UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LA MULTIRRESOLUCIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (MRTD) BASADA EN LA TRANSFORMADA DISCRETA EN WAVELETS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "UNA NUEVA APROXIMACIÓN A LA MULTIRRESOLUCIÓN EN EL DOMINIO DEL TIEMPO (MRTD) BASADA EN LA TRANSFORMADA DISCRETA EN WAVELETS"

Transcripción

1 UNIVRSIDAD D BURGOS DPARTAMNTO D INGNIRÍA LCTROMCÁNICA UNA NUVA APROXIMACIÓN A LA MULTIRRSOLUCIÓN N L DOMINIO DL TIMPO MRTD BASADA N LA TRANSFORMADA DISCRTA N WAVLTS Tess Docora César Represa Pére uo

2 Meora preseaa por D. César Represa Pére para opar a grao e Docor e Cecas Físcas

3 Cerfcao e os recores e a ess Dña. María e Care Perera Fuees Profesora Tuar e ecroageso e a Uversa e Burgos D. Isae Barba García Profesor Tuar e ecroageso e a Uversa e Vaao ACN CONSTAR: Que e rabao uao "Ua ueva aproacó a a urresoucó e e oo e epo MRTD basaa e a rasforaa screa e wavees" ha so reaao por D. César Represa Pére e e Deparaeo e Igeería ecroecáca e a Uversa e Burgos bao uesra reccó que reúe as cocoes egas a os rabaos e ocorao. Burgos uo Fo. María e Care Perera Fuees Fo. Isae Barba García

4 A Care

5 Qusera epresar ás scero agraeceo a Isae Barba García por sus áos por e esfuero epo que e ha ecao. Tabé quero ar as gracas a Care Perera Fuees a osé Represa Feráe por e apoo recbo urae a reaacó e ese rabao cóo o abé a Care esús Cocesa esús Ferao Ferao... A oos vosoros s ecepcó uchas gracas.

6 ÍNDIC Capíuo I. Irouccó..... Irouccó srucura e a ess... Capíuo II. Aáss e Murresoucó Irouccó Aáss e Murresoucó Faa e Wavees e Daubeches Trasforaa Dscrea e Wavees DWT Trasforaa Dscrea e Wavees D Trasforaa Dscrea e Wavees 3D...45 Capíuo III. Foruacó Irouccó Foruacó D Operaor ervaa e ua base e Wavees Desarroo e agoro co fucoes e escaa Desarroo e agoro co fucoes e escaa e wavee epo e apcacó e agoro e urresoucó Foruacó D Desarroo e agoro co fucoes e escaa Desarroo e agoro co fucoes e escaa e wavee Foruacó 3D Desarroo e agoro co fucoes e escaa...9

7 3.4. Desarroo cueo fucoes e wavee Cocoes e Cooro Cocoes e Cooro D 3D Cocoes Absorbees PML Cocoes Absorbees PML e D Cocoes Absorbees PML e 3D Facor e Refeó e u eo PML Paso e epo epoeca Ipeeacó e as cocoes PML : eepo...7 Capíuo IV. Caraceríscas Nuércas e Agoro Irouccó saba Nuérca saba Nuérca e D saba Nuérca e D saba Nuérca e 3D Caraceríscas e Dspersó Dspersó Nuérca e D Dspersó Nuérca e D Dspersó Nuérca e 3D Aáss cuaavo e D...7 Capíuo V. Resuaos Irouccó cacó e Capo cacó e D cacó e D Apcacó e a écca MRTD D Propagacó e u puso gaussao...

8 5.3. Resoaor uesoa Apcacó e a écca MRTD D Frecuecas e core e ua guía WR Propagacó e u oo T e ua guía WR Paráeros e Scaerg e ua uó T e e pao Apcacó e a écca MRTD 3D Cavaes resoaes Propagacó e ua guía e oas recaguar WR9...5 Cocusoes...55 Apéce. srucura e a Suacó...6 A.. srucura e a suacó...6 A.. Defcó e Ssea Físco...6 A.. Cocoes e a Suacó...6 A..3 Ieracó e Agoro...63 A..4 Saa e Agoro: Aáss e Resuaos...63 Bbografía...67

9 Capíuo I INTRODUCCIÓN

10 INTRODUCCIÓN..- INTRODUCCIÓN auge e as uevas ecoogías epereao e uesra socea acua ha ao ugar a que e ecroageso sea u área presee caa ía para poer copreer epcar eorar e fucoaeo e uchos sposvos coaos. Fue e 87 cuao aes C. Mawe ufcó as eorías e a ecrca e Mageso sobre a base e cuaro ecuacoes represeavas ao cuea e as ees fuaeaes que rge os feóeos eecroagécos. Dese eoces esa eoría ha ugao u pape fuaea ha so resposabe e esarroo e úpes apcacoes ecoógcas ese a rao hasa egar a a geeracó e caor por crooas a eeccó reoa as coucacoes óves. Too ese esarroo eperea os ca que os feóeos eecroagécos acroscópcos esá goberaos por as ecuacoes e Mawe. Ua posbe foruacó e as ecuacoes e Mawe cosse e epresar as reacoes ere os capos eae u ssea e ecuacoes ferecaes e ervaas parcaes oe para su resoucó se ecesa coocer aeás a epeeca espaca epora e as propeaes eécrcas agécas e os eeeos que ervee. sa foracó acoa cosue o que se eoa e seo apo cocoes e cooro. vaor e os capos eecroagécos se puee obeer coo soucó e as ecuacoes e Mawe sueas a esas cocoes e cooro. S ebargo savo e suacoes cocreas e couo forao por as ecuacoes e Mawe as cocoes e cooro e probea parcuar o pere obeer e aera seca ua soucó aaíca eaca por o que es ecesaro reaar ceros procesos e aproacó. Las oas eecroagécas se puee casfcar aeeo a su frecueca e oas e rao crooas frarroos u vsbe uravoeas raos X raos γ raos cóscos cosueo oas eas e eoao especro eecroagéco. Las oas eecroagécas cua frecueca se ecuera ere aproaaee se cooce co e obre e crooas. Ua caracerísca 3

11 INTRODUCCIÓN porae que sgue a as crooas e reso e as oas eecroagécas es que su ogu e oa es e so ore e agu que os copoees e que se ua o que hace apcabes ao as aproacoes uaas e a ópca geoérca coo as uaas e a eoría e crcuos e baa frecueca. Así para caracerar ua esrucura o u sposvo e crooas ese u puo e vsa eecroagéco es ecesaro resover as ecuacoes e Mawe uo a as cocoes e cooro e probea parcuar. se aguas suacoes cocreas e as que es posbe resover esas ecuacoes e fora aaíca s ebargo e a aoría e os casos que os eresa será ecesaro resover chas ecuacoes eae éoos uércos. se ua gra varea e éoos uércos uaos para a resoucó e os probeas e crooas. sos éoos se puee casfcar e os graes grupos por u ao aqueos que requere para su foruacó u esuo aaíco prevo e coporaeo e capo eecroagéco e ua esrucura cocrea por oro ao aqueos éoos uaos para suacoes ás geeraes que o requere cho esuo. Dero e prer grupo se ecuera e éoo e os oeos e e resoaca rasversa e e a ecuacó egra e e aapacó oa. re os éoos pereecees a seguo grupo poeos ecoar e e eeeos fos e e ferecas fas e e eeeos e cooro e e a ar e íeas e rassó. sa casfcacó suee esar reacoaa a su ve co e oo e apcacó e caa éoo. Así os éoos e prer grupo geeraee rabaa e e oo e a frecueca eras que os éoos e seguo grupo o hace e e oo e epo. Para resover u probea parcuar os éoos uércos e prer grupo so ás específcos puee resuar ás efcaces a que sus egecas e epo e copuacó eora so eores. S ebargo os éoos e seguo grupo ebo a su sece apo rago e apcacó gracas a a gra poeca e cácuo e os oreaores acuaes so caa ve ás uaos. De hecho cuao os oreaores era ás aos se hacía práccaee prescbe u procesaeo aaíco prevo co e obeo e reucr a carga copuacoa e éoo. o e ía ese aspeco o es a críco co o cua os preros ha pero e pare su veaa. Aeás os éoos uércos e e oo e epo presea 4

12 INTRODUCCIÓN oras veaas coo so a posba e raar recaee co eeeos o eos o eaes a obecó e foracó e u apo rago e frecuecas eae a Trasforaa e Fourer se puee aaar propeaes que varía co e epo caeaeo oo eo s ovar que a auraea fucoa e e oo e epo o que hace ás fác erprear os resuaos e ua fora uva e cuso co vsas a fes eucavos. Uo e os éoos ás uaos e ese seguo grupo es e e as ferecas fas e e oo e epo FDTD rouco por K.S. Yee e 966 [88] pero que uvo que pasar ás e ua écaa hasa que epeó a epearse esarroarse apaee por uevos vesgaores e oros rabaos [74]. se éoo se basa e a screacó ao espaca coo epora e os capos eecroagécos a aproacó e as ervaas parcaes que aparece e as ecuacoes roacoaes e Mawe por cocees e ferecas fas. De esa fora se obee u esquea epíco e ecuacoes agebracas que pere r cacuao e saes sucesvos e vaor e capo eecroagéco e caa puo e espaco a parr e vaor e capo e e so puo e os crcuaes e saes aerores. éoo FDTD pere roucr ua ecacó e a esrucura suar a evoucó epora e capo eecroagéco e a regó e erés. Aeás por raarse e ua écca foruaa e e oo e epo pere obeer e ua úca suacó a respuesa e frecueca e a esrucura e u apo acho e baa úcaee ao por a screacó epora eae u aáss e frecueca e os capos cacuaos e e oo e epo. éoo FDTD presea aeás oras veaas esacabes coo so a posba e rabaar co ferees pos e aeraes a sea hoogéeos o heerogéeos eaes o o eaes spersvos o o spersvos e sóropos o asóropos [75]. Aeás ese éoo puee ser foruao e cuaquer ssea e cooreaas: ese sseas e cooreaas orogoaes coo os caresaos círcos esfércos a os sseas o orogoaes e cooreaas curvíeas. Ua caracerísca fuaea e oos os éoos uércos es que ebe raar co u úero fo e aos o pca que e oo uérco ao espaca coo epora oe se sua e probea esuao ha e esar ao. A pesar e sus veaas e éoo FDTD abé posee sus esveaas. La ás porae se refere a as acoes e a eora requera para aacear a 5

13 INTRODUCCIÓN esrucura que se quere aaar así coo e epo copuacoa ecesaro para resovera. sos ovos ha provocao que uevas éccas haa surgo eao resover esas esveaas. La ás recee es a écca cooca coo urresoucó e e oo e epo MRTD basaa e e aáss e wavees e cuo arco se ecuera e presee rabao. aáss e wavees ha so apaee esuao e e capo e as aeácas [ ] auque su prcpa apcacó se ha ecorao e e capo e procesao e señaes [83] o e a copresó e ágees [7] receeee esá seo apcao a a resoucó e ecuacoes ferecaes e vru e as propeaes e orogoaa que presea as wavees [ 9 ]. e capo e a geería e crooas as wavees ha so corporaas e prer ugar coo fucoes base uaas e e éoo e os oeos [39] oe a apcacó e esas éccas ha ao a uesras e su efceca copuacoa a a hora e aaar probeas eecroagécos e e oo e a frecueca [ ]. e coeo e os éoos uércos e e oo e epo su apcacó es oavía recee os preros rabaos reaaos se ha ecaao haca a búsquea e ua eora e a efceca copuacoa. esa íea se ecuera os reaaos por Krupho Kaeh [49 5] quees esarroaro éccas basaas e fucoes wavee e po Bae-Learé a as que eoaro éccas e urresoucó e e oo e epo MRTD. se uevo cocepo e urresoucó ee su orge e a eseca e os pos e fucoes eoaas fucó e escaa fucó e wavee as cuaes pere escrbr ua fucó co aor o eor precsó epeeo e úero e éros e escaa e wavee epeaos. De esa aera pareo e u esarroo forao úcaee por fucoes e escaa se puee obeer u resuao ás precso eso es auear su resoucó s ás que añar fucoes e wavee e ferees vees a esarroo sóo e aqueas oas oe se ecese. se po e agoros proporcoa e ua fora aura u éoo para obeer aaos o ufores co os que se puee escrbr oas específcas co ferees graos e resoucó apcao por eepo u aao fo aí oe e capo eecroagéco varíe co rape u aao 6

14 INTRODUCCIÓN ás grueso e e reso co e f e coservar recursos copuacoaes. se aao poría egar cuso a hacerse aapavo e fora que su refaeo se prouca e a oa e espaco oe se ecuera e puso e e ervao epora e que se ecesa. sas éccas e e oo e epo basaas e wavees reuce coserabeee e esfuero copuacoa ebo a que se puee epear aaos ás gruesos para os sos vees e precsó aeás co u aao aapavo se puee cosegur ua aa resoucó soaee aí oe se ecesa. A fereca e éoo FDTD que ecesa u screao e a eos e puos por ogu e oa esos éoos puee egar a uar screacoes cercaas a os os puos por ogu e oa para ograr resuaos sasfacoros. Aeás a escoposcó e wavees o esarroo orogoa e fucoes wavee pere apcar ua écca eoaa hreshog que cosse e ear cero úero e coefcees e esarroo que o acaa u vaor ubra fao e aeao s egraar a precsó e cácuo. sa écca proporcoa auoácaee e aao aapavo e oo [3 3 33]. Co e éoo FDTD abé se puee reaar u aao fo e eeraas regoes e espaco pero ao que e agoro ecesa para cacuar e vaor e capo e u puo coocer e vaor e as poscoes aacees e as oas froera ere e aao fo e grueso o se ee esos vaores ebeos recurrr a éccas e esacó para cacuaros aeás e requerr ua sucó e a screacó epora ebo a su eor rago e esaba. S ebargo as éccas MRTD o requere subvr a regó orga para auear a resoucó e ua oa eeraa. ve e eso para ua resoucó orga obea uao fucoes e escaa e aueo e resoucó se cosgue añaeo ás fucoes base a esarroo eso es añaeo ás fucoes e wavee e ore superor a as fucoes e escaa caes. ese caso abé es ecesaro para coocer e vaor e os coefcees e esarroo e u puo e coocer e vaor e os coefcees e os puos aacees. S ebargo e as regoes oe os éros e wavee e ore superor o so ecesaros para escrbr os capos sus coefcees so sufceeee pequeños coo para ser esprecaos s afecar a cácuo e os coefcees e a oa e aa precsó esos éros o so 7

15 INTRODUCCIÓN ecesaros precsaee porque so sufceeee pequeños para ser esprecaos. De esa fora a écca MRTD proporcoa u éoo rguroso para erar as oas e aa resoucó ocaaas. Los coefcees e wavee por sí sos abé apora foracó acerca e ve e resoucó ecesaro. A ea que su vaor auea se puee cur ás vees para eorar os resuaos a ea que se hace ás pequeños se puee esprecar. Así e proceeo uao para auear a resoucó e e éoo FDTD es feree e uao e e éoo MRTD. e éoo FDTD a resoucó espaca e aao se eera a parr e a caracerísca ás pequeña que posea a esrucura a aaar. a écca MRTD as fucoes e escaa se puee erprear eae fros pasa-baa as fucoes e wavee eae fros pasa-aa por o ao es a fucó e escaa a que ebe far e ore e resoucó feror que se quere resover as aas resoucoes so proporcoaas por as fucoes e wavee. sas éccas MRTD ha so sasfacoraee apcaas a ua gra varea e probeas eecroagécos eosrao sus graes cuaaes e cuao a a reuccó e eora epo copuacoa [ ]. Toas eas se obee apcao a a screacó e as ecuacoes e Mawe u aáss e urresoucó basao e as wavees e po Bae-Learé [4 5]. Las fucoes e escaa e wavee que se epea e ese po e esqueas ee a cuaa e poseer ua epresó cerraa e e oo e a frecueca o cua os pere señar a fucó e escaa a fucó e wavee a parr as propeaes que posee coo fro pasa-baa fro pasa-aa respecvaee. probea surge a pasar esas fucoes a oo espaca a que as epresoes resuaes se eee efaee por e espaco eeo que rucar e esarroo para hacer facbe su foruacó. Debo a a caracerísca e ecaeo epoeca que presea as wavees po Bae-Learé se puee reaar ese rucaeo e os esarroos a parr e u eerao úero e coefcees s que se vea graeee afecaa su precsó. De esa fora se puee oar úcaee u úero fo e éros geeraee 8 coefcees suee ser sufcees para copear a escrpcó e os capos. La ecesa e rucar os esarroos ha ao ugar a a aparcó e uevas éccas que uce fucoes copacas para esarroar os capos que esé 8

16 INTRODUCCIÓN efas e u ervao cerrao pero coservao oas as propeaes e urresoucó. Ua e esas éccas es a écca aar-mrtd [6] que epea coo fucoes base u po e wavees eoaas wavees e aar [38] que por su sece a hace u aracva para su uacó e os esqueas urresoucó. De hecho os agoros obeos e esa fora so écos a os uaos e e éoo FDTD. esa íea se ecuera os obevos e a presee ess. ea se preee esarroar ua ueva écca MRTD que uce coo fucoes base para os esarroos uas fucoes wavee e sopore copaco es ecr que o se eea e oo e oo que por o ao o sea ecesaro reaar u rucaeo. Las fucoes que heos eego que cupe a cocó eseaa so as wavees e po Daubeches [3]. De esa fora se va a screar as ecuacoes e Mawe uao wavees para esarroar os capos e a varabe espaca uo co fucoes puso e a varabe epora. La écca esarroaa perrá uar e aera sa cuaquer fucó wavee e Daubeches a fereca e os esqueas aerores aos a u sóo po e fucó. Ora caracerísca que pere ar ua aor sece a os paeaeos es e uso e a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT [ ] para escopoer recopoer os capos a parr e os coefcees e sus esarroos. Ua e as veaas preseaas será a posba e auear a resoucó e a soucó obea s ecesa e ofcar os agoros caa ve que se quera roucr u ve uevo e resoucó acaao e esa aera ua urresoucó efecva. so se va a cosegur rouceo e cocepo e ar ervava [] para cacuar os coefcees e esarroo pereecees a a ervaa e ua fucó. Co oo eso esuareos co eeeo as cocoes e esaba uérca que presea e agoro así coo sus caraceríscas e spersó herees a a screacó e probea. Too eo será vaao preseao ua sere e eepos e os que coparareos os resuaos obeos co a soucó eórca a su ve co as soucoes proporcoaas por oras éccas uércas. 9

17 INTRODUCCIÓN..- STRUCTURA D LA TSIS Para acaar os obevos propuesos esa eora se ha vo e ses capíuos orgaaos e a sguee fora: e capíuo prero se ecuera a presee rouccó. e capíuo seguo se ha reaao u esuo e o que se cooce coo aáss e urresoucó. é se escrbe as prcpaes propeaes que presea as wavees que a ugar a os esqueas e urresoucó. Tabé se presea a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT a cua pere erprear a urresoucó coo u proceso e frao e e que os coeos e baa frecueca baa resoucó esá epresaos por as fucoes e escaa os coeos e aa frecueca aas resoucoes se esarroa e éros e as fucoes e wavee. e capíuo ercero se abora a escrpcó e os agoros que a ugar a os esqueas MRTD propuesos eae a screacó e as ecuacoes e Mawe. prer ugar se esarroa e esquea uesoa se hace u esuo eaao e oo e que se cosrue a ar ervava. Tabé se hace u esuo e a fora e roucr as cocoes e cooro ero e agoro. Debo a que as wavees e Daubeches o esá ocaaas e u úco ervao ecepo as wavees e aar o D se recurre a éoo e as ágees para oear cocoes e cooro uras parees eécrcas PC parees agécas PMC. Tabé se escrbe as cocoes e cooro absorbees PML [7] a fora e corporaras e uesros esqueas MRTD. Después se hace ua eesó e agoro uesoa a os casos e os res esoes.

18 INTRODUCCIÓN capíuo cuaro raa e ea e as caraceríscas uércas e agoro coo so sus propeaes e esaba spersó. é se hace u aáss rguroso e as cocoes que ebe cupr os sos esqueas para que sea uércaee esabes urae a suacó epeeo e po e wavee epeao para e esarroo e os capos. Tabé se aaa as caraceríscas e spersó que presea que so prouco e a screacó e as ecuacoes. Se reaa u esuo coparavo ere os ferees pos e wavees usaos. e capíuo quo se procee a a vaacó e os esqueas propuesos aaao ferees eepos caócos que pere coparar os resuaos proporcoaos por uesros esqueas co e vaor eórco que ebe obeerse. Los eepos esá vos e res aparaos correspoees a os res esqueas propuesos uesoa besoa resoa respecvaee. Faee se rouce u apéce e e que se escrbe a esrucura e agoro.

19 Capíuo II ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN

20 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN..- INTRODUCCIÓN Auque e esarroo e erés por esa aera ee ua hsora e sóo uos pocos años e veraero orge se puee suar e 9 co e rabao e aeáco aeá Afre aar [38] e e que propoía que cuaquer fucó coua poía ser aproaa por u esarroo e fucoes orooraes. Los cocepos roucos por A. aar so reoaos uevaee e os años 8 por u equpo e Cero e Físca Teórca e Marsea Fraca [4] rgo por Ae Grossa que coaba co a coaboracó e os vesgaores. More Y. Meer S.Maa G. Bae P. Learé ere oros. Fuero eos quees esabecero e cocepo e wavee e fracés oeee e su fora eórca acua. Los éoos e aáss basaos e wavees fuero esarroaos prcpaee por Y. Meer [56 57] S. Maa [53 54] hasa que e 988 e rabao reaao por Igr Daubeches [] reaó e erés sobre as wavees coo herraea para e procesao e señaes a copresó e aos e aáss uérco [ ]. Ua e as prcpaes raoes e a gra popuara e as éccas basaas e wavees so que a fereca e aáss e Fourer que usa coo base fucoes o ocaaas seo coseo e aáss co wavees ee coo base fucoes ocaaas e epo frecueca fgura. ao coo resuao ua represeacó ás copaca ás fác e peear. Fgura..: Fucó se fucó e wavee D5 5

21 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN..- ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN cocepo e aáss e urresoucó fue esarroao por Meer [57] Maa [54] coo su obre sugere apcao ese po e aáss poeos escopoer ua fucó copcaa e ferees fucoes ás spes esuaras separaaee. Para eeer eor a ocó e aáss e urresoucó cosereos ua fucó coo a represeaa e a fgura..a. a b c e Fgura..: Represeacó uve e ua fucó. 6

22 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN sa fucó se puee represear e ua fora ás gruesa s eaos ceras caraceríscas. resuao es e represeao e a fgura..b oe a fgura..c represea e roo que heos supro e a fucó orga. sa aproacó e a fucó orga se puee a su ve vr e os pares eao aú ás eaes. resuao se ecuera e a fgura.. seo a fgura..e os eaes que heos eao. se proceso e r eao eaes e a fucó orga sería o que se cooce coo proceso e escoposcó ero e aáss e urresoucó. Observao a fgura. veos que a fucó orga puee ser uevaee recuperaa s vaos añaeo a a úa aproacó obea oos os eaes que heos o eao. so sería o que se cooce coo proceso e recosruccó. se aáss e urresoucó se puee evar a cabo uao u po e fucoes eoaas wavees [4 5] cuas propeaes parcuares va a perr reaar a escoposcó e ua fucó e oras fucoes ás spes. éro wavee se ua para escrbr ua fucó ocaaa espacaee es ecr ua fucó cua apu es sa e cero úcaee ero e u ervao o e u seo ás apo que su apu ecae epoecaee fuera e ese ervao. sas fucoes puee aeás poseer a propea e orooraa ao ugar a ua base oroora sar a a foraa por as fucoes seo coseo e e aáss e Fourer. Dero e ese couo e fucoes orooraes se ecuera as fucoes wavee e Meer [57] e Bae-Learé [4 5] e Daubeches [3]. ese aparao vaos a epoer os cocepos báscos a eroogía que a ugar a aáss e urresoucó basao e fucoes wavee orooraes que fora pare fuaea e e esarroo e ese rabao. Ua escrpcó ás precsa eaaa puee ecorase e as referecas [ 45] oe se hace u copeo u aáss ehausvo e os rabaos orgaes esarroaos por Meer Maa Daubeches. obevo será por ao esabecer as propeaes e esas fucoes wavee que pere reaar u aáss e urresoucó e aqueas fucoes que e uesro caso correspoerá a as copoees e capo eecroagéco esarroaas coo cobacó ea e ésas. 7

23 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fucoes e escaa Cosereos e espaco forao por as fucoes e cuarao egrabe e varabe rea L R cuo prouco eror vee represeao por a sguee epresó: f g g f f g - Se efe coo fucó e escaa a ua fucó pereecee a cho espaco que cupe as sguees propeaes [3]: δ -.3 A subespaco e L R cua base esá foraa por e couo e fucoes e escaa rasaaas e e espaco o aareos S se represea coo S { } Z -3 oe - para Z -4 De esa aera cuaquer fucó pereecee a cho subespaco se puee poer coo cobacó ea e as fucoes base. Dcho e ora fora ua fucó f L R se puee proecar sobre e subespaco S e aera que e esarroo e esa proeccó e éros e as fucoes e escaa cosue ua aproacó f e cha fucó: 8

24 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN f S f a -5 oe ebo a a orogoaa e a fucó e escaa: a f -6 se proceso e aproacó e ua fucó o poeos represear e fora esqueáca coo se ca e a fgura.3. Aquí veos cóo a fucó e escaa se va espaao a o argo e oo e oo e a fucó orga f obeeo su aproacó e e subespaco S. Fgura.3.: Proeccó e ua fucó f sobre e subespaco S. subespaco S se puee hacer aor o eor cabao a escaa e as fucoes base. De esa aera poeos geerar ua faa besoa eae 9

25 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN sucesvas rasacoes escaaos e a fucó e escaa base. A couo forao por as sucesvas rasacoes e caa escaa o aareos S se represea coo: S { } Z -7 oe para Z -8 Por o ao s ua fucó pereece a subespaco S ésa se puee poer coo cobacó ea e as fucoes base o o que es o so ua fucó f L R se puee proecar sobre e subespaco S e aera que e esarroo forao por as fucoes e escaa cosue ua aproacó f e cha fucó: f S f a - oe ebo a a propea e orogoaa e a fucó e escaa os coefcees e esarroo se cacua coo: a f - a fgura.4 se ha represeao ua aproacó e e subespaco S e a sa fucó f osraa e a fgura.3. Ahora a fucó e escaa es ás pequeña por o ao poeos aprecar ás eaes e a fucó orga que aes se pería. coveee es que ahora ecesaos espaar ás veces a fucó e escaa para recorrer oo e oo e a fucó f. so se rauce e que ecesareos ás coefcees para esarroar a fucó e ese subespaco. La fgura.5 uesra e efeco que provoca sobre a fucó e escaa a varacó e os íces : La varacó e íce prouce ua rasacó e a fucó e escaa a o argo e espaco eras que e íce caba e aaño e a

26 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN fucó e escaa prouceo u esraeo s sue o ua coraccó s auea e a sa. Fgura.4.: Proeccó e ua fucó f sobre e subespaco S. Fgura.5.: scaao rasacó e ua fucó wavee Z.

27 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Co oo eso se puee ecr que e couo e subespacos {S } Z represea ua aproacó e urresoucó e espaco L R s cupe as propeaes sguees [54]:... S S S S S... L -. S S para oo Z -. S L -.3 S - { } -.4 sa efcó e os subespacos S os eva a que se ebe sasfacer a sguee cocó [54]: f S f S so sgfca que a fucó e escaa se puee epresar coo cobacó e as fucoes e escaa : L Z -3 oe os coefcees L se eoa coefcees e a fucó e escaa. sa ecuacó se suee eoar coo ecuacó e refaeo o abé ecuacó e aacó. ea veos que a fucó se represea coo ua superposcó e versoes rasaaas escaaas e ea sa e ahí que se eoe fucó e escaa. Los coefcees e a fucó e escaa L cupe aeás a sguee propea [3]: L -4

28 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fucó e wavee A proecar ua fucó f sobre e subespaco S esaos pereo cera foracó correspoee a os eaes e esa fucó. Sería pues eseabe poer escrbr a fucó f e éros e su aproacó e a resoucó os resaes éros orogoaes que coee os eaes ás fos. so se puee hacer coserao u subespaco W efo coo e copeeo orogoa e S e S que se represea coo: W { } Z -5 oe as fucoes -6 cosue a base e subespaco. La fucó se eoaa fucó e wavee propaee cha sasface as sguees propeaes [3]: δ fora [54]: La reacó ere os ferees subespacos se puee epresar e a sguee 3

29 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN S W {} -8. S S W -8. W L W S -8.3 L S W W W L -8.4 L L W W W W W L -8.5 a fgura.6 se ha represeao u esquea co o que sería ua escoposcó e urresoucó e espaco L R e ea se puee observar cóo caa subespaco S esá cuo e e subespaco S coo ca a propea -. cóo a fereca ere abos es e subespaco W coo ca a propea -8.. Fgura.6.: Represeacó e os subespacos S W que a ugar a a represeacó e urresoucó e espaco L R. couo forao por as fucoes { } Z cosue ua base orogoa e subespaco W por o ao cuaquer fucó f que pereece a cho subespaco se puee poer coo ua cobacó ea e as fucoes base e a sguee fora: f W f b -9 oe ebo a a propea e orogoaa e a fucó e wavee os coefcees e esarroo se cacua coo: b f - 4

30 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Pero coo W esá cuo e e subespaco S propea -8. fgura.6 as fucoes base e W se puee poer coo cobacó ea e as fucoes base e subespaco S co o que obeeos a sguee ecuacó e refaeo para as fucoes e wavee: Z - oe os coefcees se eoa coefcees e a fucó e wavee. Debo a a reacó e orogoaa ere os subespacos W S ese ua reacó ere os coefcees e a fucó e escaa L os coefcees e a fucó e wavee [3]: L - La aoría e as fucoes e escaa e wavee uaas o posee ua escrpcó aaíca eaca. Sóo e aguos casos coo so as fucoes wavee e aar Meer Shao ec. [63] se efe ua epresó aaíca que as escrba. S ebargo e uchas apcacoes sóo es ecesaro coocer os coefcees e escaa L e wavee e sus ecuacoes e refaeo. Aeás esos coefcees se puee erprear coo fros e a aera que e aáss e urresoucó e ua fucó se puee ver coo ferees eapas e frao e a sa [7]. Propeaes Las propeaes ás poraes e as fucoes e escaa e wavee que efe u aáss e urresoucó puee resurse e os sguees puos:. Las fucoes e escaa e u ve e resoucó so orooraes a as fucoes e escaa e so ve e resoucó pero o o so a oras e feree ve e resoucó: 5

31 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN δ -3 so pca que cuao se uce fucoes e escaa para esarroar ua fucó o se puee ecar ferees vees e resoucó.. Las fucoes e escaa so orogoaes a cuaquer fucó e wavee e u ve e resoucó superor eras que as fucoes e wavee so orooraes a oas as eás fucoes e wavee e cuaquer ve e resoucó: -4. δ δ -4. sas os propeaes os pere uar fucoes e escaa e u ve e resoucó uo co fucoes e wavee e aor o gua resoucó. 3. Cuaquer fucó e escaa e ve se puee esarroar coo cobacó e fucoes e wavee e oos os vees e resoucó feror: c Cuaquer fucó f L R se puee epresar coo sua e seres covergees e a fora: f a b -6 oe ebo a a orooraa e as fucoes e escaa e wavee os coefcees e os esarroos se cacua coo: a f -7. 6

32 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN b f La rasforaa e Fourer e a fucó e escaa es ua fucó pasa-baa eras que a rasforaa e Fourer e a fucó e wavee es ua fucó pasa-baa. so pca que e u esarroo e urresoucó coo e epresao e -6 as fucoes e escaa se puee uar para represear e coeo e baa frecueca e ua seña eras que as fucoes e wavee represea e coeo e frecuecas superores. 6. Para oa fucó e wavee ese u úero aura M a que es orogoa a oos os pooos e grao M -:... M- -8 Se ce eoces que a fucó e wavee posee M oeos evaescees [3]. sa propea es a resposabe e a capaca e os esarroos e wavees para represear as varacoes abrupas e capo eecroagéco aacear esa foracó e os coefcees e wavee. so pca que s esarroaos u capo e a fora caa e a epresó -6 uao a a ve fucoes e escaa e wavee eoces os coefcees e escaa a será ás sgfcavos que os coefcees e wavee b a eos que e capo eperee varacoes abrupas. De esa fora se puee reaar u agoro aapavo uao coo crero para usfcar u aueo o sucó e a resoucó e vaor e os coefcees e wavee....- Faa e wavees e Daubeches se ferees wavees que a ugar a u aáss e urresoucó oroora seo as ás uaas as wavees e Meer e Bae-Learé e Daubeches. Las os preras correspoe a fucoes cuo sopore o es copaco 7

33 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN es ecr su oo e eseca se eee hasa e fo. so hace que e úero e coefcees e escaa e wavee uaos e as ecuacoes e refaeo sea fo. S ebargo abas posee a propea e u ecaeo epoeca fuera e cero ervao [4 5 55] o que pere oar u úero fo e coefcees para poer represearas e fora basae aproaa. Por e coraro as wavees e Daubeches presea u sopore copaco eso es esá efas e u ervao cerrao e aera que sóo ese u úero fo e coefcees e escaa e wavee e as ecuacoes Por esa raó se ha eco uar e ese rabao as fucoes wavee e Daubeches coo base para e esarroo e os capos e a fora caa e -6. Las wavees e Daubeches esá efas e e ervao [ M-] oe M represea e úero e oeos evaescees efo e -8. Las prcpaes propeaes e esas fucoes coo puee ser su coua ervaba sería ec. esá reacoaas co ese vaor [3]. Por ese ovo as wavees e Daubeches se casfca e acuero co ese úero se eoa coo D M seo a fucó e ore feror a wavee D abé cooca coo wavee e aar. sopore copaco e esas fucoes pca que e úero N e coefcees e escaa L e wavee sea fo. se úero esá reacoao co e úero e oeos evaescees M e a sguee fora: N M -9 Aeás a reacó ere os coefcees e escaa e wavee resua ser para ese po e fucoes a sguee: L N... N- -3 a fgura.7 heos represeao ferees fucoes e escaa e wavee e Daubeches para M 3 4. Se puee observar e ervao e eseca e caa ua aeás se puee aprecar cóo a suava e as fucoes va aueao a 8

34 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN ea que se creea e vaor e M cabao por o ao sus propeaes e coua ferecaba ec. [3]. D aar D D 3 D 4 Fgura.7.: Dferees fucoes e escaa f e wavee e Daubeches para M

35 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Dero e as prcpaes propeaes que posee as fucoes e escaa e wavee esá sus caraceríscas especraes eso es a rasforaa e Fourer e a fucó e escaa ee caraceríscas e u fro pasa-baa eras que a rasforaa e Fourer e a fucó e wavee se aseea a u fro pasa-baa. sas caraceríscas se puee observar e a fgura.8 oe se ha reaao ua rasforaa e Fourer e a fucó e escaa e wavee D. Fucó e escaa e wavee D Trasforaa e Fourer e a fucó e escaa e wavee D Fgura.8.: Wavees D sus correspoees especros e frecueca. 3

36 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN La propea epresaa e a ecuacó -8 esaba reacoaa co a capaca e os esarroos e wavees para represear as varacoes abrupas e capo eecroagéco aacear esa foracó e os coefcees e wavee. so sgfca que e vaor e M a ua ea e grao e precsó obeo a reaar a aproacó e ua fucó uao úcaee fucoes e escaa es ecr cuao aor sea M aor será a foracó aaceaa e os coefcees e escaa ás pequeño e coeo e eaes aaceao e os coefcees e wavee. sa propea a heos refeao e e eepo e a fgura.9. ea se ha coserao ua fucó arbrara f se ha reaao res aproacoes sas uao res fucoes wavee e Daubeches: D D D 3. esa fgura se puee coprobar caraee os res graos e aproacó obeos. Para as fucoes D se ee que M por o que segú a propea -8 as fucoes e wavee so orogoaes a os pooos e ore M - a aproacó es equvaee a uar fucoes escaó. Para as fucoes D eeos M por o ao as fucoes e wavee so orogoaes a os pooos e ore es ecr se ee ua aproacó ea ucho ás aceraa que a prera. Para as fucoes D 3 eeos M 3 por o ao as fucoes e wavee so orogoaes a os pooos e ore o que sgfca que a aproacó reaaa uao fucoes e escaa es eaca hasa os éros e seguo ore. Coparao a fgura.9.a.9. se puee aprecar a gra su que ese ere a fucó orga f su aproacó uao fucoes D TRANSFORMADA DISCRTA N WAVLTS DWT a seccó aeror se ha escro as os ecuacoes e refaeo correspoees a a fucó e escaa a a fucó e wavee. sas ecuacoes os va a perr rabaar co as fucoes e escaa e wavee uao úcaee sus respecvos coefcees L. Co ese f Maa esarroó u agoro eoao agoro praa o e cascaa [54] co e que poía obeer os coefcees e escaa e wavee e ua fucó f e u ve e resoucó eae 3

37 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN a Fucó orga f b Aproacó uao wavees e aar D c Aproacó uao wavees D Aproacó uao wavees D 3 Fgura.9.: Aproacó e ua fucó f uao res fucoes wavee e Daubeches sas: D D D 3. 3

38 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN eae sucesvas covoucoes ere os coefcees L os coefcees e escaa e u ve superor. A couo e coefcees resuae e ese proceso se e cooce coo coefcees e a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT e a fucó f. Vaos ahora a escrbr os agoros que a ugar a a obecó e a DWT e ua fucó. Coo se vo e a seccó aeror e acuero co as propeaes ua fucó f se puee represear eae u esarroo e sere copueso por fos éros e fucoes e wavee e a sguee fora: f b -3 suaoro aeror se puee rucar a parr e cero éro obeeo ua aproacó e a fucó f. Así poeos aar f a a aproacó e ve que se obee e coserar oas as fucoes e wavee hasa a resoucó - o e acuero co -5 uao coo base e esarroo fucoes e escaa e ve : f f b a -3 sa aproacó será ás ausaa cuao aor sea e ore e resoucó e a sa. oces ua aproacó e ve e a fucó f se porá obeer e -3 añaeo ás éros e wavee o be e acuero co -8. uao fucoes e escaa e ore superor: f a b a -33 so úo poe e afeso que s spoeos e os coefcees {a } pereecees a a aproacó f e ua fucó poreos obeer os coefcees {a } {b } correspoees a esarroo e éros e eor resoucó <. se proceso e obecó e os éros e eor resoucó a parr e os 33

39 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN éros e aor resoucó recbe e obre e Trasforaa Dscrea e Wavees. Uao as ecuacoes e refaeo -3 - se ega a que a reacó ere os coefcees e escaa e ore superor os coefcees e escaa e wavee e ore feror es a sguee [3]: a L a -34. b a -34. Coo es ógco esperar a recosruccó e os coefcees e a fucó orga e a escaa ás fa se puee evar a cabo a parr e os coefcees e escaa e wavee e ua escaa ás gruesa -. se proceso recbe e obre e Trasforaa Iversa e Wavees IDWT. De so oo e que a parr e as ecuacoes e refaeo se obee as ecuacoes -34 para a escoposcó se ega a a epresó sguee para a recosruccó [3]: a a L b -35 sas operacoes escras e as ecuacoes puee ser erpreaas coo covoucoes pero va asocaas respecvaee a ua operacó acoa e eao o ow_sapg o be a ua operacó e esraeo o up_sapg. La operacó e eao o ow_sapg cosse e aeer úcaee os eeeos pares e vecor e a saa fgura. eras que a operacó e esraeo o up_sapg cosse e serar ceros ere os vaores e vecor e eraa fgura.. Fgura..: Operacó e eao o ow_sapg. Fgura..: Operacó e esraeo o up_sapg. 34

40 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Vaos a ver eoces que as operacoes escras e -34 represea ua operacó e covoucó segua e ua operacó e eao que se puee epresar e sguee oo: a b { a } { a } L' -36. ' -36. oe e síboo represea a operacó e eao se represea esqueácaee coo se ca e a fgura.. Fgura..: Descoposcó e os coefcees e escaa e ve e os coefcees e escaa e wavee e ve -. De acuero co e agraa e a fgura. a saa erea u es a covoucó ere os coefcees a e fro L' esá aa por: u a L' que ras e proceso e eao se covere e: a u a L' que es precsaee a epresó -34. co L' L- oe os coefcees e L- correspoe a os coefcees e L vreo su ore. Teeo e cuea que os fros L so fos esá foraos por u úero N e coefcees os fros L' ' se puee epresa e fucó e L e a sguee fora []: 35

41 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN L' L N -37. ' N -37. Así s por eepo eeos N 4 os coefcees e L' será L'L3 L'L L'L L'3L. Por oro ao vaos a ver que os os suaoros que aparece e a epresó - 35 represea caa uo ua covoucó pero e ese caso o que sucee prero es ua operacó e esraeo o up_sapg que e resuao se covoucoa co os coefcees e fro correspoee. sa ora operacó se epresa e a sguee fora: a { [ a ] } { [ b ] } L -38 oe e síboo represea a operacó e esraeo preva a a covoucó que se puee represear coo se ca e a fgura.3. Fgura.3.: Recosruccó e os coefcees e escaa e ve a parr e os coefcees e escaa e wavee e ve -. ese caso as os eraas ereas v v se covoucoa co os fros L respecvaee es ecr a v L v oe v v so os vaores e a - b - respecveee espués e upcaros serao uevos vaores e as poscoes ereas es ecr v a - / v 36

42 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN b - / para caa par por ser a saa e proceso e esraeo. oces eeos que: a par a a / L L par b b / que es precsaee a epresó -35. Ua fora habua e reaar esas operacoes e covoucó cosse e coserar a seña e eraa coo peróca para o cua se ebe repcar a seña e os cooros cosgueo ua secueca e eraa peróca e peroo N coo se uesra e a fgura.4. so se cooce coo rasforaa peróca o crcuar [ ]. Fgura.4.: Repcao peróco e ua seña. De esa aera se cosgue que s caee ha N coefcees a e resuao obeo ras reaar as operacoes e covoucó caas e -36 co os fros L espués e a operacó e eao sea os secuecas perócas e coefcees a - coefcees b - co peroo N/. oces sóo se ecesa guarar N/ coefcees a - N/ coefcees b - aeéose e úero oa e coefcees N N/ N/. S voveos a apcar e so proceso a os coefcees a - obereos N/4 coefcees a - N/4 coefcees b -. S N ese proceso poría reperse veces. Para e proceso verso s spoeos e N coefcees a N coefcees b para recopoer e ve superor repcaos chos 37

43 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN coefcees aes e reaar e up-sapg espués e a covoucó poeos obeer os N coefcees a. a fgura.5 esá represeaa a poscó reava e os coefcees e escaa pereecees a caa ve e resoucó. Caa coefcee e escaa represea o a ua ea e vaor e capo ero e ervao a que pereece. cha fgura se puee aprecar a separacó ere caa coefcee e so ve e resoucó así coo a poscó que caa uo e eos ocupa e e espaco ero e ve e resoucó que represea. Veos que a ea que auea a resoucó a separacó ere coefcees sue. S a separacó ere os coefcees e resoucó es a saca ere os coefcees e ve 3 será ocho veces ás pequeña eso es / 3. Así cuao aor es e ve e resoucó ás coefcees eeos que represea e capo e puos ás cercaos uos e oros. Fgura.5.: Suacó espaca reava e os coefcees. a ecuacó -7. se vo que os coefcees a correspoees a a aproacó e ve e ua fucó f se obeía a parr e prouco eror ere a fucó f a fucó e escaa e resoucó : a f -7. S e ve e resoucó es sufceeee grae a fucó e escaa se puee aproar coo s acuara coo ua fucó ea e fora que e prouco - 7. es speee u uesreo e a fucó f []: a f / f

44 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN oe -4 se efe coo oeo e ore e a fucó e escaa. sa aproacó es especaee buea s os oeos e a fucó e escaa so cero o pequeños coo se ve e a ecuacó -39. Co oo eso e aáss e urresoucó vso ese a perspecva e a Trasforaa Dscrea e Wavees se puee erprear coo u proceso e frao ga e e que ua seña se escopoe e os pares: ua que coee as baas frecuecas que vee aa por as fucoes e escaa ora que coee as aas frecuecas que vee aa por as fucoes e wavee. Los coefcees a b e a represeacó e urresoucó se obee a parr e sucesvas eapas e frao que coee caa ua u fro pasa-baa u fro pasa-aa escros por os coefcees e su respuesa pusoa L' '. proceso verso e recosruccó esá forao guaee por sucesvas eapas e frao oe os fros esá aos por os coefcees L. Too ese proceso e escoposcó e recosruccó se ecuera represeao e a fgura.6. Fgura.6.: Represeacó e a Trasforaa Dreca e Wavees e a Trasforaa Iversa e Wavees. 39

45 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN a aba I esá represeaos os vaores e os coefcees e os fros e recosruccó pasa-baa L pasa-aa para ferees wavees e Daubeches. Coo a se ha ecoao aeroree as wavees D abé se eoa wavees e aar. Taba I Coefcees e os fros pasa-baa [f] pasa-aa [] D D D 3 L L L D 4 D 5 D 6 L L L

46 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN.3..- Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes proceso que acabaos e esuar se puee geeraar para fucoes efas e varas esoes espacaes para o cua se esarroa uao u couo e fucoes e escaa e wavee ξ ξ co ξ. Cosereos ua fucó f pereecee a espaco e fucoes e cuarao egrabe e varabe rea L R. Ua aproacó e cha fucó cossrá e a proeccó sobre e subespaco S efo coo u prouco esora e a sguee fora [54]: S S S -4 D D oe S D represea e subespaco e L R efo e a seccó aeror. De esa fora a aproacó e ore e a fucó f que aareos f se oberá coo esarroo e as fucoes e escaa besoaes s -4 oe caa ξ se correspoe co a fucó e escaa e ua varabe efa aeroree: f a -43 oe os coefcees a se obee a parr e prouco eror a f -44 S quereos auear a resoucó e esa aproacó poeos uar para e esarroo fucoes e escaa e ore superor o be añar fucoes e wavee. Coo ahora a fucó posee os varabes ese creeo e resoucó poría reaarse e cuaquera e as os. S aueaos a resoucó e as os varabes 4

47 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN 4 suáeaee e acuero co a efcó -4 co a propea -8. e subespaco S será D D D D D D W S W S S S S -45 Ua base e ese subespaco esará foraa por a cobacó e as bases e os subespacos uesoaes S D S D W D W D... que o fora coo se ca e a ecuacó -45. Apcao a propea srbuva a ese resuao obeeos que as fucoes que copoe a base que esaos buscao puee ser s -46. s -46. s uo co a fucó efa e -4 [54]. oces a aproacó e ore f se puee epresar coo ua cobacó ea e esas fucoes base es ecr: s s c s b s a s a f -47 o be:

48 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN 43 c b a a f -48 geera cuaquer fucó f L R se puee epresar coo sua e seres covergees e a fora: p q q p q p p q q p q p p q q p q p c b a f -49 agoro correspoee a a Trasforaa Dscrea e Wavees e D DWT D se obee a parr e ua geeraacó e esarroao e D. proceeo a segur es e sguee: sobre os coefcees e escaa e ve superor srbuos e ua ar por eepo M N coo a caa e a fgura.7 se apca a DWT D sobre as fas obeeo os arces M N/ sobre as couas e esas os arces se vueve a apcar a DWT D ao coo resuao cuaro arces e esoes M/ N/. se proceso e escoposcó o eeos represeao e a fgura.8 [54]. proceso verso os perría obeer a fucó orga a parr e esos coefcees.

49 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fgura.7.: Orgaacó e os coefcees ras u ve e escoposcó. Fgura.8.: Represeacó e a Trasforaa e Wavees e esoes. La srbucó espaca e os coefcees e escaa para os vees e resoucó cosecuvos se ecuera represeaa e a fgura.9. Los coefcees e escaa e ve feror a - represea e vaor e capo ero e ervao recaguar a que pereece. A auear a resoucó e as os reccoes e espaco caa ervao se ve e cuaro subervaos e aera que se obee ás coefcees a suaos e poscoes ás próas uos e oros a saca ere caa puo se ha reuco a a a e as os cooreaas. 44

50 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fgura.9.: Suacó reava e os coefcees e escaa ere os vees cosecuvos. a fgura. se ha represeao as fucoes besoaes e escaa wavee D 4 para e ve e resoucó. sas fucoes se cosrue a parr e as fucoes D 4 efas e ua esó por o ao su oo e eseca será e ervao [ 7] [ 7] Trasforaa Dscrea e Wavees e res esoes De aera sar a a operacó reaaa e D a Trasforaa Dscrea e Wavees e 3D cosse e esarroar ua fucó e res varabes f e éros e fucoes e escaa e wavee cosruas a parr e as fucoes e escaa e wavee uesoaes. Ua aproacó e f cossrá e a proeccó sobre e subespaco S efo e a sguee fora: S S S S -5 D D D oe S D represea e subespaco e L R esuao aeroree. 45

51 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fgura..: Fucoes e escaa e wavee D 4 e os esoes. 46

52 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN 47 La base e ese subespaco S esará foraa por as fucoes e escaa correspoees a os res ees e cooreaas es ecr: s -5 De esa fora a aproacó e ore e a fucó f cossrá e u esarroo e sere uao coo fucoes base as fucoes e escaa s : a f. -5 S quereos auear a resoucó a u ore superor poeos uar fucoes e escaa e ore superor o be añar fucoes e wavee a esarroo. Coo a fucó a represear epee e res varabes ese aueo e resoucó puee reaarse e prcpo e cuaquera e eas. S aueaos a resoucó e as res varabes eeo e cuea a efcó -5 a propea -8. e subespaco e ve superor será e sguee: D D D D D D D D D W S W S W S S S S S -53 De a sa aera que e os esoes a base e ese subespaco esará foraa por ua cobacó e as bases fucoes e escaa e wavee e caa uo e os subespacos uesoaes que se coba e a ecuacó -53. Ua apcacó e a propea srbuva a esa cobacó os ará que esa base esá copuesa por as fucoes:: s -54. s -54. s s s -54.5

53 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN 48 s s ás a fucó -5. La aproacó e ve e f f e fucó e esa base verá aa por a sguee epresó: h g f e c b a a f -55 agoro que a ugar a a Trasforaa Dscrea e Wavees e 3D DWT 3D sgue a sa paua que e esarroao e D. Ahora para obeer os coefcees e escaa e wavee e u ve feror a parr e os coefcees e escaa e ve superor apcaos e fora sucesva os agoros correspoees a a DWT e D e as res reccoes e espaco. a fgura. esá represeao e fora esqueáca ese proceso e obecó e os coefcees e esarroo e escaa wavees para ua fucó F. proceso verso os perría obeer a fucó orga a parr e chos coefcees.

54 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fgura..: Represeacó e a Trasforaa e Wavees e 3 esoes. Los coefcees resuaes e apcar a DWT e 3D se puee srbur e a fora osraa e a fgura. Así caa coefcee e caa uo e os ocho cubos resuaes corbue a a recosruccó e su correspoee coefcee e escaa e ve superor. coefcee e escaa a se recosrue a parr e os coefcees a b c e f g h. a fgura.3 heos represeao esa srbucó espaca e os coefcees e escaa para os vees e resoucó cosecuvos. S para u ve e resoucó - os coefcees se ecuera suaos e e cero e u cubo os coefcees e u ve superor se ecuera e e cero e os ocho cubos resuaes e haber vo e aeror. De esa fora a auear a resoucó se obee ás coefcees suaos e poscoes ás cercaas uos e oros. 49

55 ANÁLISIS N MULTIRRSOLUCIÓN Fgura..: Dsrbucó e os coefcees correspoees a u ve e escoposcó. Fgura.3.: Dsrbucó espaca reava e os coefcees e escaa ere os vees e resoucó cosecuvos. 5

56 Capíuo III FORMULACIÓN

57 FORMULACIÓN 3..- INTRODUCCIÓN Para aaar e coporaeo e u capo eecroagéco poeos resover as ecuacoes e Mawe e a regó e espaco que os eresa sueas a uas cocoes e cooro e a froera e esa regó. S os ecoraos e u eo ea hoogéeo sóropo o spersvo ero e ua regó s fuees as ecuacoes a resover sería: µ 3-. ε 3-. poeo a a soucó obea as cocoes e froera parcuares a probea que esaos aaao. u ssea e cooreaas recaguares esas ecuacoes puee vrse e ses ecuacoes escaares e éros e as copoees e : µ 3-. µ 3-. µ 3-.3 ε 3-.4 ε 3-.5 ε

58 FORMULACIÓN S ebargo a soucó aaíca e probea es fíc e obeer savo e suacoes u cocreas correspoees a suacoes e as que a especa sería e probea os pere hacer ceras spfcacoes por o que os veos obgaos a buscar ua soucó e fora aproaa. sas soucoes se obee resoveo uércaee e probea co a aua e copuaor. Para eo es ecesaro screar as ecuacoes e a aera que a soucó os proporcoe e vaor e os capos e eeraas poscoes e espaco e eeraos saes e epo. La precsó e a soucó así obea a vaba para obeera epeerá e a fora e que se reace a screacó e probea. Para reaar cha screacó os capos se puee esarroar e sere uao coo fucoes base u couo e fucoes orooraes. Apcao e éoo e os oeos [38] coseguos u couo e ecuacoes agebracas cua soucó se puee cacuar a parr e eeraas cocoes caes coserao ceras cocoes íe o e cooro. ese rabao e couo e fucoes orooraes uao ha so as eoaas wavees e Daubeches [3] que ha so esuaas e e capíuo aeror. Las caraceríscas e esas wavees ha ao ugar a as éccas Mu- Resoucó e e Doo e Tepo MRTD. sas éccas se basa e a posba e creear a resoucó e ua seña ese u ve grueso a oro ás fo uao fucoes e baa resoucó fucoes e escaa e cobacó co oras fucoes e aor resoucó fucoes e wavee. so quere ecr segú o esuao e e capíuo aeror que a esa e puos obeos epee e úero e fucoes e escaa e wavee que haaos uao. Aeás poeos ofcar ocaee e e espaco ese úero e fucoes e aera que poeos auear a resoucó e a soucó buscaa e as regoes e espaco que ás os erese. Co e f e osrar caraee e fuaeo e esa écca se ha coeao esarroao e agoro e ua esó poseroree se ha geeraao e so e os res esoes. Debo a que e esarroo e as cooreaas espacaes e os capos se reaa uao fucoes e escaa e wavee e puo eseca e paeaeo cossrá e a obecó e operaor 54

59 FORMULACIÓN roacoa ecuacoes 3. e a base cosua por chas fucoes. se operaor ervavo o vaos a cosrur e fora arca e aera que apcao a os coefcees e esarroo e sere e os capos os proporcoe a ervaa espaca e os sos FORMULACIÓN D Cosereos a propagacó e ua oa TM e u eo hoogéeo ea sóropo o spersvo cuos capos eécrco agéco epee úcaee e a cooreaa so perpecuares a a sa e a fora que. ese caso e as ses ecuacoes escaares sóo ecesaos as os que reacoa abas copoees reucéose e probea uo e ua soa esó: µ 3-3. ε 3-3. Co e f e cosegur u couo e ecuacoes epícas resoubes e fora agebraca vaos a esarroar os capos coo ua cobacó ea e fucoes orooraes eoaas fucó e escaa e wavee e Daubeches respecvaee que represea a epeeca espaca e esos capos fucoes puso h que a cuea e su evoucó epora efas coo: h h oe e íce ca e ve e resoucó e as fucoes e escaa e wavee os íces se correspoe co as cooreaas espaca epora eae 55

60 FORMULACIÓN 56 seo os ervaos e screacó espaca epora respecvaee. De esa fora eeo e cuea a propea e as fucoes e escaa e wavee epresaa e a ecuacó -6 as copoees e capo eecroagéco se puee epresar coo: h 3-5. h 3-5. Irouceo esas epresoes e uesreao co h h / respecvaee obeeos e sguee couo e ecuacoes epícas e e epo: µ 3-6. ε 3-6. sas ecuacoes se puee escrbr e fora abrevaa coo: µ 3-7. ε 3-7.

61 FORMULACIÓN S e as epresoes aerores rucaos e suaoro que voucra a as fucoes e wavee oao u úero fo e éros ese hasa - o que obeeos es ua aproacó e os capos e ve. oces as ecuacoes 3-7 se puee poer coo: µ ε oe represea a aproacó e resoucó e os capos. sas ecuacoes pere cacuar e fora erava e oo e espaco co resoucó e capo o e capo e u sae e epo e fucó e su vaor e u sae aeror e vaor e oro capo e u sae / aeror e puos coguos e espaco. La resoucó espaca e esa aproacó epeerá e úero e éros e wavee que se haa oao e os esarroos 3.8 por o ao se porá eorar añaeo ás éros e wavee e e cácuo es ecr aueao e vaor e. Las ecuacoes 3-8 se puee represear e a sguee fora: [ ] [ ] [ ] W W W µ ε [ ] [ ] [ ] W W W oe [F] w represea e couo e coefcees e escaa e wavee ecesaros para esarroar a copoee F e capo o co ua resoucó e e sae e epo. A ese couo e coefcees o aareos coefcees e a DWT e capo F. De esa fora se observa cóo e operaor ervaa espaca acúa sobre a escoposcó e wavees e os capos. sa ervaa se puee esarroar a su ve uao fucoes wavee e resoucó co e f e esabecer ua reacó ere os coefcees e a DWT e os os capos cosegur e esa fora u agoro epíco que pera cacuar e caa sae e epo os 57

62 FORMULACIÓN 58 coefcees e esarroo e os capos. Ua ve coocos oos os coefcees se puee recosrur os capos uao a IDWT. se agoro se puee epresar e fora arca e sguee oo: µ D 3-. ε D 3-. oe D represearía a aproacó e operaor ervaa respeco e e ore cosruo e ua base e wavees que acuaría sobre a escoposcó e wavees e u capo F Operaor ervaa e ua base e wavees obevo propueso e ese aparao es obeer ua epresó arca para e operaor ervaa espaca D que pera cacuar os coefcees e a DWT correspoees a a ervaa e a copoee F e u capo. Para eo cosereos ua aproacó e ve e ua fucó f esarroaa e éros e fucoes e escaa e ve a a cua vaos a aar f : a f f 3- oe ebo a a orogoaa e as fucoes e escaa os coefcees a se cacua coo: f a 3- La ervaa espaca e esa fucó f será:

63 FORMULACIÓN 59 a a a f 3-3 sa ervaa se puee a su ve aproar represeáoa eae u esarroo e fucoes e escaa e ve e a sguee fora: a f 3-4 oe a' so os coefcees e a DWT que esaos buscao correspoees a a ervaa e a fucó f que poeos obeer a parr e prouco eror ere a fucó e escaa a ervaa e a fucó f : f a 3-5 Irouceo e a epresó 3-5 e esarroo ao e 3-3 poeos obeer os coefcees a' e esarroo 3-4: a a a 3-6 Por o ao a aproacó e ve e a ervaa e ua fucó f puee epresarse e a sguee fora: a f 3-7 Debo a a reacó que ese ere os subespacos foraos por as fucoes e escaa e wavee caa e as ecuacoes -8 ua aproacó e ve se puee poer coo esarroo e fucoes e escaa e wavee e resoucó -. De esa fora poeos ecorar a reacó que ese ere os coefcees e escaa e wavee e ua fucó os e su ervaa. Para eo represeaos a

64 FORMULACIÓN 6 aproacó f coo ua cobacó e fucoes e escaa e wavee e resoucó -: b a a f 3-8 De so oo que e a epresó 3-3 a ervaa e f esarroaa e 3-8 se puee poer coo: b a b a b a f 3-9 Proceeo e a sa fora que hcos para obeer a epresó 3-4 se puee cacuar a aproacó e ve e a ervaa e f : b a f 3- oe os coefcees e esarroo se cacua a parr e as epresoes: f a 3-. f b 3-. Levao a epresó 3-9 a as ecuacoes 3- poeos obeer os coefcees correspoees a a DWT e a ervaa e f :

65 FORMULACIÓN 6 b a b a a 3-. b a b a b 3-. sas ecuacoes se puee epresar e fora arca e sguee oo: b a b a 3-3. o be [ ] [ ] [ ] v D v ' 3-3. oe [v] represea e vecor forao por os coefcees e a DWT e a aproacó f oreaos coo se uesra e 3-3. es ecr e prer ugar se cooca os coefcees e escaa espués os coefcees e wavee. La esó e esas arces epeerá e úero e puos e os que se haa screao e espaco e ve e resoucó uao. Por eepo s screaos e espaco e puos coseraos u ve e resoucó eoces os subíces recorrerá e couo e vaores... por cosguee as esoes e as arces voucraas e a ervaa 3-3 será as sguees: [v'] [ ] [D] [ ] [v] [ ]. La saca ere os puos e uesreo epeerá e ve e resoucó. Así s e e ve e resoucó heos screao e espaco véoo e puos separaos ua saca e e ve e resoucó sguee ereos puos separaos / e e ve habrá 4 puos co ua saca e /4

66 FORMULACIÓN ere eos. S e esarroo se ha reaao uao úcaee fucoes e escaa e vaor rea e os capos verá ao por os sos coefcees e escaa eras que s e esarroo cue fucoes e wavee es ecesaro apcar as IDWT para recosrur os capos. Fgura 3..: Represeacó e a saca ere puos e uesreo para ferees vees e resoucó. De esa aera heos coseguo represear e fora arca a aproacó e ve e operaor ervaa. Los eeeos e esa ar esá cosuos por os proucos erores e as fucoes e escaa e wavee sus respecvas ervaas: γ D 3-4 β α oe []: 3-5. α α 3-5. β β γ γ

67 FORMULACIÓN 63 oe: 3-6. α 3-6. β 3-6. γ 3-6. Uao as ecuacoes e refaeo -3 - vsas e e capíuo aeror esos coefcees se puee cacuar e a sguee fora []: ' ' ' N N L L 3-7. ' ' ' N N α 3-7. ' ' ' N N L β ' ' ' N N L γ seo N e úero e coefcees e escaa L e wavee ao por a epresó -9. Veos que oos os coefcees se obee a parr e e aera que cooceo ésos os eás esá a eeraos. sos coefcees se puee cacuar e fora erava a parr e as sguees epresoes []: / N a

68 FORMULACIÓN 64 oao coo vaores caes -/ - / oe N -... N a L L 3-3 a aba II aparece os coefcees ervavos { α β γ } correspoees a ferees fucoes wavee e Daubeches. Se puee observar cóo e úero e coefcees auea co e ore e a fucó wavee epeaa eso es co e úero M e oeos evaescees efo e -8. rago e subíce correspoee a úero e coefcees ervavos sos e cero es: N N 3-3 Para as fucoes wavee e aar D ese rago es: 3-33 De acuero co as propeaes e os subespacos S W esabecas e as ecuacoes -8 a ar D efa e 3-4 se puee segur escopoeo e oras subarces hasa egar a ve e resoucó feror. Por eepo s coseraos u espaco screao e puos u ve e resoucó a ar ervava D se porá escopoer e a sguee fora [9]: D 3-34

69 FORMULACIÓN Taba II Coefcees ervavos α β γ D D D D 65

70 FORMULACIÓN 66 oe os subíces e caa ua e as subarces recorrerá os sguees couos e vaores: vecor [v] copueso por os coefcees e a DWT e a fucó f que quereos ervar sobre e que acúa a ar D erá sus eeeos srbuos e a sguee fora: aspeco o apareca que oa esa ar o heos represeao e a fgura 3. oe sóo se ha buao os eeeos sos e cero cuo úero epee e po e fucó wavee que eseos uao a coo caba a epresó 3-3. A ea que auea e ore e a fucó wavee es ecr e úero e oeos evaescees M auea e úero e coefcees sos e cero o que prouce que as baas sobre as que se súa chos eeeos sea ás achas. a sa fgura se ha represeao a ar ervava e ve uao wavees e aar oe se puee observar que as baas ee res eeeos sos e cero coo caba a epresó Fgura 3..: Aspeco e a ar ervava e ore uao fucoes wavee e aar [ ] [ ] [ ] [ ] 4 4 b b b b a a a a b b b b a a a a b b b b a a a a a a a a L L L L L L L v

71 FORMULACIÓN 67 Auque esa fora e represear a ar ervava resua u seca e cosrur epeeeee e ve e resoucó que eseeos presea s ebargo os graes coveees. prero se refere a su aaño. Debo a a sposcó e as subarces que cosue a ar ervava D a ea que auea e ve e resoucó sus esoes auea coserabeee. S e e ve e resoucó eeos coefcees para u ve e resoucó a esó e a ar D será [ ] [ ] seguo probea ás porae se refere a a sposcó e os coefcees e a DWT ero e vecor v. Co esa srbucó o es posbe apcar os veces cosecuvas a ar ervava sobre e so couo e coefcees v' o que os obga a eer que recosrur escopoer a fucó f caa ve que se quera ervara. so represea u probea a a hora e resover e fora erava e e epo as ecuacoes 3- porque caa ve que egaos que cacuar a ervaa espaca e uo e os capos ecesaos e prer ugar apcar a DWT para escopoero obeer sus coefcees apcar a ar ervava espués ecesaos apcar a IDWT para recosrur e capo poer vover a escopoero e a sguee eracó. Too eso pca u aueo e e epo e copuacó requero para resover uesro probea eecroagéco. se ora aerava para cosrur a ar ervava D que eva os os coveees epuesos aeroree que cosse e escopoera cobao fucoes e escaa e wavee e sos vees []. Por eepo a ar ervava e ore D se escopoe e esa aera: D 3-36

72 FORMULACIÓN 68 oe s e espaco esá screao e puos os subíces e caa ua e as subarces recorre os couos e vaores: os coefcees que cosue e vecor v sobre e que acúa a ar ervava se srbue e a fora sguee: [ ] [ ] [ ] [ ] 4 4 b b b b b b b b a a a a b b b b a a a a a a a a L L L L L L v 3-37 De ese oo e aaño que aquere a ar ervava D es feror a que eíaos aeroree. Ahora para u ve e resoucó a esó e a ar es [ ] [ ] que es sesbeee feror a obeo e e caso aeror. La ora veaa e orgaar a ar e esa fora esá a srbucó e os coefcees e a DWT ero e vecor v. Ahora sí es posbe apcar e fora reeraa a ar ervava sobre e so couo e coefcees o que faca su uacó ero e as ecuacoes 3- a que o es ecesaro recopoer escopoer os capos e caa eracó para cacuar su ervaa. Los eeeos e as subarces foraas a parr e fucoes e escaa e wavee e so ve se cacua eae a DWT [9]. Por eepo e a ecuacó 3-36 os eeeos e a subar [ ] se cacua apcao a DWT a as fas e [ ] eras que os eeeos e a subar se cacua apcao a DWT a as couas e [ ].

73 FORMULACIÓN 69 Debo a sus veaas heos escogo esa segua opcó para cosrur a ar ervava e peeara e uesros agoros. Así para u ve e resoucó uaos a ar ervava foraa por as fucoes e escaa e resoucó : D 3-38 S quereos auear u ve e resoucó roucos as fucoes e wavee e ve co o que se obee a ar ervava e ve : D 3-39 Y s eseaos auear aú ás a resoucó añaos fucoes e wavee e ve obeeo e esa fora a ar ervava e ve : D 3-4 A gua que aes e aspeco e esas arces epee e po e wavee epeao e ve e resoucó. a fgura 3.3 se puee observar a apareca que oa esa ar para res vees e resoucó uao wavees e aar. Úcaee se ha represeao os eeeos sos e cero. Se puee observar ua fereca cara co respeco a a sposcó e esos eeeos e a ar aeror auque veos cóo os eeeos e a ar abé esá srbuos e baas cua achura auea co e ore e a fucó wavee epeaa es ecr e úero e oeos evaescees M.

74 FORMULACIÓN a Nve e resoucó b Nve e resoucó c Nve e resoucó Fgura 3.3.: Aspeco e a ar ervaa para res vees e resoucó epeao fucoes wavee e aar. 7

75 FORMULACIÓN Desarroo e agoro co fucoes e escaa S os capos se esarroa uao úcaee fucoes e escaa e resoucó e agoro escro por as ecuacoes 3- quearía e a sguee fora: [ ] [ ] [ ] [ ] µ 3-4. [ ] [ ] [ ] [ ] 3-4. ε oe a epresó [ F ] represea e vecor e coefcees e escaa e a copoee F e capo o e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. aspeco e a ar ervava es esa suacó es aáogo a e a represeaa e a fgura 3.3.a úcaee a achura e as baas poría varar s uaos wavees ferees. Observao esa fgura poeos ver que os coefcees esá srbuos a o argo e ua baa cua achura epeerá e po e wavee epeao fuera e a cua os coefcees so uos. so hace que a a hora e acuar sobre e vecor e coefcees [v] e resuao sea equvaee a apcar sobre eos u esquea e ferecas fas e hecho s as fucoes so as e aar e esquea es aáogo a racoa FDTD e Yee. so pere peear os agoros e ua fora ás efcee ebo a que o es ecesaro reservar eora para aacear as arces ervavas sóo es ecesaro spoer e os coefcees ervavos correspoees e e cácuo e a ervaa o ervee a upcacó arca. De esa fora e esquea para ese ve e resoucó epresao e as ecuacoes 3-4 quearía coo: µ ε

76 FORMULACIÓN Desarroo e agoro co fucoes e escaa e wavee S quereos auear a resoucó espaca e uesro probea co respeco a a suacó aeror eevara u ore eso es resovero para ve añareos a esquea aeror os coefcees e as fucoes e wavee e ve e cureos e a ar ervava os éros correspoees. De esa fora e agoro escro e 3- quearía represeao e oo sguee: α β γ µ α β γ ε oe a epresó: F F represea e vecor e coefcees e escaa e wavee e ve e a copoee F e e sae que a recosruros a a aproacó e ve. Ahora a ar ervava aqurrá e aspeco ao e a fgura 3.3.b oe se puee observar cóo as subarces que a cosue ee abé sus eeeos srbuos e baas e a sa achura. S apcaos esa ar a vecor e coefcees e resuao es equvaee a apcar u esquea e ferecas fas sar a aeror para caa couo e coefcees e escaa e wavee. Así e couo e ecuacoes 3-43 quearía coo sgue: γ µ α β µ 3-44.

77 FORMULACIÓN 73 γ ε α β ε Ahora e ve e obeer recaee e vaor rea e os capos heos cacuao os coefcees e escaa e wavee e a soucó fa. Para ecorar e vaor rea ebeos reaar u proceso e recosruccó a parr e chos coefcees. se proceso se reaa eae a IDWT. S e e caso aeror a resoucó espaca era e e ese caso espués e a recosruccó obeeos e obe e puos e uesreo co ua separacó e es ecr a a epo e apcacó e agoro e urresoucó s porae esacar que e creeo e resoucó puee arse a a regó e espaco que os erese. Para eo basa co cur os coefcees e wavee sóo oe sea ecesaro coseraros uos e e reso e oo e suacó. Por eepo cosereos ua regó e espaco coo a represeaa e a fgura 3.4. Fgura 3.4.: Doo e suacó vo e os regoes e feree resoucó.

78 FORMULACIÓN esa fgura veos que e oo e suacó se ha vo e os regoes e feree resoucó. La pare erecha e ese oo correspoe a ua oa e baa resoucó por o ao e e agoro sóo se curá os coefcees e escaa. Por e coraro a pare e a quera a heos coserao e resoucó superor por o ao e e agoro se curá os coefcees e wavee. Las ecuacoes e agoro epresaas e 3-43 se ebe ofcar eao os coefcees e wavee correspoees a a oa e baa resoucó e oo que as ecuacoes e acuaacó e agoro quea e a sguee fora: oe se puee aprecar que a acuaacó e os coefcees e wavee e a oa e aa resoucó se prouce ebo a acopaeo que ese ere os coefcees e escaa e wavee. a fgura 3.5 heos represeao a propagacó e u puso gaussao e u oo e suacó coo e escro e a fgura 3.4. espaco e suacó ee ua ogu e o heos screao véoo e ceas. sa screacó a ugar a ua resoucó espaca e 5 correspoee a ve e resoucó ío es ecr para. De ese oo a recosruccó e os capos e a oa e aa resoucó ará ugar a ua separacó ere os puos e uesreo e / 5. puso rouco ee su cero a 4 e a separacó ere as os regoes ee ua achura e. as fguras 3.5.a-c se observa a propagacó e puso e a oa e baa resoucó hasa egar a a poscó 74

79 FORMULACIÓN e separacó ere as os oas. a fgura 3.5. se puee aprecar cóo a pasar e ua oa a ora se obee ua aor resoucó espaca e puso ebo a aueo e a esa e puos e uesreo. a b c Deae e a oa e rascó Fgura 3.5.: Propagacó e u puso gaussao. oo e suacó esá vo e os regoes e feree resoucó. 75

80 FORMULACIÓN FORMULACIÓN D Cosereos a suacó e que e capo eecroagéco a esrucura que esaos oeao presea varacó e ua e as cooreaas espacaes por eepo que o haa epeeca respeco a a cooreaa. so sgfca que as ervaas parcaes e os capos respeco a a cooreaa so uas que a esrucura se eee e fora efa a o argo e ee. esa suacó as ses ecuacoes escaares e Mawe e u eo ea hoogéeo sóropo o spersvo escras e 3. se reuce a os couos e ecuacoes epeees ere sí e caa uo e os cuaes ervee úcaee res copoees e capo: µ µ ε ε ε µ couo e ecuacoes 3-46 oe sóo ervee as copoees se eoa oo rasversa agéco TM e couo e ecuacoes 3-47 oe sóo ervee as copoees se eoa oo rasversa eécrco T. Se eoa así porque e e oo TM e capo agéco es rasversa a a reccó e a que o ha epeeca a reccó e ese caso e e oo T o es e capo eécrco. as ecuacoes se puee observar que as srbucoes T TM so copeaee epeees por o ao puee esr suáeaee s eraccoar ere sí. 76

81 FORMULACIÓN Por eepo vaos a aaar a propagacó e u eo hoogéeo ea sóropo o spersvo e u oo TM e os esoes escro por e couo e ecuacoes ao e 3-46 oe os capos varía úcaee e e pao XZ. oro oo T se poría esuar e fora aáoga ercabao - ε-µ e as ecuacoes. De so oo que se ho para a foruacó e ua esó esarroaos caa ua e as copoees e os capos uao u couo e fucoes orooraes e escaa e wavee e as varabes espacaes ξ ξ co ξ fucoes puso h e a varabe epora. De acuero co as propeaes escras e as epresoes -8 e espaco L R se esarroa e a sguee fora [54]: S W W W L S W W W L L R D D D D D D D D 3-48 oe S D W D represea os subespacos e L R efos e e capíuo aeror cuas fucoes base so as fucoes e escaa e wavee uesoaes ξ ξ respecvaee. De esa fora uao as fucoes orooraes sguees ξ ξ ξ ξ ξ ξ h h as copoees e capo eécrco agéco se esarroa coo sgue: 77

82 FORMULACIÓN 78 h p q q p p q q p p q q p q p q p q p 3-5. h p q q p p q q p p q q p q p q p q p 3-5. h p q q p p q q p p q q p q p q p q p oe os íces p q ca e ve e resoucó e as fucoes e escaa e wavee os íces se correspoe co as cooreaas espacaes epora eae seo os ervaos e screacó espaca e as reccoes a screacó epora. De esa fora as fucoes base e espaco L R se fora a parr e a cobacó e fucoes e escaa e wavee uesoaes. Por sece e a oacó se puee efr as sguees fucoes e escaa e wavee besoaes:

83 FORMULACIÓN 79 s q p q p 3-5. s q p q p 3-5. s q p q p s q p q p a fgura 3.6 se ha represeao as fucoes efas e 3-5 cuao so fucoes e aar wavees D p q. Fgura 3.6.: Fucoes wavees e aar D Irouceo as epresoes 3-5 e as ecuacoes 3-46 uesreao co h h / obeeos e sguee couo e ecuacoes que efe uesro agoro:

84 FORMULACIÓN 8

85 FORMULACIÓN 8 Los suaoros e as ecuacoes 3-5 e os que ervee os íces p q correspoees a ve e resoucó e as fucoes e escaa e wavee se puee rucar oao u úero fo e éros. Por sece e os esarroos vaos a coserar que e úero e éros e abos suaoros es e so. De esa fora s oaos - éros e chos suaoros o que se obee es ua aproacó e ve. Así as ecuacoes 3-5 se puee reescrbr e fora abrevaa coo sgue: µ µ ε oe F ξ represea a aproacó e ve e a copoee ξ e capo F e e sae e epo Desarroo co fucoes e escaa Las ecuacoes escras e 3-53 abé se puee represear e fora arca. S coseraos u úco ve e resoucó uao úcaee fucoes e escaa e ve as ecuacoes e agoro será as sguees: [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] ε

86 FORMULACIÓN oe [ ] [ F ] F co ξ represea a ar foraa por os ξ ξ coefcees e escaa e a copoee F ξ e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. esas ecuacoes eeos u operaor ervaa para caa ua e as cooreaas espacaes. Por o ao se puee cosrur os operaores ervavos e resoucó e so oo que se ho e De esa fora as os arces ervavas verá aas por as sguees epresoes: D D [ F ] ξ s u porae eer e cuea a sposcó e os eeeos e a ar para poer cacuar as ervaas. uesro caso eeos que as fas represea a cooreaa as couas represea a cooreaa. so es porae a a hora e evauar a ervaa espaca porque epeeo e a cooreaa a ar ervava acuará sobre as fas a ervar respeco e a cooreaa [D ] o be acuará sobre as couas a ervar respeco e a cooreaa [D ]. sa operacó se ebe reaar aas veces coo fas o couas haa. a fgura 3.7 eeos u esquea co a srbucó e os eeeos e a ar [ ] F ξ cooreaa se quera ervar. heos cao e oo e seeccoar os coefcees segú qué A gua que sucee e e caso uesoa e hecho e que para e ve e resoucó base a ar ervava esé foraa úcaee por ua baa e achura aa hace que poaos reescrbr e agoro sóo e e ve base coo u esquea e ferecas fas. Así as ecuacoes epresaas e 3-54 quearía e a sguee fora: 8

87 FORMULACIÓN 83 µ µ ε Fgura 3.7.: Represeacó e a ar [ ] ξ F. La ervaa se cacua por fas o por couas epeeo e a cooreaa respeco a a que se erva Desarroo co fucoes e escaa e wavee S se quere auear a resoucó e a soucó obea a parr e as ecuacoes 3-54 se puee roucr e os esarroos fucoes e wavee. Por cara e a eposcó vaos a roucr fucoes e wavee e ve e os esarroos e abas cooreaas. De esa fora o que se obee es ua soucó e ve.

88 FORMULACIÓN Co e f e epresar as ecuacoes e agoro e fora arca vaos a efr as sguees subarces: [ ] [ F ] F ξ ξ [ ] [ F ] F ξ ξ [ ] [ F ] F ξ ξ [ ] [ F ] F ξ ξ oe ξ. sas subarces esá foraas por os coefcees e escaa e wavee e caa ua e as os cooreaas e a copoee F ξ e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. Por eepo os superíces F ca que se ha uao fucoes e escaa para a prera cooreaa fucoes e wavee para a segua cooreaa. agoro esará forao por e sguee couo e ecuacoes: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] µ µ ε [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

89 FORMULACIÓN 85 Ahora as arces ervavas se ebe ofcar corporao fucoes e escaa e wavee e ve e a fora osraa e Coo resuao obeeos as sguees arces: α β γ D α β γ D Para cacuar a ervaa ebeos apcar as arces ervavas D D a os coefcees e as subarces [ ] ξ F [ ] ξ F [ ] ξ F [ ] ξ F. a que eer e cuea que as arces ervavas acúa sobre e vecor e coefcees e escaa e wavee oreaos e a sguee fora: b a oces ao que eeos coefcees e escaa e wavee e as os cooreaas esa oreacó se ebe hacer epeeo e a cooreaa respeco a a que esaos ervao. Por eepo s esaos ervao respeco e os coefcees e ese vecor os heos orgaao coocao os coefcees e escaa e wavee e a cooreaa e ese oo: [ ] [ ] [ ] [ ] couas couas ξ ξ ξ ξ F F D F F 3-6. [ ] [ ] [ ] [ ] couas couas ξ ξ ξ ξ F F D F F 3-6.

90 FORMULACIÓN S ervaos respeco e os coefcees os orgaaos e ese oro oo: [ F ] ξ [ F ] ξ [ F ] ξ [ F ] ξ fas fas [ F ] ξ D 3-6. [ ] Fξ [ F ] fas ξ D 3-6. [ ] Fξ fas a fgura 3.8. heos represeao ua srbucó e as subarces [ F ][ F ][ F ][ ] ξ ξ ξ F que aua a orgaar os coefcees para e cácuo e as ξ ervaas. Segú esa srbucó e coefcees a ervaa respeco e a cacuaos oreao a ar por couas para forar e vecor eras que a ervaa respeco e a cacuaos oreao a ar por fas. Fgura 3.8.: Oreacó e as subarces [ F ][ F ][ F ][ ] ξ ervaa respeco e caa ua e as cooreaas. ξ ξ F para facar e cácuo e a ξ 86

91 FORMULACIÓN 87 Ua ve que spoeos e oos os coefcees e vaor rea e os capos e caa puo e espaco se cacua uao a Trasforaa Iversa e Wavees e os esoes DWT D escra e e aparao.3. agoro escro e as ecuacoes 3-58 co os úcos vees e resoucó escaa wavee se puee reforuar epresar coo u esquea e ferecas fas ebo a a srbucó e baas e os coefcees ervavos ero e as arces ervavas D D osraas e De ese oo e agoro esaría ao por e sguee couo e ecuacoes: γ µ 3-6. α β µ 3-6. γ µ α β µ γ µ α β µ γ µ α β µ γ γ ε 3-64.

92 FORMULACIÓN 88 γ α β ε α β γ ε α β α β ε S se esea auear aú ás a resoucó e a soucó se puee roucr e e agoro uevas fucoes e wavee e ve obeéose ua soucó e ve. Ahora as copoees e capo eecroagéco se esarroa eae as ueve fucoes e escaa e wavee sguees: s s s s s s s s s

93 FORMULACIÓN 89 agoro quea escro por e sguee couo e ecuacoes: [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] ε oe a ar [F ξ ] esá copuesa por os coefcees e esarroo e a copoee F ξ e éros e as ueve fucoes base 3-65 e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. La orgaacó e esos coefcees ero e a ar esá represeaa e a fgura 3.9 Fgura 3.9.: Dsrbucó e os coefcees ero e a ar [F ]

94 FORMULACIÓN 9 Las arces ervavas D D se cosrue e a fora caa e De ese oo para caa cooreaa eeos a sguee ar: ξ ξ D co ξ. sas arces acúa sobre os coefcees e escaa e wavee e esarroo oreaos para caa cooreaa e a sguee fora: b b a so sgfca que a ervaa e a copoee F ξ respeco e se cacua upcao a ar ervava D por e vecor e coefcees que resua e oar as couas e [F ξ ] eras que a ervaa respeco e se obee a upcar a ar ervava D por e vecor e coefcees forao por as fas e [F ξ ] FORMULACIÓN 3D Cuao e probea que esaos aaao o presee gú po e sería que pera coserar ua a varacó e os capos respeco e agua e as cooreaas eoces para aboraro ebeos recurrr a couo forao por as ses ecuacoes escaares e Mawe osraas e 3-. De so oo que se ho aeroree caa ua e as copoees e os capos es esarroaa e as

95 FORMULACIÓN 9 varabes espacaes uao fucoes e escaa e wavee ξ ξ co ξ fucoes puso h e a varabe epora. Las fucoes e escaa e wavee resoaes se cosrue a parr e as fucoes e escaa e wavee e ua esó eeo e cuea as propeaes escras e as epresoes -8: L L L 3 D D D D D D D D D D D D W W W S W W W S W W W S L R 3-68 oe S D W D represea os subespacos e L R efos e e capíuo aeror cuas fucoes base so as fucoes e escaa e wavee uesoaes ξ ξ respecvaee: ξ ξ ξ ξ ξ ξ Las fucoes base e L R 3 se fora cobao as fucoes e escaa e wavee uesoaes. resuao e esa cobacó se obee repeo e proceso seguo e e aparao.3. que aba ugar a as ecuacoes De ese oo a base que esaos buscao esá copuesa por as fucoes:: s r q p r q p 3-7. s r q p r q p 3-7. s r q p r q p s r q p r q p s r q p r q p s r q p r q p s r q p r q p 3-7.7

96 FORMULACIÓN 9 s r q p r q p Por cara e e esarroo vaos a coserar abé que e as res cooreaas a resoucó auea e fora suáea es ecr pasar e u ve e resoucó a u ve sgfca auear e úero e fucoes e wavee e as res cooreaas Desarroo co fucoes e escaa Uao coo fucoes base úcaee as fucoes 3-7. haceo p q r se obee ua aproacó e os capos e ve. De esa fora as ses ecuacoes e Mawe 3- screaas e e epo correspoees a esa aproacó e ve será as sguees: µ 3-7. µ 3-7. µ ε ε ε De fora arca e agoro se puee represear por e sguee couo e ecuacoes: [ ] [ ] [ ] [ ] µ 3-7.

97 FORMULACIÓN 93 [ ] [ ] [ ] [ ] µ 3-7. [ ] [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] ε [ ] [ ] [ ] [ ] ε [ ] [ ] [ ] [ ] ε oe [ ] [ ] F ξ ξ F seo ξ represea a ar foraa por os coefcees e escaa e as res cooreaas e a copoee F ξ e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. La ervaa se cacua uao a ar ervava correspoee a caa cooreaa: D D D sas arces acúa sobre e vecor e coefcees e esarroo e caa ua e as copoees orgaaos ero e a ar [ ] ξ F coo se uesra e a fgura 3.. De esa aera a ervaa respeco e a cooreaa ξ se cacua upcao a ar ervava D ξ por e vecor forao por os coefcees e a ar [ ] F ξ oaos e a reccó e a cooreaa ξ.

98 FORMULACIÓN 94 Fgura 3..: Represeacó e a ar [ ] ξ F. La ervaa se cacua forao e vecor e coefcees que resua e oaros e a reccó e a cooreaa respeco a a que se erva. Coo se vo e e aparao 3. ebo a que as arces D D D ee sus coefcees ervavos srbuos a o argo e ua baa as ecuacoes 3-7 se puee reescrbr e fora sar a u esquea e ferecas fas e a sguee fora: µ µ µ ε ε

99 FORMULACIÓN 95 ε so pere evauar as ervaas s ecesa e aacear a ar ervava copea para caa cooreaa. su ugar basa co spoer e os coefcees ervavos apcaros e a fora caa e Desarroo cueo fucoes e wavee S ahora uaos para esarroar os capos as ocho fucoes efas e 3-7 co p q r o que obeeos es ua aproacó e ve. Las ecuacoes que escrbe e agoro so e ese caso: [ ] [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] ε [ ] [ ] [ ] [ ] ε [ ] [ ] [ ] [ ] ε oe as arces [ ] ξ F co ξ esá foraas por os coefcees e escaa e wavee e as res cooreaas e a copoee F ξ e e sae que a ugar a a recosruccó e ve. Caa ar [ ] ξ F esá copuesa por ocho subarces correspoees a os coefcees e esarroo e caa ua e as copoees e capo e éros e as ocho fucoes base 3-7:

100 FORMULACIÓN [ F ] ξ Fξ Fξ Fξ Fξ Fξ Fξ Fξ Fξ 3-76 sos coefecees esá srbuos resoaee coo se ca e a fgura 3. oe ξ os superíces ca qué po e fucó escaa o wavee se ha uao para e esarroo e a prera cooreaa segua cooreaa ercera cooreaa respecvaee. Fgura 3..: Orgaacó e os coefcees ero e a ar [ ] ξ F para facar e cácuo e a ervaa. 96

101 FORMULACIÓN 97 La ar ervava para caa ua e as cooreaas esá aa por a sguee epresó: α β γ ξ ξ D 3-77 co ξ. Segú eso para cacuar a ervaa respeco a ua e as cooreaas apcaos a ar ervava sobre os coefcees orgaaos e e ore escaawavee. Por eepo a ervaa respeco a a cooreaa a heos cacuao e a sguee fora: [ ] [ ] [ ] [ ] ξ ξ ξ ξ F F D F F [ ] [ ] [ ] [ ] ξ ξ ξ ξ F F D F F [ ] [ ] [ ] [ ] ξ ξ ξ ξ F F D F F [ ] [ ] [ ] [ ] ξ ξ ξ ξ F F D F F Orgaao os coefcees e a ar [ ] ξ F coo se caba e a fgura 3. veos que a ervaa respeco e a cooreaa ξ se cacua upcao a ar ervava D ξ por e vecor forao por os coefcees e a ar [ ] F ξ oaos e a reccó e a cooreaa ξ.

102 FORMULACIÓN 98 Debo a que as arces D D D abé ee sus coefcees ervavos srbuos a o argo e ua baa poeos paear e agoro escro e as ecuacoes 3-75 coo u esquea e ferecas fas. De ese oo as ecuacoes quea e a sguee fora: γ γ ε α β γ ε γ α β ε α β α β ε γ γ ε α β γ ε γ α β ε

103 FORMULACIÓN 99 α β α β ε Ua ve que spoeos e oos os coefcees e vaor rea e os capos e caa puo e espaco se obee eae a Trasforaa Iversa e Wavees e res esoes DWT 3D escra e e aparao.3..

104 FORMULACIÓN ε β β α α Ua ve que spoeos e oos os coefcees e vaor rea e os capos e caa puo e espaco se obee eae a Trasforaa Iversa e Wavees e res esoes DWT 3D escra e e aparao CONDICIONS D CONTORNO La suacó e u probea eecroagéco requere aeás e a propagacó e capo e u eo e caraceríscas eeraas a cusó e os cooros o íes e a esrucura bao esuo. so es ebo a que e oo e a suacó ee que ser fo eer por ao esos íes. so obga a capo eecroagéco a verfcar uas eeraas cocoes e cooro que es ecesaro cur ero e agoro. Posbeee a cocó e cooro ás uaa e probeas eecroagécos sea a e coucor perfeco. La superfce e u coucor perfeco eera ceras cocoes sobre as copoees oraes agecaes e os capos. De ese oo para u coucor eécrco perfeco PC as cocoes que ebe verfcar chos capos sobre su superfce so: r r r B r aguos probeas as cocoes e sería e os sos hace acoseabe uar oro po e cocó e cooro sar a a aeror oe as cocoes e que ebe verfcarse so: 99

105 FORMULACIÓN r r r D r Por aaogía a a suacó aeror a superfce sobre a que se verfca esas cocoes se eoa coucor agéco perfeco PMC. La poscó sobre os capos e esas cocoes e cooro se puee aborar uao e éoo e as ágees e cua os pere susur e probea por oro equvaee poeo ceras cocoes e sería sobre as copoees e os capos [6]. so sgfca que a pare eécrca/agéca es susua por ua esrucura abera co capos eecroagécos sércos. De esa fora poeos susur e coucor eécrco perfeco PC por ua srbucó e capos oe as copoees agecaes e capo eécrco ee ua sería par eras que as copoees agecaes e capo agéco ee ua sería par a coraro co as copoees oraes eoces a soucó e ese probea uevo es a sa que a e aeror que queríaos resover fuera e coucor cupeo as cocoes 3-8. De so oo e u probea oe aparece u coucor agéco perfeco PMC cha pare puee ser susua por ua srbucó e capos oe as copoees agecaes e capo agéco posee ua sería par eras que as copoees agecaes e capo eécrco ee ua sería par a coraro para as copoees oraes cupéose e esa fora as cocoes 3-8. Para roucr esas cocoes e cooro e uesro agoro ebeos recorar prero e oo e que heos cosruo a ar ervava. e capíuo aeror vos que a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT uaa era ua rasforaa peróca o crcuar [46 7] e a aera que os eeeos que esá suaos e os ereos se cosera coguos. so sgfca que e espaco e suacó represeao es u espaco cícco por o ao s cooros e fora que ua seña que ce e u ereo reaparece e e oro. Geeraee eso o se correspoe co os oos e suacó ás habuaes por o que ebeos ofcar os agoros para poer corporar as cocoes e cooro eseaas para caa probea cocreo cerrar e oo.

106 FORMULACIÓN Para roper esa esrucura cícca ofcaos a ar ervava cosrueo ua ar eea e a fora caa: { } { } eea 3-8 ea se puee observar que a ar eea se cosrue añaeo couas coguas a os bores cuos eeeos so os coefcees que reacoaba os os ereos e a esrucura. úero L e couas aacees e caa ereo epee e po e fucó wavee que eseos uao para esarroar os capos. Para as fucoes wavee e aar D eeos L coua acoa e caa ao suacó que correspoe a a represeaa e 3-8 eras que para e reso e fucoes wavee e Daubeches e aor ore D M e úero e couas acoaes es L M M es e úero e oeos evaescees e a fucó e wavee S e esarroo cue éros e wavee aeás e os e escaa as subarces {α } {β } {γ } se ebe ofcar e a sa fora ao coo resuao a sguee ar eea: α α β β γ γ e α α α α α α α α α α β β β β β β β β β β γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ D 3-83

107 FORMULACIÓN Dao que as esoes e a ar ervava D ha varao a creear e úero e couas e vecor e coefcees cua ervaa quereos cacuar abé ebe ser ofcao e a sa proporcó. so sgfca que e vecor coua e coefcees efo e 3-3 ebe ser eeo ao por a pare superor correspoee a cooro quero e uesro oo e suacó coo por a pare feror que correspoe a cooro erecho añaeo u úero e coefcees gua a creeo e couas e a ar D. so se puee ver e a sguee epresó: [ a a... a a a b b b b b b ] v e... a 3-84 sos coefcees acoaes represea e vaor e capo e poscoes eerores a uesro oo e suacó. Debo a as cocoes e sería que poeos para represear u coucor perfeco PC/PMC poeos coocer e vaor e os capos e esas uevas poscoes a parr e eos poeos cacuar os coefcees acoaes a' a' b' b' ecesaros para forar e vecor eeo 3-84 poeo que sus vaores sea aes que cupa chas cocoes e sería fgura 3.. Fgura 3..: Apcacó e Méoo e as Iágees para a obecó e as cocoes e cooro correspoees. oo e cacuar os coefcees acoaes epee e s so coefcees e escaa o coefcees e wavee e po e fucó wavee epeao. S a b so os coefcees e escaa e wavee respecvaee suaos e a poscó eoces os coefcees acoaes a ' b ' se cacua coo ca a aba III.

108 FORMULACIÓN TABLA III Cocoes e cooro Iquera Derecha Sería Par... L a ' a b ' M b a b ' a ' M b Sería Ipar... L a ' a b ' b M a b ' a ' M b L º e coefcees acoaes. º e puos e uesreo e e espaco e suacó. M ore e a fucó e wavee º e oeos evaescees Cocoes e cooro e os res esoes Las cocoes e cooro puesas por ua pare eécrca/agéca e u probea e os o res esoes se corpora a agoro e a sa fora que heos vso e u probea uesoa. Los coefcees acoaes ecesaros para eeer e vecor e coefcees sobre e que acúa a ar ervava se cacua e oo que se cupa as cocoes e sería puesas por Dao que ese ua ar ervava para caa ua e as cooreaas espacaes e probea e vaor e os coefcees eeos se cacua sgueo a aba III pero eeo e cuea aeás cha cooreaa. a fgura 3.3 se ha represeao ua suacó correspoee a u probea besoa oe os capos varía e e pao XY oe e oo e suacó esá cerrao por parees eécrcas PC. oces s coseraos por eepo a copoee e capo eécrco que es ageca a as os parees ereos ua sería par para asegurar ua srbucó e capo ua sobre a 3

109 FORMULACIÓN superfce e PC. so sgfca segú a aba III que os coefcees e escaa acoaes pereecees a espaco age ebe eer e sgo coraro a os e espaco e suacó. De esa fora s a pare es perpecuar a ee os coefcees acoaes correspoees a a fucó e escaa e e ee erá sgo coraro s a pare es perpecuar a ee será os coefcees correspoees a a fucó e escaa e e ee os que cabe e sgo. Fgura 3.3.: Apcacó e Méoo e as Iágees para a obecó e as cocoes e cooro e D correspoees a a copoee ageca e capo eécrco e ua pare PC uao fucoes wavee e Daubeches D M co M par. vaor correspoee a os coefcees e wavee epee aeás e po e epeao. e eepo e a fgura 3.3 ao que a sería es par uao wavees e Daubeches D M co M par os coefcees e wavee acoaes e a reccó correspoee erá e sgo coraro eras que s M es par e sgo e os coefcees acoaes será e so. 4

110 FORMULACIÓN CONDICIONS ABSORBNTS PML Ua coseracó a eer e cuea a a hora e aborar u probea e eraccó ere oas eecroagécas es que uchas suacoes e erés esá paeaas e regoes aberas es ecr a regó e espaco que se preee esuar se eee e fora aa e ua o ás reccoes. S ebargo a capaca e aaceaeo e aos e u oreaor es aa por o ao a oa oe se paea e probea ebe eer uas esoes fas. De esa fora e oo copuacoa e e cua se reaa a suacó ebe coeer a esrucura e erés a a ve se ebe apcar ua cocó e cooro aecuaa e su períero eeror que sue su eesó efa. La fgura 3.4 represea esqueácaee ese oo copuacoa fo Ω. su eror se apca e esquea uérco que sua a propagacó e ua oa e cuaquer reccó sobre a froera δω se ebe poer uas cocoes e cooro que sue su proogacó. Fgura 3.4.: Represeacó besoa e oo copuacoa W su froera W sobre a que se ebe poer as cocoes e cooro aecuaas que sue su eesó. sas cocoes e froera que sua a eesó e u oo haca e fo se suee eoar Cocoes e Cooro Absorbees ABC e gés 5

111 FORMULACIÓN Absorbg Bouar Coos a que a cr u capo sobre chos cooros ése parece ser absorbo. esarroo e as éccas ecaaas esabecer ese po e cocoes froera ha o evoucoao ese os rabaos reaaos por gqus-maa [5] G.Mur [58] Me-Fag [55] prcpaee hasa que a prcpos e os años 9. P. Béreger rouo e cocepo que é eoó coo Perfec Mache Laer PML [6][7][8]. se éoo cosse báscaee e cerrar e oo copuacoa por ua oa copuesa e u aera fcco que absorbe as oas eecroagécas que ce sobre e so. Aeás ero e esa oa reaa ua separacó e caa ua e as copoees e capo eécrco agéco co a posba e asgar péras vuaes a caa ua e eas. De esa fora cosgue crear u eo cua peaca e oa es epeee e águo e ceca e a frecueca obeeo coefcees e refeó 3 veces ás pequeños que os proporcoaos por éccas aerores. A couacó se va a escrbr a écca esarroaa por Béreger para roucr as cocoes e cooro absorbees e a froera e oo copuacoa espués se esua a fora e roucr esos resuaos ero e uesro esquea MRTD Cocoes absorbees PML e os esoes Cosereos a propagacó e u capo eecroagéco e copoees oo T e u espaco besoa co péras eécrcas agécas. Las ses ecuacoes escaares e Mawe se reuce e ese caso a as sguees: ε σ ε σ µ σ

112 FORMULACIÓN oe ε µ so a perva pereaba e vacío σ σ * represea as posbes péras eécrcas agécas asocaas a eo. Béreger eosró que s se cupe: * σ σ 3-86 ε µ eoces a peaca e oa e e eo co péras es a sa que e e vacío o que garaa que o habrá refeó cuao u free e oas ca oraee sobre a superfce e separacó ere abos eos [6] es ecr que oa a seña peera e e eo absorbee. La écca PML corpora e ese puo u uevo grao e bera a a hora e especfcar as péras a aapacó e a peaca veo a copoee e os subcopoees que Béreger eoa coo. De ese oo as ecuacoes 3-85 quea e a sguee fora: ε σ ε σ µ σ * µ σ oe os paráeros σ σ eoa coucvaes eécrcas os paráeros σ * σ * eoa coucvaes agécas. S e as ecuacoes 3-87 haceos que σ σ σ * σ * se obee as ecuacoes e Mawe e e vacío. S σ σ σ * σ * as ecuacoes 3-87 se covere e as correspoees a u eo coucor co péras. Y s haceos σ σ σ * σ * o que se obee so as ecuacoes para u hpoéco eo 7

113 FORMULACIÓN absorbee cua peaca esaría aapaa para a ceca ora e cuaquer oa paa ese e vacío. se aeás oras posbes cobacoes. Por eepo s σ σ * e eo PML puee absorber ua oa paa e copoees propagáose a o argo e ee pero o absorbe ua oa e copoees propagáose a o argo e ee. La suacó versa es cera e e caso e eer σ σ *. De esa fora eeos que e os eos PML caraceraos por e couo e paráeros σ σ σ σ * cuas coucvaes sasfaga 3-86 o se va a proucr gua refeó e as superfces e separacó oraes a os ees e respecvaee. so se puee coprobar aaao a propagacó e u eo PML: Cosereos a propagacó e u free e oas susoa e u eo PML cuo capo eécrco ee ua apu fora u águo ϕ respeco a ee. Deoeos por a as apues e caa ua e as subcopoees e que se ve e capo agéco. Fgura 3.5.: Copoees e capo eecroagéco propagáose e u eo PML. Las cuaro copoees e capo se puee epresar coo: ω α β ϕ e se ω α β ϕ e cos ω α β e ω α β e

114 FORMULACIÓN oe ω es a frecueca aguar es e epo α β so os cosaes copeas. Supoeo que es cooco as ecuacoes 3-88 coee cuaro cógas que se ebe cacuar: α β. Susueo 3-88 e 3-87 se ega a sguee couo e ecuacoes: σ ε seϕ seϕ β ω σ ε cosϕ cosϕ α ω * σ µ α cosϕ ω * σ µ β seϕ ω Despeao e susueo e se obee: µ ε µ ε σ α cosϕ β seϕ seϕ β * * 3-9. ωε σ σ ωµ ωµ σ α cosϕ β seϕ cosϕ α * * 3-9. ωε σ σ ωµ ωµ Dveo abas epresoes se obee: α β seϕ σ ωε 3-9 cosϕ σ ωε Susueo 3-9 e 3-9. se obee α susueo 3-9 e 3-9. se obee β. so proporcoa os couos e vaores α β e sgos opuesos que ca as os posbes reccoes e propagacó. Coserao e sgo posvo: 9

115 FORMULACIÓN α µ ε σ ωε G cosϕ 3-9. β µ ε σ ωε G seϕ 3-9. oe: G w cos ϕ w se ϕ w w σ ωε * σ ωµ σ ωε σ ωµ * De as epresoes poeos obeer as os cógas resaes : ε w cos ϕ µ G ε w se ϕ µ G Teeo e cuea a epresó 3-93 a sua e es: ε µ G 3-95 e cocee Z ere e capo eécrco e capo agéco es: µ Z ε G 3-96

116 FORMULACIÓN S coseraos a posba e que caa par σ σ * σ σ * sasfaga a cocó 3-86 se cupe que w w G epeeeee e a frecueca o que couce a que cuaquer copoee e capo Φ e apu Φ a peaca e oa 3-96 oe e vaor respecvaee cosϕ seϕ ω c σ cosϕ ε c σ seϕ ε c Φ Φ e e e 3-97 µ ε Z 3-98 La prera epoeca e 3-97 ca que a oa se propaga e e eo PML e ua reccó perpecuar a capo eécrco co a veoca gua a a e a u e e vacío c µ ε. Las os epoecaes resaes ca que a apu e a oa ecrece epoecaee e as reccoes e. La epresó 3-98 os ca que a peaca e oa e e eo PML es gua a a e vacío epeeeee e águo e ceca. Se coprueba eoces que e crero e aapacó e peacas 3-86 para ua ceca ora es abé ua cocó e aapacó para e eo PML co a fereca e que e ese úo se ebe cupr coserao os pares σ σ * σ σ *. oo copuacoa propueso por Béreger co e f e suar u eo efo esá represeao e a fgura 3.6. espaco e suacó se ecuera roeao por oas PML cuas caraceríscas σ σ * σ σ * se escoge e aera que o se prouca refeó e a superfce e separacó ere e eo eror a áa PML faee cerraos e oo copuacoa eae u coucor eécrco perfeco PC.

117 FORMULACIÓN Fgura 3.6.: srucura e u oo copuacoa e -D co cocoes absorbees PML Cocoes absorbees PML e res esoes La eoría PML se puee geeraar a u espaco resoa coservao as sas propeaes e os esoes [7]. Ahora caa ua e as copoees e capo eecroagéco se ve e os subcopoees e fora que as ses ecuacoes escaares resuaes e represear e cooreaas caresaas as os ecuacoes roacoaes e Mawe se covere e as oce ecuacoes sguees: * µ σ µ * σ * µ σ * µ σ µ * σ

118 FORMULACIÓN * µ σ ε σ ε σ ε σ ε σ ε σ ε σ oe os paráeros σ σ σ σ * σ * σ * represea as coucvaes eécrcas agécas e eo. De so oo que ocurría e os esoes ua oa propagáose a o argo e a reccó que ca sobre ua áa caraceraa por σ σ * oe e par σ σ * verfque a cocó 3-86 va a sufrr ua refeó ua epeeeee e su frecueca e águo e ceca por o que e so 3

119 FORMULACIÓN esquea represeao e a fgura 3.6 para u probea besoa puee rasaarse a uo e res esoes Facor e refeó e u eo PML Debo a que e oo copuacoa esá cerrao e úa saca por u coucor eécrco perfeco PC as oas que egue hasa ese ereo sufrrá ua refeó voveo e uevo a uesro espaco e suacó. Cosereos ua oa que se propaga e e eror e ua oa PML. Aquí a apu e a oa se aeúa e acuero co a epresó 3-97 co o que a ua saca ρ e e eror e a áa su apu será: σ ρ cosϕ ε c Φ ρ Φ e 3- oe ϕ es e águo que fora a oa cee co a áa PML. Después e aravesar oa a áa a oa es refeaa por e coucor eécrco perfeco regresa e uevo a eo eror. De esa fora para ua áa e espesor se puee efr e sguee facor o coefcee e refeó: cosϕ [ ] R ϕ R 3- oe: σ δ εc R e 3-3 facor e refeó epee e prouco σδ por o que eórcaee poría obeerse facores e refeó a pequeños coo se quera s ás que creear e espesor e a áa δ a coucva σ o abos. S ebargo ua fuere scoua e e vaor e a coucva prouce ua refeó uérca eevaa [8] por o que se hace recoeabe que e vaor e a coucva ero e a 4

120 FORMULACIÓN áa varíe grauaee ese cero hasa u vaor áo σ a. Béreger propuso que esa varacó se reaara e acuero co e sguee perf: ρ σ ρ σ a 3-4 δ Los perfes ás frecuees suee ser e ea e parabóco e cúbco 3. De esa fora escogeo u facor e refeó e ceca ora R geeraee e ore e -4 o -5 u espesor se puee cacuar e vaor áo e a coucva σ a Paso e epo epoeca La aeuacó e fora epoeca vsa e a ecuacó 3- que se prouce e a apu e as oas que se propaga e u eo co graes péras coo es e PML es a rápa que puee egar a provocar efecos o eseaos coo a refeó e as oas que ce sobre é u sucó brusca e vaor e os capos se puee erprear coo a preseca ua pare coucora. Ua fora e evar ese probea cosse e ofcar e oo e que se screa a pare epora e as ecuacoes ero e agoro. Así e ve e uar ua aproacó e ferecas fas co u paso epora covee uar o que se eoa paso e epo epoeca [75]. Cosereos ua e as ecuacoes escaares e Mawe correspoee a u eo co ua coucva eécrca σ: σ ε ε sa ecuacó se puee raar coo ua ecuacó fereca e prer ore para e aera que su soucó geera se obee coo es sabo suao a a 5

121 FORMULACIÓN soucó geera e a ecuacó hoogéea ua soucó parcuar e a ecuacó copea: hoogeea parcuar 3-5 La soucó e a ecuacó hoogéea es: hoogeea ' σ ' ε C e 3-6 Coseraos que a soucó e a ecuacó hoogéea e u sae e epo se obee a parr e a aeuacó e a soucó e u sae aeror e aera que a fa e caa ervao epora a soucó e a ecuacó hoogéea verá aa por: σ ε hoogeea e hoogeea 3-7 Ua soucó parcuar e a ecuacó copea se obee a parr e a sguee epresó: parcuar σ σ ' ' ε ε ' e e ' K ε 3-8 Operao e a epresó aeror se ega a que a soucó parcuar buscaa e a ecuacó ee a sguee fora: parcuar σ ' ε ' K e 3-9 σ La cosae K se puee cacuar supoeo que a corbucó e esa soucó parcuar se reaa úcaee ero e caa ervao e epo que e 6

122 FORMULACIÓN epo ' se e ese e prcpo e ese ervao. De esa fora a prcpo e caa ervao ' se ee que: ' σ parcuar K 3- e oe poeos obeer K: K σ 3- vaor: A fa e ervao epora ' a soucó parcuar erá e sguee ε ' e σ σ ' parcuar 3- De esa fora a soucó e a ecuacó copea e e ervao e epo esará foraa por a aeuacó e a soucó hoogéea respeco e ervao aeror ás a corbucó e a soucó parcuar e ese ervao e epo: e σ σ σ ε ε e Ipeeacó e as cocoes PML : eepo Las epresoes esarroaas por Béreger para su écca PML que acabaos e esuar hace refereca a os vaores reaes e capo. Dao que e uesro agoro esaos rabaao co coefcees correspoees a os 7

123 FORMULACIÓN esarroos e os capos eso pca que ebeos ofcar esa écca aes e apcara. sas ofcacoes sóo so ecesaras cuao se uce fucoes e escaa fucoes e wavee para represear os capos a que s sóo se cue fucoes e escaa ebo a que sus coefcees represea vaores reaes e capo eecroagéco poeos rabaar recaee co as epresoes esarroaas por Béreger. Cosereos a oo e eepo a propagacó e e vacío e ua oa TM cuos capos varía úcaee e a reccó e ee. Co e f e suar u espaco abero coocaos e os ereos e oo e suacó os oas PML e espesor δ cuas coucvaes eécrca agéca σ σ * respecvaee se escoge e aera que se cupa a reacó: * σ σ 3-86 ε µ Se raa pues e u eepo e ua esó co sóo ua copoee para e capo eécrco ua copoee para e capo agéco por o que o es ecesaro escopoer gua e eas ero e a oa PML. Sóo es ecesaro apcar e éoo e paso e epo epoeca e a acuaacó e os capos ero e cha oa. a fgura 3.7 se ha represeao u esquea co a esrucura e oo e suacó correspoee a uo e sus ereos oe se ca as caraceríscas e os ferees eos que o fora. Se puee observar cóo e oo copuacoa esá cerrao por ua pare PC. 8

124 FORMULACIÓN 9 Fgura 3.7.: Doo e suacó co cocoes absorbees PML e uo e sus ereos. Dero e a oa PML efa aeroree a propagacó e capo eecroagéco esá goberaa por as sguees ecuacoes: µ µ σ 3-4. ε ε σ 3-4. De acuero co a eoría e Béreger a screacó epora e esas ecuacoes se reaa eae e paso e epo epoeca escro e a seccó De ese oo as ecuacoes 3-4 quea e a sguee fora: e e * * * µ σ µ σ σ 3-5. e e ε σ ε σ σ 3-5.

125 FORMULACIÓN S a screacó espaca se reaa uao fucoes e escaa e ve o que se obee es ua aproacó e ve e os capos. couo e ecuacoes resuae epresao e fora arca será e sguee: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ó ó * * 3-6. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ó ó 3-6. oe [ s ] [ s ] [ s * ] [ s * ] so arces agoaes cuos eeeos epee e vaor e as coucvaes eécrca agéca σ σ * e caa puo e espaco ero e a oa PML : [ ] ep ε σ ó 3-7. [ ] ep ε σ σ ó 3-7. [ ] * ep µ σ * ó [ ] * * ep µ σ σ * ó perf e varacó escogo para as coucvaes es parabóco esá ao por as sguee epresoes: a δ σ σ 3-8. * ε µ σ σ 3-8. oe e vaor e a coucva áa σ a se obee a parr e vaor que haaos fao para e facor e refeó R e a sguee fora:

126 FORMULACIÓN 3 a R c δ ε σ 3-9 S a screacó espaca se reaa uao fucoes e escaa e wavee e ve o que se obee ahora es ua aproacó e ve e os capos. ese caso e couo e ecuacoes resuae epresao e fora arca será e sguee: * * * * * * * * α β γ α β γ α β γ σ σ σ σ σ σ σ σ α β γ α β γ α β γ σ σ σ σ σ σ σ σ oe as arces reacoaas co as coucvaes se cacua eae a DWT e os esoes e a sguee fora: [ ] D DWT ó σ σ σ σ α β γ 3-. [ ] D DWT ó σ σ σ σ α β γ 3-. [ ] D * * * * DWT * ó σ σ σ σ α β γ 3-.3 [ ] D * * * * DWT * ó σ σ σ σ α β γ 3-.4 Las arces [ s ] [ s ] [ s * ] [ s * ] se cosrue e a fora caa e 3-7 a parr e vaor e a coucva correspoee a ve e resoucó superor coo se ca e a fgura

127 FORMULACIÓN Fgura 3.8.: Dscreacó e a coucva s para os vees e resoucó cosecuvos.

128 Capíuo IV CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO

129 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 4..- INTRODUCCIÓN os agoros que heos preseao para resover as ecuacoes e Mawe se requere que e creeo rouco por a screacó epora ega u íe específco reacoao co a screacó espaca e aao. se íe es ecesaro para evar a esaba uérca e agoro es ecr que o se prouca e fora eseabe u aueo coroao e os vaores e as soucoes cacuaas urae e epo e eecucó. sa posbe esaba es eba a os errores uércos roucos por a screacó e a ecuacó coua. S a ea que e agoro progresa ese error se aee acoao se raa e u agoro esabe; pero s por e coraro e error se acuua crece e aera efa e esquea es esabe. se probea puee e prcpo aparecer e cuaquer agoro que resueva uércaee ecuacoes ferecaes e fora epíca por eo es u ea que sepre ha que aborar para ar robuse a a écca epeaa. Oro probea a raar coo posbe fuee e error e agoro es e que se cooce coo spersó uérca. uso e as éccas uércas para resover probeas eecroagécos coo por eepo TLM [9] FDTD [75] MRTD [5]... requere sepre u proceso e screacó e as varabes uaas. se proceso a ugar a u error e fase e a propagacó e os capos es ecr a veoca e fase aa por e agoro puee ser feree e a veoca e fase e a oa e e eo que eseos coserao e hecho varía co a reccó e propagacó e e aao co a ogu e oa co a resoucó e a aa epeaa fgura 4.. se coporaeo spersvo que o se correspoe co a reaa e eo que esaos suao ebe eerse e cuea especaee a a hora e raar co esrucuras e suacó argas ebo a que as ferecas ere a fase rea a uérca puee ser coserabes. 5

130 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4..: Dsorsó e u puso ebo a a spersó: A a erecha se ecuera e puso ca a a quera ras suar uos saes e propagacó se puee ver a fora e puso sorsoaa ebo a a eseca e ferees veocaes e fase asocaas a caa frecueca. ese aparao se va a vesgar as cocoes ecesaras para que os agoros preseaos sea esabes así coo as propeaes e spersó e os sos. esuo cue e aáss para os ferees pos e wavees epeaas e e esarroo e os capos. peareos aaao e caso uesoa para poseroree geeraaro a os res esoes STABILIDAD NUMÉRICA éoo que heos epeao para aaar a esaba sgue as pauas propuesas por Tafove [75] basaas e e paeaeo cásco esarroao por Coura Frerch Lev CFL vo Neua. se paeaeo pere esuar e fora separaa os aspecos e esaba e a pare ervava epora espaca. Para eo e agoro propueso se separa e os probeas e auovaores uos espacaes oros eporaes. De esa aera se eera e couo e auovaores asocaos a proceso espaca se copara co e couo e auovaores esabes asocaos a proceso epora. Ipoeo que oos os auovaores espacaes esé ero e rago esabe epora se asegura que oos os posbes oos uércos que se propague por a aa sea esabes es ecr que o puea crecer e fora 6

131 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO coroaa. so acoará e ervao e screacó epora e reacó co a screacó espaca saba uérca e ua esó Por spca epeareos aaao u probea uesoa oe os capos presea varacó úcaee respeco e a cooreaa. Las ecuacoes ecesaras para aborar ese probea so: µ 4-. ε 4-. e aparao 3. se esuó a screacó epora e ese par e ecuacoes uao fucoes puso h e achura e fora que ua aproacó e ve para os capos os evaba a sguee couo e ecuacoes: µ ε Uao fucoes e escaa e resoucó para represear cha aproacó e agoro queaba eerao por e sguee couo e ecuacoes screaas: [ ] [ ] [ ] [ ] µ 4-3. [ ] [ ] [ ] [ ] 4-3- ε Para que e agoro sea esabe e par e vaores se ebe escoger e ua fora aecuaa. La reacó ere abos se obee a escopoer e agoro e 7

132 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 8 os probeas e auovaores uo que voucra a pare epora oro que afeca a a pare espaca. Para aor cara as ecuacoes 4-3 se puee reescrbr e sguee oo oe se uesra recaee a reacó ere os coefcees: µ 4-4. ε 4-4. se par e ecuacoes se puee ahora escopoer separáoo e os os probeas e auovaores ecoaos; por u ao a pare epora: Λ 4-5. Λ 4-5. por e oro a pare espaca: µ Λ 4-6. ε Λ 4-6. couo e ecuacoes 4-5 se puee reescrbr e a sguee fora V V V Λ 4-7 oe V represea u coefcee e escaa e ua e as copoees e capo o. S efos a sguee epresó coo e facor e creceo e a soucó:

133 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO q V V 4-8 V V eoces para que o se prouca u creceo ao e a soucó urae a archa e agoro se ebe cupr que q. Susueo ese facor e creceo e a epresó 4-7 se ee que: q V V q Λ V 4-9 o que a ugar a a sguee ecuacó e seguo grao cua soucó os proporcoará a cocó que ebe cupr os auovaores eporaes para que a soucó sea esabe: q Λq 4- Las soucoes e esa ecuacó so: q a ± a 4- oe: Λ a 4- Se puee coprobar que q cupeo por o ao co a cocó e esaba sepre que se cupa as sguees cocoes: Re a 4-3. I a

134 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO De esa fora egaos a que para que e agoro sea esabe e couo e auovaores ebe esar cuo e e ervao ao por: I Λ 4-4 La reacó ere e ervao epora e espaca se obee a poer que oos os auovaores espacaes esé ero e ese rago e esaba. Las soucoes váas ebe ser soucoes e abas ecuacoes a a ve es ecr sóo so váos os auovaores que sea soucó e abas. Ya heos vso que e prcpo puee haber auovaores eporaes esabes o esabes a reacó que os ce cuáes esá e u grupo cuáes e e oro. oces para que oas as soucoes sea esabes guo e os auovaores espacaes ebe cocr co uo epora que esé fuera e rago esabe por eo se ebe hacer que oos os auovaores espacaes esé ero e rago esabe. Para ecorar esos auovaores espacaes resoveos as ecuacoes 4-6. Para eo roucos e chas ecuacoes u oo e propagacó geérco caracerao por u vecor e oa uérco ~ ao por e agoro coo e e a sguee epresó: ~ e ~ e 4-5 oe a resoucó espaca correspoee a ve e resoucó es: 4-6 eeos: Levao a epresó 4-5 a probea e auovaores osrao e 4-6 µ ε e e ~ ~ e e ~ ~ Λ e Λ e ~ ~ 4-7 3

135 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 3 Spfcao esas ecuacoes apcao as eaes e uer obeeos as sguees epresoes: [ ] [ ] ~ se ~ cos ~ se ~ cos Λ Λ ε µ 4-8 Teeo e cuea a sguee propea e os coefcees ervavos esuaa e e capíuo se verfca que: cos 4- co o que a pare rea e a epresó 4-8 se aua egao a que os vaores propos e esa ecuacó so agaros puros aeás su óuo es: Λ c ~ se I 4- rago e esos auovaores esá efo e e sguee ervao: Λ c c I 4- oe heos susuo e vaor e coefcee ervavo e ve por su epresó equvaee esarroaa e e capíuo 3 Ieaes e uer: α α α cos se e α α α cos se e

136 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 4-3 oces para garaar a esaba uérca e agoro e rago e os auovaores espacaes ebe esar copeaee cuo ero e rago esabe e os auovaores eporaes. Para que eso sucea basa co que e íe superor e os auovaores espacaes ao e 4- sea eor o gua que e íe superor e os auovaores eporaes ao e 4-4: c 4-4 De esa aera se obee e íe superor e ervao e epo que poeos far e uesro agoro: c 4-5 S efos u facor e esaba s coo: c s 4-6 a ecuacó 4-5 se puee reescrbr coo: s 4-7 c e oe se obee que os vaores que puee oar ese facor e esaba s ebe esar cuos e e ervao: < s 4-8 3

137 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO ervao efo e 4-8 epee e vaor que ega os coefcees os cuaes epee e po e fucó wavee epeao. a aba IV se uesra e vaor íe que puee oar e facor e esaba para ferees pos e fucó wavee. Se observa u vaor áo s para as fucoes wavee e aar D que va sueo a ea que auea e ore e a fucó wavee D M. TABLA IV Facor e esaba s D D D 3 D 4 D 5 s Observao os vaores que puee oar e facor e esaba e a aba IV veos que para u so vaor e a resoucó espaca que aparece e a epresó 4-7 se ee u rago e vaores para e ervao e epo que a ugar a u agoro esabe. cocreo se observa que para as fucoes wavee e aar D e ervao e epo que se puee obeer es eacaee e obe e coparacó co e correspoee vaor e FDTD para a sa resoucó espaca [75]: < S 4-9 FDTD MRTD FDTD os esqueas oe se ua fucoes e escaa e ve uo co fucoes e wavee e ve ao que e couo es equvaee a u esquea co fucoes e escaa e ve a esaba e prer esquea es gua a a esaba e seguo. so se puee coprobar fácee para as wavees e aar D ebo a su represeacó ás seca. oces para coprobaro paros e couo e ecuacoes screaas uao fucoes e escaa fucoes e wavee e ve que fue esuao e e aparao 3. e capíuo aeror: 33

138 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 34 γ µ 4-3. α β µ 4-3. γ ε α β ε oe os coefcees ervavos α β γ correspoees a a fucó wavee e aar aparece e a aba II e úero e coefcees sos e cero esá ero e rago. De uevo e crero e esaba se obee a parr e os auovaores e ssea 4-3 véoo e os probeas uo epora oro espaca e poeo que oos os auovaores espacaes esé ero e rago que ea a couo e auovaores eporaee esabes. probea e auovaores eporaes esá escro por e sguee couo e ecuacoes: Λ 4-3. Λ 4-3. Λ Λ eras que e probea e auovaores espacaes esá ao por e sguee couo e ecuacoes: γ µ Λ 4-3. α β µ Λ 4-3.

139 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 35 γ ε Λ 4-3. α β ε Λ 4-3. La soucó e probea epora os eva e uevo a que para que e agoro sea esabe e couo e auovaores ebe esar cuo e e ervao ao por: Λ I 4-4 Para resover e probea espaca roucos e as ecuacoes 4-3 u oo e propagacó geérco caracerao por u vecor e oa uérco ~ ao por e agoro coo e e a sguee epresó: e e e e ~ ~ ~ ~ 4-33 oe es a screacó espaca correspoee a ve e resoucó. De esa fora ras spfcar os éros seeaes e abos ebros e as guaaes se obee e sguee couo e ecuacoes: γ µ ~ ~ e e Λ α β µ ~ ~ e e Λ γ ε ~ ~ e e Λ α β ε ~ ~ e e Λ

140 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 36 Despeao e respecvaee eváoo a se obee as ecuacoes: γ α β γ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e e e e e e c Λ α β α γ γ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e e e e e e c Λ oe µε c es a veoca e a u e e eo que esaos oeao. Teeo e cuea que para as fucoes wavee e aar se cupe as sguees reacoes ere os coefcees ervavos: α γ β eoces e as ecuacoes 4-35 se ega a a sguee epresó: Λ ~ ~ ~ e e e c γ β 4-37 Ahora apcao as eaes e uer eeo e cuea que: cos se se γ β 4-38.

141 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 37 obeeos que e vaor e os auovaores espacaes esá aos por a sguee epresó: Λ cos se c β 4-39 oe heos hecho os cabos β β a epresó 4-39 veos que os auovaores espacaes so agaros puros que su óuo es: cos se I Λ c β 4-4 e oe obeeos que e óuo e esos auovaores esá acoao por e sguee vaor áo: I Λ c c 4-4 oces para garaar a esaba uérca e agoro oos os auovaores espacaes ebe esar cuos ero e rago e auovaores esabes eporaee. Para que eso sucea e íe superor e os auovaores espacaes ao e 4-4 ebe ser eor o gua que e íe superor e os auovaores eporaes ao e 4-4: c 4-4 De esa aera se obee que e íe superor e ervao e epo que poeos far e uesro agoro es:

142 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 4-43 c correspoe a vaor áo que poeos oar s esarroaos os capos uao fucoes e escaa e ve. sa eosracó que heos hecho co wavees e aar - os ás spes - se puee reper co cuaquer oro po e wavee egao e prcpo a so resuao. Para coprobaro co u eepo heos suao a propagacó a o argo e ee e u puso eecroagéco e copoees uao fucoes wavee D para esarroar os capos e e espaco. prer ugar heos coserao u esarroo forao úcaee por fucoes e escaa e ve veo e espaco e suacó e puos separaos por ua saca e. Segú os vaores osraos e a aba IV heos escogo e vaor íe e facor e esaba eso es s 33 co o que heos obeo u vaor e paso epora gua a 443 ps. a sere e fguras 4. se ha represeao e vaor e a copoee e ferees saes e epo. eas se puee aprecar cóo e puso rouco e a esrucura se ve e os pusos que se propaga e seos opuesos s aparecer gú probea e esaba. S ebargo e a sere e fguras 4.3 heos represeao e vaor e capo eécrco obeo eae ua suacó e as sas caraceríscas que a aeror sóo fucoes e escaa e ve ua screacó espaca e pero escogeo u facor e esaba por eca e vaor íe cao e a aba IV. se vaor ha so s 5 co o que e paso epora obeo ha so aor que e a suacó aeror eso es 5 ps. Ahora se observa cóo ras u pequeño úero e eracoes e vaor e capo ao por e agoro coea a crecer e fora aa hasa proucrse u esboraeo e so. 38

143 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b c Fgura 4..: Vaor e a copoee e V/ e ferees saes e epo. La suacó represea a propagacó e u puso se ha reaao uao fucoes e escaa e po D co u vaor íe e facor e esaba gua a s

144 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b c Fgura 4.3.:Vaor e a copoee e V/ e ferees saes e epo. La suacó e ha reaao e as sas cocoes que a represeaa e a fgura 4. pero co u vaor e facor e esaba por eca e íe s 5 o que provoca a cabo e uas pocas eracoes c u esboraeo e vaor e capo proporcoao por e agoro. 4

145 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO seguo ugar heos reaao os suacoes esuao uevaee a propagacó e u puso eecroagéco a o argo e ee pero esa ve uao para esarroar os capos e e espaco fucoes e escaa fucoes e wavee D e ve o que os ha proporcoao ua soucó fa e ve. A gua que e as os suacoes aerores ésas se ha reaao veo e espaco e puos co ua separacó ere caa uo e. De esa fora a recosrur e vaor e os capos se ha obeo ua resoucó fa e / 5. Se ha escogo e vaor íe e facor e esaba e acuero co esa resoucó espaca fa es ecr s 33 co o que e vaor e paso epora ha so e ps que es eacaee a a e vaor obeo e as suacoes aerores. vaor e a copoee obeo e esas cocoes se ha represeao e a sere e fguras 4.4. eas se puee aprecar a sa suacó que a osraa e a fgura 4. es ecr e puso rouco e a esrucura se ve e os que se propaga e seos opuesos s aparecer esaba agua. Debo a que e ese caso e paso epora es a a que e as suacoes aerores se observa que e úero e eracoes ecesaras para represear a suacó e e so sae epora es eacaee e obe. a sere e fguras 4.5 se ha represeao e vaor e a copoee e ferees saes e epo pero esa ve se ha escogo u vaor e facor e esaba por eca e íe por eepo s 5. De acuero co a resoucó espaca fa 5 ese vaor os ha proporcoao u paso epora e 5 ps. Se puee aprecar uevaee cóo a cabo e uas pocas eracoes e vaor e capo eécrco obeo auea s íe e aera que e agoro se vueve esabe. so cofra que efecvaee e vaor e facor e esaba se ebe escoger ero e os íes osraos e a aba IV aeás e as suacoes e as que se ua varos vees e resoucó se ebe escoger eeo e cuea e vaor e a screacó espaca fa. 4

146 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b c Fgura 4.4.: Vaor e a copoee e V/ e ferees saes e epo. La suacó se ha reaao uao fucoes e escaa e wavee e ve e po D co u facor e esaba s 33. 4

147 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b c Fgura 4.5.: Vaor e a copoee e V/ e ferees saes e epo. La suacó se ha reaao e as sas cocoes que a represeaa e a fgura 4.4 pero co u facor e esaba por eca e íe s 5. 43

148 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 44 Coo acabaos e ver os esqueas oe se ua fucoes e escaa e ve uo co fucoes e wavee e ve so equvaees e couo a u esquea co fucoes e escaa e ve e o que se refere a a epeeca epora abé e o que se refere a a esaba. oces s añaos a ese esquea fucoes e wavee e ve e resuao fa será equvaee e cuao a esaba resoucó espaca a u esquea co fucoes e escaa e ve saba uérca e os esoes suaos ahora a esaba e agoro para u oo TM e os esoes para u oo T e proceeo es aáogo. Coseraos u eo hoogéeo ea sóropo o spersvo oe os capos varía úcaee e e pao XZ. ese caso as ecuacoes e Mawe ecesaras para aborar ese probea se reuce a: µ µ ε La screacó epora e esas e ecuacoes uao fucoes puso h e achura se vo e e aparao 3.3 egao a sguee couo e ecuacoes: µ µ ε

149 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO sas ecuacoes se screaba e e espaco uao fucoes e escaa e ve co o que se obeía as ecuacoes sguees: µ µ ε De so oo que se ho co as ecuacoes 4-4 e ua esó e os esoes as ecuacoes 4-46 se ve e os probeas e auovaores separao a pare espaca a epora co e f e ecorar su rago e esaba. Así e couo e ecuacoes que represea e probea e auovaores eporaes es e sguee: Λ Λ Λ sas ecuacoes so foraee écas a as ecuacoes 4-5 correspoees a probea uesoa. Por o ao su soucó se obee e so oo se ega abé a que para que e agoro sea esabe e couo e auovaores e a ecuacó espaca ebe esar ero e ervao ao por: I Λ

150 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 46 Para ecorar e couo e auovaores espacaes abé se procee e fora aáoga a coo hcos e ua esó. Preraee obeeos e couo e ecuacoes que escrbe e probea e auovaores espacaes: µ Λ µ Λ ε Λ Seguaee se rouce e eas u oo e propagacó geérco caracerao por u vecor e oa uérco e copoees ~ ~ coo e cao e a epresó: e e e ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4-49 Susueo 4-49 e 4-48 obeeos as ecuacoes: e e e e e e e e e e e Λ Λ Λ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ε µ µ 4-5 De uevo apcaos a ea e uer eeos e cuea a propea 4-9 e oo que a pare rea e esas ecuacoes se aua. Tras esas spfcacoes obeeos e sguee couo e ecuacoes:

151 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 47 ~ se ~ se ~ se ~ se Λ Λ Λ ε µ µ 4-5 Resoveo ese ssea e ecuacoes ecoraos que os vaores propos so agaros puros aeás su óuo es: ~ se ~ se I Λ c c 4-5 Aaao a epresó 4-5 se ve que e couo e auovaores espacaes esá ero e sguee rago: I Λ c c 4-53 que susueo os vaores e por su epresó equvaee aa e a ecuacó 4-3 se puee poer coo: I Λ c c 4-54 Coo se epcó aeroree para ua esó para garaar a esaba uérca e agoro e rago e oos os auovaores espacaes ebe esar copeaee cuo ero e rago esabe e os auovaores eporaes. Para que eso sucea basa co que e íe superor e os auovaores espacaes ao e a ecuacó 4-54 sea eor o gua que e íe superor e os auovaores eporaes esabes ao e a ecuacó 4-4:

152 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 48 c 4-55 Defeo e sguee facor e esaba s: c s 4-56 a epresó 4-55 se puee poer coo c s 4-57 oe e rago e vaores peros que puee oar e facor e esaba s para que e agoro sea esabe es e ao e 4-8 co o cua para caa fucó e Daubeches eeos os sos íes para e vaor e s que se caba e a aba IV. U proceeo equvaee a uao e a seccó 4... perría eosrar que abé ahora e íe e esaba sgue seo e so a añar fucoes e wavee saba uérca e res esoes Cuao e probea que se esea resover o pera reaarr gua spfcacó eao a epeeca respeco e agua cooreaa ebeos uar as ses ecuacoes escaares e Mawe 3-. Coo se vo e e aparao 3.4 e capíuo aeror a screacó e esas ecuacoes uao fucoes puso e a varabe epora fucoes e escaa e ve e as varabes espacaes os eva a sguee couo e ecuacoes:

153 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 49 µ µ µ ε ε ε esuo e a esaba e agoro forao a parr e esas ses ecuacoes sgue as sas pauas que os os casos aerores. Para eo e couo e ecuacoes 4-58 se ve e os probeas e auovaores espacaes eporaes. probea e auovaores eporaes a o epeer e a screacó espaca es e so e D D 3D co o cua a cocó e esaba es a epresaa e a ecuacó 4-4: Λ I 4-4 cuao a probea e auovaores espacaes a pesar e raarse e ses ecuacoes se resueve e aera aáoga rouceo e eas u oo e propagacó geérco caracerao por u vecor e oa uérco e copoees ~ ~ ~ coo e cao e a epresó:

154 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 5 e e e e e e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4-59 Operao e so que se ho aeroree se ega a que os vaores propos e a pare espaca so agaros puros se ecuera ero e sguee ervao: I Λ c c c 4-6 oces para garaar a esaba e agoro poeos que oos os auovaores e a pare espaca esé cuos ero e rago e esaba e a pare epora. Para eo es sufcee que e íe superor e os auovaores espacaes ao e 4-6 esé por ebao e vaor áo ao e 4-4. De esa fora obeeos que e creeo epora que garaa a esaba e agoro se ecuera ero e sguee ervao: c 4-6 Defeo e sguee facor e esaba s: c s 4-6 a epresó 4-6 se puee poer coo:

155 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 5 c s 4-63 para que e agoro sea esabe e vaor que puee oar e facor e esaba s ebe esar ero e os íes ecoaos e a ecuacó 4-8 co o cua para caa fucó e Daubeches eeos os sos posbes vaores que se caba e a aba IV.

156 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO s 4-63 c para que e agoro sea esabe e vaor que puee oar e facor e esaba s ebe esar ero e os íes ecoaos e a ecuacó 4-8 co o cua para caa fucó e Daubeches eeos os sos posbes vaores que se caba e a aba IV CARACTRÍSTICAS D DISPRSIÓN La sasfaccó e os íes e esaba epuesos e e aparao aeror úcaee os asegura que e vaor e a soucó uérca proporcoao por e agoro peraece acoao. La precsó e agoro es oro facor a eer e cuea o vaos a raar a couacó. proceso e screacó reaao para a obecó e as ecuacoes e agoro a ugar a u error e fase e a propagacó e os capos es ecr a veoca e fase aa por e agoro puee ser feree e a veoca e fase e a oa e e eo que eseos coserao seo aeás sa para caa frecueca epeee e a reccó e propagacó. so se cooce coo spersó uérca su aáss se reaa e fora sar a reaao para a esaba uérca oe ahora e obevo es ecorar a reacó que ese ere e úero e oas a frecueca aguar ω e ua oa oocroáca Dspersó uérca e ua esó Coeareos e prer ugar aaao e probea uesoa escro por as ecuacoes 4-. Coo a se ho e e esuo e a esaba oaos coo puo e para e couo e ecuacoes screaas ao e 4-4 5

157 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 5 oe se ha epeao fucoes e escaa e resoucó para esarroar os capos e e espaco: µ 4-4. ε 4-4. Coseraos eoces a propagacó e u oo uérco arbraro caracerao por os frees e oa oocroácos efos e a sguee ecuacó: e e ω ω ~ ~ 4-64 oe ~ represea e úero e oas e a soucó uérca aa por e agoro es a resoucó espaca e e ve e resoucó. Iroucos as epresoes 4-64 coo soucó e uesro ssea e ecuacoes screaas 4-4 coo resuao obeeos: e e e e e e e e e e e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω µ ε sas ecuacoes se puee spfcar hasa egar a as sguees epresoes: e e e e e e ~ ~ µ ε ω ω ω ω

158 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Apcao as eaes e uer eeo e cuea e uevo a propea 4-9 egaos a que a pare rea e esas ecuacoes se aua que a pare agara quea coo sgue: ω se ε ω se µ se se ~ ~ 4-67 A parr e aquí se obee a reacó e spersó uérca e agoro: ω ~ se se c 4-68 que susueo os vaores e por su epresó equvaee aa e 4-3 se puee poer coo: ω ~ se se c 4-69 Teeo e cuea a sguee propea e os coefcees ervavos esuaa e e capíuo se puee coprobar que cuao es u pequeño co respeco a a ogu e oa es ecr para resoucoes aas a reacó aa e 4-69 se reuce a a epresó eórca correspoee a u eo o spersvo: λ R ω ~ c

159 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO so sgfca que a spersó uérca prouca por e agoro poría reucrse e e grao que se esee speee epeao u aao sufceeee fo. cuaquer caso sucee que para caa frecueca ereos u vaor e ~ que epee e a reacó ere a ogu e oa λ. so pca que para señaes co u apo coeo e frecuecas esrá ferees veocaes e fase v ~ f asocaas a caa frecueca o que provocará su sorsó. A esa veoca e fase uérca a efos coo: v~ ω f ~ 4-7 a fgura 4.6 esá represeaa a veoca e fase uérca v ~ f aa por e agoro e fucó e a resoucó espaca para ferees pos e wavees e Daubeches. Se ha escogo u facor e esaba s 5 e aera que e agoro es esabe e oos os casos represeaos. Se puee aprecar cóo a veoca e fase ee haca e vaor correspoee a e u eo o spersvo a ea que auea a resoucó: λ R v~ f c

160 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.6.: Caracerísca e spersó e agoro veoca e fase e fucó e a resoucó espaca para ferees Wavees D M. vaor e facor e esaba escogo ha so s5. Fgura 4.7.: Deae e a fgura 4.6. e e íe próo a vaor ea v~ f c. 55

161 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a fgura 4.6 se observa aeás cóo e error e spersó sue a ea que auea e ore M e a fucó wavee D M epeaa es ecr a fereca ere e vaor e a veoca e fase ao por e agoro e vaor eórco correspoee a caso o spersvo es caa ve eor. La fgura 4.7 correspoe a u eae e a fgura 4.6 oe se puee aprecar co cara esa propea. Se observa abé que uao wavees e ore M e error es feror a % cuso para resoucoes u baas e ore e 7 puos por ogu e oa. Para e caso parcuar e e que e esarroo e os capos se reace uao wavees e aar D a reacó e spersó aa e 4-69 se reuce a: ω ~ se se s 4-74 oe s es e facor e esaba efo e 4-6 heos coserao por sece e a oacó s péra e geeraa que. Se observa que para e íe e esaba s e agoro o es spersvo. a fgura 4.8 se ha represeao a veoca e fase uérca v~ ~ f ω free a a resoucó espaca para ferees vaores e facor e esaba s. Se puee coprobar cóo e error e spersó e agoro se reuce a ea que auea a resoucó espaca aeás cóo sue a ea que auea e facor e esaba. Las suacoes correspoees a facores e esaba aores que o poría oearse uao FDTD a que o sería esabes. 56

162 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.8.: Caracerísca e spersó e agoro uao wavees e aar para ferees vaores e facor e esaba S. Para observar a fereca que ese ere a caracerísca e spersó e agoro correspoee a as ferees wavees e Daubeches se ha suao a propagacó e u puso gaussao e e seo egavo e ee. a fgura 4.9 se ha represeao e vaor e a copoee e capo eécrco e res saes ferees e su propagacó para res pos e wavees D D D 3. Aquí se poe e afeso a fereca ere os errores e spersó e os res esqueas. Se observa que e caso ás spersvo es aque e e que se ha epeao wavees e aar D eras que para as wavees e ore superor e error e spersó se hace práccaee aprecabe. os res casos se ha uao u facor e esaba s 5. 57

163 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b c Fgura 4.9.: Dspersó e a propagacó e u puso gaussao uao ferees wavees D M : a D wavees e aar; b D ; c D 3. Las gráfcas correspoe a res saes ferees e a propagacó e puso a o argo e ee e e seo egavo. 58

164 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO sos resuaos se puee coparar co os obeos eae oras éccas coo por eepo FDTD TLM. La reacó e spersó para e éoo FDTD esá aa por a sguee epresó [75]: ~ ω se se s 4-75 oe s es e facor e esaba efo coo s c cuo vaor ebe esar ero e rago < s. A parr e a epresó 4-75 se puee cacuar a veoca e fase uérca aa por e agoro v~ ~ f ω. a fgura 4. se ha represeao esa veoca e fase oraaa e fucó e a resoucó espaca R λ para u facor e esaba s 5. Fgura 4..: Caracerísca e spersó e éoo FDTD para u facor e esaba s5. 59

165 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO esa fgura se puee aprecar e error e a veoca e fase respeco e vaor eórco e eo que quereos oear ~ c. coparacó co a fgura 4.6 se observa que ese error es eor que e que se obee cuao se ua fucoes wavee e aar D pero s ebargo es aor que e obeo cuao se epea fucoes wavee D M co M. v f sas caraceríscas e spersó abé se puee coparar co a correspoee a éoo TLM. éoo TLM-D apcao e eos hoogéeos o presea error e spersó. S por e coraro os veos obgaos a roucr subs para oear as caraceríscas e eo a suar ecesaro cuao se raa e eos o hoogéeos [9] eoces por eepo para ua reacó ere a screacó espaca a epora aa por c 5 a veoca e fase uérca oraaa es a sguee: ~ v f c π λ arcse seπ λ 4-76 a fgura 4. se ha represeao a veoca e fase oraaa epresaa e 4-76 e fucó e a resoucó espaca R λ. ea se puee aprecar que e error e a veoca e fase respeco e vaor eórco e eo que quereos oear ~ c es sar a obeo e uesro esquea MRTD uao v f fucoes wavee D por o ao ese error es aor s o coparaos e as suacoes e as que se epea as wavees D M co M. Se puee cocur por ao que e error e spersó e os esqueas MRTD propuesos uao wavees D M co M es feror a que se obee eae oras éccas habuaes coo FDTD TLM pero o así cuao se epea as fucoes wavee D oe os errores obeos so sares a os proporcoaos por a écca TLM pero aores e coparacó co os obeos eae e éoo FDTD. 6

166 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4..: Caracerísca e spersó e éoo TLM. Toos os resuaos que se presea esá e fucó e a resoucó espaca epresaa e éros e λ/ oe represea a screacó espaca efecva efa e 4-6: 4-6 so quere ecr que e as suacoes oe se epea fucoes e escaa fucoes e wavee couaee para represear os capos a screacó espaca efecva es a que se obee ras su recosruccó. De esa fora s e esarroo e os capos se ha hecho uao fucoes e escaa e ve fucoes e wavee e ve suáeaee a screacó efecva fa será a correspoee a ve e resoucó. 6

167 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Para coprobar que e error e spersó prouco por e agoro epee e ve e resoucó fa se ha reaao os suacoes e a propagacó e u puso gaussao a o argo e ee uao e u caso fucoes e escaa e oro fucoes e escaa e wavee. a prera e eas se ha coserao u espaco e suacó e 8 se ha screao véoo e puos obeeo ua separacó ere caa uo e eos e 4. Para e esarroo e os capos se ha epeao fucoes e escaa e po D se ha escogo u facor e esaba s co o que e paso e epo obeo ha so 334 ps. a segua suacó se ha epeao fucoes e escaa fucoes e wavee e po D se ha screao e espaco e aera que a recosrur e vaor e os capos se obee as sas cocoes que e a prera suacó. Para eo se ha vo e espaco e suacó e puos obeeo e e ve base ua separacó ere caa uo e eos e 8. Así a recosrur os capos se obee ua resoucó espaca fa e 4 a sa que e a prera suacó. facor e esaba escogo ha so s e aera que abé obeeos e so paso e epo 334 ps. a fgura 4. se ha preseao e resuao e as os suacoes. abas se represea e vaor e a copoee e capo eécrco correspoee a os saes e su propagacó a a erecha se ecuera e puso ca a a quera se ecuera e puso ras eracoes. La fgura 4..a correspoe a a suacó reaaa uao u ve e resoucó co fucoes e escaa a fgura 4..b correspoe a vaor e capo eécrco obeo ras su recosruccó a parr e sus coefcees e escaa e wavee. as os se puee aprecar a sorsó e puso eba a a spersó prouca por e agoro se observa que ese error es e so e abas suacoes a pesar e haberse obeo e fora feree pero co a sa resoucó espaca fa. 6

168 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO a b Fgura 4..: Propagacó e u puso gaussao a o argo e ee. A a erecha se ecuera e puso ca a a quera se observa a sorsó e puso ras eracoes. resuao represeao e a correspoe a ua suacó reaaa uao fucoes e escaa D e resuao represeao e b correspoe a ua suacó reaaa uao fucoes e escaa e wavee D. Co os resuaos e a epresó 4-7 se ha cacuao e error e fase por ogu e oa e fucó e a resoucó espaca aa e ceas por ogu e oa para ferees pos e wavees e Daubeches. so o eeos represeao e a fgura 4.3 oe se ha uao u facor e esaba s 5 e oos os casos. Aguos resuaos uércos reavos a a veoca e fase su error respeco e caso ea ~ c se cue e ua aba separaa V. v f 63

169 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.3.: rror e fase e graos por ogu e oa uao ferees pos e wavees D M. TABLA V Veoca e fase reava su esvacó respeco e caso ea s 5 v~ f R λ 7 R λ 4 c esvacó v~ f c esvacó D 878-8% % D % 8 8% D 3 5 5% 9 9% D % % D 5 6 6% 4% 64

170 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO A a vsa e os vaores represeaos e a aba V se puee coprobar que para ua resoucó espaca e 7 ceas por ogu e oa λ/7 s se ua wavees e aar D e error e a veoca e fase acaa e 8% o que sgfca que e error e fase por ogu e oa sería e 655º. S se ua wavees D M e ore M> e error e a veoca e fase se súa por ebao e % o cua se raucría e u error e fase por ogu e oa por ebao e os 4º. sos errores se reuce coserabeee a auear a resoucó. Así para u vaor e 4 ceas por ogu e oa λ/4 e error e a veoca e fase uao wavees e aar D sería e 3% o que pca u error e fase feror a º eras que uao wavees D M e ore M superor e error e a veoca e fase es feror a % prouceo u error e fase por ebao e os 7º por ogu e oa. a fgura 4.4 se ha represeao co ás eae e error e fase por ogu e oa e fucó e a resoucó espaca. Aquí se apreca co cara cóo para vaores e resoucó superores a 4 ceas por ogu e oa e óuo e error e fase uao fucoes wavee D M para M o supera os 6º eras que s uaos wavees e aar D e error acaa os º. Fgura 4.4.: Deae e a fgura 4.3 correspoee a error e fase e fucó e a resoucó para ferees pos e wavees e Daubeches D M. 65

171 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO A gua que sucee co a veoca e fase a veoca e grupo uérca aa por e agoro abé epee e a resoucó espaca. sa veoca e grupo uérca se efe coo: v~ ω g ~ 4-77 ~ se puee obeer a parr e a reacó e spersó 4-69 coserao ω ω. De esa fora ferecao a epresó 4-69 respeco e ~ spfcao se obee: ω ω cos ~ c ~ cos 4-78 oe se ha oao s péra e geeraa. A parr e aquí poeos espear a veoca e grupo uérca v ~ g : ω ~ c ~ cos ω cos 4-79 La ecuacó 4-79 es ua epresó geera váa para vaores arbraros e. úco éro acoa ecesaro para evauar esa epresó es e vaor e ~ e cua se obee a parr e a reacó e spersó A gua que suceía co a veoca e fase v ~ f a ea que a resoucó espaca auea a veoca e grupo ee haca e vaor e a veoca e a u correspoee a eo que esaos oeao eso es: λ R v ~ g c

172 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO so cofra a ea e que a soucó uérca se aproa a a soucó eaca a ea que os creeos espaca epora ee a cero. a fgura 4.5 se ha represeao a veoca e grupo uérca v ~ g aa por e agoro e fucó e a resoucó espaca para ferees pos e fucoes e wavee e Daubeches. Se ha escogo u facor e esaba s 5 co e cua os aseguraos que e agoro sea esabe e oos os casos. Se puee aprecar as sas caraceríscas que as observaas para a veoca e fase uérca eso es que e error e a veoca e grupo respeco e vaor eórco es aor cuao se ua wavees D que cuao se ua wavees D M co M. a fgura 4.6 se apreca co ás eae esa caracerísca. Se observa aeás a propea vsa e a ecuacó 4-8 es ecr veos cóo a ea que auea a resoucó espaca a veoca e grupo obea uao cuaquera e os pos e fucó wavee ee haca e vaor eórco v~ g c. Fgura 4:5.: Veoca e grupo oraaa e fucó e a resoucó espaca para u facor e esaba s5. 67

173 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4:6.: Veoca e grupo oraaa para u facor e esaba s5. Deae e a fgura Dspersó uérca e os esoes Aaaos ahora as caraceríscas e spersó e agoro para u probea besoa correspoee a u oo TM. De aera aáoga a coo se ho e e aparao aeror oaos coo puo e para e couo e ecuacoes screaas ao e a epresó 4-46 oe se ha epeao fucoes e escaa e resoucó para esarroar os capos e e espaco: µ µ

174 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 69 ε Coseraos eoces a propagacó e u oo uérco arbraro caracerao por os frees e oa oocroácos sguees: e e e ω ω ω ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4-8 oe ~ ~ ~ represea e úero e oas e a soucó uérca aa por e agoro. Susuos esos frees e a ecuacó 4-46 ras spfcar egaos a as sguees epresoes: e e e e e e e e e e ~ ~ ~ ~ ε µ µ ω ω ω ω ω ω 4-8 Apcao as eaes e uer uo co a propea 4-9 se ega a que a pare rea e as ecuacoes 4-8 se aua a pare agara quea coo sgue: ~ se ~ se se ~ se se ~ se se ε ω µ ω µ ω 4-83 A parr e esas ecuacoes se puee obeer a reacó e spersó uérca e os esoes e uesro agoro:

175 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 7 ~ se ~ se se c ω 4-84 que abé se puee poer coo: ~ se ~ se se c ω 4-85 oe heos hecho e cabo. S coseraos u aao reguar co a reacó aa e a ecuacó 4-85 abé se reuce a a epresó que correspoe a vaor eórco e u eo o spersvo que quereos oear: ~ ~ c ù λ Dspersó uérca e res esoes u probea geera e propagacó e res esoes e proceeo para evauar as caraceríscas e spersó e agoro es sar a os aerores es ecr sobre as ecuacoes e Mawe screaas uao fucoes e escaa e ve para esarroar os capos e e espaco fucoes puso e e epo: µ µ µ ε

176 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO 7 ε ε roucos u free e oa oocroáco e a fora: F e F ω ξ ~ ~ ~ 4-87 oe ξ F es a copoee ξ e capo eécrco o agéco que caracerao por e vecor e oa ~ ~ ~ ~. oces susueo a epresó 4-87 e a 4-58 poeos ecorar a reacó que ese ere ω ~ que os proporcoa a reacó e spersó e agoro. Proceeo e so oo que se ho e os casos aerores se ega a que a reacó e spersó uérca e uesro agoro para a propagacó e res esoes es a sguee: ~ se ~ se ~ se se c ω 4-88 sa reacó e spersó se puee coparar co a reacó e spersó aaíca correspoee a a propagacó e u eo s péras que vee aa por a epresó: c ω 4-89

177 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Uao uevaee a propea 4-7 se puee coprobar que a epresó 4-88 se correspoe co a epresó 4-89 e e íe cuao ee a cero o cua pca que a soucó o sufre e efeco e a spersó. so sgfca que a soucó aa por e agoro sería eaca e e íe cuao a resoucó fuera fa resuao que uvaee poíaos esperar a que e ese caso a screacó e espaco-epo ee a íe couo Aáss cuaavo e os esoes Para aaar cuaavaee a epeeca e efeco e a spersó co a screacó coseraos e probea esuao aeroree para u oo TM e os esoes. Para aor cara spca e e aáss e os resuaos vaos a coserar esoes oraaas. Tabé vaos a coserar u aao reguar co ceas cuaraas es ecr u águo e propagacó α e a oa respeco e ee : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ seα ; cosα Fgura 4.7.: Vecor e oa. coo sgue: ese caso a reacó e spersó uérca epresaa e 4-85 quearía ω se c se ~ ~ seα se cosα 4-9 7

178 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO La ecuacó 4-9 se puee resover e fucó e ~ para ferees vaores e águo e propagacó α uao e éoo eravo e Newo-Raphso. Para aor spca e os cácuos se cosera esoes oraaas haceo ω c π. De esa fora se puee obeer e vaor oraao e a veoca e fase eae a epresó: v~ f π ~ 4-9 c seo ~ e vaor cacuao por e éoo e Newo-Raphso. as fguras 4.8 a 4. se ha represeao e vaor e a veoca e fase oraaa e fucó e águo e propagacó α para ferees resoucoes espacaes para ferees pos e wavees. os res eepos preseaos e facor e esaba se ha fao e s sasfaceo e crero e esaba ao por a epresó 4-57 para oas as wavees epeaas obeeo ua reacó ere a screacó espaca epora e c 5. Nuevaee se observa que os esqueas oe se ha uao wavees D so ás spersvos preseao e aor vaor e cocoraca e propagacó obcua a 45º. error e a veoca e fase respeco a caso o spersvo auea a ea que os separaos e cho águo sue coo cabía esperar a auear a resoucó espaca. Para e reso e wavees D M co M se observa ua eor fueca respeco e águo e propagacó aeéose a veoca e fase práccaee cosae para oos os águos. sa fueca es aor e resoucoes baas oe se apreca ua varacó áa respeco a vaor o spersvo por ebao e % eras que e resoucoes ás aas esa varacó o supera e %. 73

179 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.8.: Varacó e a veoca e fase uérca co e águo e propagacó para ferees wav ees. facor e esaba es s 7. Fgura 4.9.: Varacó e a veoca e fase uérca co e águo e propagacó para ua resoucó e ceas por ogu e oa. facor e esaba es s 7. 74

180 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4..: Varacó e a veoca e fase uérca co e águo e propagacó para ua resoucó e 4 ceas por ogu e oa. facor e esaba es s 7. as fguras se ha represeao a varacó e a veoca e fase co a resoucó espaca para e caso e propagacó obcua a α45º. Aguos resuaos uércos reavos a a veoca e fase su esvacó respeco e caso ea ~ c se cue e ua aba separaa VI. v f TABLA VI Veoca e fase oraaa e propagacó obcua a α45º R 7 R R 5 ~ c esvacó ~ c esvacó c v f v f ~ esvacó D % % % D 999 -% 8 8% 7 7% D % 9 9% 8 8% D % % 9 9% D 5 % % % v f 75

181 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO oos os casos se ha seguo aeeo u facor e esaba s para garaar a esaba e oos os esqueas epeeeee e po e fucó wavee epeao. a fgura 4. se observa que uao wavees e aar D a veoca e fase auea progresvaee eeo haca e vaor ea ~ c a ea que auea a resoucó. S ebargo s se ua wavees v f D M e ore superor M se puee aprecar que a parr e vaores e resoucó e 8 ceas por ogu e oa λ/8 a veoca e fase o presea apeas varacó aeéose e oo caso ero e u arge e error feror a % respeco a vaor ea. so se puee ver co eae e a fgura 4.. so sgfca que para resoucoes baas λ/<8 e error e fase obeo uao wavees e aar D acaa os 3º por ogu e oa eras que co wavees D M e ore M superor ese error e fase se súa por ebao e os 3º por ogu e oa. se error e fase sue a auear a resoucó egao a vaores ferores a os 5º por ogu e oa e e caso e uar wavees e aar por ebao e 5º por ogu e oa s uaos wavees e ore superor. Poeos observar ese resuao e as fguras Fgura 4..: Varacó e a veoca e fase co a resoucó espaca para u águo e propagacó e a45º. facor e esaba es s 7. 76

182 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4..: Deae e a fgura 4. e e que se observa a veoca e fase uérca aa por e agoro uao wavees D M e ore M. Fgura 4.3.: rror e fase e e caso e propagacó obcua ao e graos por ogu e oa free a a resoucó espaca uao ferees pos e wavees. 77

183 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.4.: Deae e a fgura 4.3 e e que se apreca e error e fase e graos por ogu e oa uao wavees D M e ore M. sos resuaos abé se puee coparar co os obeos eae as éccas FDTD TLM. La reacó e spersó para e éoo FDTD e D esá aa por a sguee epresó [75]: se c ω se ~ ~ se 4-9 oe abé heos coserao u aao reguar co ceas cuaraas es ecr. A parr e a epresó 4-9 coserao u águo e propagacó ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ co seα cosα α e a oa respeco e ee es ecr 78

184 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO se puee cacuar a veoca e fase e fucó e a resoucó espaca para ferees águos e propagacó. a fgura 4.5 se ha represeao para ferees vaores e a resoucó espaca a veoca e fase oraaa e fucó e águo e propagacó para ua reacó ere a screacó espaca epora e c 5. Se puee aprecar cóo e error e a veoca e fase respeco e vaor eórco ~ c varía co e águo e propagacó acaao su vaor ío para ua propagacó obcua a 45º seo esa varacó es eos acusaa a ea que auea a resoucó espaca. so úo abé se puee ver e a fgura 4.6 oe se ha represeao a veoca e fase oraaa e fucó e a resoucó espaca para u águo e propagacó obcua a 45º. Veos por o ao que as caraceríscas e spersó e éoo FDTD so sares a as e éoo MRTD cuao se epea wavees D pero presea u error e spersó aor a copararo co e éoo MRTD epeao wavees D M co M. v f Fgura 4.5.: Veoca e fase uérca oraaa e fucó e águo e propagacó a e graos para res resoucoes espacaes ferees obea eae e éoo FDTD. 79

185 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO Fgura 4.6.: Veoca e fase uérca oraaa e fucó e a resoucó espaca para u águo e propagacó a e 45º obea eae e éoo FDTD. sas caraceríscas e spersó abé se puee coparar co a correspoee a éoo TLM e D. ese éoo para ua reacó ere a screacó espaca a epora aa por c a veoca e fase uérca oraaa para ua propagacó a o argo e uo e os ees propagacó aa es a sguee [9]: v~ π f λ 4-93 c arcse seπ λ eras que para ua propagacó agoa α 45º se ee que a veoca e fase es: 8

186 CARACTRÍSTICAS NUMÉRICAS DL ALGORITMO v~ f c 4-94 a fgura 4.7 se ha represeao a veoca e fase oraaa e fucó e a resoucó espaca R λ para os ferees águos e propagacó. La oa coprea ere a curva e propagacó aa a curva e propagacó agoa correspoe a vaor e a veoca e fase para u águo e propagacó arbraro oe se observa su eeca haca e vaor eórco a ea que auea a resoucó espaca. Se puee cocur uevaee que os errores e spersó e os esqueas MRTD propuesos uao wavees D M co M so ferores a os obeos eae oras éccas habuaes coo FDTD TLM. Fgura 4.7.: Veoca e fase uérca oraaa e fucó e a resoucó espaca para ferees águos e propagacó obea eae e éoo TLM. 8

187 Capíuo V RSULTADOS

188 RSULTADOS 5..- INTRODUCCIÓN Co e f e vaar os agoros propuesos se ha aaao versas esrucuras coo guías e oa resoaores se ha corasao ceros paráeros caraceríscos e as sas obeos a parr e a suacó co os vaores aaícos s so coocos co os obeos eae oras éccas coo TLM [9] FDTD [75] aar-mrtd [6]. Los eepos aaaos esá vos e res grupos referees a probeas uesoaes besoaes resoaes respecvaee. Coo eepos uesoaes se va a aaar a propagacó e u puso gaussao co ferees cocoes e os cooros e oo e suacó PC PMC PML así coo e cácuo e as frecuecas e resoaca e u resoaor uesoa. os esoes os eepos coseraos será e cácuo e as frecuecas e core e u guía recaguar a obecó e os paráeros e scaerg e ua uó T. Tabé se aaa a propagacó e u oo T e e eror e ua guía recaguar WR8. res esoes os resuaos preseaos se correspoe co e aáss e sas cavaes resoaes vacías cargaas co ferees eécrcos abé se esua a propagacó e e eror e ua guía recaguar WR9. Aes e presear os eepos e suacó se va a reaar u aáss eaao correspoee a a fora e roucr a ecacó eecroagéca ero e a esrucura e esuo que es u puo cave a a hora e obeer resuaos apropaos ras a suacó. 85

189 RSULTADOS 5..- XCITACIÓN DL CAMPO Uo e os puos fuaeaes a a hora e evar a cabo ua suacó es a fora e roucr aecuaaee a ecacó e a oa eecroagéca ero e a esrucura que quereos aaar. La eeccó e ua ecacó aecuaa esá fuereee cocoaa a po e probea que se preea resover. parcuar ha que sgur ere os requereos que ebe cupr as ecacoes apropaas para reaar suacoes e e espaco bre as uaas e suacoes e sposvos e propagacó guaa. U oo e roucr ua ecacó e a esrucura cosse e paear a sa e fora e cocoes caes o uas. ese po e ecacó rouco e 966 por Yee [88] a oa cee se aproa coo ua cocó ca para caa copoee e capo eécrco agéco e caa uo e os puos e aao. sgo a apu ca e caa copoee e capo se ege e acuero co a poaracó a reccó eseaas para a oa. U facor porae a eer e cuea a apcar ese po e cocó ca es e esfase epora esee ere as copoees e capo eécrco agéco. Co ese po e ecacó e ecesvo aaño e a aa ecesaro para geerar señaes e arga uracó o fuees arócas hace esacoseabe su uso e uerosas ocasoes seo e ua e probeas u específcos fuaeaee uesoaes. Para soucoar ese probea es eseabe que a oa cee sea geeraa úcaee e aguos puos e a aa e rouceo a seña a o argo e epo. so se cosgue epeao ua fuee ea que cosse e asgar ua fucó epora cocrea a ceras copoees e capo eécrco o agéco e ua oa eeraa e a aa. prcpo es posbe roucr coo ecacó ua fora e oa arbrara esuar su evoucó espaco-epora por a esrucura. S ebargo s a esrucura o represea u eo bre so que se preee aaar ua oa guaa puee ser eresae hacer u esuo e os ferees oos esees aáss oa. Así 86

190 RSULTADOS ao que a seña que se propaga se puee epresar coo ua cobacó e oos es porae poer coroar os oos a ecar abé que o haa copoees frecuecaes por ebao e core e oo ecao. esos casos ao que e ssea guao puee soporar ferees oos propagaes co su propa srbucó espaca e os capos eécrco agéco sucee que a roucr a ecacó se puee geerar e fora vouara oos o eseaos fcuar e aáss e os oos e erés. aguas esrucuras coo e as guías e oa recaguares se cooce aaícaee e paró rasversa o que pere hacer correspoer a ecacó co e oo oae s ecar oos superores que se propague roucr eergía reacva asocaa a oos evaescees. a fgura 5. se uesra a varacó apropaa e capo eécrco e e pao rasversa para ecar e oo T e ua guía recaguar. Fgura 5..: Varacó e e pao rasversa e capo eécrco e ua guía e oa recaguar para e oo T Así coo a srbucó e capo eecroagéco e e pao rasversa e a ecacó es resposabe e os sos oos proucos e a esrucura a varacó epora e a ecacó es a que fa as copoees e frecueca. Se puee roucr por eepo ua fuee e voae que eca ua oa oocroáca e frecueca ω asgao a ua e as copoees e capo eécrco ua varacó susoa coua e e epo: fuee se ω 5-87

191 RSULTADOS so pere rascurro cero peroo e epo para que se puea coserar que se ha acaao e esao esacoaro cacuar os paráeros e a esrucura reacoaos co esa frecueca ω. S ebargo s se esea obeer as caraceríscas para u especro ás apo e frecuecas se puee coocer cho coporaeo frecueca a parr e esuo e su respuesa rasora. so es coo u puso e ea coee oas as frecuecas se poría esuar e oo e rago requero e ua ve. S ebargo es coveee eer e cuea que e os sposvos que presea e feóeo e frecueca e core s e especro e a ecacó coee frecuecas por ebao e ésa se va a geerar eergía reacva asocaa a os oos o propagaes e a veca e a fuee auque abé ha que señaar que ebo a as caraceríscas e spersó e éoo que vos e e capíuo 4 o covee apoco que a seña ega copoees e frecueca u aa. S o que os eresa es esuar u oo e cocreo eso os obgaría a separar a fuee e a oa e esuo para que se prouca a aeuacó copea e esos capos reacvos aes e acaar cha oa. Aeás ebo a a auraea spersva e os sposvos e guao e oa as ferees copoees frecuecaes se propaga a veocaes sas o que puee obgar a proogar e epo e suacó cuao a ecacó coee señaes co frecuecas u cercaas a as e core que se propaga u eaee. as suacoes e as que o ese frecueca e core es habua epear ua seña cuo especro se eea hasa u cero vaor ω s. so se cosgue uao coo ecacó u puso gaussao co acho e baa fo: fuee ep α 5-. ω α 5-. seo ω e acho e baa. as suacoes e as que se quera evar cero vaor e core o que se esea es que e especro e frecuecas esé ero e rago e propagacó. ese caso se ua ua fucó gaussaa ouaa a a frecueca cera e erés ω : 88

192 RSULTADOS fuee ep cos ω 5-3. α ω ω ω 5-3. α α as fguras se ha represeao os os pos e ecacó aes ecoaos co sus respecvos especros e frecueca aos por su rasforaa e Fourer. sos os eepos represeaos pereece a caso e e que a ecacó se rouce a o argo e u epo fo. sa es ua suacó ea a que o es posbe reaar ua suacó urae u úero fo e eracoes e u ervao couo. Lo que sucee e reaa es que roucos a ecacó urae u epo eerao. se rucaeo e e oo e epo hace que os especros e frecueca se vea aeraos eeéose ás aá e as oas e erés. efeco e rucaeo sobre e coporaeo ea es ás acusao cuao eor sea e epo urae e que se rouce a ecacó. Fgura 5..: cacó Gaussaa a su especro e frecueca b 89

193 RSULTADOS Fgura 5.3.: cacó Gaussaa ouaa a su especro e frecueca b Para evar e a ea e o posbe ese efeco e obevo es roucr señaes eporaes que ecreca o sufceeee rápo coo para que e ugar a u especro que se aue práccaee fuera e rago e erés aú cuao se rouca urae u úero fo e pasos. a fgura 5.4.a esá represeaa ua ecacó gaussaa rouca e a esrucura urae u peroo e epo ao T e a fgura 5.4.b veos su correspoee especro e frecueca. Se observa cóo e rucaeo provoca u aueo e a eesó e rago e frecuecas pero aú así a pare ás sgfcava e so se sgue aeeo ero e so rago que e e caso ea. so hace e a ecacó gaussaa ua buea eeccó para reaar as suacoes e baa acha. 9

194 RSULTADOS Fgura 5.4.: Fucó gaussaa upcaa por ua veaa recaguar e achura T a su especro e frecueca ao por a Trasforaa e Fourer b. Para señar a ecacó aecuaa ebeos ausar os paráeros α ω. vaor ω se fa coo e vaor cera e a frecueca e uesro erés α se fa o sufceeee grae coo para que e especro ecaga rápaee pero abé sufceeee pequeño coo para que haa ua copoee sgfcava e seña e os ereos e a baa. vaor e rearo se ebe escoger o sufceeee grae coo para que a seña se rouca suaveee e a esrucura pero por ora pare ebe ser o sufceeee pequeño coo para que e epo e suacó o se aargue ecesvaee. Coo aua para a eeccó e rearo se puee cacuar e vaor h co a que coea a ecacó a roucrse e a esrucura e fucó e α e vaor áo e a ecacó para sos vaores e : α h e 5-4 Despeao e vaor e e a epresó 5-4 se obee: α 5-5 h 9

195 RSULTADOS De ese oo ua ve fao e vaor e α e vaor e reraso se escoge e acuero co e cocee ere h. Por eepo se puee oar coo vaor ca e h a ceésa pare e vaor áo eso es h. Las ecacoes ae ua foruacó aerava e a que sóo ervee paráeros aesoaes que se erprea coo pasos eporaes. Para eo se efe: α 5-6. α De esa fora as ecuacoes se reescrbe coo: ep 5-7 α ep cos ω α 5-8 e a epresó 5-5 obeeos e vaor e e fucó e α e cocee h : α 5-9 h Por eepo s oaos coo vaor ca h e vaor aproao que se obee para es α. Ua ve escoga a ecacó ebeos ofcar e agoro para cosegur roucra ero e a esrucura. Ua fora cosse e hacer que a ecacó fe os vaores e capo e a poscó oe se ecuera a fuee. so geera ua oa uérca co a epeeca epora eega que se propaga sércaee ero e a esrucura pareo e a poscó e a fuee. prcpo es ecesaro aeer 9

196 RSULTADOS e proceso eravo epora e aera couaa hasa acaar e esao esacoaro e caso e ua fuee oocroáca. Durae ese epo pare e a seña ecaa puee verse refeaa e uevo haca a poscó e a fuee. S eso sucee ao que os vaores e capo e a poscó e a fuee esá faos por a ecacó a seña voverá a refearse e fora eseaa fuee e peaca cero. Ua aera e evar esa refeó acoa cosse e apagar a fuee eso es ear a fuee e agoro ua ve que e vaor e a ecacó ha ecaío hasa u vaor esprecabe vover a corporar esos puos a agoro. se éoo presea e coveee e eer que aargar e oo e copuacó para separar a fuee e as preras scouaes aeás e o poerse apcar a as ecacoes e uracó fa coo por eepo a susoa. La fora ás efcee e soucoar esos probeas cosse e apcar e prcpo e superposcó a os puos suaos e a fuee. so sgfca que e vaor e capo e a poscó e a fuee se cacua apcao e agoro e fora ora suao e esos puos a corbucó e a ecacó: r r r fuee agoro fuee ecacó fuee 5- U puo porae e o que se refere a a rouccó e a ecacó ero e agoro se refere a su suacó espaca. A fereca e oras éccas FDTD TLM... e as que a fuee se puee ocaar e u úco puo e a aa co uesro esquea MRTD covee suar a fuee srbua ere varos oos e a aa e fora que su rouccó e e espaco sea suave. so sgfca que e a epresó 5- e éro r fuee o se refere a u sóo puo so a oos os puos que se cosera e a fuee. De esa fora a ecacó se puee escopoer e os caraceríscas ua epora ora espaca: r r cacó fuee cacó * cacó 5-93

197 RSULTADOS La caracerísca epora verá eeraa por as cocoes epuesas aeroree e o que se refere a su coeo e frecueca. cuao a a pare espaca e uesras suacoes vaos a coserar para que a rouccó sea suave que a fuee esá caraceraa por ua fucó seo cuarao. as suacoes e que heos uao oos e os res esoes a ecacó se ebe roucr abé e a sa fora. esos casos puee que e agua o e oas as cooreaas a srbucó espaca e capo esé a eeraa por e po e propagacó que quereos reaar coo por eepo e ua guía recaguar oe os eresa esuar e oo fuaea. esas suacoes a srbucó espaca e fora e seo cuarao sóo afecaría a as cooreaas que esé s eerar. De ese oo a srbucó e a ecacó a o argo e ua soa cooreaa por eepo será a sguee: se e e π 5-. a srbucó e a ecacó e u pao por eepo XZ será a sguee: e e se π se π 5-. a fgura 5.5 eeos represeaa ua srbucó espaca e eo seo cuarao para a fuee e ua suacó uesoa. a fgura 5.6. eeos a correspoee srbucó espaca para ua suacó e os esoes e a que gua e as os cooreaas esá eeraa e aeao por u paró caracerísco. Sobre esos puos e aao que pereece a a poscó e a fuee se ebe apcar a caracerísca epora esuaa aeroree a coo se caba e a epresó

198 RSULTADOS Fgura 5.5.: Dsrbucó espaca e a fuee para ua suacó D Fgura 5.6.: Dsrbucó espaca e a fuee e ua suacó D cacó e ua esó Cosereos u probea e e que os capos varía úcaee a o argo e ee. S esaos rabaao co u ve e resoucó e uesro agoro sóo ecesareos uar fucoes e escaa para escrbr a srbucó espaca e os 95

199 RSULTADOS capos. esa suacó e e supueso e que eseos ecao e capo eécrco co ua varacó epora aa por g e esarroo e cha ecacó se epresa coo sgue: e e g 5-3 oe e represea e vaor e coefcee e escaa e a poscó e e sae e epo g represea e vaor e g e cho sae e epo seo a screacó espaca epora respecvaee. Debo a que os coefcees e escaa represea e vaor rea e os capos a ecacó e esos coefcees se reaa asgáoes e vaor correspoee a a srbucó espaca escra e a ecuacó 5-.: e e se π g 5-4 oces e agoro ofcao para cur a ecacó quea e a sguee fora: [ ] [ ] [ ] [ ] µ 5-5. [ ] [ ] [ ] [ ] [ e ] 5-5. ε S aeás e as fucoes e escaa uaos fucoes e wavee para esarroar os capos e e espaco es ecr aueaos e ve e resoucó a ecacó se ebe epresar uao sus correspoees coefcees e escaa e wavee e a sguee fora: e e e g

200 RSULTADOS oe e e represea e vaor e os coefcees e escaa e wavee respecvaee e a poscó e e sae e epo. Para obeer os coefcees e ese esarroo que a ugar a a ecacó e capo se ua a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT escra e e capíuo. De esa fora eeo e cuea que es e ve e resoucó que quereos acaar que e represea e vaor rea e a ecacó e ese ve os coefcees e e se cacua coo se ca e a fgura 5.7: Fgura 5.7.: Obecó e os coefcees e escaa e f e wavee e e ve a parr e os coefcees e e ve eae a Trasforaa Dscrea e Wavees DWT. S a ecacó que roucos ee ua srbucó espaca co fora e seo cuarao coo se represeaba e a fgura 5.5 su escoposcó e éros e fucoes e escaa e wavee esaría represeaa e a fora osraa e a fgura 5.8. Fgura 5.8.: Descoposcó e a ecacó e éros e escaa f e wavee. 97

201 RSULTADOS 98 oces e agoro ofcao para cur a ecacó quea e a sguee fora: α β γ µ 5-7. e e α β γ ε 5-7. S aaaos a fgura 5.8 se puee observar a fereca e agu que ese ere os coefcees e escaa os coefcees e wavee. so se puee aprecar co cara e a fgura 5.9: Fgura 5.9.: Represeacó a ferees escaas e os éros e escaa f a e wavee b e a ecacó cacó e os esoes Para os probeas e os res esoes se puee hacer u esuo e a ecacó sar a que acabaos e ver e ua esó. S coseraos ua suacó e a que os capos varía úcaee e e pao XZ a ecacó uaa se puee escrbr e éros geeraes eae a sguee epresó: * g e e 5-8

202 RSULTADOS S esaos rabaao co u úco ve e resoucó e uesro agoro sóo ecesareos fucoes e escaa para escrbr a srbucó espaca e os capos o so sucee co a ecacó. De esa fora e esarroo e a ecacó e éros e fucoes e escaa es e sguee: e e g 5-9 oe e represea e vaor e coefcee e escaa e a poscó e e sae e epo seo a screacó espaca e e ee e e ee respecvaee a screacó epora. S a ecacó que roucos ee ua srbucó espaca co fora e seo cuarao e as os cooreaas espacaes coo se represeaba e a fgura 5.6 e vaor e os coefcees e escaa esará ao por a sguee epresó: e e se π se g π 5- oces s eseaos escrbr a propagacó e u oo TM e e pao XZ e agoro que ebeos uar coveeeee ofcao para cur a ecacó es e escro por as sguees ecuacoes: [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] µ [ ] [ ] [ ] [ ] [ e ] ε S aueaos e u ve a resoucó e probea e esarroo espaca e os capos se reaará cobao fucoes e escaa e wavee e as os cooreaas. oces a ecacó se ebe epresar uao sus correspoees coefcees e escaa e wavee e a sguee fora: 99

203 RSULTADOS g e e e e e 5- Para obeer os coefcees e ese esarroo se ua a Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes DWT D e a fora escra e e capíuo. De so oo que e e caso aeror eeo e cuea que es e ve e resoucó que quereos acaar que e represea e vaor rea e a ecacó e ese ve os coefcees e escaa e wavee e esarroo se cacua coo se ca e a fgura 5.: Fgura 5..: Descoposcó e éros e os coefcees e escaa e wavee e a ecacó e ve eae a Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes DWT D. S a ecacó que roucos ee ua srbucó espaca co fora e seo cuarao e as os cooreaas espacaes coo se represeaba e a fgura 5.6 su escoposcó e éros e fucoes e escaa e wavee será coo a osraa e as fguras

204 RSULTADOS Fgura 5..: Descoposcó e a ecacó e os esoes e éros e escaa e wavee. Fgura 5..: Represeacó a ferees escaas e a escoposcó e éros e escaa e wavee e a ecacó e os esoes.

205 RSULTADOS APLICACIÓN D LA TÉCNICA MRTD D Coo eepos e apcacó e a écca e ua esó se ha reaao varas suacoes aaao a propagacó e u puso gaussao e u oo co ferees cocoes e cooro abé se ha cacuao as frecuecas e resoaca e u resoaor uesoa co parees eécrcas e os os ereos Propagacó e u puso gaussao Coeaos esuao a propagacó e e vacío e ua oa paa TM co poaracó ea e copoees a o argo e ee coo se ca e a fgura 5.3. Fgura 5.3.: Propagacó e e vacío e ua oa paa TM e copoees a o argo e ee. La suacó se ha reaao coserao u oo e e ogu uao os vees e resoucó es ecr uao fucoes e escaa e wavee e prer ore para esarroar os capos e e espaco. La screacó e e ve base se reaa veo e espaco e suacó e 5 ceas o que a ugar a ua resoucó base e. esas cocoes ua ve recosruos os capos se oberá puos e uesreo co ua separacó ere caa uo e eos e.

206 RSULTADOS Dao que esaos epeao os vees e resoucó a ecacó se esarroará uao fucoes e escaa e wavee e a fora caa e a ecuacó 5-6. Coo caracerísca epora e a ecacó coseraos u puso gaussao coo e e a epresó 5-. co ua achura α 6 u rearo oe es a screacó epora aa por s 5-3 c seo s e facor e esaba cuo vaor se escoge epeeo e po e fucó wavee epeao. La srbucó espaca e a ecacó correspoe a eo seo cuarao coo e e a epresó 5-. ocaao e e cero e oo e suacó co ua achura e. Los coefcees e escaa e wavee e esa srbucó se cacua eae a Trasforaa Dscrea e Wavees e a fora caa e a fgura 5.4: Fgura 5.4.: Cácuo e os coefcees e escaa e wavee e a ecacó. 3

207 RSULTADOS Parees écrcas PC Coo cocó e cooro e uesro oo e suacó vaos a coserar e prer ugar os parees eécrcas PC suaas e os ereos e oo e suacó. Sobre a pare e u coucor eécrco perfeco se verfca as epresoes 3-8 que pca cera sería sobre as copoees oraes agecaes e capo eecroagéco. uesro caso ao e capo eécrco coo e capo agéco so agecaes a a pare eécrca co o cua e capo eécrco presea ua sería par e capo agéco ua sería par. so o eeos represeao e a fgura 5.5 oe se puee aprecar a sería apcaa a abos aos e a pare. cácuo e os coefcees ecesaros para apcar esas cocoes e sería se reaa e acuero co o epresao e a aba III e aparao 3.5. Fgura 5.5.: Cocoes e cooro e ua pare eécrca: Sería par para e capo eécrco sería par para e capo agéco agecaes a a pare. a fgura 5.6 se ha represeao e vaor e capo eécrco a o argo e oo e suacó e ferees saes e epo. cácuo se ha reaao uao fucoes wavee e po D wavees e aar escogeo u facor e esaba s. De esa fora e paso epora eerao por a epresó 5-3 es gua a 334 ps. esa fgura se puee ver cóo a ecacó rouca a ugar a os pusos que se propaga e seos opuesos cóo a cr sobre a pare eécrca a copoee caba e seo ras su refeó. 4

208 RSULTADOS a b c Fgura 5.6.: Capo eécrco e V/ e u puso gaussao propagáose e u eo co parees eécrcas PC e os ereos. puso ca a se separa e os pusos que se propaga e seos opuesos b que ce sobre as parees eécrcas c se refea preseao u cabo e seo. 5

209 RSULTADOS Parees Magécas PMC seguo ugar heos repeo e esquea aeror coserao coo cocoes e cooro os parees agécas PMC suaas e os ereos e oo e suacó. Ahora sobre a pare e u coucor agéco perfeco se verfca as epresoes 3-8 que pca cera sería sobre as copoees e capo eecroagéco. ese caso ao que ao e capo eécrco coo e capo agéco so agecaes a a pare eécrca e capo eécrco preseará ua sería par e capo agéco ua sería par coo se uesra e a fgura 5.7. Fgura 5.7.: Cocoes e cooro sobre ua pare agéca: Sería par para e capo eécrco sería par para e capo agéco abos agecaes a a pare. a fgura 5.8 se ha represeao uevaee e vaor e capo eécrco a o argo e oo e suacó e ferees saes e epo uao fucoes wavee e po D escogeo u facor e esaba s. De esa fora obeeos e so paso epora que e a suacó aeror es ecr 334 ps. esa fgura se puee ver cóo a ecacó rouca prouce os pusos que se propaga e seos opuesos pero ahora ras cr sobre a pare agéca o se prouce gú cabo e seo e a copoee. 6

210 RSULTADOS a b c Fgura 5.8.: Capo eécrco e V/ e u puso gaussao propagáose e u eo co parees agécas PMC e os ereos. puso ca a se separa e os pusos que se propaga e seos opuesos b que ce sobre as parees agécas c se refea. 7

211 RSULTADOS Cocoes Absorbees PML ercer ugar heos coserao u oo e suacó co cocoes absorbees PML [6] e os ereos. Se ha oao u espesor e a oa PML e δ equvaees a 5. perf uao para oear a coucva es u perf parabóco e a fora: σ σ a 5-4 δ oe e vaor e a coucva agéca σ * se cacua a parr e σ e aera que se cupa a reacó: σ ε * 5-5 σ µ co e f e que o se prouca refeó e a froera ere e eo PML e oo e suacó. vaor áo e a coucva σ a se eera a parr e facor o coefcee e refeó R ao por: δ σ aδ R ep σ a ep ε c c 3ε 5-6 Despeao e esa epresó obeeos e vaor áo e a coucva σ a e fucó e os paráeros δ R que haaos fao: σ a 3ε c R 5-7 δ Fao u facor e refeó e R -4 obeeos e uesro caso u vaor e coucva áa e 3667 Ω - -. Dao que e esarroo e os capos se ha 8

212 RSULTADOS 9 reaao epeao fucoes e escaa e wavee ero e a oa PML e agoro esará escro por as sguees ecuacoes: * * * * * * * * α β γ α β γ α β γ σ σ σ σ σ σ σ σ 5-8. α β γ α β γ α β γ σ σ σ σ σ σ σ σ 5.8. cácuo e as arces co as coucvaes se reaa a ravés e a Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes coo se ca e a fgura 5.9. oces sobre a ar agoa [s] cuos eeeos se obee a parr e as epresoes 3-7 se apca a DWT sobre as fas poseroree sobre as couas obeeo coo resuao as cuaro arces [ σ] [ α σ] [ β σ] [ γ σ]. Fgura 5.9.: Cácuo e as arces e as coucvaes eae a Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes. a fgura 5. se ha represeao e vaor e capo eécrco a o argo e oo e suacó e ferees saes e epo uao fucoes wavee e po D 3 escogeo u facor e esaba s co o que se obee u paso epora e 334 ps.

213 RSULTADOS a b c Fgura 5..: Capo eécrco e V/ e u puso gaussao propagáose e u eo co cocoes absorbees PML e os ereos. puso ca a se separa e os pusos que se propaga e seos opuesos b peerao e e eo PML c seo absorbos.

214 RSULTADOS esa fgura se puee ver cóo a ecacó rouca se ve e os pusos que se propaga e seos opuesos cóo se va aeuao a ea que peera e a oa PML seo absorbos por copeo a cabo e uas eracoes ás. Para verfcar a efcaca e as cocoes absorbees PML vaos a cacuar e vaor e coefcee e refeó S para ferees espesores e a oa PML para ferees pos e fucó wavee. Las cocoes e a suacó so as sas que as escras hasa ahora es ecr coseraos os vees e resoucó co ua screacó espaca base e seo a resoucó fa ras a recosruccó e os capos e. Los pos e fucó wavee coseraos ha so D D D 3 escogeo u facor e esaba s co o que se obee u paso e epo e 334 ps. La srbucó espaca e a ecacó correspoe a eo seo cuarao co ua achura e eras que su caracerísca epora correspoe a ua gaussaa e achura α 6 o que pca u acho e baa e aproaaee 5G co u reraso e. Los espesores e a oa PML que se ha oao ha so δ 5 δ δ 5 e vaor e coefcee e refeó uao e as suacoes ha so R -4. De esa fora para u espesor e δ 5 a coucva áa es σ a 367 Ω - para δ es σ a 83 Ω - para δ 5 se ee σ a Ω -. Para cacuar e coefcee e refeó S suaos u puo e eraccó a ua saca e e a oa PML fgura 5.. Necesaos aeás ua seña e refereca que correspoa a ua suacó e refeó ua para o cua reaaos ua prera suacó coserao u oo o sufceeee argo coo para que o se prouca gua refeó urae e epo que ura a suacó. Ua ve obea esa seña e refereca reaaos as suacoes uao os res espesores sos.

215 RSULTADOS Fgura 5..: squea e a suacó para e cácuo e S. a fgura 5. se ha represeao e vaor e paráero S e B e fucó e a frecueca para u espesor e δ 5. Para as fucoes D se observa u vaor e paráero S feror a 3B eras que para as wavees D D 3 se ega a vaores por ebao e 44 B 5 B respecvaee. La fgura 5.3 correspoe a a varacó e paráero S para u espesor e δ. ea se puee aprecar vaores por ebao e 55 B e os res casos egao a uos vaores íos ferores a 8 B. Faee e a fgura 5.4 se ha represeao e vaor e paráero S e fucó e a frecueca para u espesor e δ 5. Se observa que e vaor e S se ecuera por ebao e os 7B cuao se ua as wavees D preseao u ío sobre os 3 G cercao a B eras que para as wavees D D 3 e paráero S se súa por ebao e os 56B acaao vaores íos e 8B. Veos que e coporaeo e a oa PML es eor cuao se ua as wavees e aar D co espesores graes eras que para espesores pequeños ese coporaeo es eor co e reso e wavees. Aeás se observa que cuso para espesores e a oa PML u pequeños 5 se obee vaores u baos e facor e refeó S.

216 RSULTADOS Fgura 5..: Coefcee e refeó S para u espesor e a oa PML e 5D. Fgura 5.3.: Coefcee e refeó S para u espesor e a oa PML e D. 3

217 RSULTADOS Fgura 5.4.: Coefcee e refeó S para u espesor e a oa PML e 5D Resoaor uesoa Coo vaacó e esquea uesoa abé se ha cacuao as frecuecas e resoaca e u resoaor uesoa co parees coucoras PC e os ereos coo e represeao e a fgura 5.5. Fgura 5.5: Resoaor uesoa. Para eo se ha vo e espaco e suacó e ceas se ha coserao u úco ve e resoucó co o que a screacó espaca resuae es. cácuo se ha reaao uao res pos sos e 4

218 RSULTADOS wavees D D D 3 oao coo facor e esaba s co e cua os res esqueas epeaos cupe e crero e esaba. De esa fora e ervao epora obeo a far esos paráeros ha so e 334 ps. Coo ecacó se rouce u puso gaussao co ua srbucó espaca e fora e seo cuarao coo a epresaa e a ecuacó 5. oe 4 co ua caracerísca epora que os pera eraer foracó e u apo rago e frecuecas que e uesro caso ha so ua gaussaa co u acho α 6 o que pca u acho e baa e aproaaee 5 G u rearo e. Se ea evoucoar e ssea urae N496 eracoes se erae uesras e capo eécrco e u puo arbraro e e cua ega u vaor o uo para os preros oos e resoaca urae oa a suacó. Co os aos aaceaos correspoees a a varacó e capo eécrco urae e epo e suacó aaaos su coeo especra apcao ua Trasforaa Rápa e Fourer. La resoucó e frecueca obea esá eeraa por os paráeros que heos fao e a suacó seo gua a f /N 738 M. a fgura 5.6 se ha represeao e resuao e a respuesa e frecueca e a seña e u puo a que os preros oos e ugar a u capo eécrco o uo. Fgura 5.6.: Frecuecas e resoaca epresaas G para u resoaor uesoa e e ogu. 5

219 RSULTADOS a aba VII se ha preseao as frecuecas e resoaca e os preros oos cacuaas uao os res pos e fucoes wavee ecoaos coparao co su vaor eórco. Se puee aprecar que os resuaos obeos ha so os sos e os res casos co u error e % para a frecueca e resoaca e prer oo que correspoe a ua ogu e oa λ L co L a ogu e resoaor u error feror a 5% e os eás. TABLA VII Frecuecas e resoaca e G f 7 G D error D error D 3 error Aaíco 47 -% 47 -% 47 -% 5 3 % 3 % 3 % % 447-7% % 6 7% 6 7% % 748-3% 748-3% % 895-5% 895-5% % 48-9% 48-9% 5 6

220 RSULTADOS APLICACIÓN D LA TÉCNICA MRTD D Coo vaacó e a écca epeaa e os esoes vaos a aaar ua sere e eepos corasao os resuaos obeos co as soucoes aaícas cuao ésas esé spobes co as soucoes obeas eae oras éccas uércas co e f e evauar coparar su precsó. Tabé hareos ua coparacó ere os resuaos que se obee uao ferees pos e fucó wavee Frecuecas e core e ua guía WR8 Coo prer eepo e os esoes vaos a cacuar as frecuecas e core e ua guía recaguar WR8 cuas esoes esá represeaas e a fgura 5.7 Fgura 5.7.: Guía e oas recaguar WR8. uchas ocasoes es e erés coocer os ferees oos propagaes o evaescees que ese e ua guía. Para eo resua e ua cooce e vaor e as frecuecas e core e caa oo co e f e coocer e úero oa e oos propagaes a caa frecueca. Dao que os vaores que obeeos e uesro agoro se correspoe co os vaores que aquere e capo eecroagéco e ferees saes e epo puos e espaco poeos reaar e aáss e 7

221 RSULTADOS frecueca s ás que apcar a Trasforaa e Fourer a os aos aaceaos e u puo e oo e suacó. La cosae e propagacó g e ua guía e oas e seccó recaguar coo a e a fgura 5.7 esá eeraa por a sguee epresó [3]: g ω ω c 5-9 c oe c es a veoca e a u e e vacío ω c es a frecueca e core cuo vaor epee e a geoería e a guía que e ese caso vee eeraa por a epresó: ω c cπ 5-3 a b oe so úeros eeros. oces para cacuar as frecuecas e core poeos eer e cuea que a seccó rasversa e ua guía e oas e cocoes e core g se copora coo u resoaor besoa cuas frecuecas e resoaca coce co as frecuecas e core e os sos oos e a guía. Por o ao e proceso a segur para eerar esas frecuecas será e so que para esuar as frecuecas e resoaca e cuaquer esrucura resoae. Segú eso uesro oo e copuacó será a seccó rasversa e a esrucura que quereos aaar que e uesro caso se raa e u recáguo e esoes a b fgura 5.7. No ha que aaar por ao a varacó e os capos e a reccó e propagacó a o argo e a cua se suporá que a esrucura presea sería e rasacó. Basará reaar ua suacó e os esoes para a ravés e ua DFT obeer as frecuecas e core. Vaos a supoer que coocaos os ees e cooreaas coo e a fgura 5.6 co o cua e ee e propagacó e a guía e oas es e ee. so pca que e suacó e core o ha epeeca e a seña co respeco a ese ee. esa suacó as ses ecuacoes escaares e Mawe se puee agrupar e os subsseas esacopaos e res 8

222 RSULTADOS ecuacoes escaares caa uo. Uo e os os subsseas e ecuacoes esará forao por as copoees se e eoa "srbucó o oo Trasversa écrco" a a reccó oo T e oro subssea esará forao por as copoees se e eoa "srbucó o oo Trasversa Magéco" a a reccó oo TM. U aáss copeo e a esrucura hace ecesaro e esuo e abos couos e oos ao T coo TM fgura 5.8. Fgura 5.8.: Dsrbucó e as copoees e capo eecroagéco segú os oos e propagacó. po e oos geeraos o soaee epee e subssea e ecuacoes e que se base e agoro so abé e a copoee e capo ecaa e a poscó e eeeo e ecacó. uesro eepo e ua guía e oas e seccó recaguar hoogéea co parees coucoras perfecas es fác coprobar por eepo que s se ege as ecuacoes asocaas a os oos TM se escoge a copoee para ecar a seña co ua srbucó ceraa e e puo eo e su seccó rasversa a/ b/ se esará ecao úcaee os oos co sería par respeco a cero e a guía TM TM 3 TM 3 TM es ecr TM co pares queará ecuos os oos co sería par ebo a que cha copoee se aua e esa poscó. De a sa aera oros puos que poaos eegr para suar a ecacó poría ecur oros oos ferees. Debereos eoces eegr a poscó e a ecacó e a fora que e abaco e aguos éoos uércos a veces se efe os oos T TM co respeco a pao e suacó geeraee e probeas e scaerg e os esoes eoces su oacó es usaee a corara. 9

223 RSULTADOS oos ecaos sea e ás apo posbe. Teeo e cuea que as caraceríscas e éoo MRTD acosea coo se ecoó e e aparao 5. roucr a ecacó e u ervao ás o eos eeso. La copoee e capo que se va a uar coo seña ecaora es aquea que sea o ua e e aor úero posbe e oos. Por ese ovo oaos a copoee para ecar os oos TM a copoee para ecar os oos T. Lógcaee as copoees e capo eecroagéco que se va a uesrear será esas sas copoees es ecr ao que as copoees esá presees sepre e os oos TM T respecvaee será ésas as que se uesree. Ua ve obeo e regsro epora co os coefcees correspoees a os vaores e capo e e puo e observacó seeccoao apcaos ua Trasforaa Dscrea e Fourer DFT para rasaar e resuao a oo e a frecueca. S e esarroo o heos hecho uao fucoes e escaa e wavee prevaee ebeos recosrur os capos apcao a Trasforaa Iversa e Wavees IDWT. s porae recorar as acoes herees a a screacó e a Trasforaa e Fourer e o que se refere a su resoucó e frecueca f a a áa frecueca resoube [58]. Tabé ha que eer e cuea que pueso que e proceso e eeracó e as frecuecas coeva sucesvas apuacoes uércas o puee escararse ua posbe coaacó aeáca e os resuaos. Moos T esos éros para cacuar as frecuecas e core e os oos T e ua guía e oas WR8 vaos a reaar ua suacó besoa uao coo oo a seccó rasversa e a guía que coseraos vacía. Dscreaos uesro oo e suacó véoo e ceas e argo por ceas e acho co o que obeeos u aao reguar co u creeo espaca gua e as os reccoes e espaco 356. Vaos a reaar u aáss uao cco pos e wavees sos D D D 3 D 4 D 5 coserao os

224 RSULTADOS vees e resoucó es ecr uao fucoes e escaa e wavee e prer ore para esarroar os capos e caa ua e as cooreaas e espaco. Así ua ve recosruo e vaor e os capos eae a IDWT a resoucó espaca resuae será / 78 Para que as suacoes se puea reaar e as sas cocoes co oos os esqueas uaos escogeos u facor e esaba a que se garace a esaba para oos eos. S eegos por eepo s 8 se cupe esa cocó coo se puee coprobar cosuao os vaores osraos e a aba IV capíuo 4. De esa fora e ervao epora quea eerao por a sguee epresó: s s 5-3 c c seo e uesro caso gua a 335 ps. Ua ve faos oos os paráeros correspoees a a esrucura e a suacó quea por eerar a caracerísca espaca epora e a ecacó. Co e f e ecar e aor úero e oos posbes uareos coo caracerísca epora ua ecacó gaussaa sobre a copoee e capo agéco co u acho α 6 o que pca u acho e baa aproao e 5 G u reraso. sa ecacó es rouca e fora suave ero e espaco e suacó uao ua srbucó co fora e seo cuarao e as os cooreaas coo a epresaa e 5-. suaa ere as poscoes 6 6 es ecr co uas esoes e 4 ua poscó o sérca para aseguraros e ecar ao os oos pares coo o pares. Los coefcees e escaa e wavee e a ecacó se cacua eae a DWT e a fora caa e a fgura 5.9.

225 RSULTADOS Fgura 5.9.: Cácuo e os coefcees e escaa e wavee e a ecacó eae a Trasforaa Dscrea e Wavees e os esoes. Deareos evoucoar e ssea urae N 496 eracoes ua ve obea a secueca epora correspoee a vaor e a copoee e u puo e a esrucura oe a copoee uesreaa ee u vaor o uo para e aor úero e oos e resoaca apcaos ua Trasforaa Dscrea e Fourer para eraer su coeo e frecueca. Las frecuecas e core buscaas para os oos TM se correspoerá co as frecuecas e resoaca obeas e esa fora frecuecas e resoaca rasversa. Los resuaos se ha obeo co ua resoucó e frecueca e f /N 78 G. a fgura 5.3 esá represeaa a respuesa e frecueca e a seña aaaa e u puo arbaro oe se puee observar as frecuecas e core para os preros oos T.

226 RSULTADOS Fgura 5.3.: Respuesa e frecueca e a seña aaaa uao fucoes wavee D oe se puee observar as frecuecas e core para os preros oos T e ua guía e oas recaguar WR8. a aba VIII se ha represeao as preras frecuecas e core e a guía e oas WR8 cacuaas uao cco wavees e Daubeches ferees coparaas co ua suacó hecha uao u suaor TLM coerca MFSTo os vaores aaícos e as sas. ea se puee aprecar que os resuaos obeos uao wavees D M co M presea u error respeco e vaor aaíco por ebao e 5% ecepo para e oo T que presea u error e 3% eras que para as wavees D wavees e aar e error se súa por eca e % egao hasa e 3% para e oo T 3. sos resuaos refea as caraceríscas e spersó esuaas e e capíuo 4 oe se vo cóo a spersó e os esqueas que uaba wavees D aueaba coserabeee co a frecueca seo esa varacó ucho eos acusaa uao e reso e as wavees D M co M cuo error e spersó era aeás ucho eor. os vaores e a aba se observa abé ua cocoraca co os resuaos obeos eae e éoo TLM seo su error respeco e vaor aaíco e ore e 6% ecepo para e oo T que presea u error e 9% que es feror a obeo co as wavees D pero aor respeco a obeo co as fucoes wavee D M co M. 3

227 RSULTADOS TABLA VIII Frecuecas e core e G para os oos T e ua guía WR8 f 7 G D f c error D f c error D 3 f c error D 4 f c error D 5 f c error TLM f c error Aaíco T % % % % % 9-8% T / T -5% 4 % 4 % 4 % 4 % 49-6% 453 T 466 -% 473 3% 473 3% 473 3% 473 3% 468-7% 479 T 589 -% 597 5% 597 5% 597 5% 597 5% 595-9% 5963 T 3 6-3% 633 % 633 % 633 % 633 % 69-5% 633 Moos TM Para cacuar as frecuecas e core correspoees a os oos TM e ua guía e oas WR8 se ha reaao ua suacó co as sas caraceríscas que a aeror uao abé cco fucoes wavee ferees. Se ha coserao e so oo e suacó correspoee a a seccó rasversa e a guía e oas se ha uao os vees e resoucó para esarroar os capos e as os cooreaas espacaes. Dveo e oo e suacó e ceas e argo por ceas e acho se obee ua screacó espaca e e ve base e 356 por o que a resoucó espaca resuae ras a recosruccó e os capos será / 78. facor e esaba 4

228 RSULTADOS escogo co e f e garaar a esaba para oos os esqueas uaos ha so abé s 8 co o que e paso epora ao por 5-3 es 335 ps. La ecacó e ese caso se reaa sobre a copoee e capo eécrco presee e oos os oos TM. La caracerísca epora e a ecacó correspoe a u puso gaussao co u acho α 6 o que pca u acho e baa e 5 G u rearo. sa ecacó se rouce ero e espaco e suacó e fora suave uao ua srbucó co fora e seo cuarao e as os cooreaas e a sa poscó co as sas esoes que e e eepo aeror es ecr 4. Los coefcees e escaa e wavee e a ecacó abé se cacua eae a DWT e a fora caa e a fgura 5.9. Se ea evoucoar e agoro urae N 496 eracoes ua ve obea a secueca epora correspoee a vaor e a copoee e u puo e a esrucura apcaos ua Trasforaa Dscrea e Fourer para eraer su coeo e frecueca. Los resuaos se ha obeo co ua resoucó e frecueca e f /N 78 G. a fgura 5.3 se ha represeao a respuesa e frecueca e a seña aaaa e e so puo que se uó aeroree uao wavees D 3 para as eás fucoes a respuesa obea es sar oe os pcos correspoe a as frecuecas e core e a guía. 5

229 RSULTADOS Fgura 5.3.: Respuesa e frecueca e a seña aaaa uao fucoes wavee D 3 oe se puee observar as frecuecas e core correspoees a os preros oos TM e a guía e oas WR8. a aba VIII esá as preras frecuecas e core cacuaas uao as cco fucoes wavee e Daubeches coparaas co ua suacó hecha uao u suaor TLM co os vaores eórcos e esas sas frecuecas. A gua que e e eepo aeror se puee aprecar ua fereca ere os resuaos obeos co as wavees D e reso e fucoes wavee. Los vaores obeos co as wavees D presea u aor error respeco a vaor eórco que aeás auea co a frecueca egao hasa u error e 5% para e oo TM. Por e coraro co as fucoes wavee D M co M se obee vaores ucho ás cercaos a vaor eórco co u error que se aee por ebao e 5% para oos os oos cacuaos. Tabé se observa que e error reavo obeo co e éoo TLM es aor que e obeo uao esas fucoes wavee ecepo para e oo TM 3 pero o así a copararo co as wavees D oe e error e TLM es caraee feror. 6

230 RSULTADOS TABLA IX Frecuecas e core e G para os oos TM e ua guía WR8 f 7 G D f c error D f c error D 3 f c error D 4 f c error D 5 f c error TLM f c error Aaíco TM 466 -% 473 4% 473 4% 473 4% 473 4% 469-5% 479 TM 589 -% 597 5% 597 5% 597 5% 597 5% 594-4% 5963 TM % 764 5% 764 5% 764 5% 764 5% 758-3% 7599 TM 8-5% 866-3% 873 5% 873 5% 873 5% 863-7% 869 TM 895-5% 946 4% 946 4% 946 4% 946 4% 935-8%

231 RSULTADOS Propagacó e u oo T e ua guía WR8 Coo sguee eepo se ha aaao a propagacó e u oo T a o argo e ua guía recaguar WR8 coo a represeaa e a fgura 5.3. Fgura 5.3.: Propagacó e u oo T e ua guía e oas WR8. u oo T os capos o varía a o argo e uo e os ees rasversaes e ee e ese caso por o ao se puee aaar eae ua suacó e os esoes. oces as copoees e capo eecroagéco so uego es u oo T respeco a pao e a suacó. La screacó e oo e suacó se ha reaao véoo e ceas e a reccó e ee ceas e a reccó e ee coserao u aao reguar es ecr escogeo u creeo espaca gua e as os reccoes 356. Para e esarroo e os capos se ha epeao fucoes e escaa e po D escogeo u facor e esaba s co o que e ervao e epo ao por a epresó 5-3 ha so 839 ps. Las parees aeraes so coucoras PC coo correspoe a propo probea eras que e as parees eraes coocaos ua oa PML co e f e suar a propagacó a o argo e ua guía e ogu efa. La oa PML coseraa ee u espesor e uao para oear su coucva u perf parabóco e a fora epresaa e a ecuacó 5-4 escogeo u facor e refeó e -4. 8

232 RSULTADOS Dao que a frecueca e core e oo T es aproaaee G e sguee oo T ee a ua frecueca e core e 4 G rouceo ua seña susoa e 3 G os aseguraos e que sóo se propague e oo T. Co ese f se ha ecao a copoee e capo eécrco co ua caracerísca epora correspoee a ua seña susoa a cha frecueca co ua srbucó espaca e eo seo e a reccó rasversa por ser ésa a srbucó e capos e e oo T coo se uesra e a fgura a reccó ogua se ua ua srbucó e fora e seo cuarao para roucra e fora suave ero e a esrucura. Suaos esa ecacó e a poscó 3 co u acho e 3. De ese oo aparecerá os oas propagáose e seos coraros a o argo e a guía ese a poscó e a fuee. Fgura 5.33.: Varacó e as copoees e capo e a seccó rasversa para os oos T T e ua guía e oas recaguar. No ha epeeca respeco e a cooreaa verca. Las oas se propaga e a reccó perpecuar a a pága. as fguras 5.34 se ha represeao e vaor e a copoee e capo eécrco a o argo e oo e a suacó e ferees saes e epo oe se puee aprecar caraee e paró rasversa e eo seo ecoao aeroree a varacó susoa a o argo e a guía. 9

233 RSULTADOS Fgura 5.34.a: Suacó e a propagacó e u oo T e ua guía e oas WR8 uao fucoes wavee D. Fgura 5.34.b: Suacó e a propagacó e u oo T e ua guía e oas WR8 uao fucoes wavee D 3

234 RSULTADOS Fgura 5.34.c: Suacó e a propagacó e u oo T e ua guía e oas WR8 uao fucoes wavee D Paráeros e scaerg e ua uó T e pao. Vaos a eaar e scaerg e u oo T e ua uó T e e pao. se es uo e os sposvos uaos e os crcuos e crooas coo vsor e poeca esá forao por a uó e guías e oa co res pueras epeees coo uesra a fgura Cuao e ee e brao aera es paraeo a capo e oo propagae se eoa T e e pao fgura 3.35.a eras que s cho ee es paraeo a capo recbe e obre e T e e pao fgura 3.35.b. uesro eepo vaos a coserar ua uó T e e pao e ua guía e oas recaguar WR8. Ua aera efecva e caracerar ese po e sposvos cosse e evauar sus paráeros e scaerg os cuaes uesra a reacó ere as oas cees refeaas rasas. 3

235 RSULTADOS 3 Fgura 3.35.: Uó T e e pao a uó T e e pao b. Para u sposvo ea e vru e a eaa e as ecuacoes e Mawe ese ua reacó ea ere as apues e oa cees refeaas rasas e caa ua e sus pueras. La ar que a cuea e esa reacó se cooce coo ar e scaerg os eeeos e ésa coo paráeros e scaerg. Cosereos u sposvo e esas caraceríscas co N pueras eoeos por V a a esó equvaee agu copea co óuo fase e a oa cee e a puera V a a esó equvaee e a oa que sae por a puera. La ar e scaerg se efe e reacó a esos voaes coo [6]: N NN N N N N N V V V S S S S S S S S S V V V M L M L M M L L M 5-3 Co e f e cosegur que a ar e scaerg e u sposvo recíproco sea sérca os paráeros S se cacua coo: V Z Z V V S para ω ω ω ω ω 5-33 oe Z es a peaca caracerísca e a puera. Para u oo T e ua guía e oas recaguar esa peaca caracerísca es [6]:

236 RSULTADOS µ 5-34 ε Z g oe g es a cosae e propagacó e a guía aa e a epresó 5-9 es a cosae e propagacó e e eo bre caracerao por ε µ. Los paráeros e scaerg S so fucó e a frecueca aeás epee e os paos e os que se evaúe as apues copeas V ±. Para obeer esos paráeros frecuecaes a parr e as secuecas eporaes susraas por uesro agoro se ebe coserar os aspecos. prer ugar ha que efr as esoes equvaees V e fucó e as copoees e capo eecroagéco. sas esoes se efe para caa oo parcuar e a guía se cosera proporcoaes a a apu e capo eécrco rasversa [6]: V C 5-35 oe es a apu áa e capo eécrco e a puera C es a cosae e proporcoaa parcuar para a puera. Para e oo T e ua guía e oas recaguar esa cosae e proporcoaa es: a b C 5-36 seguo ugar ha que eer e cuea que ecesaos reaar os suacoes. La prera suacó se reaa sobre ua guía e oas e ogu efa s a uó T o que pere coocer a esó equvaee e a oa cee v cee a que e ese caso o ha oa refeaa. La segua suacó se reaa sobre a esrucura que quereos caracerar o que os pere obeer e voae oa e caa puera a parr e ése e voae refeao v refeao v oa v cee e voae raso v raso. 33

237 RSULTADOS Segú eso para cacuar os paráeros e scaerg correspoees a oo T e ua guía recaguar WR8 e esquea e a esrucura e suacó se uesra e a fgura 5.36 e proceeo sería e sguee: prer ugar se ebe roucr ua ecacó e e crcuo cuo especro e frecueca cubra e rago e erés que e e caso es e rago e que se propaga sóo e oo T eso es ere 6 G 4 G. Reaar os suacoes a prera sobre ua guía e ogu efa s T co e f e obeer a secueca epora correspoee a a esó cee e a puera v a segua sobre a esrucura copea para obeer a esó refeaa e a puera v r v oa - v a a esó rasa e a puera v. Cacuar a DFT e chas secuecas para obeer as secuecas V f V r f V f oe f /N. Dao que as os pueras ee a sa geoería guía WR8 esaos coserao u úco oo T ao a peaca caracerísca 5-34 coo a cosae e proporcoaa 5-36 e abas pueras será as sas. De esa fora oao coo esó equvaee e vaor e capo eécrco e e cero e a guía poeos obeer os paráeros e scaerg coo: S S Vr f f V f V f f V f Fgura 5.36.: Suacó e as pueras e eraa e saa para caracerar ua uó T e e pao e ua guía recaguar WR8. 34

238 RSULTADOS La screacó e uesro oo e suacó se reaa veo caa uo e os braos e a uó-t e ceas e acho por 4 ceas e argo co u creeo espaca 356. Coseraos e eror e a guía vacío ε r σ. Vaos a reaar e aáss uao res pos e fucó wavee D D D 3 co u úco ve e resoucó escogeo u facor e esaba s. Co esos aos e creeo epora quea eerao su vaor es 839 ps. Coocaos cocoes absorbees PML e os ereos e a uó-t para evar que as oas refeaas rasas vueva a peerar e e eo perurbe os resuaos coserao que as oas PML ee u espesor e ceas escogeo u facor e refeó e -4. La ecacó que ebeos roucr e a esrucura ebe eer as caraceríscas espaca epora aecuaas para ar ugar a a propagacó e u oo T ero e rago e frecuecas e erés. Para eo ecaos a copoee co ua srbucó espaca co fora e eo seo e a seccó rasversa coo correspoe a oo T fgura 5.33 e seo cuarao co u acho e 3 a o argo e ee co e f e roucr a ecacó e fora suave e e espaco. La caracerísca epora correspoe a ua fucó gaussaa ouaa a a frecueca cera e erés a coo se ca e a epresó Vaos a oar ua frecueca cera e 3 G co u acho e baa aproao e 4 G para o cua se ua ua gaussaa co ua achura e α u reraso e. Reaaos ua prera suacó e a guía e oas s a uó "T" eao evoucoar e agoro urae 48 eracoes co e f e obeer a seña cee o e refereca e a puera v oao as uesras e capo eécrco e e cero e a guía fgura Ua rasforaa e Fourer e esa seña os proporcoa e coeo especra e a oa cee V f co ua resoucó e frecueca e f 58 G fgura

239 RSULTADOS Fgura 5.37.: Seña e refereca V/ Fgura 5.38.: Móuo e a DFT e a seña e refereca. Ua ve obea a oa cee o seña e refereca reaaos ora suacó coserao oa a esrucura oao uesras e a copoee e capo eécrco e a puera e a puera. esa suacó obeeos a evoucó epora e voae oa e a puera e voae raso v e a puera. voae refeao e a puera se obee a resar e voae oa e voae cee e a prera suacó v r v oa v. Apcao ua rasforaa screa e Fourer obeeos e coeo especra e abas señaes V r f V f. Ua ve cacuaas as secuecas correspoees a coeo especra e as señaes cee refeaa rasa V f V r f V f respecvaee poeos obeer os paráeros e scaerg S e a fora caa e resuao obeo uao os ferees pos e fucó wavee o eeos represeao e as fguras 5.39.a-c e a que se apreca a varacó e óuo a fase e os paráeros S S e fucó e a frecueca ero e rago e erés. 36

240 RSULTADOS Fgura 5.39.a: Paráeros e scaerg S S obeos uao fucoes wavee D. Fgura 5.39.b.: Paráeros e scaerg S S obeos uao fucoes wavee D. 37

241 RSULTADOS Fgura 5.39.c.: Paráeros e scaerg S S obeos uao fucoes wavee D 3. Observao as fguras 5.39 se puee aprecar que e resuao obeo co caa uo e os ferees pos e fucó wavee es práccaee éco. Veos aeás que e paráero S e oo e rago e operacó a pesar e que os res braos e a uó so écos que por o ao presea a sa peaca. so os cofra e hecho esabeco eórcaee e que es posbe señar u sposvo recíproco s péras e res pueras perfecaee aapao. se resuao se ha coparao co e obeo uao u suaor TLM coerca. a fgura 5.4 se ha represeao os paráeros e scaerg S S obeos e esa fora se puee aprecar e cuao a óuo e abos paráeros ua varacó co a frecueca sar e a suacó co e éoo TLM aparece u ruo que o se aprecaba co e éoo MRTD. cuao a a fase e chos paráeros se apreca ferecas ere os resuaos obeos por os os éoos que puee ser ebas e prcpo a que os puos oe se uesrea os capos 38

242 RSULTADOS esá suaos e poscoes reavas ferees respeco a as os suacoes abé ebo a fereca e as caraceríscas e spersó e abos éoos. Fgura 5.4.: Paráeros e scaerg S S obeos uao u suaor TLM. Observeos ahora e coporaeo e capo eécrco e u oo T que se propaga e u sposvo coo e que acabaos e esuar. Para eo vaos a ecar u oo T a 5 G asgao a a copoee e capo eécrco ua srbucó e fora e eo seo e a reccó rasversa e eo seo cuarao e a reccó e propagacó. Sobre esa srbucó apcaos ua varacó epora correspoee a ua seña susoa a a frecueca e 5 G. a sere e secuecas e a fgura 5.4 se ha represeao e vaor e a copoee e sos saes e a suacó e a que se ha uao fucoes wavee e po D. 39

243 RSULTADOS Fgura 5.4.: Vaor e ferees saes e epo e a copoee e capo eécrco e u oo T propagáose e ua guía recaguar WR8 co ua uó-t e e pao. 4

244 RSULTADOS esa sere e fguras se puee observar a aparcó e oos superores e a srbucó rasversa e capo es ecr a o es ua srbucó susoa pura eso es ebo a que a propagacó se ha reaao a 5 G por o ao es posbe a eseca e oos superores a fuaea. De acuero co as srbucoes e capo osraas e a fgura 5.33 se puee aprecar que e paró rasversa que aparece e os braos rasversaes e a uó correspoe a u oo T cua frecueca e core es e 4 G APLICACIÓN D LA TÉCNICA MRTD 3D Coo vaacó e a écca epeaa e res esoes se va a aaar ferees cavaes resoaes vacías cargaas co eécrcos uao sos pos e fucó wavee para esarroar os capos se va a coparar os resuaos obeos co os proporcoaos por oras éccas co e vaor eórco cuao ése sea cooco. Tabé vereos a propagacó e ua guía e oas recaguar WR Cavaes resoaes propóso e as íeas e rassó as guías e oas es rasr e fora efcee a eergía eecroagéca e u puo a oro. Por oro ao u resoaor o cava resoae es u sposvo que pere aacear cha eergía. ua cava resoae ao que o es posbe a propagacó e os capos e e espaco ebo a as cocoes e froera puesas e as res reccoes esos capos se va a srbur e fora que se sasfaga as sas es ecr a refeó e as parees e a cava ará ugar a a aparcó oas esacoaras que correspoerá a vaores caraceríscos específcos e as frecuecas e oscacó [6]. Se puee eoces coserar os capos resuaes coo a superposcó e esos oos oraes. 4

245 RSULTADOS Cosereos ua cava recaguar vacía foraa por parees coucoras coo a represeaa e a fgura 5.4. Fgura 5.4.: Cava resoae recaguar. Para que se cupa as ecoaas cocoes e froera as sas copoees e os capos eécrco agéco ebe ser cobacó e epresoes e ese po [6]: ω cos se se 3 e ω se cos se 3 e ω 3 se se cos3 e ω se cos cos3 e ω cos se cos3 e ω 3 cos cos se 3 e oe as cosaes 3 so: π a π b p π

246 RSULTADOS esá reacoaas ere sí por a sguee epresó: ω c π a π b π p 5-4 oe c es a veoca e a u c µ ε. so sgfca que as posbes frecuecas e oscacó peras ero e a cava esará aas por: p ω cπ 5-4 a b se cooce coo frecuecas e resoaca e a cava. S efos os sguees vecores: abé se ebe cupr as sguees cocoes: ωµ prcpo caa correspoe a u oo ao es ecr a u couo ao e eeros p e acuero co 5-4. Así e capo es ua cobacó e fucoes ferees caa ua co u vaor e a caa ua e esas fucoes a cooceos coo oo. 43

247 RSULTADOS Las cavaes resoaes o resoaores puee ser cosruos a parr e seccoes e ua guía e oas. Debo a as péras por raacó que se prouce e as guías co eracoes aberas geeraee os resoaores se cosrue a parr e seccoes corocrcuaas e os os ereos forao ua caa cerraa o cava. De esa fora os oos e resoaca e ua cava se suee esgar a parr e os oos T o TM que se propaga e a guía coo T p o TM p oe os íces p se refere a úero e varacoes e e paró e oa esacoara e capo e a reccó respecvaee. Así u oo T e ua guía e oas ará ugar s corocrcuaos esa guía a os oos e resoaca T p e e propo resoaor. a fgura 5.43 se ha represeao as srbucoes e capo eécrco e ua cava recaguar correspoees a os oos e resoaca. Fgura 5.43.: Dsrbucó ero e ua cava recaguar e vaor e capo eécrco para os oos resoaes T T o ha varacó respeco e a cooreaa. Vaos ahora a cacuar as frecuecas e resoaca para u oo T p e ua cava recaguar e esoes oraaas.5..5 que erá segú a ecuacó 5-4 ua frecueca e resoaca oae oraaa e c seo c a veoca e a u. Segú 5-39 e vecor erá as sguees copoees: 44

248 RSULTADOS π π p 5-47 a seo a.5. so pca que segú a ecuacó 5-45 e vecor e copoees sea: 5-48 es ecr os oos T p erá coo úca copoee e capo eécrco a copoee. Dscreaos uesro oo e suacó véoo e 6 ceas e acho por 8 ceas e ao 6 ceas e argo co o que se obee ua resoucó espaca Vaos a reaar a suacó uao fucoes e escaa correspoees a res pos sos e fucoes e Daubeches D D D 3. Para que as suacoes se puea reaar e as sas cocoes co os res esqueas uaos escogeos u facor e esaba s asegurao e ese oo a esaba para oos eos. De esa fora e ervao epora quea eerao es 657 ps Para ecar os oos T p acuareos sobre a copoee e capo agéco asgáoe ua srbucó espaca e eo seo cuarao e a reccó e ee co u acho e 65 co cosae e e ee eo seo cuarao e 65 e acho co e a reccó e ee. La srbucó epora será a e u puso gaussao co u acho e 5 que correspoe a u acho e baa oraao e 35c u rearo e. Dao que e os oos T p sóo eeos a copoee e uesreo se reaará sobre cha copoee. Ua ve faos oos os paráeros eaos evoucoar e ssea urae 48 eracoes. Tras obeer a secueca epora correspoee a vaor e capo eécrco e u puo e a esrucura apcaos ua rasforaa rápa e Fourer para eraer 45

249 RSULTADOS su coeo e frecueca. La resoucó e frecueca oraaa e uesro caso es e f 5c. a fgura 5.44 se ha represeao a respuesa e frecueca e a seña aaaa e u puo e e cua a copoee e capo uesreaa es sa e cero para u aor úero e oos. esa fgura se puee aprecar as frecuecas e resoaca e os ses preros oos. Fgura 5.44.: Coeo especra e a seña aaaa frecueca e uaes oraaas. a aba X se uesra as frecuecas e resoaca que heos obeo para os sos pos e fucó wavee epeaos uo co e vaor eórco e obeo eae a écca aar-mrtd [7]. Nuevaee se observa ua fereca ere os vaores obeos uao wavees D os obeos uao wavees D D 3 seo a precsó para esas úas ucho aor co u error respeco e vaor eórco e 6% e e peor e os casos oos T 4 /T 4 free a errores e ore e 5% co as wavees D. Tabé se puee aprecar ua aor precsó uao as wavees D D 3 que a obea eae a écca aar-mrtd. 46

250 RSULTADOS TABLA X D f r error Frecuecas e resoaca oos T p uaes oraaas f 5c D f r error D 3 f r error aar MRTD[7] f r error Aaíco T % % % 999 -% 55 T / T -9% 575-4% 575-4% 58 5 T 3 / T 3-5% 5-5% 5 6% 6-9% T 3 / T 3-5% 55 % 55 % T 4 / T 4 -% 9-5% 95 3% 954 T 33 3 % 3 % 976-8% 3 Coo seguo eepo para vaar e esquea resoa uao se ha cacuao e vaor e a frecueca e resoaca e oo oae T e cuaro cavaes o hoogéeas co eécrcos e ferees esoes pervaes suaos e poscoes sas [8]. a fgura 5.45 se uesra a geoería e chas esrucuras co as esoes e as sas. se cácuo se ha reaao uao fucoes e escaa correspoees a res pos sos e wavees e Daubeches D D D 3. Los resuaos obeos se ha coparao co su vaor eórco co os obeos por oros éoos. 47

251 RSULTADOS Fgura 5.45.: Dferees cavaes resoaes aaaas. La screacó se ha reaao veo e oo e 6 8 ceas e os casos a b e 6 8 ceas e os casos c co o que se obee para oos eos ua screacó espaca oraaa e. facor e esaba escogo ha so s co e cua se sasface e crero e esaba para os res pos e wavees epeaos. ervao e epo quea pues fao a 96 s. La ecacó e as cuaro cavaes se ha reaao se acuao sobre a copoee e capo asgáoe srbucó espaca e eo coseo e a reccó e ee s epeeca respeco e ee eo seo cuarao e achura 6 co e a reccó e ee co e f e roucr a ecacó e fora suave ero e a esrucura. La srbucó epora será a e u puso gaussao co u acho e 6 que correspoe a u acho e baa oraao e 8c u reraso e. Dao que e oo T posee coo copoee o ua a copoee e capo eécrco se aaceará su vaor e u puo arbraro urae a suacó. Tras 48 eracoes se aaa e coeo 48

252 RSULTADOS especra eae ua rasforaa rápa e Fourer obeeo resuaos co ua resoucó e frecueca oraaa e f 8'45-4 c. La frecueca e resoaca e oo T obea uao as ferees fucoes wavee se uesra e a aba XI. ea se puee aprecar a caracerísca habua obea a o argo e oas as suacoes eso es que os vaores cacuaos uao fucoes D D 3 presea coas e error ferores a as obeas co as fucoes D. Aeás esas coas e error so ferores a as obeas eae oros éoos coo FDTD aar-mrtd racoa. TABLA XI Frecueca e resoaca e oo oae T uaes oraaas f 8-4 c cava D aa error D aa error D 3 aa error FDTD [8] aa error aar- MRTD[7] aa error Aaíco [8] a % 3% 3% -3% 4% b % -3% -% 3% 5% c

253 RSULTADOS Propagacó e ua guía e oas recaguar WR9. Coo eepo e suacó e a propagacó e capo eecroagéco e ua guía e oas se ha coserao a propagacó e u oo T e ua guía recaguar WR9 fgura Para reaar esa suacó se ha screao e oo véoo e ceas e acho por ceas e ao ceas e argo obeéose ua screacó espaca e 43. esarroo e os capos se ha reaao uao fucoes D co u úco ve e resoucó es ecr sóo fucoes e escaa cueo cocoes e cooro absorbees PML e os ereos e ee. Coo espesor e a oa PML se ha oao ceas e a reccó u coefcee e refeó e -4. facor e esaba escogo para reaar a suacó ha so s co o que e ervao e epo obeo ha so e 967 ps. Fgura 5.46.: Guía e oas recaguar WR9. Co e f e suar a propagacó e u oo T eeo e cuea que a frecueca e core e oo T es 656 G a frecueca e core e sguee oo es e 3 G se ha ecao a copoee e capo agéco co ua caracerísca epora correspoee a ua seña susoa e G co ua srbucó espaca e eo coseo e a reccó rasversa cosae e a 5

254 RSULTADOS reccó co fora e eo seo cuarao e ogu 6 co 3 e a reccó e ee. as fguras 5.47 se ha represeao e vaor e a copoee e capo eécrco e ferees seccoes e a guía correspoee a sos saes e epo. eas se puee aprecar a fora e oa propagae que aquere e capo a o argo e ee ogua cóo se verfca as cocoes e cooro e os ees rasversaes e a guía. as vsas correspoees a os paos YZ XY se observa que a seña o varía a o argo e ee o que euesra que se raa e u oo. Por oro ao e as vsas e as seccoes XY XZ se observa que a epeeca respeco e a cooreaa ee a fora e eo seo o que euesra que es u oo. couo e esas caraceríscas os uesra que efecvaee se propaga sóo u oo T. a fgura 5.47.c se puee oar a oa e ecacó a parr e a cua se geera os oas propagáose e seos coraros ebo a a preseca e os áos coguos que o esá srbuos reguaree. 5

255 RSULTADOS Fgura 5.47.a.: Dsrbucó espaca e vaor e a copoee e ferees seccoes e a guía WR9 rascurras 4 eracoes ese e coeo e a suacó. 5

256 RSULTADOS Fgura 5.47.b.: Dsrbucó espaca e vaor e a copoee e ferees seccoes e a guía WR9 rascurras 6 eracoes ese e coeo e a suacó. 53

257 RSULTADOS Fgura 5.47.c.: Dsrbucó espaca e vaor e a copoee e ferees seccoes e a guía WR9 rascurras eracoes ese e coeo e a suacó. 54

TESIS DOCTORAL. "Gestión de la pérdida de datos en redes PTN para servicios con requisitos de QoS"

TESIS DOCTORAL. Gestión de la pérdida de datos en redes PTN para servicios con requisitos de QoS TESIS DOCTORAL "Gestó e a péra e atos e rees PTN para servcos co requstos e QoS" Fracsco Javer Roríguez Pérez Departameto e Igeería e Sstemas Iformátcos y Teemátcos Coforma e Drector: Fo.: Año e ectura:

Más detalles

Presentada por: Erick Josué Quiñónez Martínez Nahum Israel Vallecillo Ríos Roberto Enrique Núñez Castro. Tutor: MSc. Leonardo José Sandino Rueda

Presentada por: Erick Josué Quiñónez Martínez Nahum Israel Vallecillo Ríos Roberto Enrique Núñez Castro. Tutor: MSc. Leonardo José Sandino Rueda OOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO E LICECIAO E CIECIAS ACTUARIALES Y FIACIERAS Preseada por: Erick Josué Quiñóez aríez ahu Israel allecillo Ríos Robero Erique úñez Casro Tuor: Sc. Leoardo José Sadio Rueda

Más detalles

Una Estrategia de Acumulación de Reservas Mediante Opciones de Venta de Dólares. El Caso de Banco de México

Una Estrategia de Acumulación de Reservas Mediante Opciones de Venta de Dólares. El Caso de Banco de México Ua Esraega de Acumulacó de Reservas Medae Opcoes de Vea de Dólares. El Caso de Baco de Méxco INDICE I. REUMEN... II. INTRODUCCIÓN...3 III. IV. OPCIONE DE VENTA DE DÓLARE...4 III.. PRINCIPALE CARACTERÍTICA...4

Más detalles

MOF - COMPETENCIA 1 FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

MOF - COMPETENCIA 1 FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS MOF - OMPETENIA FUNDAMENTOS DE LAS OPERAIONES FINANIERAS apalzacó ompuesa. apalzacó Smple. Acualzacó ompuesa y Smple. Equvalecas Faceras. Aplcacoes de la apalzacó y del Descueo. Valores Medos: Ufcacó de

Más detalles

SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO

SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO CAPÍTULO DOS SISTEMAS LINEALES E INVARIANTES EN EL TIEMPO. Iroducció E ese capíulo se iroduce y discue varias propiedades básicas de los sisemas. Dos de ellas, la liealidad y la ivariabilidad e el iempo,

Más detalles

REVISTA INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol., 29, No. 3, 188-200, 2008

REVISTA INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol., 29, No. 3, 188-200, 2008 REVISTA INVESTIGACIÓN OPERACIONAL Vol., 9, No. 3, 88-00, 008 AJUSTE DEL ESTIMADOR DE TABLA DE VIDA PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE RIESGOS COMPETITIVOS DEPENDIENTES Mayel Mrabal Sosa*, Armao Seuc Jo** y

Más detalles

Un Modelo Macroeconómico del Riesgo de Crédito en Uruguay

Un Modelo Macroeconómico del Riesgo de Crédito en Uruguay Un Moelo Macroeconómco el Resgo e Créo en Uruguay Ese rabao busca evaluar el resgo e créo a nvel e la economía en su conuno, eneno como propóso el análss e la esabla nancera; para ello se ulza como proy

Más detalles

RIESGO DE INTERÉS DE LAS OPERACIONES ACTUARIALES CLÁSICAS: UNA VALORACIÓN A TRAVÉS DE LA DURACIÓN

RIESGO DE INTERÉS DE LAS OPERACIONES ACTUARIALES CLÁSICAS: UNA VALORACIÓN A TRAVÉS DE LA DURACIÓN RIEGO ITERÉ A OPERACIOE ACTUARIAE CÁICA: UA VAORACIÓ A TRAVÉ A URACIÓ J. Iñak e a Peña Eeba Iuo de Eudo Facero-Acuarale Uerdad del Paí Vaco REUE E el reee rabajo o rooemo realzar u efoque acuaral a la

Más detalles

REVISTA INVESTIGACION OPERACIONAL Vol. 24, No. 1, 2003

REVISTA INVESTIGACION OPERACIONAL Vol. 24, No. 1, 2003 REVITA IVETIGACIO OPERACIOAL Vol. 4, o., 3 TEORIA DE LA VALORACIO MEDIATE MODELO FIACIERO ETOCATICO, E TIEMPO DICRETO Y E TIEMPO COTIUO Josefia Maríez arbeio, Uiversidade de A Coruña, España Julio García

Más detalles

Resolución numérica de problemas de valor inicial (versión preliminar)

Resolución numérica de problemas de valor inicial (versión preliminar) (versió prelimiar) Cocepos iiciales.- Sea la ecuació diferecial de primer orde co las codició iicial x = f(,x) x( 0 ) = x 0 Para resolverla uméricamee será ecesario previamee comprobar si hay solució y

Más detalles

MEDIDAS DE BIENESTAR EN EL SECTOR SALUD Y EN EL SECTOR PENSIONES

MEDIDAS DE BIENESTAR EN EL SECTOR SALUD Y EN EL SECTOR PENSIONES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA MEDIDAS DE BIENESTAR EN EL SECTOR SALUD Y EN EL SECTOR PENSIONES Caibración CRISTIAN ANDRES MENESES INOSTROZA

Más detalles

CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO. A lo largo de este capítulo se explican los conceptos básicos que se debieron tener y

CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO. A lo largo de este capítulo se explican los conceptos básicos que se debieron tener y Capíulo 3 Marco eórico CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO A lo largo de ese capíulo se explica los cocepos básicos que se debiero eer y cosiderar para la elaboració de la clasificació de maerias primas, los modelos

Más detalles

DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Superficie: Toal de la República: 75,57 km 2 Població Toal: Segú proyeccioes de la Coraloría Geeral de la República la població oal al º de Julio de 2005 es de

Más detalles

TÉCNICAS MATEMÁTICAS DE MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

TÉCNICAS MATEMÁTICAS DE MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS TÉCICAS ATEÁTICAS DE ODELADO DEL COPORTAIETO DE SISTEAS IFORÁTICOS or Rao Pugaer Agoto de 4 TABLA DE COTEIDOS. ITRODUCCIÓ..... PRESETACIÓ GEERAL..... CLASIFICACIÓ DE LOS PROCESOS ESTOCÁSTICOS...... Proceo

Más detalles

VOLUMEN IV CAPITULO 3 METODOLOGÍA PARA LA ACTULIZACIÓN DE LAS CURVA DE COSTOS ÓPTIMOS DE RACIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL

VOLUMEN IV CAPITULO 3 METODOLOGÍA PARA LA ACTULIZACIÓN DE LAS CURVA DE COSTOS ÓPTIMOS DE RACIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD Y GAS NATURAL ESTUDO DE OSTOS DE RAONAMENTO DE ELETRDAD Y GAS NATURAL Volume V apulo 3 forme Fal Revsó. VOLUMEN V APTULO 3 METODOLOGÍA PARA LA ATULZAÓN DE LAS URVA DE OSTOS ÓPTMOS DE RAONAMENTO DE ELETRDAD Y GAS NATURAL

Más detalles

APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN

APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN APLICACI ONES DE LA FUNCI ÓN GENERADORA DE MOMENTOS Adrés Camlo Ramírz Gaa adrs.camlo.ramrz@gmal.com Trabajo d Grado para Opar por l Tulo d Mamáco Drcor: Bgo Lozao Rojas Esadísco Uvrsdad Nacoal d Colomba

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles

CÁLCULO FINANCIERO. Teoría, Ejercicios y Aplicaciones

CÁLCULO FINANCIERO. Teoría, Ejercicios y Aplicaciones 2 CÁLCULO FINANCIERO Teoría, Ejerccos y Aplcacoes 3 Uversdad de Bueos Ares Facultad de Cecas Ecoómcas Autores: Jua Ramó Garca Hervás Actuaro (UBA) Master e Ecoomía y Admstracó (ESEADE). Docete de Posgrado

Más detalles

Manual de Estadística

Manual de Estadística Maual de Estadístca Pag Maual de Estadístca Davd Ruz Muñoz Edtado por eumed et 004 ISBN: 84-688-653-7 Maual de Estadístca Pag ÍNDICE Capítulo I: Capítulo II: Capítulo III: Capítulo IV: Capítulo V: Capítulo

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Análisis Numérico: Matrices y Métodos directos de resolución de SEL

Análisis Numérico: Matrices y Métodos directos de resolución de SEL Matrces, aplcacoes leales y métodos drectos de resolucó de sstemas de ecuacoes leales Grupo de Dámca de Flujos Ambetales Uversdad de Graada Mauel Díez Mguto Ídce Ídce... 2 Lsta de Fguras...3 Lsta de Tablas...

Más detalles

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Iegrcó líc y umérc co Mple INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Auores: Mrí Teres Pérez Rodríguez erper@wmem.es.uv.es, oscrr@wmem.es.uv.es. Oscr Arr Grcí MAPA CONCEPTUAL Decó Propeddes INTEGRAL DE

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

55^ «.. ãflr ao. I>* toneladas: cargado: para Corumbá: pacorumbá: patron. italiano. Joaquin 81. tripulacion. Capitanha dei puerto. Asun.

55^ «.. ãflr ao. I>* toneladas: cargado: para Corumbá: pacorumbá: patron. italiano. Joaquin 81. tripulacion. Capitanha dei puerto. Asun. m ÉítSsHfa» % "fúf- l í VJH ttftjtwíj R ul 55 ãflr ao 20 trpu pasageros \ cte Atnpu KA corta D Desro Áras Argts D Coleta argtna Jóv ta mona R 9 toneneplu Coleta argtna Jóvon Ca ta 7) toargt Pdo tas Tabura?scottr

Más detalles

Al grupo de investigadores de CIMNE por su ayuda y dedicación: Jerzy Rojek, Francisco Zarate, Joan Miquel Canet y Eva Balsa.

Al grupo de investigadores de CIMNE por su ayuda y dedicación: Jerzy Rojek, Francisco Zarate, Joan Miquel Canet y Eva Balsa. Hay hombres que lucha u día y so bueos. Hay otros que lucha u año y so mejores. Hay quees lucha muchos años y so muy bueos. Pero hay los que lucha toda la vda. Esos so los mprescdbles. Maro Beedett A m

Más detalles

Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales

Contrastes para los parámetros de dos poblaciones Normales Esaísica Corases ara los arámeros e os oblacioes Normales Ieeiees eeiees rof r. Jose Jacobo Zubcoff earameo e Ciecias el Mar Biología Alicaa Esaísica Corases ara os oblacioes ieeiees Ejemlo e roblema a

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles