CIRCULAR 34/2014 REFORMA FISCAL (IRPF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CIRCULAR 34/2014 REFORMA FISCAL (IRPF)"

Transcripción

1 CIRCULAR 34/2014 REFORMA FISCAL (IRPF) Els informem que el passat 28 de novembre es publicaren les lleis que formen part de la reforma fiscal: Llei 26/2014, de 27 de novembre, per la que es modifiquen la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), el text refós de la Llei de l Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i altres normes tributaries; Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l Impost sobre Societats (IS); Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la que es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l Impost sobre el Valor Afegit (IVA); la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries; la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d Impostos Especials; i la Llei 16/2013, de 29 d octubre, per la que s estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s adopten altres mesures tributàries i financeres. NOVETATS En concret, en matèria d IRPF, la nova regulació introdueix novetats en quasi tots els apartats de l impost. Tant és així que podem trobar des de canvis en deduccions i tributacions, passant per variacions en els trams i tipus impositius, fins a modificacions conceptuals. De fet, en quant a aquestes darreres cal fer esment al concepte de activitat econòmica. L article 27 de la nova Llei introdueix un parell de modificacions. La primera va referida al concepte de prestació de serveis professionals per socis (en que s entendran com a rendiments sempre i quan el soci estigui donat d alta com a autònom o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa a aquest règim); i, la segona, a perfilar els rendiments d activitats econòmiques provinents de

2 l arrendament d immobles. Amb la reforma ja no serà necessari disposar d un local destinat a la gestió de l activitat i només serà obligatori contractar a una persona a jornada completa. En el ram immobiliari, la tributació de les plusvàlues també patiran variacions arran de la desaparició dels coeficients de correcció monetària i la modificació dels d abatiment. Aquests darrers es van aconseguir salvar parcialment de la seva desaparició proposada pel Govern estatal gracies a una esmena aprovada en el Senat. D aquesta manera, la DT 9a de la nova LIRPF indica que els coeficients d abatiment es mantindran pels primers euros de guanys realitzats a partir de l 1 de gener de 2015 sobre el conjunt de béns venuts encara que no siguin immobles, i el béns es venguin per separat i/o en moments diferents-. També es veuran alterades en el cas de contribuents majors de 65 anys. Si el guany patrimonial (amb el límit màxim de euros) de vendre qualsevol bé moble o immoble- va encaminat a constituir una renda vitalícia que complementi la seva pensió abans de 6 mesos des de la venda, la plusvàlua corresponent estarà exempta de tributar en l IRPF. I en la situació de dacions en pagament de l habitatge habitual del deutor o garant (mesura aprovada ja en el DL 8/2014, de 4 de juliol), el guany corresponent també quedarà exempt de tributar. En matèria d estalvi, la tributació en l impost ha sofert un conjunt de variacions notables. En primer lloc, es suprimeix l exempció dels primers euros en dividends o interessos. Tanmateix, la nova tarifa de l estalvi s ha configurat de la següent forma: Fins a euros: baixa del 21% al 20% en 2015, i al 19% en 2016; Entre i euros: al 22% en 2015, i al 21% en 2016; A partir de euros: es situa en el 24% en 2015, i al 23% en 2016.

3 En segon lloc, es crea un instrument financer encaminat a fomentar l estalvi a mig i llarg termini. Els Plans d Estalvi 5 podran prendre l aparença de comptes bancaris o d assegurances i tindran garantida, com a mínim, el 85% de la inversió. Els rendiments que s obtinguin estaran exempts de tributar en l impost sempre i quan la inversió es mantingui un mínim de 5 anys. En tercer lloc, s elimina la temporalitat en la qualificació de les plusvàlues i s articula que a partir de 2015 totes s integraran en la base de l estalvi, amb independència del seu període de generació. Si més no, a partir d una esmena aprovada en el Senat, s ajorna fins a l 1 de gener de 2017 el tractament fiscal de la renda provinent de la venda de drets de subscripció d entitats cotitzades, i el qual determina que s ha tributar en el moment de la venda i que aquesta esta subjecta a retenció fiscal. I en el quart, es redueix de ( en majors de 50 anys) a euros anuals la minoració que es podia aplicar en la base imposable en concepte a aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social, i amb el límit màxim del 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d activitats econòmiques. Tot i així, la Llei 26/2014 incorpora la possibilitat de rescat anticipat a partir del dècim any de l aportació. En el marc de les deduccions i reduccions cal fer especial esment a les vinculades al món immobiliari. La reforma publicada en el BOE manté el percentatge del 60% d exempció de les rendes de lloguer d habitatge per a tots els tipus d arrendaments (eliminant la reducció del 100% pels arrendaments a menors de 30 anys). En el cas dels llogaters, s elimina la deducció per arrendament d habitatge habitual si es signa el contracte de lloguer a partir de l 1 de gener de Tanmateix, en els casos en que ja es tingui signat un lloguer, la DT 15a de la Llei estableix un règim transitori en que s estableix que els contribuents podran continuar beneficiant-se de la deducció sempre que complissin amb els requisits per a poder-se aplicar l esmentada deducció en el seu moment.

4 En el laboral, la reforma contempla dos canvis fonamentals: la tributació de les indemnitzacions per acomiadament i l exempció vinculada a l entrega d accions gratuïtes als treballadors de l empresa en la que treballen. En el primer dels canvis, queden exempts els primers euros d indemnització i l excés es redueix en un 30% al tractar-se de rendes obtingudes de forma irregular en el temps. En el segon, el Senat el va rescatar de ser eliminada imposant un límit: euros anuals per treballador com a màxim i sempre que l oferta es realitzi en les mateixes condicions per a tots els treballadors de l empresa o que pertanyin al mateix grup empresarial. D altra banda, el règim dels treballadors autònoms també varia per efecte de la reforma fiscal en l IRPF. Així doncs, es redueixen els tipus de retenció (del 21% al 19% en 2015, i al 18% en 2016); desapareix la limitació de euros com a despesa deduïble per les quantitats abonades a mutualitats quan actuïn com alternativa al règim d autònoms; i es simplifica el règim d estimació objectiva mòduls- a partir de l 1 de gener de Per acabar, es necessari recordar que la reforma redueix el nombre de trams (de set a cinc) i rebaixa els tipus marginals progressivament en 2015 i 2016, eleva el llindar mínim de tributació ( euros anuals), augmenta els mínims personals i familiars, i inclou nous beneficis fiscals per a les famílies nombroses i per a persones amb discapacitat. Estem a la seva disposició per qualsevol aclariment o consulta sobre el tema. Atentament, AGÈNCIA MATA

5 CIRCULAR 34/2014 REFORMA FISCAL (IRPF) Les informamos que el pasado 28 de noviembre se publicaron las leyes que forman parte de la reforma fiscal: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006. De 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias; Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (IS); Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias; la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales; y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. NOVEDADES En concreto, en materia de IRPF, la nueva regulación introduce novedades en casi todos los apartados del impuesto. Tanto es así que podemos encontrar desde cambios en deducciones y tributaciones, pasando por variaciones en los tramos y tipos impositivos, hasta a modificaciones conceptuales. De hecho, en cuanto a estas últimas es necesario hacer referencia al concepto de actividad económica. El artículo 27 de la nueva Ley introduce un par de modificaciones. La primera va referida al concepto de prestación de servicios profesionales por socios (en que se entenderán como rendimientos siempre y cuando

6 el socio esté dado de alta como autónomo o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa a este régimen); y, la segunda, a perfilar los rendimientos de actividades económicas provenientes del arrendamiento de inmuebles. Con la reforma ya no será necesario disponer de un local destinado a la gestión de la actividad y sólo será obligatorio contratar a una persona a jornada completa. En el ramo inmobiliario, la tributación de las plusvalías también padecerán variaciones a raíz de la desaparición de los coeficientes de corrección monetaria y la modificación de los de abatimiento. Estos últimos se consiguieron salvar parcialmente de su desaparición propuesta por el Gobierno estatal gracias a una enmienda aprobada en el Senado. De esta manera, la DT 9ª de la nueva LIRPF indica que los coeficientes de abatimiento se mantendrán para los primeros euros de ganancias realizados a partir del 1 de enero de 2015 sobre el conjunto de bienes vendidos aunque no sean inmuebles, y los bienes se vendan por separado y/o en momentos diferentes-. También se verán alteradas en el caso de contribuyentes mayores de 65 años. Si la ganancia patrimonial (con el límite máximo de euros) de vender cualquier bien mueble o inmueble- va encaminada a constituir una renta vitalicia que complemente su pensión antes de 6 meses desde la venta, la plusvalía correspondiente estará exenta de tributar en el IRPF. Y en la situación de daciones en pago de la vivienda habitual del deudor o garante (medida aprobada ya en el DL 8/2014, de 4 de julio), la ganancia correspondiente también quedará exenta de tributar. En materia del ahorro, la tributación en el impuesto ha sufrido un conjunto de variaciones notables. En primer lugar, se suprime la exención de los primeros euros en dividendos o intereses. Asimismo, la nueva tarifa del ahorro se ha configurado de la siguiente forma: Hasta euros: baja del 21% al 20% en 2015, i al 19% en 2016; Entre i euros: al 22% en 2015, y al 21% en 2016; A partir de euros: se sitúa en el 24% en 2015, y al 23% en 2016.

7 En segundo lugar, se crea un instrumento financiero encaminado a fomentar el ahorro a medio y largo plazo. Los Planes de Ahorro 5 podrán tomar la apariencia de cuentas bancarias o de seguros y tendrán garantizada, como mínimo, en 85% de la inversión. Los rendimientos que se obtengan estarán exentos de tributar en el impuesto siempre que la inversión se mantenga un mínimo de 5 años. En tercer lugar, se elimina la temporalidad en la cualificación de las plusvalías y se articula que a partir de 2015 todas se integren en la base del ahorro, con independencia de su período de generación. Si bien, a partir de una enmienda aprobada en el Senado, se aplaza hasta el 1 de enero de 2017 el tratamiento fiscal de la renta proveniente de la venda de derechos de suscripción de entidades cotizadas, y el cual determina que se ha de tributar en el momento de la venta y que ésta está sujeta a retención fiscal. Y en el cuarto, se reduce de ( en mayores de 50 años) a euros anuales la minoración que se podía aplicar en la base imponible en concepto de aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social, y con el límite máximo del 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas. Pese a ello, la Ley 26/2014 incorpora la posibilidad de rescate anticipado a partir del décimo año de la aportación. En el marco de las deducciones y reducciones hace falta hacer hincapié en las vinculadas al mundo inmobiliario. La reforma publicada en el BOE mantiene el porcentaje del 60% de exención de las rentas de alquiler de vivienda para todos los tipos de arrendamientos (eliminando la reducción del 100% por los arrendamientos a menores de 30 años). En el caso de los inquilinos, se elimina la deducción por arrendamiento de vivienda habitual si se firma el contrato de alquiler a partir del 1 de enero de Aun así, en los casos en que ya se tenga firmado un alquiler, la DT 15ª de la Ley establece un régimen transitorio en que se establece que los contribuyentes podrán continuar beneficiándose de la deducción siempre que cumplieran con los requisitos para poderse aplicar dicha deducción en su momento.

8 En el laboral, la reforma contempla dos cambios fundamentales: la tributación de las indemnizaciones por despido y la exención vinculada a la entrega de acciones gratuitas a los trabajadores de la empresa en la que trabajen. En el primero de los cambios, quedan exentos los primeros euros de indemnización y el exceso se reduce en un 30% al tratarse de rentas obtenidas de forma irregular en el tiempo. En el segundo, el Senado la rescató de ser eliminada imponiendo un límite: euros anuales por trabajador como máximo y siempre que la oferta se realice en las mismas condiciones para todos los trabajadores de la empresa o que pertenezcan al mismo grupo empresarial. Por otro lado, el régimen de trabajadores autónomos también varía por efecto de la reforma fiscal en el IRPF. Así pues, se reducen los tipos de retención (del 21% al 19% en 2015, y al 18% en 2016); desaparece la limitación de euros como gasto deducible para las cantidades abonadas a mutualistas cuando actúen como alternativa al régimen de autónomos; y se simplifica el régimen de estimación objetivas módulosa partir del 1 de enero de Para terminar, es necesario recordar que la reforma reduce en número de tramos (de siete a cinco) y rebaja los tipos marginales progresivamente en 2015 i 2016, eleva el umbral mínimo de tributación ( euros anuales), aumenta los mínimos personales y familiares, e incluye nuevos beneficios fiscales para las familias numerosas y para personas con discapacidad. Estamos a su disposición para cualquier aclaración o consulta sobre el tema. Atentamente, AGÈNCIA MATA

BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L. CL Alcalá, 93 3ºF Madrid

BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L. CL Alcalá, 93 3ºF Madrid BOLETÍN FISCAL Y CONTABLE NOVIEMBRE 2014 TEMAS: REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2015 PROYECTO DE LEY. BELARRIT Y ASOCIADOS, ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L. CL

Más detalles

REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA

REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA Avda. Francesc Macià, 38, planta 13 08208 Sabadell (Barcelona) Tel. 93 727 70 99 Fax 93 725 69 82 sjconsultors@sjconsultors.net www.sjconsultors.com REFORMA FISCAL 2015. IRPF, IS, IVA Las leyes que conformarán

Más detalles

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.

LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. LES REGLES DE VALORACIÓ DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE. El passat dissabte 26 de juliol es publicava en el Butlletí Oficial de l Estat el Reial Decret 637/2014, de 25 de juliol, pel que es modifica l article

Más detalles

NOVEDADES REFORMA FISCAL 2015

NOVEDADES REFORMA FISCAL 2015 NOVEDADES REFORMA FISCAL 2015 En el Boletín Oficial del Estado de 28 de Noviembre de 2014 se han publicado las leyes que formarán parte de la Reforma Fiscal. Seguidamente exponemos los puntos principales

Más detalles

LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido

LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS LA REFORMA FISCAL Pincipales novedades introducidas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, e Impuesto sobre el Valor Añadido ÍNDICE 1.- INTRODUCCIÓN.. Página

Más detalles

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR CONTRIBUYENTES DEL IRPF ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR CONTRIBUYENTES DEL IRPF ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR CONTRIBUYENTES DEL IRPF ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 A un mes escaso del final del año 2015 es el momento de hacer una previsión del impuesto al que deberemos hacer

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA NUEVA REFORMA FISCAL. Madrid, Noviembre de 2014

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA NUEVA REFORMA FISCAL. Madrid, Noviembre de 2014 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA NUEVA REFORMA FISCAL Madrid, Noviembre de 2014 1 Temas a desarrollar: ESQUEMA DEL IRPF Y POSICIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE AHORRO Y PREVISION PREVISION SOCIAL ANALISIS

Más detalles

A continuación comentaremos las reformas y nuevas leyes enunciadas de una forma más concreta para cada caso.

A continuación comentaremos las reformas y nuevas leyes enunciadas de una forma más concreta para cada caso. El pasado 28 de noviembre se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, las leyes que forman parte de la esperada reforma fiscal, generando los siguientes cambios legislativos de aplicación a partir

Más detalles

REFORMA FISCAL 2015. -Ley 26/2014 de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

REFORMA FISCAL 2015. -Ley 26/2014 de modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. REFORMA FISCAL 2015 Finalmente, y tras una larga tramitación parlamentaria y en el Senado, se publicaron el viernes 28 de Noviembre de 2014 las siguientes Leyes: -Ley 26/2014 de modificación de la Ley

Más detalles

NOTA URGENTE DE LA REFORMA FISCAL 2015

NOTA URGENTE DE LA REFORMA FISCAL 2015 NOTA URGENTE DE LA REFORMA FISCAL 2015 El Proyecto de Reforma Fiscal que el Gobierno ha aprobado recientemente, y que, tras los trámites parlamentarios, posiblemente sea publicada en el mes de noviembre,

Más detalles

Reforma fiscal: Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Reforma fiscal: Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. NOTA INFORMATIVA Nº 64 17 de Diciembre de 2014 Si quiere descargar esta nota informativa en formato PDF, pulse aquí Reforma fiscal: Modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Más detalles

Octubre 2014 Boletín de Noticias del Grupo Vilar Riba. Un primer análisis sobre la reforma fiscal prevista por 2015

Octubre 2014 Boletín de Noticias del Grupo Vilar Riba. Un primer análisis sobre la reforma fiscal prevista por 2015 Octubre 2014 Boletín de Noticias del Grupo Vilar Riba Un primer análisis sobre la reforma fiscal prevista por 2015 El consejo de Ministros aprobó el pasado día 1 de agosto la reforma tributaria referida

Más detalles

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades

Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Novedades fiscales y proyectos de reforma tributaria. Impuesto sobre Sociedades Mazars & Asociados Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (febrero de 2014): Objetivos

Más detalles

REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF. (Ley 26/2014, de 27 de noviembre)

REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF. (Ley 26/2014, de 27 de noviembre) REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (Ley 26/2014, de 27 de noviembre) Estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en

Más detalles

LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 1 LA REFORMA FISCAL Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LOS PROFESIONALES 16 de diciembre del 2014 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) Tipos generales y tramos: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por

Más detalles

Novedades legislativas Tributación personal (IRPF) IVA

Novedades legislativas Tributación personal (IRPF) IVA Novedades legislativas Tributación personal (IRPF) IVA Introducción Objetivos y pilares de la reforma TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS FAMILIA Y DISCAPACIDAD Rebaja significativa de la carga tributaria, especialmente

Más detalles

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 83 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS. LA REFORMA FISCAL

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 83 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS. LA REFORMA FISCAL BOLETÍN INFORMATIVO Nº 83 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS. LA REFORMA FISCAL PROYECTO DE LEY, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 35/2006, DE 28 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS

Más detalles

A.- MODIFICACIONES QUE ENTRAN EN VIGOR ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015

A.- MODIFICACIONES QUE ENTRAN EN VIGOR ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 NOTA INFORMATIVA DE LA REFORMA FISCAL El pasado 28 de noviembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE) la ansiada reforma fiscal que entrará en vigor, salvo de determinadas

Más detalles

LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS LA REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Vicente Arbona Mas Menorca, 20/02/2015 1 INMUEBLES 2 REDUCCIÓN EN CASO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA (Art. 23.2

Más detalles

CIRCULAR 4-2014 ANTEPROYECTO DE LEY DE LA REFORMA FISCAL

CIRCULAR 4-2014 ANTEPROYECTO DE LEY DE LA REFORMA FISCAL CIRCULAR 4-2014 ANTEPROYECTO DE LEY DE LA REFORMA FISCAL Principales aspectos de la Reforma de la Ley del IRPF, incluidas en el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de

Más detalles

REFORMA DEL IRPF PARA 2015 PROYECTO DE LEY

REFORMA DEL IRPF PARA 2015 PROYECTO DE LEY REFORMA DEL IRPF PARA 2015 PROYECTO DE LEY El 6 de agosto de 2014 se publicó el Proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre la Renta

Más detalles

Novedades en el IRPF y otras modificaciones tributarias INDICE

Novedades en el IRPF y otras modificaciones tributarias INDICE Assessors Novedades en el IRPF y otras modificaciones tributarias Josep Antoni Martínez 4 de febrero 2016 INDICE 1) Principales novedades en el IRPF. Novedades Otros aspectos de interés IRPF: tarifas de

Más detalles

15 MEDIDAS PARA AHORRAR IMPUESTOS ANTES DE LA REFORMA FISCAL PARA EL PRÓXIMO AÑO!!!!!!!

15 MEDIDAS PARA AHORRAR IMPUESTOS ANTES DE LA REFORMA FISCAL PARA EL PRÓXIMO AÑO!!!!!!! 15 MEDIDAS PARA AHORRAR IMPUESTOS ANTES DE LA REFORMA FISCAL PARA EL PRÓXIMO AÑO!!!!!!! El aluvión de cambios tributarios hace conveniente planificar con algo de tiempo la estrategia para ahorrar impuestos.

Más detalles

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR

GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR GUIA CAPITALITZACIÓ DE L ATUR 0 Índex 1. Què és la capitalització de l atur? Pàg. 2 2. Requisits Pàg. 3 3. Com i qui pot beneficiar se? Pàg. 4 4. Tràmits i documentació per a la sol licitud Pàg. 6 5. Informació

Más detalles

Principales cambios de la Ley 26/2014. IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS.

Principales cambios de la Ley 26/2014. IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Principales cambios de la Ley 26/2014. IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Reducción de los tramos de tributación y de los tipos impositivos del Impuesto del 20% al 45%. En la parte del tramo

Más detalles

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS.

8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. 8.1 CONTINGUT COMPTES ANUALS. El contingut dels comptes anuals segons la ICAL Normal és: Balanç Compte del Resultat Econòmico-Patrimonial Estat de la Liquidació del Pressupost Memòria 1. Organización 2.

Más detalles

NORMA FORAL 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 24/05/2016)

NORMA FORAL 3/2016, de 18 de mayo, del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 24/05/2016) Se han aprobado las normas forales correspondientes al Catastro Inmobiliario e IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que tendrán ahora normas separadas lo que agilizará en el futuro cualquier cambio que

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS por Soluciones Financieras y Tributarias, S.L. MÁLAGA 10 MARZO 2015 REFORMA FISCAL En el Boletín Oficial del Estado de 28 de noviembre se han publicado las

Más detalles

LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF

LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF LEY 26/2014, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IRPF A continuación, resumimos las principales novedades introducidas en la Ley del IRPF que, con carácter general, entrarán en vigor a partir del próximo 1 de

Más detalles

Ley 26/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)

Ley 26/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) ABANTOS INFORMA MONOGRÁFICO Ley 26/2014 de 27 de noviembre por la que se modifica la ley del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) DIC 2014 www.abantos.es Índice 1. El reǵimen transitorio

Más detalles

Recomendaciones de planificación con la reforma fiscal: IRPF. 1. Créditos incobrables

Recomendaciones de planificación con la reforma fiscal: IRPF. 1. Créditos incobrables Recomendaciones de planificación con la reforma fiscal: IRPF 1. Créditos incobrables Si es titular de un derecho de crédito y el deudor no le paga, le interesa instar el procedimiento judicial en 2014

Más detalles

Presentación de la reforma fiscal 2015

Presentación de la reforma fiscal 2015 Presentación de la reforma fiscal 2015 A) NORMAS APROBADAS: Con fecha 28 de noviembre de 2014 se han publicado las siguientes leyes que conforman la REFORMA FISCAL: Ley 26/2014, de 27 de noviembre, que

Más detalles

I.R.P.F.PARA EL 2007

I.R.P.F.PARA EL 2007 ER-1290/2005 CALIDAD ISO 9001:2000 BUFETE JURÍDICO FIGUERAS, S.L. Bori i Fontestá, 18, 4º 1ª 08021 BARCELONA Tel: 93 201 80 09 Fax: 93 200 17 62 info@bufetefigueras.com www.bufetefigueras.com I.R.P.F.PARA

Más detalles

RECOMENDACIONES ANTE LA REFORMA FISCAL

RECOMENDACIONES ANTE LA REFORMA FISCAL RECOMENDACIONES ANTE LA REFORMA FISCAL Modificaciones en la reforma de las leyes del IRPF y del impuesto de sociedades RECOMENDACIONES ANTE LA REFORMA FISCAL El BOE ha publicado hoy, 29 de noviembre, el

Más detalles

Índex. Introducció... 21

Índex. Introducció... 21 001-020 PGC Català Pymes 15/2/08 09:20 Página 3 Índex REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s aprova el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses i els criteris comptables

Más detalles

Fiscalidad de los productos aseguradores tras la reforma de Luis Miguel AVALOS Director de Seguros Personales y Asesoria Fiscal

Fiscalidad de los productos aseguradores tras la reforma de Luis Miguel AVALOS Director de Seguros Personales y Asesoria Fiscal Fiscalidad de los productos aseguradores tras la reforma de 2015 Luis Miguel AVALOS Director de Seguros Personales y Asesoria Fiscal PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA FISCAL FOMENTO DE LAS RENTAS VITALICIAS

Más detalles

Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal

Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal Aprofiti l any 2014 perquè ve la reforma fiscal CONSEJOS DE RENTA 2 REPARTO DE DIVIDENDOS Si usted es socio de una empresa con reservas acumuladas y tiene poder de decisión en el reparto de éstas, sería

Más detalles

REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Valencia, 15 de diciembre 2015. Estimado cliente. El pasado 27 de noviembre de 2014 se aprobó una Reforma Fiscal que ha entrado en vigor de forma escalonada en este ejercicio 2015 y el próximo 2016, y

Más detalles

REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF

REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES RENDIMIENTOS DEL TRABAJO REFORMA FISCAL 2015 EN MATERIA DE IRPF Estarán exentas las indemnizaciones por despido o cese del trabajador en la cuantía establecida con carácter

Más detalles

PROYECTO DE REFORMA: TRATAMIENTO FISCAL PENSIONES PRIVADAS

PROYECTO DE REFORMA: TRATAMIENTO FISCAL PENSIONES PRIVADAS NOVEDADES NORMATIVAS: INCIDENCIA EN LAS PENSIONES PRIVADAS PROYECTO DE REFORMA: TRATAMIENTO FISCAL PENSIONES PRIVADAS Mª ASUNCIÓN BAUZÁ ABRIL, SOCIA MADRID, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Planteamiento de la

Más detalles

NOVEDADES FISCALES REFORMA DEL IRPF

NOVEDADES FISCALES REFORMA DEL IRPF 1 NOVEDADES FISCALES La reforma fiscal que presentó el Gobierno en julio se aprobará definitivamente en las próximas semanas y entrará en vigor EL 1 DE ENERO DE 2015. Estos son algunos de los aspectos

Más detalles

Las claves de la reforma fiscal

Las claves de la reforma fiscal Gijón, a 26 de septiembre de 2014 Estimado\os cliente\es: A continuación les detallamos las modificaciones más importantes que se incluyen en los proyectos que se están tramitando actualmente en el Parlamento,

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS CIRCULAR INFORMATIVA REFORMA FISCAL 2015, DE 28 DE NOVIEMBRE 2014. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS -Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica el IRPF Se rebajan los tramos

Más detalles

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 86 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 86 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS BOLETÍN INFORMATIVO Nº 86 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS LEY 26 /2014, de 27 de Noviembre, por el que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Más detalles

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.013.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.013. PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.013. 1.-Exenciones. 1.- Desaparece la exención total de los premios de lotería y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado

Más detalles

1.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

1.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Comunicación 1/2012 Enero 2012 Área Fiscal Muy Sres. nuestros: En fecha 31 de diciembre fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,

Más detalles

CÓMO LE AFECTA LA REFORMA FISCAL: Qué hacer antes y qué dejar para después

CÓMO LE AFECTA LA REFORMA FISCAL: Qué hacer antes y qué dejar para después CÓMO LE AFECTA LA REFORMA FISCAL: Qué hacer antes y qué dejar para después Barcelona, 20 de Noviembre de 2014 CÓMO LE AFECTA LA REFORMA FISCAL: Qué hacer antes y qué dejar para después Impuesto sobre la

Más detalles

INTRODUCCIÓN. En cuanto al IRPF la principal novedad es la modificación del tratamiento de los Planes de pensiones y las rentas derivadas del ahorro.

INTRODUCCIÓN. En cuanto al IRPF la principal novedad es la modificación del tratamiento de los Planes de pensiones y las rentas derivadas del ahorro. NOTAS SOBRE LA REFORMA FISCAL QUE AFECTA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007 INTRODUCCIÓN

Más detalles

Todo el conocimiento a un click

Todo el conocimiento a un click Todo el conocimiento a un click Junio de 2014 Las líneas maestras de la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes y Otras Normas Tributarias.

Más detalles

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS

DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS DECLARACIÓN DE LA RENTA: NOVEDADES QUE AFECTAN A LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS Viernes, 26 de Abril de 2013 Dolores Salas Vázquez Abogado del Área de Fiscal Número de colegiada 55.573 En los últimos meses

Más detalles

Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber

Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber Declaración de la Renta 2014: Todo lo que necesitas saber La Campaña de la Renta 2014 comenzará el próximo 7 de Abril, fecha a partir de la cual los contribuyentes que estén obligados a tributar por el

Más detalles

NUEVA NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA

NUEVA NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA 5-2013 Diciembre, 2013 NUEVA NORMA FORAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE VIZCAYA Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de

Más detalles

Peña Abogados y Asesores Tributarios, S.L.

Peña Abogados y Asesores Tributarios, S.L. Peña Abogados y Asesores Tributarios, S.L. Claudio Coello 18-28001 Madrid Tel. 913440534 Fax 914582764 www.penaasesores.com Enero 2015 CIRCULAR INFORMATIVO FISCAL REFORMA FISCAL 2015 (I) NOVEDADES EN EL

Más detalles

Asesoramiento Patrimonial Independiente. La reforma fiscal

Asesoramiento Patrimonial Independiente. La reforma fiscal La reforma fiscal El pasado jueves 20 de noviembre el Congreso aprobó la nueva Ley de reforma de nuestro sistema fiscal, la cual entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2015. El Gobierno aspiraba a aprobar

Más detalles

CIRCULAR LEY 26/2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

CIRCULAR LEY 26/2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES CIRCULAR LEY 26/2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES El pasado viernes 28 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 26/2014 de 27 de noviembre de modificación

Más detalles

Reforma fiscal Julio 2015.

Reforma fiscal Julio 2015. INTRODUCCIÓN. Durante el pasado mes de julio han entrado en vigor una serie de reformas fiscales, con aplicación inmediata desde su publicación y algunas de las medidas a aplicar desde el 01/01/2015. Dichas

Más detalles

NOVEDADES FISCALES. An independent member of UHY international

NOVEDADES FISCALES. An independent member of UHY international 2 NOVEDADES FISCALES MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS En esta nota se comentan las principales modificaciones realizadas en la vigente Ley del Impuesto de la Renta de las

Más detalles

NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE

NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE NOVEDADES FISCALES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 20/2011, DE 30 DE DICIEMBRE El pasado 31 de diciembre se publicó en el B.O.E el Real Decreto Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria,

Más detalles

NOTA INFORMATIVA ENERO 2015

NOTA INFORMATIVA ENERO 2015 Con motivo de la reciente publicación en el BOE el pasado 28 de noviembre de 2014 de la Ley 26/2014, por la que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF y el RDL 5/2004 del IRNR, a continuación exponemos de

Más detalles

Diciembre 2014 Boletín de Noticias del Grup Vilar Riba. Se aprueba la reforma fiscal para el ejercicio 2015

Diciembre 2014 Boletín de Noticias del Grup Vilar Riba. Se aprueba la reforma fiscal para el ejercicio 2015 Diciembre 2014 Boletín de Noticias del Grup Vilar Riba Se aprueba la reforma fiscal para el ejercicio 2015 El pasado 27 de noviembre fue aprobada definitivamente la reforma fiscal relativa al Impuesto

Más detalles

La reforma fiscal: principales aspectos del proyecto de ley de reforma del IRPF y del IRNR

La reforma fiscal: principales aspectos del proyecto de ley de reforma del IRPF y del IRNR Nº 30 / Octubre 2014 La reforma fiscal: principales aspectos del proyecto de ley de reforma del IRPF y del IRNR El pasado 6 de agosto de 2014, se publicaron en el Boletín Oficial de las Cortes Generales

Más detalles

CIERRE. Fiscal y Contable. Todavía estamos a tiempo de tomar alguna decisión, la reforma fiscal ha entrado en vigor.

CIERRE. Fiscal y Contable. Todavía estamos a tiempo de tomar alguna decisión, la reforma fiscal ha entrado en vigor. 2015 CIERRE Fiscal y Contable Todavía estamos a tiempo de tomar alguna decisión, la reforma fiscal ha entrado en vigor. Queremos ayudarle a conseguir el máximo ahorro Recomendaciones para afrontar el cierre

Más detalles

1. Quién no tiene que declarar en el IRPF:

1. Quién no tiene que declarar en el IRPF: 1. Quién no tiene que declarar en el IRPF: 1.1 Los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2014 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

Más detalles

Fiscalidad. Ganancias y Pérdidas Patrimoniales Instituto Europeo de Posgrado

Fiscalidad. Ganancias y Pérdidas Patrimoniales Instituto Europeo de Posgrado Fiscalidad Ganancias y Pérdidas Patrimoniales 2014 Instituto Europeo de Posgrado Contenido 1 Concepto 3 2 Determinación de ganancias y pérdidas patrimoniales 3 2.1 Valor de transmisión... 4 2.2 Valor de

Más detalles

NOVEDADES EN IRPF. Javier Mora Pérez

NOVEDADES EN IRPF. Javier Mora Pérez NOVEDADES EN IRPF Esquema y fines Etí Estímulo actividad id d económica Exención prestación por desempleo pago único Reducción rendimiento neto 2 años Favorecer business angels Deducción por inversión

Más detalles

PROGRAMA NOVEDADES RENTA 2015

PROGRAMA NOVEDADES RENTA 2015 PROGRAMA NOVEDADES RENTA 2015 NOVEDADES LEY 26/2014 Y DEMÁS DISPOSICIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.- Renta exentas Indemnizaciones por despido. Limitación a la cuantía exenta,

Más detalles

LA REFORMA FISCAL Madrid, 18 de noviembre de 2014

LA REFORMA FISCAL Madrid, 18 de noviembre de 2014 LA REFORMA FISCAL Madrid, 18 de noviembre de 2014 1 Las cuentas de la recuperación económica 2 1. Presupuestos Generales del Estado 2015 Las cuentas son menos austeras que otros años, y se confía en la

Más detalles

INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015

INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015 BOLETÍN INFORMATIVO Nº 89 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS I.R.P.F. ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014. COMIENZO DE CAMPAÑA ----------- 7 DE ABRIL DE 2015 FINALIZACIÓN DE LA

Más detalles

Todo el conocimiento a un click

Todo el conocimiento a un click Todo el conocimiento a un click Agosto de 2014 Proyecto de Ley por el que se modifican el IRPF, del IRNR y otras normas tributarias: principales medidas para las personas físicas y los no residentes El

Más detalles

Circular nº 11 Área Tributaria, Febrero de 2012 Estimados Señores,

Circular nº 11 Área Tributaria, Febrero de 2012 Estimados Señores, Circular nº 11 Área Tributaria, Febrero de 2012 Estimados Señores, La continua actividad legislativa en materia fiscal que se está llevando a cabo desde finales de 2011 aconseja realizar un repaso de los

Más detalles

DEPARTAMENTO FISCAL NUEVAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS DE LOS REGLAMENTOS DEL I.R.P.F. Y DEL DE NO RESIDENTES, MEDIANTE EL R.D. 633/2015.

DEPARTAMENTO FISCAL NUEVAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS DE LOS REGLAMENTOS DEL I.R.P.F. Y DEL DE NO RESIDENTES, MEDIANTE EL R.D. 633/2015. DEPARTAMENTO FISCAL NUEVAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS DE LOS REGLAMENTOS DEL I.R.P.F. Y DEL DE NO RESIDENTES, MEDIANTE EL R.D. 633/2015. INTRODUCCIÓN La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Más detalles

Modificaciones fiscales en el IRPF 11 diciembre 2.014

Modificaciones fiscales en el IRPF 11 diciembre 2.014 Modificaciones fiscales en el IRPF 11 diciembre 2.014 Telf: 983 367 105 / 629 791 703 - Fax: 983 367 106 - NIF 00695316A - jffuente@jff-abogados.es Avenida del Euro nº 7 Edificio C, 3ª Planta, Valladolid

Más detalles

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 ANEXO INFORMATIVO

ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 ANEXO INFORMATIVO ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 29 DE NOVIEMBRE DE 2006 ANEXO INFORMATIVO Anexo informativo al punto [4º] del orden del día relativo al tratamiento fiscal de la

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

MODALITATS I PREUS Any 2017

MODALITATS I PREUS Any 2017 MODALITATS I PREUS Any 2017 CARACTERÍSTIQUES SERVEIS OPCIONALS Dret de vot i decisió a l Assemblea General de Socis. Títol Social en propietat que li assegura la seva permanència en el Club per temps indefinit,

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Prof. Álvaro Salas Suárez

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS. Prof. Álvaro Salas Suárez IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS Prof. Álvaro Salas Suárez Normativa de referencia Ley 35/2006 Ley del IRPF Real Decreto 1757/2007 que modifica el Real Decreto 439/2007 Reglamento del IRPF

Más detalles

REFORMA FISCAL 2014 NOVEDADES

REFORMA FISCAL 2014 NOVEDADES REFORMA FISCAL 2014 El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma tributaria, que incluye un conjunto de medidas por las que se rebaja la carga fiscal a veinte millones de contribuyentes, sobre todo de

Más detalles

REFORMA IRPF OPERACIONES ANTES UNO DE ENERO DE 2015

REFORMA IRPF OPERACIONES ANTES UNO DE ENERO DE 2015 FLASH ÁREA DERECHO TRIBUTARIO. REFORMA IRPF OPERACIONES ANTES UNO DE ENERO DE 2015 Ahora que conocemos los textos definitivos de la reforma fiscal que entrará en vigor escalonadamente en 2015 y 2016, leyes

Más detalles

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. Sobre la base del previst en els articles 58 i 20.3 apartat i) de la Llei 39/1988,

Más detalles

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

FORMACIÓ BONIFICADA. Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo FORMACIÓ BONIFICADA Gestió de las ajudes per a la formació en les empreses a traves de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo Les empreses que cotitzen a la Seguretat Social per la contingència

Más detalles

Síntesis Reforma fiscal 2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Síntesis Reforma fiscal 2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS En positivo Se reduce la escala general de gravamen estatal: 0 17.707,20 33.007,20 53.407,20 120.000,20 175.000,20 300.000,20 12.45 20.20 34.00 60.00 12.45 20.20 35.20 60.00 2014 (escala general + complementaria)

Más detalles

Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006)

Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006) Nuevo Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006) Aplicable a partir de fecha 1 de enero de 2007 Barcelona, 7 de diciembre de 2006-1- Índice I. Exenciones II. Rendimientos del trabajo

Más detalles

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2015 EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Avenida de Burgos, 17 3º 28036 Madrid Tel.+34 91 561 51 01

Más detalles

Impuesto Renta. Información de tu interés. adelante.

Impuesto Renta. Información de tu interés. adelante. Impuesto Renta Información de tu interés. A continuación te informamos, de forma resumida, de la normativa a aplicar en los diferentes productos financieros para la declaración de los Impuestos de Renta

Más detalles

Reforma fiscal 2015. Medidas incluidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) Circular informativa

Reforma fiscal 2015. Medidas incluidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) Circular informativa Circular informativa Reforma fiscal 2015 Medidas incluidas en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) Legal- Tributario- Consultoría Enero de 2015 Introducción El pasado

Más detalles

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014.

PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014. PRINCIPALES NOVEDADES DEL IRPF EN EL EJERCICIO 2.014. 1.-Exenciones. Se limita a la cantidad de 180.000 euros, el importe de la exención de las indemnizaciones por despido o cese del trabajador contempladas

Más detalles

NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES

NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES info Publicación de actualidad normativa Nº 17 Enero 2012 NOVEDADES TRIBUTARIAS DEL RD - LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES en materia Presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit

Más detalles

---------- GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A LA FAMÍLIA ----------

---------- GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A LA FAMÍLIA ---------- ---------- GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A LA FAMÍLIA ---------- PRESENTACIÓ La Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família té com a objectiu principal donar suport a totes les famílies

Más detalles

Dirección: C/ Álamos nº 42, 2º 29012 Málaga T: 952 220 950 F: 952 217 441 musashi@musashi.es

Dirección: C/ Álamos nº 42, 2º 29012 Málaga T: 952 220 950 F: 952 217 441 musashi@musashi.es AVANCE REFORMA FISCAL 2016 Resumen reformas del Real Decreto-Ley 9/2015, de 2015, de 10 de julio con efectos 12 de julio de 2015 Dirección: C/ Álamos nº 42, 2º 29012 Málaga T: 952 220 950 F: 952 217 441

Más detalles

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades

Breu tutorial actualització de dades ATRI. El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades Breu tutorial actualització de dades ATRI El Departament al portal ATRI i no directament a les persones afectades El Departament informa al portal ATRI (i no directament a les persones afectades): El no

Más detalles

Página 1 de 2 Nueva Consulta Ver Consulta.EN NUM-CONSULTA (V0853-13) NUM-CONSULTA V0853-13 ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas FECHA-SALIDA 19/03/2013 NORMATIVA RDLey 12/2012 art. 1.Primero.Cuatro

Más detalles

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS. Rentas exentas

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSÍCAS. Rentas exentas PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 633/2015, DE 10 DE JULIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, APROBADO POR EL REAL

Más detalles

LEY 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

LEY 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. LEY 35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el día 29 de Noviembre la Reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades,

Más detalles

Real Decreto-Ley de adelanto de la rebaja del IRPF

Real Decreto-Ley de adelanto de la rebaja del IRPF Real Decreto-Ley de adelanto de la rebaja del IRPF Consejo de Ministros 10 de julio de 2015 Evolución de los ingresos tributarios (1996-2015) 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 1996 1997 1998 1999 2000

Más detalles

Reforma incentivos fiscales al mecenazgo

Reforma incentivos fiscales al mecenazgo 11 de diciembre de 2014 ACTUALIDAD NORMATIVA 1. Reforma incentivos fiscales al mecenazgo FUNDACIONES ACOGIDAS A LA LEY 49/2002 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm.

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES

FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES BOLETI N INFORMATIVO Nº 78 INFORMACIÓN COLECTIVO DE PREJUBILADOS FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES APORTACIONES VOLUNTARIAS 1 FISCALIDAD DE LOS PLANES DE PENSIONES. APORTACIONES VOLUNTARIAS. Prácticamente

Más detalles

NewsLetter Asesoría Financiera, S.A.

NewsLetter Asesoría Financiera, S.A. NewsLetter Asesoría Financiera, S.A. NEWSLETTER Nº 29/2015 (14 de julio 2015). ACTUALIDAD FISCAL Ramón Silvestre Ruiz. Socio. Responsable Área de Fiscalidad Medidas urgentes para reducir la carga tributaria

Más detalles