Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries. Istituto Europeo di Design International network for higher education in

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries. Istituto Europeo di Design International network for higher education in"

Transcripción

1 Istituto Europeo di Design International network for higher education in Design Moda Visual Communication Management for Creative Industries

2 Índex índice contents Grup IED Grupo IED IED Group Editorial Editorial Editorial Barcelona Barcelona Barcelona Oferta Formativa Oferta Formativa Courses Comunicació Visual Comunicación Visual Visual Communication Disseny Diseño Design Moda Moda Fashion Gestió d Empreses Creatives Gestión de Empresas Creativas Management for Creative Industries Curs d un Any Curso de un Año One Year Course Concurs de Beques Concurso de Becas Scholarship Contest IED Master IED Master IED Master I+ED lab Valor Internacional Valor Internacional International Value Valor Multidisciplinari Valor Multidisciplinar Multidisciplinary Value Serveis Servicios Services Admissió i Requisits Admisión y Requisitos Admission Requirements Diseño y maquetación: Hugo Mendes IED Barcelona Fotografías: Eric Pàmies, La Fotográfica, Diego Iñiguez, Carlos Nieves Index 2 3 Index

3 Grup IED Grupo IED IED Group Editorial International network TORINO BARCELONA MADRID MILANO SÃO PAULO Des del 1966 l Istituto Europeo di Design opera en el camp de la formació i la investigació en les disciplines del Disseny, la Moda, les Arts Visuals i la Comunicació. L escola és un xarxa internacional amb seus a Itàlia, Espanya i Brasil, que aposta per iniciatives didàctiques i pràctiques relacionades amb la realitat empresarial, a través de la cultura del projecte i del seu departament I+ED Lab (Investigació + Educació). Unes persones de 100 països diferents estudien a l IED cada any. S imparteixen més de 200 cursos, entre Títols Superiors Oficials en Disseny equivalents a graus universitaris, Diplomes IED, màsters, cursos de formació contínua, d estiu i d hivern. VENEZIA FIRENZE ROMA CAGLIARI RIO DE JANEIRO Desde 1966 el Istituto Europeo di Design opera en el campo de la formación y la investigación en las disciplinas del Diseño, la Moda, las Artes Visuales y la Comunicación. La escuela es una red internacional con sedes en Italia, España y Brasil, que apuesta por las iniciativas didácticas y prácticas relacionadas con la realidad empresarial, a través de la cultura del proyecto y de su departamento I+ED Lab (Investigación + Educación). Alrededor de personas de 100 países estudian en el IED cada año. Se imparten más de 200 cursos, entre Títulos Superiores Oficiales en Diseño equivalentes a grados universitarios, Diplomas IED, másteres y cursos de formación continua, de verano y de invierno. Since 1966 the Istituto Europeo di Design has been active in the field of education, training and research in the areas of Design, Fashion, Visual Arts and Communication. The school belongs to an international network with centres in Italy, Spain and Brazil working on teaching initiatives and practices linked to the business world, driven by no project culture and their I+ED Lab (Research + Education) Department. Around persons from 100 countries study every year at IED. We teach more than 200 courses, among Official Undergraduate Degrees, IED Diplomas, masters, continuing study programs and winter and summer courses. Alessandro Manetti, Director General de l IED Barcelona Escola Superior de Disseny L IED Barcelona Escola Superior de Disseny és un espai d'aprenentatge que funciona com a laboratori internacional d'innovació transversal amb la vocació de formar a les noves generacions de dissenyadors globals. Proporciona una experiència de formació total única i original - en disseny, l'eix central del qual és la cultura del projecte. La col laboració amb empreses brinda també a l'estudiant la possibilitat de realitzar experiències que el vinculen directament amb el món professional, de tal manera que generen oportunitats concretes d'inserció laboral abans de la finalització dels seus estudis. Gràcies a l'homologació oficial, l Istituto Europeo di Design és l'única institució oficial de nivell universitari que en un sol espai aplica la metodologia del disseny a totes les disciplines de la creativitat i del management. La formació evoluciona constantment i per això necessita utilitzar nous llenguatges i eines que sàpiguen respondre a les necessitats de la societat global. La recerca de les tendències, l'aplicació del coneixement tecnològic, l'adquisició de les diferents metodologies del procés de disseny i el desenvolupament d'idees de negoci, són només alguns exemples de l'experiència transversal que els estudiants viuen al llarg del seu recorregut educatiu. Des de la moda al màrqueting, des del disseny de producte a la comunicació gràfica i visual, des del disseny d'interiors al disseny d'interactivitat o el disseny de transport, l'experiència de l estudiant comporta l'ús d eines basades en la col laboració interdisciplinària, intercultural i en la co-creació amb clients reals que valoren la recerca en l'àmbit acadèmic. Una experiència de formació integral basada en una metodologia capaç d'assimilar i interpretar els constants canvis i transformar-los en contingut útil perquè els alumnes adquireixin les competències necessàries per incorporar-se eficaçment al mercat laboral. A l IED l'alumne aprendrà a ser no només un bon dissenyador sinó millor persona. Ser èticament i socialment responsable. Saber usar el pensament crític per seleccionar les informacions útils per al seu projecte. Saber generar idees originals i creatives. Saber visualitzar, prototipar i construir en la tercera dimensió. Aprendrà a estimar la seva futura professió atraient el talent que tingui i sobretot alimentant-se de la seva passió. Aprendrà a ser empàtic, aprofitar la seva intuïció, el seu cervell i les seves mans. I sobretot, aprendrà a resoldre problemes reals aplicant solucions basades en el design, millorant la vida d'altres persones i generant felicitat. Aquest és el nostre objectiu i compromís. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño es un espacio de aprendizaje que funciona como laboratorio internacional de innovación transversal con la vocación de formar a las nuevas generaciones de diseñadores globales. Proporciona una experiencia de formación total única y original - en diseño, cuyo eje central es la cultura del proyecto. La colaboración con empresas brinda también al estudiante la posibilidad de realizar experiencias que le vinculan directamente con el mundo profesional, de tal modo que generan oportunidades concretas de inserción laboral antes de la finalización de sus estudios. Gracias a la homologación oficial, el Istituto Europeo di Design es la única institución oficial de nivel universitario que en un solo espacio aplica la metodología del diseño a todas las disciplinas de la creatividad y del management. La formación evoluciona constantemente y por ello necesita utilizar nuevos lenguajes y herramientas que sepan responder a las necesidades de la sociedad global. La investigación de las tendencias, la aplicación del conocimiento tecnológico, la adquisición de las diferentes metodologías del proceso de diseño y el desarrollo de ideas de negocio, son sólo algunos ejemplos de la experiencia transversal que los estudiantes viven a lo largo de su recorrido educativo. Desde la moda al marketing, desde el diseño de producto a la comunicación gráfica y visual, desde el diseño de interiores al diseño de interactividad o el diseño de transporte, la experiencia del estudiante conlleva el uso de herramientas basadas en la colaboración interdisciplinar, intercultural y en la co-creación con clientes Grup IED 4 5 Editorial

4 reales que valoran la investigación en el ámbito académico. Una experiencia de formación integral basada en una metodología capaz de asimilar e interpretar los constantes cambios y transformarlos en contenido útil para que los alumnos adquieran las competencias necesarias para incorporarse eficazmente en el mercado laboral. En el IED el alumno aprenderá a ser no sólo un buen diseñador sino mejor persona. Ser ética y socialmente responsable. Saber usar el pensamiento crítico para seleccionar las informaciones útiles para su proyecto. Saber generar ideas originales y creativas. Saber visualizar, prototipar y construir en la tercera dimensión. Aprenderá a amar su futura profesión sacando el talento que tenga y sobre todo alimentándose de su pasión. Aprenderá a ser empático, aprovechar su intuición, su cerebro y sus manos. Y sobre todo, aprenderá a resolver problemas reales aplicando soluciones basadas en el design, mejorando la vida de otras personas y generando felicidad. Este es nuestro objetivo y compromiso. IED Barcelona Higher School of Design is a place for learning that acts as an international, multidiscipline innovation lab. Our dream is to shape new generations of global designers. IED Barcelona offers students a comprehensive, unique and different opportunity to learn all about design, where project culture is the core. Thanks to our arrangements with businesses, students get the chance to gain experience with a direct link to the working world, which also gives rise to specific employment opportunities even before the course comes to an end. The Istituto Europeo di Design s courses are officially recognised, making it the only official university-level institution that applies the design methodology to all aspects of creativity and management. Training is in constant evolution and therefore requires new languages and tools that are capable of catering for the needs of a global society. Researching trends, applying technological knowledge, learning different techniques in the design process and developing business ideas these are just some examples of the comprehensive experience that students will benefit from throughout their academic career. From fashion to marketing, from product design to graphic and visual communication, from interior design to interactivity design or transport design In every aspect, the student is encouraged to use tools that are based on interdisciplinary and intercultural collaboration, as well as joint creation with real clients who appreciate the value of research in the academic field. This is a comprehensive training experience framed within a methodology that is able to assimilate and process constant changes and turn those changes into useful content in order for students to acquire the skills they need to successfully enter the working world. At IED, students not only learn to become good designers, but also better people. They grow to be ethically and socially responsible. They learn to use critical thinking in order to pick out the most useful information for their projects. They discover how to produce original and creative ideas, how to visualise, prototype and build in three dimensions. They learn to be passionate about their future profession and to bring out their full potential by drawing on that passion. They learn to feel empathy and take advantage of their intuition, their brains and their hands. And above all, students learn to solve real problems by applying design-based solutions, which allows them to improve lives and spread happiness. This is our goal and our promise. Barcelona la ciutat la ciudad the city Barcelona és una ciutat oberta a totes les innovacions i a totes les cultures, acollidora, plural, diversa, inèdita i apassionant. Una ciutat per viure i compartir, amb un sòlid projecte de futur que ha viscut un clar procés de transformació: pol industrial al segle XIX, ciutat del coneixement i de la multiculturalitat al segle XXI. Barcelona és una de les ciutats més actives d Europa per la seva capacitat de generar grans esdeveniments i oportunes ocasions de trobada, dedicades a les tendències i als fenòmens socials, culturals i artístics més interessants, oferint així les millors condicions perquè dissenyadors de totes les disciplines puguin expressar i confrontar idees, tendències i projectes. El repte de l IED a la ciutat de Barcelona és ser el centre de referència en tot allò relacionat amb el Disseny Estratègic, el Design Management i el Design Thinking. Per què estudiar a Barcelona? Aprendre a interactuar amb cultures diferents creant un propi network internacional. Assimiliar nous mètodes d ensenyament. Desenvolupar la capacitat d adaptació i gaudir d una experiència única tant a nivell personal com professional. Adquirir les competències necessàries i en un futur treballar en un entorn internacional. Aprendre a viure en un món cada vegada més globalitzat. Barcelona es una ciudad abierta a todas las innovaciones y a todas las culturas, acogedora, plural, diversa, inédita y apasionante. Una ciudad para vivir y compartir, con un sólido proyecto de futuro que ha vivido un claro proceso de transformación: polo industrial en el siglo XIX, ciudad del conocimiento y de la multiculturalidad en el siglo XXI. Barcelona es una de las ciudades más activas de Europa por su capacidad de generar grandes eventos y oportunas ocasiones de encuentro dedicadas a las tendencias y a los fenómenos sociales, culturales y artísticos más interesantes, ofreciendo las mejores condiciones para que los diseñadores de todas las disciplinas puedan expresar y confrontar ideas, tendencias y proyectos. El reto del IED en la ciudad de Barcelona es ser el centro de referencia en todo lo relacionado con el Diseño Estratégico, el Design Management y el Design Thinking. Por qué estudiar en Barcelona? Aprender a interactuar con culturas diferentes, creando un propio network internacional. Asimiliar nuevos métodos de enseñanza. Desarrollar la capacidad de adaptación y disfrutar de una experiencia única tanto a nivel personal como profesional. Adquirir las competencias necesarias y en un futuro trabajar en un entorno internacional. Aprender a vivir en un mundo cada vez más globalizado. Barcelona is a city open to all innovations and all cultures, warm, plural, diverse, cutting edge and passionate. A city for living and Editorial 6 7 Barcelona

5 sharing with a clear vision of the future, that has undergone a major process of change: from industrial powerhouse in the 19th century to a multicultural city of knowledge in the 21st century. Barcelona is one of the most active cities in Europe, thanks to its ability to create and host major events and auspicious gatherings for the leading trends and social, cultural and artistic phenomena, and offer the best conditions so designers from all areas can express and share ideas, trends and projects. IED s challenge in the city of Barcelona is to be the benchmark center in everything linked to Strategic Design, Design Management and Design Thinking. Why study in Barcelona? Learn to interact with different cultures, creating one s own network. Integrate new learning methods. Develop the adaptive capabilities while enjoying a unique experience both at personal and professional levels. Acquire the necessary skills to work in an international environment in the near future. Learn to cope with an increasingly globalized world. Oferta Formativa Oferta Formativa / Courses Become, with an unique training experience, the designer of your own future. You only need passion, curiosity, commitment and creativity. We will seek to discover the talent in you. Andrea Marchesi Vicedirector of IED Barcelona Alessandro Manetti General Director of IED Barcelona Barcelona 8 9

6 L IED Barcelona Escola Superior de Disseny ofereix Títols Superiors Oficials en Disseny de Moda, Gràfic, Interiors i Producte, equivalents a Graus Universitaris. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño ofrece Títulos Superiores Oficiales en Diseño de Moda, Gráfico, Interiores y Producto, equivalentes a Grados Universitarios. IED Barcelona Higher School of Design offers Official Undergraduate Degrees in Fashion, Graphic, Product and Interior Design. Títols Superiors en Disseny (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Design (240 ECTS) Títulos Superiores Oficiales en Diseño Undergraduate Degrees In Design Moda Fashion També imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster i Diplomatures IED en Moda, Management for Creative Industries i Visual Communication. A més, s ofereixen màsters, Programes de Formació Contínua ( CSP) i cursos d estiu i d hivern. L'escola disposa del Curs d Adaptació al Títol Superior en Disseny, un curs pont per obtenir la titulació oficial de l Espai Europeu d Educació Superior. Bachelors of Arts (Honours) Diplomaturas IED IED Diplomas Gráfico Graphic = Titulación Oficial en el Espacio Europeo Official Degree in the European Area Interiores Interior También imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster y Diplomaturas IED en Moda, Management for Creative Industries y Visual Communication. Además, se ofrecen también másteres, Programas de Formación Continua (CSP) y cursos de verano y de invierno. La escuela dispone del curso de Adaptación a los Títulos Superiores en Diseño, un curso puente para obtener la titulación oficial del Espacio Europeo de Educación Superior. Curso de Adaptación a los Títulos Superiores en Diseño Grados universitarios (240 ECTS) Official Undergraduate Degrees Producto Product It also teaches Bachelors of Arts (Honours) validated by the University of Westminster and IED Diplomas in Fashion, Management for Creative Industries and Visual Communication. In addition it offers Masters and Continuing Study Programs and Summer and Winter Courses. Students can enroll in the Official Design Degree Validation Course to obtain an official degree recognized by the European Higher Education Area. Masters Continuing Study Programs Winter & Summer courses L IED Barcelona ofereix Títols Superiors en Disseny, equivalents a Graus Universitaris, de quatre anys de duració (240 ECTS), l objectiu dels quals és transformar la passió, el talent i la creativitat en coneixements i capacitats que permetin als futurs professionals del disseny desenvolupar les seves carreres en els àmbits del Disseny, la Moda, la Comunicació Visual i el Management for Creative Industries. Els cursos se centren en quatre grans especialitats: Disseny Gràfic, Disseny de Moda, Disseny d Interiors i Disseny de Producte. Molts es poden estudiar en llengua anglès. Els itineraris a seguir dins de cada especialitat són: Disseny Gràfic Disseny Gràfic (esp o ang) Motion Graphics and Video (ang) Disseny de Moda Disseny de Moda (esp) Estilisme i Comunicació de Moda (esp) Disseny d Interiors Disseny d Interiors (esp o ang) Disseny de Producte Disseny de Producte (esp o ang) Disseny de Transport (bilingüe espanyol i anglès) El IED Barcelona ofrece Títulos Superiores en Diseño, equivalentes a Grados Universitarios, de cuatro años de duración (240 ECTS), cuyo objetivo es transformar la pasión, el talento y la creatividad en conocimientos y capacidades que permitan a los futuros profesionales del diseño desarrollar sus carreras en los ámbitos del Diseño, la Moda, la Comunicación Visual y el Management for Creative Industries. Los cursos se centran en cuatro grandes especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño de Producto. Muchos cursos se pueden estudiar en lengua inglés. Los itinerarios a seguir dentro de cada especialidad son: Diseño Gráfico Diseño Gráfico (esp o ing) Motion Graphics and Video (ing) Diseño de Moda Diseño de Moda (esp) Estilismo y Comunicación de Moda (esp) Diseño de Interiores Diseño de Interiores (esp o ing) Diseño de Producto Diseño de Producto (esp o ing) Diseño de Transporte (bilingüe español e inglés) IED Barcelona is offering Official Undergraduate Degrees in Design of 4 years (240 ECTS). Whose objective is to transform passion, talent and creativity into knowledge and abilities that enable future design professionals to develop their careers in Design, Fashion, Visual Communication or Management for Creative Industries. The courses are focused into 4 main specialities: Graphic Design, Fashion Design, Interior Design and Product Design. Many courses are taught in English. The itineraries of each speciality are: Graphic Design Graphic Design (Sp or Eng) Motion Graphics and Video (Eng) Fashion Design Fashion Design (Sp) Styling and Fashion Communication (Sp) Interior Design Interior Design (Sp or Eng) Product Design Product Design (Sp or Eng) Transportation Design (bilingual Spanish and English) Fashion Management for Creative Industries Visual Communication Centre Autoritzat num Oferta Formativa Oferta Formativa

7 IED Diplomas 3 anys / 3 años / 3 years London Bachelors of Arts (Honours) 3 anys, 360 crédits BA L IED Barcelona és l únic centre a Espanya que imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster des de l any 2010, oferint la possibilitat als alumnes d estudiar cursos de tres anys íntegrament en anglès. Aquesta titulació reconeix la qualitat formativa i consolida el prestigi internacional de la metodologia IED. 3 años, 360 créditos BA El IED Barcelona es el único centro en España que imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster. Desde el año 2010, ofrece la posibilidad a los alumnos de estudiar cursos de tres años íntegramente en inglés. La titulación reconoce la calidad formativa y consolida el prestigio internacional de la metodología IED. Barcelona 3 years, 360 BA credits IED Barcelona is the only Spanish school that teaches Bachelors of Arts (Honours) validated by the University of Westminster. Since 2010, IED Barcelona offers the possibility of taking the three-year courses entirely in English. This certification recognizes once again our formative quality and consolidates the international prestige of IED courses. L IED Barcelona també ofereix diplomatures de titulació pròpia de tres anys de durada. Aquests cursos ofereixen una formació en àmbits específics del Management for Creative Industries i del Visual Communication. És una formació exclusiva, encarada a les noves necessitats del mercat més actual. Visual Communication Interactive Media Design (anglès) Creative Advertising and Branding (anglès) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (espanyol) Business Design (anglès) Communication and Event Design (anglès) El IED Barcelona también ofrece diplomaturas de titulación propia de tres años de duración. Estos cursos ofrecen una formación en ámbitos específicos del Management for Creative Industries y del Visual Communication. Es una formación exclusiva, enfocada a las nuevas necesidades del mercado más actual. Visual Communication Interactive Media Design (inglés) Creative Advertising and Branding (inglés) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (español) Business Design (inglés) Communication and Event Design (inglés) Curs d'adaptació al Títol Superior en Disseny Curso de Adaptación al Título Superior en Diseño Official Design Degree Validation Course IED Barcelona also offers three-year diplomas. These courses provide training on specific fields of Management for Creative Industries and Visual Communication. It is an exclusive education, focused on the new needs of the current market. Visual Communication Interactive Media Design (English) Creative Advertising and Branding (English) Management for Creative Industries Marketing y Comunicación de Moda (Spanish) Business Design (English) Communication and Event Design (English) MODA BA (Hons) Fashion Design (anglès) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (anglès) MODA BA (Hons) Fashion Design (inglés) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (inglés) MODA BA (Hons) Fashion Design (English) Management for Creative Industries BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (English) Aquest curs ofereix la possibilitat als diplomats en Disseny d'obtenir una titulació oficial de les plenes competències a l'espai Europeu d'educació Superior. Està dirigit a aquelles persones que vulguin reconèixer els crèdits de les seves diplomatures en Disseny regulades pel Reial Decret 1496/1999 (TÍTOLS LOE I LOGSE) aprovat per la Generalitat de Catalunya mitjançant Resolució ENS 2869/2011 d'11 de novembre. Per a més informació: Este curso ofrece la posibilidad a los diplomados en Diseño de obtener una titulación oficial de las plenas competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. Está dirigido a aquellas personas que quieran reconocer los créditos de sus diplomaturas en Diseño reguladas por el Real Decreto 1496/1999 (TITULOS LOE Y LOGSE) aprobado por la Generalitat de Catalunya mediante Resolución ENS 2869/2011 de 11 de noviembre. Para más información: This course provides an opportunity to all those graduates in Design to obtain an official degree recognized by the European Higher Education Area. It is aimed for all those interested in validating the credits earned in their Design degrees established by the Real Decreto 1496/1999 (TITULOS LOE Y LOGSE), validated by the Generalitat de Catalunya by Resolución ENS 2869/2011 on the 11th of November. Further information at: Oferta formativa Oferta formativa

8 Visual Communication Online analytics obliges us to focus our work on digital performance. This new variable has a deep impact on the way we work. Today Design has to be beautiful with a purpose, and with great performance. Performance is the new black in Design. Pablo Rausell Visual Communication Managing Director Alberto Tognazzi Visual Communication Development Director Marco Gasser at the Brandery Barcelona Diseño Gráfico Visual Communication Visual Communication

9 IED Visual Communication forma professionals capaços de desenvolupar els aspectes estratègics, creatius i artístics de la comunicació gràfica i audiovisual, un perfil denominat dissenyador visual d'acord amb les tendències del sector. La comunicació gràfica, el disseny multimèdia, la creació d'experiències visuals o el disseny de gaming estratègic, són alguns dels coneixements adquirits pels alumnes per accedir amb èxit al mercat laboral en els àmbits de la creativitat visual, la publicitat i les noves plataformes digitals. La cultura del projecte és el fil conductor de tota la didàctica, l'escola col labora contínuament amb empreses de comunicació visual i institucions del sector i tots els docents són professionals en actiu (dissenyadors gràfics, dissenyadors de vídeo, il lustradors, animadors multimèdia, brand managers, etc.). Els alumnes disposen de cinc tallers amb materials audiovisuals d'última generació: el plató de video i fotografia, el taller de so i els tallers informàtics. IED Visual Communication forma profesionales capaces de desarrollar los aspectos estratégicos, creativos y artísticos de la comunicación gráfica y audiovisual, un perfil denominado diseñador visual de acuerdo con las tendencias del sector. La comunicación gráfica, el diseño multimedia, la creación de experiencias visuales o el diseño de gaming estratégico, son algunos de los conocimientos adquiridos por los alumnos para acceder con éxito al mercado laboral en los ámbitos de la creatividad visual, la publicidad y las nuevas plataformas digitales. La cultura del proyecto es el hilo conductor de toda la didáctica, la escuela colabora continuamente con empresas de comunicación visual e instituciones del sector y todos los docentes son profesionales en activo (diseñadores gráficos, diseñadores de video, ilustradores, animadores multimedia, brand managers, etc.). Los alumnos disponen de cinco talleres con materiales audiovisuales de última generación: el plató de video y fotografía, el taller de sonido y los talleres informáticos. IED Visual Communication trains professionals capable of developing strategic, creative and artistic aspects of visual communication, a profile named visual designer in accordance with the sector trends. Graphic communication, media design, the creation of visual experiences or designing strategic gaming are parts of the knowledge that students will acquire in order to enter successfully in the labour market on the fields of visual creativity, advertisement and new digital platforms. The culture of the project is the common thread of all didactics, the school collaborates continuously with visual communication companies and institutions and all teachers are active professionals (graphic designers, video designers, illustrators, multimedia animators, brand managers ). The students have five labs with the latest generation of audiovisual materials: a video and photography set, a sound workshop and computer labs. Amen - Brands & Roses (Client) Dagný Lilja Snorradóttir, Amparo Cativiela, Sara Arias (Winners of the Best of he Best Thesis IED) Graphic Design, Ilustración y Animación Multimedia, Diseño Gráfico IED Visual Communication és un referent en el sector, complementa els seus programes educatius amb conferències de professionals, col laboracions en esdeveniments i amb prestigioses institucions i marques. Han passat per l'escola dissenyadors com America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas i Javier Mariscal, tipògrafs com Enrique Longinotti, il lustradors com Juanjo Sáez, estudis de disseny com Lo Siento i Dvein, crítics com Daniel Giralt Miracle i Gillo Dorfles, etc. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com el Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop Barcelona, Adobe Create Now, Non Stop Festival Internacional de Cinema d Animació, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses, Swab, entre altres. Clients de l IED Barcelona Clientes del IED Barcelona IED Barcelona clients Ajuntament de Barcelona, Benetton, Brands & Roses, Cámara de Comercio Italiana de Barcelona, Ericsson Response, Festival Grec, FINA BCN 2013, Institut de Cultura de Barcelona, La Mercè, LINE, Ling, Marca Barcelona, Moritz, Museu de la Xocolata, Musiclip Festival, PSP Sony, RPM Events, Sónar, Visual Magazine, entre otros. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at IED Visual Communication es un referente en el sector, complementa sus programas educativos con conferencias de profesionales, colaboraciones en acontecimientos y con prestigiosas instituciones y marcas. Han pasado por la escuela diseñadores como America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas y Javier Mariscal, tipógrafos como Enrique Longinotti, ilustradores como Juanjo Sáez, estudios de diseño como Lo Siento y Dvein, críticos como Daniel Giralt Miracle i Gillo Dorfles, etc. Docentes y alumnos han participado en eventos como el Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop Barcelona, Adobe Create Now, Non Stop Festival Internacional de Cinema d Animació, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses, Swab Barcelona, etc. IED Visual Communication is a benchmark in the industry, which complements training programs with conferences by experts, takes part in events and collaborates with leading institutions and brands. Designers such as America Sanchez, Peret, Mario Eskenazi, Lluis Morillas and Javier Mariscal, typographers such as Enrique Longinotti, illustrators such as Juanjo Sáez, design studios such as Lo Siento and Dvein, critics as Daniel Giralt Miracle and Gillo Dorfles, etc. are just some of the figures who have been to the school. Teachers and students have taken part in major events including Festival Offf, Sónar Barcelona, Screen Festival Loop, Adobe Create Now, Non Stop Festival, Barcelona World Communication Forum Davos, Pentax Masterclasses and Swab. Premis Premios Prizes 2013 Best Thesis IED Brands & Roses - Amen Dagný Snorradóttir, Sara Arias, Amparo Cativiela 2012 Best Press Thesis IED by Yorokobu Habaluc - Event Fixer Zamand Modarasoli, Meley Woldkidan, Eduardo Contreras, Kamila Kanjie 2011 Premio The Brandery Barcelona New Talents Contest 2011 Alina Erimia 2010 Bienal Internacional de Mèxic IIª BICM 2n premi 2º premio 2nd prize Natalia Alenova Eumogràfic, Hangar, Hoet&Hoet, Inoxcrom, Martin-Tissera-Lambert, Metropolitan Magazine, MCI Group, *relajaelcoco, Rebel Communications, Saatchi & Saatchi, Solo Studio, Sarai Jacobs, Shackleton Barcelona, TBWA, Vasava, Zuluz.tv, entre otros Disseny Jove Liderpack 09 Anna Maurizot, L. Soriano 2008 Premio Liderpack 2007 Premio Procartón España Ecopack Matilda Ripenberg Visual Communication Visual Communication

10 Títols Superiors en Disseny Gràfic (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Design (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny Gràfic forma professionals del sector de la comunicació gràfica i de la imatge audiovisual. És fonamental l enteniment transversal de la comunicació visual i de totes les àrees en que s aplica dins la indústria i el comerç, entenent el projecte i el disseny com a experiència de comunicació cap a l usuari. Els alumnes poden especialitzar-se en Disseny Gràfic o Motion Graphics and Video. Disseny Gràfic (Esp/Ang) El curs es caracteritza per la formació d especialistes en comunicació visual de les arts gràfiques estàtiques i en moviment, capaços de conceptualitzar, estructurar i desenvolupar una comunicació efectiva, mitjançant el domini del trinomi que formen la metodologia, la tècnica i la tecnologia. Sortides professionals: dissenyador gràfic, comunicador visual, director creatiu, director d art, tipògraf, especialista en branding, imatge corporativa, editorial, packaging, senyalística, cartells, infografies, pàgines web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Ang) Aquest curs està orientat a formar dissenyadors professionals capaços de treballar en produccions audiovisuals i, mitjançant la generació d experiències visuals per a l usuari, crear projectes innovadors en comunicació. Sortides professionals: dissenyador gràfic, comunicador visual, director creatiu, director d art, tipògraf, especialista en branding, imatge corporativa, editorial, packaging, senyalística, pàgines web, motion graphics, realitzador de storyboard, guió, curtmetratges, documentals, vídeo art, so, director de fotografia, etc. El Título Superior en Diseño Gráfico forma profesionales del sector de la comunicación gráfica y de la imagen audiovisual. Es fundamental el entendimiento transversal de la comunicación visual y de todas las áreas en las que ésta se aplica dentro de la industria y el comercio, entendiendo el proyecto y el diseño como una experiencia de comunicación hacia el usuario. Los alumnos pueden especializarse en Diseño Gráfico o Motion Graphics and Video. Diseño Gráfico (Esp/Ing) El curso se caracteriza por la formación de especialistas en comunicación visual de las artes gráficas estáticas y en movimiento, capaces de conceptualizar, estructurar y desarrollar una comunicación efectiva, mediante el dominio del trinomio que forman la metodología, la técnica y la tecnología. Salidas profesionales: diseñador gráfico, comunicador visual, director creativo, director de arte, tipógrafo, especialista en branding, imagen corporativa, editorial, packaging, señaléctica, carteles, infografías, páginas web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Ing) Este curso está orientado a formar diseñadores profesionales capaces de trabajar en producciones audiovisuales y, mediante la generación de experiencias visuales para el usuario, crear proyectos innovadores en comunicación. Salidas profesionales: diseñador gráfico, comunicador visual, director creativo, director de arte, tipógrafo, especialista en branding, imagen corporativa, editorial, packaging, señaléctica, páginas web, motion graphics, realizador de storyboard, guión, cortometrajes, documentales, video arte, sonido, director de fotografía, etc. The Undergraduate Degree in Graphic Design is aimed at graphic and audio-visual communication industry professionals. A key feature is a cross-cutting understanding of visual communication and all areas where it is applied within the industry and business, with projects and design seen as a user-oriented communication experience. Students can specialise in Graphic Design or Motion Graphics and Video. Graphic Design (Sp/Eng) The course is aimed to form specialists in visual communication of graphic arts either static or in motion, capable of conceptualizing, structuring and developing an effective communication, by controlling the trinomial formed by methodology, technics and technology. Job opportunities: graphic designer, visual communicator, creative director, art director, typographer, specialist in branding, corporate identity, editorial, packaging, signage, posters, infographies, web, motion graphics, etc. Motion Graphics and Video (Eng) This course intends to train professional designers capable of working in audiovisual productions and, through generating visual experiences for the user, create innovative projects in communication. Job opportunities: graphic designer, visual communicator, creative director, art director, typographer, specialist in branding, corporate identity, editorial, packaging, signage, web, motion graphics, storyboard, script and short film producer, video art, sound, photography and video director, etc. LLibre "Aim High, Keep Moving!" Festival Videoart Offf (Client) Iván Córdoba, Horacio Herrera, Mia Leizerovitz, Beatriz Torrecillas, Enric Isern, Natalie Melville, Francisco López Díaz, Polina Raievskaya Diseño Gráfico Festiu Fringe Barcelona (Client) Annika Sapper, Maria Bono, Carlos Bolivar, Kateryna Lagareva, Camila Rodríguez, Bergny Heida Steinsdottir, Kristhal Samanian, Junior González Diseño Gráfico Campió Finisher Documentary Compagina (Client) Daniel Thorsteinsson, Irina Kravets, Nataliya Zaytseva Graphic Design, Media Design, Diseño Gráfico Visual Communication Visual Communication

11 IED Diplomas 3 anys Interactive Media Design (Eng) El dissenyador multimèdia interactiu és una figura especialitzada en desenvolupar i crear productes d elevat contingut tecnològic, destinats prioritàriament a la difusió a través de sistemes digitals (ordinador o xarxa); caracteritzats pel suport multiplataforma i l ús interactiu. Sortides professionals: dissenyador multimèdia, desenvolupador creatiu expert en llenguatges de programació, expert en instal lacions visuals interactives, videogaming, crossmedia, dissenyador de vídeo interactiu, d aplicacions per a dispositius mòbils, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) El branding és l element clau de gestió global i diferenciació que permet a la marca posicionar-se en el mercat i obtenir el reconeixement desitjat. Context on el Creative Concept Developer (on-line i off-line) apareix com a nou perfil professional i el disseny d experiències com a principal tendència publicitària. Sortides professionals: director creatiu, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer de gaming estratègic, audiovisuals, web, marketing manager, etc. 3 años Interactive Media Design (Eng) El diseñador multimedia interactivo es una figura especializada en desarrollar y crear productos con un elevado contenido tecnológico, destinados prioritariamente a la difusión a través de sistemas digitales (ordenador o red) y caracterizados por el apoyo multiplataforma y el uso interactivo. Salidas profesionales: diseñador multimedia, desarrollador creativo experto en lenguajes de programación, experto en instalaciones visuales interactivas, videogaming, crossmedia, diseñador de vídeo interactivo, de aplicaciones para dispositivos móviles, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) El branding es el elemento clave de gestión global y diferenciación que permite a la marca posicionarse en el mercado y obtener el reconocimiento deseado. Contexto donde el Creative Concept Developer (on-line y off-line) aparece como nuevo perfil profesional y el diseño de experiencias como principal tendencia publicitaria. Salidas profesionales: director creativo, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer de gaming estratégico, audiovisuales, web, marketing manager, etc. 3 years Interactive Media Design (Eng) The interactive multimedia designer is a specialized figure in developing and creating products of high technological content, mainly focused on diffusion through digital systems (computer or network) and characterised by the multi-platform support and the interactive use. Job opportunities: multimedia designer, creative developer expert in programming languages, expert in interactive visual installations, videogaming, crossmedia, interactive video designer, designer of applications for mobile devices, etc. Creative Advertising and Branding (Eng) Branding is the key element of global management and differentiation that will allow the brand to position itself within the market and obtain the desired recognition. A context where the Creative Concept Developer (online and off-line) appears as a new professional profile and the design of experiences as a main advertising trend. Job opportunities: creative director, brand manager, media planner, copywriter, project manager for creative industries, concept developer of strategic gaming, audiovisual, web, marketing manager, etc. Visual Communicatoin Visual Communication

12 Docents Docentes Teachers Una selecció dels nostres docents d'ied Visual Communication Una selección de nuestros docentes de IED Visual Communication A selection of our teachers of IED Visual Communication Eines dels estudiants IED Herramientas de los estudiantes IED IED student tools Elenio Pico Alberto Tognazzi Director de Desenvolupament d'ied Visual Communication. Director del MovilFilmFest, de Mobile Cells i consultor del Ministeri de Cultura. Director de Desarrollo de IED Visual Communication. Director del Movil- FilmFest, de Mobile Cells y consultor del Ministerio de Cultura. IED Visual Communication Development Director. Director of MovilFilmFest and Mobile Cells, and consultant for the Ministry of Culture. Pablo Rausell Director Operatiu d'ied Visual Communication, té més de 10 anys d'experiència en el sector audiovisual. Ha treballat amb clients com La Fura dels Baus, Tiempo BBDO i Warner. Director Operativo de IED Visual Communication, tiene más de 10 años de experiencia en el sector audiovisual. Ha trabajado con clientes como La Fura dels Baus, Tiempo BBDO y Warner. IED Visual Communication Managing Director. Pablo has more than 10 years of experience in the audiovisual industry. He worked with clients such as La Fura dels Baus, Tiempo BBDO and Warner. Eric Olivares Treballa en institucions i empreses fent projectes d identitat corporativa, cartells, editorial, espais expositius, etc. Trabaja para instituciones y empresas desarrollando proyectos de identidad corporativa, editorial, espacios expositivos, etc. He works in institutions and companies doing projects of: corporate identity, poster, editorial, expositive spaces, etc. Oscar Germade Director de l'estudi Solo. Realitza projectes a clients com El País, Simon Miller, Nike, etc. Director del estudio Solo. Realiza proyectos a clientes como El País, Simon Miller, Nike, etc. Director of Solo studio. Oscar carries out projects for clients such as El País, Simon Miller, Nike, etc. Elenio Pico Desenvolupa la seva activitat en el camp de la comunicació visual dissenyant, produint llibres i coordinant aspectes del disseny editorial i animació web. Desarrolla su actividad en el campo de la comunicación visual diseñando, produciendo libros y coordinando aspectos de diseño editorial y animación web. His activity is developed in the field of visual communication, designing, producing books and coordinating editorial and web animation projects. Rory Lambert Membre d ADG-FAS i de l Art Director s Club Europe, ha treballat com a director creatiu a voxpressing.com, Pavlov, JWT and SCPF. Miembro de ADG-FAD y del Art Director s Club Europeo, ha sido director creativo en voxpressing.com, Pavlov, JWT and SCPF. Member of the ADG-FAD and the Art Director s Club Europe, has been a creative director in voxpressing. com, Pavlov, JWT and SCPF. Hernán Ordoñez Dissenyador i professor de disseny i tipografia. Autor del llibre Typex publicat per IndexBook, conferenciant del Festival Trimarchi DG. i membre de l Anuari de Disseny Espanyol Select H. Diseñador y profesor de diseño y tipografía. Autor del libro Typex publicado por IndexBook, conferenciante del Festival Trimarchi DG. y miembro del Anuario de Diseño Español Select H. Designer and professor of Design and Typography. Author of Typex, a book published by Indexbook; lecturer of the Festival Trimarchi DG and member of the committee of Spanish Design Yearbook Select H. Alex Beltran És un dels líders de l estudi Stuffed- Pixels, ha treballat per a clients com Adidas, TMB, Seat, o Volkswagen. Es uno de los líderes del estudio StuffedPixels, ha trabajado para clientes como Adidas, TMB, Seat o Volkswagen. He is one of the leaders of the studio StuffedPixels, has worked for clients such as Adidas, TMB, Seat o Volkswagen. Josema Urós Ha estat el responsable d informàtica a l Estudi Mariscal durant més de 20 anys, actualment treballar al seu estudi Neue BCN i a la seva fundació tipogràfica Type-Ø-Tones. Ha sido el responsable de informática en el Estudio Mariscal durante más de 20 años, actualmente trabaja en su estudio Neue BCN y en su fundación tipográfica Type-Ø-Tones. He had been the head of informatics at Estudio Mariscal for more than 20 years, currently he works in his studio Neue BCN and his type foundry Type-Ø-Tones. Apple authorized training center Education L IED Barcelona és un Centre Autoritzat de Formació Educativa Apple i inclou les aplicacions professionals d'apple en els seus plans d'estudi. Els alumnes poden utilitzar sense cap cost els programes del paquet Adobe Creative Cloud, valorat en 500 euros, tant en els ordinadors de l'escola com en els portàtils de cadascú. Tots els estudiants tenen també la possibilitat de descarregar-se gratuïtament tot el software d Autodesk, líder mundial en disseny 3D per a entreteniment, fabricació, enginyeria, etc. valorat en més de euros i el paquet complet de Microsoft Office 365 valorat en 100 euros anuals. A més els membres de la comunitat IED tenen un compte Gmail de capacitat il limitada. El IED Barcelona es un Centro Autorizado de Formación Educativa Apple e incluye las aplicaciones profesionales de Apple en sus planes de estudio. Los alumnos pueden utilizar sin ningún coste los softwares del paquete Adobe Creative Cloud, valorado en 500 euros, tanto en los ordenadores de la escuela como en los portátiles de cada uno. Todos los estudiantes tienen también la posibilidad de descargarse gratuitamente todo el software de Autodesk, líder mundial en diseño 3D para entretenimiento, fabricación, ingeniería, etc. valorado en más de euros y el paquete completo de Microsoft Office 365 valorado en 100 euros anuales. Además los miembros de la comunidad IED tienen una cuenta Gmail de capacidad ilimitada. IED Barcelona is an Apple Authorised Training Centre for Education that includes the Apple professional applications in its study programmes. All the students can use the software included in the Adobe Creative Suite, worth 500 euros, without any additional cost, both in the school s computers and their own laptops. They also have the possibility to downloading the complete Autodesk software collection, world leader in 3D design software for entertainment, manufacturing, engineering, etc. (worth 5000 euros) as well as Microsoft Office 365 (with an annual cost of 100 euros), both free of cost. In addition, the whole IED community benefits from a personal unlimited Gmail account. Visual Communication Visual Communication

13 Pårsprång - Bertone (Client) Sanna Völker, Alessandra Colella Winners of the Best of the Best Thesis IED Diseño de Producto Design The complexity of current societies requires a new generation of creative professionals truly connected to its time. Sagrado Nova Design Managing Director Oriol Guimerà Design Development Director Design Design

14 IED Design forma dissenyadors que anticipen i resolen les necessitats de la societat i de les persones i la seva interacció amb els objectes i espais. Tant el dissenyador d'interiors com el dissenyador de producte o de transport tenen com a objectiu plantejar solucions innovadores, eficaces i compromeses amb el desenvolupament sostenible. Estudiant a IED Design es té l'oportunitat de col laborar amb empreses de disseny, institucions del sector i centres d'innovació. Tots els docents són professionals en actiu i els tallers de l'escola estan equipats amb les millors eines i materials per al desenvolupament de projectes. IED Design forma diseñadores que anticipan y resuelven las necesidades de la sociedad y de las personas y su interacción con los objetos y espacios. Tanto el diseñador de interiores como el diseñador de producto o de transporte tienen como objetivo plantear soluciones innovadoras, eficaces y comprometidas con el desarrollo sostenible. Estudiando en IED Design se tiene la oportunidad de colaborar con empresas de diseño, instituciones del sector y centros de innovación. Todos los docentes son profesionales en activo y los talleres de la escuela están equipados con las mejores herramientas y materiales para el desarrollo de proyectos. IED Design forms professionals that anticipate and solve society and people necessities in the way they interact with objects and spaces. Interior, product or transportation designers have the objective of giving innovative solutions, effective and commited to sustainable development. Studying at IED Design you have the chance of collaborating with design companies and institutions, as well as innovation centres. Teachers are all active professionals and labs are completely equipped with the best tools and materials to develop projects. IED Design és un referent en comunicació i tendències, complementa els programes educatius amb conferències de professionals, col labora en esdeveniments i amb prestigioses institucions. Han passat per l'escola dissenyadors com Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com el Salone Internazionale del Mobile a Milà, la Foire Internationale de Saint-Etienne, el Salon de l Automibile de Ginebra, Casa Decor Barcelona, la Fira Habitat de València, MID al DHUB Museu del Disseny, ema3 Festival d'arquitectura, Exposicions la Sala Vinçon, entre altres. IED Design es un referente en comunicación y tendencias, complementa los programas educativos con conferencias de profesionales, colabora en acontecimientos y con prestigiosas instituciones. Han pasado por la escuela diseñadores como Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. Docentes y alumnos han participado en eventos como el Salone Internazionale del Mobile en Milán, la Foire Internationale de Saint-Etienne, el Salon de l Automibile de Ginebra, Casa Decor Barcelona, la Feria Habitat de Valencia, MID en el DHUB Museo del Diseño, eme3 Festival de Arquitectura, Exposiciones la Sala Vinçon, entre otros. IED Design area is a benchmark in the industry, which complements training programs with conferences by sector experts, takes part in events and collaborates with leading institutions. Designers such as Piero Lissoni, Jorge Pensi, Santiago Miranda, Frank Stephenson, Nani Marquina, Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Aldo Cibic, Walter De Silva, Oscar Tusquets, Michael Robinson, etc. are just some of the figures that have been to our school. Teachers and students have taken part in major events including Salone Internazionale del Mobile in Milano, la Foire Internationale in Saint- Etienne, Salon de l Automibile in Geneva, Casa Decor, Feria Habitat in Valencia, MID in the DHUB Design Museum, eme3 Architecture Festival and exhibitions at Sala Vinçon. Clients de l IED Barcelona Clientes del IED Barcelona IED Barcelona clients Premis Premios Prizes Medalla ADI-FAD 2014 Meetube - Primavera Sound (Client) Gabriel Rodríguez, Jordi Gaspar, Manon Berlioz Diseño de Productos, Diseño de Interiores Vapora - Roca (Client) Paola Velásquez, Kimberly O'Donoghve, Alba Mir, Ornella Scopinano Diseño de Producto Advanced - Heliz Motors International (Client) Camilo Solorzano, Gabriela Dubelj, Juliana Gastelbondo Diseño de Producto, Diseño de Transporte, Creative Advertising and Branding Architecture for Humanity, Benteler, Bertone, Capmar, Casa Decor, Decoexpo, Derbi, Diputació de Barcelona, Entitat Metropolitana del Transport, Ferrari, Frecan, Hyndai, Illy, Iniciativa BMW, JTI, Meccaniche Centro Italia, Mercedes Benz, Orbea, Panasonic, Primavera Sound, Renault, Roca, Seat, Toyota, Unipiù, Vmoto, Volta Motorbikes, Volvo, Zicla, etc. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at BM Light Lightning Design, BMW, Capmar, Cazaly Sylvain, Ferrari, FICO Cables, Gama Ubica, Home Design, Hyundai, Ibisland Invest, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, MTL Brands, Orbitel, Projeckta, SA Mobilities, Scutum Logistics, Seat, VMoto Europa, Zicla, etc Premios ADI-FAD Primavera Sound - Meetube Jordi Gaspar, Manon Berlioz y Gabriel Rodríguez 2014 Mercat d'idees de Disseny finalistes finalistas finalists In-asiento (Carlos Martínez, Mariano Andrés, Annika Sapper y Talia Schurmann) Nora Signs (Maria Bono, Milena Fleischmann, Mikel De Abando y Gabriela Dubelj) 2013 Roca Jump the Gap Contest millor disseny mejor diseño best design - Still You (Marta Cuquet y Sanna Völker) 2013 Premios ADI-FAD finalistes finalistas finalists Huella Rural (Laura Pelfort, Màrio Sergio Correia, Laura Roca) 2013 Premi Disseny per al Reciclatge finalistes finalistas finalists Biotween (Sol Domínguez Torregrossa, Canòlich Fàbrega Closa y Andrea Erika Farkas) Green Gràcia (Païvi Lintula y Diana Visbal) 2011 Ferrari World Design Contest finalistes / finalistas / finalists Design Design

15 Títols Superiors en Disseny d'interiors (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny d Interiors transmet a l alumne els coneixements creatius, conceptuals i visuals necessaris per dissenyar espais tenint en compte els usuaris, els aspectes socials o l accessibilitat, amb una didàctica basada en l exercici professional i la innovació. Disseny d Interiors (Esp/Ang) El dissenyador d interiors és un professional capaç d assumir extenses tipologies de projectes per la versatilitat del seu pensament espacial, funcional, creatiu i altres recursos propis. A través de l adquisició de coneixements culturals, tècnics i tecnològics, l alumne es forma com a professional multidisciplinari, capaç de desenvolupar projectes d interiorisme, estands, esdeveniments de comunicació, creació de marca, nous negocis i franquícies, i disseny de zones verdes i d oci. Títulos Superiores en Diseño de Interiores (240 ECTS) El Título Superior en Diseño de Interiores transmite al alumno los conocimientos creativos, conceptuales y visuales necesarios para diseñar espacios teniendo en cuenta a los usuarios, los aspectos sociales o la accesibilidad, con una didáctica basada en el ejercicio profesional y la innovación. El diseñador de interiores es un profesional capaz de asumir extensas tipologías de proyectos, por la versatilidad de su pensamiento espacial, funcional, creativo y otros recursos propios. A través del aprendizaje de conocimientos culturales, técnicos y tecnológicos, el alumno se forma como profesional multidisciplinar, capaz de desarrollar proyectos de interiorismo, stands, eventos de comunicación, creación de marcas y nuevos negocios, franquicias, diseño de zonas verdes y de ocio. Undergraduate Degrees in Interior Design (240 ECTS) The undergraduate degree in Interior Design gives to the student the creative, visual and conceptual knowledge required to design spaces bearing in mind the users, the social aspects or accessibilities, with didactics based on the professional exercise and innovation. Interior Design (Esp/Ang) The interior designer is a professional capable of assuming a large typology of projects, for his versatility, space thinking, functionality, creativity and other proper resources. The student is formed as a multidisciplinary professional through the learning of cultural, technological and technical knowledge. This professional is able to develop interior projects, stands, communication events, brand creation and new business, exemptions, green and leisure areas design. Diseño de Interiores (Esp/Ang) Peel It - Casa Gràcia Marcela Martínez, Marie Antoinette Van Der Gaag, Gaby Diaz Hooper Diseño de Interiores, Diseño de Producto Design Design

16 Títols Superiors en Disseny de Producte (240 ECTS) El Títol Superior en Disseny de Producte forma professionals en les especialitats de Disseny de Producte i Disseny de Transport. Disseny de Producte (Esp/Ang) El dissenyador de producte idea tot tipus d objectes. La seva funció és comprendre i anticipar-se a les exigències del mercat, traduint-les en un projecte concret i realitzable industrialment. Sortides professionals: accessoris per a la casa, mobiliari, mobiliari urbà, investigació de materials, modelador 3D, packaging, marxandatge, etc. Disseny de Transport (bilingüe espanyol i anglès 1er any 80% esp, 20% ang) El dissenyador de transport s ocupa dels interiors i els exteriors de vehicles de transport (cotxes, motos, trens, vaixells, avions, etc.) i s encara a factors comercials, psicològics i socials relacionats amb la mobilitat. Sortides professionals: dissenyador d interiors i exteriors de cotxes, motos, vaixells, sector aeronàutic, transport públic, color&trim, modelat 3D, accessoris per a l automoció, etc. Títulos Superiores en Diseño de Producto (240 ECTS) El Título Superior en Diseño de Producto forma profesionales en las especialidades de Diseño de Producto y Diseño de Transporte. Diseño de Producto (Esp/Ang) El diseñador de producto idea todo tipo de objetos. Su función es comprender y anticiparse a las exigencias del mercado traduciéndolas en un proyecto concreto y realizable industrialmente. Salidas profesionales: accesorios para la casa, mobiliario urbano, investigación de materiales, modelador 3D, packaging, merchandising, etc. Diseño de Transporte (bilingüe español e inglés 1er año 80% esp, 20% ing) El diseñador de transporte se ocupa de los interiores y los exteriores de vehículos de transporte (coches, motos, trenes, barcos, aviones, etc.) y se enfrenta a factores comerciales, psicológicos y sociales relacionados con la movilidad. Salidas Profesionales: diseñadores de interiores y exteriores de coches, motos, barcos, sector aeronáutico, transporte público, color&trim, modelado 3D, etc. Undergraduate Degrees in Product Design (240 ECTS) The Undergraduate Degree in Product Design forms professionals in Product Design and Transportation Design. Product Design (Sp/Eng) Product designers come up with all kinds of different objects. Their role is to understand and anticipate market demands and translate them into a specific project that can be industrially produced. Job opportunities include: home accessories, furniture, street furniture, materials research, 3D modelling, packaging, merchandising, etc. Transportation Design (bilingual Spanish and English 1st year 80% Sp, 20% Eng) Transport designers create interiors and exteriors for transport vehicles (cars, motorbikes, trains, ships, planes, etc.) and deal with commercial, psychological and social factors linked to mobility. Job opportunities include: interiors and exteriors for cars, motorbikes, aeronautical sector, public transport, colour & trim, 3D modelling and automotive accessories, etc. Presentation of IN ASIENTO project at Mercat d'idees Disseny (BCD) Carlos Martínez, Mariano Andrés, Annika Sapper, Talia Schurmann Ferrari F304 Manuel Varilla y Gerard Lorente. Transportation Design Winners of Roca Jump the Gap Sanna Völker and Marta Cuquet Design Design

17 Docents Docentes Teachers Una selecció dels nostres docents d'ied Design Una selección de nuestros docentes de IED Design A selection of our teachers of IED Design Col laboració de l'ied amb el CERN (Suïssa) Iñaki Remiro Oriol Guimerà Director de Desenvolupament d'ied Design, dissenyador de productes, espais efímers i consultor de disseny d'empresa. Actualment treballa per al seu estudi GuimeràiCinca. Director de Desarrollo de IED Design, diseñador de productos, espacios efímeros y consultor de diseño de empresa. Actualmente trabaja para su estudio GuimeràiCinca. IED Design Development Director, product and ephemeral spaces designer and business design advisor. Oriol is currently working for his design studio GuimeràiCinca. Marc de Antonio Director de l'estudi de disseny Ubica-id, especialitzat en el disseny d'embarcacions i esdeveniments nàutics. Director del estudio de diseño Ubica-id, especializado en el diseño de embarcaciones y eventos náuticos. Director of the design studio Ubica-id, which specializes in designing boats and sailing events. Ignasi Bonjoch Director d'estudibonjoch, premiat en diversos guardons d'interiorisme. Ha treballat per grans empreses i institucions en l'àmbit del retail, l'espai efímer i el disseny de mobles. Director de EstudiBonjoch, premiado con varios galardones de interiorismo. Ha trabajado para grandes empresas e instituciones en el ámbito del retail, el espacio efímero y el diseño de muebles. Director of EstudiBonjoch, winner of several interior design awards. Ignasi has worked for major companies and institutions in the field of retail, ephemeral spaces and furniture design. Raquel Gil Cap d'obra i coordinació que col labora amb Codecsa, Eurgabinet i Kinara. Creadora de C-in Construint Interiors, desenvolupa funcions de Project & Construction Manager. Jefa de obra y coordinación que colabora con Codecsa, Eurgabinet y Kinara. Creadora de C-in Construint Interiors, desarrolla funciones de Project & Construction Manager. Raquel is Site and Coordination Manager and collaborates with Codecsa, Eurgabinet and Kinara. She created C-in Construint Interiors and performs Project & Construction Manager tasks. Sebastián Alberdi Fundador de l estudi de disseny Outofstock (outofstockdesign.com), amb oficines a Barcelona i Singapur. Fundador del estudio de diseño Outofstock (outofstockdesign.com) con oficinas en Barcelona y Singapur. Founder of Outofstock design studio (outofstockdesign.com), with offices in Barcelona and Singapore. Alfonso Luengo Actualment forma part de l equip de disseny de SEAT (Seat.com). Actualmente forma parte del equipo de diseño de SEAT (Seat.com). He s currently member of the design team of SEAT (Seat.com). Adrià Guiu, Iñaki Remiro Adrià Guiu (Barcelona, 1980) i Iñaki Remiro (Pamplona, 1978) van fundar GRlab al 2005, una oficina de disseny i consultora amb seu a Barcelona. (Grlabstudio.com) Adrià Guiu (Barcelona, 1980) e Iñaki Remiro (Pamplona, 1978) fundaron GRlab en 2005, una oficina de diseño y consultoría con sede en Barcelona. (Grlabstudio.com) Adrià Guiu (Barcelona, 1980) and Iñaki Remiro (Pamplona, 1978), founded GRlab in 2005, a design and consultancy office based in Barcelona. (Grlabstudio.com) Ignasi Pérez Arnal Coordinador General de Comunicació a Nibug i cofundador del CIIB - Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. GCC, General Communication Coordinator en Nibug y Co-founder en CIIB-Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. GCC, General Communication Coordinator at Nibug and Co-founder of CIIB - Centre Internacional per la Intel ligència Biomimètica. Hiroshi Tsunoda Fundador de l estudi de disseny HTDS, ha treballat per a marques com Montgatina, Cerabella o Lladró. Director creatiu de DesignCode, editora de disseny amb punts de venda a Europa, Amèrica i Japó. Fundador del estudio de diseño HTDS, ha trabajado para marcas como Montgatina, Cerabella o Lladró. Director creativo de DesignCode, editora de diseño con puntos de venta en Europa, América y Japón. Founder of HTDS design studio, he has worked for brands such as Montgatina, Cerabella or Lladró. He is creative director of DesignCode, design editor with points of sale in Europe, America and Japan. Colaboración del IED con el CERN (Suiza) IED and CERN collaboration (Switzerland) L IED Barcelona Escola Superior de Disseny és l únic centre de formació de disseny a Espanya seleccionat per participar al CBI (Challenge Based Innovation), un projecte internacional per col laborar amb el CERN (European Organization for Nuclear Research), centre capdavanter mundial en física de partícules, en la recerca de noves solucions per al futur de la humanitat. Alumnes de l IED aprenen de professionals i científics a través d un programa de formació experimental sobre innovació juntament amb estudiants d'altres universitats. El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño es el único centro de formación de diseño de España seleccionado para participar en el CBI (Challenge Based Innovation), un proyecto internacional para colaborar con el CERN (European Organization for Nuclear Research), centro líder mundial en física de partículas, en la investigación de nuevas soluciones para el futuro de la humanidad. Alumnos del IED aprenden de profesionales y científicos a través de un programa de formación experimental sobre innovación junto con estudiantes de otras universidades de todo el mundo. IED Barcelona Higher School of Design is the only Spanish design school to be chosen to take part in the CBI (Challenge Based Innovation), an international project involving collaboration with CERN (European Organization for Nuclear Research). CERN is a world leader in the field of particle physics. The CBI involves seeking new solutions for Mankind s future. IED students learn with professionals and cientifics through an experimental training programme on innovation for students of universities throughout the world. Design Design

18 Moda We show students that fashion is the sense of life and a way of expressing reality in an aesthetic manner. Julia Weems Fashion Managing Director Pilar Pasamontes Fashion Scientific Director The Collector Martin Maldonado Winner of MODAFAD 2014 BA (Hons) Fashion Design Moda Moda

19 IED Moda forma professionals capaços d'interpretar la moda i les seves expressions d'acord amb les demandes del mercat. Els alumnes es preparen per dissenyar col leccions i complements, organitzar esdeveniments i aprendre coneixements de màrqueting i comunicació de moda per crear la seva pròpia marca. L IED Barcelona és l'única escola a Espanya que imparteix Bachelors of Arts (Honours) atorgats per la Universitat de Westminster. Des de 2010 ofereix la possibilitat d'estudiar cursos en anglès de Fashion Design i Fashion Marketing and Communication. Tots els docents són reconeguts professionals en actiu (dissenyadors, estilistes, fotògrafs, periodistes, coolhunters, etc.). Els tallers de moda estan equipats amb les millors màquines de cosir i maniquís Stockman. IED Moda forma profesionales capaces de interpretar la moda y sus expresiones de acuerdo con las demandas del mercado. Los alumnos se preparan para diseñar colecciones y complementos, organizar eventos y aprender conocimientos de marketing y comunicación de moda para crear su propia marca. El IED Barcelona es la única escuela en España que imparte Bachelors of Arts (Honours) otorgados por la Universidad de Westminster. Desde 2010 ofrece la posibilidad de estudiar cursos en inglés de Fashion Design y Fashion Marketing and Communication. Todos los docentes son reconocidos profesionales en activo (diseñadores, estilistas, fotógrafos, periodistas, coolhunters, etc.). Los talleres de moda están equipados con las mejores máquinas de coser y maniquíes Stockman. IED Moda Barcelona trains professionals to be able to interpret fashion and its expressions. Our students acquire the skills to design collections and accessories, to organise a fashion show and they acquire knowledge about fashion marketing and communication, enabling them to create their own brands. IED Barcelona is the only Spanish school that offers Bachelors of Arts (Honours) by the University of Westminster. Since 2010 students can choose to take Fashion Design and Fashion Marketing and Communication courses in English. All teachers are prestigious active professionals (designers, stylists, photographers, journalists, cool hunters, etc.). The fashion studios are equipped with the best sewing machines and Stockman mannequins. IED Moda és un referent en comunicació i tendències, complementa els programes educatius amb conferències de professionals, col labora en esdeveniments i amb prestigioses institucions. Docents i alumnes han participat en esdeveniments com Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya, etc. A més els estudiants han pogut visitar els estudis de dissenyadors com Custo Barcelona, Josep Abril,o Jose Castro i les oficines i tallers de marques com Mango o Desigual. Els nostres estudiants treballen o han treballat a Nuestros estudiantes trabajan o han trabajado en Our students work or worked at IED Moda es un referente en comunicación y tendencias, complementa los programas educativos con conferencias de profesionales, colabora en acontecimientos y con prestigiosas instituciones. Docentes y alumnos han participado en eventos como Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya, etc. Además los estudiantes han podido visitar los estudios de diseñadores como Custo Barcelona, Josep Abril o Jose Castro y las oficinas y talleres de marcas como Mango o Desigual. 3.1 Phillip Lim, A.Knackfuss, Andrés Sardá, Antonio Miró, Armand Basi, Balmain, Camper, Carolina Herrera, Chanel, Cortana, Custo Barcelona, Desigual, Elie Saab, Esprit, Gareth Pugh, Grupo Cortefiel, G-Star, Halotex, Inditex, Jeremy Scott, John Richmond, Justicia Ruano, J.W. Anderson, Loewe, Lupo, Mango, Marchesa, Massimo Dutti, Max Mara, Pepe Jeans London, Pimkie, Pronovias, Reebok, Suncoo, Talbot Runhof, TCN, Tess Giberson, Tom Scott, Valentino, Women s Secret, Zac Posen, etc. IED Fashion is a benchmark in communication and trends, which complements training programs with conferences by experts, takes part in events and collaborates with leading institutions. Teachers and students have taken part in events such as Milano Fashion Show, Bogota Fashion Week, Bread and Butter, 080 Barcelona Fashion, Barcelona Shopping Night, The Brandery Barcelona Fair, El Palau Robert, ModaFAD, Filmoteca de Catalunya and many more. Students have also visited the studios of such acclaimed designers as Custo Barcelona, Josep Abril and Jose Castro and the offices and studios of brands such as Mango or Desigual. Premis Premios Prizes 2014 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Martin Maldonado 2014 Talent&Co. Contest by Trendipia finalistes finalistas finalists Simone Soon Kamph, Kasia Niewiarowska, Olga Kosterina, Martin Maldonado y Natalia Sushchenko 2013 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Maria Novikova 2013 Dominicana Moda millor col lecció internacional mejor colección internacional best international collection Gian Padilla 2012 The Brandery Winner of New Talent s Contest Dulce Estrada Demo Collector - Designers of the World Fashion Show at IED Barcelona Natalia Suschenko BA (Hons) Fashion Design Illusination Collection - Designers of the World Fashion Show at IED Barcelona Emma Melin BA (Hons) Fashion Design Own brands / Companies About Arianne, Angela Bang, Bruum Knits, Cynthia Buttenklepper, Eva vs. Maria, Ida Johannson, Kolbrun, Mariel Rojo, Mekdes, Mille Colillas, Twin y Vasya by Sasha, etc MOS Winner of the international contest My Own Show, celebrated during the Milano Fashion Week in collaboration with Vogue Italia Inés Vilagut 2011 ModaFAD millor col lecció mejor colección best collection Alejandra Anglada Moda Moda

20 Títols Superiors en Disseny de Moda (240 ECTS) Títulos Superiores en Diseño de Moda (240 ECTS) Undergraduate Degrees in Fashion Design (240 ECTS) IED Diploma en Marketing y Comunicación de la Moda 3 anys / 3 años / 3 years El Títol Superior en Disseny de Moda forma professionals amb una gran capacitat creativa, disposats a actuar en un sector cada vegada més complex. Els futurs professionals tindran una base teòrica i cultural que els permetrà anticipar solucions a les futures tendències estètiques i a les noves necessitats del mercat. Els estudiants es poden especialitzar en disseny de moda o en estilisme i comunicació de moda. Disseny de Moda (Esp) Aquest curs forma dissenyadors amb el coneixement i les competències pràctiques necessàries per incorporar-se al món professional amb èxit. La metodologia de projecte és l eix central del curs a partir de la qual l alumne aprèn a expressar la seva creativitat i a realitzar els seus dissenys. Sortides professionals: dissenyador de moda, il lustrador, consultor, patronista, estilista, dissenyador tèxtil, blogger, visual merchandising, coolhunter, relacions públiques, product manager, etc. Estilisme i Comunicació de Moda (Esp) Aquest curs assegura als alumnes el coneixement i les competències pràctiques necessàries per desenvolupar-se com a estilistes de moda. Els nostres estudiants aprenen a interpretar i a analitzar la informació i els estils que es presenten cada temporada que, eventualment, es poden transformar en tendències. Sortides professionals: consultor pel desenvolupament de col leccions de moda, creador de looks per la comunicació d una col lecció o producte, publicitat, editorials de moda, elaboració de guies de compres, visual merchandiser, assessor d imatge, personal shopper, blogger, coolhunter, etc. El Título Superior en Diseño de Moda forma profesionales con una gran capacidad creativa, dispuestos a actuar en un sector cada vez más complejo. Los futuros profesionales tendrán una base teórica y cultural que les permitirá anticipar soluciones a las futuras tendencias estéticas y a las nuevas necesidades del mercado. Los alumnos pueden especializarse en diseño de moda o en estilismo y comunicación de moda. Diseño de Moda (Esp) Este curso forma diseñadores con los conocimientos y las competencias prácticas necesarias para incorporarse al mundo profesional con garantías de éxito. La metodología de proyecto actúa como eje central del curso a partir de la cual el alumno aprende a expresar su creatividad y a realizar sus diseños. Salidas profesionales: diseñador de moda, ilustrador, consultor, patronista, estilista, diseñador textil, blogger, visual merchandiser, coolhunter, relaciones públicas, product manager, etc. Estilismo y Comunicación de Moda (Esp) El curso asegura a los alumnos el conocimiento y las competencias prácticas necesarias para trabajar como estilistas de moda. Nuestros alumnos aprenden a interpretar y a analizar la información y los estilos presentados cada temporada que, eventualmente, pueden transformarse en tendencias. Salidas profesionales: consultor para el desarrollo de colecciones de moda, creador de looks para la comunicación de una colección o producto, publicidad, editoriales de moda, elaboración de guías de compras, visual merchandiser, asesor de imagen, personal shopper, blogger, coolhunter, etc. The Undergraduate Degree in Fashion Design trains highly creative professionals ready to perform in an increasingly complex industry. Future professionals built on solid theoretical and cultural foundations that will enable them to foresee solutions to future style trends and new market needs. Students can specialise in fashion design or styling and fashion communication. Fashion Design (Sp) The Fashion Design course aims to ensure that students have the knowledge and understanding as well as the design skills to work professionally as fashion designers. Through a project based methodology, students acquire the necessary practical skills to express their creativity and to realise their designs. Job opportunities include: fashion designer, illustrator, consultant, pattern maker, stylist, textile designer, blogger, visual merchandiser, coolhunter, public relations, product manager, etc. Styling and Fashion Communication (Sp) The course aims to ensure that participants have the complete knowledge and necessary understanding to work professionally as fashion stylists. Our students acquire the necessary skills to analyse and interpret information and styles presented each season that will eventually transform into the trends. Job opportunities include: consultant for the development of fashion collections, look creators for a communication of collections or products, advertising campaigns, specialized publications, visual merchandiser, image consultant. Marketing y Comunicación de la Moda (Esp) Aquest curs de tres anys de durada, forma professionals capaços de desenvolupar internacionalment les seves carreres en el sector de la moda, especialment en les àrees del màrqueting i la comunicació. Combina creativitat, eines de management, actitud emprenedora i capacitats d'alt rendiment en el treball en equip. El programa està orientat a donar una visió profunda del món de la moda i formar a l'alumne, d'una manera pràctica i rigorosa, en les eines del management, el retail, el producte moda, les finances i la comunicació, sense oblidar les eines tecnològiques. Sortides professionals: estrategues i relacions externes, organitzador d esdeveniments de moda i desfilades, directors de comunicació i màrqueting, product manager, brand manager, etc. Dino Collection - Winner of the Best of the Best IED Thesis Simone Soon Kamph BA (Hons) Fashion Design Marketing y Comunicación de la Moda (Esp) Este curso de tres años de duración, forma profesionales capaces de desarrollar internacionalmente sus carreras en el sector de la moda, especialmente en las áreas del marketing y la comunicación. Combina creatividad, herramientas de management, actitud emprendedora y capacidades de alto desempeño en el trabajo en equipo. El programa está orientado a dar una visión profunda del mundo de la moda y formar a los alumnos en las herramientas del management, el retail, el producto moda, las finanzas y la comunicación, sin olvidar las herramientas tecnológicas. Salidas profesionales: estrategas y relaciones externas, organizador de eventos de moda y desfiles, directores de comunicación y marketing, product manager, brand manager, etc. Marketing y Comunicación de la Moda (Sp) This three-year course forms professionals to develop internationally their careers in the fashion industry, specially in the areas of marketing and communication. It combines creativity, management tools, entrepreneurial attitude and high teamwork capabilities. The programme aimed at giving a deeper insight into the Fashion world and teaching the students the tools of management, retail, fashion product, finance and communication, without forgetting the technological tools. Job opportunities: strategists and external relations, event and fashion shows organizer, marketing and communication directors, product manager, brand manager, etc. Moda Moda

ÍNDICE CONTENTS. 04 --- IED Madrid 06 --- Ciudad de Madrid. 06 --- City of Madrid

ÍNDICE CONTENTS. 04 --- IED Madrid 06 --- Ciudad de Madrid. 06 --- City of Madrid IED Madrid ÍNDICE CONTENTS 04 --- IED Madrid 06 --- Ciudad de Madrid 08 --- IED Design 12 --- Título Superior en Diseño de Producto 18 --- Título Superior en Diseño de Interiores 32 --- IED Visual Communication

Más detalles

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

Short Course Information Form

Short Course Information Form Short Course Information Form PERSONAL DETAILS Family name (as per passport) Given names (first names) UC ID number Date of birth DD / / MM YYYY Gender Male Female Are you an international student? Yes

Más detalles

Summer Courses 2011. IED Design IED Moda Lab IED Arti Visive IED Comunicazione

Summer Courses 2011. IED Design IED Moda Lab IED Arti Visive IED Comunicazione Turin Barcelona Madrid Cagliari Rio de Janeiro São Paulo Venice Milan Florence Rome Istituto Europeo di Design Summer Courses IED Design IED Moda Lab IED Arti Visive IED Comunicazione Summer Courses 2011

Más detalles

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius

Más detalles

Uruguay Film Commission & Promotion Office

Uruguay Film Commission & Promotion Office El presente material fue realizado por Uruguay Film Commission & Promotion Office en colaboración con Proanima. Proanima es el conglomerado de empresas uruguayas de producción de animación y desarrollo

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN/ INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN/ INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS TITULACION: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN/ INFORMATION AND COMMUNICATION ELECTRONIC SYSTEMS Curso 201/2016 1.PRESENTACIÓN INTRODUCTION The Academic Master

Más detalles

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER Our firm Nuestro despacho 120 abogados/lawyers En Pérez-Llorca tenemos una misión bien definida: ser el mejor despacho independiente español, reconocido como tal

Más detalles

25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS. Organizers

25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS. Organizers 25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS Organizers BOOK OF PROCEEDINGS 2 3 25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) texts & images: the authors Coordination:

Más detalles

Kellogg On Marketing 2011

Kellogg On Marketing 2011 Kellogg On Marketing 2011 Programa Especialmente Diseñado para Directores Comerciales y de Marketing Latinoamericanos DEL 30 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2011 EVANSTON, ILLINOIS, EEUU Viva la Experiencia

Más detalles

MEMORIA ANNUAL REPORT

MEMORIA ANNUAL REPORT MEMORIA ANNUAL REPORT MEMORIA ANNUAL REPORT Presentación... 4 Presentation Formación... 8 On site classes Índice INDEX Oferta formativa... 10 Training Offer Presencia internacional... 16 International

Más detalles

CARRERA DE TURISMO. www.nebrija.com EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS.

CARRERA DE TURISMO. www.nebrija.com EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. CARRERA DE TURISMO EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. University, companies and you stand together. www.nebrija.com CAMPUS DE LA DEHESA DE LA VILLA CAMPUS SAN RAFAEL-NEBRIJA 2 UNIVERSIDAD

Más detalles

CARRERA DE TURISMO EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. UNIVERSITY, COMPANIES AND YOU STAND TOGETHER. www.nebrija.

CARRERA DE TURISMO EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. UNIVERSITY, COMPANIES AND YOU STAND TOGETHER. www.nebrija. CARRERA DE TURISMO EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. UNIVERSITY, COMPANIES AND YOU STAND TOGETHER. www.nebrija.com PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA Presidente D. Antonio Garrigues

Más detalles

TICs para educación en Chile

TICs para educación en Chile Programas CONICYT TICs para educación en Chile Resultados del Programa TIC EDU de Fondef ICTs for education in Chile R e s u l t s o f t h e T I C E D U F o n d e f P r o g r a m Fondef FONDO DE FOMENTO

Más detalles

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social Augmented Virtual Realities for Social Development Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social ALFA-GAVIOTA Coordination Coordinación European Union Coordination Coordinación

Más detalles

Un Club único. Una Escuela Universitaria Diferente A Unique Club, a Different Kind of University

Un Club único. Una Escuela Universitaria Diferente A Unique Club, a Different Kind of University 01 02 03 04 05 06 Un Club único. Una Escuela Universitaria Diferente A Unique Club, a Different Kind of University Entrar en el mundo de la Gestión del Deporte de la mano del MEJOR CLUB DEL SIGLO XX Entering

Más detalles

El modelo académico del CAP avanza con los estudiantes adaptándose a las diferentes etapas de su desarrollo: de Preescolar a Preparatoria.

El modelo académico del CAP avanza con los estudiantes adaptándose a las diferentes etapas de su desarrollo: de Preescolar a Preparatoria. Fundacion Colegio Americano de Puebla El Colegio Americano de Puebla es una institución sólida con más de 70 años de historia y tradición. Ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar su capacidad de

Más detalles

KELLOGG ON MARKETING. 28 de Octubre al 2 de Noviembre, 2012 / Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, EE.UU.

KELLOGG ON MARKETING. 28 de Octubre al 2 de Noviembre, 2012 / Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, EE.UU. 2012 KELLOGG ON MARKETING Programa Único y Exclusivo para Ejecutivos de América Latina 28 de Octubre al 2 de Noviembre, 2012 / Kellogg School of Management, Evanston, Illinois, EE.UU. DEAN CHIEF EXECUTIVE

Más detalles

Transferencia de Innovación

Transferencia de Innovación TOI - 2008 Transferencia de Innovación TOI - 2008 Edita: Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE) Paseo del Prado 28, 1ª Plta. 28014 Madrid Encarna Cuenca Carrión Directora OAPEE Cristina

Más detalles

Máster en Educación Internacional y Bilingüismo + Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza y Aprendizaje Curso 2014-15

Máster en Educación Internacional y Bilingüismo + Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza y Aprendizaje Curso 2014-15 Máster en Educación Internacional y Bilingüismo + Certificado Avanzado IB en Investigación en Enseñanza y Aprendizaje Curso 2014-15 Official Master in International Education and Bilingualism + IB Advanced

Más detalles

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano]

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano] Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano ~ a quick guide to ~ [University of BogotA Jorge Tadeo Lozano] La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano se fundó el 5 de febrero de 1954, en un momento histórico

Más detalles

Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas

Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas Nom/Logotip de la Universitat on s ha llegit la tesi Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas Darío Liberona

Más detalles

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN MÁSTER TRICONTINENTAL EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO AVANZADO Degree type: Private Master s Degree Academic: Architecture and Urbanism Start Date:

Más detalles

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED

Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED Sin emoción, no hay verdadero aprendizaje. BarcelonaED 2 Talleres / Workshops Welcome everybody to the first BarcelonaED BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL PRIMER BarcelonaED Con todas las innovaciones revolucionando

Más detalles

BENVINGUTS BIENVENIDOS WELCOME

BENVINGUTS BIENVENIDOS WELCOME BENVINGUTS BIENVENIDOS WELCOME Amb el suport de: El concepte de 080 Barcelona Fashion La creativitat i la innovació són els conceptes que inspiren el 080 Barcelona Fashion, sense oblidar la importància

Más detalles

SOBRE ATELIER ABOUT ATELIER GLEVA, 24 BAJOS 08006 BARCELONA, SPAIN +34 936 763 633 HOLA@LAWEBDELATELIER.COM LAWEBDELATELIER.COM

SOBRE ATELIER ABOUT ATELIER GLEVA, 24 BAJOS 08006 BARCELONA, SPAIN +34 936 763 633 HOLA@LAWEBDELATELIER.COM LAWEBDELATELIER.COM 33 GLEVA, 24 BAJOS 08006 BARCELONA, SPAIN +34 936 763 633 HOLA@LAWEBDELATELIER.COM LAWEBDELATELIER.COM SOBRE ATELIER QUIÉNES SOMOS CURSO ANUAL A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO PLAN DE ESTUDIOS STAFF & COLABORADORES

Más detalles

International Challenging

International Challenging EADA Spirit Núm. 04 Diciembre 2008 No. 04 December 2008 Editorial International Challenging We reach the end of 2008 with mixed feelings. On one hand, the global crisis is affecting our corporate clients

Más detalles

ADE INTERNACIONAL CARRERAS DE EL CONTRATO NEBRIJA. ADE Internacional ADE + Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales. www.nebrija.

ADE INTERNACIONAL CARRERAS DE EL CONTRATO NEBRIJA. ADE Internacional ADE + Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales. www.nebrija. CARRERAS DE ADE INTERNACIONAL ADE Internacional ADE + Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales EL CONTRATO NEBRIJA UNIVERSIDAD, EMPRESAS Y TÚ, UNIDOS. University, Companies and You stand together.

Más detalles

Edita: BUBOK PUBLISHING

Edita: BUBOK PUBLISHING EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Edita: BUBOK PUBLISHING Experiencias innovadoras en la sistematización de la evaluación EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Grupo

Más detalles