS AB AURO RENT IBERIA SA 6424-BJY AB AURO RENT IBERIA SA 6396-BJR AB AUSO JUAN CATALINA IB-1907-AV AB AUTO CLASS RENT A CAR SL 2477-CRP AB AUTO DRACH SA IB-9009-DK AB AUTO GERMA ESPAÑA SL 1481-BJV AB AUTO RECAMBIOS CARDONA SA IB-4569-CZ AB AUTOCARES BAHIA SA 5170-BVX AB AUTOCARES ISLAS DEL MEDITERRAN IB-5638-CK AB AUTOMOVILES PLAYA DE PALMA SL IB-5633-AZ AB AUTOMOVILES PLAYA DE PALMA SL IB-6318-AT AB AUTONELL AEBI MARIA LUISA IB-3316-DC DE AUTOS DICOSA SL IB-7513-BK DE AUTOS DICOSA SL IB-4898-BP DE AUTOS GRAND PRIX SL 6614-CLN AB AUTOS MISTALIA SL 1991-CRF AB AUTOS MURADA CB IB-8031-AY AB AUTOVENTA MANACOR SL 6681-CPN AB AUTOVENTA MANACOR SL 6360-BYP AB AUXILIAR BALEAR DE OBRAS Y CON IB-3339-BM DE AUZMENDI JURADO JOSE 7061-BYS AB AVALGO SA IB-0190-DL AB AVELLA MORAGUES CRISTOBAL IB-6161-CY AB AVELLANEDA DELGADO JOSE FRANCI IB-7945-DL AB AVENIDA NACIONAL ONCE SA IB-1666-BY DE AVILA AZOR CRISTOBAL 6190-BVR AB AVILA CUCHARERO JUAN RAFAEL 6861-BZM DE AVILA FUSTER JESUS C-0879-BLC AB AVILA GALMES ANTONIO IB-8636-DB AB AVILA HOLGADO MARIA DEL CARMEN 1263-BHK AB AVILES MORAL ANDRES IB-9433-CW DE AVILES MORAL SILVIA C-4574-BMG AB AXCAR MONTAJES SL M-3305-VX AB AYALA CERVANTES MARCOS IB-6597-DF AB AYALA GARCIA JUAN GABRIEL IB-2437-CK AB AYARTE GARCIAS JUANA IB-2955-DD AB AYATS PERELLO JUAN IB-0442-AW AB AYERA ARBIOL CRISTINA IB-9977-BW DE AYGLON MARIE HELENE IB-3701-DL AB AYMERICH SALA EVA IB-9095-CT AB AYUGA CORRASA ALFONSO IB-5077-DP AB AYUGA GONZALEZ ALFONSO IB-6045-DN AB AYUSO SANCHEZ JOSE ANTONIO IB-3574-AL AB AZAR AZIZ IB-1043-BC DE AZLAF DESC HAMID B-9038-GS AB AZNAR BELEN CARMEN IB-4708-DD AB AZNAR EGEA JOSEFA TF-7468-AK AB AZNAR GONZALEZ SUSANA 0155-BRD AB AZNAR OLIVARES MARIA ANTONIA M-1706-UK AB AZPELETA MENENDEZ JOSE MANUEL IB-3939-CX DE AZUAGA DIAZ FRANCISCO ANDRES IB-1824-CZ AB BABIANA SL IB-7100-DK AB BACHER NATASHA LOUISE IB-4435-BP AB BACHMANN LORENA IB-6710-CD AB BADILLO DURAN MARIA DOLORES IB-4889-BB AB BAENA PORCEL ROCIO M-2399-NJ AB BAEZ LORENTE AITOR C-0209-BCY AB BAEZA MARCOS MANUEL IB-9040-AZ AB BAEZA SANCHEZ JOSE OCTAVIO IB-9886-BX AB BAEZA SANCHEZ JOSE OCTAVIO IB-6350-CU AB BAGUR MONSERRAT M MONSERRAT 6250-BZC AB BAGUR PUNTIS SEBASTIAN IB-0909-BT AB BAGUR ROMERO ALFREDO IB-6817-DF AB BAH ABDOURAHMAN IB-1078-BC DE BAHIA PEGUERA SL IB-7049-CD DE BAHUON CRISTOPHE IB-0175-CF AB BAIDEZ GARCIA ANA IB-9275-CD AB BAIGET MASSANET ENRIQUE 4677-BBP AB BAIGET MEDIR MANUEL B B-5912-NC AB BALADA ROMERO JOSE MARIA T-7878-Z DE BALADO RODRIGUEZ RAMON IB-6405-AH AB BALAGUER BENNASAR JOSE FRANCIS IB-5000-CP AB BALAGUER CATALA ANA IB-9642-DM DE BALAGUER OLIVER ROSA IB-4295-X AB BALAGUER PALMER JORGE 5737-BSH AB BALAGUER PONS GASPAR IB-1344-DK AB BALAGUER RIERA MARIA MAGDALENA IB-3233-CM AB BALAGUER VALLESPIR FRANCISCO IB-4852-DK AB BALAGUER VIDAL MAGDALENA IB-8166-CJ AB BALAREZO QUIROZ SIBELLE DEL RO IB-4316-BN AB BALBOA CARRASCO JUAN 4525-BGV AB BALBOA MEMBRIVE MAXIMIANO IB-0072-DC AB BALDE MAMADOU BOYE 3863-BMK AB BALEAR BIKE POINT SL IB-8995-DP AB BALEAR DE ALQUILER DE GRUAS SA IB-2923-CF AB BALEAR DE ALQUILER DE GRUAS SA 8758-BKB AB BALEAR DE ASCENSORES SA IB-5740-CY AB BALEAR DE ASCENSORES SA IB-5741-CY AB BALEAR DE ASCENSORES SA 7477-BHR AB BALEAR DE ASCENSORES SA 2826-BFS AB BALEAR DE AZULEJOS SL IB-8692-CU AB BALEAR DE IMPORTACIONES Y DIST IB-9100-AX AB BALEAR DE SERVICIOS Y OBRAS SA IB-1095-DJ AB BALEAR DE SERVICIOS Y OBRAS SA IB-9631-CV AB BALEAR DE SERVICIOS Y OBRAS SA IB-6797-CZ AB BALEAR DE TECNICA Y CONTRATACI IB-7033-DM AB BALEAR OCASION SL IB-4198-CK DE BALEAR PULIMENTOS Y LIMIPIEZAS IB-7055-BZ AB BALEARALU DOS MIL SL IB-9442-DN DE BALEAREN HAUSBAU SL IB-8569-CZ DE BALEARES DE EXPLOTACION TE LEF IB-4883-CS AB BALEARES DE EXPLOTACION TELEFO IB-4883-CS AB BALEARES DE EXPLOTACION TELEFO IB-4883-CS AB BALEARES DE EXPLOTACION TELEFO IB-4883-CS AB BALEARIC IMPORTATIONS SC IB-7109-DB AB BALEARIC SUN ISLANDS SL 7331-BKY AB BALEARS ART I LLAR SL 3236-BMK AB BALEARS ART I LLAR SL IB-4472-CZ AB BALEARS ART I LLAR SL IB-3757-DH AB BALINT DENISA GABRIELA CS-5090-Y AB BALLE CONESA ALBERTO C-5021-BKS AB BALLESTER ABADIA JOSE ANTONIO 9331-BLL AB BALLESTER FLORES JUAN ANTONIO IB-3432-BN AB BALLESTER FORTEZA JOSE A IB-2752-AZ AB BALLESTER GALVEZ JOAN IB-9032-DD AB BALLESTER GARAU JULIAN ANTONIO IB-2122-CG AB BALLESTER GARAU SOFIA MARIA IB-7893-DJ AB BALLESTER PERELLO JAIME IB-8382-AW DE BALLESTER SIMONET PEDRO IB-7349-BY AB BALLESTER VIDAL JAIME 9528-BMS AB BALLESTEROS ALVAREZ JORGE C-4439-BJR AB BALLESTEROS ALVAREZ M BELEN IB-4549-DK AB BALLESTEROS MATURANA ANTONIO IB-3294-CN AB BALLESTEROS MATURANA ANTONIO 4121-BGK AB BALNEARIO ILLETAS SL 6784-BPW AB BANDRES ALTAFAI CAROLINA IB-3309-BV AB BANSANDER DE FINANCIACIONES SA 5184-BTB AB BAQUE CASTRO ANA MARIA 0670-BRD AB BAQUERO FERREÑO MARIA DEL ROCI IB-6602-BY AB BAQUES MELER CHRISTIAN IB-8323-BF AB BARAGAÑO JIMENEZ COVADONGA IB-5197-DG AB BARAGAÑO JIMENEZ COVADONGA IB-5197-DG AB BARAHONA PARRA RAMON IB-4936-CF AB BARAJAS NAJERA AINOA IB-3424-DH AB BARANGO FUSTER MARTA IB-0719-BC AB BARBA ROMERO FRANCISCO AB-8439-H AB BARBA TINTE FRANCISCO 7388-BGW AB BARBADO PONS NESTOR C-0941-BHR AB BARBERO REAL JAVIER 1626-BSM AB BARCELO ALBERTI MARIA DELIA IB-0656-CY AB BARCELO AMER MARIA MONSERRAT IB-5876-CS AB BARCELO ANTUNEZ JUAN MANUEL 3182-BTD AB BARCELO BARCELO MARGARITA 7228-BNR AB BARCELO BAUZA JOAN 0869-BJJ AB BARCELO BIBILONI FRANCISCO 6323-CLR AB BARCELO ECHETO FRANCISCO BORJA IB-0699-BT AB BARCELO FERNANDEZ JUANA MARIA IB-6161-CD AB BARCELO FIGUERAS MIGUEL IB-0338-CL AB BARCELO MAS BARTOLOME IB-0086-CX AB BARCELO MAS MIGUEL IB-9927-DF AB BARCELO MIRALLES JOSE IB-0791-CM AB

6 BOIB Num BARCELO MOYA BARTOLOME IB-9879-BN DE BARCELO PIÑA FRANCISCA 2148-BFL AB BARCELO RIVERA LAURA C-0338-BFM AB BARCELO ROSSELLO ANTONIO IB-3634-CL AB BARCELO ROSSELLO CATALINA IB-2423-CC AB BARCELO RUIZ JUAN 7200-BKY AB BARCIA CAMPOMAR ANDRES IB-2002-DF AB BARELLA YAÑEZ SEDEÑO JOSE ANTO 4519-BFX AB BARJAU MAS LAURA IB-0354-BT AB BARNABA RODRIGUEZ FRANCISCA IB-6258-BY AB BARO TRILLO JOSE ANGEL 2948-BXZ AB BARO TRILLO MARIA IB-3358-BY AB BARQUERO CRUZ DANIEL C-8038-BJF AB BARQUIER VARON ANA IB-2272-BW AB BARRA FAROUK ZACARIA IB-1476-BH AB BARRACHINA MARTIN JOSE CARLOS Z-9352-BN AB BARRADO VALERO FRUCTUOSO 6603-BXX AB BARRAGAN OLIVARES JUANA IB-8458-AY DE BARRAL PANOIAS JUAN LUIS C-3061-BHL AB BARRALES NIEVAS DOLORES IB-6816-DN AB BARRANHAS CORREIA SONIA ISABEL 5115-BKL AB BARRANQUERO DEL CASTILLO ENRIQ IB-8929-AV AB BARREIRO HERMO MARIA DEL PILAR IB-4667-BS AB BARREIRO MATEU MARIA AURORA 0419-BNW AB BARRERA BARRANCO RAFAEL IB-8879-AW AB BARRERA DIAZ ANGEL IB-3441-CU AB BARRERA GARCIA DAMIANA IB-8961-BS AB BARRERA LOPEZ MARIA JOSE IB-7642-BG AB BARRERO GALLEGO CAROLINA 3316-BWH AB BARRERO RUBIALES JOSE ANTONIO IB-1889-DS DE BARRIENTOS HUERTAS JUAN 5928-CFM AB BARRIENTOS JOSE ALBERTO IB-7007-CU AB BARRIENTOS MAJADA ROBERTO C-5271-BJK AB BARRIENTOS PRIETO ANGEL DE JES C-8308-BJV AB BARRIGA CARPAN LOURDES TATIANA IB-8828-AD AB BARRIO RINCON M CARMEN IB-2229-CW DE BARRIONUEVO FERNANDEZ MARTIN IB-8655-BL AB BARRIOS BALLESTEROS JOSE MANUE IB-4861-DK AB BARRIOS CALDENTEY MANUEL C-8187-BGW AB BARRO NORES DANIEL MANUEL IB-7373-BM AB BARROS JUSTO FRANCISCA IB-9371-DG AB BARROS RODRIGUEZ MARIA INES 8024-BWH AB BARROSO BELLIDO JOSE ANTONIO IB-0968-CG AB BARROSO FELIU M MERCEDES IB-6531-DP AB BARROSO FERNANDEZ DE ARAOZ SOF M-0378-UB AB BARROSO LOPEZ JOSE MANUEL IB-9214-AN AB BART SOPHIE IB-2203-DP AB BARTOLOME PEREZ CARLOS TF-3843-AT AB BARTOLOMEY RAMIS MAGDALENA IB-2908-CS AB BARZOLA MARTINEZ GUSTAVO ALFRE IB-4350-AK AB BASA PEREZ ALBA IB-2255-CF AB BASCULANTES TUGORES SL IB-9731-DJ AB BASSA CAPO MARTIN IB-3664-CK AB BASSA GALMES CATALINA IB-5788-BM AB BASSA RUIZ MARIA ISABEL IB-6226-BU AB BASSA RUIZ MARIA ISABEL IB-6226-BU AB BASSA SASTRE M MAGDALENA 7092-BCR AB BASTIDA GOMEZ SEBASTIAN IB-2516-AY AB BATALLA SINTES ADELA MARIA IB-6187-AH DE BATANAS MUÑOZ MARIA DEL CARMEN 7863-BGF DE BATANERO GIRBAU FRANCISCO JAVI IB-6718-CP AB BATISTA AMADOR ANTONIA IB-8248-BM AB BATISTA AMAYA PEDRO IB-1556-AY AB BATISTA CACERES SUSANA ALEXAND 0294-BGJ AB BATISTA DOMINGO M DEL CARMEN IB-8618-BL AB BATISTA DOMINGO PILAR IB-8903-DJ AB BATISTA MORENO ISIDRO IB-5395-CK AB BATISTA MORENO MARIA ISABEL IB-7072-AL AB BATLE ESTELRICH AINA MARIA V-9894-FM AB BAUER HEINZ IB-4570-CN DE BAUM DESC ANDREW NEVILLE 8131-BDZ AB BAUSELA MODESTO OSCAR IB-9176-BS AB BAUTISTA BECERRA MANUEL 0822-BJJ AB BAUTISTA CARRASCO ANA IB-3327-AF AB BAUTISTA CARRASCO ANA IB-3327-AF AB BAUTISTA CARRASCO ANA IB-3327-AF AB BAUTISTA CORTES JUAN IB-2918-AN AB BAUTISTA HEREDIA JOAQUIN IB-0253-BN AB BAUTISTA HEREDIA M ESPERANZA IB-4279-BX AB BAUTISTA ORTIGOSA JOSE MANUEL IB-1542-CM AB BAUZA ARTIGUES JUAN IB-5031-CU AB BAUZA CORRO FRANCISCA IB-4025-DP AB BAUZA DE WIT CLAUDIA IB-8518-DK AB BAUZA GARCIA JAIME IB-3630-AX AB BAUZA GARCIA RAMON IB-0603-DC AB BAUZA MIRALLES AMADOR IB-7146-BM AB BAUZA PERELLO JUAN IB-8403-BS AB BAUZA PUIGBO GASPAR IB-0066-AB AB BAUZA PUIGBO MARIEMMA 5623-BTV AB BAUZA SASTRE AMADOR 8815-BBD AB BAUZA SEGUI JOSE IB-6958-DL AB BAVIERA CAGHIONO VINCENZO 2188-BFL DE BAVIERA FERREIRO DIEGO IB-9653-CG AB BAYAS RIERA ELVA RAQUEL IB-4581-BP AB BAYLEY ESTHER IB-0713-V AB BAZACO BUSTAMANTE ELENA IB-7351-CP AB BCM DISCO EMPIRE SA IB-2383-CN AB BECERRA FIAÑO JUAN JOSE IB-1819-BJ AB BECKMANN SVEN ERIC LAMONT IB-6146-DF AB BEGUIN EMILIE ANDREE BERTHE 7798-BVW AB BEJARANO GARCIA MANUEL 7846-BKY AB BEKHAKH DRISS IB-5664-BJ AB BEL FRANCISCO SERGIO B-7057-KL DE BELCHEV PALMER RADOSLAVOV 7137-BNR DE BELEN RAMIREZ JUAN SALVADOR IB-2484-AC AB BELHADI ASMAE 1859-CCJ AB BELIZAN CHIESA MARIA IB-7831-BB AB BELIZAN CHIESA MARIA IB-1255-CP AB BELL LLOCH PALET CRISTINA GI-5324-AU AB BELLAFONT FONTIRROIG MARGARITA IB-7797-CP AB BELLBER POOCAR DANIEL B-5172-IN AB BELLI NUÑEZ ISMAEL IB-6476-BT AB BELLOCCHIO SEBASTIAN ANDREA IB-8590-AV AB BELLOZ VALLEJO FORTUNATO IB-2525-AT AB BELMONTE COLLADO AUREA 2755-BLD AB BELMONTE FERRER JOSEFA IB-3888-BK AB BELTRAN BALSELLS ADORACION JOS IB-1233-BX AB BELTRAN FERRAGUT MIGUEL GC-4038-AX DE BELTRAN GARCIA EMILIO JUAN IB-9881-DB AB BELTRAN GARCIA MARIA ELENA IB-9585-CS AB BELTRAN GARCIA MARIA LUISA IB-6195-DH AB BELTRAN GORNALS MAGDALENA IB-8454-CJ AB BELTRAN LOPEZ FERNANDO IB-6607-CT AB BELTRAN MARTINEZ JUANA IB-2300-DF AB BELTRAN MOLL SALVADOR IB-7747-CY AB BELTRAN MURCIA VICENTE B-0259-PL AB BELTRAN OLIVER MA ANTONIA 7775-BCK AB BELTRAN RODRIGUEZ JOSE ALFONSO IB-0133-DL AB BELZUNCE BOTIN CARLOS PABLO IB-5739-AB AB BEN MEJAHED MOH TAILER JAMILA IB-7005-CV AB BENABAD GARCIA FRANCISCA IB-9555-BW AB BENABAD GARCIA FRANCISCO IB-2439-BD AB BENABAD GARCIA JOSE MANUEL IB-1046-BK AB BENALI MOHAMED SAID 9839-CGN AB BENAVENT BALDOVI JUAN VICENTE 0953-CMF AB BENAVENTE PEREZ FRANCISCO JAVI 1908-BSY AB BENAVENTE RUIZ EVA IB-8611-CL AB BENDIEN HERMANUS PIETER IB-1558-BU AB BENDIXEN EMIL IB-5341-BJ AB BENDIXEN EMIL IB-6817-BT AB BENDIXEN EMIL IB-6817-BT AB BENDIXEN EMIL IB-5341-BJ AB BENDIXEN EMIL IB-5341-BJ AB BENENATI APARICIO JUAN MIGUEL IB-7628-AV DE BENGARDINO BARRERA NELSON GABR IB-6343-CF AB BENGHANOU ABDELHAY IB-1030-BM AB BENHAIM JULIE AMANDA IB-3232-DK DE BENITEZ CASAMITJANA MARIA DEL C-6128-BMX AB BENITEZ GONZALEZ ANTONIO JESUS 8386-BKB AB BENITEZ MARTIN EDUARDO IB-3605-DL AB BENITEZ ORTEGA INMACULADA 9260-BBH AB BENITEZ REINA CECILIA IB-7070-DB AB BENITEZ SANCHEZ MARTA CA-9209-BH AB BENITEZ TORRES JAVIER IB-3969-BV AB BENITEZ VERANO JOSE MANUEL IB-3510-Y DE BENITO BERCERO JOSE MARIA 3018-BFG AB BENITO CALVO FERNANDO M-5857-WS AB BENITO IGLESIAS ANTONIO IB-5491-BJ AB BENITO PACHON MAGDALENA 8060-BKB DE BENITO SANTIAGO JOSEFINA IB-0066-BP AB BENJAMIN MARIA APOLONIA IB-5662-CZ AB BENNASAR ARBOS JUAN IB-6857-BN AB BENNASAR CAIMARI ANTONIA 1664-CNT AB BENNASAR FERNANDEZ JOSE ANTONI IB-1138-DT AB BENNASAR HORRACH BALTASAR IB-7355-BN AB BENNASAR MARCUS SILVIA ROSA IB-0011-DT DE BENNASAR PERELLO MATEO IB-0262-CF AB BENNASAR ROIG MATEO 9823-BHG AB BENNASAR ROIG MIGUEL IB-6641-AV AB BENNASAR SASTRE FRANCISCA 4440-BBP DE BENNASAR XAMENA ISABEL IB-0470-DH AB BENNASER RAIMONDI MARGARITA LI IB-9102-DK DE BENNASER SALAMANCA ANTONIA IB-0231-BJ AB BENNASSAR OBRADOR ANDRES IB-7273-CP AB BENNASSAR OLIVER ANTONIO JUAN IB-6104-BP DE BENNIS EL FARKHANI HASSAN 9658-BMN AB BERDEJO LAMBARRI LUIS IB-3950-CD AB BERENGUER IBARRECHE BEGOÑA IB-8311-CZ AB BERENGUER MORAGUES ANA IB-6093-DM AB BERENGUER SILVERSTONE GASPAR IB-7779-CV AB BERGA LLABRES BARTOLOME IB-6254-DB AB BERGANTIÑOS CRUZ MARIA PAZ IB-9043-CX DE BERGAS COLOMBRAN CATALINA IB-9127-DC AB BERGAS MOREY CATALINA IB-9330-AD AB

7 134 BOIB Num BERLANGA REYES MARCIAL IB-9723-BK AB BERMEJO BENITO RAFAEL 9122-BYM AB BERMEJO JIMENEZ ANTONIO IB-2460-CL AB BERMEJO SAORIN ROSA MARIA IB-5343-CU AB BERMUDEZ BARRERO EPIFANIO IB-2882-BX AB BERMUDEZ CIRIA VALERIANA IB-0977-CM AB BERMUDEZ CURIEL FRANCISCO IB-9590-BF AB BERMUDEZ GARCIA DAVINIA C-9883-BFS DE BERMUDEZ GOMEZ JUANA IB-5583-DK AB BERMUDEZ GONZALEZ RAMON IB-0335-BT AB BERMUDEZ LOPEZ FRANCISCO IB-8123-DD AB BERMUDEZ RAYA FRANCISCO IB-9616-BY AB BERMUDEZ RODRIGUEZ RAFAEL 1178-BSZ AB BERMUDEZ SAAVEDRA RAMON IB-3864-AP AB BERNABE DIAZ TOMAS IB-5150-AL AB BERNABE DURAN MERCEDES IB-0093-DH AB BERNABEU COLL JUAN LUIS IB-0144-AG AB BERNAL FERNANDEZ MARIA 0396-CDP AB BERNAL POURTAU JUAN 1392-BKG AB BERNAL SANCHEZ JUANA MARIA 1375-BWB DE BERNALES SASTRE JOSEP GREGORI CS-0645-Y AB BERNARDO BARRAÑAS ANTONIO IB-9215-BS AB BERNAT ALCOVER JOSE 7744-BGF AB BERNAT GUILLEM EVA ASUNCION IB-2090-DG AB BERNDT ROLF IB-7334-DP AB BERRAL ONSULVE FRANCISCO IB-2433-BP AB BERRIO ALCALA EUGENIA IB-1569-BM AB BERRIOS ROTHEN MARCO ANTONIO IB-6250-CH AB BERRUEZO CHIVA PEDRO 4610-BNC DE BERTORELLI MIA IOLANDA IB-5355-CD AB BERZAL ORTEGA LUIS FERNANDO B-0882-WY AB BESABE CERDA CARLOS CALUDIO IB-4526-AZ AB BESALDUCH JAUME ANTONIO IB-8328-AF AB BESALDUCH JAUME MANUELA FRANCI IB-3162-DP AB BESGA COLL JERONIMA IB-2817-BX AB BESGA GONZALEZ MARIA JOSE IB-0214-DK AB BESTARD CASAUS M DEL ROSARIO 3847-CDH AB BESTARD COLOM MARGARITA IB-8849-CU DE BESTARD GALLEGO JORGE JOSE ANG IB-0261-AT AB BESTARD GUAL JORGE IB-7122-DS AB BESTARD GUAL MARGARITA ASUNCIO IB-5427-DS AB BESTARD ROSERO PABLO 9760-BCX AB BETOLAZA ELORZA EDURNE IB-8023-BY AB BEVIA SIERRA MARIA ANTONIA IB-8214-CM DE BEZARES TIRADO JESUS 5510-BXJ AB BEZARES TIRADO JESUS IB-3941-BM AB BEZZIZI ALLAL IB-3056-AL AB BG MAQUINARIA SL IB-7129-CV AB BIAGINI BRUZZESE LEONARDO 8683-BGM AB BIBBO BRUNO IB-1642-BH AB BIBILONI BIBILONI ANTONIA IB-2453-DH AB BIBILONI CEREZO ADRIAN C-3909-BDN AB BIBILONI CEREZO ADRIAN C-3909-BDN AB BIBILONI PALMER FRANCISCA IB-7515-BN AB BIBILONI ROTGER JOSE LUIS IB-5088-CD AB BIBILONI SERRANO M FRANCISCA AB-0182-O AB BIEDMA VILCHES FRANCISCO IB-4904-CU AB BIELITZ UDO FRANK IB-4535-DS AB BIERBAUM BEATE IB-6854-CB AB BILBAO MANZARRAGA EVA IB-2927-CT AB BIMA VIEDMA DOLORES MARIA IB-8079-CH AB BINIMELIS ADROVER RAMON IB-2855-DP AB BINIMELIS GARCIAS ANDRES IB-6968-DS AB BIOPHARM EXCELENCIA FARMACEUTI 8532-CDK AB BIOPHARM EXCELENCIA FARMACEUTI IB-7994-DB AB BIOSCA ALFONSO JOSE IB-2280-AS AB BIRAGHI ANTONIO IB-0517-BH AB BIRLANGA DIEGO JUAN IB-5421-CK AB BIRLANGA GARCIA ROSARIO 4535-BCZ AB BIS RAYO EDUARDO C-4116-BBK AB BISBAL BISBAL ESPERANZA IB-9919-CS AB BISQUERRA ROTGER JAIME IB-3128-AN AB BISQUERRA VENEGAS MARIA DOLORE 7072-BPW DE BIZARRO HUEGUN JESUS 4977-CBD AB BLALID TENNEBO WNKE JORUNN IB-3813-DD AB BLANCA PASCUAL FRANCISCO C-4639-BMG AB BLANCH TOMAS MATILDE IB-1940-DC AB BLANCO BARBERO JESUS IB-7659-DL AB BLANCO CABALLERO LUIS JOSE 2153-BYS AB BLANCO CABALLERO LUIS JOSE 2153-BYS AB BLANCO FERNANDEZ ISABEL IB-8773-BS AB BLANCO HERRERO FRANCISCO JAVIE 5187-BNK AB BLANCO ILLANES GUILLERMO 8087-BLG AB BLANCO MARISCAL PETRA J-2075-P AB BLANCO PEREZ OBDULIA 3540-BBV AB BLANCO RODRIGUEZ ANGEL IB-5619-CJ AB BLANCO RULLAN PEDRO LUIS IB-5073-CM AB BLANCO TAIBO CARLOS IB-9980-BB AB BLANCO VALERO CARLOS IB-7097-DP AB BLANCO VELEZ ANTONIO MA-0333-CP AB BLANES BALCELLS RAFAEL 5123-BVN AB BLANES LINDE MARIA DOLORES IB-2616-BP AB BLANES VERA JOSE LUIS IB-5032-BS AB BLAS ROSSELLO FRANCISCO IB-6401-DL AB BLASCOS MAYMO CATALINA M GORET IB-3121-BY AB BLAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO IB-6708-CZ AB BLEDA RANDEZ MARIA CARMEN 0159-BCY AB BLINCKMANN CHRISTINA MV 1962-BFL AB BO GIRLING SANTIAGO IB-6577-BH AB BOADA CABRERA ERNESTO NAPOLEON IB-3165-BK DE BOAT SPAIN OPERATIONS SL IB-5932-DM DE BOATS PRINA SL 1067-BJV AB BOBBY INVERSIONS SL 5221-BKP AB BOBINAJES RUBIO SL IB-2202-DL DE BOCOS GARCIA DAMASO IB-5521-BD AB BOCRI UNIPERSONAL SL IB-6680-CH DE BOECKMANS EDDY FRANS LOUIS 6910-BXZ DE BOELGER SEBASTIAN IB-0530-AN AB BOFARULL GONZALEZ ANA C-5000-BGS AB BOHIGAS BRAVO EMILIO IB-1196-CX AB BOLAÑOS CASTILLO REINALDO IB-0693-AW AB BOLIVAR ARRIAZA MARIA JOSE C-2264-BFC AB BOLUDA GONZALEZ RUDY C-3439-BFD AB BOLYOS ARIEH 2723-BFS AB BOLYOS ARIEH IB-7104-BJ AB BON CAPELLA JUAN IB-4402-AK AB BONACASA SANCHEZ PEDRO LUIS IB-1165-BJ AB BONAFE TREBES MATEO JUAN 4475-BDH AB BONAFE TREBES MATEO JUAN 4475-BDH AB BONDIA VILAPRIÑO JOSE MARIA L-3847-AJ AB BONED PASCUAL CATALINA C-9828-BMT AB BONED TRUYOLS BENJAMIN IB-4271-DD AB BONET BONET ANTONIO IB-8521-CZ AB BONET CAPELLA JUAN IB-7931-BC AB BONET COSTA EVA 3942-BNV AB BONET DELMONTE MARIA DEL PILAR IB-7761-BM DE BONET GARAU BARTOLOME B-9892-SH AB BONET SABARIEGO LUIS C-7870-BLR AB BONET SABARIEGO LUIS C-2708-BKZ AB BONET SERRA JAIME B-5268-IM AB BONET YAÑEZ MARIA ALICIA 6223-BYM AB BONILLA GAMBOA ANA IB-4148-AM AB BONILLA GARRIGA MARIA JOSE IB-2427-DS DE BONILLA GARRIGA SANTIAGO MANUE C-9394-BGX AB BONILLA GONZALEZ HECTOR ALMEDO IB-8014-BY AB BONIN ANJA IB-1554-BH AB BONNIN BAUZA JUANA IB-9866-BG AB BONNIN FUSTER FRANCESC IB-2783-CD AB BONNIN GARCIA JAUME IB-9171-BG AB BONNIN MIRO FRANCISCO IB-9800-AJ AB BONNIN OTAL MIGUEL IB-5752-CD AB BONNIN PASTOR JUANA MARIA 6151-BYX AB BONNIN PLANAS MIGUEL ANGEL IB-5286-CU AB BONNIN RIERA JAIME MIGUEL 6537-BSM AB BONNIN ROMERA AMPARO CONCEPCIO 1976-BZT AB BONNIN TORRES PEDRO IB-5687-BL AB BONOMI MARIA GABRIELA IB-1900-BK AB BOOKBINDER MATTHEW IB-7216-BG DE BOOKBINDER MATTHEW IB-7216-BG DE BOQUERA MORELL DOLORES IB-7578-BT AB BORBUJO CUBO DANIEL MANUEL 4164-BNC AB BORDA FERNANDEZ FABIAN ANDRES 1500-BPM AB BORDAS PAGANI MARCELO 4878-BNK AB BORDONABA ABENIA AZUCENA Z-4108-AV AB BORDOY ABRINES ANTONIO MAGIN 4407-BJF AB BORDOY BORDOY MATEO IB-2227-BY AB BORDOY CANAVES MIQUEL IB-1442-DJ AB BORDOY CARDELL COLOMA IB-1600-BM AB BORDOY KELLER BARBARA JUANA IB-7801-DK AB BORDOY MARTORELL RAQUEL C-6522-BFJ AB BORDOY MIRO ANTONIO IB-1465-BU AB BORDOY MOLINA BARTOLOME 4815-BZB AB BORDOY MOLINA MARIA TERESA 4250-BGK AB BORDOY MOLINA MARIA TERESA 4250-BGK AB BORDOY MULET JAIME C-0780-BDL AB BORNAY GONZALEZ VANESSA IB-4242-DB AB BORONSKI GERMAN RICARDO IB-2415-AL DE BORRAS ABRINES COLOMA MARIA IB-4075-BZ DE BORRAS ALOMAR JOANA IB-3394-CK AB BORRAS GOMILA LORENZO IB-4959-AZ AB BORRAS MATEU JUAN MANUEL 9643-BRW AB BORRAS OLIVER MARIA IB-6588-AX AB BORRAS PALAU RIBES BEATRIZ B-8852-PF AB BORRAS PAYERAS BARBARA IB-4529-DL AB BORRAS SALAS MARIA INMACULADA 6019-BKP AB BORRAS ZEDDA GUILLERMO IB-7751-DL AB BORREGO DE LA FUENTE JUAN IB-0292-DH AB BORREGO DE LA FUENTE PEDRO IB-4522-AS AB BORREGO OUBIÑA LUIS ALBERTO IB-5543-BW DE BORREGO RUIZ RAFAEL C-2134-BLY AB BORRELL JAUME FRANCISCO 4443-BGK AB BORRELL JAUME JORDI IB-3642-CB AB BORRELL RAMIS FELIX MARIO IB-0898-DJ AB BOSCANA JUAN ISABEL IB-7625-CP AB

8 BOIB Num BOSCH CERDA MARIA ANTONIA V-1780-FP AB BOSCH DARDER PEDRO JUAN IB-6603-CW DE BOSCH ERIKSON ALEXANDRA IB-2950-CJ AB BOSCH ESTRADES BARTOLOME IB-2402-DN AB BOSCH FIOL FRANCISCO JAVIER IB-0367-BT AB BOSCH FITZNER MARIA IRMA IB-1434-CV AB BOSCH IRALDE MARIO ALBERTO 7822-BGF AB BOSCH MANERA CATALINA IB-0706-DK AB BOSCH OLIVER FRANCISCA IB-7657-BK AB BOSCH SAN JUAN M PILAR 3986-BBP AB BOSCH SANCHEZ LUIS IB-3090-DD AB BOSCH SANS FRANCISCA ISABEL IB-6366-DJ AB BOSCH SOCIAS JAIME IB-1347-CC AB BOSCO HECTOR SEGUNDO IB-4503-AZ AB BOSE PARTANEN ROBERTO C-7881-BJF AB BOSMA INGRID 4870-BSV DE BOSSOM DIUMENJO MARIA B-0551-NL AB BOTA FUSTER MIGUEL IB-0618-CY AB BOTA POL MIGUEL ANGEL 9738-BBT AB BOTA SAAVEDRA ROSA MARIA IB-0385-BS AB BOTE BORDOY VICENTE 3044-BFG AB BOTE FERNANDEZ ENRIQUE B-6955-TC AB BOTE FERNANDEZ JESUS IB-3475-AW AB BOTE FERNANDEZ JESUS IB-3475-AW AB BOTE FERNANDEZ JESUS IB-0657-AX AB BOTE FERNANDEZ JESUS IB-3475-AW AB BOTE FERNANDEZ JESUS IB-3475-AW AB BOTE FERNANDEZ VIOLETA 0383-BHS AB BOTE FERNANDEZ VIOLETA 0383-BHS AB BOTELLA CALAFAT MARIA DEL PILA IB-3873-DH AB BOTES VARGAS MANUELA IB-4244-DK AB BOTIA FERNANDEZ JOSEFA IB-7873-DH AB BOTIN TORRES MARIA VICTORIA IB-9700-CU AB BOTO GONZALEZ AMALIA IB-8819-DJ DE BOTPAL SA IB-7503-BY AB BOU BARCELO ALICIA IB-1361-CD AB BOU GORDIOLA MIGUEL ANGEL IB-2454-DK DE BOU LLADO MIGUEL IB-9323-DD AB BOU MAS DAVID EDUARDO 8980-BMS AB BOU TORRANDELL ANA MARIA 7980-BKB AB BOUDECHICHA RABA SLIMANE IB-2228-AJ DE BOUGTIB NOREDDINE IB-3652-BH AB BOUJNANI MOSTAFA M-5368-VM AB BOULAYON ICHIGHANOUTEN FADOUA IB-9358-BS AB BOULETT BAEZA ERIK GABRIEL IB-3772-BD AB BOURHOUBE PHILIP MICHAEL CS-4046-AJ AB BOURIAH NEAIMA NACERA 9197-BMN AB BOUZIANE BELKACEM IB-4927-AD DE BOVER GAGO JOSE MANUEL IB-0437-BP AB BOVER MACHO ALVARO C-6691-BNH AB BRACERO IBAÑEZ ANTONIA IB-5736-DD AB BRAGADO RODRIGO FERNANDO GC-9958-BN AB BRASK ANDERSEN CHARLOTTE 6451-BWJ AB BRAVO MILLAN EUGENIO IB-6433-BL AB BRAVO MURILLO JUAN IB-2065-DL AB BRAVO SANCHEZ RAMON IB-3843-DF AB BRAVO TAMAYO DANIEL M-6184-UN AB BREA SOLER INES C-7814-BLR AB BREIT MLINARIC GABRIELA MARIA C-4578-BKP AB BRETON ROMEO ERNESTO IB AB BRETON ROMERO ERNESTO JOSE IB-2169-AP DE BRIANO ALEJANDRO IB-7161-AX DE BRIANO ALEJANDRO IB-7161-AX DE BRIJA KABOUR IB-6001-BN AB BRIONES SANCHEZ JOSE IB-0708-CU DE BRITOS BETHENCOURT MARIA MERCE IB-1919-BL DE BROCAL VELAZQUEZ FERNANDO 2651-BDR AB BROCKHAUS MONIKA 1152-BZK DE BROSSARD ANNICK IB-5711-CM AB BROTONS PICKERINC MIGUEL ERNES IB-7396-CX AB BROWN GRAHAME PETER 5440-BWR AB BRUDER ROLAND IB-3323-CM DE BRUNET GAMUNDI JOSE JUAN IB-9077-DP AB BRUNET JEAN CHRISTOPHE IB-1340-DL DE BRUNET LLABRES GABRIEL IB AB BRUNET MASSANET ANTONIA IB-6707-BP AB BRUNET MESQUIDA JAIME 9554-BBH AB BRUNET SUREDA JAIME IB-4228-BV AB BRUNO DEL ARBOL DAVID IB-3661-AX AB BUADES FELIU MARIA DE LORETO IB-0164-CS AB BUADES GEIS FERNANDO IB-0994-CZ AB BUADES GEIS FERNANDO IB-3789-DJ AB BUADES MUNTANER ANTONIO IB-4129-CU AB BUCCIERI ANNA MARIA IB-6062-BS AB BUENDIA LOPEZ ABEL SE-4946-CC AB BUENO BAUTISTA LORENZO SA-8910-T AB BUENO LOPEZ LAURA 8613-BRH AB BUENO POMAR JOSE IB-4107-BV AB BUENO YAGUE JESUS IB-1557-CS AB BUESO SARDINERO ANA 5255-BJF AB BUI SL 1475-BYG AB BUITRAGO HERRADA ANGEL JOSE IB-1864-BU DE BUJIDOS CORDERO ANDRES IB-1896-AL AB BUJOSA BOTA JAIME IB-4227-AJ AB BUJOSA BUJOSA MIGUEL IB-7988-CC AB BUJOSA SASTRE RAFAEL IB-4123-AH AB BULLEJOS MARTIN JOSE FRANCISCO IB-6021-CY AB BURGGRAF WOLFGANG IB-8126-BJ DE BURGOS OÑATE JOSE MANUEL TO-8014-S AB BURITICA VALLEJO YENSISLY IB-3701-BY DE BURKARD MARCEL M IB-7358-BL AB BURON RODRIGUEZ CARMEN IB-9048-CU AB BUS NORT BALEAR SL IB-7717-CL AB BUSQUETS ALBERTI ANTONIO 0477-BHH AB BUSQUETS CABRER JUANA M 7052-BPW AB BUSQUETS GOMEZ CARLOS IB-2707-BX AB BUSQUETS MIERAS CATALINA IB-5752-CM AB BUSTABAD RODRIGUEZ GUILLERMO C-7949-BB AB BUSTAMANTE AIBAR VICENTE IB-7555-DM AB BUSTAMANTE MORENO JAVIER 7141-BTK AB BUSTAMANTE PEREZ EUGENIO IB-0899-DN AB BUSTI MAXIMO IB-3559-CN AB BUSTINS PONCE PEDRO IB-6059-CU AB BUSTO AMAYA RAFAEL IB-5188-DL AB BUSTO RODRIGO MATIAS IB-2631-BB AB BUSTOS DOMINGUEZ MARTIN IB-1289-CK AB BUSTOS MARTINEZ MERCEDES IB-9081-DP AB BUTTER KARIN IB-5502-BN AB BUTTER KARIN IB-6199-AS AB BUXO CASTAÑER JORDI IB-2705-BS AB BYRNE MARGARET ELAINE IB-1234-AW AB CAÑADELL ANGUERA JORGE IB-1388-DM AB CAÑADILLAS URBANO FRANCISCO IB-2146-CL AB CAÑAS DIAZ CRISTINA 1492-BNG AB CAÑAS MAYORAL MIGUEL ANGEL IB-7865-BC AB CAÑAS MAYORAL SEBASTIAN IB-4893-BM AB CAÑELLAS AJARNAUTE MATILDE NIE IB-2907-AN AB CAÑELLAS BUIXO XAVIER B-5559-UX AB CAÑELLAS CLAR GREGORIO LUIS 8716-BCK AB CAÑELLAS ESCALAS MIGUEL 5374-BSH AB CAÑELLAS ESTAPE MARIA ROSA IB-3971-BG AB CAÑELLAS GARCIAS ANDRES IB-9659-BF AB CAÑELLAS GIL MARTA 8255-BBD AB CAÑELLAS LLABRES RAFAEL 1399-BKG AB CAÑELLAS LOPEZ MARGARITA 4746-CLV AB CAÑELLAS LORENTE LEONOR IB-0982-BX DE CAÑELLAS MACANAS MARIA ISABEL IB-5214-AM AB CAÑELLAS MONSERRAT BERNARDO 8224-BDV AB CAÑELLAS MOREY MARIA 0080-BBJ AB CAÑELLAS PAYERAS M ANTONIA IB-3995-DS AB CAÑELLAS PEREZ CATALINA IB-2855-BV AB CAÑELLAS RAMON MARIA IB-4780-DT AB CAÑELLAS RETAMAR ANTONIO IB-0270-DT AB CAÑELLAS RICO MARIA GISELA IB-4085-DT AB CAÑELLAS ROIG FRANCISCA IB-3497-DL AB CAÑELLAS SABATER BERNAT IB-1377-DF AB CAÑELLAS SABATER GABRIEL ANGEL IB-9770-CM AB CAÑELLAS SALAS PEDRO IB-2206-AG AB CAÑELLAS SERRA MIGUEL ANGEL IB-1696-DM AB CAÑELLAS TOMAS JUAN MATEO SE-3319-BS AB CAÑIZARES GUTIERREZ GUSTAVO AD IB-6980-BY AB CAÑIZARES MATEO DAVID 4717-BTR AB CAÑO COJO ISABEL IB-6888-AH AB CAÑUDA IYOBEDE LUISA IB-9115-BL AB CABA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER C-3884-BBD AB CABAÑERO REOLI ROSARIO ANA 7955-BXM AB CABALEIRO PLAZA MARIA DOLORES 0818-BCB AB CABALIN LOPEZ ANDRES IB-5353-AW AB CABALLE MONCADA CRISTINA 4514-CCS AB CABALLERO ALVAREZ URBANO IB-6998-DL AB CABALLERO ARAUJO JOSE 9734-BRW AB CABALLERO BAÑAS JUAN MANUEL IB-7429-DD AB CABALLERO CORZO ANA IB-4737-CW AB CABALLERO GOMEZ BALDOMERO C-0150-BBT AB CABALLERO LUJAN MAYRA VEL-0586-S AB CABALLERO MATEU ANTONIO IB-5522-DC AB CABALLERO VELASCO JOSE 3143-BBD AB CABANELLAS TORROBA GUADALUPE 7840-BNZ AB CABELLO CORREA MARIA DOLORES IB-1506-DB AB CABELLO GALAN ALEXIA IB-4477-CL AB CABELLO MORENO PEDRO 1425-BDD AB CABELLO SERRANO DANIEL C-6404-BGR AB CABEZ SANCHEZ DANIEL A-8217-BT AB CABEZA LOPEZ DAVID 6182-BJB AB CABEZA RODRIGUEZ M ANTONIA IB-4107-BN AB CABEZAS ALVAREZ IAGO C-7353-AY AB CABEZAS CECA EMILIANO C-9642-BMN AB CABO FRADE JOSE ANTONIO M-0687-NB AB CABOT FONT JOSE C-5255-BJK AB CABOT GARCIA JACINTO 8049-BYG AB CABOT MARTIN ANABEL C-5120-BKX AB CABOT OJAOS BARTOLOME M-1140-HV AB CABOT OJAOS BARTOLOME M-1140-HV AB CABOT RIERA BERNARDO IB-1705-CU AB

9 136 BOIB Num CABOT VIDAL ANDRES IB-2093-DS AB CABRA PERELLO MARIA MAGDALENA IB-2438-DF AB CABREJAS TORRES PABLO JOSE 9323-BCF AB CABRER BALAGUER JAIME 6093-BJB AB CABRER EXPOSITO FRANCISCO JOSE IB-8300-DL AB CABRER MORALES MARIA IB-2890-AV DE CABRER SEGUI MARCELA IB-7345-BY AB CABRERA AYALA MIGUEL IB-5489-BH AB CABRERA DELGADO EULALIA ROSARI IB-0873-DK AB CABRERA PEREZ JUDAS ALEJANDRO IB-2915-DL AB CABRERA SEÑO LUIS 8171-BNZ AB CACERES LORITE ENCARNACION IB-9347-BS AB CACERES PALACIOS ELISA 3575-BFG AB CACERES REYES JUAN RICARDO IB-4117-AG DE CACERES SERRANO ISABEL MARIA 4323-BHV AB CADENAS QUINTERO JOSEFA IB-4361-BH DE CADIZ CUESTA MARIA JOSE IB-6386-CH AB CALA FIGUERA SA IB-5049-DM AB CALABRIA FERNANDEZ ALEJANDRO 8070-BBD DE CALABUCH SALMERON FRANCISCO MI IB-4431-BL AB CALABUCH TORRES ANTONIO IB-7193-CS AB CALAFAT ADROVER MARTA IB-0922-DL AB CALAFAT BESTARD JUAN RAFAEL IB-7523-CY AB CALAFAT CARDONA ANA MARIA IB-6396-BX AB CALAFAT FRAU MARIA DEL PILAR B-4079-TB AB CALAFAT GARCIAS MARGARITA IB-9700-DJ AB CALAFAT SIQUIER ANTONIO IB-7845-BZ AB CALAFELL ALEMANY BALTASAR 2855-BBD AB CALAFELL ALEMANY MARIA MARGARI IB-2548-BS AB CALAFELL CAMPINS M MAGDALENA IB-5270-CZ AB CALAFELL MAS MIGUEL 4969-BNK DE CALAFELL ROSSELLO JOAN 2263-BLS AB CALATAYUD GOMEZ FCO ANTONIO 2463-BFS AB CALATAYUD LUIS RICARDO IB-5468-BL AB CALBET MAS JOSE RAMON 7439-BSR AB CALCUL I GESTIO DE BALEARS SA IB-6737-CV DE CALDENTEY AHUMADA MARIA ROSA 4223-CPH AB CALDENTEY AHUMADA SUSANA IB-8448-BW AB CALDENTEY ARBOS ANTONIO JUAN IB-8158-DJ AB CALDENTEY GALMES MARGARITA IB-5553-CN AB CALDENTEY GAVIÑO JOAQUIN 1397-CJM AB CALDENTEY GAVIÑO JUAN MIGUEL 0541-BCY AB CALDENTEY GRIMALT MA ANTONIA IB-7348-BT AB CALDENTEY RODRIGUEZ ANTONIA IB-7867-DL AB CALDENTEY TUGORES JOSE LUIS IB-1388-BJ AB CALDERON ALCALDE PEDRO IB-8027-CZ AB CALDERON DELGADO JULIO IB-7155-CL AB CALDERON MUNAR CATALINA IB-3553-CK AB CALDERONI NICOLA IB-0661-BD AB CALDES BOVER ONOFRE IB-1490-AZ DE CALDES CARDELL NOFRE IB-7383-CL AB CALDES SOLER GUILLERMO IB-5678-CU AB CALERO CAMACHO ANTONIA IB-1315-BV AB CALIZ HERMOSA MARIA DE LA TRIN IB-0795-DS AB CALIZ RODRIGUEZ LETICIA 3752-BVY AB CALIZAS DE MANACOR MIL NOVECIE 8726-BBD AB CALLE ORELLI DAVID DE LA 9591-BPK AB CALLS GINESTA JORGE IB-5181-DL AB CALPARSORO LONDAIZ RAFAEL IB-8813-CT AB CALVIA INVEST SA IB-3036-DK DE CALVO CABADO MARIA LEONOR IB-1069-DB AB CALVO CARRASCO NICOLAS IB-4191-Y AB CALVO GARCIA LUIS MARIA IB-9687-DB AB CALVO LEAL MARIA JOSEFA IB-2062-AU AB CALVO MATEO VICTORIANO M-2862-ON AB CALVO MUÑOZ JESUS VICENTE 0161-BXH DE CALZADO RODRIGUEZ ESTEFANIA IB-0212-DC AB CALZADOS EMBASSY SL IB-8215-CZ AB CAMA PIJUAN JOSE IB-5833-AH AB CAMACHO SANOJA VICTORIA IB-4052-DK AB CAMARERO MARTIN RAFAEL IB-9752-BJ AB CAMAROTE CASTAGNOLA JUAN ANDRE IB-4463-BJ AB CAMBO INVER SL IB-5956-CD AB CAMBON LAGO DOLORES IB-4498-CK AB CAMEJO ARDUSSO ZULMA LUJAN IB-1384-DK AB CAMINO LISANDRO GAMALIEL SE-3538-BY AB CAMPAÑA VILLENA ROSARIO IB-6391-AM AB CAMPAGNA TREVISANI INES IB-4441-CF DE CAMPANER FIOL FRANCISCA 0936-BLY AB CAMPANO RAMALLO CARMEN IB-1063-DJ AB CAMPAYO MARTINEZ MARIA CARMEN IB-3098-BD AB CAMPBELL JR GARYLEE 1398-BLY AB CAMPINS AMENGUAL ESPERANZA 6646-CCB AB CAMPINS HOMAR MIGUEL IB-2283-DH AB CAMPINS JARAMILLO M DE LAS MER IB-6736-CV AB CAMPINS LLABRES CATALINA IB-7351-BM AB CAMPINS LLABRES MARGARITA IB-6772-CS AB CAMPINS MAS MARGARITA SILVIA IB-0159-CN AB CAMPINS MIR JOSEP IB-9800-BY AB CAMPINS MIRALLES MARGARITA IB-9328-BN AB CAMPINS RODRIGUEZ MIGUEL 2838-BVJ AB CAMPO LIPONCE ELVIO IB-3699-AC AB CAMPOMAR RAMIS ISABEL B-6404-BS AB CAMPOMAR VICENTE MARIA CELIA 9703-BBH AB CAMPON GUTIERREZ JAVIER IB-0270-BK AB CAMPON GUTIERREZ VICENTE 3591-BLD DE CAMPOS AMADOR ANA BELEN IB-1432-DC AB CAMPOS AMADOR ANA BELEN IB-1432-DC AB CAMPOS BERNAL CRISTINA IB-2513-DP AB CAMPOS BLANCO ANTONIO SE-0168-CB AB CAMPOS CANO JUAN MARIA M-7434-GW AB CAMPOS GARCIA JOSE C-0466-BBB AB CAMPOS GONZALEZ FRANCISCO AMAN IB-4631-AW AB CAMPOS GUTIERREZ JUAN CARLOS IB-4016-BW DE CAMPOS LOPEZ JUAN 6785-BSB AB CAMPOS MACIAS JESUS IB-4525-DP AB CAMPOS MONGE MARIA DE LOS SANT IB-2262-AW AB CAMPOS MONTANE RAFAEL LUIS IB-8703-BC DE CAMPOS PEREZ DIANA MARIA IB-8596-DS AB CAMPOS PINTO EDVIGES M IB-8173-AY AB CAMPOS SARD VICENTE IB-2401-DP AB CAMPOS SIERRA LAURA 6174-BVM AB CAMPOS SUAREZ ENRIQUE IB-2141-AU AB CAMPOS SUAREZ FERNANDO P-7472-BBG AB CAMPOVERDE FREIRE CARLOS RAUL IB-3020-AS AB CAMPOY FERNANDEZ JUAN MANUEL 2105-BHF AB CAMPOY FERNANDEZ JUAN MANUEL IB-5697-DH AB CAMPOY MARTINEZ JUAN ANTONIO IB-5422-BN AB CAMPRODON ALBERCA ANDRES IB-1457-DS AB CAMPS CAMPS RAFAEL IB-0850-BX AB CAMPS REYNES FRANCISCO C-3122-BLY AB CAN ESCURSACH SL IB-2708-DT AB CAN RAIO SL 4965-BGV AB CAN RIBERA SL IB-3388-CK AB CANAL FERRAGUT JUANA IB-0435-DH AB CANAL TREINTA Y SIETE TV PALMA IB-7163-CU DE CANALEJO LOPEZ GRACIA 7276-BGF AB CANALEJO OCHOGAVIA ANTONIO LUI 0966-BLY AB CANALEJO OCHOGAVIA PILAR C-3875-BDC AB CANALS REYNES ANTONIO IB-7561-DK AB CANAVAL SAN JUAN MARIA DOLORES 4472-BNC AB CANAVES JAUME MARGARITA 3978-BMK AB CANAVES PERELLO MIGUEL IB-9451-BX AB CANAVES TRIAS JAIME 6332-BWZ AB CANDELA ROVIRA ARMANDO IB-5042-BL AB CANESSA MOREELS LUCILA MARIA B-4387-NG AB CANET LLITERAS JOSE FRANCISCO IB-2112-W AB CANHA CANHA MARIO AUGUSTO IB-3638-CK AB CANO CANO ANTONIA C-7006-BMP AB CANO CASAS MELQUIADES IB-8985-BN AB CANO CESPEDES MARGARITA B-4975-SX AB CANO CONTRERAS PEDRO MANUEL IB-6756-AN AB CANO GARCIA ADRIANA NATALIA IB-5142-DG AB CANO GARCIA MARIA ELENA IB-8515-BB AB CANO GOMEZ JULIAN IB-1875-BY AB CANO MIRANDA ENRIQUE M-6679-YU AB CANO RODRIGUEZ CRISTOBAL IB-0836-BB AB CANO RUIZ DANIEL IB-8006-BX AB CANOVAS CALPENA MARIA JESUS IB-1732-AD AB CANOVAS GOMEZ SEBASTIAN IB-0298-CL DE CANOVAS MARIN ISABEL ROSARIO IB-0729-BT AB CANTALLOPS ISERN CATALINA 8496-BKT AB CANTARELLAS GORDIOLA JUAN IB-2829-DS AB CANTARELLAS PASCUAL ANTONIO IB-0587-DM AB CANTARELLAS PAYERAS GABRIEL IB-6662-BK AB CANTERAS MORRO SL IB-0893-DJ AB CANTERO DOMINGO FRANCISCO IB-0417-CX AB CANTERO MILLA SATURNINO IB-5017-BU AB CANTIZANO ZAYAS JUAN IB-1938-BC AB CANUDAS OSUNA JAVIER IB-5355-BM AB CANYELLES SERRA MIGUEL IB-7943-CT AB CAPARROS GARCIA JUAN ANTONIO IB-8066-CC AB CAPELLA BARRIONUEVO 2924-BRN AB CAPELLA COLOMAR JUAN FCO IB-8644-DG AB CAPELLA LATORRE MARIA ROSARIO 9912-BNV AB CAPELLA MIRALLES JAIME 9683-BBH AB CAPELLA OLIVER MIGUEL 3030-BFS AB CAPELLA TROBAT ANTONIO IB-7537-CD AB CAPILLA FERNANDEZ PEDRO LUIS IB-4166-AT AB CAPILLA MINGORANCE CARLOS 4267-BFX AB CAPILLA MINGORANCE CARLOS 4267-BFX AB CAPLLONCH BETTI ANTONIO IB-9790-CD AB CAPO AMADOR JUAN CARLOS C-6847-BBP AB CAPO PONS CAROLINA IB-3334-DH AB CAPO TRUYOLS M ESTER 1619-BYZ AB CAPOVILLA MAESTRI RAFFAELA IB-7534-DS AB CAR RENT BALEAR SL IB-8773-BW AB CAR RENT BALEAR SL 8030-BDZ AB CARAVACA MORENO MANUEL IB-4178-AG AB CARAYOL ROMO MARIA SOLEDAD IB-8186-DS AB CARBAJOSA PEÑATE RICARDO B-3306-VB AB CARBAJOSA PEÑATE RICARDO B-3306-VB AB CARBALLEIRA REDONDO ADOLFO C-1470-AF AB CARBALLO PEREGRIN CARLOTA C-2146-BDJ AB

10 BOIB Num CARBALLO PRIETO ANTONIO IB-8279-BN AB CARBONELL ABIA JORGE CARLOS IB-8944-CJ AB CARBONELL ABIA M ANTONIA IB-2029-CJ AB CARBONELL BENACHES ARTURO IB-4787-CY AB CARBONELL COLOMAR JORGE 0784-BTT AB CARBONELL FLEXAS JAIME IB-7020-CU AB CARBONELL NAVARRO JORGE C-4393-BKF AB CARBONELL OLIVER MARIA ANTONIA 7656-BGF AB CARBONELL OTERO NOELIA IB-1414-CC AB CARBONELL PALMER LORENZO IB-2480-DS DE CARBONELL PALMER SEBASTIAN 6209-BJB AB CARBONELL SERRA BARTOLOME IB-2338-BF AB CARBONELL TORRES CATALINA IB-1342-DS AB CARBONELL TROBAT JOSEFA MARIA IB-9855-CB AB CARBONELL TROBAT RAFAEL LUIS 7502-BLG AB CARBONELL TROBAT RAFAEL LUIS 7502-BLG AB CARBONELL TROBAT RAFAEL LUIS 7502-BLG AB CARBONELL VIVES MAGDALENA IB-0406-DK AB CARBONERO RODRIGUEZ CARREÑO M 4272-BDK AB CARCEL PARDO JOSE LUIS IB-2788-BG AB CARDELL RAMIS EVA IB-6148-DS DE CARDELL RAMIS MIGUEL JAIME IB-0678-BC AB CARDELL RODRIGUEZ ANTONIO C-9625-BCH DE CARDENAL FELIX GLORIA 2720-CNY AB CARDENAS QUIJADA ERWIN PATRICI IB-1382-AL AB CARDENOSA RUIZ CARMEN IB-7648-CU AB CARDERO SALDANA ANDRES IB-9593-BN DE CARDO AMOROS MARIA ANTONIA IB-3529-CT AB CARDONA AGUIRRE GLORIA NIDIA IB-4646-CG AB CARDONA DANUS ANTONIO B-4951-KL AB CARDONA FRASQUET FRANCISCO JOS V-6116-EU AB CARDONA GOMEZ MARIA DEL CARMEN IB-0243-CK AB CARDOSO MARIA DA GRACA M-6051-ZB DE CARLON POU ANA MARIA IB-4808-DK AB CARMONA BURGUILLOS JOSE IB-2345-DS AB CARMONA FERRER TATIANA EMILIA 7418-BGF AB CARMONA GIL ESPERANZA IB-9209-CC DE CARMONA GOMEZ JHOANA C-5513-BND AB CARMONA JIMENEZ DAVID C-1336-BKL AB CARMONA MENDEZ MANUEL B-5234-NM AB CARMONA RAMIREZ FRANCISCO IB-4044-DM AB CARMONA RODRIGUEZ ANTONIO IB-4689-AZ AB CARMONA SANTIAGO M DEL ROSARIO IB-4213-BL AB CARNICERIA HERMANOS LOPEZ SL IB-8633-CJ AB CARNICERO SANCHIS ROSA MARIA M-0046-GD AB CARPE INVESTIGACIONES CIEN TIF 6455-BCR DE CARPINTERIA DE ALUMINIO ECODEC 8163-BKT AB CARPINTERIA METALICA MARRATXI IB-6982-DH AB CARPINTERIA METALICA PALMA BAL IB-2020-CD AB CARPIO MALTA WALTER 7242-BKY AB CARPIO MALTA WALTER 7242-BKY AB CARPIO RODRIGUEZ FERNANDO 2374-BZZ AB CARRACEDO PRIETO LAURA IB-5592-DC DE CARRANZA PONS JOAQUIN SERGIO M-8747-YH AB CARRASCAL ALBARRAN MARIA DEL C M-7557-NM AB CARRASCAL ORTIZ VICTORIANO 1944-BJR AB CARRASCO ALMAZAN JUAN IB-8866-AC AB CARRASCO BOSCH GABRIEL IB-6303-CG AB CARRASCO CHIES CONCEPCION IB-6220-CF AB CARRASCO CUBO YOLANDA 0846-BJV AB CARRASCO DORIS PIRITTA IB-8743-CK AB CARRASCO DURAN JOSE C-1959-BNT AB CARRASCO ESCANDELL MARIA JOSE IB-6452-CZ AB CARRASCO MARKUS KRISTIAN IB-9387-DK AB CARRASCO RODRIGUEZ BEATRIZ IB-4591-DL AB CARRASCO RUBIO ALBERTO IB-1820-AP DE CARRASCO SAENZ MANUEL SERAFIN AL-0007-Y AB CARRATALA FENOLL PILAR 3072-BFS AB CARREÑO OSORIO JOSE IB-6101-AH AB CARRERA PACIOS ALBERTO BI-9870-BF AB CARRERA PEINADO CARMEN 0777-BYY AB CARRERAS VILLANOVA ENRIQUE IB-4121-CH AB CARRERO ROCHA CLOVIS MARITO PO-1706-AG AB CARRETERO DE OLEZA ALFONSO C-4967-BGS AB CARRETERO SANJUAN LUIS ANGEL IB-5137-DF DE CARRILLO GARRIDO JUAN JOSE IB-5730-BB AB CARRILLO MARTINEZ GONZALO IB-7431-AT AB CARRILLO MORENTE JOSE ANTONIO IB-3237-AW AB CARRILLO ORTIZ ANTONIO CO-4357-X DE CARRILLO ROMERO RAMON IB-5667-AW AB CARRIO FRAU FRANCISCO IB-2112-BS AB CARRIO FRAU FRANCISCO IB-9215-BX AB CARRIO GENOVART JERONIMO JAVIE IB-0877-DS AB CARRIO MARTINEZ MIQUEL IB-3686-AS AB CARRIO TRUJILLANO ANDREU IB-2775-CJ AB CARRION BUSTOS MARIA TERESA IB-4278-CJ AB CARRION DEL CAMPO JOSE LUIS IB-8414-BT AB CARRION SOTO CONCEPCION IB-9734-AN AB CARRIZO SILVEIRA MARIA NOEL IB-9652-DD AB CARROZAS REUNIDAS SA IB-7793-BH AB CARULLA GONZALEZ VICENTE 9514-BRW AB CARVAJAL ESPIGARES FRANCISCO IB-7919-BS AB CASA ALQUILER AUTOS EL TORO SL IB-8536-BV AB CASA ALQUILER COLOM BIBILONI G IB-0469-CV AB CASA ALQUILER MATEO VITRI SL 4881-BBP AB CASA DE CAMPOSOL SL IB-4048-CL AB CASA MARTI ENTERPRISES SA IB-9927-CS AB CASAÑ PEREZ SERRANO MARIA MILA IB-7978-DH AB CASAÑ PEREZ SERRANO MARIA MILA IB-0570-BV AB CASADO MENA MARIA MERCEDES IB-9480-CH AB CASADO NIEVAS JOSE 9213-BRW AB CASADO RUBIO JOAQUIN 5161-BKP AB CASALS ORTIZ JULIA IB-5355-V AB CASANELLA DOMENECH MANUEL IB-6547-CD AB CASANOVA COLLADO LEONCIO IB-2114-BW AB CASANOVA REIG FRANCISCO LUIS 9645-BWN AB CASANOVAS AROLAS XAVIER 0198-BNW DE CASANOVAS LIAS DAVID IVO IB-9606-BN AB CASANOVAS MORAL JOSE ANTONIO IB-4045-CU AB CASARES REYES FRANCISCO JAVIER IB-9469-CV AB CASARES REYES FRANCISCO JAVIER IB-1112-DP AB CASARES REYES FRANCISCO JAVIER IB-9301-BY AB CASAS HUGUET SEBASTIAN IB-7915-CX AB CASAS JIMENEZ MANUEL IB-8003-AP AB CASAS JULIA JOSE IB-5598-CP DE CASASNOVAS BONILLA FRANCISCO J IB-0514-BV DE CASASNOVAS BONILLA FRANCISCO J IB-3539-DH AB CASCALES RIVERA JOSE IB-8556-AM AB CASELLAS LLINAS ANGEL IB-9684-CU AB CASSAGNE BARBOTO PATRICIA DEL IB-7942-BJ AB CASTAÑER BONNIN GABRIEL 9959-CBT AB CASTAÑER NOGUERA ANTONI 7954-BCK AB CASTAÑO GARCIA MARIA DEL PILAR IB-2248-CN AB CASTAÑO HERNANDEZ JAIRO ANTONI B-5910-IL AB CASTALDO SUAU LUIS IB-6482-CS AB CASTELLANO AVILA DAVINIA 7184-BHX AB CASTELLANOS GARCIA JOSE LUIS IB-7311-DG AB CASTELLANOS SANS LUIS MATEO IB-9003-DJ AB CASTELLO MAS JOSEFINA IB-5323-DT AB CASTELLON RODRIGUEZ IRENE 3688-BLD AB CASTELLS ORTELLS ALEJANDRO IB-3444-CM AB CASTELLS VALDIVIELSO CARME 6350-BCR AB CASTILLA HECHEVARRIA EULISES 4945-BYZ AB CASTILLO COBO ANTONIO IB-3765-DK AB CASTILLO CRUZ ENCARNACION 9983-BRW AB CASTILLO DE LA IGLESIA MARIA J IB-1845-CZ DE CASTILLO GARCIA BENITO IB-4482-CT DE CASTILLO GONZALEZ DE MENDIVIL M-4666-VP AB CASTILLO JUAREZ JOSE MIGUEL IB-1872-BU AB CASTILLO LOPEZ ANTONIO IB-3241-AW AB CASTILLO LOPEZ ANTONIO IB-7551-AW AB CASTILLO MOLINA TRINIDAD IB-2831-CF AB CASTILLO MUÑOZ LAURA C-4495-BMZ AB CASTILLO ORTEGA RAFAEL IB-4648-DK AB CASTILLO PALLARES FRANCISCA IB-2711-AW DE CASTILLO RECHE PIEDAD IB-7762-AG AB CASTILLO ROBLES DIEGO 3860-BMW AB CASTILLO RODRIGUEZ MARIA 3806-BMK AB CASTILLO RODRIGUEZ MARIA VERON IB-1716-AL AB CASTILLO RODRIGUEZ MIGUEL ANGE IB-1846-BJ AB CASTILLO SALAZAR JUNGNER IB-4754-AU AB CASTRESANA HUGAS JOSE MARIA 5647-BVN AB CASTRO CARLOS ALBERTO IB-8221-AU AB CASTRO CARMONA MARIA ISABEL 0733-BJJ AB CASTRO CASTAÑEDA JULIO CESAR IB-4041-AP AB CASTRO FERNANDEZ ALFONSO IB-5754-BG AB CASTRO FERNANDEZ JUAN JOSE 6483-BTP AB CASTRO GARCIA ANTONIO 2782-BTG DE CASTRO GONZALEZ JUAN MANUEL IB-5923-AN AB CASTRO HERNANDEZ HENRY IB-2143-AY AB CASTRO LARIÑO CARMELO C-1237-BH AB CASTRO ZARZO M JOSE C-4521-BKD AB CATALA ALCARAZ JOSE MARIA IB-4056-BC AB CATALA BARCELO LORENZO IB-4088-DL AB CATALA BARCELO LORENZO IB-9940-AJ AB CATALA BORDOY LORENZO JUAN IB-5702-CU AB CATALA HERNANDEZ ANTONIO 0045-BYT AB CATALA PIQUE JUAN 6455-BJB AB CATALA SINISTERRA MONICA ALEJA IB-6472-CL AB CATALAN FERNANDEZ JOSE GUSTAVO IB-9508-BF AB CATALAN PEIDRO PILAR IB-9680-H AB CATELMA INSULAR SL IB-8273-BM DE CATELMA INSULAR SL IB-3692-DG DE CATTEAU JEAN RENE IB-7141-BL AB CAUBET ROVIRA JOSE RAMON IB-3374-DM AB CAULA MUNINOVA RAUSLAN IB-6112-CG AB CAYERO MOREIRA ANA BELEN 2085-BNG DE CAYERO MOREIRA M DEL CARMEN 0154-BPL AB CAYRIER MARTI CRISTOBAL C-6197-BJM AB CAYUELA MARTINEZ JOSE LUIS 5573-BKL AB CAYUELA MURCIA DIEGO IB-2127-CT AB CAYUELA PEREIRA DIEGO BA-8494-W AB CAZORLA RODRIGUEZ ENCARNACION IB-7603-CU AB CEBALLOS ANTUNEZ MARIA TERESA IB-6875-BJ AB

11 138 BOIB Num CEBALLOS PIÑA JAIME IB-0056-AY AB CEBEY SOLER JESUS FRANCISCO IB-3795-AG DE CEBRERO MORALES ROSA MARIA IB-3649-DL AB CEBRERO MORALES ROSA MARIA IB-3649-DL AB CEBRERO MORALES ROSA MARIA IB-3649-DL AB CEBRERO MORALES ROSA MARIA IB-3649-DL AB CEBRIAN GONZALEZ MARCOS IB-9792-BU AB CEFERINO DISSENYSL IB-4491-BJ AB CELORIO ALVAREZ ANGEL RENATO IB-7674-CV AB CENGARLE ROBERTO IB-4485-BK AB CENTRAL MIMBRERA SA IB-7928-AU AB CENTRE DINICIATIVES RECURSOS E IB-5917-DM AB CENTRE DINICIATIVES RECURSOS E IB-2491-CW AB CENTRO OCULAR OFTALMEDIC SL IB-4040-DP AB CEPAS POLO RAFAEL 7145-BPW AB CERBELLAN CAMPOS ANGEL C-3902-BLJ AB CERBELLAN MOREY ANGEL C-7002-BFC AB CERBELLAN MOREY ANGEL C-7002-BFC AB CERDA BORREGUERO MIGUEL ANGEL 2638-BFS AB CERDA CARRUANA JOAQUIN IB-8083-CY AB CERDA CERDA GABRIEL IB-5565-BG DE CERDA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL IB-3254-BL AB CERDA LLABRES JOAN IB-2770-DK AB CERDA MAIRATA DAMIAN IB-1811-BJ DE CERDA MAURI ANA MARIA M-8725-XX AB CERDA PEREZ M MAR IB-8848-AN AB CERDA PIZA MARIA IB-8869-AN AB CERDAN CABEZA IGNACIO C-0485-BMD AB CERDAN DARDER CARLOS 0090-BJJ AB CERDAN MENDOZA JESICA C-4603-BJN AB CERDEIRA PRADO MARIA AVELINA OU-8732-V AB CERDO SERRA JAIME IB-2202-BX AB CERECEDA MARTINEZ MARIA DE LOS IB-7296-BJ AB CERECEDA MARTINEZ MARIA FRANCI M-2182-ZJ AB CERILLO GONZALEZ SANTIAGO GC-9546-BX AB CERRAJERIA ARTISTICA GUILLERMO IB-7885-CL AB CERROLIN SL 7500-BNR AB CERRULA VILMA IB-7103-AF AB CERRULA VILMA BEATRIZ IB-7103-AF AB CERVANTES LOPEZ MARIA IB-2232-DG AB CERVECERIA ARTESANAL PALMA SL 9540-BYJ AB CERVENINI ALESSANDRA 1620-BNG AB CERVERA LORENTE DESAMPARADOS V-2579-DX AB CEYDO MANTENIMIENTO Y CONSERVA IB-2200-BG AB CHACARTEGUI CIREROL FRANCISCO IB-8727-CH AB CHACON FERNANDEZ GASPAR 3518-BMK AB CHACON GALINDO VICTOR HONORATO IB-8764-AK DE CHACON GARCIA SOLEDAD IB-9505-DL AB CHACON MADRIGAL ROSARIO CLARA IB-2543-DG AB CHAMIZO COLERO CARLOS IB-2168-CF DE CHANCLON JIMENEZ DANIEL IB-7175-CT DE CHANG LEE MIRIM C-2794-BMV AB CHAPLIN NORMA CYNTHIA IB-9679-AV AB CHARCELLAY CORINNE SENKA IB-9537-DG AB CHARRIE RIVERON LESLI CAROL IB-8921-DH AB CHAVARRIA MUGICA JOSE MIGUEL IB-7394-CZ AB CHAVES DE LA ROSA LUIS MIGUEL C-4620-BGH AB CHAVEZ ALARCON LUIS ALBERTO C-3072-BGG AB CHAVEZ ALARCON LUIS ALBERTO 9807-BMN AB CHECA SANCHEZ DAVID FEDERICO IB-5495-DT AB CHEIKH NIANG IB-1525-AG AB CHEIKH NIANG IB-4078-BL DE CHEN JIAN JUN 7114-BCR DE CHICA MARCHAL ALBERTO JOSE 1173-BYZ AB CHICON DURAN GEMA TERESA 7890-BLG AB CHICON MARTIN JOSE IB-9466-AJ AB CHILLARON ESPADAS PILAR ROSARI IB-2625-DG AB CHINCHILLA PEÑA JOAQUIN IB-0048-CF AB CHMELTER ANTJE IB-0760-DT AB CHOCLOLAT HOUSE SL IB-5081-DS AB CHOOSE JEANS SL 0082-BCG AB CHOUAY RACHID 7837-BGF AB CHOUZA RODRIGUEZ IGNACIO IB-5979-BZ AB CHRIST DORANT HEIDEMARIE M-6263-PF AB CHTIBA ABDELHAMID LU-9358-S AB CHUQUIRIMA FRANCO VALENTIN IB-5302-BC AB CIBER AL TAJO SL IB-9126-BC AB CIBER AL TAJO SL IB-4529-BK AB CID MARTIN ENCARNACION M-4230-JG AB CIDALE CERDA IVAN 4745-CMG AB CIFRE CARBONELL JERONIMA IB-0795-DN DE CIFRE CARBONELL JERONIMA C-2985-BGZ AB CIFRE CERDA MARIA IB-6342-CM AB CIFRE FUSTER MIGUEL IB-9085-BX AB CIFRE JAMES MARTIN IB-8801-BL AB CIFRE JERONIMO PEDRO JESUS IB-8994-DL AB CIFRE SCHNEIDER M ELENA IB-9321-CG AB CIFRE SERRA MARIA MAGDALENA IB-8450-DM AB CIFRE SERRA VICENTE JUAN IB-7801-AU AB CIFUENTES GARIJO JOSE ANTONIO 7356-BYV AB CIFUENTES GARIJO MARIA ASUNCIO IB-1212-BY DE CIFUENTES SERVITJE PALOMA IB-1923-DL AB CIMENT I COLOR SL IB-3895-AY AB CIMENT I COLOR SL IB-9153-AV AB CINALLI VELASCO FERNANDO RICAR IB-2862-AB AB CINTA REAL RAUL C-0404-BNM AB CIPONT SL 9407-BBH AB CIRCUM NAVEGACIONES HISPANIA S IB-6628-AC AB CIRER CAVALLER GABRIEL 1727-BHF AB CIRER MATEU CATALINA IB-0978-AM AB CIRER ROSSELLO MARIA ISABEL IB-3410-BT AB CIRKOVIC PERO IB-3691-AM AB CITY PRINT SA IB-6908-CB DE CLADERA ALOMAR GUILLERMO IB-0949-DT AB CLADERA CARRIO PURIFICACION IB-3986-DP AB CLADERA CARRIO PURIFICACION IB-3986-DP AB CLADERA CIFRE ANDRES IB-2806-CL DE CLADERA CUENCA PEDRO IB-5813-BS AB CLADERA FIOL MARIA ANTONIA 1838-BHB AB CLADERA FIOL MARIA ANTONIA IB-3877-AM AB CLADERA GUASP AGUSTIN IB-4982-CJ AB CLADERA GUASP FRANCISCA IB-1939-AP AB CLADERA PERELLO FRANCISCA IB-7094-BJ AB CLADERA ROSSELLO MARTINA MARIA C-2682-BKZ AB CLADERA VALLS GUILLERMO IB-0244-BL AB CLADERA VICH BARTOLOME IB-0754-CU DE CLAIRON FRANCOISE ANDREE IB-6043-BW AB CLAR COLL JUANA IB-3628-BP AB CLAR MASCARO PEDRO IB-7009-AD DE CLAR MASSANET JUAN IB-2617-DL AB CLAR OLIVER MIQUEL IB-9195-BG AB CLAR POU BARTOLOME JAIME 9530-BMN AB CLARAMBO HEREDIA SERGIO C-4468-BLL AB CLARAMUNT BONET JAVIER 4475-BWN AB CLARAMUNT BONET JAVIER 4475-BWN AB CLASSIC CAR RENTAL SL IB-2800-DS AB CLAVIJO ARIZA FRANCISCO JOSE C-3769-BLV AB CLAVIJO ORUS FRANCISCO JAVIER 9111-BVW DE CLEDERA CAYUELA JUAN 9510-BHM AB CLEMENS GONZALEZ JOSE ANTONIO IB-1225-AL AB CLEMENT SERRA ANTONIA IB-9396-DF AB CLEMENTE LOPEZ MARIANO IB-6736-AV DE CLEMENTE OLMEDA M ANGELES C-3213-BMW AB CLEMENTE XIMENIS JUAN C-7666-BJL AB CLERIGUES AMIGO JOSE VICENTE IB-4349-DS AB CLG BALEAR SL IB-6066-CZ AB CLOQUELL MARTORELL MAGDALENA 9231-BMN DE CLOWES MARGERY IB-0250-DT AB CO FERNANDO IB-1840-DB DE COBO COBO JOSE 9538-BPK AB COBO PEREZ FCO JOSE IB-4996-CW AB COBO PEREZ FELIPE B-1906-UV AB COBO PEREZ FRANCISCO IB-4996-CW AB COBO PEREZ JUAN CARLOS 4160-BMB AB COBOS ALBIÑANA MANUEL V-2002-FK AB COCA ESCOBAR JUAN RAMON 2388-BTY AB COCA TORRES ALFONSO 5945-CBZ AB COCHARD MARIELLE IB-9682-CN AB CODESO ESTEVEZ ANTONIO OR-2189-O AB CODESO ESTEVEZ MARINA IB-0962-CU AB CODINA RUIZ LETICIA M 5496-BYH AB COEGO BERACOECHEA ANA OLGA IB-9755-BU AB COLCHONES CONCORDIA SL IB-5040-CV AB COLERA ARIAS HUGO 9338-BHC AB COLERA JUAN BARTOLOME IB-0219-CL AB COLI AMENGUAL PEDRO IB-6692-CH AB COLINA ALTA SL IB-5563-BT DE COLL ABADIE RICARDO IB-0012-BC AB COLL ALONSO ANTONIO IB-8152-AX AB COLL BATLLE LUCAS C-9010-BJD AB COLL BORRAS FRANCESCA IB-2209-BM AB COLL BRUNO JUANA MARIA IB-1560-DS AB COLL COLL JUAN 2387-BLS AB COLL COVAS M INMACULADA CONCEP 1451-BHF AB COLL FIOL JUAN IB-7726-BP AB COLL FLUXA MARGARITA PILAR IB-6336-CZ AB COLL FUSTER JUAN CARLOS IB-8012-CG AB COLL GARCIAS MIGUEL IB-1677-CN AB COLL GUAL SL IB-2578-CZ AB COLL HERNANDEZ MARIA MATILDE IB-1848-CC AB COLL ISERN BARTOLOME 4981-BYC AB COLL JEANNINE GISELE IB-5490-AF DE COLL JIMENEZ LEONOR LOURDES IB-8278-CN AB COLL LLULL GABRIEL IB-7164-CN DE COLL MARTINEZ DE TUDELA ANTONI IB-2666-BW DE COLL MARTINEZ TUDELA SONIA MAR IB-4843-BP AB COLL MIR JUAN IB-4994-DG AB COLL MOREY GUILLERMO IB-5618-CJ AB COLL RAMIS MARIA IB-7754-BL AB COLL REAL LUIS 3241-BGC AB COLL RUBIO MIGUEL ANGEL IB-0903-CU AB COLL SALOM MIGUEL IB-3250-AW AB COLL SANMARTIN MARGARITA IB-3493-BU AB COLL SANS MIGUEL IB-0241-BY AB

12 BOIB Num COLL SEGUI JUAN FRANCISCO 7605-BGF AB COLL VICENS BARTOMEU IB-6519-DD AB COLLADO DEL CUETO RAMON IB-3512-AU AB COLLADO PEREIRA ESTELA A IB-4152-DK AB COLLADO RAMIREZ JAVIER JUAN IB-7345-DK AB COLLADO VARO RAMON FRANCISCO IB-7934-CW AB COLLANTES GAVILAN CARMELO IB-6060-CK AB COLLAR ALONSO BALBINA ML-5273-E AB COLLBONI DUCH LEA M-6609-JT DE COLLELLDEMONT OLIVA JOSEP GI-8496-W AB COLMENAR CABALLERO FERNANDO AB-3739-G DE COLOM ALBERTI HUMBERT JAUME C-9246-BKZ AB COLOM ALONSO MIGUEL ANGEL IB-3334-AY DE COLOM ATIENZA FRANCISCA IB-0228-CB AB COLOM BARCELO ANTONIA MARIA IB-8782-CC AB COLOM CEBRIAN PEDRO IB-8908-BZ AB COLOM CERDA INES IB-5008-BC AB COLOM CERDA INES IB-9470-CU AB COLOM FRONTERA MATIAS IB-1560-AS AB COLOM MARROIG TOMASA 8894-BJX AB COLOM MARTIN MARGARITA IB-2142-DT AB COLOM PIZA RAMON IB-6636-BW AB COLOM PIZA RAMON IB-0796-BS AB COLOM ROSSELLO ANTONIO 6695-BNR AB COLOM VICH M ANTONIA 4240-BZD AB COLOMAR CAPLLONCH MARGARITA IB-8395-BK AB COLOMBAS VANRELL PEDRO 3012-BVG AB COLOMINA ENSEÑAT ANTONIO IB-6714-BJ DE COLOMINA VEÑY ANTONIO IB-1888-CW AB COLORADO DIAZ MANUEL IB-9682-AH AB COLORADO DIAZ MANUEL 2638-BGC AB COMAS ARNAU JOSEP 8041-BTX DE COMAS BASSA MARIA MAGDALENA IB-1605-BZ AB COMAS JAUME MARIA MAGDALENA IB-3911-BL AB COMAS LOZANO MIGUEL ANGEL IB-9036-DS AB COMAS REUS ANTONIA IB-1331-CF AB COMBIS PENA JOSE GI-7347-BM AB COMBRIER JEROME ERIC IB-5332-CG AB COMELLA JUANICO BEATRIZ IB-4421-CN AB COMENDADOR COMENDADOR SOLEDAD IB-7678-DS AB COMENDADOR JIMENEZ LUIS IB-1335-CY AB COMERCIAL ALIMENTARIA MARRATXI IB-7934-CY DE COMERCIAL BALEAR DE CALZADO SA IB-5139-BM AB COMERCIAL CAPROIG TREINTA Y TR IB-3424-BH DE COMERCIAL LOPEZ GRACIA CB IB-3162-CC AB COMERCIAL OLIVARES ROMERO SL IB-6603-DL AB COMERCIAL OLIVARES ROMERO SL IB-1458-DK AB COMERCIAL ORIEN MALLORCA SL 1056-BCB DE COMERCIAL PALMA SA IB-0168-BP DE COMERCIAL TOMINO SL IB-3779-CJ AB COMERCIAL WASTEINER SA 0988-BWL AB COMERON SANTIAGO JOSE IB-1269-CK AB COMINO GARCIA ALCAÑIZ JOSE MAN IB-6136-CL AB COMINO GARCIA ANTONIO JESUS C-7143-BHN AB COMINO LOPEZ JULIA BARBARA IB-7151-CM AB COMMENTZ RENATE HANNA 1863-BFL AB COMPAÑIA BALEAR EDICIONES Y SE B-4640-NV AB COMPAÑIA BALEAR EDICIONES Y SE IB-5321-BW AB COMPAÑIA DE RESTAURACION CALDE 9228-BPR AB COMPAÑY ENSEÑAT PEDRO IB-0519-DG AB COMPANY BAUZA MARGARITA IB-2969-DB AB COMPANY BESTARD JOANA MARIA 4429-BBP AB COMPANY CORRO RAFEL JOAN 4277-BVP AB COMPANY ENSEÑAT JUANA MARIA IB-5732-DS AB COMPANY GALMES ANTONIO IB-3891-AK DE COMPANY GELABERT BARTOLOME IB-7709-K AB COMPANY JOVER ANTONIO IB-6983-AN AB COMPANY PARRA M DOLORES C-9928-BFS AB COMPANY PARRA M DOLORES 9213-BMN AB COMPANY PERELLO MARIA ISABEL IB-2770-DH AB COMPANY PLANAS NATIVIDAD 8477-BKT AB COMPANY POL MARIA IB-4455-DC AB COMPANY PROVENZAL MARIA ESPERA 6375-BPW AB COMPANY RODRIGUEZ MONTE JOSE M IB-9085-BS AB COMPANY SOTO JOSE JAIME A-6270-CW AB COMPANY TUGORES MATIAS 3355-BXX AB CONBELTEL SL A-8620-CF DE CONCELLON GONZALEZ JUAN ALEXIS CE-8964-G AB CONCHA MATUS JUAN CARLOS IB-0997-DP AB CONDE PANIAGUA ROSA MARIA IB-2346-BC AB CONDE TENINBA IB-8762-BJ AB CONRADO GARCIA SANTIAGO IB-2051-W AB CONRADO ZAFORTEZA LUIS IB-4495-BJ AB CONSELL INSULAR DE MALLORCA 3936-BFG AB CONSELL INSULAR DE MALLORCA 7559-BYH AB CONST Y PROYECTOS DE FELANITX 8220-BCK AB CONSTRUCCION DE PISCINAS AQUAP IB-1193-Z DE CONSTRUCCIONES ABISA SL IB-8860-BW DE CONSTRUCCIONES ALBA PEREZ SA 3012-BMK AB CONSTRUCCIONES ANACLACHI SL 7173-BVD DE CONSTRUCCIONES CAEMENTARIUS SL IB-1585-BW AB CONSTRUCCIONES CAMI LIJARES SL 9233-BBH DE CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS SES IB-7482-DS AB CONSTRUCCIONES DIHER DOS MIL S 8661-BKB AB CONSTRUCCIONES DOFI 17 SL IB-3408-DJ AB CONSTRUCCIONES EMDECO SA IB-8121-AT AB CONSTRUCCIONES FEIM TOT SL IB-1943-DH DE CONSTRUCCIONES FERRA SA IB-6299-BV DE CONSTRUCCIONES INSTALACION ES 2034-BFL AB CONSTRUCCIONES LA LLAVE MAESTR IB-0111-CZ DE CONSTRUCCIONES MALLORQUINAS DE 8112-BDV AB CONSTRUCCIONES MALLORQUINAS DE 6124-BSB AB CONSTRUCCIONES METALICAS SEGUI IB-7477-CP AB CONSTRUCCIONES NINCA BALEAR SL IB-1376-BJ DE CONSTRUCCIONES PEDRO MARI SL IB-3672-AZ DE CONSTRUCCIONES RIVERGAL SL IB-6603-BY AB CONSTRUCCIONES ROMA REINA SL IB-4248-DF DE CONSTRUCCIONES SEMOZA SL IB-0744-CT AB CONSTRUCCIONES SON BLAI SL IB-8284-CL AB CONSTRUCCIONES VER REZ SL IB-9830-BT DE CONSTRUCCIONES VER REZ SL 8415-CLC DE CONSTRUCCIONES Y PROMOC SINDIO IB-3787-CP AB CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES C IB-9187-CZ AB CONSTRUCCIONES Y REFORMAS MARC IB-4101-DL DE CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIO 7893-BWX AB CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIO IB-6238-DN AB CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIO 7893-BWX AB CONSTRUCCIONES ZARANDA SL IB-8915-AY AB CONSTRUCCIONES ZARANDA SL IB-4099-DC AB CONSTRUCTORA ANDALUZA BALEAR S IB-2021-AP AB CONSUEGRA OLLER JOSE LUCAS IB-2223-BU AB CONTELL MORALES JORGE 1038-BXX AB CONTESTI JAUME BENITO IB-5747-BS AB CONTESTI RAMIS ANDRES IB-0054-DT AB CONTESTI SALVA JOSE ANTONIO 5379-BSV AB CONTESTI SEGUI MAGDALENA PAZ IB-6270-AU AB CONTIN DE CORDOBA OLGA SIRLHEY PO-7782-AK AB CONTRERAS BERMUDEZ MARIA IB-8336-BL AB CONTRERAS CORTES RAFAEL IB-9381-AG AB CONTRERAS FABREGA M MANUELA 8498-BGM AB CONTRERAS FABREGA M MANUELA C-3128-BNJ AB CONTRERAS PALACIO KENYA IB-7274-CU AB CONTRERAS TARRAGA MARIANO IB-9071-BD AB CONTRERAS VARGAS SUSANA ASCENS 2813-CKP AB CONTRI GIL MARIA JOSEFA IB-6416-BG AB CONTRUCCIONES Y OBRAS SILEXA S IB-7382-CD AB COOP TRYMOBEL V-7346-GT AB COPADO CARRALERO FRANCISCO IB-1081-DH AB COPYQUICK SL IB-0064-CV AB CORAIZACA CORAIZACA LUIS GERAR IB-0266-AU AB CORBACHO SALAS MANUELA C-4448-BKP AB CORBALAN VERBRUGGEN YOLANDA IB-3680-DB AB CORCOLES SARGATAL LUISA PILAR IB-5439-DF AB CORCUERA ANTEPARA LUIS IB-9659-DD AB CORDE SUSANNE IB-5011-BG AB CORDERO HERRERA ANA MARIA IB-0154-CF AB CORDERO VELASCO FERNANDO IB-7623-CL AB CORDOBA BARRENECHEA YOEL 1254-BCB AB CORDOBA CORTES ANTONIO M-6165-IS AB CORDOBA CORTES ANTONIO IB-4617-AU AB CORDOBA MARTIN ANTONIO M-9135-XS AB CORDOBA MARTIN DOLORES 9509-CJG AB CORDOBA REYES JOSE C-2707-BHV AB CORONADO JOHNSON EVA MARIA C-1667-BLW AB CORONAS OLIVER GUILLERMO CARLO IB-8514-CJ AB CORPA DE LA FUENTE FELIX IB-0599-BS AB CORPORACION DE INVERSIONES AER IB-5193-DC DE CORPORACION EMPRESARIAL BALEAR IB-4962-BT DE CORPORACION TAMARELL ROIG SL 4219-BGV DE CORRAL PULET VANESSA IB-1102-CZ AB CORRALES BETOLAZA INMACULADA C LE-6172-I AB CORREA MESA JAVIER LUIS M-9610-SL AB CORREA PRINCIPAL M CARMEN IB-0680-DF AB CORREA PRINCIPAL SALVADOR IB-5266-BF AB CORREAS LAZARO ESTHER 2233-BNG AB CORREIA ANGELO ELENA IB-5240-AY AB CORREOSO CRIADO M TRINIDAD 2201-CBB AB CORREOSO MOLINA RAIMUNDO IB-1801-DH AB CORRO BAEZA DAVID 3805-BNJ AB CORRO SERRA BARTOLOME IB-4825-BH AB CORTES ACEBRON ENRIQUE L-3499-V AB CORTES ALAMEDA MANUEL IB-0141-CL AB CORTES AMAYA FRANCISCA IB-9608-DM AB CORTES AMAYA JUAN DIEGO IB-4769-BG AB CORTES AMAYA JUAN DIEGO IB-4769-BG AB CORTES CARDENAS DOLORES IB-4763-DH AB CORTES CORTES ANTONIO IB-7768-CJ AB CORTES CORTES ANTONIO IB-1460-CX AB CORTES CORTES FRANCISCO IB-2062-BL AB CORTES CORTES JOAQUIN IB-7331-DF AB CORTES CORTES JOSE MARIA IB-8869-BC AB CORTES CORTES JUAN IB-1272-DC AB CORTES CORTES JUAN IB-5954-CU AB CORTES CORTES JUAN IB-7764-CC AB

13 140 BOIB Num CORTES CORTES JUAN IB-9148-AJ AB CORTES CORTES JUAN IB-3098-BK AB CORTES CORTES MANUEL 4391-BGR AB CORTES CORTES MARIA JOSEFA IB-8739-BZ AB CORTES CORTES REMEDIOS IB-0050-BP AB CORTES CORTES SUSANA IB-3166-CL AB CORTES CRUZ MARIA DEL MAR C-7146-BMJ AB CORTES DE OLEZA ROSALIA IB-6878-CW AB CORTES ESCALAS GABRIEL IB-0400-CT AB CORTES FERNANDEZ ANTONIO TORCU IB-6315-BT AB CORTES FERNANDEZ FRANCISCO IB-1028-AY DE CORTES FERNANDEZ FRANCISCO 4680-CBK AB CORTES FERNANDEZ JOSE IB-4802-BB AB CORTES FERNANDEZ JUAN ANTONIO M-2744-TT AB CORTES FERNANDEZ REMEDIOS IB-7847-BK AB CORTES FERRE MONSERRAT IB-0913-CB AB CORTES FERRER ANDRES IB-5374-BV AB CORTES FIOL ROBERTO IB-6694-BJ AB CORTES GARCIA JUAN CC-4739-H AB CORTES MESTRE RAQUEL 0297-CLF AB CORTES MORENO JULIA IB-9078-DH AB CORTES MUÑOZ ALEJANDRO IB-3742-DH AB CORTES MUÑOZ ANTONIA IB-7883-BF AB CORTES MUXFELDT MARIA ISABEL IB-9383-BW DE CORTES PICAZO VICENTE C-3192-BHG AB CORTES RADO ALEJANDRO IB-7994-CC AB CORTES RADO ANTONIO IB-1008-BK AB CORTES RADO ANTONIO IB-7596-AP AB CORTES RAMIS GABRIELA 9415-BPR AB CORTES REBOREDO TAMARA IB-8669-AS AB CORTES RODRIGUEZ FRANCISCO IB-6950-CT AB CORTES ROMEDO LEYDIS IB-3659-DC AB CORTES RUIZ SONIA IB-4764-CN AB CORTES TORCUATO JOSE IB-5594-BM AB CORTES TORRES RAFAELA 4898-CDH AB CORTES VALENZUELA MARGARITA IB-0696-CT AB CORTINAJES GLORIA SL 8711-BYG AB CORZO LUQUE FRANCISCA IB-6272-CS AB COSAZ ELECRICIDAD SL IB-8520-AM AB COSSATTI COLL DANIEL WILSON 3963-BGX AB COSTA BERNAT FRANCISCO JOSE IB-4900-BG AB COSTA CARDONA JOSEFA IB-1982-CZ AB COSTA DE OLIVEIRA JEFFERSON IB-5425-DH AB COSTA FERRER CATALINA IB-3276-BY AB COSTA MAS MIGUEL IB-4374-BX DE COSTA MOÑINO MARIA MAGDALENA C-9752-BNG AB COSTA TERRASA MARIA ANTONIA IB-7019-BW DE COSTA TOVAR ANTONIO M-0914-WG AB COSTA TOVAR MARCELLI 6114-BWK AB COSTAN FLORIN IB-8425-CV AB COSTAS GOMEZ JOSE MANUEL C-7360-AN AB COSTOYA BARREIRO EVA MARIA IB-7454-BH AB COULOMBEL CHRISTIAN GERARD IB-2034-BF AB COURLIER VERONIQUE IB-8226-DH AB COUSIN LAURENCE KIM A IB-1823-DB DE COUTO RAMOS OCTAVIO 8512-BKT AB COVAS ADROVER JAIME 4353-CBG AB COVAS HUGUET BARTOMEU GABRIEL 9858-BBH AB COVAS RIERA MERCEDES IB-9919-CK AB COWHAM THELMA IB-4790-I DE CRENDE CASANEGRA MARIA INES IB-8088-AT AB CRESPI CALAFAT SEBASTIAN IB-2011-DF AB CRESPI COMAS BENET IB-3717-BL AB CRESPI ESCORIZA JUANA MARIA IB-7915-BL DE CRESPI ESTEVA JOAQUIN IB-5843-CB AB CRESPI FERRA JUAN CARLOS IB-0431-BP AB CRESPI MATAS JAIME 2353-BHF AB CRESPI MORELL CATALINA IB-2209-DT AB CRESPI OLIVER MIQUEL IB-2218-AT AB CRESPI ROSSELLO JERONIMA IB-6826-DG AB CRESPI TUDURI MARGARITA IB-8528-DL AB CRESPI VICENS JUAN ANTONIO IB-1278-U AB CRESPO ESPIN VISITACION IB-3396-BN AB CRESPO FALCO SALVADOR IB-7931-CJ AB CRESPO JIMENEZ ROBERTO SE-7393-CD AB CRESPO MUÑOZ ANA MARIA IB-3249-BK AB CRESPO PIZARRO ANTONIO 4842-BDH DE CRESPO PIZARRO ANTONIO IB-0383-BF DE CRESPO RODRIGUEZ JOSEFA IB-6092-CZ AB CREUS FERRER PERE 7570-BKY AB CREUS VIDAL PEDRO IB-7675-BV AB CRIADO NADAL JOSE ANTONIO IB-4031-DD AB CRICONIA PATRICIA IB-4228-DG DE CRISTALERIA CAPITAL SL IB-0368-CJ DE CRISTALERIA ESTADA SL 9822-BVV AB CRISTALERIA MATAMALAS SL IB-2181-CP AB CRUZ CHILLARON SOLEDAD 0814-BWJ AB CRUZ DOMINGUEZ CONCEPCION IB-4473-CB AB CRUZ MORENO OLGA 1558-BDD AB CRUZ NADAL SILVIA IB-7143-CU AB CRUZ OVALLE RAQUEL IB-6527-DJ AB CRUZ PAREJO ANTONIO 8912-BKT AB CRUZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL IB-3935-BU AB CRUZ ROMAN ROSA MARIA IB-0728-BV AB CRUZ SAAVEDRA ANTONIO IB-0228-AM AB CRUZ SAAVEDRA PEDRO IB-4689-DM AB CRUZ SILVA EDUARDO IB-8858-AX AB CRUZ SIRVENT CARLOS IB-5471-AG AB CRUZ TEJERO FRANCISCO IB-4719-DD AB CUADRA OLIVER ESPERANZA 8914-CHM AB CUADRA OLIVER GABRIEL 5572-BKP AB CUADRADO LEYVA ANTONIO SALVADO IB-2605-CJ DE CUADROS SETAU ENRIQUE B-1787-PV AB CUADROS Y LINEAS SL IB-8247-CK DE CUART ISERN PEDRONA IB-1754-BK AB CUART OLIVARES MARIA ANTONIA IB-3727-AH AB CUART OLIVER CRISTOBAL IB-2479-CC AB CUART SANCHEZ ANTONIO IB-9673-DS AB CUART SANCHEZ DAVID C-4926-BNP AB CUART SANCHEZ JUAN ANTONIO IB-3548-CP AB CUART SANCHEZ PEDRO 3509-CBJ AB CUART SINTES ANTONIO IB-9420-BM AB CUART TABERNER ANTONIO IB-0117-BU AB CUARTERO SANCHEZ MELQUIADES IB-9595-Z DE CUBINO BLAZQUEZ FLORENTINO M-9124-MJ AB CUCHARERO VILCHEZ ANTONIA IB-0356-DB AB CUELLAR HANSEN ESTEBAN JOSE 7525-BKY AB CUELLO LINARES DOLORES IB-5422-DJ DE CUENCA COMINO ANTONIO MANUEL IB-1836-CJ AB CUENCA MARIÑO MARIA DEL PILAR IB-2323-BD AB CUENCA ROBLES MARIA AMPARO IB-0414-CF AB CUENDA CHAMORRO MARIA JOSE BA-3435-T AB CUENDA CHAMORRO MARIA JOSE BA-3435-T AB CUERDA RIUTORT MARIA IB-6222-DG AB CUERVA MARTINEZ M DE LAS NIEVE IB-1062-DG AB CUEVA VILA SIMON IB-5251-CX AB CUEVAS ARENAS JOSE ANTONIO IB-6715-BH AB CUEVAS GARCIA JORDI 6396-BJB AB CUEVAS UTRERO ANTONIA H-4257-V AB CUINES HABITAT SL 3231-BMK AB CULLA MELIA JORDI IB-7313-BD AB CULLA TORRENS MERCE 8356-BVC AB CULTURA ACTIVA SL 9276-BMC AB CUNILL PALMER JOSE LUIS C-1106-BHB AB CUNILL PALMER JOSE LUIS IB-8081-CM AB CUPIDOR SL IB-2992-CK AB CURBELO BEATRIZ ESTHER IB-5213-BD AB CURIN SA IB-3728-BN DE CURSACH MARIAGES JOSE MARIA 5822-BKL DE CURSACH NICOLAU ANTONIO 7127-BRJ AB CUSTODIO CABRERA MANUEL RAMON IB-6601-CL AB DA CONCEICAO RIBEIRO JANCICLEI IB-0746-BN DE DA CORTE VECCHINO BEATRIZ GABR IB-7629-AJ AB DAGASAU INTERNACIONAL EUROPA S M-3251-VH AB DAHM INTERNATIONAL SA 1007-CMC AB DAHMANI TOUMI B-5437-MV AB DALIGAULT DURAN ANNICK 2827-BPG AB DALLA TORRE LUCA IB-4166-BN DE DALMAU BAEZA FRANCISCA M-2026-XB AB DALMAU DE DEU ANA IB-9995-CH AB DALMAU JOGLAR IVAN C-7783-BFP AB DALMAU TOLMOS VICENTE IB-9074-CM AB DALY DOMINGUEZ VALERY IB-5932-CZ AB DALY DOMINGUEZ VALERY IB-5932-CZ AB DALY ZARA 3032-BLS AB DAMA SAT CB IB-3070-BW DE DAMIAN THOMAS PALMER SA IB-0979-AY DE DAMIANS OLIVER JAIME IB-1953-AD AB DANIEL BONET EDUARDO IB-3078-CW AB DANIEL DOMINGUEZ CATALINA IB-7895-BK DE DANIEL DOMINGUEZ MIGUEL IB-2682-CJ AB DANIEL HIDALGO ANTONIO MA-7617-BJ AB DANIEL PASCUAL JUAN IB-3423-BM AB DANIEL VENY MIGUEL ANGEL IB-0296-BB AB DANTES JUAN OSCAR C-1694-BPK AB DANUS MIR JUAN IB-1423-BD AB DANUS ROCA SEBASTIAN IB-7225-BJ AB DAPDA SA SUCURSAL EN ESPAÑA IB-1041-DC AB DARDER ANDREU JUAN FRANCISCO 5178-BNK AB DARDER OLIVER ANTONIO IB-0780-BP AB DARDER PEREZ TOMAS IB-1293-DC AB DARDER VIDAL ALEJANDRO IB-7608-BF AB DAUBER ANJA SUSANNE IB-1681-DT DE DAVEY JOHN PAUL IB-2667-DL DE DAVIA RUIZ ENRIQUE CO-9174-AL AB DAVID SEBASTIAN IB-2110-BM AB DAVILA CHAVARRI MACARENA IB-5272-DC DE DAVILA PLIEGO DAVID C-9364-BNM AB DAVIS CLARENCE ABNER IB-3714-BV DE DAVIU DEYA CATALINA 9815-BBT AB DAVIU FUERIS LUIS SALVADOR C-1008-BKH AB DAVIU SAMPOL JUAN BAUTISTA IB-8711-BU AB DAZA NIETO DE MOLINA VICENTE IB-5339-BP AB DB CARPLAN SA B-2817-VT AB

14 BOIB Num DB CARPLAN SA B-3646-XG AB DB CARPLAN SA B-5313-VZ AB DE ALBA SAUCEDO JESUS 7563-BZF AB DE ANGELIS CANAY ALESSANDRO PO-3749-BT AB DE BELLIS CLAUDIO NATALIO IB-6732-BS AB DE BOISBOISSEL WEYRICH KARIN C IB-9113-CV AB DE CARRERAS ECHEVERRIA PABLO 4511-BWD AB DE CASTRO JEFF MARK IB-2490-CC AB DE CIEN GOMEZ JUAN PEDRO IB-9797-BF AB DE DIAGO RUEDA JUAN 8197-BYD AB DE DIEGO ARROYO MARIA NURIA IB-7533-CZ AB DE DIEGO DE DIEGO ANGEL 0080-BPL AB DE ENRIQUE LLULL RUBEN IB-7696-BX DE DE ESPAÑA MASSANET ALFONSO 8957-BMS AB DE ESPAÑA MORELL JOSE FRANCISC IB-0370-BY AB DE ESPAÑA ROSSELLO MIQUEL IB-6276-DG AB DE ESPAÑA VON HEEREN MAUREEN IB-2402-BX AB DE FRUTOS LEON ANTONIA IB-4596-CT AB DE HARO LARA CLARA 4550-BWN AB DE HARO ROMERO SARA IB-4591-BG DE DE HARO SANDSTROM DANIEL 3043-BRN AB DE HEAULME MARIE PIERRE IB-5556-DT AB DE JESUS OJEDA TERESA IB-4973-DL AB DE LA CALLE SANTAMARIÑA MARGAR IB-5325-CX AB DE LA CONCEPCION LOPEZ RUI C-3962-BDC AB DE LA CRUZ ALONSO ESTEBAN IB-7570-AZ AB DE LA CRUZ GERVILLA MANUEL IB-7567-AY AB DE LA CRUZ MILLAN ALFONSO IB-8296-DS AB DE LA CRUZ MILLAN ESTEBAN 1348-CMB AB DE LA CRUZ PEREZ DAVID 2708-BVW AB DE LA CRUZ SALMERON LUIS 3006-BMK AB DE LA FUENTE ANAUT GEMMA IB-9473-BK AB DE LA FUENTE BOTEY ALBERTO EUG IB-0006-BV AB DE LA FUENTE LOPEZ LAURENTINO P-9873-D AB DE LA FUENTE VALENCIANO MARIA 8379-BKT AB DE LA HOZ GIMENEZ ANTONIO 5247-BSH AB DE LA LOMA GONZALEZ PEDRO IB-1767-BT DE DE LA OSA REGIDOR FIDEL IB-8726-DF AB DE LA ROSA GARRIDO FRANCISCO A IB-2015-CC AB DE LA ROSA GRIMALDO ENRIQUE IB-7738-BN AB DE LA RUBIA ESPINOSA ANGELA DE C-8852-BCF AB DE LA RUBIA ZARAGOZA FRANCISCO IB-2023-AK AB DE LA RUBIA ZARAGOZA JESUS ANT 7616-BYG AB DE LA SERNA DE PEDRO MONICA 7905-BHF AB DE LA TORRE SANCHEZ DE PEDRO P IB-9935-BG AB DE LA TORRE VILLAGRAS NIEVES IB-3276-DK AB DE LA VEGA ANDRADES JOSE FELIP 2126-BXB AB DE LA VEGA LLOMPART GONZALO IB-9677-BW AB DE LA VEGA LLOMPART MANUELA IB-2900-DP AB DE LA VEGA LLOMPART MANUELA IB-2900-DP AB DE LA VEGA LLOMPART MANUELA IB-2900-DP AB DE LACOUR GARCIA VIRGINIA IB-9165-CV AB DE LAS HERAS ROLDAN AGUSTIN 9725-BVM AB DE LOS RIOS RETUERTO FCO JAVIE IB-3196-DC AB DE LUCAS FELIPE MARIA ISABEL IB-6914-DH AB DE LUCAS RUIZ MARIA LUISA IB-9165-BT AB DE LUIS FERRER JOSE PEDRO IB-7337-DP AB DE MARTINEZ CHRISTEL M IB-5978-BD AB DE MENDOZA HOURTOUAT FRANCISCO IB-7981-CX AB DE OLIVEIRA ROSA MARIA 8583-BSZ AB DE OLIVEIRA SUELENE S IB-6530-CD AB DE PALMENEIRE HANS JOANNES MAR 8458-BZJ AB DE PASCALI LUIGI IB-1672-BN AB DE PAZ CORON HECTOR O-4420-AP AB DE PAZ NAVAJAS RAUL C-0898-BCN AB DE PRADO LLULL MARIA AMELIA IB-6694-BX AB DE RULL GIOL JUAN CARLOS IB-4837-BK AB DE SANTIAGO NICOLAU M CARMEN IB-3606-DL AB DE TIMOTEO BARRANCO MANUEL JOS M-0236-ZV AB DE VES VIVO MERCEDES IB-9620-CT AB DE VICENTE-TUTOR GUARNIDO ANTO 6837-CKZ AB DECAILLET JOSETTE M-5515-LP DE DECECCO ISABELLE THERESE S IB-5462-BX AB DECOLOR DE HARO SL IB-1225-DT AB DECORACION DE YESO Y ESCAY OLA 0077-BLM AB DECORALIA LEVANTE SL CS-5016-V AB DEFELICE SAVARY PIERRE BENJAMI IB-6745-BM AB DEGROOTE PHILIPPE IB-1471-AZ AB DEJBORD AMIR TAHMASSEB AFSANEH IB-2894-AG AB DEL CAMPO ORTS ENCARNACION IB-1143-DG AB DEL CASTILLO LIEBANA JUAN 8141-BKB AB DEL CASTILLO SUREDA MARIA IB-9645-DJ DE DEL NEGRO ANGELINA IB-7851-AG AB DEL POZO GUTIERREZ RODRIGO IB-4877-AF AB DEL POZO GUTIERREZ RODRIGO 8159-BDZ AB DEL PUERTO VILALTA FRANCISCO IB-5672-CX AB DEL RIO LOPEZ SEGUNDO IB-0685-CS AB DEL RIO NUÑEZ JOSE ANTONIO C-8267-BGW AB DEL RIO SOUSA DAVID C-3651-BLV DE DEL RIO VALERO SAMUEL 0175-BCY AB DEL RIO VALLE MANUEL IB-9901-AY DE DEL RIO VALLE MARIA ISABEL IB-8271-DH AB DEL VALLE GARCIA ALVARO IB-8456-DH AB DEL VALLE SUAREZ RAUL B-7492-NN AB DELGADO CAYETANO EVA MARIA IB-1068-CB AB DELGADO DIAZ FRANCISCO M O-7026-BD AB DELGADO GOMEZ JOSE M-6823-SJ AB DELGADO LOPEZ CARIDAD 7638-BSR AB DELGADO MARICEL IB-1352-BB AB DELGADO PONCE ANGEL 9795-BMX AB DELGADO RODRIGUEZ DAVID IB-5883-CV AB DELGADO SANCHEZ ANDRES IB-1747-DJ AB DELGADO VACAS MANUEL IB-9648-CY AB DELGAGO MARTINEZ ANTONIA C-2491-BHP AB DELTA LAGOS SL IB-7087-CM AB DELTA TRAILER TRANS SL IB-3265-CJ AB DELTA TRAILER TRANS SL IB-4790-BK AB DENDENA GIOVANNI 4690-BTR AB DENGRA GARCIA ELSA IB-0206-AX AB DENGRA GARCIA EVA IB-2237-DK DE DEPOSITO DENTAL BALEAR SL IB-8823-CZ AB DEPOSITO DENTAL BALEAR SL IB-7326-DK AB DERRIB Y EXCAVS PERETO SL IB-8402-BG AB DERRIBOS DELTA SL M-7024-ZU AB DESNOS GUY IB-8516-CZ DE DESNOS GUY IB-9885-CT DE DESNOS RIPOLL DAVID 3135-BBD AB DESPUIG TRUYOLS REGINA 8476-BKT AB DESTILERIAS FVIDAL CATANY SA IB-4465-AW AB DEVIL CAR MALLORCA SL S-5289-BBG AB DEYA CANALS GUILLERMO IB-3931-CT AB DEYA COMPANY ANTONIA ROSA IB-6970-CF AB DEYA COMPANY ANTONIA ROSA 5753-BWT AB DEYA COMPANY ANTONIA ROSA 5753-BWT AB DEYA SOLIVELLAS JUAN IB-8240-AT AB DHL INTERNACIONAL ESPAÑA SA M-2256-SP AB DI FORTE PAOLA VERONICA IB-9257-BG DE DI PAOLO SILVINA CARLA IB-5981-BC AB DI TARANTO MICHELE IB-8221-DJ AB DIA MEDOUNE IB-1151-BM AB DIAGNE IBRAHIMA IB-5233-CJ AB DIAGO MARSE MARIA DOLORES 9659-BMX AB DIALLO ALPHA 2856-BLS AB DIALLO MAMADOU CELLOU IB-6525-BC DE DIAMANT AVILA NATALIA IB-3772-BT AB DIANA MACKEPRANG ANGEL LUIS M-4990-LT AB DIARRA DJIBRIL C-3086-BGG AB DIAUTO CB IB-6098-CL AB DIAZ ALAMANZA ALICIA B-2193-UJ AB DIAZ AMAYA SEBASTIAN B-7942-FM AB DIAZ AMENGUAL CECILIA IB-9161-DH AB DIAZ BALLESTEROS RAMON IB-5333-AV AB DIAZ BALUFO ISABEL IB-9074-AT AB DIAZ CARRIO MARIA ROSA IB-0370-CT AB DIAZ CORDON CRISTIAN C-4744-BGH AB DIAZ DE LA JARA MARIA DEL CARM IB-9608-CU AB DIAZ DEL RIO CAMON ELVIRA M-2953-YF AB DIAZ DELGADO JOSE JAVIER 1785-BDR AB DIAZ DOPICO MARIA LUZ B-2316-HM DE DIAZ FAJARDO MIGUEL 6071-BSB AB DIAZ GAGO ANA 3896-BZD AB DIAZ GARCIA DAVID IB-2678-BN AB DIAZ GARCIA VERONICA C-5130-BDK AB DIAZ GILBERTE JOSE ANTONIO IB-0663-CS AB DIAZ GILBERTE JOSE ANTONIO C-3294-BCS AB DIAZ GINER VANESSA 8805-BYP AB DIAZ GONZALEZ IGNACIO M-8782-XD AB DIAZ GONZALEZ JESUS IB-8490-BS AB DIAZ GREPPI LUCIO 9167-BWC AB DIAZ GUERRERO ANGEL C-1350-BFV AB DIAZ GUIRLES FRANCISCO JAVIER IB-5370-CZ AB DIAZ GUTIERREZ MARINA FRANCISC IB-4941-CF AB DIAZ LORENZO ISAAC IB-5423-CF AB DIAZ MONCADAS MARIA IB-7387-CC AB DIAZ MOTA ROSA MARIA IB-7085-AV AB DIAZ MUÑOZ PEDRO PABLO IB-4445-DC AB DIAZ MUNUERA ALEJO IB-7667-DB AB DIAZ ORDOÑEZ ANTONIO IB-3733-CL AB DIAZ ORTEGA DAVID C-7368-BNF AB DIAZ ORTEGA ROSARIO IB-6371-BM AB DIAZ REUS ENRIQUE B-6982-BU AB DIAZ REYNES ALEJANDRA IB-7019-BS AB DIAZ ROSSELLO MARIA CONCEPCION IB-0025-DN AB DIAZ RUBIO PETRA IB-9136-BF AB DIAZ SANCHEZ FERNANDO IB-7666-BW AB DIAZ SANTIAGO CLAUDIA SE-5001-BY AB DIAZ TERUEL ENRIQUE IB-8594-DP AB DIAZ UFANO LOPEZ EUGENIO FRANC IB-2442-AB AB DIAZ VALLEJO ISIDRO IB-9637-AV AB DIAZ VARGAS AMPARO IB-6946-BK AB DIAZ ZARAGOZA NICOLAS IB-1153-CK AB DICKE NADINE C-7725-BJP AB DIEGO AGUIRRE JOSE LUIS IB-1566-CT AB DIEGO MOLINA FRANCISCO JOSE 3967-CDF AB

15 142 BOIB Num DIEGUEZ FERNANDEZ GEMA 5061-BVR AB DIEGUEZ HIDALGO ANA IB-4974-DT AB DIELECTRO BALEAR SA IB-0458-BZ AB DIEYE DAME IB-7200-AH AB DIEZ GANSERT MONIKA IB-0097-CU AB DIEZ GARCIA DEL MORAL FRANCISC IB-0032-CV AB DIEZ GONZALEZ FERNANDO IB-3543-CZ AB DIEZ LOPEZ RIGOBERTO P-6767-I AB DIJOBICA SL 7288-BRJ DE DILBE SL 7735-BDV AB DIM JOHN IFEANYL IB-8008-AS AB DIMAIWAT AGAPITO REMIGIO IB-5727-BD AB DIMITROVA PETIA B-0496-HD AB DIOBESPLI DOS MIL QUINCE SL IB-7077-BX DE DIOP ABDOULAHAT IB-8005-BM AB DIOP IBA IB-1085-BM DE DIOP KHADIN IB-5385-AU AB DIOP KHADIN IB-5385-AU DE DIOP M BAYE IB-9206-AN AB DIOP MAME DIARA IB-5109-AJ AB DIOP MBAYE IB-4441-AJ DE DIOP MBAYE IB-3395-AP AB DIOP MODOU IB-4960-AW AB DIOP MOUSSA IB-9711-AN AB DIOP NDARY SAMB B-4942-GX AB DIOP OUMAR IB-3967-BK DE DIOP OUSSEYNOU IB-4905-X AB DIOP SALIOU IB-8799-AS AB DIOS OTIN ASUNCION IB-3790-DJ AB DISKAFFE SOM BIENES IB-4324-CF DE DISTRIB BALEAR DE AUTOMOCION D 6326-BXS AB DISTRIB BALEAR DE AUTOMOCION D 6326-BXS AB DISTRIB BALEAR DE AUTOMOCION D IB-1484-CJ AB DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS ES IB-9563-DM AB DISTRIBUCIONES ANDRES SOREL SL M-0950-YX DE DISTRIBUCIONES AUXILIARES SL IB-1405-DK AB DISTRIBUCIONES AUXILIARES SL 4214-BBP AB DISTRIBUCIONES AUXILIARES SL IB-1280-BX AB DISTRIBUCIONES DAVILARPALMA SL 5355-BYT DE DISTRIBUCIONES ISDAMA SL IB-2527-BG DE DISTRIBUCIONES NAVARRO SA IB-8566-AZ AB DISTRIBUCIONES NAVARRO SL IB-9766-DH AB DISTRIBUCIONES PANARIAS SA IB-3685-BN DE DISTRIBUCIONES PETRA DOS MIL S 7895-BBD AB DISTRIBUCIONES SERVERA SA IB-9834-BP AB DISTRIBUIDORA ALIMENTARIA MALL IB-1008-CT AB DISTRIBUIDORA ESPECIAS MALLORQ 1760-BWT AB DOBLAS MARTIN ANA 4618-CDW AB DOEHNE SIBYLLE IB-0945-AX AB DOHI FASHION SL 3144-BFS AB DOIZTUA SL IB-5857-CN DE DOLS MESQUIDA JOSE 8723-BWJ AB DOLS PERETE CATALINA MARIA IB-6609-CY AB DOMENE MARTIN JOSE ANTONIO IB-7134-DD DE DOMENECH GARCIA MERCEDES IB-1447-BJ AB DOMINGO ALCAIDE MANUEL M-7933-VM AB DOMINGO ALCAIDE RAFAEL IB-8604-DL AB DOMINGO ARNAU RAMON 6096-BSM AB DOMINGO ROBLEDO MARIA ISABEL IB-5826-DB AB DOMINGO WESTERBRING NILS PATRI IB-1819-DL AB DOMINGUEZ ARANDIGA ELENA IB-8091-CT AB DOMINGUEZ CHOUZA MANUEL 4383-BJF DE DOMINGUEZ DE LA CRUZ SERGIA 8463-BLG DE DOMINGUEZ DIAZ MIGUEL MANUEL C-5480-BLZ AB DOMINGUEZ JIMENEZ JESUS ERNEST IB-3664-CM AB DOMINGUEZ LATORRE PEDRO IB-9687-T AB DOMINGUEZ MARIA LAURA C-9153-BGY AB DOMINGUEZ MARTIN JOSE ANTONIO IB-1521-AN AB DOMINGUEZ ORELLANA ANTONIO JOS IB-5025-AU AB DOMINGUEZ RUBIO LOURDES C-1957-BHS AB DOMINGUEZ RUIZ FRANCISCO AGUST IB-7786-DG AB DOMINGUEZ SANCHEZ MARIA SOLEDA 4866-BNC AB DOMINGUEZ SANCHEZ SANTIAGO MIG IB-3159-BC AB DOMINI SL IB-0180-BG AB DONATE AMENGUAL RAMIS SL 9830-BWT AB DONG LIANG LIU IB-5667-CD DE DOORTECNIC TECNICA EN PUERTAS B-9460-WB DE DORADO BONNET JOSE MANUEL IB-0949-CH AB DORADO TORRECILLA M CARMEN IB-3199-DD AB DOS ANJOS MANUEL AUGUSTO IB-8998-BY AB DOS ANJOS MARIA FILOMENA IB-6316-AS AB DOS ANJOS MARIA ODETE IB-8828-BK AB DOS SANTOS BELMIRO B-9037-OT AB DOS SANTOS JOAQUIN JOSE Z-0785-AB DE DOS SANTOS LEONEL IB-8917-BN DE DOS SANTOS RODRIGUEZ VICTOR FA C-5013-BGS AB DOST KAI IB-2815-CW AB DOSTAL RALPH MARTIN IB-2134-BH AB DPH INTERNACIONAL MALLORCA SL IB-4097-BF AB DRAGO CARS SL 4877-BSV AB DRAGO CARS SL 7201-BRJ AB DRAKEMARINE SA IB-9554-DN AB DRASTRUP ESTRADAS FREDERIC ROB IB-2784-AW AB DREAN ARENA SL IB-0269-CV AB DROUCHE ABDERRAHMANE IB-6695-AL DE DRYGALA ALFRED F IB-2779-CJ AB DU DEVANT NOVENTA Y NUEVE SL IB-5270-DG DE DU LINGMEI 9728-BCX AB DUAL DUAL ENRIQUE IB-8800-BG AB DUAL DUAL MARGARITA NATIVIDAD A-7518-BH AB DUARTE MAZZA ROSARIO RUBY C-3218-BMS AB DULCICHUPS SA IB-9645-CF AB DULCICHUPS SA IB-8750-CM AB DULCICHUPS SA IB-5549-DC AB DULCICHUPS SA IB-5081-DM AB DULCICHUPS SA 2492-BFS AB DUNN STUART 2543-BYZ AB DUPUY BORGOÑOZ CATALINA YOLAND IB-0689-BW AB DURA CASTILLO JUANA IB-3926-DS AB DURAHO ORTEGA ENRIQUE C-3871-BCP AB DURAN CANTALLOPS JUAN IB-9098-CV AB DURAN CLADERA MARGARITA IB-6607-DS AB DURAN FERRER MARIA CATALINA IB-2075-BT AB DURAN GONZALEZ JUANA MARIA IB-7560-DS AB DURAN GOST ANTONIA IB-8421-BH DE DURAN MILAN FELIPE ALBERTO IB-3386-DH AB DURAN MOLINA JOSE ANTONIO IB-9724-DM AB DURAN MONSERRAT JUAN IB-0038-CU AB DURAN OLIVER BARTOLOME IB-4836-AW AB DURAN PAREJA MARIA IB-0306-BL DE DURAN RULLAN BARTOLOME 8636-BWC AB DURAN VALDERRAMA ANTONIO IB-0947-BL AB DURAN VALDERRAMA JESUS IB-6692-CN AB DURAN ZAPATA CARLOS IB-3214-DL AB DURDANT HOLLAMBY MARK JAMES IB-9437-BJ AB DURO CONTRERAS JUAN JESUS IB-4258-CL AB DUTARI FLORENCIA VIVIANA IB-8619-AX DE DUTARI FLORENCIA VIVIANA IB-0682-AP DE DUTHEIL GERALDINE EDWIGE IB-8065-BN AB DUTREY LOPEZ JESUS IB-1632-DS AB EAVES MOORE SUSAN CAROLE IB-9438-CW DE EBOLE DESC OSALETIN IB-5197-BV AB ECH CHAMI FAHD IB-5931-AZ DE ECHEGARAY VAZQUEZ PABLO IB-8882-BF AB ECHEVARRIA MARTINEZ DE BUJO PA BI-8609-CU AB ECHEVERRIA ALONSO ANGEL IB-5197-DK DE ECHEVERRIA ALONSO ANGEL 4371-BRJ DE ECHEVERRIA JARA WALTER JAVIER IB-2186-AL AB ECONOMIA SIGLO VEINTIUNO SL 7877-BNZ AB ECORECICLING SL 5993-BYX AB ECP NOVENTA Y SIETE OBRAS SL 6254-BZD AB ECP NOVENTA Y SIETE SL 9168-BPR AB EDDOKKAL ABDERRAHIM 2887-BWF AB EDG EUROBALEAR DE GESTION SL 3410-BLD DE EDGE WRIGHT JACQUELINE YVONNE IB-3365-BP AB EDICIONES COSTA DE MALLORCA SL IB-0020-CM AB EDICIONES DEL SERBAL SA B-8289-OL AB EDIFICACION I PROMOCIONS E DC B-1007-NW AB EDIFICACIONES GOÑALONS SL 4399-BJF AB EDILMA MARIÑO MARGOTH B-6366-JY DE EDOBOR MONDAY IB-5544-AS AB EDOSAMWAN MONDAY IB-3003-AM AB EDUARDO FERNANDEZ JACINTO LUIS IB-6536-BP AB EDWARDS PHILLIP ROBERT IB-1424-CG DE EGEA JUAREZ JOSE IB-3683-AF AB EGEA MIRALLES JUAN IB-3967-AV AB EGEA OLIVENCIA RAMON IB-5256-CG AB EICHSTADTER MICHAEL 0131-BTN AB EIGENTUMS MALLORCA SL 6008-BSB AB EIRAS MARTIN MONICA IB-9185-BX AB EKHATOR EDOKPABE IB-7338-BN DE EKO PRINCE MICHAEL IB-1692-BL AB EL ABDELLATI MUSTAPHA IB-4412-BK AB EL ALAOUI RACHID IB-4927-CT AB EL BADI LATIFA IB-6603-BF AB EL BOUCHAFRATI ABDESLAM IB-7094-AX AB EL HAROUCHE DESC CHARIKA IB-4750-DL AB EL HSNAOUT ABDELLAH SE-1290-AM DE EL IMRANI HECHAM IB-4534-CH AB EL JAYIDI ABDESLAM IB-2885-CY DE EL JIRARI BOUZEKRI MUSTAPHA IB-3776-CB DE EL MOKHTAR LAMGHARI IB-6881-BT AB EL OUAKILI LAHCEN IB-1325-CW AB ELECTRIC I RECANVIS MALLORCA S IB-0620-CS DE ELECTRICA ALCUDIA ELECTRAL SL 1111-BCB DE ELECTRICA BONNIN SL IB-5320-BY AB ELECTRICA MASSOT SA IB-1291-CU AB ELECTRICA MASSOT SA IB-1291-CU AB ELECTRICA RAMBLAS SA IB-3223-CH AB ELECTRICAS CARVAJAL SL IB-7297-DL AB ELECTRO BALEAR DE TECHOS SL IB-4741-DP DE ELITE SIDETEX SL IB-6221-DM AB ELITE SIDETEX SL C-0964-BGK AB ELIZALDE BAZTAN JOSE BENITO 9071-CCK AB

16 BOIB Num ELOSOL BALEAR SL IB-8446-CL DE EMBULLS SL 9630-BCF AB EME MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD 5387-BFN DE EMPRESA DE SERVEIS SENSE PR IB-1858-DL AB EMPRESA DE SERVICIOS AL CLIENT IB-0267-DS AB ENCINA SORIA JUAN MANUEL IB-1565-CY AB ENCINAS LAZARO ELOY IB-5865-CJ AB ENCUETRA SANTOS JESUS MANUEL IB-9443-AU AB ENEEBOIFO MATHEN 7741-BHR DE ENGELBERTINK KINGMA SANDRA 3437-BFG AB ENGL HEIKO IB-1871-DL DE ENNAKHLI YOUSSEF IB-3047-DH AB ENOKSEN HEIDI IB-8609-CW AB ENRICH MASCARO MARGARIDA IB-6345-CP AB ENRIQUEZ CASTRO FRANCISCO IB-0728-CD AB ENSE TOBIAS 4298-BFX AB ENSEÑAT BAUZA JUAN 3058-BPG AB ENSEÑAT BIBILONI JUAN JESUS IB-0010-DH AB ENSEÑAT BOVER JAIME IB-0460-DB AB ENSEÑAT JACONA JUAN JOSE IB-8011-CU DE ENSEÑAT MIRO ANTONIA ANA IB-7418-DN AB ENSEÑAT MOLL MARIA MAGDALENA IB-6317-CD AB ENSEÑAT MORELL VICTOR VICENTE IB-6555-BK AB ENSEÑAT PUIGDORFILA CARMEN IB-6814-BG AB ENSEÑAT RIUTORT MIGUEL IB-0442-CS AB ENSEÑAT ROZALEN PATRICIA IB-9327-CM AB ENTE PUBLICO AENA IB-8071-DB AB EQUIPO CONSULTOR INFORMATICO W IB-0355-CZ AB EQUIPO CONSULTOR INFORMATICO W 9576-BCX AB ER RAJAOUI MOHAMED 7612-BGF AB ERASMO PAMIES SEBASTIAN IB-9781-BS AB ERAZO LOPEZ VICTOR IGNACIO C-0376-BDY AB ERGENE ERCAN C-3496-BHK AB ERIAS ARBONA NICOLAS IB-0351-CK AB ERICE APRAIZ IGNACIO BI-4627-AX DE ERICSSON ANN CHARLOTTE IB-4617-DB AB ERIKSSON ULLA BRITA IB-7258-AM AB ERMAR MALLORCA SL IB-7102-CZ AB ERNST AND YOUNG SL 6362-BHX AB ERZEUGUNG SL IB-6854-DS DE ES MIRALL DEVELOPENTS SA 9898-BXJ DE ES RUPIT REALITAT DE PROJECTES M-1827-XW DE ESCAFENA BALEAR SL M-8284-OK AB ESCALAS FIOL MIGUEL IB-9905-DH AB ESCALAS GILI SIMON 6957-BHX AB ESCALONA CARMONA CARMEN IB-8447-BF AB ESCANDELL LOPEZ MARIA MERCEDES 2061-BVP AB ESCANDELL RIBAS FRANCISCO JOSE IB-4533-CH DE ESCANDELL SOLIVELLAS SONIA IB-2633-CJ AB ESCANELLAS POMAR MARIA ANTONIA C-6993-BGL AB ESCAURIAZA GUTIERREZ AZAI IB-0444-BH AB ESCOBAR ALFAMBRA RAFAEL IB-5788-DP AB ESCOBAR BERNAL MARIO IB-8206-BT AB ESCOBAR DIAZ ARANZAZU B-0508-KY AB ESCOBAR MARQUEZ JOSE DAVID 6832-BVF AB ESCOBAR SANTO TOMAS ARTURO 9110-BVH AB ESCOBAR SANZO MARIA ANGELES 5544-BTH AB ESCOBAR SERRA JOSE ANTONIO IB-9092-BT DE ESCOBAR SIMARRO BARBARA IB-9589-BW AB ESCOBASA GANGA ROSA MARIA B-4987-KV AB ESCRIVA ARA SERGIO IB-5574-CS AB ESCRIVA FERRER FRANCISCO IB-3065-DJ AB ESCUDERO GARCIA FRANCISCO GR-8142-AY AB ESCUDERO GARCIA JOSE ANTONIO IB-5659-BG DE ESCUDERO GOMEZ MARIA NIEVES 5909-CCC AB ESCUDERO RODRIGUEZ GUILLERMO GR-6591-AD AB ESCUDERO ROGELIO LEONEL IB-5917-AT AB ESNAL AHEDO GABRIEL IB-8390-BY AB ESPADA CANO DAVID 2554-CGT AB ESPADA ZARAGOZA ANGEL IB-8646-CL AB ESPADAS NIEVES SILVIA IB-0162-BX AB ESPALLARGAS LLABRES DARIO CARL IB-4028-BK AB ESPASES AMENGUAL FRANCISCA IB-3410-AZ AB ESPASES BESTARD JAIME IB-2086-BH AB ESPECIALIDAD PALMA SL IB-0498-BZ AB ESPEJO BASTIDA DANIEL C-9193-BBZ AB ESPIGARES DIAZ JULIAN IB-4419-BP AB ESPIGARES HURTADO LUIS IB-4417-BM AB ESPIN REIG SILVIA IB-4523-DP AB ESPINILLA DOMINGUEZ JUAN ANTON IB-0620-BL DE ESPINOSA ARAUZ JULIA DOLORES IB-3253-DD AB ESPINOSA BRUNET ANTONIO IB-8751-AY AB ESPINOSA CAMPOY JAVIER IB-4238-CU AB ESPINOSA CATALA JAVIER IB-9367-DD DE ESPINOSA CATALA JOSE MARIA IB-4034-AG AB ESPINOSA DIEZ JAVIER M-7077-SJ AB ESPINOSA FERRER MARIA C-2550-BHP AB ESPINOSA FRANCINO CAROLINA IB-8637-DB AB ESPINOSA MONTIEL ENCARNACION IB-8433-DB AB ESPINOSA PECO JUAN IB-8299-AY DE ESPINOZA QUIROZ MARIA IB-3183-AX AB ESPIRAL GESTIO I SERVEIS SL IB-8617-BY AB ESQUIVA SANCHEZ SALVADOR IB-7886-BC DE ESSAID SAID IB-9624-CF DE ESSAMA MVOGO JULIENNE IB-7163-AU AB ESTABEN MASSOT M JOSE IB-3235-CM DE ESTACION SERVICIO SON VERI SL IB-3892-CH AB ESTADES BOTA ANTONIO C-7195-BNR AB ESTADES SOTO RAFAEL IB-9847-DJ AB ESTADES SOTO RAFAEL IB-4726-CK AB ESTARAS BIBILONI MARGARITA IB-2753-CD AB ESTARAS COULTER EVA MARGARITA IB-3955-CV AB ESTARELLAS BESTARD ANTONIO IB-5169-DT DE ESTARELLAS BROKER SL 7187-BKY AB ESTARELLAS GOMILA ANTONIA IB-3965-BU AB ESTARELLAS MARTI PEDRO IB-3545-CW AB ESTARELLAS MAS JUAN CARLOS IB-2313-BX AB ESTARELLAS OLIVER JUANA ANA IB-6647-CW AB ESTARELLAS ROCA CARMEN IB-9381-BM AB ESTARELLAS ROCA GUILLERMO IB-3502-BK DE ESTAY CARRASCO HECTOR ENRIQUE IB-9430-DN AB ESTEBAN BENITO ANTONIO EMILIO IB-4226-P AB ESTEBAN GIL UBALDO GABRIEL IB-8072-DL AB ESTEBAN GUERRERO IVAN IB-7200-DL DE ESTEBAN MATEO JOSE DE IB-5526-BD AB ESTEBAN ROMERO MANUEL 8461-BTC AB ESTELA MARCH MARGARITA IB-4620-DK AB ESTELLA ROSIQUE ALBERTO IB-6872-CY DE ESTELRICH FONT MARGALIDA IB-5441-BK AB ESTELRICH GONZALEZ ANGELES IB-9748-BX AB ESTELRICH PLANAS CATALINA M IB-6635-DS AB ESTELRICH RIUTORT ANA IB-2467-CL AB ESTELRICH SUREDA MIGUEL IB-8285-CY AB ESTEVA MEDINA RAFAEL IB-7514-DH AB ESTEVA PERELLO BARTOLOME C-4956-BKS AB ESTEVA SERVERA ANTONIO IB-3775-CZ AB ESTEVE VERA ADELA MARIA IB-4360-DK AB ESTEVEZ ALVARADO CB IB-6428-CC DE ESTEVEZ NOVEA ALBERTO IB-6048-DJ AB ESTEVEZ PERALTA FRANCISCO 7568-BDV AB ESTEVEZ RODRIGUEZ MARIA LUZ IB-1121-BX AB ESTEVEZ TUDELA MANUELA IB-8167-CS AB ESTORS PICOLO RAMON TF-6849-A DE ESTRADA GARCIA JUAN VICENTE IB-4685-BU AB ESTRADAS ESTARAS JOSE LUIS 8090-BCK AB ESTRADAS ESTARAS JOSE LUIS 3786-BFG AB ESTRADAS PRESTON JONES MATIAS IB-3627-BT AB ESTRANY LLOMPART MAGDALENA IB-9298-CB AB ESTRELA BELMONTE FRANCISCO JAV IB-5895-CD AB ESTRELLA LEITGEBER PITER ERNES IB-2910-AJ AB ESTRELLA REQUENA ADORACION IB-5148-BK DE ESTREMERA RODRIGO ANA IB-4131-BS AB ESTRUCT Y CONSTRUC AREVALO 95 IB-7111-DJ DE ESTRUCTURAS REAL SLU CS-6275-AK DE ESTRUCTURAS Y OBRAS BALEARES S 3112-BLD AB ESTRUCTURAS Y OBRAS BALEARES S 1426-BKG AB ESTUDIO CADERNERA CUATRO SL 9935-BBH DE ESTUDIO GREYNES SL 4127-BJF AB ESTUDIO GREYNES SL 4160-BNC AB ESTUDIO MTREINTA VERDE SL IB-3023-BW AB ESTUDIS DE QUALITAT I RENDIMEN IB-1347-BP AB ETXEGARAY ATXIRICA ITZIAR 6186-CBK AB EULOGIO CORTES ENRIQUE 5361-BSV AB EURO TASMAN TRES MIL UNO SL 3381-BGJ AB EUROHURVARG SL 6691-BSZ AB EUROPEAN AIR CARGO SL IB-6334-AN AB EUROROHER SL 2127-BHF AB EUROTEC 2000 SL IB-6489-DL AB EVA MOLINA SL IB-1044-BN AB EXCAVACIONES BENMAT SL IB-5355-AS DE EXCAVACIONES HERMANOS RIERA SL IB-6000-DJ AB EXPEN BALEAR SL IB-5157-BB DE EXPLOTACIONES TURISTICAS E XTU IB-9488-DB DE EXPLOTADORA SUDIRA BALEAR SL IB-1886-CC AB EXPOSITO CARRASCO MARIA CARMEN 4918-BSV AB EXPOSITO ESCOBEDO MANUEL IB-5095-CZ AB EXPOSITO GARCIA ANTONIO IB-2730-BC AB EXPOSITO GUTIERREZ YOLANDA J-7877-Y DE EXPOSITO LOZANO MARIA JOSE IB-5689-DC AB EXPOSITO REDONDO ANTONIO IB-4616-AP AB EXPOSITO RIJO MARGARITA JULIA IB-8657-CZ AB EXPOSITO RUIZ MANUEL IB-2840-AS AB EXPOSITO SERRA ANA MATILDE IB-4260-BU AB EXTINTORES Y TECNICAS CONT RA 6187-CDT DE EXTRACCIONES Y AISLAMIENTOS MA IB-6211-DK AB EZENAGBO ISAAC OKECHUKWU 5074-BSH AB EZIKE TONY IB-4529-AP DE FABIAN JACQUELINE IB-0804-CN AB FABIANO FRANCINE IB-6912-CU AB FABREGAS JULVE XAVIER IB-2243-DT AB FAHANDEZH SADDI DIAZ FRANCISCO 5212-BKP AB FAJARDO CORTES PILAR B-9732-NH AB FAJARDO GARCIA VALENTIN IB-0088-CK AB FAJARDO JIMENEZ RAFAELA M-8811-JV AB

17 144 BOIB Num FAJARDO MARCOS DOLORES IB-4702-BX AB FAJARDO MENDEZ FRANCISCO JAVIE IB-7292-CU AB FAJARDO SANCHEZ MARTA IB-3953-AL AB FALCONI MAURICIO MARCELO IB-5220-BM DE FALL AIDA IB-5902-BM AB FALL BARA IB-8020-AH AB FALL BARA TF-5930-O AB FALL CHEIKH IB-8385-AK AB FALL CHEIKH IB-1775-AL AB FALL MASSOW IB-1666-AW AB FALL MASSOW 7367-BYB AB FALL MASSOW 7367-BYB AB FALLOU LO IB-2465-BT AB FAR CONESA FRANCISCA IB-2721-DB AB FARID EL JADIDI DE VICENTE IB-9084-BD AB FARINANGO MATANGO CESAR GONZAL IB-1497-AX AB FARNOCCHIA BRUNO IB-8659-BW AB FARREN CROWTHER SUSAN ANA 9551-BTX AB FATAMARE SUARE CHEIK C-1158-BKL DE FAU SUAREZ RAFAEL 4332-BBP AB FAVARO GINA ELISABETH IB-8671-X AB FAWCETT DEREK FREDERICK IB-4636-AG DE FEBRER SANSO ANTONIA 1634-BJV AB FEHRENBACHER HEIKO IB-4860-AH AB FEIGEIRO GARCIA VALIÑO FERNAND M-7873-HK AB FELANI GUARDIOLA MARIA ROSA IB-4437-CG AB FELDHUES BERNHARD WILHELM IB-7551-DC DE FELDMAN LUDUEÑA EDIT ANALIA IB-3697-BF AB FELIPE FERRER ENRIQUE MARCOS 1042-BKG AB FELIU ALVAREZ DE SOTOMAYOR SIL IB-7518-CZ AB FELIU AYMAR DOLORES 4660-CGK AB FELIX FLORES MARIA ANTONIA IB-0721-BL AB FEMENIA CAPO MICAELA C IB-4525-BF AB FEMENIA GELABERT JUAN IB-4673-BD AB FEMENIA PRICE CATALINA IB-6226-DB AB FEMENIA REUS ANTONIO IB-0817-CC AB FEMENIAS BASSA ISABEL IB-5734-DG AB FEMENIAS RIUTORT CATALINA IB-9226-BJ AB FEMENIAS SALVA FRANCISCA IB-0252-BC AB FEMENIAS SEGUI MARIA ANTONIA IB-7633-DK AB FEMENIAS SUREDA MARIA MAGDALEN IB-6009-BS AB FEMENIAS VALLORI M ANGELA IB-3842-CT AB FEMENIAS VERD SEBASTIA DAVID IB-5419-DP AB FENGER MICHAL BARTOSZ IB-7471-BM AB FENT FEINA SL IB-4545-DT AB FENT FEINA SL IB-5816-CX AB FERIA DIAZ JEISBER IB-5348-CB AB FERIA MARTIN JUAN JOSE IB-9177-CK DE FERIA SERVICE SL IB-5017-BV AB FERNADEZ MOYANO ANGELINA IB-1142-DK DE FERNANDES SILVINO NASCIMIENT IB-7073-BX AB FERNANDEZ ACEDO JOAQUINA IB-2873-DJ AB FERNANDEZ ALARCON JOSE LUIS IB-6320-DF AB FERNANDEZ ALARCON JUAN CARLOS IB-1288-DM AB FERNANDEZ ALCALDE TORCUATO IB-9251-CZ AB FERNANDEZ ARELLANO CARMEN LEON 1008-BCB AB FERNANDEZ ARRIZABALGA BEGOÑA IB-7742-BC DE FERNANDEZ ARRIZABALGA BEGOÑA IB-7742-BC DE FERNANDEZ BAREZ FRANCISCO GR-7070-Z DE FERNANDEZ BAREZ FRANCISCO IB-2479-BC DE FERNANDEZ BARRERA HERMINIA IB-2272-BK AB FERNANDEZ BASTANTE MANUEL IB-7920-DJ DE FERNANDEZ BAUZA CATALINA 3194-BZR AB FERNANDEZ BERMUDEZ ANA IB-4304-BS AB FERNANDEZ BERNARDINO MARIA JOS IB-9116-CP DE FERNANDEZ CALVENTOS JOSE RAMON O-9597-BV AB FERNANDEZ CAMPAÑA ANA MARIA GE-0304-AB AB FERNANDEZ CANOVAS JOSEFA IB-8469-BH AB FERNANDEZ CANTERO JUAN IB-7231-DL AB FERNANDEZ CAPDEPONT MARIA DEL S-6503-U AB FERNANDEZ CARBAJOSA MARIA PALO IB-1675-BH DE FERNANDEZ CARBONELL DANIEL 7388-BHR AB FERNANDEZ CARMONA MANUEL ANTON IB-1518-CJ AB FERNANDEZ CASTRILLO JOSE LUIS IB-9245-CM AB FERNANDEZ CASTRO CONCEPCION IB-2250-BP AB FERNANDEZ CEBADOR FRANCISCO TO IB-8110-BS AB FERNANDEZ CHINCHILLA MANUEL PE IB-0040-DB AB FERNANDEZ COLLADOS ANTONIO IB-2955-DF AB FERNANDEZ CORCOLES RAMON ALFRE IB-2715-S AB FERNANDEZ CORDOBA JOSE LUIS IB-5293-BY AB FERNANDEZ CORTES ANTONIO M-2492-EG DE FERNANDEZ CORTES BASILIO B-9057-SK AB FERNANDEZ CORTES CARMEN MA-1884-BT AB FERNANDEZ CORTES CARMEN IB-3163-BG AB FERNANDEZ CORTES DOLORES IB-1235-CL AB FERNANDEZ CORTES JOAQUIN V-2075-AC AB FERNANDEZ CORTES JOSE IB-3213-AW AB FERNANDEZ CORTES JOSE IB-9084-BG DE FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO JAV IB-7013-DP AB FERNANDEZ CUEVAS RICARDO 9945-BMX AB FERNANDEZ DE LA PUEBLA GALLEGO M AB FERNANDEZ DE LOZAR JAVIER IB-0978-BX AB FERNANDEZ DE VALDERRAMA BENAVI BU-7177-O AB FERNANDEZ DEL REY JULIO B-2976-WM AB FERNANDEZ DELGADO CATALINA IB-6340-BK AB FERNANDEZ DIAZ PEDRO 1880-BVR AB FERNANDEZ ESCANDON VALLINA RAF IB-3577-CY AB FERNANDEZ ESCRIBANO DOLORES IB-0472-BS AB FERNANDEZ FANECA ANTONIO JOSE C-2050-BCC AB FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL IB-1021-BB AB FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO IB-3047-AZ AB FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUE 7618-BGF AB FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA IB-8716-AT AB FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA BELE IB-5733-DS AB FERNANDEZ FERNANDEZ OSCAR IB-8838-BD AB FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9315-BGL AB FERNANDEZ FERNANDEZ SEBASTIAN C-4721-BKV AB FERNANDEZ FERNANDEZ SONIA IB-3528-DJ AB FERNANDEZ FERRAGUT MERCEDES IB-6859-BH AB FERNANDEZ FLORES ANTONIO IB-7914-BN AB FERNANDEZ FUERTES ANTONIO IB-5557-BB AB FERNANDEZ GALVA MARIA ANTONIA GI-8716-AU AB FERNANDEZ GARCIA CONCEPCION IB-4896-BP AB FERNANDEZ GARCIA JOSE MARIA C-3554-BCD AB FERNANDEZ GARCIA LORENNE HORTE C-1634-BLW AB FERNANDEZ GARCIA LORENNE HORTE IB-0786-DS AB FERNANDEZ GARCIA M PILAR IB-3285-DS AB FERNANDEZ GARCIA MARIA ANTONIA IB-2582-BV AB FERNANDEZ GARCIA MONTSERRAT 4859-BYK AB FERNANDEZ GARCIA ROBERTO CARLO 0012-BCG AB FERNANDEZ GARCIA VICTOR IB-4140-DL AB FERNANDEZ GOMEZ ROBERTO JOSE IB-0113-CJ AB FERNANDEZ GONZALEZ GREGORIA IB-5814-BH AB FERNANDEZ GONZALEZ SALVADOR B-8832-JS AB FERNANDEZ GRANDA SILVIA 7886-BZT AB FERNANDEZ GUERRERO CRISTOBAL C-4535-BFL AB FERNANDEZ HEREDIA JUAN IB-4346-BV AB FERNANDEZ HEREDIA RAFAEL C-8900-BJD AB FERNANDEZ HERRERA ISABEL IB-7080-DP AB FERNANDEZ HERRERO MARGARITA IB-9172-CF AB FERNANDEZ JIMENEZ SARA CO-4832-AC DE FERNANDEZ LAURIE MARCO ANTONIO IB-1297-DG DE FERNANDEZ LOPEZ ENRIQUE IB-7812-X AB FERNANDEZ LOPEZ JOSE IB-6962-CD AB FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL IB-0166-BP AB FERNANDEZ LOPEZ PEDRO ANTONIO IB-5305-CY AB FERNANDEZ LOPEZ VICENTE IB-5509-BK AB FERNANDEZ MALDONADO HERMINIA IB-0087-BV AB FERNANDEZ MANTECON VICTOR IB-1875-BT AB FERNANDEZ MARTIN JOSE IB-2934-BB AB FERNANDEZ MARTIN JOSE IB-9102-AZ AB FERNANDEZ MARTINEZ DAVID IB-8479-CY AB FERNANDEZ MARTINEZ ENCARNACION IB-9624-CS AB FERNANDEZ MARTINEZ JOSE IB-9989-BV AB FERNANDEZ MAYA ENCARNACION IB-5383-Z AB FERNANDEZ MENDEZ RAMON IB AB FERNANDEZ MERINO JUAN RAFAEL C-4845-BNN AB FERNANDEZ MOLINERO MANUEL IB-5828-BC AB FERNANDEZ MOLINERO MANUEL IB-5828-BC AB FERNANDEZ MONICER IB-5890-AP AB FERNANDEZ MONTORO MARIA LUZ MU-1786-BD AB FERNANDEZ MONTORO MARIA LUZ MU-1786-BD AB FERNANDEZ MORENO ALFONSO 7898-BWW AB FERNANDEZ MORENO JOSE 2832-BXK AB FERNANDEZ MORENO JUAN ANTONIO B-8210-MC AB FERNANDEZ MORENO MANUEL IB-0695-BH AB FERNANDEZ MURCIANO MIGUEL IB-1170-DF AB FERNANDEZ NAVARRO AMALIO LUIS 7934-BGF AB FERNANDEZ NAVARRO JOAQUIN 7698-BVW AB FERNANDEZ OLIVER FRANCISCO 9041-CCR AB FERNANDEZ ORPI JOSE ANTONIO C-5989-BJS AB FERNANDEZ PALLISER JOSE LUIS IB-0149-AL AB FERNANDEZ PANADERO MAGDALENA IB-5473-DF AB FERNANDEZ PEREZ ENRIQUE IB-6264-AM AB FERNANDEZ PEREZ JUAN IGNACIO IB-9220-BJ AB FERNANDEZ PEREZ MARIANO IB-2122-DH AB FERNANDEZ PISONERO IGNACIO 6293-BJB AB FERNANDEZ PRIETO EUSEBIO CELES 4412-BHV AB FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE IB-2315-DF AB FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE B-1945-SD AB FERNANDEZ RODRIGUEZ SIMON 4646-BVV AB FERNANDEZ RODRIGUEZ VENTURA 7723-BNZ AB FERNANDEZ ROSIQUE ANTONIO IB-0364-BV AB FERNANDEZ ROSIQUE FRANCISCO IB-3121-CP AB FERNANDEZ ROZADA JESUS 9857-BCF AB FERNANDEZ RUANO VIRGINIA VI-0826-Y AB FERNANDEZ SAAVEDRA MANUEL IB-9287-CU AB FERNANDEZ SALOM ALVARO 4401-BJF AB FERNANDEZ SANCHEZ ENCARNACION IB-4814-BL AB FERNANDEZ SANTIAGO FRANCISCO R IB-4085-BP AB FERNANDEZ SANTOS ANGEL IB-7499-CS AB FERNANDEZ SERGIO RAUL IB-7350-BP DE FERNANDEZ STOLL MARCHENA ELSA IB-7180-BM DE FERNANDEZ SUREDA JUANA MARIA IB-5082-DK DE

18 BOIB Num FERNANDEZ TAPIAS EMILIO JOSE IB-0975-BC AB FERNANDEZ TORTELLA ALFONSO C-9723-BDD AB FERNANDEZ VALIÑO FRANCISCO JAV 9598-BVV AB FERNANDEZ VEGA CARLOS 9727-BNV AB FERNANDEZ VERA ANGEL IB-0101-DC AB FERNANDEZ VICENTE MARIA IB-6980-CV AB FERNANDEZ VIDAL MANUEL IB-1315-DB AB FERNANDEZ VILLAMUELAS MARCOS IB-3666-BH AB FERNANDEZ Y CARDONA AISLAMIENT 2158-BDR AB FERNANDO DOS SANTOS EURICO IB-6835-W AB FERRA BUJOSA MARGARITA MARIA IB-8699-CL AB FERRA FRAU GREGORIO IB-2696-CF AB FERRA GALLARD CATALINA IB-2682-DT AB FERRA JUAN ANTONIO IB-1957-DK AB FERRA MARTORELL JUAN IB-5014-DJ AB FERRA MATEU JUAN ANTONIO C-6956-BNX AB FERRA ORDINAS VICTORIA IB-4924-CM AB FERRA PASTOR SL IB-5241-CG AB FERRA RAMON FRANCISCA 8710-BKB AB FERRA SABATER JAIME IB-1594-CF AB FERRA SANSO MAGDALENA IB-0199-CL AB FERRA VALLESPIR MARIA IB-4229-DF AB FERRADAS BERNARDEZ M NIEVES IB-4429-AZ AB FERRAGUT BUADES ANTONIO IB-9776-AJ AB FERRAGUT COLL SIMON IB-4466-AP AB FERRAGUT FERRA JAIME IB-5828-CJ AB FERRAGUT FORNES JUAN JOSE IB-2017-CC AB FERRAGUT GARCIA MARGARITA IB-9950-BS DE FERRAGUT GARCIA RAFAEL IB-8004-DH AB FERRAGUT MAS FRANCISCA 5071-BKL AB FERRAGUT PERELLO ANTONIO IB-5763-BW AB FERRAGUT PINA MARIA ANGELES IB-3222-DM AB FERRAGUT RAMIS RAFAEL IB-7478-AY AB FERRAGUT SALOM JUAN IB-3535-DL AB FERRAGUT SAURINA MARIA ELENA IB-5643-DK AB FERRAGUT TEGLA GUILLERMO IB-2467-BB AB FERRAGUT TRUYOLS APOLONIA IB-2488-K AB FERRANDIS BELINCHON VICENTE V-9545-HC AB FERRANDO GRAU GUILLERMO 6940-BRJ AB FERRAS DE DIEGO SANDIZA IB-1998-CL AB FERRAS DE DIEGO SANDIZA IB-1998-CL AB FERRE AYALA SL IB-2198-DJ DE FERRE BALLESTER MARIA CONSUELO IB-5680-CL AB FERRE BALLESTER MARIA CONSUELO 7327-BYB AB FERRE SOBERATS BENITA IB-5668-AP AB FERREÑO DOVAL MARIA JOSEFA IB-7330-AP AB FERREIRA MOREIRA DAVID TF-4957-AF DE FERREIRA MOREIRA EMILIO PO-5918-AU AB FERRER ALEMANY PABLO 8689-BJX AB FERRER AMIGO MONTSERRAT B-4785-NJ AB FERRER ARBONA JUAN GABRIEL IB-1696-DL AB FERRER BARCELO PEDRO JUAN C-2667-BCZ AB FERRER BARCELO PEDRO JUAN C-2667-BCZ AB FERRER BILBAO MA ESTRELLA IB-5854-CL AB FERRER CAMPS CARLOS MARIA IB-3731-BY AB FERRER CAROL ANGEL 5444-BNK AB FERRER CARRASCO MARIA LUISA GR-2746-K AB FERRER CAUBET CARLOS IB-0686-DJ AB FERRER CUENCA ANTONIA IB-6780-BW AB FERRER DE LA CRUZ CONSUELO 5220-BGY AB FERRER FERNANDEZ VICENTE JUAN IB-4096-AY AB FERRER FERRER JUAN IB-1881-BK AB FERRER GARRIGA FRANCISCA IB-6888-AW AB FERRER GONZALEZ SATURNINO 3850-BMK AB FERRER GUZMAN MONICA LUCIA C-4213-BKF AB FERRER KIRSHBAUM DARIO IB-2295-BM AB FERRER MAS MARIA DEL PILAR IB-5951-DJ AB FERRER MAYOL MARIA DEL CARMEN IB-3666-AX AB FERRER MUNAR ANTONIO IB-4625-CS AB FERRER PELAYO MARIA MAGDALENA 6346-BZJ DE FERRER PEREZ AURORA DE LA PAZ IB-6766-DN AB FERRER PIÑA FRANCISCA IB-5078-BG AB FERRER PICORELLI IRENE IB-5615-DT AB FERRER QUIJANO FELIPE MIGUEL IB-9482-AS AB FERRER REDONS FRANCISCA MARIA IB-5500-CJ AB FERRER RIBOT MAGDALENA M-5716-VU DE FERRER RIERA MARIA DEL PILAR IB-9695-CJ AB FERRER RUIBAL MARIA IB-7541-DJ AB FERRER SALAMANCA ANTONIO IB-4804-AU AB FERRER SALAS JERONIMO IB-2435-CF AB FERRER SCANE MIGUEL LUIS 2370-BLS AB FERRER SEGUI PEDRO ANTONIO IB-3173-DM AB FERRER SERRA MARIA 0569-BWF AB FERRER TORIBIO LUIS MIGUEL 0813-CRM AB FERRER VERA VICENTE IB-8620-DF DE FERRER WACKER HEIDI THERESE IB-0850-BF AB FERRERONS ARCOS MARIA AMPARO VEL-0921-BH AB FERREYRA LUIS ALBERTO IB-5118-BB AB FERREYRA RUBEN WENCESLAO IB-2677-BX AB FERRI LOUIS FREDERIC 7362-BKY AB FERRIOL FLUXA JUAN JORGE IB-0887-Y AB FERRIOL FLUXA JUAN JORGE IB-1099-DC AB FERRIOL FUSTER TERESA IB-5170-DL AB FERRIOL GILI AMADOR 2375-BHF AB FERRIOL GUILLAMET MIGUEL A IB-0658-DL AB FERRIOL JODAR ANTONIA M MERCED IB-9376-DK AB FERRIOL MARTINEZ FRANCISCA IB-2195-BH AB FERROBI CELULAR SL 8045-BDZ AB FERVI CIEN SL 9835-CDN AB FEY UWE ALFRED H 8205-BCK AB FIAT AUTO RENTING SA 6479-BKT AB FIAT AUTO RENTING SA 7948-BPN AB FIAT AUTO RENTING SA 6770-BDG AB FIAT AUTO RENTING SA 6479-BKT AB FIAT AUTO RENTING SA 6947-BFL AB FICHAMBA YAMBERLA DE CASTAÑEDA M-8272-WX AB FIDALGO BESTARD ALBERTO IB-9766-BX AB FIDALGO BESTARD MANUEL ALEJAND IB-2097-BK AB FIGUEREDO ESTEBAN JOSE LUIS IB-7099-DM DE FIGUEREDO ESTEBAN MANUEL IB-0744-DJ AB FIGUEROA DEL BARRIO ANGEL IB-0219-DB AB FIGUEROLA CARRETERO PABLO IB-4439-DH AB FIGUEROLA GENESTRA MARIA IB-1133-DJ AB FIGUEROLA SANCHEZ SANTIAGO 6567-BYF AB FILMTONIC IB-9725-CD AB FILOXO MOLINA ANA ESMERALDA 0063-BZR AB FIMIA CRESPO ISIDORA 9697-BLL AB FINCA DEL ARROYO DEL LABRO SL M-0188-YX DE FINCIAS FERNANDEZ FERNANDO 7401-BGF AB FIOL ABRINES BARTOLOME IB-1732-CW AB FIOL CAPO FRANCISCA IB-1881-AM AB FIOL GOMILA RAMONA 5717-BKL AB FIOL LLINAS FARA JUANA IB-5402-DC AB FIOL LLINAS FARA JUANA 1280-BNG AB FIOL NICOLAU PEDRO JUAN 3851-CDY AB FIOL OLIVER PEDRO IB-8074-AU AB FIOL PIÑA FRANCISCO IB-9877-CT AB FIOL RAMONELL CATALINA 4391-BFX AB FIOL ROTGER GABRIEL IB-1603-DM AB FIOL SEGURA IGNACIO 3260-BLD AB FIOL VALLEJO JORDI IB-5269-DD AB FIOL VANRELL JUAN IB-7181-C AB FIORENZO TESEI IB-7214-BP AB FISSER MARKUS 3187-BFG DE FITA ASENSI ANTONIO IB-8087-CM AB FITNESS VELO EVASION SL 2316-CFB DE FITZPATRICK DAVID GLASSON IB-7010-CM AB FIUS LLINAS MARIA ANGELES IB-2331-CX AB FLAQUER MAYOL JUAN FERNANDO IB-2170-BZ AB FLAQUER MAYOL JUAN FERNANDO IB-2170-BZ AB FLAQUER MAYOL JUAN FERNANDO 6058-BYG AB FLASCH DIETRICH HUBERT C-9297-BHF AB FLEURY MATTHIEU JD IB-3593-CL AB FLOR DAMETLLER SL 5360-BNK AB FLORES AMAYA JOSEFA IB-9137-AU AB FLORES CORCORAN MARIA ISABEL C-0754-BFR AB FLORES CRUZ DIEGO IB-2694-DH AB FLORES FERNANDEZ MARIA ISABEL M-3921-ON AB FLORES JAEN RAFAEL B AB FLORES MIGUEL IB-6849-AL AB FLORES RUIZ JOSE ANTONIO 9240-BCF DE FLORIA SANCHEZ SABRINA GR-5055-AD AB FLORIT CERDA BARBARA REGINA IB-1167-BW AB FLORIT FONT ANTONIO IB-9922-AZ AB FLORIT GALLEGO JOSEFINA IB-8488-BY AB FLORIT MORAGUES JAIME IB-3084-AP DE FLORIT PONS GUILLERMO JOSE C-7281-BMJ AB FLORIT ROIG SONIA C-4606-BKX AB FLORIT ROIG SONIA C-4606-BKX AB FLORIT SEGUI FLORENTINA ISABEL IB-8577-BK AB FLORIT VICENS BARTOLOME IB-2169-CP AB FLY BOY SL 4659-BCT AB FOLCH ALPAÑEZ CATALINA IB-1679-DJ AB FONCANEY SL IB-1996-CK DE FONCANEY SL IB-7294-CK DE FONDELIUS ANNA BIRGITTA IB-7373-DF AB FONS COLL BARTOLOME IB-2364-BZ AB FONT CIJES MANUEL IB-6912-BF AB FONT CORTES BARBARA IB-3966-DJ AB FONT CUYAS JOSE IB-5276-BW AB FONT ESPAÑA PURIFICACION IB-4685-DD AB FONT HONDAREYTE NORBERTO ANTON IB-2550-BH AB FONT JAUME MIGUEL IB-6781-BK AB FONT MARTINEZ SALVADOR IB-5778-CW AB FONT OLIVER JOSE 7332-BPW AB FONT ORTIOGSA JUAN MIGUEL IB-1064-AS DE FONT RIERA CARLOS IB-3171-CU AB FONT SERRA M ROSA IB-9426-CY AB FONT TEIX SA IB-6448-BL AB FONT USAN MARIA ESPERANZA 4932-BDK AB FONT VIDAL CATALINA IB-2311-DS AB FONT VIDAL CATALINA IB-6870-DK AB FONT VIDAL MARIA MAGDALENA M-3794-UV AB FONTANERIA MALLORQUINA SL IB-4408-BY AB

19 146 BOIB Num FONTANERIA MALLORQUINA SL IB-0822-CK AB FONTANET PALOMINO JORGE IB-3181-BS AB FONTANET PUIGSERVER ANDRES 1335-BKG AB FONTCUBERTA ROMERO ESTHER IB-9231-CU AB FONTIRROIG CANTALLOPS ANTONIA IB-2015-AS AB FONTMA INSTALACIONES SL 8644-BXT AB FORA VILA DOS MIL SL IB-1295-DM AB FORCADELL MONTOYA RAMON 6562-CLY AB FORNARIS GRACIA ANICETO IB-5842-BH AB FORNAS POLO M CARMEN IB-6114-CJ DE FORNERI NUCIETELLI ALICIA IB-0240-BX AB FORNES MALONDRA MARIA C-7281-BLG AB FORNES POLO MARIA DEL CARMEN IB AB FORNES SALAMANCA ANA IB-2780-DP AB FORNES VIVES JAIME IB-0795-BT AB FORSTER ERIKA IB-5762-DJ DE FORTES GALLARDO ANTONIO 3171-BMT AB FORTEZA ALBONS JAIME IB-4082-BS AB FORTEZA COPETE JAIME IB-1954-DN AB FORTEZA ESCAR JOSE IB-9581-BB AB FORTEZA FORTEZA BARTOLOME IB-5298-S AB FORTEZA FORTEZA LEONOR 2396-BYY AB FORTEZA FORTEZA LEONOR IB-8772-DB AB FORTEZA FUSTER FRANCISCO M-6783-ZC AB FORTEZA LLOMPART JAIME IB-6158-DM AB FORTEZA MAS FRANCISCA IB-4482-CG AB FORTEZA MAS MARIA FRANCISCA 9395-BCF AB FORTEZA MOLL FRANCISCA 5227-BVD AB FORTEZA MUÑOZ FERRAN IB-2304-CU AB FORTEZA MUÑOZ FERRAN IB-2304-CU AB FORTEZA PIÑA GASPAR 8330-BLG AB FORTEZA ROIG LUCIA DEL MAR IB-8518-CG AB FORTEZA ROIG MARGARITA AMELIA IB-0044-CL AB FORTEZA SERRA MARIA ASUNCION IB-9971-CT DE FORTEZA TOLEDO MIGUEL ANGEL IB-4976-DJ AB FORTUNY FALCO BARTOLOME IB-2630-BY AB FORTUNY POU ENRIQUE IB-9941-CS AB FOUAD REMANA TALAMALEK IB-2725-BJ AB FOUSNAQUER CATHERINE IB-4670-AD AB FRAGA CORNIDE MANUEL 1736-BDD AB FRAGOSO CHURRA JOAQUIN ANTONIO IB-7490-AF AB FRAILE IHALAHTI ALEXANDRA RITV IB-2518-DL AB FRAILE OLIVER ALBERTO DANIEL IB-5375-DH AB FRANCAMY SL 0230-BCY AB FRANCISCO AFONSO JOSE LUIS VEL-0119-BD AB FRANCISCO JAMBRINA FEDERICO 7915-BBD AB FRANCO ASENSIO RAFAEL IB-7465-BS AB FRANCO BUATAS JUAN RAMON IB-0632-BT AB FRANCO SERRANO JOSE IB-1668-DM AB FRANCO VELAZQUEZ CARLOS ANTONI IB-5746-BK AB FRANCO ZAVALA VICTOR MANUEL IB-4123-DN AB FRANQUESA FUENTETAJA NURIA O-1942-BL AB FRAU MORENO JAIME 4713-CBS AB FRAU MORENO JOAQUIN 1595-BXG AB FRAU ROMERO JOSEFA IB-0792-CN AB FRAU ROVIRA CATALINA IB-4787-AV AB FRAU SEGURA MIGUEL IB-3376-DB AB FRAU SITGES ANTONIO IB-0792-CX AB FRAUGENE SL IB-0193-AT AB FRAY JUAN GASPAR IB-0356-CV AB FREIRE FERNANDEZ JOSE MARIA 7473-BHR AB FREITAS DOS SANTOS CARLOS ALBE IB-0283-BC AB FREIXA LADRON DE GUEVARA DAVID 3877-CJM AB FREIXA ROFASTES ANNA 6145-BZN AB FRESNEDA LOZANO SAGRARIO 7805-BKY AB FRESNEDA MARIN MARIA IB-2208-CP AB FRESNO GUELL SERGIO IB-5406-DS AB FRIAS REBOLLO M ENCARNACION IB-7171-CK AB FRIGORIFICOS PACO SL IB-0565-DG DE FRISO RODRIGUEZ MARCELO HECTOR IB-1597-CB AB FRIST PRICE SL IB-0249-DJ AB FRIST PRICE SL IB-0248-DJ AB FRISUELOS MAZA ERNESTO IB-8361-CZ AB FRITSCH PETER IB-6666-CL AB FROBE APLICACION DE PINTURAS S IB-9877-CY DE FRONTERA CASTAÑER BARBARA ELEN 1539-BSM AB FRONTERA SANCHEZ IGNACI 2833-BVY AB FRUCTUOSO NOTARIO ANTONIO IB-0173-BU AB FUENTE MARDONES CAROLINA IB-7217-CG AB FUENTE MORENO JUAN ANTONIO 4794-BBP AB FUENTE MUÑOZ MARIA NIEVES DE L IB-2918-CW AB FUENTES BRIEVA CARLOS IB-8491-BN AB FUENTES FUENTES JUAN LUIS 3387-BBV AB FUENTES MARTINEZ FRANCISCO IB-9082-AM AB FUENTES RIVERA RAUL IB-4074-BP AB FUENTES SIERRA RUFINO C-5285-BDT AB FUENTETAJA PEREZ ALBERTO M-9728-VV AB FUERTES FUERTES MANUEL IB-1532-BK AB FUERTES MARTINEZ FRANCISCO JAV B-5963-UV AB FUERTES PUJOL PABLO GERMAN IB-4833-BC AB FUHRMANN ARNE HANS BERND 8867-BVX AB FULLANA BLASCOS PEDRO IB-1667-W AB FULLANA DOMINGUEZ JUAN ENRIQUE IB-9638-DC AB FULLANA NADAL SL IB-5916-BY AB FULLANA PLANELLS M ANGELES IB-7150-CM AB FUMER CONTROL DE PLAGAS SL IB-3822-DN DE FUMER CONTROL DE PLAGAS SL IB-8117-DL DE FUMER CONTROL DE PLAGAS SL IB-7723-DH DE FUNDACIO NATZARET IB-7906-CS AB FUNES MARTORELL MARIA ANTONIA IB-8733-BH AB FUNEZ BARCELO ELENA PATRICIA IB-9028-CD AB FUNEZ BARCELO ELENA PATRICIA IB-9745-DG AB FUSTER CIRER MARIA ISABEL IB-5208-BL AB FUSTER COLOM FRANCISCO JAVIER 7558-BXP AB FUSTER CORTES SANTIAGO RAMON J A-1600-AD AB FUSTER FERRAGUT VICENTE IB-2659-CZ AB FUSTER JAUDENES LARA IB-3767-DJ AB FUSTER LLOMPART GABRIEL IB-2659-CD AB FUSTER LLORCA MARIA DESAMPARAD IB-9521-AV AB FUSTER MANERA PILAR IB-5930-BJ DE FUSTER MANERA PILAR IB-9195-AM DE FUSTER MARTINEZ ESTEBAN V-4984-FP AB FUSTER MORA ROSER 5785-CGG AB FUSTER MOYA DOMINGO JUAN IB-7343-W AB FUSTER PARERA DAVID 3518-BLM AB FUSTER PLANAS BLANCA IB-3773-BG AB FUSTER POL ANDRES IB-3289-CZ AB FUSTER POL CATALINA IB-4857-CM AB FUSTER ROSES MARIA JOSE IB-4099-BZ DE FUSTER SAMBRUNO PABLO JOSE IB-6547-BM AB FUSTER SANCHO JUAN IB-0144-AZ AB FUSTER SOCIAS JAIME IB-6870-BP AB FUSTER TORRES AGUSTIN IB-4220-BK AB FUSTER VILA MARIA IB-6511-BX AB FUSTER ZANOGUERA MARGARITA LUZ IB-2227-CP AB FUSTERIA CAN JORDI SL 9187-BBH AB FUTUR AMER SL IB-2685-CD DE FUTUR AMER SL IB-8234-CC DE FUTUR AMER SL IB-7886-DM DE FUTUR AMER SL A-0406-DC DE FUTUR AMER SL IB-6460-BT DE FUTUR AMER SL IB-1405-BK DE FUXA TORRES JOSE IB-5243-CG AB GABALDON PADILLA CASTOR IB-8907-BZ AB GABARRI VALENTIN CONSUELO IB-8161-AY AB GABINETE DE SEGUROS ALOMAR FOR IB-8095-DN AB GABINETE PROFESIONAL DE SE RVI 4615-BBP AB GAETE PIÑA JOSE LUIS IB-4075-BN AB GAITAN FORTEZA MARIA NIEVES IB-1274-DT AB GALAN BENAVIDES MARIA TERESA IB-8203-BK DE GALAN BENAVIDES ROSA MARIA V-5963-FG AB GALAN HERMUA ANTONIO IB-2085-CC AB GALAN NEGRILLO FRANCISCO IB-8841-AM AB GALAN SERRA DAVID IB-3174-DH AB GALARRAGA LUNA CESAR ALFONSO IB-4380-BG AB GALARZO GARAU MARINA 6155-CDN AB GALAXIA TURISTICA SL IB-6554-CW AB GALBE HILI PHILIPPE SIDNEY IB-1931-CF AB GALBE HILI PHILIPPE SIDNEY IB-1931-CF AB GALEANO ALMODOVAR FRANCISCO A IB-6462-BN AB GALEOTE MARTINEZ DANIEL C-6102-BBR AB GALEOTE ROSSELLO MIGUEL ANGEL IB-1760-DC AB GALEOTE ROSSELLO MIGUEL ANGEL IB-1760-DC AB GALEOTE ROSSELLO VICTOR C-2666-BGB AB GALERA RODRIGUEZ MODESTO IB-4813-AW AB GALIANA ORTUBIA DIEGO JOSE C-2445-BHZ AB GALIANA ORTUBIA DIEGO JOSE C-2445-BHZ AB GALINDO LOPEZ MIGUEL ANGEL IB-0331-CK AB GALINDO VIDAL MARIA DE LAS NIE IB-1012-CX AB GALLARDO ALFONSO FELIPE 4815-BGV DE GALLARDO ALVAREZ NEREIDAH C-1199-BGT AB GALLARDO BONET SOLEDAD IB-0984-BW AB GALLARDO COLMENERO JOSEFA IB-6966-DS AB GALLARDO MARCHAN JOSE MANUEL IB-6951-DD AB GALLARDO MARTINEZ FRANCISCA IB-1811-CG AB GALLARDO RODRIGUEZ ANTONIO JOS 2388-BZL AB GALLARDO SANCHEZ ADELA IB-2491-DL DE GALLARDO VICARIA MANUELA 5679-BSV AB GALLEGO ALEMANY TANIA IB-6101-BJ AB GALLEGO BLANCO JUAN 1715-BXB AB GALLEGO BOSCH MIGUEL ANGEL 5790-BZD AB GALLEGO DURAN MAS MARINA IB-5113-CZ DE GALLEGO GARCIA JULIO IB-1155-BD AB GALLEGO JULIA JOSE IB-9396-CN AB GALLEGO JUY MARIA JOSE 4776-BBP AB GALLEGO PEÑA EDUARDO 0322-BPL AB GALLEGO PEÑA LAURA IB-5007-BU DE GALLEGO REMIRO MARIANO 7147-BKY AB GALLEGO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL C-9916-BFS AB GALLEGO SANCHEZ BENEDICTA IB-6139-BH AB GALLEGO TORRES JOSE ANTONIO 8474-BLG AB GALLEN ALCOBA ANTONIO DYMITRY C-4387-BJJ AB GALLONO FRANCESCO IB-7772-BN AB GALMES BARCELO LORENZO 0460-CCB AB

20 BOIB Num GALMES GOMILA TOMAS 4807-BJM AB GALMES GONZALEZ LORENZO IB-2801-DS AB GALMES GONZALEZ LORENZO IB-9900-DS AB GALMES MELIS JERONIMO IB-6371-L AB GALMES PUIGROS SALVADOR 6281-BZD AB GALMES SAMPOL MARGARITA IB-4199-DD AB GALMES TRUEBA MARIANO IGNACIO IB-5655-DJ AB GALPEIX SL IB-9043-BD DE GALPEIX SL IB-0677-DT DE GALVEZ POL SL IB-1029-CS DE GALVEZ REYES ANTONIO IB-9658-BN DE GALVEZ RUIZ JOSE ANTONIO C-7334-BLG AB GALVEZ RUIZ JULIO 5090-BXF AB GAMA ESTETICA SA 5784-CFD AB GAMAZA DELGADO MARIA DEL CARME IB-0678-DL AB GAMERO GARCIA FCO Y OTRA 0542-BZS AB GAMERO MUÑOZ SALVADOR IB-4630-DJ AB GAMUNDI CANALS FRANCISCA IB-9042-CS AB GAMUNDI COMPANY BARTOLOME V-7484-DX AB GAMUNDI CONTESTI MARGARITA IB-1313-AY AB GAMUNDI RAMIS VICENTE IB-6673-CD AB GAMUNDI ROSSELLO BARTOLOME IB-3295-DK AB GAMUNDI TOMAS ANTONIO M-4133-JG AB GANDUL CASTELLS MANUEL ANTONIO V-9456-EL AB GAO GUI XIANG C-5164-BKX AB GAONA GARCIA MARIO IB-1159-DF AB GARATE LOPEZ TAFALL JAVIER BI-1635-CV AB GARATE SANCHEZ JOHNNY FEDERICO M-3012-PH AB GARAU ASESORIA SEGUROS SL IB-1707-CU DE GARAU BARCELO ANTONIA 5311-CMS AB GARAU BESTARD LORENZO IB-0021-BM AB GARAU CARBONELL MARGARITA IB-4553-BT AB GARAU DARDER ANTONIA M IB-3341-CS AB GARAU FONS MIGUEL IB-3300-BC AB GARAU GARCIA LOURDES IB-9665-BY AB GARAU GARRIDO SONIA 2652-BLS AB GARAU GOMILA CATALINA 8549-BCK AB GARAU GORDIOLA MARIA ISABEL GI-6614-AU AB GARAU LLADO MARIA IB-0106-AT AB GARAU MERCANT JOSE ANTONIO IB-4923-DS AB GARAU OBRADOR ANTONIO 2680-BFS AB GARAU OLIVER ROSA INMACULADA IB-5506-DC AB GARAU PALMER CATALINA IB-1249-CS AB GARAU PONS ARNAU IB-8201-BT AB GARAU SERRA ANTONIA 9711-BPK AB GARAU VICENS EVA C-2226-BML AB GARCES ERIC FRANCOIS B-7735-TD AB GARCES NOGUERA JAVIER IB-9512-CD AB GARCIA ACOSTA RAFAELA C-0876-BBX AB GARCIA AGUADO ANTONIO LUIS GI-3810-BN AB GARCIA ALCALDE LUIS IB-5822-DS AB GARCIA ALCANTARA ALFONSO IB-3177-BS DE GARCIA ALIENDE JOSE MARIA IB-8547-AW AB GARCIA ALVAREZ AMILCAR B-9993-KH AB GARCIA ALVAREZ ELSA IB-8646-DG AB GARCIA ALVAREZ JORGE O-8697-CG AB GARCIA AMPUDIA JUAN LUIS 7276-BNR AB GARCIA ARCICOLLAR RODRIGUEZ AF 1099-BRD AB GARCIA ARCOS ROMAN IB-7621-CL AB GARCIA ARQUERO ANTONIO M-4546-OM AB GARCIA BARBERAN ENCARNACION IB-3141-AM AB GARCIA BARDEGUI FRANCISCO 6833-BNR AB GARCIA BARREIRO MANUEL 2981-BGC AB GARCIA BARREIRO MANUEL 2981-BGC AB GARCIA BENEDICTO MANUEL IB-1584-BM AB GARCIA BENNASAR MIGUEL IB-2893-CY AB GARCIA BESTARD JAIME VA-5174-AH AB GARCIA BIZAÑEZ MARGARITA C-3944-BDC AB GARCIA BUENAFUENTE JOSE IB-6953-BH AB GARCIA BUSTOS ROBERTO C-2542-BHZ AB GARCIA CABELLO MARIA SE-9605-BC AB GARCIA CABRER TOMAS IB-2001-DS AB GARCIA CABRER TOMAS IB-2001-DS AB GARCIA CALDES BEATRIZ IB-0884-DN AB GARCIA CALVO ANDRES IB-5821-BZ AB GARCIA CAMACHO MERCEDES IB-7766-BY AB GARCIA CAMPOS JUAN IB-3425-BB DE GARCIA CARO GARCIA MARIA DEL C MA-9446-CH AB GARCIA CASTAÑO ANTONIO JOSE IB-8238-CJ AB GARCIA CASTILLO ENCARNACION 5861-CJJ AB GARCIA CASTILLO MARIA LUISA IB-1583-AN AB GARCIA CATENA MARIA DEL CARMEN IB-2852-CW AB GARCIA CHARPIN FELIPE IB-7392-DN AB GARCIA CIFO JOSE ANTONIO IB-7728-BP AB GARCIA COLLADOS JOSEFA IB-8412-BP AB GARCIA CORDERO MARIA IB-5788-CZ DE GARCIA CORREAL ALEJANDRO C-0002-BBW AB GARCIA COUTO DAVID IB-8311-DP DE GARCIA CUENCA MARIA DEL CARMEN IB-1661-CF AB GARCIA DE LA TORRE ADORACION IB-8422-BX DE GARCIA DE LA TORRE MANUEL ANGE IB-1173-DC AB GARCIA DE LA VEGA FRANCISCA IB-6496-BZ AB GARCIA DEL MORAL PIÑA ALEJANDR IB-5550-AV AB GARCIA DIAZ RAFAEL IB-4914-CJ AB GARCIA EXPOSITO EVELINA C-1094-BHB AB GARCIA EXPOSITO RAFAEL C-9272-BLD AB GARCIA EXPOSITO RAFAEL C-9272-BLD AB GARCIA FERNANDEZ JUAN PEDRO BA-6273-L AB GARCIA FERNANDEZ JUANA IB-7065-CP AB GARCIA FERNANDEZ MIGUEL IB-5568-AD AB GARCIA FERNANDEZ WENCESLAO IB-6040-BL AB GARCIA FERRER ELADIA IB-2347-BF AB GARCIA FERRER MANUELA IB-4531-CD AB GARCIA GABARRE MARIA PURIFICAC IB-8235-CB AB GARCIA GALLARDO ELISEO IB-0643-DT AB GARCIA GARCIA BRAZALES JOSE AN MU-0435-AW AB GARCIA GARCIA FRANCISCO DE JES IB-8416-AT AB GARCIA GARCIA JOSEFA IB-9786-BD AB GARCIA GARCIA MARIA JESUS IB-1768-AT AB GARCIA GARCIA MARIA JESUS IB-1768-AT AB GARCIA GARCIA MONTSERRAT AUROR 5836-CNC AB GARCIA GARCIA ROMAN IB-7017-BM AB GARCIA GARROTE DAVID C-5024-BHM AB GARCIA GARROTE PATRICIA C-0474-BMZ AB GARCIA GERMAN CRUZ ALICIA M-5887-WL AB GARCIA GODOY CARLOS GC-3979-CL AB GARCIA GOMEZ ANGELES IB-9860-CH AB GARCIA GOMEZ MARIANO C-2625-BKZ AB GARCIA GONZALEZ CARLOS C-5064-BHC AB GARCIA GONZALEZ EMILIO JUAN IB-3766-DM AB GARCIA GONZALEZ FRANCISCO IB-3729-BK AB GARCIA GONZALEZ JESUS IB-1741-BF AB GARCIA GONZALEZ MARGARITA 0744-BDG AB GARCIA GONZALEZ ROMAN C-3604-BPM AB GARCIA GONZALEZ VICENTE C-0070-BMC AB GARCIA GUERRA HORACIO IB-7274-BK AB GARCIA GUERRERO JUANA MARIA IB-7663-DS AB GARCIA GUILLEN M CARMEN IB-7694-BS AB GARCIA GUTIERREZ JUAN C-7035-BGL AB GARCIA HERNANDEZ JUAN ANTONIO IB-4174-DJ AB GARCIA HERNANDEZ MARIA ANGELES IB-8377-CV AB GARCIA HERNANDEZ VERONICA IB-4744-CW AB GARCIA HOMAR CARLOS IB-0519-BT AB GARCIA HURTADO ANA YOLANDA 6400-BJB AB GARCIA IGLESIAS RUBEN 4449-BFX AB GARCIA JIMENEZ JESUS C-0168-BBT DE GARCIA JOSE RAMON M-0198-UB AB GARCIA LANGA DANIEL 4324-BJF AB GARCIA LIZCANO LAURA MONICA C-9424-BLD AB GARCIA LLINAS GINES JOSE IB-6411-CD AB GARCIA LOPEZ ALEJO VICTOR TO-8066-Y AB GARCIA LOPEZ ALEJO VICTOR TO-8066-Y AB GARCIA LOPEZ ALEJO VICTOR TO-8066-Y AB GARCIA LOPEZ ALFONSO IB-9868-BK AB GARCIA LOPEZ ANA MARIA IB-7121-DL AB GARCIA LOPEZ DAVID IB-8805-DF AB GARCIA LOPEZ MANOLO IB-9741-BS AB GARCIA LOPEZ MARIANO 8183-BDV AB GARCIA LOZANO ADOLFO IB-5417-CZ DE GARCIA LOZANO MARIA ANTONIA IB-8708-CD AB GARCIA MAÑAS M ANGEL C-4338-BKP AB GARCIA MACIAS KLEBER FREDDY IB-9444-BM AB GARCIA MANJON SERGIO IB-2947-DP AB GARCIA MARI ANTONIO IB-0126-BW AB GARCIA MARIN ALEJANDRO C-7741-BJL AB GARCIA MARIN JUANA IB-2262-DM AB GARCIA MARTIN BRIONES MARIA IS IB-8329-CF AB GARCIA MARTIN DOLORES 9907-BTH AB GARCIA MARTIN MIGUEL ANGEL IB-5273-CZ AB GARCIA MARTIN MIGUEL JESUS IB-9523-DK AB GARCIA MARTIN SANTIAGO IB-6308-BU AB GARCIA MARTIN VIRGILIO IB-6987-BJ AB GARCIA MARTINEZ M CARMEN 9333-BMN AB GARCIA MARTINEZ MARIA JOSE IB-4751-AN AB GARCIA MEGA ABEL 4136-BCS DE GARCIA MENENDEZ MANUEL JESUS IB-1761-BS AB GARCIA MICO MARIA JOSE IB-5809-CM AB GARCIA MILLAN SILVIA A-2344-ED AB GARCIA MOLINA JOSE EZEQUIEL IB-5993-AS AB GARCIA MOLINA ROBERTO IB-6419-AG DE GARCIA MOLINERO SONIA TERESA M-5469-WG DE GARCIA MONJO FLORIAN IB-4935-DM AB GARCIA MONTERO FRANCISCO IB-7468-CK AB GARCIA MONTERO LUISA M-9659-HK AB GARCIA MONTES YEIN GUSTAVO IB-4105-BH AB GARCIA MORENO ANA BELEN 1099-BZF AB GARCIA MORENO RAQUEL IB-5769-DJ AB GARCIA MORENO ZOILO DAVID IB-1385-CT AB GARCIA MOREY PEDRO IB-4812-BC AB GARCIA MUÑOZ JOSE IB-5870-BL DE GARCIA MUÑOZ JUAN RAMON 9990-BTC AB GARCIA MUÑOZ MARTIN PORTUGUES IB-3942-BU AB GARCIA MUÑOZ VALENTINA 3911-BXZ AB GARCIA MUNAR FRANCISCA 8445-BGB AB

HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015

HORARIOS C.E.M. MAESTRO ARTOLA CURSO 2014-2015 HORARIOS C.E.M. "MAESTRO ARTOLA" CURSO 2014-2015 1º A L - X (18:00 a 19:00) Profesor: Antonio Lara Tutor/Instrumento 1 Calvo Ariza, Carmen Manuel Delgado / L - X (17:00 a 18:00) 2 Castilla Jiménez, Marcos

Más detalles

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS AL PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO- ACCIONES OPEA 1. Alcaraz Navarro-Soto, José 2. Andreo Canovas, Maria Paula 3. Arroniz Baños, Silvia 4. Asensio

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "SAN FELIPE"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social SAN FELIPE ADARVE TORRES, ROSARIO -25993456Y AGUILAR SERRANO, JUAN CARLOS -25995742S ALBA PEREZ, GEMA -77329299X AMEIJENDA DIAZ, ALEJANDRO -46763966K ANGUITA MOLINO, MARIA -25964893D BARRANCO CORDOBA, MARTA -77360416P

Más detalles

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social "PEÑAMEFECIT"

Relación de Excluidos Definitivos Zona de Trabajo Social PEÑAMEFECIT AMARO ALARCON, MARIA DEL PILAR -26034009X AMARO VALDERAS, JUANA -77357939S AMATE DE LA TORRE, ALBERTO -77348165Q ANGUITA SEGURA, MIGUEL ANGEL -77355377Y ARBO SUTIL, DEL, MANUEL -77347266Z ARMENTEROS MARTINEZ,

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Curso: º N. Básico (Francés) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Acosta Recio, Rocío Albarrán Raposo, María Dolores Álvarez Gallardo, Eulalia Caro Maraver, Eva María Díaz Álvarez, Jonathan Gutiérrez Mairena, Lucía,8

Más detalles

ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS EDUCACIÓN INFANTIL.-

ANUNCIO LISTA DE ADMITIDOS EDUCACIÓN INFANTIL.- ANUNCIO La Comisión de Valoración de Ayudas a Estudios para el Curso 2014/2015 en su reunión celebrada el día seis de octubre de dos mil catorce, elaboró la lista provisional de solicitudes Admitidas,

Más detalles

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico

Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico Integración del inglés en las asignaturas de contenido dentro del marco EEES: Curso teórico práctico PEDRO JOSE GARCIA LAENCINA JOSÉ LUIS ROCA GONZÁLEZ EVA TOMASETI SOLANO EUSEBIO JOSÉ MARTINEZ CONESA

Más detalles

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID

CLASIFICACION I CIRCUITO DE TENIS PLAYA DE MADRID INFANTIL MASCULINO 1 DIEGO LE GAL PEREZ 16 16 12 44 2 DAVID GURUMETA ABAD 24 16 40 3 PABLO CARRETERO SALVADOR 6 6 24 36 4 JESUS LAPEÑA GARCIA 12 12 8 32 5 LUIS DIAZ ARGENTE 8 8 8 24 6 ALEJANDRO ONRUBIA

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS DE ORGAZ LISTADO ADMITIDOS INGLÉS LUNES Y MIÉRCOLES LUNES Y MIÉRCOLES 16:00 h - 17:00 h (A1 - PRI II) DANIEL RAMIREZ ROMERO JORGE MORON ESTEBAN LOZOYA MARTIN-DELGADO EDUARDO BUENO APARICIO CELIA ROMERO BENITO ANDREA GUERRERO DE LA FUENTE

Más detalles

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO

3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO 3ª JORNADA F.T.CTO. ANDALUCÍA ALEVIN CÓRDOBA (LEPANTO) HORARIO Fecha Sesión Hora Prueba Nº Series 17:35 CALENTAMIENTO 17:55 FIN CALENTAMIENTO COMIENZO COMPETICIÓN 1 1 18:00 1500 LIBRE MAS 2 2 18:46 800

Más detalles

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS

1ª jornada - Complejo Deportivo San Benito (La Laguna) - 24/01/15 RESULTADOS POR PRUEBAS 100 mts. Estilos Masculino 1 PEREZ GARCIA JONAY 1977 A 01:06,18 TENERIFE MASTER 2 BÁEZ GONZÁLEZ JOSÉ CARLOS 1975 A 01:06,50 CN MARTIÁNEZ 3 ALONSO TOLEDO JUAN MANUEL 1979 A 01:13,82 CD TEIMAR 4 SIVERIO

Más detalles

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS

PROFESORES DE MUSICA Y ARTES ESCENICAS PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO AL CUERPO DE PROFESORES DE MUCA Y ARTES ESCENICAS Y PROCEDIMIENTO DE ADQUICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES POR LOS FUNCIONARIOS DE CARRERA DEL MENCIONADO CUERPO, CONVOCADOS

Más detalles

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015)

LISTADO DE BAREMO DE INTERINOS (Fase: DEFINITIVA Curso: 2014/2015) Página de (Fase: DEFINITIVA Curso: 0/0) 09 Profesores Técnicos de Formación Profesional Cocina y Pasteleria T Ap. 00696 Rodriguez Aguilera, Antonia,00 8,0000 077960 Ragel Vazquez, Javier 6,000,87080 6,000

Más detalles

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola

Vigilante / Esp. Forestal / Operador Consola Almería Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Ros Gazquez, Jose Maria 7 1007 Escamez Martinez, Manuel 5 621 Segovia Gomez, Juan Bautista 5 442 Preparador Físico Marin Fernandez,

Más detalles

PLAZA DE BELÉN Nº 12 - SALA DE COMISIONES EN 1ª PLANTA

PLAZA DE BELÉN Nº 12 - SALA DE COMISIONES EN 1ª PLANTA DÍA HORA Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 1 PORRAS MESA JUAN 28926592K 28-mar 8:30 2 MEDINA CUESTA MANUEL 28813380S 3 PERONA SALADO ROSARIO 48809492 4 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ JUAN 48811926S 28-mar 8:45 5 PORRAS SÁNCHEZ

Más detalles

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014.

CALIFICACIÓN DEL ÚNICO EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS, CELEBRADO EL PASADO DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014. ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA O BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIARES DE BIBLIOTECA DE LA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS,

Más detalles

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE

[Escribir texto] BOLSA DE TRABAJO ESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE Nº DE ORDEN APELLIDOS NOMBRE 1 GONZALEZ ACEVEDO 2 SANTIAGO DOMINGUEZ YOLANDA CONSOLACION DE LA CINTA 3 BERMEJO DIAZ MARIA DE LOS ANGELES 4 LUQUE RIVAS CARMEN 5 JARA MORALEDA RAFAEL 6 OLIVA BLANCO MARIA

Más detalles

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO

CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 CIUDAD REAL 8 de marzo de 2015 CLASIFICACIÓN TÉCNICA BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN INFANTIL INFANTIL CADETE CADETE MARÍA LUNA MARTA GÓMEZ

Más detalles

Solicitud de plaza. Curso EMMDO 2014-2015. Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA. Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza

Solicitud de plaza. Curso EMMDO 2014-2015. Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA. Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza Solicitud de plaza Curso EMMDO 2014-2015 Enseñanzas GRADO ELEMENTAL DE MÚSICA Y DANZA Cursos Enseñanzas Básicas de Música y Danza Edades a partir de 8 años Fecha de publicación 21 de mayo de 2014 Carácter

Más detalles

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS MARTES Y JUEVES DE 16:00 H - 17:00 H NIVEL: EARLY INFANTS 1 SERGIO BARQUERO MARTÍN 2 ELISA CAROLINA BONILLA GARCIA 3 IDOIA CABRERA ZAMORA 4 ADRIANA CARO LÓPEZ 5 ALEJANDRO JIMÉNEZ GÓMEZ 6 ALBERTO JIMÉNEZ

Más detalles

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL

AYUDAS EDUCACIÓN INFANTIL LISTADO PROVISIONAL DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL CURSO 2008 / 2009 Por la Comisión Educación celebrada el 14.10.2008, se informan favorablemente las listas provisionales adjudicatarios ayudas para

Más detalles

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR

Func.Adjudicada. Caracter. N.Orden Dni. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR. Ordinaria DIBUJO ARTISTICO Y COLOR Página de 3 Septiembre 0 POZO LOPEZ, DANIEL 058085 5003930 EA 059550 58000 VALBUENA SANCHEZ, ANA BELEN 005595 5003930 EA 059550 58000 ESCRIBANO LOPEZ, ANA MARIA 0509 059550 55000 ORLEANS RUIZ, ALBA BELEN

Más detalles

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Planificación docente del curso académico: 2015 2016 Horas de docencia

Más detalles

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Fuente: SAS Elaboración: V. Matas de Granada Autobaremo Baremo Fecha actualización: 9/05/2012 ALARCÓN MANOJA, MARIA L 15,600 0,000 55,000 5,775 76,375 15,600 0,000 55,000 4,675 75,275 38 129 ALVAREZ HOLGADO,

Más detalles

Los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4º de la convocatoria:

Los solicitantes que cumplen los requisitos establecidos en el apartado 4º de la convocatoria: Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Laboral Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante Sección de Ayudas al Estudio RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE AYUDAS AL ESTUDIO PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN,

Más detalles

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

BOLSA DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. DE TRABAJO TÉCNICO AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OBRAS, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO (ELECTRICISTA). SERVICIO DE MANTENIMIENTO. (CÓDIGO 4040) Nº EN 1 SOUSA HURTADO, ENRIQUE 2 MAESTRE PRIETO, ANTONIO

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO "ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN"

LISTADO PROVISIONAL DE ALUMNOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS TALLER DE EMPLEO ATENCION SOCIOSANITARIA Y SERVICIOS DE PROXIMIDAD. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES 1 ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2 ALCOLEA CUEVAS EVANGELINA ADMITIDO 3 ALCOLEA DELICADO MARIA VICENTA ADMITIDO 4 ALCOLEA

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS ADMITIDOS (Se requiere un mínimo de 10 aspirantes para la creación de un grupo en cada una de las Escuelas Oficiales de Idiomas, según se establece en la Base 4.- 4.4)

Más detalles

RESULTADO PRIMER EJERCICIO SELECCIÓN ARQUITECTO TÉCNICO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

RESULTADO PRIMER EJERCICIO SELECCIÓN ARQUITECTO TÉCNICO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA RESULTADO PRIMER EJERCICIO SELECCIÓN ARQUITECTO TÉCNICO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA En relación con las alegaciones presentadas por D. Juan Manuel Bermúdez Muñoz, D. Rafael Rodríguez López, D. Juan Rabasco

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO C0900VI PROVISIONAL

LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO C0900VI PROVISIONAL Fecha : 21/10/2009 08:59 CVOT00CONCUR Usuario : Report : IF53D Páginas : 12 LISTADO PROVISIONAL DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO Convocatoria: C0900VI C.MÉRITOS SSCC Y DP.VIVIENDA Tipo de Resolución: PROVISIONAL

Más detalles

Benjamín Masculino BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B JUAN MANUEL SANCHEZ ALEJANDRO PRIETO SABADO 8 A LAS 17.15H CARLOS GONZALEZ

Benjamín Masculino BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B JUAN MANUEL SANCHEZ ALEJANDRO PRIETO SABADO 8 A LAS 17.15H CARLOS GONZALEZ BADAJOZ UNIVERSIDAD FASE PROVINCIAL JUDEX B Benjamín Masculino CARLOS GONZALEZ MANUEL GONZALEZ SABADO 8 A LAS 17.15H MARCOS RODRIGUEZ GUILLERMO LOPEZ CARLOS ALCALDE PABLO CARDONA SABADO 8 A LAS 17.15H

Más detalles

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99

MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 MARIOTON.COM CLASIFICACION UNIVERSITARIA MASCULINA CROSS UNED 1998-99 PUNTOS 1 214 FERNANDO GARCIA MUÑOZ 19' 33'' POLITECNICA 0,000 2 256 PABLO VEGA TORRES 19' 48'' AUTONOMA 1,495 3 244 JOSE ANTONIO FERRERO

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA ANUNCIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA ANUNCIO ANUNCIO En relación con las Pruebas Psicotécnicas de valoración de aptitudes, de actitudes y personalidad que se celebrarán el próximo viernes día 22 de julio en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra

Más detalles

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN

RELACIÓN DE ADMITIDOS/AS POR CICLO SOLICITADO SEGUNDA ADJUDICACIÓN Cód.Centro: 0000 Ref.Doc.: RelAdmCicSol Fecha Generación: 0/0/0 09:0: Agudo Gutiérrez, Isabel Aguilera Alfonso, José Ángel Alegre Álvarez, Iván Belmonte Gómez, Francisca Beltrán Hernández, Juan Diego Blanco

Más detalles

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009

LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE JUNIO 2009 LISTADO DE ADMITIDOS AL CAMPAMENTO DE J U N I O 2 0 0 9 NOMBRE: EDAD: A B C D D AMPLIADA 1 AGUILAR LOPEZ JAIME 2 AGUILERA GIL JUAN 3 ANGULLO HERAS JULIA

Más detalles

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31

ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 ESTADISTICA INDUSTRIAL - AULAS GRUPO 31 AULA 1.2.G01 1 ALAEZ FEINER, PEDRO LUIS 2 ALGUACIL GOMEZ, ABEL 3 ALIA MARTIN, ANDRES 4 ALVAREZ ALMENDROS, PABLO 5 ALVAREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 6 AVILA CASTRO,

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E.O.I. Puerta de la Mar Curso: º N. Básico (Alemán) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Agharbi, Anissa Aguilar Leal, Estefanía Aguilera Gutiérrez, Laura Alcalá Ortiz, Javier Almanzor Guerrero, Virginia Título universitario o Título

Más detalles

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13

TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13 HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez

Más detalles

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS

LISTADO DE GRUPOS Y HORARIOS INGLÉS GRUPO A LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 H - 18:00 H NIVEL: EARLY KIDS 1 ALBERTO DIAZ JIMENEZ 2 ISABEL GARCIA RUIZ 3 NAHIARA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 4 LUNA NAVAJAS MILLAN 5 NATALIA PÉREZ LUQUE 6 JULIO PORCEL SANCHEZ 7 IRENE

Más detalles

Lista Defionitivo Admitidos Bolsa Profesorado 2015-16

Lista Defionitivo Admitidos Bolsa Profesorado 2015-16 Ingeniero en telecomunicaciones SELLER LOPEZ, MIGUEL ANGEL López Ruiz Nuria Ramírez Martín José David 3,65 2,93 0,81 jueves, 16 de julio de 2015 Página 1 de 11 Ingeniero Industrial rama electrónica Antonio

Más detalles

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO

DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO PRUEBA: DELEGACIÓN ONUBENSE DE ATLETISMO RANKING onubense TEMP. 2.001-02 (Carreras) 60 M.L. MASCULINO ALEVIN categoria alevin actualizado 02-nov-02 1 : 9.1 LAZARO TORRES FLORES 91 ALEV H V 1844 C.ONUBENSE

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA SUBSECRETARIA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN ASPIRANTES A CUBRIR PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA LISTA GENERAL DE INTERINOS EXCLUIDOS POR ESPECIALIDADES (PROVISIONAL)

Más detalles

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE Y ADELANTO CONVOCATORIA FEBRERO 41118004 DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y TRASTORNOS DEL DESARROLLO GONZALEZ BUSTOS MARIA ELENA 9 MARIN

Más detalles

PROVINCIA DE LAS PALMAS

PROVINCIA DE LAS PALMAS LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE

Más detalles

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013

VILA-REAL (CASTELLÓN) TELÉFONO 695 481 332 FECHA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Federación Española de Bolos C/Fernando El Católico, 54 bajo dcha. 28015 Madrid Tfno.: 91 549 23 70 Fax 91 549 23 76 www.febolos.es info@febolos.es CIRCULAR Registro de Salida nº 00073 FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE

Más detalles

SOLICITANTES EXCLUIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA EMPLE@JAÉN: ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA SOLICITANTES EXCLUIDOS NOMBRE ALMAGRO HERNANDEZ, ANGEL RAFAEL ALMAGRO IGLESIAS,

Más detalles

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN

ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN ACTA DE LA COMISION LOCAL DE SELECCIÓN En la Sala de Juntas de la Casa Consistorial de Chinchilla de Montearagón, siendo las nueve treinta (09:30) horas del día 20 de abril de 2015, convocados de forma

Más detalles

El Tribunal se reúne con los siguientes asistentes: D. Antonio Jesús Peñalver García. D. José Mariano Escudero Salas.

El Tribunal se reúne con los siguientes asistentes: D. Antonio Jesús Peñalver García. D. José Mariano Escudero Salas. SELECCIÓN DE PERSONAL ACTA DEL EJERCICIO TIPO TEST Y PUNTUACIÓN FINAL DEL CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TÉCNICO AUXILIAR (Archivo y Recursos Humanos). En San Javier, a

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE E.O.I. Sevilla-Macarena Curso: º N. Básico (Italiano) Ref.Doc.: RelSolEstEOIPre_0 Aires Ramos, María Dolores Álvarez Delgado, Marta María Balrrama Coca, Noelia Barrero Pavón, Silvia Barrio Donoso, Rocío, 7,8 Blázquez Arenas,

Más detalles

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Grupo Reducido 1 (GR1)

GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. Grupo Reducido 1 (GR1) Grupo Reducido 1 (GR1) AL-LAL VIERA, JAZMINA FATIMA ARJONA BURGOS, ANTONIO CAMPOY RIVAS, NATIVIDAD DELGADO GONZÁLEZ, JUAN ESCRIBANO SANTANA, ADRIÁN FERNANDEZ ALCOHOLADO, MACARENA FERNÁNDE LUQUE, JOSÉ MANUEL

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II

LISTADO DEFINITIVO EXCLUIDOS PUESTOS ESPECIFICOS ANEXO II ALCALA RODRIGUEZ ANA MARIA 30199052 INTERINO Orientadores de EOE NO PERTENECER AL CUERPO PARA EL QUE CONCURSA ALFARO MANZANO MONICA 77583889 OTROS Ciclo Grado Medio Atención Sociosanitaria - 7 NO TITULACION

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A OTROS CURSOS DIFERENTE DE 1º

PRUEBAS DE ACCESO A OTROS CURSOS DIFERENTE DE 1º PRUEBAS DE ACCESO A OTROS CURSOS DIFERENTE DE 1º Informamos que estas pruebas tendrán lugar entre los días 3 y 7 de septiembre. A estas pruebas están convocados los alumnos que hayan solicitado pruebas

Más detalles

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos)

Apellidos y Nombre Ciclo Puntuación Vía de acceso. ADGB01 (Servicios Administrativos) ADGB01 (Servicios Administrativos) Página : 1 ALB, FLORIANA GEORGIANA BONILLA LLORENTE, RUBÉN GARCÍA ORS, ANTONIO HERRERO OTERO, RAÚL IGHISAN HAUCA, DENISA ANA MARIA KOLCZA, ANDREEA IOANA MANEA, MIRUNA NICOLETA MARTÍNEZ ÁNGELES, ANA LAURA

Más detalles

ACCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2008/2009. PAGO MES DE JUNIO.

ACCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2008/2009. PAGO MES DE JUNIO. ACCIONES DE SOSTENIMIENTO DEL EMPLEO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2008/2009. PAGO MES DE JUNIO. YA SE ENCUENTRA VIGENTE EL PAGO DEL MES DE JUNIO CALENDARIO Documentos terminados en: A partir del día: 0-1 16/06/2009

Más detalles

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36

MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO 1:26:36 MEDIA MARATON 1 100 TORRES PEANILLA JOSE RAMON 1/2 MARATÓN D MASCULINO 1:25:25 2 25 FERNÁNDEZ IZQUIERDO JAVIER 1/2 MARATÓN ABSOLUTA MASCULINO 1:26:24 3 45 IÑIGO ROMERA ANTONIO JESUS 1/2 MARATÓN A MASCULINO

Más detalles

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL

I MARCHA CICLOTURISTA JAVIMANCHA-GEMA PASCUAL JESUS 02:34:21 CALLE ARROYO 0h 0' 0'' P.C. HNOS. SANROMA VALENCIA 1 26 PUESTO EN LA 1 38,87 Km/h FERNANDO 02:34:51 CRESPO CHACON 0h 0' 30'' C.C.MEMBRILLA 2 36 PUESTO EN LA 1 DE 35 A 44 AÑOS 38,74 Km/h

Más detalles

PROMESAS 2º (Años 03) 8 años 1 Vuelta

PROMESAS 2º (Años 03) 8 años 1 Vuelta ESCUELAS DE CICLISMO MURCIA 3ª JORNADA - Cieza 15/05/11...5, 6 y 7 AÑOS PROMESAS 1º (Años 04-05-06) 1 Vuelta 1 176 1 Saúl Gracia Almansa (04) CC. ROLDÁN 2 175 2 Daniela Conesa Tomás (03) CC. LOS DOLORES

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B POR ORDEN DE ADMISIÓN LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS EN EL CURSO DE PREPARACIÓN A LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B SABAO CEJAS, MANUEL GUTIÉRREZ GARCÍA, ISMAEL DÍAZ MERA, CLAUDIO MEDINA BARRAGÁN, GONZALO LÓPEZ CARAVACA,

Más detalles

Ayuda al Estudio 2004

Ayuda al Estudio 2004 Ayuda al Estudio 2004 RELACIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS AL ESTUDIO - CONVOCATORIA 2004 Apellidos y nombre Tipo ayuda Concepto Importe Euros ALCANTARA JIMENEZ, FRANCISCO Oposición/Conc.: Escala C o Grupo III

Más detalles

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013

UNIVESIDAD POPULAR SAN CARLOS DEL VALLE MATRICULADOS PRIMER CUATRIMESTRE 2012-2013 CURSO: Aeróbic I MONITOR: Ana María García de Dionisio Palacios HORARIO: martes, jueves y viernes. 16 h- 17 h Álvarez Torres, Cristina Antequera Morales, Consolación Campillo Almarcha, Patricia Campillo

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS A CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS A CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR LISTADO PROVISIONAL DE A CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR 1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NINGÚN ADMITIDO -- NO HAY VACANTES 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRE 1 CASO CARRERA, ELENA DE

Más detalles

Comisiones de Rama de Arte y Humanidades para la Renovación de la Acreditación de los títulos de grado y máster

Comisiones de Rama de Arte y Humanidades para la Renovación de la Acreditación de los títulos de grado y máster Comisiones de Rama de Arte y Humanidades Presidente Rosa Mª Capel Martínez Complutense de Madrid Secretario Luis Pejenaute Rodríguez Universidad Pompeu Fabra Vocal Académico Miguel Ángel Castillo Oreja

Más detalles

LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES

LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES LISTADO DE TUTORAS Y TUTORES Y AULAS PARA PRESENTACIÓN AULA 2º CFGS Informática y Comunicaciones - Administración de Sistemas Informáticos en Red (LOE) 682NMA(682NMA- 2º A Mañana TEC.SUP. ADMON. SIST.

Más detalles

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA

RESOLUCIÓN RESUELVO RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS: NOMBRE Y APELLIDOS BENAVENTE GOMEZ, ALBERTO CEBRIAN TENDERO, LIDIA MARIA CRESPO GOMEZ, VICTORIA RESOLUCIÓN Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión para las pruebas de selección de personal para la contratación, a tiempo parcial, mediante concurso y entrevista personal, en el

Más detalles

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES

LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS/EXCLUIDOS ALUMNOS ATENCIÓN SOCIOSANITARIA SOCUÉLLAMOS APELLIDOS NOMBRE ADMITIDOS EXCLUIDOS OBSERVACIONES ALARCON COBO ALFONSO EXCLUIDO TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA ALCOLEA

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DNI Apellidos y Nombre Turno Calificación

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DNI Apellidos y Nombre Turno Calificación DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA BASE SEXTA, APARTADO 6.4.1, DE LA ORDEN DE 23 DE MARZO DE 2015, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA

Más detalles

Clasificación Senior General Zamarramala

Clasificación Senior General Zamarramala Clasificación Senior General Zamarramala Club Barrio 1 PEDRO LUIS GOMEZ MORENO 00:36:28 00:03:18 RUNNERSWORLD 2 JOSE MANUEL DEL REAL VELASCO 00:36:49 00:03:20 ZAMARATHON ZAMARRAMALA 3 MARIANO LAZARO CUBO

Más detalles

Comunidad de Madrid ASESORES CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN MADRID CAPITAL RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES

Comunidad de Madrid ASESORES CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN MADRID CAPITAL RELACIÓN DEFINITIVA DE PARTICIPANTES ANEXO I Dirección General Recursos Humanos ASESORES CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN MADRID CAPITAL 0 0 0 00 CIENCIAS PINILLOS LAFFON, M VICTORIA 00 00 CIENCIAS RAMOS RIESCO, MIGUEL 00 00 CIENCIAS

Más detalles

NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR NOMINA DE MAGISTRADOS DE CAMARAS DE TODA LA REPUBLICA DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR SAN SALVADOR CAMARA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA PRIMERA SECCION DEL CENTRO 2226-7806 LIC. MARIA LUZ REGALADO ORELLANA LIC.

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE I.E.S. Arroyo Hondo

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE I.E.S. Arroyo Hondo LISTA DE CLASE DE º Bach A 0 Añino Fajardo, Pablo Bejarano Rodríguez, Daniel Cadenas Cortés, Sergio Chaves Lluelma, Nazaret Galea Rosado, Fernando García Heredia, Félix Hermida Acuña, Juan Manuel Herrera

Más detalles

Informe de solicitudes de Proceso Unificado adjudicadas en el centro docente

Informe de solicitudes de Proceso Unificado adjudicadas en el centro docente PARÁMETROS : Usuario: Fecha: mjllanos 20-06-2013 Hora: 09:04 Año: Proceso: Centro: Provincia: Enseñanza: Familia: Curso: 2013 Proceso Unificado (47006533) CONDESA EYLO ALFONSO Todas Todas Todas Todos Nº

Más detalles

CIRCUITO PROVINCIAL DE MALAGA CARRETERA SUB 23

CIRCUITO PROVINCIAL DE MALAGA CARRETERA SUB 23 SUB 23 1 CEREZO CARMONA, FERMIN CICLOS CASTILLO FCM, C.D. 49 49 45 2 MONTESINOS FLORES, FCO. JAVIER P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL 60 41 0 143 101 SENIOR 1 ANAYA BLANCO, JUAN CICLOHOBBY AL-ANDALUS 54 54

Más detalles

EDICTO. Quedando definitivamente las listas de admitidos y excluidos de la siguiente forma: TECNICO DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

EDICTO. Quedando definitivamente las listas de admitidos y excluidos de la siguiente forma: TECNICO DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EDICTO Por Resolución de Alcaldía núm. 2137, de fecha 6 de mayo de 2010, se resolvió elevar a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y calendario, para la cobertura

Más detalles

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA

ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA ANEXO RELACION DE ASPIRANTES APROBADOS Y PLAZAS ADJUDICADAS PROCESO SELECTIVO DE FACULTATIVO ESPECIALISTA DE OFTALMOLOGÍA Resolución de 13 de febrero de 2009 (BOCM 17 de febrero) DNI APELLIDOS Y NOMBRE

Más detalles

ANALES DE DERECHO. Revista de la Facultad de Derecho Universidad de Murcia COMITÉ CIENTÍFICO

ANALES DE DERECHO. Revista de la Facultad de Derecho Universidad de Murcia COMITÉ CIENTÍFICO ANALES DE DERECHO Revista de la Facultad de Derecho Universidad de Murcia COMITÉ CIENTÍFICO Agustín Bermúdez Aznar. Catedrático de Historia del Derecho. Alberto Herrero de la Fuente. Catedrático de Derecho

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS PARA INGRESO Y ACCESO EN LOS CUERPOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS, ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES Y SELECCION DE ASPIRANTES A INTERINIDADES.

Más detalles

ORDENANZAS. FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA

ORDENANZAS. FACULTAD DE ECONOMIA Y EMPRESA ORDENANZAS. Distribución de aspirantes para la realización de la prueba práctica prevista para el día 22 de julio de 2014, a las 16:00 horas, en el campus universitario de Espinardo. Excepcionalmente,

Más detalles

FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE GRAN CANARIA DIRECCION TECNICA

FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE GRAN CANARIA DIRECCION TECNICA TECNIFICACION CATEGORIA FEMENINA A CRISTINA ESTUPIÑAN RAMÍREZ ROMAREY GARCÍA RAMOS LAURA OJEDA VALENTÍN. GEMA LÓPEZ COLLADO ANDREA TEJERA DE LEÓN ALICIA GONZÁLEZ GUILLÉN LAURA GONZÁLEZ GILLÉN IRENE CASTELLANO

Más detalles

Dr. Adams Schroeder Randy Howard drrandocan@hotmail.com. Alarcón de La Torre Francisco Javier

Dr. Adams Schroeder Randy Howard drrandocan@hotmail.com. Alarcón de La Torre Francisco Javier Grado Nombre completo Correo Electrónico de contacto M.C. Acosta Jiménez Marco Antonio Dr. Adams Schroeder Randy Howard drrandocan@hotmail.com M.C. Alarcón de La Torre Francisco Javier M.C. Alvarado Azpeitia

Más detalles

LISTADO PERITOS 2015

LISTADO PERITOS 2015 LISTADO PERITOS 2015 MU02164 ABADIA HERNANDEZ, SILVIA * silviaabadiah@hotmail.com 968220020 / 620254238 GRAN VIA,19,1º G-30004-MURCIA MU01370 ALBALADEJO BAÑO, ANGELA psicologiaaab@hotmail.com 637461070

Más detalles

FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO Comité Técnico de Arbitros

FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO Comité Técnico de Arbitros Fecha: domingo, 03 de junio de 2012 Clasificados: 76 Clase: GENERAL 1º 89 ARQUERO MATILLAS, JUAN JOSE ESP19800412 74721453 MASTER 30 SEMAR, C.C. 1:15:11 2º 51 ROMERO CANO, DAVID ESP19720429 44250074 MASTER

Más detalles

ADMITIDOS NUEVOS Curso 2009-2010

ADMITIDOS NUEVOS Curso 2009-2010 CLARINETE. JOEL GALLEGO NOGUERA DANZA 1H. (5 AÑOS). NAIARA GARCIA CASADO DANZA 1H. (5 AÑOS). LUNA MARIA PEREZ DANZA 1H. (5 AÑOS). NOELIA GARCIA LAGO DANZA 1H. (5 AÑOS). MARTA FONDÓN SAN ROMAN DANZA 1H.

Más detalles

LLAMAMIENTOS ESPECIALES GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS CÁDIZ

LLAMAMIENTOS ESPECIALES GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS CÁDIZ LLAMAMIENTOS ESPECIALES GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS CÁDIZ ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL A PARTIR DE LA INFORMACIÓN CONTABLE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN LABORAL DERECHO

Más detalles

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS (CONVOCATORIA DE 2014)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS (CONVOCATORIA DE 2014) * VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 40 AÑOS (CONVOCATORIA DE 2014) En aplicación de lo dispuesto en el apartado 8, de la convocatoria de 2014 para el acceso a la Universidad

Más detalles

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTADOS ACTUALIZADOS ABRIL 2016 1 ORDEN FECHA APELLIDOS NOMBRE DNI PUESTO PROFES. FORMA. PERSON. TOTAL OBSERVACIONES

PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO LISTADOS ACTUALIZADOS ABRIL 2016 1 ORDEN FECHA APELLIDOS NOMBRE DNI PUESTO PROFES. FORMA. PERSON. TOTAL OBSERVACIONES 1 04/09/2015 ALCALDE MOLINA INMACULADA 26028059V AUXILIAR 6,000 6,530 3,012 15,542 2 10/09/2015 DELGADO HIGUERAS ROSA MARIA 77326341L AUXILIAR 6,000 5,220 3,485 14,705 3 09/09/2015 GONZALEZ RIERA ANTONIO

Más detalles

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR

PLAZAS PARA LAS ENSEÑANZAS MODULARES 2012/13 CICLOS DE GRADO SUPERIOR Lista ordenada de los aspirantes a enseñanzas modulares y plazas que se ofertan en cada ciclo formativo de grado superior. 1º SEA (1 alumno con 4 módulos) Aspirante Calific Modo Acceso Admitido Parco Segura,

Más detalles

TFG DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

TFG DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA TFG DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Olga Moreno Fernández. Elisa Navarro Medina. Jorge Fernández Arroyo. José María Gavilán Izquierdo. Gloria Sánchez- Matamoros García.. ESTUDIANTES

Más detalles

Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior OPCIÓN B 2009/2010

Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior OPCIÓN B 2009/2010 Curso académico: Acta de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior 9/ Resolución convocatoria: Resolución de //, de la Dirección General de Formación Profesional Centro docente: Don Bosco

Más detalles

FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO ELECCIONES 2014 ESTAMENTOS DE TÉCNICOS CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GUTIERREZ ESTEVEZ WENCESLAO JESUS MARTI TRUJILLO

FEDERACIÓN CANARIA DE PIRAGÜISMO ELECCIONES 2014 ESTAMENTOS DE TÉCNICOS CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GUTIERREZ ESTEVEZ WENCESLAO JESUS MARTI TRUJILLO ESTAMENTOS DE TÉCNICOS Apellidos Nombre BRICEÑO CABRERA WALTER ALEXIS CABRERA GUZMAN JUDITH HORTENSIA CARRASCO DEL ROSARIO OCTAVIO GARCIA GOYA ANTONIO ESTANISLAO GARCIA RIOLOBOS JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ

Más detalles

Ayuntamiento de Almogía

Ayuntamiento de Almogía ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRÓ EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 ASISTENTES " SR ALCALDE D. CRISTÓBAL TORREBLANCA SÁNCHEZ " SRES CONCEJALES " PSOE-A D. JOSÉ MARÍA LUQUE RÍOS Dª ANTONIA

Más detalles

RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS RESOLUCION ALEGACIONES Y RESULTADO PRIMER EJERCICIO BOLSA AYUDANTE MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS El Tribunal Calificador para la constitución de una bolsa de trabajo de Ayudante Mantenimiento

Más detalles

Gobierno de La Rioja. 02/10/2015 Definitivo

Gobierno de La Rioja. 02/10/2015 Definitivo Pág. 1 5 029478441 AGUILERA PEREIRA, MANUELA 024392815 AIGUES MARTINEZ, CELESTE 0594-431 VIOLA 078036994 ALES MARTINEZ, ANTONIO JESUS 073009417 ARTOLA MAGALLON, ISABEL 0597 - MAESTROS 071290106 AYLLON

Más detalles

PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE.CURSO ACADÉMICO 2015/2016. TITULACIÓN: CÓDIGO UXXI: 166

PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE.CURSO ACADÉMICO 2015/2016. TITULACIÓN: CÓDIGO UXXI: 166 PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE.CURSO ACADÉMICO 2015/2016. TITULACIÓN: CÓDIGO UI: 166 Página 1 de 17 Antropología Cultural 1º 1 C1 F 6 MAGNA 09,00-10,00 L,M,,J 21/09/15-15/01/16 ANTROPOLOGÍA SOCIAL 6 Pfeilsteter,

Más detalles

HE RESUELTO. SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la web municipal.

HE RESUELTO. SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la web municipal. RESOLUCIÓN 303 /2015 RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DEL PROCESO SELECTIVO DE MONITORES PARA ACTIVIDADES INFANTILES, JUVENILES, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. Visto que

Más detalles

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES

COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES COMISIÓN ARTE Y HUMANIDADES Presidenta Rosa Mª Capel Martínez Universidad Complutense de Madrid Secretaria Eva Castro Caridad Universidad Santiago de Compostela Miguel Cereceda Sánchez Universidad Autónoma

Más detalles

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. CONVOCATORIA JUNIO 2014

LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. CONVOCATORIA JUNIO 2014 LISTADO PROVISIONAL DE EXCLUIDOS A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO EN LA MODALIDAD DE ENSEÑANZA A DISTANCIA. CONVOCATORIA JUNIO 2014 Se publica listado provisional de excluidos en los distintos ciclos

Más detalles

CENTROS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 TIPO DE PRUEBA: Acceso a Grado Superior CONVOCATORIA:

CENTROS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS AÑO ACADÉMICO 2008/2009 TIPO DE PRUEBA: Acceso a Grado Superior CONVOCATORIA: 060094-I.E.S. Cieza de León Tlf: 940655 AÑO ACADÉMICO 00/009 CENTRO DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 06000 - I.E.S. Bembézar Castelló Quintana, Amparo Estebán Gómez, Alba Gómez Tena, Inmaculada 4 Reyes Salvador,

Más detalles

Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho Nombre Edad Equipo Finales Tiempo

Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho Nombre Edad Equipo Finales Tiempo XXIX Copa Promocional de Natación Guadalajara - 04/07/2014 to 06/07/2014 Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara Results - Sábado 5 de Julio de 2014 Evento 17 Muchachas 13-14 50 SC Meter Pecho 1 Vázquez,

Más detalles