1,94% de sucre 0,97% de glucosa

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1,94% de sucre 0,97% de glucosa"

Transcripción

1 EXERCICIS DE QUÍMICA 1. Es prepara una solució amb 2 kg de sucre, 1 kg de glucosa i 100 kg d aigua destil lada. Calcula el tant per cent en massa de cada solut en la solució obtinguda. 1,94% de sucre 0,97% de glucosa 2. Calcula quants g de solut es necessiten per preparar 200 cm 3 de solució de nitrat de sodi, de composició en massa 3,2 g/l. Recorda que 200 cm 3 són 200 ml. = 0,64 g de NaNO 3 3. Calcula la molalitat d una solució aquosa del 5% d hidròxid de sodi que conté 200 g de solució. Si tenim 100 g de solució, 5 g són de solut i de dissolvent tindrem 95 g (o 0,095 kg). 1,32 m

2 4. En medicina s utilitzen unes solucions anomenades sèrums fisiològics que es solen injectar per via intravenosa. Aquestes reben noms diferents segons el solut dissolt. Així, el sèrum glucosat pot contenir un 5%, un 10% o un 20% en massa de glucosa (C6H12O6). Calcula... a.... la molalitat de cada un dels sèrums glucosats indicats. Sèrum 5%. 5 g de solut i 95 g de dissolvent. 0,29 m Sèrum 10%. 10 g de solut i 90 g de dissolvent. 0,62 m Sèrum 20%. 20 g de solut i 80 g de dissolvent. 1,39 m b.... les molècules de glucosa dissoltes en 1 g de sèrum glucosat al 10%. = 3, molècules

3 5. Una solució aquosa d àcid sulfúric al 15% en massa té una densitat de 1102 kg/m 3. Calcula... a.... la concentració molar de la solució. Recorda que, numèricament, és el mateix donar la densitat en kg/m 3 que g/l. Per fer aquest apartat partim d una suposició, i és que tenim 100 g de solució. Llavors, si tenim 100 g de solució, tindrem 15 g de solut. Si, com hem dit tenim, tenim 100 g de solució... [H 2 SO 4 ] = 1,65 M b.... la molalitat. Si tenim 100 g de solució i 15 g són de solut, de dissolvent tindrem 85 g (o 0,085 kg). 1,77 m

4 c.... la fracció molar del solut i la del dissolvent. = 0,97 = 0,03 Recorda que les fraccions molars de tots els components han de sumar En 1953 es va produir al Japó una dramàtica contaminació marina per mercuri que va afectar a peixos i persones. Des de llavors, cada país va establir la quantitat màxima de mercuri que podia contenir la carn d un peix per ser comercialitzat (1 ppm com a màxim en la majoria de països). Imagina que ets un químic que treballa en una empresa de conserva de peix i detectes que, en el darrer lot de llaunes de tonyina que s ha envasat, hi ha 0,1 mg de mercuri en 200 g de peix. En la teva mà hi ha la responsabilitat de permetre o no la seva comercialització. Què decidiries? ó 0,5 ppm La tonyina té una contaminació de mercuri inferior a l establerta per llei i, per tant, sí és pot comercialitzar.

5 7. Quin volum d una solució 0,75 M d àcid nitrós hauràs d agafar per preparar-ne 300 ml 0,30 M? Solució diluïda. 300 ml 0,30 M Solució concentrada.? ml 0,75 M = 120 ml de la solució concentrada 8. Quina quantitat en grams d una solució d hidròxid de sodi del 20% en massa conté el mateix número de grams de solut que 100 cm 3 d una solució 2 M d hidròxid de sodi? La segona solució té... Aquests grams també els té la primera solució. = 40 g dssó 9. Un àcid sulfúric concentrat de densitat 1,813 g/cm 3 conté un 91,33% d àcid. Calcula el volum de solució concentrada que es necessita per preparar 250 cm 3 d una solució 0,20 M. Solució diluïda. 250 ml 0,20 M Solució concentrada.? ml 1,813 g/ml 91,33% = 2,96 ml 3,0 ml de la solució concentrada

6 10. A 75 g d una solució del 15% en massa de sal comuna ( clorur de sodi ) en aigua, se li afegeix 30 ml d aigua. Calcula la concentració en % en massa i la molaritat de la solució resultant, sabent que la densitat de l aigua és 1 g/cm 3 i la densitat de la solució resultant 1,02 g/cm 3. % en massa. Per tant, dels 75 g de la solució inicial, tenim 11,25 g són de solut i 63,75 g de dissolvent. Si afegim 30 ml d aigua ( que són 30 g d aigua ja que, segons la densitat que dóna el problema, 1ml pesa 1 g ) la massa total de la dissolució passa a ser de 105 g ( ). = 10,71% Molaritat. Falta saber el volum de la dissolució final. Per això tenim la seva densitat. [NaCl] = 1,9 M

7 11. L amoníac és molt soluble en l aigua. A la temperatura de 20ºC i pressió de 101 kpa, es dissolen 710 dm 3 d amoníac gas en un dm 3 d aigua. La solució obtinguda té una densitat de 0,88 g/cm 3 i s utilitza al laboratori amb el nom d amoníac concentrat. Calcula la concentració molar de la solució obtinguda. Considera que la densitat de l aigua a 20ºC és 1 g/cm 3. Primer hauríem de saber quants mols d amoníac s han dissolt. Però també s haurà de saber el volum que ocupa la solució. Sabent la seva densitat, si sabem la massa de la solució, sabrem el seu volum. I la massa serà la suma dels grams d amoníac i dels grams d aigua. 1 dm 3 d aigua = 1 l d aigua = 1000 g d aigua massa de la dssó = 500, = 1500,48 g [NH 3 ] = 17,22 M

8 12. Calcula la massa d aigua que s ha d afegir a 100 cm 3 d una solució d àcid clorhídric de densitat 1,180 g/cm 3 i 36,23% en massa per tal d obtenir un àcid amb un 22,33% de massa i densitat 1,115 g/cm 3. Si sabem la massa de la solució que tenim a l inici i sabem la massa de solució que hem de tenir al final, la resta és la massa d aigua que s ha d afegir. Solució diluïda. 1,115 g/ml 22,33% Solució concentrada. 100 ml 1,180 g/ml 36,23% Solució inicial. Solució final. = 73,45 g d aigua

9 13. Determina la pressió de vapor d una solució, a 20ºC de temperatura, de 9 g de glucosa (C6H12O6) en 225 g d aigua pura sabent que la pressió de vapor de l aigua a aquesta temperatura és 17,53 mmhg. Recorda que la variació de la pressió de vapor sempre és de disminució respecte la pressió de vapor del dsst pur. P v dsso = 17,46 mmhg 14. Calcula la pressió osmòtica de 500 cm 3 d una solució de sacarosa (C12H22O11), que conté 12 g de sacarosa a 20ºC. = 1,68 atm

10 15. Per calcular la massa molecular d una substància es dissolen 20 g de la mateixa en 500 cm 3 d aigua. Aquesta solució és isotònica ( té la mateixa pressió osmòtica ) amb una solució de glucosa (C6H12O6) preparada amb 18 g en el mateix volum i temperatura. Calcula la massa molecular de la substància desconeguda. No podrem calcular les pressions osmòtiques pel fet de no tenir les temperatures però, si són les mateixes... PM = 200 g/mol 16. D una substància desconeguda es dissolen 24,00 g en 75,15 g d aigua. Si la solució formada congela a 1,80ºC, calcula la massa molecular de la substància, sabent que el valor de la constant crioscòpica de l aigua és 1,86 ºC kg/mol. PM = 330 g/mol

IES PICASSO. Concepte de mol

IES PICASSO. Concepte de mol IES PICASSO Concepte de mol 1 Unitat de quantitat de matèria 12 g del isótop de C-12 conte 6,022x10 23 àtoms. Aquest nombre es coneix amb el nom de nombre d Avogadro (N A ) 1 mol 12 C = 12 g de C-12 =

Más detalles

j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals

j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals 23 j Unitat 3. Composició de les dissolucions i dispersions col. loïdals Activitats 1. Quin és el percentatge en massa (%) d una dissolució de sucre que en conté 2 g en 500 g de dis solució? 2 g sucre?

Más detalles

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES

Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES Tema 6. MOLS I REACCIONS QUÍMIQUES 6.1. El mol 6.1.1. Mols i nombre de partícules: el nombre d Avogadro 6.1.2. Mols i massa: massa molar 6.2. Càlculs amb mols 6.3. Canvis físics i canvis químics 6.4. Reaccions

Más detalles

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució

D24. Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució D24 Exercici 3. (Pàg. 223, exercici 15). L àcid perclòric és un àcid. Si tenim una dissolució d aquest àcid de concentració 2,3 10 2 M, quina concentració d ions hidrogen tindrà la dissolució? 1r. Escriure

Más detalles

MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS

MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS MEZCLAS Y DISOLUCIONES - CUESTIONES Y EJERCICIOS Concentración de una disolución 1º.- Calcula la masa de nitrato de hierro (II), Fe(NO 3 ) 2, existente en 100 ml de disolución acuosa al 6 % en masa. Dato:

Más detalles

EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES Preuniversitario Liceo de Aplicación Química 4º 2010 Profesora Paola Lizama V. GUÍA 4: DISOLUCIONES EJERCIOS DE CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES 01.- Calcular la cantidad de sosa cáustica (NaOH) y de agua que

Más detalles

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES

QUÍMICA 2 BATXILLERAT. Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES QUÍMICA 2 BATXILLERAT Unitat 1 CLASSIFICACIÓ DE LA MATÈRIA LES SUBSTÀNCIES PURES Les substàncies pures dins la classificació de la matèria Les SUBSTÀNCIES PURES (també anomenades espècies químiques) només

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES EJERIIOS RESUELTOS DISOLUIONES 1.- Se disuelven 20 g de NaOH en 560 g de agua. alcula a) la concentración de la en % en masa y b) su molalidad. Ar(Na) 2. Ar(O)16. Ar(H)1. NaOH 20 a) % NaOH.100 % NaOH.100

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Materia y disoluciones

Materia y disoluciones Materia y disoluciones 1º.- Calcula la temperatura a la que habrá que someter 80 litros de un gas, para que ocupe un volumen de 15 litros a una presión de 18 atmósfera. S: 648,3 ºC 2º.- Un recipiente contiene

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

FyQ 1. IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química Unidad Didáctica 2

FyQ 1. IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química Unidad Didáctica 2 Física y Química 1º Bachillerato LOMCE FyQ 1 IES de Castuera Bloque 2 Aspectos Cuantitativos de la Química 2015 2016 Unidad Didáctica 2 Rev 01 Las Disoluciones. Métodos Actuales para el Análisis de Sustancias

Más detalles

Disoluciones. AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS

Disoluciones. AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS Disoluciones AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS http://bencenoanhidro.blogspot.com Disoluciones AUTHOR: VICENTE GUZMÁN BROTÓNS http://bencenoanhidro.blogspot.com Problemas de disoluciones 1. Calcula la concentración

Más detalles

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA

UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN ANTONIO DEL TUY OCUMARE DEL TUY, ESTADO MIRANDA CURSO: 4 TO AÑO PROFESOR: CARLOS M. LANDAETA H. GUÍA N 2: SOLUCIONES. UNIDADES DE CONCENTRACIÓN. LEY DE RAOULT Y PROPIEDADES

Más detalles

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES

EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES EJERCICIOS RESUELTOS DISOLUCIONES 1- Se disuelven 20 g de NaOH en 560 g de agua Calcula a) la concentración de la en % en masa b) su molalidad Ar(Na) 2 Ar(O)16 Ar(H)1 NaOH 20 a) % NaOH % NaOH % NaOH,45

Más detalles

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6

CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6 CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº6 TEMA: PROPIEDADES COLIGATIVAS OBJETIVOS: Aplicar las propiedades coligativas para el cálculo de masas molares de solutos y de las propiedades físicas de las soluciones.

Más detalles

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular

Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular Lleis químiques Àtoms, elements químics i molècules Mesura atòmica i molecular Fórmula empírica i fórmula molecular U1 Lleis químiques Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust Teoria atòmica

Más detalles

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies

Matèria. Substàncies pures. Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Matèria Substàncies pures Mescles Elements Compostos m. homogènies m. heterogènies Classificació de la MATÈRIA - Estan formats per un sol - Estan formats per dos o més àtom. àtoms diferents. Exemples:

Más detalles

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS

UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS UNITAT 3: SISTEMES D EQUACIONS 1. EQUACIONS DE PRIMER GRAU AMB DUES INCÒGNITES L equació x + y = 3 és una equació de primer grau amb dues incògnites : x i y. Per calcular les solucions escollim un valor

Más detalles

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina :

Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : IES BELLVITGE SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA Deures d estiu 2011 Deures d estiu Química de 1r de Batxillerat Exercicis amb els applets (1 al 8) de la pàgina : http://www.xtec.net/~erodri24/pagina_quimica/pagina2quimicap.htm

Más detalles

COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1

COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA. 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1 COMPARACIÓN MOLECULAR DE LOS ESTADOS DE LA MATERIA 27/05/2014 Carlos Urzúa Stricker 1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS LÍQUIDOS Y DE SUS SOLUCIONES Aun cuando las partículas (átomos o moléculas)que constituyen

Más detalles

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES

3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES 3.1 MESCLES HOMOGÈNIES I MESCLES HETEROGÈNIES Una substància pura és aquella que manté, en tot moment, les seves propietats característiques. Es poden classificar en: Elements: formats per un únic tipus

Más detalles

Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración.

Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE QUÍMICA Problemas resueltos de disoluciones y sus diferentes medidas de concentración. 1. Qué es una disolución? Una disolución consiste

Más detalles

TEMA 6: DISOLUCIONES. Sistema material. Mezcla. Mezcla. coloidal

TEMA 6: DISOLUCIONES. Sistema material. Mezcla. Mezcla. coloidal TEMA : DISOLUCIONES Sistema material Sustacias puras Elemeto Compuesto Homogéea Heterogéea coloidal Suspesió 1.- DISOLUCIÓN (CONCEPTO) Es ua mezcla homogéea de dos o mas sustacias químicas tal que el tamaño

Más detalles

EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º BACHILLERATO

EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º BACHILLERATO EJERCICIOS DE CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DE UNA DISOLUCIÓN Y PROPIEDADES COLIGATIVAS. 1º La finalidad de este trabajo implica tres pasos: a) Leer el enunciado e intentar resolver el problema sin mirar

Más detalles

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT

EXERCICIS REPÀS QUÍMICA 1r DE BATXILLERAT EXERCICIS REPÀS 1r DE BATXILLERAT 1. Classifica les següents substàncies en elements, compostos, mescles homogènies i mescles heterogènies: - Aigua mineral - Sucre - Fusta - Tinta - Amoníac - Aigua amb

Más detalles

PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado)

PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado) PROBLEMAS QUÍMICA. (Proyecto integrado) CONCEPTOS FUNDAMENTALES 1. Razone qué cantidad de las siguientes sustancias tiene mayor nº de átomos: a) 0 5 moles de SO 2 b) 14 gramos de nitrógeno molecular. c)

Más detalles

Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química

Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química Problemas del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química 1.- Se dispone de una botella de ácido sulfúrico cuya etiqueta aporta los siguientes datos: densidad 1 84 g/ml y riqueza en masa 96 %. Calcule: La

Más detalles

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez

Acuerdo 286. Química. Disoluciones. Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Acuerdo 286 Química Disoluciones Recopiló: M.C. Macaria Hernández Chávez Disolución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La sustancia que se encuentra en mayor proporción se llama disolvente

Más detalles

SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA

SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE QUÍMICA CURSO PROPEDÉUTICO ESTADO GASEOSO SEGUNDA PRACTICA DE QUÍMICA 1. El acetileno (C 2 H 2 ) es un combustible utilizado

Más detalles

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS

HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS Tema: DISOLUCIONES HOJA DE PROBLEMAS 1: ENUNCIADOS 1. ( ) Una disolución acuosa de AgNO 3 con una composición del 12 % en peso tiene una densidad de 1.1080 g/cm 3 a 20 C y 1 atm. Calcule la fracción molar,

Más detalles

CuO (s) + H 2 SO 4(aq) CuSO 4(aq) +H 2 O (aq)

CuO (s) + H 2 SO 4(aq) CuSO 4(aq) +H 2 O (aq) Relación de problemas Química 4º ESO CDP. NTRA. SRA. DE LORETO 1. El trióxido de azufre se sintetiza a partir de dióxido de azufre y oxígeno molecular. Calcula la masa y el volumen de los reactivos que

Más detalles

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria

avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria curs 2011-2012 avaluació diagnòstica educació secundària obligatòria competència matemàtica Nom i cognoms Grup INSTRUCCIONS Llegeix atentament cada pregunta abans de contestar-la. Si t equivoques, ratlla

Más detalles

Ejercicios tema 6: Teoría atómico-molecular de la materia

Ejercicios tema 6: Teoría atómico-molecular de la materia Ejercicios tema 6: Teoría atómico-molecular de la materia 1. Tres muestras de carbono de masas 3,62; 5,91 y 7,07 g se queman en exceso de aire con lo que se produce dióxido de carbono en los tres casos

Más detalles

QUÍMICA 2º BACHILLERATO

QUÍMICA 2º BACHILLERATO DISOLUCIONES: CONCENTRACIÓN DE LAS MISMAS 1.-/ Se disuelven 7 g de cloruro de sodio en 43 g de agua. Determine la concentración centesimal de la disolución, así como la fracción molar de cada componente

Más detalles

CANTIDAD DE SUSTANCIA

CANTIDAD DE SUSTANCIA CANTIDAD DE SUSTANCIA 1. Una gota de ácido sulfúrico ocupa 0,025 ml. Si la densidad del mismo es 1,981 g/cm 3 a) calcula el número de moléculas de dicho ácido que hay en la gota y b) el número de átomos

Más detalles

SUSTANCIAS PURAS (Repaso) MEZCLAS (Repaso)

SUSTANCIAS PURAS (Repaso) MEZCLAS (Repaso) Física y Química 4 ESO DISOLUCIONES Pág. 1 SUSTANCIAS PURAS (Repaso) MEZCLAS (Repaso) Pág. 2 DISOLUCIONES Física y Química 4 ESO DISOLUCIONES CONCEPTO DE DISOLUCIÓN. COMPONENTES DE UNA DISOLUCIÓN. Una

Más detalles

Introducció als elements químics. Sessió 1

Introducció als elements químics. Sessió 1 Introducció als elements químics Sessió 1 Que tenen en comú aquests objetes? Bateria liti Microxips Vidre Etiqueta Paper Mòbils TOTS ESTAN FORMATS PER ÀTOMS Carcassa de plàstic Pantalla LCD Polímers Poliamides

Más detalles

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg )

Tema 8. Energia tèrmica. (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg ) Tema 8. Energia tèrmica (Correspondria al Tema 8 del vostre llibre de text pàg. 178-200) ÍNDEX 8.1. Formes de transferir energia 8.2. Temperatura, calor i energia tèrmica 8.3. Calor 8.3.1. Formes de transferència

Más detalles

La matèria: els estats físics

La matèria: els estats físics 2 La matèria: els estats PER COMENÇAR Esquema de continguts Per començar, experimenta i pensa Els estats de la matèria Els gasos Els estats de la matèria i la teoria cinètica Els canvis d estat Lleis La

Más detalles

HOJA DE TRABAJO No. 10 DISOLUCIONES PESO EQUIVALENTE

HOJA DE TRABAJO No. 10 DISOLUCIONES PESO EQUIVALENTE HOJA DE TRABAJO No. 10 DISOLUCIONES PESO EQUIVALENTE 1. Realice los cálculos necesarios para llenar el siguiente cuadro (asuma neutralización completa para ácidos y bases): HNO 2 H 4 P 2 O 7 Al(OH) 3 Ba(OH)

Más detalles

Tema 6: Disoluciones. Propiedades coligativas

Tema 6: Disoluciones. Propiedades coligativas Tema 6: Disoluciones. Propiedades coligativas 1-Una solución saturada A) Contiene más soluto que solvente. B) Contiene más solvente que soluto. C) Contiene el mismo número de moles de soluto que de solvente.

Más detalles

COLECCIÓN DE PROBLEMAS TEMA 0 QUÍMICA 2º BACHILLERATO. SANTILLANA. Dónde habrá mayor número de átomos, en 1 mol de metanol o en 1 mol

COLECCIÓN DE PROBLEMAS TEMA 0 QUÍMICA 2º BACHILLERATO. SANTILLANA. Dónde habrá mayor número de átomos, en 1 mol de metanol o en 1 mol COLECCIÓN DE PROBLEMAS TEMA 0 QUÍMICA 2º BACHILLERATO. SANTILLANA. Dónde habrá mayor número de átomos, en 1 mol de metanol o en 1 mol de ácido metanoico (ácido fórmico)? Si tenemos en cuenta las fórmulas

Más detalles

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE

SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE 30 SOLUCIONS DE LES ACTIVITATS D APRENENTATGE Activitat 1 Completa la taula següent: Graus Minuts Segons 30º 30 x 60 = 1.800 1.800 x 60 = 108.000 45º 2.700 162.000 120º 7.200 432.000 270º 16.200 972.000

Más detalles

CANTIDAD DE SUSTANCIA Y NUMERO DE PARTÍCULAS

CANTIDAD DE SUSTANCIA Y NUMERO DE PARTÍCULAS CANTIDAD DE SUSTANCIA Y NUMERO DE PARTÍCULAS Las moléculas están formadas por átomos 1 molécula de CO 2 está formada por: 1 átomo de C y 2 átomos de O 1 molécula de O 2 está formada por: 2 átomos de O

Más detalles

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm.

Masas atómicas (g/mol): O = 16; S = 32; Zn = 65,4. Sol: a) 847 L; b) 710,9 g; c) 1,01 atm. 1) Dada la siguiente reacción química: 2 AgNO3 + Cl2 N2O5 + 2 AgCl + ½ O2. a) Calcule los moles de N2O5 que se obtienen a partir de 20 g de AgNO3. b) Calcule el volumen de O2 obtenido, medido a 20 ºC y

Más detalles

DISOLUCIONES - PREGUNTAS DE TEST (2016) En la última página se adjuntan las soluciones

DISOLUCIONES - PREGUNTAS DE TEST (2016) En la última página se adjuntan las soluciones DISOLUCIONES - PREGUNTAS DE TEST (2016) En la última página se adjuntan las soluciones Grupo A - TIPOS DE DISOLUCIONES Grupo B - EXPRESIONES DE LA CONCENTRACIÓN: Grupo C - PROPIEDADES COLIGATIVAS: Grupo

Más detalles

Ejercicios 4 (Gases)

Ejercicios 4 (Gases) Profesor Bernardo Leal Química Ejercicios 4 (Gases) Leyes de los gases: 1) Una cantidad fija de gas a 23 ºC exhibe una presión de 748 torr y ocupa un volumen de 10,3 L. a) Utilice la ley de Boyle para

Más detalles

Materia: es aquello que ocupa un lugar en el espacio y cuyas propiedades percibimos por los sentidos. Es diversa y discontinua.

Materia: es aquello que ocupa un lugar en el espacio y cuyas propiedades percibimos por los sentidos. Es diversa y discontinua. Sistemas materiales Materia: es aquello que ocupa un lugar en el espacio y cuyas propiedades percibimos por los sentidos. Es diversa y discontinua. Mezcla Heterogénea: unión de dos o más sustancias de

Más detalles

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari:

operacions inverses índex base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: Potències i arrels Potències i arrels Potència operacions inverses Arrel exponent índex 7 = 7 7 7 = 4 4 = 7 base Per a unificar ambdues operacions, es defineix la potència d'exponent fraccionari: base

Más detalles

SOLUCIONES SOLIDA LIQUIDA GASEOSA. mezclas homogéneas de dos sustancias: SEGÚN EL ESTADO FISICO DEL SOLVENTE

SOLUCIONES SOLIDA LIQUIDA GASEOSA. mezclas homogéneas de dos sustancias: SEGÚN EL ESTADO FISICO DEL SOLVENTE Soluciones SOLUCIONES mezclas homogéneas de dos sustancias: SOLUTO SOLVENTE SEGÚN EL ESTADO FISICO DEL SOLVENTE SOLIDA LIQUIDA GASEOSA Cuando un sólido se disuelve en un líquido las partículas que lo

Más detalles

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE

ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE ESTUDI D UNA FACTURA PREU PER UNITAT D UN PRODUCTE i 1-Observa la factura 2-Tria un producte 3-Mira quin és l IVA que s aplica en aquest producte i calcula l 4-Mira el descompte que s aplica en aquest

Más detalles

QUÍMICA. Tema 4. Estados de Agregación de la Materia

QUÍMICA. Tema 4. Estados de Agregación de la Materia Tema 4. Estados de Agregación de la Materia Índice - Características de sólidos, líquidos y gases - Volumen molar de los gases - Ecuación de estado de los gases - Disoluciones Objetivos específicos - Que

Más detalles

La unidad de masa atómica se define como la doceava parte de la masa de un átomo del isótopo carbono-12.

La unidad de masa atómica se define como la doceava parte de la masa de un átomo del isótopo carbono-12. Conceptos básicos La masa de los átomos se mide en unidades de masa atómica (u) La unidad de masa atómica se define como la doceava parte de la masa de un átomo del isótopo carbono-12. 12 g de carbono-12

Más detalles

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment.

PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3 PRIMERA PART DEL TEMA: Inicis de la teoria atòmica. Lleis químiques deduïdes experimentalment. 3.1. Inicis de la teoria atòmica 3.2. Lleis ponderals: - Llei de Lavoisier - Llei de Proust 3.3. Teoria

Más detalles

Disoluciones II: Unidades químicas de concentración y dilución

Disoluciones II: Unidades químicas de concentración y dilución Disoluciones II: Unidades químicas de concentración y dilución Resumen de la clase anterior Sustancias puras Elementos Compuestos MATERIA Heterogéneas Homogéneas Mezclas Suspensión Coloide Disolución Ø

Más detalles

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne:

ACTIVITATS. a) b) c) d) INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat. dv, 18 de març Alumne: INS JÚLIA MINGUELL 2n Batxillerat Matemàtiques Tasca Continuada 4 «Matrius i Sistemes d equacions lineals» Alumne: dv, 18 de març 2016 LLIURAMENT: dm, 5 d abril 2016 NOTA: cal justificar matemàticament

Más detalles

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS CONTENIDO DIDÁCTICO DEL CURSO: QUIMICA GENERAL

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS CONTENIDO DIDÁCTICO DEL CURSO: QUIMICA GENERAL ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGIAS E INGENIERIAS CONTENIDO DIDÁCTICO DEL CURSO: 201102 QUIMICA GENERAL Prof. Juan Gabriel Perilla J. GUIA DE EJERCICIOS DISOLUCIONES QUIMICAS Introducción. Esta guía

Más detalles

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO

PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA DE 1º DE BACHILLERATO COLECCIÓN PRIMERA. 1. La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de carbono gas. Qué volumen de dióxido de carbono,

Más detalles

CAPITULO 6 : Soluciones

CAPITULO 6 : Soluciones CAPITULO 6 : Soluciones Gran parte de los líquidos que conocemos o que manejamos habitualmente son soluciones o disoluciones. El agua de mar, la saliva, la orina, la lavandina, el vinagre y al agua que

Más detalles

CÁTEDRA DE QUÍMICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA - BIOINGENIERÍA

CÁTEDRA DE QUÍMICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA - BIOINGENIERÍA Departamento de Electrónica y Automática Facultad de Ingeniería CÁTEDRA DE QUÍMICA INGENIERÍA ELECTRÓNICA - BIOINGENIERÍA GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS DE AULA Nº 7 SOLUCIONES Profesor Titular: Daniel José

Más detalles

La unidad fundamental de la Química: el mol

La unidad fundamental de la Química: el mol 2 La unidad fundamental de la : el mol 1 Cita tres disoluciones coloidales y tres disoluciones verdaderas que conozcas. 2 Clasifica como disoluciones verdaderas, coloides o suspensiones las siguientes

Más detalles

Principios y conceptos básicos de Química

Principios y conceptos básicos de Química Principios y conceptos básicos de Química Se estudiarán durante las dos primeras quincenas, estos contenidos están en el tema 2 del libro de texto. Quincena 1ª - Repaso de conceptos estudiados en ESO (Densidad,

Más detalles

LAS DISOLUCIONES Una disolución es una mezcla homogénea y está formada por varios componentes: DISOLVENTE Y SOLUTOS.

LAS DISOLUCIONES Una disolución es una mezcla homogénea y está formada por varios componentes: DISOLVENTE Y SOLUTOS. LAS DISOLUCIONES Una disolución es una mezcla homogénea y está formada por varios componentes: DISOLVENTE Y SOLUTOS. El DISOLVENTE es el componente mayoritario de la disolución. No obstante, si uno de

Más detalles

EJERCICIOS DE LA PAU CYL TEMA

EJERCICIOS DE LA PAU CYL TEMA EJERCICIOS DE LA PAU CYL TEMA 0 2007-13 CONCEPTO DE MOL: 1. (16-S07) Calcule la masa de cada uno de los elementos presentes en: a) 2,5 moles de Ca. (0,6 puntos) b) 2,0 10 23 átomos de Al. (0,7 puntos)

Más detalles

FORMAS MÁS COMUNES DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN:

FORMAS MÁS COMUNES DE EXPRESAR LA CONCENTRACIÓN: CÁTEDRA: QUÍMICA GUÍA DE PROBLEMAS Nº 4 TEMA: ESTEQUIOMETRÍA DE SOLUCIONES OBJETIVOS: Resolver problemas basados en la estequiometría de las soluciones, ampliando los conocimientos para ser aplicados criteriosamente

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE REPASO VERANO º E.S.O. Lourdes Álvarez Cid 1 PAGE REPASO

FÍSICA Y QUÍMICA EJERCICIOS DE REPASO VERANO º E.S.O. Lourdes Álvarez Cid 1 PAGE REPASO REPASO EJERCICIOS DE REPASO VERANO 2013-3º E.S.O. 1. Dos cargas puntuales de -5 μc y -2 mc están situadas en el vacío a 1,5 m de distancia la una de la otra. Calcula el valor de la fuerza que se ejercen

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2008 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 2, Opción B Junio, Ejercicio 5, Opción B Reserva 1, Ejercicio 5, Opción A Reserva 1, Ejercicio

Más detalles

CONCEPTO DE DISOLUCIÓN - CÁLCULO CONCENTRACIONES

CONCEPTO DE DISOLUCIÓN - CÁLCULO CONCENTRACIONES CONCEPTO DE DISOLUCIÓN - CÁLCULO CONCENTRACIONES 1) Cuál es la molalidad y la fracción molar de la sacarosa (C12H22O11) en una disolución preparada disolviendo 17,1 g de sacarosa en 89,4 g de agua. (SOL:

Más detalles

Unidad III CLASE Nº 4. Propiedades Coligativas

Unidad III CLASE Nº 4. Propiedades Coligativas UNIVERSIDD NCIONL EXPERIMENTL POLITECNIC NTONIO JOSÉ DE SUCRE VICERRECTORDO RQUISIMETO DEPRTMENTO DE INGENIERÍ QUÍMIC QUÍMIC GENERL Unidad III CLSE Nº 4 Preparación de soluciones y Propiedades Coligativas

Más detalles

3) Cuál será la concentración en (%P/V) cuando se mezcla cierta cantidad de agua con 30 gramos de NaOH y se obtienen 250 cm 3 de solución?

3) Cuál será la concentración en (%P/V) cuando se mezcla cierta cantidad de agua con 30 gramos de NaOH y se obtienen 250 cm 3 de solución? Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Carreras de Ambiente, Civil, Computación y Mantenimiento Asignatura: Química I TEMA 3. SOLUCIONES. 1) Calcular el porcentaje de concentración en peso (%P/P) de una

Más detalles

EJERCICIOS DE DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA

EJERCICIOS DE DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA EJERCICIOS DE DISOLUCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA REACCIONES: 1. La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de carbono gas. Qué volumen de dióxido de carbono, medido

Más detalles

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació:

Treball. Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: Treball Per resoldre aquests problemes utilitzarem l equació: W = F d cosα Aquesta equació expressa el treball en termes de la força aplicada, del desplaçament que aquesta força provoca i del cosinus de

Más detalles

Guía de Estudio ICQ030 Fundamentos de la Química

Guía de Estudio ICQ030 Fundamentos de la Química Guía de Estudio ICQ030 Fundamentos de la Química Unidad 1: HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA QUÍMICA Nombrar los siguientes compuestos: 1. Ca + O2 CaO 2. Fe + O2 Fe2O2 3. Cl2O 4. Cl2O3 5. SO 6. SO2 7. SiO2 8.

Más detalles

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció

Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 PAU 2010 Pautes de correcció Oficina d Organització de Proves d Accés a la Universitat Pàgina 1 de 7 SÈRIE 2 Com a norma general, tingueu en compte que un error no s ha de penalitzar dues vegades. Si un apartat necessita un resultat

Más detalles

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio:

Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen. Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Ioduro de Calcio: Física y Química 1ºBachillerato Ejemplo Examen Formulación. (1 puntos) Formula correctamente los siguientes compuestos: Óxido Fosfórico: Silano: Carburo Potásico: Ácido perclórico: Fosfato de Sodio: Hidruro

Más detalles

Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012

Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012 Unitats 1 i 2-9 d'octubre de 2012 1) Passa a la corresponent unitat del Sistema Internacional les quantitats següents, utilitzant factors de conversió: 2 ks; 40 mm; 4 10-4 GA; 200 dg; 4 hores. 2) Efectua

Más detalles

Càlcul d'àrees i volums.

Càlcul d'àrees i volums. Càlcul d'àrees i volums. Exemple 1. Donada la figura següent: Calcula'n: superfície volum Resolució: Fixem-nos que la superfície està formada per tres objectes.: 1. la base del cilindre 2. la paret del

Más detalles

UNIDADES DE CONCENTRACION

UNIDADES DE CONCENTRACION UNIDADES DE CONCENTRACION Colegio Lourenco Filho; Química; Tercero de Secundaria Ing. Alfredo Luis Rojas Barquera Porcentaje de solución masa soluto % de soluto = *100 masa solucion = masa soluto + masa

Más detalles

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI...

NOM i COGNOMS... GG... GM... DNI... Poseu a totes les fulles el nom, el grup gran i mitjà i el vostre DNI. Utilitzeu només el full assignat a cada pregunta per tal de respondre-la. Només es corregirà el que estigui escrit en bolígraf. Cal

Más detalles

5. Cuánto pesan 1,025 moles de amoníaco más 6, átomos de plata? Expresa el resultado en gramos. Dato: 1 u = 1, g Sol: 125,295 g

5. Cuánto pesan 1,025 moles de amoníaco más 6, átomos de plata? Expresa el resultado en gramos. Dato: 1 u = 1, g Sol: 125,295 g EJERCICIOS DE REPASO 2º BACH CANTIDADES EN QUÍMICA 1. La masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 107,87 u. Determina la abundancia relativa de los dos isótopos que tiene, sabiendo

Más detalles

1 Disponemos de un ácido nítrico comercial (HNO3) de densidad 1,15 g/cm 3 y riqueza 25,48% en masa.

1 Disponemos de un ácido nítrico comercial (HNO3) de densidad 1,15 g/cm 3 y riqueza 25,48% en masa. Relación de Problemas Unidades de Concentración 1 Disponemos de un ácido nítrico comercial (HNO3) de densidad 1,15 g/cm 3 y riqueza 25,48% en masa. a) Determina la molaridad del ácido nítrico comercial.

Más detalles

PROBLEMA 1. Se hace reaccionar 50 gramos de calcio con ácido clorhídrico 2 M para dar hidrógeno gaseoso y cloruro de calcio.

PROBLEMA 1. Se hace reaccionar 50 gramos de calcio con ácido clorhídrico 2 M para dar hidrógeno gaseoso y cloruro de calcio. PROBLEMA. Se hace reaccionar 50 gramos de calcio con ácido clorhídrico 2 M para dar hidrógeno gaseoso y cloruro de calcio. a) Calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico necesario para que reaccione

Más detalles

Cuestiones del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química

Cuestiones del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química Cuestiones del Tema 1: Aspectos cuantitativos en Química 1.- La fórmula empírica de un compuesto orgánico es C 2H 4O. Si su masa molecular es 88: a) Determine su fórmula molecular. b) Calcule el número

Más detalles

Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1

Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1 Problemas de Estequiometría (ampliación) Pág. Nº 1 MOLES, MOLÉCULAS Y ÁTOMOS: 1.- Calcular la masa de agua que contienen 0,23 moles de agua. Sol: 4,14 g 2.- Calcular la masa de una molécula de agua. Sol:

Más detalles

QUIMICA GENERAL GUIA DE EJERCICIOS Nº2

QUIMICA GENERAL GUIA DE EJERCICIOS Nº2 1 QUIMICA GENERAL GUIA DE EJERCICIOS Nº2 TIPO 1: PORCENTAJE PESO-PESO (% p/p) 1) Si se disuelven 23 g. de KOH en 400 g de agua, determina el %p/p de la solución. 2) Si se disuelven 456 g. de NaCl en agua

Más detalles

SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno

SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno ELEMENTO O SUSTANCIA ELEMENTAL: Sustancia formada por un mismo tipo de átomos, por ejemplo: Hg, H 2, Cu, O 2 SUSTANCIA QUÍMICA mercurio oxígeno COMPUESTO O SUSTANCIA COMPUESTA: Sustancia formada por dos

Más detalles

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso

Materia: FÍSICA Y QUÍMICA Curso ACTIVIDADES DE REFUERZO FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO. JUNIO 2015. 1.- Realizar las configuraciones electrónicas de todos los elementos de los tres primeros periodos de la tabla periódica. 2.- Razonar cuales

Más detalles

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere

Les Arcades. Molló del terme. Ermita la Xara. Esglèsia Sant Pere Les Arcades Molló del terme Ermita la Xara Esglèsia Sant Pere Pàg. 2 Monomi Un monomi (mono=uno) és una expressió algebraica de la forma: *+,-=/, 1 on R N., rep el nom d indeterminada o variable del monomi,

Más detalles

PROBLEMAS REPASO QUÍMICA.

PROBLEMAS REPASO QUÍMICA. PROBLEMAS REPASO QUÍMICA. CÁLCULOS QUÍMICOS A) Concepto de mol, moléculas, leyes de los gases, leyes ponderales. 1.- Cuántos moles, átomos y moléculas hay en 4,6g de etanol (C 2 H 6 O)? Sol: 0,1 moles;

Más detalles

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA

ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA 5 ASPECTOS CUANTITATIVOS EN QUÍMICA SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES DE FINAL DE UNIDAD Cantidades en Química. La masa atómica de la plata que encontramos en las tablas es de 07,87 u. Determina la abundancia

Más detalles

FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO

FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO FEINA ESTIU 2013 FÍSICA I QUÍMICA 3r ESO Nom: Curs: 3r A Per a poder fer l examen de recuperació de setembre és obligatori fer els exercicis que figuren en aquest dossier. De la mateixa manera, és molt

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL V SEMESTRE

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL V SEMESTRE Química Analítica UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL V SEMESTRE 2015 Una solución es una mezcla homogénea de dos o

Más detalles

Problemas disoluciones

Problemas disoluciones Problemas disoluciones Determinar la concentración de una disolución expresada de diferentes formas: g/l, % en masa y en volumen, Molaridad y fracción molar Preparar disoluciones a partir de solutos sólidos

Más detalles

CAMBIO DE UNIDADES. 1. Cuáles son las magnitudes fundamentales en el S.I.? Expresa lo que mide cada una, así como su símbolo y unidad.

CAMBIO DE UNIDADES. 1. Cuáles son las magnitudes fundamentales en el S.I.? Expresa lo que mide cada una, así como su símbolo y unidad. Repaso Global 3ºESO Física y Química CAMBIO DE UNIDADES 1. Cuáles son las magnitudes fundamentales en el S.I.? Expresa lo que mide cada una, así como su símbolo y unidad. 2. Completa la siguiente tabla

Más detalles

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera:

Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: Un sistema lineal de dues equacions amb dues incògnites és un conjunt de dues equacions que podem representar de la manera: ax + by = k a x + b y = k Coeficients de les incògnites: a, a, b, b. Termes independents:

Más detalles

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció

Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció Xupa-xup, sucre, respiració i velocitat de reacció BASILI MARTÍNEZ ESPINET INS Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) RESUM Es presenta una experiència que estudia els factors que influeixen en la reacció d

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2004 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA

PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 2004 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA PROBLEMAS RESUELTOS SELECTIVIDAD ANDALUCÍA 004 QUÍMICA TEMA 1: LA TRANSFORMACIÓN QUÍMICA Junio, Ejercicio 4, Opción A Reserva 1, Ejercicio, Opción B Reserva, Ejercicio 5, Opción A Reserva, Ejercicio 5,

Más detalles

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS

MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS materials del curs de: MATEMÀTIQUES ÀREES I VOLUMS EXERCICIS RECULL D APUNTS I EXERCICIS D INTERNET FET PER: Xavier Vilardell Bascompte xevi.vb@gmail.com ÚLTIMA REVISIÓ: 08 de febrer de 2010 Aquests materials

Más detalles

g/ml. Què volum d aquesta dissolució serà necessari per a preparar 250 ml de HNO 3, 2M?

g/ml. Què volum d aquesta dissolució serà necessari per a preparar 250 ml de HNO 3, 2M? Problema 1.- L hidrocarbur età és gas a temperatura ambient. Es disposa de 12 litres d età mesurats en condicions normals. Si es realitza la combustió completa, calculeu: a) El nombre de mols d oxigen

Más detalles