Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014"

Transcripción

1 PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU DEPARTAMENT DRET DRET PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL Acuerdo de la Comisión de Ordenación Académica de 22 de mayo de 2014 SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU i DOCTORAT OLGA VALVERDE GRANADOS ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU Signat: ALEJANDRO SAIZ ARNAIZ Títol oficial de màster Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques Master Universitario Avanzado en Ciencias Jurídicas Advanced University Master in Legal Sciencies Objectius formatius de la titulació Relació de les competències específiques Capacitat d anàlisi i sistematització de conceptes jurídics i estructures normatives; interpretació i tractament de textos normatius i altres instruments legals i jurisprudencials; gestió i resolució de problemes amb incidència jurídica; capacitat de conciliació de posicions contraposades; valoració i ponderació de principis i interessos en la resolució de conflictes i en el disseny normatiu de polítiques públiques. Relació de les competències transversals Desenvolupament tant de treball autònom com en equip; una correcta comunicació oral i escrita que permeti maximitzar estratègies argumentatives; la comparació i anàlisis de dades conceptuals; capacitat crítica; capacitat de recuperar l experiència històrica per interpretar i planificar la dinàmica institucional; tots aquells altres coneixements i eines de treball i d estudi necessaris per assolir els objectius de qualitat, internacionalització, i interdisciplinarietat que presideixen el disseny del màster. Relación de las competencias específicas Capacidad de análisis y sistematización de conceptos jurídicos y estructuras normativas; interpretación y tratamiento de textos normativos y otros instrumentos legales y jurisprudenciales; gestión y resolución de problemas con incidencia jurídica; capacidad de conciliación de posiciones contrapuestas; valoración y ponderación de principios e intereses en la resolución de conflictos y en el diseño normativo de 1

2 políticas públicas. Relación de las competencias transversales Desarrollo tanto de trabajo autónomo como en equipo; una correcta comunicación oral y escrita que permita maximizar estrategias argumentativas; la comparación y análisis de datos conceptuales; capacidad crítica; capacidad de recuperar la experiencia histórica para interpretar y planificar la dinámica institucional; todos aquellos conocimientos adicionales y herramientas de trabajo y estudio necesarios para alcanzar los objetivos de calidad, internacionalización e interdisciplinariedad que presiden el diseño del master. Specific abilities Analytical capacity and systematization of legal concepts and of legislative structures; interpretation of statutory instruments and of judicial decisions; resolution and management of legal problems; conciliation of conflicting positions; evaluation and balancing of principles and interests in the resolution of conflicts and in the legislative definition of public policies. Interdisciplinary abilities Development of individual and collective studying capacities; adequate oral and written communication abilities enabling the maximization of argumentative strategies; comparative and analytical examination of conceptual elements; critical approach to acquired knowledge; intellectual ability to deal with historical experience in the interpretation and planning of institutional dynamics; additional working and learning tools oriented at reaching quality goals; internationalization and interdisciplinary approach to all the subjects dealt with in the master. 2

3 Modalitat de la titulació Acadèmica X Professional X Recerca X Especialitats de la titulació Especialitat 1: Formació professional Formación profesional Professional training Especialitat 2: Formació acadèmica avançada Formación académica avanzada Advanced academic studies Especialitat 3: Iniciació a la recerca Iniciación a la investigación Research Nombre de crèdits de la titulació: 60 Oferta global de la titulació: 315 El nombre d assignatures efectivament ofertades i activades en cada edició del Màster del Departament de Dret no superarà, en cap cas, el nombre total de 315 crèdits autoritzat per la normativa UPF. 3

4 ANNEX 1. - Contingut del títol de màster oficial Departament de Dret TÍTOL DE MÀSTER Màster en Ciencies Jurídiques ESTRUCTURA DEL MÀSTER El màster unitari del departament de dret s estructura en tres especialitats de 60 crèdits cadascuna: especialitat de formació professional, especialitat de formació acadèmica avançada i especialitat d iniciació a la recerca. Els diferents mòduls estan organitzats en 5 itineraris o perfils que són aplicables a les tres especialitats del màster unitari. Aquests perfils no són itineraris obligatoris per als alumnes, sinó directrius per donar coherència estructural a l oferta docent. Els itineraris són els següents: (1) Dret, administració i polítiques públiques (2) Dret, empresa i societat (3) Dret, ordre internacional i integració (4) Dret i resolució de conflictes (5) Mètodes d anàlisi jurídica Els estudiants que realitzin l especialització de formació professional hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que serà una activitat formativa consistent en pràctiques, treballs o estades ( Els estudiants que realitzin l especialització de formació acadèmica avançada hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que podrà ser una activitat formativa consistent en pràctiques, treballs o estades o bé un treball de recerca amb característiques de pre-tesi, sota la direcció d un tutor. Els estudiants que realitzin l especialització d iniciació a la recerca hauran de fer un mòdul obligatori (treball fi de màster) de 15 crèdits, que serà un treball de recerca amb característiques de pre-tesi, sota la direcció d un tutor. Pel que fa a la resta de mòduls i assignatures del Màster unitari, els estudiants de cada especialitat hauran de cursar un total de 30 crèdits. Per tal d obtenir aquests crèdits, els estudiants podran optar per qualsevol assignatura dels diversos mòduls dins de cada itinerari. 4

5 (Repetir les taules següent per a cada assignatura) 1. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES DE MÀSTER 2. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OBLIGATÒRIES D ESPECIALITAT (si s escau) 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES 5

6 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 L Ordenament Jurídic Administratiu i la seva producció: situació i tendències El Ordenamiento Jurídico Administrativo y su producción: situación y tendencias Administrative Legal System and Its Creation: Status and Trends 4 La Administració Pública com a poder regulador. La potestat reglamentària. L impacte de les innovacions normatives. La activitat normativa de les entitats territorials i de les entitats de regulació. L objectiu de les assignatures és l anàlisi de l efecte sobre l ordenament jurídic tant de la descentralització territorial com de les noves formes d organització administrativa, i la creixent importància de l examen del seu impacte. La Administración pública como poder regulador. La potestad reglamentaria. El impacto de las innovaciones normativas. La actividad normativa de las entidades territoriales y de las entidades de regulación. El objetivo de la asignatura es el análisis del efecto sobre el ordenamiento jurídico tanto de la descentralización territorial como de las nuevas formas de organización administrativa y la creciente importancia del examen de su impacto. Public Administration as a regulating agent. The regulating power. The impact of legal innovations. The regulatory activities of local authorities and regulatory bodies. The objective of this subject is the analysis of the effect of the territorial decentralization and new organizational structures on the legal system and the growing importance of the study of its impact 6

7 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Integració supranacional, democràcia i transformacions constitucionals 4 Estat federal i altres models d organització descentralitzada de l Estat. Les solucions organitzatives(cambra territorial, sistema de justicia constitucional i ordinaria, ). La distribució de competències i responsabilitats. Les formules de cooperació i coordinació. L objectiu de l assignatura és l estudi de les grans opcions d organització dels Estats actuals i la seva evolució. Integración supranacional, democracia y transformaciones constitucionales Estado federal y otros modelos de organización descentralizada en Estado.Las soluciones organizativas(cámara territorial, sistema de justicia constitucional y ordinaria ) la distribucion de competéncias y responsabilidades. Las formulas de cooperación y coordinación. El objetivo de la asignatura es el estudio de las grandes opciones de organización de los estados actuales y su evolución. Supranational integration, democracy and constitutional transformations Federal states and other models of decentralized organization. Organizatory solutions (territorial chamber, system of ordinary and constitutional justice ), and competences and responsibilities allocation. The objective of the course is to analyze the main options for the organization of the state and its evolution 7

8 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Models de Justícia i Drets Humans Modelos de Justicia y Derechos Humanos Models of Justice and Human Rights 4 La relació entre justícia i drets és controvertida i planteja preguntes complexes: en quin sentit justícia i drets són esferes relacionades?; quin és el fonament de la protecció de determinats bens o interessos individuals en la forma dels drets? Podem parlar d un fonament únic o de d una pluralitat de formes de raonament no sempre compatibles? Aquest curs examina aquestes i altres preguntes fonamentals a través de l anàlisi de les contribucions centrals de diferents teories de la justícia contemporànies i del seu impacte en la protecció dels drets humans. S estudiaran diferents controvèrsies d abast internacional que giren entorn a la justificació dels drets humans (o drets fonamentals) i que han donat lloc a decisions jurídiques i polítiques no sempre coherents. Es potenciarà la capacitat argumentativa, l habilitat de connectar arguments teòrics abstractes amb decisions i institucions jurídiques concretes, el domini d enfocaments de dret comparat i de tècniques d anàlisi interdisciplinàries. La relación entre justicia y derechos es controvertida y plantea preguntas complejas: en qué sentido justicia y derechos son esferas relacionadas? Cuál es el fundamento de la protección de determinados bienes o intereses individuales en la forma de derechos? Podemos hablar de un único fundamento o de una pluralidad de formas de razonamiento no siempre compatibles? Este curso examina éstas y otras preguntas fundamentales a través del análisis de las contribuciones centrales de diferentes teorías de la justicia contemporáneas y de su impacto en la protección de los derechos humanos. Se estudiarán diferentes controversias de alcance internacional que giran en torno a la justificación de los derechos humanos (o de los derechos fundamentales) y que han dado lugar a decisiones jurídicas y políticas no siempre coherentes. Se potenciará la capacidad argumentativa, la habilidad de conectar argumentos teóricos abstractos con decisiones e instituciones jurídicas concretas, el dominio de enfoques de derecho comparado y de técnicas de análisis interdisciplinarias. The relationship between justice and rights is controversial and raises complex questions: In what sense are justice and rights interrelated spheres? What are the grounds for the protection as rights of certain individual goods and interests? Could we assume a single foundation or, in contrast, is there a plurality of grounds not always compatible? This course examines these and other fundamental questions by means of analyzing the main contributions of different contemporary theories of social and political justice, and their impact in the protection of human rights. This course deals with different controversies at the international level directly connected with the problem of the justification of human rights (or basic rights). Those controversies have not always been legally or politically settled by means of coherent decisions. The aim is to reinforce the students argumentative skills, and to improve the capacity to connect abstract theoretical arguments with particular legal decisions and institutions. The aim is also to help students to operate with comparative law approaches and with interdisciplinary techniques of research.. 8

9 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Història de les Institucions Polítiques i Administratives 3 El dret públic català: orígens, règim municipal. Les Corts generals. La Generalitat. El Dret públic de la monarquia absoluta (s. XVIII). Les institucions polítiques i administratives espanyoles (s. XIX-XX). Capacitat per recuperar l experiència jurídico-pública del passat per comprendre el dret del present i planificar el futur. Capacitat crítica per resoldre casos i problemes de dret constitucional i administratiu. Historia de las Instituciones Políticas y administrativas. El derecho público catalán. Orígenes; régimen municipal. Las Cortes Generales. La Generalidad. El derecho público de la monarquía absoluta (s. XVIII). Las instituciones políticas y administrativas españolas (ss. XIX- XX). Capacidad para recuperar la experiencia jurídico-pública del pasado para comprender el derecho del presente y planificar el del futuro. Capacidad crítica para resolver casos y problemas de derecho constitucional y administrativo. History of Political Institutions Catalan Public Law. Origins. Municipal Regime. The Corts Generals : The Generalitat - Public Law during Absolutism (18 th Century). Political and administrative institutions in Spain (q9th-20 th Centuries). CAapcity to actualize the past of public law from the present in orderto better comprehend public law of the 21st Century. Capacity to resolve cases of constitutional and administrative Law. 9

10 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 1 A 1 1 Constitucionalisme europeu i drets fonamentals. 4 Estudi del fenomen de la integració europea des de la perspectiva constitucional, incloent tant l impacte de la integració sobre les constitucions nacionals, com el procés de constitucionalització de la UE. En el marc del pluralisme constitucional, s analitza la interacció entre els sistemes constitucional, supranacional i internacional de protecció dels drets fonamentals des de la perspectiva dels seus tribunals respectius: Tribunal Constitucional, Tribunal de Justícia de les CCEE i Tribunal Europeu dels Drets Humans. Interpretació i anàlisi dels textos jurídics i de la jurisprudència constitucional, internacional i supranacional. Comprensió de la realitat jurídica i política de la integració i dels problemes de la interpretació i garantia jurisdiccional dels drets fonamentals Constitucionalismo europeo y derechos fundamentales Estudio del fenómeno de la integración europea desde la perspectiva constitucional, incluyendo tanto el impacto de la integración sobre las constituciones nacionales, como el proceso de constitucionalización de la UE. En el marco del pluralismo constitucional, se analiza la interacción entre los sistemas constitucional, supranacional e internacional de protección de los derechos fundamentales desde la perspectiva de sus tribunales respectivos: Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia de las CCEE y Tribunal Europeo de Derechos Humanos Interpretación y anàlisis de textos jurídicos y de la jurisprudencia constitucional, internacional y supranacional. Comprensión de la realidad jurídica y política de la integración, y de los problemas de la interpretación y garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales European Constitutionalism and Fundamental Rights Study of the process European integration from the constitutional perspective, including the integration s impact on national constitutions, as well as the process of constitutionalization of the EU. Within the framework of constitutional pluralism, this course examines the interaction among the constitutional, supranational, and international systems of rights protection from the standpoint of their respective courts: Constitutional Court, European Court of Justice, and European Court on Human Rights Interpreting and analyzing legal texts and constitutional, international, and supranational case-law. Understanding the legal and political context of the integration process, and the problems of fundamental rights interpretation and judicial protection. 10

11 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 2 Criminologia 3 Durant el curs s estudiaran les teories més rellevants per entendre l evolució tant de la criminologia com a disciplina acadèmica com de la política criminal (definició i prevenció del delicte) que efectivament se ha desenvolupat per part dels poders públics. Per a això, a la primera part d aquest curs es definirà la criminologia i s estudiarà la seva relació amb d altres disciplines que també analitzen el delicte i la seva prevenció, com poden ser el Dret penal i la política criminal. Així mateix, se analitzarà l evolució històrica de la criminologia, des del seu paper de "ciència auxiliar" del Dret penal en el segle XVIII fins la seva posició actual d independència, i es revisaran les propostes de las escoles més importants del pensament criminològic i s il lustraran les seves teories amb exemples reals de la seva aplicació. Amb aquesta base, a la segona part del curs s analitzarà des de la criminologia, la política criminal predominant en l actualitat a Europa i els Estats Units, se estudiaran els seus efectes, especialment el problema de l increment de la població penitenciaria i les possibles alternatives. En acabar el curs, l estudiant haurà d estar en condicions de localitzar la influència de les diverses teories estudiades en els desenvolupaments político-criminals contemporanis, siguin, per exemple, una mesura sobre la utilització d efectius policials en l àmbit municipal, o bé una proposta de reforma de textos legislatius. És important subratllar que l objectiu no és genètic (saber d on ve cada cosa) ni taxonòmica (poder elaborar classificacions), sinó teòric i crític: es tracta de posar a l estudiant en condicions d analitzar i criticar (tant positivament com negativa) la mesura en qüestió, en atenció als seus efectes previsibles i a la valoració que mereixen en el marc jurídico-polític actual. Criminología Criminology A lo largo del curso se estudiarán las teorías más relevantes para entender la evolución tanto de la criminología como disciplina académica como de la política criminal (definición y prevención del delito) que efectivamente se ha venido desarrollando por parte de los poderes públicos. Para ello, en la primera parte de este curso se definirá la criminología y se estudiará su relación con otras disciplinas que también analizan el delito y su prevención, como pueden ser el Derecho penal y la política criminal. Así mismo, se analizará la evolución histórica de la criminología, desde su papel de "ciencia auxiliar" del Derecho penal en el siglo XVIII hasta su actual posición de independencia, revisándose las propuestas de las escuelas más importantes del pensamiento criminológico e ilustrando sus teorías con ejemplos reales de su aplicación. Con esta base, en la segunda parte del curso se analizará desde la criminología la política criminal actualmente predominante en Europa y Estados Unidos, se estudiarán sus efectos, señaladamente sobre el incremento de la población penitenciaria, y las posibles alternativas. Para el final del curso, el estudiante deberá de estar en condiciones de localizar la influencia de las diversas teorías estudiadas en los desarrollos político-criminales contemporáneos, trátense estos de una medida sobre la utilización de efectivos policiales en el ámbito municipal o de la propuesta de reforma de textos legislativos. Resulta importante subrayar que el objetivo no es genético (saber de dónde viene cada cosa) ni taxonómico (poder elaborar clasificaciones), sino teórico y crítico: se trata de poner al estudiante en condición de analizar y criticar (tanto positiva como negativamente) la medida en cuestión, en atención a sus previsibles efectos y a la valoración que éstos deban merecer en el actual marco jurídico-político. During the course we will review the most relevant criminological theories in order to understand the evolution of Criminology as an academic discipline and the public policy on crime (definition and prevention of the crime) that has been actually implemented by public authorities. To do so, in the first part of this course we will define and conceptualize Criminology and check its relation to other disciplines that also analyze crime and its prevention, such as Criminal law and Criminal Policy. The historical evolution of the Criminology will also be analyzed, starting from her role as "auxiliary science" of the Criminal law in the XVIIIth century up to her current independent position. We will review the proposals of the more prominent schools of criminological thought showing its theories through real examples of their application. In the second part of the course we will analyze the types of crime policy actually predominant in Europe and the US, studying its effects, particularly on the rise of the prison population and possible alternatives. By the end of the course students must be able to locate the influence of the theories studied on contemporary crime policy developments, whether these are the actual use of the police force in on the municipal level or the proposal to reform a legislative text. It is important to stress that the aim is neither genetic (that is, to know where the development comes from) nor taxonomic (to be able to elaborate classifications), but theoretical and critical: it is a matter of putting the student in the condition to analyze and criticize (positively and/or negatively) the policy in question, considering its predictable effects and the valuation that these should deserve in the current juridical-political frame. 11

12 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Polítiques de Prevenció, Seguretat i Política Criminal 4 Els poders públics desenvolupen una ingent tasca en matèria de prevenció de riscos per a la salut i la seguretat de les persones. Aquesta tasca es porta a terme tant en el pla normatiu (regles legals i reglamentàries sobre mesures de seguretat i nivells de risc permès), com en el de l'eficàcia de les mesures normatives en la realitat dels diferents sectors econòmics i socials (molt variats, des dels medicaments fins a les condicions de seguretat laboral, passant pels aliments), a través de mecanismes d'inspecció, control i sanció. L'assignatura es dirigeix a oferir als estudiants un marc coherent per a comprendre la transcendència i el funcionament d'aquesta política pública, així com per a analitzar críticament els seus fonaments legals i econòmics, i per avaluar comparativament els seus resultats en relació amb els sistemes jurídics respecte dels quals existeixen més i millors dades de contrast. Políticas de Prevención, Seguridad y Política Criminal Los poderes públicos desarrollan una labor ingente en materia de prevención de riesgos para la salud y la seguridad de las personas. Esta labor se lleva a cabo tanto en el plano normativo (reglas legales y reglamentarias sobre medidas de seguridad y niveles de riesgo permitido), como en el de la eficacia de las medidas normativas en la realidad de los distintos sectores económicos y sociales (muy variados, desde los medicamentos hasta las condiciones de seguridad laboral, pasando por los alimentos), a través de mecanismos de inspección, control y sanción. La asignatura se dirige a ofrecer a los estudiantes un marco coherente para comprender la trascendencia y el funcionamiento de esta política pública, así como para analizar críticamente sus fundamentos legales y económicos, y para evaluar comparativamente sus resultados en relación con los sistemas jurídicos respecto de los cuales existen más y mejores datos de contraste. Policies on Prevention, Security and Criminal Policy Public institutions develop a huge task regarding the prevention of health risks and the safety of people. This task is carried out in both the normative level (legal and statutory rules about safety measures and allowed risk levels) and the effectiveness level of the normative measures in a wide range of different economic and social sectors, from food and drugs to the labor safety conditions, by means of inspection, control and sanction mechanisms. This subject is addressed to offer the students a coherent framework in order to understand the importance and the functioning of this public policy, to analyze critically its legal and economic grounds, and also to evaluate its results in comparison with the legal systems where more and better contrast s data exist. 12

13 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Hisenda Autonòmica i local 3 - Evolució del finançament autonòmic. Etapes i fonament normatiu. - Evolució de les Hisendes Locals. - Llei d Estabilitat Pressupostària. Reforma dels Estatuts d Autonomia. Règims especials: Concert, Conveni, Règim Especial Canari. - Anàlisi dels recursos financers de les CCAA. Transferències, tributs propis i cedits, Deute Públic. - Anàlisi dels recursos financers dels Ens Locals. Taxes, preus públics i impostos locals. Transferències i deute públic. - El Consell de Política Fiscal i Financera. Capacitat d anàlisi de l estructura territorial de la Hisenda Pública i d identificació de les diverses fases en l evolució del seu finançament.- Capacitat de distinció i interrelació dels recursos financers que configuren la Hisenda autonòmica i local, tot distingint el seu fonament i la seva importància.- Capacitat per a aplicar els coneixements teòrics a la pràctica aplicativa.- Resolució de problemes financers i tributaris en l àmbit autonòmic i local.- Comprensió i anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària en la matèria.- Capacitat de crítica.- Competència comunicativa oral i escrita.- Treball autònom.- Domini de les tècniques de recerca en la matèria.- Habilitats informàtiques bàsiques per a l aplicació dels recursos estudiats. Hacienda Autonómica y Local - Evolución de la financiación autonómica. Etapas y fundamento normativo. - Evolución de las Haciendas Locales. - Ley de Estabilidad Presupuestaria. Reforma de los Estatutos de Autonomía. Regímenes especiales: Concierto, Convenio, Régimen Especial Canario. - Análisis de los recursos financieros de las CCAA. Transferencias, tributos propios y cedidos, Deuda Pública. - Análisis de los recursos financieros de los Entes Locales. Tasas, precios públicos e impuestos locales. Transferencias y deuda pública. - El Consejo de Política Fiscal y Financiera. - Capacidad de análisis de la estructura territorial de la Hacienda Pública y de identificación de las diversas fases en la evolución de su financiación.- Capacidad de distinción e interrelación de los recursos financieros que configuran la Hacienda autonómica y local, distinguiendo su fundamento y su importancia.- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica aplicativa.- Resolución de problemas financieros y tributarios en el ámbito autonómico y local. - Comprensión y análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la materia.- Capacidad de crítica.- Competencia comunicativa oral y escrita.- Trabajo autónomo.- Dominio de las técnicas de búsqueda en la materia.- Habilidades informáticas básicas para la aplicación de los recursos estudiados. Autonomic and Local Finance - Evolution of the Autonomous Communities financing. Stages and legal basis. - Evolution of Local Treasury. - Stability Acts. The reform of the Autonomous Communities Statutes. Special Regulations: The Basque Financial System ( Concierto ); The Navarre s Financial System ( Convenio ); The Canary Islands Financial System. - Review of the Autonomic Comunities financial resources. Taxes, State transfers and Public Debt. - Review of the Local s financial resources. - The Council of Fiscal and Financial Policies ( El Consejo de Política Fiscal y Financiera ) Capacity of analyzing Treasury s Territorial Structures and the identification of the diverse evolutional stages in finance. Capacity for distinguishing and relating the financial resources of the autonomous communities and local entities, distinguishing their importance and basis. The Capacity to put theoretical knowledge into practice. Problem solving of financial and tax difficulties in the Autonomous Communities. Comprehension and analysis of constitutional case law and the ordinary legislations. Critical analysis. Communicative and oral competence. Individual work. Expertise in research techniques in the field. I.T. basic skills to apply theriecal knowledge. 13

14 3. ASSIGNATURES/ACTIVITATS FORMATIVES OPTATIVES ITINERARI I 2 A 1 3 Polítiques Socials i Despesa Pública 3 - Despesa social i despesa pública. La Seguretat Social. Finançament i prestacions. - Sistema sanitari i Seguretat Social. - Sistema de pensions públic i privat. - Cotitzacions i aportacions a Plans de Pensions. - Fiscalitat de les prestacions contributives i no contributives. Atur i jubilació. Capacitat d anàlisi de la despesa social en el marc de la despesa pública.- Capacitat d anàlisi i síntesi del règim jurídic bàsic de la Seguretat Social.- Capacitat d identificació i interrelació dels diversos instruments de finançament i prestacions.- Comprensió de les diferències i relacions que s estableixen entre el sistema de pensions públic i privat.- Individualització del règim jurídic de les cotitzacions i aportacions a Plans de Pensions.- Resolució de problemes tributaris en matèria de prestacions contributives i no contributives.- Capacitat per aplicar el coneixement a la pràctica.- Comprensió i anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària en la matèria.- Domini de les tècniques de recerca documental.- Treball en equip.- Competència comunicativa oral i escrita.- Capacitat de crítica i d autocrítica. Políticas Sociales y Gasto Público - Gasto social y gasto público. La Seguridad Social. Financiación y prestaciones. - Sistema sanitario y Seguridad Social. - Sistema de pensiones público y privado. - Cotizaciones y aportaciones a Planes de Pensiones. - Fiscalidad de las prestaciones contributivas y no contributivas. Paro y jubilación. -Capacidad de análisis del gasto social en el marco del gasto público.- Capacidad de análisis y síntesis del régimen jurídico básico de la Seguridad Social.- Capacidad de identificación e interrelación de los diversos instrumentos de financiación y prestaciones.- Comprensión de las diferencias y relaciones que se establecen entre el sistema de pensiones público y privado.- Individualización del régimen jurídico de las cotizaciones y aportaciones a Planes de Pensiones.- Resolución de problemas tributarios en materia de prestaciones contributivas y no contributivas.- Capacidad para aplicar el conocimiento a la práctica.- Comprensión y análisis de la jurisprudencia constitucional y ordinaria en la materia.- Dominio de las técnicas de búsqueda documental.- Trabajo en equipo.- Competencia comunicativa oral y escrita.- Capacidad de crítica y de autocrítica. Welfare State Policies and Public Expense - Social expense and Public Expense. The Social Security. Financing and social benefits. - Health System and Social Security. - Public and Private Pension Systems. - Contribution to Pension Plans. - Taxation of the contributive pensions and non-contributive pensions. Unemployment and retirement benefits. - Capacity of analyzing the social expense in the frame of public expense. Capacity of analysis and synthesis the Social Security s primary regulations. Capacity to identify and interrelate the diverse financial instruments and social benefits (public and private). Identify the applicable legal regime to the diverse contributions and investments in Pension Plans. Capacity to put theoretical knowledge into practice. Comprehension and analysis of constitutional case law and the ordinary legislations. Expertise in research techniques in the field. Team work. Oral and writing communicative competences. Critical aptitude and self-criticism. 14

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

Daniel Alonso Group. Carta del presidente Letter of chairman. Estimados amigos, Dear friends, Daniel Alonso Rodríguez Presidente Grupo Daniel Alonso

Daniel Alonso Group. Carta del presidente Letter of chairman. Estimados amigos, Dear friends, Daniel Alonso Rodríguez Presidente Grupo Daniel Alonso Carta del presidente Letter of chairman Daniel Alonso Group Informe de progreso progress report Estimados amigos, Este documento, constituye para nosotros, el segundo informe de progreso, sobre las actuaciones

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

Jornades europees d estadística. l ensenyament i la difusió de l estadística

Jornades europees d estadística. l ensenyament i la difusió de l estadística 1 INSTITUT BALEAR D ESTADÍSTICA. CONSELLERIA D ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA Sant Feliu, 8 A - 07012 Palma Telèfon: 971 176 755 - Fax: 971 176 758 Títol... Jornades europees d estadística. L ensenyament

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària

I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària I Congrés internacional sobre dones i seguretat viària CAT ESP ENG Barcelona 28 d abril de 2015 www.congresdonesiseguretatviariasct.cat Amb la col laboració de: I Congrés internacional sobre dones i seguretat

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

master in management Course Descriptions

master in management Course Descriptions master in management Course Descriptions Master in Management / 3 master in management Core Period The Master in Management is divided into three terms, with the first two serving as the core period and

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

DESCRIPCIÓN DE CURSOS DESCRIPCIÓN DE CURSOS CURSOS MEDULARES CONT 6005. CONTABILIDAD GERENCIAL. Tres horas crédito. Tres horas de conferencia semanales. Uso de los conceptos y técnicas fundamentales de contabilidad en todos

Más detalles

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició Máster universitario en Gestión Administrativa Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Gestió Administrativa Programa Semi presencial 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU ISGAC La Universitat

Más detalles

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos 1 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius

Más detalles

ESADE Issue 16, February 2009

ESADE Issue 16, February 2009 ESADE Issue 16, February 2009 RESEARCH BULLETIN BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN - BUTLLETÍ DE RECERCA September-December 2008 PRESENTATION In this issue of the ESADE Research Bulletin, I would like to highlight

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

?;I; 8ki_d[ii IY^eeb?;I; 8ki_d[ii IY^eeb?;I; 8ki_d[ii IY^eeb

?;I; 8ki_d[ii IY^eeb?;I; 8ki_d[ii IY^eeb?;I; 8ki_d[ii IY^eeb Second Year Courses Index Accounting and Control Economics Managerial Economics Information Systems Bussiness Ethics Organizational Behavior and Human Resources Management Financial Management General

Más detalles

Grado en Ingeniería de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad de Alcalá 2015-2016 / Curso 1º 2º Cuatrimestre

Grado en Ingeniería de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad de Alcalá 2015-2016 / Curso 1º 2º Cuatrimestre SISTEMAS OPERATIVOS Grado en Ingeniería de Computadores Grado en Ingeniería Informática Universidad de Alcalá 2015-2016 / Curso 1º 2º Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Sistemas Operativos

Más detalles

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REINO DE ESPAÑA 2015-1- Contenido RESUMEN EJECUTIVO... I EXECUTIVE SUMMARY... I I. INTRODUCCIÓN... 1 II. CONTEXTO Y ESCENARIO MACROECONÓMICO... 2 2.1. Entorno y escenario

Más detalles

Catálogo de cursos Sector flores y plantas vivas 2012 / 2013

Catálogo de cursos Sector flores y plantas vivas 2012 / 2013 Catálogo de cursos Sector flores y plantas vivas 2012 / 2013 Catalogue of Courses Flower and live plants sector 2012 / 2013 www.aforcod.es 1 Carta de la dirección Letter from the management 2 Catálogo

Más detalles

master in management Descripción de las Asignaturas

master in management Descripción de las Asignaturas master in management Descripción de las Asignaturas Master in Management / 3 master in management Periodo Esencial El Master in Management se divide en tres periodos, los dos primeros suponen la parte

Más detalles

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER

CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER CRECE CON NOSOTROS DEVELOPING YOUR CAREER Our firm Nuestro despacho 120 abogados/lawyers En Pérez-Llorca tenemos una misión bien definida: ser el mejor despacho independiente español, reconocido como tal

Más detalles

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REINO DE ESPAÑA

PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REINO DE ESPAÑA PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REINO DE ESPAÑA 2014 Programa Nacional de Reformas de España RESUMEN EJECUTIVO... I EXECUTIVE SUMMARY... I I. INTRODUCCIÓN... 1 II. CONTEXTO Y ESCENARIO MACROECONÓMICO...

Más detalles

THE APPLICATION OF EPORTFOLIO IN HIGHER EDUCATION: IMPLICATIONS ON STUDENTS LEARNING. Andrea Ximena Castaño Sánchez

THE APPLICATION OF EPORTFOLIO IN HIGHER EDUCATION: IMPLICATIONS ON STUDENTS LEARNING. Andrea Ximena Castaño Sánchez THE APPLICATION OF EPORTFOLIO IN HIGHER EDUCATION: IMPLICATIONS ON STUDENTS LEARNING. ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona

Más detalles

ESADE n.º 3. BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN, Septiembre de 2004 BUTLLETÍ DE RECERCA, Setembre de 2004 RESEARCH BULLETIN, September 2004

ESADE n.º 3. BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN, Septiembre de 2004 BUTLLETÍ DE RECERCA, Setembre de 2004 RESEARCH BULLETIN, September 2004 ESADE n.º 3 BOLETÍN DE INVESTIGACIÓN, Septiembre de 2004 BUTLLETÍ DE RECERCA, Setembre de 2004 RESEARCH BULLETIN, September 2004 PRESENTACIÓN - PRESENTACIÓ - PRESENTATION Orne (1981) decía que el académico

Más detalles

Boletín de Investigación Research Newsletter. nº 15

Boletín de Investigación Research Newsletter. nº 15 Boletín de Investigación Research Newsletter nº 15 Agosto 2007 - Julio 2008 August 2007 - July 2008 Índice Content Contribuciones Académicas Journals... 3 Working Paper... 6 Conferencias y seminarios...

Más detalles

COMERCIO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

COMERCIO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMERCIO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE: PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ENRIQUE LEFF Y MINDAHI BASTIDA (COORDINADORES) PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE OFICINA

Más detalles

2015 STATEMENT A REFORMED MARKET ECONOMY: ENTREPRENEURSHIP FOR HUMAN DEVELOPMENT

2015 STATEMENT A REFORMED MARKET ECONOMY: ENTREPRENEURSHIP FOR HUMAN DEVELOPMENT Original in English. The Spanish translation follows below THE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE 2015 STATEMENT A REFORMED MARKET ECONOMY: ENTREPRENEURSHIP FOR HUMAN DEVELOPMENT When Pope Francis says thou

Más detalles

Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas

Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas Nom/Logotip de la Universitat on s ha llegit la tesi Análisis de las estrategias organizacionales y tecnológicas para implementar programas de gestión del conocimiento en empresas Chilenas Darío Liberona

Más detalles

Contents. Contenidos. Pág Prólogo... 1. Pág Preface... 1. How to Read this Guide...2. Cómo Leer este Documento...2. Historical Background...

Contents. Contenidos. Pág Prólogo... 1. Pág Preface... 1. How to Read this Guide...2. Cómo Leer este Documento...2. Historical Background... Contenidos Pág Prólogo... 1 Cómo Leer este Documento...2 Reseña Histórica...3 Estructura Tributaria...4 Introducción...4 Principales Impuestos...5 Pagos y Períodos de Prescripción...5 Impuesto a la Renta...6

Más detalles

25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS. Organizers

25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS. Organizers 25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) BOOK OF PROCEEDINGS Organizers BOOK OF PROCEEDINGS 2 3 25th, 26th & 27th April 2012 at ESDi Campus (Sabadell) texts & images: the authors Coordination:

Más detalles