1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informaziofluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2006eko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Informe de gestión 1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Administración Pública, cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2006 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2006 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2006, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Elaboración de políticas tecnológicas y de

2 seguridad. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitate Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2006ean bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio Informatikoak Garatu eta Mantentzeko Zerbitzuen artean, hona hemen urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Bizkaiko Foru Aldundiaren irudi korporatibo berria. Aplikazio, inprimaki, zigilu, argitalpen, iragarki ofizial eta abar guztiak diseinu berrira egokitzea. Irudien kudeatzaile korporatiboaren (ImagePlus) bihurtze- eta biltegiratze-moduluan funtzionaltasun berria garatzea; dokumentuak katalogatzeko karpetak sortzeko aukera ematen du. Foru Aldundi osoko geografia informazioko sistemaren (GIS) programa eta utilitate orokorrak garatu eta mantentzea. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2006 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2006 han sido los siguientes: Generales Nueva Imagen Corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia. Adaptación de todas las aplicaciones impresos, sellos, publicaciones, anuncios oficiales al nuevo diseño.. Desarrollo de una nueva funcionalidad en el módulo de conversión y almacenamiento del gestor corporativo de imágenes (ImagePlus), que permite crear carpetas para la catalogación de documentos. Desarrollo y mantenimiento de programas y utilidades generales del sistema de información geográfico "GIS" de toda la Diputación Foral.

3 OnDemand (irteera inprimatuen errepositorio korporatiboa) atzitzeko azpiegitura berria garatzea (Lantik-ena berarena); IBMk hornitutakoa trinkotuko du horrek. Horrela, Lantik-en premietara hobeto moldatuko diren programatzaileetarako eta Java motekin irakurterrazagoa izango da eta produktuaren zerbitzari bereziarekiko komunikazioa hobea izango da. Edukiak katalogatu eta kudeatzeko web aplikazioa garatzea. Aplikazio honek argitaratu, kontsultatu eta dauden edukiekin lotzeko aukera emango du, probak egin ahal izateko eta nahi bada, aplikazioan bertan erabili ahal izateko. Espedienteen azpiegitura. HIDRANET eta HIDRADOC tresnen eta zerbitzarien euskarria: Zerbitzariak: Garapena, Probak eta Ekoizpena; sistemako softwarearen laguntza teknikoa, kontrola eta kudeaketa; Gorabeheren kontrola eta ebazpena; fluxu-motorren kontrola eta kudeaketa; eta abar. FrameWork ATOMera egokitzea eta hobekuntzak egitea (J2EE plataforma). Framework ATOMi (J2EE aplikazioetarako zerbitzu komunen azpiegitura) aplikazioen test orriak, modu errazean eta programatzaile guztietarako modu berean, egiteko aukera ematen duten mota berriak gehitzea. J2EEn garatutako kudeaketa-aplikazioak WebSphere aplikazioen zerbitzariaren bertsio berrira (WAS 5.1.1) bihurtzea. Zehatzak Herri Administrazioaren saila Foru Moldiztegian lortutako quark formatuko fitxategiak txt bihurtu, baliozkotu, kargatu eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (BAO) Interneten argitaratzeko prozesu automatikoa eta egunerokoa. Hauteskundeen informazio historikoaren sistemarako modulu berria garatzea (Udal- Hauteskundeak, Foru-Hauteskundeak, Eusko Legebiltzarrekoak, Hauteskunde Orokorrak eta Europakoak), urteaz geroztik Bizkaiko Lurralde Historikoan egin diren hauteskundedeialdietako zerrendak eta fitxategirako irteerak lortzeko (Bizkaiari dagozkion emaitzak). Prestakuntza kudeatzeko aplikazio berria, funtzionaltasun berriak dituena, eta sailak Desarrollo de una nueva infraestructura (propia de Lantik) para acceso a ondemand, (repositorio corporativo de salidas impresas) que empaquete la suministrada por IBM, siendo así más legible para los programadores y con Clases Java que se adapten más a las necesidades de Lantik y la comunicación con el servidor específico del producto. Desarrollo de una aplicación Web para la catalogación y gestión de contenidos. Esta aplicación permitirá publicar, consultar y enlazar con los contenidos existentes, para poder probarlos y si interesa utilizarlos en su propia aplicación. Infraestructura de Expedientes. Soporte a la herramientas y a los servidores HIDRANET e HIDRADOC: Servidores: Desarrollo, Pruebas y Producción; soporte técnico, control y gestión del software de base; Control y resolución de incidencias; Control y gestion de los motores de flujo; Etc. Adaptaciones y Mejoras al FrameWork ATOM (Plataforma J2EE). Incorporación al framework ATOM (infraestructura de servicios comunes para aplicaciones J2EE) de unas nuevas clases que permiten realizar las páginas de test de las aplicaciones, de una forma sencilla y de la misma forma para todos los programadores. Conversión de las aplicaciones de gestión desarrolladas en J2EE a la nueva versión del servidor de aplicaciones WebSphere (WAS 5.1.1). Especificos Departamento Foral de Administración Pública Proceso automático y diario de conversión de ficheros obtenidos en la Imprenta Foral en formato quark a formato txt, validación, carga y publicación Web del Boletín Oficial de Bizkaia (BOB). Desarrollo de un nuevo módulo para el sistema de Información Histórica de Elecciones (Municipales, Forales, Parlamento Vasco, Generales y Europeas) para la obtención de listados y salidas a fichero de las diferentes convocatorias electorales que se han ido produciendo en el Territorio Histórico de Bizkaia desde 1977 (resultados correspondientes a Bizkaia).. Nueva aplicación de Gestión de Formación que incluye nuevas funcionalidades y se pueda

4 erabilitako beste aplikazio batzuekin integratu daiteke. Sailaren administrazio-prozeduren mekanizazioa: integrar con otras aplicaciones utilizadas por el departamento. Mecanización de los Procedimientos Administrativos del Departamento: - Pasabidea garatzea - Desarrollo de la Pasarela - Azpiegitura garatzea. - Desarrollo de la Infraestructura - Administrazio-prozeduren mekanizazioa taldeka: - Mecanización de los procedimientos administrativos por grupos: a) 10. Taldea. Lizentziak eta Baimenak.(24) a) Grupo 10. Licencias y Permisos.(24) b) 15. Taldea. Ordutegiaren planifikazioa eta kontrola.(8). b) Grupo 15. Planificacion y control horario.(8). c) 09. Taldea. Ezgaitasunak. (7) c) Grupo 09. Incapacidades. (7) d) 12. Taldea. Prestakuntza. (10) d) Grupo 12. Formacion. (10) e) 05. Taldea. Zerbitzu-eginkizunak.(6). e) Grupo 05. Comisión de Servicios.(6). BFA, IFAS eta EITBrako lanpostuen sistemaren bidez I. kapituluko Aurrekontuak egin eta betearazten dituen aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea. Lanpostuak kudeatzeko aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea : Nekazaritza saila Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien titularrentzako laguntzak eta hobariak izeneko aplikazioan funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak ezarri dira. Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa (AUE): - Datuen eredua berrikustearen ondoriozko moldaketak egin dira. - Ziortza-Bolibarren banaketa. AUE eta SIMO udalerri berrira egokitu dira. Behi-aziendaren errolda eta kanpaina: EAEra sartzen diren animalien toki-aldaketen jakinarazpena eta informazioaren karga automatikoa.- Ardi- eta ahuntz-aziendaren errolda eta kanpaina: Animaliak identifikatzeko arautegi berria sartzearen ondorioz, belarritakoen formatu berria egokitzeko prozesu berria garatzea; 7 digitutik 14ra handitu eta 15 posizioetako txipa egokitu behar izan da. Zehapen-espedienteak: Distantzien moduluak Mendien eta Suteen gainerako espedienteetara Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación que realiza la elaboración y ejecución de Presupuestos del Capítulo I por el sistema de puestos para la D.F.B., IFAS y EITB. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de gestión de puestos de trabajo : Departamento Foral de Agricultura Nuevas funcionalidades y mejoras a la aplicación de Ayudas y primas a titulares de explotaciones agrarias y ganaderas. Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA): - Adaptaciones como consecuencia de la revisión del modelo de datos. - Desanexión Ziortza-Bolibar. Adaptación de REGA y SIMO al nuevo municipio. Censo y campaña bovino : Notificacion de movimientos de entrada de animales a la C.A.P.V. y carga automática de la información.- Censo y campaña ovino-caprino: Desarrollo de un nuevo proceso para adaptar el nuevo formato de crotal, ampliando de 7 a 14 dígitos y el chip de 15 posiciones, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa de identificación. Expedientes Sancionadores: Adaptación de los módulos de distancias al resto de expedientes de

5 egokitzea. Aitortutako lur-zatiak: SIGPACeko kargak eta ateratzeak egiteko modulu berria garatzea. - Aziendaren osasun kontrola: PDA terminal eramangarrien aplikazioan funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak gehitzea. - Bererroldaren deskarga automatikorako prozesu berria (osasun-probarik gabeko animaliak). - Laborategian identifikatu gabeko belarritakoen laginen alta. Laborategiko kudeaketa: - Lagin baten jarraipena egitea teknika ezberdinetan - Aziendaren osasun-kanpainan hartzen diren laginen kudeaketa hobetzea - Albaitari klinikoei bidez laborategiko emaitzak igortzeko prozesu berria Montes e Incendios. Parcelas declaradas: Desarrollo de un nuevo módulo para la realización de las distintas cargas y extracciones referentes al SIGPAC. - Control Sanitario de Ganado: Incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras en la aplicación de terminales portátiles PDA. - Nuevo proceso de descarga automática del recenso (animales sin pruebas sanitarias) - Alta de muestras de crotales sin identificar en el laboratorio. Gestión del Laboratorio: - Seguimiento de una muestra en las diferentes técnicas. - Mejora en la gestión de las muestras que se realizan durante la campaña sanitaria de ganado. - Nuevo proceso para enviar resultados de laboratorio vía a los veterinarios clínicos - Derioko laborategia. Txerri-aziendaren kanpaina - Laboratorio de Derio. Campaña de porcino eta informazio-kontsulta berriak y nuevas consultas de información. Txakolinaren azterketa: Aplikazioa Haroko laborategian egiten diren laginen azterketetara egokitzea. Mahastizaintzako erregistroa: Aplikazioari funtzionaltasun berriak gehitzea.- Larrialdietako GIS.- Web inguruneko aplikazio berria, landa-baserrien geoerreferentziako informazioa duena. Kultura saila Foru Liburutegiko erregistroaren aplikazio berria. Foru Liburutegian sartzen diren edozein euskarri motako funts bibliografikoak (erositakoak zein dohaintzak) identifikatzeko balio du. Eskola Kirolaren kanpaina: Estatistiken modulu berria garatzea, egindako jardueren datu kuantifikatuak gehituz. Aldi baterako erabilerari buruzko kontratuak: Aplikazioa I*Net ingurunera birprogramatzea. Kirol Medikuntzaren aplikazioa birprogramatzea. Zaharberritze Tailerrean egindako arte-lanen zaharberritzeak kudeatzeko aplikazio berria. Análisis de Txakoli: Adaptación de la aplicación a la elaboración de los análisis de muestras en el laboratorio de Haro. Registro Vitícola: Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación.- GIS de emergencias.- Nueva aplicación en entorno Web con información georreferenciada de caseríos rurales. Departamento Foral de Cultura Nueva aplicación de registro de Biblioteca Foral para la identificación de los ingresos (compra o donativo) de los fondos bibliográficos en cualquier tipo de soporte que ingresen en la Biblioteca Foral. Campaña de Deporte Escolar: Desarrollo de un nuevo módulo de estadísticas aportando datos cuantificados de las actividades realizadas. Contratos de uso temporal: Reprogramación de la aplicación a entorno I*Net. Reprogramación de la aplicación de Medicina del Deporte. Nueva aplicación para la gestión de las restauraciones de las obras de arte realizadas en

6 el Taller de Restauración. Diru-laguntzen kudeaketa: Bizkaiko Kultur Ekintzen Maparen hedakuntza. Bizkaitik-Bizkaira: Gestión de subvenciones: Extensión del Mapa de Actividades Culturales de Bizkaia. Bizkaitik-Bizkaira: 2006ko arautegi berrira egokitzea. Adaptación a nueva normativa Udalekuak-Uda Gaztea Udalekuak-Uda Gaztea Aurkezpen telematikoetara egokitzea. Adaptación de las presentaciones telemáticas Opor Egonaldiak - Estancias Vacacionales ko kanpainarako egokitzea. Adaptaciones a la campaña Gazte Bidaiak Gazte Bidaiak 2006ko kanpainarako egokitzea. Adaptaciones a la campaña Ogasun eta finantza saila Liburutegiko aplikazioa ikuskatze-liburutegirako egokitzea. Ordua eskatzeko programa kudeatzen duen aplikazioan funtzionaltasun berriak ezartzea. Departamento Foral de Hacienda y Finanzas Adaptar aplicativo de biblioteca para la biblioteca de inspeccion. Nuevas funcionlidades en la aplicación que gestiona la Cita Previa. Errenta eta Ondarea 2005eko laguntza programa. Programa ayuda Renta y Patrimonio Diru-sarrerak itzultzearen kudeaketa bateratua egiteko aplikazio berria. Bankuko kontziliazioak. Bankuko hileko kontziliazio-prozesua kontziliazio aurrekoaren antzerako diseinu eta kudeaketara egokitzea. Zerga-betebeharren errolda: - Batasun barruko Operadoreen Erregistroan (ROI) alta espedienteen iragazkiak eta jarraipenak gehitzea. - Erakundeen Indizean baja emateko errekurtsoen ebazpena Errenta eta ondareko behin-behineko likidazioak: Nueva aplicación para realizar la gestión unificada de la devolución de ingresos. Conciliaciones bancarias. Adaptación del proceso de conciliación mensual bancaria a un diseño y gestión similar al de la preconciliación. Censo de obligaciones tributarias: - Incorporación de filtros y seguimientos de expedientes de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) - Resolución de recursos para baja al Indice de Entidades. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio: urtera egokitzea - Adaptaciones al ejercicio urtean Rn Etxean ordaintzekoa motako proposamenak sortu, kudeatu eta zordunari jakinarazteko sistema berria ko PFEZko Rentanet Etxean-en bigarren orrazketa - Nuevo sistema para la generación, gestión y comunicación al contribuyente de las propuestas Rn Etxean con resultado a ingresar para el ejercicio Segunda pasada Rentanet Etxean IRPF 2004

7 ereduko laguntza programa, urtera egokitzea. Ikuskatu behar diren zordunen hautaketa:. - Ikuskapenaren informaziorako zentroa: beste urte bat gehitzea eta aldagaiak berrikustea Beste ogasun batzuekin informazioa trukatzea: - Estatu Agentziarekin 299. ereduari buruzko informazioa trukatzea. - Hiri- eta landa-lurraren kontribuzioari eta ondare eskualdaketei buruzko informazioa trukatzea - Administrazioen arteko BEZren eta Sozietateen negozio-zifraren kontsulta Kontsulta lotesleen kudeaketa sistema eta zergagaietako informazioa. Funtzionaltasun berriak garatzea. Aurkezle konfidentzialen errolda berria. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga:. - Programa de Ayuda modelo 130, adaptación a Selección de contribuyentes a inspección: - Centro información de la inspección: incorporación de nuevo ejercicio, y revisión de variables. Intercambio de información con otras haciendas: - Intercambio de información con la Agencia Estatal del modelo Intercambio de información de urbana, rústica y transmisiones patrimoniales - Consulta de la cifra de negocio de IVA y Sociedades entre Administraciones. Sistema de Gestión de Consultas Vinculantes e Información Tributaria. Desarrollo de nuevas Funcionalidades. Nuevo Censo de presentadores confidenciales. Impuesto de actividades Económicas: urteko ordainagiriak ematea - Emisión recibos del ejercicio Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: urteko hiri-lurreko OHZko ordainagiriak ematea. - Zergaren xedea titulartasun koefizientearen arabera likidatzea Impuesto de bienes inmuebles: - Emisión de recibos IBI naturaleza urbana del ejercicio Liquidar un objeto tributario según coeficiente de titularidad. - Landa-lurreko OHZ kudeatu eta likidatzea - Gestión y liquidación del IBI Rústico Ogasuneko ziurtapenak: - Epaitegiek egindako informazio-eskaerak erregistratu eta kudeatzea. Zerga bereziak: urtera egokitzea, 560, 561, 562, 563, 564 eta 566. ereduetan edukiak aldatu direla eta - Zerga berezien dokumentuak establezimenduen arabera artxibatzea. Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ): - Aplikazioa urtean indarrean sartu den eredu berrira egokitzea. Certificados de Hacienda: - Registro y gestión de las solicitudes de información procedentes de los Juzgados. Impuestos especiales: - Adaptaciones al ejercicio 2006 por cambio de contenidos en los modelos ( ). - Archivo por Establecimientos de documentos de Impuestos Especiales. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): - Adaptación de la aplicación al nuevo modelo que entra en vigor en el Berraztertzeko errekurtsoen ebazpenak, - Adaptar resoluciones de recursos de reposición,

8 FAEAren epaien ebazpena eta ofiziozko erreklamazioak egokitzea, kontzeptuak oinarritzat hartuta egin ahal izateko ereduko adierazpenetako datuak transferitzeko prozesua, gakoa aldatu delako edo zordun batek ekitaldi eta epealdi berdinerako aitorpen bat baino gehiago aurkeztu dituela antzematean, denak bat egin direlako - Batch likidazioak / zerga-partiden tratamendu berria. - On-line likidazioak / Zerga-likidazioen tratamendu berria; likidazio-proposamenen ondoko behinbehineko likidazioak - On-line likidazioak / Aurkezteko errekerimenduen ondoko zerga-partiden tratamendu berria - BEZren laguntza programa (2006. urtera egokitzea). Bizkaibai: resolución de fallos del TEAF y reclamaciones de oficio para poder realizarlas en base a los conceptos - Proceso para el traspaso de datos en declaraciones del modelo 349, por cambio de clave o por proceso de fusión al detectar que hay varias declaraciones preentadas por el mismo contribuyente y para el mismo ejercicio y periodo - Liquidaciones batch / nuevo tratamiento de partidas fiscales - Liquidaciones. on-line / nuevo tratamiento de.partidas fiscales; liquidaciones provisionales desde propuestas de liquidación - Liquidaciones on-line / nuevo tratamiento de partidas fiscales desde requerimientos de presentación. - Programa de ayuda IVA (adaptación a 2006). Bizkaibai: - Testuak eta mezuak moduluetan berregituratzea - Reestructuración de textos y mensajes en los diferentes módulos - Baimendutako aurkezleen Bezeroaren kudeaketa moduluan hobekuntzak egitea - Mejoras en el módulo Gestión de cliente de los presentadores autorizados - Jakinarazpenen kontsulta - Consulta de Notificaciones - Txartel kriptografikoak (izenpetze elektronikoaz baliatzen direnak) identifikazio-sistema gisa gehitzea - Identifikazio-datuen aldaketa eskatzea onartzen duen funtzionaltasun berria eredua kudeatzea (Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak) (I*net) bidez - Incorporación de Tarjetas criptográficas (firma electrónica reconocida) como nuevo sistema de identificación - Nueva funcionlidad que permite solicitar cambio de datos identificativos - Gestión del modelo 600 (Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados) vía (I*net) - Segurtasun-sistema berregituratzea. - Reestructuración del sistema de seguridad. Hiri-ondasunen katastroa: - Katastro, balioztapen eta OHZ espedienteak kudeatzeko aplikazioan hobekuntzak egitea ( KAEX). - Azalera grafiko eta alfanumerikoen sinkronismoa xede, oinplano eta lur-zati mailan - Balioztapen-estatistikak, espediente identifikatuei dagozkienak. - Ziurtapenen kontrolerako sistema. (Mantentze kontratua). Catastro Urbano: - Mejoras en la aplicación de Gestion de expedientes de Catastro, Valoración, IBI. ( KAEX). - Sincronismo de las superficies graficas y alfanuméricas a nivel de objeto, planta y parcela - Estadísticas de valoracion, correspondientes a expedientes identificados.. - Sistema para control de certificaciones. (Contrato Mantenimiento)

9 Landa-lurreko katastro grafikoa: Catastro gráfico rústico: - Mugapenik gabeko lur-zatien titularren kudeaketa - Gestión de titulares de parcelas sin delimitación - Egungo eta urteko datuen ustiapenean hobekuntzak egitea. Hiri-lurreko katastro grafikoa: - Gainbalioari aplika dakiokeen Gutxieneko Balio Eratxikigarria (GBE) lortzeko web zerbitzua sortzea. - Azterketak egiteko utilitateen sistema berria, informazioan inkongruentziak aurkitzeko. Informazio-ereduak: eta 191. ereduak urteko arautegira egokitzea - Mejoras en la explotación de datos actuales y del año 56. Catastro gráfico urbano: - Generación de un servicio Web para la obtención del Valor Mínimo Atribuible (VMA) aplicable a plusvalía. - Nuevo sistema de utilidades de análisis, para detectar incongruencias en la información. Modelos Informativos: - Adaptación de los modelos 198, 191 a la normativa del ejercicio eredua mekanizatzea - Mecanización del modelo 184 Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga: Impuesto sobre la renta de no residentes: eredua mekanizatzea - Mecanización del modelo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren aitorpenerako 210 eta 216 arteko ereduak onetsi dituen 1561/2005 Foru Aginduak (BAO, koa) ukitzen dituen ereduen kudeaketa egokitzea. Aurrekontua egitea: 2006ko aurrekontuaren kargan doikuntzak egitea, mantentzea eta laguntzea. Intraneteko Sarrera eta Irteeren Erregistroko estatistiken modulua (Ogasun eta Finantza Sailak egindako erregistroetarako bakarrik). Sozietateen gaineko Zerga: - Adaptar la gestión de los modelos afectados por la Orden Foral 1561/2005 (BOB ) por la que se aprueban los modelos del 210 al 216 del Impuesto sobre la Renta de No residentes. Elaboración del presupuesto: Ajustes, mantenimiento y soporte a la carga del presupuesto Módulo de estadísticas del Registro de Entradas y Salidas en Intranet (únicamente para los registros realizados por el Departamento de Hacienda y Finanzas). Impuesto de Sociedades: urtera egokitzea - Adaptación al ejercicio Zergadunen kontu korrontearen kudeaketaren diseinu berria. - Nuevo diseño de la gestión de la cuenta corriente de los contribuyentes del impuesto ereduaren sarrera berria Bizkaibairen bidez - Nueva entrada del modelo 220 por Bizkaibai - Sozietateen aitorpenen (200. eta 201. ereduak) aurkezpena ahalbidetzeko sistema berria, BizkaiBairen bidez. - Nuevo sistema para facilitar la presentación de las declaraciones de Sociedades (modelos 200 y 201), a través de BizkaiBai - Sozietateak 2005eko laguntza programa berria. - Nuevo programa de ayuda de Sociedades Aitorpenak batera kudeatzeko azpiegitura. Urtean behingoak: - Infraestructura Gestión común Declaraciones. Anuales:

10 - Informazio-ereduetan aurkitu eta zuzendutako akatsen jakinarazpenak egin - Informazio-ereduen aurkezpenak jaso eta baliozkotzeko prozesua 500 posizioetako eredu berrietara egokitzea editran-en bidez - Bizkaibai-10 plana (190. eta 347. ereduak) betetzen ez dutenen kudeaketa: zehapenespedientea hastea. - Emitir comunicaciones con los errores detectados y corregidos en los modelos informativos. - Adaptar el proceso de recepción y validación de presentaciones de modelos informativos por editran a los nuevos modelos de 500 posiciones - Gestión incumplidores plan Bizkaibai-10 (mod. 190 y 347): inicio expediente sancionador Ogasuneko Informazio Sistemaren Azpiegitura: Infraestructura Sist. Información de Hacienda : - Helbidea zuzena ez izateagatik edo ezezaguna izateagatik azken jakinarazpena jaso ez duten eta ondoren etxea aldatu ez duten pertsonen helbideak arazteko prozesu berria. - Zergadun baten informazio historikoaren kudeaketa berria. Atxikipenetako zehapen larriak gehitzeko sistema berria. Oinordetzak eta dohaintzak.- Oinordetzen errekurtsoak kudeatzeko sistema berria. Ondare eskualdaketak: 600. ereduaren (Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuak) laguntza programa zergadunentzat. Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak: 184. ereduko laguntza programa eta inprimatze modulua garatzea ereduko (BGAE eta PP) aitorpenak egiteko laguntza programa eta inprimatze modulua. Ikuskapen-aktei buruzko akordioak: - Ekitaldi berriak eta kontzeptuak gehitzea (2005. urtera egokitzea) - Kuota bati edo ikuskatzaileek eta ikuskariordeek egindako likidazio bati lotuta ez dauden zehapenak jartzeko aukera - Zordunketa eta kredituen konpentsazioen irteeradokumentua aldatzea. Ondasunen balioztapena: - Beste erabilera batzuetarako erabiltzen diren xedeen balioztapen automatikoa egiteko sistema berria. - Nuevo proceso para depurar los domicilios de aquellas personas cuya última notificación ha sido devuelta por dirección incorrecta o desconocida y que no han tenido una modificación posterior de domicilio. - Nueva gestión de la información histórica de un contribuyente. Nuevo sistema para incorporar Sanciones Graves en Retenciones. Sucesiones y donaciones.- Nuevo sistema para la gestión de los Recursos de Sucesiones. Transmisiones Patrimoniales: Programa de ayuda modelo 600 (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) para contribuyentes. Entidades regimen atribución rentas: Desarrollo del programa de ayuda y módulo de impresión modelo 184. Programa de ayuda y módulo de impresión para la confección de declaraciones correspondientes al modelo 345 EPSV y PP. Acuerdos de las actas de inspección: - Incorporación nuevos ejercicios y conceptos (adaptación 2005) - Posibilidad de imponer sanciones no asociadas a una cuota o liquidación por Inspectores y Subinspectores - Modificación documento de salida compensaciones débitos y créditos. Valoración de Bienes: - Nuevo sistema para realizar la valoración automática de los objetos de uso preferente otros usos - Orubeen balioztapena - Valoración de Solares

11 - Eraikin mailako beste erabilera batzuen datuak biltzea Bizkaiko udalerri guztietarako. Diru-bilketa bulegoetako espedienteen jarraipena egitea: Bahikuntzen hasierako txantiloia egitea. Ingurumen saila IGOKA jardueren espedienteak kudeatzeko aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea. Ur biltegien Inbentarioa kudeatzen duen aplikazioari edateko uren araztegiei eta ur-bilketei buruz beste euskarri batzuetan dauden datuak gehitu zaizkio. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen saila Burutu (Ekinberri, Bultzatu eta Artisautza programetako laguntzak bideratzea): 2006ko dekretura egokitzea. Sailaren kontu korrontea kudeatzea: Aurrerakinik gabeko fakturetan lerro anitzeko gastuen justifikazioa ezartzea Sustatu Bideberri eta Sustatu Kide-ko eskabideak telematikaz baliatuta bideratzea. Burutu (Ekinberri, Bultzatu eta Artisautza programetako laguntzak bideratzea): 2006ko dekretura egokitzea. Bizkaiberri laguntzak izeneko espediente berria garatzea, ezaugarri bereizlea 72 izanik. Ekonomi Sustapeneko espedienteak: - Bide bateko espediente guztien irudi asko, dokumentu jakin bat edo IFZ zehatz bat inprimatzeko sistema berria. - Tipologien bilagailu berria, deskribapena oinarritzat hartuta - Edozein eremutan (izen soziala, helbidea, beste datu batzuk, gerentea edo harremanetarako pertsona) IFZ zehatz bat edo testu jakin bat duten espedienteen bilagailu berria. - Recogida de datos de otros usos a nivel de edificio para todos los municipios de Bizkaia. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación: Elaboración de la plantilla inicial de embargos. Departamento Foral de Medio Ambiente Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de Gestión de Expedientes de Actividades MINP. Se ha incorporado a la aplicación que gestiona el Inventario de Depósitos de Agua los datos sobre Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs) y Captaciones existentes en otros soportes. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Burutu (tramitación ayudas Ekinberri, Bultzatu y Artesanos): adaptación al Decreto Gestión de la cuenta corriente departamental: Implementar la Justificación de los gastos multilínea en las facturas sin anticipo previo Tramitación telemática de las solicitudes de Sustatu Bideberri y Sustatu Kide. Bizkaiberri Servicios, Bizkaiberri Erein: Presentación telemática solicitudes. Desarrollo de un nuevo tipo de expediente llamado bizkaiberri laguntzak cuyo carácter diferenciador es el 72. Expedientes de Promoción Económica: - Nuevo sistema para la impresión masiva de imágenes de todos los expedientes de una ruta, de un tipo de documento concreto o de un NIF determinado. - Nuevo localizador de tipologías a partir de la descripción - Nuevo localizador de expedientes que contengan un determinado NIF o un texto concreto en cualquier parte de los campos; razón social, dirección, otros datos, gerente o persona de contacto - ImagePlus-eko irudiak bistaratzea web bidez. - Visualización de imágenes de ImagePlus vía Web.

12 Lan eta Trebakuntzako Foru Saila Laguntza eskabideak: Lanera 2005eko justifikazioak bildu eta kargatzea. Laguntza eskabideak: Trebatzera eta Lanera 2005eko justifikazioak, dokumentazioa igortzea. Lan-Azpiegitura laguntza: Departamento Foral de Empleo y Formación Solicitudes de Ayudas : Recogida y carga de justificaciones Lanera Solicitudes de Ayudas : Justificaciones Trebatzera y Lanera 2005, remisión de documentación. Ayuda Lan-Azpiegitura: - Eskabideen aurkezpen telematikoa - Presentación telemática de solicitudes - Espedienteak bideratzea. - Tramitación de los expedientes Lan eta Trebakuntza Sailarekin erlazioa duten erakundeen datuak erregistratu eta kudeatzeko aplikazio berria garatzea. Lanera laguntzak: - Hobelan eta Guztilan-eko eskabideen aurkezpen telematikoa - Hobelan/Guztilan 2006 laguntzako espedienteak bideratzea. Hezilan laguntzak: Desarrollo de una nueva aplicación para el registro y gestión de los datos de las entidades que se interrelacionan con el Departamento de Empleo y Formación. Ayudas Lanera: - Presentación telemática de solicitudes de Hobelan y Guztilan - Tramitación de expedientes de la ayuda Hobelan/Guztilan Ayudas Hezilan: - Eskabideen aurkezpen telematikoa - Presentación telemática de solicitudes - Trebakuntza Zerbitzuko laguntzak justifikatzea: Diruz lagundutako orduak esleitzea prestakuntzazentroei eta ikastaroei buruzko hasierako txostena - Hezilan\Lanbegi 2006ko laguntzako espedienteak bideratzea. Gaiak bideratzea izeneko aplikazio berria web ingurunean; gastu-kontabilitatearekin konexioa dauka. Gizarte Ekintza saila Bideragarritasun azterketa (J2EE plataforman espedienteak kudeatzeko tresna hautatzea) Jakinarazpenak: Gizarte Ekintzako aplikazioak SICERera egokitzea. Datuen eredu integratua zehaztea sailaren informazio-sistemarako. Zentroetan dauden minusbaliatuentzako banan banako laguntza Fitxa soziala: Itxaron zerrendako irizpideak aldatzea. Itxaron zerrenda tipologiaren arabera - Justificación ayudas Servicio Formación: Asignación de horas subvencionadas a centros formativos e Informe Inicial de los cursos - Tramitación de expedientes de la ayuda Hezilan\Lanbegi Nueva aplicación de Tramitación de asuntos en entorno Web y con conexión con la contabilidad de gastos. Departamento Foral de Acción Social Estudio de la viabilidad (Selección de Herramienta para la Gestión de Expedientes en la plataforma J2EE) Notificaciones: Adaptación de aplicaciones de Acción Social a SICER. Definición de un modelo integrado de datos para el sistema de información del departamento. Ayuda individual a minusvalidos en centros. Ficha Social: Modificar criterios Lista de espera. Controlar la lista de espera por tipología (grupo de

13 (ezgaitasun taldea) antolatzea, zentroaren arabera izan beharrean. Kotizazio gabeko Pentsioko eta Minusbaliatuen Gizarteratzeko Legeko taldeen urteko ikuskapena egitea (2006), ordain-sari bakarra goratzea eta kalkulatzea. Telelaguntza aplikazioan hobekuntzak egitea. Zentroetan sartzea: Aplikazioa 209/2005 eta 202/2005 foru dekretuetara egokitzea. Minusbaliatuen oinarrizko zentroa kudeatzea: Minusbaliatuen oinarrizko zentroa kudeatzen duen aplikazioan hobekuntzak egitea: hitzorduaren gutuna aldatzea, ebazpen berriak baloratu ezin izateagatik eta iraungita egoteagatik, katalogorako igorritako gutunak kontrolatzea. Herri Lan eta Garraio saila Bizkaibus: Makinetako datuak behera kargatu eta ustiatzea. Errepideen GIS: discapacidad) en vez de por centro. Revisión anual (2006) de los colectivos de Pensiones No Contributivas (PNC) y LISMI, revalorización y cálculo de la paga única. Mejoras a la aplicación de Teleasistencia. Ingresos en Centros: Adaptación de la aplicación a los decretos forales: 209/2005 y 202/2005 Gestión del centro de base de minusvalidos: Mejoras a la aplicación que gestiona el centro de base de minusválidos: modificación de la carta de citación, nuevas resoluciones por no valorables y por caducidad, control de cartas enviadas para el catálogo. Departamento Foral de Obras Públicas y Transportes Bizkaibus: Descarga y explotación de datos de las canceladotas. Gis de carreteras: - 3. eta 4. faseak garatzea - Desarrollo de la Fase-3 y 4 - Bizkaia bizikletaz plan zuzentzailea - Plan Director Ciclable de Bizkaia Ondare erantzukizunaren espedienteak. Hirigintza eta Udal Harremanen saila Hirigintzako espedienteak: Dokumentuen estekak eta egoerak berrikustea. Udal mugen dokumentazioa: Bizkaiko lurralde historikoko udal mugei lotutako dokumentazioa erregistratu eta bistaratzea. Udal plangintza orokorra: Expedientes de Responsabilidad Patrimonial. Departamento Foral de Relaciones Municipales y Urbanismo Expedientes urbanísticos: Link a documentos y revisión de los estados. Documentación de Límites Municipales: Registro y visualización de la documentación asociada a los Límites Municipales del territorio histórico de Bizkaia. Planeamiento general municipal: - Inbentarioko fitxak berregituratzea - Reestructuración fichas de inventario - Plangintzako intranetean aldaketak egitea - Modificaciones a la intranet de planeamiento - Kontsulten modulu berria..- Nuevo módulo de consultas. Lurralde Antolamendurako GIS. Aplikazio berria Ifas Nomina aplikazioaren kudeaketan egindako hobekuntzak. Produktibitate eta Esperientziaren GIS de Ordenación Territorial. Nueva aplicación Ifas Mejoras en la gestión de la aplicación de nómina. Incluyendo las Cotizaciones

14 araberako Kotizazioak gehituz. Lantik LANTIKen fakturak laburtu eta diseinua aldatzeko prozesu berriak garatzea. Lantik-en Erosketa eta Hornikuntza prozesua kudeatzen duen aplikazio berria. Moduluak garatzea: a) Enpresen Kudeaketa (Fabrikatzaileak - Hornitzaileak); Homologazioa/Berriztapena complementarias por Productividad y Experiencia. Lantik Desarrollo de nuevos procesos para resumir y cambiar el diseño de las facturas de LANTIK. Nueva aplicación que gesiona el proceso de Compras y Aprovisionamiento de Lantik. Desarrollo de los módulos : a) Gestión de Empresas (Fabricantes - Proveedores); Homologación/Renovación b) Ondasun/Zerbitzuen katalogoa. b) Catálogo de Bienes/Servicios Web aplikazioetan segurtasuna berrikusi eta hobetzea, hacking etikoaren azterketan adierazitako urrakortasun posibleak zuzenduz. Segurtasunerako araua eta modulu komunak ezartzea. Lankidetza sistematik zerbitzu mailako akordioak kudeatzeko sistema berrira aldatzeko beharrezko baldintza-agiriak eta integrazio-prozesuak garatzea Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko aplikazioen oinarrizko eta eboluzio-mantentzerako lehenengo ZMA ezartzea. Lantik-entzako eskaerak kudeatzen dituen aplikazioaren funtzionaltasunak hobetu eta gehitzea: - Bideratze-prozesuko aldaketak jakinarazteko bidaltzen ziren eskabideen ordez mezu elektroniko automatikoak igortzea - Zuzendaritzaren ikuspegitik FPIren jarraipena egiteko aukera ematen duen web modulu berria garatzea, zerbitzu mailako aurrekontu partzialen esleipenak eta kontrolak erantsiz. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2006 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozedurak sailetan exekutatzea Produkzioaren edota bezeroen eskariaren arabera planifikatuak: On-line prozedurak kudeatzea. Bezeroen bidez zuzenean exekutatuak: 191 Milioin transakzio. Aplikazioak produzitzen hastea. Garapenerako edo aldaketetarako aplikazio berriak jasotzea, baliabideak (fitxategiak, taulak...) definitzea, Revisión y mejora de la seguridad en las aplicaciones Web existentes, corrigiendo las posibles vulnerabilidades indicadas en el estudio de hacking etico. Implantar la norma y los módulos comunes de seguridad elaborados al efecto. Desarrollo de los pliegos y procesos de integración necesarios, para evolucionar del sistema de Colaboración a un nuevo sistema de Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio Implantación del primer ANS para el mantenimiento básico y evolutivo de las aplicaciones del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. Mejoras y ampliación de funcionalidades en la aplicación que gestiona las peticiones a Lantik: - Emisión de correos electrónicos automáticos en sustitución de los formularios que se enviaban para comunicar los cambios de trámitación - Desarrollo de un nuevo módulo Web que permite realizar el seguimiento del PIF desde una visión de la dirección e incorporando asignaciones y controles de presupuestos parciales a nivel de Servicio. Dentro de la Explotación de los Sistemas de Información, durante el año 2006 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 191 Millones de transacciones. Puesta en producción de aplicaciones. Recepción de nuevas aplicaciones de desarrollo o modificaciones, definición de los recursos

15 produkziopean dauden prozedurak antolatu eta planifikatzea. 11 aplikazio berri gehitu dira; produkzioan, Zerrendak eta agiriak inprimatzea. Inprimagailu zentralizatuen bidez 12,9 milioi orri inprimatu dira. Agiriak gutun-azaletan sartzea. 1,5 milioi jakinarazpen sartu dira gutun-azaletan, eta horietatik k jaso izanaren adierazpena zuten robotaren kartutxotik 3494 robotaren 178 kartutxotara kopia egitea, teknologia migrazio bidez Ogasuneko sarreren erregistroa ImagePlus-eko sistemara handitu da; erregistroetan egunero jasotzen denaren % 60tik gorako mailara arte heldu da Ogasuneko ANS-ren adierazleak hobetu dira gutunetan sartutako dokumentuak hartu-agiria daukatenak eta ez daukatenak entregatzeari buruzko ataletan; prozesatzen diren egunetik Postetxean entregatzen diren arte batez beste 2 eta 1,8 egun igarotzen dira. Lantik Eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: (ficheros, tablas ), preparación y planificación de los procesos en producción. Se han incorporado 11 nuevas aplicaciones a producción. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 12,9 millones de páginas. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 1,5 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Realización de la copia por migración de tecnología de cartuchos del robot 3495 a 178 cartuchos del robot 3494 Se ha incrementado el registro de entradas de Hacienda al sistema de ImagePlus alcanzando un nivel superior al 60% de lo recibido diariamante en los registros Se han mejorado los indicadores de ANS de Hacienda en los apartados de entraga de la documentación ensobrada con y sin acuse a una media de 2 y 1,8 días desde la fecha de proceso a la entrega a Correos. En el Departamento de Sistemas Centrales de Lantik a nivel interno a lo largo del 2006 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: 1. Zerbitzuaren jarraitasun Plana ezartzea 1. Implantación del Plan de Continuidad del Servicio Azken helburua urrutiko Backup Zentro bat erabilgarri edukitzea da, katastroferik egonez gero zerbitzuak iraun egingo duela bermatzeko. Horretarako ekintza hauek egin dira: IBM z S ordenagailu zentrala instalatu eta abian jartzea; ordenagailuak prozesadore bi dauzka, bai eta Mips-eko ahalmena eta 32 GB-eko memoria. Softwarearen prebentziozko mantentzea aplikatzea IBM 2094 ordenagailu zentralaren eta IBM DS8100 diskoen euskarrirako z/os sistema eragilearen 1.6 bertsioa nahiz berarekin zerikusia daukaten produktu guztiak Garapen eta Ustiapeneko partizio logikoetan instalatu eta abian jartzea. Lantikeko oinarrizko zentroan IBM DS8100 disko berriak (9,5 TB-eko edukiera) instalatu eta abian jartzea. IBM ESS-F20 (2 TB) diskoetan dauden datuak El objetivo final es contar con un Centro de Backup remoto disponible para garantizar la continuidad del servicio en caso de catástrofes. Plan. Para ello, se han realizado las siguientes acciones: Instalación y puesta en marcha del nuevo ordenador central IBM z S con dos procesadores, Mips de potencia y 32 GB de memoria. Aplicación de mantenimiento preventivo de software para soporte del nuevo ordenador central IBM 2094 y de los discos IBM DS8100 Instalación y puesta en marcha de la versión 1.6 del Sistema Operativo z/os y de todos los productos relacionados con él en las particiones lógicas de Desarrollo y Explotación. Instalación y puesta en marcha de los nuevos discos IBM DS8100 (9,5 TB de capacidad) en el centro primario de Lantik. Migración de los datos existentes en los discos

16 DS8100 disko berrietara migratzea. Hori zerbitzua eten gabe egin zen, eta horretarako TDMF eta DFDSS produktuak erabili ziren. Urruneko zentroan IBM DS8100 disko berriak instalatu eta abian jartzea eta ordenagailu zentralera nahiz oinarrizko zentroko DS8100 diskoetara konektatzea. Oinarrizko zentroko eta urruneko zentroko diskoen artean urruneko kopia sinkronoa (PPRC) abian jartzea, Berehalako kopia (Flashcopy) abian jartzea tokiko zentroko diskoetan, astero datuen hirugarren kopia bat (kartutxoan) eskuratzeko; kopia hori segurtasuneko zintategi batera bidali ahal izango da, oinarrizko zentroan eta urrunekoan aldi berean hondamendirik gertatzen bada ere berreskuratu ahal izateko... Eguneroko berehalako kopia inkrementala abian jartzea. Oinarrizko zentroko gaur egungo kartutxozko IBM 3494 liburutegi automatizatuaren nahiz bere unitate guztien zehaztapenak aztertu, dimentsionatu eta definitzea, zerbitzuaren jarraitasun planaren eskakizunetara moldatzeko kartutxoetan dauden datu guztiak 3592 kartutxoetara migratzeko azterlana eta plangintza kartutxoetan dauden Ustiapeneko HSMaren backup-kartutxoak 3592 kartutxoetara migratzea. Katalogoen kopia automatizatuko prozesuak aldatzea 3592 kartutxoetan eskuratzeko, kartutxoen erabilera optimizatzeko taldekatuta. Irudi-sistemaren (Imageplus) backup-kopiak kanporatzea. Kartutxoen kontroleko IBM 3592-C06 unitate bat, kartutxoen irakurketa eta idazketako IBM E05 motako zortzi unitate eta lau 3590 berri instalatzea, 3590 (23 TB) kartutxoetan dauden datuak 3592etara azkarrago migratzeko. Urruneko backup-zentrorako kartutxoen liburutegi automatizatu berriaren zehaztapenak aztertu, dimentsionatu eta definitzea. IBM 3495 liburutegi zaharreko 3490 kartutxoetan dauden datu guztiak 3494 liburutegi berrian dauden 3590 eta 3592 kartutxoetara migratzea, COPYCAT aplikazioarekin. IBM ESS-F20 (2 TB) a los nuevos discos DS8100. Esta migración se hizo sin interrupción del servicio, y para ella se utilizaron los productos TDMF y DFDSS. Instalación y puesta en marcha de losnuevos discos IBM DS8100 en el centro remoto, conexión al ordenador central y a los discos DS8100 del centro primario. Puesta en marcha de la copia remota síncrona (PPRC) entre los discos del centro primario y los del centro remoto, Puesta en marcha de la copia instantánea (Flashcopy) en los discos del centro local, objeto de obtener semanalmente una tercera copia (en cartucho) de los datos que pueda ser enviada a una cintoteca de seguridad para recuperación en caso de desastres simultáneos en los centros primario y remoto... Puesta en marcha de la copia instantánea incremental diaria. Estudio, dimensionamiento y definición de las especificaciones de la librería automatizada de cartuchos IBM 3494 actual del centro primario y todas sus unidades para adaptarse a los requerimientos del plan de continuidad del servicio. Estudio y planificación de la migración de todos los datos residentes en cartuchos 3590 a los nuevos cartuchos Migración a cartuchos 3592 de los cartuchos de backup del HSM de Explotación residentes en cartuchos Modificación de los procesos de copia automática de catálogos para su obtención en cartuchos 3592, agrupándolos para optimizar el uso de cartuchos. Externalización de las copias de backup del Sistema de Imagen (Imageplus). Instalación de una unidad de control de cartuchos IBM 3592-C06, ocho unidades de lectura/escritura de cartuchos IBM 3592-E05 y cuatro nuevas 3590, con objeto de acelerar la migración de los datos residentes en cartuchos 3590 (23 TB) a Estudio, dimensionamiento y definición de las especificaciones de la nueva librería automatizada de cartuchos para el centro de backup remoto. Migración con la utilidad COPYCAT de todos los datos residentes en cartuchos 3490 en la antigua librería IBM 3495, a cartuchos 3590 y 3592 residentes en la librería nueva 3494.

17 Bidegabe sartzea antzemateko zerbitzuak ( Intrusion Detection Services (IDS)) instalatu eta abian jartzea. Horretarako, Garapen eta Ustiapenean segurtasuneko LDAP zerbitzaria abiarazi behar izan da. 2. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea Logetako commit gabeko etik gora erregistrotako spufi en baliogabetzea abian jartzea. Ekoizpeneko Syslog-aren eta RMF-ko fitxategien metaketa eta artxibaketa prozesua berraztertu eta hobetzea. CICS-ak abiaraztean agertzen diren errore-mezu guztiak araztea, arazoak errazago bilatu zehazteko. Errekurtso gehien kontsumitzen duten CICS transakzioen zerrenda lortu eta hilero argitaratzea. CICS (ZZTR) transakzioa abian jartzea, errorearen ondorioz aurretiaz ezarritako denbora baino luzeago irauten duten transakzioak modu automatikoan antzeman eta baliogabetzeko. Dokumentuak diskotik kartutxora migratzea On Demand moduan. Diskoen jarduera aztertzeko IOQSCAN programa eguneratu eta hobetzea. Instalación y puesta en marcha de los servicios de detección de Intrusiones ( Intrusion Detection Services (IDS)). Para ello ha sido necesario arrancar el servidor de seguridad LDAP en Desarrollo y Explotación. 2. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio Puesta en marcha de la cancelación de spufis de más de registros en log sin commit. Revisión y mejora del proceso de acumulación y archivado del Syslog de Producción y de los ficheros del RMF. Depuración de todos los mensajes de error que aparecían en el arranque de los CICS para facilitar la búsqueda y determinación de problemas. Obtención y publicación mensual del listado de transacciones CICS con mayor consumo de recursos. Puesta en marcha de transacción CICS (ZZTR) para detectar y cancelar de forma automática las transacciones que por error exceden un tiempo prefijado. Migración de documentos de disco a cartucho en On Demand. Actualización y mejora del programa IOQSCAN para el análisis de la actividad de discos. 3. Sistema mantentzea 3. Mantenimiento del Sistema Nabarmentzeko kolorea eta minutuko 180 orri inprimatzeko abiadura daukan Xerox DT 180 HLC inprimagailua eta nabarmentzeko kolorea eta minutuko 112 orri inprimatzeko abiadura daukan OCÉ VP 5115 inprimagailua instalatzea. CICS/TS V3.1 instalatzea eta CICSIMPD, CICSDESA eta CICSPRH2 CICS-etan abian jartzea. TCP/IP bidez CICS-era sartzeko segurtasuna egokitzea Garapeneko EIP zerbitzari berrirako. FAF eta IODM (Imageplus) instalatzea CICSDESA-n eta CICSIMPD-n Garapen eta Ustiapenean ondoko produktuak instalatu eta abian jartzea: Instalación de una impresora Xerox DT 180 HLC con color de realce y una velocidad de impresión de 180 impresiones por minuto, y de una impresora OCÉ VP 5115 con color de realce y una velocidad de impresión de 112 impresiones por minuto. Instalación del CICS/TS V3.1 y su puesta en marcha en los CICS CICSIMPD, CICSDESA y CICSPRH2. Adaptación de la seguridad de acceso al CICS vía TCP/IP para el nuevo servidor EIP de Desarrollo. Instalación del FAF e IODM (Imageplus) en CICSDESA y CICSIMPD.Instalación y puesta en marcha en Desarrollo y Explotación de los siguientes productos: - cics 3.1erako intertest v7.0 - intertest v7.0 para cics pkzip v8.2 - pkzip v8.2

18 - control-m v control-m v endevor r7 sp1 - endevor r7 sp1 - vps v vps v vsv v vsv v lrsnet v lrsnet v tmon for cics (cics-ko monitorea) v3.1 - tmon for cics (monitor de cics) v3.1 - scrt v scrt v sams vantage - sams vantage - tsm tsm db2 administration tools v db2 administration tools v db- 2 automation tool v db2 automation tool v cics 3.1erako abend-aid abend-aid 5.1 para cics cics/spy, 2.3 bertsioa - cics/spy versión 2.3 CICSIMPP-aren (Ekoizpeneko Imageplus) zereginen gehieneko kopurua eta memoria hedatuaren gunea handitzea erantzun-denborak hobetzeko eta CICS honetako jarduera handiagoaren ondoriozko ilaratzeak eragozteko. ENET partizioa, Websphere Aplication Server (WAS) izenekoan aritzen dena, behin betiko gelditu eta desaktibatzea. Garapen eta Ustiapenean ECSA eta ESQA handitzea, eskakizun berriak betetzeko. CICSSPY produktuaren eta hileko txostenprogramaren auditoretzako EXIT-a aldatzea OCE VP-5115 inprimagailua: Mikrokodearen maila igotzea. spool aren okupazioaren jarraipenerako programak eraldatzea. - Ustiapeneko HSM: Parametroak doitzea aldi bereko recall zereginen kopurua handitzeko eta horien denborak laburtzeko, bereziki jakinarazpenen kopiak igortzean. Aumento del máximo número de tareas y el area de memoria extendida del CICSIMPP (Imageplus de Producción) para mejorar los tiempos de respuesta y evitar encolamientos debidos a una mayor actividad en este CICS. Parada definitiva y desactivación de la partición ENET, dedicada al Websphere Aplication Server (WAS). Aumento de la ECSA y ESQA en Desarrollo y Explotación para satisfacer los nuevos requerimientos. Cambio de la EXIT de auditoría del producto CICSSPY y del programa de informe mensual Impresora OCE VP-5115: Subida de nivel de microcódigo. Modificación de los programas para el seguimiento de la ocupación del spool. - HSM de Explotación: Ajuste de los parámetros para aumentar el número de tareas de recall simultáneas y reducir sus tiempos, especialmente en la emisión de duplicados de notificaciones. - Accounting eko kontrol-exita mantentzea. - Mantenimiento de la exit de control de accounting. - Erabiltzaileen eta WAS V5 izenekorako definitutako taldeen RACF-eko datu-basea ezabatzea - Borrado de la base de datos de Seguridad de RACF de los usuarios y grupos definidos para el WAS V5

19 - EJARSMES hileko katea aldatzea, CPU-aren denborako kalkuluetan prozesadore berriaren abiadura kontuan hartzeko. PUZaren erabilerako mugak ezarri eta doitzea ( Softcapping ) softwarearen erabilera nahiz erabilera-karguak kontrolatzeko DB2-en administrazioari dagokionez, berrantolatu egin da. IBM 3494 liburutegia: 3590 eta 3592 kartutxoen irakurketa/idazketa unitateen nahiz Library Manager bien mikrokodea eguneratu da. - Modificación de la cadena mensual EJARSMES para tener en cuenta en los cálculos de tiempo de CPU la velocidad del nuevo procesador. Establecimiento y ajuste de los valores de limitación del uso de la CPU ( Softcapping ) para controlar el uso y los cargos por uso del software En cuanto a la administración de los DB2 se ha reorganizado. Librería IBM 3494: Se ha actualizado el microcódigo de las unidades de Lectura/escritura de cartuchos 3590 y 3592, y de los dos Library Managers. 4. Sistemaren adierazleak eta monitorizazioa. 4. Indicadores y monitorización del sistema. Kartutxoen liburutegi automatizatuen erabilerari lotutako adierazle berriak sartu dira. Aldi kiritikoetan Bizkaibai prozesuen monitorizazio xehekatua egin da. Diskoan laneko fitxategietarako eta TMMrako gordetako lekuaren monitorizazioa egin da Se han incluído nuevos indicadores relacionados con el uso de las librerías automatizadas de cartuchos. En los periodos críticos se ha realizado una monitorización detalladas de los procesos Bizkaibai. Se ha realizado la monitorización del espacio en disco dedicado a ficheros de trabajo y a TMM 5. Jarraibide teknikoak 5. Instrucciones técnicas Ondoko jarraibide teknikoak bete dira: Se han realizado las siguientes instrucciones técnicas: - Javarako gomendioak DB2rekin - Recomendaciones Java con DB2. - Blokeoen eta commit-en kudeaketa DB2n. - Gestión de bloqueos y commits en DB2 - Ordenagailu zentralaren diskoen segurtasun kopiak egitea - Ordenagailu zentralaren zerbitzu-maila hobetzeko jarraibide teknikoa - Gehegi luzatutako burutzapen-denbora daukaten job arazotsuak antzemateko jarraibide teknikoa. Lantikeko Komunikazio, Sare eta Zerbitzarien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: HIDRA-JAVA zerbitzaria garapen-ingurune batean instalatzea espedienteen jarraipenerako HIDRA aplikazioa Java aplikazioekin konektatzeko. Internet ingurunean mendekotasunak baloratzeko RAI-RUG III aplikazioa instalatzea. - Realización de las copias de seguridad de los discos del ordenador central - Instrucción técnica para la mejora del nivel de servicio del ordenador central. - Instrucción técnica para detección de jobs con problemas cuyo tiempo de ejecución se haya excedido. En el Departamento de Comunicaciones, Redes y Servidores de Lantik, a nivel interno a lo largo del 2006 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Instalación del servidor HIDRA-JAVA en un entorno de desarrollo para la conexión de la aplicación HIDRA de seguimiento de expedientes con aplicaciones Java. Instalación de la aplicación RAI-RUG III,aplicación de valoración de dependencias en entorno Internet.

20 Ahots-operadore automatikoa daukan telefonia interaktiboko sistema instalatzea Ogasun Saileko segurtasun-sistemako Acces datu-baseak SQLra migratzea. Zerrendak kudeatzeko Anyqueue softwarea bertsiora eguneratzea DPZan armairu bi instalatzea zerbitzariak bertan sartzeko. 3D software grafikodun Geoshow softwarea daukan zerbitzaria instalatzea. W2003 garapen-plataforma eta SQL 2005 instalatzea. Ogasun Saileko sarrera eta alarmen kontrol zerbitzaria instalatzea. 20 zerbitzaritan Star SQL driverra 5.27 bertsiora eguneratzea. Espedienteen kudeaketarako CIDOC aplikazioa eguneratzea. Zerbitzari bat eta egoitzen kudeaketako RESIPLUS aplikazioa instalatzea. Garatzen ari den DB2 Information Integrator for Content aplikazioa daukan zerbitzari bat instalatzea. Garapeneko azpiegituren zerbitzari bat instalatzea Prestakuntzako bederatzi ekipotan W2003 Server instalatzea. SAN unitate berri bart instalatzea eta dagoena handitzea, bien artean datuak erreplikatzeko softwarea aktibatuta. TRADOS itzulpen-aplikazioa daukan zerbitzari bat instalatzea. Birusen aurkako E1000 gailuak 2.7 bertsiotik a 4.21era eguneratzea Instalación de un sistema de telefonía interactiva con operador automático de voz Migración de las bases de datos de Acces a SQL del sistema de seguridad del Dpto. De Hacienda. Actualización del software Anyqueue de gestión de listados a la V Instalación de dos armarios en el CPD para alojamiento de servidores. Instalación de un servidor con software Geoshow con software gráfico 3D. Instalación de la plataforma de desarollo W2003 y SQL Instalación del servidor de control de accesos y alarmas del Departamento de Hacienda. Actualización del driver Star SQL a la V en 20 servidores. Actualización de la aplicación de gestión de expedientes CIDOC. Instalación de un servidor y de la aplicación de gestión de residencias RESIPLUS. Instalación de un servidor con la aplicación DB2 Information Integrator for Content en desarrollo. Instalación de un servidor de infraestructuras de desarrollo Instalación en nueve equipos de formación de W2003 Server. Instalaciónde una nueva unidad SAN y ampliación de la existente,activando el software de replicacción de datos entre las dos. Instalación de un servidor con la aplicación de traducción TRADOS. Actualización de los appliances antivirus E1000 de la Versión 2.7 a la 4.21 Instalatutako Eskabideak 15 Solicitudes instaladas 15 Instalatutako zerbitzariak 33 Servidores instalados 33 Konpondutako gorabeherak Incidencias resueltas Konpondutako kontsultak 80 Consultas resueltas 80 Konpondutako eskariak 162 Peticiones resueltas 162 Uriosteko Suhiltzaile Etxean konmutadorea Instalación de un conmutador en la sede de

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Durante 1998 se ha continuado con la política de años anteriores de mejora y actualización de las aplicaciones informáticas existentes,

Más detalles

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES 49 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Izen hori ematen zaie kapturatzen eta/edo editatzen ditugun irudiak

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Errenta Renta 14 Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Zerbitzu gida Guía de Servicios www.bizkaia.net Errenta eta Ondare Kanpaina 2014 Campaña de Renta y Patrimonio 2014 Bizkaiko

Más detalles

POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO

POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRÓNICO 13 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Posta elektronikoa ingelesez e-maila (electronic mail) komunikazio-sistema elektronikoen bitartez erabiltzaileei mezuak azkar

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Página 20 Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Anuncio B.O. DE CÁCERES El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA 18 3.3 HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINIZIOA Hiperkolesterolemia, kolesterola odolean normaltzat hartutako maila baino altuagoan ager tzea da. Kolesterol-maila handia zenbait faktoreren esku dago; eta faktore

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA Arabako Foru Aldundia DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 826/2014, del Diputado de Hacienda,

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas ALEA / TOMO ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS. 2014 9 Sozietate publikoak Sociedades Públicas 2 0 1 4 k o A u r r

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 722/2015, del Diputado de

Más detalles

651 eredua Modelo 651

651 eredua Modelo 651 651 eredua Modelo 651 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Dohaintzak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Donaciones Jarraibideak Instrucciones 651 eredua Nahitaezko agiria a) Ondasun higiezinak

Más detalles

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3241 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICA/O PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK / IDENTIFICACION

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Erdi maila / Grado Medio

Erdi maila / Grado Medio LEHEN AZKEN EBALUAZIOA EVALUACIÓN FINAL PRIMERA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Ikastetxeak - Centros IES Francisco de Vitoria BHI El Salvador s/n. Vitoria-Gasteiz Tfnoa: 945 270 655 IEFPS Nicolás Larburu GLHBI

Más detalles

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA 2013 Cultura audiovisual BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako

Más detalles

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES IRUDI-GALERIA 20 DEFINIZIOA Zer da? Irudi-bankua ere esaten zio. Irudi-bilduma (argazkiak, marrazkiak, margolanak, irudi animatuak) da, irizpide jakin baten arabera ordenatu eta sailkatua; eskuarki, irudien

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO 31 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Testu-prozesadorea ordenagailu baten bitartez dokumentuak sortu edo aldatzeko aplikazio informatikoa da. (Iturria: http://es.wikipedia.org/wiki/procesador_de_texto)

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MEC 2013

PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MEC 2013 PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACON DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES MEC 2013 FUENTE Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco AMBITO CAPV OBJETO DE LA AYUDA Impulsar

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

ITS EUSKADI. II Congreso. II. Kongresua. Movilidad Inteligente Mugikortasun Adimentsua

ITS EUSKADI. II Congreso. II. Kongresua. Movilidad Inteligente Mugikortasun Adimentsua II Congreso ITS EUSKADI II. Kongresua Información en tiempo real para una movilidad inteligente Berehalako informazioa mugikortasun adimentsu baterako Movilidad Inteligente Mugikortasun Adimentsua 21 10

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de becas para emprender. Año 2015 En sesión celebrada

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO INSTITUTU BERRIAREN IKASTETXE LAGUNTZAILEEI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO 1. DESCRIPCIÓN El objetivo básico del programa es la formación y el mantenimiento del catastro inmobiliario, así como la incorporación al mismo de los bienes

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI. Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010

TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI. Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010 TELETRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE LA CA DE EUSKADI Estimado Cliente: Vitoria-Gasteiz a 02 de diciembre de 2010 Desde el 1 de enero de 2010 los documentos involucrados

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira.

Azken urteetan, krisi ekonomikoak eragina izan du Bizkaiko enpresa-sarean, eta haren ondorio larrienak langabezian islatu dira. BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26492 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Hirugarrena. Indarrean sartzea Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 232. zk. 2013, abenduak 4. Asteazkena 26897 BOB núm. 232. Miércoles, 4 de diciembre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles