PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18"

Transcripción

1 PAG: D18SR01 -- EDI: DEC18

2 PAG: D18SR02 -- EDI: DEC18 Hai un elemento salientable en boa parte das cartas a Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo que hoxe publica Revista das Letras como recordo dos cincuenta anos do Cancioneiro de Monfero : as petici ns que os remitentes lle fan de libros estra os, edici ns de difيcil acceso ou, mesmo, xustificante de recepci n sobre o envيo de publicaci ns que eles enviaban para a venda. E é que Blلzquez, entre outros méritos, ti a fama de ser un hلbil rastrexador de exquisiteces editoriais, profesi n case detectivesca que o converteu no axente bibliogrلfico predilecto da resistencia galeguista, exhausta da estreita sabedorيa que impuxo a posguerra. Proba da notable reputaci n é que, a primeira vista, ninguén se estra ou de que o implacable editor e libreiro localizase, en esquecidos cartafois, un inédito cancioneiro con textos da lيrica galego-portuguesa nunca antes co ecidos e no que figuraban autores sen representaci n en anteriores cancioneiros. Foi, por parte dos seus contemporلneos, todo o un tributo de admiraci n ل s a pericia e, mesmo tempo, unha mostra do sentido do humor que Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez conservaba nos avatares da tristيsima posguerra. Anque as réplicas C mprese o 50 aniversario do Cancioneiro de Monfero Idade da inocencia do acontecemento duraron semanas e pasou incluso ل Historia da Literatura galega, o acontecemento en si durou s un dيa: o 28 de decembro de Nese dيa, os persoeiros da res cultural do secuestrado paيs espertaron convulsionados. O correo trouxéralles un pequeno paquete da Editorial Monterrey e abrilo, descubriran o transcendental achado do Cancioneiro de Monfero, un manucrito que a editorial Monterrey de Vigo publicaba ese dيa en forma de op sculo e no que Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez lle po يa pr logo co anuncio de publicar, en posteriores entregas, a totalidade dos textos descubertos, todos eles copiados no século XVII por un frade de Monfero. Como coartada concluيnte, Blلzquez e Lois Vi as Cortegoso ambos os dous propietarios e editores de Monterrey reproducيan o facsيmile do cartafol no que o frade explicaba o seu labor. Nun principio, son moitos os que quedan convencidos do achado. Outros, sospeitan dos troposeamaiorيa sae da s a cegueira cando le o colof n da edici n, onde se avisaba xa de que o Cancioneiro acabara de imprentarse na sinalada festa que a todos, mلis ou menos, toca. Sen embargo, case a totalidade dos intelectuais se viran involucrados nos debates que xurdiron espontaneamente e segundo os testemu os da época

3 PAG: D18SR03 -- EDI: DEC18 mantivéronse enfervecidas discusi ns en espacios como o Café Espa ol ou o Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, lugar este ltimo onde se combatيa a naftalina oficial con mensaxes codificadas, reuni ns secretas e arduas estratexias. Nin ءlvarez Blلzquez nin Vi as Cortegoso imaxinaban que as repercusi ns يan ser tan grandes, de xeito que ante as numerosas chamadas e os comentarios non lles queda mلis remedio que desenmascarar, ese mesmo 28 de decembro, a s a inocentada, a mلis grande e fabulosa concibida nunca na Cultura galega moderna. Unha inocentada preparada con todo esmero por Blلzquez, que se encargara de confeccionar as cantigas con sabor medieval, amosando o dominio técnico que acadara tras varios anos investigando os cancioneiros ent n tan en boga en Galicia e de militar na forzada continuaci n do neotrobadorismo, imposto polas limitaci ns formais e mentais da dictadura. س cabo, e xunto a Fermيn Bouza-Brey ou ءlvaro Cunqueiro, Blلzquez serيa un dos nomes clلsicos deste requintado estilo. Con motivo do cincuenta aniversario daquela inocentada, o suplemento Revista das Letras de GALICIA HOXE publica a correspondencia ocasionada pola brincadeira, nun monogrلfico que incl e a edici n facsimilar do Cancioneiro de Monfero e unha introducci n de Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo fillo de Blلzquez لs circunstancias que rodearon a edici n do volume. Sen a colaboraci n de ءlvarez Cلccamo este monogrلfico nunca poderيa saيr ل luz. A correspondencia f rmana mلis de vinte textos cun material dispar de cartas, tarxetas postais e tarxetas de cortesيa, remitidas por alg ns dos protagonistas da resistencia cultural galeguista durante a Dictadura, desde Ram n Pi eiro a Bouza Brey, pasando por Martيnez-Risco Ben-Cho-Sey ou Carlos Martيnez Barbeito. Sobresae unha cartolina de Bouza-Brey para felicitar o Nadal, cunha das s as décimas e un debuxo de Luيs Seoane, probablemente herdo da viaxe que o pai do Neotrobadorismo acababa de realizar ل Arxentina e onde Seoane o recibe cos brazos abertos. O debuxo de Seoane aparece reproducido na portada que dل entrada ل reproducci n da correspondencia. Con Bouza, ءlvarez Blلzquez mantivo unha estreita amizade longo da s a vida, unidos polas transacci ns bibliogrلficas cando Bouza, caيdo en desgracia para o réxime franquista, sobrevive de vender a s a biblioteca. As cartas de Bouza a Blلzquez foron xa publicadas por Revista das Letras. Do material que hoxe presentamos, merece unha especial menci n o intercambio epistolar que o Cancioneiro de Monfero motivou entre Blلzquez e os irmلns Carré, Leandro e Euxenio, molestos estes ltimos por caer na inocentada e considerala un atentado contra o sagrado patrimonio galego. (S. Noia e A.R. L pez]... A portada orixinal do Cancioneiro de Monfero é tamén a portada deste monogrلfico e o célebre Colof n figura na contraportada. A fotografيa da pلxina catro recolle unha reuni n da Academia Galega, na que ingresou Blلzquez en Nesa foto, aparecen alg ns dos personaxes que desfilan pola correspondencia: Blلzquez (sentado, no centro), Martيnez Risco (ل esquerda, sentado), Leandro Carré (ل dereita, sentado) e Bouza Brey (de pé, segundo pola dereita). Acompل anos Otero Pedrayo (de pé, ل esquerda), Chamoso Lamas (segundo ل esquerda de pé) e Juan Naya (dereita, de pé). A ilustraci n de Luيs Seoane extraيda dafelicitaci n de Nadal de Fermيn Bouza-Brey (pلxina 13).

4 PAG: D18SR04 -- EDI: DEC18 50 anos despois O Cancioneiro inocente de X.M. ءlvarez Blلzquez X.M. ءlvarez Cلccamo Alل van xa cincuenta anos desde que, con colof n do 28 de Nadal de 1953, o poeta, novelista, editor e experto en Literatura Medieval Galego-Portuguesa Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez dera a luz, co selo de Edici ns Monterrey, empresa que dirixيa en colaboraci n con Luis Vi as Cortegoso, o Cancioneiro de Monfero, atrevido e ben temperado xogo imitativo que usaba como hipotexto o corpus arqueol xico da nosa lيrica e os propios fondos da s a inventiva como autor da escola neotrobadoresca. Foi, probablemente, a inocentada mلis famosa da Literatura galega.

5 PAG: D18SR05 -- EDI: DEC18 As querencias de libreiro de vello e arque logo remexيan no seu لnimo co so o feliz do achado extraordinario, ansia doente de buscador de tesouros. De tal disposici n pescudadora e da s a paix n polas descubertas marabillosas deixa constancia esta confidencia declarada no Limiar ao Cancioeiro de Monfero: Ben certo é que o que percura atopa, e que a ilusi n de tropezar un dيa con algunha nova mostra da poética medieval galega foi en min sono asexante en toda esculca de libros e antergos escritos. Porvoltas, a forza da fantasيa levلbame xa a repetir de cor versos aيnda non descubertos mلis que no escuro trasfundo da propia intimidade. Entre li as desta declaraci n, o ap crifo compilador deita, para quen saiba entendela, a confesi n da s a autorيa. Os versos agachados nas suas adegas secretas ao xeito de terapia compensadora fronte ل frustraci n do tesouro inencontrلbel son os que aparecen logo atribuيdos a Riandi o, Fernand Esquيo ou Don ءlvaro de Soutomor. E a cantiga de Golparro, cicais nado en Tui, revela aيnda mلis as coincidentes entidades do investigador que atinxiu a sorte fabulosa e fabuladora deste achado e o auténtico autor do poema, a coincidencia entre o medievalista ءlvarez Blلzquez que en 1952 publicara a Escolma da Poesيa Medieval e o poeta neopopular de Poemas de ti e de min, do ano O precioso poema atribuيdo con d bidas a Golparro transparenta, en fin, a identidade do seu creador, quen como prologuista afirma sen vacilaci n: Unha يntima convicci n dيceme que o autor dista cantiga é tudense; ninguén me poderل afastar dela. Efectivamente: Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez, reencarnado rيo arriba do tempo no xograr Golparro, naceu na vila de Tui o dيa 4 de febreiro de E ninguén conseguiu nunca afastalo desa يntima convicci n. Eu creo, pois, que a funci n l dica e desacralizadora saudلbel prلtica fronte a solemnidade pedante e reaccionaria de toda ortodoxia do Cancioeiro de Monfero cadra moi ben con esa outra brincadeira terapéutica do buscador de tesouros que, desacougado diante das dificultades dun descubrimento espectacular, decide topalo. Pero, para evitar a aparencia dunha vontade perversamente falsificadora, espalla indicios no Limiar e fecha o volume cunha pista definitiva: o colof n do dيa dos Inocentes. Enviado o libro a un escollido grupo de amigos e subscritores de Edici ns Monterrey, publicado ademais dيas despois da s a distribuci n un Anaco de Borob onde o sagaz xornalista avisaba, con moita gracia, do carلcter ap crifo da sorprendente recolleita, na que s se incluيan oito das vintenove pezas supostamente encontradas e, portanto, quedan veintiuna, que bien distribuidas pueden alcanzar para las lيricas inocentadas de los tres pr ximos a os, Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez encلrgase de desenganar aos poucos destinatarios que, unhas semanas despois, aيnda vivيan no engano. O xogo completara a s a misi n liberadora, o riso, a ledicia compartida en tempos de difيcil alegrيa, o pracer erudito da complicidade intelectual, e cumprيa xa desfacer o novelo, clarexar amistosamente a broma, temperar a ferida dos susceptيbeis e a animadversi n dos resentidos. O profesor Rodrيgues Lapa, divertido coa brincadeira inocente e bem forjada, advertira ao autor do ap crifo cancioneiro do risco das reacci ns de desgusto: Hل homens que nâo perdoam serem levados a engano. Alg n caiu como un rulo, outros admitiron ter sido liberados da ara eira por mediaci n do artigo de Borob ou atentos ao sinal revelador do colof n, moitos louvaron a gracia da inofensiva impostura, a extraordinaria pericia da imitaci n, o enxe o da inocentada, o afiligranado labor do tecedor, o valor estético dos poemas alén do seu cerne imitativo. E hai quen mostrou, ademais dunha carencia absoluta de sentido do humor, parcela fundamental da intelixencia, a chaga aberta do orgullo ferido mentres negaba, enrabechado, terse sentido molesto por causa do engano eu piquei, repito, e non me importa, arremeteu contra a de neno avispado e brincador e agoirou o futuro arrepentimento do autor daquela chafullada de rapaces. A min c nstame que o meu pai, Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez, non s non se arrepentiu nunca daquela s a estupenda brincadeira, poesيa de altura ademais de simpلtica, hلbil, enxe osa ocorrencia que fixo felices durante alg n tempo ل maiorيa dos seus destinatarios, inocentes ou non enténdase a palabra en toda a extensi n dos seus significados sen n que ten participado con leda espontaneidade noutros xogos ap crifos familiares de certa repercusi n p blica. Sospeito que mesmo entre as cartas aquي reproducidas, que eu topei nun nico mangado so o epيgrafe Correspondencia sobre o Cancioeiro de Monfero, hai algunha tamén ap crifa. Brincadeira de Xosé Marيa destinada aos inocentes do nadal de

6 PAG: D18SR06 -- EDI: DEC18

7 PAG: D18SR07 -- EDI: DEC18

8 PAG: D18SR08 -- EDI: DEC18

9 PAG: D18SR09 -- EDI: DEC18

10 PAG: D18SR10 -- EDI: DEC18

11 PAG: D18SR11 -- EDI: DEC18

12 PAG: D18SR12 -- EDI: DEC18

13 PAG: D18SR13 -- EDI: DEC18 No ventre do silencio A correspondencia que reproducimos componse de 23 textos, ademais dunhas tarxetas de visita con textos manuscritos que aparecen no mesmo mazo e nas que os textos se limitan a unhas felicitaci ns engastadas nadal. O mazo foi achegado a Revista das Letras por Xosé Marيa ءlvarez Cلccamo. A nosa edici n respecta a lingua orixinal das cartas (castelلn, galego e portugués) asي como a grafيa orixinal galega de cada unha. Tamén se incl e unha pequena nota que aclara se se trata dunha postal, dunha tarxeta ou dunha carta manuscrita ou mecanografada. No grupo das manuscritas, hai unha sen identificar por ilexibilidade da sinatura, un texto onde ademais non se puideron descifrar d as palabras. O conxunto é un ameno percorrido por unha época a da inmediata posguerra na que o galeguismo vivيa acubillado na escuridade das bibliotecas e cos ollos mلis voltos cara pasado que cara ل tristeza do presente.

14 PAG: D18SR14 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] Compostela, 31 do San Silvestre, meigas fora!, do 1953 Sr. Dn. Xosé Ma. Alvarez Blazquez Vigo [Carta mecanografada con timbre do Seminario Conciliar. A mano, escrيbese na cabeceira: Costetada o 7] Seminario Conciliar de San Fernando. Orense, 2 de enero de 1954 Meu benquerido amigo: Que o Aninovo lle sexa tamén moi ventureiro. E boa falla nos fai. Hoxe لbrese a Porta Santa. Escomenza o Xubileu Compostelلn. Os xornaes ren pubrican en galego. Mandan os nosos amigos. Recibيn o Cancioneiro de Monfero, que tivo a xentileza de me enviar, e no mesmo dيa dos Santos Inocentes estaba xa nas mi as mans. Ben dي no seu rematouse, sinalada festa que a todos, mلis ou menos, toca. A cousa, en verdade, non pode estar mellor. Quén no[n] cai de primeira intenz n? Ese rematouse, dيa 28 de Nadal, foi o motivo de manterme en pé. Vin como alg n poeta lيrico picou. E isto xa é un grande éisito. Mi a mلis fervoada embora. Moi bem!, pero qué moi ben! Siga, por lo amor de Deus, pubricando esas cousi as tan belidas xa que os outros arrenegan da nosa cultura. Vamos a ter Aparicios, moi axi a, nun Congreso do Periodismo, eiquي na Capital da nosa galeguidade. Ou! escarno de bulras! Moi agradescido polo envio do Cancioneiro, novamente o felicita e lle desexa un b Aninovo, seu ademirador e amigo, [Xes s Carro Garcيa] Sr. Director de la Editorial y Librerيa Monterrey Vigo Mi distinguido amigo: Todavيa en el saboreo de la grata sorpresa, acuso recibo a su exquisita ferlicitaci n-obsequio de A o nuevo: el Cancioneiro de Monfero. Muchas gracias. Para todos los amantes de nuestro pasado y de nuestras letras no han podido ofrecernos nada mejor. Por mi parte le devuelvo la felicitaci n deseلndoles un pr spero a o nuevo con crecientes éxitos, hallazgos y rescates en servicio de la cultura gallega. Perdone este cambio de tema, pero ya tenيa pensado escribirle un dيa de estos y ahora aprovecho esta bella ocasi n. En septiembre pasado y desde el Achivo Catedralicio que mal-dirijo envié a esa Librerيa, seg n habيamos convenido personalmente en agosto ahي en Vigo, tres paquetes conteniendo libros de dep sito para venta. Digame para mi tranquilidad si los ha recibido o no. Acaso se les haya pasado (lo cual es muy facil: hablo por mi) o se haya extraviado la carta o los libros: un discurso de Bedova (folleto); las Sinodales del Obispado y el Catلlogo de pergaminos monacales del Archivo C. Repito mi agradecimiento, y queda Vd. affmo. s.s. y amigo [Pe a Duro] [Tarxeta manuscrita] Madrid, dيa dos Inocentes do 1953 Querido amigo: Mi a noraboa mais sinceira polo inocente achلdego do Cancioneiro de Monfero, nidia proba de que ainda hai na nosa terra bon humor, finura de esprito e trovadores capaces de emparexar as grorias de Mendi o e Pero Meogo. A inocentada gustou moito a cantos a leron e honra aos seus autores Terra a Nosa! Unha aperta forte do seu amigo [José Ram n (Ben-Cho-Sey)] [Tarxeta manuscrita con timbre de Barbeiro, consejero secretario General de Metro Goldwyn Mayer Ibérica S.A.] Feliz A o Nuevo y gracias por el delicado objsequio del que prometo ocuparme publicamente, dada su importancia [Carlos Martيnez Barbeito y Morلs]

15 PAG: D18SR15 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] Barcelona, Se or don José Mھ Alvarez Blلzquez Vigo Mi querido amigo: mil gracias por su carta; excusaba usted las explicaciones porque la gracia y el ingenio derrochados en la inofensiva impostura le exculpan por completo. Por otra parte y me hago cargo de que lo que voy a decir puede parecer inventado a posteriori para salvar el puntillo de honra del crيtico o aficionado a la crيtica que hay en mi lo cierto es que le envié la tarjeta de acuse de recibo en el mismيsimo instante de recibir el folleto y sin mلs que haberlo hojeado, desde luego gratamente estupefacto. Sin embargo, y antes de pararme a examinarlo con mلs calma, me dirigي desde mi despacho a un café donde habيa de encontrarme con un par de artistas, escritores gallegos, entre ellos el periodista de Faro de Vigo Javier Costa Figueiras, les dي cuenta del sensacional descubrimiento de usted y, aun sin examinarlo a fondo y sin haber visto el colof n, a adي: a no ser que se trata de una inocentada. Al llegar a casa y arrellanarme en mi sofل de trabajo para disfrutar de los preciosos versos, recorrي con la mirada y muy deprisa todas las pلginas, y al dar con el colof n ya no me qued duda alguna. La misma tarde recibي el n mero de La Noche y al leer el artيculo de Borob me reي buenamente de la broma. Con ello no quiero decir que la propiedad de la imitaci n de usted no hubiera podido enga arme y cometer una verdadera plancha. A mلs sesudos y doctos varones han enga ado mixtificaciones de estas. Alguna estل bien reciente. Lo que si le agradezco es su intenci n de evitarme un fiasco, en p blico, enviلndome su carta. Ha sido un rasgo muy de estimar. Yo también hice una broma semejante, al dar, hace siete u ocho a os en el Ateneo de Barcelona una conferencia sobre un poeta imaginario, cuya vida y obra inventé; luego leي la traducci n de sus poemas, que en realidad eran mيos. Nadie descubri la supercherيa y hasta hubo un catedrلtico de literatura, conocido escritor y hombre de teatro, que se di por enterado de la existencia y obra de aquel poeta danés, Ander Asmorsen, anagrama escandinavizado de mi segundo nombre de pila y de mi segundo apellido. Cogido en la trampa tuve que dejar que Destino publicado dيas después una sembblanza de dicho poeta, para lo que dي todos los datos necesarios, y la fotografيa que se public como de Asmorsen fué la de Meredith, que arranqué de un tomo de versos de éste. En aquella época dirigيa Destino Alvaro Ruibal. Le cuento esto para tranquilizar sus escr pulos y para convencerle de que tengo el suficiente sentido del humor para apreciar una broma de este tipo, e incluso para llevarla a cabo. La que se qued mلs decepcionada con lo del Cancionero de Monfero fué mi mujer, a la que, al llegar a casa, informé de que habيa sido descubierto un poeta de su mismo apellido y sangre. Luego nos reيmos mucho los dos, al ver que se esfumaba la nueva gloria familiar apenas aparecida, el nuevo Sotomayor. Seguي con afectuoso interés la votaci n del Nadal de este a o en lo que a usted concernيa y lamento el resultado adverso. Otra vez serل. Otra cosa: recibe en su librerيa, y puede reservarme las obras gallegas publicadas en Buenos Aires? No encuentro modo de obtenerlas. Algunas me interesan mucho; no tengo ninguna deseo todas de las que cita nuestro amigo del Riego en el n de A o Nuevo de La Noche, ni siquiera la de mi abuelo sobre la guerra de la Independencia, ya que la tramitaci n de este asunto ha debido llevarla, por parte de la familia de Martيnez Salazar un tيo mيo con quien los demلs descendientes no nos relacionamos. Es muy interesante y por mi parte la agradezco como gallego y como nieto del autor la iniciativa de recoger sus trabajos dispersos, uno de los cuales, por cierto, afecta a otro pariente mيo, al abad del Couto, descendiente por su madre do a Juana Barbeito y Padr n, de la que también yo vengo, y radicada siglos atrلs en Pontevedra su casa solariega es la llamada de los Casas, en la Herrerيa y en los alrededores de Salvatierra de Mi o. No sé si decidirme a escribir a esos se ores del Centro Gallego de Buenos Aires por si pueden también publicar otros dos interesantيsimos trabajos estos inéditos de mi finado tيo Fernando Martيnez Morلs, que fueron premiados en el Certamen del Centenario de la Guerra de la Independencia, en 1908, por el Ayuntamiento de Santiago. El uno versa sobre la Soberana Junta Superior de Armamento de Galicia, y el otro sobre las Alarmas en Galicia. Ambas agotan el respectivo tema; y formarيan dos interesantيsimos folletos o un solo libro. Yo tengo en mi poder los originales manuscritos, e incluso parte de la documentaci n de que sirvi (el a o pasado regalé uno de estos documentos, firmado por Casta os en Pontevedra, al Museo de esa ciudad) y todas las notas y apuntes de trabajo. Como es natural, no aspirarيa con esto a ninguna ventaja material, sino s lo a hacer que no se pierdan estos escritos y completيsimos trabajos, y a honrar la memoria de un hermano de mi padre. Tiene usted idea de a quien debo dirigir el ofrecimiento? Y basta de carta, que ha salido desmesurada. Gracias por todo y, en espera del habitual catلlogo de Monterrey, le saluda muy afectuosamente su amigo, [Carlos M. Barbeito] Saludos a su hermano, a quien conocي este verano en La Coru a.

16 PAG: D18SR16 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] Anadia, 30 de Janeiro de Meu estimado Amigo Estive ausente de Anadia durante oito dيas e s agora tomei conhecimento da sua carta, que, como éde calcular, me encheu de satisfaçمo. Atéque enfim que encontrلmos o célebre artigo de Vesteiro Torres! Também me interessa o que diz sobre a publicaçao do estudo no livro p stumo Monografيas de Vigo. Claro que nao tenho muita pressa e posso esperar um mês ou mais pela c pia. Apresentarل os meus cumprimentos e agradecimentos ao Sr. Rey Soto, a quem devemos esse grande favor. Diga-lhe que eu sou um bom amigo da Galiza. Muito intersante as reacçoes suscitadas pela sua hلbil impostura literلria. Oxalل que os que cairam como patos lhe perdoem a brincadeira. Nمo deixe de me enviar os catلlogos do seu recheio de obras em galego, como os respectivos preços. Com cumprimentos para o Sr. Vi as, creia-me amigo muito atento e obrigado [Rodrigues Lapa] [Tarxeta manuscrita con timbre do Dr. A Beiras. Oculista] Vigo D. XoséVi as Cortegoso XoséMھ ءlvarez Blلzquez Librerيa Monterrey. Quedovos moy agradecido por a felicitaci n e acordado de min co ise obsequio tan interesante que sigades remexendo coa mesma sorte tantos papeis, pra gozo de todos e riqueza de Galicia. Unha cordial aperta. [Tarxeta manuscrita] Ourense [Carta manuscrita] Compostela, Sr. D. XoséMھ ءlvarez Blلzquez Vigo. Meu querido amigo: En Lugo, de volta das mi as terras nativas de Lلncara, atopeime co-a felicitaci n de ani.novo enviada por Monterrey. Quérovos espresar o meu agradecemento por vos ter lembrado de min. Pro tamén quero feliciarte moi sinceramente pol-a estraordinaria pericia con que soupeches darlle verosimilitude a tan orixinal, inxeniosa i-espléndida idea. Coido que entre n s nunca se fixo unha cousa con tanta gracia e supo o que, a non ser que Cunqueiro puxera en xogo a sua imaxinaci n, tardarل moito tempo e[n] ser superado o voso grande e feliz acerto... a menos que v s mesmos queirades facelo en anos sucesivos. A min ocurrيume que lيn na aldea o Anaco de Borob antes de ver o Cancioneiro, que me agardaba en Lugo. Alg n dos poemas émoi fermoso. En min, noraboa e moitas venturanzas niste novo ano pra poder seguir derrochando ise fino humor que Deus quixo darvos s amigos de Monterrey. Podereiche anticipar xa a noraboa pol.o trunfo no Nadal? Gustarيame que fose un anticipo profético. Unha aperta moi forte do teu bo amigo [Ram n Pi eiro] Meu caro amigo: caيn coma un rulo non se desconfiar unha miga por mor da data. ة o pastiche mellor feito que vin e lin na mi a vida. Mi a felicitaci n mais garimosa e cordial. Reciba a espresi n da millor amistade de [Florentino Cuevillas] [Carta mecanografada] BILBAO 29 Diciembre Ediciones MONTERREY Vigo. Muy Sres. mios: Sirven las presentes lineas para acusar recibo a su delicioso regalo de Navidad el folletito CANCIONEIRO DE MONFERO y agradecerles su delicada atenci n, al tiempo que les envيo mi felicitaci n por la labor que realiza esa Editorial en pr de las letras gallegas. Les desea toda suerte de venturas en estas fiestas y las mayores prosperidades en el a o que va a comenzar, su affmo. y s.s. q.e.s.m. [ءngel Bernلrdez Losada]

17 PAG: D18SR17 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] [Carta mecanografada] Pontevedra, 18 de enero Querido José Mھ: Recibي y saboreé las primicias del Cancionero de Monfero. Me emocion. Fue una gran suerte descubrirlo porque es algo asي como un premio grande. Estoy deseando que lo publiqueis para deleitarme leyéndolo. Couceiro, en su Diccionario también hace trobador a Golparro, y yo también lo creo. Muy agradecido. Escribي a Losa, vamos a ver que contesta, si es verdad lo del Auto sacramental. Vive en Ordenes, como una ostra; yo siempre creي que sus extravagancias eran pose, pero ahora estoy convencido de que estل guillado. Hoy recibي la Revista de Dialectologيa y em las notas de libros acusa recibo del Entremés famoso y dice que el culto Bouza Brey lo dan a conocer, y a n mلs El editor ya ha iniciado, tanto en el pr logo como en las notas etc. Es decir que ni editores sois. Tengo ganas de charlar un poco y de verte la tienda.y a prop sito qué es de ese diario de [non se entende no orixinal] de fines del siglo XVIII que ibas a publicar en Museo. Con mis afectos a tus hermanos, recibe un fuerte abrazo de tu [non se entende no orixinal] amigo, [Ilexible] Sr. Don José Mھ Alvarez Blلzquez VIGO Mi distinguido amigo: Acabo de recibir un ejemplar del Cancioneiro de Monfero que me envيa esa Editorial junto con una felicitaci n de A o nuevo, a las que por duplicado correspondo: muchas gracias por la felicitaci n que devuelvo y muy agradecido por este hermoso ejemplar que a n no he leيdo, lo que espero hacer esta noche en la tranquilidad de la cama, pero que, por lo poco que he visto es muy interesante. También recibي a su tiempo el ejemplar de Martيn Torrado enviado por Uds. Me hace suponer que estos envيos serلn obsequio de esa editorial, puesto que, en ninguno de ellos indica el precio de los mismos: sin embargo, les reuego me digan si estoy en un posible error y, aunque asي no fuese, si necesitan mi colaboraci n econ mica para ello, ya que otra mi intelecto no me permite saben cuentan incodicionalmente conmigo. Y ahora un favor, mejor dicho dos. Se trata de los siguiente. Mi buen amigo el profesor Kr ll, fil logo romanista, especialista en galaico-portugués, ex-lector de alemلn en la universidad de Coimbra y muy versado en cosas gallegas, me pide desde Alemania el Diccionario de Valladares y, para satisfacer su deseo he buscado por ésta alg n ejemplar. Cosa rara: a n siendo natural y haber vivido aquي en este municipio don Marcial, no encontré ejemplar alguno y solamente tienen uno en casa de la familia del que, como es natural no se desprenden. Podيan Uds. encontrar alguno y decirme qué precio puede valer para comunicلrselo al peticipionario?. Y el segundo favor: que le envيen un ejemplar de este Cancionero de Monfero al amigo Kr ll pues sé que le interesarل mucho, contando claro estل que el importe del mismo me lo carguen a mi, incluيdos gastos de correos. Si puedes hacerlo, su direcci n en la siguiente: Dr. Heinz Kr ll Romanisches Seminar des Universitنt MAINZ (Alemania) En espera de sis gratas noticias y rogلndole me perdone tanta molestia, aprovecha la ocasi n para saludarle y quedar de Ud. afmo. amigo y s.s. q.e.s.m., [Mario Blanco Fuentes] P.S. Le ruego diga a su hermano Emilio que recibي su carta de felicitaci n de Navidades y aguardo esa carta amplia que me promete. Gracias. [A mano] Otro ruego: si tiene a la venta el nuevo libro de Otero Pedrayo O Libro dos amigos envيenme un ejemplar.

18 PAG: D18SR18 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada] La Estrada, 11 de enero de 1954 Sr. José Maria Alvarez Blلzquez. VIGO [Carta mecanografada con timbre do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos] 14 de Enero de 1954 Mi distinguido amigo: Ya he leيdo, saboreado y criticado las composiciones del cancioneiro de Monfero de cuyo recibo acuso a Ud. noticia en mi ltima carta, de la que ésta es continuaci n. Como all i le decيa, quedé temblanco al ver el hallazgo y esperé a la noche para, en cama y con tranquilidad saborear su contenido. Ya allي, después de la lectura del Limiar y de un vistazo al facsimil manuscrito del bueno de Fray Ram n Pazos, padre bieito, y especialmente su firma y r brica noté algo raro y, al terminar la total lectura y ver la fecha en que se imprimi el libro que a todos mلs o menos toca entré en sospecha de la verdad, que, luego, con todos estos datos y atando cabos fue convencimiento de realidad. Sentي una gran pena de que no fuese cierto, pero al mismo tiempo pensé con los italianos y con Ud: non é vero pero estل muy bien trovado. Es, desde luego, una de las inocentadas mلs hermosas que he visto y he de felicitarle a Ud. sinceramente, pues ha conseguido inventar y repetir de cor versos ainda non descubertos tan magnيficamente escritos que, si no fuesen enviados en esta fecha, habrيan de dar mلs de un camelo a personas que, como yo, no son técnicas en la materia, pues creo que no se puede llegar en la invenci n de lo antiguo a nada tan hermoso como lo que Ud. ha logrado. No es verdad lo del cancionero de Monfero hermoso nombre para una inocentada pero ha conseguido Ud. una vez mلs acreditarse como grande poeta. Decيa a Ud. en mi ltima enviase un ejemplar al amigo Dr. Kr ll a Alemania. Si a n no lo hizo y queda alg n ejemplar le ruego me lo envيe para remitيrselo yo, y si ya lo hizo me avise para explicarle a él la verdad, pues pudiese ser -no lo creo puesto que es un verdadero perito en la materia que creyese ser verdad el hallazgo y lo publicase en su paيs con lo que se expondrيa al ridيculo y, para los que ignoren en el extranjero nuestra costumbre de las inocentadas a una falta de formalidad por parte de los intelectuales de nuestro paيs. Pero me gustarيa darle el bromazo al amigo Kr ll, explicلndole la verdad. He seguido con interés la marcha del Nadal este a o y también he de felicitarle a Ud, por haber tenido voto para el premio, aunque me gustarيa mلs la felicitaci n total. Pero creo que, por lo que vemos, hay que ser mujer para llevar el premio. Yo ya voy desconfiando mucho de estos premios y mلs desde que concedieron el Nobel de Literaetura a Churchill... Sigo esperando esa prometida y larga carta y mientras tanto, reciba un afectuoso saludo de su buen amigo, [Mario Blanco Fuentes] Sr. D. José Marيa Alvarez Blلzquez Gran Vيa, VIGO Mi querido amigo: Las ocupaciones y preocupaciones de los dيas de Navidad, A o Nuevo y Reyes, me impidieron escribirle al recibir su Cancioneiro de Monfero y ya fuera de fecha, lo fui dejando, porque lo mismo daba un retraso de diez que de quince dيas. No me he cansado de comentar como me pareci la suya la mلs ingeniosa y bien hecha inocentada que la que nunca tuve noticia. En su alabanza debo confesar que no me dي cuenta de ello hasta llegar al colof n. Lo recibي poco antes de marchar a casa a comer y, a pesar de las censuras de mi mujer, empecé su lectura durante la comida del dيa de Inocentes, rematلndola en la sobremesa, admirado de su buena suerte hasta llegar al colof n, trocلndose entonces mi admiraci n por su habilidad e ingenio. Creo haber sido el primero en Santiago en darse cuenta, lo cual atribuي, claro estل, no a mi pericia que no tengo de lector de poesيa trovadoresca, sino a mi costumbre de ver pelيculas policiacas o aun de leer durante viajes y convalecencias libros de esa especie. Cuando llegué al Instituto aun no se habيa dado cuenta nadie de su haza a, unos porque no habيan hecho mلs que hojearlo, otros porque n y hasta alguien hubo que lo discutيa considerلndolo legيtimo. Tengo la sospecha de que sus trovas [f]ueron escritas sin prop sito de su final destino, sino dejلndose llevar e influir por su manejo de los cancioneros al publicar su reciente Escolma, surgiendo después la idea del delicioso bromazo. Acierto? Mi mلs cordial enhorabuena por ese nuevo motivo para mantenernos admirلndole a sus buenos amigo, entre los cuales, se considera, y muy cordial, [Cordero Carrete] [Escrito a man] Gracias mil por haberme escogido entre los merecedores de tan maravillosa inocentada.

19 PAG: D18SR19 -- EDI: DEC18 [Carta manuscrita] [Carta manuscrita] Margarida-Eirيs de Arriba Carteirيa de Ponte da Paraxe A Coru a 29 de Nadal do 1953 Meus distintos se ores e bons homes: Coa sua cartuli a de bons agoiros para o Aninovo chegou ao meu poder o belido e envidosamente imprentado fascيculo Cancioneiro de Monfero, me encheu de ledicia por tres moi asinaladas raz ns: o saberen que me te en presente ao se lembrar dos seus amigos; o mimo con que fan as suas interesantes pubricaci ns, contribuيndo a dare probas irrefutabres de que na nosa Terra préstaselle atenci n â cultura e amor aos libros, e sلbese faguer con regalيa a imprensa de obras de recendo literario; e pol-o moi feliz achلdego do escrito de Fr. Ram n Pazos, que foi dare en boas mans pol-a nosa fortuna; escritor que vostedes, con moito acerto, califican de Cancioneiro de Monfero, e que ven revorar que a nosa Galicia foi no medievo coma seguramente foi sempre ni o e fonte copiosa e ricaz de poetas; inda que houber no pasado quen coidou dicir unha verdade ao afrimar que Galicia nunca fora fertil n-eles, e que puido sere desmentido cando foron descubertos os Cancioneiros de Ajuda, da Vaticana e Colocci Brancuti. E cantos mلis se terلn perdido! Eu inda acoubillo a esperanza de que calquer dيa hase atopar alg n outro cancioneiro que testemu e que houbo tamén na nosa Terra unha ricaz e abondosa poesيa épica o que con teima ve en nos negando os historiadores literarios cal negaron denantes a nosa riqueza lيrica até que os cancioneiros citados apareceron e afincaron o contrario sen réprica posible. Como non habيa dare poetas unha terra cal a nosa habilitada por unha raza céltica, que, cando as suas mocedades يan loitar ل terraxe romana, cantaban na sua fala? Segundo testemu o de Silio Itلlico: barbara nuncpatriis ululatem carmina linguis ; esto é: que ululaban cantigas barbaras na fala da sua patria. O espيrito poético non se improvisa nen adequire supetamente por imitaci n; é algo circunstancial privativo e caracterيstico das razas, inda que poida se desenrolar e èrfeicionare por infruencias estra as. Non foi, non, preciso aos galehos, que vi eron a inxerire nas suas animas o sentimento estético e sua eispresi n en cantigas e compo يan cantos os bardos lembrando os feitos faza osos dos seus her is. Na Galiza todo canta: as aves, os ventos, o mar, a terra toda nas suas fragas, rيos, quenllas... e as xentes que nela habitan. cantan agora e cantaron sempre. Doulles as mais compridas gracias pol-a sua fina atenci n e deséxolles boas festas e miles de venturanzas no ano que prestes comenzarل. Seu devoto amigo [E(uxenio) Carré] De Orense, a 29 de diciembre, de Se or Don José Mھ Alvarez Blلzquez En Vigo. Mi querido amigo: Preciosa la inocentada del Cancionero de Monfero que acabo de recibir y leer, con extraordinario agrado, Por él se empareja Vd. con el conde de la Roca, probable autor del Cent n... del fingido Br. Cibdل Real, o con Ministro Gil Gonzلlez Dلvila, a quien se lo atribuye Adolfo de Castro; y tambi en con el propio Castro, que se nos di por inventor, en el etimol gico sentido del vocablo, del Buscapié a quien llam Ildefonso Martيnez Hernلndez Buscarruido ; y no digamos nada de aquellos caballeros guasones, que tan gentilmente se la jugaron, como sevillanos que eran, del dos y de a pu os al buen marqués de Jerez de los Caballeros,yasuhermano el duque de [Ilexible] falsificando cierta imaginaria rimada historialocal;ysinolvidaraleruditيsimo poeta, contertiulio, como los anteriores, de los aristocrلticos hermanos, y que desvel durante toda una noche, nada menos que al propio Menéndez y Pelayo, quien, al cabo, acab por definir que el Soneto que se le habيa dado por copiado en un viejo cartapacio, no tenيa mلs que unas cuantas lunas, o jornadas, de existencia y qye debيa de ser del que se decيa su descubridor afortunado, seg n se confirm después sin lugar a dudas, ya que el tal soneto era, ademلs, acr stico de su novia, cosa en la que nadie habيa reparado. Todo esto que voy diciendo significa que he calibrado cuanto he podido la afiligranada labor de V., y lo mucho que agradezco su recuerdo, Porque no olvido tampoco lo que Quintana escribi aprop sito del Cant n Espistolario : Si es invenci n, todo lo que gana en mérito literario lo pierde en crédito como instrumento probatorio. Y este secundario mérito es lo que a ustedyami menos nos importa, aunque supongo que siempre habrل alguno que pique ; aunque usted le diga la verdad. Le felicito y doy gracias infinitas por el regalo. Mis saludos y gratitud también a Luيs Vi as. Feliz a o!! Les abraza, [Antonio Rey Soto]

20 PAG: D18SR20 -- EDI: DEC18 [Carta mecanografada co timbre de Leandro Carré] [A Coru a] 17 de xaneiro do 1954 Sr. D. José Mھ ءlvarez Blلzquez VIGO [Carta mecanograda con timbre de Leandro Carré] [A Coru a] 31 de Xaneiro de 1954 Sr. D. Joxé Mھ Alvarez Blazquez VIGO Meu estimado amigo: Vin na Academia o folleto Cancioneiro de Monfero editado por Monterrey. No colof n figura como data de impresi n o 28 de nadal. Por outra parte o facsimil da decraraz n do frade que o copi u non parés escrito, pol-o tipo de letra, na época que aquela sinala. Isto pode indicar que tal Cancioneiro é unha co a de inocentes; mais, penso eu, unha persoa seria e ben preparada como vostede pode desprestixiar o seu nome c unha broma de tan natureza? Porque, se o tal cancioneiro é falsificado para dar unha broma de inocentes quen pode afirmar que o dيa de ma لn non imite outra cousa calquera con outro ouxeto? Demasiado seria paréceme a investigaz n e mail-o estudo das nosas cousas vellas, literarias, artيsticas, hist ricas, etc. para que se bote por terra o noso prestixio con bromas e falsedades. Pensando asي quixera que o seu achلdego fose verdadeiro Que me di vostede honradamente encol d isto? Se a cousa for seria e real, r golle me envيe un exemprar do folleto, que, sendo ap crifo, me non interesa. En esperas das s as novas, queda de vostede afectuosamente amigo q.ll.e.a.m. [Leandro Carré] [Escrito a man por Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez] Escrita ista carta, que se me demorou na mesa sin levar ao correo, recibo unha inelegante misiva de D. Leandro Carré seu irmلn? onde non se recata de empregar verbas malsoantes e onde, entre outras lindezas, di: Porque... Este despaciado pلrrafo encerra tanta ruindade que me impide toda resposta, a non ser que devolvese insulto por insulto, cousa a que eu xamais accederei. Ben me decato que Vde. nada ten que ver con todo isto e lle pido perd n por molestralle de novo. [Seu. (Xosé Marيa ءlvarez Blلzquez)] Meu estimado amigo: Meu irmلn Eugenio amostroume a carta que lle escribiu vostede, e vexo pol-o que da mi a lle di, que me non comprende ou non soupen expresarme ben. Volte a lêr o meu erscrito e verل: 1. Que cando vin o seu Cancioneiro de Monfero xulgueino real, o que nada ten de estrano porque é un traballo ben feito, e o achلdego non o estimei cousa imposيbele. 2. Que o te o a vostede por persoa seria e de valيa nesa cras de investigaz ns e estudos, o que contribuiu a que contribuيu a que o collera como auténtico. 3. Que sospetéi se seria unha broma pol-o colof n e mais pol-a decraraz n do frade. 4. Que consideraba un erro para vostede e o seu prestixio un chasco desa natureza, o que lamentarيa por vostede a quen estimo. Eu non me sinto molesto nin aldraxado persoalmente por un feito que me non atinxe en nada, pois nen sequer fun obsequiado coa inocentada. Nen inda que o fora noxarيame por unha broma. O neco que non atopéi ben, a meu modo de vel-as cousas, é que se enrede co que para os galegos debe ser motivo de respeto pol-o que representa na nosa cultura, tan combatida por Espa a adiante; mais esta diferencia de criterio non pode chegar ata o feito de insultar a ninguén, e menos a un amigo a quen estimo pol-os seus traballos. Eu non son dado a insultos nen aldraxes nin comprendo por qué dille vostede a meu irmلn que para contestar a mi a carta terيa que responder aos meus insultos con insultos. Perd olle a arroutada, froito quizais de que a mi a carta, leial e sinceira de verdadeiro amigo, despertou en sي o tempo âs consecuencias do mal paso que deu coa inocentada tan gabada por outros. Unha proba da sinceridade da mi a carta é que lle pedيa me dixera se o achلdego era certo ou non, e que desexaba que fose real; isto inda sospeitando que era unha broma. Acougue o seu escrito e xa que tantos parabens recibiu pol-a sua inocentada, esqueza o desgusto que lle caus u a mi a neca opini n contraria; e te a a seguranza de que on quixen en maneira algunha molestalo senon adevertilo. Como pode vostede considerarse insultado? Agardo que saberل apreciar a mi a boa fe, perdoar a rabecha que lle causei sen pretendelo, e me considerarل no adiante deica agora como un amigo, un verdadeiro amigo q.ll.e.p. [Leandro Carré]

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo

Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Isidoro Brocos: Academia (detalle), lapis sobre papel, 1881. Conmemórase este ano 2015 o 120 aniversario da primeira exposición realizada por un novísimo Pablo Picasso (1881-1973), que tivo lugar no número

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

Protagonista. Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas.

Protagonista. Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas. Protagonista 1 Vuelva a leer la presentación de la protagonista de esta unidad y marque las opciones correctas. 1. Marián Rico es de a) Costa Rica. b) Puerto Rico. 2. Regresa de a) un encuentro entre floristas

Más detalles

" Quién quiere durar más en la cama y disfrutar de un mejor sexo con su novia esta misma noche?"

 Quién quiere durar más en la cama y disfrutar de un mejor sexo con su novia esta misma noche? " Quién quiere durar más en la cama y disfrutar de un mejor sexo con su novia esta misma noche?" Hola, Estoy feliz de que haya decidido probar este material. Todo lo que necesita para mejorar su resistencia

Más detalles

ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES

ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES ANEXO 1. CARTEL ANCLAJE DE LAS EMOCIONES LAS EMOCIONES ALEGRÍA TRISTEZA ENFADO MIEDO ANEXO 2 CUENTO: EL MONSTRUO DE COLORES 2 ANEXO 3 - DIBUJOS: EMOCIONES VIVIDAS 3 ANEXO 4 - RECONOCEMOS LAS EMOCIONES

Más detalles

Te espero el día... a las... en

Te espero el día... a las... en Frases 15 Años 1 Pase meses tratando de organizar una fiesta inolvidable, pero me di cuenta que sin vos es imposible. Por eso te invito a fetejar Mis 15 Años 2 Hoy es mi noche, hoy se cumple mi sueño,

Más detalles

Mi ángel de la guarda

Mi ángel de la guarda Mi ángel de la guarda Victoria Eugenia Carolina Martínez Cardona Era la navidad del año 2000, cuando la familia atravesaba por una etapa difícil. Pero no una cualquiera, sino una dolorosa y fuerte. Unas

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS

RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS RELATO DE UNA HISTORIA COLEGIAL RECUERDOS Nuestro corazón es el lugar donde habitan los recuerdos, y hoy me toca desempolvar unos cuantos. Recuerdo con nitidez, a pesar de mi corta edad, mi primer día

Más detalles

Qué significa que en internet lo que ves y oyes puede no ser real? Por qué crees que un adulto podría ponerse el nombre de cariñosito?

Qué significa que en internet lo que ves y oyes puede no ser real? Por qué crees que un adulto podría ponerse el nombre de cariñosito? LECTURA PARA EL DÍA LUNES 8 DE OCTUBRE Caso 1: LO QUE VES PUEDE NO SER REAL María y Julia jugaban en Club Penguin cada una en su propio iglú, estaban muy contentas entrando y saliendo de todos los lugares

Más detalles

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana

BIBLIOTECA DE GALICIA. Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero Lino. González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana BIBLIOTECA DE GALICIA Del 5 de diciembre 2015 al 24 de enero 2016 Lino González Rubido: un dibujante olvidado en la prensa compostelana Se sabe muy poco de la vida y la obra de este dibujante. Nació en

Más detalles

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO

LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO 1 LAS 1000 PALABRAS MÁS FRECUENTES DEL CASTELLANO A continuación, se muestran las 1000 palabras más frecuentemente usadas del castellano (concretamente 1008 palabras) tomadas de los datos estadísticos

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN POR HOWARD Y HEIDI ANDRUEJOL (PREGUNTAS@ELBUNKER.NET) JUAN 1:1 34 Ahora podés conocer a Dios y darlo a conocer. 1. Los v.1-18 nos describen la deidad de Jesús (él es Dios):

Más detalles

EL CASO DE LA QUEJA DEL CLIENTE

EL CASO DE LA QUEJA DEL CLIENTE EL CASO DE LA QUEJA DEL CLIENTE En un esfuerzo por mejorar el servicio, la Lavandería "Presto Limpio" instaló un nuevo sistema computarizado diseñado para acortar el tiempo de espera del cliente y simplificar

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD

REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD Navidad, celebración en la cual la mayoría de las personas se dan permiso de ser felices, la Navidad hace de diciembre un mes especial, la Navidad hace de diciembre un mes

Más detalles

- Gané!- gritó Paolo y se puso a celebrar alrededor de Alejandro.

- Gané!- gritó Paolo y se puso a celebrar alrededor de Alejandro. QUE REINE LA PAZ Alejandro y Paolo tienen 12 años, eran vecinos y buenos amigos desde que estaban en preescolar y nunca habían tenido una pelea, supuestamente. Cierto día, ellos estaban jugando canicas

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

Llámame pequeña y hazme sentir grande

Llámame pequeña y hazme sentir grande Llámame pequeña y hazme sentir grande Por Adriana Aparicio Sarmiento 7 de septiembre de 2012 Acabo de comenzar el instituto. Lleno de gritos, silbidos, deportistas, animadoras Todo tipo de personajes,

Más detalles

Frases Para Cumpleaños. Allyson Journey

Frases Para Cumpleaños. Allyson Journey Frases Para Cumpleaños Allyson Journey Introducción Las frases nos ayudan a expresar nuestros pensamientos y sentimientos en nuestras tarjetas cuando no podemos encontrar las palabras correctas dentro

Más detalles

LA CAJA PARLANCHINA LUIS ANGEL NSE CHICAMPO

LA CAJA PARLANCHINA LUIS ANGEL NSE CHICAMPO LA CAJA PARLANCHINA LUIS ANGEL NSE CHICAMPO PERSONAJES: BRAIS MINIMOY: Protagonista del cuento. Es algo curioso y siente pánico cuando no hay adultos con el. MISORA: Habitante del misterioso lugar al que

Más detalles

Tu Iglesia diocesana, fuente de vocaciones

Tu Iglesia diocesana, fuente de vocaciones Tu Iglesia diocesana, fuente de vocaciones XLVIII JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 15 de mayo de 2011 IV Domingo de Pascua para educación infantil y primaria Para educación infantil Lunes

Más detalles

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN

DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN DEVOCIONALES PERSONALES EN JUAN POR HOWARD Y HEIDI ANDRUEJOL (PREGUNTAS@ELBUNKER.NET) JUAN 4:43 54 Creé hoy, aunque veás hasta mañana. 1. En este pasaje encontramos a personas que conocen a Jesús, porque

Más detalles

d. Qué tienen ustedes en común?

d. Qué tienen ustedes en común? Preparación 1. Contesta estas preguntas. a. De tus compañeros escolares, quiénes son tus amigos? b. Desde hace cuánto tiempo los conoces? c. Cómo es su amistad fuera de la escuela? Qué hacen juntos? d.

Más detalles

Siguiendo en las pisadas de Jesucristo, esta lección

Siguiendo en las pisadas de Jesucristo, esta lección EN LAS PISADAS DE JESUCRISTO EL HIJO DE DIOS Lección 5 Las bodas en Caná Lectura bíblica: Juan 2:1-11 Texto para memorizar: Juan 2:5 Objetivo: Relatar la primera señal que Jesús hizo y recalcar que Él

Más detalles

DISCURSO DEL PADRE JOSÉ LÓPEZ-CALO

DISCURSO DEL PADRE JOSÉ LÓPEZ-CALO DISCURSO DEL PADRE JOSÉ LÓPEZ-CALO Ilmo. Sr. Presidente de la Fundación Santiago Rey Fernández- Latorre, Patronato de la Fundación y miembros del Jurado del Premio Fernández Latorre. Excelentísimas e Ilustrísimas

Más detalles

Ofrenda a la Virgen. 30 de mayo 2014

Ofrenda a la Virgen. 30 de mayo 2014 Ofrenda a la Virgen 30 de mayo 2014 ESQUEMA: Hacia las 9:10h, se van colocando todos los niños. Comienzan los de 6º y acaban los de Infantil. Se colocan en filas de 12, a ambos lados, dejando un pasillo

Más detalles

CARTA ABIERTA a... MAMEN - Educadora, por vocación -

CARTA ABIERTA a... MAMEN - Educadora, por vocación - CARTA ABIERTA a... MAMEN - Educadora, por vocación - COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE VIDA Estimada y querida Mamen. Te felicito por tu vocación de EDUCADORA. Hoy, delante de unas hojas de papel, he pensado

Más detalles

El Test del Amor CURSO INTENSIVO PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE TUS RELACIONES. Hola:

El Test del Amor CURSO INTENSIVO PARA TRANSFORMAR POSITIVAMENTE TUS RELACIONES. Hola: El Hola: Antes que nada quiero darte las gracias por haber tomado acción y decidido iniciar el camino para recuperar al amor que has perdido o quizás el amor que sientes que estas perdiendo. En Salud y

Más detalles

La increíble historia de Kiki y Sabrina

La increíble historia de Kiki y Sabrina La increíble historia de Kiki y Sabrina Puede que pienses que la historia que voy a contarte es un cuento, pero no es así, porque los cuentos se inventan y no ocurren de verdad. Sin embargo, la historia

Más detalles

CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN A LA COMIDA

CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN A LA COMIDA CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN A LA COMIDA SOBRE COMER Y TENER HAMBRE 9 En momentos como ése, me resulta muy útil conversar conmigo misma, formular un diálogo en el cual una voz pregunta y otra responde, ya

Más detalles

Redacciones ganadoras del XII Concurso de Redacción Un día sin alcohol de CALA

Redacciones ganadoras del XII Concurso de Redacción Un día sin alcohol de CALA Fieles a la cita anual con el Concurso de Redacción "Un día son alcohol" organizado por el Centro de Ayuda y Liberación de Alcohólicos de Antequera (CALA) que ha alcanzado la décimo segunda edición reproducimos

Más detalles

- 27 de. mucha. nosotros. Un niño que. está. a orar, Por. s, vamos. eso, a lo. semanas.

- 27 de. mucha. nosotros. Un niño que. está. a orar, Por. s, vamos. eso, a lo. semanas. Adviento 2011 en Escuelas Católicas 1º Domingo de Adviento - 27 de noviembre Quien desea tener algo también debe de entregar algo Martin Luther Kihg Para la presentación del Adviento 20111 Un año se sucede

Más detalles

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA»

PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROGRAMA PARA EL CULTO DE MENORES «MAS VALIOSO QUE EL ORO Y LA PLATA» PROPOSITO DEL PROGRAMA: Despertar en los jóvenes el amor a las madres y la obediencia, teniendo en mente el quinto mandamiento. PERSONAJES:

Más detalles

Los derechos de los niños y de las niñas

Los derechos de los niños y de las niñas Los s de los niños y de las niñas Hace muchos años atrás un grupo de personas de todos los países del mundo se reunieron y conversaron acerca de las condiciones difíciles en que algunos niños y niñas vivían.

Más detalles

Xornada sobre Mediación

Xornada sobre Mediación Xornada sobre Mediación Datas: 7 e 8 de abril de 008 Lugar: Salón de Actos do Ilustre Colexio de Avogados Santiago de Compostela Docentes: Flor Hoyos (Educadora Social) e Mª Jesús Vieito (Avogada) Valoración

Más detalles

UN CUENTO PARA EMPEZAR

UN CUENTO PARA EMPEZAR Campaña institucional 2011-2012 Catequesis infantil UN CUENTO PARA EMPEZAR Comenzamos leyendo este cuento: La nube Topami Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, había una nube llamada Topami que,

Más detalles

Taller de Relaciones familiares

Taller de Relaciones familiares Taller de Relaciones familiares Formación con Joan Contreras Observaciones: - los diferentes ejercicios duran en total unas dos horas. - Mejor leer todo entero por encima y luego decidir hacerlo en un

Más detalles

1.- Crees que estás con la confianza de rendir bien este año y por quitarle el puesto a Limenza?

1.- Crees que estás con la confianza de rendir bien este año y por quitarle el puesto a Limenza? Luis Marín 1.- Crees que estás con la confianza de rendir bien este año y por quitarle el puesto a Limenza? Si, estoy bastante confiado con mi rendimiento, con lo que he logrado hasta ahora. Pero hablar

Más detalles

Estudié diseño, quiero vender diseño Fernando Del Vecchio Diciembre 15, 2009

Estudié diseño, quiero vender diseño Fernando Del Vecchio Diciembre 15, 2009 Estudié diseño, quiero vender diseño Fernando Del Vecchio Diciembre 15, 2009 Aclaración: La presente conversación es ficticia, ya que nunca grabo las reuniones con clientes. Sin embargo, representa las

Más detalles

Maruja, si, esa soy yo, una Maruja. Mi vida es normal, bonita,

Maruja, si, esa soy yo, una Maruja. Mi vida es normal, bonita, PRÓLOGO Soy un ama de casa muy corriente, sencilla y simple, así me describo yo, y algo dentro de mí me decía que tenía que escribir este libro. Todo empezó como una terapia para mí, hasta que me di cuenta

Más detalles

Parejas rotas por culpa de las nuevas tecnologías?

Parejas rotas por culpa de las nuevas tecnologías? PROVA PARA AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR DOS MAIORES DE 23 ANOS 2015/2016 Escola Superior de Educação e Comunicação Licenciatura em Ciências da Comunicação Componente Específica

Más detalles

JESÚS Y LOS DIEZ LEPROSOS (D.11.1.10)

JESÚS Y LOS DIEZ LEPROSOS (D.11.1.10) JESÚS Y LOS DIEZ LEPROSOS REFERENCIA BÍBLICA: Lucas 17:11-19 VERSÍCULO CLAVE: CONCEPTO CLAVE: OBJETIVOS EDUCATIVOS: "Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en favor de los hombres! Ofrézcanle

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

Primer testimonio - Abril 1 del 2014

Primer testimonio - Abril 1 del 2014 ANA MARIA GARCIA PABON Economía y Negocios Internacionales Semestre de intercambio Universidad de Barcelona - Facultad de Economía y Empresa Barcelona - España 2014 Primer testimonio - Abril 1 del 2014

Más detalles

Dar Seguimiento a tus Prospectos.

Dar Seguimiento a tus Prospectos. Dar Seguimiento a tus Prospectos. La fortuna esta en el seguimiento, la mayoría de las personas no dan ningún seguimiento. Como Profesional necesitas entender conceptos para dominar esta habilidad: Concepto

Más detalles

Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo!

Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo! Día 7: Salir de la deuda Pagar hasta el último centavo! Me encanta el audio de hoy. Hablo de cómo la palabra Dios está muy cargada para mucha gente. Algunos cerrrarán la puerta, para nunca ser abierta

Más detalles

2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Spanish Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript

2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION. Spanish Continuers. (Section I Listening and Responding) Transcript 2012 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Spanish Continuers (Section I Listening and Responding) Transcript Familiarisation Text Hola Manuel! Sabes qué? En la escuela vamos a tener un equipo de rugby

Más detalles

LECCIÓN. Ahora veo! Breve introducción SERVICIO. Servimos a Dios cuando nos interesamos en los demás.

LECCIÓN. Ahora veo! Breve introducción SERVICIO. Servimos a Dios cuando nos interesamos en los demás. LECCIÓN Año A Cuarto trimestre Lección 4 Ahora veo! SERVICIO Servimos a Dios cuando nos interesamos en los demás. Versículo para memorizar Lo único que sé es que yo era ciego, y ahora veo (Juan 9:25).

Más detalles

Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.

Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. TEMA: HAGA LO CORRECTO. TEXTO: Varios FECHA: 15 de abril de 2012 Lectura Bíblica: Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería

Más detalles

PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO)

PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO) PROFE! TÚ TAMBIÉN PUEDES APRENDER A SER ASERTIVO! (TUTORIAS 1º ESO) Ser asertivo es sinónimo de ser habilidoso socialmente. Y poseer habilidades sociales (HS) eficaces se refiere a poseer comportamientos

Más detalles

EL PUEBLO PIDE UN REY HUMANO (C.9.3.2)

EL PUEBLO PIDE UN REY HUMANO (C.9.3.2) EL PUEBLO PIDE UN REY HUMANO REFERENCIA BÍBLICA: 1 Samuel 8, 12:12-25 VERSÍCULO CLAVE CONCEPTO CLAVE: "No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en

Más detalles

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2:8,9

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2:8,9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe Efesios 2:8,9 SÍ! NO! Somos salvos por Somos salvos por medio de la No

Más detalles

CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Nelson Daniel Venturini

CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Nelson Daniel Venturini CAMBIOS SE AVECINAN EN TU VIDA DIOS COMENZÓ A TRABAJAR EN TÍ Qué es la Salvación? La salvación es el objeto de la herencia cristiana, la poseción de la gloria divina. La salvación es una realidad presente,

Más detalles

Antiguo Testamento. Mission Arlington Mission Metroplex Currículo Lección 9 Página 1

Antiguo Testamento. Mission Arlington Mission Metroplex Currículo Lección 9 Página 1 Antiguo Testamento Creada para uso con niños principiantes, y principiantes que no asisten a una iglesia Adaptable para todas edades, incluyendo adultos. Mission Arlington Mission Metroplex Currículo Lección

Más detalles

PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO

PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO 1 Asociación de Alumnos Programa de Mayores Universidad de Vigo Campus de Vigo PROGRAMA DE MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, CAMPUS DE VIGO ACTO DE FIN DE CURSO 2014-2015 Vigo, 29 de mayo de 2015, Hotel

Más detalles

Ganancias Secretas. Como Ganar Hasta $200 Dólares Diarios Realizando Trabajos Sencillos. Copyright Derechos Reservados www.ganancias-secretas.

Ganancias Secretas. Como Ganar Hasta $200 Dólares Diarios Realizando Trabajos Sencillos. Copyright Derechos Reservados www.ganancias-secretas. Ganancias Secretas Como Ganar Hasta $200 Dólares Diarios Realizando Trabajos Sencillos Copyright Derechos Reservados www.ganancias-secretas.com El Nuevo Secreto Para Ganar Dinero Trabajando Desde Casa

Más detalles

Un milagro inesperado

Un milagro inesperado Un milagro inesperado El toque de Jesús. Una ocasión Jesús iba a una ciudad llamada Naín, y al llegar a la entrada de la ciudad se topó con un grupo de personas que llevaban a un joven a enterrar; este

Más detalles

Escrituras: Lucas 2:1-20 Juan 1:14-18 Mateo 1:22-23 Isaías 7:14. Metas: Reconocer que Jesús es Emanuel Reconocer que Jesús quiere estar con nosotros.

Escrituras: Lucas 2:1-20 Juan 1:14-18 Mateo 1:22-23 Isaías 7:14. Metas: Reconocer que Jesús es Emanuel Reconocer que Jesús quiere estar con nosotros. Lección 3: Jesús es... Emmanuel/ página 1 Escrituras: Lucas 2:1-20 Juan 1:14-18 Mateo 1:22-23 Isaías 7:14 Metas: Reconocer que Jesús es Emanuel Reconocer que Jesús quiere estar con nosotros. Verso de memoria

Más detalles

Lección 1 CÓMO COMPARTIR SU FE. El Propósito de Esta Lección

Lección 1 CÓMO COMPARTIR SU FE. El Propósito de Esta Lección Lección 1 CÓMO COMPARTIR SU FE El Propósito de Esta Lección Ahora que ha descubierto el gozo del perdón de los pecados y una nueva vida en Cristo, sin duda querrá que sus amigos y familiares no cristianos

Más detalles

GUÍA PARA FAMILIAS. Con ésta GUIA pretendemos ayudaros para que lo hagáis también desde casa. Queremos ayudar a que nuestras hijas e hijos

GUÍA PARA FAMILIAS. Con ésta GUIA pretendemos ayudaros para que lo hagáis también desde casa. Queremos ayudar a que nuestras hijas e hijos GUÍA PARA FAMILIAS El hecho de ser una persona emprendedora está relacionado con capacidades como la creatividad, la autoestima, etc. Como ya sabéis desde el centro y gracias al programa EGIN ETA EKIN

Más detalles

1000 Maneras de Ser Feliz Taller Abierto al Público. Ejercicio: Elegir ser Feliz

1000 Maneras de Ser Feliz Taller Abierto al Público. Ejercicio: Elegir ser Feliz 1000 Maneras de Ser Feliz Taller Abierto al Público Ejercicio: Elegir ser Feliz 1. Dá un ejemplo de cuando has experimentado felicidad. 2. Si eligieras ser feliz la mayor parte del tiempo, como sería diferente

Más detalles

Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe www.virgendeguadalupe.org.mx

Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe www.virgendeguadalupe.org.mx Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe www.virgendeguadalupe.org.mx Versión estenográfica de la Homilía pronunciada por S. E. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez, Obispo de la Diócesis de

Más detalles

Moisés con los 10 mandamientos de Philippe de Champaigne Museo Hermitage San Petersburgo. Carol Gerten Fine Art

Moisés con los 10 mandamientos de Philippe de Champaigne Museo Hermitage San Petersburgo. Carol Gerten Fine Art 1 QUÉ TE HA DADO DIOS? Moisés con los 10 mandamientos de Philippe de Champaigne Museo Hermitage San Petersburgo. Carol Gerten Fine Art Breves líneas pero suficientes para que te sumerjas en Dios. Hazlo

Más detalles

- Aprovechando el logo del Año Vocacional, añadimos al lado tantas huellas como días de oración haremos, que de abril del 2014 a mayo del 2015 son 12.

- Aprovechando el logo del Año Vocacional, añadimos al lado tantas huellas como días de oración haremos, que de abril del 2014 a mayo del 2015 son 12. ORACIONES VOCACIONALES 1. LOGO. Para dar continuidad a las oraciones vocacionales y de forma visual ayudar a los alumnos a que relacionen las oraciones que vamos haciendo a lo largo de todos estos meses

Más detalles

El Camino a Canaán...

El Camino a Canaán... El Camino a Canaán Va a Ir a Su Hogar Celestial Página 1 de 5 El Camino a Canaán... Va a Ir a Su Hogar Celestial Lección Doce El Camino a Canaán Va a Ir a Su Hogar Celestial Página 2 de 5 COMPROMISO Yo

Más detalles

LA OPCIÓN FUNDAMENTAL

LA OPCIÓN FUNDAMENTAL PASO 3 LA OPCIÓN FUNDAMENTAL OBJETIVOs Descubrir cómo la persona puede vivir todo desde un determinado valor que llena de sentido toda su existencia. Descubrir que la elección de las personas en su forma

Más detalles

VEN (SI MAYOR) Letra y música: G. Torres. SOL DE JUSTICIA (DO MAYOR) Letra y Música: G. Torres. En su presencia unción y poder conseguirás

VEN (SI MAYOR) Letra y música: G. Torres. SOL DE JUSTICIA (DO MAYOR) Letra y Música: G. Torres. En su presencia unción y poder conseguirás VEN ( MAYOR) Letra y música: G. Torres Jesús me dió el poder Me habló y me dijo que m #m # Al enemigo lo tengo bajo mis pies Me dió su dulce unción Me prepara y me da de su amor Y hoy le digo yo quiero

Más detalles

Iglesia Evangélica ADE RONDA NO MIRANDO ATRÁS

Iglesia Evangélica ADE RONDA NO MIRANDO ATRÁS 1 NO MIRANDO ATRÁS De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17 I. SOY NUEVA CRIATURA. Cuando la Biblia habla de

Más detalles

17 de noviembre de 2015 Auditorio de Rectoría

17 de noviembre de 2015 Auditorio de Rectoría Ing. Juan Carlos López Abad (Ingeniería Industrial, gen. 94), Medallista Generación Anáhuac 2015 17 de noviembre de 2015 Auditorio de Rectoría Estimado Padre Cipriano Sánchez, Rector de la Universidad

Más detalles

LA PARABOLA DEL TESORO ESCONDIDO

LA PARABOLA DEL TESORO ESCONDIDO LA PARABOLA DEL TESORO ESCONDIDO Además, el reino de los cielos es semejante aun tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene,

Más detalles

Cómo criar a nuestros hijos adolescentes IV Parte: Cómo acercarnos a ellos

Cómo criar a nuestros hijos adolescentes IV Parte: Cómo acercarnos a ellos Parte: Cómo acercarnos a ellos INTRODUCCIÓN Muchas veces, los padres se acercan a nosotros para una consejería y nos comentan sus preocupaciones; la mayoría, tienen que ver con los comportamientos y las

Más detalles

Quién ha adaptado el texto? Qué es una adaptación? Quién es el ilustrador? Qué es un ilustrador?

Quién ha adaptado el texto? Qué es una adaptación? Quién es el ilustrador? Qué es un ilustrador? Nombre... Fecha... A MODO DE INTRODUCCIÓN 1 Los libros están compuestos de partes (portada, lomo, contraportada, índice, solapa ). Busca la siguiente información y di en qué parte del libro la has encontrado:

Más detalles

LISTA DE DEDICTORIAS. * No se hacen leyendas especiales.

LISTA DE DEDICTORIAS. * No se hacen leyendas especiales. LISTA DE DEDICTORIAS * No se hacen leyendas especiales. * Puedes dedicar tu agradecimiento a quien tú quieras, ejemplos : A mis Padres, A mis Padres y Hermanos, A Carlos, Al Maestro José Pablo Vázquez

Más detalles

Josue 24:14. www.castillocolombia.com LECCIÓN: YO TENGO DERECHO A DECIDIR CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA PARA INTERACTUAR

Josue 24:14. www.castillocolombia.com LECCIÓN: YO TENGO DERECHO A DECIDIR CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA PARA INTERACTUAR CLASES PARA ESCUELA DOMINICAL O GRUPOS DE VIDA LECCIÓN: YO TENGO DERECHO A DECIDIR Josue 24:14 OBJETIVO: Que los niños conozcan lo importante que es para Dios su familia. ORACIÓN INICIAL: Padre celestial,

Más detalles

A CARTA DE PRESENTACIÓN

A CARTA DE PRESENTACIÓN A CARTA DE PRESENTACIÓN 1. QUE É UNHA CARTA DE PRESENTACIÓN? É unha carta que acompaña ao Currículum vitae e que serve como tarxeta de visita, nela dámonos a coñecer á empresa e solicitamos unha entrevista

Más detalles

Belo Regalos. Regalos que te mantendrán en su mente.

Belo Regalos. Regalos que te mantendrán en su mente. Belo Regalos Regalos que te mantendrán en su mente. -Belo regalos obsequia el presente reporte cortesía del autor como muestra de que realmente nos interesan las parejas y su armonía, nos interesa el amor

Más detalles

DINÁMICO. Discipulado LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES. Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado)

DINÁMICO. Discipulado LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES. Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN TRES Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) PREPARACIÓN Prepararé para decir de memoria Apocalipsis 1:8. Leeré un capítulo por día, Juan

Más detalles

Prefiero las muñecas de trapo que hace mi abuela.

Prefiero las muñecas de trapo que hace mi abuela. HISTORIAS VERDADERAS Por Juanita Conejero No me gustan mucho los juguetes plateados, dorados y fosforescentes que venden en las vidrieras de mi ciudad. Prefiero las muñecas de trapo que hace mi abuela.

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

LA OLA. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons

LA OLA. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons LA OLA Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons Desde hace unos días cuando le tiro la pelota a Chispa, no sale corriendo a por ella para luego volver a traérmela. Los papás me han dicho

Más detalles

MARÍA, MADRE NUESTRA María Madre Nuestra Flor de juventud. Soy como un camino al anochecer, Que busca en el silencio Los pasos de tu ayer.

MARÍA, MADRE NUESTRA María Madre Nuestra Flor de juventud. Soy como un camino al anochecer, Que busca en el silencio Los pasos de tu ayer. MONICIÓN DE ENTRADA María en el instante del anuncio del Ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo. Dio la vida al mundo y la Iglesia la venera como madre amantísima. Ella es la humilde

Más detalles

LA BIBLIA. Sabía usted que Dios ha escrito una serie completa de cartas de amor para nosotras, diciéndonos y mostrándonos cuánto Él nos ama?

LA BIBLIA. Sabía usted que Dios ha escrito una serie completa de cartas de amor para nosotras, diciéndonos y mostrándonos cuánto Él nos ama? LA BIBLIA Introducción Qué mujer no atesora una carta de amor de quien ama? Hay en todas nosotras una necesidad de saber que somos tenidas en cuenta y valoradas, particularmente por una persona que amamos.

Más detalles

TRES MAGOS Y UN MESÍAS

TRES MAGOS Y UN MESÍAS LECCIÓN TRES MGOS Y UN MESÍS as ido alguna vez a un lugar que no conocías? Los magos se encontraban en esa situación mientras buscaban a Jesús. Casi lo único que sabían era que se trataba de un rey. unque

Más detalles

INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA. Angélica María Guerrero Escamilla. Estudiante de la Licenciatura en Derecho

INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA. Angélica María Guerrero Escamilla. Estudiante de la Licenciatura en Derecho PRESENTA: INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA.. Asesora INEA Estudiante de la Licenciatura en Derecho Col. Rancho Nuevo, Mpio. de Apaseo el Grande, Gto. Octubre de 2003 1 INNOVACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Más detalles

EL SECRETO DE MI ABUELA

EL SECRETO DE MI ABUELA EL SECRETO DE MI ABUELA Esa noche no había podido dormir, me tocaba ir a casa de mi abuela. Con ella me pasaba horas y horas hablando, me contaba todas sus experiencias, todas sus historias y me ayudaba

Más detalles

Mi experiencia. ERASMUS ROMA 2007/2008 Sergio Mayoral Martínez http://correo.ugr.es

Mi experiencia. ERASMUS ROMA 2007/2008 Sergio Mayoral Martínez http://correo.ugr.es Mi experiencia ERASMUS ROMA 2007/2008 Sergio Mayoral Martínez http://correo.ugr.es Introducción: Mi nombre es Sergio Mayoral Martínez, y he cursado un año con la Beca Erasmus en la ciudad de Roma, concretamente

Más detalles

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy?

a. Que es lo que se repite una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en cien años? b. Si me nombras desaparezco. Quien soy? Tres catequesis a partir de la carta apostólica LA PUERTA DE LA FE de Benedicto XVI. Para el/la Catequista 2. SAN AGUSTÍN (Grupos de postcomunión) Como afirma san Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo.

Más detalles

Los Tres lenguajes. Cuando concluyó el año, el chico volvió a su casa y el padre le preguntó:

Los Tres lenguajes. Cuando concluyó el año, el chico volvió a su casa y el padre le preguntó: Los Tres lenguajes Hermanos Grimm Vivía en Suiza un viejo Conde que tenía un hijo único; pero era el pobre tan tonto, que no podía aprender nada. Su padre le dijo cierto día: Escúchame, hijo mío. Me ha

Más detalles

VIDA EN EL PARAISO. Yahveh Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara.

VIDA EN EL PARAISO. Yahveh Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. VIDA EN EL PARAISO Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo de la tierra; luego sopló en sus narices UN aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yahveh Dios plantó un jardín en un

Más detalles

Compromiso Total: Toma Tu Cruz Pastor Jesús Figueroa

Compromiso Total: Toma Tu Cruz Pastor Jesús Figueroa Compromiso Total: Toma Tu Cruz Pastor Jesús Figueroa Mateo 16:24 25 (RVR60) 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.

Más detalles

COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ.-GIJÓN Pág. 1. Colegio Patronato San José GIJÓN

COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ.-GIJÓN Pág. 1. Colegio Patronato San José GIJÓN COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ.-GIJÓN Pág. 1 Colegio Patronato San José GIJÓN COLEGIO PATRONATO SAN JOSÉ.-GIJÓN Pág. 2 Los VALORES que se van a trabajar durante este trimestre con los niños/as del 1º nivel

Más detalles

Capítulo 1 La comunicación y los problemas de la audición

Capítulo 1 La comunicación y los problemas de la audición 1 Capítulo 1 La comunicación y los problemas de la audición En todo el mundo hay muchos niños que son sordos o que oyen muy poco. Muchas veces los padres nunca descubren por qué su hija o su hijo es sordo.

Más detalles

CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 28, 9-10; R E V I S I Ó N D E S G L O S A D A D E Mt 28, 9-10;

CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO Mt 28, 9-10; R E V I S I Ó N D E S G L O S A D A D E Mt 28, 9-10; A.M.S.E. Aparición a las santas mujeres María Magdalena y la ora María (es decir, María la de Santiago, mencionada en Mt 27, 56.61) son las primeras en ver a Jesús resucitado. San Mateo narra aquí su reacción.

Más detalles

LEYENDO UN CUENTO. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons

LEYENDO UN CUENTO. Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons LEYENDO UN CUENTO Cinco cuentos para leer en voz alta. Autor: Antonio Pons Hoy, vamos a leer cuentos en voz alta, dijo el maestro. Pero si hoy tocan mates, pensé yo enfadado. El resto de los niños gritaron

Más detalles

El toque humano (Parte 1)

El toque humano (Parte 1) El toque humano (Parte 1) Transcripción del vídeo En este vídeo me gustaría compartir una sencilla estrategia que permitió cerrar un 40% más de ventas... y que, efectivamente nació de una "casualidad"

Más detalles

IV. 3. PENSAMIENTOS DE TERESA DE CALCUTA

IV. 3. PENSAMIENTOS DE TERESA DE CALCUTA IV. 3. PENSAMIENTOS DE TERESA DE CALCUTA La Madre Teresa merece un lugar especial porque toda su obra es un mensaje de amor. Dedicó plenamente su vida al cuidado de los más necesitados: los enfermos, los

Más detalles