Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió"

Transcripción

1 Versió en català Castellano and english below tragantdansa [educació i creació en moviment] c/reig i bonet, 23 bx Barcelona foto:korina Kaisershot Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió de Gener a Juny 2015

2 presentació [ inside MOVEMENT ] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit i impartit per Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació i teoria i reflexió. [ inside MOVEMENT ] s adreça a qualsevol persona amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corportal interessada en aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal. objectius + Oferir uns coneixements sòlids i de qualitat en dansa contemporània i estudis del moviment. + Oferir una formació que integri i relacioni diversos continguts / coneixements: consciència corporal, tècniques del moviment, treball de creació, i teoria i reflexió. + Oferir eines pràctiques i teòriques que ampliïn les possibilitats de moviment, l autoconeixement, l expressió i la creativitat, a través del treball de cos i de la dansa. + Oferir una experiència d aprenentatge de la dansa centrat en uns continguts fonamentals perquè cada individu pugui després (in)corporar los al seu àmbit professional (educatiu, social, salut, artístic, etc.) i/o també en el seu desenvolupament personal. + Oferir una formació que afavoreixi la salut i el benestar.

3 continguts àrees àrea: tècnica de moviment i entrenament Treball dirigit a l estudi del moviment i els seus principis, així com l aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destresses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal. Ho farem a través d exercicis dirigits d acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment seqüències coreogràfiques, i treballs d exploració i recerca dels principis i patrons de moviment. àrea: treball de creació Treball dirigit a l aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment. Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu i anar descrobrint un criteri artístic propi. Ho farem a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d improvisació i recursos de composició, i a partir de l elaboració de propostes de creació. àrea: anatomia i consciència sensorial Treball dirigit a millorar l ús del pròpi cos, la seva escolta, eficiència i matissos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in)corporarem i/o re aprendrem diversos patrons de moviment per tal d arribar a un cos/ment disponible i sa. Ho farem a través de l estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial i la consciència a través del moviment. àrea: teoria i reflexió Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l art i el llenguatge del moviment dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l Olga, treballs presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats xerrades i vídeoprojeccions.

4 què inclou el programa + període del 12 de gener al 26 de juny 2015 Primer període: del 12 gener al 27 març Segon període: del 7 abril al 26 juny Festius: del 30 Març al 6 d abril (setmana Santa), 1 Maig, 23 i 24 juny + classes setmanals un total de 300 hores 13 hores presencials durant la setmana: els dimarts, i dijous de 9:30 a 14h i dimecres de 11 a 15h DIMARTS DIMECRES DIJOUS 9:30 11:30h tècnica de moviment 11:30 12hpausa 12 14h improvisació creació 11 13h anatomia i consciència sensorial 13 13:15h pausa 13:15h 15h teoria i reflexió 9:30 11:30h tècnica de moviment 11:30 12h pausa 12 14h improvisació creació + realització de treballs teòrics i pràctics, memòria i assistència a activitats cada persona invertirà un nombre d hores setmanals(no presencials) per a la realització dels treballs i activitats requerits: asistència a espectacles i possibles conferències, lectures d articles i resums, 2 treballs teòrics amb presentació per escrit i a classe, assajos pels treballs de creació... + sessions amb professionals convidats 2 sessions a cada període + taller taller Dansa i Natura (27, 28 i 29 març) a l Alzina de l Aguda (la Noguera, Lleida) + portes obertes del treball de creació divendres 19 juny + avaluacions / entrevistes individuals del primer període: setmana posterior a la Setmana Santa del segon període i del conjunt de la formació: primera quinzena Juliol

5

6 metodologia Combinarem l aprenentatge vivencial dels coneixements amb el treball de recerca pràctic i teòric. Posarem especial èmfasi en sentir, qüestionar, investigar i compartir el processos i els resultats amb el grup. Treballarem amb un nombre reduït d alumnes per facilitar l intercanvi entre els membres del grup i també poder fer un seguiment proper i individualitzat de cada persona. avaluació Es farà una avaluació continuada amb feedback en el dia a dia i al final de cada període de treball. Per a l obtenció del certificat i acompliment satisfactori d aquesta formació es requereix: + assistència mínima del 85% (en cada una de les àrees) + memòries: lliurament de la memòria després del primer període i després del segon període + completar totes les tasques requerides: lliurament de treballs teòrics i pràctics, i assistència a les activitats programades a qui ens dirigim Aquest programa de formació s adreça a qualsevol persona que desitgi adquirir un desenvolupament artístic endinsant se en els coneixements de dansa des de les vessants de consciència corporal, tècnica, creació i teoria reflexió. Es demana tenir experiència en dansa contemporània (mínim nivell intermig), i en altres treballs de moviment i /o arts escèniques i/o treball de creació o improvisació. preu + total de repartit en 6 pagaments + primer pagament abans de l inici del curs: (en concepte de dipòsit que s abonarà en l últim pagament). En cas de no finalitzar el curs no es retornarà aquest import (de febrer a maig). Pagament amb domiciliació bancaria a l inici de cada mes (darrer pagament al juny) + el taller Dansa i Natura tindrà un cost a part (entre 120 i 150 depenent del número de persones en el grup de la formació). sol licituds Si estàs interessat/da en formar part d aquest grup de Formació cal que ens enviïs: + teu Currículum general i relacionat amb la dansa + Carta de Motivació, abans del 7 de Novembre 2014, a (assumpte: [ inside MOVEMENT] 2015) En la primera quincena de Novembre tindràn lloc entrevistes individuals per acabar de definir el grup.

7 direcció professorat Les diferents matèries i continguts seràn impartides i guiades per l Olga Tragant. Comptarem també amb alguns artistes i especialistes convidats (2 en cada període) que vindran a dirigir algunes sessions. Olga Tragant Tr aj e c t òr ia for mativa. L licenc iada e n Ed ucac ió F í sica ( I NEF) per la Universita t de Barce l ona. Gràc ies a una beca Fulbr i gh t d e la Ca ixa, viatja i resideix a l s Estats Un its ( ) on estud i a a la Universita t d Illino is a Urbana Cha m pa ign ( M àster en Dansa Con t emporàn ia i Màs t er en Ps ic o l ogi a de l Ac ti vi tat F í s i c a ), i en d i verses escoles d e No va York (Mo ve m en t Research, Susan Kle i n Schoo l, Trish a Brown School). L an y via t ja a Ams t erda m a m b una beca del Minis ter i o de Educación y Cultura per a l ampliació d es tud i s a l es t rang er per estudiar a la Scho ol for New Dance De ve lopmen t (SNDO). I l estiu d e l 20 02, i gr àcies a una sego na beca d e l Min isterio, rea l itza una es ta da a l Japó per es tud i ar da nsa Bu toh. Ha altern at la dansa ( d iverses tècniques d e la da nsa con t e m porània, sobre t o t r e lease, i la impr o visació, la co mposic ió, e l bu to h, amb e l s es tud i s d e treb alls corpora l s. Especialmen t i des de l an y se gueix e l s es tudis d Ana t omia pel Movime nt amb Bland ine Ca lais Germain. Aquest any 2014 ha realitzat la formació: Periné i Moviment (d Anatomia pel Moviment). T r a j ectò r ia a r tística. L Olga comença la se va ac tivita t crea dora a Nord A mèrica, a la dècada dels 90. Men t res viu a Illino is forma par t d e la Illinois D ance Thea ter Co., ba llant p e ces de Doug las Nielsen, Dou g las Du nn, Beb e e Miller i René e Wad l eigh en tre altr es. A Nova York b a lla per d i verses c o mpan yies i coreò g ra fs indepe ndents: Sa ll y Gross, An n Car l son, Meg Wolfe i Rosa Me i. A Ams t erda m b a lla en un espec tacle de Eileen Stand le y. Al Japó es tudia i actua amb la compan yia Da irakudakan i a m b me mbres de Sanka i Juku. A par tir de l an y 1993 comença e l s seus treba lls de creac ió. Entre les p e ces cur t es ca l menc ionar : Wit h / W ithout, Ànima d Hora, A p petit e, Su it e d Aigu a. Pos t er ior m en t realitza espectacles més llar gs com ara Ales de plo m, L l aços, Ras t res, Com voldria ser, i F i gures de Pols. Les darreres creacio ns han rebu t el sup o rt de les institucio ns pú bliques ca ta lanes ( E n t ita t Au tò n o ma de D i fusió Cu ltural, CONC A, ICU B ). Els treba lls de traga ntdansa s han po gu t veure e n diferen t s tea t res i s a les de C a ta lunya, Illes Balears, França, Por t uga l, Holan d a, Es ta ts Un i t s, Marr oc, Mè xic i J apó. Trajectòria docent. Ha do na t c l asses de dansa i tr eba ll de cos a la Univeritat d Illin ois, a la Un iversita t de Barce l ona ( I N E F), a la Universita t Politècn i ca de Barce l ona, a l esco la d Osteop atia de Barce l ona i a var i s cen t res de da nsa i centres cultur als. Avalada per una àmp lia experiènc ia en formació i docè n cia ( dura n t vin t an ys), l O l ga T r agan t h a d ona t classes d improvisac ió, movimen t crea tiu, co mposic ió, d ansa con t e m porània i consciència corpor al/sensor ial a grups de pro f ess i onals i ama t eurs ad ults. També ha dir i g i t classes per a ne ns, g e n t gran, i a p e rsones a m b d i scapacitats ps íquiques i fís iques. Des de l an y 2 000, concen tra gra n par t de l treba ll docen t a l espa i tragan tdansa, to t i qu e c ontinua col labor an t amb a l tr es cen t res i pr ofessionals.

8 Algunes valoracions fetes per alumnes d anteriors edicions: He aprendido mucho, he superado mucho, he crecido mucho. Gracias! Me ha cambiado la vida. Todavía no sé cómo y a dónde, pero se me ha abierto un nuevo mundo que llevaré conmigo y que me dirigirá a nuevas metas. Me sentía muy bien, cada día de estar ahí. Ni un día pensaba que prefiero hacer otra cosa, cosa que me suele pasar a menudo normalmente. Bárbara La part de tècnica ha seguit sent rica i connectada amb el meu sentir, buscant la facilitat, sent conscient del meu cos. Un nou element ha estat present: un relaxament en quant a equivocar me. I això ha obert porta a nous estats. Irene Del treball de creació puc dir infinites coses... Però la més important per mi és com m ha fet realment treballar profund i sobretot com això m ha fet descobrir dimensions creatives que no tenia presents, o en les que no hi tenia confiança i que ara és una altra cosa... Molt més propera, molt més de casa... Irene Algunes valoracions generals de la formació són: sensació de més obertura del cos i de l'expressivitat. Molta integració amb cadascuna de les àrees, és a dir, cada àrea es complementava molt bé amb l'altre; bona adquisició d'eines i coneixements; sensació de més perspectiva; més consciència corporal i anatòmica; interrelació de conceptes i més obertura per a la creació; ampliació de l'imaginari; desinhibició; molt d'interès per les metodologies proposades. Ona El haber pasado por esto en ese momento me ha ayudado a sentirme con más confianza en mí misma y en mi trabajo.toda esta formación ha sido una experiencia muy positiva de la que me llevo nuevos aprendizajes y muchísimas ganas de seguir bailando, explorando y creando con mi propio cuerpo. Al final del proceso me he quedado con una cierta tristeza de que se haya terminado la formación. Me hubiera gustado que fuera más tiempo, hasta junio. Paola Acabo aquest curs amb una millora important i considerable de la meva tècnica, amb una consciència corporal i de les meves capacitats molt més gran que quan vaig decidir fer la formació, i amb uns coneixements dels mètodes i formes de creació, en conjunt amb la història de la dansa i de l art contemporani, que no hagués imaginat. Trobo que les 4 àrees de treball són d allò més encertades per la formació i que la cura, la preparació, la humilitat i la passió amb què ens has transmès tots els coneixements, han estat admirables. Gemma He pasado por muchos momentos, emociones y sensaciones. Tanto a nivel de técnica, improvisación o creación como en lo personal. La falta de fe en ocasiones, las in aptitudes, o cruces de cables que he podido experimentar, ha sido recompensado por el simple hecho de bailar, y TODO lo que ésto me provoca. Una feliz sensación de que estoy viva, de que expreso aquello que no puedo expresar con palabras. La gratificación de poder crear en equipo y disfrutar profundamente de cada momento de la muestra de la pieza final, así como llegar a tener una escucha y confianza en el grupo como no lo había experimentado antes. Ingrid Estoy muy contenta de haber decidido hacer esta formación y llegar a completarla que era algo que al inicio no sabía con certeza si iba a poder. Ha sido una experiencia muy gratificante todo lo que he experimentado y recorrido en estos 6 meses. Tanto a nivel técnico, como de herramientas que he recibido para la improvisación y la composición, individual y grupal, como a nivel de contenido e inspiración teórica reflexiva, como a nivel de conciencia corporal y conocimiento anatómico. Las ganas y en un momento dado el compromiso que se ha despertado en mi de seguir profundizando, son fruto del trabajo realizado y de sentirme en estos momentos inside movimiento. Me refiero a que yo seguiría el año que viene. Haría una segunda parte, incluso podría ser una tercera si el material diera para ello. alumna 2ª edició

9 La lectura dels textos m'ha obert la porta a molts conceptes, punts de vista i reflexions que trobe, han enriquit la meua comprensió de la dansa contemporània, del moviment i també m'han fet reflexionar sobre altres maneres de fer i crear. En resum, m'han permès obtindre una visió més amplia i m'han servit per contextualitzat me. Neus En l àrea d anatomia i consciència de moviment, m ha agradat la manera en què ens has anat dosificant els coneixements i com ens has fet indagar per nosaltres mateixes les diferents part del cos que hem anat estudiant. Haver d aclarir nos primer amb les fotocòpies per entendre ho, posicionar les musculatures a l Antonio, i haver d explicar ho a la resta del grup, és una molt bona forma d ensenyar i d aprendre. En general, el treball d aquesta àrea el trobo molt encertat i gairebé indispensable per una formació sobre el cos i el moviment. Gemma Treball de Dansa i Natura. Aquest procés ha estat un viatge d'allò més personal i intrínsec, però agradable, bonic, senzill i, al mateix temps, complet. La connexió amb mi mateixa, amb la naturalesa, i amb l'univers, és quelcom que s'ha fet present en aquest procés. I crec que és quelcom que provoca al estar a la natura. És una idea que vull endur me: la natura com lloc de connexió. gina Al nivel técnico siento que he mejorado mucho aunque falta y eso solo se verá con la continuidad, la constancia y el hacer. Siento que en el segundo trimestre hemos llevado el nivel a más allá y que se han desarrollado más cosas difíciles como los saltos, las caídas, los deslices y que se requería más dinamismo en general. Me ha parecido muy interesante todas las combinaciones posibles que se presentaban en una serie de movimientos y ver que cada vez se podía añadir o cambiar los movimientos me pareció muy util al nivel de creación. alumna 2ª edició He notat una evolució molt notable,, noto el meu cos més lliure en el seu moviment, amb més consciencia, i noto com alguns bloquejos que abans estaven presents ja no hi són. Gina Tot el procés que hem realitzat durant aquest segon trimestre l he trobat d allò més enriquidor, bonic i gairebé màgic. Hem anat treballant diferents coses, en diferents temps, amb diferents grups, a la recerca de material interessant. He viscut un procés de creació fantàstic! Ara si, he de dir que sense el teu gran talent, Olga, talent, experiència i visió creatives, aquest treball no hagués estat possible. Gemma M'ha agradat que hi haja una xicoteta part de conversa per fer relacions, treure idees, paraules i temàtiques. Un temps per sentar se en rotllana i veure com estem.treballar a partir d'aquest punt, em dona una introducció prèvia al que anem a fer, em connecta i m'orienta. Valore molt els espais de feedback i pense que són necessaris i molt substanciosos. Neus Sento que el meu cos ha fet un petit canvi, i ho sento tant quan ballo com quan miro una obra de dansa. Tot i així crec que encara és d hora per a fer una valoració del que he arribat a interioritzar en el curs Taïs Otra cosa que quiero resaltar es lo valioso de trabajar y convivir con el grupo. En nuestro caso ha sido un grupo reducido y eso a hecho que hubiera más espacio para la intimidad. Siento que he aprendido con cada una y en muchos aspectos. alumna 2ª edició Llegir el text de no estamos listos para el dramaturgo mentre estavem vivint aquest procés de creació amb tantes cares diferents ( tants solos, duos, trios...i tants materials) ha enriquit encara més la vivència. I m ha agradat moltíssim com la Olga anava lligant totes les parts, com observava en silenci i ens deixava fer, i com en certs moments posava l atenció en alguna cosa en particular i ens feia explorar més cap a una direcció. Valoro molt que ha deixat que les impros sorgissin de nosaltres (tot i que a l inici sortien d exercicis proposats per ella) i també he après molt del seu no judici, i la seva crítica constructiva. Taïs

10 Inevitablemente a raíz de las propuestas teóricas en la formación he tenido que hacerme los huecos para poder dedicarle el tiempo y aunque en momentos me he topado con resistencias, ahora puedo decir que estoy agradecida. Las lecturas de este trimestre me han gustado mucho, especialmente la de el tratado de proyectar y la de la composición. Si, definitivamente creo el componente teórico es muy valioso y complementario aunque a veces cueste un extra. (alumna 2ª edició) También, Olga, tu acompañamiento me ha gustado mucho, considero que tienes muy buena pedagogía y más teniendo en cuenta que no es fácil estar al frente de un grupo durante tanto tiempo y saber gestionar los distintos momentos y situaciones que van apareciendo.también creo que una cualidad tuya muy valiosa para llevar adelante algo es así es la organización. Creo que eres una persona muy organizada y comprometida con lo que haces, además de tener un buen equilibrio entre tu parte creativa, técnica, conceptual intelectual y cultural que junto a una buena psicología hacen que el programa de Inside Moviment impartido por ti sea muy completo. Altamente recomendable ; ) (alumna 2ª edició) M'agrada saber que m'emporte molta informació i bona cosa de material per seguir treballant a casa i n'estic agraïda. Neus 1 i 2 performance a la Galeria Mezannina, en motiu del projecte Minerva (inside MOVEMENT 2014) 3 Mostra oberta del treball de creació (inside MOVEMENT 2014

11 tragantdansa [educació i creació en moviment] c/reig i bonet, 23 bx Barcelona foto:korina Kaisershot Integrando: conciencia, técnica, creación y reflexión de Enero a Junio 2015

12 presentación [ inside MOVEMENT ] es un programa de Formación en Danza Contemporánea dirigido e impartido por Olga Tragant, que integra diversas àreas y contenidos: técnica del movimiento, anatomía vivencial / conciencia sensorial, trabajo de creación y teoría y reflexión. [ inside MOVEMENT ] se dirige a cualquier persona con experiencia previa en danza contemporánea y trabajos corporales interesada en profundizar en conocimientos de danza y movimiento. Este programa ofrece unos contenidos esenciales que pueden servir para ser aplicados en diversos ámbitos profesionales y / o ayudar en el desarrollo personal. objectivos + Ofrecer unos conocimientos sólidos y de calidad en danza contemporània. + Ofrecer una formación que integra y relaciona diversos contenidos/conocimientos: conciencia corporal, técnicas del movimiento, trabajo de creación, y teoría y reflexión. + Ofrecer herramientas prácticas y teóricas que amplían las posibilidades de movimiento, el autoconocimiento, la expresión y la creatividad, a través del trabajo de cuerpo y de la danza. + Ofrecer una experiencia de aprendizaje de la danza centrado en unos contenidos fundamentales de manera que cada individuo pueda después (in)corporarlos a su ámbito profesional (educativo, social, de la salud, artístico, etc) y/o al desarrollo personal. + Ofrecer una formación que favorezca la salud y el bienestar.

13 contenidos areas área: técnica de movimiento y entrenamiento Trabajo dirigido al estudio del movimiento y sus principios, así como al aprendizaje motriz. Buscaremos mejorar la mecánica del movimiento y las diferentes destrezas y habilidades físicas del cuerpo en movimiento, la coordinación y la memoria corporal. Lo haremos a través de ejercicios dirigidos de acondicionamiento, ejercicios de técnica, frases de movimiento secuencias coreográficas, y trabajos de exploración y búsqueda de los principios y patrones de movimiento. área: trabajo de creación Trabajo dirigido al aprendizaje de las herramientas y los recursos relacionados con la creación artística des del lenguaje corporal y del movimiento. Buscaremos mejorar y desplegar el potencial creativo de cada individuo e ir descubriendo un criterio artístico propio. Lo haremos a través de propuestas / aproximaciones a la improvisación, trabajando sobre herramientas y recursos de composición, y a partir de la elaboración de propuestas de creación. área: anatomía y conciencia sensorial Trabajo dirigido a mejorar el uso del propio cuerpo, su escucha, eficiencia y matices. Buscaremos afinar nuestras capacidades sensoriales y motrices. Estudiaremos e (in)corporaremos diversos patrones de movimiento para llegar a un cuerpo/mente disponible y sano. Lo haremos a través del estudio anatómico vivencial y la práctica de la conciencia sensorial. área: teoría y reflexión Cartografía introductoria a diferentes corrientes y creadores/as relevantes en la historia de la danza contemporánea del siglo XX y XXI. Lo haremos a través de trabajos presentaciones individuales y en grupo, a través de charlas y vídeo proyecciones dirigidas por Olga, y también a través de algunas masterclass (segundo período) de la mano de invitados como coreógrafos, creadores y teóricos de danza.

14 qué incluye el programa + período del 12 de enero al 26 de junio 2015 Primer período: 12 enero 27 marzo Segundo período: 7 de abril 26 junio Festivos: del 30 Marzo al 6 de abril (Semana Santa), 1 Mayo, 23 y 24 junio + clases semanales un total de 300 horas 13 horas presenciales durante la setmana: los martes y jueves de 9:30 a 14h y los miércoles de 11 a 15h MARTES MIÉRCOLES JUEVES 9:30 11:30h técnica de movimiento 11:30 12h pausa 12 14h improvisación creación 11 13h anatomia y conciencia sensorial 13 13:15h pausa 13:15h 15h teoria y reflexión 9:30 11:30h técnica de movimiento 11:30 12h pausa 12 14h improvisación creación + realitzación de trabajos teóricos y prácticos, memoria y asistencia a activitades cada persona invertirá un número de horas semanales (no presenciales) para la realización de los trabajos y actividades requeridas: asistencia a espectáculos y posibles conferencias, lectura de artículos y resumenes, 2 trabajos teóricos con presentación escrita y en clase, ensayos de los trabajos de creación... + sesiones con profesionales invitados 2 sesiones en cada período, de las diferentes áreas de trabajo de la formación < + taller : taller Danza y Naturaleza (27, 28 y 29 marzo) en Alzina de l Aguda (la Noguera, Lérida) + puertas abiertas del treball de creación viernes 19 junio + avaluaciones / entrevistas individuales del primer periodo: semana posterior a la Semana Santa del segundo periode y del conjunto de la formación: primera quincena de Julio.

15

16 metodologia Combinaremos el aprendizaje vivencial de los conocimientos con el trabajo de investigación práctica y teórica. Pondremos especial énfasis en sentir, cuestionar, investigar y compartir los procesos y los resultados con el grupo. Trabajaremos con un número reducido de alumnos para facilitar el intercambio entre los miembros del grupo y poder hacer un seguimiento cercano e individualitzado de cada persona. avaluación Se hará una evaluación continuada con feedback en el día a día y al final de cada período de trabajo. Para obtención del certificado y cumplimiento satisfactorio de esta formación se requerirá: + asistencia mínima del 85% (en cada una de las áreas) + memorias: del primer período (de octubre a diciembre) y del segundo período (de enero a abril) + completar todas las tareas requeridas: entrega de trabajos teóricos y prácticos, y asistencia a las actividades programadas a quien nos dirigimos Este programa de formación se dirige a cualquier persona que desee adquirir un desarrollo artístico penetrando en los conocimientos de danza desde las vertientes de conciencia corporal, técnica, creación y teoría reflexión. Se pide tener experiencia en danza contemporania (aproximadamente nivel intermedio) y en otros trabajos de movimiento y/o artes escénicas y/o trabajo de creación o improvisación. precio + total repartido en 6 pagos. + primer pago antes de iniciar el curso: (en concepto de depósito que se abonará en el último pago). En caso de no finalizar el curso no se devolverá este importe (de febrero a mayo). Pago con domiciliación bancaria a inicio de cada mes en el último pago (junio) + el taller Danza y Natura tendrá un coste a parte (entre 120 i 150 dependiendo de número de personas en el grupo de la formación). Solicitudes Si estàs interesado/a en formar parte de este grupo de Formación envíanos + tu Currículum general y relacionado con la danza + Carta de Motivación, antes del 7 de Noviembre de 2014 a (asunto: inside MOVEMENT 2015) Durante la primera quincena de Noviembre se llevarán a cabo entrevistas inviduales para terminar de definir el grupo.

17 dirección profesorado Las diferentes materias y contenidos serán impartidos y guiados por Olga Tragant. Contaremos también con algunos artistas y especialistas invitados (2 en cada período) que vendrán a dirigir algunas sesiones. Olga Tragant T r a j ecto r ia f o r mativa. L i cenc iada en Ed ucación Fís i ca ( I NEF) por la Un iversida d de Barce l ona. Grac ias a un a beca Fu lbrigh t de la Ca ixa, viaja y reside e n Es tados Un idos ( ) do nde es tud i a en la Un iversida d de Illino is, en Urban a Champa ign (Más ter en D anza C o n t emporán ea y Máster e n Ps ico l og ía de la Ac tivida d Fís i ca), y e n diversas escuelas de Nue va York ( M ovemen t Research, Susan Klein Scho ol, Tr isha Brown Scho ol). En via j a a Ams t erd a m co n un a beca de l Min is ter i o d e Educación y Cu ltura para a m p liar estud i os e n el e x tran jero y e s tudiar e n la Sc hoo l for New Dance De ve lopmen t ( S NDO). Y el veran o de l 2002, y gr acias a una seg unda beca de l Minis t er io, rea liza una es tancia en J apó n par a es tu diar danza Butoh. Ha alter nad o la da nza (d iversas técn icas de la danza con t empor ánea, sobr e todo re lease, y la impro visación, la composición, el bu toh, co n los estud i os de trab ajos cor pora l es. Espec ialmen te, y d e sde el año 20 00, s i gue los es tud i os de Ana t omía par a el Mo vimien to con Bla ndine Cala is Ger main. Recientement (verano 2014) ha realizado la formación Periné y Movimento. Tr ayec to ri a a r tí s t i c a. O l ga in icia su activid a d cre adora en N o rte América, en la déca d a de los 90. Mie ntr a s vive en Illinois forma par te de la Illinois Dance Thea ter Co., ba ila ndo p i ezas de Doug las Nie l sen, Do ug las Du nn, Bebee Miller y Ren ée W adleigh, en tre o t ros. En Nue va York ba ila para d i versas compañ ías y coreó g ra fos i nde pend ien t es : Sa lly Gross, Ann C a rlson, Meg Wo lfe y Rosa Me i. En Ams t erda m ba ila en un es pec tácu lo de Eileen Stand ley. En Japón es tud ia y ac túa en la compañía Da irakudakan y c on mie m bros de Sa nkai Juku. A par tir del año e m pieza s u s traba jos de cr eación. En tre las p i ezas cor t as h a y que mencio nar: With/Without, Ànima d Hora, Appetite, Suite d Aigua. Pos t er iorm en te rea liz a espec tácu los más larg os co mo Ales de plom, Llaços, Rastres, Com voldria ser, y F i gures de Pols. Las ú l timas creac iones han rec i bid o e l sopor te de las institucio nes púb licas ca ta lanas ( E n t ita t Au tòn o ma de D i fusió Cu ltural, CONC A, ICU B ). Los traba jos de traga ntd ansa se han po did o ver en diferen t es tea t ros y salas de C a taluña, Islas Baleares, Franc ia, Por t ug al, Hola nda, Esta dos Unidos, Marru ecos, Mé xico y Japón. Tr ayec to ri a do c e n te. Ha dad o c l ases de danza y traba jo de cuer po en la Universidad de Illin ois, en la Un iversidad de Barce l ona ( I N E F), e n la U n iver s i dad Politécnica de Barcelon a, en la escue l a de Os teo patía de Barce l ona y en var i os ce ntros de d anza y cen t ros cultura l es. Ava l ada por un a a m plia e xper iencia e n formación y docencia (dur an te vein te años), O l ga Trag an t ha dado clases de impro visación, mo vimien to crea tivo, co mposic ión, danza con t e m poránea y conciencia corpor al/sensor ial a grup os de pr ofesionales y ama teres ad ultos. También h a d i r i gid o c l ases para n i ños, tercera edad, y a person a s con discapac idades ps íqu i cas y físicas. Desde el año 20 00, concen tra gran par te de l traba jo docen te en el espa i tragan tdansa, si bie n con t inúa co laboran do co n ot ro s ce nt ro s y p r of e s i o n a l e s.

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO

> THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO > THIS IS MY LIFE (2A. PART) dramatúrgia i direcció JORDI FONDEVILA ATOLLADERO 147 > ATOLLADERO Atolladero neix l any 2000 de la mà de Xavier Pla i Jordi Fondevila. La companyia sorgeix de la voluntat

Más detalles

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables

El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables El procés d aprendre a plantejar preguntes investigables The process of learning to ask researchable questions Melina Furman / Universitat de San Andrés. Escola d Educació (Argentina) María del Carmen

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat

Carta de l Alcalde del Prat de Llobregat Staff Claudio Lauria President FICMA Jaume Gil i Llopart Sergi Tomico Producció i Programació Oriol Guitart Premsa Allene Hebert Producció Aimar Galdós Audiovisuals Clara Pedrol Audiovisuals Rosa Caminals

Más detalles

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748.

Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007. Animació juvenil i gestió de conflictes ISSN 1988-6748. Animació juvenil i gestió de conflictes núm. 22 Segon semestre de 2007 Introducció Animació juvenil i gestió de conflictes Els dies 26, 27 i 28 d'octubre de 2007 es van celebrar, a l'alberg Juvenil Torre

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

Els ambients al CEIP Son Basca 1

Els ambients al CEIP Son Basca 1 Recursos i Recerca Educativa de les Illes Balears Data de recepció: 20/04/2011 Data d acceptació: 13/11/2012 ISSN: 2172-587X. Núm. 3, 2013 http://www.innovib.cat 1 Los ambientes en CEIP Son Basca Environments

Más detalles

I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school in September.

I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school in September. 08 July 2014 WELCOME LETTER FOR PARENTS OF PUPILS JOINING IN SEPTEMBER 2014 Dear Parents, I am writing to say how much my staff and I are looking forward to welcoming you and your children to the school

Más detalles

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya

Colleccio Estudis. Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual. Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya Colleccio Estudis Els joves i les ntic d'accés a l'entorn virtual Estudis sobre els hàbits de consum dels joves de Catalunya 1 - Direcció: Josep Bonil - Coordinació tècnica: Marta Fonolleda - Autoria:

Más detalles

MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation.

MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation. MAS Education Ltd, Carrera 15 No. 88-64, Edificio Zimma, Oficina 706, Bogotá, Colombia email: information@maseducation.org www.maseducation.org MAS DU ATION www.maseducation.org La mejor asesoría para

Más detalles

Nicanor Floro ANDRÉS RODRÍGUEZ, Rosario GARCÍA RIESTRA, María Teresa OCAMPO HERMIDA, Fernando FERNÁNDEZ-LLIMÓS SOMOZA

Nicanor Floro ANDRÉS RODRÍGUEZ, Rosario GARCÍA RIESTRA, María Teresa OCAMPO HERMIDA, Fernando FERNÁNDEZ-LLIMÓS SOMOZA ORIGINAL Perfil de los integrantes de los grupos de trabajo del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra Profile of the working group of members of the Pontevedra Society of Pharmacists Nicanor Floro ANDRÉS

Más detalles

INSERCIÓN LABORAL DE DOCENTES ARGENTINA. NOVELES DEL NIVEL MEDIO EN LA

INSERCIÓN LABORAL DE DOCENTES ARGENTINA. NOVELES DEL NIVEL MEDIO EN LA VOL. 13, Nº 1 (2009) ISSN 1138-414X Fecha de recepción 8/11/2008 Fecha de aceptación 22/04/2009 INSERCIÓN LABORAL DE DOCENTES NOVELES DEL NIVEL MEDIO EN LA ARGENTINA. UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LOS EGRESADOS

Más detalles

APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA ELE

APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA ELE Cervantes Buch.qxd 09.09.2004 13:17 Uhr Seite 11 APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA ELE Daniel Cassany Universitat Pompeu Fabra Me propongo presentar sucintamente para el docente de ELE el conjunto de propuestas

Más detalles

Intervenciones de Consultoría: Fases de Desarrollo Organizacional. Eric Gaynor. Eric Gaynor CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Intervenciones de Consultoría: Fases de Desarrollo Organizacional. Eric Gaynor. Eric Gaynor CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL Eric Gaynor CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL INTERVENCIONES DE CONSULTORÍA : Fases de Desarrollo Organizacional Abstract de presentación de Eric Gaynor durante el Congreso de Cambio y

Más detalles

ESTÁ BOLONIA EN CATALUÑA? CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN CAFyD EN EL INEFC: UN ESTUDIO DE CASO

ESTÁ BOLONIA EN CATALUÑA? CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN CAFyD EN EL INEFC: UN ESTUDIO DE CASO recibido el 10 de febrero 2013 aceptado el 1 de abril 2013 ESTÁ BOLONIA EN CATALUÑA? CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN CAFyD EN EL INEFC: UN ESTUDIO DE CASO IS BOLOGNA IN CATALUÑA?

Más detalles

CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL

CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL CAPÍTOL 7 ESTUDI CORRELACIONAL 378 7.1.- ESTUDI DE LES VARIABLES Per tal de poder fer els càlculs, hem establert els següents criteris. Només tenim en compte els subjectes dels quals tenim totes les dades:

Más detalles

MAS ALLA DEL CONOCIMIENTO INTELECTUAL SOBRE LA DIVERSIDAD

MAS ALLA DEL CONOCIMIENTO INTELECTUAL SOBRE LA DIVERSIDAD 1 MAS ALLA DEL CONOCIMIENTO INTELECTUAL SOBRE LA DIVERSIDAD Angeles Parrilla Latas Universidad de Sevilla E-Mail: parrilla@cica.es Resumen Comprender el concepto de diversidad y sus implicaciones en la

Más detalles

NUEVOS ESPACIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Un análisis comparado y de tendencias.

NUEVOS ESPACIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Un análisis comparado y de tendencias. CREACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA VALORAR LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN LAS ASIGNATURAS DE GRADOS Y MÁSTERS Aparicio Chueca, Pilar (pilaraparicio@ub.edu) 1,2 Jaría Chacón, Natalia (nataliajaria@ub.edu)

Más detalles

Javier Alonso Elejalde Gómez

Javier Alonso Elejalde Gómez DESARROLLO DE OBJET OS DE APRENDIZAJE PARA EL CURSO DE T IC II Javier Alonso Elejalde Gómez Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Maestría en la Enseñanza de las Ciencias

Más detalles

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES:

DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: DISEÑO DE UNA BOLSA DE TRABAJO EN UNA UNIVERSIDAD DESIGN OF A JOB IN A UNIVERSITY AUTORES: RESPONSABLE: MTRA. GABRIELA MARÍA SAUCEDA GASTÉLUM gsauceda@itson.mx COLABORADORES: MTRA. CELIA YANETH QUIROZ

Más detalles

Educational policies for the ICT integration in Extremadura and their effects about innovation and teaching-learning process: teachers perceptions

Educational policies for the ICT integration in Extremadura and their effects about innovation and teaching-learning process: teachers perceptions Políticas educativas para la integración de las TIC en Extremadura y sus efectos sobre la innovación didáctica y el proceso enseñanza-aprendizaje: la percepción del profesorado 1 Educational policies for

Más detalles

LAS ESCUELAS SON PARA TODOS. Publicado en Siglo Cero 27 (2) 1996 pp. 25-34

LAS ESCUELAS SON PARA TODOS. Publicado en Siglo Cero 27 (2) 1996 pp. 25-34 LAS ESCUELAS SON PARA TODOS Publicado en Siglo Cero 27 (2) 1996 pp. 25-34 Pilar Arnaiz Sánchez Facultad de Educación Universidad de Murcia (España) e-mail: parnaiz@um.es Dpto. Didáctica y Organización

Más detalles

Pensar pedagógicamente desde el constructivismo:

Pensar pedagógicamente desde el constructivismo: Ordóñez C.L. Artículo de reflexión Pensar pedagógicamente, de nuevo, desde el constructivismo Thinking Pedagogically, Again, from Constructivism Claudia Lucía Ordóñez* Resumen En el presente artículo,

Más detalles

La mentoría entre iguales en la Universidad. Fundamentos Básicos

La mentoría entre iguales en la Universidad. Fundamentos Básicos POLITÉCNICA Instituto de Ciencias de la Educación La mentoría entre iguales en la Universidad. Fundamentos Básicos DOC. 410.1/IX/2012 La mentoría entre iguales en la Universidad. Fundamentos Básicos Septiembre

Más detalles

Jugar, una necesidad y un derecho

Jugar, una necesidad y un derecho 2009 25 233-249 Revista de Psicologia, Ciències de l Educació i de l Esport ISSN: 1138-3194 Copyright 2009 http://www.raco.cat/index.php/aloma Jugar, una necesidad y un derecho Imma Marín Resumen La vida

Más detalles

Guía de Creatividad, Acción y Servicio

Guía de Creatividad, Acción y Servicio Programa del Diploma Guía de Creatividad, Acción y Servicio Para alumnos que finalicen el Programa del Diploma a partir de 2010 Programa del Diploma Guía de Creatividad, Acción y Servicio Para alumnos

Más detalles

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys)

Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària (12 a 18 anys) Guia didàctica del Portfolio europeu de les llengües per a l educació secundària

Más detalles

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED 2 Talleres / Workshops Welcome everybody to the first BarcelonaED BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL PRIMER BarcelonaED Con todas las innovaciones revolucionando

Más detalles