MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

Transcripción

1 LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA CORRECCIÓN DE ERRRORES MEMORIA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL En el análisis de los patrocinios que se han llevado a cabo en materia de publicidad durante el año 2013, se ha advertido un error en la información contenida en la Memoria de Publicidad y Comunicación Institucional, remitida a esa Cámara con fecha 30 de junio. Un error que se subsana aquí con la incorporación de 6 contratos pertenecientes al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que, si bien figuran en el Informe de Externalizaciones y cumplen estrictamente los requisitos contractuales, por error no figuraban incluidos en la Memoria. Se trata de los contratos que ahora figuran en las páginas 36 y 37 de la Memoria integrada que aquí se reenvía, sustituyendo a la anterior, y que conllevan la actualización de los importes de inversión que figuran en las páginas 97 y 98. Vitoria-Gasteiz, 22 de julio de 2014

2 AKATSEN ZUZENKETA PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALAREN MEMORIA 2013an publizitate arloan egin diren patrozinioen azterketan, akats bat aurkitu da ekainaren 30ean Legebiltzarrera bidali zen Publizitate eta Komunikazio Instituzionalaren Memorian. Akats hori zuzentzeko, Garapen Ekonomikorako eta Lehiakortasunerako Sailari dagozkion 6 kontratu gehitu ditugu, izan ere, kontratu horiek jasota daude Kanporatze Txostenean eta zehatz betetzen dituzte kontratuetarako baldintzak baina ez zeuden Memorian jasota akats baten ondorioz. Aurreko memoria ordezkatuz honekin batera doan Memoria osatuaren 36. eta 37. orrietan jasota daude kontratu horiek eta horregatik 97. eta 98. orrietan agertzen diren inbertsioen kopuruak eguneratu behar izan dira. Vitoria-Gasteiz, 2014ko uztailaren 22

3

4 SARRERA Eusko Jaurlaritzaren publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko urteko memoriak hau deskribatzen du: Eusko Jaurlaritzak eta haren mendeko erakundeek publizitate eta komunikazio instituzionalaren eremuan 2013ko ekitaldian egindako jarduera. Memoria honetan biltzen dira garatutako publizitate- eta informazio-ekintzen motak (kanpainak, iragarki ofizialak, babesak eta abar), helburuak, epealdiak, enpresa esleipendunak, publizitate-tarteak zer hedabidetan kontratatu diren eta dagozkien zenbatekoak. Eusko Jaurlaritzako Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak 2014ko ekainean onetsi du memoria hau, eta Eusko Legebiltzarrari bidali dio, abenduaren 23ko 6/2010 Legea, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzkoa, betetzeko. Izan ere, lege horrek ezarritakoari jarraituz, Eusko Jaurlaritzako Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak bi txosten egin behar ditu urtero: amaitutako urteari buruzko memoria bat eta hasiko den urterako plan bat. Bi dokumentu horiek Legebiltzarrera bidaltzen dira urte bakoitzeko saioen lehen epealdian (otsailaren 1etik ekainaren 30era). 2013ko Memoria, hain zuzen, dokumentu honetan dago jasota. Sailarteko Publizitate Batzordea 2

5 ARAU EREMUA Euskadiko arau-sistema urteetan definituz joan da publizitate instituzionalaren eta informazio-ekintzen eremuan nagusitu behar diren espiritua eta mugak. Horrenbestez, legedi autonomikoaren erpinean, Autonomia Estatutuaren 10. artikuluak eskumen esklusiboa aitortzen dio Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) publizitatearen alorrean. Bestalde, Autonomia Estatutuaren 9.2 artikuluak euskal botere publikoei agintzen die herritarren oinarrizko eskubide eta betebeharren erabilera egokia begiratzea eta bermatzea eta herritar horien askatasuna eta berdintasuna sustatzea, bai eta Euskal Herriko politika-, ekonomia-, kultura- eta gizarte-arloetako bizitzan herritar guztien partaidetza bideratzea ere. Agindu hori bete dadin, botere publikoei dagokie aipatutako sustapena eta partaidetza bultzatzeko beharrezkoak diren mezuak helarazi eta zabaltzea. Hortaz, informazioa eta komunikazioa instituzioen betebehar bihurtzen dira; izan ere, zenbat eta egiazkoagoa eta objektiboagoa izan botere publikoen jarduketei eta zerbitzuei buruz ematen den informazioa, orduan eta eraginkorragoak izango dira herritarren parte-hartzea eta botere publikoen eginkizunen kontrol demokratikoa, eta hori oso garrantzitsua da sistema demokratiko baten kalitaterako 6/2010 Legea da Estatutuak agindutakoa zehazten duen oinarrizko lege-esparrua. Bestalde, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko azaroaren 22an onetsi zuen dekretu bat, Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen duen erregelamendua ezartzen duena (2011ko abenduaren 2ko EHAAn argitaratu zen dekretu hori). 6/2010 Legeak, halaber, publizitate instituzionalaren edukiaren betekizunak ezartzen ditu, baita hark izango dituen debekuak ere. Lege horren ondorioetarako, hauek joko dira publizitateko eta komunikazioko kanpaina instituzionaltzat: a) Publizitateko kanpaina instituzionala: mezu edo helburu komun bat zabaltzera bideratu eta antolatutako jarduera oro, hartzaile askori zuzendua bada, ordaindutako edo lagatako publizitate-euskarria baliatzen badu eta 2. artikuluan aipatzen diren subjektuetako batek egiten edo sustatzen badu. Sailarteko Publizitate Batzordea 3

6 b) Komunikazioko kanpaina instituzionala: hertsiki publizitatekoak ez diren komunikazio erak erabiliz, 2. artikuluan aipatzen diren subjektuetako batek hartzaile askori mezu edo helburu komun bat zabaltzeko egindakoa. Instituzioen arteko leialtasunaren printzipioa begiratze aldera, 6/2010 Legeak jaso egiten ditu Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko abenduaren 29ko 29/2005 Legearen 4. artikuluan oinarrizkotzat jotako irizpideak. Halaber, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko 6/2010 Legeak bermeen sistema bat arautzen du, eta horretarako organo eta prozedurak sortzen, publizitate eta komunikazio instituzionala Legeak berak ezarritako bideetara ekartzeko. Kontratuak ere arautzen ditu, eta hauxe ezartzen: lege horrek arautzen dituen kanpainei lotutako kanpo-kontratazioak aplikaziokoa zaien kontratazio-araudiaren bidez egingo dira, kontratuaren xedearen eta erakunde kontratatzailearen izaera juridikoaren arabera. Legeak 10. artikuluan hizkuntzei buruz dioenez, euskara eta gaztelania erabiliko dira, eta beste hizkuntza batzuk ere erabili ahal izango dira, jardueren xedearengatik edo horien zabalkunde-eremuarengatik beharrezkoa izanez gero. Erreferendum edo hauteskunde-prozesuetan egiten diren kanpainak, gainera, beste lege batzuetan aurreikusitako araudi bereziaren arabera egingo dira, hala nola Hauteskunde Erregimen Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoan, Erreferendum Motak Arautzen dituen urtarrilaren 18ko 2/1980 Lege Organikoan eta Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legean aurreikusitakoaren arabera. Nolanahi ere, lege horretako 2. artikuluan aipatzen diren botere publikoek eta erakundeek ez dute egingo publizitateko edo komunikazioko kanpaina instituzionalik, edo, hala badagokio, eten egingo dituzte horrelakoak, zuzenean eragiten dien hauteskunde-garaian, dagokion arauan ezarritako denbora errespetatuz. Halaber, 6/2010 Legeak zehazten duenez, bere artikuluetan ezarritakoa bete beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak egindako publizitate- eta komunikazio kanpainek, eta horretarako eratzen da Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea, aipatutako hiru zereginak betetzearen arduraduna: plangintza, egikaritzea eta ondorengo ebaluazioa, alegia. Sailarteko Publizitate Batzordea 4

7 Ebaluazio-eginkizuna betetzearen alorrean kokatzen da, hain zuzen, Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak onetsitako eta aurkeztutako urteko memoria hau, publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzkoa baita. Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak onespena eman die 2013an Eusko Jaurlaritzak egindako kanpaina guztiei, eta publizitate-ekintza guztiak dira arlo horretan indarrean dagoen araudiaren araberakoak. Araudi horren ardatza da, lehen aipatu bezala, informazio egiazko eta objektiboaren oinarrizko eta funtsezko printzipioa, eta 6/2010 Legearen 4. artikuluan ezarritako helburuak hartzen ditu aintzat. PUBLIZITATEARI BURUZKO SAILARTEKO BATZORDEA Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko 6/2010 Legeak ezarri duenez, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordea da lege horretako 2. artikuluaren 1. paragrafoan zehazten diren administrazio eta erakundeen publizitatearen eta komunikazioaren plangintzaz, laguntza teknikoaz, ebaluaketaz, koordinazioaz eta kontrolaz arduratzen den organoa. Lege horretan agindutakoa garatzera etorri da 237/2011 Dekretua, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituena. Arau horren artikuluetan honako alderdi hauek zehazten dira: 1.- Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzen dira, helburu hauek aintzat hartuta: Administrazio Publikoak burutzen dituen publizitate ekintzak eraginkorragoak izatea. Eusko Jaurlaritzaren Erakunde Nortasunaren Eskuliburua behar bezala erabiliz irudi bateratua zabaltzea. Eragindako erakunde guztiei aukera ematea modu irekian parte hartu eta lankidetzan aritzeko. Gastu publikoaren arrazionalizazioa sustatzea. 2.- Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordearen osaera ezartzen du: batzordeburua, batzordekideak eta idazkaria. Horrenbestez: Sailarteko Publizitate Batzordea 5

8 Gaur egun, Komunikaziorako zuzendaria da batzordeburua. (Egun, otsailaren 11ko 12/2014 DEKRETUAk, Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzeko den dekretua aldatzen duenak, 4. Bis.e artikuluan ezarritakoari jarraituz, Komunikaziorako Zuzendaritzari dagokio Gizartea sentsibilizatzeko publizitate-kanpainak eta neurriak koordinatzea, baita Eusko Jaurlaritzaren eta bere sailen jardueren zabalkundea egitea ere, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen bidez. Horregatik, 2014ko otsailean, Komunikaziorako zuzendariak hartu zuen legezko ardura, titular gisa, Lehendakaritzak zuzendu eta kontrolatu beharreko erakundepublizitateari eta informazio-ekintzei dagokienez. Ordura arte, 2013an, Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiari zegokion eginkizun hori, eta hark delegatuta jarduten zuen Komunikaziorako uzendariak). Sailen titularrek ordezkari bana aukeratuko dute, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordeko kide izateko. Halaber, ordezko bana aukeratuko zaie batzordekideei. 2013ko apirilaren 9ko Dekretuak Lehendakaritzaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailen egitura organiko eta funtzionala ezarri zituenez, Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeko kideak eta ordezkoak eguneratu behar izan ziren, eta horiek guztiak izendatzeari ekin zitzaion. Batzordeko idazkaritza honi egokituko zaio: Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Komunikaziorako Zuzendaritzaren teknikari bati. Pertsona horrek egin beharko ditu batzordeburuak agindutako kudeaketa- eta koordinazio-ekintzak, bai eta idazkariari dagozkion funtzio guztiak ere. Kargu hori hartzen duenak hitz egin ahal izango du, baina ezingo du botorik eman. 3.- Batzordeak osoko bilkuretan jardungo du; lan-taldeetan ere jardun dezake, hala behar duten gaiak aztertzeko eta proposatzeko. Batzordea biltzen den bakoitzean (hilean behin gutxienez, eta horrez gainera deitutako bilera guztietan), sailetako ordezkariez gain, hauek ere joango dira, hitz egiteko aukera dutela, baina botoa emateko eskubideri gabe: Emakundek izendatutako pertsona bat (genero-berdintasunari arreta emateko) eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako bat (euskararen erabilerari dagokionez zeregin berdinak betetzeko). Sailarteko Publizitate Batzordea 6

9 Gainera, batzordeburuak edo batzordekideek gonbidatuz gero, sektoreetako espezialistak ere joan daitezke bileretara (publizitate-diseinatzaileak, komunikazioaren alorreko espezialistak...). Halaber, batzordekideek eskatuz gero, haien organismo, erakunde eta sozietate publikoetako komunikazioaren alorreko profesionalek ere har dezakete parte Batzordearen bileretan. Bilkurei eta funtzionamenduari dagokienez, Erregelamenduari jarraituz, gutxienez hilean behin bildu da Batzordea, ohiko bileratan, eta sailek aurkeztutako kanpainen berri izan eta aztertu ditu, eta aldeko txostenak egin ditu, horretarako ezarritako epean; horrenbestez, bidea ireki die kanpaina horien izapidetze eta plazaratzeari. Azkenik, arauz ezarrita dagoenez, Eusko Jaurlaritzako Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordeak bi txosten egin behar ditu urtero: amaitzen den urteari buruzko memoria bat eta hasiko den urterako plan bat. Urteko memorian, dokumentu honen ondorengo ataletan egiten den bezala, amaitzear dagoen urtean egindako erakunde-kanpaina guztiak jaso behar dira, zenbatekoak eta egindako kontratuen esleipendunak adierazita. BERARIAZKO IKURRITZ EDO NORTASUN-ZEINUA. 2013ko ekitaldian, ekainaren 18ko bileran onartu zuen Eusko Jaurlaritzak Jaurlaritzaren publizitate-kanpaina eta -ekintza guztietarako berariazko nortasunzeinua sortzea eta aplikatzea. Zeinu edo ikurritz hori Pertsona Helburu Compromiso con las Personas da. Erakunde Nortasunaren Eskuliburuaren eranskin batean dago jasota, eta Eusko Jaurlaritzaren korporazio-markarekin batera jartzen da. Jaurlaritzaren jardueren baterako irudia herritarrei helarazteko premiaren jakitun, beharrezko iritzi zaio egungo korporazio-nortasuna sendotzeari. Horretarako, sektoreko publizitate-kanpainen eraginkortasuna areagotzea bilatu da, mezu bateratzaile edo ikurritz baten bitartez, Eusko Jaurlaritzaren dibulgazio- eta publizitate-ekintza guztien helburu komuna identifikatze aldera. 2013ko ekainaren 18an ikurritz hori onetsi ostean, hau argitaratu zen: EBAZPENA, 2013ko uztailaren 2koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, Lehendakaritzaren idazkariak 2000ko maiatzaren 24an emandako ebazpena zati baten aldatzen duena. Ebazpen haren bitartez, erakunde-nortasunaren eskuliburuko zehaztasunak papertzan, Sailarteko Publizitate Batzordea 7

10 publizitatean, argitalpenetan, ibilgailuetan eta seinaletan nola aplikatu behar diren onartu zen. Helburu horretarako, Lehendakaritzako idazkari nagusiak EBAZPEN horretan erabaki zuenez: Lehenengoa: Lehendakaritzaren idazkariak 2000ko maiatzaren 24an emandako Ebazpena zati batean aldatzea. Ebazpen haren bidez, Erakunde Nortasunaren Eskuliburuko zehaztasunak papertzan, publizitatean, argitalpenetan, ibilgailuetan eta seinaleetan nola aplikatu behar diren onartu zen. Bigarrena: Eskuliburuaren publizitate-euskarrian mezu bateratzaile edo ikurritz bat txertatzea -PERTSONA HELBURU / COMPROMISO CON LAS PERSONAS-, eranskinean zehaztu bezala. Hirugarrena: Indarrik gabe uztea lehendakaritzaren idazkari nagusiak 2002ko ekainaren 12an emandako Ebazpena, Lehendakaritzaren idazkariaren 2000ko maiatzaren 24ko Ebazpena zati batean aldatzen duena. Lehendakaritzaren idazkariaren 2000ko maiatzaren 24ko Ebazpenaren bitartez, Erakunde Nortasunaren Eskuliburuko zehaztasunak papertzan, publizitatean, argitalpenetan, ibilgailuetan eta seinaletan nola aplikatu behar diren onartu zen. Laugarrena: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean ebazpen hau". Sailarteko Publizitate Batzordea 8

11 01. LEHENDAKARITZA Sailarteko Publizitate Batzordea 9

12 KANPAINAK EMAKUNDE KANPAINAREN HELBURUAK ETA MEZUAREN ZENTZUA: Emakunderen "Igual es más/berdin gehiago da" kanpaina martxoak 8ko Emakumeen Nazioarteko Egunari dago lotuta. Kanpaina horren helburua izan zen berdintasuna gizarte-balio bat dela zabaltzea. Berdintasuna onuragarria da gizarte osoarentzako, bai pertsonen garapen indibidualerako, bai gizarte osoak aurrera egiteko. Horretaz gainera, berdintasunaren gabeziak giza, gizarte eta ekonomia arloko kostuak eragingo lituzke. Kanpainako mezua: = + da / Berdin gehiago da. Berdintasuna: giza eskubide bat, gizarte osoarentzako onura bat. Berdintasunak aukera ematen du gizonek eta emakumeek beren gaitasun guztiak garatzeko eta erabakiak genero-estereotipoetan oinarritutako mugarik gabe hartzeko. Berdintasunak errespetua, ezaguera, ongizatea eta demokrazia areagotzen ditu. Hitz batez, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunean aurrera egiteak gizabanakoei eta gizarteari zer onura dakarzkien jakinarazi zuen kanpainak. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har: edozein adin eta gizarte-egoeratako gizon-emakumeak. PUBLIZITATERAKO TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Kanpaina hainbat hedabidetan egin zen (kartelak, prentsa idatzia, baliabide digitalak eta aldizkariak banatu ziren erakunde, ikastetxe, liburutegi eta joera ezberdineko erakundeetan). Halaber, kartelak jarri ziren autobus-, tranbia- eta metro-geltokietako markesinetan. ALDIA: 2013ko martxoaren 5etik 12ra egin zen kanpaina. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,54. Sormena eta ekoizpena: Esleipenduna: Aurman. Zenbatekoa: Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Esleipenduna: Aurman. Zenbatekoa: ,54 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: Sailarteko Publizitate Batzordea 10

13 HEDABIDEA ZENBATEKOA Prentsa El Correo Bizkaia 3.884,02 El Correo Araba 1.274,86 Diario Vasco 4.635,00 Deia 2.824,66 Noticias de Gipuzkoa 1.233,00 Noticias de Álava 480,00 Gara 1.518,00 Berria 1.265,00 El País PV 1.500,00 El Mundo PV 1.700,00 Digitalak Correo.com 8.660,00 Diario Vasco digital 7.724,00 Deia.com 2.820,00 Kanpoan Metro Bilbao 3.300,00 Gasteizko tranbiaren markesinak 5.475,00 DVBus City 1.224,00 Donostiako markesinak 6.250,00 Bilboko markesinak 8.788,00 GUZTIRA ,54 LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA KANPAINAK "PERTSONA HELBURU" KANPAINA KANPAINAREN HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Helburu nagusia izan da Gobernuaren planei, programei eta neurriei buruzko informazioa zabaltzea. Plan, programa eta neurri horiek herritarrekiko konpromisoa bideratzen dute, eta 3 ardatz dituzte: ekonomia eta enplegua berriro suspertzeko erakunde arteko hitzarmena, enplegua sortzeko aurrez aurreko neurriak, eta euskal enpresei eta industriari laguntzea. Kanpainaren bidez, herritarrei jakinarazi zaie zer eragin izango duten plan eta programa horiek beren egunerokoan eta nola aplikatuko diren bizitza errealean Jaurlaritzak onetsitako neurri horiek. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har, eta, bereziki, Jaurlaritzaren laguntza-programen eta neurri zehatzen onuradun diren sektoreak. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Sailarteko Publizitate Batzordea 11

14 Kanpainako tresna nagusiak izango dira microsite bat, prentsako iragarkiak, irrati-iragarkiak eta telebista-spot bat. Hedabide hauek erabiliko dira kanpaina egiteko: telebista, prentsa, irratia eta Interneta. ALDIA: Azarotik abendura bitartean egin zen kanpaina. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,29 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Dimensión. Zenbatekoa: Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: Mediasal. Zenbatekoa: ,25 Hitzarmena EITBrekin: ,25 Zuzenean kontratatutako informazio-ekintzak: ,79 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Hitzarmena EITBrekin ,25 PRENTSA El Correo + Diario Vasco ,77 Deia ,64 Noticias de Gipuzkoa 3.686,59 Noticias de Araba 3.518,42 Gara 6.735,59 El Mundo PV 4.436,64 Berria 4.141,80 El País PV 3.088,80 IRRATIAK Cadena Ser ,79 40 Principales 4.687,25 Onda Cero 4.417,92 Radio Nervión 2.254,04 Onda Vasca 4.343,04 Radio Popular 588,64 Digitalak El Correo + Diario Vasco ,61 Grupo Noticias 5.576,68 Blogak eta txioak 2.552,66 YOC 7.280,00 Facebook 7.854,91 Google search 3.229,20 Google display 9.186,03 Aldizkariak Dato Económico 1.121,25 Estrategia Empresarial+Guía de la Innovación 5.949,99 (Konpentsatu gabe) 508,75 GUZTIRA ,26 BAKE ETA BIZIKIDETZARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA: Sailarteko Publizitate Batzordea 12

15 KANPAINAK GIZA ESKUBIDEEN EGUNA HELBURUAK ETA MEZUAREN ZENTZUA: Abenduaren 10eko Giza Eskubideen Eguna dela-eta, Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza nagusiak sentsibilizazio-kanpaina bat egin zuen, giza eskubideekiko eta pertsonen duintasunarekiko errespetuari buruz. Hauxe izan zen kanpainaren mezua: "Pertsona guztiek dute giza duintasuna; bai, guztiek". Kanpainako mezu horrek erreferentziatzat hartzen du Giza eskubideen aldarrikapen unibertsala. Giza duintasunaren printzipioa da Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza Planaren inspirazio-iturri. HARTZAILEAK: Gizarte osoa. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Prentsa idatzian, baliabide digitaletan eta irratietan egindako iragarkiak izan dira kanpainako elementu nagusiak. Halaber, spot bat egin da Eusko Jaurlaritzaren orrialde ofizialetarako. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,63 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Quod Sail. Zenbatekoa: 1.862,5 Hedabideen plangintza: Enpresa esleipendunak: Propaga, ALD, Novecientos. Zenbatekoa: ,13 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEAK ZENBATEKOA PRENTSA El Correo 6.723,11 El Correo Digital 5.000,00 Diario Vasco 4.640,56 Diario Vasco digital 5.000,00 Deia 4.138,35 Deia Digital 4.000,00 Noticias de Gipuzkoa 3.055,20 Not. Gip. Digital 1.200,00 Diario Not. Álava 2.401,60 Diar. Not. Álava Digital 1.100,00 Gara 3.313,60 Berria 2.508,00 El País PV 1.520,00 El Mundo PV 2.223,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 13

16 IRRATIAK Cadena Ser Euskadi 2.999,16 Radio Euskadi 1.214,50 Euskadi Irratia 617,40 Radio Vitoria 281,40 Gaztea 460,60 40 Principales Euskadi 1.406,92 Onda Vasca 535,50 Radio Nervión 270,92 Radio Gorbea 215,28 Radio Donosti 215,28 Cope Euskadi 377,60 Cadena 100 Euskadi 261,20 Onda Cero Euskadi 768,75 Radio Popular Bilbao 367,20 GUZTIRA ,13 LEHENDAKARITZAK EGINDAKO BESTE PUBLIZITATE- ETA INFORMAZIO- EKINTZA BATZUK: "COMPROMISO CON LAS PERSONAS-PERTSONA HELBURU" IKURRITZAREN LOKUZIO-ESKUBIDEAK HELBURUA: 2013an, Eusko Jaurlaritzak "Pertsona helburu" ikurritza onetsi zuen, Jaurlaritzaren publizitate eta komunikazio instituzional guztiaren mezu bateratzaile gisa. Mezu hori publizitate-ekintzetan txertatzen ari dira. Mezu bateratzaile hori edukietan ez ezik iragarkien eta spoten amaieran ere txertatzen da. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak ikurritz horri ahotsa jartzen dioten pertsonen lokuzio-eskubideak kontratatzen ditu. Esleipenduna: Dimensión. Epea: Zenbatekoa: Basque Country idazkuna txertatzea Helburua: Basque Country estrategia sustatzea, Telebilbaon idazkun bat gainetik inpresionatuz, Athletic-Bermeo ongintzazko partida eman zenean. Aldia: 2013ko uztaila. Hedabidea: Telebilbao. Zenbatekoa: 300 "Gobernu Irekia, gardentasuna" kartela txertatzea Helburua: Kartel bat txertatzea, Jaurlaritzak gardentasunaren eta herritarren partaidetzaren arloan zer egiten duen zabaltzeko. Aldia: 2013ko urritik abendura arte. Sailarteko Publizitate Batzordea 14

17 Medio: Res Pública. Zenbatekoa: Irekiako partehartze prozesuen berri emateko dibulgazio ekintzak. Helburua: Irekia ataria ezagutzera ematea parte-hartzerako tresna gisa, Gobernuaren proposamenen inguruan herritarrek iritzia eman eta ekarpenak egin ditzaten. Aldia: azaroa-abendua Zenbatekoa: ,00 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: Hedabidea Zenbatekoa El Correo, Diario Vasco Grupo Noticias Eitb.net Guztira ,00 Irekiari buruzko informazio tartea Helburua: Enpresa-sektoreari Irekia ataria ezagutaraztea. Atari hori Eusko Jaurlaritzaren tresna bat da; gardentasunerako eta gizarteko sektore ezberdinen arteko elkarrekintzarako tresna bat, hain zuzen. Hedabidea: Dato Económico. Aldia: 2013ko uztaila. Zenbatekoa: PROGRAMAK BABESTEA: Bilbon Cadena SER-en 80. urteurrena ospatzeko egindako ekitaldia babestea Helburua: Euskadiren irudi ona zabaltzea, Cadena SER-en 80. urteurrena ospatze aldera Guggenheim museoan egindako ospakizunean. Aldia: 2013ko urria. Hedabidea: Cadena Ser. Zenbatekoa: Irrati-programa, Euskadiren irudia sustatzeko, turismorako helmuga eta inbertsioetarako gune den aldetik Helburua: Euskadiko eta Bilboko kultura-, gastronomia- eta aisia-eskaintzaren berri zabaltzea, kalitatezko turismorako helmuga baita. Horretarako, Onda Cero irratiarekin lankidetzan, programa berezi bat egin zen, Julia Oterok zuzendua. Programa hori Bilboko Turismo Bulegotik eman zen zuzenean. Aldia: 2013ko azaroaren 27an. Hedabidea: ONDA CERO. Zenbatekoa: Euskal diasporari buruzko irrati-programa Helburua: Euskal Etxeetako ekintzen eta kanpoan lan egiten duten euskaldunen ekintzen berri zabaltzen laguntzea, gai hori hizpide duten elkarrizketak, erreportajeak eta abar aipatzen dituzten irratsaioen bidez. Sailarteko Publizitate Batzordea 15

18 Aldia: 2013ko irailetik urrira arte. Hedabidea: Onda Vasca. Zenbatekoa: Giza Eskubideen egunari buruzko irrati-programa Helburua: Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen aldeko kulturan oinarritutako gizarte baten aldeko sentsibilizazioari laguntzea, abenduak 10, Giza Eskubideen egunaren testuinguruan. Hedabidea: Onda Vasca. Aldia: 2013ko abenduaren 10a. Zenbatekoa: Herritartasun Digitalaren Nazioarteko Biltzarra Euskadin Helburua: Jaurlaritzak kultura digitala sustatzen lagundu nahi du, eta herritarrak Interneten parte hartzera bultzatu nahi ditu. Aldia: 2013ko ekaina. Hedabidea: Diario Vasco. Zenbatekoa: IRAGARKI OFIZIALAK PLE. PLEko zuzendariaren posturako deialdiari buruzko iragarkia. Aldia: 2013ko martxoa. Zenbatekoa: 1.462,53 Hedabidea: El Correo. PLE. Profesionalak kanpo-ekintzan espezializatzeko beken deialdiari buruzko iragarkia. Aldia: 2013ko azaroa. Zenbatekoa: 3.156,39 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 765,51 Diario Vasco 527,44 Deia 452,12 El País PV 430,92 Noticias de Gipuzkoa 345,80 Noticias de Álava 281,20 Berria 353,40 GUZTIRA 3.156,39 Boiseko Unibertsitaterako beken iragarkia. Kanpoan den Euskal Komunitatea. Helburua: Euskal komunitatea atzerrian. Eusko Jaurlaritzak AEBetako Boise State Unibersity-n finantzatzen dituen unibertsitate-beken deialdiari buruzko iragarki ofiziala. Aldia: 2013ko martxoa. Sailarteko Publizitate Batzordea 16

19 Guztira: 3.511,05 Sormena: Esleipenduna: Voice Comuncación. Hedabideak: 2.511,05 Esleipenduna: Mediasal. Banakapena: HEDABIDEA ZENBATEKOA SER Euskadi 1.054,24 Euskadi Gaztea 540,01 Facebook 916,80 GUZTIRA 2.511,05 Sailarteko Publizitate Batzordea 17

20 02. HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 18

21 KANPAINAK ZUZENEAN ZERBITZUAK ERANTZUNGO DIZU KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: ZUZENEAN zerbitzuaren berri ematea, eta herritarrak Administrazioarekin harremanetan jartzera bultzatzea, 012 telefonoaren bidez, webgunearen bidez edo ZUZENEAN zerbitzuak EAEko hiru hiriburuetako bakoitzean duen publikoaren arretarako bulegora joanez. Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzak ikusi zuen ZUZENEAN Herritarrentzako Zerbitzua arrakasta handiko tresna dela, asko laguntzen baitu herritarrek Herri Administrazioarekin dituzten harremanetan. Oso zerbitzu publiko erabilgarria eta praktikoa izateaz gain, Euskal Administrazioa hurbiltzen dien herritarrei, eta hori da, hain zuzen, zuzendaritza horren helburu estrategikoetako bat. Era berean, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren mende dagoen zuzendaritza horrek badaki Jaurlaritzaren gainerako sailek zer asmo eta helburu dituzten eta zer jarduera egiten dituzten beren ekintzak eta zerbitzuak herritarrei gerturatzeko. Publizitate-kanpaina instituzionalak egitea ezinbestekoa da ekintzak eta zerbitzuak herritarrei gerturatzeko. Kanpaina horren helburua da zerbitzuaren berri ematea, herritarrek are gehiago erabil dezaten. "Zuzenean zerbitzuak erantzungo dizu da kanpainaren mezua. Mezuak argi eta garbi adierazten du zein den Zuzenean zerbitzuaren eginkizuna; alegia, herritarren zalantzei eta informazio-eskaerei erantzutea. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. PUBLIZITATERAKO TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Irrati-iragarkiak, telebistarako idazkunak. ALDIA: 2013ko ekainetik urrira arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,99 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: MBN SL. Zenbatekoa: Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: Mediasal. Zenbatekoa: ,79 Zuzenean kontratatutako informazio-ekintzak: ,20 Sailarteko Publizitate Batzordea 19

22 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA IRRATIAK Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Euskadi Gaztea ,58 Cadena SER, 40 Principales ,86 Onda Vasca 9.893,21 Onda Cero 5.376,38 Radio Popular 3.887,73 Radio Nervión 1.516,03 TELEBISTA ETB 1, ETB ,20 PRENTSA ETA HEDABIDE DIGITALAK Erreportaje bat Deian, Noticias de Gipuzkoan eta Noticias de Álavan eta egunkari horien edizio digitalean. GUZTIRA , BERRIKUNTZA PUBLIKOAREN PLANA ZABALTZEKO KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Berrikuntza Publikoaren Planari buruzko publizitate-kanpainaren helburua da plan hori abian jarri dela jakinaraztea eta zabaltzea. Plan horren helburua da euskal Administrazioaren zerbitzua hobetzea. Herritar erantzunkideen eta gizartearen alde lan egiteaz harro dauden administraziolangileen arteko harreman-gunetzat hartzen da Administrazioa. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak ezinbestekotzat jotzen du bere planen berri zabaltzea. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har. ALDIA: 2013ko urritik abendura arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,00 BPPen irudia berriro diseinatzea: Enpresa esleipenduna: El Crisol, Ideas y Comunicación SL. Zenbatekoa: Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: Publicidad Hedatu (Propaga) Zenbatekoa: Zuzenean kontratatutako informazio-ekintzak: GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: Sailarteko Publizitate Batzordea 20

23 HEDABIDEA ZENBATEKOA PRENTSA El Correo Bizkaia, El Correo Araba 2.579,44 Diario Vasco 2.317,50 Berria 1.635,00 Deia 1.412,33 Noticias de Gipuzkoa 1.484,00 Noticias de Álava 480,00 IRRATIAK Onda Vasca 2.910,00 TELEBISTAK Hamaika TB gaininpresioa 931,73 TeleBilbao gaininpresioa 1.330,00 Tele ,00 ALDIZKARIAK Kmon aldizkaria 550,00 Gaztezulo aldizkaria 500,00 Erreportajea, Estrategia Empresarial aldizkariaren Guía 3.000,00 de la Innovación delakoan GUZTIRA ,00 IRAGARKI OFIZIALAK Lanpostuen baremoa berriro ezartzeari buruzko iragarki ofiziala Aldia: Hedabideak zuzenean kontratatu ziren. Zenbatekoa: 5.402,00 HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo, Diario Vasco 3.232,00 Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava 2.170,00 GUZTIRA 5.402,00 Garbiketako Batzordearen iragarki ofiziala Hedabideak zuzenean kontratatu ziren. Zenbatekoa: 4.755,51 HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo, Diario Vasco 2.582,67 Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava 2.172,84 GUZTIRA 4.755,51 Sailarteko Publizitate Batzordea 21

24 IVAP. Desafio Ikastaroari buruzko iragarki ofiziala. Enpresa esleipenduna: Mediasal 2000 SA. Zenbatekoa: 3.684,61 Banakapena: HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo, Diario Vasco 1.816,93 Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava 1.126,58 Gara 490,00 Berria 251,10 GUZTIRA 3.684,61 IVAP. Hirigintzako ikastaroaren iragarki ofiziala Enpresa esleipenduna: Mediasal 2000 SA. Zenbatekoa: 5.527,01 Banakapena: HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo, Diario Vasco 2.725,40 Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava 1.689,88 Gara 735,08 Berria 376,65 GUZTIRA 5.527,01 Sailarteko Publizitate Batzordea 22

25 03. EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 23

26 KANPAINAK SPRI WEBGUNEKO LAGUNTZAK ETA ZERBITZUAK SUSTATZEKO KANPAINA. HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpainaren helburua izan da "Hemen da euskal enpresa" lelopean webgunean jarritako laguntzak nola eskuratu jakinaraztea. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har. ALDIA: 2013ko azaroa. PUBLIZITATE-TRESNAK ETA -EUSKARRIAK: Iragarkiak prentsa idatzian, eta kartelak atari digitaletan. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,79 Sormenaren kostua: 970 Enpresa esleipenduna: CRYN Creativos. Hedabideen plangintza: ,00 Enpresa esleipenduna: Hedatu Propaga. GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: PRENTSA El Correo: ,39 Diario Vasco 9.867,00 Deia 5.508,00 Noticias de Gipuzkoa 2.655,00 Noticias de Álava 2.250,00 Gara 5.238,00 Berria 3.240,00 DIGITALAK Elcorreo.com 2.208,00 Diariovasco.com 938,40 GUZTIRA ,79 Sailarteko Publizitate Batzordea 24

27 WEBGUNEAN DAUDEN SPRI TALDEAREN LAGUNTZEN BERRI EMATEKO KANPAINA. HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Webgunean jarritako laguntzak nola eskuratu jakinaraztea; zehazki, SPRIren zerbitzuak eta bezeroen arretarako zerbitzuaren laguntzak. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har, eta, bereziki, enpresa-sektorea, argitalpen espezializatuen bidez. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Iragarkiak aldizkari espezializatuetan. ALDIA: 2013ko ekainetik azarora arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: Sormenaren kostua: 970 Enpresa esleipenduna: CRYN Creativos. Hedabideen plangintzaren kostua: 9.065,00 Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratazioak. GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Estrategia empresarial 3.500,00 Empresa XXI 1.340,00 Ría del Ocio 800,00 El Karma 675,00 Dato Económico 1.500,00 Confebask 1.250,00 GUZTIRA 9.065,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 25

28 EKITALDIAK, PROGRAMAK ETA IRAGARKI BEREZIAK BABESTEA Cadena SER-en irratsaio berezi bat babestea, Europako komisarioren jardunaldi bati buruzkoa: I+G+B-ren etorkizuna. Zerumuga: Helburua: Europak berrikuntzarako ematen dituen laguntzak sustatzea. Aldia: 2013 azaroa. Kostua: 8.000,00 Hedabidea: Cadena Ser Onda Vascan programa berezi bat sustatzea, ImagineNano 2013 azoka dela eta. Helburua: nanoteknologia eta nanozientzia sustatzea. Eguna: 2013ko apirilaren 25ean. Kostua: 4.100,00 Hedabidea: Onda Vasca Herritartasun Digitalari buruzko Nazioarteko Biltzarra babestea. Grupo Vocento. Helburua: gizartea informazio eta herritartasun digitalarekiko sentikor bihurtzen laguntzea (Diario Vasco). Eguna: Ekainaren 27an. Kostua: Hedabidea: Diario Vasco Eusko Irratiaren irratietan programa bereziak babestea. Made in Basque Country. Helburua: euskal enpresen jarduera sustatzea, Radio Euskadin, Euskadi Irratian eta Radio Vitorian. Eguna: Irailaren 4an. Kostua: ,00 Hedabidea: Eusko Irratia Onda Vascan euskal enpresa sustatzeko irratsaioak babestea. Helburua: euskal enpresen jarduera sustatzea. Aldia: 2013 azarotik abendura arte. Kostua: 9.600,00 Hedabidea: Onda Vasca Iragarkia, Garapen Agentzien Biltzarrak ekintzailetza sustatze aldera egindako hitzarmenari buruzkoa. Helburua: SPRIk Garapen Agentzien Biltzarraren hitzarmenaren bidez ekintzailetza sustatze aldera hartutako neurrien berri ematea. Aldia: 2013ko irailetik 2014ko ekainera arte. Kostua: 2.031,09 Hedabidea: El Emprendedor aldizkaria Sailarteko Publizitate Batzordea 26

29 Estrategia Empresarial aldizkariaren Berrikuntzaren gida babestea. Helburua: Innobasquek berrikuntzaren alde zer neurri hartu dituen jakinaraztea. Aldia: 2013ko abendua. Kostua: ,00 Hedabidea: Estrategia Empresarial aldizkaria Hitzarmena CM Norterekin, FUN & SERIOUS GAME FESTIVAL antolatzeko. Helburua: Euskadi bideo-jokoen industriaren eta teknologiaren sektoreko erreferente gisa har dadin bultzatzea, negozioaren ikuspuntutik, bai eta ezagutza teknologikoaren ikuspuntutik ere, eta euskal enpresei sare-lana egiteko aukera ematea. Aldia: 2013ko azaroaren 25etik abenduaren 1era arte. Hedabideetan, jakinarazpenak egin ziren jaialdiaren aurretik eta ondoren. Kostua: Sailarteko Publizitate Batzordea 27

30 EEE KANPAINAK ENERGIA AURREZTEARI ETA ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ZABALTZEARI BURUZKO KANPAINA HELBURUA: Energia arduraz kontsumitzera bultzatzea eta horri buruzko informazio ematea. HARTZAILEA: Gizartea, oro har. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Iragarkiak, hedabideen gehigarri berezietan, eta irrati-iragarkiak. ALDIA: 2013ko urtarriletik abendura arte. KOSTUA: Kostua, guztira: ,33 Prentsa idatziko gehigarrietan egindako argitalpenen kostua: ,83 Enpresa esleipenduna: Zosmamedia. Irrati-iragarkiak ematearen kostua: ,47 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA HEDABIDEA ZENBATEKOA PRENTSA El Correo 3.629,81 DV 2.421,84 El País 1.670,40 Deia 2.441,25 Gara 2.728,13 Noticias de Álava 2.441,25 Noticias de Gipuzkoa 2.441,25 El Mundo País Vasco 2.070,00 Berria 1.863,00 Expansión 2.853,00 El Economista 2.520,00 Cinco Días 2.492,40 Qué Nervión 1.108,80 Estrategia Empresarial 3.510,00 Empresa XXI 942,03 Revista Energía /Industriambiente 832,50 Revista Dyna 665,10 Sustrai 3.972,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 28

31 El Eco de Valdegovía 630,00 Dato Económico 1223,10 Gestión ,00 Revista Cluster de Energía 600,00 IRRATIAK EITB: Radio Euskadi / Euskadi Irratia / Radio Vitoria ,85 Ser Euskadi ,12 Onda Vasca 9.680,00 Radio Popular 3.528,50 Bizkaia irratia 1.730,00 Radio ,00 Cope 3.500,00 GUZTIRA ,33 EUSKADIKO TEKNOLOGI PARKEAK KANPAINAK EUSKADIKO TEKNOLOGI PARKEEN ATE IREKIEN EGUNAREN KANPAINA. HELBURUA: Euskadiko Teknologi Parkeen ate irekien egunaren berri ematea. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Kartelak, prentsa-iragarkiak, pankartak eta irrati-iragarkiak. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har. ALDIA: 2013ko azaroa. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,65 Sormenaren diseinua eta ekoizpena: 2.350,00 Enpresa esleipenduna: Bell Comunicación. Hedabideen plangintzaren kostua: ,65 Sailarteko Publizitate Batzordea 29

32 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Grupo Vocento. El Correo, DV ,51 Grupo Noticias Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava 7.093,64 Eitb. Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio vitoria, eitb.com 5.475,50 Onda Vasca 5.090,00 DBUS 640,00 Bilboko Tranbia 3.928,00 GUZTIRA ,65 HAZI KANPAINAK "EUSKAL TXERRIA" KANPAINA. HELBURUA: Kalitatezko produktuen kontsumoa sustatzea. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Irrati-iragarkiak, bumperrak eta aipamen bereziak. ALDIA: 2013ko abendua. KOSTUA: Kostua, guztira: ,00 Bumperraren diseinua eta ekoizpena: 2.682,00 Plangintza: ,00 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Onda Vasca 3.000,00 Eusko Irratia, Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria 7.000,00 ETB 1, ETB ,00 GUZTIRA ,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 30

33 Kalitate ziurtatua duten produktuen publizitate-kanpaina. HELBURUA: Produktuak sustatzea, eta sektorearen garrantzia nabarmentzea. HARTZAILEA: gizartea, oro har. EUSKARRIAK: Telebista (ETB 1 eta ETB2 ). ALDIA: 2013ko iraila. ZENBATEKOA: Kalitatezko produktuak sustatzeko kanpaina. HELBURUA: Haziren jardueren eta Euskadiko kalitatezko produktuen berri ematea. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har. EUSKARRIAK: prentsa idatzia eta irratiak. ALDIA: 2013ko urtarriletik 2013ko abendura arte. ZENBATEKOA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Anboto aldizkaria Anboto Durango azoka Apuntes de gastronomía Astola aldizkaria 500 berberana Bizkaia irratia Dato económico 500 Diario Noticias de Álava Diario Noticias de Gipuzkoa Diario vasco Durango Digitala Estrategia empresarial Euskadi irratia Guía Abadiño 500 Guía gastronómica Feria de Durango Guía de la Mancom. Durango Hamaika Telebista Mercasa Nekatur On Deia Onda Cero Programa Fiestas San Blas, S Prudencio 425 Revista Euskal Herria (Txinparta) Berria (Iragarri) Gara Suplementos argia 575 Apuntes de Gastronomía GUZTIRA Sailarteko Publizitate Batzordea 31

34 Hitzarmena Diario Vascorekin, SS GASTRONOMIKA ekitaldia antolatzeko. HELBURUA: Euskadiko kalitatezko produktuak sustatzea. HARTZAILEAK: Gizartea, oro har, hedabideetan egindako sustapen-ekintzen bidez, eta profesionalak, biltzarrean zehar egindako sustapen-ekintzen bidez. EKINTZAK: Elkarrizketak, euskal produktuen standa, hitzaldia, gazta eta ardoa, etab. ALDIA: SS GASTRONOMIKA 2013ko urriaren 6tik 9ra egin zen. Horren aurretik eta ondoren, ekitaldia sustatzeko eta ekitaldiaren ondorioen berri emateko ekintzak egin ziren. ZENBATEKOA: HEDABIDEA: Diario Vasco BASQUETOUR KANPAINAK 2013KO EUSKADIKO TURISMO-KANPAINA. HELBURUA: Euskadi turismorako helmugatzat sustatzea intereseko merkatuetan: Estatuan, Euskadin eta nazioartean (Frantzian, Alemanian eta Erresuma Batuan). HARTZAILEAK: Leku horietako herritarrak. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Irratia, prentsa eta aldizkariak, Internet (bilatzaileak, kartelak...) eta kanpoko publizitatea. ALDIA: 2013an zehar. KOSTUA: Kostua, guztira: ,92 Sailarteko Publizitate Batzordea 32

35 Lehenengo fasea (2013ko urtarriletik maiatzera arte): Sormenaren kostua: Enpresa esleipenduna: Arista Doce. Plangintzaren kostua: ,00 Enpresa esleipenduna: Hedabideen kudeaketa: Bigarren fasea (2013ko urritik abendura arte): Kanpaina Estatuan soilik egin zen: Madrilen, Katalunian, Andaluzian, eta Gaztela eta Leonen. Sormenaren kostua: ,00 Kontratatutako enpresa: Kukuxumusu. Plangintzaren kostua: ,00 Enpresa esleipenduna: Zosmamedia. Irudi-eskubideak: ,00 Kontratatutako enpresa: Kukuxumusu. Hirugarren fasea (2014ko urtarriletik otsailera arte): Plangintzaren kostua: ,20 Enpresa esleipenduna: Zosmamedia. Hirugarren faseko irudi-eskubideak: ,00 Kontratatutako enpresa: Kukuxumusu. GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: 1.FASEA HEDABIDEA IRRATIAK PRENTSA ETA ALDIZKARIAK ZENBATEKOA BIZKAIA IRRATIA 57,24 RADIO EUSKADI 117,45 EITB 1.259,55 ONDA CERO 527,31 SER 1.706,88 CADENA ,61 CADENA ,07 KISS FM 79,38 FEDERATION FRANCAISE DE 1.820,00 CYCLISME SERVICIOS DE MARKETING* ,00 ADAPTACIONES 1.250,00 INTERNET YOUTUBE ,00 GOOGLE ,00 FACEBOOK 2.700,00 ADAPTACIONES 1.005,71 SERVICIOS DE COMMUNITY ,29 MANAGER * KANPOKO PUBLIZITATEA PREMIOS CONCURSO EXPERIENCIAS ** 4.404,42 *Zerbitzu hauek (erredakazioa, sare sozialak ) kanpainaren planifikazioaz arduratutako enpresa esleipendunak kudeatu ditu. ** Turismo bizipen sariak irrati lehiaketan parte hartu zutenentzat. 2.FASEA Sailarteko Publizitate Batzordea 33

36 HEDABIDEA EUSKARRIA ZENBATEKOA SER ,50 COPE ,45 IRRATIAK ONDA CERO ,00 C ,56 RAC ,00 GUZTIRA ,51 EL PAIS ,00 EL MUNDO ,00 PRENTSA NORTE DE CASTILLA 5.589,00 VANGUARDIA ,50 GUZTIRA ,50 KANPOKO PUBLIZITATEA METRO MADRID ,00 ADAP. MADRID 2.400,00 METRO BARCELONA ,00 ADAP. BCN 8.000,00 GUZTIRA TRIPADVISOR ,00 DESTINIA 5.850,00 EDREAMS 9.000,00 EL PAIS ,00 MUNDO ,00 RTB 9.775,00 RETARGETING ,00 ADAPTACIONES 450,00 INTERNET GUZTIRA GUZTIRA FASEA HEDABIDEA EUSKARRIA ZENBATEKOA KANPOKO METRO MADRID ,00 PUBLIZITATEA ADAP. MADRID 1.920,00 METRO BARCELONA ,00 ADAP. BCN 6.400,00 GUZTIRA PRENTSA ALDIZKARIAK ETA HOSTELTUR 1.500,00 INTERNET CPL 6.900,00 FACEBOOK ADS 6.500,00 MICROSITE CONCURSO ,00 ADAPTACIONES* ,00 GUZTIRA GUZTIRA * Egokitzapenak 2. eta 3. faseetako euskarri ezberdinei ezartzerik badago ere, atal honetan jaso dira gehienak interneteko egokitzapenak direlako. PROGRAMA BEREZIA ONDA VASCAN, FITUR 2013 SUSTATZEKO. Sailarteko Publizitate Batzordea 34

37 HELBURUA: FITUR Nazioarteko Turismoaren Azokan Euskadiren presentzia sustatzea. ALDIA: 2009ko urtarrila. KOSTUA: 3.553,72 HEDABIDEA: Onda Vasca. EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA BABESTEAK Getxoko Jazzaldia babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko uztailaren 3tik 7ra arte. Kostua: 3.526,00 Gasteizko Jazzaldia babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko uztailaren 24tik 28ra arte. Kostua: 3.526,00 Donostiako Jazzaldia babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko uztailaren 24tik 28ra arte. Kostua: 3.526,00 Hondarribia Blues jaialdia babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko uztailaren 11tik 14ra arte. Kostua: ,00 Sopelan Sopela Pro Junior babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko uztailaren 25etik 28ra arte. Kostua: 3.630,00 Eusko Jaurlaritzaren sari nagusia babestea. Lasarteko hipodromoa. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko abuztua. Kostua: ,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 35

38 Hondarribiko "Basque Country" pintxo-lehiaketa babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik, eta Basque Country estrategia sustatzea. Aldia: 2013ko urriaren 14tik 16ra arte. Kostua: ,00 Gasteizen ArdoAraba babestea. Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013ko abenduaren 5etik 8ra arte. Kostua: ,00 Hemendik Sariak babestea. Helburua: bertako merkataritza aintzatesten laguntzea. Eguna: 2013ko azaroaren 19an. Hedabidea: Deia Kostua: ,00 Bilboko Binakako Padel Irekiaren XI. Munduko Txapelketa babestea. Helburua: Helburua: ekitaldia finantzatzen laguntzea, turismo-eskaintza den aldetik. Aldia: 2013 azaroa. Kostua: 8.000,00 XIII Premio Dato de Oro a la Empresa Solidaria ekitaldiaren patrozinioa Helburua: XIII Premio Dato de Oro a la Empresa Solidaria ekitaldian laguntzea, Garapen Ekonomikoa eta Lehikortasun Saila Euskadiko enpresa sektorearen eta garapen ekonomikoaren bultzatzaile den heinean. Aldia: 2013ko azaroa. Hedabidea : Revista Dato Económico. Zenbateakoa: 5.000,00 Jornada Encuentro Digital: Las mejores iniciativas en medios digitales ekitaldiaren patrozinioa. Helburua: ekitaldi honetan laguntzaile izatea, gizarte sareen eta teknologia berrien sektorea berritzailea eta etorkizunekoa baita euskal ekonomiarentzat. Ekitaldi hartan hainbat ekimen digitali aitortza egin zitzaien, nazioartean ospe handiko aditu baten hitzaldia eskaini zen eta mahai inguru bat burutu zen. Aldia : 2013ko ekaina Hedabidea: Editorial Iparragirre. Zenbatekoa: ,00 Foro Work Internacionalización ekitaldiaren patrozinioa Helburua: ekitaldi honetan laguntzaile izatea nazioartekotze ekimen arrakastatsuak aurkezteko ekitaldia izan baitzen. Aldia: 2013ko ekainak 5. Hedabidea: Ediciones Urgull. Zenbatekoa: ,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 36

39 XX Aniversario de Estrategia Empresarial y presentación del nuevo periódico ekitaldiaren patrozinioa Helburua: ekitaldi honetan laguntzaile izatea, aldizkari hau Euskadiko enpresa sektorearentzat erreferentea den heinean. Aldia: 2013ko uztailak 2. Hedabidea: Estrategia Empresarial. Zenbatekoa: ,00 Expansión egunkari ekonomikoan patrozinioa Basque Country marka indartzeko Helburua: Basque Country marka ezagutzera ematea Expansionek Euskadiri buruz kaleratutako edizio berezian. Aldia: 2013ko azaroak 20. Hedabidea: Expansión egunkari ekonomikoa. Zenbatekoa: 3.600,00 Euskadi turismo leku bezala sustatzeko Eusko Mediarekin patrozinioa Helburua: Euskadi turismo leku bezala sustatzea eta ezagutzera ematea, bertako gastronomia, kultura, natura eta aisialdi eskaintzak ezagutaraziz irratsaio berezien bitartez. Aldia: 2013ko maiatza-urria. Hedabidea: Onda Vasca. Zenbatekoa: ,00 IRAGARKI OFIZIALAK Merkataritzako beken programa sustatzeko iragarki ofiziala. Helburua: Merkataritzako beken programa sustatzea eta ezagutaraztea. Aldia: 2013ko abendua. Kostua: 4.395,88 Gastuen banakapena, hedabideen arabera: HEDABIDEA ZENBATEKOA EL CORREO OROKORRA 1.249,30 DIARIO VASCO GIPUZKOA 929,86 GRUPO NOTICIAS EUSKADI 1.694,00 BERRIA EUSKADI 522,72 GUZTIRA 4.395,88 Sailarteko Publizitate Batzordea 37

40 04. ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 38

41 ETXEBIDE IRAGARKI OFIZIALAK Iragarki ofizialak, Etxebideren Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroko inskripzioen berri zabaltzeko Helburua: altak, bajak, artxiboak, ukapenak, zuzenketak eta betetako izapideak jakinaraztea. Aldia: 2013 Enpresa esleipendunak: Hedatu eta Zosmamedia. Zenbatekoa: ,61 HEDABIDEA ZENBATEKOA Grupo Noticias taldeko egunkariak ,80 Berria 368,41 Vocento taldea (DV eta El Correo) ,63 Gara 5.251,97 Berria 3.304,8 GUZTIRA ,61 ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA IRAGARKI OFIZIALAK Desjabetzeei buruzko iragarki ofizialak Helburua: Desjabetze-espedienteen berri ematea. Aldia: 2013 Enpresa esleipendunak: Hedatu eta Zosmamedia. Zenbatekoa: ,79 HEDABIDEAK ZENBATEKOA El Correo Bizkaia Institucional ,09 Deia edizio orokorra ,70 GUZTIRA ,79 Sailarteko Publizitate Batzordea 39

42 PROGRAMA BEREZIEI LAGUNTZA Onda Vascan irrati-programak babestea Helburua: hamabost egunean behin, gizarte-arloari buruzko irrati-programak ematea. Sailaren jarduerari lotutako informazioa. Aldia: 2013ko ekainetik abendura Zenbatekoa: Onda Vascan irrati-programak babestea Helburua: hamabost egunean behin, lana eta etxebizitza bilatzeari buruzko irrati-programak ematea. Sailaren jarduerari lotutako informazioa. Enpresa esleipenduna: Hedatu. Aldia: 2013ko azarotik abendura arte Zenbatekoa: Onda Vascan irrati-programak babestea Helburua: hamabost egunean behin, lana bilatzeari buruzko irrati-programak ematea. Sailaren jarduerari lotutako informazioa. Enpresa esleipenduna: Hedatu. Aldia: 2013ko azarotik abendura arte Zenbatekoa: Onda Vascan irrati-programak babestea Helburua: Irrati-programa berezi bat egitea eta ematea, Junior kooperatibei buruz informazioa emateko. Aldia: 2013ko uztailaren 5etik 17ra arte Zenbatekoa: 7.395,00 Onda Vascan irrati-programak babestea Helburua: Gizarte-arloari buruzko programa berezi bat ematea. Aldia: 2013 Zenbatekoa: Bilbo Herri Irratian irrati-programak babestea Helburua: enpleguari eta gizarte-politikei buruzko programak. Aldia: 2013ko azarotik abendura arte Enpresa esleipenduna: Hedatu. Zenbatekoa: Sailarteko Publizitate Batzordea 40

43 INFORMAZIO-EKINTZAK, SAILAK EGITEN DITUEN INTERES PUBLIKOKO EKINTZEN BERRI EMATEKO Sailak eskaintzen dituen zerbitzuen inguruko informazioa. Helburua: Sailak egiten dituen ekintzen berri ematea (BetiOn telelaguntza, Lanbideren zerbitzuak, gay eta lesbianen berdintasunaren aldeko politikak). Aldia: 2013ko azarotik abendura arte Enpresa esleipenduna: Hedatu, eta zuzenean kontratatutako hedabideak. Zenbatekoa: ,00 Hedabidea Zenbatekoa Entre Mayores aldizkaria Confebask aldizkaria 1.672,00 Dato Económico 2.406,00 Deia Bizkaiko El Correoren gehigarri komertziala Argia (edizio digitala eta paperezkoa) 940 Diario de Noticias de Álava Berria GUZTIRA ,00 OSALAN LAPen informazio-ekintzak Helburua: osasunarekiko eta laneko segurtasunarekiko sentikor bihurtzeko ekintzak (iragarkiak: Osasuna eta medikuntza, Laneko gida, Udako ikastaroak, Jardunaldi teknikoak ). Aldia: 2013 Zenbatekoa: ,30 Hedabidea Zenbatekoa El Periódico ,00 Eitb.net 500 Radio Euskadi 4.108,50 Euskadi Irratia 149,80 Noticias de Álava Deia GUZTIRA ,30 Sailarteko Publizitate Batzordea 41

44 LANBIDE IRAGARKI OFIZIALAK ETA INFORMAZIO PRAKTIKOARI BURUZKOAK Enplegu iragarkiak Helburua: lan eskaera nola berritu argitzea astero. Aldia: 2013ko martxoa-abendua Zenbatekoa: 5.203,12 KOMUNIKABIDEA ZENBATEKOA Kalean aldizkaria 4.000,00 Dato Económico Suplemento de formación 1.203,12 GUZTIRA 5.203,12 Lanbideren informazio praktikoari buruzko iragarkiak Helburua: Lanbideren bulegoetako telefono, fax eta e-posta berriak ezagutaraztea, bulego horiek Eusko Jaurlaritzaren sarean sartu baitira. Aldia: 2013ko uztaila. Enpresa esleipenduna: Hibu Publicidad. Komunikabidea: Orrialde Horiak eta Orrialde Zuriak. Zenbatekoa: 8.733,4 Lanbideren Getxoko bulegoa behin-behinean lekuz aldetzeari buruzko iragarkia Helburua: Getxoko bulegoaren aldaketa horren berri ematea herritarrei eta enpresei. Aldia: ekaina. Enpresa eslipenduna: Mediasal. Komunikabidea: Deia, Correo, Berria Zenbatekoa: 2.960,63 KOMUNIKABIDEA ZENBATEKOA El Correo 1.297,13 Deia 910,20 Berria 753,30 GUZTIRA 2.960,63 Lanbideren bulego sareari eta horien harreman zerbitzuei buruzko iragarkia Helburua: bulegoekin komunikatzeko bideak sarean zabaltzea eta horien berri ematea herritarrei. Aldia: 2013ko apirila. Komunikabidea: Guía de la Formación Gidaliburua 2013 (Universitario Vasco- Navarro). Zenbatekoa: 1.049,59. Sailarteko Publizitate Batzordea 42

45 EKITALDIAK BABESTEA Deustuko Enplegu eta Ekintzailetzaren IX. Enplegu Foroa babestea Helburua: foro hori egiten laguntzea eta Lanbideri eta lan europarrari buruzko Eures Sareari buruz informatzea. Deustuko Unibertsitateak antolatu zuen foroa. Aldia: 2013ko apirila. Zenbatekoa: ,00. Prestakuntza Enpresen Biltzar Nazionala babestea eta Enplegurako Prestakuntzaren Euskal Jardunaldia babestea Helburua: enplegurako prestakuntzaren dinamika eta bilakaera ezagutarazten eta horri buruz taldean eztabaidatzen laguntzea, CECAP-Euskadik antolatutako ekitaldietan. Aldia: 2013ko iraila-urria. Zenbatekoa: 8.024,77 Euskadi 2013 Prestakuntzaren Europako Erakusketa babestea eta horren publizitatea egitea Helburua: ekitaldi hori egiten eta ezagutarazten laguntzea, Lanbideren presentziaz eta Lanbidek ematen dituen zerbitzuez informatzeko, batez ere, azken urteko ikasleen lanbide irteerei buruzko orientabideaz. Aldia: 2013ko otsaila-martxoa Zenbatekoa: 3.509,00. Irungo Inserciona Azokaren II. edizioa babestea Helburua: azoka horretan gizarteratze eta laneratze enpresen parte hartzea sustatzea, horiek ezagutzeko, esperientziak trukatzeko, lan taldeak eratzeko. Aldia: 2013ko urtarrila-otsaila Zenbatekoa: ,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 43

46 05. OGASUN ETA FINANTZA SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 44

47 EKONOMIARI BURUZKO IRRATI-PROGRAMA BABESTEA HELBURUA: Irrati-programa hau babestuz, Ogasun eta Finantza Sailak ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen lagundu nahi du. Helburua da ekonomia-jarduerari buruzko berriak zehaztasun handienaz eta modu dibulgatzailean jakinaraztea gizarteari. Programa babestu horretan, ekonomiaren arloko asteko berri garrantzitsuenak ematen dira aditzera. HEDABIDEA: Onda Vasca. ZENBATEKOA: ALDIA: ko ekainetik abendura. EUSTAT HIRU ARGITALPENETAN PUBLIZITATEA TXERTATZEA: HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Eustat ezagutaraztea, organo hori EAEren esparruan enpresek erabiltzen dituzten estatistiken erreferentea izan dadin, ekonomiari buruzko argitalpenetan iragarkiak txertatzen dituztenean. Bestalde, Unibertsitateko aldizkarian txertatutako publizitatearen helburua izan da Eustaten eskola-webgunea ezagutaraztea. HARTZAILEAK: Enpresa- eta unibertsitate-sektorea. ALDIA: 2013ko apirila, urria eta abendua. Zuzeneko kontratazioa. KOSTUA: 4.913,32 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA ALDIZKARIA Estrategia Empresarial 2.950,00 Empresa XXI 1.489,00 Unibertsitateko aldizkaria 474,32 GUZTIRA 4.913,32 Sailarteko Publizitate Batzordea 45

48 06. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA Sailarteko Publizitate Batzordea 46

49 KANPAINAK "% 100 PROFESIONALAK MADE IN EUSKADI" KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Sailak Lanbide Heziketako matrikulazioa sustatu nahi izan du, "Profesionales 100% Made in Euskadi/ %100 profesionalak made in Euskadi" publizitatekanpainaren bidez. Kanpainaren mezuak aditzera eman nahi du zeinen handia den euskal LHren prestakuntza-maila. Kanpainaren helburua izan da gazteek Euskadin oso prestakuntza ona jaso dezaketela jakinaraztea, lanbideheziketaren arloan erreferente izan diren beste herrialde batzuetakoa bezain ona. Orobat izan da helburua Lanbide Heziketak zer-nolako garrantzia duen azpimarratzea, batik bat gaur egun bizi dugun ekonomia- eta lan-testuinguruan, eta euskal LHren prestakuntza-maila zeinen handia den nabarmentzea. HARTZAILEAK: Ikasten jarraitu nahi duten familiak eta gazteak, eta gizartea, oro har. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Kanpaina aditzera emateko, hainbat iragarki egin dira prentsan, aldizkarietan eta irratian. Horretarako, kartel bat eta irrati-iragarkiak prestatu dira. ALDIA: Kanpaina 2013ko maiatzean eta ekainean egin da, Lanbide Heziketaren aurrematrikulazio-epean. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: Sormena eta ekoizpena: LH logo berria diseinatzea: Zenbatekoa: Enpresa esleipenduna: TAM TAM diseño, eventos y multimedia. Kartela ekoiztea: Zenbatekoa: Enpresa esleipenduna: AsíSí. Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: ,89 Enpresa esleipendunak: ALD Mediante. Zenbatekoa: ,25 Comienza multimedia. Zenbatekoa: 5.867,88 Publicidad Hedatu. Zenbatekoa: ,68 The Land of Pink. Zenbatekoa: ,08 Zuzeneko kontratazioak. Eitb Irratiak: 5.683,50 Bizkaia Irratia: 800,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 47

50 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA: ZENBATEKOA PRENTSA El Correo 7.191,76 Diario Vasco 4.955,16 Deia 4.247,59 Noticias de Gipuzkoa 2.913,12 Noticias de Álava 2.641,80 Berria 4.320,10 Gara 3.920,40 El País PV 3.990,00 El Mundo PV 3.420,00 ALDIZKARIAK Aktual 612,75 Argia 780,00 Dato Económico El Karma 1.575,13 Gaztezulo 900,00 IRRATIAK Cadena SER 4.647,80 40 Principales 2.239,28 Onda Vasca 1.517,00 EITB Irratiak 5.683,50 Bizkaia Irratia 800,00 GUZTIRA ,89 Sailarteko Publizitate Batzordea 48

51 "ESKOLA HONETAN BATU EGITEN DUGU" KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Gizarteari euskal eskola publikoaren aurrematrikulazio-epeak jakinaraztea, bai eta Euskadiko hezkuntza-sistema publikoaren kalitateari eta balioei buruzko informazioa ematea ere. Kanpainaren leloa hau da: En esta escuela SUMAMOS/Eskola honetan BATU egiten dugu. Lelo horren bidez, euskal eskola publikoak pertsonen alde, balioetan oinarritutako hezkuntzaren alde, eta gizarte hobea eta bidezkoagoa eraikitzen duten pertsonen alde egiten duen apustua azpimarratu nahi da. HARTZAILEAK: ALDIA: Familiak; batez ere, euskal hezkuntza-sisteman lehenbiziko aldiz sartzen direnak. 2013ko urtarriletik otsailera arte. Kanpaina urte hasierako aurrematrikulaziogaraian egiten da. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: KOSTUA: Kanpaina irratiaren, ohiko prentsaren eta prentsa digitalaren bidez hedatu da, bai eta kanpo-euskarrien bidez ere. Horretarako, kartel bat eta irrati-iragarkiak prestatu dira, euskaraz eta gaztelaniaz. Kanpainaren kostua, guztira: ,05 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Bell Comunicación. Zenbatekoa: ,00 Enpresa esleipenduna: Impresión Offset. Zenbatekoa: 4.640,03 Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: Publicidad Hedatu. Zenbatekoa: ,02 Sailarteko Publizitate Batzordea 49

52 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA PRENTSA El Correo 6.599,50 Diario Vasco 4.547,09 Deia 3.118,23 Noticias de Gipuzkoa 2.384,93 Noticias de Álava 2.077,92 Berria 2.681,08 Gara 3.397,68 DIGITALAK elcorreo.com 8.440,00 diariovasco.com 4.800,00 ALDIZKARIAK Aktual 637,26 Argia El Karma 1.310,40 Gaztezulo 748,80 IRRATIAK Cadena SER ,15 40 Principales 9.150,36 Radio Euskadi ,10 Euskadi Irratia 4.709,25 Radio Vitoria 2.137,20 Euskadi Gaztea 3.525,60 Onda Vasca 3.475,87 Radio Nervión 2.100,00 Radio Gorbea 1.548,30 Radio Popular de Bilbao 3.364,20 KANPOKO PUBLIZITATEA Metro Bilbao 7.582,00 Oppisak: Bilbo zirkuitua ,90 Oppisak: Hondarribia zirkuitua ,20 Oppisak: Gasteiz zirkuitua ,00 Oppisak: Bizkaia Bilbo Handia zirkuitua ,00 GUZTIRA ,02 Sailarteko Publizitate Batzordea 50

53 HIZKUNTZA POLITIKA KANPAINAK HABE MATRIKULAZIO-KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: HABEk publizitate-kanpaina bat egin du bere zentroen matrikulazio-epeak jakinarazteko eta, bide batez, euskaraz hitz egiten ez duten helduak animatzeko, HABEren euskalduntze-programetan izena eman dezaten. HARTZAILEAK: Euskaraz hitz egiten ez duten helduak. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Spotak, irrati-iragarkiak, "faldoi" formatuko prentsa-iragarkiak eta atari digitaletarako kartelak egin dira. ALDIA: 2013ko irailaren 1etik 22ra arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,00 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Ontime ekoizpenak. Zenbatekoa: Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: EITB, hitzarmen bidez. Zenbatekoa: ,00 Zuzenean kontratatutako hedabideak: Cadena Ser, Onda Vasca, Onda Cero, Diario Vascoren webgunea, El Correoren webgunea, Deiaren webgunea, Noticias de Gipuzkoaren webgunea, Noticias de Álavaren webgunea, Gararen webgunea. Zenbatekoa: ,00 HEDABIDEAK ZENBATEKOA ETB emisioak ,00 EITBnet 3.000,00 Radio Euskadi 5.616,00 Radio Vitoria 2.288,40 Euskadi Irratia 3.327,60 Euskadi Gaztea 2.496,00 Cadena SER 6.076,00 Onda Vasca 1.950,00 Onda Cero 1.650,00 (Diario Vasco+El Correo) webgunea 9.400,00 (Deia+Noticias) webgunea 1.968,00 Gara webgunea 1.575,00 GUZTIRA ,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 51

54 HABE DURANGOKO AZOKAKO HABE-REN STANDAREN IRAGARKIA HELBURUA: Durangoko Azokako Haberen standaren berri ematea, mezu hau erabiliz: Urteak egun bat du euskara ospatzeko, egun guztiak euskaraz gozatzeko. ALDIA: HEDABIDEA: Argia urtekaria 2013, Argiaren edizio digitala. KOSTUA: 665,00 HABE DURANGOKO AZOKAKO HABE-REN STANDAREN IRAGARKIA HELBURUA Durangoko Azokako Haberen standaren berri ematea, eta eta orain eskukoan eta tabletean zerbitzuaren berri ematea. ALDIA: HEDABIDEA: Argiaren edizio digitala eta paperezkoa. ZENBATEKOA: 270,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 52

55 ELEBIDEren SENTSIBILIZAZIO-KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpainak sentsibilizazioa eta komunikazioa ditu helburu, zerbitzua gizarteratzeko eta hizkuntza-eskubideak babesteko. Elebidek benetako oreka lortu nahi du Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialen artean. Gero eta gehiago erabiltzen den tresna bat da, baina ezinbestekoa da are gehiago hedatzea. Hori da, hain zuzen, kanpainaren helburua. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Telebista-spotak, irrati-iragarkiak, argazkiak eta Interneteko atarietarako kartelak. ALDIA: 2013ko urritik azarora arte. KOSTUA Kostua, guztira: ,00 Diseinua eta koordinazioa: Enpresa esleipenduna: Aurman. Zenbatekoa: ,35 Spota ekoiztea: Enpresa esleipenduna: Debolex films SL. Zenbatekoa: ,30 Argazki-ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Estudio 3 fotógrafos. Zenbatekoa: ,55 Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: ALD Mediante. Zenbatekoa: 8.596,97 Enpresa esleipenduna: Publicidad Hedatu SL. Zenbatekoa: ,64 Zuzeneko kontratazioa: Eusko Irratiak, Radio Vitoria, ETB. Zenbatekoa: ,19 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEAK ZENBATEKOA elcorreo.com 3.600,00 diariovasco.com 1.860,00 deia.com 756,00 berria.info 885,00 naizinfo.com 1.512,00 argia.com 380,00 Eitb.com 2.000,00 ETB 1, ETB ,00 Cadena SER 7.702,80 Onda Vasca 3.036,00 Radio Nervión 1.260,00 Bizkaia Irratia 1.120,00 Eitb Irratiak 5.000,00, GUZTIRA ,80 Sailarteko Publizitate Batzordea 53

56 EUSKARAREN NAZIOARTEKO EGUNA - MUNDIALA KANPAINA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpaina horren helburua izan da euskara gizartean erabil dadila sustatzea, bai eta komunikazio-ardatza euskaraz garatzea ere. Hau izan da kanpainaren leloa: "Euskara, mundiala!". Lelo horren bidez, euskara atzerrira eramaten duten euskaldunei esker euskarak mundu osoan zer-nolako zabalkundea duen azpimarratu nahi izan da. Halaber, "Euskara, mundiala!" leloak euskara goresten du, kultura-ondare baita. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. ALDIA: 2013ko azarotik abendura arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,76 Sormena, ekoizpena eta baliabideen plangintza: Enpresa esleipenduna: Eitb, hitzarmen bidez. Zenbatekoa: Baliabideen plangintza: Zenbatekoa: ,76 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDEBIDEA ZENBATEKOA ETB 1, ETB ,13 Patrocinio Tribuaren Berbak ETB ,00 Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Gaztea ,15 Eitb.com Berria.info (megabanner home) 838,92 Berria.info (banner 300x300) 296,00 Diario Vasco.com (megabanner Home) 3.061,05 Diario vasco.com (Preroll conv.rotación) 1.260,53 Diario Vasco.com (Boton Conv. 300x90 s) 950,00 El Correo.com (megabanner home) 3.061,05 El Correo.com (Perroll Conv. Rotación) 1.260,53 El Correo.com (boton conv 300x90) 950,00 Facebook (banner conv HOME) 3.949,15 Grupo Noticias digit.( Megabanner Home) 1.615,38 Grupo Noticias digit. (boton Con. 300x90) 380,00 Naiz.info (megabanner home) 1.890,00 Naiz.info (banner Con 300x100) 375,00 Spotify (banner conv. Home) 1.413,46 Tuenti (Banner Conv. Home) 2.792,73 Movil/Tablets 1.023,07 Diario Vasco.com (megabanner Home) 2712,25 Grupo Noticias digit. (megabanner Home) 1020,00 Naiz.info (Megabanner Home) 1199,25 Berria.info (megabanner Home) 403,44 El Correo.com (megabanner Home) 2.712,25 Tuenti (banner) 2.394,88 Spotify (banner) 1.211,54 TOTAL ,76 Sailarteko Publizitate Batzordea 54

57 DIBULGAZIO EKINTZAK Hizkuntza politikan Gobernuak egindako ekintzei buruzko iragarkia Helburua: Euskera eta Hizkuntza Politikarako sailburuordetzaren jarduerari buruzko informazioa ezagutzera eman. Publikoa: Orokorra. Aldia: 2013ko abendua. Hedabidea: Hirinet aldizkari digitala. Kostua: 5.000,00 Zientzia, gure etorkizuna dibulgazio zientifikoa. Helburua: Zientziaren eta bere onuren dibulgaziorako esparruak sortzen laguntzea, zientzia pertsonentzat eta ezagutzan oinarritutako gizarte batentzat mesedegarri dela ulertuta. Esleipendunak: URGULL 2004, S.A. EDICIONES IZORIA 2004 S.L. EDITORIAL IPARAGUIRRE SA Kostua: ,00 HEDABIDEA ZENBATEKOA Noticias de Gipuzkoa 6.600,00 Deia 6.800,00 Diario de Noticias de Álava 6.500,00 GUZTIRA ,00 LOMCEren inguruko dibulgazio ekintzak Helburua: Eztabaidarako eta elkarrizketarako guneak sortzen laguntzea, LOMCEren inguruan, eta ondoren elkarrizketa hauen dibulgazioa egitea. Aldia: 2013ko abendua. Esleipendunak: URGULL 2004, S.A. EDICIONES IZORIA 2004 S.L. EDITORIAL IPARAGUIRRE SA Kostua: ,00 HEDABIDEA ZENBATEKOA Noticias de Gipuzkoa 3.904,00 Deia 8.180,00 Diario de Noticias de Álava 2.789,00 GUZTIRA ,00 LOMCEri buruzko mahai-ingurua Aldia: abendua. Esleipenduna: EUSKO MEDIA S.L. Hedabidea: ONDA VASCA Zenbatekoa: 2.000,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 55

58 Euskadi Literatura sariak 2013 Helburua: Euskarazko literatura sustatzea, 2013ko Euskadi Literatura Sariaren irabazle Ramon Saizarbitoriaren figuraren bidez, euskarazko literaturaren sortzaile nagusietako bat baita. Aldia: 2013ko abendua. Hedabidea: Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava, Noticias de Navarra. Zenbatekoa: ,00 LANBIDE HEZIKETAREN IRUDIA ZABALTZEA, LHREN IRUDIA SUSTATZEA START INNOVA Aldia: Apirila maiatza Esleipenduna: CMGIPUZKOA Hedabidea: DIARIOVASCO.COM Institucional Zenbatekoa: 5.000,00 START INNOVA HEZKUNTZA-PROIEKTUA" Aldia: azaroa 2013/10/28 Esleipenduna: DIARIO EL CORREO, S.A. Hedabidea: DIARIO EL CORREO, S.A. Zenbatekoa: 8.000,00 LANBIDE-HEZIKETA SUSTATZEA: BIZKAIKO LANBIDE-HEZIKETAREN I. ARETOA" BIZKAIA Aldia: ekaina, maiatza Esleipenduna: DIARIO EL CORREO, S.A. Hedabidea: DIARIO EL CORREO, S.A. Zenbatekoa: 5.000,00 EUSKAL KULTURA ZABALTZEKO 8 PROGRAMA, EUSKAL KULTURAREN LIDERRAK Aldia: azaroa abendua Esleipenduna: EUSKO MEDIA S.L. Hedabidea: ONDA VASCA Zenbatekoa: ,00 LHRI BURUZKO PROGRAMA BEREZI BAT EMATEA EL KURSAAL-EN Aldia: 2013/06/05 Esleipenduna: EUSKO MEDIA S.L. Hedabidea: ONDA VASCA Zenbatekoa: 3.000,00 MIKROIRRATSAIOAK BIZKAIKO KULTUR EKIMENEI BURUZ Aldia: Esleipenduna: irratibide-bizkai irratia i.f.k. Hedabidea: irratibide-bizkai irratia i.f.k. Zenbatekoa: 2.000,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 56

59 IRAGARKIAK TXERTATZEA Iragarkia: DATO ECONÓMICO ALDIZKARIAN Aldia: abendua Esleipenduna: DATO ECONMICO, S.A Hedabidea: DATO ECONÓMICO, S.A Zenbatekoa: 2.000,00 Iragarkia txertatzea, Sailaren Irudia Aldia: urria Esleipenduna: TXINPARTETAN S.L Hedabidea: EUSKAL HERRIA ALDIZKARIA Zenbatekoa: 1.750,00 Gazte Txartelaren eta honen 25. urteurrenaren iragarkiak. Aldia: 2013 Zenbatekoa: Esleipendunak: Posicionamiento Estrella, Herederos de Rowan. HEDABIDEA ZENBATEKOA Revista El Karma 1.800,00 Periódico Universitario 1.050,00 GUZTIRA 2.850,00 Kultura iragarkiak Heburua: TAC Valladolid, Fira Tárrega, FITD Huesca, Dantza Zirkuitua, Euskadiko soinuak, Dantza Zirkuitua, liburuak, kultura, Dantzan bilaka. Zenbatekoa: ,20 HEDABIDEA ZENBATEKOA Publiartez 5950,00 Gaztezulo 1.652,89 Entzun Urtekaria 1.157,02 Zurgai. Poetas por su pueblo ,00 Replica 2.892,56 KMON 4.132,24 El Karma 702,48 AKTUAL 715,00 GUZTIRA ,20 IRAGARKI OFIZIALAK Iragarkia: "Hezkuntza: postuen esleipena" Aldia: 2013/08/25 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: El Correo Zenbatekoa: 1.913,77 Sailarteko Publizitate Batzordea 57

60 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA (2. deialdia)" Aldia: 2013/09/18 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 774,34 Iragarkia: "HEO /2014 MATRIKULA" Aldia: 2013/09/01 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 1.722,40 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/09/08 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 1.148,26 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIEN ZERRENDAK" Aldia: 2013/09/15 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 3.827,55 Iragarkia: "HEZKUNTZA BEREZIA: POSTUEN ESLEIPENA" Aldia: 2013/08/25 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 1.318,60 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA (2. deialdia)" Aldia: 2013/09/18 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 516,99 Iragarkia: "HEO /2014 MATRIKULA" Aldia: 2013/09/01 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 1.186,74 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/09/08 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 791,16 Iragarkia: "HEZKUNTZA BEREZIA: POSTUEN ESLEIPENA" Aldia: 2013/08/25 Sailarteko Publizitate Batzordea 58

61 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 919,60 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/09/08 Esleipenduna: ALD MEDIANTE, SL. Hedabidea: NOTICIAS DE GIPUZKOA Zenbatekoa: 518,70 Iragarkia: "EJ, Hezkuntza: EKINTZAILETZA" Aldia: 2013/12/02 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: ARGIA Zenbatekoa: 780,00 Iragarkia: "EJ, Hezkuntza: EKINTZAILETZA" Aldia: 2013/12/02 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: ARGIA INTERNET Zenbatekoa: 160,00 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA (2. deialdia)" Aldia: 2013/09/18 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 410,40 Iragarkia: IRALE Aldia: 2013/04/21 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 883,50 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/12/01 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: DEIA Edición general Zenbatekoa: 1.808,50 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/05/19 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: DEIA Edidición general Zenbatekoa: 678,19 Iragarkia: "IZANGAIEN ZERRENDAK - ohiz kanpo irekitzea" Aldia: 2013/09/22 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Sailarteko Publizitate Batzordea 59

62 Hedabidea: DEIA Edición general Zenbatekoa: 2.260,62 Iragarkia: "Zerrendak ohiz kanpo irekitzea" Aldia: 2013/10/06 eta 2013/12/08 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 5.741,32 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK" Aldia: 2013/06/02 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 2.562,24 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/05/19 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 1.148,26 Iragarkia: IRALE Aldia: 2013/04/21 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.062,04 Iragarkia: "IZANGAIEN ZERRENDAK - ohiz kanpo irekitzea" Aldia: 2013/09/22 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 3.827,55 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/12/01 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 3.062,04 Iragarkia: "ZERRENDAK OHIZ KANPO IREKITZEA" Aldia: 2013/10/06 eta 2013/12/08 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 3.955,80 Iragarkia: "GARATU " Aldia: 2013/05/19 Sailarteko Publizitate Batzordea 60

63 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 791,16 Iragarkia: IRALE Aldia: 2013/04/21 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.109,76 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIEN ZERRENDAK" Aldia: 2013/09/15 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.637,20 Iragarkia: "IZANGAIEN ZERRENDAK - ohiz kanpo irekitzea" Aldia: 2013/09/22 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.637,20 Iragarkia: "ZERRENDAK OHIZ KANPO IREKITZEA" Aldia: 2013/10/06 eta 2013/12/08 Esleipenduna: COMMIENZA MULTIMEDIA, S.L. Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 3.218,60 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA" Aldia: 2013/02/17 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 446,85 Iragarkia: "IKERKETAKO EUSKADI SARIA" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 1.060,20 Sailarteko Publizitate Batzordea 61

64 Iragarkia: "EGA - LEHENENGO DEIALDIA" Aldia: 2013/01/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 446,85 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Aldia: 2013/02/24 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: DEIA Zenbatekoa: 1.039,41 Iragarkia: "IKERKETAKO EUSKADI SARIA" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: DEIA Zenbatekoa: 1.808,50 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Aldia: 2013/01/13 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: DEIA Zenbatekoa: 1.212,64 Iragarkia: "ZERRENDAK IREKITZEA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Zenbatekoa: 1.154,40 Iragarkia: "ZERRENDAK IREKITZEA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.142,62 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/01/27 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 1.885,57 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA" Aldia: 2013/02/17 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 942,78 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Sailarteko Publizitate Batzordea 62

65 Aldia: 2013/02/24 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 1.885,57 Iragarkia: "IKERKETAKO EUSKADI SARIA" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO Zenbatekoa: 3.062,04 Iragarkia: "EGA - LEHENENGO DEIALDIA" Aldia: 2013/01/06 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 942,78 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Aldia: 2013/01/13 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 2.199,83 Iragarkia: "HEO MATRIKULA LIBREA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 1.414,18 Iragarkia: "ZERRENDAK IREKITZEA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.165,28 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/01/27 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 1.299,17 Iragarkia: "EGA - ATARIKO PROBA" Aldia: 2013/02/17 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 649,58 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Aldia: 2013/02/24 Sailarteko Publizitate Batzordea 63

66 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 1.299,17 Iragarkia: "IKERKETAKO EUSKADI SARIA" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.109,76 Iragarkia: EGA Aldia: 2013/01/06 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 649,58 Iragarkia: "HIZKUNTZA-ESKAKIZUNAK" Aldia: 2013/01/13 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 1.515,70 Iragarkia: "HEO MATRIKULA LIBREA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 974,38 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/01/27 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 1.132,56 Iragarkia: "IKERKETAKO EUSKADI SARIA" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 1.839,20 Iragarkia: "HEO MATRIKULA LIBREA" Aldia: 2013/02/03 Esleipenduna: PUBLICIDAD HEDATU Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 596,23 Iragarkia: "EGA - BIGARREN DEIALDIA" Aldia: 2013/06/30 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Sailarteko Publizitate Batzordea 64

67 Hedabidea: BERRIA Zenbatekoa: 530,10 Iragarkia: "HEZKUNTZA BEREZIKO IRAKASLEEN ZERRENDA IREKITZEA" Aldia: 2013/07/14 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: DIARIO DE NOTICIAS DE ALAVA Zenbatekoa: 1.124,80 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/04/07 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Zenbatekoa: 1.406,00 Iragarkia: "HEZKUNTZA BEREZIKO IRAKASLEEN ZERRENDA IREKITZEA" Aldia: 2013/07/14 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.062,04 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK" Aldia: 2013/06/23 eta 2013/08/11 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.444,79 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/03/03 eta 2013/03/17 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.062,04 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/04/07 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.827,55 Iragarkia: "EGA - BIGARREN DEIALDIA" Aldia: 2013/06/30 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 1.148,26 Iragarkia: "HEZKUNTZA BEREZIKO IRAKASLEEN ZERRENDA IREKITZEA" Aldia: 2013/07/14 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL DIARIO VASCO Sailarteko Publizitate Batzordea 65

68 Zenbatekoa: 2.109,76 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK" Aldia: 2013/06/02 eta 2013/06/23 eta 2013/08/11 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 4.483,24 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/03/03 eta 2013/03/17 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.109,76 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/04/07 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.637,20 Iragarkia: "EGA - BIGARREN DEIALDIA" Aldia: 2013/06/30 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 791,16 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/03/03 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 919,60 Iragarkia: "2013KO GIDA BABESTEA" Aldia: 2013/04/08 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: GUIA DE LA FORMACION Zenbatekoa: 3.200,00 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK" Aldia: 2013/06/23 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: NOTICIAS DE GIPUZKOA Zenbatekoa: 691,60 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/03/17 Esleipenduna: NOVECIENTOS PUBLICIDAD Hedabidea: NOTICIAS DE GIPUZKOA Zenbatekoa: 691,60 Sailarteko Publizitate Batzordea 66

69 Iragarkia: "EJ, Hezkuntza" Aldia: 2013/12/09 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: ARGIA URTEKARIA Zenbatekoa: 1.090,00 Iragarkia: "ZERRENDAK OHIZ KANPO IREKITZEA" Aldia: 2013/11/10 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Zenbatekoa: 1.036,00 Iragarkia: "ZERRENDAK OHIZ KANPO IREKITZEA" Aldia: 2013/11/10 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 3.223,20 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/10/20 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: EL CORREO General Zenbatekoa: 4.029,00 Iragarkia: "ZERRENDAK OHIZ KANPO IREKITZEA" Aldia: 2013/11/10 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.220,80 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/10/20 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: EL DIARIO VASCO Zenbatekoa: 2.776,00 Iragarkia: "ORDEZKAPENETARAKO IZANGAIAK" Aldia: 2013/06/02 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: GARA Zenbatekoa: 1.694,00 Iragarkia: "LEKUALDATZE-LEHIAKETA" Aldia: 2013/12/01 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: NOTICIAS DE GIPUZKOA Zenbatekoa: 1.456,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 67

70 Iragarkia: "DEIALDIA: DBH-KO TITULUA" Aldia: 2013/10/20 Esleipenduna: THE LAND OF PINK & GREY Hedabidea: NOTICIAS DE GIPUZKOA Zenbatekoa: 1.820,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 68

71 07. SEGURTASUN SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 69

72 KANPAINAK NO TE ATROPELLES EZ EZAZU ZEURE BURUA JO TRAFIKO-KANPAINA KANPAINAREN HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpaina horren helburua izan da, batetik, oinezkoak, txirrindulariak eta gidariak jabearaztea elkar errespetatu behar dutela, eta, bestetik, auto-gidariak ohartaraztea ez dezaketela ausarkeriaz gidatu, bidean txirrindulariak edo oinezkoak daudenean. Horretarako, eslogan hau sortu da: Como conductor, ciclista o peatón, ten siempre precaución y respeto. No te atropelles / Gidari, txirrindulari edo oinezko, joka ezazu beti zuzen eta errespetuz. Ez ezazu zeure burua jo. Mezu horren bidez, denak auto-gidariak, oinezkoak eta txirrindulariak izan gaitezkeela helarazi nahi izan da, eta, beraz, garraiobidea edozein dela ere, beste erabiltzaileak eta arauak errespetatu behar direla. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Iragarkiak egitea erabaki da irratian, telebistan, prentsa digitalean eta kanpoeuskarrietan. Horretarako, zenbait spot, irrati-iragarki, kartel eta pankarta egin dira, euskaraz eta gaztelaniaz. ALDIA: Lehenengo zatia: 2013ko ekainean, uztailean eta abuztuan. Bigarren zatia: 2013ko abenduaren 19tik 31ra arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,00 Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: I love you. Zenbatekoa: ,85 Hedabideen plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Enpresa esleipenduna: EITB, hitzarmen bidez. Hedabide-agentziak: Ald Mediante, Mediasal, Netthink, Novecientos, Propaga, Gestión Medios. Lehenengo zatiaren zenbatekoa: ,00 Bigarren zatiaren zenbatekoa: ,00 HEDABIDEA-KANPAINA "Ez ezazu zeure burua jo_i" "Ez ezazu zeure burua jo_ii" Sailarteko Publizitate Batzordea 70

73 IRRATIA SER EUSKADI PRINCIPALES ONDA VASCA COPE EUSKADI CADENA KISS FM ONDA CERO GRUPO NERVION ROCK RADIO BIZKAIA IRRATIA HERRI IRRATIA RADIO RADIO RIOJA ALAVESA RADIO EUSKADI EUSKADI IRRATIA GAZTEA EITB MUSIKA RADIO VITORIA GUZTIRA TELEBISTA ETB ETB ETB GUZTIRA DIGITALAK CORREO DIARIO VASCO GRUPO NOTICIAS BERRIA NAIZ EITB.COM GUZTIRA PRENTSA IDATZIA CORREO DIARIO VASCO GRUPO NOTICIAS EL MUNDO EL PAIS GARA BERRIA ARGIA GPS DATO ECONOMICO - - Sailarteko Publizitate Batzordea 71

74 BERBERANA ECP-VALDEGOBIA COCHE ACTUAL AUTOPISTA EL KARMA KMON EUSKAL HERRIA BERBENARA PIRINEOS GAZTEZULO GUZTIRA KANPOKO PUBLIZITATEA DONOSTIAN MARK GASTEIZEN MARK BILBOKO METROA BIZKAIA MARK BILBOKO AUTOBUSAK HAMAIKA PANTAILA GUZTIRA Sailarteko Publizitate Batzordea 72

75 TODOS COMPARTIMOS LA CARRETERA/ERREPIDEA GUZTIONA DA TRAFIKO-KANPAINA KANPAINAREN HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpaina horren helburua da, batetik, oinezkoak, txirrindulariak eta gidariak jabearaztea elkar errespetatu behar dutela, eta, bestetik, auto-gidariak ohartaraztea ez dezaketela ausarkeriaz gidatu, bidean txirrindulariak edo oinezkoak daudenean. Horretarako, hauxe izan da mezu nagusia: Arreta eta errespetua. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: ALDIA: Kanpaina horretan, irratia eta telebista aukeratu dira euskarritzat. Horretarako, telebista-spot bat eta zenbait irrati-iragarki egin dira, euskaraz eta gaztelaniaz. 2013ko azaroa. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,93 Ekoizpena eta ordainsariak: Enpresa esleipenduna: Irusoin. Zenbatekoa: ,05 EITB (emisioa), hitzarmen bidez. Zenbatekoa: ,88 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA ETB 1, ETB ,00 Radio Euskadi, Euskadi Irratia, Radio Vitoria, Gaztea 8.711, 88 Eitb.com 3.630,00 GUZTIRA ,88 Sailarteko Publizitate Batzordea 73

76 AFORO MÁXIMO GEHIENEZKO AFOROA KANPAINA KANPAINAREN HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Kanpaina horren helburua izan da gazteak, enpresariak eta ekitaldisustatzaileak jabearaztea zeinen garrantzitsua den aisialdiko lokaletan eta ekitaldietan gehieneko edukiera errespetatzea, pertsonen segurtasuna dela eta. Hau izan da mezu nagusia: Errespetatu gehieneko aforoa. TRESNAK ETA EUSKARRIAK: Irratia, prentsa, kanpoaldea. HARTZAILEAK: ALDIA: KOSTUA: Gazteak, enpresariak, ekitaldi-sustatzaileak. 2013ko abenduaren 17tik 2014ko urtarrilaren 3ra. Kanpainaren kostua, guztira: ,3 Sormena eta ekoizpena: Publis. Zenbatekoa: 4.997,30 Emisioa: EITB eta Mediasal, hitzarmen bidez. Zenbatekoa: ,00 HEDABIDEA-KANPAINA Zenbatekoa IRRATIA SER - EUSKADI PRINCIPALES ONDA VASCA COPE EUSKADI CADENA KISS FM 398 ONDA CERO GRUPO NERVION 892 ROCK RADIO - BIZKAIA IRRATIA - HERRI IRRATIA 281 RADIO 7 - RADIO RIOJA ALAVESA 800 RADIO EUSKADI EUSKADI IRRATIA GAZTEA EITB MUSIKA RADIO VITORIA IRRATIAK GUZTIRA Sailarteko Publizitate Batzordea 74

77 DIGITALAK EITB.COM GUZTIRA PRENTSA IDATZIA CORREO DIARIO VASCO GRUPO NOTICIAS EL MUNDO EL PAIS GARA BERRIA ARGIA 526 GPS - DATO ECONOMICO 726 GUZTIRA KANPOKO PUBLIZITATEA ZENBATEKOA DONOSTIAN MARK GASTEIZEN MARK BILBOKO METROA BIZKAIA MARK BILBOKO AUTOBUSAK GUZTIRA Sailarteko Publizitate Batzordea 75

78 IRRATI-PROGRAMAK BABESTEA: Bilboko Aste Nagusian irrati-programa bat babestea Hedabidea: Cadena SER. Helburua: Auto-gidariei jakinaraztea zer eragin dituen alkohola kontsumitzeak. Aldia: 2013ko abuztua. Zenbatekoa: Segurtasun Sailari buruzko programa berezi bat babestea Hedabidea: Cadena SER. Helburua: Sailaren zerbitzuen berri ematea. Aldia: 2013ko abendua. Zenbatekoa: Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza eta Trafiko Zuzendaritza: programa berezi bat babestea HEDABIDEA: Onda Vasca Helburua: 1.- Informazioa ematea, larrialdien kudeaketari buruz, Bilboko uholdeen 30. urteurrena dela eta. 2.- Txirrindularien zirkulazioaren segurtasunari buruzko programa berezi bat. Aldia: 2013ko abuztua. Zenbatekoa: Arkaute Akademiari buruzko programa berezi bat babestea Hedabidea: Onda Vasca Helburua: Ertzaintzaren Akademian zer ekintza egiten dituzten jakinaraztea. Aldia: 2013ko ekaina. Zenbatekoa: DIBULGAZIO EKINTZAK Larrialdiak aztertzeari eta prebenitzeari buruzko informazio tartea Hedabidea: Deia, Noticias de Gipuzkoa, Noticias de Álava. Helburua: Larrialdiak aztertzea eta prebenitzea. Aldia: 2013ko azaroa. Zenbatekoa: Sailarteko Publizitate Batzordea 76

79 08. OSASUN SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 77

80 KANPAINAK OSASUN SAILA TABAKORIK GABEKO MUNDUKO EGUNA HELBURUA ETA MEZUAREN ZENTZUA: Gizartea Tabakorik gabeko Munduko Egunarekiko sentikor bihurtzea, osasuna zaintzeari eta tabakoa kontsumitzeak dakartzan kalteei buruzko mezuen bidez. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. ALDIA: KOSTUA: 2013ko maiatza. Kanpainaren kostua, guztira: 5.221,91. Sormena eta ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Mixer S.L. Zenbatekoa: 493,68 Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Esleipenduna: Propaga. Zenbatekoa: 4.728,23 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Radio Euskadi 747,19 Euskadi Irratia 423,75 Radio Vitoria 186,56 Euskadi Gaztea 274,69 SER Euskadi 1.539,77 Onda Vasca 541,87 Radio Nervión 240,64 Radio Gorbea 175,28 Radio Donosti 175,28 Bizkaia Irratia 106 Radio Popular 317,20 GUZTIRA 4.728,23 Sailarteko Publizitate Batzordea 78

81 OSAKIDETZA KANPAINAK GRIPEAREN AURKA, TXERTOA JARRI KANPAINA Helburua eta mezuaren zentzua: Herritarrei, batez ere 65 urtetik gorako pertsonei, diabetesa dutenei eta biriketako gaixotasunak dituztenei, jakinaraztea zeinen garrantzitsua den osasun-zentroetara joatea txertoa jartzera. HARTZAILEAK: Herritarrak, oro har, eta, batez ere 65 urtetik gorako pertsonak, diabetesa dutenak eta biriketako gaixotasunak dituztenak. ALDIA: 2013ko irailaren 23tik azaroaren 8ra arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,68 Sormena: Enpresa esleipenduna: Dimensión. Zenbatekoa: 4.130,58 Ekoizpena: Enpresa esleipenduna: Mixer S.L. Zenbatekoa: 482,79 Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Esleipenduna: Propaga eta Zif Comunicación. Zenbatekoa: ,31 GASTUEN BANAKAPENA, HEDABIDEEN ARABERA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Radio Euskadi Euskadi Irratia Radio Vitoria 2.050,50 SER Euskadi ,38 Onda Vasca Radio Nervión 2.182,39 Radio Gorbea 000 Radio Donosti 2.081,04 BidaBerri aldizkaria 250,00 GUZTIRA ,31 Sailarteko Publizitate Batzordea 79

82 EREMUAK ETA PROGRAMAK BABESTEA Transplanteei buruzko ikerketa babestea ETBn Helburua: Herritarrak transplanteei buruzko ikerketarekiko sentikor bihurtzea. Aldia: 2013ko abendua. Hedabidea: ETB. Aipamenak. Zenbatekoa, guztira: 3.000,00 KONTSUMOBIDE KANPAINAK KONTSUMOBIDE, ZUGANDIK GERTU KANPAINA Helburua eta mezuaren zentzua: Herritarrei jakinaraztea Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutua Gobernu honen tresnetako bat dela eta pertsonen zerbitzura dagoela; kasu honetan, kontsumitzaileen eta prestakuntzarako, aholkularitzarako, babeserako, bitartekotzarako eta abarrerako enpresen zerbitzura. Halaber, herritarrengana hurbildu nahi dugu, Kontsumobide ezagutarazteko, bai eta gure lana, egoitzak, prestakuntza-zentroak eta webgunea ezagutarazteko ere; izan ere, kontsumitzaileak zerbitzu hori erabiltzera bultzatu nahi ditugu. HARTZAILEAK: Pertsona guztiak, eta, bereziki, adinekoak. PUBLIZITATERAKO TRESNAK ETA EUSKARRIAK: ALDIA: Hainbat irrati izan dira euskarri nagusia. 2013ko irailetik abendura arte. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,53. Sormena eta ekoizpena: Kontsumobideren baliabideak. Plangintza eta publizitate-eremuak erostea: Esleipenduna: zuzeneko kontratazioa hedabideekin. Zenbatekoa: ,53 Sailarteko Publizitate Batzordea 80

83 Gastuen banakapena, hedabideen arabera: HEDABIDEA ZENBATEKOA CECOBI 1.500,00 Entre Mayores 2.500,00 Dato Económico 1.250,00 Cadena SER ,03 Onda Vasca ,00 Eusko Irratia Eitb.com 720,00 ETB 1 y ETB 2 (aipamenak) 892,00 GUZTIRA ,53 PROGRAMAK BABESTEA: Radio Euskadin transplanteei buruzko ikerketaren gaineko irratsaioak babestea Helburua: Herritarrak transplanteei buruzko ikerketarekiko sentikor bihurtzea. Aldia: 2013ko abendua. Hedabidea: Radio Euskadi. Zenbatekoa, guztira: 3.600,00 Onda Vascan Hablamos de salud irratsaioak babestea Helburua: Herritarrak osasunari lotutako hainbat gairekiko sentikor bihurtzea. Aldia: 2013ko uztailetik abendura arte. Hedabidea: Onda Vasca. Zenbatekoa, guztira: ,00 DIBULGAZIO EKINTZAK Informazio tartea ETBn, ohitura osasungarriei buruzko aholkuak emateko Helburua: Ohitura osasungarriei buruzko informazioa eta aholkuak ematea. Aldia: 2013ko urria. Hedabideak: ETB 1 eta ETB 2. Zenbatekoa, guztira: 8.368,95 Informazio tartea, Euskaraz bai sano osasun publikoa euskalduntzeko kanpainari buruzkoa Helburua: euskara sustatzea osasun-zerbitzu publikoetan. Aldia: 2013ko ekaina. Hedabidea: Berria. Zenbatekoa, guztira: Diario Vascoren osasunari buruzko gehigarrian informazio tartea Helburua: Osasun Sailaren zerbitzuei buruzko informazioa eskaintzea. Aldia: 2013ko urria. Hedabidea: Diario Vasco. Zenbatekoa, guztira: 3.630,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 81

84 INFORMAZIOA EMATEKO IRAGARKIAK ETA EKINTZAK Osasun Sailaren jarduerari buruzko informazioa emateko ekintza Helburua: Osasun Sailaren jarduera eta zerbitzuei buruzko informazioa ematea. Aldia: 2013ko urria. Hedabidea: Deia, Noticias de Gipuzkoa, Diario de Noticias de Álava. Zenbatekoa, guztira: Euskararen Nazioarteko Eguna dela-eta, informazioa ematea Euskaraz bai sano osasun publikoa euskalduntzeko kanpainari buruz Helburua: euskara sustatzea osasun-zerbitzu publikoetan. Eguna: 2013ko abenduaren 3an. Hedabidea: Berria. Zenbatekoa, guztira: Sailarteko Publizitate Batzordea 82

85 09. INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA Sailarteko Publizitate Batzordea 83

86 KANPAINAK EKOBEIRA KANPAINA MEZUAREN HELBURUAK ETA ZENTZUA: Beira birziklatzearen alde sentsibilizatzea, eta ingurumena zaintzearen aldeko kontzientzia sustatzea gizartean, norbanakoen eguneroko ohituren bidez (esate baterako, beira birziklatzearen bitartez). Kanpainak Marivi Bilbao aktore eta umoristaren laguntza berezia izan zuen, kanpainaren mezu eta goiburu nagusia doinu ozar eta jostagarrian esaten baitzuen: O reciclas, o collejas. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. PUBLIZITATERAKO TRESNA ETA EUSKARRIAK: Telebista-spotak eta irrati-iragarkiak. ALDIA: 2013ko apirilaren 22tik maiatzaren 3ra KOSTUA: Kanpaina honen finantziazioa Espainiako Gobernuko Ingurumen Ministerioaren kontura izan zen, estatu-mailako kanpaina globala izan baitzen. Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak ez zuen bere gain hartu ez sormen-lanaren, ez produkzioaren, ez publizitate-tarteen kontratazioaren gasturik. Hala ere, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak kudeatu behar izan zuen publizitate-tarte horien kontratazioa. Horretarako enpresa esleipenduna Propaga izan zen, eta hedabideen araberako banakatzea honako hau izan zen: HEDABIDEEN ARABERAKO BANAKATZEA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Telebistak Euskal Telebista ,40 Irratiak Cadena 100 Euskadi 2.589,90 Cope Euskadi 2.019,00 Radio Euskadi 5.845,50 Euskadi Irratia 3.305,25 Euskadi Gaztea 2.168,25 Radio Vitoria 1.548,00 Onda Cero País Vasco 2.224,00 Onda Vasca Euskadi 3.038,10 Radio Donosti 609,96 Radio Gorbea 609,96 Radio Nervión 852,89 Cadena Ser Euskadi ,64 Cadena 40 Pincipales Euskadi 4.242,36 GUZTIRA ,21 Sailarteko Publizitate Batzordea 84

87 ECOEMBES KANPAINA MEZUAREN HELBURUAK ETA ZENTZUA: Ontziak birziklatzearen alde sentsibilizatzea, eta ingurumena zaintzearen aldeko kontzientzia sustatzea gizartean, norbanakoen eguneroko ohituren bidez (esate baterako, ontziak birtziklatzearen bitartez). HARTZAILEAK: Publiko orokorra. PUBLIZITATERAKO TRESNA ETA EUSKARRIAK: Telebista-spotak, irrati-iragarkiak eta prentsa-iragarkiak ALDIA: 2013ko urritik azarora KOSTUA: Kanpaina honen finantziazioa Espainiako Gobernuko Ingurumen Ministerioaren kontura izan zen, estatu-mailako kanpaina globala izan baitzen. Horrenbestez, Eusko Jaurlaritzak ez zuen bere gain hartu ez sormen-lanaren, ez produkzioaren, ez publizitate-tarteen kontratazioaren gasturik. Hala ere, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak kudeatu behar izan zuen publizitate-tarte horien kontratazioa. Horretarako enpresa esleipenduna Propaga izan zen, eta hedabideen araberako banakatzea honako hau izan zen: HEDABIDEEN ARABERAKO BANAKATZEA: HEDABIDEA ZENBATEKOA Euskal Telebista ,80 Radio Euskadi 4.897,20 Euskadi Irratia 2.431,52 Euskadi Gaztea 2.336,20 Radio Vitoria 1.119,20 Cadena Ser ,40 Cadena 40 Principales 3.488,01 Radio Nervión 1.345,01 Radio Gorbea 933,74 Radio Donosti 933,74 Onda Vasca Euskadi 1.044,00 Onda Cero País Vasco 2.761,87 Cope Euskadi 1.650,60 Cadena 100 Euskadi 1.968,75 Radio Popular Bilbao 1.040,40 Bizkaia Irratia 324,36 Radio 7 456,00 Oppis Metro Bilbao ,00 GUZTIRA ,80 INGURUMENAREN EGUNA KANPAINA Sailarteko Publizitate Batzordea 85

88 MEZUAREN HELBURUAK ETA ZENTZUA: Gizartea sentsibilizatzea ingurumena zaintzearen alde, natura errespetatzearen alde, eta natura-baliabideak arduraz kontsumitzearen eta erabiltzearen alde, orokorrean, eta, bereziki, urtero ospatzen den Ingurumenaren eguna dela-eta. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. PUBLIZITATERAKO TRESNA ETA EUSKARRIAK: Prentsa-iragarkiak, irratiko programa bereziak babestea. ALDIA: Kanpaina: 2013ko uztailetik irailera. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: ,90. Plangintza eta publizitate-tarteak erostea: Enpresa esleipendunak: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEEN ARABERAKO BANAKETA: HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 3.500,00 Diario Vasco 3.000,00 Deia, Not. Gipuzkoa, Not. Álava ,00 Gara 3.273,75 Berria 2.070,00 El País PV 2.500,00 El Mundo PV 1.150,00 Argia aldizkaria 825,00 Argia digitala 375,00 Naturaren Ahotsa aldizkaria 300,00 El Karma aldizkaria 680,60 Udaltzaingoaren aldizkaria 1.050,00 Onda Vasca programa berezia 3.500,00 Aktual aldizkaria argitalpen berezia: La Blanca 499,55 Noticias de Álava argitalpen berezia: La Blanca 1.150,00 El Correo argitalpen berezia: La Blanca 1.500,00 Naturaren Ahotsa aldizkaria 300,00 Hamaika TB 400,00 GUZTIRA ,90 Sailarteko Publizitate Batzordea 86

89 BABESAK: Donostiako 15 km-ko lasterketa klasikoa eta 36. Nazioarteko Maratoia Helburua: kirol-ekitaldi hori finantzatzen laguntzea, Basque Country Logistics La vía natural iragarkiak jartzearen bidez. Banderaxkak jartzea Basque Country Logistics iragarkiarekin. Diario Vasco egunkariaren behealde berezia: Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua) / Fly Group. Zenbatekoa, guztira: 7.600,00 Herri Irratiak Urdaibai-Busturialdeari buruz egindako berariazko programa babestea. Helburua: Urdaibai-Busturialdeko ingurumen-balioak hedatzen laguntzea, Herri Irratiko berariazko programa baten bidez. Aldia: 2013ko uztaila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). Zenbatekoa: 397,46. Euskadin birziklatzeari buruz Onda Vascak egindako programa monografikoa babestea. Helburua: birziklatzeko ohituraren aldeko sentsibilizazioan laguntzea, eta horri buruzko kontzientzia sustatzea, birziklatzeari buruzko irrati-programa bat babestearen bitartez. Aldia: 2013ko iraila. Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratua hedabidearekin. Hedabidea: Onda Vasca. Zenbatekoa: 1.500,00. Eusko Jaurlaritzak emandako EMAS sariei buruz Onda Vascak egindako programa monografikoa babestea. Helburua: EMAS ziurtagiri eta sariak ezagutaraztea eta hedatzea. Aldia: 2013ko abendua. Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratua hedabidearekin. Hedabidea: Onda Vasca. Zenbatekoa: 1.500,00. Hiri Garraio Kolektiboari buruzko Biltzar Nazionala babestea. Helburua: Hiri Garraio Kolektiboari buruzko Biltzar Nazionala hedatzen laguntzea, garraio-zerbitzu publikoen ezagupen hobea sustatze aldera, Gasteizko autobusetan iragarkiak jartzearen bidez. Aldia: 2013ko ekaina. Enpresa esleipenduna: TUVISA. Zenbatekoa: 9.917,36. Sailarteko Publizitate Batzordea 87

90 DIBULGAZIO EKINTZAK Piensa en verde izeneko tarteak Grupo Noticias taldeko egunkarien goiburuetan. Helburua: ingurumena errespetatzearen aldeko sentsibilizaziorako informazioedukiak argitaratzea. Bi orrialdeko publirreportajeak Deia, Noticias de Gipuzkoa eta Noticias de Álava egunkarietan. Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua). Zenbatekoa, guztira: ,00 Euskadiko azpiegiturak sustatzeko tartea El Correo egunkarian. Helburua: Euskadiko azpiegiturak sustatzeko politikei buruzko informazioa ematea, El Correo egunkariaren gehigarrian bi orrialdeko publirreportajea argitaratzearen bitartez. Aldia: 2013ko abendua. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua). Zenbatekoa: 6.000,00. Iraunkortasuna bideratzen duten etxeei buruzko informazio tartea. Helburua: iraunkortasuna bideratzen duten etxeak ezagutaraztea eta horrelako etxeen eraikuntza sustatzea, Noticias de Álava egunkariaren gehigarrian bi orrialdeko publirreportajea argitaratzearen bitartez. Aldia: 2013ko abendua. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua). Zenbatekoa: 1.500,00. IRAGARKI OFIZIALAK Prentsa idatzian publizitate-tarteak kontratatzeari dagokionez, zerbitzu hori kontratatzeko lehiaketa irekia egin zuen Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia. Zenbatekoa: ,10 Matikoko 4. lineari dagozkion alegazioei buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: alegazioen ebazpenari buruzko informazioa ematea. Aldia: 2013ko urtarrila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). Hedabidea: El Correo. Zenbatekoa: 1.173,10. Bilbotik Donostiara bitarteko linearen Ermuko tarteari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Sailarteko Publizitate Batzordea 88

91 Helburua: desjabetzeei buruzko ebazpenaz informatzea. Aldia: 2013ko urtarrila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). Hedabidea: El Correo. Zenbatekoa: 5.132, lineako Etxabarri-Txurdinaga tarteari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruzko ebazpenaz informatzea. Aldia: 2013ko urtarrila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). Hedabidea: El Correo. Zenbatekoa: 3.592,58. Etxebideko zerrendari buruzko iragarki ofiziala. Helburua: Etxebideko zerrenden egoerari buruz informatzea. Aldia: 2013ko urtarrila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia. HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo Bizkaia 854,23 El Correo Araba 462,43 Diario Vasco 795,42 Berria 367,20 GUZTIRA 2.479,28 2. lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruzko ebazpenaz informatzea. Aldia: 2013ko otsaila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 3.284,64 Deia 3.054,24 GUZTIRA 6.338,88 Herrera-Altza tarteari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruz informatzea. Aldia: 2013ko otsaila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA Diario Vasco 4.556,16 Noticias de Gipuzkoa 3.038,00 GUZTIRA 7.594,16 Armintzako ebazpenari buruzko iragarki ofiziala. Helburua: alegazioen ebazpenari buruzko informazioa ematea. Aldia: 2013ko martxoa. Sailarteko Publizitate Batzordea 89

92 Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 864,76 Deia 514,08 GUZTIRA 1.378,84 3. lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruz informatzea. Aldia: 2013ko apirila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 5.132,25 Deia 4.772,25 GUZTIRA 9.904,50 2. lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruz informatzea. Aldia: 2013ko maiatza. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 5.132,25 Deia 4.772,25 GUZTIRA 9.904,50 Mutrikuko amarralekuen esleipenari buruzko iragarki ofiziala. Helburua: portu horretako amarralekuen esleipenari buruz informatzea. Aldia: 2013ko uztaila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA Diario Vasco 1.124,29 Noticias de Gipuzkoa 573,30 Berria 474,30 GUZTIRA 2.171,89 Sailarteko Publizitate Batzordea 90

93 1. lineako Ibarbengoako aparkalekuari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: proiektuari buruzko informazio publikoa. Aldia: 2013ko abuztua. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (kontratu txikia). HEDABIDEA ZENBATEKOA El Correo 1.173,10 Deia 826,64 Berria 367,20 GUZTIRA 2.366,94 Lasarte-Hendaia lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: Loiolako geltokiaren informazio-azterketari buruzko informazio publikoa. Aldia: 2013ko abuztua. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (kontratu txikia). HEDABIDEA ZENBATEKOA Diario Vasco 819,72 Gara 453,60 Noticias de Gipuzkoa 428,40 GUZTIRA 1.701,72 Herrera-Altza lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruz informatzea. Aldia: 2013ko urria. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (kontratu txikia). HEDABIDEA ZENBATEKOA Diario Vasco 5.695,20 Noticias de Gipuzkoa 3.797,50 Berria 1.814,40 GUZTIRA ,10 Bermeoko amarralekuen esleipenari buruzko iragarki ofiziala. Helburua: amarralekuak esleitzeko deialdi publikoari buruz informatzea. Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua) HEDABIDEA ZENBATEKOA Gara 4.523,02 El Correo 1.092,54 Deia 702,84 GUZTIRA 6.318,40 Sailarteko Publizitate Batzordea 91

94 Donostialdeko Metroko Herrera-Altza lineari buruzko ebazpenaren iragarki ofiziala. Helburua: desjabetzeei buruz informatzea. Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipenduna: Propaga (prozedura negoziatua). HEDABIDEA ZENBATEKOA Diario Vasco 2.640,61 Noticias de Gipuzkoa 2.040,61 Berria 1.588,18 GUZTIRA 6.269,40 BESTE INFORMAZIO-EKINTZA BATZUK Moveuskadi - Euskadiko garraioen informazio-zerbitzuari buruzko iragarkia. Helburua: Moveuskadi zerbitzua ezagutaraztea eta sustatzea. Aldia: 2013ko urtarriletik otsailera (2012ko azaroan izapidetua). Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). HEDABIDEA ZENBATEKOA Berriaren urtekaria 2.500,00 El Karma 990,00 Humorenlared.com El Karma 170,00 El Mundo de los Pirineos 1.650,00 GUZTIRA 5.310,00 Basque Country Logistics La vía natural iragarkia Helburua: Euskadiko azpiegitura logistikoak ezagutaraztea eta sustatzea. Aldia: 2013ko apiriletik abendura Enpresa esleipendunak: Zosmamedia (prozedura irekia eta kontratu txiki bat). Propaga (prozedura negoziatua). Zuzeneko kontratuak hedabideekin. HEDABIDEA ZENBATEKOA Transporte XXI Operadoreen liburu zuria 2.208,75 (2012an izapidetua) El Economista aldizkaria 1.923,75 Estrategia Empresarial 2.500,00 El Correo Argitalpen berezia: San Prudentzio 1.260,00 Noticias de Álava,San Prudentzioko argitalpena 1.365,00 Berberan aldizkaria 584,00 Dato Económico aldizkaria 2.280,00 Diario del Puerto aldizkaria 1.749,99 Europa Azul aldizkaria 1.200,00 Berria 1.275,00 Dato Económico aldizkaria 2.406,26 Sailarteko Publizitate Batzordea 92

95 Confebask aldizkaria 1.500,00 Europa Azul aldizkaria 1.200,00 Dato Económico aldizkaria 1.990,00 Berberan aldizkaria 565,25 Diario El Puerto XX. urteurrena 1.500,00 Diario de Not. de Álava I+G+b gehigarria 2.000,00 Europa Azul aldizkaria 1.200,00 Expansión aldizkaria 1.500,00 Bilbo historikoa 2014ko urtekari gida 750,00 Transporte Mundial aldizkaria 1.855,00 Anuario del Ferrocarril aldizkaria 1.500,00 El Eco de Valdegovía aldizkaria 700,00 El Mundo Berrikuntzari buruzko gehigarria 850,00 Diario Vasco Trenbideari buruzko gehigarria 1.750,00 Bussines Car aldizkaria 2.135,00 GUZTIRA ,00 Itsas Administrazioko Eskolako iragarkia. Helburua: Itsas eta Portu Enpresen Kudeaketa eta Itsas Zuzenbidea masterra ezagutaraztea, eta master horretako laguntzaileen lana publikoki aitortzea. Aldia: 2013ko martxoa, maiatza eta azaroa. Enpresa esleipendunak: Zosmamedia (prozedura irekia). Zuzeneko kontratua Men Car, S.A. enpresarekin. HEDABIDEA Diario del Puerto aldizkaria Bilbao Port urtekaria 1.080,00 Diario del Puerto aldizkaria Bilbao Port urtekaria 1.750,00 Inter Transport aldizkaria 335,00 GUZTIRA 3.165,00 Euskal Hiria XII. Biltzarra dela-eta, paisaiaren, lurraldearen eta azpiegituren aldeko iragarkia. Helburua: paisaiaren. lurraldearen eta azpiegituren oreka eta kohesioa sustatzea, Euskal Hiria XII. Biltzarraren esparruan. Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipendunak: Propaga (prozedura negoziatua). Zenbatekoa: 4.011,25 HEDABIDEA Diario Vasco 1.740,35 Noticias de Gipuzkoa 942,50 Berria 1.328,40 GUZTIRA 4.011,25 Sailarteko Publizitate Batzordea 93

96 Ura guztiona dela adierazten duen iragarkia Helburua: ur-baliabideen kontsumo arduratsu eta adeitsuari buruzko kontzientzia sortzea, ura guztiona dela dioen mezuaren bidez. Aldia: 2013ko uztaila. Enpresa esleipenduna: Zosmamedia (prozedura irekia). Hedabidea: Diario de Noticias de Álava. Zenbatekoa: 1.806,00 Euskadiko kirol-portuen iragarkia. Helburua: Euskadiko kirol-portuak ezagutaraztea eta haien erabilera bultzatzea. Aldia: 2013ko iraila. Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratua hedabidearekin. Hedabidea: Noticias de Gipuzkoa. Zenbatekoa: 1.200,00 EMAS ziurtagirien iragarkia. Helburua: EMAS ziurtagiria, enpresen kalitatea eta ingurumen-eraginkortasuna egiaztatzen duena, sustatzea. Aldia: 2013ko urria. Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratua hedabidearekin. Hedabidea: Estrategia Empresarial aldizkaria. Zenbatekoa: 2.250,00. Eusko Jaurlaritzak hondakinei buruz egindako plana hedatzeko iragarkia. Helburua: Eusko Jaurlaritzak hondakinei buruz egindako plana hedatzea. Aldia: 2013ko azaroa. Enpresa esleipenduna: zuzeneko kontratua hedabidearekin. Hedabidea: Estrategia Empresarial aldizkaria. Zenbatekoa: 2.250,00. EUSKAL TRENBIDE SAREA KANPAINAK EUSKAL Y-a BAI, NOSKI KANPAINA MEZUAREN HELBURUAK ETA ZENTZUA: Euskal Y-a, Abiadura Handiko Trenaren EAEko tartea, hedatzeko eta sustatzeko kanpaina, Euskal Y-a, Bai Noski mezuaren bidez. HARTZAILEAK: Publiko orokorra. PUBLIZITATERAKO TRESNA ETA EUSKARRIAK: Akaba Bera-Bera eta Lagun Aro Gipuzkoa Basket euskal kirol-taldeak babestea, haien instalazio eta materialetan publizitatea jartzearen bitartez. Sailarteko Publizitate Batzordea 94

97 ALDIA: 2013 urtea. 2012an izapidetua. KOSTUA: Kanpainaren kostua, guztira: Euskal Trenbide Sarearentzat kosturik gabe. Euskal Y-a eraikiko duten enpresek geroagoko hitzarmenaren bidez ordaindutako zenbatekoa ( ,00 ). Akaba Bera-Berarekin egindako kirol-hitzarmena: ,00. Lagun Aro Gipuzkoa Basketekin egindako kirol-hitzarmena: ,00. IRAGARKIAK ETA BABESAK: Donostialdeako Metroko Herrera-Altza tarteari buruzko iragarkia. Helburua: Donostialdeako Metroko Herrera-Altza tartea sustatzea, Herrerako Sporting klubaren babesleetako bat izatearen bitartez. Aldia: 2013 urtea. 2012an izapidetua. Zenbatekoa: 3.000,00. Otxarkoagako Haur Ipuinen Lehiaketa babestea. Helburua: lehiaketa egiteko laguntza eman eta ekitaldi hori babestea, Bilboko Metroaren 3. linearen publizitatea egitearen bitartez. Aldia: 2013ko apirila Zenbatekoa: 500,00 Sailarteko Publizitate Batzordea 95

98 INBERTSIOEN LABURPENA Sailarteko Publizitate Batzordea 96

99 EUSKO JAURLARITZAK 2013AN PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALEAN EGINDAKO INBERTSIOAREN LABURPENA SAILKA LEHENDAKARITZA Sormena, ekoizpena eta lokuzio eskubideak ,5 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,15 GUZTIRA ,65 HERRI ADMINISTRAZIOA ETA JUSTIZIA SAILA Sormena eta ekoizpena ,00 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,12 GUZTIRA ,12 EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA Sormena eta ekoizpena eta irudi eskubideak Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,96 Ekitaldiei babesa ,00 GUZTIRA ,38 EMPLEGU ETA GIZARTE POLITIKA SAILA Sormena eta ekoizpena 0,00 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,44 Ekitaldiei babesa ,77 GUZTIRA ,21 OGASUNA ETA FINANTZA SAILA Sormena eta ekoizpena 0,00 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,32 GUZTIRA ,32 HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Sormena eta ekoizpena ,23 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,29 GUZTIRA ,52 SEGURTASUN SAILA Sormena eta ekoizpena ,20 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,88 GUZTIRA ,08 OSASUN SAILA Sormena eta ekoizpena 5.107,05 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,02 GUZTIRA ,07 INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA Sormena eta ekoizpena 0,00 Hedabide eta euskarrietan espazioen kontratazioa ,52 Kirol taldeei babesa ,00 Ekitaldiei babesa 500,00 GUZTIRA ,52 EUSKO JAURLARITZA GUZTIRA ,87 Sailarteko Publizitate Batzordea 97

100 EUSKO JAURLARITZAK 2013an EGINDAKO INERTSIOAREN LABURPENA PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALEAN HEDABIDE NAGUSIEN ETA OHIKO EUSKARRIEN ARABERA PRENSA (Edizio digitala barne) TOTALES G. Vocento El Correo, DV ,30 G. Noticias. Deia, NotGip, NotAlava ,52 Gara ,13 El País ,12 El Mundo ,64 Berria ,95 IRRATIAK EITB Irratiak ,63 Grupo Prisa (Cadena SER+40 Principales) ,31 Onda Vasca ,31 Onda Cero ,23 Cadena Cope ,65 Grupo Nervión ,78 Radio Popular de Bilbao ,33 Cadena ,48 Bizkaia Irratia 8.780,80 TB ,46 Redes Sociales ,43 Revistas ,98 Exterior ,46 Otros soportes y medios ,19 GUZTIRA PUBLIZITATE EUSKARRIAK ,70 KIROL ETA ERA ANITZETAKO EKITALDIEI BABESA ,77 SORMENA, EKOIZPENA, LOKUZIO ETA IRUDI ESKUBIDEAK ,40 GUZTIRA PUBLIZIATE ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALEAN INBERTSIOA ,87 Sailarteko Publizitate Batzordea 98

101

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6512 (1/9) EHAA - 2010eko abenduak 31, ostirala N.º 251 ZK. BOPV - viernes 31 de diciembre de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/6512 (1/9) EHAA - 2010eko abenduak 31, ostirala N.º 251 ZK. BOPV - viernes 31 de diciembre de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA 6512 6/2010 LEGEA, abenduaren 23koa, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzkoa. Eusko Legebiltzarrak abenduaren

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Abiapuntu horrekin, bada, biderik egokienak ezarri behar izan ditugu parte-hartze hori, aise eta albait oztoporik gutxienekin, garatze aldera.

Abiapuntu horrekin, bada, biderik egokienak ezarri behar izan ditugu parte-hartze hori, aise eta albait oztoporik gutxienekin, garatze aldera. LEHENDAKARIAREN ERANTZUNA, ALEX ETXEBERRIA ARANBURU EUZKO ABERTZALEAK - NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTARKIDEAK WEB IREKIAREN LEGE-OHAR ETA LIZENTZIEI BURUZ EGINIKO GALDERARI. Irekia ataria buru

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

dibujando derechos eskubideak margotzen

dibujando derechos eskubideak margotzen Hola! Somos una chica y un chico de un país donde los derechos de la infancia, nuestros derechos, tus derechos, son respetados y protegidos. Tenemos suerte Pero en el mundo, no todos los niños y niñas

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores

ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO. 17-19 octubre. Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores 18 17-19 octubre Horarios 11:00-14:00 16:00-20:00 ASOCIACIONES DE MAYORES DE GETXO Salón del Ocio, Servicios y Actividades para Mayores Amplia oferta de actividades para promover las relaciones intergeneracionales

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren alde Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren lana arriskuan dago. Elkartegintza sustatzeko eta gazteen bizi-baldintzak hobetzeko lan egiten duen gazte-sare honek murrizketa

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. www.euskadi.net EHAA - 2006ko azaroak 22, asteazkena N.º 223 ZK. BOPV - miércoles 22 de noviembre de 2006 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako posta-ordaina: 8/98 Internet

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA

SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA SAN TELMO MUSEOA, HISTORIAZ BETETAKO EKITALDIAK esperientzia berezia eta bakarra MUSEO SAN TELMO, EVENTOS CON HISTORIA UNA EXPERIENCIA SINGULAR Y ÚNICA MUSEO SAN TELMO Ingurune ezin hobean kokatua dago

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA N -5563. Zk-5563

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA N -5563. Zk-5563 22722 EHAA - 1998ko abenduak 9, asteazkena N.º 234 ZK. B.O.P.V. - miércoles 9 de diciembre de 1998 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Zk-5563 315/1998

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM

ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEAK AMIGOS DE ARTIUM ARTIUMEN ADISKIDEA AMIGO DE ARTIUM Artiumen Adiskidea izatea artea eta kultura bizitzea eta babestea da Ser Amigo de Artium es vivir y apoyar el arte y la cultura

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA BIZKAIKO GARDENTASUNEKO FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUA

ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA BIZKAIKO GARDENTASUNEKO FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUA ANTEPROYECTO DE NORMA FORAL DE TRANSPARENCIA DE BIZKAIA BIZKAIKO GARDENTASUNEKO FORU ARAUAREN AURREPROIEKTUA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La exigencia democrática de que los poderes públicos sean transparentes

Más detalles

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Cultura audiovisual PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2013 BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. PRUEBA DE ACCESO A LA 2013 Cultura audiovisual BACHILLERATO FORMACIÓN PROFESIONAL CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Dirección de Administración y Gestión Económica. - Conciertos educativos. - Centros en Crisis. - Ayudas de comedor para

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

Urte arteko aldakuntzaren % % de variación interanual

Urte arteko aldakuntzaren % % de variación interanual Kanpo-merkataritza Primer semestre de 2004 Aumentan las exportaciones (16,0%) y las importaciones (14,5%) en el primer semestre de 2004 Las exportaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 6.936,4 millones

Más detalles

PASAI ANTXO ATEZ ATE:

PASAI ANTXO ATEZ ATE: HERRITARREN FORMAZIORAKO, INFORMAZIORAKO ETA EKARPENAK JASOTZEKO PROZESUA, 2013 PROCESO DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y APORTACIONES CON LA CIUDADANÍA, 2013 SAIOAREN AKTA ACTA DE LA REUNIÓN BILERAREN XEHETASUNAK/

Más detalles

SOINU ETA AUDIO BANKUA BANCO DE SONIDOS Y AUDIO

SOINU ETA AUDIO BANKUA BANCO DE SONIDOS Y AUDIO SOINU ETA AUDIO BANKUA BANCO DE SONIDOS Y AUDIO 04 DEFINIZIOA Zer da? Soinu-baliabideen bilduma edo datu-basea da: irrati-programen edo hitzaldien transkripzioak, musikakonposizioen erreprodukzioak, soinu-efektuak,

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA N -4751. Zk-4751

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA N -4751. Zk-4751 16096 EHAA - 2003ko abuztuak 22, ostirala N.º 163 ZK. BOPV - viernes 22 de agosto de 2003 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA Zk-4751 174/2003 DEKRETUA, uztailaren

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka

Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Formación de monitores en terapias acuáticas para personas con discapacidad: Lesaka Del 31 de agosto al 4 de septiembre Polideportivo de Lesaka Organiza/Antolatzaileak: Financia/Finantzaketa: Curso de

Más detalles

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL 27 DEFINIZIOA Zer da? Museo birtuala webgune espezializatua da; sarbide librekoa da, eta baliabide digitalen bitartez gizateriaren kulturaren elementurik adierazgarrienen bilduma

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO INSTITUTU BERRIAREN IKASTETXE LAGUNTZAILEEI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 20. zk. 2016, otsailak 1. Astelehena 2283 BOB núm. 20. Lunes, 1 de febrero de 2016 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOA

OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOA OFICINA DE ANILLAMIENTO DE ARANZADI ERAZTUNTZE BULEGOA Circular 33. Zirkularra 2014 ZORROAGAGAINA 11. 20014 DONOSTIA. TEL 943466142. FAX 943455811. oficinaanillamiento@aranzadi-zientziak.org. www.aranzadi-zientziak.org

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2011/2047 (1/11) EHAA - 2011ko apirilak 11, astelehena N.º 70 ZK. BOPV - lunes 11 de abril de 2011

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2011/2047 (1/11) EHAA - 2011ko apirilak 11, astelehena N.º 70 ZK. BOPV - lunes 11 de abril de 2011 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA OSASUN ETA KONTSUMO SAILA 2047 69/2011 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena. Aurre egin

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

programa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo programa Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa

programa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo programa Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa en COACHINGejecutivo 2014-2015 2014-2015 COACHINGexekutibo Curso certificado por AECOP AECOPek ziurtatutako ikastaroa en objetivo helburua El objetivo principal del Programa en Coaching Ejecutivo es la

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2009/1939 (1) EHAA - 2009ko apirilak 7, asteartea N.º 67 ZK. BOPV - martes 7 de abril de 2009 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 1939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak

Más detalles

ESPARRUAK eta ZERBITZUAK. ESPACIOS y SERVICIOS

ESPARRUAK eta ZERBITZUAK. ESPACIOS y SERVICIOS ESPARRUAK eta ZERBITZUAK ESPACIOS y SERVICIOS Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia Ibaizabal bidea, edificio 101 eraikina 48170 Zamudio _Bizkaia Tfn: 94 403

Más detalles

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES IRUDI-GALERIA 20 DEFINIZIOA Zer da? Irudi-bankua ere esaten zio. Irudi-bilduma (argazkiak, marrazkiak, margolanak, irudi animatuak) da, irizpide jakin baten arabera ordenatu eta sailkatua; eskuarki, irudien

Más detalles

JUNIO 2011 EKAINA SI DESEAS RECIBIR ESTE PROGRAMA POR CORREO ELECTRÓNICO, MANDA UN MENSAJE A: kultura@artzentales.org O ENTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB:

JUNIO 2011 EKAINA SI DESEAS RECIBIR ESTE PROGRAMA POR CORREO ELECTRÓNICO, MANDA UN MENSAJE A: kultura@artzentales.org O ENTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB: JUNIO 2011 EKAINA SI DESEAS RECIBIR ESTE PROGRAMA POR CORREO ELECTRÓNICO, MANDA UN MENSAJE A: kultura@artzentales.org O ENTRA EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.ARTZENTALES.ORG HORARIO Lunes a Jueves 17:0017:00-20:30

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HERRIZAINGO SAILA DEPARTAMENTO DE INTERIOR EHAA - 1996ko maiatzak 23, osteguna N.º 98 ZK. B.O.P.V. - jueves 23 de mayo de 1996 8633 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HERRIZAINGO SAILA 2552 DEKRETUA,108/1996 maiatzaren 14koa, Herrizaingo

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects

BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects news Bilbao, December 20, 2012 BCAM and Baltogar will develop a software tool to undertake applied research projects Through this project, funded by Biscay Regional Council, the Basque Center for Applied

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

Por un Club deportivo y social del siglo XXI. Por un Club deportivo y social del siglo XXI

Por un Club deportivo y social del siglo XXI. Por un Club deportivo y social del siglo XXI Por un Club deportivo y social del siglo XXI Por un Club deportivo y social del siglo XXI Proyecto Adaptación del Club Deportivo a los nuevos retos y oportunidades que demanda la masa social para hacer

Más detalles

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena.

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos El título competencial del Estado para regular la materia contenida en el Reglamento General de Vehículos

Más detalles

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión

ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión ANEXO WEB, INTRANET, E-Mail, REDES SOCIALES III Edición Premios Osakidetza a la Innovación en Gestión Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Donostia. hdo.ucomunicacion@osakidetza.net Komunikazio

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA

3.3 HIPERKOLESTEROLEMIA HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINICIÓN DEFINIZIOA 18 3.3 HIPERCOLESTEROLEMIA DEFINIZIOA Hiperkolesterolemia, kolesterola odolean normaltzat hartutako maila baino altuagoan ager tzea da. Kolesterol-maila handia zenbait faktoreren esku dago; eta faktore

Más detalles

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION

INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION INFLEXIO PUNTUA / PUNTO DE INFLEXION ISABEL AZCARATE FLORENTINO AZQUETA JAVIER DIAZ LAURA DIEZ CARLOS DOMINGUEZ CONCHA ELORZA y ROBERTO MOTA RICARDO IRIARTE IÑIGO ROYO SISOUVANH SARAVONG JOSE MARI SASIETA

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

S AILBURUA LA C ONSEJERA

S AILBURUA LA C ONSEJERA OXEL EROSTARBE TUBILLA JAUNAK, ARALAR TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURU ANDREARI HEZKUNTZA SAILAREN EGITURAREN INGURUAN IDATZIZ ERANTZUN DADIN EGINDAKO GALDERA.

Más detalles

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES 49 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Izen hori ematen zaie kapturatzen eta/edo editatzen ditugun irudiak

Más detalles

ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)

ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)

Más detalles

3. Zer jarduketa egiteko asmoa du zure sailak datozen hilabeteetan, EBCren esparruan?

3. Zer jarduketa egiteko asmoa du zure sailak datozen hilabeteetan, EBCren esparruan? INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL Erref.:10-16779-PRE.- 10/10/05/03/5453 IDATZIZ ERANTZUTEKO EUSKO LEGEBILTZARREKO EUSKAL TALDE POPULARREKO CARMELO

Más detalles

CURSO DE REDACCIÓN ADMINISTRATIVA

CURSO DE REDACCIÓN ADMINISTRATIVA MODALITA TEA: HIZKUNTZA: ERABILERA PLANEKIN LOTUTAKO PRESTAKUNTZA AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Ikusi ikastaro eskaintza IKASGELA/ TOKIA IRAUPENA 16 ordu ORDUTEGIA MATRIKULA EPEA IKASLE

Más detalles

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros.

Ver cuadro adjunto. 171.323.761 euros. Ver cuadro adjunto. Ver cuadro adjunto. 162.125.601 euros. EKONOMIA ETA OGASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA EUZKO ABERTZALEAK- NACIONALISTAS VASCOS TALDEKO LEGEBILTZARKIDEA DEN RICARDO GATZAGAETXEBARRIA JAUNAK EKONOMIA ETA OGASUN SAILBURUARI EGINDAKO

Más detalles