PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18"

Transcripción

1 PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18

2 PAG: D18SR02 -- EDI: DEC18 Hai un elemento salientable en boa parte das cartas a Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo que hoxe publica Revista das Letras como recordo dos cincuenta anos do Cancioneiro de Monfero : as petici ns que os remitentes lle fan de libros estra os, edici ns de difيcil acceso ou, mesmo, xustificante de recepci n sobre o envيo de publicaci ns que eles enviaban para a venda. E é que Blلzquez, entre outros méritos, ti a fama de ser un hلbil rastrexador de exquisiteces editoriais, profesi n case detectivesca que o converteu no axente bibliogrلfico predilecto da resistencia galeguista, exhausta da estreita sabedorيa que impuxo a posguerra. Proba da notable reputaci n é que, a primeira vista, ninguén se estra ou de que o implacable editor e libreiro localizase, en esquecidos cartafois, un inédito cancioneiro con textos da lيrica galego-portuguesa nunca antes co ecidos e no que figuraban autores sen representaci n en anteriores cancioneiros. Foi, por parte dos seus contemporلneos, todo o un tributo de admiraci n ل s a pericia e, mesmo tempo, unha mostra do sentido do humor que Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez conservaba nos avatares da tristيsima posguerra. Anque as réplicas C mprese o 50 aniversario do Cancioneiro de Monfero Idade da inocencia do acontecemento duraron semanas e pasou incluso ل Historia da Literatura galega, o acontecemento en si durou s un dيa: o 28 de decembro de Nese dيa, os persoeiros da res cultural do secuestrado paيs espertaron convulsionados. O correo trouxéralles un pequeno paquete da Editorial Monterrey e abrilo, descubriran o transcendental achado do Cancioneiro de Monfero, un manucrito que a editorial Monterrey de Vigo publicaba ese dيa en forma de op sculo e no que Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez lle po يa pr logo co anuncio de publicar, en posteriores entregas, a totalidade dos textos descubertos, todos eles copiados no século XVII por un frade de Monfero. Como coartada concluيnte, Blلzquez e Lois Vi as Cortegoso ambos os dous propietarios e editores de Monterrey reproducيan o facsيmile do cartafol no que o frade explicaba o seu labor. Nun principio, son moitos os que quedan convencidos do achado. Outros, sospeitan dos troposeamaiorيa sae da s a cegueira cando le o colof n da edici n, onde se avisaba xa de que o Cancioneiro acabara de imprentarse na sinalada festa que a todos, mلis ou menos, toca. Sen embargo, case a totalidade dos intelectuais se viran involucrados nos debates que xurdiron espontaneamente e segundo os testemu os da época

3 PAG: D18SR03 -- EDI: DEC18 mantivéronse enfervecidas discusi ns en espacios como o Café Espa ol ou o Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, lugar este ltimo onde se combatيa a naftalina oficial con mensaxes codificadas, reuni ns secretas e arduas estratexias. Nin ءlvarez Blلzquez nin Vi as Cortegoso imaxinaban que as repercusi ns يan ser tan grandes, de xeito que ante as numerosas chamadas e os comentarios non lles queda mلis remedio que desenmascarar, ese mesmo 28 de decembro, a s a inocentada, a mلis grande e fabulosa concibida nunca na Cultura galega moderna. Unha inocentada preparada con todo esmero por Blلzquez, que se encargara de confeccionar as cantigas con sabor medieval, amosando o dominio técnico que acadara tras varios anos investigando os cancioneiros ent n tan en boga en Galicia e de militar na forzada continuaci n do neotrobadorismo, imposto polas limitaci ns formais e mentais da dictadura. س cabo, e xunto a Fermيn Bouza-Brey ou ءlvaro Cunqueiro, Blلzquez serيa un dos nomes clلsicos deste requintado estilo. Con motivo do cincuenta aniversario daquela inocentada, o suplemento Revista das Letras de GALICIA HOXE publica a correspondencia ocasionada pola brincadeira, nun monogrلfico que incl e a edici n facsimilar do Cancioneiro de Monfero e unha introducci n de Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo fillo de Blلzquez لs circunstancias que rodearon a edici n do volume. Sen a colaboraci n de ءlvarez Cلccamo este monogrلfico nunca poderيa saيr ل luz. A correspondencia f rmana mلis de vinte textos cun material dispar de cartas, tarxetas postais e tarxetas de cortesيa, remitidas por alg ns dos protagonistas da resistencia cultural galeguista durante a Dictadura, desde Ram n Pi eiro a Bouza Brey, pasando por Martيnez-Risco Ben-Cho-Sey ou Carlos Martيnez Barbeito. Sobresae unha cartolina de Bouza-Brey para felicitar o Nadal, cunha das s as décimas e un debuxo de Luيs Seoane, probablemente herdo da viaxe que o pai do Neotrobadorismo acababa de realizar ل Arxentina e onde Seoane o recibe cos brazos abertos. O debuxo de Seoane aparece reproducido na portada que dل entrada ل reproducci n da correspondencia. Con Bouza, ءlvarez Blلzquez mantivo unha estreita amizade longo da s a vida, unidos polas transacci ns bibliogrلficas cando Bouza, caيdo en desgracia para o réxime franquista, sobrevive de vender a s a biblioteca. As cartas de Bouza a Blلzquez foron xa publicadas por Revista das Letras. Do material que hoxe presentamos, merece unha especial menci n o intercambio epistolar que o Cancioneiro de Monfero motivou entre Blلzquez e os irmلns Carré, Leandro e Euxenio, molestos estes ltimos por caer na inocentada e considerala un atentado contra o sagrado patrimonio galego. (S. Noia e A.R. L pez]... A portada orixinal do Cancioneiro de Monfero é tamén a portada deste monogrلfico e o célebre Colof n figura na contraportada. A fotografيa da pلxina catro recolle unha reuni n da Academia Galega, na que ingresou Blلzquez en Nesa foto, aparecen alg ns dos personaxes que desfilan pola correspondencia: Blلzquez (sentado, no centro), Martيnez Risco (ل esquerda, sentado), Leandro Carré (ل dereita, sentado) e Bouza Brey (de pé, segundo pola dereita). Acompل anos Otero Pedrayo (de pé, ل esquerda), Chamoso Lamas (segundo ل esquerda de pé) e Juan Naya (dereita, de pé). A ilustraci n de Luيs Seoane extraيda dafelicitaci n de Nadal de Fermيn Bouza-Brey (pلxina 13).

4 PAG: D18SR04 -- EDI: DEC18 50 anos despois O Cancioneiro inocente de X.M. ءlvarez Blلzquez X.M. ءlvarez Cلccamo Alل van xa cincuenta anos desde que, con colof n do 28 de Nadal de 1953, o poeta, novelista, editor e experto en Literatura Medieval Galego-Portuguesa Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez dera a luz, co selo de Edici ns Monterrey, empresa que dirixيa en colaboraci n con Luis Vi as Cortegoso, o Cancioneiro de Monfero, atrevido e ben temperado xogo imitativo que usaba como hipotexto o corpus arqueol xico da nosa lيrica e os propios fondos da s a inventiva como autor da escola neotrobadoresca. Foi, probablemente, a inocentada mلis famosa da Literatura galega.

5 PAG: D18SR05 -- EDI: DEC18 As querencias de libreiro de vello e arque logo remexيan no seu لnimo co so o feliz do achado extraordinario, ansia doente de buscador de tesouros. De tal disposici n pescudadora e da s a paix n polas descubertas marabillosas deixa constancia esta confidencia declarada no Limiar ao Cancioeiro de Monfero: Ben certo é que o que percura atopa, e que a ilusi n de tropezar un dيa con algunha nova mostra da poética medieval galega foi en min sono asexante en toda esculca de libros e antergos escritos. Porvoltas, a forza da fantasيa levلbame xa a repetir de cor versos aيnda non descubertos mلis que no escuro trasfundo da propia intimidade. Entre li as desta declaraci n, o ap crifo compilador deita, para quen saiba entendela, a confesi n da s a autorيa. Os versos agachados nas suas adegas secretas ao xeito de terapia compensadora fronte ل frustraci n do tesouro inencontrلbel son os que aparecen logo atribuيdos a Riandi o, Fernand Esquيo ou Don ءlvaro de Soutomor. E a cantiga de Golparro, cicais nado en Tui, revela aيnda mلis as coincidentes entidades do investigador que atinxiu a sorte fabulosa e fabuladora deste achado e o auténtico autor do poema, a coincidencia entre o medievalista ءlvarez Blلzquez que en 1952 publicara a Escolma da Poesيa Medieval e o poeta neopopular de Poemas de ti e de min, do ano O precioso poema atribuيdo con d bidas a Golparro transparenta, en fin, a identidade do seu creador, quen como prologuista afirma sen vacilaci n: Unha يntima convicci n dيceme que o autor dista cantiga é tudense; ninguén me poderل afastar dela. Efectivamente: Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez, reencarnado rيo arriba do tempo no xograr Golparro, naceu na vila de Tui o dيa 4 de febreiro de E ninguén conseguiu nunca afastalo desa يntima convicci n. Eu creo, pois, que a funci n l dica e desacralizadora saudلbel prلtica fronte a solemnidade pedante e reaccionaria de toda ortodoxia do Cancioeiro de Monfero cadra moi ben con esa outra brincadeira terapéutica do buscador de tesouros que, desacougado diante das dificultades dun descubrimento espectacular, decide topalo. Pero, para evitar a aparencia dunha vontade perversamente falsificadora, espalla indicios no Limiar e fecha o volume cunha pista definitiva: o colof n do dيa dos Inocentes. Enviado o libro a un escollido grupo de amigos e subscritores de Edici ns Monterrey, publicado ademais dيas despois da s a distribuci n un Anaco de Borob onde o sagaz xornalista avisaba, con moita gracia, do carلcter ap crifo da sorprendente recolleita, na que s se incluيan oito das vintenove pezas supostamente encontradas e, portanto, quedan veintiuna, que bien distribuidas pueden alcanzar para las lيricas inocentadas de los tres pr ximos a os, Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez encلrgase de desenganar aos poucos destinatarios que, unhas semanas despois, aيnda vivيan no engano. O xogo completara a s a misi n liberadora, o riso, a ledicia compartida en tempos de difيcil alegrيa, o pracer erudito da complicidade intelectual, e cumprيa xa desfacer o novelo, clarexar amistosamente a broma, temperar a ferida dos susceptيbeis e a animadversi n dos resentidos. O profesor Rodrيgues Lapa, divertido coa brincadeira inocente e bem forjada, advertira ao autor do ap crifo cancioneiro do risco das reacci ns de desgusto: Hل homens que nâo perdoam serem levados a engano. Alg n caiu como un rulo, outros admitiron ter sido liberados da ara eira por mediaci n do artigo de Borob ou atentos ao sinal revelador do colof n, moitos louvaron a gracia da inofensiva impostura, a extraordinaria pericia da imitaci n, o enxe o da inocentada, o afiligranado labor do tecedor, o valor estético dos poemas alén do seu cerne imitativo. E hai quen mostrou, ademais dunha carencia absoluta de sentido do humor, parcela fundamental da intelixencia, a chaga aberta do orgullo ferido mentres negaba, enrabechado, terse sentido molesto por causa do engano eu piquei, repito, e non me importa, arremeteu contra a de neno avispado e brincador e agoirou o futuro arrepentimento do autor daquela chafullada de rapaces. A min c nstame que o meu pai, Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez, non s non se arrepentiu nunca daquela s a estupenda brincadeira, poesيa de altura ademais de simpلtica, hلbil, enxe osa ocorrencia que fixo felices durante alg n tempo ل maiorيa dos seus destinatarios, inocentes ou non enténdase a palabra en toda a extensi n dos seus significados sen n que ten participado con leda espontaneidade noutros xogos ap crifos familiares de certa repercusi n p blica. Sospeito que mesmo entre as cartas aquي reproducidas, que eu topei nun nico mangado so o epيgrafe Correspondencia sobre o Cancioeiro de Monfero, hai algunha tamén ap crifa. Brincadeira de Xosé Marيa destinada aos inocentes do nadal de

6 PAG: D18SR06 -- EDI: DEC18

7 PAG: D18SR07 -- EDI: DEC18

8 PAG: D18SR08 -- EDI: DEC18

9 PAG: D18SR09 -- EDI: DEC18

10 PAG: D18SR10 -- EDI: DEC18

11 PAG: D18SR11 -- EDI: DEC18

12 PAG: D18SR12 -- EDI: DEC18

13 PAG: D18SR13 -- EDI: DEC18 No ventre do silencio A correspondencia que reproducimos componse de 23 textos, ademais dunhas tarxetas de visita con textos manuscritos que aparecen no mesmo mazo e nas que os textos se limitan a unhas felicitaci ns engastadas nadal. O mazo foi achegado a Revista das Letras por Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo. A nosa edici n respecta a lingua orixinal das cartas (castelلn, galego e portugués) asي como a grafيa orixinal galega de cada unha. Tamén se incl e unha pequena nota que aclara se se trata dunha postal, dunha tarxeta ou dunha carta manuscrita ou mecanografada. No grupo das manuscritas, hai unha sen identificar por ilexibilidade da sinatura, un texto onde ademais non se puideron descifrar d as palabras. O conxunto é un ameno percorrido por unha época a da inmediata posguerra na que o galeguismo vivيa acubillado na escuridade das bibliotecas e cos ollos mلis voltos cara pasado que cara ل tristeza do presente.

14 PAG: D18SR14 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] Compostela, 31 do San Silvestre, meigas fora!, do 1953 Sr. Dn. Xosé Ma. Alvarez Blazquez Vigo [Carta mecanografada con timbre do Seminario Conciliar. A mano, escrيbese na cabeceira: Costetada o 7] Seminario Conciliar de San Fernando. Orense, 2 de enero de 1954 Meu benquerido amigo: Que o Aninovo lle sexa tamén moi ventureiro. E boa falla nos fai. Hoxe لbrese a Porta Santa. Escomenza o Xubileu Compostelلn. Os xornaes ren pubrican en galego. Mandan os nosos amigos. Recibيn o Cancioneiro de Monfero, que tivo a xentileza de me enviar, e no mesmo dيa dos Santos Inocentes estaba xa nas mi as mans. Ben dي no seu rematouse, sinalada festa que a todos, mلis ou menos, toca. A cousa, en verdade, non pode estar mellor. Quén no[n] cai de primeira intenz n? Ese rematouse, dيa 28 de Nadal, foi o motivo de manterme en pé. Vin como alg n poeta lيrico picou. E isto xa é un grande éisito. Mi a mلis fervoada embora. Moi bem!, pero qué moi ben! Siga, por lo amor de Deus, pubricando esas cousi as tan belidas xa que os outros arrenegan da nosa cultura. Vamos a ter Aparicios, moi axi a, nun Congreso do Periodismo, eiquي na Capital da nosa galeguidade. Ou! escarno de bulras! Moi agradescido polo envio do Cancioneiro, novamente o felicita e lle desexa un b Aninovo, seu ademirador e amigo, [Xes s Carro Garcيa] Sr. Director de la Editorial y Librerيa Monterrey Vigo Mi distinguido amigo: Todavيa en el saboreo de la grata sorpresa, acuso recibo a su exquisita ferlicitaci n-obsequio de A o nuevo: el Cancioneiro de Monfero. Muchas gracias. Para todos los amantes de nuestro pasado y de nuestras letras no han podido ofrecernos nada mejor. Por mi parte le devuelvo la felicitaci n deseلndoles un pr spero a o nuevo con crecientes éxitos, hallazgos y rescates en servicio de la cultura gallega. Perdone este cambio de tema, pero ya tenيa pensado escribirle un dيa de estos y ahora aprovecho esta bella ocasi n. En septiembre pasado y desde el Achivo Catedralicio que mal-dirijo envié a esa Librerيa, seg n habيamos convenido personalmente en agosto ahي en Vigo, tres paquetes conteniendo libros de dep sito para venta. Digame para mi tranquilidad si los ha recibido o no. Acaso se les haya pasado (lo cual es muy facil: hablo por mi) o se haya extraviado la carta o los libros: un discurso de Bedova (folleto); las Sinodales del Obispado y el Catلlogo de pergaminos monacales del Archivo C. Repito mi agradecimiento, y queda Vd. affmo. s.s. y amigo [Pe a Duro] [Tarxeta manuscrita] Madrid, dيa dos Inocentes do 1953 Querido amigo: Mi a noraboa mais sinceira polo inocente achلdego do Cancioneiro de Monfero, nidia proba de que ainda hai na nosa terra bon humor, finura de esprito e trovadores capaces de emparexar as grorias de Mendi o e Pero Meogo. A inocentada gustou moito a cantos a leron e honra aos seus autores Terra a Nosa! Unha aperta forte do seu amigo [José Ram n (Ben-Cho-Sey)] [Tarxeta manuscrita con timbre de Barbeiro, consejero secretario General de Metro Goldwyn Mayer Ibérica S.A.] Feliz A o Nuevo y gracias por el delicado objsequio del que prometo ocuparme publicamente, dada su importancia [Carlos Martيnez Barbeito y Morلs]

15 PAG: D18SR15 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] Barcelona, Se or don José Mھ Alvarez Blلzquez Vigo Mi querido amigo: mil gracias por su carta; excusaba usted las explicaciones porque la gracia y el ingenio derrochados en la inofensiva impostura le exculpan por completo. Por otra parte y me hago cargo de que lo que voy a decir puede parecer inventado a posteriori para salvar el puntillo de honra del crيtico o aficionado a la crيtica que hay en mi lo cierto es que le envié la tarjeta de acuse de recibo en el mismيsimo instante de recibir el folleto y sin mلs que haberlo hojeado, desde luego gratamente estupefacto. Sin embargo, y antes de pararme a examinarlo con mلs calma, me dirigي desde mi despacho a un café donde habيa de encontrarme con un par de artistas, escritores gallegos, entre ellos el periodista de Faro de Vigo Javier Costa Figueiras, les dي cuenta del sensacional descubrimiento de usted y, aun sin examinarlo a fondo y sin haber visto el colof n, a adي: a no ser que se trata de una inocentada. Al llegar a casa y arrellanarme en mi sofل de trabajo para disfrutar de los preciosos versos, recorrي con la mirada y muy deprisa todas las pلginas, y al dar con el colof n ya no me qued duda alguna. La misma tarde recibي el n mero de La Noche y al leer el artيculo de Borob me reي buenamente de la broma. Con ello no quiero decir que la propiedad de la imitaci n de usted no hubiera podido enga arme y cometer una verdadera plancha. A mلs sesudos y doctos varones han enga ado mixtificaciones de estas. Alguna estل bien reciente. Lo que si le agradezco es su intenci n de evitarme un fiasco, en p blico, enviلndome su carta. Ha sido un rasgo muy de estimar. Yo también hice una broma semejante, al dar, hace siete u ocho a os en el Ateneo de Barcelona una conferencia sobre un poeta imaginario, cuya vida y obra inventé; luego leي la traducci n de sus poemas, que en realidad eran mيos. Nadie descubri la supercherيa y hasta hubo un catedrلtico de literatura, conocido escritor y hombre de teatro, que se di por enterado de la existencia y obra de aquel poeta danés, Ander Asmorsen, anagrama escandinavizado de mi segundo nombre de pila y de mi segundo apellido. Cogido en la trampa tuve que dejar que Destino publicado dيas después una sembblanza de dicho poeta, para lo que dي todos los datos necesarios, y la fotografيa que se public como de Asmorsen fué la de Meredith, que arranqué de un tomo de versos de éste. En aquella época dirigيa Destino Alvaro Ruibal. Le cuento esto para tranquilizar sus escr pulos y para convencerle de que tengo el suficiente sentido del humor para apreciar una broma de este tipo, e incluso para llevarla a cabo. La que se qued mلs decepcionada con lo del Cancionero de Monfero fué mi mujer, a la que, al llegar a casa, informé de que habيa sido descubierto un poeta de su mismo apellido y sangre. Luego nos reيmos mucho los dos, al ver que se esfumaba la nueva gloria familiar apenas aparecida, el nuevo Sotomayor. Seguي con afectuoso interés la votaci n del Nadal de este a o en lo que a usted concernيa y lamento el resultado adverso. Otra vez serل. Otra cosa: recibe en su librerيa, y puede reservarme las obras gallegas publicadas en Buenos Aires? No encuentro modo de obtenerlas. Algunas me interesan mucho; no tengo ninguna deseo todas de las que cita nuestro amigo del Riego en el n de A o Nuevo de La Noche, ni siquiera la de mi abuelo sobre la guerra de la Independencia, ya que la tramitaci n de este asunto ha debido llevarla, por parte de la familia de Martيnez Salazar un tيo mيo con quien los demلs descendientes no nos relacionamos. Es muy interesante y por mi parte la agradezco como gallego y como nieto del autor la iniciativa de recoger sus trabajos dispersos, uno de los cuales, por cierto, afecta a otro pariente mيo, al abad del Couto, descendiente por su madre do a Juana Barbeito y Padr n, de la que también yo vengo, y radicada siglos atrلs en Pontevedra su casa solariega es la llamada de los Casas, en la Herrerيa y en los alrededores de Salvatierra de Mi o. No sé si decidirme a escribir a esos se ores del Centro Gallego de Buenos Aires por si pueden también publicar otros dos interesantيsimos trabajos estos inéditos de mi finado tيo Fernando Martيnez Morلs, que fueron premiados en el Certamen del Centenario de la Guerra de la Independencia, en 1908, por el Ayuntamiento de Santiago. El uno versa sobre la Soberana Junta Superior de Armamento de Galicia, y el otro sobre las Alarmas en Galicia. Ambas agotan el respectivo tema; y formarيan dos interesantيsimos folletos o un solo libro. Yo tengo en mi poder los originales manuscritos, e incluso parte de la documentaci n de que sirvi (el a o pasado regalé uno de estos documentos, firmado por Casta os en Pontevedra, al Museo de esa ciudad) y todas las notas y apuntes de trabajo. Como es natural, no aspirarيa con esto a ninguna ventaja material, sino s lo a hacer que no se pierdan estos escritos y completيsimos trabajos, y a honrar la memoria de un hermano de mi padre. Tiene usted idea de a quien debo dirigir el ofrecimiento? Y basta de carta, que ha salido desmesurada. Gracias por todo y, en espera del habitual catلlogo de Monterrey, le saluda muy afectuosamente su amigo, [Carlos M. Barbeito] Saludos a su hermano, a quien conocي este verano en La Coru a.

16 PAG: D18SR16 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] Anadia, 30 de Janeiro de Meu estimado Amigo Estive ausente de Anadia durante oito dيas e s agora tomei conhecimento da sua carta, que, como éde calcular, me encheu de satisfaçمo. Atéque enfim que encontrلmos o célebre artigo de Vesteiro Torres! Também me interessa o que diz sobre a publicaçao do estudo no livro p stumo Monografيas de Vigo. Claro que nao tenho muita pressa e posso esperar um mês ou mais pela c pia. Apresentarل os meus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Rey Soto, a quem devemos esse grande favor. Diga-lhe que eu sou um bom amigo da Galiza. Muito intersante as reacçoes suscitadas pela sua hلbil impostura literلria. Oxalل que os que cairam como patos lhe perdoem a brincadeira. Nمo deixe de me enviar os catلlogos do seu recheio de obras em galego, como os respectivos preços. Com cumprimentos para o Sr. Vi as, creia-me amigo muito atento e obrigado [Rodrigues Lapa] [Tarxeta manuscrita con timbre do Dr. A Beiras. Oculista] Vigo D. XoséVi as Cortegoso XoséMھ ءlvarez Blلzquez Librerيa Monterrey. Quedovos moy agradecido por a felicitaci n e acordado de min co ise obsequio tan interesante que sigades remexendo coa mesma sorte tantos papeis, pra gozo de todos e riqueza de Galicia. Unha cordial aperta. [Tarxeta manuscrita] Ourense [Carta manuscrita] Compostela, Sr. D. XoséMھ ءlvarez Blلzquez Vigo. Meu querido amigo: En Lugo, de volta das mi as terras nativas de Lلncara, atopeime co-a felicitaci n de ani.novo enviada por Monterrey. Quérovos espresar o meu agradecemento por vos ter lembrado de min. Pro tamén quero feliciarte moi sinceramente pol-a estraordinaria pericia con que soupeches darlle verosimilitude a tan orixinal, inxeniosa i-espléndida idea. Coido que entre n s nunca se fixo unha cousa con tanta gracia e supo o que, a non ser que Cunqueiro puxera en xogo a sua imaxinaci n, tardarل moito tempo e[n] ser superado o voso grande e feliz acerto... a menos que v s mesmos queirades facelo en anos sucesivos. A min ocurrيume que lيn na aldea o Anaco de Borob antes de ver o Cancioneiro, que me agardaba en Lugo. Alg n dos poemas émoi fermoso. En min, noraboa e moitas venturanzas niste novo ano pra poder seguir derrochando ise fino humor que Deus quixo darvos s amigos de Monterrey. Podereiche anticipar xa a noraboa pol.o trunfo no Nadal? Gustarيame que fose un anticipo profético. Unha aperta moi forte do teu bo amigo [Ram n Pi eiro] Meu caro amigo: caيn coma un rulo non se desconfiar unha miga por mor da data. ة o pastiche mellor feito que vin e lin na mi a vida. Mi a felicitaci n mais garimosa e cordial. Reciba a espresi n da millor amistade de [Florentino Cuevillas] [Carta mecanografada] BILBAO 29 Diciembre Ediciones MONTERREY Vigo. Muy Sres. mios: Sirven las presentes lineas para acusar recibo a su delicioso regalo de Navidad el folletito CANCIONEIRO DE MONFERO y agradecerles su delicada atenci n, al tiempo que les envيo mi felicitaci n por la labor que realiza esa Editorial en pr de las letras gallegas. Les desea toda suerte de venturas en estas fiestas y las mayores prosperidades en el a o que va a comenzar, su affmo. y s.s. q.e.s.m. [ءngel Bernلrdez Losada]

17 PAG: D18SR17 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] [Carta mecanografada] Pontevedra, 18 de enero Querido José Mھ: Recibي y saboreé las primicias del Cancionero de Monfero. Me emocion. Fue una gran suerte descubrirlo porque es algo asي como un premio grande. Estoy deseando que lo publiqueis para deleitarme leyéndolo. Couceiro, en su Diccionario también hace trobador a Golparro, y yo también lo creo. Muy agradecido. Escribي a Losa, vamos a ver que contesta, si es verdad lo del Auto sacramental. Vive en Ordenes, como una ostra; yo siempre creي que sus extravagancias eran pose, pero ahora estoy convencido de que estل guillado. Hoy recibي la Revista de Dialectologيa y em las notas de libros acusa recibo del Entremés famoso y dice que el culto Bouza Brey lo dan a conocer, y a n mلs El editor ya ha iniciado, tanto en el pr logo como en las notas etc. Es decir que ni editores sois. Tengo ganas de charlar un poco y de verte la tienda.y a prop sito qué es de ese diario de [non se entende no orixinal] de fines del siglo XVIII que ibas a publicar en Museo. Con mis afectos a tus hermanos, recibe un fuerte abrazo de tu [non se entende no orixinal] amigo, [Ilexible] Sr. Don José Mھ Alvarez Blلzquez VIGO Mi distinguido amigo: Acabo de recibir un ejemplar del Cancioneiro de Monfero que me envيa esa Editorial junto con una felicitaci n de A o nuevo, a las que por duplicado correspondo: muchas gracias por la felicitaci n que devuelvo y muy agradecido por este hermoso ejemplar que a n no he leيdo, lo que espero hacer esta noche en la tranquilidad de la cama, pero que, por lo poco que he visto es muy interesante. También recibي a su tiempo el ejemplar de Martيn Torrado enviado por Uds. Me hace suponer que estos envيos serلn obsequio de esa editorial, puesto que, en ninguno de ellos indica el precio de los mismos: sin embargo, les reuego me digan si estoy en un posible error y, aunque asي no fuese, si necesitan mi colaboraci n econ mica para ello, ya que otra mi intelecto no me permite saben cuentan incodicionalmente conmigo. Y ahora un favor, mejor dicho dos. Se trata de los siguiente. Mi buen amigo el profesor Kr ll, fil logo romanista, especialista en galaico-portugués, ex-lector de alemلn en la universidad de Coimbra y muy versado en cosas gallegas, me pide desde Alemania el Diccionario de Valladares y, para satisfacer su deseo he buscado por ésta alg n ejemplar. Cosa rara: a n siendo natural y haber vivido aquي en este municipio don Marcial, no encontré ejemplar alguno y solamente tienen uno en casa de la familia del que, como es natural no se desprenden. Podيan Uds. encontrar alguno y decirme qué precio puede valer para comunicلrselo al peticipionario?. Y el segundo favor: que le envيen un ejemplar de este Cancionero de Monfero al amigo Kr ll pues sé que le interesarل mucho, contando claro estل que el importe del mismo me lo carguen a mi, incluيdos gastos de correos. Si puedes hacerlo, su direcci n en la siguiente: Dr. Heinz Kr ll Romanisches Seminar des Universitنt MAINZ (Alemania) En espera de sis gratas noticias y rogلndole me perdone tanta molestia, aprovecha la ocasi n para saludarle y quedar de Ud. afmo. amigo y s.s. q.e.s.m., [Mario Blanco Fuentes] P.S. Le ruego diga a su hermano Emilio que recibي su carta de felicitaci n de Navidades y aguardo esa carta amplia que me promete. Gracias. [A mano] Otro ruego: si tiene a la venta el nuevo libro de Otero Pedrayo O Libro dos amigos envيenme un ejemplar.

18 PAG: D18SR18 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] La Estrada, 11 de enero de 1954 Sr. José Maria Alvarez Blلzquez. VIGO [Carta mecanografada con timbre do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos] 14 de Enero de 1954 Mi distinguido amigo: Ya he leيdo, saboreado y criticado las composiciones del cancioneiro de Monfero de cuyo recibo acuso a Ud. noticia en mi ltima carta, de la que ésta es continuaci n. Como all i le decيa, quedé temblanco al ver el hallazgo y esperé a la noche para, en cama y con tranquilidad saborear su contenido. Ya allي, después de la lectura del Limiar y de un vistazo al facsimil manuscrito del bueno de Fray Ram n Pazos, padre bieito, y especialmente su firma y r brica noté algo raro y, al terminar la total lectura y ver la fecha en que se imprimi el libro que a todos mلs o menos toca entré en sospecha de la verdad, que, luego, con todos estos datos y atando cabos fue convencimiento de realidad. Sentي una gran pena de que no fuese cierto, pero al mismo tiempo pensé con los italianos y con Ud: non é vero pero estل muy bien trovado. Es, desde luego, una de las inocentadas mلs hermosas que he visto y he de felicitarle a Ud. sinceramente, pues ha conseguido inventar y repetir de cor versos ainda non descubertos tan magnيficamente escritos que, si no fuesen enviados en esta fecha, habrيan de dar mلs de un camelo a personas que, como yo, no son técnicas en la materia, pues creo que no se puede llegar en la invenci n de lo antiguo a nada tan hermoso como lo que Ud. ha logrado. No es verdad lo del cancionero de Monfero hermoso nombre para una inocentada pero ha conseguido Ud. una vez mلs acreditarse como grande poeta. Decيa a Ud. en mi ltima enviase un ejemplar al amigo Dr. Kr ll a Alemania. Si a n no lo hizo y queda alg n ejemplar le ruego me lo envيe para remitيrselo yo, y si ya lo hizo me avise para explicarle a él la verdad, pues pudiese ser -no lo creo puesto que es un verdadero perito en la materia que creyese ser verdad el hallazgo y lo publicase en su paيs con lo que se expondrيa al ridيculo y, para los que ignoren en el extranjero nuestra costumbre de las inocentadas a una falta de formalidad por parte de los intelectuales de nuestro paيs. Pero me gustarيa darle el bromazo al amigo Kr ll, explicلndole la verdad. He seguido con interés la marcha del Nadal este a o y también he de felicitarle a Ud, por haber tenido voto para el premio, aunque me gustarيa mلs la felicitaci n total. Pero creo que, por lo que vemos, hay que ser mujer para llevar el premio. Yo ya voy desconfiando mucho de estos premios y mلs desde que concedieron el Nobel de Literaetura a Churchill... Sigo esperando esa prometida y larga carta y mientras tanto, reciba un afectuoso saludo de su buen amigo, [Mario Blanco Fuentes] Sr. D. José Marيa Alvarez Blلzquez Gran Vيa, VIGO Mi querido amigo: Las ocupaciones y preocupaciones de los dيas de Navidad, A o Nuevo y Reyes, me impidieron escribirle al recibir su Cancioneiro de Monfero y ya fuera de fecha, lo fui dejando, porque lo mismo daba un retraso de diez que de quince dيas. No me he cansado de comentar como me pareci la suya la mلs ingeniosa y bien hecha inocentada que la que nunca tuve noticia. En su alabanza debo confesar que no me dي cuenta de ello hasta llegar al colof n. Lo recibي poco antes de marchar a casa a comer y, a pesar de las censuras de mi mujer, empecé su lectura durante la comida del dيa de Inocentes, rematلndola en la sobremesa, admirado de su buena suerte hasta llegar al colof n, trocلndose entonces mi admiraci n por su habilidad e ingenio. Creo haber sido el primero en Santiago en darse cuenta, lo cual atribuي, claro estل, no a mi pericia que no tengo de lector de poesيa trovadoresca, sino a mi costumbre de ver pelيculas policiacas o aun de leer durante viajes y convalecencias libros de esa especie. Cuando llegué al Instituto aun no se habيa dado cuenta nadie de su haza a, unos porque no habيan hecho mلs que hojearlo, otros porque n y hasta alguien hubo que lo discutيa considerلndolo legيtimo. Tengo la sospecha de que sus trovas [f]ueron escritas sin prop sito de su final destino, sino dejلndose llevar e influir por su manejo de los cancioneros al publicar su reciente Escolma, surgiendo después la idea del delicioso bromazo. Acierto? Mi mلs cordial enhorabuena por ese nuevo motivo para mantenernos admirلndole a sus buenos amigo, entre los cuales, se considera, y muy cordial, [Cordero Carrete] [Escrito a man] Gracias mil por haberme escogido entre los merecedores de tan maravillosa inocentada.

19 PAG: D18SR19 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] [Carta manuscrita] Margarida-Eirيs de Arriba Carteirيa de Ponte da Paraxe A Coru a 29 de Nadal do 1953 Meus distintos se ores e bons homes: Coa sua cartuli a de bons agoiros para o Aninovo chegou ao meu poder o belido e envidosamente imprentado fascيculo Cancioneiro de Monfero, me encheu de ledicia por tres moi asinaladas raz ns: o saberen que me te en presente ao se lembrar dos seus amigos; o mimo con que fan as suas interesantes pubricaci ns, contribuيndo a dare probas irrefutabres de que na nosa Terra préstaselle atenci n â cultura e amor aos libros, e sلbese faguer con regalيa a imprensa de obras de recendo literario; e pol-o moi feliz achلdego do escrito de Fr. Ram n Pazos, que foi dare en boas mans pol-a nosa fortuna; escritor que vostedes, con moito acerto, califican de Cancioneiro de Monfero, e que ven revorar que a nosa Galicia foi no medievo coma seguramente foi sempre ni o e fonte copiosa e ricaz de poetas; inda que houber no pasado quen coidou dicir unha verdade ao afrimar que Galicia nunca fora fertil n-eles, e que puido sere desmentido cando foron descubertos os Cancioneiros de Ajuda, da Vaticana e Colocci Brancuti. E cantos mلis se terلn perdido! Eu inda acoubillo a esperanza de que calquer dيa hase atopar alg n outro cancioneiro que testemu e que houbo tamén na nosa Terra unha ricaz e abondosa poesيa épica o que con teima ve en nos negando os historiadores literarios cal negaron denantes a nosa riqueza lيrica até que os cancioneiros citados apareceron e afincaron o contrario sen réprica posible. Como non habيa dare poetas unha terra cal a nosa habilitada por unha raza céltica, que, cando as suas mocedades يan loitar ل terraxe romana, cantaban na sua fala? Segundo testemu o de Silio Itلlico: barbara nuncpatriis ululatem carmina linguis ; esto é: que ululaban cantigas barbaras na fala da sua patria. O espيrito poético non se improvisa nen adequire supetamente por imitaci n; é algo circunstancial privativo e caracterيstico das razas, inda que poida se desenrolar e èrfeicionare por infruencias estra as. Non foi, non, preciso aos galehos, que vi eron a inxerire nas suas animas o sentimento estético e sua eispresi n en cantigas e compo يan cantos os bardos lembrando os feitos faza osos dos seus her is. Na Galiza todo canta: as aves, os ventos, o mar, a terra toda nas suas fragas, rيos, quenllas... e as xentes que nela habitan. cantan agora e cantaron sempre. Doulles as mais compridas gracias pol-a sua fina atenci n e deséxolles boas festas e miles de venturanzas no ano que prestes comenzarل. Seu devoto amigo [E(uxenio) Carré] De Orense, a 29 de diciembre, de Se or Don José Mھ Alvarez Blلzquez En Vigo. Mi querido amigo: Preciosa la inocentada del Cancionero de Monfero que acabo de recibir y leer, con extraordinario agrado, Por él se empareja Vd. con el conde de la Roca, probable autor del Cent n... del fingido Br. Cibdل Real, o con Ministro Gil Gonzلlez Dلvila, a quien se lo atribuye Adolfo de Castro; y tambi en con el propio Castro, que se nos di por inventor, en el etimol gico sentido del vocablo, del Buscapié a quien llam Ildefonso Martيnez Hernلndez Buscarruido ; y no digamos nada de aquellos caballeros guasones, que tan gentilmente se la jugaron, como sevillanos que eran, del dos y de a pu os al buen marqués de Jerez de los Caballeros,yasuhermano el duque de [Ilexible] falsificando cierta imaginaria rimada historialocal;ysinolvidaraleruditيsimo poeta, contertiulio, como los anteriores, de los aristocrلticos hermanos, y que desvel durante toda una noche, nada menos que al propio Menéndez y Pelayo, quien, al cabo, acab por definir que el Soneto que se le habيa dado por copiado en un viejo cartapacio, no tenيa mلs que unas cuantas lunas, o jornadas, de existencia y qye debيa de ser del que se decيa su descubridor afortunado, seg n se confirm después sin lugar a dudas, ya que el tal soneto era, ademلs, acr stico de su novia, cosa en la que nadie habيa reparado. Todo esto que voy diciendo significa que he calibrado cuanto he podido la afiligranada labor de V., y lo mucho que agradezco su recuerdo, Porque no olvido tampoco lo que Quintana escribi aprop sito del Cant n Espistolario : Si es invenci n, todo lo que gana en mérito literario lo pierde en crédito como instrumento probatorio. Y este secundario mérito es lo que a ustedyami menos nos importa, aunque supongo que siempre habrل alguno que pique ; aunque usted le diga la verdad. Le felicito y doy gracias infinitas por el regalo. Mis saludos y gratitud también a Luيs Vi as. Feliz a o!! Les abraza, [Antonio Rey Soto]

20 PAG: D18SR20 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada co timbre de Leandro Carré] [A Coru a] 17 de xaneiro do 1954 Sr. D. José Mھ ءlvarez Blلzquez VIGO [Carta mecanograda con timbre de Leandro Carré] [A Coru a] 31 de Xaneiro de 1954 Sr. D. Joxé Mھ Alvarez Blazquez VIGO Meu estimado amigo: Vin na Academia o folleto Cancioneiro de Monfero editado por Monterrey. No colof n figura como data de impresi n o 28 de nadal. Por outra parte o facsimil da decraraz n do frade que o copi u non parés escrito, pol-o tipo de letra, na época que aquela sinala. Isto pode indicar que tal Cancioneiro é unha co a de inocentes; mais, penso eu, unha persoa seria e ben preparada como vostede pode desprestixiar o seu nome c unha broma de tan natureza? Porque, se o tal cancioneiro é falsificado para dar unha broma de inocentes quen pode afirmar que o dيa de ma لn non imite outra cousa calquera con outro ouxeto? Demasiado seria paréceme a investigaz n e mail-o estudo das nosas cousas vellas, literarias, artيsticas, hist ricas, etc. para que se bote por terra o noso prestixio con bromas e falsedades. Pensando asي quixera que o seu achلdego fose verdadeiro Que me di vostede honradamente encol d isto? Se a cousa for seria e real, r golle me envيe un exemprar do folleto, que, sendo ap crifo, me non interesa. En esperas das s as novas, queda de vostede afectuosamente amigo q.ll.e.a.m. [Leandro Carré] [Escrito a man por Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez] Escrita ista carta, que se me demorou na mesa sin levar ao correo, recibo unha inelegante misiva de D. Leandro Carré seu irmلn? onde non se recata de empregar verbas malsoantes e onde, entre outras lindezas, di: Porque... Este despaciado pلrrafo encerra tanta ruindade que me impide toda resposta, a non ser que devolvese insulto por insulto, cousa a que eu xamais accederei. Ben me decato que Vde. nada ten que ver con todo isto e lle pido perd n por molestralle de novo. [Seu. (Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez)] Meu estimado amigo: Meu irmلn Eugenio amostroume a carta que lle escribiu vostede, e vexo pol-o que da mi a lle di, que me non comprende ou non soupen expresarme ben. Volte a lêr o meu erscrito e verل: 1. Que cando vin o seu Cancioneiro de Monfero xulgueino real, o que nada ten de estrano porque é un traballo ben feito, e o achلdego non o estimei cousa imposيbele. 2. Que o te o a vostede por persoa seria e de valيa nesa cras de investigaz ns e estudos, o que contribuiu a que contribuيu a que o collera como auténtico. 3. Que sospetéi se seria unha broma pol-o colof n e mais pol-a decraraz n do frade. 4. Que consideraba un erro para vostede e o seu prestixio un chasco desa natureza, o que lamentarيa por vostede a quen estimo. Eu non me sinto molesto nin aldraxado persoalmente por un feito que me non atinxe en nada, pois nen sequer fun obsequiado coa inocentada. Nen inda que o fora noxarيame por unha broma. O neco que non atopéi ben, a meu modo de vel-as cousas, é que se enrede co que para os galegos debe ser motivo de respeto pol-o que representa na nosa cultura, tan combatida por Espa a adiante; mais esta diferencia de criterio non pode chegar ata o feito de insultar a ninguén, e menos a un amigo a quen estimo pol-os seus traballos. Eu non son dado a insultos nen aldraxes nin comprendo por qué dille vostede a meu irmلn que para contestar a mi a carta terيa que responder aos meus insultos con insultos. Perd olle a arroutada, froito quizais de que a mi a carta, leial e sinceira de verdadeiro amigo, despertou en sي o tempo âs consecuencias do mal paso que deu coa inocentada tan gabada por outros. Unha proba da sinceridade da mi a carta é que lle pedيa me dixera se o achلdego era certo ou non, e que desexaba que fose real; isto inda sospeitando que era unha broma. Acougue o seu escrito e xa que tantos parabens recibiu pol-a sua inocentada, esqueza o desgusto que lle caus u a mi a neca opini n contraria; e te a a seguranza de que on quixen en maneira algunha molestalo senon adevertilo. Como pode vostede considerarse insultado? Agardo que saberل apreciar a mi a boa fe, perdoar a rabecha que lle causei sen pretendelo, e me considerarل no adiante deica agora como un amigo, un verdadeiro amigo q.ll.e.p. [Leandro Carré]

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO

PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO 1 Asociación de Alumnos Programa de Mayores Universidad de Vigo Campus de Vigo PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO ACTO DE FIN DE CURSO 2014-2015 Vigo, 29 de mayo de 2015, Hotel

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA»

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROPOSITO DEL PROGRAMA: Despertar en los jóvenes el amor a las madres y la obediencia, teniendo en mente el quinto mandamiento. PERSONAJES:

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio CMPS003. Código. Proba de. Ciencias sociais. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio Proba de Ciencias sociais Código CMPS003 Páxina 1 de 10 Parte sociolingüística. Ciencias sociais 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións

Más detalles

INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12

INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12 INSERCIÓNS PRENSA 14-2-12 DIARIO DE BERGANTIÑOS BERGANTIÑOS Diaria Sin datos OJD Sin datos OJD Sección: LOCAL Valor: 54,00 Área (cm2): 79,6 Ocupación: 8,72 % Documento: 1/1 Autor: Núm. Lectores: 0 Cód:

Más detalles

OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008

OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008 OFRENDA NACIONAL AO APÓSTOLO SANTIAGO DELEGADO REXIO: ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Xosé A. Sánchez Bugallo 25 de xullo de 2008 Señor Santiago: Ante VOS, por mandato de Su Majestad El Rey, Juan Carlos

Más detalles

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL

LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL FACULTADE DE HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE LINGUA ESPAÑOLA LINGUAS ESPAÑOLA NO ÁMBITO SOCIO-INSTITUCIONAL Mar Campos Souto GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2012/2013 FACULTADE DE HUMANIDADES. DEPARTAMENTO

Más detalles

la reacción habida también se recordará como uno de los momentos de mayor altura ética de la sociedad gallega.

la reacción habida también se recordará como uno de los momentos de mayor altura ética de la sociedad gallega. [1] INVOCACIÓN AL APOSTOL SANTIAGO, EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013, FESTIVIDAD DE LA TRASLACIÓN, POR EL ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA Señor Santiago: Su Majestad

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

ARBOLES EN EL UNIVERSO

ARBOLES EN EL UNIVERSO ARBOLES EN EL UNIVERSO Como todas las mañanas, Alejandro se dispone a desplazarse al Centro Integrado para la Dependencia de la calle Extremadura de Valladolid, lugar donde trabaja su padre. Es un día

Más detalles

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.

A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Páxina 1 de 9 1. Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións tipo test. As cuestións tipo test teńen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta. Puntuación Puntuación: 0.50

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible

Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible Tecnología para un mundo más accesible Tecnoloxía para un mundo máis accesible VIVE A EXPERIENCIA THYSSENKRUPP ThyssenKrupp Elevadores Tecnología para un mundo más accesible Un compromiso con las personas

Más detalles

Mi libro de oración 1

Mi libro de oración 1 Mi libro de oración 1 Una de las formas para prepararse para recibir a Jesús es rezar y pasar más tiempo con él. De esa manera puedo ser más amigo suyo como lo fueron los discípulos hace ya más de 2.000

Más detalles

Te espero el día... a las... en

Te espero el día... a las... en Frases 15 Años 1 Pase meses tratando de organizar una fiesta inolvidable, pero me di cuenta que sin vos es imposible. Por eso te invito a fetejar Mis 15 Años 2 Hoy es mi noche, hoy se cumple mi sueño,

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Parejas rotas por culpa de las nuevas tecnologías?

Parejas rotas por culpa de las nuevas tecnologías? PROVA PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 2015/2016 Escola Superior de Educação e Comunicação Licenciatura em Ciências da Comunicação Componente Específica

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia de 11 Sep. 2009, rec. 2050/2009

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia de 11 Sep. 2009, rec. 2050/2009 Página 1 de 7 Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, Sentencia de 11 Sep. 2009, rec. 2050/2009 Ponente: Martínez López, Juan Luis. Nº de Sentencia: 3905/2009 Nº de Recurso: 2050/2009

Más detalles

TEMA 1: LOS SERES VIVOS

TEMA 1: LOS SERES VIVOS TEMA 1: LOS SERES VIVOS 1.- QUÉ TIENEN EN COMÚN TODOS LOS SERES VIVOS? Estamos rodeados de seres vivos por todas partes. Ante la enorme diversidad de los seres vivos cabe preguntarse cuáles son las características

Más detalles

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES

LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXÍA E EDUCACIÓN Vol. 19, (2), Ano 16º-2011 ISSN: 1138-1663 LA RESPUESTA DEL EDUCADOR EN LOS CENTROS DE MENORES Francisco Javier ÁLVAREZ VÁZQUEZ Director do C.R.E Concepción

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE GALICIA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AQUELES PRIMEIROS ANOS (1981-1989) EN EL SENADO

INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE GALICIA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AQUELES PRIMEIROS ANOS (1981-1989) EN EL SENADO INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE GALICIA EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AQUELES PRIMEIROS ANOS (1981-1989) EN EL SENADO Madrid, 18 de abril de 2012, 12.00h Presidente del Senado, Ministra

Más detalles

Galicia >> Voluntariado: nuevos retos, el mismo compromiso

Galicia >> Voluntariado: nuevos retos, el mismo compromiso Nº 997 Segundo semestre 2008 Galicia >> Voluntariado: nuevos retos, el mismo compromiso Cada vez más cerc Cruz Roja desarrolla desde 1996 el programa de acogida temporal de menores en Galicia. Profesionales,

Más detalles

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011

Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Acta da Comisión Permanente celebrada o 18 de novembro de 2011 Asistentes: Allegue Aguete, Pilar Arjones Giráldez, David Barreiro Carril, Mª Cruz Bergareche Gros, Almudena Cabeza Pereiro, Jaime Dávila

Más detalles

O 5 de Agosto de 2008 solicitase unha Xuntanza co Sr. Figueroa Vila para solicitar información sobre os campos de fútbol.

O 5 de Agosto de 2008 solicitase unha Xuntanza co Sr. Figueroa Vila para solicitar información sobre os campos de fútbol. O 28 de Xuño do 2005 no periódico Vigo Deporte, entrevista a Manuel Parcero, Presidente da delegación viguesa de fútbol se lle pregunta que bota en falta na delegación Viguesa de fútbol, e di que: - Yo

Más detalles

REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD

REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD Navidad, celebración en la cual la mayoría de las personas se dan permiso de ser felices, la Navidad hace de diciembre un mes especial, la Navidad hace de diciembre un mes

Más detalles

Memoria Pedagógica e Innovación Educativa en el Nivel Inicial

Memoria Pedagógica e Innovación Educativa en el Nivel Inicial Pequeños lectores y escritores. Descubriendo nuevos personajes de cuentos Mariana Castro Jardín de Infantes N 942, San Martín Coordinadora: Cristina D Amario Empezaré a contarles que esta experiencia se

Más detalles

MARÍA, MADRE NUESTRA María Madre Nuestra Flor de juventud. Soy como un camino al anochecer, Que busca en el silencio Los pasos de tu ayer.

MARÍA, MADRE NUESTRA María Madre Nuestra Flor de juventud. Soy como un camino al anochecer, Que busca en el silencio Los pasos de tu ayer. MONICIÓN DE ENTRADA María en el instante del anuncio del Ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo. Dio la vida al mundo y la Iglesia la venera como madre amantísima. Ella es la humilde

Más detalles

ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES

ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES ALEGRÍA TRISTEZA ENFADO MIEDO ANEXO 2 CUENTO: EL MONSTRUO DE COLORES 2 ANEXO 3 - DIBUJOS: EMOCIONES VIVIDAS 3 ANEXO 4 - RECONOCEMOS LAS EMOCIONES

Más detalles

d. Qué tienen ustedes en común?

d. Qué tienen ustedes en común? Preparación 1. Contesta estas preguntas. a. De tus compañeros escolares, quiénes son tus amigos? b. Desde hace cuánto tiempo los conoces? c. Cómo es su amistad fuera de la escuela? Qué hacen juntos? d.

Más detalles

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy?

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy? Tres catequesis a partir de la carta apostólica LA PUERTA DE LA FE de Benedicto XVI. Para el/la Catequista 2. SAN AGUSTÍN (Grupos de postcomunión) Como afirma san Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo.

Más detalles

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense

Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural setembro - decembro 2009 Ourense Programación Cultural Ourense setembro decembro 2009 artes escénicas e musicais 4/10/2009-20.30 h La verbena de la paloma / Antología lírica Compañía

Más detalles

3ş TRIMESTRE. 3ş TRIMESTRE LLEGADA A SANTIAGO CHEGADA A SANTIAGO

3ş TRIMESTRE. 3ş TRIMESTRE LLEGADA A SANTIAGO CHEGADA A SANTIAGO 3ş TRIMESTRE 3ş TRIMESTRE CHEGADA A SANTIAGO LLEGADA A SANTIAGO A Credencial A Compostela Símbolos: A cuncha veneira Códice Calixtino Pórtico da Gloria Ano Santo Xacobeo Santiago Apóstolo La Credencial

Más detalles

CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Nelson Daniel Venturini

CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Nelson Daniel Venturini CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Qué es la Salvación? La salvación es el objeto de la herencia cristiana, la poseción de la gloria divina. La salvación es una realidad presente,

Más detalles

UNA CARTA. Amaba con locura a Laura, la mujer de quien me enamoré y a quien. yo le era fiel. Su sonrisa alegraban mis días, en su tierna mirada podía

UNA CARTA. Amaba con locura a Laura, la mujer de quien me enamoré y a quien. yo le era fiel. Su sonrisa alegraban mis días, en su tierna mirada podía Amaba con locura a Laura, la mujer de quien me enamoré y a quien yo le era fiel. Su sonrisa alegraban mis días, en su tierna mirada podía descubrir que igual me amaba. Era ella por quien yo vivía. Habíamos

Más detalles

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos

Más detalles

Concurso de Cuentos. Rosalía de Castro. Contando en Igualdad

Concurso de Cuentos. Rosalía de Castro. Contando en Igualdad 2009 Concurso de Cuentos Rosalía de Castro Contando en Igualdad XII Concurso 2009 de Cuentos Rosalía de Castro Contando en Igualdad índice 4 Breve biografía de Rosalía de Castro 6 Presentación de la

Más detalles

Redes sociales e industrias culturales

Redes sociales e industrias culturales Redes sociales e industrias culturales Arantxa Serantes Editorial Compostela S.A. Edita: Editorial Compostela S.A. c/ Preguntoiro, 29 15704 Santiago de Compostela A Coruña (España) Texto y fotos: Arantxa

Más detalles

Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria

Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria Javier Guerra Fernández Conselleiro de Economía e Industria Neste último ano, a Consellería de Economía e Industria emprendeu novas liñas de actuación para consolidar a marca Artesanía de Galicia como

Más detalles

Con esta newsletter inauguramos una nueva forma más gráfica de comunicarnos con vosotros, que esperamos os resulte más amena y motivadora.

Con esta newsletter inauguramos una nueva forma más gráfica de comunicarnos con vosotros, que esperamos os resulte más amena y motivadora. Queridos socios de Día Solidario, Con esta newsletter inauguramos una nueva forma más gráfica de comunicarnos con vosotros, que esperamos os resulte más amena y motivadora. Nuestra idea es haceros llegar

Más detalles

DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE ALUMNOS DE LA VI PROMOCIÓN DEL MÁSTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA:

DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE ALUMNOS DE LA VI PROMOCIÓN DEL MÁSTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA: DISCURSO DEL REPRESENTANTE DE ALUMNOS DE LA VI PROMOCIÓN DEL : D. JAIME MARTUL ÁLVAREZ DE NEYRA Acto de Graduación de la VI Promoción del Máster en Matrimonio y Familia Pamplona, 10 de agosto de 2007 Señor

Más detalles

TRADICIONES LOS REYES MAGOS La ilusión de esperar a los Reyes Magos Mantener vivas estas tradiciones nos ayudarán a que los pequeños aprendan sobre

TRADICIONES LOS REYES MAGOS La ilusión de esperar a los Reyes Magos Mantener vivas estas tradiciones nos ayudarán a que los pequeños aprendan sobre TRADICIONES LOS REYES MAGOS La ilusión de esperar a los Reyes Magos Mantener vivas estas tradiciones nos ayudarán a que los pequeños aprendan sobre su cultura e incorporen la imaginación y la fantasía

Más detalles

Letras de Sueña. 01 Sé Tú Mismo. 02 Sé Feliz. 03 Contigo. 04 Ven. 05 Un amigo como Tú. 06 Cuenta con mi Perdón. 07 Sueña. 08 Cantemos Paz.

Letras de Sueña. 01 Sé Tú Mismo. 02 Sé Feliz. 03 Contigo. 04 Ven. 05 Un amigo como Tú. 06 Cuenta con mi Perdón. 07 Sueña. 08 Cantemos Paz. Letras de Sueña 01 Sé Tú Mismo 02 Sé Feliz 03 Contigo. 04 Ven. 05 Un amigo como Tú. 06 Cuenta con mi Perdón. 07 Sueña. 08 Cantemos Paz. 09 Vale la pena Vivir. 10 Por Tí. 11 Eres Tú. 12 Siempre Estás. 01

Más detalles

Ofrenda a la Virgen. 30 de mayo 2014

Ofrenda a la Virgen. 30 de mayo 2014 Ofrenda a la Virgen 30 de mayo 2014 ESQUEMA: Hacia las 9:10h, se van colocando todos los niños. Comienzan los de 6º y acaban los de Infantil. Se colocan en filas de 12, a ambos lados, dejando un pasillo

Más detalles

REGULAMENTO CLP: consellos de prudencia (frases P) (bilingüe) Consejos de prudencia Consellos de prudencia

REGULAMENTO CLP: consellos de prudencia (frases P) (bilingüe) Consejos de prudencia Consellos de prudencia REGULAMENTO CLP: consellos de prudencia (frases P) (bilingüe) Consejos de prudencia Consellos de prudencia Generales Xerais P101 P102 P103 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

Más detalles

TEMAS. Verbas do Presidente Información Aprendo Colaboracións Recordatorios e propostas Felicitación de Nadal

TEMAS. Verbas do Presidente Información Aprendo Colaboracións Recordatorios e propostas Felicitación de Nadal TEMAS Verbas do Presidente Información Aprendo Colaboracións Recordatorios e propostas Felicitación de Nadal 1 Prezados Socios: Como todos os anos xa está aquí de novo o Nadal, tempo de recollemento, boas

Más detalles

SAN FRANCISCO DE ASÍS

SAN FRANCISCO DE ASÍS SAN FRANCISCO DE ASÍS Francisco de Asís era un joven de familia rica que se lo pasaba muy bien con sus amigos y le gustaba la fiesta. Pero Jesús lo llamó para que dejara todo eso y se juntara con otros

Más detalles

Protagonista. Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas.

Protagonista. Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas. Protagonista 1 Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas. 1. Marián Rico es de a) Costa Rica. b) Puerto Rico. 2. Regresa de a) un encuentro entre floristas

Más detalles

Frases Para Cumpleaños. Allyson Journey

Frases Para Cumpleaños. Allyson Journey Frases Para Cumpleaños Allyson Journey Introducción Las frases nos ayudan a expresar nuestros pensamientos y sentimientos en nuestras tarjetas cuando no podemos encontrar las palabras correctas dentro

Más detalles

Hay muchos hombres, dijo la Bella, que son peores monstruos que tú, y yo te prefiero a pesar de tu aspecto La Bella y la Bestia

Hay muchos hombres, dijo la Bella, que son peores monstruos que tú, y yo te prefiero a pesar de tu aspecto La Bella y la Bestia Extraído del libro Las Mujeres que Aman Demasiado Hay muchos hombres, dijo la Bella, que son peores monstruos que tú, y yo te prefiero a pesar de tu aspecto La Bella y la Bestia Antes de la terapia yo

Más detalles

ANSIEDADE, ACOSO E INCLUSIÓN NAS PERSOAS CON AUTISMO AUTISMO GALICIA

ANSIEDADE, ACOSO E INCLUSIÓN NAS PERSOAS CON AUTISMO AUTISMO GALICIA ANSIEDADE, ACOSO E INCLUSIÓN NAS PERSOAS CON AUTISMO AUTISMO GALICIA MAREMAGNUM AUTISMO GALICIA Nŗ 18. Ano 2014 Nśmero Ordinario galego/castelįn Director Cipriano Luķs Jiménez Casas cjimenez@menela.org

Más detalles

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12

formativos de de grao grao superior CSPC003 Código Proba de Matemáticas Páxina 1 de 12 Probas Probas de de acceso acceso a ciclos a ciclos formativos de de grao grao superior Proba de Matemáticas Código CSPC00 Páina de . Formato da proba Formato A proba consta de vinte cuestións distribuídas

Más detalles

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA INFORME DE LA ENCUESTA REALIZADA A TODO EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE QUÍMICA CON LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA La dirección de la Facultad de Química tiene asumido

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

CHAT Políticas de Lucha contra la Pobreza Políticas de Luta contra a Pobreza

CHAT Políticas de Lucha contra la Pobreza Políticas de Luta contra a Pobreza IV Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil IV Encontro Internacional contra o Trabalho Infantil América Central y Caribe / América Central e Caribe CHAT Políticas de Lucha contra la Pobreza

Más detalles

CÓMO CRIAR NIÑOS EMOCIONALMENTE SANOS #2 Recuerdos de la niñez Respuestas seleccionadas

CÓMO CRIAR NIÑOS EMOCIONALMENTE SANOS #2 Recuerdos de la niñez Respuestas seleccionadas CÓMO CRIAR NIÑOS EMOCIONALMENTE SANOS #2 Recuerdos de la niñez Respuestas seleccionadas RESPETO No sentirse respetado 1. Cuando intentaba usar ropa diferente, mis papás se burlaban de mí. 2. No podía decir

Más detalles

Oramos por la amistad

Oramos por la amistad Monición inicial: PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. MARTOS (JAÉN) Oración Joven 23 de febrero de 2008 Oramos por la amistad Esta tarde nos reunimos en torno al Señor para orar, para encontrarnos con

Más detalles

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c

Educación Infantil Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuatrimestre. 6 FB 1 2c Guía Materia 2015 / 2016 DATOS IDENTIFICATIVOS Educación: Organización del centro escolar Asignatura Código Titulacion Educación: Organización del centro escolar V51G110V01203 Grado en Educación Infantil

Más detalles

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas

NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos. 10/9/2013 Correo Gallego. 20/9/2013 El correo Gallego. 18/10/2013 Inversión y finanzas NOTICIA FECHA MEDIO LOGO XIC 2013 8/9/2013 20 Minutos XIC 2013 8/9/2013 Gente en Santiago XIC 2013 8/9/2013 La Vanguardia Santiago y la Ruta (XIC 2013) Camiño Xacobeo e coaching: a simbiose perfecta 10/9/2013

Más detalles

A) El subjuntivo en frases independientes ----------------------------------------- Imperativo

A) El subjuntivo en frases independientes ----------------------------------------- Imperativo A) El subjuntivo en frases independientes ----------------------------------------- Imperativo * formas de cortesía (usted / ustedes) : Cierre la puerta * exhortación (nosotros) : Salgamos enseguida *

Más detalles

Cualquier anuncio o volante similar a este texto usualmente genera un número masivo de llamadas telefónicas.

Cualquier anuncio o volante similar a este texto usualmente genera un número masivo de llamadas telefónicas. EN PERIODICOS Y VOLANTES Reclutar distribuidores por esta vía es muy fácil, usualmente usamos textos que ofrecen salarios muy altos para empleados de medio tiempo y usar las palabras "medio tiempo" es

Más detalles

Mi extraña familia y yo

Mi extraña familia y yo Mi extraña familia y yo Capítulo 1 Sigo sin entender cómo puedo ser la única persona normal entre esta extraña familia. Pues os cuento: Mi madre es un coche todoterreno, al igual que mi padre. Se conocieron

Más detalles

Cintio Vitier desde cuatro cartas

Cintio Vitier desde cuatro cartas desde cuatro cartas Ana Cairo Ensayista y profesora de la Universidad de La Habana Con motivo de este homenaje a Cintio, las especialistas del Archivo Literario de la biblioteca del Instituto de Literatura

Más detalles

Niños Con Su Pena. Síndrome de Muerte Intantil Repentina

Niños Con Su Pena. Síndrome de Muerte Intantil Repentina Ayudando A Los Niños Con Su Pena Síndrome de Muerte Intantil Repentina Ayudando A Los Niños Con Su Pena Este folleto ha sido escrito para personas que cuidan de niños a quienes se les ha muerto su hermanito

Más detalles

1. Introducción: a inexistencia normativa do concepto de patoloxía dual.

1. Introducción: a inexistencia normativa do concepto de patoloxía dual. PATOLOXÍA DUAL: ASPECTOS LEGAIS. 1. Introducción: a inexistencia normativa do concepto de patoloxía dual. 2. A patoloxía dual dende a perspectiva do dereito civil e a protección das persoas. 3. A patoloxía

Más detalles

Elizabeth Velásquez de Palacios

Elizabeth Velásquez de Palacios -1- E n un pueblo de Colombia llamado El Carmen, Norte de Santander, en el año de 1932 nació una niña. Sus padres Leónidas Velásquez Castillo y Epifanía Palacio Angarita. Le pusieron el nombre de Aurora,

Más detalles

Educar para a cidadanía global

Educar para a cidadanía global Cadernos da Coordinadora Educar para a cidadanía global Discursos, ferramentas e experiencias para o cambio social I Xornadas Galegas de Educación para o Desenvolvemento [Santiago de Compostela, 19 ao

Más detalles

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14

GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 GRAO EN RRLL E RHH TRABALLOS FIN DE GRAO (TFG) Relación de traballos e prazo de solicitude para a súa asignación ao alumnado Curso 2013/14 De acordo co establecido no Regulamento do traballo fin de grao,

Más detalles

Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. Cuarto a sexto de Primaria

Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ. Cuarto a sexto de Primaria Comisión Nacional de los Derechos Humanos GUIONES PARA EL ESPACIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Cuarto a sexto de Primaria TEXTO NUMERO 1 Todos hemos podido ver cómo va cambiando la vida. Vamos creciendo

Más detalles

DISCURSO DEL PRESIDENTE

DISCURSO DEL PRESIDENTE DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, SALVADOR FERNÁNDEZ MOREDA, EN EL ACTO DE ENTREGA DEL TÍTULO DE HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCIA AL EXCMO. SR. D. SANTIAGO REY FERNÁNDEZ-LATORRE Nos encontramos

Más detalles

http://www.librosaguilar.com/es/ Empieza a leer... Conversaciones con Dios para jóvenes Índice

http://www.librosaguilar.com/es/ Empieza a leer... Conversaciones con Dios para jóvenes Índice http://www.librosaguilar.com/es/ Empieza a leer... Conversaciones con Dios para jóvenes Índice Prólogo... 9 1. Por fin respuestas!... 15 2. La hora de la verdad... 19 3. Los hacedores del cambio... 27

Más detalles

GUÍA PARA FAMILIAS. Con ésta GUIA pretendemos ayudaros para que lo hagáis también desde casa. Queremos ayudar a que nuestras hijas e hijos

GUÍA PARA FAMILIAS. Con ésta GUIA pretendemos ayudaros para que lo hagáis también desde casa. Queremos ayudar a que nuestras hijas e hijos GUÍA PARA FAMILIAS El hecho de ser una persona emprendedora está relacionado con capacidades como la creatividad, la autoestima, etc. Como ya sabéis desde el centro y gracias al programa EGIN ETA EKIN

Más detalles

BUENOS DÍAS MES DE DON BOSCO 11 al 15 de enero de 2016 Salesianos San Bartolomé, Málaga

BUENOS DÍAS MES DE DON BOSCO 11 al 15 de enero de 2016 Salesianos San Bartolomé, Málaga BUENOS DÍAS MES DE DON BOSCO 11 al 15 de enero de 2016 Salesianos San Bartolomé, Málaga Lunes 11 de enero de 2016 Durante esta semana, inmersos ya del todo en el mes de Don Bosco, los Buenos Días serán

Más detalles

RAZA AUTÓCTONA GALEGA BOLETÍN INFORMATIVO DO CLUB

RAZA AUTÓCTONA GALEGA BOLETÍN INFORMATIVO DO CLUB RAZA AUTÓCTONA GALEGA BOLETÍN INFORMATIVO DO CLUB Nº I - XUÑO 2011 P á g i n a 2 PRESENTACIÓN DO Sr. PRESIDENTE Prezado Socio, Escomenzamos hoxe un novo proxecto, largo tempo desexado por esta Xunta Directiva,

Más detalles

DE OTRA MANERA. Misa Joven

DE OTRA MANERA. Misa Joven DE OTRA MANERA Misa Joven 1 1. VEN A FIESTA La celebración debe comenzar de una manera festiva invitando a todos a la participación. En la Eucaristía celebramos la presencia de Dios en todos los acontecimientos

Más detalles

Meteorología popular. LA METEOROLOGÍA en el CANCIONERO POPULAR GALLEGO

Meteorología popular. LA METEOROLOGÍA en el CANCIONERO POPULAR GALLEGO Nº 8- Febrero del 2003 Meteorología popular LA METEOROLOGÍA en el CANCIONERO POPULAR GALLEGO CARMEN GOZALO DE ANDRÉS Licenciada en Historia Sin duda, el cancionero popular gallego recoge las palabras más

Más detalles

SER FELIZ TEXTO CATALINA GAYÀ FOTOS MATTIA INSOLERA

SER FELIZ TEXTO CATALINA GAYÀ FOTOS MATTIA INSOLERA SER FELIZ ES CUESTIÓN DE APRENDIZAJE Y DE PRÁCTICA. LO PROPONE LA ASOCIACIÓN EDUCACIÓN UNIVERSAL. FUIMOS A UNO DE SUS TALLERES Y CONOCIMOS A SIETE NIÑOS FELICES. LES PRE- SENTAMOS 16 ACTITUDES PARA ENTRENARSE

Más detalles

Llámame pequeña y hazme sentir grande

Llámame pequeña y hazme sentir grande Llámame pequeña y hazme sentir grande Por Adriana Aparicio Sarmiento 7 de septiembre de 2012 Acabo de comenzar el instituto. Lleno de gritos, silbidos, deportistas, animadoras Todo tipo de personajes,

Más detalles

Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo!

Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo! Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo! Me encanta el audio de hoy. Hablo de cómo la palabra Dios está muy cargada para mucha gente. Algunos cerrrarán la puerta, para nunca ser abierta

Más detalles

REFUERZO COMUNICACIÓN. Leemos un poema y reconocemos lo que sabemos hacer NÚMERO DE SESIÓN

REFUERZO COMUNICACIÓN. Leemos un poema y reconocemos lo que sabemos hacer NÚMERO DE SESIÓN Sesión de ESCOLAR tercer GRADO COMUNICACIÓN Leemos un poema y reconocemos lo que sabemos hacer NÚMERO DE SESIÓN 12 En esta sesión los estudiantes usarán el lenguaje escrito para leer textos poéticos y

Más detalles

La increíble historia de Kiki y Sabrina

La increíble historia de Kiki y Sabrina La increíble historia de Kiki y Sabrina Puede que pienses que la historia que voy a contarte es un cuento, pero no es así, porque los cuentos se inventan y no ocurren de verdad. Sin embargo, la historia

Más detalles

TRES MAGOS Y UN MESÍAS

TRES MAGOS Y UN MESÍAS LECCIÓN TRES MGOS Y UN MESÍS as ido alguna vez a un lugar que no conocías? Los magos se encontraban en esa situación mientras buscaban a Jesús. Casi lo único que sabían era que se trataba de un rey. unque

Más detalles

Entrega certificado de acreditación en salud Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto:

Entrega certificado de acreditación en salud Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto: Discurso Dr. Carlos Edgar Rodriguez H. Entrega certificado de acreditación en salud Hospital Infantil Los Ángeles de Pasto: Gracias señor Ministro por sus palabras de reconocimiento a Icontec; he preparado

Más detalles

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS

Programación 2º de EP MATEMÁTICAS Programación 2º de EP MATEMÁTICAS ÍNDICE 1. Introdución e contextualización. 2. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e 3 5 temporalización de contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe

Más detalles

C e c i l i o C h a v e s

C e c i l i o C h a v e s C e c i l i o C h a v e s 9 d e a b r i l a 1 1 d e m a i o. 2 0 0 8 S a l a d e E x p o s i c i ó n s 1. C e n t r o S o c i a l C a i x a n o v a e n V i g o COORDINACIÓN FUNDACIÓN CAIXANOVA PRODUCIÓN

Más detalles

Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Joan Manuel Serrat

Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Joan Manuel Serrat Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa del Excmo. Sr. D. Joan Manuel Serrat 15 de marzo de 2006 Excelentísimo e ilustrísimo señor rector de la Universidad Complutense; Excelentísimas e ilustrísimas

Más detalles

RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS

RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS Nuestro corazón es el lugar donde habitan los recuerdos, y hoy me toca desempolvar unos cuantos. Recuerdo con nitidez, a pesar de mi corta edad, mi primer día

Más detalles

VOLVERÉ, VOLVERÉ, A LA CASA DEL PADRE VOLVERÉ LE DIRÉ, LE DIRÉ: CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI YO PEQUÉ.

VOLVERÉ, VOLVERÉ, A LA CASA DEL PADRE VOLVERÉ LE DIRÉ, LE DIRÉ: CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI YO PEQUÉ. VOLVERÉ, VOLVERÉ, A LA CASA DEL PADRE VOLVERÉ LE DIRÉ, LE DIRÉ: CONTRA EL CIELO Y CONTRA TI YO PEQUÉ. De mi casa me fui un da destrozando la familia, yo pequé! Hoy me encuentro triste y roto; yo no quiero

Más detalles

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN POR HOWARD Y HEIDI ANDRUEJOL (PREGUNTAS@ELBUNKER.NET) JUAN 1:1 34 Ahora podés conocer a Dios y darlo a conocer. 1. Los v.1-18 nos describen la deidad de Jesús (él es Dios):

Más detalles