Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió"

Transcripción

1 Versió en català Castellano and english below tragantdansa [educació i creació en moviment] c/reig i bonet, 23 bx Barcelona foto:korina Kaisershot Integrant: consciència, tècnica, creació i reflexió de Gener a Juny 2015

2 presentació [ inside MOVEMENT ] és un programa de Formació en Dansa Contemporània dirigit i impartit per Olga Tragant, que integra diverses àrees i continguts: tècnica del moviment, anatomia vivencial / consciència sensorial, treball de creació i teoria i reflexió. [ inside MOVEMENT ] s adreça a qualsevol persona amb experiència prèvia en la dansa contemporània i treball corportal interessada en aprofundir en coneixements de dansa i moviment. Aquest programa ofereix uns continguts essencials que poden ser aplicats a diversos àmbits professionals i / o ajudar en el desenvolupament personal. objectius + Oferir uns coneixements sòlids i de qualitat en dansa contemporània i estudis del moviment. + Oferir una formació que integri i relacioni diversos continguts / coneixements: consciència corporal, tècniques del moviment, treball de creació, i teoria i reflexió. + Oferir eines pràctiques i teòriques que ampliïn les possibilitats de moviment, l autoconeixement, l expressió i la creativitat, a través del treball de cos i de la dansa. + Oferir una experiència d aprenentatge de la dansa centrat en uns continguts fonamentals perquè cada individu pugui després (in)corporar los al seu àmbit professional (educatiu, social, salut, artístic, etc.) i/o també en el seu desenvolupament personal. + Oferir una formació que afavoreixi la salut i el benestar.

3 continguts àrees àrea: tècnica de moviment i entrenament Treball dirigit a l estudi del moviment i els seus principis, així com l aprenentatge motriu. Buscarem millorar la mecànica del moviment i les diferents destresses i habilitats físiques del cos en moviment, la coordinació i la memòria corporal. Ho farem a través d exercicis dirigits d acondicionament, exercicis de tècnica, frases de moviment seqüències coreogràfiques, i treballs d exploració i recerca dels principis i patrons de moviment. àrea: treball de creació Treball dirigit a l aprenentatge de les eines i els recursos relacionats amb la creació artística des del llenguatge corporal i del moviment. Buscarem millorar i desplegar el potencial creatiu de cada individu i anar descrobrint un criteri artístic propi. Ho farem a través de propostes / aproximacions a la improvisació, treballant sobre eines d improvisació i recursos de composició, i a partir de l elaboració de propostes de creació. àrea: anatomia i consciència sensorial Treball dirigit a millorar l ús del pròpi cos, la seva escolta, eficiència i matissos. Buscarem afinar les nostres capacitats sensorials i motrius. Estudiarem, (in)corporarem i/o re aprendrem diversos patrons de moviment per tal d arribar a un cos/ment disponible i sa. Ho farem a través de l estudi anatòmic vivencial i la pràctica de la consciència sensorial i la consciència a través del moviment. àrea: teoria i reflexió Cartografia introductòria a diferents corrents i creadors rellevants en la història de la dansa contemporània del segle XX i XXI. Estudi i reflexió sobre visions i criteris en relació a la creació, l art i el llenguatge del moviment dansa, la composició, la dramatúrgia, etc. Ho farem a través de diverses exposicions liderades per l Olga, treballs presentacions dels alumnes individuals i en grups, debats xerrades i vídeoprojeccions.

4 què inclou el programa + període del 12 de gener al 26 de juny 2015 Primer període: del 12 gener al 27 març Segon període: del 7 abril al 26 juny Festius: del 30 Març al 6 d abril (setmana Santa), 1 Maig, 23 i 24 juny + classes setmanals un total de 300 hores 13 hores presencials durant la setmana: els dimarts, i dijous de 9:30 a 14h i dimecres de 11 a 15h DIMARTS DIMECRES DIJOUS 9:30 11:30h tècnica de moviment 11:30 12hpausa 12 14h improvisació creació 11 13h anatomia i consciència sensorial 13 13:15h pausa 13:15h 15h teoria i reflexió 9:30 11:30h tècnica de moviment 11:30 12h pausa 12 14h improvisació creació + realització de treballs teòrics i pràctics, memòria i assistència a activitats cada persona invertirà un nombre d hores setmanals(no presencials) per a la realització dels treballs i activitats requerits: asistència a espectacles i possibles conferències, lectures d articles i resums, 2 treballs teòrics amb presentació per escrit i a classe, assajos pels treballs de creació... + sessions amb professionals convidats 2 sessions a cada període + taller taller Dansa i Natura (27, 28 i 29 març) a l Alzina de l Aguda (la Noguera, Lleida) + portes obertes del treball de creació divendres 19 juny + avaluacions / entrevistes individuals del primer període: setmana posterior a la Setmana Santa del segon període i del conjunt de la formació: primera quinzena Juliol

5

6 metodologia Combinarem l aprenentatge vivencial dels coneixements amb el treball de recerca pràctic i teòric. Posarem especial èmfasi en sentir, qüestionar, investigar i compartir el processos i els resultats amb el grup. Treballarem amb un nombre reduït d alumnes per facilitar l intercanvi entre els membres del grup i també poder fer un seguiment proper i individualitzat de cada persona. avaluació Es farà una avaluació continuada amb feedback en el dia a dia i al final de cada període de treball. Per a l obtenció del certificat i acompliment satisfactori d aquesta formació es requereix: + assistència mínima del 85% (en cada una de les àrees) + memòries: lliurament de la memòria després del primer període i després del segon període + completar totes les tasques requerides: lliurament de treballs teòrics i pràctics, i assistència a les activitats programades a qui ens dirigim Aquest programa de formació s adreça a qualsevol persona que desitgi adquirir un desenvolupament artístic endinsant se en els coneixements de dansa des de les vessants de consciència corporal, tècnica, creació i teoria reflexió. Es demana tenir experiència en dansa contemporània (mínim nivell intermig), i en altres treballs de moviment i /o arts escèniques i/o treball de creació o improvisació. preu + total de repartit en 6 pagaments + primer pagament abans de l inici del curs: (en concepte de dipòsit que s abonarà en l últim pagament). En cas de no finalitzar el curs no es retornarà aquest import (de febrer a maig). Pagament amb domiciliació bancaria a l inici de cada mes (darrer pagament al juny) + el taller Dansa i Natura tindrà un cost a part (entre 120 i 150 depenent del número de persones en el grup de la formació). sol licituds Si estàs interessat/da en formar part d aquest grup de Formació cal que ens enviïs: + teu Currículum general i relacionat amb la dansa + Carta de Motivació, abans del 7 de Novembre 2014, a (assumpte: [ inside MOVEMENT] 2015) En la primera quincena de Novembre tindràn lloc entrevistes individuals per acabar de definir el grup.

7 direcció professorat Les diferents matèries i continguts seràn impartides i guiades per l Olga Tragant. Comptarem també amb alguns artistes i especialistes convidats (2 en cada període) que vindran a dirigir algunes sessions. Olga Tragant Tr aj e c t òr ia for mativa. L licenc iada e n Ed ucac ió F í sica ( I NEF) per la Universita t de Barce l ona. Gràc ies a una beca Fulbr i gh t d e la Ca ixa, viatja i resideix a l s Estats Un its ( ) on estud i a a la Universita t d Illino is a Urbana Cha m pa ign ( M àster en Dansa Con t emporàn ia i Màs t er en Ps ic o l ogi a de l Ac ti vi tat F í s i c a ), i en d i verses escoles d e No va York (Mo ve m en t Research, Susan Kle i n Schoo l, Trish a Brown School). L an y via t ja a Ams t erda m a m b una beca del Minis ter i o de Educación y Cultura per a l ampliació d es tud i s a l es t rang er per estudiar a la Scho ol for New Dance De ve lopmen t (SNDO). I l estiu d e l 20 02, i gr àcies a una sego na beca d e l Min isterio, rea l itza una es ta da a l Japó per es tud i ar da nsa Bu toh. Ha altern at la dansa ( d iverses tècniques d e la da nsa con t e m porània, sobre t o t r e lease, i la impr o visació, la co mposic ió, e l bu to h, amb e l s es tud i s d e treb alls corpora l s. Especialmen t i des de l an y se gueix e l s es tudis d Ana t omia pel Movime nt amb Bland ine Ca lais Germain. Aquest any 2014 ha realitzat la formació: Periné i Moviment (d Anatomia pel Moviment). T r a j ectò r ia a r tística. L Olga comença la se va ac tivita t crea dora a Nord A mèrica, a la dècada dels 90. Men t res viu a Illino is forma par t d e la Illinois D ance Thea ter Co., ba llant p e ces de Doug las Nielsen, Dou g las Du nn, Beb e e Miller i René e Wad l eigh en tre altr es. A Nova York b a lla per d i verses c o mpan yies i coreò g ra fs indepe ndents: Sa ll y Gross, An n Car l son, Meg Wolfe i Rosa Me i. A Ams t erda m b a lla en un espec tacle de Eileen Stand le y. Al Japó es tudia i actua amb la compan yia Da irakudakan i a m b me mbres de Sanka i Juku. A par tir de l an y 1993 comença e l s seus treba lls de creac ió. Entre les p e ces cur t es ca l menc ionar : Wit h / W ithout, Ànima d Hora, A p petit e, Su it e d Aigu a. Pos t er ior m en t realitza espectacles més llar gs com ara Ales de plo m, L l aços, Ras t res, Com voldria ser, i F i gures de Pols. Les darreres creacio ns han rebu t el sup o rt de les institucio ns pú bliques ca ta lanes ( E n t ita t Au tò n o ma de D i fusió Cu ltural, CONC A, ICU B ). Els treba lls de traga ntdansa s han po gu t veure e n diferen t s tea t res i s a les de C a ta lunya, Illes Balears, França, Por t uga l, Holan d a, Es ta ts Un i t s, Marr oc, Mè xic i J apó. Trajectòria docent. Ha do na t c l asses de dansa i tr eba ll de cos a la Univeritat d Illin ois, a la Un iversita t de Barce l ona ( I N E F), a la Universita t Politècn i ca de Barce l ona, a l esco la d Osteop atia de Barce l ona i a var i s cen t res de da nsa i centres cultur als. Avalada per una àmp lia experiènc ia en formació i docè n cia ( dura n t vin t an ys), l O l ga T r agan t h a d ona t classes d improvisac ió, movimen t crea tiu, co mposic ió, d ansa con t e m porània i consciència corpor al/sensor ial a grups de pro f ess i onals i ama t eurs ad ults. També ha dir i g i t classes per a ne ns, g e n t gran, i a p e rsones a m b d i scapacitats ps íquiques i fís iques. Des de l an y 2 000, concen tra gra n par t de l treba ll docen t a l espa i tragan tdansa, to t i qu e c ontinua col labor an t amb a l tr es cen t res i pr ofessionals.

8 Algunes valoracions fetes per alumnes d anteriors edicions: He aprendido mucho, he superado mucho, he crecido mucho. Gracias! Me ha cambiado la vida. Todavía no sé cómo y a dónde, pero se me ha abierto un nuevo mundo que llevaré conmigo y que me dirigirá a nuevas metas. Me sentía muy bien, cada día de estar ahí. Ni un día pensaba que prefiero hacer otra cosa, cosa que me suele pasar a menudo normalmente. Bárbara La part de tècnica ha seguit sent rica i connectada amb el meu sentir, buscant la facilitat, sent conscient del meu cos. Un nou element ha estat present: un relaxament en quant a equivocar me. I això ha obert porta a nous estats. Irene Del treball de creació puc dir infinites coses... Però la més important per mi és com m ha fet realment treballar profund i sobretot com això m ha fet descobrir dimensions creatives que no tenia presents, o en les que no hi tenia confiança i que ara és una altra cosa... Molt més propera, molt més de casa... Irene Algunes valoracions generals de la formació són: sensació de més obertura del cos i de l'expressivitat. Molta integració amb cadascuna de les àrees, és a dir, cada àrea es complementava molt bé amb l'altre; bona adquisició d'eines i coneixements; sensació de més perspectiva; més consciència corporal i anatòmica; interrelació de conceptes i més obertura per a la creació; ampliació de l'imaginari; desinhibició; molt d'interès per les metodologies proposades. Ona El haber pasado por esto en ese momento me ha ayudado a sentirme con más confianza en mí misma y en mi trabajo.toda esta formación ha sido una experiencia muy positiva de la que me llevo nuevos aprendizajes y muchísimas ganas de seguir bailando, explorando y creando con mi propio cuerpo. Al final del proceso me he quedado con una cierta tristeza de que se haya terminado la formación. Me hubiera gustado que fuera más tiempo, hasta junio. Paola Acabo aquest curs amb una millora important i considerable de la meva tècnica, amb una consciència corporal i de les meves capacitats molt més gran que quan vaig decidir fer la formació, i amb uns coneixements dels mètodes i formes de creació, en conjunt amb la història de la dansa i de l art contemporani, que no hagués imaginat. Trobo que les 4 àrees de treball són d allò més encertades per la formació i que la cura, la preparació, la humilitat i la passió amb què ens has transmès tots els coneixements, han estat admirables. Gemma He pasado por muchos momentos, emociones y sensaciones. Tanto a nivel de técnica, improvisación o creación como en lo personal. La falta de fe en ocasiones, las in aptitudes, o cruces de cables que he podido experimentar, ha sido recompensado por el simple hecho de bailar, y TODO lo que ésto me provoca. Una feliz sensación de que estoy viva, de que expreso aquello que no puedo expresar con palabras. La gratificación de poder crear en equipo y disfrutar profundamente de cada momento de la muestra de la pieza final, así como llegar a tener una escucha y confianza en el grupo como no lo había experimentado antes. Ingrid Estoy muy contenta de haber decidido hacer esta formación y llegar a completarla que era algo que al inicio no sabía con certeza si iba a poder. Ha sido una experiencia muy gratificante todo lo que he experimentado y recorrido en estos 6 meses. Tanto a nivel técnico, como de herramientas que he recibido para la improvisación y la composición, individual y grupal, como a nivel de contenido e inspiración teórica reflexiva, como a nivel de conciencia corporal y conocimiento anatómico. Las ganas y en un momento dado el compromiso que se ha despertado en mi de seguir profundizando, son fruto del trabajo realizado y de sentirme en estos momentos inside movimiento. Me refiero a que yo seguiría el año que viene. Haría una segunda parte, incluso podría ser una tercera si el material diera para ello. alumna 2ª edició

9 La lectura dels textos m'ha obert la porta a molts conceptes, punts de vista i reflexions que trobe, han enriquit la meua comprensió de la dansa contemporània, del moviment i també m'han fet reflexionar sobre altres maneres de fer i crear. En resum, m'han permès obtindre una visió més amplia i m'han servit per contextualitzat me. Neus En l àrea d anatomia i consciència de moviment, m ha agradat la manera en què ens has anat dosificant els coneixements i com ens has fet indagar per nosaltres mateixes les diferents part del cos que hem anat estudiant. Haver d aclarir nos primer amb les fotocòpies per entendre ho, posicionar les musculatures a l Antonio, i haver d explicar ho a la resta del grup, és una molt bona forma d ensenyar i d aprendre. En general, el treball d aquesta àrea el trobo molt encertat i gairebé indispensable per una formació sobre el cos i el moviment. Gemma Treball de Dansa i Natura. Aquest procés ha estat un viatge d'allò més personal i intrínsec, però agradable, bonic, senzill i, al mateix temps, complet. La connexió amb mi mateixa, amb la naturalesa, i amb l'univers, és quelcom que s'ha fet present en aquest procés. I crec que és quelcom que provoca al estar a la natura. És una idea que vull endur me: la natura com lloc de connexió. gina Al nivel técnico siento que he mejorado mucho aunque falta y eso solo se verá con la continuidad, la constancia y el hacer. Siento que en el segundo trimestre hemos llevado el nivel a más allá y que se han desarrollado más cosas difíciles como los saltos, las caídas, los deslices y que se requería más dinamismo en general. Me ha parecido muy interesante todas las combinaciones posibles que se presentaban en una serie de movimientos y ver que cada vez se podía añadir o cambiar los movimientos me pareció muy util al nivel de creación. alumna 2ª edició He notat una evolució molt notable,, noto el meu cos més lliure en el seu moviment, amb més consciencia, i noto com alguns bloquejos que abans estaven presents ja no hi són. Gina Tot el procés que hem realitzat durant aquest segon trimestre l he trobat d allò més enriquidor, bonic i gairebé màgic. Hem anat treballant diferents coses, en diferents temps, amb diferents grups, a la recerca de material interessant. He viscut un procés de creació fantàstic! Ara si, he de dir que sense el teu gran talent, Olga, talent, experiència i visió creatives, aquest treball no hagués estat possible. Gemma M'ha agradat que hi haja una xicoteta part de conversa per fer relacions, treure idees, paraules i temàtiques. Un temps per sentar se en rotllana i veure com estem.treballar a partir d'aquest punt, em dona una introducció prèvia al que anem a fer, em connecta i m'orienta. Valore molt els espais de feedback i pense que són necessaris i molt substanciosos. Neus Sento que el meu cos ha fet un petit canvi, i ho sento tant quan ballo com quan miro una obra de dansa. Tot i així crec que encara és d hora per a fer una valoració del que he arribat a interioritzar en el curs Taïs Otra cosa que quiero resaltar es lo valioso de trabajar y convivir con el grupo. En nuestro caso ha sido un grupo reducido y eso a hecho que hubiera más espacio para la intimidad. Siento que he aprendido con cada una y en muchos aspectos. alumna 2ª edició Llegir el text de no estamos listos para el dramaturgo mentre estavem vivint aquest procés de creació amb tantes cares diferents ( tants solos, duos, trios...i tants materials) ha enriquit encara més la vivència. I m ha agradat moltíssim com la Olga anava lligant totes les parts, com observava en silenci i ens deixava fer, i com en certs moments posava l atenció en alguna cosa en particular i ens feia explorar més cap a una direcció. Valoro molt que ha deixat que les impros sorgissin de nosaltres (tot i que a l inici sortien d exercicis proposats per ella) i també he après molt del seu no judici, i la seva crítica constructiva. Taïs

10 Inevitablemente a raíz de las propuestas teóricas en la formación he tenido que hacerme los huecos para poder dedicarle el tiempo y aunque en momentos me he topado con resistencias, ahora puedo decir que estoy agradecida. Las lecturas de este trimestre me han gustado mucho, especialmente la de el tratado de proyectar y la de la composición. Si, definitivamente creo el componente teórico es muy valioso y complementario aunque a veces cueste un extra. (alumna 2ª edició) También, Olga, tu acompañamiento me ha gustado mucho, considero que tienes muy buena pedagogía y más teniendo en cuenta que no es fácil estar al frente de un grupo durante tanto tiempo y saber gestionar los distintos momentos y situaciones que van apareciendo.también creo que una cualidad tuya muy valiosa para llevar adelante algo es así es la organización. Creo que eres una persona muy organizada y comprometida con lo que haces, además de tener un buen equilibrio entre tu parte creativa, técnica, conceptual intelectual y cultural que junto a una buena psicología hacen que el programa de Inside Moviment impartido por ti sea muy completo. Altamente recomendable ; ) (alumna 2ª edició) M'agrada saber que m'emporte molta informació i bona cosa de material per seguir treballant a casa i n'estic agraïda. Neus 1 i 2 performance a la Galeria Mezannina, en motiu del projecte Minerva (inside MOVEMENT 2014) 3 Mostra oberta del treball de creació (inside MOVEMENT 2014

11 tragantdansa [educació i creació en moviment] c/reig i bonet, 23 bx Barcelona foto:korina Kaisershot Integrando: conciencia, técnica, creación y reflexión de Enero a Junio 2015

12 presentación [ inside MOVEMENT ] es un programa de Formación en Danza Contemporánea dirigido e impartido por Olga Tragant, que integra diversas àreas y contenidos: técnica del movimiento, anatomía vivencial / conciencia sensorial, trabajo de creación y teoría y reflexión. [ inside MOVEMENT ] se dirige a cualquier persona con experiencia previa en danza contemporánea y trabajos corporales interesada en profundizar en conocimientos de danza y movimiento. Este programa ofrece unos contenidos esenciales que pueden servir para ser aplicados en diversos ámbitos profesionales y / o ayudar en el desarrollo personal. objectivos + Ofrecer unos conocimientos sólidos y de calidad en danza contemporània. + Ofrecer una formación que integra y relaciona diversos contenidos/conocimientos: conciencia corporal, técnicas del movimiento, trabajo de creación, y teoría y reflexión. + Ofrecer herramientas prácticas y teóricas que amplían las posibilidades de movimiento, el autoconocimiento, la expresión y la creatividad, a través del trabajo de cuerpo y de la danza. + Ofrecer una experiencia de aprendizaje de la danza centrado en unos contenidos fundamentales de manera que cada individuo pueda después (in)corporarlos a su ámbito profesional (educativo, social, de la salud, artístico, etc) y/o al desarrollo personal. + Ofrecer una formación que favorezca la salud y el bienestar.

13 contenidos areas área: técnica de movimiento y entrenamiento Trabajo dirigido al estudio del movimiento y sus principios, así como al aprendizaje motriz. Buscaremos mejorar la mecánica del movimiento y las diferentes destrezas y habilidades físicas del cuerpo en movimiento, la coordinación y la memoria corporal. Lo haremos a través de ejercicios dirigidos de acondicionamiento, ejercicios de técnica, frases de movimiento secuencias coreográficas, y trabajos de exploración y búsqueda de los principios y patrones de movimiento. área: trabajo de creación Trabajo dirigido al aprendizaje de las herramientas y los recursos relacionados con la creación artística des del lenguaje corporal y del movimiento. Buscaremos mejorar y desplegar el potencial creativo de cada individuo e ir descubriendo un criterio artístico propio. Lo haremos a través de propuestas / aproximaciones a la improvisación, trabajando sobre herramientas y recursos de composición, y a partir de la elaboración de propuestas de creación. área: anatomía y conciencia sensorial Trabajo dirigido a mejorar el uso del propio cuerpo, su escucha, eficiencia y matices. Buscaremos afinar nuestras capacidades sensoriales y motrices. Estudiaremos e (in)corporaremos diversos patrones de movimiento para llegar a un cuerpo/mente disponible y sano. Lo haremos a través del estudio anatómico vivencial y la práctica de la conciencia sensorial. área: teoría y reflexión Cartografía introductoria a diferentes corrientes y creadores/as relevantes en la historia de la danza contemporánea del siglo XX y XXI. Lo haremos a través de trabajos presentaciones individuales y en grupo, a través de charlas y vídeo proyecciones dirigidas por Olga, y también a través de algunas masterclass (segundo período) de la mano de invitados como coreógrafos, creadores y teóricos de danza.

14 qué incluye el programa + período del 12 de enero al 26 de junio 2015 Primer período: 12 enero 27 marzo Segundo período: 7 de abril 26 junio Festivos: del 30 Marzo al 6 de abril (Semana Santa), 1 Mayo, 23 y 24 junio + clases semanales un total de 300 horas 13 horas presenciales durante la setmana: los martes y jueves de 9:30 a 14h y los miércoles de 11 a 15h MARTES MIÉRCOLES JUEVES 9:30 11:30h técnica de movimiento 11:30 12h pausa 12 14h improvisación creación 11 13h anatomia y conciencia sensorial 13 13:15h pausa 13:15h 15h teoria y reflexión 9:30 11:30h técnica de movimiento 11:30 12h pausa 12 14h improvisación creación + realitzación de trabajos teóricos y prácticos, memoria y asistencia a activitades cada persona invertirá un número de horas semanales (no presenciales) para la realización de los trabajos y actividades requeridas: asistencia a espectáculos y posibles conferencias, lectura de artículos y resumenes, 2 trabajos teóricos con presentación escrita y en clase, ensayos de los trabajos de creación... + sesiones con profesionales invitados 2 sesiones en cada período, de las diferentes áreas de trabajo de la formación < + taller : taller Danza y Naturaleza (27, 28 y 29 marzo) en Alzina de l Aguda (la Noguera, Lérida) + puertas abiertas del treball de creación viernes 19 junio + avaluaciones / entrevistas individuales del primer periodo: semana posterior a la Semana Santa del segundo periode y del conjunto de la formación: primera quincena de Julio.

15

16 metodologia Combinaremos el aprendizaje vivencial de los conocimientos con el trabajo de investigación práctica y teórica. Pondremos especial énfasis en sentir, cuestionar, investigar y compartir los procesos y los resultados con el grupo. Trabajaremos con un número reducido de alumnos para facilitar el intercambio entre los miembros del grupo y poder hacer un seguimiento cercano e individualitzado de cada persona. avaluación Se hará una evaluación continuada con feedback en el día a día y al final de cada período de trabajo. Para obtención del certificado y cumplimiento satisfactorio de esta formación se requerirá: + asistencia mínima del 85% (en cada una de las áreas) + memorias: del primer período (de octubre a diciembre) y del segundo período (de enero a abril) + completar todas las tareas requeridas: entrega de trabajos teóricos y prácticos, y asistencia a las actividades programadas a quien nos dirigimos Este programa de formación se dirige a cualquier persona que desee adquirir un desarrollo artístico penetrando en los conocimientos de danza desde las vertientes de conciencia corporal, técnica, creación y teoría reflexión. Se pide tener experiencia en danza contemporania (aproximadamente nivel intermedio) y en otros trabajos de movimiento y/o artes escénicas y/o trabajo de creación o improvisación. precio + total repartido en 6 pagos. + primer pago antes de iniciar el curso: (en concepto de depósito que se abonará en el último pago). En caso de no finalizar el curso no se devolverá este importe (de febrero a mayo). Pago con domiciliación bancaria a inicio de cada mes en el último pago (junio) + el taller Danza y Natura tendrá un coste a parte (entre 120 i 150 dependiendo de número de personas en el grupo de la formación). Solicitudes Si estàs interesado/a en formar parte de este grupo de Formación envíanos + tu Currículum general y relacionado con la danza + Carta de Motivación, antes del 7 de Noviembre de 2014 a (asunto: inside MOVEMENT 2015) Durante la primera quincena de Noviembre se llevarán a cabo entrevistas inviduales para terminar de definir el grupo.

17 dirección profesorado Las diferentes materias y contenidos serán impartidos y guiados por Olga Tragant. Contaremos también con algunos artistas y especialistas invitados (2 en cada período) que vendrán a dirigir algunas sesiones. Olga Tragant T r a j ecto r ia f o r mativa. L i cenc iada en Ed ucación Fís i ca ( I NEF) por la Un iversida d de Barce l ona. Grac ias a un a beca Fu lbrigh t de la Ca ixa, viaja y reside e n Es tados Un idos ( ) do nde es tud i a en la Un iversida d de Illino is, en Urban a Champa ign (Más ter en D anza C o n t emporán ea y Máster e n Ps ico l og ía de la Ac tivida d Fís i ca), y e n diversas escuelas de Nue va York ( M ovemen t Research, Susan Klein Scho ol, Tr isha Brown Scho ol). En via j a a Ams t erd a m co n un a beca de l Min is ter i o d e Educación y Cu ltura para a m p liar estud i os e n el e x tran jero y e s tudiar e n la Sc hoo l for New Dance De ve lopmen t ( S NDO). Y el veran o de l 2002, y gr acias a una seg unda beca de l Minis t er io, rea liza una es tancia en J apó n par a es tu diar danza Butoh. Ha alter nad o la da nza (d iversas técn icas de la danza con t empor ánea, sobr e todo re lease, y la impro visación, la composición, el bu toh, co n los estud i os de trab ajos cor pora l es. Espec ialmen te, y d e sde el año 20 00, s i gue los es tud i os de Ana t omía par a el Mo vimien to con Bla ndine Cala is Ger main. Recientement (verano 2014) ha realizado la formación Periné y Movimento. Tr ayec to ri a a r tí s t i c a. O l ga in icia su activid a d cre adora en N o rte América, en la déca d a de los 90. Mie ntr a s vive en Illinois forma par te de la Illinois Dance Thea ter Co., ba ila ndo p i ezas de Doug las Nie l sen, Do ug las Du nn, Bebee Miller y Ren ée W adleigh, en tre o t ros. En Nue va York ba ila para d i versas compañ ías y coreó g ra fos i nde pend ien t es : Sa lly Gross, Ann C a rlson, Meg Wo lfe y Rosa Me i. En Ams t erda m ba ila en un es pec tácu lo de Eileen Stand ley. En Japón es tud ia y ac túa en la compañía Da irakudakan y c on mie m bros de Sa nkai Juku. A par tir del año e m pieza s u s traba jos de cr eación. En tre las p i ezas cor t as h a y que mencio nar: With/Without, Ànima d Hora, Appetite, Suite d Aigua. Pos t er iorm en te rea liz a espec tácu los más larg os co mo Ales de plom, Llaços, Rastres, Com voldria ser, y F i gures de Pols. Las ú l timas creac iones han rec i bid o e l sopor te de las institucio nes púb licas ca ta lanas ( E n t ita t Au tòn o ma de D i fusió Cu ltural, CONC A, ICU B ). Los traba jos de traga ntd ansa se han po did o ver en diferen t es tea t ros y salas de C a taluña, Islas Baleares, Franc ia, Por t ug al, Hola nda, Esta dos Unidos, Marru ecos, Mé xico y Japón. Tr ayec to ri a do c e n te. Ha dad o c l ases de danza y traba jo de cuer po en la Universidad de Illin ois, en la Un iversidad de Barce l ona ( I N E F), e n la U n iver s i dad Politécnica de Barcelon a, en la escue l a de Os teo patía de Barce l ona y en var i os ce ntros de d anza y cen t ros cultura l es. Ava l ada por un a a m plia e xper iencia e n formación y docencia (dur an te vein te años), O l ga Trag an t ha dado clases de impro visación, mo vimien to crea tivo, co mposic ión, danza con t e m poránea y conciencia corpor al/sensor ial a grup os de pr ofesionales y ama teres ad ultos. También h a d i r i gid o c l ases para n i ños, tercera edad, y a person a s con discapac idades ps íqu i cas y físicas. Desde el año 20 00, concen tra gran par te de l traba jo docen te en el espa i tragan tdansa, si bie n con t inúa co laboran do co n ot ro s ce nt ro s y p r of e s i o n a l e s.

18 Algunas valoraciones hechas por participantes de anteriores ediciones: He aprendido mucho, he superado mucho, he crecido mucho. Gracias! Me ha cambiado la vida. Todavía no sé cómo y a dónde, pero se me ha abierto un nuevo mundo que llevaré conmigo y que me dirigirá a nuevas metas. Me sentía muy bien, cada día de estar ahí. Ni un día pensaba que prefiero hacer otra cosa, cosa que me suele pasar a menudo normalmente. Bárbara La part de tècnica ha seguit sent rica i connectada amb el meu sentir, buscant la facilitat, sent conscient del meu cos. Un nou element ha estat present: un relaxament en quant a equivocar me. I això ha obert porta a nous estats. Irene Del treball de creació puc dir infinites coses... Però la més important per mi és com m ha fet realment treballar profund i sobretot com això m ha fet descobrir dimensions creatives que no tenia presents, o en les que no hi tenia confiança i que ara és una altra cosa... Molt més propera, molt més de casa... Irene Algunes valoracions generals de la formació són: sensació de més obertura del cos i de l'expressivitat. Molta integració amb cadascuna de les àrees, és a dir, cada àrea es complementava molt bé amb l'altre; bona adquisició d'eines i coneixements; sensació de més perspectiva; més consciència corporal i anatòmica; interrelació de conceptes i més obertura per a la creació; ampliació de l'imaginari; desinhibició; molt d'interès per les metodologies proposades. Ona El haber pasado por esto en ese momento me ha ayudado a sentirme con más confianza en mí misma y en mi trabajo.toda esta formación ha sido una experiencia muy positiva de la que me llevo nuevos aprendizajes y muchísimas ganas de seguir bailando, explorando y creando con mi propio cuerpo. Al final del proceso me he quedado con una cierta tristeza de que se haya terminado la formación. Me hubiera gustado que fuera más tiempo, hasta junio. Paola Acabo aquest curs amb una millora important i considerable de la meva tècnica, amb una consciència corporal i de les meves capacitats molt més gran que quan vaig decidir fer la formació, i amb uns coneixements dels mètodes i formes de creació, en conjunt amb la història de la dansa i de l art contemporani, que no hagués imaginat. Trobo que les 4 àrees de treball són d allò més encertades per la formació i que la cura, la preparació, la humilitat i la passió amb què ens has transmès tots els coneixements, han estat admirables. Gemma He pasado por muchos momentos, emociones y sensaciones. Tanto a nivel de técnica, improvisación o creación como en lo personal. La falta de fe en ocasiones, las in aptitudes, o cruces de cables que he podido experimentar, ha sido recompensado por el simple hecho de bailar, y TODO lo que ésto me provoca. Una feliz sensación de que estoy viva, de que expreso aquello que no puedo expresar con palabras. La gratificación de poder crear en equipo y disfrutar profundamente de cada momento de la muestra de la pieza final, así como llegar a tener una escucha y confianza en el grupo como no lo había experimentado antes. Ingrid Estoy muy contenta de haber decidido hacer esta formación y llegar a completarla que era algo que al inicio no sabía con certeza si iba a poder. Ha sido una experiencia muy gratificante todo lo que he experimentado y recorrido en estos 6 meses. Tanto a nivel técnico, como de herramientas que he recibido para la improvisación y la composición, individual y grupal, como a nivel de contenido e inspiración teórica reflexiva, como a nivel de conciencia corporal y conocimiento anatómico. Las ganas y en un momento dado el compromiso que se ha despertado en mi de seguir profundizando, son fruto del trabajo realizado y de sentirme en estos momentos inside movimiento. Me refiero a que yo seguiría el año que viene. Haría una segunda parte, incluso podría ser una tercera si el material diera para ello. Alumna 2ª edición

19 La lectura dels textos m'ha obert la porta a molts conceptes, punts de vista i reflexions que trobe, han enriquit la meua comprensió de la dansa contemporània, del moviment i també m'han fet reflexionar sobre altres maneres de fer i crear. En resum, m'han permès obtindre una visió més amplia i m'han servit per contextualitzat me. Neus En l àrea d anatomia i consciència de moviment, m ha agradat la manera en què ens has anat dosificant els coneixements i com ens has fet indagar per nosaltres mateixes les diferents part del cos que hem anat estudiant. Haver d aclarir nos primer amb les fotocòpies per entendre ho, posicionar les musculatures a l Antonio, i haver d explicar ho a la resta del grup, és una molt bona forma d ensenyar i d aprendre. En general, el treball d aquesta àrea el trobo molt encertat i gairebé indispensable per una formació sobre el cos i el moviment. Gemma Treball de Dansa i Natura. Aquest procés ha estat un viatge d'allò més personal i intrínsec, però agradable, bonic, senzill i, al mateix temps, complet. La connexió amb mi mateixa, amb la naturalesa, i amb l'univers, és quelcom que s'ha fet present en aquest procés. I crec que és quelcom que provoca al estar a la natura. És una idea que vull endur me: la natura com lloc de connexió. gina Al nivel técnico siento que he mejorado mucho aunque falta y eso solo se verá con la continuidad, la constancia y el hacer. Siento que en el segundo trimestre hemos llevado el nivel a más allá y que se han desarrollado más cosas difíciles como los saltos, las caídas, los deslices y que se requería más dinamismo en general. Me ha parecido muy interesante todas las combinaciones posibles que se presentaban en una serie de movimientos y ver que cada vez se podía añadir o cambiar los movimientos me pareció muy util al nivel de creación. Alumna 2ª edición He notat una evolució molt notable,, noto el meu cos més lliure en el seu moviment, amb més consciencia, i noto com alguns bloquejos que abans estaven presents ja no hi són. Gina Tot el procés que hem realitzat durant aquest segon trimestre l he trobat d allò més enriquidor, bonic i gairebé màgic. Hem anat treballant diferents coses, en diferents temps, amb diferents grups, a la recerca de material interessant. He viscut un procés de creació fantàstic! Ara si, he de dir que sense el teu gran talent, Olga, talent, experiència i visió creatives, aquest treball no hagués estat possible. Gemma M'ha agradat que hi haja una xicoteta part de conversa per fer relacions, treure idees, paraules i temàtiques. Un temps per sentar se en rotllana i veure com estem.treballar a partir d'aquest punt, em dona una introducció prèvia al que anem a fer, em connecta i m'orienta. Valore molt els espais de feedback i pense que són necessaris i molt substanciosos. Neus Sento que el meu cos ha fet un petit canvi, i ho sento tant quan ballo com quan miro una obra de dansa. Tot i així crec que encara és d hora per a fer una valoració del que he arribat a interioritzar en el curs Taïs Otra cosa que quiero resaltar es lo valioso de trabajar y convivir con el grupo. En nuestro caso ha sido un grupo reducido y eso a hecho que hubiera más espacio para la intimidad. Siento que he aprendido con cada una y en muchos aspectos. Alumna 2ª edición Llegir el text de no estamos listos para el dramaturgo mentre estavem vivint aquest procés de creació amb tantes cares diferents ( tants solos, duos, trios...i tants materials) ha enriquit encara més la vivència. I m ha agradat moltíssim com la Olga anava lligant totes les parts, com observava en silenci i ens deixava fer, i com en certs moments posava l atenció en alguna cosa en particular i ens feia explorar més cap a una direcció. Valoro molt que ha deixat que les impros sorgissin de nosaltres (tot i que a l inici sortien d exercicis proposats per ella) i també he après molt del seu no judici, i la seva crítica constructiva. Taïs

20 Inevitablemente a raíz de las propuestas teóricas en la formación he tenido que hacerme los huecos para poder dedicarle el tiempo y aunque en momentos me he topado con resistencias, ahora puedo decir que estoy agradecida. Las lecturas de este trimestre me han gustado mucho, especialmente la de el tratado de proyectar y la de la composición. Si, definitivamente creo el componente teórico es muy valioso y complementario aunque a veces cueste un extra. Alumna 2ª edición También, Olga, tu acompañamiento me ha gustado mucho, considero que tienes muy buena pedagogía y más teniendo en cuenta que no es fácil estar al frente de un grupo durante tanto tiempo y saber gestionar los distintos momentos y situaciones que van apareciendo.también creo que una cualidad tuya muy valiosa para llevar adelante algo es así es la organización. Creo que eres una persona muy organizada y comprometida con lo que haces, además de tener un buen equilibrio entre tu parte creativa, técnica, conceptual intelectual y cultural que junto a una buena psicología hacen que el programa de Inside Moviment impartido por ti sea muy completo. Altamente recomendable ; ) alumna 2ª edición M'agrada saber que m'emporte molta informació i bona cosa de material per seguir treballant a casa i n'estic agraïda. Neus 1 i 2 performance en la Galeria Mezannina, en motivo del proyecto Minerva (inside MOVEMENT 2014) 3 Muestra abierta del trabajo de creación (inside MOVEMENT 2014)

Estudio de idiomas en el dominio.es

Estudio de idiomas en el dominio.es Estudio de idiomas en el dominio.es Carlos Castillo Universidad de Chile ccastill@dcc.uchile.cl Enero 2003 Resumen Se presentan resultados de un estudio realizado en Diciembre del año 2002 sobre aproximadamente

Más detalles

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher?

From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? From e-pedagogies to activity planners. How can it help a teacher? Elena de Miguel, Covadonga López, Ana Fernández-Pampillón & Maria Matesanz Universidad Complutense de Madrid ABSTRACT Within the framework

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Qué es coaching personal para profesionales?

Qué es coaching personal para profesionales? Qué es coaching personal para profesionales? www.valorsipersones.com info@valorsipersones.com Nos puedes conocer un poco mejor en: http://tonipinies.wordpress.com http://mireiapoch.wordpress.com Qué es

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS

UNIVERSIDAD DE BURGOS - ON LINE ELE a distancia CURSO Lengua española ELE Modalidad A distancia. Niveles B1.1 B1.2 / B1.3 B1.4 / B2.1 B2.2 / B2.3 B2.4 Duración 12 SEMANAS / 6 módulos Descripción Curso de español que se desarrollará

Más detalles

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX

ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX ADAPTACIÓN DE REAL TIME WORKSHOP AL SISTEMA OPERATIVO LINUX Autor: Tomás Murillo, Fernando. Director: Muñoz Frías, José Daniel. Coordinador: Contreras Bárcena, David Entidad Colaboradora: ICAI Universidad

Más detalles

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex)

Tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la pagina de inscripción al curso. (En Argentina no se acepta Amex) Terminos y Condiciones PAGOS El pago del curso deberá en todos los casos efectivizado como mínimo - 72 horas antes del comienzo del mismo. La vacante será confirmada contra el pago del curso, hasta ese

Más detalles

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps

TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary. An Activity in 4 Steps TEACHER TOOLS: Teaching Kids Spanish Vocabulary An Activity in 4 Steps Teaching Kids Spanish Vocabulary Lesson for Spanish Teachers Learning new vocabulary words in Spanish is an important element in the

Más detalles

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course.

Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Welcome to lesson 2 of the The Spanish Cat Home learning Spanish course. Bienvenidos a la lección dos. The first part of this lesson consists in this audio lesson, and then we have some grammar for you

Más detalles

Disfruten su verano! Hola estudiantes,

Disfruten su verano! Hola estudiantes, Hola estudiantes, We hope that your experience during Spanish 1 was enjoyable and that you are looking forward to improving your ability to communicate in Spanish. As we all know, it is very difficult

Más detalles

SEMINAR 3: COMPOSITION

SEMINAR 3: COMPOSITION SEMINAR 3: FORMAL LETTER COMPOSITION 1 Lengua C I (Inglés) Código 00EM Imagine you were selected as an Erasmus student and you wanted to write to your host university to ask them for information about

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay.

Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Dickens Institute Centro Oficial de Trinity College London Desde 1989 el Instituto Dickens representa a Trinity College London en el Uruguay. Este centro de Exámenes Internacionales, reconocido en más

Más detalles

FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS

FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS FACULTAD DE COMERCIO Y GESTIÓN FACULTY OF COMMERCE AND MANAGEMENT GUÍA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE MOVILIDAD WELCOME GUIDE FOR EXCHANGE STUDENTS Instalaciones Cómo llegar La Facultad de Comercio

Más detalles

University of Guanajuato

University of Guanajuato University of Guanajuato Summer Program for Research and Cultural Immersion 2014 Introduction The University of Guanajuato offers its Summer Program for Research and Cultural Immersion 2014, for international

Más detalles

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO

XV CONGRÉS. de la Societat Catalana. Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 WWW.CONGRESSCCC.ORG HOTEL DIAGONAL ZERO WWW.CONGRESSCCC.ORG XV CONGRÉS de la Barcelona, 25, 26, 27 i 28 de Maig de 2011 Benvolgut col lega, El Congrés de la arriba a la seva quinzena edició. Desprès d aquests anys i tal com es habitual, ho fa

Más detalles

DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M.

DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M. DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M. Presented by Dr. Norma R. Delgado, Director of Curriculum & Instruction 1 The United States Government has identified

Más detalles

OUTER SPACE HORARIOS / TIMETABLES. Mes completo con comedor: 595 Mes Completo sin comedor: 390 01.07.15 29.07.15 01.07.15-29.07.15

OUTER SPACE HORARIOS / TIMETABLES. Mes completo con comedor: 595 Mes Completo sin comedor: 390 01.07.15 29.07.15 01.07.15-29.07.15 July 2015 Infant Summer School OUTER SPACE Week 1: Lift Off! Week 2: The Solar System Week 3: Spaceships Week 4: Back to Earth Un verano más St George's School celebra su INFANT Summer School. Días de

Más detalles

Com fotografiar les nostres peces:

Com fotografiar les nostres peces: 16 H Com fotografiar les nostres peces: optimitzar personalment els propis recursos Impartit per José Miguel García Coordinat per Rosa Cortiella Como fotografiar nuestras piezas: optimizar personalmente

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Art Studio. Did you know...?

Art Studio. Did you know...? Art Studio Did you know...? Did you know...? In our Art Studio, we encourage children to use the materials in any way they wish. We provide ideas that they may use to begin work but do not expect copies

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

Laura Rajneri & Elkin Guerra

Laura Rajneri & Elkin Guerra English Version Below Laura Rajneri & Elkin Guerra - Buenos Aires, Argentina - Teléfonos de Contacto: Correo Electrónico: (+549) 11 6237-9835 / 11-6208-5287 laurayelkin@gmail.com Clases Grupales: Divertango

Más detalles

Notes for teachers: Length of podcast: 7:59

Notes for teachers: Length of podcast: 7:59 : Technology Enhanced Elementary Spanish Program Lesson Plan: # 50 Story: # 1 Level 4 Objective(s) & Progress Indicator(s): 1a: Express simple descriptions 1b: Answer simple questions 1d: Identify visual

Más detalles

Mi ciudad interesante

Mi ciudad interesante Mi ciudad interesante A WebQuest for 5th Grade Spanish Designed by Jacob Vuiller jvuiller@vt.edu Introducción Tarea Proceso Evaluación Conclusión Créditos Introducción Bienvenidos! Eres alcalde de una

Más detalles

English Literacy Success Team, e3 Civic High October 30, 2014

English Literacy Success Team, e3 Civic High October 30, 2014 English Literacy Success Team, e3 Civic High October 30, 2014 What is the English Language Success Team? The purpose of our committee is to provide an open conversation between parents, students, and teachers

Más detalles

CONVOCATORIA ERASMUS.ES

CONVOCATORIA ERASMUS.ES -Novedad de la convocatoria: 1 de Abril de 2014 financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa Erasmus + - El plazo finalizaba el 23 del mismo mes!! -La estancia

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term

Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term Agustiniano Ciudad Salitre School Computer Science Support Guide - 2015 Second grade First term UNIDAD TEMATICA: INTERFAZ DE WINDOWS LOGRO: Reconoce la interfaz de Windows para ubicar y acceder a los programas,

Más detalles

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es

Postgrados en. Gestión. Cultural. Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Humanidades. uic.es Postgrados en Gestión Cultural uic.es Universitat Internacional de Catalunya Postgrado en Gestión Cultural UIC Barcelona te forma como gestor cultural, un profesional polivalente y multidisciplinar que

Más detalles

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal

School Preference through the Infinite Campus Parent Portal School Preference through the Infinite Campus Parent Portal Welcome New and Returning Families! Enrollment for new families or families returning to RUSD after being gone longer than one year is easy.

Más detalles

ICELT 2011-2012 IN-SERVICE CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

ICELT 2011-2012 IN-SERVICE CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING ICELT 2011-2012 IN-SERVICE CERTIFICATE IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING Índice Presentacion... 2 Apoyos ofrecidos por el CELLAP a los participantes:... 4 Contenidos del curso ICELT... 5 Calendario del curso

Más detalles

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES

GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES GUIDE FOR PARENT TEACHER CONFERENCES A parent-teacher conference is a chance for you and your child s teacher to talk. You can talk about how your child is learning at home and at school. This list will

Más detalles

COMMUNICATIONS AT THE ZARAGOZA CONFERENCE AND OTHER WAYS TO GET INVOLVED/

COMMUNICATIONS AT THE ZARAGOZA CONFERENCE AND OTHER WAYS TO GET INVOLVED/ COMMUNICATIONS AT THE ZARAGOZA CONFERENCE AND OTHER WAYS TO GET INVOLVED/ WEBCAST The sessions will be webcast through the Conference website to ensure the Conference is accessible to a wider audience.

Más detalles

Spanish 3V: Winter 2014

Spanish 3V: Winter 2014 Spanish 3V: Winter 2014 Elementary Spanish 3 in online format: https://login.uconline.edu/ Robert Blake, rjblake@ucdavis.edu; Rebecca Conley, mconley@ucdavis.edu Description: Spanish 3V is the second of

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script. Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script. Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills Living in America Teacher Resource Series Lesson Script Uso del Teléfono / Using the Phone Lección A: Habilidades Telefónicas / Lesson A: Telephone Skills En la lección A, practicarás el uso del teléfono

Más detalles

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm.

RECIBIRÁS EN TU CUENTA INSTITUCIONAL, UNA CARTA DE PREADJUDICACIÓN CON LOS DATOS DE TU MOVILIDAD. SI NO SON CORRECTOS, COMUNÍCALO A erasmus@upm. UNA VEZ PUBLICADA LA RESOLUCIÓN RECTORAL CON LOS LISTADOS DE ADMITIDOS, TIENES UN PLAZO DE 15 DÍAS PARA PODER RENUNCIAR A LA MOVILIDAD ADJUDICADA, ENTREGANDO EL DOCUMENTO DE RENUNCIA EN LA OFICINA DE MOVILIDAD

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México

SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México SAFETY ROAD SHOW 2015 Paul Teboul Co Chairman HST México How did started the Safety Road Show? Airbus Helicopters and others manufacturers did invest since a long time in improving Aviation Safety. In

Más detalles

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015

Summer Reading Program. June 1st - August 10th, 2015 June 1st - August 10th, 2015 Dear Educator, Attached you will find three flyer templates. You can use any of these templates to share your Group Number (GN) with your group participants. 1. 2. 3. The first

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community. Navegando en la Comunidad / Navigating the Community

Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community. Navegando en la Comunidad / Navigating the Community Living in America Teacher Resource Series Lesson Script for Navigating the Community Note: This Lesson Script is for teacher use only. It is not intended for students because it contains the answers to

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

NOTICE OF ERRATA MEDICARE Y USTED 2006 October 18, 2006

NOTICE OF ERRATA MEDICARE Y USTED 2006 October 18, 2006 CONTENTS 1) Notice of Errata 10/18/05 2) General Message for Partners 3) Action Plan for Spanish Handbook Error 4) Language for CMS Publication Mailing List 1 Where Does the Error Occur? NOTICE OF ERRATA

Más detalles

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire

Daly Elementary. Family Back to School Questionnaire Daly Elementary Family Back to School Questionnaire Dear Parent(s)/Guardian(s), As I stated in the welcome letter you received before the beginning of the school year, I would be sending a questionnaire

Más detalles

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk Cambridge IGCSE About CIE CIE examinations are taken in over 125 different countries Cambridge qualifications are recognised by universities, colleges and employers across the globe Sobre CIE Los exámenes

Más detalles

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date:

I understand that I must request that this waiver be reconsidered annually, each school year. Parent/Guardian Signature: Date: Page 1 of 7 PARENTAL EXCEPTION WAIVER EDUCATION CODE 311(a): Children who know English (Exhibit 1) Name: School: Grade: Date of Birth: Language Designation: My child possesses good English language skills

Más detalles

Aula Inglés SOLICITUD FAMILIA para AU PAIRS - FAMILY APPLICATION for AU PAIRS DETALLES DE CONTACTO -CONTACT DETAILS Nombre /Full Name Dirección/Address FOTO/PHOTO Provincia / Region Ciudad - City: País/Country

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

Students Pledge: Parents Pledge:

Students Pledge: Parents Pledge: The school-home compact is a written agreement between administrators, teachers, parents, and students. It is a document that clarifies what families and schools can do to help children reach high academic

Más detalles

Application to become an ACE Volunteer HEI Summer 2015

Application to become an ACE Volunteer HEI Summer 2015 Application to become an ACE Volunteer HEI Summer 2015 (ACE: Academic Counselor of Enrichment / HEI: Hawthorn Enrichment Institute) Become an ACE (Academic Counselor of Enrichment) for HEI. ACE counselors

Más detalles

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People.

Speak Up! In Spanish. Young s Language Consulting. Young's Language Consulting. Lesson 1 Meeting and Greeting People. Buenos días Good morning Buenos días Good afternoon Buenas tardes Good evening Buenas tardes Good night Buenas noches Sir Señor Ma am/mrs. Señora Miss Señorita Buenas tardes Culture Note: When greeting

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

EXPAND HORIZONS. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES

EXPAND HORIZONS. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES EXPANDING HORIZONS EXPAND HORIZONS IS WHAT PAUL CUFFEE SCHOOL DOES. When you gaze out at the horizon, what do you see? You see where one vista ends and another one begins. You think POSSIBILITIES Selected

Más detalles

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term

Study (s) Degree Center Acad. Period. 1311 - Grado de Trabajo Social FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 4 First term COURSE DATA Data Subject Código 33523 Name International Welfare Cycle Grade ECTS Credits 4.5 Curso académico 2014 2015 Study (s) Degree Center Acad. Period year 1311 Grado de Trabajo Social FACULTY OF

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Programs EuroCsys Centers

Programs EuroCsys Centers Programs EuroCsys Centers EDUCATIONAL PROGRAMS The best methodology to meet your needs! Through the educational programs you learn to apply the learned skills for your general and specific purposes. We

Más detalles

July 2011. Graduations & Learning After High School. Español/Spanish

July 2011. Graduations & Learning After High School. Español/Spanish July 2011 Graduations & Learning After High School Español/Spanish Last month our schools graduated 1,734 students from high school. These are students who met all the graduation standards from the State

Más detalles

manual de servicio nissan murano z51

manual de servicio nissan murano z51 manual de servicio nissan murano z51 Reference Manual To understand featuring to use and how to totally exploit manual de servicio nissan murano z51 to your great advantage, there are several sources of

Más detalles

Some examples. I wash my clothes, I wash the dishes, I wash the car, I wash the windows. I wash my hands, I wash my hair, I wash my face.

Some examples. I wash my clothes, I wash the dishes, I wash the car, I wash the windows. I wash my hands, I wash my hair, I wash my face. Reflexive verbs In this presentation, we are going to look at a special group of verbs called reflexives. Let s start out by thinking of the English verb wash. List several things that you can wash. Some

Más detalles

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar.

Puede pagar facturas y gastos periódicos como el alquiler, el gas, la electricidad, el agua y el teléfono y también otros gastos del hogar. SPANISH Centrepay Qué es Centrepay? Centrepay es la manera sencilla de pagar sus facturas y gastos. Centrepay es un servicio de pago de facturas voluntario y gratuito para clientes de Centrelink. Utilice

Más detalles

Welcome to the Leaders Only Invitation!

Welcome to the Leaders Only Invitation! Welcome to the Leaders Only Invitation! Q & A A. Ultimate Cycler is here to stay! UC remains completely intact and is complementary to FreeToolBox. As a matter of fact, Ultimate Cycler is getting a facelift!

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List

1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List 1. Lista de verificación para Admisión/ Admission Check List 1 Formato de Solicitud de Admisión completado/ Complete Application Form 2 Copia de Título/ Copy of degree certificate 3 Certificados de Notas/

Más detalles

Migrant. Learners Today LEADERS Tomorrow!

Migrant. Learners Today LEADERS Tomorrow! Migrant Learners Today LEADERS Tomorrow! 2014 Migrant Summer Program Language Enrichment for English Language Learners Through Science Themes Students will enhance English language acquisition through

Más detalles

Learning Masters. Early: Force and Motion

Learning Masters. Early: Force and Motion Learning Masters Early: Force and Motion WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Force and Motion Learning Masters How I Learned

Más detalles

Contents National 5 Spanish Reading; Context: Learning

Contents National 5 Spanish Reading; Context: Learning Contents National 5 Spanish Reading; Context: Learning (questions extracted from Intermediate past papers) Question Topic Education (preparing for university different types of accommodation) Education

Más detalles

Filosofía de Entrenamiento

Filosofía de Entrenamiento Filosofía de Entrenamiento Nuestra filosofía no s e b a s a e n r e p r o d u c i r m o d e l o s d e en t r e n a m i e n t o p o r "ev o l u c i ó n c o n t r a s t a d a " m e d i a n t e l a ev o l

Más detalles

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO

Grow healthy. Stay healthy. Grow healthy. Stay healthy. www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com PREGNANCY JOURNEY BOOK 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM 2012 Start Smart for Your Baby. All rights reserved. TM DIARIO DEL EMBARAZO www.startsmartforyourbaby.com

Más detalles

La Universidad university studies

La Universidad university studies Karina y la universidad La Universidad university studies 1. Antes de escuchar Haz el cuestionario y comenta tus respuestas con los compañeros. Atención: no hay una respuesta correcta, son tus opiniones

Más detalles

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat

MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS. EL BANY un espai de tranquil litat MOSTRA DE TREBALLS REALITZATS EL BANY un espai de tranquil litat Lluny de la freda funcionalitat del passat, avui dia el bany s ha transformat en un espai més habitable. Un lloc on la distribució està

Más detalles

1) Yo/ asistir. 2) Yo / ser. 3) Yo / tener. 4) Yo / lograr. 5) Yo / trabajar. Some questions to consider: Future Tense:

1) Yo/ asistir. 2) Yo / ser. 3) Yo / tener. 4) Yo / lograr. 5) Yo / trabajar. Some questions to consider: Future Tense: Nombre: Clase: Fecha: REPASO (Examen Final ESCRIBIR) TASK 1: Felicidades! You have been accepted into the university of your dreams! Tomorrow, you will have to meet with an admissions officer. Before your

Más detalles

Invitados Especiales: Como invitados de honor David y Bianca Lisonbee. Fundadores de 4Life Research.

Invitados Especiales: Como invitados de honor David y Bianca Lisonbee. Fundadores de 4Life Research. Información General: Fecha de eventos: 3,4 y 5 de junio de 2011 Lugar: Corferias, Registro: 1 de octubre de 2010 al 31 de marzo de 2011 será $130.00 P/P. 1 de abril de 2011 hasta el 20 de mayo de 2011

Más detalles

Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP

Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP Cómo comprar en la tienda en línea de UDP y cómo inscribirse a los módulos UDP Sistema de registro y pago Este sistema está dividido en dos etapas diferentes*. Por favor, haga clic en la liga de la etapa

Más detalles

School Compact Flat Rock Middle School School Year 2015-2016

School Compact Flat Rock Middle School School Year 2015-2016 School Compact School Year 2015-2016 Dear Parent/Guardian, Flat Rock Middle, students participating in the Title I, Part A program, and their families, agree that this compact outlines how the parents,

Más detalles

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu

Sala de profesores - Instituto de Idiomas Modernos (sótano Este, AA 23) cmchamarande@comillas.edu GUÍA DOCENTE, VERANO 2016 INSTITUTO DE IDIOMAS MODERNOS FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA Datos de la asignatura Nombre Cultura Española Idioma en que se imparte Inglés 1 Titulaciones Alumnos de intercambio

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

Synergy Spanish Solutions. Día de San Valentín Audio Lessons

Synergy Spanish Solutions. Día de San Valentín Audio Lessons Synergy Spanish Solutions Día de San Valentín Audio Lessons Created by Marcus Santamaria Edited by Elena Chagoya & Claire Boland Copyright 2014 Marcus Santamaria All Rights reserved. No part of this publication

Más detalles

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona

Caring Robots. Open Minded Project Management. Engineering and Healthcare. Almere - Barcelona Course language / Idioma del curso: In English En castellano Engineering and Healthcare Caring Robots Almere - The course will allow you to experience the amazing emerging possibilities of applied robotics

Más detalles

PUESTA EN MARCHA PROYECTO SERVICIOS DE VISACIÓN ELECTRÓNICA [SVEl

PUESTA EN MARCHA PROYECTO SERVICIOS DE VISACIÓN ELECTRÓNICA [SVEl 010 GERENCIA DE OPERACIONES CIRCULAR N 8 Z ^, 05 de noviembre de 2010 DE : GERENTE DE OPERACIONES DE ZONA FRANCA DE S.A. A REF : SEÑORES USUARIOS ZONA FRANCA DE PUESTA EN MARCHA PROYECTO SERVICIOS DE VISACIÓN

Más detalles

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Lengua extranjera: Inglés

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Lengua extranjera: Inglés CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS (Convocatoria septiembre 2010). APELLIDOS

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

RCDE STAGE FÚTBOL EN ESTADO PURO FOOTBALL IN ITS PUREST

RCDE STAGE FÚTBOL EN ESTADO PURO FOOTBALL IN ITS PUREST FÚTBOL EN ESTADO PURO FOOTBALL IN ITS PUREST RCD Espanyol El RCD Espanyol de Barcelona, con más de ciento diez años de historia y en la élite del fútbol, pone a su disposición toda su experiencia, profesionalidad

Más detalles

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO.

CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. ANEXO E. CUESTIONARIO DISEÑADO PARA EVALUAR EL PRODUCTO DESCUBRE LAS PALMAS DE GC! QUE SERÁ ADMINISTRADO A TRAVÉS DE LA WEB CREADA PARA EL PRODUCTO. CUESTIONARIO: El proyecto Descubre Las Palmas de GC!

Más detalles

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-.

Instructor: She just said that she s Puerto Rican. Escucha y repite la palabra Puerto Rican -for a man-. Learning Spanish Like Crazy Spoken Spanish Lección once Instructor: Cómo se dice Good afternoon? René: Buenas tardes. Buenas tardes. Instructor: How do you ask a woman if she s Colombian. René: Eres Colombiana?

Más detalles

Scholarship 2014 Spanish

Scholarship 2014 Spanish 93007 930070 S SUPERVISOR S USE ONLY Scholarship 2014 Spanish 9.30 am Tuesday 25 November 2014 Time allowed: Three hours Total marks: 24 Check that the National Student Number (NSN) on your admission slip

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance

Quiero comer comida china I want to eat Chinese food Me gusta bailar I like to dance In Spanish, many useful expressions are formed by combining two verbs. When this occurs, the first verb is conjugated, while the second verb remains in the infinitive form. Quiero comer comida china I

Más detalles

Celebrando Kwanzaa. La historia de Kwanzaa

Celebrando Kwanzaa. La historia de Kwanzaa Celebrando La historia de es una fiesta nueva. La Dr. Maulana Karenga lo creo en 1966. Él vivía en California en ese tiempo. Es un festival en honor a la herencia afroamericana. El nombre significa primeros

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Objetivo: You will be able to You will be able to

Objetivo: You will be able to You will be able to Nombre: Fecha: Clase: Hora: Título (slide 1) Las cosas _ Capítulo 2 1 (Chapter Two, First Step) Objetivo: You will be able to You will be able to First look at the other sheet of vocabulary and listen,

Más detalles

[CURSOS Y TALLERES EN BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE

[CURSOS Y TALLERES EN BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE CURSOS 2015-2016 [CURSOS Y TALLERES EN BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE SANTA POLA EN GRAN ALACANT ] ORGANIZADOS POR LA CONCEJALÍA DE CULTURA AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES BIBLIOTECA

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Corporate Finance Código: 201554 Titulación

Más detalles

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University

Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Bachelor in Public Policy Studies and Spanish Duke University Objectives: 5 years of teaching experience Grades and Subjects to teach: English Language Challenging and Social Studies 7 th Grade 1. Help

Más detalles

Learning Masters. Early: Animal Bodies

Learning Masters. Early: Animal Bodies Learning Masters Early: Animal Bodies WhatILearned What important things did you learn in this theme? I learned that I learned that I learned that 22 Animal Bodies Learning Masters How I Learned Good readers

Más detalles