Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014"

Transcripción

1 PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DEPARTAMENT DRET DRET PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014 SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU i DOCTORAT OLGA VALVERDE GRANADOS ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Signat: ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ Títol oficial de màster Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques Master Universitario Avanzado en Ciencias Jurídicas Advanced University Master in Legal Sciencies Objectius formatius de la titulació Relació de les competències específiques Capacitat d anàlisi i sistematització de conceptes jurídics i estructures normatives; interpretació i tractament de textos normatius i altres instruments legals i jurisprudencials; gestió i resolució de problemes amb incidència jurídica; capacitat de conciliació de posicions contraposades; valoració i ponderació de principis i interessos en la resolució de conflictes i en el disseny normatiu de polítiques públiques. Relació de les competències transversals Desenvolupament tant de treball autònom com en equip; una correcta comunicació oral i escrita que permeti maximitzar estratègies argumentatives; la comparació i anàlisis de dades conceptuals; capacitat crítica; capacitat de recuperar l experiència històrica per interpretar i planificar la dinàmica institucional; tots aquells altres coneixements i eines de treball i d estudi necessaris per assolir els objectius de qualitat, internacionalització, i interdisciplinarietat que presideixen el disseny del màster. Relación de las competencias específicas Capacidad de análisis y sistematización de conceptos jurídicos y estructuras normativas; interpretación y tratamiento de textos normativos y otros instrumentos legales y jurisprudenciales; gestión y resolución de problemas con incidencia jurídica; capacidad de conciliación de posiciones contrapuestas; valoración y ponderación de principios e intereses en la resolución de conflictos y en el diseño normativo de 1

2 políticas públicas. Relación de las competencias transversales Desarrollo tanto de trabajo autónomo como en equipo; una correcta comunicación oral y escrita que permita maximizar estrategias argumentativas; la comparación y análisis de datos conceptuales; capacidad crítica; capacidad de recuperar la experiencia histórica para interpretar y planificar la dinámica institucional; todos aquellos conocimientos adicionales y herramientas de trabajo y estudio necesarios para alcanzar los objetivos de calidad, internacionalización e interdisciplinariedad que presiden el diseño del master. Specific abilities Analytical capacity and systematization of legal concepts and of legislative structures; interpretation of statutory instruments and of judicial decisions; resolution and management of legal problems; conciliation of conflicting positions; evaluation and balancing of principles and interests in the resolution of conflicts and in the legislative definition of public policies. Interdisciplinary abilities Development of individual and collective studying capacities; adequate oral and written communication abilities enabling the maximization of argumentative strategies; comparative and analytical examination of conceptual elements; critical approach to acquired knowledge; intellectual ability to deal with historical experience in the interpretation and planning of institutional dynamics; additional working and learning tools oriented at reaching quality goals; internationalization and interdisciplinary approach to all the subjects dealt with in the master. 2

3 Modalitat de la titulació Acadèmica X Professional X Recerca X Especialitats de la titulació Especialitat 1: Formació professional Formación profesional Professional training Especialitat 2: Formació acadèmica avançada Formación académica avanzada Advanced academic studies Especialitat 3: Iniciació a la recerca Iniciación a la investigación Research Nombre de crèdits de la titulació: 60 Oferta global de la titulació: 315 El nombre d assignatures efectivament ofertades i activades en cada edició del Màster del Departament de Dret no superarà, en cap cas, el nombre total de 315 crèdits autoritzat per la normativa UPF. 3

4 ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Departament de Dret TÍTOL DE MÀSTER Màster en Ciencies Jurídiques ESTRUCTURA DEL MÀSTER El màster unitari del departament de dret s estructura en tres especialitats de 60 crèdits cadascuna: especialitat de formació professional, especialitat de formació acadèmica avançada i especialitat d iniciació a la recerca. Els diferents mòduls estan organitzats en 5 itineraris o perfils que són aplicables a les tres especialitats del màster unitari. Aquests perfils no són itineraris obligatoris per als alumnes, sinó directrius per donar coherència estructural a l oferta docent. Els itineraris són els següents: (1) Dret, administració i polítiques públiques (2) Dret, empresa i societat (3) Dret, ordre internacional i integració (4) Dret i resolució de conflictes (5) Mètodes d anàlisi jurídica Els estudiants que realitzin l especialització de formació professional hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que serà una activitat formativa consistent en pràctiques, treballs o estades ( Els estudiants que realitzin l especialització de formació acadèmica avançada hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que podrà ser una activitat formativa consistent en pràctiques, treballs o estades o bé un treball de recerca amb característiques de pre-tesi, sota la direcció d un tutor. Els estudiants que realitzin l especialització d iniciació a la recerca hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que serà un treball de recerca amb característiques de pre-tesi, sota la direcció d un tutor. Pel que fa a la resta de mòduls i assignatures del Màster unitari, els estudiants de cada especialitat hauran de cursar un total de 30 crèdits. Per tal d obtenir aquests crèdits, els estudiants podran optar per qualsevol assignatura dels diversos mòduls dins de cada itinerari. 4

5 (Repetir les taules següent per a cada assignatura) 1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER 2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT (si s escau) 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES 5

6 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 L Ordenament Jurídic Administratiu i la seva producció: situació i tendències El Ordenamiento Jurídico Administrativo y su producción: situación y tendencias Administrative Legal System and Its Creation: Status and Trends 4 La Administració Pública com a poder regulador. La potestat reglamentària. L impacte de les innovacions normatives. La activitat normativa de les entitats territorials i de les entitats de regulació. L objectiu de les assignatures és l anàlisi de l efecte sobre l ordenament jurídic tant de la descentralització territorial com de les noves formes d organització administrativa, i la creixent importància de l examen del seu impacte. La Administración pública como poder regulador. La potestad reglamentaria. El impacto de las innovaciones normativas. La actividad normativa de las entidades territoriales y de las entidades de regulación. El objetivo de la asignatura es el análisis del efecto sobre el ordenamiento jurídico tanto de la descentralización territorial como de las nuevas formas de organización administrativa y la creciente importancia del examen de su impacto. Public Administration as a regulating agent. The regulating power. The impact of legal innovations. The regulatory activities of local authorities and regulatory bodies. The objective of this subject is the analysis of the effect of the territorial decentralization and new organizational structures on the legal system and the growing importance of the study of its impact 6

7 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Integració supranacional, democràcia i transformacions constitucionals 4 Estat federal i altres models d organització descentralitzada de l Estat. Les solucions organitzatives(cambra territorial, sistema de justicia constitucional i ordinaria, ). La distribució de competències i responsabilitats. Les formules de cooperació i coordinació. L objectiu de l assignatura és l estudi de les grans opcions d organització dels Estats actuals i la seva evolució. Integración supranacional, democracia y transformaciones constitucionales Estado federal y otros modelos de organización descentralizada en Estado.Las soluciones organizativas(cámara territorial, sistema de justicia constitucional y ordinaria ) la distribucion de competéncias y responsabilidades. Las formulas de cooperación y coordinación. El objetivo de la asignatura es el estudio de las grandes opciones de organización de los estados actuales y su evolución. Supranational integration, democracy and constitutional transformations Federal states and other models of decentralized organization. Organizatory solutions (territorial chamber, system of ordinary and constitutional justice ), and competences and responsibilities allocation. The objective of the course is to analyze the main options for the organization of the state and its evolution 7

8 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Models de Justícia i Drets Humans Modelos de Justicia y Derechos Humanos Models of Justice and Human Rights 4 La relació entre justícia i drets és controvertida i planteja preguntes complexes: en quin sentit justícia i drets són esferes relacionades?; quin és el fonament de la protecció de determinats bens o interessos individuals en la forma dels drets? Podem parlar d un fonament únic o de d una pluralitat de formes de raonament no sempre compatibles? Aquest curs examina aquestes i altres preguntes fonamentals a través de l anàlisi de les contribucions centrals de diferents teories de la justícia contemporànies i del seu impacte en la protecció dels drets humans. S estudiaran diferents controvèrsies d abast internacional que giren entorn a la justificació dels drets humans (o drets fonamentals) i que han donat lloc a decisions jurídiques i polítiques no sempre coherents. Es potenciarà la capacitat argumentativa, l habilitat de connectar arguments teòrics abstractes amb decisions i institucions jurídiques concretes, el domini d enfocaments de dret comparat i de tècniques d anàlisi interdisciplinàries. La relación entre justicia y derechos es controvertida y plantea preguntas complejas: en qué sentido justicia y derechos son esferas relacionadas? Cuál es el fundamento de la protección de determinados bienes o intereses individuales en la forma de derechos? Podemos hablar de un único fundamento o de una pluralidad de formas de razonamiento no siempre compatibles? Este curso examina éstas y otras preguntas fundamentales a través del análisis de las contribuciones centrales de diferentes teorías de la justicia contemporáneas y de su impacto en la protección de los derechos humanos. Se estudiarán diferentes controversias de alcance internacional que giran en torno a la justificación de los derechos humanos (o de los derechos fundamentales) y que han dado lugar a decisiones jurídicas y políticas no siempre coherentes. Se potenciará la capacidad argumentativa, la habilidad de conectar argumentos teóricos abstractos con decisiones e instituciones jurídicas concretas, el dominio de enfoques de derecho comparado y de técnicas de análisis interdisciplinarias. The relationship between justice and rights is controversial and raises complex questions: In what sense are justice and rights interrelated spheres? What are the grounds for the protection as rights of certain individual goods and interests? Could we assume a single foundation or, in contrast, is there a plurality of grounds not always compatible? This course examines these and other fundamental questions by means of analyzing the main contributions of different contemporary theories of social and political justice, and their impact in the protection of human rights. This course deals with different controversies at the international level directly connected with the problem of the justification of human rights (or basic rights). Those controversies have not always been legally or politically settled by means of coherent decisions. The aim is to reinforce the students argumentative skills, and to improve the capacity to connect abstract theoretical arguments with particular legal decisions and institutions. The aim is also to help students to operate with comparative law approaches and with interdisciplinary techniques of research.. 8

9 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Història de les Institucions Polítiques i Administratives 3 El dret públic català: orígens, règim municipal. Les Corts generals. La Generalitat. El Dret públic de la monarquia absoluta (s. XVIII). Les institucions polítiques i administratives espanyoles (s. XIX-XX). Capacitat per recuperar l experiència jurídico-pública del passat per comprendre el dret del present i planificar el futur. Capacitat crítica per resoldre casos i problemes de dret constitucional i administratiu. Historia de las Instituciones Políticas y administrativas. El derecho público catalán. Orígenes; régimen municipal. Las Cortes Generales. La Generalidad. El derecho público de la monarquía absoluta (s. XVIII). Las instituciones políticas y administrativas españolas (ss. XIX- XX). Capacidad para recuperar la experiencia jurídico-pública del pasado para comprender el derecho del presente y planificar el del futuro. Capacidad crítica para resolver casos y problemas de derecho constitucional y administrativo. History of Political Institutions Catalan Public Law. Origins. Municipal Regime. The Corts Generals : The Generalitat - Public Law during Absolutism (18 th Century). Political and administrative institutions in Spain (q9th-20 th Centuries). CAapcity to actualize the past of public law from the present in orderto better comprehend public law of the 21st Century. Capacity to resolve cases of constitutional and administrative Law. 9

10 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Constitucionalisme europeu i drets fonamentals. 4 Estudi del fenomen de la integració europea des de la perspectiva constitucional, incloent tant l impacte de la integració sobre les constitucions nacionals, com el procés de constitucionalització de la UE. En el marc del pluralisme constitucional, s analitza la interacció entre els sistemes constitucional, supranacional i internacional de protecció dels drets fonamentals des de la perspectiva dels seus tribunals respectius: Tribunal Constitucional, Tribunal de Justícia de les CCEE i Tribunal Europeu dels Drets Humans. Interpretació i anàlisi dels textos jurídics i de la jurisprudència constitucional, internacional i supranacional. Comprensió de la realitat jurídica i política de la integració i dels problemes de la interpretació i garantia jurisdiccional dels drets fonamentals Constitucionalismo europeo y derechos fundamentales Estudio del fenómeno de la integración europea desde la perspectiva constitucional, incluyendo tanto el impacto de la integración sobre las constituciones nacionales, como el proceso de constitucionalización de la UE. En el marco del pluralismo constitucional, se analiza la interacción entre los sistemas constitucional, supranacional e internacional de protección de los derechos fundamentales desde la perspectiva de sus tribunales respectivos: Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de las CCEE y Tribunal Europeo de Derechos Humanos Interpretación y anàlisis de textos jurídicos y de la jurisprudencia constitucional, internacional y supranacional. Comprensión de la realidad jurídica y política de la integración, y de los problemas de la interpretación y garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales European Constitutionalism and Fundamental Rights Study of the process European integration from the constitutional perspective, including the integration s impact on national constitutions, as well as the process of constitutionalization of the EU. Within the framework of constitutional pluralism, this course examines the interaction among the constitutional, supranational, and international systems of rights protection from the standpoint of their respective courts: Constitutional Court, European Court of Justice, and European Court on Human Rights Interpreting and analyzing legal texts and constitutional, international, and supranational case-law. Understanding the legal and political context of the integration process, and the problems of fundamental rights interpretation and judicial protection. 10

11 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 2 Criminologia 3 Durant el curs s estudiaran les teories més rellevants per entendre l evolució tant de la criminologia com a disciplina acadèmica com de la política criminal (definició i prevenció del delicte) que efectivament se ha desenvolupat per part dels poders públics. Per a això, a la primera part d aquest curs es definirà la criminologia i s estudiarà la seva relació amb d altres disciplines que també analitzen el delicte i la seva prevenció, com poden ser el Dret penal i la política criminal. Així mateix, se analitzarà l evolució històrica de la criminologia, des del seu paper de "ciència auxiliar" del Dret penal en el segle XVIII fins la seva posició actual d independència, i es revisaran les propostes de las escoles més importants del pensament criminològic i s il lustraran les seves teories amb exemples reals de la seva aplicació. Amb aquesta base, a la segona part del curs s analitzarà des de la criminologia, la política criminal predominant en l actualitat a Europa i els Estats Units, se estudiaran els seus efectes, especialment el problema de l increment de la població penitenciaria i les possibles alternatives. En acabar el curs, l estudiant haurà d estar en condicions de localitzar la influència de les diverses teories estudiades en els desenvolupaments político-criminals contemporanis, siguin, per exemple, una mesura sobre la utilització d efectius policials en l àmbit municipal, o bé una proposta de reforma de textos legislatius. És important subratllar que l objectiu no és genètic (saber d on ve cada cosa) ni taxonòmica (poder elaborar classificacions), sinó teòric i crític: es tracta de posar a l estudiant en condicions d analitzar i criticar (tant positivament com negativa) la mesura en qüestió, en atenció als seus efectes previsibles i a la valoració que mereixen en el marc jurídico-polític actual. Criminología Criminology A lo largo del curso se estudiarán las teorías más relevantes para entender la evolución tanto de la criminología como disciplina académica como de la política criminal (definición y prevención del delito) que efectivamente se ha venido desarrollando por parte de los poderes públicos. Para ello, en la primera parte de este curso se definirá la criminología y se estudiará su relación con otras disciplinas que también analizan el delito y su prevención, como pueden ser el Derecho penal y la política criminal. Así mismo, se analizará la evolución histórica de la criminología, desde su papel de "ciencia auxiliar" del Derecho penal en el siglo XVIII hasta su actual posición de independencia, revisándose las propuestas de las escuelas más importantes del pensamiento criminológico e ilustrando sus teorías con ejemplos reales de su aplicación. Con esta base, en la segunda parte del curso se analizará desde la criminología la política criminal actualmente predominante en Europa y Estados Unidos, se estudiarán sus efectos, señaladamente sobre el incremento de la población penitenciaria, y las posibles alternativas. Para el final del curso, el estudiante deberá de estar en condiciones de localizar la influencia de las diversas teorías estudiadas en los desarrollos político-criminales contemporáneos, trátense estos de una medida sobre la utilización de efectivos policiales en el ámbito municipal o de la propuesta de reforma de textos legislativos. Resulta importante subrayar que el objetivo no es genético (saber de dónde viene cada cosa) ni taxonómico (poder elaborar clasificaciones), sino teórico y crítico: se trata de poner al estudiante en condición de analizar y criticar (tanto positiva como negativamente) la medida en cuestión, en atención a sus previsibles efectos y a la valoración que éstos deban merecer en el actual marco jurídico-político. During the course we will review the most relevant criminological theories in order to understand the evolution of Criminology as an academic discipline and the public policy on crime (definition and prevention of the crime) that has been actually implemented by public authorities. To do so, in the first part of this course we will define and conceptualize Criminology and check its relation to other disciplines that also analyze crime and its prevention, such as Criminal law and Criminal Policy. The historical evolution of the Criminology will also be analyzed, starting from her role as "auxiliary science" of the Criminal law in the XVIIIth century up to her current independent position. We will review the proposals of the more prominent schools of criminological thought showing its theories through real examples of their application. In the second part of the course we will analyze the types of crime policy actually predominant in Europe and the US, studying its effects, particularly on the rise of the prison population and possible alternatives. By the end of the course students must be able to locate the influence of the theories studied on contemporary crime policy developments, whether these are the actual use of the police force in on the municipal level or the proposal to reform a legislative text. It is important to stress that the aim is neither genetic (that is, to know where the development comes from) nor taxonomic (to be able to elaborate classifications), but theoretical and critical: it is a matter of putting the student in the condition to analyze and criticize (positively and/or negatively) the policy in question, considering its predictable effects and the valuation that these should deserve in the current juridical-political frame. 11

12 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Polítiques de Prevenció, Seguretat i Política Criminal 4 Els poders públics desenvolupen una ingent tasca en matèria de prevenció de riscos per a la salut i la seguretat de les persones. Aquesta tasca es porta a terme tant en el pla normatiu (regles legals i reglamentàries sobre mesures de seguretat i nivells de risc permès), com en el de l'eficàcia de les mesures normatives en la realitat dels diferents sectors econòmics i socials (molt variats, des dels medicaments fins a les condicions de seguretat laboral, passant pels aliments), a través de mecanismes d'inspecció, control i sanció. L'assignatura es dirigeix a oferir als estudiants un marc coherent per a comprendre la transcendència i el funcionament d'aquesta política pública, així com per a analitzar críticament els seus fonaments legals i econòmics, i per avaluar comparativament els seus resultats en relació amb els sistemes jurídics respecte dels quals existeixen més i millors dades de contrast. Políticas de Prevención, Seguridad y Política Criminal Los poderes públicos desarrollan una labor ingente en materia de prevención de riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Esta labor se lleva a cabo tanto en el plano normativo (reglas legales y reglamentarias sobre medidas de seguridad y niveles de riesgo permitido), como en el de la eficacia de las medidas normativas en la realidad de los distintos sectores económicos y sociales (muy variados, desde los medicamentos hasta las condiciones de seguridad laboral, pasando por los alimentos), a través de mecanismos de inspección, control y sanción. La asignatura se dirige a ofrecer a los estudiantes un marco coherente para comprender la trascendencia y el funcionamiento de esta política pública, así como para analizar críticamente sus fundamentos legales y económicos, y para evaluar comparativamente sus resultados en relación con los sistemas jurídicos respecto de los cuales existen más y mejores datos de contraste. Policies on Prevention, Security and Criminal Policy Public institutions develop a huge task regarding the prevention of health risks and the safety of people. This task is carried out in both the normative level (legal and statutory rules about safety measures and allowed risk levels) and the effectiveness level of the normative measures in a wide range of different economic and social sectors, from food and drugs to the labor safety conditions, by means of inspection, control and sanction mechanisms. This subject is addressed to offer the students a coherent framework in order to understand the importance and the functioning of this public policy, to analyze critically its legal and economic grounds, and also to evaluate its results in comparison with the legal systems where more and better contrast s data exist. 12

13 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Hisenda Autonòmica i local 3 - Evolució del finançament autonòmic. Etapes i fonament normatiu. - Evolució de les Hisendes Locals. - Llei d Estabilitat Pressupostària. Reforma dels Estatuts d Autonomia. Règims especials: Concert, Conveni, Règim Especial Canari. - Anàlisi dels recursos financers de les CCAA. Transferències, tributs propis i cedits, Deute Públic. - Anàlisi dels recursos financers dels Ens Locals. Taxes, preus públics i impostos locals. Transferències i deute públic. - El Consell de Política Fiscal i Financera. Capacitat d anàlisi de l estructura territorial de la Hisenda Pública i d identificació de les diverses fases en l evolució del seu finançament.- Capacitat de distinció i interrelació dels recursos financers que configuren la Hisenda autonòmica i local, tot distingint el seu fonament i la seva importància.- Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics a la pràctica aplicativa.- Resolució de problemes financers i tributaris en l àmbit autonòmic i local.- Comprensió i anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària en la matèria.- Capacitat de crítica.- Competència comunicativa oral i escrita.- Treball autònom.- Domini de les tècniques de recerca en la matèria.- Habilitats informàtiques bàsiques per a l aplicació dels recursos estudiats. Hacienda Autonómica y Local - Evolución de la financiación autonómica. Etapas y fundamento normativo. - Evolución de las Haciendas Locales. - Ley de Estabilidad Presupuestaria. Reforma de los Estatutos de Autonomía. Regímenes especiales: Concierto, Convenio, Régimen Especial Canario. - Análisis de los recursos financieros de las CCAA. Transferencias, tributos propios y cedidos, Deuda Pública. - Análisis de los recursos financieros de los Entes Locales. Tasas, precios públicos e impuestos locales. Transferencias y deuda pública. - El Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Capacidad de análisis de la estructura territorial de la Hacienda Pública y de identificación de las diversas fases en la evolución de su financiación.- Capacidad de distinción e interrelación de los recursos financieros que configuran la Hacienda autonómica y local, distinguiendo su fundamento y su importancia.- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica aplicativa.- Resolución de problemas financieros y tributarios en el ámbito autonómico y local. - Comprensión y análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la materia.- Capacidad de crítica.- Competencia comunicativa oral y escrita.- Trabajo autónomo.- Dominio de las técnicas de búsqueda en la materia.- Habilidades informáticas básicas para la aplicación de los recursos estudiados. Autonomic and Local Finance - Evolution of the Autonomous Communities financing. Stages and legal basis. - Evolution of Local Treasury. - Stability Acts. The reform of the Autonomous Communities Statutes. Special Regulations: The Basque Financial System ( Concierto ); The Navarre s Financial System ( Convenio ); The Canary Islands Financial System. - Review of the Autonomic Comunities financial resources. Taxes, State transfers and Public Debt. - Review of the Local s financial resources. - The Council of Fiscal and Financial Policies ( El Consejo de Política Fiscal y Financiera ) Capacity of analyzing Treasury s Territorial Structures and the identification of the diverse evolutional stages in finance. Capacity for distinguishing and relating the financial resources of the autonomous communities and local entities, distinguishing their importance and basis. The Capacity to put theoretical knowledge into practice. Problem solving of financial and tax difficulties in the Autonomous Communities. Comprehension and analysis of constitutional case law and the ordinary legislations. Critical analysis. Communicative and oral competence. Individual work. Expertise in research techniques in the field. I.T. basic skills to apply theriecal knowledge. 13

14 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Polítiques Socials i Despesa Pública 3 - Despesa social i despesa pública. La Seguretat Social. Finançament i prestacions. - Sistema sanitari i Seguretat Social. - Sistema de pensions públic i privat. - Cotitzacions i aportacions a Plans de Pensions. - Fiscalitat de les prestacions contributives i no contributives. Atur i jubilació. Capacitat d anàlisi de la despesa social en el marc de la despesa pública.- Capacitat d anàlisi i síntesi del règim jurídic bàsic de la Seguretat Social.- Capacitat d identificació i interrelació dels diversos instruments de finançament i prestacions.- Comprensió de les diferències i relacions que s estableixen entre el sistema de pensions públic i privat.- Individualització del règim jurídic de les cotitzacions i aportacions a Plans de Pensions.- Resolució de problemes tributaris en matèria de prestacions contributives i no contributives.- Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.- Comprensió i anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària en la matèria.- Domini de les tècniques de recerca documental.- Treball en equip.- Competència comunicativa oral i escrita.- Capacitat de crítica i d autocrítica. Políticas Sociales y Gasto Público - Gasto social y gasto público. La Seguridad Social. Financiación y prestaciones. - Sistema sanitario y Seguridad Social. - Sistema de pensiones público y privado. - Cotizaciones y aportaciones a Planes de Pensiones. - Fiscalidad de las prestaciones contributivas y no contributivas. Paro y jubilación. -Capacidad de análisis del gasto social en el marco del gasto público.- Capacidad de análisis y síntesis del régimen jurídico básico de la Seguridad Social.- Capacidad de identificación e interrelación de los diversos instrumentos de financiación y prestaciones.- Comprensión de las diferencias y relaciones que se establecen entre el sistema de pensiones público y privado.- Individualización del régimen jurídico de las cotizaciones y aportaciones a Planes de Pensiones.- Resolución de problemas tributarios en materia de prestaciones contributivas y no contributivas.- Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica.- Comprensión y análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la materia.- Dominio de las técnicas de búsqueda documental.- Trabajo en equipo.- Competencia comunicativa oral y escrita.- Capacidad de crítica y de autocrítica. Welfare State Policies and Public Expense - Social expense and Public Expense. The Social Security. Financing and social benefits. - Health System and Social Security. - Public and Private Pension Systems. - Contribution to Pension Plans. - Taxation of the contributive pensions and non-contributive pensions. Unemployment and retirement benefits. - Capacity of analyzing the social expense in the frame of public expense. Capacity of analysis and synthesis the Social Security s primary regulations. Capacity to identify and interrelate the diverse financial instruments and social benefits (public and private). Identify the applicable legal regime to the diverse contributions and investments in Pension Plans. Capacity to put theoretical knowledge into practice. Comprehension and analysis of constitutional case law and the ordinary legislations. Expertise in research techniques in the field. Team work. Oral and writing communicative competences. Critical aptitude and self-criticism. 14

15 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 2 Dret i Polítiques de gènere Fonaments morals i polítics del principi d'igualtat; igualtat jurídica, igualtat d'oportunitats i mesures d'acció afirmativa. 2.- El problema de la desigualtat estructural: disseny institucional i protecció de grups vulnerables. Les causes de discriminació contemplades a l'ordenament jurídic: gènere, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat i orientació sexual. 3.- Igualtat i no discriminació en les relacions laborals. Mecanismes de tutela contra las conductes discriminatòries. Concepte, naturalesa jurídica i contingut dels plans de igualtat en les empreses. La lluita contra l assetjament i l assetjament laboral com a noves maneres d eliminar la discriminació en les empreses. - Competències per identificar situacions de discriminació i per mesurar l'impacte de l'acció institucional en diferents contextos. - Habilitats d'aproximar-se i tractar el fenomen de la desigualtat des d'una perspectiva global, sistemàtica i interdisciplinària - Valoració crítica de les normes vigents i capacitat de desenvolupar polítiques del dret en matèria de igualtat. - Respondre als requeriments del mercat de treball en matèria de igualtat: en especial, el disseny, l'aplicació i avaluació del pla de igualtat en les empreses. - Conèixer en profunditat i aplicar la jurisprudència sobre el principi de igualtat i no discriminació. - Ser capaços de fer auditories de no discriminació i igualtat. - Detectar les situacions de discriminacions en la negociació col lectiva, en els plans de formació o en les estructures salarials de les empreses i articular polítiques de igualtat Derecho y Políticas de género 1.- Fundamentos morales y políticos del principio de igualdad; igualdad jurídica, igualdad de oportunidades y medidas de acción afirmativa. 2.- El problema de la desigualdad estructural: diseño institucional y protección de grupos vulnerables. Las causas de discriminación contempladas en el ordenamiento jurídico: género, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual. 3.- Igualdad y no discriminación en las relaciones laborales. Mecanismos de tutela contra las conductas discriminatorias. Concepto, naturaleza jurídica y contenido de los planes de igualdad en las empresas. La lucha contra el acoso y el acoso laboral como nuevas formas de eliminar la discriminación en las empresas. - Competencias para identificar situaciones de discriminación y para medir el impacto de la acción institucional en diferentes contextos. - Habilidades de aproximarse y tratar el fenómeno de la desigualdad desde una perspectiva global, sistemática y interdisciplinaria - Valoración crítica de las normas vigentes y capacidad de desarrollar políticas del derecho en materia de igualdad. - Responder a los requerimientos del mercado de trabajo en materia de igualdad: en especial, el diseño, la aplicació y la evaluación del plan de igualdad en las empresas. - Conocer en profundidad y aplicar la jurisprudencia sobre el principio de igualdad y no discriminación. - Ser capaces de hacer auditorías de no discriminación e igualdad. - Detectar las situaciones de discriminaciones en la negociació colectiva, en los planes de formación o en las estructuras salariales de las empresas y articular políticas de igualdad. Law and Gender Policies 1.- Moral and political foundations of the principle of equality, juridical equality, equality of opportunity and affirmative action measures. 2.- The problem of structural inequality: institutional design and the protection of vulnerable groups. The causes of discrimination as seen from the perspective of the juridical order: gender, racial or ethnic origin, religion or beliefs and convictions, handicaps, age and sexual orientation. 3.- Equality and non-discrimination in labor relations. Mechanisms of supervision and control to prevent discriminatory practice. The conceptual elaboration, juridical nature and content of equality plans in enterprises. The effort to combat harassment as well as new ways to eliminate discrimination within firms. Skills and expertise Competencies to identify situations of discrimination and to measure the impact of of institutional action in different contexts; preparation to address the phenomenon of inequality from a holistic perspective that is both interdisciplinary and systematic; a critical evaluation of existing laws and the cultivation of an ability to develop legal policies on the theme of equality and equal treatment. Response to the requisites of the labor market on the theme of equality : especially the design, application and evaluation of firms equality plan. An in-depth examination and application of the jurisprudence on the principle of equality and non-discrimination. Preparation to carry out non-discrimination and equality audits. Identification of situations of discrimination in collective bargaining, in training plans or in salary structures of firms; articulation of equality policies. 15

16 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I Mòdul Tipus Curs Curs Trimestre Denominació Crèdits Crèdits Coneixements, Coneixements, capacitats capacitats i destreses i destreses - La distribució territorial de la despesa pública. 2 A A Dret Polítiques Públic d Anivellació de l Economia: i Despesa 4 3 El marc - El econòmic Fons de Compensació i social Interterritorial. de referència: liberalització i re-regulació. El paper del - Competència material i despesa pública. Regulació Pública i reguladors mercat en el context de la prestació de serveis d interès general. El paper de - Subvencions condicionades i incondicionades. econòmics l Administració - Assignacions pel per a desenvolupament l anivellació dels serveis públics de les essencials. funcions de regulació. La - Fonaments i límits de les polítiques d anivellació. independència dels ens reguladors. Les garanties de la independència i la seva - Distribució de fons europeus. necessària - La prohibició modulació. europea dels ajuts fiscals d Estat. Derecho Público de la Economia: Políticas de Regulación Nivelación y Gasto reguladores Pública económicos Percepció i anàlisi de la distribució territorial de la despesa pública, als àmbits estatal, autonòmic i local.- Capacitat d interrelació dels conceptes de competència material i despesa pública.- Capacitat de distinció i d identificació de les subvencions condicionades i incondicionades.- Comprensió dels fonaments i límits de les polítiques d anivellació.- Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.- Habilitats per a la recerca.- Comprensió i anàlisi de la jurisprudència constitucional i comunitària en la matèria.- Competència comunicativa oral i escrita.- Capacitat de crítica. L objectiu de l assignatura és l analitzar les noves tècniques i formes d organització administrativa per adaptar-les al nou context econòmic, social però també jurídic del mercat liberalitzat. El marco económico y social de referéncia:liberalización y re-regulación. El papel del mercado en el contexto de la prestación de servicios de interés general. El papel de la Administración para el desarrollo de las funciones de regulación. La independencia de los entes reguladores. Las garantias de la independencia y su necesaria modulación. - La distribución territorial del gasto público. - El Fondo de Compensación Interterritorial. - Competencia material y gasto público. - Subvenciones condicionadas e incondicionadas. - Asignaciones para la nivelación de los servicios públicos esenciales. - Fundamentos y límites de las políticas de nivelación. - Distribución de fondos europeos. - La prohibición europea de las ayudas fiscales de Estado. ercepción y análisis de la distribución territorial del gasto público, en los ámbitos estatal, autonómico y local.- Capacitado de interrelación de los conceptos de competencia material y gasto público.- Capacidad de distinción y de identificación de las subvenciones condicionadas e incondicionadas.- Comprensión de los fundamentos y límites de las políticas de nivelación.- Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica.- Habilidades para la búsqueda.- Comprensión y análisis de la jurisprudencia constitucional y comunitaria en la materia.- Competencia comunicativa oral y escrita.- Capacidad de crítica. El objetivo de la asignatura es el análisis de las nuevas tecnicas y formas de organización administrativa para acomodarse al nuevo contexto económico, social pero también jurídico del mercado liberalizado. Levelling Policies and Public Expense - Territorial distribution of Public expense. - The Intraterritorial Compensation Fund ( El fondo de compensación interterritorial ). - Material competence and Public expense. - Conditional and unconditional subsidies. - Allocation of resources in order to level public essential services. - Levelling policies Basis and limits. - European Funds distribution. - European prohibition of the State aids. - Perception and analysis of the public expense s territorial distribution (State, Autonomous Communities and Local Entities). Capacity to relate the concepts of material competence and public expense. Capacity for distinguishing the conditioned and unconditioned subsidies. Comprehension of leveling policies and their basis and limits. The Capacity to put theoretical knowledge into practice. Comprehension and analysis of constitutional case law and the ordinary legislations. Expertise in research techniques in the field. Critica aptitude. 16

17 Public Law of Economics: Regulation and economic regulators. ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial en CIÈNCIES JURÍDIQUES 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I The economic and social reference: liberalization and re-regulation. The role of the market in the context of the provision of services of general interest. The role of government for the development of regulatory functions. The independence of regulatory bodies. The guarantees of independence and the need Coneixements, for modulation. capacitats i destreses Capactites and skills: The objective of the course is the analysis of new techniques and forms of administrative organization to accommodate the new economic, social, legal but also of the liberalized market. 17

18 2 A 1 3 Ordenació del domini públic i la protecció del medi ambient Ordenación del dominio público y la protección del medio ambiente The regulation of the commons and the protection of the natural environment 3 El domini públic com a tècnica de protecció ambiental. El domini públic hídric com a exemple prototípic. Les tècniques de protecció ambiental per a la protecció del domini públic híbrid. Reconsideració de les tècniques de protecció ambiental en el context de la lliberalització dels mercats. Els anomenats instruments de mercat. L objectiu de l assignatura és l anàlisi de les tècniques de protecció ambiental, tant les tradicionals com les més novedoses. La tècnica del domini públic pot servir com a base de la organització jurídica de la protecció ambiental, en particular respecte a certs recursos naturals esencials com és l aigua. El dominio público como técnica de protección ambiental. El dominio público hídrico como ejemplo prototípico. Las tecnicas de protección ambiental para la protección del domino público hídrico. Reconsideración de las técnicas de protección ambiental en el contexto de la liberalización de los mercados. Los denominados instrumentos de mercado. El objetivo de la asignatura es el análisis de las técnicas de protección ambiental tanto las tradicionales como las más novedosas. La técnica del dominio público puede servir como base de la organización jurídica de la protección ambiental, en particular, respecto de ciertos recursos naturales esenciales como es el agua. The concept of commons as a technique for environmental protection. The water commons as a prototypical example. The environmental protection techniques for the public water resources. Reconsidering the environmental protection techniques in the context of the liberalization of the markets. The so called market instruments Skills and expertise: The objective of this course is to analyze the traditional techniques of environmental protection but also the newest ones. The concept of commons can be useful to construct the legal regulation of the environmental protection; in particular, regarding certain essential natural resources. 18

19 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I Mòdul 1 Tipus 2 Curs Trimestre Denominació Crèdits 3 2 A 1 2 Polítiques Legislatives de Welfare State Políticas Legislativas de Welfare State Welfare State Policies Polítiques legislatives en matèria de protecció social: vells i nous riscos, velles i noves solucions. 2.- La Seguretat Social espanyola des d una metodologia comparada: pensions públiques i cobertura per desocupació. 3.- Les noves formulacions de la solidaritat: l atenció a la dependència i la exclusió social. - L anàlisi sobre el Welfare State permetrà a l estudiant un desenvolupament de la seva capacitat d entendre i interpretar la resposta que des de les polítiques legislatives s ofereix a les necessitats socials tipificades, tant dins del sistema de Seguretat Social com de les noves fórmules que nou s estan obrint pas per donar protecció a altres contingències, com la dependència. - L estudi en profunditat de la Seguretat Social i de la protecció social, que és una de les matèries més complexes què un jurista pot abordar, li permetrà familiaritzar-se amb tot el marc de referència i ser capaç d abordar aquests coneixements de forma crítica. Per poder assegurar aquesta capacitat, s ha de utilitzar una metodologia comparada. La Unió Europea ha imposat aquesta amb la implementació del Mètode de Coordinació Oberta, i aquesta és, per tant, la llum que ha d ajudar a l alumne a tenir una visió comparativa que li asseguri la possibilitat de ser més creatiu en les construccions, tant teòriques com pràctiques. - Elaboració d informes, amb una visió de conjunt integradora dels diferents territoris legals, argumentar millor demandes de Seguretat Social en tribunals, sobre tot davant el Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunals Superiors de les Comunitats Autònomes, treballs de recerca en Institucions internacionals, nacionals, de Comunitats Autònomes i Locals, fent auditories de plans de desenvolupament en polítiques del benestar. - Aquest curs es podria oferir en català, castellà i anglès. 1.- Políticas legislativas en materia de protección social: viejos y nuevos riesgos, viejas y nuevas soluciones. 2.- La Seguridad Social española desde una metodología comparada: pensiones públicas y cobertura por desempleo. 3.- Las nuevas formulaciones de la solidaridad: la atención a la dependencia y la exclusión social - El análisis sobre Welfare State va a permitir al estudiante un desarrollo de su capacidad de entender e interpretar la respuesta que desde las políticas legislativas se ofrece a las necesidades sociales tipificadas tanto dentro del sistema de seguridad Social como de las nuevas fórmulas que novedosamente se están abriendo para dar protección a otras contingencias, como la dependencia. - El estudio en profundidad de la Seguridad Social y de la protección social que es una de las materias más complejas a las que un jurista se puede enfrentar le permitirá familiarizarse con todo el marco de referencia y ser capaz de abordar estos conocimientos de forma crítica. Para poder asegurar esta capacidad se ha de utilizar una metodología comparada, la Unión europea ha impuesto ésta con la implementación del Método de coordinación abierta y esta es por tanto la luz que ha de ayudar al alumno a tener una visión comparativa que le asegura la posibilidad de ser más creativo en las construcciones tanto teóricas como prácticas. - Elaboración de informes con una visión de conjunto integradora de los diferentes territorios legales, argumentar mejor demandas de Seguridad Social en tribunales, sobre todo ante el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunales superiores de las Comunidades autónomas, trabajos de investigación en Instituciones, internacionales, nacionales, de Comunidades Autónomas y locales, auditando planes de desarrollo de políticas del bienestar. - Este Curso se podría ofrece en catalán, castellano e inglés 1.- Welfare State policies on social protection: new and old risks; new and old solutions. 2.- Spanish Social Security through a comparative methodology: public pensions and unemployment coverage. 3.- New formulations of solidarity: Addressing dependency and social exclusion. Skills and expertise The analysis of the Welfare State will permit students to develop their capacity to interpret and understand public policies that address social needs such as those found within the Social security system as well as the new formulas that are being forged in response to other contingencies such as dependency. The in-depth study of Social Security and social protection, one of the most complex themes that a student of law can take up, will provide students with the necessary framework to understand the Welfare State and with ability to use the knowledge acquired in a critical way. The course will make use of comparative methodology, an approach that is required given the EU s implementation of the Open Method of Coordination (OMC). The course s comparative methodology is entended to enhance students creativity in their theoretical and practical constructs. The elaboration of reports with an integrative and wholistic perspectiva encompassing the different legal terrains, the refinement of arguments for Social Security cases in the courts, especially for cases brought befote the Constitucional Court, the Supreme Court, and the upper courts of the Autonomous Communities, research papers on nacional and internacional institutions, on Autonomous Communbity and local entities, examining their development plans in welfare policy. This course may be offered in Catalan, Spanish or English. 1 Els mòduls tindran una única numeració, independentment de la seva tipologia (obligatòries de màster, obligatòries d especialitat, optatives i mòduls d anivellament) 2 Cal especificar si es tracta d'una Assignatura (A) o d una Activitat Formativa dins de mòdul (AF) 3 El nombre total de crèdits per assignatura ha de ser comprès entre 3 i 8. Les activitats formatives hauran de tenir entre 3 i

20 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 2 Regulació de la ciutat i de l habitatge 3 La ciutat i el territori: la seva ordenació i la gestió del proces urbanístic. Dret de propietat i ordenació urbanística. L habitatge i la seva regulació. L objectiu de l assignatura és analitzar els aspectos més rellevants de la planificació i gestió urbanística i territorial i la seva incidència en l habitatge i el dret de propietat. Referència a sistemes comparats. Regulación de la ciudad y de la vivienda City and Housing Regulation La ciudad y el territorio: su ordenación y la gestión del proceso urbanístico. Derecho de propiedad y ordenación urbanistica. La vivienda y su regulación. El objetivo de la asignatura es analizar los aspectos más relevantes de la planificación y la gestión urbanística y territorial y su incidéncia en la vivienda y el derecho de propiedad. Referència a sistemas comparados. The city and the territory: its management and urban management process. Property law and urban planning. Housing and its regulation. Skills and expertise: The aim of this course is analyze the most relevants issues of City-planning and urban and land management and its impact on housing and property rights. Reference to compared systems. 20

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6

Pages: 205. Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 Pages: 205 Authors: Dr. Carmen Bestué, Ph. D. Dr. Mariana Orozco Jutoran, Ph. D. Chapters: 6 1 Course Description and Objectives The aim of this course is to provide an in depth analysis and intensive

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura/ Details of the course/dades de l asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat

Más detalles

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS

TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS TAULA D ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS AL GRAU EN RELACIONS LABORALS Acord de la Comissió d Ordenació Acadèmica de 20 de juliol del 2009, modificat per acord de la Comissió d Ordenació

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS

PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS PROVES D ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR TEMARI D ECONOMIA BLOC 1: ACTIVITAT ECONÒMICA I SISTEMES ECONÒMICS La raó de ser de l'economia - Economia. Microeconomia i macroeconomia. - El contingut

Más detalles

Taller 1 Metodología de la enseñanza de los DDHH en la Educación Superior. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA Lima, 16 de Julio de 2012

Taller 1 Metodología de la enseñanza de los DDHH en la Educación Superior. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA Lima, 16 de Julio de 2012 Taller 1 Metodología de la enseñanza de los DDHH en la Educación Superior UNIVERSIDAD POMPEU FABRA Lima, 16 de Julio de 2012 Aida Torres Pérez Profesora de Derecho Constitucional Introducción La creación

Más detalles

LUIS GERARDO RUIZ AGUDELO

LUIS GERARDO RUIZ AGUDELO MANUAL DE NORMAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA SANTA ROSA DE CABAL UNISARC DE ACUERDO A LAS NORMAS ISO/IEC 27001 LUIS GERARDO RUIZ AGUDELO CORPORACIÓN UNIVERSITARIA

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 1 UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS PLAN DE ASSESSMENT DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL PARTE I - DOMINIOS DE LA MISIÓN DEL RECINTO Programa académico o Concentración: Medula en Administración

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

R.B.S. RISK-BASED SUPERVISION SOME REFLECTIONS. Joaquín Melgarejo

R.B.S. RISK-BASED SUPERVISION SOME REFLECTIONS. Joaquín Melgarejo RISK-BASED SUPERVISION R.B.S. SOME REFLECTIONS Joaquín Melgarejo 1 INDEX 1. SUPERVISION ACTIVITY : GOALS 2. CURRENT SITUATION 3. NEW FRAMEWORK. 4. PENSION FUND RISKS: SOME REFLECTIONS 5. RISK BASED SUPERVISION

Más detalles

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN DEL TURISMO ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO

Más detalles

Coordinador/a de Equipo

Coordinador/a de Equipo La Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social (FCSAI) está elaborando una base de datos de expertos/as para la realización de asistencias técnicas de corta duración,

Más detalles

Guía Docente 2015-16

Guía Docente 2015-16 Guía Docente 2015-16 Sistemas Técnicos de Protección y Dispositivos de Seguridad Technical Systems of Protection and Security Devices Modalidad de enseñanza a distancia Rev. 10 Universidad Católica San

Más detalles

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES FACULTAD DE DERECHO ' PROGRAMA DE INTRODUCCION AL DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO (TERCER CURSO) Por Victoria Eugenia Combarros Villanueva Catedrática de la asignatura

Más detalles

RELACIÓN DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO A OFERTAR EN EL CURSO (de acuerdo a los datos incluidos en la memoria de verificación)

RELACIÓN DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO A OFERTAR EN EL CURSO (de acuerdo a los datos incluidos en la memoria de verificación) RELACIÓN DE ASIGNATURAS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO A OFERTAR EN EL CURSO 017-018 (de acuerdo a los datos incluidos en la memo de verificación) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACCESO ALA PROFESIÓN DE ABOGADO Asignatura

Más detalles

Advanced Corporate Finance

Advanced Corporate Finance Advanced Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Advanced Corporate Finance Código:

Más detalles

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US

LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS ABOUT US LA FIRMA THE FIRM QUIENES SOMOS Somos una firma de abogados especialistas en derecho laboral, comercial y administrativo que entrega a sus clientes su conocimiento y experiencia de manera eficiente, oportuna

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida

Escola Universitària de Relacions Laborals de Lleida Datos de la asignatura Denominación Designation Denominació Curso Course Curs Módulo Module Modulo Materia Matter Matèria Periodicidad Periodcity Periodicitat DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS HUMAN RESOURCE

Más detalles

Karina Ocaña Izquierdo

Karina Ocaña Izquierdo Estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales (1997) y una Maestría en Ingeniería de Cómputo con especialidad en Sistemas Digitales (2000), ambas en el Instituto Politécnico Nacional (México). En el 2003,

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Computer security CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre GA_10AK_103000590_1S_2015-16 Datos Descriptivos Nombre de la Asignatura Titulación

Más detalles

TAULA DE RECONEIXEMENT

TAULA DE RECONEIXEMENT TAULA DE RECONEIXEMENT CODI 10204 - LLICENCIAT EN DRET G1055 - DRET 401085 124029 FILOSOFIA DEL DRET 4.5 Obl 362464 FILOSOFIA DEL DRET 6 OB 401205 124015 TEORIA DEL DRET 7.5 Obl 362444 FONAMENTS DEL DRET

Más detalles

For this course students should have a basic knowledge of economic theory and structure.

For this course students should have a basic knowledge of economic theory and structure. ECON 100.01 THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION USP COURSE DUKE-IN-MADRID OBJECTIVES The goal of this course is to provide students with knowledge of how the economy of the European Union functions from

Más detalles

Funding Opportunities for young researchers. Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación

Funding Opportunities for young researchers. Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación Funding Opportunities for young researchers Clara Eugenia García Ministerio de Ciencia e Innovación Overview of the Spanish S&T System 2 Overview of the Spanish S&T System 3 Overview of the Spanish S&T

Más detalles

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Oficina de Convenciones y Visitantes de Hidalgo A.C. PLAN DE MARKETING TESIS PARA OBTENER EL GRADO

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

Máster en Intervención y Mediación Familiar.

Máster en Intervención y Mediación Familiar. Máster en Intervención y Mediación Familiar. Master s degree in Intervention and Familiar Mediation. Postgrado Oficial en Psicología / Official Post-graduate programme in Psychology DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Más detalles

AUDITAJE A PROCESOS DE RECOLECCION, VALIDACIÓN Y MINERÍA DE DATOS SOCIALES.

AUDITAJE A PROCESOS DE RECOLECCION, VALIDACIÓN Y MINERÍA DE DATOS SOCIALES. AUDITAJE A PROCESOS DE RECOLECCION, VALIDACIÓN Y MINERÍA DE DATOS SOCIALES. Compilación CEO Abstract In the applied social research a series of technical processes is developed to provide the researchers

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100902 MATERIA: Derecho y Economía MÓDULO: III. Derecho y Economía PROFESOR/A RESPONSABLE: Héctor

Más detalles

NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA

NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA NATIONAL IMPLEMENTATION OF ACCESS & BENEFIT-SHARING FOR NON- COMMERCIAL ACADEMIC RESEARCH ARGENTINA This form is an annex of the document Access & Benefit-Sharing in Latin America & the Caribbean, a science-

Más detalles

FilmControl WorkFlow

FilmControl WorkFlow FilmControl WorkFlow AUTOR: Emili Ciurana Simó DIRECTOR: Pere Millán Marco Adreça electrònica:ak_24_7_milio@hotmail.com Resum: Descripció del projecte (100-300 paraules). Resumen: Descripción del proyecto

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Juan José Barrera Cerezal Managing Director on Social Economy, Self- Employment and CSR

Juan José Barrera Cerezal Managing Director on Social Economy, Self- Employment and CSR Juan José Barrera Cerezal Managing Director on Social Economy, Self- Employment and CSR 1 SUSTAINABLE ECONOMY LAW Articles 1 and 2 of the Law The importance of the Law for promoting CSR in Spain Purpose

Más detalles

MASTER EN UNIÓN EUROPEA PLAN DE ESTUDIOS

MASTER EN UNIÓN EUROPEA PLAN DE ESTUDIOS MASTER EN UNIÓN EUROPEA PLAN DE ESTUDIOS 1. Estructura de los estudios y organización de las enseñanzas. MÁSTER EN UNIÓN EUROPEA B.1. Especialidad en Económicas/Políticas (60 créditos) Primer cuatrimestre.

Más detalles

310079 - Insurance and Legal Expertise

310079 - Insurance and Legal Expertise Coordinating unit: Teaching unit: Academic year: Degree: ECTS credits: 2014 310 - EPSEB - Barcelona School of Building Construction 732 - OE - Department of Management BACHELOR'S DEGREE IN BUILDING CONSTRUCTION

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G965 - International Business Economics Grado en Economía Optativa. Curso 4 Curso Académico 205-206 . DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en Economía Tipología y Optativa.

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

Guía Docente 2015-16

Guía Docente 2015-16 Guía Docente 2015-16 Derecho Constitucional II Constitutional Law II Grado en Derecho Modalidad Presencial Rev. 10 02/07/2015 15:14 Índice DERECHO CONSTITUCIONAL II... 3 Breve descripción de la asignatura...

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Derecho Financiero y Tributario II Financial and Tax Law II Grado en Administración y Dirección de Empresas Modalidad de enseñanza presencial Índice Derecho Financiero y Tributario

Más detalles

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA

11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA 11ª JORNADA DE PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTARIA Present i futur de la previsió social. L actuari en el desenvolupament de la previsió social complementaria. Francesc Durán President Grup de Treball sobre

Más detalles

Roberto Fernández Llera (PhD)

Roberto Fernández Llera (PhD) Roberto Fernández Llera (PhD) rfllera@hotmail.com http://misquebrantos.blogspot.com.es Updated: September 2014 International Journal of Economics & Management Sciences ISSN: 2162-6359 Brief CV PhD in Economics

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo Foundations of the Technologies of Improvement of the Conditions of Work Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Más detalles

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. APRENDER A INVESTIGAR. EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON EL ALUMNADO DEL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. LEARN TO INVESTIGATE. EDUCATIONAL EXPERIENCE INNOVATION WITH GRADE STUDENTS OF SOCIAL EDUCATION.

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Grado en Economía ( Optativa ) GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G964 - Técnicas de Comercio Exterior Curso Académico 0-04 . DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Centro Módulo / materia Código y

Más detalles

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60

TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS OBL. COMUNS OBL. D ITINERARI PRÀCTICUM TOTALS 14 30 16 60 UNIVERSITAT D'ALACANT MÀSTER EN PROFESSORAT D EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (PLA 2009) D024 UNIVERSIDAD DE ALICANTE MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (PLAN 2009) TAULA DE REQUERIMENTS / TABLA DE REQUERIMIENTOS

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Habilidades Directivas y Gestión de los Recursos Humanos en la Seguridad Pública y Managerial skills and management of Human resources in the Public and Private Security Máster Universitario

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE FECHA DE PUBLICACION

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE FECHA DE PUBLICACION ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Modelling and control of dc dc converters CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2014/2015 Primer semestre FECHA DE PUBLICACION Fecha Datos Descriptivos Nombre de la

Más detalles

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS OBJECTIVES El objetivo general de estos estudios es formar profesionales del aprendizaje y de la enseñanza de segundas lenguas capacitados

Más detalles

Programs EuroCsys Centers

Programs EuroCsys Centers Programs EuroCsys Centers EDUCATIONAL PROGRAMS The best methodology to meet your needs! Through the educational programs you learn to apply the learned skills for your general and specific purposes. We

Más detalles

Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance

Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance Office of Accountability Oficina de Responsabilidad Independent Recourse Mechanisms, Participation and Enforcement in Project Finance Mecanismos de Recurso Independiente, Participación y Cumplimiento en

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS Corporate Finance MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Corporate Finance Código: 201554 Titulación

Más detalles

Jóvenes, formación y empleo: experiencias de apoyo al aprendizaje y la transición de la escuela al trabajo.

Jóvenes, formación y empleo: experiencias de apoyo al aprendizaje y la transición de la escuela al trabajo. Jóvenes, formación y empleo: experiencias de apoyo al aprendizaje y la transición de la escuela al trabajo. Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Año 2015 www.sence.cl CONTEXTO APRENDIZAJES ELEMENTOS

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M.

DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M. DUAL IMMERSION PROGRAM INFORMATION PRESCHOOL PRESENTATION SEPTEMBER 10, 2014 6:30 P.M. Presented by Dr. Norma R. Delgado, Director of Curriculum & Instruction 1 The United States Government has identified

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Prácticas Externas Internship Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas Modalidad de enseñanza semipresencial Universidad Católica San Antonio de Murcia

Más detalles

Propuesta de acuerdo del 75% mínimo (180 créditos ECTS) de las enseñanzas comunes del Grado MÓDULO DE CREDITOS BASICOS

Propuesta de acuerdo del 75% mínimo (180 créditos ECTS) de las enseñanzas comunes del Grado MÓDULO DE CREDITOS BASICOS GRADO EN: RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS RAMA DE CONOCIMIENTO: JURIDICA Propuesta de acuerdo del 75% mínimo (180 créditos ) de las enseñanzas comunes del Grado DENOMINACIÓN ELEMENTOS JURÍDICOS

Más detalles

Los cambios del borrador ISO 14001:2015

Los cambios del borrador ISO 14001:2015 Los cambios del borrador ISO 14001:2015 Se incluye a continuación un avance del contenido, en fase de discusión como anteriormente se ha comentado, de los apartados que va a incluir la nueva versión de

Más detalles

Guía Docente 2015-16

Guía Docente 2015-16 Guía Docente 2015-16 Derecho Constitucional III Constitutional Law III Grado en Derecho Modalidad de enseñanza presencial Índice Derecho Constitucional III... 3 Breve descripción de la asignatura... 3

Más detalles

NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW

NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW NAP PROCESS: CHALLENGES AND CAPACITY NEEDS FROM A NON LDC COUNTRY POINT OF VIEW Presented by Alejandra Martínez - Geophysical Institute of Peru in coordination with the Ministry of Environment of Peru

Más detalles

Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Enfermería. Licenciatura en Trabajo Social EJE TEMÁTICO

Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Enfermería. Licenciatura en Trabajo Social EJE TEMÁTICO Universidad Autónoma de Yucatán Facultad de Enfermería Licenciatura en Trabajo Social EJE TEMÁTICO Modelos de prácticas escolares y profesionales de trabajo social NOMBRE DE LA PONENCIA. Experiencias de

Más detalles

Pages: 118. Dr. Carmen Mangirón. Chapters: 6

Pages: 118. Dr. Carmen Mangirón. Chapters: 6 Pages: 118 Author: Dr. Carmen Mangirón Chapters: 6 1 General description and objectives This course is designed to provide advanced instruction and supervised practice in translation from English into

Más detalles

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk

Cambridge IGCSE. www.cie.org.uk Cambridge IGCSE About CIE CIE examinations are taken in over 125 different countries Cambridge qualifications are recognised by universities, colleges and employers across the globe Sobre CIE Los exámenes

Más detalles

Beneficios de Fundar una Corporación Sin Fines de Lucro Benefits of Establishing a Non-Profit Corporation

Beneficios de Fundar una Corporación Sin Fines de Lucro Benefits of Establishing a Non-Profit Corporation ISSN 2152-6613 Beneficios de Fundar una Corporación Sin Fines de Lucro Benefits of Establishing a Non-Profit Corporation Evaluación Capacitación Rendimiento NPERCI Publication Series No. 2 Flordeliz Serpa,

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011

Audiència Pública. Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 Audiència Pública Vilanova i la Geltrú, 5 de novembre de 2011 2007-2011: CONTEXT SOCIAL I ECONÒMIC DE CRISI SITUACIÓNO ÉS FÀCIL DES DE FA ANYS, I ESPECIALMENT DE FA 3. PER QUÈ? El 30% de l activitat de

Más detalles

OHSAS 18001:2007 i normativa legal

OHSAS 18001:2007 i normativa legal OHSAS 18001:2007 i normativa legal INTRODUCCIÓ OHSAS 18001 COMPARATIVA amb REFERÈNCIES LEGALS PROCÉS DE CERTIFICACIÓ BENEFICIS 1 TÜVRheinland en España 2008 Introducció Organitzacions de tota mena cada

Más detalles

Annual Title 1 Parent Meeting

Annual Title 1 Parent Meeting Annual Title 1 Parent Meeting Venus Independent School District August 26 & 28, 2014 1 What is Title I Title I is a K-12 program that provides additional academic support and learning opportunities for

Más detalles

COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO SECCIÓN BACHILLERATO PLAN DE ESTUDIOS 2013-2014. Technology. Asignatura. Grado Octavo Trimestre 1

COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO SECCIÓN BACHILLERATO PLAN DE ESTUDIOS 2013-2014. Technology. Asignatura. Grado Octavo Trimestre 1 COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO SECCIÓN BACHILLERATO PLAN DE ESTUDIOS 2013-2014 Asignatura Technology Grado Octavo Trimestre 1 LAS COMPETENCIAS POR COMPONENTE Al final de Bachillerato los estudiantes debieran

Más detalles

Jornada d'innovació Docent UPC 2010

Jornada d'innovació Docent UPC 2010 Jornada d'innovació Docent UPC 2010 El Sistema de Garantia de la Qualitat a l aula: una eina imprescindible per a la millora de la docència Jordi Hernández Marco Coordinador del grup GIQUAL ETSEIB 11-Febrer-2010

Más detalles

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR ANNEX I Requirements and subjects students from the University of Jaén must complete in order to obtain the degree of Bachelor of Science, International Business Studies, FH Aachen -----------------------------------

Más detalles

PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS. Maria Morrás

PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS. Maria Morrás PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DE COMUNICACIÓ SOCIAL DEPARTAMENT DE PERIODISME I DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR FACULTAD DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA ESCUELA DE LENGUAS APLICADAS A LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PROGRAMA DE ESTUDIO: MATERIA: CÓDIGO: 12701

Más detalles

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT

FORMACIÓ HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT PROGRAMA FORMATIU INFERMERIA HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT M. Àngels Pi Sans Directora Infermeria HOSPITAL ASEPEYO SANT CUGAT Característiques: Monogràfic de Traumatologia Accidents laborals o malalties

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

Victorino Márquez Ferrer

Victorino Márquez Ferrer Victorino Márquez Ferrer Professor at Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). Education Identification and Notification of Work-related Risks Universidad Metropolitana (2008) Financial

Más detalles

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution

CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua, a model of collaborative R&D, an example of corporate innovation evolution CETaqua: manage projects, create value Tomas Michel General Manager, CETaqua September 2011 1. AGBAR: R&D indicators

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIDAD DE POSTGRADO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMATICA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS PARA LA POSITIVA SEGUROS Informe Profesional

Más detalles

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DEL GRADO EN COMERCIO Objetivos generales del título El grado en Comercio tiene como objetivo general formar a profesionales capacitados para desempeñar labores propias del departamento

Más detalles

INGLES ESCRITO III GUÍA DOCENTE

INGLES ESCRITO III GUÍA DOCENTE INGLES ESCRITO III GUÍA DOCENTE 1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA ASIGNATURA: INGLÉS ESCRITO III CÓDIGO: CARÁCTER (señalar con una X la modalidad correspondiente): Asignatura de Formación Básica (FB)

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo Foundations of the Technologies of Improvement of the Conditions of Work Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Más detalles

Especialización en Gestión de Gobierno

Especialización en Gestión de Gobierno Especialización en Gestión de Gobierno Facultad de Ciencias Sociales 2009 Especialización en Gestión de Gobierno La carrera desarrolla una visión integrada de las transformaciones del Estado y el proceso

Más detalles

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida

-Grau en Dret de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida Mª. Dolors Toldrà Roca Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia. Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.06 TEF. 973-703250 FAX. 973-703340 CORREU/MAIL toldra@dpriv.udl.cat

Más detalles

COMISIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAURBANA DE CGLU

COMISIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAURBANA DE CGLU COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE CGLU COMISIÓN SOBRE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAURBANA DE CGLU REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONSEJO MUNDIAL DE ESTAMBUL, 28 DE NOVIEMBRE, 9h00 12h30, Estambul (Turquía)

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Trabajo Fin de Master Máster Final Thesis Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales Modalidad a distancia lf: Índice Trabajo Fin de Máster...3 Breve descripción de

Más detalles

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos.

Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Universidad Nueva Esparta Facultad de Ciencias Administrativas Escuela de Administración de Diseño de un directorio Web de diseñadores gráficos, ilustradores y fotógrafos. Tutor: Lic. Beaujon, María Beatriz

Más detalles

Guía Docente 2013-14

Guía Docente 2013-14 Guía Docente 2013-14 Sistemas Técnicos de Protección y Dispositivos de Seguridad Technical Systems of Protection and Safety Devices Máster Universitario en Criminología y Ciencias de la Seguridad Modalidad

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

SELF ASSESSMENT TOOL: DRR CAPACITIES AT LOCAL LEVEL. Dominican Republic

SELF ASSESSMENT TOOL: DRR CAPACITIES AT LOCAL LEVEL. Dominican Republic A quick resume SELF ASSESSMENT TOOL: DRR CAPACITIES AT LOCAL LEVEL Dominican Republic DIPECHO project Strengthening local capacities for response and management of risks with respect to seismic events

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea

Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea Descripción de contenidos del E-FORM Capítulo Proyectos de cooperación europea DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD* *Documento-resumen del formulario online (eform) de la 2ª convocatoria de

Más detalles

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats

UNIÓ EUROPEA Fons Social Europeu PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA. Sensibilització en la igualtat d oportunitats PROGRAMA FORMATIU DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Sensibilització en la igualtat d oportunitats DADES GENERALS DEL CURS 1. Família professional: FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA Àrea professional: ORIENTACIÓ LABORAL

Más detalles