I. Alezatia Fascículo I. EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de I. Alezatia Fascículo I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I. Alezatia Fascículo I. EHAA - 2005eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005. www.euskadi.net. I. Alezatia Fascículo I"

Transcripción

1 I. Alezatia Fascículo I EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet Franqueo concertado: 8/98 Administrazioa: Donostia kalea, 1 Administración: c/ Donostia-San Sebastián, 1 Legezko Gordailua: VI VITORIA-GASTEIZ Depósito Legal: VI VITORIA-GASTEIZ LABURPENA SUMARIO I. Alezatia Fascículo I Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales Orrialdea Página JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA EBAZPENA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, giza baliabideen zuzendariarena, lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezartzeari buruzkoa DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Director de Recursos Humanos sobre forma y disfrute de licencias y permisos Agintariak eta Langileria Oposaketak eta Lehiaketak Autoridades y Personal Oposiciones y Concursos BIZKAIKO FORU ALDUNDIA IRAGARKIA, Administrazio Bereziko eskalan karrerako funtzionario egiteko aukera-saioen deialdiari buruzkoa DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA ANUNCIO relativo a la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el funcionariado de carrera, en la Escala de Administración Especial PAPER BIRZIKLATUA %100 PAPEL RECICLADO 100%

2 5250 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 Prestatu eta Trebatzeko Ikastaroak Cursos de Formación y Perfeccionamiento OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2005eko martxoaren 11koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariarena, hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetarako deia egiten duena DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2005, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se convocan pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 2005eko otsailaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Labastidako (Araba) «Bastida Ikastola» Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe pribatuari Haur Hezkuntzako 2. zikloko unitateak gehitzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko otsailaren 23koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Muzkizko (Bizkaia) Marcelo Gangoiti» eta «San Juan Bautista» ikastetxeen eta Sopuertako (Bizkaia) «San Viator» ikastetxearen titulartasunak aldatzea baimentzen duena. AGINDUA, 2005eko martxoaren 3koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oñatiko (Gipuzkoa) Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako «Santa Eskolastika» ikastetxe pribatuaren izen espezifikoa aldatzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko otsailaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Barakaldon (Bizkaia) Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatu bat irekitzeko eta jardunean jartzeko baimena emateko dena. AGINDUA, 2005eko martxoaren 30ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren 2. zikloko eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko ikasleek atzerrian alemana, frantsesa eta ingelesa ikasteko kurtsoetarako plazen deialdia egiten duena DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN ORDEN de 17 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza la ampliación de unidades de 2.º ciclo de Educación Infantil al centro privado de Educación Infantil y Primaria «Bastida Ikastola» de Labastida (Álava). ORDEN de 23 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza el cambio de titularidad de los centros docentes privados «Marcelo Gangoiti» y «San Juan Bautista», de Muskiz (Bizkaia), y «San Viator» de Sopuerta (Bizkaia). ORDEN de 3 de marzo de 2005, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se autoriza el cambio de denominación específica del Centro privado de Educación Infantil y Primaria «Santa Eskolastika» de Oñati (Gipuzkoa). ORDEN de 22 de febrero de 2005, de la Consejera que se autoriza la apertura y funcionamiento de un centro docente privado de Educación Secundaria en el municipio de Barakaldo (Bizkaia). ORDEN de 30 de marzo de 2005, de la Consejera que se convocan plazas para la realización de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero para alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Enseñanza Secundaria Postobligatoria

3 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA EBAZPENA, 2005eko otsailaren 8koa, Energia zuzendariarena, Repsol Butano, SA-ri Buruagako gunean (Zigoitiko udalerria) petrolioaren gas likidotuak biltegiratzeko zentroaren eta banatzeko sarearen instalazioak eraikitzeko administrazio-baimena ematen diona. EBAZPENA, 2005eko otsailaren 14koa, Merkataritza zuzendariarena. Honen bidez, merkataritzako ekipamenduak modernizatzeko laguntza-programa aurrera eramateko, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuaren 2003ko maiatzaren 8ko Aginduan arautu ziren diru-laguntzei dagokienez, 2004ko ekitaldian onuradun izan direnen zerrenda jakinarazten da jendaurrean. EBAZPENA, 2005eko martxoaren 9koa, Merkataritza eta Kontsumo sailburuordearena. Honen bidez argitaratzen da 2005eko ekitaldian Merkataritza Indartzeko Plan Bereziak (MIPB) aurrera eramateko toki-erakundeei diru-laguntzak emateko deialdia. II. Alezatia DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2005, del Director de Energía, por la que se otorga a Repsol Butano, S.A. la autorización administrativa para la construcción de las instalaciones del centro de almacenamiento y red de distribución de GLP en el núcleo de Buruaga, municipio de Zigoitia. RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, del Director de Comercio, por la que se hace pública la relación de beneficiarios correspondiente al ejercicio 2004 de las ayudas establecidas en la Orden de 8 de mayo de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se desarrolla el programa de Apoyo a la Modernización de Equipamientos Comerciales. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2005, del Viceconsejero de Comercio y Consumo, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a Entidades Locales para la ejecución de los Planes Especiales de Revitalización Comercial (Percos) para el ejercicio Fascículo II KULTURA SAILA AGINDUA, 2005eko martxoaren 29koa, Kultura sailburuarena, ikus-entzunezkoen arloan sorrera, garapen eta produkzioaren aldeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena. NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA EBAZPENA, 2005eko otsailaren 16koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoan ernalkuntza autogamoko zereal-hazien kalitatea sustatzeko plana ezartzen duen irailaren 2ko 203/2003 Dekretuaren esparruan 2004ko ekitaldiko diru-laguntzak jaso dituztenen zerrenda argitara ematekoa DEPARTAMENTO DE CULTURA ORDEN de 29 de marzo de 2005, de la Consejera de Cultura, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2004 en el marco del Decreto 203/2003, de 2 de septiembre, por el que se establece un plan de fomento de la calidad de las semillas de cereales de fecundación autógama Justizia Administrazioa Administración de Justicia BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 1 DE BILBAO EDIKTUA, ordainketak ez egiteagatiko desahuzio bati buruzko 870/04 zk.ko hitzezko judizioaren ondoriozkoa EDICTO dimanante del juicio verbal n.º 870/04 seguido sobre desahucio por falta de pago EDIKTUA, hitzezko judizio bati buruzko 693/04 zk.ko L2 prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento L2 n.º 693/04 seguido sobre juicio verbal. 5368

4 5252 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 2 DE BILBAO EDIKTUA, jabetza horizontal bati buruz bideratutako 377/04 zk.ko L2 prozedura arruntaren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento ordinario L2 n.º 377/04 seguido sobre propiedad horizontal VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA N.º 2 DE VITORIA-GASTEIZ EDIKTUA, finka inmatrikulatzeko jabari-espedientearen gainean burututako 102/05 zk.ko prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento n.º 102/05 sobre expediente de dominio para inmatriculación VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA N. 6 DE VITORIA-GASTEIZ EDIKTUA, titulu ez-judizialak betearazteari buruzko 35/02 zk.ko prozeduraren ondoriozkoa EDICTO dimanante del procedimiento n.º 35/02 sobre ejecución de títulos no judiciales Iragarkiak Anuncios Obra, Zerbitzu eta Horniduren Enkanteak eta Lehiaketak Subastas y Concursos de Obras, Servicios y Suministros OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA IRAGARKIA, urtean euskal turismoa sustatzeko kanpainaren baliabideak planifikatzea eta Euskadiko turismo-eskaintza aurkeztea helburutzat duen zerbitzu-kontratu administratiboa esleitu dela argitara ematen duena (KBN C02/48/2004 esp.). LEHIAKETA. Iragarkia, «Euskal Herriko Poliziaren Ikastegian segurtasun pribatuaren zerbitzua» helburu duen zerbitzuen administrazio-kontratua esleitzekoa (KBN C02/010/2005 esp.). ETXEBIZITZA ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA LEHIAKETA. Iragarkia, Zumarragako (Gipuzkoa) Elgarrestamendi kaleko 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 zenbakietan dauden gizarte-etxebizitzen eraikinak berritzeko lanak esleitzeko dena (2/05). JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA ESLEIPENA, Euskal Autonomia Erkidegoko organo judizialak bulego-materialez hornitzeko kontratuarema DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANUNCIO por el que se da publicidad a la adjudicación del contrato administrativo de servicios que tiene por objeto «Planificación de medios de la campaña de promoción del turismo vasco y presentaciones de la oferta turística de Euskadi para el año 2005.» (Expte. C.C.C. n.º C02/48/2004). CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del contrato administrativo de servicios cuyo objeto es el «Servicio de seguridad privada en la Academia de Policía del País Vasco» (Expte. C.C.C. n.º C02/010/2005). DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES CONCURSO. Anuncio para la adjudicación del contrato de obras que tiene por objeto la reforma de edificios de viviendas sociales en la c/ Elgarrestamendi números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Zumarraga (Gipuzkoa (2/05). DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ADJUDICACIÓN del contrato para el suministro de material de oficina con destino a los Órganos Judiciales sitos en la Comunidad Autónoma de Euskadi

5 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de LEHIAKETA PUBLIKOA, Euskal Gizarte Ekonomia gauzatzeko lanak kontratatzeko dena CONCURSO PÚBLICO para la contratación de la «Realización de la Economía Social Vasca» OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD IRAGARKIA, Gorlizko Ospitaleko langileak garraiatzeko zerbitzuaren espedientea esleitzeko ebazpena jakinarazteko dena. ESLEIPENA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, Bilboko Eskualderako segurtasun-zerbitzuaren espedientearena. III. Alezatia LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, AS/400 eta Oracle-rako ETL Softwarea kontratatzeko dena. LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, norberaren datuak babesteko informatika-sistema kudeatzeko softwarea kontratatzeko dena. LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuarena, Portugalete-Repelegako Anbulatorioan eskuineko igogailua birmoldatzeko lanak kontratatzeko dena. EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA ESLEIPENA, Euskal Herriko Unibertsitateko hornigaien kontratuena ANUNCIO por el que se da publicidad a la resolución de adjudicación del expediente relativo a servicio de transporte de personal del Hospital de Gorliz. ADJUDICACIÓN de Comarca de Bilbao, Osakidetza-Servicio vasco de salud, del expediente relativo al servicio de seguridad Comarca de Bilbao. Fascículo III CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de Software ETL para AS/400 y Oracle. CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de un Software de gestión del sistema de información de protección de datos de carácter personal. CONCURSO PÚBLICO de Osakidetza-Servicio vasco de salud, para la contratación de la obra de remodelación de ascensor derecho en el Ambulatorio Portugalete-Repélega. UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO ADJUDICACIÓN de Contratos de suministros de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Beste Iragarki Ofizial Batzuk Otros Anuncios Oficiales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA IRAGARKIA, 547/2004 administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren administrazio-espedientea bidali dela jakinarazteko eta interesatuak epatzeko dena. HERRIZAINGO SAILA ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Herritarren Segurtasunerako zuzendariak emandako Ebazpenak jakinarazteko dena. ezarritakoa haustearren, zehapen-espedienteak irekitzen dituzten Herrizaingo Saileko Segurtasun Sailburuordetzako Ebazpenak jakinarazteko dena DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN ANUNCIO de remisión del expediente administrativo del recurso contencioso-administrativo n.º 547/04 y emplazamiento de terceros interesados. DEPARTAMENTO DE INTERIOR ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones del Director de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 5393

6 5254 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de 2005 ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Herritarren Segurtasunerako zuzendariak emandako Ebazpenak jakinarazteko dena. ezarritakoa haustearren, zehapen-espedienteak irekitzen dituzten Herrizaingo Saileko Segurtasun Sailburuordetzako Ebazpenak jakinarazteko dena. IRAGARKIA, Jesús María Sanz de Acedo Amescoa jaunak eskatuta hasi den 551/05 erreferentzia zenbakiko espedientean berari egindako errekerimendua jakinarazteko dena. Errekerimendu hori Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan azaltzen diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. IRAGARKIA, Segurtasuneko sailburuordearen ebazpen bat jakinarazteko dena. Ebazpen hori, Víctor Manuel Izco Íbero jaunak eskatuta hasi den 511/04 erreferentzia zenbakiko espedienteari dagokio eta Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. IRAGARKIA, Jesús María Mendívil Lizarraga jaunak eskatuta hasi den 548/05 erreferentzia zenbakiko espedientean berari egindako errekerimendua jakinarazteko dena. Errekerimendu hori Norberaren Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan azaltzen diren eskubideak betearazteari buruzkoa da. INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA IRAGARKIA, turismoaren alorreko G006/04-T zehapen-espedientearen instruktoreak 2004ko abenduaren 27an egindako ebazpen-proposamena Aurora Campelo Logilde andreari jakinaraztekoa. NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA IRAGARKIA, behean aipaturiko zigor-espedienteari buruz Arrantza zuzendariak emandako ebazpena jakinarazteko. Espediente hori Itsas-arrantzari buruzko martxoaren 13ko 6/1998 Legea ustez urratzeagatik hasi da. ZERGA-AGENTZIA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDEZKARITZA BEREZIA IRAGARKIA, Euskadiko Zerga Administraziorako Agentzia Estatalaren Ordezkaritza Bereziak egin gabe dituen jakinarazpenei buruzkoa ANUNCIO por el que se notifican las resoluciones del Director de Seguridad Ciudadana de los expedientes que abajo se indican, incoados con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ANUNCIO por el que se notifican las Resoluciones de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, con relación a infracciones de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a D. Jesús María Sanz de Acedo Amescoa en el Expediente con número de referencia 551/05 incoado a su instancia sobre el ejercicio de derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Viceconsejero de Seguridad recaída en el expediente con número de referencia 511/04 incoado a instancia de D. Víctor Manuel Izco Íbero y relativo al ejercicio de los derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ANUNCIO por el que se notifica el requerimiento realizado a D. Jesús María Mendívil Lizarraga en el Expediente con número de referencia 548/05 incoado a su instancia sobre el ejercicio de derechos contenidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO ANUNCIO por el que se notifica a Doña Aurora Campelo Logilde la Propuesta de Resolucion de , de la Instructora, del expediente sancionador en materia de turismo n.º G006/04-T DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y PESCA ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Director de Pesca, del expediente sancionador abajo indicado, en relación a infracción a la Ley 6/1998, de 13 de marzo, de pesca marítima AGENCIA TRIBUTARIA DELEGACIÓN ESPECIAL DEL PAÍS VASCO ANUNCIO de notificaciones pendientes de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del país Vasco. 5402

7 EHAA eko apirilak 5, asteartea N.º 63 ZK. BOPV - martes 5 de abril de Pribatuen Iragarkiak Anuncios Particulares ONDARROA LANTZEN, SA LEHIAKETA, babes ofizialeko 48 etxebizitza eta 32 etxebizitza libre dituen Ondarroako Kamiñazpiko bloke batean egin beharreko hormigoizko lanak eta igeltseritza-lanak kontratatzeko dena. IRAGARKIA, Ondarroako udalerrian dagoen Aieriko egoitza-aldearen Barne Eraldaketarako Plan Berezia, Urbanizazio Proiektua eta Birpartzelatze Proiektua idazteko lehiaketa arautuko duen baldintza-plegua onartzeari buruzkoa. ONDARROA LANTZEN S.A. CONCURSO para la contratación de las obras de hormigón y albañilería de un bloque de 48 viviendas de VPO y 32 viviendas libres en Kamiñazpi (Ondarroa). ANUNCIO relativo a la aprobación del pliego de condiciones que regulará el concurso para la redacción del P.E.R.I. (Plan Especial de Reforma Interior), Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación del área Residencial de AIERI del Municipio de Ondarroa. Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 1621 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1621 EBAZPENA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, giza baliabideen zuzendariarena, lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezartzeari buruzkoa. Botere Judizialaren Lege Organikoa aldatzen duen 19/2003 Lege Organikoa indarrean sartu ondoren, artikuluari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio bere lurralde-eremuan diharduten Justizia Administrazioko langileentzako lizentziak eta baimenak emateko prozedura eta gozatzeko modua ezarriko dituzten arauak egitea. Adierazitako Lege Organikoren artikuluak, idazkari judizialen funtzioen artean, Autonomia Erkidegoak baliabide pertsonalen eta materialen arloan dituen funtzioen eraginkortasunerako Autonomia Erkidego horretako organo eskudunarekiko lankidetza ezartzen du. Lankidetza horren inguruan, gobernu-idazkariei zuzendutako Komunikazioa egin zuen Justizia Ministerioak 2004ko urtarrilaren 26an; bertan, lankidetza horren hainbat alderdi zehaztuta daude, hala nola gaixotasun-egoeren jakinarazpena (dagozkien lizentziak emateko) eta titularren eta bitartekoen baimen eta lizentzia-eskaerena. Idazkari judizialek, halaber, oniritzia eman behar die Bulego Judizialeko langileak lanpostura agertu ez izanari lotutako alderdi guztiei. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Director de Recursos Humanos sobre forma y disfrute de licencias y permisos. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003 de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del artículo 505.1, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco dictar las normas que establezcan la forma de disfrute y el procedimiento de concesión de licencias y permisos al personal al servicio de la Administración de Justicia destinado en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma. El artículo de la citada Ley Orgánica establece dentro de las funciones de los Secretarios Judiciales, la colaboración con el órgano competente de la Comunidad Autónoma para la efectividad de las funciones que éstas ostentan en materia de medios personales y materiales. Tal colaboración ha sido objeto de Comunicación del Ministerio de Justicia de fecha 26 de enero de 2004 dirigida a los Secretarios/as de Gobierno en la que se concretan aspectos de dicha colaboración, entre ellos la comunicación de las situaciones de enfermedad a efectos de concesión de las correspondientes licencias, de las solicitudes de permisos y licencias de titulares e interinos, asimismo corresponde a los Secretarios Judiciales dar su visto bueno a todos los aspectos que se relacionen con la ausencia del personal de la Oficina Judicial de su puesto de trabajo.

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net EHAA - 2006ko azaroak 22, asteazkena N.º 223 ZK. BOPV - miércoles 22 de noviembre de 2006 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 8 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 64 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA DECRETO 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo

Más detalles

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO

miércoles 22 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 74 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, del Director de Gestión

Más detalles

martes 10 de febrero de 2015 SUMARIO

martes 10 de febrero de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 27 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD DECRETO 10/2015, de 3 de febrero, de segunda modificación

Más detalles

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO

martes 7 de abril de 2015 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 63 SUMARIO DISPOSICIONES GENERALES ORDEN de 1 de abril de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fija

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 2. Autoridades y personal. 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 2. Autoridades y personal 2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo PÁGINA Resolución de 8 de febrero de 2013,

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO BARRIO BAROJA LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI IDATZIZKO ERANTZUNA. (10/10/05/2028)

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica. - Conciertos educativos. - Centros en Crisis. - Ayudas de comedor para

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

I.- ANTECEDENTES DE HECHO EB 2015/040 Resolución 052/2015, de 5 de mayo de 2015, del titular del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia Erkidegoko Kontratuen inguruko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de 29 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 03/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CATEDRÁTICOS. Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias. Otras Resoluciones. Año XXIX Viernes 15 de julio de 2011.

Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias. Otras Resoluciones. Año XXIX Viernes 15 de julio de 2011. 139 Año XXIX Viernes 15 de julio de 2011 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda Correción de errores del Decreto

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 1. Disposiciones generales Consejería de Hacienda y Administración Pública PÁGINA Decreto 113/2016, de 21 de junio, por el que se autoriza la concertación de operaciones

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ Segurtasun sailburua Consejera de Seguridad SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, MISTO-UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, SEGURTASUN SAILAK SINATUTAKO HITZARMENEI BURUZKO INFORMAZIO DOKUMENTATUA ESKATU ZUEN. HONA

Más detalles

GUÍA-ÚTIL. Propiedad Horizontal. Eliminación de Barreras. Ordenanza Vitoria-Gasteiz II. asociación de personas con discapacidad física de álava

GUÍA-ÚTIL. Propiedad Horizontal. Eliminación de Barreras. Ordenanza Vitoria-Gasteiz II. asociación de personas con discapacidad física de álava GUÍA-ÚTIL GUÍA-ÚTIL Propiedad Horizontal. Eliminación de Barreras. Ordenanza Vitoria-Gasteiz II asociación de personas con discapacidad física de álava arabako gutxitasun fisikoa duten pertsonen elkartea

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO INSTITUTU BERRIAREN IKASTETXE LAGUNTZAILEEI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI

Más detalles

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente.

HECHOS. PRIMERO.- Con fecha 18 de octubre de 2010 se dicta acuerdo de inicio del expediente. OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Gipuzkoako Lurralde Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Dirección Territorial de Gipuzkoa RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2010, DE LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANIDAD

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

Sumario. I. Disposiciones generales. Autoridades y personal Oposiciones y concursos. Año XXXIV Miércoles 22 de junio de 2016

Sumario. I. Disposiciones generales. Autoridades y personal Oposiciones y concursos. Año XXXIV Miércoles 22 de junio de 2016 119 Sumario Año XXXIV I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases que regirán en las convocatorias

Más detalles

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA. 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar Errepublikari «Lagun Onari» goraipamena emateko EHAA - 2006ko urriak 23, astelehena N.º 202 ZK. BOPV - lunes 23 de octubre de 2006 20437 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 5211 200/2006 DEKRETUA, urriaren 17koa, Argentinar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 12 de septiembre de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTO DE CULTURA 4106 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2012, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública y de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO Jueves, 16 de septiembre de 2010 Núm.215 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SUMARIO I. Pr in c i pa d o d e As t u r ia s Ot r a s Di s p o s i c i o n e s Co n s e j e r í a d e Pr e s i d e n

Más detalles

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales

B O J A. Boletín Oficial de la SUMARIO. 1. Disposiciones generales SUMARIO B O J A Boletín Oficial de la 1. Disposiciones generales Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales PÁGINA Decreto 167/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba la creación

Más detalles

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO D. Carmelo Barrio Baroja Parlamento Vasco Becerro de Bengoa, s/n 01071 VITORIA-GASTEIZ

PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO D. Carmelo Barrio Baroja Parlamento Vasco Becerro de Bengoa, s/n 01071 VITORIA-GASTEIZ OSASUN ETA KONTSUMO SAILA Osasun eta Kontsumo Sailburua Sailburuaren Kabineteko Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO Consejero de Sanidad y Consumo Dirección del Gabinete del Consejero PRESIDENCIA

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de diciembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 26 de diciembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES LEHENDAKARITZA 5481 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan Becas de especialización de profesionales en el área de

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. ANTECEDENTES DE HECHO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CUYO OBJETO

Más detalles

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día.

RESULTANDO que el anuncio de licitación se publicó en el B.O.P.V. nº 193 de fecha 6 de octubre de 2010 y en el perfil del contratante ese mismo día. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SERVICIOS QUE TIENE POR

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR

DELEGACIÓN DE HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA Y RÉGIMEN INTERIOR OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO JMT/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 30 de abril de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 30 de abril de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 1935 ORDEN de 17 de abril de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas

Más detalles

ANEXO 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

ANEXO 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS (Volver al índice) VII. Legegintzaldia / VII Legislatura N.º 112 zk. 2003.10.16 / 16.10.2003 ANEXO 3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS 12526 REFERENCIAS NORMATIVAS NORMATIVA INTERNACIONAL Naciones

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

SUMARIO. Concurso de méritos Orden 4667/2010, de 8 de septiembre, por la que se convocan puestos de trabajo para

SUMARIO. Concurso de méritos Orden 4667/2010, de 8 de septiembre, por la que se convocan puestos de trabajo para BOLETIN DE OFICIAL LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 1 I. COMUNIDAD DE MADRID SUMARIO B) Autoridades y Personal Convocatoria pruebas selectivas Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2010, por la

Más detalles

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO ALDIZKARI OFIZIALETARA LOTURAK ENLACES A LOS BOLETINES OFICIALES Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala (GAO)- Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG): https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 201 Año XXX Lunes 15 de octubre de 2012 I. Disposiciones generales Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 3 de

Más detalles

viernes 30 de diciembre de 2016 SUMARIO

viernes 30 de diciembre de 2016 SUMARIO BOPV BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO www.euskadi.net N.º 248 SUMARIO AUTORIDADES Y PERSONAL Nombramientos, situaciones e incidencias LEHENDAKARITZA DECRETO 252/2016, de 27 de diciembre, por el que se dispone

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 15 de julio de 2011 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 3588 ORDEN de 22 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan becas

Más detalles

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 28 de diciembre

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 28 de diciembre Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 28 de diciembre Boletín Oficial del Estado CORRECCIÓN de erratas (Boletín Oficial del Estado de CUERPOS DOCENTES. CORRECCIÓN de erratas en la Orden ECI/4027/2004,

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 26 de septiembre Boletín Oficial del Estado Resolución de 08/09/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CUERPOS DOCENTES. Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Universidad de Vigo, por

Más detalles

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre

Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre Confederación de STEs-i Reseñas de BOEs 19 de noviembre Boletín Oficial del Estado ORDEN de 28/10/2004 (Boletín Oficial del Estado de CENTROS. ORDEN de 28 de octubre de 2004, por la quese dispone la celebración

Más detalles

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros.

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN RICARDO GATZAGAETXEBARRIA JAUNAK EKONOMIA ETA OGASUN SAILBURUARI EGINDAKO

Más detalles

Bilbao. Palacio de Justicia (Biblioteca- Planta 7ª). C/ Buenos Aires nº 6. 6 y 7 de noviembre de 2014 ORGANIZAN. Consejo General del Poder Judicial

Bilbao. Palacio de Justicia (Biblioteca- Planta 7ª). C/ Buenos Aires nº 6. 6 y 7 de noviembre de 2014 ORGANIZAN. Consejo General del Poder Judicial CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL XI JORNADAS DE DERECHO PENAL EN HOMENAJE A JOSÉ MARÍA LIDÓN: Estudios sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la corrupción en el ámbito público

Más detalles

2014ko urriaren 28ean egindako Plenoa. GAO 244 Zbkia, 2014ko abenduaren 23a.

2014ko urriaren 28ean egindako Plenoa. GAO 244 Zbkia, 2014ko abenduaren 23a. TELEFONO MUGIKORRAREN ZERBITZUAK EMATEN DITUZTEN ENPRESEK UDALAREN JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATUA ETA APROBETXAMENDU BEREZIA EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA ARAUTZEKO ORDENANTZA. 2014ko urriaren

Más detalles

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 3 de septiembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 3 de septiembre de 2012 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3973 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2012, de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal, por la que se procede a la apertura y actualización

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería

mentos sustantivos de su ejercicio, atribuidas a la Viceconsejería EHAA - 2007ko ekainak 22, ostirala N.º 120 ZK. BOPV - viernes 22 de junio de 2007 15031 edota, eskumen horiek gauzatzean, funtsezko elementuak lagatzen direnik, horiek denak Hezkuntza, Unibertsitate eta

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Decreto 47/1996, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid.

Decreto 47/1996, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid. DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA HABILITACIÓN Y ACTIVIDAD DE GUÍA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID Decreto 47/1996, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo

Más detalles

NORMATIVA PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2009

NORMATIVA PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2009 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN Normativa Septiembre 2009 1 NORMATIVA PUBLICADA EN SEPTIEMBRE 2009 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BOE 04.09.09 ORDEN de 25/08/2009. CUERPOS DOCENTES. PROGRAMAS EN EL EXTERIOR. Orden

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Viernes, 6 de Marzo de 1998 Número 28 1998ko Martxoaren 6a, Ostirala 28. Zenbakia 8 SUMARIO JUNTAS GENERALES DE ALAVA Normas Forales PAGINA Norma Foral 5/1998, de 23 de febrero, de Patrimonio del Territorio

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR N -130. Zk-130

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR N -130. Zk-130 386 EHAA - 1997ko urtarrilak 9, osteguna N.º 5 ZK. B.O.P.V. - jueves 9 de enero de 1997 OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SANIDAD IRAGARPENA, Carmen Pérez Vidaburu andreari, Centro Médico Bertoon-eko titular

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/478 (1) EHAA - 2009ko urtarrilak 30, ostirala N.º 21 ZK. BOPV - viernes 30 de enero de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/478 (1) EHAA - 2009ko urtarrilak 30, ostirala N.º 21 ZK. BOPV - viernes 30 de enero de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 478 AGINDUA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Haur Hezkuntzako, Lehen

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 6 de 10-i-2012 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Economía y Empleo Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se convocan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 26 de marzo de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. miércoles 26 de marzo de 2014 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 59 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 1430 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 8655 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Presidencia y Empleo 2483 Orden de 19 de febrero de 2015 de la Consejería de Presidencia y Empleo por la que se establecen las bases

Más detalles

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- La Directora General, María José Vázquez Morillo. Página núm. 17.806 BOJA núm. 156 Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de la vista el día 14 de diciembre de 2004 alas 10,10 horas. Publicándose la presente para notificación a todos

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA N -4332. Zk-4332 14576 EHAA - 2003ko uztailak 28, astelehena N.º 146 ZK. BOPV - lunes 28 de julio de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA Zk-4332 AGINDUA, 2003ko uztailaren

Más detalles

En virtud de lo expuesto, esta Consejería de Educación ha dispuesto:

En virtud de lo expuesto, esta Consejería de Educación ha dispuesto: Sevilla, 17 de abril 2006 BOJA núm. 71 Página núm. 23 ORDEN de 8demarzo de 2006, por la que se convocan estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de Formación

Más detalles

BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES

BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES BOLSA DE TRABAJO DE EDUCADORES/AS DE CENTRO DE MENORES El Tribunal, reunido en sesión ordinaria en fecha 4 de diciembre de 2014, ha acordado Aprobar el diseño del proceso selectivo, que queda como sigue:

Más detalles