I. Goal: Discuss personal items.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "I. Goal: Discuss personal items."

Transcripción

1 Nmbre Clase Feha _ Vablari A Level 3, pp Gal: Disss persnal items. Nrma lleva mhas sas en s blsa. Mara n na X las sas qe pedes llevar en na blsa. 1. el esaner 6. _x_ las gafas de sl 2. x el mneder 7. el siti web 3. _x_ la agenda eletrnia 4. la mptadra prtatil 8. x 1s dments de identidad 9. el saln de harlas 5. el enlae 1. _x_ el paragas e Cmpleta las raines n las palabras de la aja. preis sspehar qe haer na sgerenia distintas valis 1. Pedes darme de regal alg barat, n tiene qe ser alg -.:v-=-ali=_s::...:=--_ ::>- ::>- 2. T asa esta en n lgar preis :: :: a. a. 3. :: :: stas n me gstan prqe sn demasiad grandes, traigame nas gafas de sl f distintas pr favr. :: :: Mi nvia esgi n llar my lind, sin sspehar ge iba a haerle.s: CJ) Q) => :::> : :z: n regal. s ' :: 5 ;; "(ij s 5. ":;: 5 ' D <t -'...: a:; :.::::; r Q) :::>.D >- e (,Le ped haer na sgerenia? Lleve siempre el paragas and amenae n iln. Cmpleta las sigientes raines n la palabra rreta: '-' 1. Png ls ahrrs en el ban para and neesite el diner. <9 2. Para entrar en mi enta de rre eletrni, teng qe esribir mi rrtraeefia.... Q). a. U 3. Para llevar mi diner y dments en la blsa, y sa na artera javanems! 3 Cadern: Pratie pr niveles Unidad 5. teien 1 Vablari A 1!

2 Nmbre Clase Feha _ Vablari B Level 3, pp Gal: Disss persnal items. Javier tiene qe haer n viaje y lleva mhas sas. limina la palabra qe n pede mpletar ada rai6n. Sige el mdel. 1_ mdel: n mi blsa, llev sas valisas para mi: (s dments / el mneder / el siti eb). 2. Me net a nternet para (desargar / esender / enviar) infrmai6n. 3. Teng qe imprimir algnas paginas, neesit mi (eartera / mptadra prtatil / impresra). 4. Vy a la playa, llev (nas gafas de sl / n enlae / na blsa). 5. Te dy n nsej: n le des a nadie t (ntrasefia / agenda eletr6nia / stlgerenia). e Lisa neesita haer algnas sas. Cmpleta s dialg n Miriam para ver qe sas neesita. Usa las palabras de aja. mptadra prtatil netarte a nternet temer qe pnerse de aerd desargar - Lisa: Hla, Miriam. Neesit "-d-"-e.::--s.::.:a.:...j..g-'-'a_r infrmai6n para el trabaj de mafiana y mi 2..::--::...m.:...+-p::...t:...:a:...:d:...:.:...rap-"-.:...rt:...:a--'-t-'-il n fnina. i,ped ir a t asa? Miriam: [Clar qe sl! Aqi pedes 3..:...=-n...::e...:._tart...:.e...::a_ln_t...:..e_rn-'-e_t Y n tienes qe '-t-'-em---'-e_r g.::...e-'--- haya n virs, mi mptadra esta limpia. Lisa: Graias, Miriam. ntnes s61 hay qe 5. s-p.:...n_e,-r_s_e-'.d_e_a e_rd en la hra. e Cntesta las sigientes pregntas n na rai6n mpleta: 1. i,qe sas llevas en t mhila qe n lleva t mpafier? Answers will vary: Y lev n mneder en la mhila y 61n 1 lleva, 2. i,qe sgerenia pedes haerle a t amig and entra en nternet? Answers will vary: Y e sgier qe lea lae ntiias. Unidad 5. Lein Vablari B javanems! 3 Cadern: Pratie pr niveles

3 Nmbre Clase Feha _ Vablari C Level 3, pp >- : e a...j a, :. Gal: Disss persnal items. Usams varis artils tds ls dias. mpareja ls artils n las sas para las qe sirven. Artil Sirve para _f _ las gafas del sl a. hablar n tras persnas sbre 2. el paragas mhas sas. 3. _h _ la agenda eletr6nia b. bsar y desargar infrmai6n. 4. b el siti web. piar dments fts. 5. a el sal6n de harlas d. netarse a nternet, haer trabajs, la ntrasefia desargar infrmai6n e la artera e. llevar diner y dments la blsa f. prteger nestrs js del sl. 9. el esaner g. tener aes a t mptadra. 1. _d_ la mptadra prtatil h. esribir nmers de telefns, direines, y saber qe tenems qe haer ada dia. i. llevar artils persnales y valiss. j. prtegerns de la llvia. Las hae las sas m qiere. Cmpleta las sigientes raines: :::> a ::: a : a 'C;; ':; '6 '" 1. Las pede Answers will vary: netarse a nternet pr las tardes. 2. Las lleva Answers will vary: e agenda eletrnta a tdas partes. 3. Lasjega Answers will vary:jegs de mptadra n ss arrgs. 4. Las sige Answers will vary: lae sgerenias de e madre en td mment. 5. Las entra Answers will vary: en el saln de hartae a nversar. e sribe tres raines mpletas para desribir las sas qe haes n t mptadra. 1. Answers will vary: Y desarg infrmain para ls trabajs de la esela. 2. Answers will vary: Y nz nevs amigs en el saln de harlas. 3. Answers will vary: Y envl y reib rres eletrnis de mis amigs. javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles Unidad 5, Lein 1 Vaablaria C 199

4 Nmbre Clase Feha _ Gramiitia A Sbjntive with Cnjntins Level 3, pp Gal: Disss atins that may happen in the ftre. Jli tiene qe haer W trabaj para la esela. nierra en n irl el verb qe mejr mpleta la rain. 1_ Jli tiene qe haer n ben trabaj para qe el maestr le na bena nta. 2. Jli lleva s mptadra prtatil en as de qe las de la biblitea estan) padas. 3. Jli vlvera tempran a mens qe n (enentra en) tda la infrmain. 4. Jli desarga 1 qe sea n tal de qe la infrmain es) valisa para el trabaj. 5. Jli se va antes de qe la biblitea ( ]) ierra). e Mi hermana Mnia tiene qe preparar la ena para la familia. Cmpleta las sigientes raines n las njnines de la aja. para qe en as de qe amens qe antes de qe n tal de qe 1. Mnia n va al spermerad a_m_e_n_s-----'g_e y vaya pr ella. 2. Mnia tiene la ena preparada antes de ge ss padres velvan del trabaj. 3. Mnia ina rapid para ge nstrs mams and llegems. 4. Mnia pide na pizza en as de ge ami herman n le gste s mida. 5. Mnia hae mhas sas n tal de ge ill mas alg qe te gste. e Cmpleta las sigientes raines n 1 qe haes tds ls dias: 1. Me levant tempran a mens qe Answers will vary: n tenga lases. 2. Velv a asa antes de qe Answers will vary: mi mama sirva la ena., 3. Vy al ine and sea, n tal de qe Answers will vary: me gste la pelfla. Unidad 5. Lein 1 2 Grarnatia A javanems! Caderna: Pratie par nivel

5 Nmbre Clase Feha _ Gramatia B Sbjntive with Cnjntins Leve/3, pp Gal: Disss atins that may happen in the ftre. Marian 1. y Patriia van a pasar n dia en la playa. sge el verb rret. Yl p n -./ Of" C ':t' ara qe el s ls js, llevams las gafas e sl. a. daiia b. daiie. daii Ul (.. J J 2. n as e qe _a _ mas persnas, llevams tra smbrilla. a. yen an b. vienes. vengas 11» a / "Nf. pt\ ( 3. Cn tal de e tds 1 b bien, jgams a 1 qe sea. w a. pasan b. pasen. pasas d. daiiems d. vienen d. pases 4. Ante de qe stedes _b_ limpiams td, a la hra qe sea. a. vlvems b. velvan. vlvams d. velvas 5. Pasams td el dia en la playa a mens qe ns _J_ mh. ;;.. - '" : C> :J ' 'Qi : ' a. ans en b. ansas. ansams d. ansems Andres me invita al ine. Cmpleta las raines n la palabra rreta. 1. Vy al ine, a_m_e_n_s----->g_e mi mama n me eje ir. (a mens qe / a fin de qe) W' 2. Andres me llama de srpresa, sin Be y sepa nad. (para qe / sin qe) 3. Velv del ine a_n_te_s_d_e-,g,-_e sea de nhe. (antes de qe / a fin de qe) 4. Me vy tempran r:..:pa::..:.:r--=.a::..:.:g::..:e n llegems tarde. (para qe / sin qe) 5. Llev el paragas en as de ge 'sea neesari. (en as de qe / para qe) e Cntesta las sigientes pregntas n na rai6n mpleta: 1. "n qe as sas nternet? Answers will vary: Us nternet en ae de qe neesite infrmain. 2. "n qe as llegas tarde alases? s:,2' >. - U Answers will vary: LJegtarde a laeee en ae de qe me qede drmid. 3. "n qe as te aestas ala hra qe sea? Answers will vary: Me aest qe levantarme tempran al dla sigiente. a la hra qe sea en ae de qe n tenga javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles Unidad 5, Lein 1 Grarnatia B 21

6 Nmbre Clase Feha _ Gramatia C Sbjntive with Cnjntins Leve/3, pp Gal: Disss atins that may happen in the ftre. rnest y Amanda van a aampar. Cmpleta el text de abaj n la frma rreta de ls verbs de la aja..j Para qe nstrs 1. pdams ir a aampar, primer ser neesitams haer alfs' sas. N ns imprta ellgar, pdems lvidar ()t"' t pder (jy L aampar dnde sea n tal de qe 2. sea bnit y pner Ctranqil. Per si tenems qe ver las sas qe neesitams llevar. Antes de qu9_3. pngams nestras sas,en la mhila, Of ill tenems qe rdenarlas. n as de qe. lvidems las gafas de sl, pdems slinarl m sea, per n pdems dejar la mida. e l eqip de Li jega hy el ampenat de beisbl. Cmpleta las sigientes raines n el verb entre parentesis: Answers will vary: 1. Ls eqips se entrenan para qe pedan ganar el partid. (pder) 2. Hay n segnd premi en as de qe pierdan este partid. (perder) 3. l entrenadr habla n ls his antes de qe empieen el partid. (empezar) 4. Ls his saran el nifrme azl a mens qe prefieran sar el nifrme.. gr_is_. (preferir) 5. Pede pasar 1 qe sea n tal de qe ls his esten ntents. (estar) e sribe n text de tres raines mpletas para hablar de sas qe peden pasar. Usa a mens qe, n tal de qe y en as de qe. Answers will vary: sta nhe vya n niert de mela de rk a mene qe mls amigs qieran ir aline. Pdems ir dnde sea n tal de >- '". :!: : Ol : ' 'en : ' '" Qi t: :.J '"Ol : >.D t qe vayams tds. n ae de qe prefieran ir al ine, me vya divertir igal. s:ol. Unidad 5. Leien 1 22 Grarnatia C javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles

7 Nmbre Clase Feha _ Gramatia A Sbjntive with the Unknwn Level 3, pp Gal: Disss the nknwn. Jaime bsa a ns amigs en el saln de harlas. Sbraya el verb rret. 1. l,hay algien qe (ne / nza) a mili? 2. N hay nadie qe (va / vaya) al ine. 3. Neesit enntrar a na persna qe (sepa / sabe) de mptadras. 4. Bs na persna qe (hable / habla) de 1 qe sea, per qe (esriba / esribe) rapid. 5. N nz a ningn hi qe (esta / este) de aerd nmig. e Marta va a mprar rpa de veran. Cmpleta las raines n la frma rreta de ls verbs de la aja. Sige el mdel. estar ser star qedar 1. mdel: l,hay na amisa qe tenga n dibj de n bar? 2. l,hay algns pantalnes rts qe sean de lr negr? 3. N qier ningna falda qe n este demda. 4. l,tienes algnas sandalias qe esten p diner? 5. Neesit ns pantalnes qe me geden bien. e Camila le hae pregntas a n amig. Cmpleta las pregntas n el sbjntiv del verba entre parentesis. Sige el mdel. mdel: l,tienen na mptadra prtatil qe (tener) jegs de mptadra?: l,tienen na mptadra prtatil qe tengajegs de mptadra? 1. l,hay persnas qe (n darse enta) de la imprtania de sar na ntrasefia? n se den enta 2. l,cnes a algien qe (estar ilsinad) de pder desargar msia de nternet?,. este ilsinad 3. l,n hay persnas qe n (netarse) a nternet? se neten javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles Unidad 5, tein 1 Gramatia A 23

8 Nmbre Clase Feha _ Gramiitia B Sbjntive with the Unknwn Level 3, pp Gal: Disss the nknwn. Lara qiere enntrar n trabaj. sribe raines n las sigientes palabras: 1. lla qi ere / ns mpafiers / ser amables. lla giere ns mpaners ge sean amables. 2. lla neesita / n trabaj / dejarla destaarse. lla neesita n trabaja ge la deje destaarse. 3. lla bsa / na fiina / ser grande. lla bsa na filna ge sea grande. e Santiag y Pedr qieren ir de viaje. Cmpleta el dialg. Pedr: Hla, Santiag. i,pensaste en algn lgar al qe gieras ir? Santiag: Hla, Pedr. Tdavia n. Me gstaria ir a n lgar qe t_e_n..-.ga amp y playa. i,cnes algn? Pedr: N, n nz ningn qe _--'t...::..e ng:;.la=---_las ds sas. Per pdems e Ssana Santiag: pregntarles N hay nadie qe para viajar, a ls his. sepa Pedr: Ben, vams dnde s-,-e a es. Per hay n siti web sbre lgares, per n qier perder las vaaines bsand lgares en nternet. N hay nadie qe giera es. neesita algnas sas. Observa ls dibjs de abaj y mpleta lag,raines >- '". if. Cl :::J ' iii : - '" 1. Neesit n Answers will vary: paragas qe sea grande. (ser) s: Cl. C. U 2. Neesit na Answers will vary: agenda eletrnia qe garde mha infrmain (gardar) 3. Neesit nas Answers will vary: gafas del sl qe me prtejan bien ls js. (prteger) Unidad 5. Lei6n 1 24 Gramatia B javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles

9 Nmbre Clase Feha _ Gramiitia C Sbjntive with the Unknwn Level 3, pp ' " Gal: Disss the nknwn, Ver6nia va de mpras. Usa el sbjntiv y mpleta las raines rretamente. 1. GRay algien qe sepa dnde venden pa'ragas'? (saber / vender paragas) 2. Bs na blsa ge sea bena para levar a la esela, (blsa / bena para la esela) 3. Neesit na mptadra prtatil ge tenga jegs, (mptadra prtatil / tener jegs) 4. Aqi n hay agendas eletrnias ge peda sar. (agendas eletr6nias / y pder sar) 5. GRay algn siti dnde vendan gafas de sl'?,:. '". f : Cl Maria qiere mprar na asa. sribe raines n las arateristias la frma Maria qiere mas el verb entre parentesis, de esta asa. Usa mdel (tener) Maria qiere na as a qe tenga ds pis s. 1. (estar) Answers will vary: Marla qiere na asa qe este era de la esela de es hijs, 2. (pder) Answers will vary: Marla qiere na asa qe peda limpiarse failmente. (siti dnde / vender gafas de sl) ;; s U m 3. (ser) Answers will vary: Marla qiere na asa qe sea preisa. 4. (pareer) Answers will vary: Marla qiere na asa qe pareza de ls ans eetenta. e A Cladia le gsta leer. lla qi ere ner amigs en el sa16n de harlas. sribe tres raines qe desriban las arateristias de ls amigs qe Cladia qi ere tener. Usa el sbjntiv. Answers will vary: Cladia qiere ner persnas qe lean ente y leyendae. lla qiere enntrar arniqe qe eean inteligentes y estdiss. Tarnblen, a ella le gstan lae persnas qe sepan ebre llbre antigs. javanemas! 3 Caderna: Pratie par niveles Unidad 5. Lein 1 Bramatia C 25

o Es importante colaborar con los demas. Empareja las palabras con su accion

o Es importante colaborar con los demas. Empareja las palabras con su accion Nmbre Clase Feha_ Vabulari A Level I. Gal, Talk abut vlunteer ativities. Es imprtante labrar n ls demas. Empareja las palabras n su ain rrespndiente. 8. parques d visitar enferms b. vluntaris ayudar en

Más detalles

Estamos en un momento histórico. Es una época de crisis y de oportunidades para cambiar. TÚ, AUTOGESTOR qué opinas de lo que está pasando?

Estamos en un momento histórico. Es una época de crisis y de oportunidades para cambiar. TÚ, AUTOGESTOR qué opinas de lo que está pasando? Estams en un mment históric. Es una épca de crisis y de prtunidades para cambiar. TÚ, AUTOGESTOR qué pinas de l que está pasand? En FEAPS CV querems saber tu pinión y hacerla pública. Qué pinas sbre.?

Más detalles

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN SEPTIEMBRE B1 PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN COMPRENSIÓN DE LECTURA Apellids: Nmbre:.. Marque cn una X l que crrespnda: Alumn/a OFICIAL (Indique el nmbre de su prfesr/a tutr/a durante el curs 2012-:...)

Más detalles

Microsoft Excel. Excel tiene una gran variedad de cosas que si eres persona de negocios, te va a servir mucho.

Microsoft Excel. Excel tiene una gran variedad de cosas que si eres persona de negocios, te va a servir mucho. Micrsft Excel 1. Micrsft Excel 2. Empezara a trabajar cn Micrsft Excel 3. Herramientas de Micrsft Excel 4. Qué es Excel y cuales sn sus características 5. Insertar una función 6. Hacer una frmula 7. Insertar

Más detalles

e Un.0S estudiantes quieren crear un peri6dico escolar. Escoge la palabra apropiada para

e Un.0S estudiantes quieren crear un peri6dico escolar. Escoge la palabra apropiada para Nmbre Clse Feh _ Vblri A Leve/3, pp. 118-122 Gl: Tlk bt the medi. Ls / estdintes qieren hblr sbre l prens y l televisi6n. Lee d definii6n y esge l plbr qe desribe. 1. n prgrm de televisi6n qe pide dnines

Más detalles

Inicio. En este sitio encontrarás las indicaciones para aprender a crear una wiki en Google Sites.

Inicio. En este sitio encontrarás las indicaciones para aprender a crear una wiki en Google Sites. Inici Un wiki una wiki (del hawaian wiki, 'rápid') es un siti web cuyas páginas pueden ser editadas pr múltiples vluntaris a través del navegadr web. Ls usuaris pueden crear, mdificar brrar un mism text

Más detalles

HOTEL RURAL. Taller de modelado de objetos. Ingeniería del Software Curso 2005-2006. Salamanca, 16-XI-2005. Trabajo realizado por:

HOTEL RURAL. Taller de modelado de objetos. Ingeniería del Software Curso 2005-2006. Salamanca, 16-XI-2005. Trabajo realizado por: Taller de mdelad de bjets HOTEL RURAL Salamanca, 16-XI-2005 Trabaj realizad pr: Javier Trujill Hernández Javier Rubi Alamill Fernand Buitrag Alns El Htel Rural Un pequeñ htel rural necesita una aplicación

Más detalles

e Responde alas siguientes preguntas. G Estas en las montafias para acampar con amigos. Escoge la expresiono Vocabulario A

e Responde alas siguientes preguntas. G Estas en las montafias para acampar con amigos. Escoge la expresiono Vocabulario A Nmbre Clse Feh _ Vblri A Level 3, pp. 32 36 Gl: Tlk bt tdr tivities nd mping. Vs de vines Mexi. Indi n n X qe tividdes pedes her l ire libre. leer en l biblite _x_her n exrsin jnt l ri _x _ dr n mint pr

Más detalles

DECLARACIÓN DEL TESTIGO CHAIB DAHMAN

DECLARACIÓN DEL TESTIGO CHAIB DAHMAN DECLARACIÓN DEL TESTIGO CHAIB DAHMAN Fecha de la declaración : 17-05-2007 Orden en la sesión : 15 En cursiva azul, las preguntas del Ministeri Fiscal y ls abgads. En nrmal negr, las respuestas. Ls cmentaris

Más detalles

Nueva Actualización: Manual de nuevas funciones incluidas en la versión actualizada

Nueva Actualización: Manual de nuevas funciones incluidas en la versión actualizada Nueva Actualización: Manual de nuevas funcines incluidas en la versión actualizada 1 Cntents Frma de Cbr: Hits... 3 Tarifa Plana... 4 Módul de Adelants... 5 Generar Liquidacines... 12 Ajuste masiv pr mnt

Más detalles

ecompetició Inscripciones Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecompetició

ecompetició Inscripciones Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecompetició ecmpetició Inscripcines Para acceder: http://www.fecapa.cat > Serveis Fecapa > Intranet ecmpetició También se puede acceder directamente al servidr pr la URL http://www.fecapa.cm:9080/ecmpetici, per es

Más detalles

Cómo escribir el Trabajo Fin

Cómo escribir el Trabajo Fin Cóm escribir el Trabaj Fin de Grad TRABAJO FIN DE GRADO Grad Magisteri Educación Infantil/Primaria/Educación Scial 0 0 Cóm escribir el Trabaj Fin de Grad CURSO DE ADAPTACIÓN El Trabaj Fin de Grad debe

Más detalles

ACUMAR DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL. Hacia una vejez saludable Recomendaciones para el adulto mayor y sus familias.

ACUMAR DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL. Hacia una vejez saludable Recomendaciones para el adulto mayor y sus familias. ACUMAR DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL Hacia una vejez saludable Recmendacines para el adult mayr y sus familias. 1 Intrducción Las demencias cntribuyen cn la mayr tasa de discapacidad entre tdas

Más detalles

PROGRAMA DE TRABAJO. Trabajo en Londres, más rápido, más fácil. Trabajo en Inglaterra 956111111.com

PROGRAMA DE TRABAJO. Trabajo en Londres, más rápido, más fácil. Trabajo en Inglaterra 956111111.com 2013 PROGRAMA DE TRABAJO Trabaj en Lndres, más rápid, más fácil Trabaj en Inglaterra 956111111.cm PROGRAMA DE TRABAJO 2013 La búsqueda de trabaj en Lndres (sbre td si nunca antes has estad y si tu nivel

Más detalles

www.franquicialo.com

www.franquicialo.com Xcel Netwrks ha desarrllad una serie de Franquicias basadas en casa FBC, las cuales le brindaran a usted al igual que a nuestrs Franquiciataris Establecids Excel Turs, una serie de herramientas y de prgramas

Más detalles

PRESENTACIÓN PROYECTO

PRESENTACIÓN PROYECTO PRESENTACIÓN PROYECTO Jsé León Gómez Rsari, 10-1º 06490 - Puebla de la Calzada (Badajz) E-mail: jselen@extremaduraregin.cm Tfn.: 629.41.04.93 EL PROBLEMA En la actualidad ls niveles de exigencia de ls

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD: MOVISTAR TV Y MTV TE LLEVA A DISFRUTAR DE MADONNA EN CONCIERTO EN MIAMI

TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD: MOVISTAR TV Y MTV TE LLEVA A DISFRUTAR DE MADONNA EN CONCIERTO EN MIAMI TÉRMINOS Y CONDICIONES ACTIVIDAD: MOVISTAR TV Y MTV TE LLEVA A DISFRUTAR DE MADONNA EN CONCIERTO EN MIAMI 1. La actividad: Clmbia Telecmunicacines S.A. ESP, en adelante Mvistar, lanza a través de su página

Más detalles

Circular Informativa nº 17/2013. Curso Nacional de Entrenadores de Voleibol de Nivel III 2014 (23 de octubre de 2013)

Circular Informativa nº 17/2013. Curso Nacional de Entrenadores de Voleibol de Nivel III 2014 (23 de octubre de 2013) REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL C/ August Figuera, 3 2º (28004 Madrid) Telf. (34) 91 701 40 95 Fax (34) 91 701 40 94 Web: www.rfevb.cm e-mail: jencarnacin@rfevb.cm Circular Infrmativa nº 17/2013 Curs

Más detalles

1. Completa con las terminaciones correctas. (4)

1. Completa con las terminaciones correctas. (4) HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Institut für FremdSprachen EXAMEN DE PRUEBA SPANISCH GRUNDSTUFE Ls estudiantes pueden hacer esta prueba cm práctica para el examen

Más detalles

Saluda. Antonio\Bonilla Rodríguez vuestro Alcale. Vícaresmucbo. Estimados conciudadanos y amigos:

Saluda. Antonio\Bonilla Rodríguez vuestro Alcale. Vícaresmucbo. Estimados conciudadanos y amigos: Saluda Estimads niudadans y amigs: H y mienzan las fiestas de Las Cabañuelas 2014 y, en general, tenems mtivs sufiientes para vivirlas intensamente, aparand pesares y fatigas. Algunas persnas pdrán pensar

Más detalles

EL PEDRUSCO DE SAN VALENTÍN

EL PEDRUSCO DE SAN VALENTÍN COMPRENSIÓN LECTORA UNIDAD 8 1 EL PEDRUSCO DE SAN VALENTÍN Catrce de febrer, día de San Valentín. Aquel día sí que pasó Gustav un buen puñad de vergüenza. Uns días antes, las amigas de Olivia le llevarn

Más detalles

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO Estudi Observacinal, retrspectiv y multicéntric para evaluar la efectividad de Levdpa/Carbidpa gel de infusión intestinal en pacientes cn enfermedad de Parkinsn en estad avanzad. Versión 2 del 8 de May

Más detalles

Manual de Usuario- Vendedores. Uso del Portal

Manual de Usuario- Vendedores. Uso del Portal Manual de Usuari- Vendedres Us del Prtal Manual de usuari- Prtal Página 1 de 14 Autr Cntrl de cambis Vers. Fecha Karla Alfar Sánchez Dcument inicial 1,1 25/06/2011 Karla Alfar Sánchez Actualizacines 1,2

Más detalles

Alternativas a la quiebra

Alternativas a la quiebra Alternativas a la quiebra Si se encuentra frente a la psibilidad de caer en quiebra, es psible que haya alternativas dispnibles para usted. Las alternativas dependen de: el tip de deudas que tenga, y sus

Más detalles

Seminario Desarrollo Social: Cuatro pilares para una política de Estado 25/11/14

Seminario Desarrollo Social: Cuatro pilares para una política de Estado 25/11/14 Seminari Desarrll Scial: Cuatr pilares para una plítica de Estad 25/11/14 Prpuesta para una nueva plítica educativa. Resumen de ls principales punts abrdads pr Gustav Iaies. LA REGIÓN Y SUS CLAVES DE MEJORA

Más detalles

EEPP SAFA BAENA EDUCACIÓN FÍSICA 1º E.S.O. CURSO 2.012/13 UNIDADES DIDÁCTICAS, ACTIVIDADES Y FICHAS 2.012/13

EEPP SAFA BAENA EDUCACIÓN FÍSICA 1º E.S.O. CURSO 2.012/13 UNIDADES DIDÁCTICAS, ACTIVIDADES Y FICHAS 2.012/13 EEPP SAFA BAENA EDUCACIÓN FÍSICA 1º E.S.O. Educación Física CURSO 2.012/13 UNIDADES DIDÁCTICAS, ACTIVIDADES Y FICHAS 2.012/13 UD 5ª. Las cndicines físicas. 5.0. Activación de cntenids previs Pdrías nmbrar

Más detalles

La planificación financiera, importancia del presupuesto familiar

La planificación financiera, importancia del presupuesto familiar La planificación financiera, imprtancia del presupuest familiar TALLER: LA PLANIFICACION FINANCIERA, IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO FAMILIAR. EDUCACIÓN FINANCIERA Es un prces de desarrll de habilidades y

Más detalles

Protegiendo a los Niños de Dios Seguridad en el Contacto

Protegiendo a los Niños de Dios Seguridad en el Contacto Prtegiend a ls Niñs de Dis Seguridad en el Cntact Instruccines para Educadres, Catequistas, Ministrs de la Juventud y Demás Adults de Cnfianza Lección 1 para Ls Grads Kinder, 1 y 2: Reglas de Seguridad

Más detalles

Twitter. Autor: Oriol Borrás Gené Gabinete de Tele-Educación Universidad Politécnica de Madrid

Twitter. Autor: Oriol Borrás Gené Gabinete de Tele-Educación Universidad Politécnica de Madrid Twitter Autr: Oril Brrás Gené Gabinete de Tele-Educación Universidad Plitécnica de Madrid Cpyright Febrer 2013 Oril Brrás Gené. Esta bra se distribuye baj una licencia Recncimient-N cmercial-cmpartir igual

Más detalles

Español 102: Capítulo 11 Answer Key

Español 102: Capítulo 11 Answer Key Español 102: Capítulo 11 Answer Key Textbook Actividad 37, Parte A p.367 1. por 5. para 2. por 6. por 3. por 7. por 4. por 8. para, para Actividad 9, Parte A, p.347 Answers may vary. Some examples: Dudo

Más detalles

Taller mecánico: cómo ser un taller exitoso!

Taller mecánico: cómo ser un taller exitoso! Taller mecánic: cóm ser un taller exits! Este artícul está dedicad a talleres mecánics, de inyección, especialistas y centrs de reparación autmtriz. Su prpósit es brindar una serie de punts clave enfcads

Más detalles

Juego: Antes y después de... Aprender a reconocer cuándo hay que lavarse las manos

Juego: Antes y después de... Aprender a reconocer cuándo hay que lavarse las manos UNIDAD DIDACTICA MULTIMEDIA Escuela Lavarse las mans Objetivs: Saber pr qué hay que lavarse las mans Diferenciar entre limpieza y desinfección Recncer cuánd hay que lavarse las mans Aprender a lavarse

Más detalles

Vocabulario A. 1 Un amigo y tú visitan el mercado. De las dos palabras entre paréntesis, subraya la palabra que

Vocabulario A. 1 Un amigo y tú visitan el mercado. De las dos palabras entre paréntesis, subraya la palabra que Vocabulario A Level 2, pp. 168-172 Goal: Talk about shopping in the marketplace. 1 Un amigo y tú visitan el mercado. De las dos palabras entre paréntesis, subraya la palabra que mejor completa cada oración.

Más detalles

COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V.

COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V. COMPUCLOUD S.A.P.I. DE C.V. Infrmación de Us, Skype Empresarial Cnfigurar una reunión de Skype Empresarial en Outlk Puede usar Outlk Outlk Web App para prgramar una reunión de Skype. El prces es el mism

Más detalles

AVANCE SOLUCIONES INFORMÁTICAS. Preguntas Frecuentes SGTaller. Cómo respaldo la información del programa?

AVANCE SOLUCIONES INFORMÁTICAS. Preguntas Frecuentes SGTaller. Cómo respaldo la información del programa? Cóm respald la infrmación del prgrama? La base de dats de SGTaller se encuentra pr defect en C:\SGTaller 2\Base\Service.fdb Ese archiv cntiene tda la infrmación. Si Ud. a parte tiene reprtes persnalizads,

Más detalles

SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB.

SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB. I. CONTENIDOS: 1. Creación de una página web. 2. Impresión de dcuments. SESIÓN 10 EDICIÓN PARA LA WEB. II. OBJETIVOS: Al términ de la Sesión, el alumn: Enumerará las herramientas de creación de páginas

Más detalles

Trabajo Práctico N 3: Lenguaje JAVA

Trabajo Práctico N 3: Lenguaje JAVA Trabaj Práctic N 3: Lenguaje JAVA Estructuras de cntrl. Tips Wrappers. String, Date, BigDecimal. Prfundización del us de mensajes. PROYECTO EN NETBEANS Debe ser nmbrad de la siguiente manera: TP03_C1_LU_DNI_APELLIDO_NOMBRE.ZIP

Más detalles

Navegación y Administración en egela (Moodle 2.5)

Navegación y Administración en egela (Moodle 2.5) Navegación y Administración en egela (Mdle 2.5) Manual para el prfesrad Versión 1 (23/06/2014) El presente manual ha sid desarrllad pr el Campus Virtual de la Universidad del País Vasc / Euskal Herrik

Más detalles

BASES XVI CONCURSO INSULAR DE CUENTOS INFANTILES SOBRE CONSUMO, ENTRE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ISLA

BASES XVI CONCURSO INSULAR DE CUENTOS INFANTILES SOBRE CONSUMO, ENTRE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ISLA BASES XVI CONCURSO INSULAR DE CUENTOS INFANTILES SOBRE CONSUMO, ENTRE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA ISLA 1.- PARTICIPANTES. Pdrán participar en la presente Cnvcatria del Cncurs Insular de Cuents Infantiles

Más detalles

VECTORES PRODUCTO ESCALAR. Ejercicio nº 1.- Ejercicio nº 2.- b) Son linealmente independientes los tres vectores anteriores? Forman una base de 3?

VECTORES PRODUCTO ESCALAR. Ejercicio nº 1.- Ejercicio nº 2.- b) Son linealmente independientes los tres vectores anteriores? Forman una base de 3? VECTORES Ejercici nº.- Cnsiderams la base de frmada pr ls ectres a( ) b( ) c( ). a) Halla las crdenadas de ( 4 7 4) respect de la base anterir. b) Expresa si es psibleel ectr c cm cmbinación lineal de

Más detalles

tupaginaweben5dias.com

tupaginaweben5dias.com Que es un siti web? tupaginaweben5dias.cm Qué es un siti web? Qué es una página web de Internet? Dcument de la Wrld Wide Web (www.) que típicamente incluye text, imágenes y enlaces hacia trs dcuments de

Más detalles

1ª CLASE DE CONVERSACIÓN

1ª CLASE DE CONVERSACIÓN Españl de principiante Semana 9 Sagrari Trujill Arana Clases de cnversación - Primavera 2010 Sagrari.trujill.arana@liu.se 1ª CLASE DE CONVERSACIÓN CIÓN En esta clase vams a repasar La gramática de ls temas

Más detalles

1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR

1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR 1 INTRODUCCIÓN 4 1.1 OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO 4 1.2 DESCRIPCIÓN DE IMAGICLE APPLICATIONSUITE 4 2 IMAGICLE STONEFAX 5 2.1 UNA SOLUCIÓN DE SERVIDOR DE FAX IP FÁCIL, PRÁCTICA Y CONFIDENCIAL 5 3 STONEFAX

Más detalles

A. Encierra la letra de la analogía correcta. Fíjate en el ejemplo. Ejercicio Nº 1 Ejercicio Nº 2

A. Encierra la letra de la analogía correcta. Fíjate en el ejemplo. Ejercicio Nº 1 Ejercicio Nº 2 PRESCOTT Angl American Schl High Schl PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ANTICIPADO (PRA)- BIM III ÁREA: COMUNICACIÓN ASIGNATURA: ESPAÑOL GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO (GTA) GRADO: 5th Apellids y nmbres Prfesr Sección

Más detalles

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5+Ext)

Guía rápida de la Oficina Virtual (Solicit@V5+Ext) Guía rápida de la Oficina Virtual (Slicit@V5+Ext) Área Web y Administración Electrónica HOJA DE CONTROL Títul Nmbre del Ficher Autres Guía rápida de la Oficina Virtual (Slicit@V5+Ext) UHU_GuiaRapidaSlicita_V5_ext_v01r03.pdf

Más detalles

Tiempo medio de entrega del Sim: De 14 días a 72 horas antes de la salida de tu viaje.

Tiempo medio de entrega del Sim: De 14 días a 72 horas antes de la salida de tu viaje. Estimad amig/a: Esta es la Tarjeta SIM Internacinal de Apelcm que hace, que tu viaje al Extranjer sea cómd y previsible en el gast de tus cmunicacines, tant de tus llamadas lcales en el país cm en el us

Más detalles

La actividad. Día del Fundador: Haz tu buena acción

La actividad. Día del Fundador: Haz tu buena acción Qué es el Día del Fundadr? Cada añ el 22 de febrer cerca de 40 millnes de scuts de td el mund celebran el Día del Fundadr. Un día festiv para ls y las scuts destinad a recrdar la figura de Baden Pwell.

Más detalles

Cómo configurar el aula en Moodle?

Cómo configurar el aula en Moodle? Cóm cnfigurar el aula en Mdle? La platafrma Mdle les da a ls tutres pcines para cnfigurar un curs cn el fin de que puedan diseñar a su gust el espaci en el que publicarán sus cntenids. La función de cnfiguración

Más detalles

Online Shop de Dentaurum www.dentaurum.es

Online Shop de Dentaurum www.dentaurum.es online-shop españa Online Shop de Dentarm www.dentarm.es más rápido más cómodo más fácil shop.dentarm.es El mejor lgar en Internet para Ortodoncia, Prótesis dental e Implantología. Descbra la tienda online

Más detalles

Colegio «Santa María de la Capilla» Jaén

Colegio «Santa María de la Capilla» Jaén Clegi «Santa María de la Capilla» Jaén Curs 2013-14 EQUIPO LOCAL DE PASTORAL: NIVEL 1 ESO DURACIÓN Una sesión TRIMESTRE Tercer TEMÁTICA San Marcelin OBJETIVOS 1. Ayudar a ls alumns a descubrir a qué área

Más detalles

Metodología Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad

Metodología Estadística de las Pruebas de Acceso a la Universidad Metdlgía Estadística de las Pruebas de Acces a la Universidad Curs 2014-2015 Estadística de las Pruebas de Acces a la Universidad. Curs 2014-2015 1. Objetivs La Estadística de las Pruebas de Acces a la

Más detalles

PAQUETE DE RESIDENCIA

PAQUETE DE RESIDENCIA 12000 Biscayne Bulevard Suite 106 Miami, Flrida 33181 Phne (305) 895-0300 Fax (305) 895-0306 PAQUETE DE RESIDENCIA LISTA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU SOLICITUD DE AJUSTE DE ESTATUS EN LOS ESTADOS

Más detalles

PELIGROS EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES

PELIGROS EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES PELIGROS EN INTERNET Y EN LAS REDES SOCIALES Charla impartida pr la Plicía Nacinal en el IES Gabriel García Márquez el 27/1/2014 PARA LOS QUE QUERÁIS SABER MÁS A CONTINUACIÓN ADJUNTO LO DICHO ANTERIORMENTE

Más detalles

Matemática Aplicada a la Economía. Toma de decisiones en la elección de los riesgos

Matemática Aplicada a la Economía. Toma de decisiones en la elección de los riesgos Matemática Aplicada a la Economía. Toma de decisiones en la elección de los riesgos Este artíclo se basa en el capítlo III ( Elección en condiciones de incertidmbre ) de la obra Microeconomía, del profesor

Más detalles

Vocabulario A. 1 El sábado sales de compras con amigas. Une con flechas las palabras relacionadas.

Vocabulario A. 1 El sábado sales de compras con amigas. Une con flechas las palabras relacionadas. Vocabulario A Level 2, pp. 144-148 Goal: Talk about clothes and places to shop 1 El sábado sales de compras con amigas. Une con flechas las palabras relacionadas. (Connect items with the place to buy them.)

Más detalles

Cómo realizar una renovación desde la intranet con cambio de foto?... 6. Fotos... 6 Cómo se realiza el Proceso de cambio de fotos?...

Cómo realizar una renovación desde la intranet con cambio de foto?... 6. Fotos... 6 Cómo se realiza el Proceso de cambio de fotos?... FAQ ACREDITACIONES (Preguntas Frecuentes) Cntenid General... 2 Qué tips de carnets se pueden tramitar desde la Universidad?... 2 Pr qué estads puede pasar la tramitación de un carnet?... 2 Cóm se realiza

Más detalles

Bases de la acción Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS? 1.- Denominación de la acción: Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS?

Bases de la acción Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS? 1.- Denominación de la acción: Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS? Bases de la acción Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS? 1.- Denminación de la acción: Y TÚ? CON QUIÉN COMPARTIRÍAS 100 CERVEZAS? 2.- Cmpañía rganizadra. LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. (en adelante

Más detalles

Filtro de Correo Electrónico

Filtro de Correo Electrónico Filtr de Crre Electrónic Indice 1. Intrducción. 2. Características. 3. Instalación 4. Us 1. Intrducción Filtr de Crre Electrónic es una funcinalidad del servici Pack Seguridad Ttal que prtege ante el crre

Más detalles

LA FUNDACIÓN ANTENA3 CONVOCA UN NUEVO CONCURSO LLAMADO TE TOCA!, EN EL QUE SE ESCUCHARÁN LAS IDEAS Y PROPUESTAS DE LOS JÓVENES SOBRE EL TEMA:

LA FUNDACIÓN ANTENA3 CONVOCA UN NUEVO CONCURSO LLAMADO TE TOCA!, EN EL QUE SE ESCUCHARÁN LAS IDEAS Y PROPUESTAS DE LOS JÓVENES SOBRE EL TEMA: LA FUNDACIÓN ANTENA3 CONVOCA UN NUEVO CONCURSO LLAMADO TE TOCA!, EN EL QUE SE ESCUCHARÁN LAS IDEAS Y PROPUESTAS DE LOS JÓVENES SOBRE EL TEMA: CÓMO GENERAR MENOS BASURA? Este nuev cncurs invita a ls jóvenes

Más detalles

ESPECIALES DESCUENTOS EN PARADORES

ESPECIALES DESCUENTOS EN PARADORES ESPECIALES DESCUENTOS EN PARADORES Cntenid Especial 2 Nches 2015... 2 Días Drads... 4 Tarjeta 5 Nches 2015... 6 Escapada Jven 2015... 10 1 Especial 2 Nches 2015 Prque sabems que te gusta: una escapada

Más detalles

Artículo 1. ORGANIZACIÓN

Artículo 1. ORGANIZACIÓN Artícul 1. ORGANIZACIÓN El Clegi Mirasur, cn la clabración del Ayuntamient de Pint, rganiza la III Carrera Slidaria de 5km Clegi Mirasur y I Carrera 10km, que tendrá lugar en Pint el próxim 10 de abril

Más detalles

Para instalar Hoteldruid, utilizaremos easyphp, cuya instalación ya se ha descrita en el vídeo de instalación de FacturaScripts

Para instalar Hoteldruid, utilizaremos easyphp, cuya instalación ya se ha descrita en el vídeo de instalación de FacturaScripts 1 QUÉ ES HOTELDRUID? Hteldruid es un prgrama de códig abiert para la gestión htelera (PMS). Gracias a la gran versatilidad de su interfaz web puede satisfacer una amplia gama de exigencias, desde las de

Más detalles

TALLER ANALIZAR UNA OFERTA DE TRABAJO

TALLER ANALIZAR UNA OFERTA DE TRABAJO TALLER ANALIZAR UNA OFERTA DE TRABAJO ÍNDICE 1. Analizar una Oferta de Trabaj: 1.1 El Mercad Labral: La ferta de Emple 1.2 Análisis de una ferta de trabaj 1.3 Cnsejs para analizar una ferta de trabaj.

Más detalles

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN. 2. Presentación general del software.

CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN. 2. Presentación general del software. CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 2. Presentación general del sftware. 3. TEST DIANA (CPT simple). a. Cnfiguración. b. Ejecución del test. c. Resultads. d. Guardar resultads. 4. TEST CONDICIONADO (CPT cndicinad)

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR

GUÍA DIDÁCTICA DEL TUTOR 1. Justificación Esta sesión se ha prgramad cn el bjetiv de que ls alumns de 4ª de E.S.O. cnzcan ls diferentes cicls frmativs de grad medi (CFGM) a ls que pdrán tener acces al btener el títul de Educación

Más detalles

Web Biblioteca Complutense 2006: Manual del Gestor de Contenidos. Versión 1.1. Mayo 2006

Web Biblioteca Complutense 2006: Manual del Gestor de Contenidos. Versión 1.1. Mayo 2006 Plantilla de menú de blques Esta plantilla prprcina una herramienta sencilla para realizar una página cuy aspect final sería una lista de enlaces a diferentes páginas, sean éstas páginas prpias, del rest

Más detalles

LA FAMILIA, UN TALLER

LA FAMILIA, UN TALLER LA FAMILIA, UN TALLER Objetivs Valrar las luces y smbras que tdas las familias viven, cualquiera sea su situación. Ayudar a las familias a descubrir ls valres que viven en l ctidian. Acercar a las familias

Más detalles

CASO PRÁCTICO FINAL DEL MASTER OFICIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (MOGITI ).

CASO PRÁCTICO FINAL DEL MASTER OFICIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (MOGITI ). CASO PRÁCTICO FINAL DEL MASTER OFICIAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (MOGITI ). Módul 8 de Gestión de Aplicacines (AM) En el veran de 2007, Jrge Rís, iniciaba la transferencia

Más detalles

Instalación de Winisis en Windows 7 64 bits Ernesto Spinak 28/06/2011, borrador 1.3

Instalación de Winisis en Windows 7 64 bits Ernesto Spinak 28/06/2011, borrador 1.3 Instalación de Winisis en Windws 7 64 bits Ernest Spinak 28/06/2011, brradr 1.3 Intrducción Winisis es una aplicación Windws que usa librerías de prgramación para sistemas de 16 y 32 bits, pr l cual n

Más detalles

INTRODUCCIÓN A BSCW CFIE VALLADOLID I (Mayo de 2003)

INTRODUCCIÓN A BSCW CFIE VALLADOLID I (Mayo de 2003) BSCW (Basic Supprt fr Cperative Wrk) es una herramienta de trabaj cperativ clabrativ a través de la web. El trabaj cperativ permite que ds más persnas interactúen e intercambien infrmación eliminand las

Más detalles

Qué es la Asociación Cultural Trece Granadas?

Qué es la Asociación Cultural Trece Granadas? Qué es la Asciación Cultural Trece Granadas? La Asciación Cultural Trece Granadas es una asciación sin ánim de lucr que viene funcinand desde el añ 1999. Aunque su actividad principal es la puesta en escena

Más detalles

GUIA REGISTRO USUARIOS PARA CONSULTA REPORTES PAGINA WEB APPUCE

GUIA REGISTRO USUARIOS PARA CONSULTA REPORTES PAGINA WEB APPUCE GUIA REGISTRO USUARIOS PARA CONSULTA REPORTES PAGINA WEB APPUCE Para pder registrase en la página web y realizar la cnsulta de reprtes pr sci se debe seguir ls siguientes pass. - Ingresar a la página:

Más detalles

Curso de Imagen Personal y Maquillaje

Curso de Imagen Personal y Maquillaje A g e n c i a d e A s e s r í a d e I m a g e n y M a q u i l l a j e Curs de Imagen Persnal y Maquillaje Preci: $3,400. DURACIÓN: 15 hrs. impartidas en 3 sesines de 5 hrs., distribuidas en ds días cnsecutivs.

Más detalles

Lista de Chequeo. Escenario 1: Extracción Manual de Placenta

Lista de Chequeo. Escenario 1: Extracción Manual de Placenta 1 Lista de Cheque Escenari 1: Extracción Manual de Placenta Pass de la Extracción Manual de Placenta: -Intrduzca la man en vagina siguiend crdón umbilical -Sstenga el fnd uterin mientras desprende suavemente

Más detalles

DEL DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO DEPENDERÁ NUESTRO ÉXITO

DEL DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO DEPENDERÁ NUESTRO ÉXITO DEL DOMINIO DE LAS HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO DEPENDERÁ NUESTRO ÉXITO Resumen AUTORIA Mª TRINIDADAD SEVILLANO CALERO TEMÁTICA EDUCACIÓN ETAPA FORMACIÓN PROFESIONAL BUSCAR TRABAJO REQUIERE DE UNOS

Más detalles

Preguntas Frecuentes de ebanking

Preguntas Frecuentes de ebanking Preguntas Frecuentes de ebanking 1. Qué es ebanking? Es el sistema en línea que psee Banc PrCredit para que sus clientes realicen peracines bancarias desde la cmdidad de su casa, ficina cualquier lugar

Más detalles

Modelo de Garantía Antifraude

Modelo de Garantía Antifraude Mdel de Garantía Antifraude Pnte en cntact cn nstrs! 902 87 65 82 sprte@avaibk.cm Validacines y Garantías AvaiBk En AvaiBk querems frecer seguridad y cnfianza a ls viajers, pr ell sabems que un aspect

Más detalles

Realizar copias de seguridad de archivos

Realizar copias de seguridad de archivos Autr: Micrsft Licencia: Cita Fuente: Ayuda de Windws Realizar cpias de seguridad de archivs Para asegurarse de n perder sus archivs, debe realizar cpias de seguridad regulares de ls misms. Puede cnfigurar

Más detalles

DEBEN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS REPERCUTIR EL IVA A LOS USUARIOS DE SUS ACTIVIDADES E INSTALACIONES?

DEBEN LAS ENTIDADES DEPORTIVAS REPERCUTIR EL IVA A LOS USUARIOS DE SUS ACTIVIDADES E INSTALACIONES? Ante las dudas surgidas entre ls distints agentes deprtivs en relación cn la psibilidad de deducir las cutas del IVA sprtad en las facturas que les emiten ls prveedres de bienes y servicis a la hra de

Más detalles

Ventajas de este tipo de negocios - Ventajas de este tipo de negocios

Ventajas de este tipo de negocios - Ventajas de este tipo de negocios - Ventajas de este tip de negcis Quizá la ventaja más imprtante del Mercade en Red es que para tener un negci de ests se requiere de muy pc diner. Cualquier negci que querams emprender ns cstará diner,

Más detalles

UNIDAD DIDACTICA MULTIMEDIA Escuela El resfriado. Objetivos:

UNIDAD DIDACTICA MULTIMEDIA Escuela El resfriado. Objetivos: UNIDAD DIDACTICA MULTIMEDIA Escuela El resfriad Objetivs: Relacinar ls síntmas del refriad cn el diagnóstic. Aprender a evitar ls resfriads dentr de l psible. Cncer pautas para ayudar a curar el resfriad

Más detalles

Quieres Clientes Nuevos? PROSPECTA Contribución de ACTION International Querétaro

Quieres Clientes Nuevos? PROSPECTA Contribución de ACTION International Querétaro En las ventas, el primer pas cnsiste en PROSPECTAR que significa, buscar e identificar clientes calificads; determinar quiénes sn y cnfirmar que tienen una necesidad y un interés inicial pr nuestrs prducts

Más detalles

EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS

EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS EL ESCRITORIO DE WINDOWS Y LA BARRA DE TAREAS Cuand se enciende el rdenadr, el Escritri es la primera pantalla que aparece una vez que se abre el sistema perativ del rdenadr, en este cas, Windws, y en

Más detalles

PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES

PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES PRUEBA DE CIENCIAS NATURALES 1. Las ballenas ubarta atraviesan tds ls añs cients de kilómetrs desde el Pl Sur hasta las cstas del céan Pacífi c clmbian. Al llegar tienen sus crías y después de uns meses

Más detalles

Manual de ayuda para las Herramientas de Agentes de Viaje en www.5estrellasclub.com

Manual de ayuda para las Herramientas de Agentes de Viaje en www.5estrellasclub.com Manual de ayuda para las Herramientas de Agentes de Viaje en www.5estrellasclub.cm Intrducción En el presente manual explicarems cm hacer us de tdas las herramientas que dispne 5*Club, para facilitar el

Más detalles

Cartas de presentación

Cartas de presentación Cartas de presentación El bjetiv de la carta de presentación es dble: Pr un lad, pretende suscitar el interés de quien va a recibir tu candidatura, de manera que lea tu Curriculum Vitae cn la atención

Más detalles

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10

Instrucción de trabajo I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Instrucción de trabaj I7-CYA Revisión 1 01-Feb-10 Creación y Activación de usuaris y recurss Objet Describir cm se realiza la creación de nuevs usuaris y recurss de us cmún del Institut, así cm el prces

Más detalles

Flor amarilla: el cielo

Flor amarilla: el cielo 5 LA SANDÍA Y EL EVANGELIO Flor amarilla: el cielo Propósito: despertar en los niños un ardiente anhelo de llegar al cielo, la morada de nuestro Padre celestial, y enfatizar la gloriosa verdad de que Jesús

Más detalles

Port Cassafières - Base, información de viaje y

Port Cassafières - Base, información de viaje y Prt Cassafières - Base, infrmación de viaje y llegada Pr favr, imprime estas páginas ya que te servirán de referencia antes y durante tu viaje hacia ( desde) nuestra base. Este dcument cntiene mucha infrmación

Más detalles

PANORAMA REVISTA.pdf 5/22/09 8:37:25 AM C M Y CM MY CY CMY K

PANORAMA REVISTA.pdf 5/22/09 8:37:25 AM C M Y CM MY CY CMY K PANORAMA REVISTA.pdf C M Y CM MY CY CMY K 5/22/09 8:37:25 AM Misión Panrama es una empresa de publicidad exterir dedicada a la instalación y cmercialización de vallas publicitarias, cmprmetida cn satisfacer

Más detalles

Preguntas Frecuentes: Matrícula.

Preguntas Frecuentes: Matrícula. Preguntas Frecuentes: Matrícula. 1. Sy nuev alumn y me quier matricular, cóm teng que realizar mi matrícula? Una vez hayas realizad el prces de slicitud de admisión, y hayas sid admitid en la UCJC, ls

Más detalles

Pero en este periodo implica a otras muchas cosas: Como objetivos durante este periodo el niño debe:

Pero en este periodo implica a otras muchas cosas: Como objetivos durante este periodo el niño debe: Objetivs para ls niñs En cuant a ls niñs, en el perid de adaptación es muy imprtante la separación cn ls padres, per n es sl es, pdríais pensar que si vuestr hij n llra, se muestra cntent y cnfiad, n necesita

Más detalles

BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013

BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013 BASES Y CONDICIONES CONCURSO RETO INVERSIÓN VIRTUAL 2013 1. El Cncurs Ret Inversión Virtual se desarrlla exclusivamente de manera nline (Internet), pr l que permite la participación de persnas de las distintas

Más detalles

Como Obtener Un Millón de Dólares

Como Obtener Un Millón de Dólares Cm Obtener Un Millón de Dólares www.ttalmundi.cm LIBERTAD FINANCIERA Para emprender el camin hacia la LIBERTAD FINANCIERA, tienes que hacer primeramente TU PLAN DE VIDA, es decir debes saber y cncer cn

Más detalles

Así lo decimos! 9-3 De viaje. 1. c 2. c

Así lo decimos! 9-3 De viaje. 1. c 2. c Lección 9 Vamos de viaje Primera Parte Así la vida! 9-1 Un viaje. 1. venezolana 2. tomarse unas vacaciones 3. una amiga de Susana que trabaja en una agencia de viajes. 4. corriendo de un lado a otro 5.

Más detalles

2º Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava

2º Festival Internacional de Cine de Calzada de Calatrava 2º Festival Internacinal de Cine de Calzada de Calatrava SECCIÓN OFICIAL: VAMOS DE CORTOS UN MOMENTO PARA REIR BASES El Ayuntamient de Calzada de Calatrava a través de la Cncejalía de Cultura y la Universidad

Más detalles

BUZONES DE VOZ ÍNDICE

BUZONES DE VOZ ÍNDICE ÍNDICE 1. Dar permiss a las extensines para que tengan acces al buzón de vz... 2 2. Activar el buzón de vz... 3 3. Acces remt al buzón de vz... 6 4. Otrs menús interesantes... 7-1 Para que una extensión

Más detalles

coaching integral emocional mental lingüística corporal - consciencial

coaching integral emocional mental lingüística corporal - consciencial caching integral LA ESTRATEGIA DEL EGO QUÉ ES EL EGO? La Real Academia Españla, plantea ds descripcines. Psiclógica: Instancia Psíquica que se recnce cm Y, que cntrla la mtilidad y media entre ls instints,

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD TÍTULO: EL JUEGO DE LAS OCASMANOS OBJETIVOS A CONSEGUIR: Adquirir cncimients sbre la higiene de mans y sensibilizarns sbre su imprtancia utilizand el jueg grupal. DESARROLLO

Más detalles

FAMILIA Y ESCUELA ANTE UN PROYECTO COMÚN Y UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: LA EDUCACIÓN

FAMILIA Y ESCUELA ANTE UN PROYECTO COMÚN Y UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: LA EDUCACIÓN Victria Alfns Hidalg FAMILIA Y ESCUELA ANTE UN PROYECTO COMÚN Y UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: LA EDUCACIÓN N cabe duda de que educar a un hij es la respnsabilidad más grande que asume una persna a l

Más detalles