Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions"

Transcripción

1 13 Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions Síntesi / Síntesis / Synthesis

2 Barcelona i neu.

3 Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona elaboren de manera conjunta per tercer any consecutiu aquesta publicació, que recull les principals dades estadístiques de l activitat turística a la ciutat de Barcelona i les comarques de Barcelona. Turisme de Barcelona y la Diputació de Barcelona elaboran de manera conjunta por tercer año consecutivo esta publicación, que recoge los principales datos estadísticos de la actividad turística en la ciudad de Barcelona y en las comarcas de Barcelona. Turisme de Barcelona and Diputació de Barcelona (Barcelona Provincial Council) have drawn up this report together for the third consecutive year. It contains the most important statistical data relating to tourism in both the city and the regions of Barcelona.

4 Índex Índice Index Barcelona pg. 7 Barcelona Barcelona 1 Informació general sobre Barcelona pg. 8 Información general sobre Barcelona General information about Barcelona 2 Característiques de la demanda pg. 9 Características de la demanda Characteristics of the demand 3 Oferta hotelera pg. 10 Oferta hotelera Hotel capacity 4 Perfil del turista pg. 11 Perfil del turista Tourist profile 5 Valoració de Barcelona pg. 13 Valoración de Barcelona Evaluation of Barcelona 6 Turisme de reunions pg. 14 Turismo de reuniones Meetings tourism 7 Productes i serveis de Turisme de Barcelona pg. 15 Productos y servicios de Turisme de Barcelona Products and services of Turisme de Barcelona 8 Visitants als llocs d interès pg. 16 Visitantes de los lugares de interés Visitors to places of interest 9 Aeroport, port (creuers) i AVE pg. 18 Aeropuerto, puerto (cruceros) y AVE Airport, port (cruises) and High-Speed Train 10 Posicionament internacional pg. 19 Posicionamiento internacional International positioning

5 Comarques de Barcelona pg. 21 Comarcas de Barcelona The regions of Barcelona 11 Informació sobre les comarques de Barcelona pg. 22 Información sobre las comarcas de Barcelona Information about the regions of Barcelona 12 Característiques de la demanda pg. 23 Características de la demanda Characteristics of the demand 13 Oferta d allotjament pg. 25 Oferta de alojamiento Accommodation 14 Perfil del turista i visitant pg. 26 Perfil del turista y visitante Tourist and visitor profile 15 Valoració pg. 28 Valoración Evaluation 16 Productes i serveis pg. 29 Productos y servicios Products and services 17 Visitants als principals llocs d interès pg. 31 Visitantes de los principales lugares de interés Visitors to main places of interest 18 Posicionament pg. 32 Posicionamiento Positioning 19 Metodologia pg. 33 Metodología Methodology

6 Centre Cultural el Born. 6

7 Barcelona Turisme de Barcelona és l entitat de promoció turística de la ciutat de Barcelona, creada el 1993 per l Ajuntament de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona. Treballa per captar activitat turística cap a la ciutat i generar així riquesa per al conjunt de la societat catalana. Disposa de la col laboració directa de més de 900 empreses del sector, els membres de Turisme de Barcelona, que aporten finançament i know-how al consorci. Turisme de Barcelona es la entidad de promoción turística de la ciudad de Barcelona, creada el 1993 por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio de Barcelona. Trabaja para captar actividad turística hacia la ciudad y generar así riqueza para el conjunto de la sociedad catalana. Cuenta con la colaboración directa de más de 900 empresas del sector, los miembros de Turisme de Barcelona, que aportan financiación y know-how al consorcio. Turisme de Barcelona is the organisation responsible for promoting Barcelona as a tourist destination. It was founded in 1993 by Barcelona City Council and the Barcelona Chamber of Commerce. It works to attract tourists to the city and in this way generate wealth for Catalan society as a whole. It is helped in this endeavour by more than 900 direct associates in the form of businesses from the sector, the members of Turisme de Barcelona, which provide the consortium with funding and know-how. 7

8 1 Informació general sobre Barcelona Información general sobre Barcelona General information about Barcelona Població a la ciutat Población en la ciudad Population of city 1/1/ Població Àmbit Metropolità Población Ámbito Metropolitano Population of Metropolitan Area Població de Catalunya Población de Cataluña Population of Catalonia 1/1/ Superfície de la ciutat Superficie de la ciudad Area of city 101,4 Km 2 Altitud Altitud Altitude plaça de Sant Jaume Longitud de platges Longitud de playas Total length of beaches 13 m 4,58 km Jardins i parcs urbans Jardines y parques urbanos Gardens and urban parks 85 Temperatura mitjana màx./mín. Temperatura media máx./mín. Max./min. average temperature 20,7ºC / 14,7ºC Edificis declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO Edificios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Buildings on UNESCO s World Heritage list Casa Batlló, Casa Milà La Pedrera, Casa Vicens, Cripta de la Colònia Güell, Sant Pau recinte modernista, Palau Güell, Palau de la Música Catalana, Park Güell i Sagrada Família. 9 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO On UNESCO s Intangible Cultural Heritage of Humanity list Els Castells / Castillos humanos / Human towers ; Dieta mediterrània / Dieta Mediterránea / Mediterranean Diet 2 El 2011 Barcelona va obtenir la certificació En 2011 Barcelona obtuvo la certificación In 2011 Barcelona was awarded the certification Biosphere World Class Destination *Nota: canvi en el criteri de càlcul. *Nota: cambio en el criterio de cálculo. *Note: change in method of calculation. Font / Fuente / Source: elaboració pròpia a partir de dades de l Ajuntament de Barcelona, l INE, l Idescat, l ICUB i Fira de Barcelona. Carril bici* Carril bici* Cycle lanes* 104,9 Km Nombre de fires i salons Número de ferias y salones Number of trade fairs 55 Museus i espais d exposició Museos y espacios de exposición Museums and exhibition spaces 68 Més informació: Más información: Further information: Idiomes Idiomas Languages Moneda Moneda Currency català i castellà catalán y castellano Catalan and Spanish Euro Turisme de facebook.com/visitbarcelona 8

9 2 Characteristics Característiques de la demanda Características de la demanda of the demand Nombre de turistes i pernoctacions en hotels Número de turistas y pernoctaciones en hoteles Number of tourists and overnights in hotels Turistes Turistas -Tourists Pernoctacions Pernoctaciones - Overnights Font / Fuente / Source: Gremi d Hotels de Barcelona per a/para/for Turisme de Barcelona. Cegos ( ) tractament de les dades / tratamiento de los datos / data processing. Percentatge mensual de pernoctacions en hotels 2013 Porcentaje mensual de pernoctaciones en hoteles 2013 Monthly percentage of overnights in hotels 2013 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 5,1 5,2 7,9 8,5 9,9 9,3 Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre 10,6 10,9 9,6 9,9 6,9 6,2 Font / Fuente / Source: Gremi d Hotels de Barcelona per a/para/for Turisme de Barcelona. Cegos ( ) tractament de les dades / tratamiento de los datos / data processing. Percentage d ocupació sobre habitacions i places hoteleres Porcentaje de ocupación sobre habitaciones y plazas hoteleras Monthly percebtage of overnights in hotels Habitacions Habitaciones - Rooms 71,0 84,0 74,8 77,0 76,8 Places Plazas - Beds 58,0 76,3 62,8 67,7 67,5 Font / Fuente / Source: Gremi d Hotels de Barcelona per a/para/for Turisme de Barcelona. Cegos ( ) tractament de les dades / tratamiento de los datos / data processing. Estada mitjana en hotels Estancia media en hoteles Average hotel stay Nombre de nits Noches - Nights 2,19 2,48 2,10 2,14 2,18 Font / Fuente / Source: Gremi d Hotels de Barcelona per a / para / for Turisme de Barcelona. Cegos ( ) tractament de les dades / tratamiento de los datos / data processing. Grau de repetitivitat (%) Grado de repetitividad (%) Repeat visits (%) a visita 1a visita - 1st visit 20,9 42,2 43,3 53,7 52,7 2a visita 2a visita - 2nd visit 9,9 13,4 23,5 14,8 13,7 3a visita o més 3a visita o más - 3rd visit or more 69,2 44,4 29,9 25,7 28,3 NS/NC / DK/NR - - 3,3 5,8 5,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Font / Fuente / Source: Instituto DYM per a / para / for Turisme de Barcelona. Estadística oficial / Official statistics. 9

10 3 Oferta hotelera Oferta hotelera Hotel capacity Nombre d hotels Número de hoteles Number of hotels 31/12/90 31/12/00 31/12/10 31/12/12 31/12/13 > H5* H4* H3* H2* H1* A determinar Total Nombre d habitacions Número de habitaciones Number of rooms 31/12/90 31/12/00 31/12/10 31/12/12 31/12/13 > H5* H4* H3* H2* H1* A determinar Total Nombre de places Número de plazas Number of beds 31/12/90 31/12/00 31/12/10 31/12/12 31/12/13 > H5* H4* H3* H2* H1* A determinar Total Previsió d evolució del nombre d habitacions per categories Previsión de evolución del número de habitaciones por categorías Forecast evolution of the number of rooms by categories * * * 2* 0 1* 31/12/09 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14 1 Font / Fuente / Source: Turisme de Barcelona i / y / and BRIC Consulting ( Informe del mercado de Hoteles de Barcelona ). Dades a la ciutat de Barcelona / Datos de ciudad de Barcelona / Barcelona city data. 1 Previsió / Previsión / Forecast. 10

11 4 Tourist Perfil del turista Perfil del turista profile Turistes segons motiu de viatge Turistas según motivo del viaje Tourists according to purpose of visit 1990% 2000% 2010% 2012% 2013% 2013 Vacances Vacacional - Vacation 22,7 51,5 50,1 50,4 50, Professional Profesional - Professional 69,1 45,7 42,0 41,0 40, Personal i altres Personal y otros - Personal and others 8,2 2,8 7,9 8,6 8, Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Turistes segons nacionalitat Turistas según nacionalidad Tourists by country of origin 2011% 2012% 2013% 2013 Estat espanyol / Spain 23,6 21,8 20, Catalunya / Catalonia 5,8 5,7 5, Madrid 5,6 4,7 4, Andalusia / Andalucia 2,2 1,9 1, País Valencià / Valencia 2,0 1,7 1, Altres / Others 8,0 7,8 6, Europa* / Europe* 51,2 51,5 53, França / France 8,0 7,7 8, Regne Unit / United Kingdom 7,2 8,0 8, Alemanya / Germany 5,4 5,6 6, Itàlia / Italy 7,6 6,6 5, Altres Europa / Other Europe 23,0 23,6 24, Altres països / Other countries 25,2 26,7 26, Estats Units / USA 8,2 8,5 8, Resta d Amèrica / Rest of America 7,7 7,4 6, Japó / Japan 2,1 2,2 2, Resta del món / Rest of the World 7,2 8,6 9, Total 100,0 100,0 100, * Sense Estat espanyol / Sin Estado español / not including Spain. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l Idescat i de l Enquesta d Ocupació Hotelera de l INE. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Idescat y de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Source: own elaboration based on data from Idescat and INE. Despesa internacional per països amb targeta de crèdit Gasto internacional por países con tarjeta de crédito International credit card spending by countries % % var 13/12 1. França / France ,8 29,5 2. Itàlia / Italy ,0 15,4 3. Regne Unit / United Kingdom ,7 46,1 4. Estats Units / USA ,5 18,0 5. Rússia / Russia ,9 44,9 Total (totes nacionalitats) ,0 28,7 Font: elaboració pròpia a partir de dades de despesa internacional amb targetes de crèdit emeses a l estranger. Fuente: elaboración propia a partir de datos de gasto internacional con tarjetas de crédito emitidas en el extranjero. Source: own elaboration based on spending with credit cards issued outside Spain. 11

12 Turistes segons el gènere (%) Turistas según género (%) Tourists according to gender (%) Homes Hombres - Men 80,0 59,5 60,4 58,7 58,3 Dones Mujeres - Women 20,0 40,5 39,6 41,3 41,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Font / Fuente / Source: Instituto DYM per a/para/for Turisme de Barcelona. Estadística oficial / Official statistics. Turistes segons edat (%) Turistas según edad (%) Tourists according to age (%) anys años ,7 1,6 0,6 0,7 0, anys años ,8 8,2 3,3 2,8 3, anys años ,3 24,3 21,6 14,0 15, anys años ,9 37,7 34,4 35,8 34, anys años ,5 23,4 27,7 30,1 31,7 55 anys o més 55 años o más ,8 4,8 12,4 16,6 14,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Font / Fuente / Source: Instituto DYM per a/para/for Turisme de Barcelona. Estadística oficial / Official statistics. Mitjà de transport utilitzat (%) Medio de transporte utilizado (%) Means of transport (%) Avió Avión - Plane 61,4 68,4 75,8 74,4 76,1 Ferrocarril Ferrocarril - Train 11,0 10,5 11,2 12,5 9,5 Cotxe Coche - Car 22,8 15,0 8,4 7,4 9,4 Autocar Autocar - Coach 2,8 3,8 3,8 5,5 4,7 Altres Otros - Others 2,0 2,3 0,8 0,2 0,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Font / Fuente / Source: Instituto DYM per a/para/for Turisme de Barcelona. Estadística oficial / Official statistics. 12 El Born.

13 5 Evaluation Valoració de Barcelona Valoración de Barcelona of Barcelona Opinió sobre diferents aspectes de Barcelona (escala d 1 a 10) Opinión sobre diferentes aspectos de Barcelona (escala de 1 a 10) Opinion about different aspects of Barcelona (scale of 1 to 10) Oferta arquitectònica Oferta arquitectónica - Architecture 9,21 2 Oferta cultural Oferta cultural - Culture 8,82 3 Platges Playas - Beaches 8,75 4 Caràcter dels ciutadans Carácter de los ciudadanos - Character of the local people 8,71 5 Oferta comercial Oferta comercial - Shopping 8,60 6 Oci i entreteniment Ocio y entretenimiento - Leisure and entertainment 8,51 7 Infraestructures Infraestructuras - Infrastructures 8,50 8 Senyalització i informació Señalización e información - Signage and information 8,50 9 Oferta hotelera Oferta hotelera - Hotels 8,44 10 Oferta de restaurants Oferta de restaurantes - Restaurants 8,44 11 Transport públic Transporte público - Public transport 8,34 12 Qualitat/preu oferta comercial Calidad/precio oferta comercial - Value for money of shopping 8,26 13 Qualitat/preu oferta restauració Calidad/precio oferta restauración - Value for money of restaurants 8,26 14 Qualitat/preu oferta hotelera Calidad/precio oferta hotelera - Value for money of hotels 8,23 15 Neteja general Limpieza general - General cleanliness 7,95 16 Oferta bars Bares - Bars 7,91 17 Qualitat/preu bars Calidad/precio bares - Value for money of bars 7,79 18 Contaminació atmosfèrica Contaminación atmosférica - Atmospheric pollution 7,57 19 Seguretat ciutadana Seguridad ciudadana - Safety in the city 7,46 20 Soroll Ruido - Noise 7,15 Valoració global Valoración global - Global evaluation 8,42 Font / Fuente / Source: Instituto DYM per a/para/for Turisme de Barcelona. Estadística oficial / Official statistics. 13

14 6 Meetings Turisme de reunions Turismo de reuniones tourism Nombre de reunions Número de reuniones Number of meetings Congressos Jornades i cursos Convencions i incentius Total Nombre de delegats Número de delegados Number of delegates Congresos Jornades i cursos Convencions i incentius Total Nombre de reunions segons l origen Número de reuniones según el origen Number of Spanish v. international meetings Congressos Jornades Convencions Total % i cursos i incentius Estat espanyol ,6 Internacional ,8 N.d ,6 Total ,0 Nombre de delegats segons l origen Número de delegados según el origen Number of delegates according to origin Congressos Jornades Convencions Total % i cursos i incentius Estat espanyol ,5 Internacional ,0 N.d ,5 Total ,0 Font: informe Estadístiques de reunions: congressos, convencions i incentius a Barcelona 2013, elaborat pel Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona. Fuente: informe Estadísticas de reuniones: congresos, convenciones e incentivos en Barcelona 2013 elaborado por el Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona. Source: Congress Statistics Barcelona 2013 compiled by the Barcelona Convention Bureau. 14

15 7 Products Productes i serveis de Turisme de Barcelona Productos y servicios de Turisme de Barcelona and services of Turisme de Barcelona Nombre d usuaris del Barcelona Bus Turístic Número de usuarios del Barcelona Bus Turístic Number of Barcelona Bus Turístic users Barcelona Bus Turístic Nombre de Barcelona Cards venudes Número de Barcelona Cards vendidas Number of Barcelona Cards sold Barcelona Card Nombre d usuaris del Barcelona Walking Tours Número de usuarios del Barcelona Walking Tours Number of Barcelona Walking Tours clients Barcelona Walking Tours Consultes i persones als punts d informació turística el 2013 Consultas y personas en los puntos de información turística en 2013 Enquiries and people at tourist information points in 2013 Punts d informació Consultes % Persones % Puntos de información - Information points Consultas - Enquires Personas - People Total cabines* Cabinas* - Information points* , ,5 Oficines Oficinas - Offices Pl. Catalunya , ,0 Aeroport** , ,4 Sants , ,3 Moll Adossat*** , ,6 Pl. Sant Jaume , ,8 Telèfon turístic Teléfono turístico - Call centre , ,5 Correu electrònic Correo electrónico , ,8 Correu Correo - Mail , ,1 Total , ,0 * Cabines: Estació de Sants, Sagrada Família, Sagrada Família 2, Bergara, Cabina Nord, Cabina Sud, Cabina Estació del Nord, Rambla, Plaça Espanya, Col legi d Arquitectes i Triangle. ** Aeroport. Terminals 1 i 2. *** Moll Adossat: Mostrador WTC nord i sud, i terminals A, B, C i D. Obert els dies d escales de creuers / Abierto los días de escalas de cruceros / Open during transit calls. 15

16 8 Visitors Visitants als llocs d interès Visitantes a los lugares de interés to places of interest Top EIA Pr Basílica de la Sagrada Família MC Pr L Aquàrium de Barcelona MC Pr Museu FC Barcelona ELL P Poble Espanyol de Barcelona EIA P Castell de Montjuïc MC P Parc Zoològic de Barcelona EIA P La Pedrera MC P Museu Picasso MC P CosmoCaixa Barcelona CE Pr CaixaForum Barcelona Total P: públic / público / public. Pr: privat / privado / private. Museus i col leccions (MC) L Aquàrium de Barcelona Museu FC Barcelona Parc Zoològic de Barcelona Museu Picasso CosmoCaixa Barcelona El Born Centre Cultural (1) Museu Nacional d Art de Catalunya Museu d Història de Barcelona. MUHBA Fundació Joan Miró Museu d Art Contemporani de Barcelona. MACBA Museu Marítim de Barcelona MMB (1) Museu Egipci de Barcelona Fundació Fran Daurel Museu de Cera de Barcelona Museu de Ciències Naturals de Barcelona Museu de la Xocolata Museu dels Autòmats del Tibidabo Museu d Història de Catalunya Museu Europeu d Art Modern de Barcelona. MEAM Fundació Antoni Tàpies Museu Olímpic i de l Esport Joan Antoni Samaranch Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes Museu de l Eròtica Museu d Idees i Invents de Barcelona. MIBA Museu Frederic Marès Museu de la Música Museu d Arqueologia de Catalunya Museu del Modernisme Català Altres* Total * Altres: Can Framis F. Vila Casas, F. Suñol, M. de la Moto, Hash Marihuana Cànyem & Hemp Museum, F. Francisco Godia, Col lecció de Carrosses Fúnebres, M. de la Ceràmica, M. Geològic del Seminari de Barcelona, M. del Perfum. Fundació Planas Giralt, M. del Disseny i M. Barbier-Mueller d Art Precolombí. (1) Equipament parcialment tancat / Equipamiento parcialmente cerrado / Attraction partially closed. 16

17 Centres d exposicions (CE) CaixaForum Barcelona Palau Robert Centre de Cultura Comtemporània de Barcelona. CCCB La Virreina. Centre de la Imatge Arts Santa Mònica La Capella Arxiu Històric de Barcelona Altres* Total *Altres: Arxiu Fotogràfic de Barcelona, F. Foto Colectània, Fabra i Coats Centre d Art Contemporani de Barcelona i Espais VolART i VolART2 F.Vila Casas. Espais d Interès Arquitectònic (EIA) Basílica de la Sagrada Família Castell de Montjuïc La Pedrera Casa Batlló Casa-Museu Gaudí (Park Güell) Espais Patrimonials del MUHBA Palau Güell Palau de la Música Catalana (visites limitades) Pavelló Mies van der Rohe Altres* Total *Altres: Sant Pau, recinte Modernista, Gran Teatre del Liceu (rutes guiades), Pavellons Güell i Palau Montaner. Espais de lleure (ELL) Poble Espanyol de Barcelona Parc d Atraccions Tibidabo Parc del Laberint (entrades venudes) Imax Mirador de Colom (1) Altres* Total * Altres: Torre de Collserola. (1) Equipament parcialment tancat / Equipamiento parcialmente cerrado / Attraction partially closed. Altres Otros Others Transports singulars Barcelona Bus Turístic Telefèric de Montjuïc Funicular del Tibidabo Tramvia Blau Las Golondrinas Total TOTAL LLOCS D INTERÈS Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l ICUB i equipaments / Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el ICUB y equipamientos. / Source: Own elaboration based on data provided by the Institut de Cultura de Barcelona and the facilities themselves. 17

18 9 Airport, Aeroport, Port (creuers) i AVE Aeropuerto, Puerto (cruceros) y AVE port (cruises) and High-Speed Train Passatgers a l aeroport de Barcelona Pasajeros en el aeropuerto de Barcelona Barcelona airport passenger traffic Estat espanyol* Internacional Regular BCN-MAD n.d Total Font/Fuente/Source: AENA. 2013: dades provisionals / datos provisionales / provisional data. * Resta d Estat espanyol sense sumar els Regulars BCN-MAD. Resto del Estado español sin sumar los Regulares BCN-MAD. Passengers from the rest of Spain not including Regular BCN-MAD passengers. Viatgers de l AVE Viajeros del AVE High-Speed Train travellers Barcelona - Madrid Font / Fuente / Source: RENFE Inclou ambdues direccions / Incluye ambas direcciones / In both directions. Passatgers de creuers Pasajeros de cruceros Cruise passengers Embarcament Embarque - Boarding n.d Desembarcament Desembarque - Disembarking n.d Trànsit Tránsito - Transit n.d Total Creuers Cruceros - Cruises Font / Fuente / Source: Port de Barcelona Passatgers de ferri Pasajeros de ferry Ferry passengers Total n.d Font / Fuente / Source: Port de Barcelona Trajectes 2013 / Trayectos 2013 / Routes 2013: Trasmediterranea i Baleària: Palma de Mallorca, Eivissa i Menorca i Port de Ciutadella (Menorca). Grimaldi Lines: Civitavecchia, Porto Torres, Livorno i Tànger. Grandi Navi Veloci: Gènova i Tànger. 18

19 10 International Posicionament internacional Posicionamiento internacional positioning Rànquing de les principals ciutats turístiques europees Ranking de las principales ciudades turísticas europeas Ranking of principal European city tourist destinations Turistes % var. 2013/ Londres*/**/*** ,49 2 París ,61 3 Berlín** ,19 4 Roma ,51 5 Barcelona ,85 6 Madrid** ,48 Turistes internacionals % var. 2013/ Londres*/**/*** ,99 2 París ,06 3 Roma ,38 4 Barcelona ,69 5 Viena*/** ,47 Font: elaboració pròpia a partir de dades del TourMIS i altres fonts. Fuente: elaboración propia a partir de datos del TourMIS y otras fuentes. Source: own elaboration based on data provided by TourMIS and other sources. Altres fonts d interès: ECM Benchmarking Report Otras fuentes de interés: ECM Benchmarking Report Additional information: ECM Benchmarking Report * Ciutat i àrea metropolitana Ciudad y área metropolitana City and the metropolitan area. ** Hotels i altres tipus d allotjament de pagament Hoteles y otros tipos de alojamiento de pago Hotels and other types of paid accommodation. *** Inclou visites a amics i familiars Incluye visitas a amigos y familiares Visits to friends and relatives included. 1 Estimació Estimación Estimate. Cabina d Informació Turística de La Rambla. 19

20 Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona. Óscar Rodbag. Fundació Cardona Històrica. 20

21 Comarques de Barcelona La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona gestiona la promoció i l organització turística de les comarques de Barcelona, un territori ordenat turísticament en tres marques: Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus. Costa Barcelona comprèn tota la franja litoral i l entorn més proper a la capital, amb nuclis internacionalment reconeguts com: Sitges, Calella, Santa Susanna, Terrassa, Sant Cugat del Vallès i Castelldefels. Paisatges Barcelona és un mosaic de paisatges d interior de turisme rural, natural, cultural i actiu de gran interès. I Pirineus, destinació de muntanya, inclou la comarca del Berguedà. Una oferta, en conjunt, diversificada i complementària a la de la capital. La Gerencia de Servicios de Turismo de la Diputació de Barcelona gestiona la promoción y la organización turística de las comarcas de Barcelona, un territorio ordenado turísticamente en tres marcas: Costa Barcelona, Paisatges Barcelona y Pirineus. Costa Barcelona comprende toda la franja litoral y el entorno más próximo a la capital, con núcleos turísticos internacionalmente reconocidos como: Sitges, Calella, Santa Susanna, Terrassa, Sant Cugat del Vallès y Castelldefels. Paisatges Barcelona es un mosaico de paisajes de interior de turismo rural, natural, cultural y activo de gran interés. Y Pirineus, destino de montaña, incluye la comarca del Berguedà. Una oferta, en conjunto, diversificada y complementaria a la de la capital. Gerència de Serveis de Turisme (Tourism Services Management) of Diputació de Barcelona (Barcelona Provincial Council) manages the promotion and organisation of tourism in the province of Barcelona, which includes three areas of interest to tourists: Costa Barcelona, Paisatges Barcelona and Pirineus. Costa Barcelona includes all the coastline and the area close to the capital, with internationally renowned towns such as Sitges, Calella, Santa Susanna, Terrassa, Sant Cugat del Vallès and Castelldefels. Paisatges Barcelona is a mosaic of inland landscapes with rural, cultural and active tourism destinations of great interest. And Pirineus, a mountain destination, includes the Berguedà region. Together, they offer a wide range of attractions to complement those of the capital. 21

Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions

Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions 13 Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions Síntesi / Síntesis / Synthesis Barcelona i neu. Turisme de

Más detalles

Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions

Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions 14 Estadístiques de turisme a Barcelona i comarques Estadísticas de turismo en Barcelona y comarcas Tourism statistics in Barcelona and regions Síntesi / Síntesis / Synthesis Turó de l Home (Parc Natural

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province 12 ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province Síntesi / Síntesis / Synthesis ÍNDEX Índice - Index PRESENTACIÓ

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province 11 ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA I PROVÍNCIA Estadísticas de turismo en Barcelona y provincia Tourism statistics for Barcelona and province Síntesi / Síntesis / Synthesis ÍNDEX Índice - Index PRESENTACIÓ

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics 10 ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics Síntesi Edita: Turisme de Barcelona. Abril 2011 Col laboren / Colaboran / With the support: Consultores

Más detalles

BARCELONA. Estadístiques de turisme 2004 Estadísticas de turismo 2004 Tourism statistics 2004

BARCELONA. Estadístiques de turisme 2004 Estadísticas de turismo 2004 Tourism statistics 2004 BARCELONA Estadístiques de turisme 2004 Estadísticas de turismo 2004 Tourism statistics 2004 Índex / Índice / Index Turisme de Barcelona................................................... 4 Informació

Más detalles

Turisme. Índex de taules

Turisme. Índex de taules 13 TURISME 367 Turisme Índex de taules 1.1. Oferta d'allotjament en hotels i pensions. 2010-2014 1.2. Oferta d'allotjament en hotels i pensions per districtes. 2010-2014 1.3. Hotels, hotels-apartament

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de Turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de Turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics 09 ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de Turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics Síntesi ÍNDEX Índice - Index PÀG Edita: Turisme de Barcelona. Abril 2010 Col laboren / Colaboran

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics 2008 TURISME DE BARCELONA El Consorci Turisme de Barcelona és l entitat de promoció turística de la

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics 2009 TURISME DE BARCELONA El Consorci Turisme de Barcelona és l entitat de promoció turística de la

Más detalles

TURISME DE BARCELONA

TURISME DE BARCELONA TURISME DE BARCELONA 2014 Esta presentación está sujeta a derechos de autor y no puede ser copiada o utilizada sin la aceptación expresa de Turisme de Barcelona Barcelona Capital de Catalunya 1,6 M. habitantes

Más detalles

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA AÑO 2012 CENTRO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA

INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA AÑO 2012 CENTRO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA AÑO 2012 CENTRO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA Una manera de hacer Europa Proyecto de la Oficina de Turismo Madrid Visitors & Convention Bureau financiado al 50% por el FONDO

Más detalles

BARCELONA CARD Discover Barcelona at your leisure... while saving money!!!

BARCELONA CARD Discover Barcelona at your leisure... while saving money!!! BARCELONA CARD Discover Barcelona at your leisure... while saving money!!! What does it include? Public Transport: Underground and TMB city buses, FGC suburban train network, trams, airport shuttle and

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics Formació d un Castell / Formación de un Castell / Building a Human Tower ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics TURISME DE BARCELONA Turisme

Más detalles

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DEL SIGLO XXI

LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DEL SIGLO XXI LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DEL SIGLO XXI 1 Reflexiones 1) De la economía productiva a la economía dustributiva. La globalización. 2) De la Ciudad Industrial a la Ciudad de Servicios. La terciarización

Más detalles

Case Studies de Best Practices

Case Studies de Best Practices Turismo sustentável e os Novos Mercados Case Studies de Best Practices Porto, 17 Maio de 2007 Cómo Barcelona se convierte en destino turístico Gabriel Guilera Turisme de Barcelona La irrupción turística

Más detalles

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING TESIS PARA OBTENER EL GRADO

Más detalles

La experiencia de los equipamientos culturales de la ciudad de Barcelona

La experiencia de los equipamientos culturales de la ciudad de Barcelona La experiencia de los equipamientos culturales de la ciudad de Barcelona El modelo de trabajo de los museos de la ciudad Jornada Conocer los Públicos de la Cultura. 16-17 septiembre 2010 Introducción Por

Más detalles

Informe activitat turística Comissió d Economia i Hisenda

Informe activitat turística Comissió d Economia i Hisenda Informe activitat turística Comissió d Economia i Hisenda 17 de Novembre de 2015. 1 Comissió d Economia i Hisenda 17 de Novembre de 2015. 01 Dades d activitat turística 2 Quantificació de visitants 2013

Más detalles

CPTM. Travel Agent Database Build

CPTM. Travel Agent Database Build CPTM Travel Agent Database Build Table of Contents Purpose Methodology Agent Survey Results USA Regional Office Canada Regional Office Europe South America Continental Country Comparison Recap Methodology

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

02 Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: el mercado británico [ 2005 ]

02 Mercados emisores de turismo hacia Andalucía: el mercado británico [ 2005 ] Edita Edita: Elaboración: Teléfono: Fax: Correo electrónico: Deposito Legal: Impresión: Foto de portada: Junta de Andalucía Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Turismo Andaluz, S. A. Unidad de Análisis

Más detalles

Smartour Barcelona. Julio 2012. www.smartourtravel.com

Smartour Barcelona. Julio 2012. www.smartourtravel.com Smartour Barcelona Videoguía virtual inteligente basada en contenidos audiovisuales geo-referenciados (mediante GPS), para la promoción turística y cultural de Barcelona Julio 2012 1. Antecedentes. El

Más detalles

5. Singapur. 35. Valencia 6. Italia. 6. Madrid. 120. Bilbao 7. Japón. 7. Istanbul. 178. Málaga 8. China R. P. 8. Lisboa

5. Singapur. 35. Valencia 6. Italia. 6. Madrid. 120. Bilbao 7. Japón. 7. Istanbul. 178. Málaga 8. China R. P. 8. Lisboa Previsión del impacto económico de los viajes de negocios (en billones de dólares) Fuente: WTTC World Travel & Tourism Council. 2011. Ranking ICCA The Association Meetings Market - 2010 Países Ciudades

Más detalles

Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona

Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona Presentació de la nova marca turística de la província de Barcelona Roda de premsa Barcelona, 9 de gener de 2012 El Pla de màrqueting Un full de ruta per definir l actuació de màrqueting i promoció de

Más detalles

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics

ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics 07 ESTADÍSTIQUES DE TURISME A BARCELONA Estadísticas de turismo en Barcelona Barcelona Tourism Statistics Provisional Edita: Turisme de Barcelona Disseny: Postdata, disseny i comunicació Fotografies /

Más detalles

INFORMES DE MERCADOS EMISORES:

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO ESTADOUNIDENSE EN LA COMUNITAT VALENCIANA > Fecha realización: julio 215 EVOLUCIÓN PERFIL Características generales del emisor estadounidense VOLUMEN DESTINOS INTERNACIONALES 68,3 millones de estadounidenses

Más detalles

ÍNDICE index. THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05. THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9

ÍNDICE index. THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05. THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9 MICE ÍNDICE index THB El Cid**** {Playa de Palma, Mallorca} 04-05 THB Los Molinos**** {Ibiza Ciudad, Ibiza} 06-0 9 THB Torrequebrada**** {Benalmádena Costa, Málaga} 10-15 PALMA IBIZA MÁLAGA NEGOCIOS BUSINESS

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

Área de Estadística e Investigación de Mercados Turismo Hotelero en Andalucía 2010 página 1/9 LA DEMANDA DE TURISMO HOTELERO EN ANDALUCÍA

Área de Estadística e Investigación de Mercados Turismo Hotelero en Andalucía 2010 página 1/9 LA DEMANDA DE TURISMO HOTELERO EN ANDALUCÍA página 1/9 LA DEMANDA DE TURISMO HOTELERO EN ANDALUCÍA AÑO 2010 página 2/9 Según el Instituto Nacional de Estadística, durante 2010 se alojaron en los hoteles andaluces un total de 14.396.885 viajeros,

Más detalles

Balance Turístico Anual Provincia de Sevilla

Balance Turístico Anual Provincia de Sevilla 2014 Balance Turístico Anual Provincia de Sevilla Principales indicadores de la actividad turística en la Provincia de Sevilla Informe elaborado con datos disponibles a 10 de febrero de 2014 1 ENCUESTA

Más detalles

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA INCREMENTO DEL TURISMO NACIONAL

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA INCREMENTO DEL TURISMO NACIONAL OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 3º TRIMESTRE 2013 1. Oferta y Demanda Hotelera INCREMENTO DEL TURISMO NACIONAL Durante este trimestre, que coincide con los meses estivales ha descendido

Más detalles

>> Tarragona. en cifras. Turismo, cultura y comercio activo

>> Tarragona. en cifras. Turismo, cultura y comercio activo >> Tarragona en cifras >> Turismo, cultura y comercio activo 06 >> Tarragona en cifras Tarragona, Patrimonio Mundial por la UNESCO por su conjunto arqueológico de Tárraco, forma parte del selectivo grupo

Más detalles

Perfil y pautas de comportamiento de los turistas europeos en viajes de tipo City Break

Perfil y pautas de comportamiento de los turistas europeos en viajes de tipo City Break Encuentro Sectorial Universidad-Empresa. COMERCIO Y CIUDAD. NUEVOS RETOS Perfil y pautas de comportamiento de los turistas europeos en viajes de tipo City Break Jon Charterina A. Profesor Titular Dpto.

Más detalles

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011

La nupcialitat a Catalunya l any 2011. Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 28 de novembre del 2012 La nupcialitat a Catalunya l any 2011 Els matrimonis a Catalunya disminueixen per tercer any consecutiu, amb una reducció del 5% l any 2011 L edat mitjana al primer matrimoni se

Más detalles

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA BUENOS DATOS PARA EL COMIENZO DEL AÑO

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA BUENOS DATOS PARA EL COMIENZO DEL AÑO OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 1º TRIMESTRE 214 BUENOS DATOS PARA EL COMIENZO DEL AÑO 1. Oferta y Demanda Hotelera El primer trimestre de 213 nos deja unos datos positivos para el turismo

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

MERCADO MERCADO ALEMÁN

MERCADO MERCADO ALEMÁN > noviembre 2013 1 Índice EL PRODUCTO DE SOL Y PLAYA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 1 2 3 Oferta. Medio físico Oferta reglada Demanda. Análisis cuantitativo Análisis cualitativo Principales actuaciones impulsadas

Más detalles

8. Ficha técnica. Afluencia turística

8. Ficha técnica. Afluencia turística 8. Ficha técnica Afluencia turística En el cálculo de la afluencia de turistas de alojamiento colectivo a la Región de Murcia las estimaciones se han basado en las diferentes Encuestas de Ocupación en

Más detalles

I ENCUENTRO LUSO-IBÉRICO CDG - DÍAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2011: I LUSO-HISPANIC CDG MEETING- DAYS 21 TO 23 OF OCTOBER 2011:

I ENCUENTRO LUSO-IBÉRICO CDG - DÍAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2011: I LUSO-HISPANIC CDG MEETING- DAYS 21 TO 23 OF OCTOBER 2011: I ENCUENTRO LUSO-IBÉRICO CDG - DÍAS 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2011: I LUSO-HISPANIC CDG MEETING- DAYS 21 TO 23 OF OCTOBER 2011: Por favor, envíe esta ficha de inscripción a: sindromecdg@gmail.com Please,

Más detalles

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EVOLUCIÓN POSITIVA DEL TURISMO

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EVOLUCIÓN POSITIVA DEL TURISMO OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 3º TRIMESTRE 2014 1. Oferta y Demanda Hotelera EVOLUCIÓN POSITIVA DEL TURISMO Las cifras del tercer trimestre del año siguen reflejando signos de crecimiento

Más detalles

Hotel Occupancy Survey (EOH)

Hotel Occupancy Survey (EOH) Hotel Occupancy Survey (EOH) Former Guests staying at hotels (MVEH) July 2003 Provisional data 1. Number of guests, overnight stays and average stay by categories of establishment Category Number of guests

Más detalles

Observatorio de Turismo Bizkaia INFORME SEMANA SANTA

Observatorio de Turismo Bizkaia INFORME SEMANA SANTA Observatorio de Turismo Bizkaia INFORME SEMANA SANTA 2015 Esta Semana Santa 2015, El Observatorio Turístico de Bizkaia se ha centrado en recoger muestras diferenciadas y previamente definidas de turistas,

Más detalles

Viladecans Business Park

Viladecans Business Park Business Park experiencia + futuro Business Park es la mejor alternativa para la localización de una empresa en el área de : se integra en una zona con un potencial en continuo desarrollo y con una conectividad

Más detalles

Av. de Bellissens, 40 43204 Reus 977 326 363 info@firareus.com www.firareus.com

Av. de Bellissens, 40 43204 Reus 977 326 363 info@firareus.com www.firareus.com Av. de Bellissens, 40 43204 977 326 363 info@firareus.com www.firareus.com planta baixa / planta baja / ground floor Restaurant Restaurante Restaurant Sala 2 Sala 1 Sala 2 Hall 2 Sala 1 Hall 1 Sala Polivalent

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

Perfil del turista que visita la. Comunitat Valenciana. Resultados año 2013

Perfil del turista que visita la. Comunitat Valenciana. Resultados año 2013 Perfil del turista que visita la Comunitat Valenciana Resultados año 213 Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació octubre 214 DEMANDA NACIONAL Volumen de los viajes de los españoles con destino

Más detalles

Balance anual de 2013 del Turismo de Sevilla El Ayuntamiento Informa. Indicadores Turísticos de la Ciudad de Sevilla

Balance anual de 2013 del Turismo de Sevilla El Ayuntamiento Informa. Indicadores Turísticos de la Ciudad de Sevilla Balance anual de 2013 del Turismo de Sevilla El Ayuntamiento Informa Indicadores Turísticos de la Ciudad de Sevilla 3 de febrero de 2014 Encuesta de Coyuntura Turística de la Ciudad de Sevilla Número de

Más detalles

ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO DE DICIEMBRE DE 2010.

ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO DE DICIEMBRE DE 2010. ENCUESTA DE VISITANTES A PUNTOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO DE DICIEMBRE DE 2010. Abril, 2011. 1 ÍNDICE. 1. Introducción. 2. Breve nota metodológica

Más detalles

MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected. Resultados España

MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected. Resultados España MCDC Marketers & Consumers Digital & Connected Resultados España EUROPEOS EN LA RED Completa información sobre los consumidores europeos online Actividades realizadas y actitudes; engagement Encuesta online

Más detalles

EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2014

EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2014 EL TURISMO EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2014 PRESENTACIÓN El año 2014 ha estado caracterizado por la consolidación de la recuperación de la demanda turística en la Comunitat Valenciana, con cerca de 22,9

Más detalles

CPTM. Travel Agent Database Build

CPTM. Travel Agent Database Build CPTM Travel Agent Database Build Table of Contents Purpose Methodology Agent Survey Results USA Regional Office Recap Methodology Gather agency e-mail addresses through the IATA/IATAN Global Source Put

Más detalles

Queremos darte una calurosa bienvenida, desearte una estancia muy agradable y confortable con nosotros, y unos días de gran felicidad en Barcelona.

Queremos darte una calurosa bienvenida, desearte una estancia muy agradable y confortable con nosotros, y unos días de gran felicidad en Barcelona. Queremos darte una calurosa bienvenida, desearte una estancia muy agradable y confortable con nosotros, y unos días de gran felicidad en Barcelona. En este documento encontrarás información transporte

Más detalles

Transports Metropolitans de Barcelona. Presentación institucional Septiembre 2015

Transports Metropolitans de Barcelona. Presentación institucional Septiembre 2015 Transports Metropolitans de Barcelona Presentación institucional Septiembre 2015 Qué es TMB? 2 Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es la denominación común de las empresas Ferrocarril Metropolità

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

1.INTRODUCCIÓN...4 2.OFERTA TURÍSTICA...5

1.INTRODUCCIÓN...4 2.OFERTA TURÍSTICA...5 INFORME DEL LABORATORIO DE TURISMO OFICINA TÉCNICA DE TURISMO Barcelona, Mayo del 2011 [INFORME ANUAL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DE BARCELONA 2010] El estudio presenta el resultado de los

Más detalles

POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PINTURAS Y ESCULTURAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MÉXICO 1

POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PINTURAS Y ESCULTURAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MÉXICO 1 POTENCIAL TURÍSTICO DE LAS PINTURAS Y ESCULTURAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE OAXACA, MÉXICO 1 TOURIST POTENTIAL OF PAINTINGS AND SCULPTURES ON HISTORICAL CENTER, IN OAXACA MEXICO

Más detalles

Está incluido en el sistema integrado transporte público de la región metropolitana de Barcelona incluido en el sistema de Barcelona.

Está incluido en el sistema integrado transporte público de la región metropolitana de Barcelona incluido en el sistema de Barcelona. Cómo llegar a Barcelona En tren: La estación principal de trenes de media y larga distancia es Barcelona Sants. Desde esta estación se conecta directamente con la red de transportes públicos de la ciudad

Más detalles

Turismo del Resto de España en Andalucía Año 2014. Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos

Turismo del Resto de España en Andalucía Año 2014. Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos Turismo del Resto de España en Andalucía Año 2014 Demanda Turística de Andalucía. Mercados Turísticos ANDALUCÍA Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Comercio EDITA Consejería de Turismo y

Más detalles

El Centro Inglés Circular

El Centro Inglés Circular . Estimadas familias: El Centro Inglés Circular 4 de febrero de 2015 Siguiendo con la Actividad de Final de Bachillerato, establecida en el Plan Anual, tenemos previsto llevar a cabo un viaje a Berlín

Más detalles

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON SIGNO POSITIVO

OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON SIGNO POSITIVO OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 1º TRIMESTRE 2015 PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO CON SIGNO POSITIVO 1. Oferta y Demanda Hotelera El primer trimestre de 2015 sigue la senda de crecimiento con la

Más detalles

EL CALCULO DEL GASTO TURÍSTICO: APLICACIÓN AL CASO DE BALEARES

EL CALCULO DEL GASTO TURÍSTICO: APLICACIÓN AL CASO DE BALEARES Estudios Turísticos, n. 131 (1996), pp. 69-79 Instituto de Estudios Turísticos EL CALCULO DEL GASTO TURÍSTICO: APLICACIÓN AL CASO DE BALEARES Antoni Sastre Albertí Resumen :Una de las variables que mejor

Más detalles

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example

Contents. Introduction. Aims. Software architecture. Tools. Example ED@CON Control Results Management Software Control with Remote Sensing Contents Introduction Aims Software architecture Tools Example Introduction Control results management software (Ed@con) is a computer

Más detalles

IMIE General y Grandes Mercados

IMIE General y Grandes Mercados 25,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% Tinsa IMIE General y Grandes Mercados DESCRIPCIÓN DESCRIPTION Los índices IMIE constituyen la herramienta definitiva para analizar la evolución del valor

Más detalles

PLAN ESTRATÉGICO ZARAGOZA TURISMO 2011 2016

PLAN ESTRATÉGICO ZARAGOZA TURISMO 2011 2016 PLAN ESTRATÉGICO ZARAGOZA TURISMO 2011 2016 ÍNDICE Posicionamiento Antecedentes Análisis de posicionamiento exterior Análisis del perfil del usuario Análisis DAFO Misión, Visión y Valores Líneas estratégicas

Más detalles

Una forma diferente de aprender español A different way to learn spanish

Una forma diferente de aprender español A different way to learn spanish Spanish language school in Murcia Una forma diferente de aprender español A different way to learn spanish Por qué estudiar español en Murcia? Ciudad pequeña. Con dos aeropuertos: San Javier Murcia- y

Más detalles

INSTITUTO DE TURISMO. INFORME FERIA SITC (Barcelona) del 4 al 6 de Abril 2014

INSTITUTO DE TURISMO. INFORME FERIA SITC (Barcelona) del 4 al 6 de Abril 2014 INFORME FERIA SITC (Barcelona) del 4 al 6 de Abril 2014 1. Datos facilitados por la feria El Salón Internacional del Turismo en Catalunya (SITC), se afianza como uno de los mejores lugares para que los

Más detalles

Medición del Turismo de Reuniones relativo al año 2012 en las ciudades asociadas a Spain Convention Bureau. 27 de mayo de 2013

Medición del Turismo de Reuniones relativo al año 2012 en las ciudades asociadas a Spain Convention Bureau. 27 de mayo de 2013 Medición del Turismo de Reuniones relativo al año 2012 en las ciudades asociadas a Spain Convention Bureau 27 de mayo de 2013 1 METODOLOGÍA: Flujograma de Trabajo 2 1. OFERTA CONGRESUAL 3 METODOLOGÍA:

Más detalles

Los Nuevos Desafíos de las Islas

Los Nuevos Desafíos de las Islas International Scientific Council for Island Development - UNESCO Los Nuevos Desafíos de las Islas I Feria de Desarrollo Sostenible de Tenerife Cipriano Marín Tenerife, 25 de Noviembre, 2002 Agenda 21 CAPITULO

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) Segundo trimestre 2015

Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) Segundo trimestre 2015 28 de septiembre de 2015 Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) Segundo trimestre 2015 Los residentes en España realizaron 46,8 millones de viajes en el segundo trimestre. El 50,8% fueron viajes

Más detalles

26-28 Feb. Madrid 2013 FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR.

26-28 Feb. Madrid 2013 FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR. ORGANIZA / ORGANISED BY 2013 FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR Madrid 26-28 Feb. España / Spain Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente

Más detalles

INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO. HOTA0308 - RECEPCION EN ALOJAMIENTOS

INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO. HOTA0308 - RECEPCION EN ALOJAMIENTOS INGLES PROFESIONAL PARA TURISMO. HOTA0308 - RECEPCION EN ALOJAMIENTOS 5143 GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN INGLÉSDE SERVICIOS TURÍSTICOS TOURISM SERVICES MARKETING ANDPROMOTION IN ENGLISH LANGUAGE Presentación

Más detalles

Mina Victoria. Central de Capdella. Piscifactoria. Pont de Suert. Gerrri de la Sal. cardona 4,5. Fasssina espluga. Salines d Oden. 29.

Mina Victoria. Central de Capdella. Piscifactoria. Pont de Suert. Gerrri de la Sal. cardona 4,5. Fasssina espluga. Salines d Oden. 29. INDUSTRIAL TOURISM ERIH October 2010 SPAIN TOURISM Total tourists 53 milions They spend 40.000 milions Represents 12% GNP Expenses Spanish people abroad 11.000 milion Balance 29.000 milion It reduce our

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DEL TURISMO ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO

Más detalles

INFORMES DE PRODUCTOS Turismo de cruceros en la Comunitat Valenciana. > Balance 2013

INFORMES DE PRODUCTOS Turismo de cruceros en la Comunitat Valenciana. > Balance 2013 INFORMES DE PRODUCTOS Turismo de cruceros en la Comunitat Valenciana. > Balance 0 Contenido:. Impacto y emisores. Destinos. Destinos en España.... Turismo de Cruceros en la Comunitat Valenciana.. 56 5.

Más detalles

EL TURISMO METROPOLITANO EN EUROPA. UNA INICIATIVA INNOVADORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL: EL CASO DE BARCELONA

EL TURISMO METROPOLITANO EN EUROPA. UNA INICIATIVA INNOVADORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL: EL CASO DE BARCELONA Estudios Turísticos, n. 126 (1995), pp. 151-160 Instituto de Estudios Turísticos Secretaría General de Turismo EL TURISMO METROPOLITANO EN EUROPA. UNA INICIATIVA INNOVADORA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL:

Más detalles

ANEXO A INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA TURISTAS

ANEXO A INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA TURISTAS 83 ANEXO A INSTRUMENTO DE MEDICIÓN PARA TURISTAS PROYECTO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS-PUEBLA ESCUELA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTO DE HOTELES Y RESTAURANTES Estudio de la demanda turística

Más detalles

1,- PLAN ACTIVIDAD: HAZ SENDERISMO Y CULTURA (4 noches) Ésta es nuestra sugerencia para unos días de senderismo, naturaleza y cultura:

1,- PLAN ACTIVIDAD: HAZ SENDERISMO Y CULTURA (4 noches) Ésta es nuestra sugerencia para unos días de senderismo, naturaleza y cultura: 1,- PLAN ACTIVIDAD: HAZ SENDERISMO Y CULTURA (4 noches) Haz senderismo por las rutas de Corbera y Montserrat, descubre unas joyas arquitectónicas poco conocidas: La Cripta de la Colonia Güell de Antonio

Más detalles

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Sexto informe de Forum Calidad Es este el sexto informe que Forum Calidad presenta sobre el número y distribución de las organizaciones españolas

Más detalles

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT

DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER CAREER DEVELOPMENT DOSSIER DE PRESENTACIÓN INTRODUCTORY DOSSIER TSI Turismo Sant Ignasi Marqués de Mulhacén, 40-42 08034 Barcelona España www..tsi.url.edu TL. 34 93 252 28 87 e-mail: cdo@tsi.url.edu TSI-Turismo Sant Ignasi

Más detalles

http://www.hotelesestelar.com/nuevo2 /web/home_esp.php?hotel=hotel%20 Almirante%20Cartagena%20Estelar& Seccion=Home&Idioma=Esp.

http://www.hotelesestelar.com/nuevo2 /web/home_esp.php?hotel=hotel%20 Almirante%20Cartagena%20Estelar& Seccion=Home&Idioma=Esp. HOTELES ANEXO N. 3 LISTADO DE TARIFAS HOTELES CARTAGENA DE INDIAS TARIFA TARIFA H. SENCILLA H. DOBLE RESERVACIONES Hotel Almirante Cartagena Estelar: (LUGAR DE LA REUNIÓN SEPHC E IBCSEP Y DE LAS PRESENTACIONES

Más detalles

un viaje, miles de destinos

un viaje, miles de destinos 19ª edición Valladolid www.feriavalladolid.com Feria internacional del turismo de interior Multitud de ideas para disfrutar del interior un viaje, miles de destinos 26 al 29 de noviembre de 2015 Comienza

Más detalles

INFORMES DE MERCADOS EMISORES:

INFORMES DE MERCADOS EMISORES: TURISMO IRLANDÉS EN LA COMUNITAT VALENCIANA > Fecha realización: enero 215 Volumen Destinos y origen Estancia Consumo turístico Segmentos de demanda Operadores Características generales del emisor irlandés

Más detalles

INTRODUCCIÓN 1. EVOLUCIÓN DEL AÑO 2011

INTRODUCCIÓN 1. EVOLUCIÓN DEL AÑO 2011 CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO Turismo de camping en Andalucía INFORME ANUAL 2011 página 2/7 INTRODUCCIÓN El segmento del turismo de camping presenta características específicas y diferenciadas, cuyo

Más detalles

Observaciones. EE.UU. (88%), Francia e Italia. Ítems. Destinos principales. Ciudades de origen

Observaciones. EE.UU. (88%), Francia e Italia. Ítems. Destinos principales. Ciudades de origen 1. Perfil turista MÉXICO Destinos principales Ciudades de origen ETC junio 2011 Estancia media Forma de organización.. ETC junio 2011 Tipo de alojamiento elegido Actividades realizadas Productos Edad Sexo

Más detalles

Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012) Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012

Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012) Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012 Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2012) Madrid del 26 al 30 de noviembre de 2012 Proyecto Internacional para el Desarrollo de módulos formativos de turismo ornitológico en Red Natura 2000

Más detalles

Turisme de Barcelona: Una empresa que avanza en la sostenibilidad. Sustainable tourism

Turisme de Barcelona: Una empresa que avanza en la sostenibilidad. Sustainable tourism Turisme de Barcelona: Una empresa que avanza en la sostenibilidad Sustainable tourism Amb la col laboració de: Con la colaboración de: En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, concepto que

Más detalles

Barcelona y Catalunya, capital mundial del deporte. Rio de Janeiro 9 de Julio de 2013

Barcelona y Catalunya, capital mundial del deporte. Rio de Janeiro 9 de Julio de 2013 Barcelona y Catalunya, capital mundial del deporte Rio de Janeiro 9 de Julio de 2013 Agenda La industria del deporte en Catalunya Indescat: el clúster Nuestra historia y evolución: de los JJOO hasta hoy

Más detalles

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS. La industria turística frente a su gran desafío Nuevos tiempos, nuevos modelos:

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS. La industria turística frente a su gran desafío Nuevos tiempos, nuevos modelos: IX FORO TURÍSTICO NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS La industria turística frente a su gran desafío Nuevos tiempos, nuevos modelos: Madrid, 29 de mayo de 2013 - Centro de Convenciones Mapfre La industria

Más detalles

Madrid. Negocios que son un placer

Madrid. Negocios que son un placer Turismo de negocios, ferias y congresos Mesa Sectorial Internacional Servicios orientados a la población y turismo Teatro India. Lungotevere Vottorio Gasmann, 1. Roma (Italia) 25.05.2012 Ignacio Fernández

Más detalles

Catálogo de acciones AVE: VALENCIA. Tipo de acción: Plan de Acción conjunta Madrid-Valencia

Catálogo de acciones AVE: VALENCIA. Tipo de acción: Plan de Acción conjunta Madrid-Valencia Catálogo de acciones AVE: VALENCIA O PROMOCIÓN: Tipo de acción: Plan de Acción conjunta Madrid-Valencia Organismo: Conselleria de Turisme, Turismo Valencia, Turismo Madrid. Cámaras de Comercio Descripción:

Más detalles

Observatorio Turístico de Pamplona MEMORIA 2013. Meridiano Zero Marketing

Observatorio Turístico de Pamplona MEMORIA 2013. Meridiano Zero Marketing Observatorio Turístico de Pamplona MEMORIA 2013 1 ÍNDICE 1. Alojamientos turísticos 2013 2. Viajeros y pernoctaciones en establecimientos hoteleros 3. Situación competitiva 4. Encuesta a la demanda en

Más detalles

MICE. Costa del Sol. www.thbhotels.com

MICE. Costa del Sol. www.thbhotels.com MICE Costa del Sol www.thbhotels.com Privilegiadamente situado en 1ª línea de playa El Hotel THB Class Torrequebrada es su mejor opción tanto para el ocio como para el negocio, ubicado a tan solo 12 km

Más detalles

25/10/2012. Accesibilidad comunicativa en los Museos de Barcelona 2009-2012

25/10/2012. Accesibilidad comunicativa en los Museos de Barcelona 2009-2012 25/10/2012 Accesibilidad comunicativa en los Museos de Barcelona 2009-2012 El Instituto Municipal de Personas con Discapacidad Es un organismo autónomo del Ayuntamiento de Barcelona. Con más de 30 años

Más detalles

1 OFERTA DE ALOJAMIENTOS. InCoTur Málaga. Informe de Coyuntura Turística 3 INDICADORES HOTELEROS 4 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 2 LLEGADAS DE PASAJEROS

1 OFERTA DE ALOJAMIENTOS. InCoTur Málaga. Informe de Coyuntura Turística 3 INDICADORES HOTELEROS 4 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 2 LLEGADAS DE PASAJEROS 1 OFERTA DE ALOJAMIENTOS InCoTur Informe de Coyuntura Turística 3 INDICADORES HOTELEROS 4 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO 2 LLEGADAS DE PASAJEROS InCoTur Informe de Coyuntura Turística 1 OFERTA DE ALOJAMIENTOS

Más detalles

INFORME DEL MERCADO EMISOR CATALAN. NOVIEMBRE

INFORME DEL MERCADO EMISOR CATALAN. NOVIEMBRE INFORME DEL MERCADO EMISOR CATALAN. NOVIEMBRE 2013 Fuente: elaborado por el Área de Innovación, Estudios y Calidad Turística (Agència Valenciana del Turisme) a partir de la encuesta Familitur de Turespaña

Más detalles

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012

GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS DEL CURS 2011-2012 INDICADORES DEL CURSO 2011-2012 DIMENSIONS DIMENSIONES ACCÉS I MATRÍCULA ACCESO Y MATRÍCULA CARACTERÍSTIQUES DE L ALUMNAT CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO GRAU EN MÀRQUETING I DIRECCIÓ COMERCIAL GRADO EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCIAL INDICADORS

Más detalles

PRINCIPALES CONCLUSIONES

PRINCIPALES CONCLUSIONES BOLETÍN INFORMATIVO OBSERVATORIO TURÍSTICO 1º TRIMESTRE AÑO 2008 Viajeros hoteleros Los alojamientos hoteleros registran un incremento del 9 en el número de viajeros. Página 1 Fidelidad al destino Siete

Más detalles