1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informaziofluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2006eko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Informe de gestión 1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Administración Pública, cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2006 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2006 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2006, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Elaboración de políticas tecnológicas y de

2 seguridad. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitate Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2006ean bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio Informatikoak Garatu eta Mantentzeko Zerbitzuen artean, hona hemen urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Bizkaiko Foru Aldundiaren irudi korporatibo berria. Aplikazio, inprimaki, zigilu, argitalpen, iragarki ofizial eta abar guztiak diseinu berrira egokitzea. Irudien kudeatzaile korporatiboaren (ImagePlus) bihurtze- eta biltegiratze-moduluan funtzionaltasun berria garatzea; dokumentuak katalogatzeko karpetak sortzeko aukera ematen du. Foru Aldundi osoko geografia informazioko sistemaren (GIS) programa eta utilitate orokorrak garatu eta mantentzea. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2006 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2006 han sido los siguientes: Generales Nueva Imagen Corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia. Adaptación de todas las aplicaciones impresos, sellos, publicaciones, anuncios oficiales al nuevo diseño.. Desarrollo de una nueva funcionalidad en el módulo de conversión y almacenamiento del gestor corporativo de imágenes (ImagePlus), que permite crear carpetas para la catalogación de documentos. Desarrollo y mantenimiento de programas y utilidades generales del sistema de información geográfico "GIS" de toda la Diputación Foral.

3 OnDemand (irteera inprimatuen errepositorio korporatiboa) atzitzeko azpiegitura berria garatzea (Lantik-ena berarena); IBMk hornitutakoa trinkotuko du horrek. Horrela, Lantik-en premietara hobeto moldatuko diren programatzaileetarako eta Java motekin irakurterrazagoa izango da eta produktuaren zerbitzari bereziarekiko komunikazioa hobea izango da. Edukiak katalogatu eta kudeatzeko web aplikazioa garatzea. Aplikazio honek argitaratu, kontsultatu eta dauden edukiekin lotzeko aukera emango du, probak egin ahal izateko eta nahi bada, aplikazioan bertan erabili ahal izateko. Espedienteen azpiegitura. HIDRANET eta HIDRADOC tresnen eta zerbitzarien euskarria: Zerbitzariak: Garapena, Probak eta Ekoizpena; sistemako softwarearen laguntza teknikoa, kontrola eta kudeaketa; Gorabeheren kontrola eta ebazpena; fluxu-motorren kontrola eta kudeaketa; eta abar. FrameWork ATOMera egokitzea eta hobekuntzak egitea (J2EE plataforma). Framework ATOMi (J2EE aplikazioetarako zerbitzu komunen azpiegitura) aplikazioen test orriak, modu errazean eta programatzaile guztietarako modu berean, egiteko aukera ematen duten mota berriak gehitzea. J2EEn garatutako kudeaketa-aplikazioak WebSphere aplikazioen zerbitzariaren bertsio berrira (WAS 5.1.1) bihurtzea. Zehatzak Herri Administrazioaren saila Foru Moldiztegian lortutako quark formatuko fitxategiak txt bihurtu, baliozkotu, kargatu eta Bizkaiko Aldizkari Ofiziala (BAO) Interneten argitaratzeko prozesu automatikoa eta egunerokoa. Hauteskundeen informazio historikoaren sistemarako modulu berria garatzea (Udal- Hauteskundeak, Foru-Hauteskundeak, Eusko Legebiltzarrekoak, Hauteskunde Orokorrak eta Europakoak), urteaz geroztik Bizkaiko Lurralde Historikoan egin diren hauteskundedeialdietako zerrendak eta fitxategirako irteerak lortzeko (Bizkaiari dagozkion emaitzak). Prestakuntza kudeatzeko aplikazio berria, funtzionaltasun berriak dituena, eta sailak Desarrollo de una nueva infraestructura (propia de Lantik) para acceso a ondemand, (repositorio corporativo de salidas impresas) que empaquete la suministrada por IBM, siendo así más legible para los programadores y con Clases Java que se adapten más a las necesidades de Lantik y la comunicación con el servidor específico del producto. Desarrollo de una aplicación Web para la catalogación y gestión de contenidos. Esta aplicación permitirá publicar, consultar y enlazar con los contenidos existentes, para poder probarlos y si interesa utilizarlos en su propia aplicación. Infraestructura de Expedientes. Soporte a la herramientas y a los servidores HIDRANET e HIDRADOC: Servidores: Desarrollo, Pruebas y Producción; soporte técnico, control y gestión del software de base; Control y resolución de incidencias; Control y gestion de los motores de flujo; Etc. Adaptaciones y Mejoras al FrameWork ATOM (Plataforma J2EE). Incorporación al framework ATOM (infraestructura de servicios comunes para aplicaciones J2EE) de unas nuevas clases que permiten realizar las páginas de test de las aplicaciones, de una forma sencilla y de la misma forma para todos los programadores. Conversión de las aplicaciones de gestión desarrolladas en J2EE a la nueva versión del servidor de aplicaciones WebSphere (WAS 5.1.1). Especificos Departamento Foral de Administración Pública Proceso automático y diario de conversión de ficheros obtenidos en la Imprenta Foral en formato quark a formato txt, validación, carga y publicación Web del Boletín Oficial de Bizkaia (BOB). Desarrollo de un nuevo módulo para el sistema de Información Histórica de Elecciones (Municipales, Forales, Parlamento Vasco, Generales y Europeas) para la obtención de listados y salidas a fichero de las diferentes convocatorias electorales que se han ido produciendo en el Territorio Histórico de Bizkaia desde 1977 (resultados correspondientes a Bizkaia).. Nueva aplicación de Gestión de Formación que incluye nuevas funcionalidades y se pueda

4 erabilitako beste aplikazio batzuekin integratu daiteke. Sailaren administrazio-prozeduren mekanizazioa: integrar con otras aplicaciones utilizadas por el departamento. Mecanización de los Procedimientos Administrativos del Departamento: - Pasabidea garatzea - Desarrollo de la Pasarela - Azpiegitura garatzea. - Desarrollo de la Infraestructura - Administrazio-prozeduren mekanizazioa taldeka: - Mecanización de los procedimientos administrativos por grupos: a) 10. Taldea. Lizentziak eta Baimenak.(24) a) Grupo 10. Licencias y Permisos.(24) b) 15. Taldea. Ordutegiaren planifikazioa eta kontrola.(8). b) Grupo 15. Planificacion y control horario.(8). c) 09. Taldea. Ezgaitasunak. (7) c) Grupo 09. Incapacidades. (7) d) 12. Taldea. Prestakuntza. (10) d) Grupo 12. Formacion. (10) e) 05. Taldea. Zerbitzu-eginkizunak.(6). e) Grupo 05. Comisión de Servicios.(6). BFA, IFAS eta EITBrako lanpostuen sistemaren bidez I. kapituluko Aurrekontuak egin eta betearazten dituen aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea. Lanpostuak kudeatzeko aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea : Nekazaritza saila Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategien titularrentzako laguntzak eta hobariak izeneko aplikazioan funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak ezarri dira. Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa (AUE): - Datuen eredua berrikustearen ondoriozko moldaketak egin dira. - Ziortza-Bolibarren banaketa. AUE eta SIMO udalerri berrira egokitu dira. Behi-aziendaren errolda eta kanpaina: EAEra sartzen diren animalien toki-aldaketen jakinarazpena eta informazioaren karga automatikoa.- Ardi- eta ahuntz-aziendaren errolda eta kanpaina: Animaliak identifikatzeko arautegi berria sartzearen ondorioz, belarritakoen formatu berria egokitzeko prozesu berria garatzea; 7 digitutik 14ra handitu eta 15 posizioetako txipa egokitu behar izan da. Zehapen-espedienteak: Distantzien moduluak Mendien eta Suteen gainerako espedienteetara Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación que realiza la elaboración y ejecución de Presupuestos del Capítulo I por el sistema de puestos para la D.F.B., IFAS y EITB. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de gestión de puestos de trabajo : Departamento Foral de Agricultura Nuevas funcionalidades y mejoras a la aplicación de Ayudas y primas a titulares de explotaciones agrarias y ganaderas. Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA): - Adaptaciones como consecuencia de la revisión del modelo de datos. - Desanexión Ziortza-Bolibar. Adaptación de REGA y SIMO al nuevo municipio. Censo y campaña bovino : Notificacion de movimientos de entrada de animales a la C.A.P.V. y carga automática de la información.- Censo y campaña ovino-caprino: Desarrollo de un nuevo proceso para adaptar el nuevo formato de crotal, ampliando de 7 a 14 dígitos y el chip de 15 posiciones, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa de identificación. Expedientes Sancionadores: Adaptación de los módulos de distancias al resto de expedientes de

5 egokitzea. Aitortutako lur-zatiak: SIGPACeko kargak eta ateratzeak egiteko modulu berria garatzea. - Aziendaren osasun kontrola: PDA terminal eramangarrien aplikazioan funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak gehitzea. - Bererroldaren deskarga automatikorako prozesu berria (osasun-probarik gabeko animaliak). - Laborategian identifikatu gabeko belarritakoen laginen alta. Laborategiko kudeaketa: - Lagin baten jarraipena egitea teknika ezberdinetan - Aziendaren osasun-kanpainan hartzen diren laginen kudeaketa hobetzea - Albaitari klinikoei bidez laborategiko emaitzak igortzeko prozesu berria Montes e Incendios. Parcelas declaradas: Desarrollo de un nuevo módulo para la realización de las distintas cargas y extracciones referentes al SIGPAC. - Control Sanitario de Ganado: Incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras en la aplicación de terminales portátiles PDA. - Nuevo proceso de descarga automática del recenso (animales sin pruebas sanitarias) - Alta de muestras de crotales sin identificar en el laboratorio. Gestión del Laboratorio: - Seguimiento de una muestra en las diferentes técnicas. - Mejora en la gestión de las muestras que se realizan durante la campaña sanitaria de ganado. - Nuevo proceso para enviar resultados de laboratorio vía a los veterinarios clínicos - Derioko laborategia. Txerri-aziendaren kanpaina - Laboratorio de Derio. Campaña de porcino eta informazio-kontsulta berriak y nuevas consultas de información. Txakolinaren azterketa: Aplikazioa Haroko laborategian egiten diren laginen azterketetara egokitzea. Mahastizaintzako erregistroa: Aplikazioari funtzionaltasun berriak gehitzea.- Larrialdietako GIS.- Web inguruneko aplikazio berria, landa-baserrien geoerreferentziako informazioa duena. Kultura saila Foru Liburutegiko erregistroaren aplikazio berria. Foru Liburutegian sartzen diren edozein euskarri motako funts bibliografikoak (erositakoak zein dohaintzak) identifikatzeko balio du. Eskola Kirolaren kanpaina: Estatistiken modulu berria garatzea, egindako jardueren datu kuantifikatuak gehituz. Aldi baterako erabilerari buruzko kontratuak: Aplikazioa I*Net ingurunera birprogramatzea. Kirol Medikuntzaren aplikazioa birprogramatzea. Zaharberritze Tailerrean egindako arte-lanen zaharberritzeak kudeatzeko aplikazio berria. Análisis de Txakoli: Adaptación de la aplicación a la elaboración de los análisis de muestras en el laboratorio de Haro. Registro Vitícola: Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación.- GIS de emergencias.- Nueva aplicación en entorno Web con información georreferenciada de caseríos rurales. Departamento Foral de Cultura Nueva aplicación de registro de Biblioteca Foral para la identificación de los ingresos (compra o donativo) de los fondos bibliográficos en cualquier tipo de soporte que ingresen en la Biblioteca Foral. Campaña de Deporte Escolar: Desarrollo de un nuevo módulo de estadísticas aportando datos cuantificados de las actividades realizadas. Contratos de uso temporal: Reprogramación de la aplicación a entorno I*Net. Reprogramación de la aplicación de Medicina del Deporte. Nueva aplicación para la gestión de las restauraciones de las obras de arte realizadas en

6 el Taller de Restauración. Diru-laguntzen kudeaketa: Bizkaiko Kultur Ekintzen Maparen hedakuntza. Bizkaitik-Bizkaira: Gestión de subvenciones: Extensión del Mapa de Actividades Culturales de Bizkaia. Bizkaitik-Bizkaira: 2006ko arautegi berrira egokitzea. Adaptación a nueva normativa Udalekuak-Uda Gaztea Udalekuak-Uda Gaztea Aurkezpen telematikoetara egokitzea. Adaptación de las presentaciones telemáticas Opor Egonaldiak - Estancias Vacacionales ko kanpainarako egokitzea. Adaptaciones a la campaña Gazte Bidaiak Gazte Bidaiak 2006ko kanpainarako egokitzea. Adaptaciones a la campaña Ogasun eta finantza saila Liburutegiko aplikazioa ikuskatze-liburutegirako egokitzea. Ordua eskatzeko programa kudeatzen duen aplikazioan funtzionaltasun berriak ezartzea. Departamento Foral de Hacienda y Finanzas Adaptar aplicativo de biblioteca para la biblioteca de inspeccion. Nuevas funcionlidades en la aplicación que gestiona la Cita Previa. Errenta eta Ondarea 2005eko laguntza programa. Programa ayuda Renta y Patrimonio Diru-sarrerak itzultzearen kudeaketa bateratua egiteko aplikazio berria. Bankuko kontziliazioak. Bankuko hileko kontziliazio-prozesua kontziliazio aurrekoaren antzerako diseinu eta kudeaketara egokitzea. Zerga-betebeharren errolda: - Batasun barruko Operadoreen Erregistroan (ROI) alta espedienteen iragazkiak eta jarraipenak gehitzea. - Erakundeen Indizean baja emateko errekurtsoen ebazpena Errenta eta ondareko behin-behineko likidazioak: Nueva aplicación para realizar la gestión unificada de la devolución de ingresos. Conciliaciones bancarias. Adaptación del proceso de conciliación mensual bancaria a un diseño y gestión similar al de la preconciliación. Censo de obligaciones tributarias: - Incorporación de filtros y seguimientos de expedientes de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) - Resolución de recursos para baja al Indice de Entidades. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio: urtera egokitzea - Adaptaciones al ejercicio urtean Rn Etxean ordaintzekoa motako proposamenak sortu, kudeatu eta zordunari jakinarazteko sistema berria ko PFEZko Rentanet Etxean-en bigarren orrazketa - Nuevo sistema para la generación, gestión y comunicación al contribuyente de las propuestas Rn Etxean con resultado a ingresar para el ejercicio Segunda pasada Rentanet Etxean IRPF 2004

7 ereduko laguntza programa, urtera egokitzea. Ikuskatu behar diren zordunen hautaketa:. - Ikuskapenaren informaziorako zentroa: beste urte bat gehitzea eta aldagaiak berrikustea Beste ogasun batzuekin informazioa trukatzea: - Estatu Agentziarekin 299. ereduari buruzko informazioa trukatzea. - Hiri- eta landa-lurraren kontribuzioari eta ondare eskualdaketei buruzko informazioa trukatzea - Administrazioen arteko BEZren eta Sozietateen negozio-zifraren kontsulta Kontsulta lotesleen kudeaketa sistema eta zergagaietako informazioa. Funtzionaltasun berriak garatzea. Aurkezle konfidentzialen errolda berria. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga:. - Programa de Ayuda modelo 130, adaptación a Selección de contribuyentes a inspección: - Centro información de la inspección: incorporación de nuevo ejercicio, y revisión de variables. Intercambio de información con otras haciendas: - Intercambio de información con la Agencia Estatal del modelo Intercambio de información de urbana, rústica y transmisiones patrimoniales - Consulta de la cifra de negocio de IVA y Sociedades entre Administraciones. Sistema de Gestión de Consultas Vinculantes e Información Tributaria. Desarrollo de nuevas Funcionalidades. Nuevo Censo de presentadores confidenciales. Impuesto de actividades Económicas: urteko ordainagiriak ematea - Emisión recibos del ejercicio Ondasun Higiezinen gaineko Zerga: urteko hiri-lurreko OHZko ordainagiriak ematea. - Zergaren xedea titulartasun koefizientearen arabera likidatzea Impuesto de bienes inmuebles: - Emisión de recibos IBI naturaleza urbana del ejercicio Liquidar un objeto tributario según coeficiente de titularidad. - Landa-lurreko OHZ kudeatu eta likidatzea - Gestión y liquidación del IBI Rústico Ogasuneko ziurtapenak: - Epaitegiek egindako informazio-eskaerak erregistratu eta kudeatzea. Zerga bereziak: urtera egokitzea, 560, 561, 562, 563, 564 eta 566. ereduetan edukiak aldatu direla eta - Zerga berezien dokumentuak establezimenduen arabera artxibatzea. Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ): - Aplikazioa urtean indarrean sartu den eredu berrira egokitzea. Certificados de Hacienda: - Registro y gestión de las solicitudes de información procedentes de los Juzgados. Impuestos especiales: - Adaptaciones al ejercicio 2006 por cambio de contenidos en los modelos ( ). - Archivo por Establecimientos de documentos de Impuestos Especiales. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): - Adaptación de la aplicación al nuevo modelo que entra en vigor en el Berraztertzeko errekurtsoen ebazpenak, - Adaptar resoluciones de recursos de reposición,

8 FAEAren epaien ebazpena eta ofiziozko erreklamazioak egokitzea, kontzeptuak oinarritzat hartuta egin ahal izateko ereduko adierazpenetako datuak transferitzeko prozesua, gakoa aldatu delako edo zordun batek ekitaldi eta epealdi berdinerako aitorpen bat baino gehiago aurkeztu dituela antzematean, denak bat egin direlako - Batch likidazioak / zerga-partiden tratamendu berria. - On-line likidazioak / Zerga-likidazioen tratamendu berria; likidazio-proposamenen ondoko behinbehineko likidazioak - On-line likidazioak / Aurkezteko errekerimenduen ondoko zerga-partiden tratamendu berria - BEZren laguntza programa (2006. urtera egokitzea). Bizkaibai: resolución de fallos del TEAF y reclamaciones de oficio para poder realizarlas en base a los conceptos - Proceso para el traspaso de datos en declaraciones del modelo 349, por cambio de clave o por proceso de fusión al detectar que hay varias declaraciones preentadas por el mismo contribuyente y para el mismo ejercicio y periodo - Liquidaciones batch / nuevo tratamiento de partidas fiscales - Liquidaciones. on-line / nuevo tratamiento de.partidas fiscales; liquidaciones provisionales desde propuestas de liquidación - Liquidaciones on-line / nuevo tratamiento de partidas fiscales desde requerimientos de presentación. - Programa de ayuda IVA (adaptación a 2006). Bizkaibai: - Testuak eta mezuak moduluetan berregituratzea - Reestructuración de textos y mensajes en los diferentes módulos - Baimendutako aurkezleen Bezeroaren kudeaketa moduluan hobekuntzak egitea - Mejoras en el módulo Gestión de cliente de los presentadores autorizados - Jakinarazpenen kontsulta - Consulta de Notificaciones - Txartel kriptografikoak (izenpetze elektronikoaz baliatzen direnak) identifikazio-sistema gisa gehitzea - Identifikazio-datuen aldaketa eskatzea onartzen duen funtzionaltasun berria eredua kudeatzea (Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak) (I*net) bidez - Incorporación de Tarjetas criptográficas (firma electrónica reconocida) como nuevo sistema de identificación - Nueva funcionlidad que permite solicitar cambio de datos identificativos - Gestión del modelo 600 (Transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos documentados) vía (I*net) - Segurtasun-sistema berregituratzea. - Reestructuración del sistema de seguridad. Hiri-ondasunen katastroa: - Katastro, balioztapen eta OHZ espedienteak kudeatzeko aplikazioan hobekuntzak egitea ( KAEX). - Azalera grafiko eta alfanumerikoen sinkronismoa xede, oinplano eta lur-zati mailan - Balioztapen-estatistikak, espediente identifikatuei dagozkienak. - Ziurtapenen kontrolerako sistema. (Mantentze kontratua). Catastro Urbano: - Mejoras en la aplicación de Gestion de expedientes de Catastro, Valoración, IBI. ( KAEX). - Sincronismo de las superficies graficas y alfanuméricas a nivel de objeto, planta y parcela - Estadísticas de valoracion, correspondientes a expedientes identificados.. - Sistema para control de certificaciones. (Contrato Mantenimiento)

9 Landa-lurreko katastro grafikoa: Catastro gráfico rústico: - Mugapenik gabeko lur-zatien titularren kudeaketa - Gestión de titulares de parcelas sin delimitación - Egungo eta urteko datuen ustiapenean hobekuntzak egitea. Hiri-lurreko katastro grafikoa: - Gainbalioari aplika dakiokeen Gutxieneko Balio Eratxikigarria (GBE) lortzeko web zerbitzua sortzea. - Azterketak egiteko utilitateen sistema berria, informazioan inkongruentziak aurkitzeko. Informazio-ereduak: eta 191. ereduak urteko arautegira egokitzea - Mejoras en la explotación de datos actuales y del año 56. Catastro gráfico urbano: - Generación de un servicio Web para la obtención del Valor Mínimo Atribuible (VMA) aplicable a plusvalía. - Nuevo sistema de utilidades de análisis, para detectar incongruencias en la información. Modelos Informativos: - Adaptación de los modelos 198, 191 a la normativa del ejercicio eredua mekanizatzea - Mecanización del modelo 184 Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga: Impuesto sobre la renta de no residentes: eredua mekanizatzea - Mecanización del modelo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren aitorpenerako 210 eta 216 arteko ereduak onetsi dituen 1561/2005 Foru Aginduak (BAO, koa) ukitzen dituen ereduen kudeaketa egokitzea. Aurrekontua egitea: 2006ko aurrekontuaren kargan doikuntzak egitea, mantentzea eta laguntzea. Intraneteko Sarrera eta Irteeren Erregistroko estatistiken modulua (Ogasun eta Finantza Sailak egindako erregistroetarako bakarrik). Sozietateen gaineko Zerga: - Adaptar la gestión de los modelos afectados por la Orden Foral 1561/2005 (BOB ) por la que se aprueban los modelos del 210 al 216 del Impuesto sobre la Renta de No residentes. Elaboración del presupuesto: Ajustes, mantenimiento y soporte a la carga del presupuesto Módulo de estadísticas del Registro de Entradas y Salidas en Intranet (únicamente para los registros realizados por el Departamento de Hacienda y Finanzas). Impuesto de Sociedades: urtera egokitzea - Adaptación al ejercicio Zergadunen kontu korrontearen kudeaketaren diseinu berria. - Nuevo diseño de la gestión de la cuenta corriente de los contribuyentes del impuesto ereduaren sarrera berria Bizkaibairen bidez - Nueva entrada del modelo 220 por Bizkaibai - Sozietateen aitorpenen (200. eta 201. ereduak) aurkezpena ahalbidetzeko sistema berria, BizkaiBairen bidez. - Nuevo sistema para facilitar la presentación de las declaraciones de Sociedades (modelos 200 y 201), a través de BizkaiBai - Sozietateak 2005eko laguntza programa berria. - Nuevo programa de ayuda de Sociedades Aitorpenak batera kudeatzeko azpiegitura. Urtean behingoak: - Infraestructura Gestión común Declaraciones. Anuales:

10 - Informazio-ereduetan aurkitu eta zuzendutako akatsen jakinarazpenak egin - Informazio-ereduen aurkezpenak jaso eta baliozkotzeko prozesua 500 posizioetako eredu berrietara egokitzea editran-en bidez - Bizkaibai-10 plana (190. eta 347. ereduak) betetzen ez dutenen kudeaketa: zehapenespedientea hastea. - Emitir comunicaciones con los errores detectados y corregidos en los modelos informativos. - Adaptar el proceso de recepción y validación de presentaciones de modelos informativos por editran a los nuevos modelos de 500 posiciones - Gestión incumplidores plan Bizkaibai-10 (mod. 190 y 347): inicio expediente sancionador Ogasuneko Informazio Sistemaren Azpiegitura: Infraestructura Sist. Información de Hacienda : - Helbidea zuzena ez izateagatik edo ezezaguna izateagatik azken jakinarazpena jaso ez duten eta ondoren etxea aldatu ez duten pertsonen helbideak arazteko prozesu berria. - Zergadun baten informazio historikoaren kudeaketa berria. Atxikipenetako zehapen larriak gehitzeko sistema berria. Oinordetzak eta dohaintzak.- Oinordetzen errekurtsoak kudeatzeko sistema berria. Ondare eskualdaketak: 600. ereduaren (Ondare Eskualdaketa eta Egintza Juridiko Dokumentatuak) laguntza programa zergadunentzat. Errenta-eratxikipenaren araubideko erakundeak: 184. ereduko laguntza programa eta inprimatze modulua garatzea ereduko (BGAE eta PP) aitorpenak egiteko laguntza programa eta inprimatze modulua. Ikuskapen-aktei buruzko akordioak: - Ekitaldi berriak eta kontzeptuak gehitzea (2005. urtera egokitzea) - Kuota bati edo ikuskatzaileek eta ikuskariordeek egindako likidazio bati lotuta ez dauden zehapenak jartzeko aukera - Zordunketa eta kredituen konpentsazioen irteeradokumentua aldatzea. Ondasunen balioztapena: - Beste erabilera batzuetarako erabiltzen diren xedeen balioztapen automatikoa egiteko sistema berria. - Nuevo proceso para depurar los domicilios de aquellas personas cuya última notificación ha sido devuelta por dirección incorrecta o desconocida y que no han tenido una modificación posterior de domicilio. - Nueva gestión de la información histórica de un contribuyente. Nuevo sistema para incorporar Sanciones Graves en Retenciones. Sucesiones y donaciones.- Nuevo sistema para la gestión de los Recursos de Sucesiones. Transmisiones Patrimoniales: Programa de ayuda modelo 600 (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) para contribuyentes. Entidades regimen atribución rentas: Desarrollo del programa de ayuda y módulo de impresión modelo 184. Programa de ayuda y módulo de impresión para la confección de declaraciones correspondientes al modelo 345 EPSV y PP. Acuerdos de las actas de inspección: - Incorporación nuevos ejercicios y conceptos (adaptación 2005) - Posibilidad de imponer sanciones no asociadas a una cuota o liquidación por Inspectores y Subinspectores - Modificación documento de salida compensaciones débitos y créditos. Valoración de Bienes: - Nuevo sistema para realizar la valoración automática de los objetos de uso preferente otros usos - Orubeen balioztapena - Valoración de Solares

11 - Eraikin mailako beste erabilera batzuen datuak biltzea Bizkaiko udalerri guztietarako. Diru-bilketa bulegoetako espedienteen jarraipena egitea: Bahikuntzen hasierako txantiloia egitea. Ingurumen saila IGOKA jardueren espedienteak kudeatzeko aplikazioan funtzionaltasun berriak garatzea. Ur biltegien Inbentarioa kudeatzen duen aplikazioari edateko uren araztegiei eta ur-bilketei buruz beste euskarri batzuetan dauden datuak gehitu zaizkio. Berrikuntza eta Ekonomi Sustapen saila Burutu (Ekinberri, Bultzatu eta Artisautza programetako laguntzak bideratzea): 2006ko dekretura egokitzea. Sailaren kontu korrontea kudeatzea: Aurrerakinik gabeko fakturetan lerro anitzeko gastuen justifikazioa ezartzea Sustatu Bideberri eta Sustatu Kide-ko eskabideak telematikaz baliatuta bideratzea. Burutu (Ekinberri, Bultzatu eta Artisautza programetako laguntzak bideratzea): 2006ko dekretura egokitzea. Bizkaiberri laguntzak izeneko espediente berria garatzea, ezaugarri bereizlea 72 izanik. Ekonomi Sustapeneko espedienteak: - Bide bateko espediente guztien irudi asko, dokumentu jakin bat edo IFZ zehatz bat inprimatzeko sistema berria. - Tipologien bilagailu berria, deskribapena oinarritzat hartuta - Edozein eremutan (izen soziala, helbidea, beste datu batzuk, gerentea edo harremanetarako pertsona) IFZ zehatz bat edo testu jakin bat duten espedienteen bilagailu berria. - Recogida de datos de otros usos a nivel de edificio para todos los municipios de Bizkaia. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación: Elaboración de la plantilla inicial de embargos. Departamento Foral de Medio Ambiente Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de Gestión de Expedientes de Actividades MINP. Se ha incorporado a la aplicación que gestiona el Inventario de Depósitos de Agua los datos sobre Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs) y Captaciones existentes en otros soportes. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Burutu (tramitación ayudas Ekinberri, Bultzatu y Artesanos): adaptación al Decreto Gestión de la cuenta corriente departamental: Implementar la Justificación de los gastos multilínea en las facturas sin anticipo previo Tramitación telemática de las solicitudes de Sustatu Bideberri y Sustatu Kide. Bizkaiberri Servicios, Bizkaiberri Erein: Presentación telemática solicitudes. Desarrollo de un nuevo tipo de expediente llamado bizkaiberri laguntzak cuyo carácter diferenciador es el 72. Expedientes de Promoción Económica: - Nuevo sistema para la impresión masiva de imágenes de todos los expedientes de una ruta, de un tipo de documento concreto o de un NIF determinado. - Nuevo localizador de tipologías a partir de la descripción - Nuevo localizador de expedientes que contengan un determinado NIF o un texto concreto en cualquier parte de los campos; razón social, dirección, otros datos, gerente o persona de contacto - ImagePlus-eko irudiak bistaratzea web bidez. - Visualización de imágenes de ImagePlus vía Web.