València, 10 de abril de El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "València, 10 de abril de 2008. El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra"

Transcripción

1 Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de abril de 2008 de la direcció general d Universitat i Estudis Superiors per la qual s acorda la implantació de Programes Oficials de Postgrau a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/4673] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008 de la dirección general de Universidad y Estudios Superiores por la que se acuerda la implantación de Programas Oficiales de Posgrado en las universidades de la Comunitat Valenciana. [2008/4673] El Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau establix en l article 2 que els programes oficials de postgrau estan integrats pels ensenyaments conduents a l obtenció dels títols de màster o doctor. El Reial Decret 1509/2005 ha modificat l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, i establix que la implantació de programes oficials de postgrau serà acordada per la comunitat autònoma corresponent. El Decret 25/2008, de 14 de març, del Consell, autoritza la implantació d ensenyaments conduents al títol oficial de màster a les universitats de la Comunitat Valenciana, i faculta la conselleria competent en matèria d universitats a acordar la implantació dels programes oficials de postgrau en què s integren els ensenyaments conduents al títol oficial de màster que en este s autoritzen, als efectes assenyalats en l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener. Per tot això, ateses les propostes de programes oficials de postgrau formulades per les universitats de la Comunitat Valenciana, en exercici de les atribucions conferides per l article 16 del Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, resolc: Primer Acordar la implantació, a les universitats de la Comunitat Valenciana, dels programes oficials de postgrau que es detallen en l annex I, als efectes establits en l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener. Segon Aprovar les modificacions dels programes oficials de postgrau, implantats per Resolució de 6 d abril de 2006 i de 26 de març de 2007, de la Direcció General d Universitat i Formació Superior, de la conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, que figuren relacionats en l annex II. València, 10 de abril de El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado establece en su artículo 2 que los programas oficiales de posgrado están integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Master o Doctor. El Real Decreto 1509/2005 ha modificado el artículo 5 del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado, estableciendo que la implantación de programas oficiales de posgrado será acordada por la comunidad autónoma correspondiente. El Decreto 25/2008, de 14 de marzo, del Consell, autoriza la implantación de enseñanzas conducentes al título oficial de Master en las Universidades de la Comunidad Valenciana, facultando a la conselleria competente en materia de universidades a acordar la implantación de los programas oficiales de posgrado en que se integran las enseñanzas conducentes al título oficial de Master que en el mismo se autorizan, a los efectos señalados en el artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. Por todo ello, vistas las propuestas de programas oficiales de posgrado formuladas por las Universidades de la Comunidad Valenciana, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación, aprobado por el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, resuelvo: Primero Acordar la implantación, en las Universidades de la Comunidad Valenciana, de los Programas Oficiales de Posgrado que se relacionan en el Anexo I, a los efectos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero. Segundo Aprobar las modificaciones de los Programas Oficiales de Posgrado, implantados por Resolución de 6 de abril de 2006 y de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de Universidad y Formación Superior, de la conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, que figuran relacionados en el Anexo II. Valencia, 10 de abril de El director general de Universidad y Estudios Superiores: Herminio García Cuadra

2 ANNEX I Relació de programes oficials de postgrau UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ESTADÍSTICA BAYESIANA I ANÀLISI DE DECISIONS Màster Universitari Europeu en Estadística Bayesiana i Anàlisi de Decisions (European Master in Bayesian Statistics and Decision Analysis) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CONTAMINACIÓ I TOXICOLOGIA AMBIENTALS Màster Universitari en Contaminació i Toxicologia Ambientals PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CREACIÓ I GES- TIÓ D EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA Màster Universitari en Creació i Gestió d Empreses Innovadores i de Base Tecnològica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ANÀLISI DEL RENDIMENT ESPORTIU Màster Universitari en Anàlisi del Rendiment Esportiu (Performance Analysis of Sport) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOGERONTO- LOGIA Màster Universitari en Psicogerontologia PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN QUÍMICA SOSTE- NIBLE (Adhesió de la Universitat de Vàlencia a l implantat per Resolució de 6 d abril de Màster Universitari en Química Sostenible Interuniversitari amb: Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universitat Pública de Navarra, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Còrdova, Universitat d Extremadura i Universitat de Saragossa. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA ACÚSTICA Màster Universitari en Enginyeria Acústica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN MATERIALS I SISTEMES SENSORS EN APLICACIONS TECNOLÒGIQUES Màster Universitari en Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN GESTIÓ FINAN- CERA I COMPTABILITAT AVANÇADA Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN QUÍMICA TEÒRI- CA I MODELATGE COMPUTACIONAL Màster Universitari en Química Teòrica i Modelatge Computacional Interuniversitari amb: U. A. de Madrid; U. BORDEAUX 1; U. Paul Sabatier Toulouse III; U. degli studi di Perugia; U. de Barcelona; Örebro U.; Katholieke U. Leuven; Ecole Nat. Sup. de Chimie de Paris; Ecole Normale Supérieure de Lyon;U. Claude Bernard LYON 1; U. d Evry-Val-d Essonne; U. Denis Diderot, Paris 7; U. Henri Poincaré, Nancy 1; U. Joseph Fourier Grenoble I; U. Louis Pasteur Strasbourg ANEXO I Relación de programas oficiales de posgrado UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ESTADÍSTICA BAYESIANA Y ANALISIS DE DECISIONES Máster Universitario Europeo en Estadística Bayesiana y Análisis de Decisiones (European Master in Bayesian Statistics and Decision Analysis) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CONTAMINA- CIÓN Y TOXICOLOGIA AMBIENTALES Máster Universitario en Contaminación y Toxicología Ambientales PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CREACIÓN Y GES- TIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLOGICA Máster Universitario en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ANALISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO Máster Universitario en Análisis del Rendimiento Deportivo (Performance Analysis of Sport) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOGERONTO- LOGÍA Máster Universitario en Psicogerontología PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN QUIMICA SOSTE- NIBLE (Adhesión de la Universitat de Vàlencia al implantado por Resolución de 6 de abril de Máster Universitario en Química Sostenible Interuniversitario con: Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Pública de Navarra, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura y Universidad de Zaragoza. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA ACÚSTICA Máster Universitario en Ingeniería Acústica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN MATERIALES Y SISTEMAS SENSORES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS Máster Universitario en Materiales y Sistemas Sensores para Tecnologías Medioambientales UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN GESTIÓN FINAN- CIERA Y CONTABILIDAD AVANZADA Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ENSEÑANZA Y ADQUISICIÓN DE LA LENGUA INGLESA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN QUÍMICA TEÓRI- CA Y MODELAJE COMPUTACIONAL Máster Universitario Internacional en Química Teórica y Modelaje Computacional Interuniversitario con: U. A. de Madrid; U. BORDEAUX 1; U. Paul Sabatier Toulouse III; U. degli studi di Perugia; U. de Barcelona; Örebro U.; Katholieke U. Leuven; Ecole Nat. Sup. de Chimie de Paris; Ecole Normale Supérieure de Lyon;U. Claude Bernard LYON 1; U. d Evry-Val-d Essonne; U. Denis Diderot, Paris 7; U. Henri Poincaré, Nancy 1; U. Joseph Fourier Grenoble I; U. Louis Pasteur Stras-

3 I; U. de Marne la Vallée; U. Montpellier 2; U. Paris-Sud 11; U. de Pau et Pays de l Adour; U. Paul Cézanne (Aix-Marseille 3); U. P. et M. Curie, Paris 6; U. de Provence (Aix-Marseille I); U. de Rennes 1; U. degli studi di Pisa; U. degli studi della Calabria; U. degli studi di Trieste; U. Warszawski; U. de Lisboa; U. do Porto; U. A. Barcelona; U. de Cantabria; U. de Extremadura; U. de Girona; U. de Granada; U. de las Islas Baleares;U. de Murcia; U. de Oviedo; Euskal Herriko U.; U. Rovira i Virgili; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de València; U. de Valladolid; U. de Vigo; Rijksuniversiteit Groningen UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN BIOENGINYERIA Màster Universitari en Bioenginyeria PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DELS RECURSOS HUMANS Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans, Treball i Organitzacions PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA DE LA SALUT Màster Universitari en Psicologia de la Salut UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA «SANT VICENT MÀRTIR» PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA CLÍ- NICA I DE LA SALUT Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA JURÍDICA Màster Universitari en Psicologia Jurídica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN DETERIORA- MENT DE LA INTEGRITAT CUTÀNIA, ÚLCERES I FERIDES Màster Universitari en Deteriorament de la Integritat Cutània, Úlceres i Ferides PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN EDUCACIÓ EN SALUT ESCOLAR Màster Universitari en Educació en Salut Escolar PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN INFERMERIA OFTALMOLÒGICA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ Màster Universitari en Infermeria Oftalmològica i Ciències de la Visió PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CREACIÓ DIGI- TAL Màster Universitari en Creació Digital PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CIÈNCIES JURÍ- DIQUES I DRET CANÒNIC Màster Universitari en Ciències Jurídiques i Dret Canònic Interuniversitari amb: Pontifícia Universitat Lateranense de Roma. PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ATENCIÓ INTE- GRAL A PERSONAL AMB DISCAPACITAT INTEL LECTUAL Màster Universitari en Atenció Integral a Persones amb Discapacitat Intel lectual PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ PRO- FESSIONAL DE PERSONES Màster Internacional en Direcció Professional de Persones Interuniversitari amb: Universitat de Virginia i l Institut Catòlic de París. bourg I; U. de Marne la Vallée; U. Montpellier 2; U. Paris-Sud 11; U. de Pau et Pays de l Adour; U. Paul Cézanne (Aix-Marseille 3); U. P. et M. Curie, Paris 6; U. de Provence (Aix-Marseille I); U. de Rennes 1; U. degli studi di Pisa; U. degli studi della Calabria; U. degli studi di Trieste; U. Warszawski; U. de Lisboa; U. do Porto; U. A. Barcelona; U. de Cantabria; U. de Extremadura; U. de Girona; U. de Granada; U. de las Islas Baleares;U. de Murcia; U. de Oviedo; Euskal Herriko U.; U. Rovira i Virgili; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de València; U. de Valladolid; U. de Vigo; Rijksuniversiteit Groningen UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN BIOINGENIERÍA Máster Universitario en Bioingeniería PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD Máster Universitario en Psicología de la Salud UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA «SAN VICENTE MARTIR» PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Máster Universitario en Psicología Jurídica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA, ÚLCERAS Y HERIDAS Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN EDUCACIÓN EN SALUD ESCOLAR Máster Universitario en Educación en Salud Escolar PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica y Ciencias de la Visión PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CREACIÓN DIGI- TAL Máster Universitario en Creación Digital PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CIENCIAS JURÍ- DICAS Y DERECHO CANÓNICO Máster Universitario Internacional en Ciencias Jurídicas y Derecho Canónico Interuniversitario con: Pontificia Universidad Lateranense de Roma. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ATENCIÓN INTE- GRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Máster Universitario en Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN DIRECCIÓN PRO- FESIONAL DE PERSONAS Máster Universitario Internacional en Dirección Profesional de Personas Interuniversitario con: Universidad de Virginia y el Instituto Católico de París.

4 UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA-CEU PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

5 ANNEX II Relació de programes oficials de postgrau modificats UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ, URBANÍSTICA I PAISATGE (Modificació de l implantat per Resolució de 6 d abril de 2006 i Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic Màster Universitari en Edificació Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D EMPRESES (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal Màster Universitari en Gestió d Empreses, Productes i Servicis PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament Màster Universitari en Enginyeria Mecànica i Materials Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient Màster Universitari en Construccions i Instal lacions Industrials Màster Universitari en Tecnologia Energètica per a Desenrotllament Sostenible PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA CIVIL I URBANISME (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN LES INDÚSTRIES CULTURALS I DE LA COMUNICACIÓ Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals de la Societat de la Informació Màster Universitari en Gestió Cultural Màster Universitari en Postproducció Digital UNIVERSITAT D ALACANT PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ESTUDIS LITE- RARIS (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Estudis Literaris PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN TURISME Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CIÈNCIES DE LA SALUT Màster Universitari en Ciències de la Infermeria ANEXO II Relación de programas oficiales de posgrado modificados UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓN, URBANISTICA Y PAISAJE 2006 y Resolución de 26 de marzo de Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico Máster Universitario en Edificación Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ADMINISTRA- CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro Máster Universitario en Ingeniería Mecánica y Materiales Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medio Ambiente Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales Máster Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y URBANISMO Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LA COMUNICACIÓN Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales de la Sociedad de la Información Máster Universitario en Gestión Cultural Máster Universitario en Postproducción Digital UNIVERSIDAD DE ALICANTE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ESTUDIOS LITE- RARIOS Máster Universitario en Estudios Literarios PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN TURISMO Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería

6 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ECONOMIA I EMPRESA Màster Universitari en Assessoria Fiscal PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN MEDICINA LABORAL I SALUT PUBLICA Màster en Salut Pública PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN RECURSOS I TECNOLOGIES AGROALIMENTÀRIES (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster en Agroecología, Desenvolupament Rural i Agroturisme PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN TECNOLOGIA I GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS Màster en Instal lacions Tèrmiques i Elèctriques en Edificis. Eficiència Energètica UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA Máster Universitario en Asesoría Fiscal PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN MEDICINA LABORAL Y SALUD PUBLICA Máster en Salud Pública PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES Máster en Instalaciones Térmicas y Eléctricas en Edificios. Eficiencia Energética

CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una Escuela de

CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una Escuela de CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una de Graduados, destinada a la investigación y a la educación postgraduada

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Nº Plazas Duración

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Nº Plazas Duración Universitat Autòma de Barcelona Grado en Psicologia grado 1 9 Universitat Autòma de Barcelona Grado en Humanidades grado 2 9 Universitat Autòma de Barcelona Grado en Ingenieria Química grado 4 2x9 y 2x4

Más detalles

Plazas de movilidad SICUE 2015/2016

Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: CANTABRIA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* ALCALA

Más detalles

ANEXO I - CATÁLOGO DE PLAZAS SICUE 2014-2015

ANEXO I - CATÁLOGO DE PLAZAS SICUE 2014-2015 Grado en Administración y Dirección de Empresas UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID 1 1 UNIVERSIDAD DE ALICANTE 1 1 UNIVERSIDAD DE CADIZ 1 1 UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA CAMPUS CUENCA 2 2 UNIVERSIDAD

Más detalles

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo IE Graduado o Graduada en Derecho / Bachelor of Laws por la IE 08/05/2013 Máster Universitario en Abogacía por la IE 16/02/2015 Graduado o Graduada en Administración de Empresas / Business Administration

Más detalles

Registro de Títulaciones universitarias acreditadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo

Registro de Títulaciones universitarias acreditadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo IE Universidad Graduado o Graduada en Administración de Empresas / Business Administration por la IE Universidad 16/02/2015 Máster Universitario en Abogacía por la IE Universidad 16/02/2015 Graduado o

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Titulación: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado "medicina" 45 Navarra Facultad de Medicina Grado en Medicina Privada / Propio 210 - - 96 % 360 Universidad

Más detalles

Grados Susceptibles de Colegiación en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales

Grados Susceptibles de Colegiación en los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales 2502578 Graduado o Graduada en Ingeniería Energética por la Universidad de Huelva Universidad de Huelva Grado NO NO 2501854 Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Huelva Universidad

Más detalles

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014 Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/14 7 OFERTA DE PLACES EN TÍTOLS OFICIALS PER AL CURS 14- (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 6 de març de 14) TITULACIONS DE GRAU

Más detalles

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RELACIONADAS CON LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS*.

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RELACIONADAS CON LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS*. OFERTA DE TITULACIONES OFICIALES DE POSGRADO (MÁSTERES Y DOCTORADO) DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS RELACIONADAS CON LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS*. UNIVERSIDADES PÚBLICAS (MIEMBROS DE LA CONFERENCIA):

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración Madrid Empresas Empresas

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración*

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: HUELVA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* Universidad

Más detalles

Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad de Almería

Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad de Almería Universidad de Alicante Universidad de Barcelona Universidad de Barcelona Universidad de Cádiz Mancha - Albacete de movilidad SICUE 2015/2016 (ALBACETE) Grado 2 5 Mancha - Cuenca (CUENCA) Mancha - Talavera

Más detalles

RELACIÓN DE CONVENIOS PARA LA CONVOCATORIA SICUE 2015/2016 Universidad de Burgos

RELACIÓN DE CONVENIOS PARA LA CONVOCATORIA SICUE 2015/2016 Universidad de Burgos RELACIÓN DE CONVENIOS PARA LA CONVOCATORIA SICUE 2015/2016 Universidad de Burgos CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA Universidad de Castilla-La Mancha 2 9 GRADO EN INGENIERÍA

Más detalles

RELACIÓN DE ACUERDOS SICUE 2013-14. (Indicar en cada opción de la solicitud el código correspondiente a la plaza solicitada)

RELACIÓN DE ACUERDOS SICUE 2013-14. (Indicar en cada opción de la solicitud el código correspondiente a la plaza solicitada) RELACIÓN DE ACUERDOS SICUE 2013-14 (Indicar en cada opción de la solicitud el código correspondiente a la plaza solicitada) Índice (Para consultar la relación de plazas ofertadas por titulación haga click

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

AVANCE DE LA ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. CURSO 2011-2012

AVANCE DE LA ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. CURSO 2011-2012 AVANCE DE LA ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. CURSO 2011-2012 AVANCE DE LA ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. CURSO 2011-12 Matriculados de Primer y Segundo Ciclo y Grado. 1. Distribución

Más detalles

Euskal Herriko Unibertsitatea Comunicación Audiovisual Grado 1 9. Euskal Herriko Unibertsitatea Comunicación Audiovisual Grado 1 5

Euskal Herriko Unibertsitatea Comunicación Audiovisual Grado 1 9. Euskal Herriko Unibertsitatea Comunicación Audiovisual Grado 1 5 IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: ALCALÁ Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* Universidad

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* A CORUÑA Grado en

Más detalles

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E. Universidad Rey Juan Carlos GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71312933-F 9 7,67 Universitat de Barcelona GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71346130-S 9 5,02667 Universidad

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE 2015-2016 Relación de plazas ofertadas por titulaciones

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE 2015-2016 Relación de plazas ofertadas por titulaciones CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE 2015-2016 Relación de plazas ofertadas por titulaciones Administración y Dirección de Empresas Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions

Más detalles

TITULACIÓN/ÁREA. Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado Universidad de Alicante 2 9

TITULACIÓN/ÁREA. Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado Universidad de Alicante 2 9 TITULACIÓN/ÁREA NIVEL UNIVERSIDAD DE DESTINO PLAZAS MESES OBSERVACIONES Grado en Ingeniería Informática Grado Universidad Autónoma de Madrid 2 9 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Grado

Más detalles

ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y PROGRAMAS DE DOCTORADO

ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y PROGRAMAS DE DOCTORADO ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y PROGRAMAS DE DOCTORADO curso 2010-2011 Espacio Europeo de Educación Superior Presentación La Universidad de Cantabria sigue avanzando en su adaptación al Espacio Europeo

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel. Grado en Ingeniería Informática

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel. Grado en Ingeniería Informática IMPRESO E Plazas de movilidad SICUE 2016/2017 Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración

Más detalles

Ingenieria en Tecnologías de Telecomunicación. Ingeniería Informática Ingeniería Informática Grado 2 9

Ingenieria en Tecnologías de Telecomunicación. Ingeniería Informática Ingeniería Informática Grado 2 9 ALCALÁ Ingeniería Informática Ingeniería de Computadores Grado 2 5 ALCALÁ Ingeniería Informática Ingeniería Sistemas de Información Grado 2 5 ALCALÁ ALCALÁ Ingenieria en Tecnologías de Telecomunicación

Más detalles

Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Plazas Meses Universidad Pablo Olavide A.D.E. + Derecho (doble titulación) Grado 2 9

Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Plazas Meses Universidad Pablo Olavide A.D.E. + Derecho (doble titulación) Grado 2 9 Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Plazas Meses Universidad Pablo Olavide A.D.E. + Derecho (doble titulación) Grado 2 9 Universidad de Alicante ADE + Derecho (doble titulación)

Más detalles

Universidad: GRANADA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad: GRANADA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: GRANADA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* Universidad

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

Parámetros definidos:

Parámetros definidos: Fecha: 23/07/2015 Parámetros definidos: Familia: Derecho Ponderaciones: Docencia 56%; Investigación 34%; Innovación y desarrollo tecnológico 10% En gris tu selección RANKING 1 1,6 Universidad Carlos III

Más detalles

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E. Universitat de Barcelona GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71346130-S 9 5,02667 Universidad de La Laguna GRADO - EN ARQUITECTURA TÉCNICA 78937610-T 9 6,54054 Universidad de Sevilla GRADO

Más detalles

Grado en Administración y Dirección de Empresas. Empresas Derecho. Empresas Derecho. Empresas Derecho

Grado en Administración y Dirección de Empresas. Empresas Derecho. Empresas Derecho. Empresas Derecho IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: Universitat Autónoma de Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Universidad de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 66 Miércoles 18 de marzo de 2015 Sec. I. Pág. 24272 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2892 Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Córdoba A.D.E. + Derecho (doble titulacion) Licenciado 2 9 Universidad Pablo

Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Córdoba A.D.E. + Derecho (doble titulacion) Licenciado 2 9 Universidad Pablo Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Córdoba A.D.E. + Derecho (doble titulacion) Licenciado 2 9 Universidad Pablo Olavide A.D.E. + Derecho (doble titulación) Grado 2 9 Universidad

Más detalles

Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Alicante ADE + Derecho (doble titulación) Licenciado 2 9 Universidad de Alicante

Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Alicante ADE + Derecho (doble titulación) Licenciado 2 9 Universidad de Alicante Universidad de Destino Titulación Nivel Plazas Meses Universidad de Alicante ADE + Derecho (doble titulación) Licenciado 2 9 Universidad de Alicante ADE + Derecho (doble titulación) Grado 1 9 Universidad

Más detalles

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración*

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: HUELVA Destino Nombre Titulación Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración* Universidad Pablo de Olavide Grado en Administración y

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 73 Lunes 26 de marzo de 2012 Sec. I. Pág. 25576 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4129 Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación de Origen Titulación de destino Nivel Nº Plazas Duración A Coruña Alcalá Arquitectura

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación de Origen Titulación de destino Nivel Nº Plazas Duración A Coruña Alcalá Arquitectura IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidade da Coruña Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación de Origen Titulación de destino Nivel Nº Plazas Duración A Coruña Alcalá

Más detalles

Parámetros definidos:

Parámetros definidos: Fecha: 11/07/2013 Parámetros definidos: Familia: Economía y Empresa Ponderaciones: Docencia 56%; Investigación 34%; Transferencia 10% UNIVERSIDAD GRADO NOTA/CORTE 1 Universitat Pompeu Fabra 12.08 2 Universitat

Más detalles

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo IE Graduado o Graduada en Derecho / Bachelor of Laws por la IE 08/05/2013 Máster Universitario en Abogacía por la IE 16/02/2015 Graduado o Graduada en Administración de Empresas / Business Administration

Más detalles

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interponer-se recurs d alçada davant el secretari autonòmic d Infraestructures en el termini

Más detalles

LISTADO ALUMNOS PROCESO SELECTIVO 22-MAR-13 08:53:31

LISTADO ALUMNOS PROCESO SELECTIVO 22-MAR-13 08:53:31 LISTADO ALUMNOS PROCESO SELECTIVO 22-MAR-13 8:3:31 Año académico : 213/14 24 Escuela Técnica Superior de Arquitectura Arquitectura (Plan de 23) 16841L 16882Q 441637K 72784W 7833287R 7812V 783H 786384D

Más detalles

Plazas de movilidad SICUE 2016/2017. Nombre Titulación Origen. Maestro en Educación Infantil. Maestro en Educación. Primaria. Contabilidad y Fiananzas

Plazas de movilidad SICUE 2016/2017. Nombre Titulación Origen. Maestro en Educación Infantil. Maestro en Educación. Primaria. Contabilidad y Fiananzas IMPRESO E Universidad de Origen Universidad de Destino Plazas de movilidad SICUE 2016/2017 Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración Universidad Autónoma de Madrid Biología

Más detalles

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: UNIVERSITAT DE GIRONA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración*

Más detalles

Oferta Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 - UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Oferta Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 - UNIVERSIDADE DA CORUÑA Oferta Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 - UNIVERSIDADE DA CORUÑA Universidad de Destino Titulación universidade de origen Nivel Nº Prazas Duración (meses) Alicante Administración y Dirección de Empresas

Más detalles

ANEXO. PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE PLAZAS OFERTADAS PARA EL CURSO 2014-2015

ANEXO. PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE PLAZAS OFERTADAS PARA EL CURSO 2014-2015 ANEXO. PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE PLAZAS OFERTADAS PARA EL CURSO 2014-2015 Titulación universidad origen Titulación universidad destino Universidad de destino Nivel Plazas Duración Administración

Más detalles

Programa de Becas de Fundación ONCE Oportunidad al Talento 1ª Edición 2014/2015

Programa de Becas de Fundación ONCE Oportunidad al Talento 1ª Edición 2014/2015 Programa de Becas de Fundación ONCE Oportunidad al Talento 1ª Edición 2014/2015 DATOS Y ESTADÍSTICA INFORMACIÓN GENERAL Becas concedidas: Total becas concedidas 54 Becas concedidas para movilidad internacional

Más detalles

Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas

Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas 1.- Alcalá de Henares TOTAL 28 Ciencias Ambientales 8 Química Informática 5 Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 1 Ingeniería

Más detalles

RESPUESTA DEL GOBIERNO 184/76353 29/06/2015 199773

RESPUESTA DEL GOBIERNO 184/76353 29/06/2015 199773 SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES RESPUESTA DEL GOBIERNO (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO 184/76353 29/06/2015 199773 AUTOR/A: HEREDIA DÍAZ, Miguel Ángel (GS) RESPUESTA: En relación con

Más detalles

Telecomunicación Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de

Telecomunicación Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de. Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Centros de la UAM Universidad de destino Titulación NIVEL Nº plazas Duración (meses) Observaciones del acuerdo Centro Superior de E. Universitarios "La Salle" Universidad Autónoma de Barcelona Grado en

Más detalles

Nombre Titulación destino. Universidad de Destino

Nombre Titulación destino. Universidad de Destino en Administración y Universidad Autónoma de Madrid en Administración y en Estudios Ingleses Universidad Autónoma de Madrid en Estudios Ingleses en Química Universidad Autónoma de Madrid en Química en Derecho

Más detalles

A continuación se detalla la relación de títulos aprobados:

A continuación se detalla la relación de títulos aprobados: GABINETE DE COMUNICACION En el Consejo de Ministros Nota de prensa El Gobierno aprueba el carácter oficial de 15 títulos de Grado, 125 de Máster y 30 de Doctorado 24-febrero-2012.- El Consejo de Ministros

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración Universitat Rovira i Virgili Mondragon Unibertsitatea Grau d'enginyeria Electrònica

Más detalles

GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio

GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio de Nebrija 2 Arte y Humanidades Lenguas aplicadas a la

Más detalles

Alumnos - MÁSTERES OFICIALES - 2014-2015

Alumnos - MÁSTERES OFICIALES - 2014-2015 Total Ciencias Sociales y Jurídicas TOTAL 139.844 65.143 74.701 79.462 34.368 45.094 ANDALUCÍA 16.091 6.948 9.143 8.478 3.400 5.078 15.914 6.847 9.067 8.301 3.299 5.002 Almería 960 380 580 544 218 326

Más detalles

Universidad de La Rioja Grado en Turismo Grado en Turismo Universidad de Girona 1 9 meses

Universidad de La Rioja Grado en Turismo Grado en Turismo Universidad de Girona 1 9 meses Universidad de La Rioja Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Administración y Dirección de Empresas Universidad Autónoma de Madrid 1 9 meses Universidad de La Rioja Grado en Derecho

Más detalles

PREVISIÓN IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER PARA EL CURSO 2013-2014 (con informe favorable de ANECA)

PREVISIÓN IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER PARA EL CURSO 2013-2014 (con informe favorable de ANECA) PREVISIÓN IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER PARA EL CURSO 2013-2014 (con informe favorable de ANECA) Las enseñanzas oficiales de máster que han obtenido un informe de verificación favorable,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 4 Martes 5 de enero de 2010 Sec. I. Pág. 724 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 201 Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se

Más detalles

Programa SICUE Oferta de destinos para el curso 2010-2011

Programa SICUE Oferta de destinos para el curso 2010-2011 Titulación Universidad de destino plazas meses DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES CASTILLA-LA MANCHA, UNIVERSIDAD DE 1 9 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES CORDOBA,

Más detalles

PLAZAS OFERTADAS SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES CURSO 2014/2015

PLAZAS OFERTADAS SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES CURSO 2014/2015 Universidad Autónoma de Madrid Administración y Dirección de Empresas Grado 1 9 Universidad Autónoma de Madrid Administración y Dirección de Empresas-Derecho Grado 2 9 Universidad Autónoma de Madrid Ciencias

Más detalles

El Gobierno aprueba el carácter oficial de 15 títulos de Grado, 125 de Máster y 30 de Doctorado

El Gobierno aprueba el carácter oficial de 15 títulos de Grado, 125 de Máster y 30 de Doctorado Universitat Oberta de Catalunya 1 Anàlisi i Investigació de Mercats El Gobierno aprueba el carácter oficial de 15 títulos de Grado, 125 de Máster y 30 de Doctorado El Consejo de Ministros a propuesta del

Más detalles

Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas

Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas Programa Ciencia Sin Fronteras Plazas ofertadas por Universidades Españolas 1.- Alicante TOTAL 48 Química 6 Matemáticas 6 Ingeniería Informática 6 Ingeniería Civil 6 Geología 6 Enfermería 6 Ciencias del

Más detalles

ANEXO II PROGRAMAS DE DOCTORADO CON INFORME FAVORABLE DE ANECA QUE NO OBTIENEN LA MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA CURSO 2011-2012

ANEXO II PROGRAMAS DE DOCTORADO CON INFORME FAVORABLE DE ANECA QUE NO OBTIENEN LA MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA CURSO 2011-2012 ANEXO II PROGRAMAS DE DOCTORADO CON INFORME FAVORABLE DE ANECA QUE NO OBTIENEN LA MENCIÓN HACIA LA EXCELENCIA CURSO 2011-2012 UNIVERSIDAD REFERENCIA DENOMINACIÓN DEL DOCTORADO OTRAS ENTIDADES FUNDACION

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Jueves 29 de noviembre de 2012 Sec. I. Pág. 82540 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 14603 Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de

Más detalles

Anexo Territorial. Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015

Anexo Territorial. Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015 Anexo Territorial. Guía de Atención a la Discapacidad en la Universidad 2015 Fundación Universia realiza cada año un informe a nivel estatal sobre el número de estudiantes universitarios con discapacidad

Más detalles

LISTADO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TITULACIONES QUE PARTICIPAN EN EL INTERCAMBIO SICUE

LISTADO DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TITULACIONES QUE PARTICIPAN EN EL INTERCAMBIO SICUE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA E.U. DE TURISMO GRADO EN TURISMO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 112 Miércoles 11 de mayo de 2011 Sec. I. Pág. 47900 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8227 Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

BOUPV. Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València. p. 29 n85 1/2015

BOUPV. Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València. p. 29 n85 1/2015 p. 29 n85 1/2015 PROPOSTA DELS LÍMITS D ADMISSIÓ DE GRAU I MÀSTER PER AL CURS 2015-2016 (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 29 de gener de 2015) LÍMITS D ADMISSIÓ CURS 2015-2016 CENTRES PROPIS

Más detalles

OFERTA PLAZAS SICUE UCLM CURSO 2013/2014

OFERTA PLAZAS SICUE UCLM CURSO 2013/2014 OFERTA PLAZAS SICUE UCLM CURSO 2013/2014 Universidad de origen Universidad de destino Titulación (U. origen) Nivel Nª Plazas Duracion Consorcio Paque de la Salud de Barcelona (Escuela Universitaria de

Más detalles

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E Plazas de movilidad SICUE 2016/2017 Universidad origen : UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración Universidad

Más detalles

DISPONGO. Primero. 1.- BOCM de 12 de diciembre de 2014. Orden 3517/2014, de 21 de noviembre

DISPONGO. Primero. 1.- BOCM de 12 de diciembre de 2014. Orden 3517/2014, de 21 de noviembre ORDEN POR LA QUE SE AUTORIZA LA IMPLANTACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES Y CENTROS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ORDEN 3517/2014, de 21 de noviembre,

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Titulación: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado "fisioterapia" 57 UNIVERSIDAD TÍTULO Granada Sevilla Málaga l País Vasco/Euskal

Más detalles

DOCTORADO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPU- TACIONAL, por la Universidad Autónoma de Madrid, U. Complutense de Madrid, U. de Barcelona, U. de Cantabria, U. de Extremadura, U. de les Illes Balears,

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Ambito: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Trabajo social y orientaciã³n 42 UNIVERSIDAD TÍTULO La Laguna Cádiz Las Palmas de

Más detalles

PLAZAS OFERTADAS SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES SICUE 2013/2014

PLAZAS OFERTADAS SISTEMA DE INTERCAMBIO ENTRE CENTROS UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES SICUE 2013/2014 Universidad Pablo de Olavide Universidad Autónoma de Madrid Administración y Dirección de Empresas Grado 2 9 Universidad Pablo de Olavide Universidad Autónoma de Madrid Administración y Dirección de Empresas-Derecho

Más detalles

III Encuentro COITT-EUITT Telecomunicaciones y Discapacidad

III Encuentro COITT-EUITT Telecomunicaciones y Discapacidad III Encuentro COITT-EUITT Telecomunicaciones y Discapacidad Universidades, Retos y Capacidades Dionisio Rodríguez Esparragón (ULPGC, COITT) José Guillermo Viera Santana (ULPGC) 1. Estadísticas Universitarias

Más detalles

PeopleMatters 2015. Informe de posicionamiento de universidades. IPU Universidad de Zaragoza

PeopleMatters 2015. Informe de posicionamiento de universidades. IPU Universidad de Zaragoza PeopleMatters 205 Informe de posicionamiento de universidades IPU Universidad de Zaragoza Madrid, marzo 205 PeopleMatters 205 Grado de apoyo de las distintas universidades 2 49 Universidades que no apoyan

Más detalles

Sistema de Intercambio entre Centro Universitarios Españoles CONVOCATORIA SICUE 2012-2013 LISTADO DE PLAZAS. ORIGEN: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sistema de Intercambio entre Centro Universitarios Españoles CONVOCATORIA SICUE 2012-2013 LISTADO DE PLAZAS. ORIGEN: UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Centro / Campus Uca Titulación UCA Tipo titulación Universidad / Centro. Campus de Destino CATÓLICA SANTA 00383S E.U. DE ENFERMERIA SALUS INFIRMORUM EN ENFERMERÍA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 2 5 00384S E.U.

Más detalles

Universidad de origen Universidad de Destino Titulación Origen Titulación Destino Nivel

Universidad de origen Universidad de Destino Titulación Origen Titulación Destino Nivel Universidad Autónoma de Barcelona Español: Lengua y Literatura Lengua y Literaturas Españolas Universidad Autónoma de Barcelona Historia Historia Universidad Autónoma de Barcelona Derecho Derecho Universidad

Más detalles

Ranking de Universidades Españolas por Grado - 2016

Ranking de Universidades Españolas por Grado - 2016 Ranking de Universidades Españolas por Grado - 2016 ADE 1º Universidad Carlos III 2º Universidad Pompeu Fabra 3º Universidad Pontifica de Comillas 4º Universidad Ramón Llull 5º Universidad de Deusto Arquitectura

Más detalles

Número - ESTUDIOS DE GRADO - Alumnado matriculado - 2014-2015 - Total edad - Total nacionalidad - Total Centros

Número - ESTUDIOS DE GRADO - Alumnado matriculado - 2014-2015 - Total edad - Total nacionalidad - Total Centros Total Ciencias Sociales y Jurídicas TOTAL 1.260.526 568.716 691.810 594.331 236.670 357.661 ANDALUCÍA 198.353 88.926 109.427 97.785 37.926 59.859 197.228 88.317 108.911 96.827 37.398 59.429 Almería 10.619

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 64 Miércoles 16 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 28928 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 4815 Resolución de 25 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 50 Viernes 26 de febrero de 2010 Sec. I. Pág. 18703 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3096 Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E de movilidad SICUE 2016/2017 Universidad Autónoma de Madrid Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Plan 2012) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Grado 2 Curso

Más detalles

ANEXO I AYUDAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES VISITANTES EN PROGRAMAS DE POSGRADO OFICIALES DURANTE EL AÑO 2006

ANEXO I AYUDAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES VISITANTES EN PROGRAMAS DE POSGRADO OFICIALES DURANTE EL AÑO 2006 ANEXO I S DE MOVILIDAD DE PROFESORES VISITANTES EN S DE POSGRADO OFICIALES DURANTE EL AÑO 2006 REFERENCIA TIPO AUTONOMA DE BARCELONA 00146 00154 00150 00147 00155 00160 00148 00153 00161 00156 00149 00151

Más detalles

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen alumnos Duración* ALCALA DE HENARES, UNIVERSIDAD DE Grado en Administración y Dirección de Empresas 1

Universidad de Destino Nombre Titulación Origen alumnos Duración* ALCALA DE HENARES, UNIVERSIDAD DE Grado en Administración y Dirección de Empresas 1 Universidad de Destino Nombre Titulación Origen alumnos Duración* ALCALA DE HENARES, UNIVERSIDAD DE Grado en Administración y Dirección de Empresas 1 9 AUTONOMA DE MADRID, UNIVERSIDAD Grado en Administración

Más detalles

Centros de la UAM Universidad de destino Titulación U. Origen Titulación U. Destino NIVEL Nº plazas

Centros de la UAM Universidad de destino Titulación U. Origen Titulación U. Destino NIVEL Nº plazas IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: Universidad Autónoma de Madrid Centros de la UAM Universidad de destino Titulación U. Origen Titulación U. Destino NIVEL Nº plazas Duración

Más detalles

PROGRAMA DE MOVILIDAD SICUE/SÉNECA

PROGRAMA DE MOVILIDAD SICUE/SÉNECA PROGRAMA DE MOVILIDAD SICUE/SÉNECA COORDINADORA DEL PROGRAMA: Ana Hernanz Escobar Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid. Teléfono: 91 497 3901- Fax: 91 497 4654 correo electrónico: ana.hernanz@uam.es,

Más detalles

TITULACIÓN PLAZAS DURACIÓN CAMPUS DESTINO CAMPUS UMU / OBSERVACIONES

TITULACIÓN PLAZAS DURACIÓN CAMPUS DESTINO CAMPUS UMU / OBSERVACIONES CONVENIOS SICUE POR UNIVERSIDADES 2015/2016 UNIVERSIDAD DE MURCIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA CAMPUS DESTINO CAMPUS UMU / OBSERVACIONES GRADO EN BIOQUÍMICA 2 9 GRADO EN ENFERMERÍA (MURCIA) 2 5 Facultad

Más detalles

Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010

Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010 Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010 3 de marzo de 2009 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID BURGOS DENOMINACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO Biología Molecular y Celular Biotecnología

Más detalles

Universidad: CASTILLA-LA MANCHA. IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016. Nº Plazas

Universidad: CASTILLA-LA MANCHA. IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016. Nº Plazas IMPRESO E.1. Plazas de movilidad SICUE 2015/2016 Universidad: CASTILLA-LA MANCHA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración*

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte B.O.C.M. Núm. 296 VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Pág. 47 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 20 ORDEN 3517/2014, de 21 de noviembre, de la Consejería

Más detalles

Parámetros definidos:

Parámetros definidos: Fecha: 20/03/2015 Parámetros definidos: Familia: Ingeniería Civil y Arquitectura Ponderaciones: Docencia 56%; Investigación 34%; Innovación y desarrollo tecnológico 10% En gris tu selección RANKING 1 1,4

Más detalles

PROGRAMA SICUE 16/17 ANEXO II: OFERTA DE PLAZAS

PROGRAMA SICUE 16/17 ANEXO II: OFERTA DE PLAZAS FACULTAD DE BELLAS ARTES 2016/2017 1 9 Bellas Artes Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid 2016/2017 1 9 Bellas Artes Diseño Universidad Complutense de Madrid 2016/2017 1 9 Bellas Artes Diseño

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 168 Miércoles 15 de julio de 2015 Sec. I. Pág. 58621 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 7903 Resolución de 22 de junio de 2015, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

Con base en dicha propuesta y en los términos especificados en el artículo 21 de la resolución de convocatoria del programa.

Con base en dicha propuesta y en los términos especificados en el artículo 21 de la resolución de convocatoria del programa. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se procede a la selección de los proyectos de master y doctorado desarrollados conjuntamente

Más detalles

Oferta de mobilitat: Programa SICUE 2013-14

Oferta de mobilitat: Programa SICUE 2013-14 Oferta de mobilitat: Programa SICUE 013-14 Facultat de Ciències de l'educació i Psicologia Número de places Grau en Educació Infantil UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Facultad de Formación del Profesorado

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel

Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel IMPRESO E Plazas de movilidad SICUE 2016/2017 Universidad: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Universidad de Origen Universidad de Destino Nombre Titulación Origen Nombre Titulación destino Nivel Nº Plazas Duración

Más detalles