València, 10 de abril de El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "València, 10 de abril de 2008. El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra"

Transcripción

1 Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de abril de 2008 de la direcció general d Universitat i Estudis Superiors per la qual s acorda la implantació de Programes Oficials de Postgrau a les universitats de la Comunitat Valenciana. [2008/4673] Conselleria de Educación RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008 de la dirección general de Universidad y Estudios Superiores por la que se acuerda la implantación de Programas Oficiales de Posgrado en las universidades de la Comunitat Valenciana. [2008/4673] El Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau establix en l article 2 que els programes oficials de postgrau estan integrats pels ensenyaments conduents a l obtenció dels títols de màster o doctor. El Reial Decret 1509/2005 ha modificat l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, i establix que la implantació de programes oficials de postgrau serà acordada per la comunitat autònoma corresponent. El Decret 25/2008, de 14 de març, del Consell, autoritza la implantació d ensenyaments conduents al títol oficial de màster a les universitats de la Comunitat Valenciana, i faculta la conselleria competent en matèria d universitats a acordar la implantació dels programes oficials de postgrau en què s integren els ensenyaments conduents al títol oficial de màster que en este s autoritzen, als efectes assenyalats en l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener. Per tot això, ateses les propostes de programes oficials de postgrau formulades per les universitats de la Comunitat Valenciana, en exercici de les atribucions conferides per l article 16 del Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria d Educació, aprovat pel Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, resolc: Primer Acordar la implantació, a les universitats de la Comunitat Valenciana, dels programes oficials de postgrau que es detallen en l annex I, als efectes establits en l article 5 del Reial Decret 56/2005, de 21 de gener. Segon Aprovar les modificacions dels programes oficials de postgrau, implantats per Resolució de 6 d abril de 2006 i de 26 de març de 2007, de la Direcció General d Universitat i Formació Superior, de la conselleria d Empresa, Universitat i Ciència, que figuren relacionats en l annex II. València, 10 de abril de El director general d Universitat i Estudis Superiors: Herminio García Cuadra El Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado establece en su artículo 2 que los programas oficiales de posgrado están integrados por las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Master o Doctor. El Real Decreto 1509/2005 ha modificado el artículo 5 del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado, estableciendo que la implantación de programas oficiales de posgrado será acordada por la comunidad autónoma correspondiente. El Decreto 25/2008, de 14 de marzo, del Consell, autoriza la implantación de enseñanzas conducentes al título oficial de Master en las Universidades de la Comunidad Valenciana, facultando a la conselleria competente en materia de universidades a acordar la implantación de los programas oficiales de posgrado en que se integran las enseñanzas conducentes al título oficial de Master que en el mismo se autorizan, a los efectos señalados en el artículo 5 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero. Por todo ello, vistas las propuestas de programas oficiales de posgrado formuladas por las Universidades de la Comunidad Valenciana, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Reglamento Orgánico y Funcional de la conselleria de Educación, aprobado por el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, resuelvo: Primero Acordar la implantación, en las Universidades de la Comunidad Valenciana, de los Programas Oficiales de Posgrado que se relacionan en el Anexo I, a los efectos establecidos en el artículo 5 del Real Decreto 56/2005 de 21 de enero. Segundo Aprobar las modificaciones de los Programas Oficiales de Posgrado, implantados por Resolución de 6 de abril de 2006 y de 26 de marzo de 2007, de la Dirección General de Universidad y Formación Superior, de la conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, que figuran relacionados en el Anexo II. Valencia, 10 de abril de El director general de Universidad y Estudios Superiores: Herminio García Cuadra

2 ANNEX I Relació de programes oficials de postgrau UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ESTADÍSTICA BAYESIANA I ANÀLISI DE DECISIONS Màster Universitari Europeu en Estadística Bayesiana i Anàlisi de Decisions (European Master in Bayesian Statistics and Decision Analysis) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CONTAMINACIÓ I TOXICOLOGIA AMBIENTALS Màster Universitari en Contaminació i Toxicologia Ambientals PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CREACIÓ I GES- TIÓ D EMPRESES INNOVADORES I DE BASE TECNOLÒGICA Màster Universitari en Creació i Gestió d Empreses Innovadores i de Base Tecnològica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ANÀLISI DEL RENDIMENT ESPORTIU Màster Universitari en Anàlisi del Rendiment Esportiu (Performance Analysis of Sport) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOGERONTO- LOGIA Màster Universitari en Psicogerontologia PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN QUÍMICA SOSTE- NIBLE (Adhesió de la Universitat de Vàlencia a l implantat per Resolució de 6 d abril de Màster Universitari en Química Sostenible Interuniversitari amb: Universitat Jaume I de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universitat Pública de Navarra, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Castella-la Manxa, Universitat de Còrdova, Universitat d Extremadura i Universitat de Saragossa. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA ACÚSTICA Màster Universitari en Enginyeria Acústica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN MATERIALS I SISTEMES SENSORS EN APLICACIONS TECNOLÒGIQUES Màster Universitari en Materials i Sistemes Sensors per a Tecnologies Mediambientals UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN GESTIÓ FINAN- CERA I COMPTABILITAT AVANÇADA Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENSENYAMENT I ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ANGLESA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN QUÍMICA TEÒRI- CA I MODELATGE COMPUTACIONAL Màster Universitari en Química Teòrica i Modelatge Computacional Interuniversitari amb: U. A. de Madrid; U. BORDEAUX 1; U. Paul Sabatier Toulouse III; U. degli studi di Perugia; U. de Barcelona; Örebro U.; Katholieke U. Leuven; Ecole Nat. Sup. de Chimie de Paris; Ecole Normale Supérieure de Lyon;U. Claude Bernard LYON 1; U. d Evry-Val-d Essonne; U. Denis Diderot, Paris 7; U. Henri Poincaré, Nancy 1; U. Joseph Fourier Grenoble I; U. Louis Pasteur Strasbourg ANEXO I Relación de programas oficiales de posgrado UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ESTADÍSTICA BAYESIANA Y ANALISIS DE DECISIONES Máster Universitario Europeo en Estadística Bayesiana y Análisis de Decisiones (European Master in Bayesian Statistics and Decision Analysis) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CONTAMINA- CIÓN Y TOXICOLOGIA AMBIENTALES Máster Universitario en Contaminación y Toxicología Ambientales PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CREACIÓN Y GES- TIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLOGICA Máster Universitario en Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ANALISIS DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO Máster Universitario en Análisis del Rendimiento Deportivo (Performance Analysis of Sport) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOGERONTO- LOGÍA Máster Universitario en Psicogerontología PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN QUIMICA SOSTE- NIBLE (Adhesión de la Universitat de Vàlencia al implantado por Resolución de 6 de abril de Máster Universitario en Química Sostenible Interuniversitario con: Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Pública de Navarra, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Córdoba, Universidad de Extremadura y Universidad de Zaragoza. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA ACÚSTICA Máster Universitario en Ingeniería Acústica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN MATERIALES Y SISTEMAS SENSORES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS Máster Universitario en Materiales y Sistemas Sensores para Tecnologías Medioambientales UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN GESTIÓN FINAN- CIERA Y CONTABILIDAD AVANZADA Máster Universitario en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ENSEÑANZA Y ADQUISICIÓN DE LA LENGUA INGLESA EN CONTEXTOS MULTILINGÜES Máster Universitario en Enseñanza y Adquisición de la Lengua Inglesa en Contextos Multilingües (MELACOM) PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN QUÍMICA TEÓRI- CA Y MODELAJE COMPUTACIONAL Máster Universitario Internacional en Química Teórica y Modelaje Computacional Interuniversitario con: U. A. de Madrid; U. BORDEAUX 1; U. Paul Sabatier Toulouse III; U. degli studi di Perugia; U. de Barcelona; Örebro U.; Katholieke U. Leuven; Ecole Nat. Sup. de Chimie de Paris; Ecole Normale Supérieure de Lyon;U. Claude Bernard LYON 1; U. d Evry-Val-d Essonne; U. Denis Diderot, Paris 7; U. Henri Poincaré, Nancy 1; U. Joseph Fourier Grenoble I; U. Louis Pasteur Stras-

3 I; U. de Marne la Vallée; U. Montpellier 2; U. Paris-Sud 11; U. de Pau et Pays de l Adour; U. Paul Cézanne (Aix-Marseille 3); U. P. et M. Curie, Paris 6; U. de Provence (Aix-Marseille I); U. de Rennes 1; U. degli studi di Pisa; U. degli studi della Calabria; U. degli studi di Trieste; U. Warszawski; U. de Lisboa; U. do Porto; U. A. Barcelona; U. de Cantabria; U. de Extremadura; U. de Girona; U. de Granada; U. de las Islas Baleares;U. de Murcia; U. de Oviedo; Euskal Herriko U.; U. Rovira i Virgili; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de València; U. de Valladolid; U. de Vigo; Rijksuniversiteit Groningen UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN BIOENGINYERIA Màster Universitari en Bioenginyeria PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DELS RECURSOS HUMANS Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans, Treball i Organitzacions PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA DE LA SALUT Màster Universitari en Psicologia de la Salut UNIVERSITAT CATÒLICA DE VALÈNCIA «SANT VICENT MÀRTIR» PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA CLÍ- NICA I DE LA SALUT Màster Universitari en Psicologia Clínica i de la Salut PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN PSICOLOGIA JURÍDICA Màster Universitari en Psicologia Jurídica PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN DETERIORA- MENT DE LA INTEGRITAT CUTÀNIA, ÚLCERES I FERIDES Màster Universitari en Deteriorament de la Integritat Cutània, Úlceres i Ferides PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN EDUCACIÓ EN SALUT ESCOLAR Màster Universitari en Educació en Salut Escolar PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN INFERMERIA OFTALMOLÒGICA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ Màster Universitari en Infermeria Oftalmològica i Ciències de la Visió PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CREACIÓ DIGI- TAL Màster Universitari en Creació Digital PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CIÈNCIES JURÍ- DIQUES I DRET CANÒNIC Màster Universitari en Ciències Jurídiques i Dret Canònic Interuniversitari amb: Pontifícia Universitat Lateranense de Roma. PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ATENCIÓ INTE- GRAL A PERSONAL AMB DISCAPACITAT INTEL LECTUAL Màster Universitari en Atenció Integral a Persones amb Discapacitat Intel lectual PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN DIRECCIÓ PRO- FESSIONAL DE PERSONES Màster Internacional en Direcció Professional de Persones Interuniversitari amb: Universitat de Virginia i l Institut Catòlic de París. bourg I; U. de Marne la Vallée; U. Montpellier 2; U. Paris-Sud 11; U. de Pau et Pays de l Adour; U. Paul Cézanne (Aix-Marseille 3); U. P. et M. Curie, Paris 6; U. de Provence (Aix-Marseille I); U. de Rennes 1; U. degli studi di Pisa; U. degli studi della Calabria; U. degli studi di Trieste; U. Warszawski; U. de Lisboa; U. do Porto; U. A. Barcelona; U. de Cantabria; U. de Extremadura; U. de Girona; U. de Granada; U. de las Islas Baleares;U. de Murcia; U. de Oviedo; Euskal Herriko U.; U. Rovira i Virgili; U. de Salamanca; U. de Santiago de Compostela; U. de Sevilla; U. de València; U. de Valladolid; U. de Vigo; Rijksuniversiteit Groningen UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN BIOINGENIERÍA Máster Universitario en Bioingeniería PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA DE LA SALUD Máster Universitario en Psicología de la Salud UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA «SAN VICENTE MARTIR» PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD Máster Universitario en Psicología Clínica y de la Salud PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Máster Universitario en Psicología Jurídica PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA, ÚLCERAS Y HERIDAS Máster Universitario en Deterioro de la Integridad Cutánea, Úlceras y Heridas PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN EDUCACIÓN EN SALUD ESCOLAR Máster Universitario en Educación en Salud Escolar PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica y Ciencias de la Visión PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CREACIÓN DIGI- TAL Máster Universitario en Creación Digital PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CIENCIAS JURÍ- DICAS Y DERECHO CANÓNICO Máster Universitario Internacional en Ciencias Jurídicas y Derecho Canónico Interuniversitario con: Pontificia Universidad Lateranense de Roma. PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ATENCIÓN INTE- GRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Máster Universitario en Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN DIRECCIÓN PRO- FESIONAL DE PERSONAS Máster Universitario Internacional en Dirección Profesional de Personas Interuniversitario con: Universidad de Virginia y el Instituto Católico de París.

4 UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA-CEU PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales

5 ANNEX II Relació de programes oficials de postgrau modificats UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALÈNCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ, URBANÍSTICA I PAISATGE (Modificació de l implantat per Resolució de 6 d abril de 2006 i Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic Màster Universitari en Edificació Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D EMPRESES (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal Màster Universitari en Gestió d Empreses, Productes i Servicis PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA I PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament Màster Universitari en Enginyeria Mecànica i Materials Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient Màster Universitari en Construccions i Instal lacions Industrials Màster Universitari en Tecnologia Energètica per a Desenrotllament Sostenible PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ENGINYERIA CIVIL I URBANISME (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN LES INDÚSTRIES CULTURALS I DE LA COMUNICACIÓ Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals de la Societat de la Informació Màster Universitari en Gestió Cultural Màster Universitari en Postproducció Digital UNIVERSITAT D ALACANT PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ESTUDIS LITE- RARIS (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster Universitari en Estudis Literaris PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN TURISME Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN CIÈNCIES DE LA SALUT Màster Universitari en Ciències de la Infermeria ANEXO II Relación de programas oficiales de posgrado modificados UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ARQUITECTURA, EDIFICACIÓN, URBANISTICA Y PAISAJE 2006 y Resolución de 26 de marzo de Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Arquitectónico Máster Universitario en Edificación Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ADMINISTRA- CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Máster Universitario en Dirección Financiera y Fiscal Máster Universitario en Gestión de Empresas, Productos y Servicios PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de Suministro Máster Universitario en Ingeniería Mecánica y Materiales Máster Universitario en Seguridad Industrial y Medio Ambiente Máster Universitario en Construcciones e Instalaciones Industriales Máster Universitario en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN INGENIERÍA CIVIL Y URBANISMO Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo Máster Universitario en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y DE LA COMUNICACIÓN Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales de la Sociedad de la Información Máster Universitario en Gestión Cultural Máster Universitario en Postproducción Digital UNIVERSIDAD DE ALICANTE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ESTUDIOS LITE- RARIOS Máster Universitario en Estudios Literarios PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN TURISMO Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería

6 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN ECONOMIA I EMPRESA Màster Universitari en Assessoria Fiscal PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN MEDICINA LABORAL I SALUT PUBLICA Màster en Salut Pública PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN RECURSOS I TECNOLOGIES AGROALIMENTÀRIES (Modificació de l implantat per Resolució de 26 de març de Màster en Agroecología, Desenvolupament Rural i Agroturisme PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU EN TECNOLOGIA I GESTIÓ DE PROJECTES INDUSTRIALS Màster en Instal lacions Tèrmiques i Elèctriques en Edificis. Eficiència Energètica UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN ECONOMÍA Y EMPRESA Máster Universitario en Asesoría Fiscal PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN MEDICINA LABORAL Y SALUD PUBLICA Máster en Salud Pública PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN RECURSOS Y TECNOLOGÍAS AGROALIMENTARIAS Máster en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo PROGRAMA OFICIAL DE POSGRADO EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALES Máster en Instalaciones Térmicas y Eléctricas en Edificios. Eficiencia Energética

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233

Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 12498 04 04 2006 DOGV - Núm. 5.233 La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra esta podrà interponer-se recurs d alçada davant el secretari autonòmic d Infraestructures en el termini

Más detalles

CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una Escuela de

CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una Escuela de CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE POSTGRADO (CIPUV) El Centro de Postgrado Internacional de la Universitat de València es una de Graduados, destinada a la investigación y a la educación postgraduada

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2013-2014.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 73 Lunes 26 de marzo de 2012 Sec. I. Pág. 25576 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4129 Resolución de 5 de marzo de 2012, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010

Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010 Masters verificados por procedimiento abreviado para el curso 2009/2010 3 de marzo de 2009 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID BURGOS DENOMINACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO Biología Molecular y Celular Biotecnología

Más detalles

A continuación se detalla la relación de títulos aprobados:

A continuación se detalla la relación de títulos aprobados: GABINETE DE COMUNICACION En el Consejo de Ministros Nota de prensa El Gobierno aprueba el carácter oficial de 15 títulos de Grado, 125 de Máster y 30 de Doctorado 24-febrero-2012.- El Consejo de Ministros

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación, Juventud y Deporte B.O.C.M. Núm. 296 VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2014 Pág. 47 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 20 ORDEN 3517/2014, de 21 de noviembre, de la Consejería

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 287 Jueves 29 de noviembre de 2012 Sec. I. Pág. 82540 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 14603 Resolución de 9 de noviembre de 2012, de la Secretaría General de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 33 Viernes 7 de febrero de 2014 Sec. I. Pág. 10443 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1287 Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 112 Miércoles 11 de mayo de 2011 Sec. I. Pág. 47900 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8227 Resolución de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 47 Jueves 24 de febrero de 2011 Sec. I. Pág. 21831 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3633 Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 6 Sábado 7 de enero de 2012 Sec. I. Pág. 1134 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 313 Resolución de 21 de diciembre de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 305 Jueves 16 de diciembre de 2010 Sec. I. Pág. 103863 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 19334 Resolución de 22 de noviembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por

Más detalles

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo

Registro de Titulaciones universitarias acredutadas para el acceso a la profesión de gestor administrativo IE Graduado o Graduada en Derecho / Bachelor of Laws por la IE 08/05/2013 Máster Universitario en Abogacía por la IE 16/02/2015 Graduado o Graduada en Administración de Empresas / Business Administration

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 152 Lunes 23 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 48464 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 6548 Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

UNIVERSIDADES. 24990 Lunes 3 julio 2006 BOE núm. 157

UNIVERSIDADES. 24990 Lunes 3 julio 2006 BOE núm. 157 24990 Lunes 3 julio 2006 BOE núm. 157 UNIVERSIDADES 11946 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se da publicidad a la relación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 253 Sábado 18 de octubre de 2014 Sec. I. Pág. 84664 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 10574 Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación, Juventud y Deporte

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. A) Disposiciones Generales. Consejería de Educación, Juventud y Deporte Pág. 8 MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2012 B.O.C.M. Núm. 259 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Consejería de Educación, Juventud y Deporte 1 ORDEN 11239/2012, de 5 de octubre, por la que se acuerda

Más detalles

BOE núm. 142 Jueves 14 junio 2007 25931

BOE núm. 142 Jueves 14 junio 2007 25931 BOE núm. 142 Jueves 14 junio 2007 25931 11747 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas oficiales

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 69 Martes 22 de marzo de 2011 Sec. I. Pág. 30263 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 5193 Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que se

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 48 JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 B.O.C.M. Núm. 265 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 ORDEN 3371/2013, de 18 de octubre, de la Consejería de

Más detalles

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Nº Plazas Duración

Universidad de Origen Universidad de Destino Titulación (Universidad de Origen) Nivel Nº Plazas Duración Universitat Autòma de Barcelona Grado en Psicologia grado 1 9 Universitat Autòma de Barcelona Grado en Humanidades grado 2 9 Universitat Autòma de Barcelona Grado en Ingenieria Química grado 4 2x9 y 2x4

Más detalles

3.- Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ARTES Y HUMANIDADES

3.- Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ARTES Y HUMANIDADES 3.- Relación de títulos universitarios oficiales de Máster ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ARTES Y HUMANIDADES Universidad de Alcalá Máster Universitario en Arqueología y Gestión de

Más detalles

SUMARIO. Edición Servei d Informació i Dinamització - SeDI Universitat de València. Diseño y maquetación esestudio.es. Impresión Imprenta Romeu

SUMARIO. Edición Servei d Informació i Dinamització - SeDI Universitat de València. Diseño y maquetación esestudio.es. Impresión Imprenta Romeu GUÍA DE POSTGRADOS 2014 2015 SUMARIO Edición Servei d Informació i Dinamització - SeDI Universitat de València Diseño y maquetación esestudio.es Impresión Imprenta Romeu DL V-1281-2013 La información que

Más detalles

C) Otras Disposiciones

C) Otras Disposiciones Pág. 11 provisión de puestos de trabajo por los sistemas de Concurso de Méritos y Libre Designación. Segundo Los trámites para la formalización de la toma de posesión se realizarán de conformidad con la

Más detalles

Consejo de Ministros. Referencia. 23 de mayo de 2014 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. www.lamoncloa.gob.es

Consejo de Ministros. Referencia. 23 de mayo de 2014 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. www.lamoncloa.gob.es Consejo de Ministros Referencia 23 de mayo de 2014 CORREO ELECTRÓNICO sec@mpr.es Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes www.lamoncloa.gob.es COMPLEJO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 314 Lunes 29 de diciembre de 2014 Sec. I. Pág. 106017 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 13571 Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 318 Viernes 31 de diciembre de 2010 Sec. III. Pág. 109524 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 20185 Orden EDU/3391/2010, de 21 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la

Más detalles

GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio

GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio GRADOS ADAPTADOS AL EEES PARA SU IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2008-2009 RAMA GRADO UNIVERSIDAD 1 Arte y Humanidades Artes Escénicas Universidad Antonio de Nebrija 2 Arte y Humanidades Lenguas aplicadas a la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 66 Miércoles 18 de marzo de 2015 Sec. I. Pág. 24281 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2894 Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles