I. Alezatia Fascículo I. EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de I. Alezatia Fascículo I

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I"

Transcripción

1 I. Alezatia Fascículo I EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet Franqueo concertado: 8/98 Administrazioa: Donostia kalea, 1 Administración: c/ Donostia-San Sebastián, 1 Legezko Gordailua: VI VITORIA-GASTEIZ Depósito Legal: VI VITORIA-GASTEIZ LABURPENA SUMARIO I. Alezatia Fascículo I Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales Orrialdea Página JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA EBAZPENA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, giza baliabideen zuzendariarena, lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezartzeari buruzkoa DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Director de Recursos Humanos sobre forma y disfrute de licencias y permisos Agintariak eta Langileria Oposaketak eta Lehiaketak Autoridades y Personal Oposiciones y Concursos BIZKAIKO FORU ALDUNDIA IRAGARKIA, Administrazio Bereziko eskalan karrerako funtzionario egiteko aukera-saioen deialdiari buruzkoa DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ANUNCIO relativo a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el funcionariado de carrera, en la Escala de Administración Especial PAPER BIRZIKLATUA %100 PAPEL RECICLADO 100%

2 5250 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 Prestatu eta Trebatzeko Ikastaroak Cursos de Formación y Perfeccionamiento OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2005eko martxoaren 11koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetarako deia egiten duena DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2005, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 2005eko otsailaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Labastidako (Araba) «Bastida Ikastola» Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe pribatuari Haur Hezkuntzako 2. zikloko unitateak gehitzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko otsailaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Muzkizko (Bizkaia) Marcelo Gangoiti» eta «San Juan Bautista» ikastetxeen eta Sopuertako (Bizkaia) «San Viator» ikastetxearen titulartasunak aldatzea baimentzen duena. AGINDUA, 2005eko martxoaren 3koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oñatiko (Gipuzkoa) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako «Santa Eskolastika» ikastetxe pribatuaren izen espezifikoa aldatzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko otsailaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Barakaldon (Bizkaia) Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatu bat irekitzeko eta jardunean jartzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko martxoaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren 2. zikloko eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko ikasleek atzerrian alemana, frantsesa eta ingelesa ikasteko kurtsoetarako plazen deialdia egiten duena DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN ORDEN de 17 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza la ampliación de unidades de 2.º ciclo de Educación Infantil al centro privado de Educación Infantil y Primaria «Bastida Ikastola» de Labastida (Álava). ORDEN de 23 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza el cambio de titularidad de los centros docentes privados «Marcelo Gangoiti» y «San Juan Bautista», de Muskiz (Bizkaia), y «San Viator» de Sopuerta (Bizkaia). ORDEN de 3 de marzo de 2005, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se autoriza el cambio de denominación específica del Centro privado de Educación Infantil y Primaria «Santa Eskolastika» de Oñati (Gipuzkoa). ORDEN de 22 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza la apertura y funcionamiento de un centro docente privado de Educación Secundaria en el municipio de Barakaldo (Bizkaia). ORDEN de 30 de marzo de 2005, de la Consejera que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Enseñanza Secundaria Postobligatoria

3 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA EBAZPENA, 2005eko otsailaren 8koa, Energia zuzendariarena, Repsol Butano, SA-ri Buruagako gunean (Zigoitiko udalerria) petrolioaren gas likidotuak biltegiratzeko zentroaren eta banatzeko sarearen instalazioak eraikitzeko administrazio-baimena ematen diona. EBAZPENA, 2005eko otsailaren 14koa, Merkataritza zuzendariarena. Honen bidez, merkataritzako ekipamenduak modernizatzeko laguntza-programa aurrera eramateko, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 8ko Aginduan arautu ziren diru-laguntzei dagokienez, 2004ko ekitaldian onuradun izan direnen zerrenda jakinarazten da jendaurrean. EBAZPENA, 2005eko martxoaren 9koa, Merkataritza eta Kontsumo sailburuordearena. Honen bidez argitaratzen da 2005eko ekitaldian Merkataritza Indartzeko Plan Bereziak (MIPB) aurrera eramateko toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia. II. Alezatia DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2005, del Director de Energía, por la que se otorga a Repsol Butano, S.A. la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones del centro de almacenamiento y red de distribución de GLP en el núcleo de Buruaga, municipio de Zigoitia. RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, del Director de Comercio, por la que se hace pública la relación de beneficiarios correspondiente al ejercicio 2004 de las ayudas establecidas en la Orden de 8 de mayo de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se desarrolla el programa de Apoyo a la Modernización de Equipamientos Comerciales. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2005, del Viceconsejero de Comercio y Consumo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a Entidades Locales para la ejecución de los Planes Especiales de Revitalización Comercial (Percos) para el ejercicio Fascículo II KULTURA SAILA AGINDUA, 2005eko martxoaren 29koa, Kultura sailburuarena, ikus-entzunezkoen arloan sorrera, garapen eta produkzioaren aldeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena. NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA EBAZPENA, 2005eko otsailaren 16koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan ernalkuntza autogamoko zereal-hazien kalitatea sustatzeko plana ezartzen duen irailaren 2ko 203/2003 Dekretuaren esparruan 2004ko ekitaldiko diru-laguntzak jaso dituztenen zerrenda argitara ematekoa DEPARTAMENTO DE CULTURA ORDEN de 29 de marzo de 2005, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2004 en el marco del Decreto 203/2003, de 2 de septiembre, por el que se establece un plan de fomento de la calidad de las semillas de cereales de fecundación autógama Justizia Administrazioa Administración de Justicia BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 1 DE BILBAO EDIKTUA, ordainketak ez egiteagatiko desahuzio bati buruzko 870/04 zk.ko hitzezko judizioaren ondoriozkoa EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 870/04 seguido sobre desahucio por falta de pago EDIKTUA, hitzezko judizio bati buruzko 693/04 zk.ko L2 prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento L2 n.º 693/04 seguido sobre juicio verbal. 5368

4 5252 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 2 DE BILBAO EDIKTUA, jabetza horizontal bati buruz bideratutako 377/04 zk.ko L2 prozedura arruntaren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento ordinario L2 n.º 377/04 seguido sobre propiedad horizontal VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ EDIKTUA, finka inmatrikulatzeko jabari-espedientearen gainean burututako 102/05 zk.ko prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento n.º 102/05 sobre expediente de dominio para inmatriculación VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA N. 6 DE VITORIA-GASTEIZ EDIKTUA, titulu ez-judizialak betearazteari buruzko 35/02 zk.ko prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento n.º 35/02 sobre ejecución de títulos no judiciales Iragarkiak Anuncios Obra, Zerbitzu eta Horniduren Enkanteak eta Lehiaketak Subastas y Concursos de Obras, Servicios y Suministros OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA IRAGARKIA, urtean euskal turismoa sustatzeko kanpainaren baliabideak planifikatzea eta Euskadiko turismo-eskaintza aurkeztea helburutzat duen zerbitzu-kontratu administratiboa esleitu dela argitara ematen duena (KBN C02/48/2004 esp.). LEHIAKETA. Iragarkia, «Euskal Herriko Poliziaren Ikastegian segurtasun pribatuaren zerbitzua» helburu duen zerbitzuen administrazio-kontratua esleitzekoa (KBN C02/010/2005 esp.). ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA LEHIAKETA. Iragarkia, Zumarragako (Gipuzkoa) Elgarrestamendi kaleko 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zenbakietan dauden gizarte-etxebizitzen eraikinak berritzeko lanak esleitzeko dena (2/05). JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA ESLEIPENA, Euskal Autonomia Erkidegoko organo judizialak bulego-materialez hornitzeko kontratuarema DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto «Planificación de medios de la campaña de promoción del turismo vasco y presentaciones de la oferta turística de Euskadi para el año 2005.» (Expte. C.C.C. n.º C02/48/2004). CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del contrato administrativo de servicios cuyo objeto es el «Servicio de seguridad privada en la Academia de Policía del País Vasco» (Expte. C.C.C. n.º C02/010/2005). DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del contrato de obras que tiene por objeto la reforma de edificios de viviendas sociales en la c/ Elgarrestamendi números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Zumarraga (Gipuzkoa (2/05). DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ADJUDICACIÓN del contrato para el suministro de material de oficina con destino a los Órganos Judiciales sitos en la Comunidad Autónoma de Euskadi

5 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de LEHIAKETA PUBLIKOA, Euskal Gizarte Ekonomia gauzatzeko lanak kontratatzeko dena CONCURSO PÚBLICO para la contratación de la «Realización de la Economía Social Vasca» OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD IRAGARKIA, Gorlizko Ospitaleko langileak garraiatzeko zerbitzuaren espedientea esleitzeko ebazpena jakinarazteko dena. ESLEIPENA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, Bilboko Eskualderako segurtasun-zerbitzuaren espedientearena. III. Alezatia LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, AS/400 eta Oracle-rako ETL Softwarea kontratatzeko dena. LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, norberaren datuak babesteko informatika-sistema kudeatzeko softwarea kontratatzeko dena. LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, Portugalete-Repelegako Anbulatorioan eskuineko igogailua birmoldatzeko lanak kontratatzeko dena. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ESLEIPENA, Euskal Herriko Unibertsitateko hornigaien kontratuena ANUNCIO por el que se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente relativo a servicio de transporte de personal del Hospital de Gorliz. ADJUDICACIÓN de Comarca de Bilbao, Osakidetza-Servicio vasco de salud, del expediente relativo al servicio de seguridad Comarca de Bilbao. Fascículo III CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de Software ETL para AS/400 y Oracle. CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de un Software de gestión del sistema de información de protección de datos de carácter personal. CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de la obra de remodelación de ascensor derecho en el Ambulatorio Portugalete-Repélega. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO ADJUDICACIÓN de Contratos de suministros de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA IRAGARKIA, 547/2004 administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren administrazio-espedientea bidali dela jakinarazteko eta interesatuak epatzeko dena. HERRIZAINGO SAILA ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Herritarren Segurtasunerako zuzendariak emandako Ebazpenak jakinarazteko dena. ezarritakoa haustearren, zehapen-espedienteak irekitzen dituzten Herrizaingo Saileko Segurtasun Sailburuordetzako Ebazpenak jakinarazteko dena DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN ANUNCIO de remisión del expediente administrativo del recurso contencioso-administrativo n.º 547/04 y emplazamiento de terceros interesados. DEPARTAMENTO DE INTERIOR ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones del Director de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 5393

6 5254 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Herritarren Segurtasunerako zuzendariak emandako Ebazpenak jakinarazteko dena. ezarritakoa haustearren, zehapen-espedienteak irekitzen dituzten Herrizaingo Saileko Segurtasun Sailburuordetzako Ebazpenak jakinarazteko dena. IRAGARKIA, Jesús María Sanz de Acedo Amescoa jaunak eskatuta hasi den 551/05 erreferentzia zenbakiko espedientean berari egindako errekerimendua jakinarazteko dena. Errekerimendu hori Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan azaltzen diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. IRAGARKIA, Segurtasuneko sailburuordearen ebazpen bat jakinarazteko dena. Ebazpen hori, Víctor Manuel Izco Íbero jaunak eskatuta hasi den 511/04 erreferentzia zenbakiko espedienteari dagokio eta Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. IRAGARKIA, Jesús María Mendívil Lizarraga jaunak eskatuta hasi den 548/05 erreferentzia zenbakiko espedientean berari egindako errekerimendua jakinarazteko dena. Errekerimendu hori Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan azaltzen diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA IRAGARKIA, turismoaren alorreko G006/04-T zehapen-espedientearen instruktoreak 2004ko abenduaren 27an egindako ebazpen-proposamena Aurora Campelo Logilde andreari jakinaraztekoa. NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA IRAGARKIA, behean aipaturiko zigor-espedienteari buruz Arrantza zuzendariak emandako ebazpena jakinarazteko. Espediente hori Itsas-arrantzari buruzko martxoaren 13ko 6/1998 Legea ustez urratzeagatik hasi da. ZERGA-AGENTZIA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDEZKARITZA BEREZIA IRAGARKIA, Euskadiko Zerga Administraziorako Agentzia Estatalaren Ordezkaritza Bereziak egin gabe dituen jakinarazpenei buruzkoa ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones del Director de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a D. Jesús María Sanz de Acedo Amescoa en el Expediente con número de referencia 551/05 incoado a su instancia sobre el ejercicio de derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Viceconsejero de Seguridad recaída en el expediente con número de referencia 511/04 incoado a instancia de D. Víctor Manuel Izco Íbero y relativo al ejercicio de los derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a D. Jesús María Mendívil Lizarraga en el Expediente con número de referencia 548/05 incoado a su instancia sobre el ejercicio de derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ANUNCIO por el que se notifica a Doña Aurora Campelo Logilde la Propuesta de Resolucion de , de la Instructora, del expediente sancionador en materia de turismo n.º G006/04-T DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Director de Pesca, del expediente sancionador abajo indicado, en relación a infracción a la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIÓN ESPECIAL DEL PAÍS VASCO ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del país Vasco. 5402

7 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de Pribatuen Iragarkiak Anuncios Particulares ONDARROA LANTZEN, SA LEHIAKETA, babes ofizialeko 48 etxebizitza eta 32 etxebizitza libre dituen Ondarroako Kamiñazpiko bloke batean egin beharreko hormigoizko lanak eta igeltseritza-lanak kontratatzeko dena. IRAGARKIA, Ondarroako udalerrian dagoen Aieriko egoitza-aldearen Barne Eraldaketarako Plan Berezia, Urbanizazio Proiektua eta Birpartzelatze Proiektua idazteko lehiaketa arautuko duen baldintza-plegua onartzeari buruzkoa. ONDARROA LANTZEN S.A. CONCURSO para la contratación de las obras de hormigón y albañilería de un bloque de 48 viviendas de VPO y 32 viviendas libres en Kamiñazpi (Ondarroa). ANUNCIO relativo a la aprobación del pliego de condiciones que regulará el concurso para la redacción del P.E.R.I. (Plan Especial de Reforma Interior), Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación del área Residencial de AIERI del Municipio de Ondarroa. Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 1621 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1621 EBAZPENA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, giza baliabideen zuzendariarena, lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezartzeari buruzkoa. Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzen duen 19/2003 Lege Organikoa indarrean sartu ondoren, artikuluari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio bere lurralde-eremuan diharduten Justizia Administrazioko langileentzako lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezarriko dituzten arauak egitea. Adierazitako Lege Organikoren artikuluak, idazkari judizialen funtzioen artean, Autonomia Erkidegoak baliabide pertsonalen eta materialen arloan dituen funtzioen eraginkortasunerako Autonomia Erkidego horretako organo eskudunarekiko lankidetza ezartzen du. Lankidetza horren inguruan, gobernu-idazkariei zuzendutako Komunikazioa egin zuen Justizia Ministerioak 2004ko urtarrilaren 26an; bertan, lankidetza horren hainbat alderdi zehaztuta daude, hala nola gaixotasun-egoeren jakinarazpena (dagozkien lizentziak emateko) eta titularren eta bitartekoen baimen eta lizentzia-eskaerena. Idazkari judizialek, halaber, oniritzia eman behar die Bulego Judizialeko langileak lanpostura agertu ez izanari lotutako alderdi guztiei. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Director de Recursos Humanos sobre forma y disfrute de licencias y permisos. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del artículo 505.1, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco dictar las normas que establezcan la forma de disfrute y el procedimiento de concesión de licencias y permisos al personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. El artículo de la citada Ley Orgánica establece dentro de las funciones de los Secretarios Judiciales, la colaboración con el órgano competente de la Comunidad Autónoma para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios personales y materiales. Tal colaboración ha sido objeto de Comunicación del Ministerio de Justicia de fecha 26 de enero de 2004 dirigida a los Secretarios/as de Gobierno en la que se concretan aspectos de dicha colaboración, entre ellos la comunicación de las situaciones de enfermedad a efectos de concesión de las correspondientes licencias, de las solicitudes de permisos y licencias de titulares e interinos, asimismo corresponde a los Secretarios Judiciales dar su visto bueno a todos los aspectos que se relacionen con la ausencia del personal de la Oficina Judicial de su puesto de trabajo.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 2005eko maiatzak 17, asteartea N.º 91 ZK. BOPV - martes 17 de mayo de 2005 8737 ANDOAINGO UDALA IRAGARKIA, Andoaingo Bazkardo plazatik Rikardo Arregi kalerainoko obra zibila egiteko eta eskailera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 74 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión

Más detalles

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA

Más detalles

GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA.

GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. GETXOKO ELIZATEKO TOKI- GOBERNUKO BATZAK 2008KO URTARRILAREN 8AN LEHENENGO DEIALDIAN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTAREN LABURPENA. EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129)

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6126 (1/129) Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 6126 244/2010 DEKRETUA, irailaren 21ekoa, Sareko informatika- sistemen administrazioko goi- mailako teknikariaren tituluari

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 1. Disposiciones generales Consejería de La Presidencia PÁGINA Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

ABOKATUOK. Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Pais Vasco Epaile Artean

ABOKATUOK. Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Pais Vasco Epaile Artean 2009/41 año/urtea: 11 octubre/urria ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN KOLEGIO PRESTUAREN ALDIZKARIA Empleados Infi eles Entrevista: Donato Larrañaga, Presidente

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11

LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 2 3 AURKIBIDEA/ÍNDICE LABURDURAK... 7 I. SARRERA... 8 II. IRITZIA... 11 II.1 LEGEA BETETZEARI BURUZKO IRITZIA... 11 II.1.1 Aurrekontua... 11 II.1.2 Langileria... 11 II.1.3 Ondasun erosketa eta zerbitzuak...

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles